source: non-gtk/GNU/flex-2.5.38.bg.po

Last change on this file was 3304, checked in by Александър Шопов, 2 years ago

flex: подаден през робота

File size: 33.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of flex po-file.
2# Copyright (C) 2019 The Flex Project (msgids)
3# This file is distributed under the same license as the flex package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2019.
5msgid ""
6msgstr ""
7"Project-Id-Version: flex 2.5.38\n"
8"Report-Msgid-Bugs-To: flex-devel@lists.sourceforge.net\n"
9"POT-Creation-Date: 2014-02-11 16:15-0500\n"
10"PO-Revision-Date: 2019-07-03 21:48+0200\n"
11"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
12"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
13"Language: bg\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20#: buf.c:78
21msgid "Allocation of buffer to print string failed"
22msgstr "Неуспешно заделяне на буфер за отпечатване на низ"
23
24#: buf.c:100
25msgid "Allocation of buffer for line directive failed"
26msgstr "Неуспешно заделяне на буфер за директива „#line“"
27
28#: buf.c:177
29msgid "Allocation of buffer for m4 def failed"
30msgstr "Неуспешно заделяне на буфер за добавяне на дефиниция за „m4“"
31
32#: buf.c:197
33msgid "Allocation of buffer for m4 undef failed"
34msgstr "Неуспешно заделяне на буфер за премахване на дефиниция за „m4“"
35
36#: dfa.c:61
37#, c-format
38msgid "State #%d is non-accepting -\n"
39msgstr "Състояние №%d е неприемащо —\n"
40
41#: dfa.c:124
42msgid "dangerous trailing context"
43msgstr "опасен последващ контекст"
44
45#: dfa.c:166
46#, c-format
47msgid " associated rule line numbers:"
48msgstr " номера на редове на съответното правило:"
49
50#: dfa.c:202
51#, c-format
52msgid " out-transitions: "
53msgstr " изходящи преходи: "
54
55#: dfa.c:210
56#, c-format
57msgid ""
58"\n"
59" jam-transitions: EOF "
60msgstr "\n обобщени преходи: край на файл"
61
62#: dfa.c:341
63msgid "consistency check failed in epsclosure()"
64msgstr "неуспешна проверка за консистентност в „epsclosure()“"
65
66#: dfa.c:429
67msgid ""
68"\n"
69"\n"
70"DFA Dump:\n"
71"\n"
72msgstr "\n\nИзвеждане на ДКА:\n\n"
73
74#: dfa.c:604
75msgid "could not create unique end-of-buffer state"
76msgstr "уникалното състояние за край на буфер не може да се създаде"
77
78#: dfa.c:625
79#, c-format
80msgid "state # %d:\n"
81msgstr "състояние №%d:\n"
82
83#: dfa.c:785
84msgid "Could not write yynxt_tbl[][]"
85msgstr "„yynxt_tbl[][]“ не може да се запише"
86
87#: dfa.c:1049
88msgid "bad transition character detected in sympartition()"
89msgstr "в „sympartition()“ има неправилен знак за преход"
90
91#: gen.c:478
92msgid ""
93"\n"
94"\n"
95"Equivalence Classes:\n"
96"\n"
97msgstr "\n\nКласове на еквивалентност:\n\n"
98
99#: gen.c:662 gen.c:691 gen.c:1215
100#, c-format
101msgid "state # %d accepts: [%d]\n"
102msgstr "състояние №%d приема: [%d]\n"
103
104#: gen.c:1110
105#, c-format
106msgid "state # %d accepts: "
107msgstr "състояние №%d приема: "
108
109#: gen.c:1157
110msgid "Could not write yyacclist_tbl"
111msgstr "„yyacclist_tbl“ не може да се запише"
112
113#: gen.c:1233
114msgid "Could not write yyacc_tbl"
115msgstr "„yyacc_tbl“ не може да се запише"
116
117#: gen.c:1248 gen.c:1633 gen.c:1656
118msgid "Could not write ecstbl"
119msgstr "„ecstbl“ не може да се запише"
120
121#: gen.c:1271
122msgid ""
123"\n"
124"\n"
125"Meta-Equivalence Classes:\n"
126msgstr "\n\nКласове за мета-еквивалентност:\n"
127
128#: gen.c:1293
129msgid "Could not write yymeta_tbl"
130msgstr "„yymeta_tbl“ не може да се запише"
131
132#: gen.c:1354
133msgid "Could not write yybase_tbl"
134msgstr "„yybase_tbl“ не може да се запише"
135
136#: gen.c:1388
137msgid "Could not write yydef_tbl"
138msgstr "„yydef_tbl“ не може да се запише"
139
140#: gen.c:1428
141msgid "Could not write yynxt_tbl"
142msgstr "„yynxt_tbl“ не може да се запише"
143
144#: gen.c:1464
145msgid "Could not write yychk_tbl"
146msgstr "„yychk_tbl“ не може да се запише"
147
148#: gen.c:1618 gen.c:1647
149msgid "Could not write ftbl"
150msgstr "„ftbl“ не може да се запише"
151
152#: gen.c:1624
153msgid "Could not write ssltbl"
154msgstr "„ssltbl“ не може да се запише"
155
156#: gen.c:1675
157msgid "Could not write eoltbl"
158msgstr "„eoltbl“ не може да се запише"
159
160#: gen.c:1735
161msgid "Could not write yynultrans_tbl"
162msgstr "„yynultrans_tbl“ не може да се запише"
163
164#: main.c:191
165msgid "rule cannot be matched"
166msgstr "правилото не напасва"
167
168#: main.c:196
169msgid "-s option given but default rule can be matched"
170msgstr "зададена е опцията „-s“, но стандартното правило напасва"
171
172#: main.c:236
173msgid "Can't use -+ with -l option"
174msgstr "опциите „-+“ и „-l“ са несъвместими"
175
176#: main.c:239
177msgid "Can't use -f or -F with -l option"
178msgstr "опциите „-f“/„-F“ и „-l“ са несъвместими"
179
180#: main.c:243
181msgid "Can't use --reentrant or --bison-bridge with -l option"
182msgstr "опциите „--reentrant“/„--bison-bridge“ и „-l“ са несъвместими"
183
184#: main.c:275
185msgid "-Cf/-CF and -Cm don't make sense together"
186msgstr "опциите „-Cf“/„-CF“ и „-Cm“ са несъвместими"
187
188#: main.c:278
189msgid "-Cf/-CF and -I are incompatible"
190msgstr "опциите „-Cf“/„-CF“ и „-I“ са несъвместими"
191
192#: main.c:282
193msgid "-Cf/-CF are incompatible with lex-compatibility mode"
194msgstr "опциите „-Cf“/„-CF“ са несъвместими с режима за съвместимост с „lex“"
195
196#: main.c:287
197msgid "-Cf and -CF are mutually exclusive"
198msgstr "опциите „-Cf“ и „-CF“ са несъвместими"
199
200#: main.c:291
201msgid "Can't use -+ with -CF option"
202msgstr "опциите „-+“ и „-CF“ са несъвместими"
203
204#: main.c:294
205#, c-format
206msgid "%array incompatible with -+ option"
207msgstr "опцията „-+“ e несъвместима с декларация „%array“"
208
209#: main.c:299
210msgid "Options -+ and --reentrant are mutually exclusive."
211msgstr "Опциите „-+“ и „--reentrant“ са несъвместими."
212
213#: main.c:302
214msgid "bison bridge not supported for the C++ scanner."
215msgstr "анализатори, които са на C++, не поддържат допълнителната поддръжка за „bison“."
216
217#: main.c:357 main.c:403
218#, c-format
219msgid "could not create %s"
220msgstr "„%s“ не може да се създаде"
221
222#: main.c:416
223msgid "could not write tables header"
224msgstr "заглавният файл за таблиците не може за се запише"
225
226#: main.c:420
227#, c-format
228msgid "can't open skeleton file %s"
229msgstr "скелетният файл „%s“ не може да се отвори"
230
231#: main.c:456
232msgid "allocation of macro definition failed"
233msgstr "неуспешно заделяне на памет за дефиниция на макрос"
234
235#: main.c:504
236#, c-format
237msgid "input error reading skeleton file %s"
238msgstr "входна грешка при изчитане на скелетния файл „%s“"
239
240#: main.c:508
241#, c-format
242msgid "error closing skeleton file %s"
243msgstr "грешка при затваряне на скелетния файл „%s“"
244
245#: main.c:693
246#, c-format
247msgid "error creating header file %s"
248msgstr "грешка при създаването на заглавен файл „%s“"
249
250#: main.c:701
251#, c-format
252msgid "error writing output file %s"
253msgstr "грешка при записването на изходния файл „%s“"
254
255#: main.c:705
256#, c-format
257msgid "error closing output file %s"
258msgstr "грешка при затварянето на изходния файл „%s“"
259
260#: main.c:709
261#, c-format
262msgid "error deleting output file %s"
263msgstr "грешка при изтриването на изходния файл „%s“"
264
265#: main.c:716
266#, c-format
267msgid "No backing up.\n"
268msgstr "Без връщане назад.\n"
269
270#: main.c:720
271#, c-format
272msgid "%d backing up (non-accepting) states.\n"
273msgstr "%d състояния за връщане (неприемащи)\n"
274
275#: main.c:724
276#, c-format
277msgid "Compressed tables always back up.\n"
278msgstr "Компресираните таблици винаги водят до връщане назад.\n"
279
280#: main.c:727
281#, c-format
282msgid "error writing backup file %s"
283msgstr "грешка при записа на файла с връщанията назад „%s“"
284
285#: main.c:731
286#, c-format
287msgid "error closing backup file %s"
288msgstr "грешка при затварянето на файла с връщанията назад „%s“"
289
290#: main.c:736
291#, c-format
292msgid "%s version %s usage statistics:\n"
293msgstr "Статистика за употреба на %s, версия %s:\n"
294
295#: main.c:739
296#, c-format
297msgid "  scanner options: -"
298msgstr "  опции на лексическия анализатор: -"
299
300#: main.c:818
301#, c-format
302msgid "  %d/%d NFA states\n"
303msgstr "  %d/%d състояния на НКА\n"
304
305#: main.c:820
306#, c-format
307msgid "  %d/%d DFA states (%d words)\n"
308msgstr "  %d/%d състояния на ДКА (%d думи)\n"
309
310#: main.c:822
311#, c-format
312msgid "  %d rules\n"
313msgstr "  %d правила\n"
314
315#: main.c:827
316#, c-format
317msgid "  No backing up\n"
318msgstr "  Без връщане назад\n"
319
320#: main.c:831
321#, c-format
322msgid "  %d backing-up (non-accepting) states\n"
323msgstr "  %d състояния за връщане (неприемащи)\n"
324
325#: main.c:836
326#, c-format
327msgid "  Compressed tables always back-up\n"
328msgstr "  Компресираните таблици винаги водят до връщане\n"
329
330#: main.c:840
331#, c-format
332msgid "  Beginning-of-line patterns used\n"
333msgstr "  Използвани са правила за начало на ред\n"
334
335#: main.c:842
336#, c-format
337msgid "  %d/%d start conditions\n"
338msgstr "  %d/%d начални състояния\n"
339
340#: main.c:846
341#, c-format
342msgid "  %d epsilon states, %d double epsilon states\n"
343msgstr "  %d ε-състояния, %d двойни ε-състояния\n"
344
345#: main.c:850
346#, c-format
347msgid "  no character classes\n"
348msgstr "  няма класове знаци\n"
349
350#: main.c:854
351#, c-format
352msgid "  %d/%d character classes needed %d/%d words of storage, %d reused\n"
353msgstr "  %d/%d класове за знаци изискваха %d/%d думи за съхранение, преизползвани са %d\n"
354
355#: main.c:859
356#, c-format
357msgid "  %d state/nextstate pairs created\n"
358msgstr "  %d двойки състояние/преход\n"
359
360#: main.c:862
361#, c-format
362msgid "  %d/%d unique/duplicate transitions\n"
363msgstr "  %d/%d уникални/повтарящи се преходи\n"
364
365#: main.c:867
366#, c-format
367msgid "  %d table entries\n"
368msgstr "  %d таблични записи\n"
369
370#: main.c:875
371#, c-format
372msgid "  %d/%d base-def entries created\n"
373msgstr "  %d/%d записи за основни дефиниции\n"
374
375#: main.c:879
376#, c-format
377msgid "  %d/%d (peak %d) nxt-chk entries created\n"
378msgstr "  %d/%d (максимум %d) записи\n"
379
380#: main.c:883
381#, c-format
382msgid "  %d/%d (peak %d) template nxt-chk entries created\n"
383msgstr "  %d/%d (максимум %d) шаблонни записи\n"
384
385#: main.c:887
386#, c-format
387msgid "  %d empty table entries\n"
388msgstr "  %d празни таблични записи\n"
389
390#: main.c:889
391#, c-format
392msgid "  %d protos created\n"
393msgstr "  %d създадени прототипи\n"
394
395#: main.c:892
396#, c-format
397msgid "  %d templates created, %d uses\n"
398msgstr "  %d създадени шаблони, %d употреби\n"
399
400#: main.c:900
401#, c-format
402msgid "  %d/%d equivalence classes created\n"
403msgstr "  създадени са %d/%d класове за еквивалентност\n"
404
405#: main.c:908
406#, c-format
407msgid "  %d/%d meta-equivalence classes created\n"
408msgstr "  създадени са %d/%d класове за мета-еквивалентност\n"
409
410#: main.c:914
411#, c-format
412msgid "  %d (%d saved) hash collisions, %d DFAs equal\n"
413msgstr "  %d (%d запазени) конфликти по суми, %d ДКА са еднакви\n"
414
415#: main.c:916
416#, c-format
417msgid "  %d sets of reallocations needed\n"
418msgstr "  необходими са %d пъти заделяния на памет наново\n"
419
420#: main.c:918
421#, c-format
422msgid "  %d total table entries needed\n"
423msgstr "  необходими са общо %d записи в таблица\n"
424
425#: main.c:995
426#, c-format
427msgid "Internal error. flexopts are malformed.\n"
428msgstr "Вътрешна грешка.  Неправилни опции за flex.\n"
429
430#: main.c:1005
431#, c-format
432msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
433msgstr "За повече информация изпълнете „%s --help“.\n"
434
435#: main.c:1062
436#, c-format
437msgid "unknown -C option '%c'"
438msgstr "непозната опция към „-C“: „%c“"
439
440#: main.c:1191
441#, c-format
442msgid "%s %s\n"
443msgstr "%s %s\n"
444
445#: main.c:1466
446msgid "fatal parse error"
447msgstr "фатална грешка на анализатора"
448
449#: main.c:1498
450#, c-format
451msgid "could not create backing-up info file %s"
452msgstr "файлът с информация за връщане назад не може да се създаде: „%s“"
453
454#: main.c:1519
455#, c-format
456msgid "-l AT&T lex compatibility option entails a large performance penalty\n"
457msgstr "опцията за съвместимост с „lex“ на AT&T: „-l“, води до голяма загуба на производителност\n"
458
459#: main.c:1522
460#, c-format
461msgid " and may be the actual source of other reported performance penalties\n"
462msgstr " и може да доведе до допълнителни проблеми с производителността\n"
463
464#: main.c:1528
465#, c-format
466msgid ""
467"%%option yylineno entails a performance penalty ONLY on rules that can match "
468"newline characters\n"
469msgstr "директивата за „%%option“ — „yylineno“ води до загуба на производителност, само за правилата, които напасват знак за нов ред\n"
470
471#: main.c:1535
472#, c-format
473msgid "-I (interactive) entails a minor performance penalty\n"
474msgstr "„-I“ (интерактивният режим) води до малка загуба на производителност\n"
475
476#: main.c:1540
477#, c-format
478msgid "yymore() entails a minor performance penalty\n"
479msgstr "„yymore()“ води до малка загуба на производителност\n"
480
481#: main.c:1546
482#, c-format
483msgid "REJECT entails a large performance penalty\n"
484msgstr "Отхвърлянето (REJECT) води до голяма загуба на производителност\n"
485
486#: main.c:1551
487#, c-format
488msgid "Variable trailing context rules entail a large performance penalty\n"
489msgstr "Правила с последващ контекст, който не е константен, водят до голяма загуба на производителност\n"
490
491#: main.c:1563
492msgid "REJECT cannot be used with -f or -F"
493msgstr "Отхвърлянето (REJECT) е несъвместимо с „-f“ или „-F“"
494
495#: main.c:1566
496#, c-format
497msgid "%option yylineno cannot be used with REJECT"
498msgstr "директивата за „%option“ — „yylineno“ е несъвместима с отхвърляне (REJECT)"
499
500#: main.c:1569
501msgid "variable trailing context rules cannot be used with -f or -F"
502msgstr "правила с последващ контекст, който не е константен, не може да се ползват заедно с „-f“ или „-F“"
503
504#: main.c:1692
505#, c-format
506msgid "%option yyclass only meaningful for C++ scanners"
507msgstr "директивата за „%option“ — „yyclass“ важи само за анализаторите, които са на C++"
508
509#: main.c:1799
510#, c-format
511msgid "Usage: %s [OPTIONS] [FILE]...\n"
512msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ] [ФАЙЛ]…\n"
513
514#: main.c:1802
515#, c-format
516msgid ""
517"Generates programs that perform pattern-matching on text.\n"
518"\n"
519"Table Compression:\n"
520"  -Ca, --align      trade off larger tables for better memory alignment\n"
521"  -Ce, --ecs        construct equivalence classes\n"
522"  -Cf               do not compress tables; use -f representation\n"
523"  -CF               do not compress tables; use -F representation\n"
524"  -Cm, --meta-ecs   construct meta-equivalence classes\n"
525"  -Cr, --read       use read() instead of stdio for scanner input\n"
526"  -f, --full        generate fast, large scanner. Same as -Cfr\n"
527"  -F, --fast        use alternate table representation. Same as -CFr\n"
528"  -Cem              default compression (same as --ecs --meta-ecs)\n"
529"\n"
530"Debugging:\n"
531"  -d, --debug             enable debug mode in scanner\n"
532"  -b, --backup            write backing-up information to %s\n"
533"  -p, --perf-report       write performance report to stderr\n"
534"  -s, --nodefault         suppress default rule to ECHO unmatched text\n"
535"  -T, --trace             %s should run in trace mode\n"
536"  -w, --nowarn            do not generate warnings\n"
537"  -v, --verbose           write summary of scanner statistics to stdout\n"
538"\n"
539"Files:\n"
540"  -o, --outfile=FILE      specify output filename\n"
541"  -S, --skel=FILE         specify skeleton file\n"
542"  -t, --stdout            write scanner on stdout instead of %s\n"
543"      --yyclass=NAME      name of C++ class\n"
544"      --header-file=FILE   create a C header file in addition to the "
545"scanner\n"
546"      --tables-file[=FILE] write tables to FILE\n"
547"\n"
548"Scanner behavior:\n"
549"  -7, --7bit              generate 7-bit scanner\n"
550"  -8, --8bit              generate 8-bit scanner\n"
551"  -B, --batch             generate batch scanner (opposite of -I)\n"
552"  -i, --case-insensitive  ignore case in patterns\n"
553"  -l, --lex-compat        maximal compatibility with original lex\n"
554"  -X, --posix-compat      maximal compatibility with POSIX lex\n"
555"  -I, --interactive       generate interactive scanner (opposite of -B)\n"
556"      --yylineno          track line count in yylineno\n"
557"\n"
558"Generated code:\n"
559"  -+,  --c++               generate C++ scanner class\n"
560"  -Dmacro[=defn]           #define macro defn  (default defn is '1')\n"
561"  -L,  --noline            suppress #line directives in scanner\n"
562"  -P,  --prefix=STRING     use STRING as prefix instead of \"yy\"\n"
563"  -R,  --reentrant         generate a reentrant C scanner\n"
564"       --bison-bridge      scanner for bison pure parser.\n"
565"       --bison-locations   include yylloc support.\n"
566"       --stdinit           initialize yyin/yyout to stdin/stdout\n"
567"       --noansi-definitions old-style function definitions\n"
568"       --noansi-prototypes  empty parameter list in prototypes\n"
569"       --nounistd          do not include <unistd.h>\n"
570"       --noFUNCTION        do not generate a particular FUNCTION\n"
571"\n"
572"Miscellaneous:\n"
573"  -c                      do-nothing POSIX option\n"
574"  -n                      do-nothing POSIX option\n"
575"  -?\n"
576"  -h, --help              produce this help message\n"
577"  -V, --version           report %s version\n"
578msgstr ""
579"Генериране на програма за лексически анализ на текст.\n"
580"\n"
581"Компресиране на таблиците\n"
582"  -Ca, --align             по-точно подравняване в паметта, но по-големи таблици\n"
583"  -Ce, --ecs               създаване на класовете за еквивалентност\n"
584"  -Cf                      без компресия на таблиците, представяне както с „-f“\n"
585"  -CF                      без компресия на таблиците, представяне както с „-F“\n"
586"  -Cm, --meta-ecs          създаване на класовете за мета-еквивалентност\n"
587"  -Cr, --read              четене чрез „read()“, а не от стандартния вход\n"
588"  -f, --full               генериране на голям, но бърз анализатор, (≡„-Cfr“)\n"
589"  -F, --fast               алтернативно представяне на таблиците (≡„-CFr“)\n"
590"  -Cem                     стандартна компресия (≡„--ecs --meta-ecs“)\n"
591"\n"
592"Изчистване на грешки:\n"
593"  -d, --debug              режим на изчистване на грешки в анализатора\n"
594"  -b, --backup             запазване на информацията за връщане назад в „%s“\n"
595"  -p, --perf-report        доклад-производителността към стандартната грешка\n"
596"  -s, --nodefault          потискане на стандартното правило за извеждане на\n"
597"                           текста, който не напасва\n"
598"  -T, --trace              „%s“ да се изпълнява в режим на трасиране\n"
599"  -w, --nowarn             без предупреждения\n"
600"  -v, --verbose            доклад-статистика за анализатора към стандартния изход\n"
601"\n"
602"Файлове:\n"
603"  -o, --outfile=ФАЙЛ       задаване на изходния ФАЙЛ\n"
604"  -S, --skel=ФАЙЛ          задаване на скелетния ФАЙЛ\n"
605"  -t, --stdout             извеждане на анализатора на стандартния изход, а\n"
606"                           не в „%s“\n"
607"      --yyclass=ИМЕ        ИМЕ на клас за C++\n"
608"      --header-file=ФАЙЛ   създаване и на заглавен файл на Cr\n"
609"      --tables-file[=ФАЙЛ] извеждане на таблиците във ФАЙЛа\n"
610"\n"
611"Поведение на анализатора:\n"
612"  -7, --7bit               анализатор за 7-битов вход\n"
613"  -8, --8bit               анализатор за 8-битов вход\n"
614"  -B, --batch              пакетен анализатор (обратното на „-I“)\n"
615"  -i, --case-insensitive   без разлика между главни и малки знаци\n"
616"  -l, --lex-compat         максимална съвместимост с оригиналния „lex“\n"
617"  -X, --posix-compat       максимална съвместимост с „lex“ по POSIX\n"
618"  -I, --interactive        интерактивен анализатор (обратното на „-B“)\n"
619"      --yylineno           следене на броя на редовете чрез „yylineno“\n"
620"\n"
621"Генериран код:\n"
622"  -+,  --c++               генериране на анализатор като клас на C++\n"
623"  -DМАКРОС[=ДЕФИНИЦИЯ]     „#define МАКРОС ДЕФИНИЦИЯ“ (стандартно\n"
624"                           ДЕФИНИЦИЯта е „1“)\n"
625"  -L,  --noline            без директиви „#line“ в анализатора\n"
626"  -P,  --prefix=НИЗ        използване на този НИЗ за префикс вместо обичайния „yy“\n"
627"  -R,  --reentrant         анализатор на C с възможност за повторно извикване\n"
628"       --bison-bridge      допълнителна поддръжка за „bison“\n"
629"       --bison-locations   поддръжка на „yylloc“\n"
630"       --stdinit           първоначалните стойности на „yyin“ и „yyout“ да са\n"
631"                           съответно стандартният вход и изход\n"
632"       --noansi-definitions\n"
633"                           остаряло дефиниране на функциите на C (преди ANSI)\n"
634"       --noansi-prototypes празен списък с параметри в прототипите\n"
635"       --nounistd          без ползване на „<unistd.h>“\n"
636"       --noФУНКЦИЯ         без създаването на определена ФУНКЦИЯ\n"
637"\n"
638"Други:\n"
639"  -c                      опция по POSIX, която не прави нищо\n"
640"  -n                      опция по POSIX, която не прави нищо\n"
641"  -?\n"
642"  -h, --help              извеждане на това помощно съобщение\n"
643"  -V, --version           извеждане на версията на „%s“\n"
644
645#: misc.c:65
646msgid "allocation of sko_stack failed"
647msgstr "неуспешно заделяне на памет за „sko_stack“"
648
649#: misc.c:102 misc.c:128
650#, c-format
651msgid "name \"%s\" ridiculously long"
652msgstr "прекалено дълго име: „%s“"
653
654#: misc.c:177
655msgid "memory allocation failed in allocate_array()"
656msgstr "неуспешно заделяне на памет в „allocate_array()“"
657
658#: misc.c:230
659#, c-format
660msgid "bad character '%s' detected in check_char()"
661msgstr "„check_char()“ се натъкна на неправилен знак: „%s“"
662
663#: misc.c:235
664#, c-format
665msgid "scanner requires -8 flag to use the character %s"
666msgstr "опцията „-8“ е задължителна, за да ползвате знака „%s“ в анализатора"
667
668#: misc.c:268
669msgid "dynamic memory failure in copy_string()"
670msgstr "проблем с динамичната памет в „copy_string()“"
671
672#: misc.c:367
673#, c-format
674msgid "%s: fatal internal error, %s\n"
675msgstr "%s: фатална вътрешна грешка — %s\n"
676
677#: misc.c:803
678msgid "attempt to increase array size failed"
679msgstr "неуспешен опит за увеличаване на размер на масив"
680
681#: misc.c:930
682msgid "bad line in skeleton file"
683msgstr "неправилен ред в скелетен файл"
684
685#: misc.c:979
686msgid "memory allocation failed in yy_flex_xmalloc()"
687msgstr "неуспешно заделяне на памет в „yy_flex_xmalloc()“"
688
689#: nfa.c:104
690#, c-format
691msgid ""
692"\n"
693"\n"
694"********** beginning dump of nfa with start state %d\n"
695msgstr "\n\n•••••••••• начало на извеждането на НКА с начално състояние %d\n"
696
697#: nfa.c:115
698#, c-format
699msgid "state # %4d\t"
700msgstr "състояние №%4d"
701
702#: nfa.c:130
703#, c-format
704msgid "********** end of dump\n"
705msgstr "•••••••••• край на извеждането\n"
706
707#: nfa.c:174
708msgid "empty machine in dupmachine()"
709msgstr "празна машина в „dupmachine()“"
710
711#: nfa.c:240
712#, c-format
713msgid "Variable trailing context rule at line %d\n"
714msgstr "Правило с последващ контекст, който не е константен, на ред %d\n"
715
716#: nfa.c:364
717msgid "bad state type in mark_beginning_as_normal()"
718msgstr "неправилен вид състояние в „mark_beginning_as_normal()“"
719
720#: nfa.c:609
721#, c-format
722msgid "input rules are too complicated (>= %d NFA states)"
723msgstr "входните правила са прекалено сложни (≥ %d състояния на НКА)"
724
725#: nfa.c:688
726msgid "found too many transitions in mkxtion()"
727msgstr "прекалено много преходи в „mkxtion()“"
728
729#: nfa.c:714
730#, c-format
731msgid "too many rules (> %d)!"
732msgstr "прекалено много правила (> %d)!"
733
734#: parse.y:159
735msgid "unknown error processing section 1"
736msgstr "непозната грешка при обработка на 1ви раздел"
737
738#: parse.y:184 parse.y:351
739msgid "bad start condition list"
740msgstr "неправилен списък на началните състояния"
741
742#: parse.y:315
743msgid "unrecognized rule"
744msgstr "непознато правило"
745
746#: parse.y:434 parse.y:447 parse.y:516
747msgid "trailing context used twice"
748msgstr "двукратно ползване на последващ контекст"
749
750#: parse.y:552 parse.y:562 parse.y:635 parse.y:645
751msgid "bad iteration values"
752msgstr "неправилни стойности на итерация"
753
754#: parse.y:580 parse.y:598 parse.y:663 parse.y:681
755msgid "iteration value must be positive"
756msgstr "стойността на итерацията трябва да е положителна"
757
758#: parse.y:804 parse.y:814
759#, c-format
760msgid "the character range [%c-%c] is ambiguous in a case-insensitive scanner"
761msgstr "диапазонът знаци [%c-%c] не е еднозначен при лексичен анализатор, който не прави разлика между главни и малки знаци"
762
763#: parse.y:819
764msgid "negative range in character class"
765msgstr "изключващ диапазон в клас знаци"
766
767#: parse.y:916
768msgid "[:^lower:] is ambiguous in case insensitive scanner"
769msgstr "диапазонът знаци [:^lower:] не е еднозначен при лексичен анализатор, който не прави разлика между главни и малки знаци"
770
771#: parse.y:922
772msgid "[:^upper:] ambiguous in case insensitive scanner"
773msgstr "диапазонът знаци [:^upper:] не е еднозначен при лексичен анализатор, който не прави разлика между главни и малки знаци"
774
775#: scan.l:75 scan.l:618 scan.l:676
776msgid "Input line too long\n"
777msgstr "Входният ред е твърде дълъг\n"
778
779#: scan.l:161
780#, c-format
781msgid "malformed '%top' directive"
782msgstr "неправилна директива „%top“"
783
784#: scan.l:183
785#, no-c-format
786msgid "unrecognized '%' directive"
787msgstr "непозната директива, започваща с „%“"
788
789#: scan.l:192
790msgid "Definition name too long\n"
791msgstr "Името на дефиницията е твърде дълго\n"
792
793#: scan.l:284
794msgid "Unmatched '{'"
795msgstr "„{“ без еш"
796
797#: scan.l:300
798#, c-format
799msgid "Definition value for {%s} too long\n"
800msgstr "Стойността на дефиницията „{%s}“ е твърде дълга\n"
801
802#: scan.l:317
803msgid "incomplete name definition"
804msgstr "дефиниция с непълно име"
805
806#: scan.l:443
807msgid "Option line too long\n"
808msgstr "Редът за опция е твърде дълъг\n"
809
810#: scan.l:451
811#, c-format
812msgid "unrecognized %%option: %s"
813msgstr "непозната опция „%%option“: „%s“"
814
815#: scan.l:633 scan.l:800
816msgid "bad character class"
817msgstr "неправилен клас знаци"
818
819#: scan.l:683
820#, c-format
821msgid "undefined definition {%s}"
822msgstr "липсваща дефиниция „{%s}“"
823
824#: scan.l:755
825#, c-format
826msgid "bad <start condition>: %s"
827msgstr "лошо начално условие: „%s“"
828
829#: scan.l:768
830msgid "missing quote"
831msgstr "липсваща кавичка"
832
833#: scan.l:834
834#, c-format
835msgid "bad character class expression: %s"
836msgstr "неправилен израз за клас от знаци: „%s“"
837
838#: scan.l:856
839msgid "bad character inside {}'s"
840msgstr "неправилен знак между „{“ и „}“"
841
842#: scan.l:862
843msgid "missing }"
844msgstr "липсва „}“"
845
846#: scan.l:940
847msgid "EOF encountered inside an action"
848msgstr "край на файл в действие"
849
850#: scan.l:945
851msgid "EOF encountered inside pattern"
852msgstr "край на файл в шаблон"
853
854#: scan.l:967
855#, c-format
856msgid "bad character: %s"
857msgstr "неправилен знак: %s"
858
859#: scan.l:996
860#, c-format
861msgid "can't open %s"
862msgstr "„%s“ не може да се отвори"
863
864#: scanopt.c:291
865#, c-format
866msgid "Usage: %s [OPTIONS]...\n"
867msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]…\n"
868
869#: scanopt.c:564
870#, c-format
871msgid "option `%s' doesn't allow an argument\n"
872msgstr "опцията „%s“ се използва без аргументи\n"
873
874#: scanopt.c:569
875#, c-format
876msgid "option `%s' requires an argument\n"
877msgstr "опцията „%s“ изисква аргумент\n"
878
879#: scanopt.c:573
880#, c-format
881msgid "option `%s' is ambiguous\n"
882msgstr "опцията „%s“ не е еднозначна\n"
883
884#: scanopt.c:577
885#, c-format
886msgid "Unrecognized option `%s'\n"
887msgstr "непозната опция „%s“\n"
888
889#: scanopt.c:581
890#, c-format
891msgid "Unknown error=(%d)\n"
892msgstr "Неизвестна грешка=(%d)\n"
893
894#: sym.c:100
895msgid "symbol table memory allocation failed"
896msgstr "неуспешно заделяне на памет за таблицата със символите"
897
898#: sym.c:202
899msgid "name defined twice"
900msgstr "името е дефинирано двукратно"
901
902#: sym.c:253
903#, c-format
904msgid "start condition %s declared twice"
905msgstr "началното условие „%s“ е дефинирано двукратно"
906
907#: yylex.c:56
908msgid "premature EOF"
909msgstr "преждевременен край (EOF)"
910
911#: yylex.c:198
912#, c-format
913msgid "End Marker\n"
914msgstr "Маркер за край\n"
915
916#: yylex.c:204
917#, c-format
918msgid "*Something Weird* - tok: %d val: %d\n"
919msgstr "•Нещо странно• — лекс.: %d ст-ст: %d\n"
920
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.