source: non-gtk/GNU/bison-3.4.91.bg.po @ 3339

Last change on this file since 3339 was 3339, checked in by Александър Шопов, 22 months ago

bison: подаден през робота

File size: 40.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of bison po-file.
2# Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the bison package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2019.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: bison 3.4.91\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: bug-bison@gnu.org\n"
10"POT-Creation-Date: 2019-11-20 07:26+0100\n"
11"PO-Revision-Date: 2019-11-23 00:03+0100\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@ludost.net>\n"
14"Language: bg\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"X-Bugs: Report translation errors to the Language-Team address.\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21#: src/complain.c:114
22msgid "S/R conflicts (enabled by default)"
23msgstr "конфликти преместване/заместване (стандартно включени)"
24
25#: src/complain.c:115
26msgid "R/R conflicts (enabled by default)"
27msgstr "конфликти заместване/заместване (стандартно включени)"
28
29#: src/complain.c:116
30msgid "string aliases not attached to a symbol"
31msgstr "низови литерали без връзка към символ"
32
33#: src/complain.c:117
34msgid "obsolete constructs"
35msgstr "остарели конструкции"
36
37#: src/complain.c:118
38#, c-format
39msgid "empty rules without %empty"
40msgstr "празни правила без декларация „%empty“"
41
42#: src/complain.c:119
43msgid "unset or unused midrule values"
44msgstr "незададени или неизползвани стойности във вътрешни правила"
45
46#: src/complain.c:120
47msgid "useless precedence and associativity"
48msgstr "непотребни и приоритет, и асоциативност за „%s“"
49
50#: src/complain.c:121
51msgid "incompatibilities with POSIX Yacc"
52msgstr "несъвместимости с „yacc“ по POSIX"
53
54#: src/complain.c:122
55msgid "all other warnings (enabled by default)"
56msgstr "всички други предупреждения (стандартно включени)"
57
58#: src/complain.c:123
59msgid "all the warnings except 'dangling-alias' and 'yacc'"
60msgstr "всички други предупреждения без „dangling-alias“ и „yacc“"
61
62#: src/complain.c:124
63msgid "turn off warnings in CATEGORY"
64msgstr "изключване на всички предупреждения от КАТЕГОРИЯта"
65
66#: src/complain.c:125
67msgid "turn off all the warnings"
68msgstr "изключване на всички предупреждения"
69
70#: src/complain.c:126
71msgid "treat warnings as errors"
72msgstr "предупрежденията от КАТЕГОРИЯта да са грешки"
73
74#: src/complain.c:151
75msgid "Warning categories include:"
76msgstr "Категориите предупреждения включват:"
77
78#: src/complain.c:254
79msgid "warning"
80msgstr "предупреждение"
81
82#: src/complain.c:256
83msgid "error"
84msgstr "грешка"
85
86#: src/complain.c:258
87msgid "fatal error"
88msgstr "фатална грешка"
89
90#: src/complain.c:545
91#, c-format
92msgid "POSIX Yacc does not support %s"
93msgstr "„yacc“ по POSIX не поддържа „%s“"
94
95#: src/complain.c:554
96#, c-format
97msgid "deprecated directive: %s, use %s"
98msgstr "остаряла директива „%s“, използвайте „%s“"
99
100#: src/complain.c:569
101#, c-format
102msgid "duplicate directive"
103msgstr "повторена директива"
104
105#: src/complain.c:571
106#, c-format
107msgid "duplicate directive: %s"
108msgstr "повторена директива „%s“"
109
110#: src/complain.c:573 src/complain.c:586 src/reader.c:136 src/symtab.c:303
111#: src/symtab.c:316 src/symtab.c:553
112#, c-format
113msgid "previous declaration"
114msgstr "предишна декларация"
115
116#: src/complain.c:583
117#, c-format
118msgid "only one %s allowed per rule"
119msgstr "позволено е само еднократно ползване на „%s“ за всяко правило"
120
121#: src/conflicts.c:81
122#, c-format
123msgid "Conflict between rule %d and token %s resolved as shift"
124msgstr "Конфликтът между правило %d и лексема „%s“ се решава като преместване"
125
126#: src/conflicts.c:91
127#, c-format
128msgid "Conflict between rule %d and token %s resolved as reduce"
129msgstr "Конфликтът между правило %d и лексема „%s“ се решава като извеждане"
130
131#: src/conflicts.c:100
132#, c-format
133msgid "Conflict between rule %d and token %s resolved as an error"
134msgstr "Конфликтът между правило %d и лексема „%s“ се решава като грешка"
135
136#: src/conflicts.c:602
137#, c-format
138msgid "State %d "
139msgstr "Състояние %d "
140
141#: src/conflicts.c:605
142#, c-format
143msgid "conflicts: %d shift/reduce, %d reduce/reduce\n"
144msgstr "конфликти: %d преместване/опростяване, %d извеждане/извеждане\n"
145
146#: src/conflicts.c:608
147#, c-format
148msgid "conflicts: %d shift/reduce\n"
149msgstr "конфликти: %d преместване/извеждане\n"
150
151#: src/conflicts.c:610
152#, c-format
153msgid "conflicts: %d reduce/reduce\n"
154msgstr "конфликти: %d извеждане/извеждане\n"
155
156#: src/conflicts.c:645
157#, c-format
158msgid "shift/reduce conflicts for rule %d: %d found, %d expected"
159msgstr "конфликти преместване/извеждане за правило %d: открити са %d, а се очакват %d"
160
161#: src/conflicts.c:651
162#, c-format
163msgid "reduce/reduce conflicts for rule %d: %d found, %d expected"
164msgstr "конфликти извеждане/извеждане за правило %d: открити са %d, а се очакват %d"
165
166#: src/conflicts.c:669
167#, c-format
168msgid "%%expect-rr applies only to GLR parsers"
169msgstr "„%%expect-rr“ се отнася само за анализаторите GLR"
170
171#: src/conflicts.c:686
172#, c-format
173msgid "shift/reduce conflicts: %d found, %d expected"
174msgstr "конфликти преместване/извеждане: открити са %d, а се очакват %d"
175
176#: src/conflicts.c:691
177#, c-format
178msgid "%d shift/reduce conflict"
179msgid_plural "%d shift/reduce conflicts"
180msgstr[0] "%d конфликт преместване/извеждане"
181msgstr[1] "%d конфликти преместване/извеждане"
182
183#: src/conflicts.c:708
184#, c-format
185msgid "reduce/reduce conflicts: %d found, %d expected"
186msgstr "конфликти извеждане/извеждане: открити са %d, а се очакват %d"
187
188#: src/conflicts.c:713
189#, c-format
190msgid "%d reduce/reduce conflict"
191msgid_plural "%d reduce/reduce conflicts"
192msgstr[0] "%d конфликт извеждане/извеждане"
193msgstr[1] "%d конфликти извеждане/извеждане"
194
195#: src/files.c:124
196#, c-format
197msgid "%s: cannot open"
198msgstr "%s: не може да се отвори"
199
200#: src/files.c:140
201#, c-format
202msgid "input/output error"
203msgstr "вх./изх. грешка"
204
205#: src/files.c:143
206#, c-format
207msgid "cannot close file"
208msgstr "файл не може да се затвори"
209
210#: src/files.c:374
211#, c-format
212msgid "refusing to overwrite the input file %s"
213msgstr "отказ за презаписване на входния файл „%s“"
214
215#: src/files.c:382
216#, c-format
217msgid "conflicting outputs to file %s"
218msgstr "противоречащи си извеждания към файла „%s“"
219
220#: src/fixits.c:122
221#, c-format
222msgid "%s: cannot backup"
223msgstr "%s: неуспешно резервно копиране"
224
225#: src/getargs.c:173
226msgid "colorize the output"
227msgstr "оцветяване на изхода"
228
229#: src/getargs.c:174
230msgid "don't colorize the output"
231msgstr "без оцветяване на изхода"
232
233#: src/getargs.c:175
234msgid "colorize if the output device is a tty"
235msgstr "оцветяване на изхода, ако той е на терминал"
236
237#. TRANSLATORS: Use the same translation for WHEN as in the
238#. --color=WHEN help message.
239#: src/getargs.c:196
240msgid "WHEN can be one of the following:"
241msgstr "стойността на КОГАТО е една от следните:"
242
243#: src/getargs.c:209
244msgid "describe the states"
245msgstr "описание на състоянията"
246
247#: src/getargs.c:210
248msgid "complete the core item sets with their closure"
249msgstr "прибавяне на небходимото за затваряне на основните множества от елементи"
250
251#: src/getargs.c:211
252msgid "explicitly associate lookahead tokens to items"
253msgstr "изрично асоцииране на проверяваните последващи лексеми с елементите"
254
255#: src/getargs.c:212
256msgid "describe shift/reduce conflicts solving"
257msgstr "извеждане на решенията на конфликтите преместване/извеждане"
258
259#: src/getargs.c:213
260msgid "include all the above information"
261msgstr "включване на цялата информация (всичко по-горе)"
262
263#: src/getargs.c:214
264msgid "disable the report"
265msgstr "без извеждане на информация"
266
267#. TRANSLATORS: Use the same translation for THINGS as in the
268#. --report=THINGS help message.
269#: src/getargs.c:235
270msgid "THINGS is a list of comma separated words that can include:"
271msgstr "ВИДОВЕте са списък от думи, разделени с „,“, измежду:"
272
273#: src/getargs.c:294
274msgid "TRACES is a list of comma separated words that can include:"
275msgstr "СЪОБЩЕНИЯта са списък от думи, разделени с „,“, измежду:"
276
277#: src/getargs.c:306
278msgid "show errors with carets"
279msgstr "посочване на грешките с указател"
280
281#: src/getargs.c:307
282msgid "show machine-readable fixes"
283msgstr "корекции подходящи за четене от програми"
284
285#: src/getargs.c:308
286msgid "do not generate any file"
287msgstr "без генериране на файлове"
288
289#: src/getargs.c:309
290msgid "all of the above"
291msgstr "всичко по-горе"
292
293#: src/getargs.c:310
294msgid "disable all of the above"
295msgstr "нищо от това по-горе"
296
297#. TRANSLATORS: Use the same translation for FEATURES as in the
298#. --feature=FEATURES help message.
299#: src/getargs.c:332
300msgid "FEATURES is a list of comma separated words that can include:"
301msgstr "ФУНКЦИОНАЛНОСТите са списък от думи, разделени с „,“, измежду:"
302
303#: src/getargs.c:346
304#, c-format
305msgid "Try '%s --help' for more information.\n"
306msgstr "За повече информация изпълнете „%s --help“.\n"
307
308#: src/getargs.c:355
309#, c-format
310msgid "Usage: %s [OPTION]... FILE\n"
311msgstr "Употреба: %s [ОПЦИЯ]… ФАЙЛ\n"
312
313#: src/getargs.c:356
314msgid ""
315"Generate a deterministic LR or generalized LR (GLR) parser employing\n"
316"LALR(1), IELR(1), or canonical LR(1) parser tables.\n"
317"\n"
318msgstr ""
319"Генериране на детерминиран LR или обобщен LR (GLR) анализатор\n"
320"ползващ таблици LALR(1), IELR(1) или канонични LR(1).\n"
321
322#: src/getargs.c:362
323msgid "Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.\n"
324msgstr ""
325"Аргументите, които са задължителни за дългите опции, са задължителни и за късите\n"
326"варианти.\n"
327
328#: src/getargs.c:365
329msgid "The same is true for optional arguments.\n"
330msgstr "Същото се отнася и за незадължителните аргументи.\n"
331
332#: src/getargs.c:370
333msgid ""
334"Operation Modes:\n"
335"  -h, --help                 display this help and exit\n"
336"  -V, --version              output version information and exit\n"
337"      --print-localedir      output directory containing locale-dependent data\n"
338"                             and exit\n"
339"      --print-datadir        output directory containing skeletons and XSLT\n"
340"                             and exit\n"
341"  -u, --update               apply fixes to the source grammar file and exit\n"
342"  -f, --feature[=FEATURES]   activate miscellaneous features\n"
343"\n"
344msgstr ""
345"Режим на работа:\n"
346"  -h, --help                 извеждане на помощта и изход\n"
347"  -V, --version              извеждане на версията и изход\n"
348"      --print-localedir      извеждане на директорията с данни зависещи от\n"
349"                             локала и изход\n"
350"      --print-datadir        извеждане на директорията със скелетни файлове и\n"
351"                             XSLT и изход\n"
352"  -u, --update               прилагане на поправки към входния файл с граматика\n"
353"                             и изход\n"
354"  -f, --feature[=ФУНКЦИОНАЛНОСТ…]\n"
355"                             включване на различни ФУНКЦИОНАЛНОСТи\n"
356"\n"
357
358#: src/getargs.c:386
359msgid ""
360"Diagnostics:\n"
361"  -W, --warnings[=CATEGORY]  report the warnings falling in CATEGORY\n"
362"      --color[=WHEN]         whether to colorize the diagnostics\n"
363"      --style=FILE           specify the CSS FILE for colorizer diagnostics\n"
364"\n"
365msgstr ""
366"Диагностични съобщения:\n"
367"  -W, --warnings[=КАТЕГОРИЯ] доклад за предупрежденията в тази КАТЕГОРИЯ\n"
368"      --color[=КОГАТО]       дали и кога диагностичните съобщения\n"
369"                             да се оцветяват\n"
370"      --style=ФАЙЛ           файл със стилове CSS за оцветяване на\n"
371"                             диагностичните съобщения\n"
372
373#: src/getargs.c:400
374#, c-format
375msgid ""
376"Tuning the Parser:\n"
377"  -L, --language=LANGUAGE          specify the output programming language\n"
378"  -S, --skeleton=FILE              specify the skeleton to use\n"
379"  -t, --debug                      instrument the parser for tracing\n"
380"                                   same as '-Dparse.trace'\n"
381"      --locations                  enable location support\n"
382"  -D, --define=NAME[=VALUE]        similar to '%define NAME VALUE'\n"
383"  -F, --force-define=NAME[=VALUE]  override '%define NAME VALUE'\n"
384"  -p, --name-prefix=PREFIX         prepend PREFIX to the external symbols\n"
385"                                   deprecated by '-Dapi.prefix={PREFIX}'\n"
386"  -l, --no-lines                   don't generate '#line' directives\n"
387"  -k, --token-table                include a table of token names\n"
388"  -y, --yacc                       emulate POSIX Yacc\n"
389msgstr ""
390"Настройки на анализатора:\n"
391"  -L, --language=ЕЗИК              указване на изходен програмен ЕЗИК\n"
392"  -S, --skeleton=ФАЙЛ              указване на скелетния ФАЙЛ\n"
393"  -t, --debug                      включване на трасиране в анализатора,\n"
394"                                   същото като „-Dparse.trace“\n"
395"      --locations                  поддръжка на местоположения\n"
396"  -D, --define=ИМЕ[=СТОЙНОСТ]      същото като „%define ИМЕ \"СТОЙНОСТ\"“\n"
397"  -F, --force-define=ИМЕ[=СТОЙНОСТ]\n"
398"                                   същото, но с превес над\n"
399"                                   „%define ИМЕ \"СТОЙНОСТ\"“\n"
400"  -p, --name-prefix=ПРЕФИКС        добавяне на този ПРЕФИКС към външните имена,\n"
401"                                   остаряло и заменено от „-Dapi.prefix=ПРЕФИКС“\n"
402"  -l, --no-lines                   без генерирането на директиви „#line“\n"
403"  -k, --token-table                включване на таблица с имената на лексемите\n"
404"  -y, --yacc                       режим „yacc“ по POSIX\n"
405
406#: src/getargs.c:419
407msgid ""
408"Output Files:\n"
409"      --defines[=FILE]       also produce a header file\n"
410"  -d                         likewise but cannot specify FILE (for POSIX Yacc)\n"
411"  -r, --report=THINGS        also produce details on the automaton\n"
412"      --report-file=FILE     write report to FILE\n"
413"  -v, --verbose              same as '--report=state'\n"
414"  -b, --file-prefix=PREFIX   specify a PREFIX for output files\n"
415"  -o, --output=FILE          leave output to FILE\n"
416"  -g, --graph[=FILE]         also output a graph of the automaton\n"
417"  -x, --xml[=FILE]           also output an XML report of the automaton\n"
418msgstr ""
419"ИЗХОД:\n"
420"      --defines[=ФАЙЛ]       генериране и на заглавен ФАЙЛ\n"
421"  -d                         генериране и на заглавен ФАЙЛ без указване на име\n"
422"                             (за съвместимост с „yacc“ по POSIX)\n"
423"  -r, --report=ВИДОВЕ        извеждане на информация за автомата\n"
424"      --report-file=ФАЙЛ     запазване на доклада в този ФАЙЛ\n"
425"  -v, --verbose              същото като „--report=state“\n"
426"  -b, --file-prefix=ПРЕФИКС  ПРЕФИКС за имената на изходните файлове\n"
427"  -o, --output=ФАЙЛ          изходът да се запази в този ФАЙЛ\n"
428"  -g, --graph[=ФАЙЛ]         извеждане и на гра̀фа на автомата\n"
429"  -x, --xml[=ФАЙЛ]           извеждане на информация за автомата във формат\n"
430"                             XML\n"
431
432#: src/getargs.c:436
433#, c-format
434msgid "Report bugs to <%s>.\n"
435msgstr ""
436"Съобщавайте за програмни грешки на %s.\n"
437"За грешки в българския превод на <dict@fsa-bg.org>.\n"
438
439#: src/getargs.c:437
440#, c-format
441msgid "%s home page: <%s>.\n"
442msgstr "Уеб страница на „%s“: <%s>\n"
443
444#: src/getargs.c:438
445msgid "General help using GNU software: <http://www.gnu.org/gethelp/>.\n"
446msgstr "Обща помощ за програмите на GNU: <https://www.gnu.org/gethelp/>\n"
447
448#. TRANSLATORS: Replace LANG_CODE in this URL with your language
449#. code <http://translationproject.org/team/LANG_CODE.html> to
450#. form one of the URLs at http://translationproject.org/team/.
451#. Otherwise, replace the entire URL with your translation team's
452#. email address.
453#: src/getargs.c:453
454msgid "Report translation bugs to <http://translationproject.org/team/>.\n"
455msgstr "Докладвайте за грешки и проблеми с превода на <https://translationproject.org/team/bg.html>\n"
456
457#: src/getargs.c:456
458msgid "For complete documentation, run: info bison.\n"
459msgstr ""
460"За пълната документация изпълнете:\n"
461"  info bison.\n"
462
463#: src/getargs.c:472
464#, c-format
465msgid "bison (GNU Bison) %s"
466msgstr "bison (Bison от GNU) %s"
467
468#: src/getargs.c:474
469msgid "Written by Robert Corbett and Richard Stallman.\n"
470msgstr "Създаден от Robert Corbett и Richard Stallman.\n"
471
472#: src/getargs.c:478
473#, c-format
474msgid "Copyright (C) %d Free Software Foundation, Inc.\n"
475msgstr "Авторски права © %d Free Software Foundation, Inc.\n"
476
477#: src/getargs.c:481
478msgid ""
479"This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO\n"
480"warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.\n"
481msgstr ""
482"Тази програма е свободен софтуер.  Прегледайте изходния код за условията за\n"
483"копиране.  Тя се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за\n"
484"ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА.\n"
485
486#: src/getargs.c:503
487#, c-format
488msgid "multiple skeleton declarations are invalid"
489msgstr "грешка е да има повече от една скелетна декларация"
490
491#: src/getargs.c:520
492#, c-format
493msgid "%s: invalid language"
494msgstr "%s: неправилен език"
495
496#: src/getargs.c:523
497msgid "multiple language declarations are invalid"
498msgstr "декларирането на множество езици е грешка"
499
500#: src/getargs.c:816
501#, c-format
502msgid "deprecated option: %s, use %s"
503msgstr "остаряла опция „%s“, използвайте „%s“"
504
505#: src/getargs.c:850
506#, c-format
507msgid "missing operand"
508msgstr "липсващ операнд"
509
510#: src/getargs.c:852
511#, c-format
512msgid "extra operand %s"
513msgstr "излишен операнд: „%s“"
514
515#: src/gram.c:218
516msgid "Grammar"
517msgstr "Граматика"
518
519#: src/graphviz.c:46
520#, c-format
521msgid ""
522"// Generated by %s.\n"
523"// Report bugs to <%s>.\n"
524"// Home page: <%s>.\n"
525"\n"
526msgstr ""
527"// Генерирано от %s.\n"
528"// Докладвайте грешки на: <%s>.\n"
529"// Уеб страница: <%s>.\n"
530"\n"
531
532#: src/location.c:150 src/scan-gram.l:909
533#, c-format
534msgid "line number overflow"
535msgstr "препълване на но̀мера на ред"
536
537#: src/location.c:152
538#, c-format
539msgid "column number overflow"
540msgstr "препълване на но̀мера на колона"
541
542#: src/location.c:155
543#, c-format
544msgid "byte number overflow"
545msgstr "препълване на но̀мера на байт"
546
547#. TRANSLATORS: This is used when a line is too long, and is
548#. displayed truncated.  Use an ellipsis appropriate for your
549#. language, remembering that "…" (U+2026 HORIZONTAL ELLIPSIS)
550#. sometimes misdisplays and that "..." (three ASCII periods) is a
551#. safer choice in some locales.
552#: src/location.c:250
553msgid "..."
554msgstr "…"
555
556#: src/main.c:155
557msgid "rule useless in parser due to conflicts"
558msgstr "безполезно правило за анализатора: има конфликти"
559
560#: src/main.c:245
561#, c-format
562msgid "fix-its can be applied.  Rerun with option '--update'."
563msgstr "може да се приложат автоматични поправки.  Изпълнете отново с опцията „--update“."
564
565#: src/muscle-tab.c:532
566#, c-format
567msgid "%%define variable %s redefined"
568msgstr "повторна дефиниция на обявена с „%%define“ променлива: %s"
569
570#: src/muscle-tab.c:536 src/symtab.c:331
571#, c-format
572msgid "previous definition"
573msgstr "предишна дефиниция"
574
575#: src/muscle-tab.c:595 src/muscle-tab.c:696 src/muscle-tab.c:757
576#, c-format
577msgid "%s: undefined %%define variable %s"
578msgstr "%s: обявена с „%%define“ променлива няма стойност: %s"
579
580#: src/muscle-tab.c:629
581#, c-format
582msgid "%%define variable '%s' requires '{...}' values"
583msgstr "обявената с „%%define“ променлива „%s“ изисква стойности — „{…}“"
584
585#: src/muscle-tab.c:634
586#, c-format
587msgid "%%define variable '%s' requires keyword values"
588msgstr "обявената с „%%define“ променлива „%s“ изисква стойности — ключови думи"
589
590#: src/muscle-tab.c:639
591#, c-format
592msgid "%%define variable '%s' requires '\"...\"' values"
593msgstr "обявената с „%%define“ променлива „%s“ изисква стойности — „\"{…}\"“"
594
595#: src/muscle-tab.c:690
596#, c-format
597msgid "invalid value for %%define Boolean variable %s"
598msgstr "обявена с „%%define“ булева променлива е с неправилна стойност: %s"
599
600#: src/muscle-tab.c:744
601#, c-format
602msgid "invalid value for %%define variable %s: %s"
603msgstr "обявената с „%%define“ променлива „%s“ е с неправилна стойност: %s"
604
605#: src/muscle-tab.c:749
606#, c-format
607msgid "accepted value: %s"
608msgstr "приета стойност: „%s“"
609
610#: src/parse-gram.y:746
611#, c-format
612msgid "character literals cannot be nonterminals"
613msgstr "знакови литерали не може да са нетерминали"
614
615#: src/parse-gram.y:753
616#, c-format
617msgid "character literals cannot be used together with %s"
618msgstr "знаковите литерали са несъвместими с „%s“"
619
620#: src/parse-gram.y:758
621#, c-format
622msgid "definition of %s"
623msgstr "дефиниция на „%s“"
624
625#: src/parse-gram.y:889
626#, c-format
627msgid "missing identifier in parameter declaration"
628msgstr "в декларацията на параметър липсва идентификатор"
629
630#: src/parse-gram.y:1018
631#, c-format
632msgid "invalid version requirement: %s"
633msgstr "неправилно изискване за версия: „%s“"
634
635#: src/parse-gram.y:1032
636#, c-format
637msgid "require bison %s, but have %s"
638msgstr "изисква се версия „%s“ на bison, но наличната е „%s“"
639
640#: src/print-graph.c:62 src/print.c:345
641#, c-format
642msgid "State %d"
643msgstr "Състояние %d"
644
645#: src/print.c:136
646#, c-format
647msgid "shift, and go to state %d\n"
648msgstr "преместване и преминаване към състояние %d\n"
649
650#: src/print.c:138
651#, c-format
652msgid "go to state %d\n"
653msgstr "преминаване към състояние %d\n"
654
655#: src/print.c:173
656msgid "error (nonassociative)\n"
657msgstr "грешка (липсва асоциативност)\n"
658
659#: src/print.c:195
660#, c-format
661msgid "reduce using rule %d (%s)"
662msgstr "заместване чрез правило %d (%s)"
663
664#: src/print.c:198
665#, c-format
666msgid "accept"
667msgstr "приемане"
668
669#: src/print.c:235 src/print.c:309
670msgid "$default"
671msgstr "$стандартно"
672
673#: src/print.c:364
674msgid "Terminals, with rules where they appear"
675msgstr "Терминали и правилата, в които са"
676
677#: src/print.c:391
678msgid "Nonterminals, with rules where they appear"
679msgstr "Нетерминали и правилата, в които са"
680
681#: src/print.c:416
682msgid "on left:"
683msgstr "отляво:"
684
685#: src/print.c:425
686msgid "on right:"
687msgstr "отдясно:"
688
689#: src/print.c:447
690msgid "Rules useless in parser due to conflicts"
691msgstr "Неизползваеми правила в анализатора поради конфликти"
692
693#: src/reader.c:60
694#, c-format
695msgid "multiple %s declarations"
696msgstr "множество декларации на „%s“"
697
698#: src/reader.c:129
699#, c-format
700msgid "result type clash on merge function %s: <%s> != <%s>"
701msgstr "конфликт при типа на резултата при сливащата функция „%s“: <%s> != <%s>"
702
703#: src/reader.c:202
704#, c-format
705msgid "duplicated symbol name for %s ignored"
706msgstr "повтарящото се име на символа „%s“ се прескача"
707
708#: src/reader.c:238
709#, c-format
710msgid "rule given for %s, which is a token"
711msgstr "за лексемата „%s“ е дадено правило"
712
713#: src/reader.c:295
714#, c-format
715msgid "type clash on default action: <%s> != <%s>"
716msgstr "конфликт в типовете за стандартното действие: <%s> != <%s>"
717
718#: src/reader.c:318
719#, c-format
720msgid "empty rule for typed nonterminal, and no action"
721msgstr "празно правило за типизиран нетерминал, липсва действие"
722
723#: src/reader.c:334
724#, c-format
725msgid "unused value: $%d"
726msgstr "неизползвана стойност: $%d"
727
728#: src/reader.c:336
729#, c-format
730msgid "unset value: $$"
731msgstr "изчистване на стойността: $$"
732
733#: src/reader.c:346
734#, c-format
735msgid "%%empty on non-empty rule"
736msgstr "декларация „%%empty“ при непразно правило"
737
738#: src/reader.c:356
739#, c-format
740msgid "empty rule without %%empty"
741msgstr "празно правило без декларация „%%empty“"
742
743#: src/reader.c:372
744#, c-format
745msgid "token for %%prec is not defined: %s"
746msgstr "не е дефинирана лексема за „%%prec“: %s"
747
748#: src/reader.c:377
749#, c-format
750msgid "only midrule actions can be typed: %s"
751msgstr "само при вътрешни правила действията може да са типизирани: „%s“"
752
753#: src/reader.c:504 src/reader.c:526 src/reader.c:597
754#, c-format
755msgid "%s affects only GLR parsers"
756msgstr "„%s“ се отнася само за анализаторите GLR"
757
758#: src/reader.c:507
759#, c-format
760msgid "%s must be followed by positive number"
761msgstr "„%s“ трябва да се следва от положително число"
762
763#: src/reader.c:562
764#, c-format
765msgid "POSIX Yacc does not support typed midrule actions"
766msgstr "„yacc“ по POSIX не поддържа типизирани действия и при вътрешни правила"
767
768#: src/reader.c:666
769#, c-format
770msgid "rule is too long"
771msgstr "правилото е твърде дълго"
772
773#: src/reader.c:779
774#, c-format
775msgid "no rules in the input grammar"
776msgstr "няма правила във входната граматика"
777
778#: src/reduce.c:225
779msgid "rule useless in grammar"
780msgstr "безполезно правило в граматика"
781
782#: src/reduce.c:280
783#, c-format
784msgid "nonterminal useless in grammar: %s"
785msgstr "безполезни нетерминали в граматиката: „%s“"
786
787#: src/reduce.c:321
788msgid "Nonterminals useless in grammar"
789msgstr "Безполезни нетерминали в граматиката"
790
791#: src/reduce.c:333
792msgid "Terminals unused in grammar"
793msgstr "Неизползвани терминали в граматиката"
794
795#: src/reduce.c:342
796msgid "Rules useless in grammar"
797msgstr "Безполезни правила в граматиката"
798
799#: src/reduce.c:355
800#, c-format
801msgid "%d nonterminal useless in grammar"
802msgid_plural "%d nonterminals useless in grammar"
803msgstr[0] "%d безполезeн нетерминал в граматиката"
804msgstr[1] "%d безполезни нетерминали в граматиката"
805
806#: src/reduce.c:360
807#, c-format
808msgid "%d rule useless in grammar"
809msgid_plural "%d rules useless in grammar"
810msgstr[0] "%d безполезно правило в граматиката"
811msgstr[1] "%d безполезни правила в граматиката"
812
813#: src/reduce.c:386
814#, c-format
815msgid "start symbol %s does not derive any sentence"
816msgstr "началният символ „%s“ не води до никакво изречение"
817
818#: src/scan-code.l:158
819#, c-format
820msgid "stray '%s'"
821msgstr "излишна поява на „%s“"
822
823#: src/scan-code.l:330
824#, c-format
825msgid "refers to: %c%s at %s"
826msgstr "се отнася за „%c%s“ при „%s“"
827
828#: src/scan-code.l:354
829#, c-format
830msgid "possibly meant: %c"
831msgstr "вероятно става дума за „%c“"
832
833#: src/scan-code.l:363
834#, c-format
835msgid ", hiding %c"
836msgstr ", крие „%c“"
837
838#: src/scan-code.l:371
839#, c-format
840msgid " at %s"
841msgstr "при „%s“"
842
843#: src/scan-code.l:375
844#, c-format
845msgid ", cannot be accessed from midrule action at $%d"
846msgstr ", не може да се достъпи от действието при вътрешно правило при $%d"
847
848#: src/scan-code.l:423 src/scan-gram.l:831
849#, c-format
850msgid "integer out of range: %s"
851msgstr "цяло число извън диапазона: %s"
852
853#: src/scan-code.l:498
854#, c-format
855msgid "invalid reference: %s"
856msgstr "неправилна препратка: „%s“"
857
858#: src/scan-code.l:506
859#, c-format
860msgid "syntax error after '%c', expecting integer, letter, '_', '[', or '$'"
861msgstr "синтактична грешка след „%c“, очаква се цяло число, буква, „_“, „[“ или „$“"
862
863#: src/scan-code.l:512
864#, c-format
865msgid "symbol not found in production before $%d: %.*s"
866msgstr "символът липсва в правилото преди $%d: %.*s"
867
868#: src/scan-code.l:517
869#, c-format
870msgid "symbol not found in production: %.*s"
871msgstr "символът липсва в правилото: %.*s"
872
873#: src/scan-code.l:532
874#, c-format
875msgid "misleading reference: %s"
876msgstr "заблуждаващ указател: „%s“"
877
878#: src/scan-code.l:548
879#, c-format
880msgid "ambiguous reference: %s"
881msgstr "нееднозначен указател: „%s“"
882
883#: src/scan-code.l:584
884#, c-format
885msgid "explicit type given in untyped grammar"
886msgstr "зададен е изричен тип в граматика без типове"
887
888#: src/scan-code.l:639
889#, c-format
890msgid "$$ for the midrule at $%d of %s has no declared type"
891msgstr "„$$“ за вътрешното правило при $%d от %s не е с обявен тип"
892
893#: src/scan-code.l:645
894#, c-format
895msgid "$$ of %s has no declared type"
896msgstr "„$$“ от „%s“ е без обявен тип"
897
898#: src/scan-code.l:671
899#, c-format
900msgid "$%s of %s has no declared type"
901msgstr "„$%s“ от „%s“ е без обявен ти"
902
903#: src/scan-code.l:694
904#, c-format
905msgid "multiple occurrences of $%d with api.value.automove"
906msgstr "множество появи на $%d със „api.value.automove“"
907
908#: src/scan-gram.l:198
909#, c-format
910msgid "stray ',' treated as white space"
911msgstr "излишна „,“ — приема се за празен знак"
912
913#: src/scan-gram.l:292
914#, c-format
915msgid "invalid directive: %s"
916msgstr "неправилна директива: „%s“"
917
918#: src/scan-gram.l:313
919#, c-format
920msgid "invalid identifier: %s"
921msgstr "неправилен идентификатор: „%s“"
922
923#: src/scan-gram.l:365
924msgid "invalid character"
925msgid_plural "invalid characters"
926msgstr[0] "неправилни знаци"
927msgstr[1] "неправилен клас знаци"
928
929#: src/scan-gram.l:383
930#, c-format
931msgid "invalid null character"
932msgstr "неправилен знак „null“"
933
934#: src/scan-gram.l:437
935#, c-format
936msgid "unexpected identifier in bracketed name: %s"
937msgstr "неочакван идентификатор в име в квадратни скоби: „%s“"
938
939#: src/scan-gram.l:459
940#, c-format
941msgid "an identifier expected"
942msgstr "очаква се идентификатор"
943
944#: src/scan-gram.l:464
945msgid "invalid character in bracketed name"
946msgid_plural "invalid characters in bracketed name"
947msgstr[0] "неправилен знак в име в квадратни скоби"
948msgstr[1] "неправилни знаци в име в квадратни скоби"
949
950#: src/scan-gram.l:535
951#, c-format
952msgid "POSIX Yacc does not support string literals"
953msgstr "„yacc“ по POSIX не поддържа низови литерали"
954
955#: src/scan-gram.l:557
956#, c-format
957msgid "empty character literal"
958msgstr "празен знаков литерал"
959
960#: src/scan-gram.l:563
961#, c-format
962msgid "extra characters in character literal"
963msgstr "излишни знаци в знаковия литерал"
964
965#: src/scan-gram.l:612 src/scan-gram.l:622 src/scan-gram.l:640
966#, c-format
967msgid "invalid number after \\-escape: %s"
968msgstr "грешно число след екраниране с „\\“: „%s“"
969
970#: src/scan-gram.l:652
971#, c-format
972msgid "invalid character after \\-escape: %s"
973msgstr "неправилен знак след екраниране с „\\“: „%s“"
974
975#: src/scan-gram.l:824
976#, c-format
977msgid "POSIX Yacc does not support hexadecimal literals"
978msgstr "„yacc“ по POSIX не поддържа шестнайсетични литерали"
979
980#: src/scan-gram.l:962
981#, c-format
982msgid "missing %s at end of file"
983msgstr "в края на файл липсва „%s“"
984
985#: src/scan-gram.l:973
986#, c-format
987msgid "missing %s at end of line"
988msgstr "в края на ред липсва „%s“"
989
990#: src/scan-skel.l:140
991#, c-format
992msgid "unclosed %s directive in skeleton"
993msgstr "директива „%s“ в скелета не е затворена"
994
995#: src/scan-skel.l:257
996#, c-format
997msgid "too few arguments for %s directive in skeleton"
998msgstr "прекалено малко аргументи към директива „%s“ в скелета"
999
1000#: src/scan-skel.l:264
1001#, c-format
1002msgid "too many arguments for %s directive in skeleton"
1003msgstr "прекалено много аргументи към директива „%s“ в скелета"
1004
1005#: src/symtab.c:108
1006#, c-format
1007msgid "POSIX Yacc forbids dashes in symbol names: %s"
1008msgstr "„yacc“ по POSIX не позволява „-“ в имената на символите: „%s“"
1009
1010#: src/symtab.c:118
1011#, c-format
1012msgid "too many symbols in input grammar (limit is %d)"
1013msgstr "прекалено много символи във входната граматика (максимумът е %d)"
1014
1015#: src/symtab.c:300
1016#, c-format
1017msgid "%s redeclaration for %s"
1018msgstr "„%s“ е повторно деклариране на „%s“"
1019
1020#: src/symtab.c:313
1021#, c-format
1022msgid "%s redeclaration for <%s>"
1023msgstr "„%s“ е повторно деклариране на „<%s>“"
1024
1025#: src/symtab.c:325
1026#, c-format
1027msgid "symbol %s redeclared as a token"
1028msgstr "символът „%s“ е повторно деклариран като лексема"
1029
1030#: src/symtab.c:326
1031#, c-format
1032msgid "symbol %s redeclared as a nonterminal"
1033msgstr "повторна декларация на символа „%s“ като нетерминал"
1034
1035#: src/symtab.c:370
1036#, c-format
1037msgid "symbol %s is used, but is not defined as a token and has no rules; did you mean %s?"
1038msgstr "използваният символ „%s“, не е указан като лексема и няма дефинирани правила.  „%s“ ли искате да ползвате?"
1039
1040#: src/symtab.c:380
1041#, c-format
1042msgid "symbol %s is used, but is not defined as a token and has no rules"
1043msgstr "използваният символ „%s“, не е указан като лексема и няма дефинирани правила"
1044
1045#: src/symtab.c:515
1046#, c-format
1047msgid "POSIX yacc reserves %%type to nonterminals"
1048msgstr "„yacc“ по POSIX ползва „%%type“ само за нетерминали"
1049
1050#: src/symtab.c:550
1051#, c-format
1052msgid "symbol %s redeclared"
1053msgstr "повторна декларация на символа „%s“"
1054
1055#: src/symtab.c:572
1056#, c-format
1057msgid "nonterminals cannot be given an explicit number"
1058msgstr "не може да се задава изричен номер на нетерминалите"
1059
1060#: src/symtab.c:575
1061#, c-format
1062msgid "redefining user token number of %s"
1063msgstr "повторна дефиниция на но̀мера на потребителската лексема „%s“"
1064
1065#: src/symtab.c:578
1066#, c-format
1067msgid "user token number of %s too large"
1068msgstr "номерът на потребителска лексема на „%s“е прекалено голям"
1069
1070#: src/symtab.c:617
1071#, c-format
1072msgid "string literal %s not attached to a symbol"
1073msgstr "низовият литерал „%s“ е без връзка към символ"
1074
1075#: src/symtab.c:645
1076#, c-format
1077msgid "useless %s for type <%s>"
1078msgstr "непотребна декларация „%s“ за типа <%s>"
1079
1080#: src/symtab.c:650
1081#, c-format
1082msgid "type <%s> is used, but is not associated to any symbol"
1083msgstr "ползван е типът <%s>, който не е свързан с никой символ"
1084
1085#: src/symtab.c:695
1086#, c-format
1087msgid "nonterminals cannot be given a string alias"
1088msgstr "нетерминалите не могат да имат низови псевдоними"
1089
1090#: src/symtab.c:698
1091#, c-format
1092msgid "symbol %s used more than once as a literal string"
1093msgstr "символът „%s“ е използван повече от веднъж като низ-литерал"
1094
1095#: src/symtab.c:701
1096#, c-format
1097msgid "symbol %s given more than one literal string"
1098msgstr "символът „%s“ отговаря на повече от един низ-литерал"
1099
1100#: src/symtab.c:736
1101#, c-format
1102msgid "user token number %d redeclaration for %s"
1103msgstr "потребителска лексема №%d е повторна декларация на „%s“"
1104
1105#: src/symtab.c:740
1106#, c-format
1107msgid "previous declaration for %s"
1108msgstr "предишна декларация на „%s“"
1109
1110#: src/symtab.c:1063
1111#, c-format
1112msgid "token number too large"
1113msgstr "номерът на лексема е прекалено голям"
1114
1115#: src/symtab.c:1119
1116#, c-format
1117msgid "the start symbol %s is undefined"
1118msgstr "началният символ „%s“ не е дефиниран"
1119
1120#: src/symtab.c:1123
1121#, c-format
1122msgid "the start symbol %s is a token"
1123msgstr "началният символ „%s“ е лексема"
1124
1125#: src/symtab.c:1294
1126#, c-format
1127msgid "useless precedence and associativity for %s"
1128msgstr "непотребни и приоритет, и асоциативност за „%s“"
1129
1130#: src/symtab.c:1297
1131#, c-format
1132msgid "useless precedence for %s"
1133msgstr "непотребен приоритет за „%s“"
1134
1135#: src/symtab.c:1301
1136#, c-format
1137msgid "useless associativity for %s, use %%precedence"
1138msgstr "непотребна асоциативност за „%s, укажете приоритет с „%%precedence“"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.