source: help/totem/totem.gnome-2-12.bg.po @ 366

Last change on this file since 366 was 366, checked in by yavorescu, 17 years ago

(help/{gnomemeeting,totem}) Добавям преводите на Ростислав, предстоят корекции.

File size: 67.4 KB
Line 
1#
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: totem\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
7"PO-Revision-Date: 2005-11-25 18:08+0200\n"
8"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
9"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
10"MIME-Version: 1.0\n"
11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
13
14#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
15#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
16#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:226(None)
17msgid "@@image: 'figures/totem_start_window.png'; md5=91d1c76e5b92d6f5f598f24ac6cbbf98"
18msgstr "@@image: 'figures/totem_start_window.png'; md5=91d1c76e5b92d6f5f598f24ac6cbbf98"
19
20#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
21#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
22#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:398(None)
23msgid "@@image: 'figures/totem_pause_button.png'; md5=8af1d98e40e2ebda89cc2cd86550c5f2"
24msgstr "@@image: 'figures/totem_pause_button.png'; md5=8af1d98e40e2ebda89cc2cd86550c5f2"
25
26#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
27#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
28#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:410(None)
29msgid "@@image: 'figures/totem_play_button.png'; md5=feb4dec4237e6eb7ce571af2dbd0cf79"
30msgstr "@@image: 'figures/totem_play_button.png'; md5=feb4dec4237e6eb7ce571af2dbd0cf79"
31
32#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
33#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
34#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:505(None)
35msgid "@@image: 'figures/totem_next_button.png'; md5=c7f9041dc1804edc6777cfe68456e703"
36msgstr "@@image: 'figures/totem_next_button.png'; md5=c7f9041dc1804edc6777cfe68456e703"
37
38#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
39#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
40#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:521(None)
41msgid "@@image: 'figures/totem_previous_button.png'; md5=a966195040a035bf48daab94c9320afc"
42msgstr "@@image: 'figures/totem_previous_button.png'; md5=a966195040a035bf48daab94c9320afc"
43
44#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
45#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
46#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:617(None)
47msgid "@@image: 'figures/totem_volume_mute_button.png'; md5=24d7c2d46f2bfe732231ec8aa5540209"
48msgstr "@@image: 'figures/totem_volume_mute_button.png'; md5=24d7c2d46f2bfe732231ec8aa5540209"
49
50#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
51#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
52#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:622(None)
53msgid "@@image: 'figures/totem_volume_maximum_button.png'; md5=4a1c378a5c0eec82884d88f19ed64c9a"
54msgstr "@@image: 'figures/totem_volume_maximum_button.png'; md5=4a1c378a5c0eec82884d88f19ed64c9a"
55
56#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
57#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
58#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:689(None) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:698(None)
59msgid "@@image: 'figures/totem_show_playlist_button.png'; md5=40d3caf6174c566d94c7fd00212f0de7"
60msgstr "@@image: 'figures/totem_show_playlist_button.png'; md5=40d3caf6174c566d94c7fd00212f0de7"
61
62#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:30(title)
63msgid "<application>Totem Movie Player</application> Manual V2.0"
64msgstr "Ръководство за <application>програмата за гледане на филми Totem</application>, версия 2.0"
65
66#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:32(year)
67msgid "2003"
68msgstr "2003"
69
70#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:33(holder)
71msgid "Chee Bin HOH"
72msgstr "Chee Bin HOH"
73
74#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:47(publishername) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:60(orgname) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:99(para)
75msgid "GNOME Documentation Project"
76msgstr "Проект за документация на GNOME"
77
78#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:57(firstname)
79msgid "Chee Bin"
80msgstr "Chee Bin"
81
82#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:58(surname)
83msgid "HOH"
84msgstr "HOH"
85
86#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:61(email)
87msgid "cbhoh@gnome.org"
88msgstr "cbhoh@gnome.org"
89
90#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:93(revnumber)
91msgid "Totem Movie Player Manual V2.0"
92msgstr "Ръководство за програмата за гледане на филми Totem, версия 2.0"
93
94#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:96(para)
95msgid "Chee Bin HOH <email>cbhoh@gnome.org</email>"
96msgstr "Chee Bin HOH <email>cbhoh@gnome.org</email>"
97
98#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:104(releaseinfo)
99msgid "This manual describes version 0.997 of Totem Movie Player."
100msgstr "Това ръководство е за версия 0.997 на програмата за гледане на филми Totem."
101
102#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:107(title)
103msgid "Feedback"
104msgstr "Обратна връзка"
105
106#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:108(para)
107msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Totem Movie Player application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
108msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
109
110#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:120(primary) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:204(command)
111msgid "totem"
112msgstr "totem"
113
114#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:129(title)
115msgid "Introduction"
116msgstr "Въведение"
117
118#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:130(para)
119msgid "The <application>Totem Movie Player</application> application is a movie player for the GNOME desktop based on xine library, it enables you to play movies or songs."
120msgstr "<application>Totem</application> е програма за гледане на филми за работната среда GNOME, базирана на библиотеката xine и с нея можете да гледате филми или да слушате песни."
121
122#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:133(para)
123msgid "<application>Totem Movie Player</application> provides the following features:"
124msgstr "<application>Totem</application> предоставя следните функции:"
125
126#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:136(para)
127msgid "Support a variety of video and audio files."
128msgstr "Поддръжка на най-различни видео и аудио файлове"
129
130#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:139(para)
131msgid "Provide a variety of zoom levels and aspect ratios, and a full screen view."
132msgstr "Най-различни нива на увеличение и съотношения на показва, както и гледане на цял екран"
133
134#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:143(para)
135msgid "Seek and Volume controls."
136msgstr "Търсене из филма и контрол на силата звука"
137
138#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:146(para)
139msgid "A playlist."
140msgstr "Списък за изпълнение"
141
142#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:149(para)
143msgid "A complete keyboard navigation."
144msgstr "Пълна навигация от клавиатурата"
145
146#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:153(para)
147msgid "<application>Totem Movie Player</application> also comes with additional functionalities such as:"
148msgstr "<application>Totem</application> също идва с допълнителна функционалност като:"
149
150#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:157(para)
151msgid "Video thumbnailer for GNOME."
152msgstr "Програма за малки изображения за преглед за GNOME"
153
154#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:160(para)
155msgid "Webcam utility."
156msgstr "Програма за уебкамери"
157
158#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:163(para)
159msgid "Nautilus properties tab."
160msgstr "Раздел за настройките на файл в Nautilus"
161
162#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:180(title)
163msgid "Getting Started"
164msgstr "Първи стъпки"
165
166#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:183(title)
167msgid "To Start Totem Movie Player"
168msgstr "Стартиране на Totem"
169
170#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:184(para)
171msgid "You can start <application>Totem Movie Player</application> in the following ways:"
172msgstr "Можете да стартирате <application>Totem</application> по следните начини:"
173
174#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:188(term)
175msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
176msgstr "От менюто <guimenu>Програми</guimenu>"
177
178#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:190(para)
179msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Multimedia</guisubmenu><guimenuitem>Totem Movie Player</guimenuitem></menuchoice>."
180msgstr "Изберете <menuchoice><guisubmenu>Звук и видео</guisubmenu><guimenuitem>Гледане на филми (Totem)</guimenuitem></menuchoice>."
181
182#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:199(term)
183msgid "Command line"
184msgstr "От командния ред"
185
186#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:201(para)
187msgid "To start <application>Totem Movie Player</application> from a command line, type the following command, then press <keycap>Return</keycap>:"
188msgstr "За да стартирате е <application>Totem</application> от командния ред, трябва да напишете следната команда и да натиснете <keycap>Enter</keycap>:"
189
190#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:207(para)
191msgid "To view other command line options that are available, type <command>totem --help</command>, then press <keycap>Return</keycap>."
192msgstr "За да видите други налични опции за командния ред, въведете <command>totem·--help</command> и натиснете <keycap>Enter</keycap>."
193
194#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:217(title)
195msgid "When You Start Totem Movie Player"
196msgstr "Когато стартирате Totem"
197
198#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:218(para)
199msgid "When you start <application>Totem Movie Player</application>, the following window is displayed."
200msgstr "Когато стартирате <application>Totem</application>, се появява следният прозорец."
201
202#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:222(title)
203msgid "Totem Movie Player Start Up Window"
204msgstr "Начален прозорец на Totem"
205
206#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:235(phrase)
207msgid "Shows <application>Totem Movie Player</application> main window. Contains menubar, display area, time elapsed slider, seek control buttons, volume slider and statusbar."
208msgstr "Показва главния прозорец на <application>Totem</application>. Съдържа лента с менюта, район на преглед, плъзгач за изминалото време, бутони за контрол на изпълнението, плъзгач за силата на звука и лента за състоянието."
209
210#. for example, the items on the menubar and on the toolbar. This section is optional.
211#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:246(para)
212msgid "The <application>Totem Movie Player</application> window contains the following elements:"
213msgstr "Прозорецът на <application>Totem</application> съдържа следните елементи:"
214
215#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:250(term)
216msgid "Menubar."
217msgstr "Лента с менюта"
218
219#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:252(para)
220msgid "The menus on the menubar contain all of the commands you need to use in <application>Totem Movie Player</application>."
221msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържат всички команди, от които се нуждаете, за да използвате <application>Totem</application>."
222
223#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:257(term)
224msgid "Display area."
225msgstr "Район на преглед"
226
227#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:259(para)
228msgid "The display area displays movie or visualisation of song."
229msgstr "Района на преглед показва филма или визуализацията за песен."
230
231#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:264(term)
232msgid "Time elapsed slider."
233msgstr "Плъзгач за изминалото време"
234
235#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:266(para)
236msgid "The time elapsed slider displays the elapsed time of movie or song that is playing. It also enables you to skip forward or backward a movie or song."
237msgstr "Плъзгачът за изминалото време показва изминалото време от филм или песен, които се изпълняват. Също така позволява да прескачате напред или назад във филма или песента."
238
239#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:272(term)
240msgid "Seek control buttons."
241msgstr "Бутони за контрол на изпълнението"
242
243#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:274(para)
244msgid "The seek control buttons enables you to move to next or previous track, to pause or play a movie or song."
245msgstr "Бутоните за контрол на изпълнението Ви позволяват да стартирате следващия или предишния файл, да паузирате или да пуснете филм или песен."
246
247#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:280(term)
248msgid "Volume slider."
249msgstr "Плъзгач за силата на звука"
250
251#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:282(para)
252msgid "The volume slider enables you to adjust volume."
253msgstr "Плъзгачът за силата на звука Ви позволява да нагласяте силата на звука,."
254
255#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:286(term)
256msgid "Statusbar."
257msgstr "Лента за състоянието"
258
259#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:288(para)
260msgid "The statusbar displays status information about movie or song that is playing."
261msgstr "Лентата за състоянието показва статусна информация относно филма или песента, които се изпълняват."
262
263#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:300(title)
264msgid "Usage"
265msgstr "Употреба"
266
267#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:304(title)
268msgid "To Open a File"
269msgstr "Отваряне на файл"
270
271#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:305(para)
272msgid "To open a video or an audio file, choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Movie</guimenu><guisubmenu>Open</guisubmenu></menuchoice>. The <guilabel>Select files</guilabel> dialog is displayed. Select the file you want to open, then click <guibutton>OK</guibutton>."
273msgstr "За да отворите видео или аудио файл, изберете <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Филм</guimenu><guisubmenu>Отваряне</guisubmenu></menuchoice>."
274
275#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:315(para)
276msgid "You can drag a file from another application such as a file manager to the <application>Totem Movie Player</application> window. The <application>Totem Movie Player</application> application will open the file and play the movie or song. <application>Totem Movie Player</application> displays the title of the movie or song beneath the display area and in the titlebar of the window."
277msgstr "Може да изтеглите филм от друга програма, като например файлов мениджър, и да го пуснете в прозореца на <application>Totem</application>. <application>Totem</application> ще отвори файла и ще стартира филма или песента. <application>Totem</application> показва заглавието на филма или песента под района на преглед и в заглавната лента на прозореца."
278
279#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:321(para)
280msgid "If you try to open a file format that <application>Totem Movie Player</application> does not recognize, the application displays an error message."
281msgstr "Ако се опитате да отворите файлов формат, който <application>Totem</application> не разпознава, програмата ще покаже съобщение за грешка."
282
283#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:325(para)
284msgid "You can double-click on a video or an audio file in the <application>Nautilus</application> file manager to open it on the <application>Totem Movie Player</application> window."
285msgstr "Може да натиснете два пъти върху видео или аудио файл в файловия мениджър <application>Nautilus</application>, за да ги отворите в прозорец на ·<application>Totem</application>."
286
287#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:332(title)
288msgid "To Open a Location"
289msgstr "Отваряне на местоположение"
290
291#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:333(para)
292msgid "To open a file by URI location, choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>L</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Open Location</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Open from URI</guilabel> dialog is displayed. Use the drop-down combination box to specify the URI location of file you would like to open, then click on the <guibutton>Open</guibutton> button."
293msgstr "За да отворите файл по URI местоположение, изберете <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>L</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Отваряне на местоположение</guimenuitem></menuchoice>. Ще се появи прозорецът за <guilabel>Отваряне на местоположение</guilabel>. Използвайте падащото поле за избор, за да определите URI местоположение на файла, който искате да отворите и после натиснете бутона <guibutton>Отваряне</guibutton>."
294
295#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:345(title)
296msgid "To Play a DVD, VCD or CD"
297msgstr "За да гледате DVD, VCD или CD"
298
299#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:348(term)
300msgid "To play a DVD"
301msgstr "Гледане на DVD"
302
303#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:350(para)
304msgid "Insert the DVD in the DVD device of your computer, then choose <menuchoice><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Play DVD</guimenuitem></menuchoice>."
305msgstr "Поставете DVD диска в DVD устройството на компютъра Ви, после изберете <menuchoice><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Гледане на DVD</guimenuitem></menuchoice>."
306
307#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:359(term)
308msgid "To play a VCD"
309msgstr "Гледане на VCD"
310
311#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:361(para)
312msgid "Insert the VCD in the VCD device of your computer, then choose <menuchoice><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Play VCD</guimenuitem></menuchoice>."
313msgstr "Поставете VCD диска във VCD устройството на компютъра Ви, после изберете <menuchoice><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Пускане на·VCD</guimenuitem></menuchoice>."
314
315#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:370(term)
316msgid "To play a CD"
317msgstr "Слушане на CD"
318
319#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:372(para)
320msgid "Insert the CD in the CD device of your computer, then choose <menuchoice><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Play CD</guimenuitem></menuchoice>."
321msgstr "Поставете CD диска в CD устройството на компютъра Ви, после изберете <menuchoice><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Пускане на·CD</guimenuitem></menuchoice>."
322
323#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:384(title)
324msgid "To Eject a DVD, VCD or CD"
325msgstr "Изваждане на DVD, VCD или CD"
326
327#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:385(para)
328msgid "To eject a DVD, VCD, or CD, choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>E</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Eject</guimenuitem></menuchoice>."
329msgstr "За да извадите DVD, VCD или CD диск, изберете <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>E</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Изваждане</guimenuitem></menuchoice>."
330
331#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:395(title)
332msgid "To Pause a Movie or Song"
333msgstr "Паузиране на филм или песен"
334
335#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:399(phrase)
336msgid "Shows pause button."
337msgstr "Показва бутона за пауза."
338
339#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:396(para)
340msgid "To pause a movie or song that is playing, click on the <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> button, or choose <menuchoice><shortcut><keycap>P</keycap></shortcut><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Play / Pause</guimenuitem></menuchoice>. When you pause a movie or song, the statusbar displays <guilabel>Paused</guilabel> and the time elapsed on the current movie or song stops."
341msgstr "За да паузирате филм или песен, които се изпълняват, натиснете на бутона <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> или изберете <menuchoice><shortcut><keycap>P</keycap></shortcut><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Изпълнение /Пауза</guimenuitem></menuchoice>. Когато паузирате филм или песен, лентата за състояние показва <guilabel>Паузирано</guilabel> и изтичащото време спира."
342
343#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:411(phrase)
344msgid "Shows play button."
345msgstr "Показва бутона за изпълнение."
346
347#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:408(para)
348msgid "To resume playing a movie or song, click on the <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> button, or choose <menuchoice><shortcut><keycap>P</keycap></shortcut><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Play / Pause</guimenuitem></menuchoice>."
349msgstr "За да продължите изпълнението на филм или песен, натиснете бутона <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> или изберете <menuchoice><shortcut><keycap>P</keycap></shortcut><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Изпълнение / Пауза</guimenuitem></menuchoice>."
350
351#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:422(title)
352msgid "To View Properties of a Movie or Song"
353msgstr "Преглед на настройките на филм или песен"
354
355#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:431(term) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:857(title)
356msgid "General"
357msgstr "Общи"
358
359#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:433(para)
360msgid "Title, artist, year and duration of movie or song."
361msgstr "Заглавие, изпълнител, година и продължителност на филма или песента"
362
363#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:437(term)
364msgid "Video"
365msgstr "Видео"
366
367#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:439(para)
368msgid "Video dimensions, codec and framerate."
369msgstr "Видео размери, кодек и кадри в секунда"
370
371#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:443(term) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:951(title)
372msgid "Audio"
373msgstr "Аудио"
374
375#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:445(para)
376msgid "Audio bitrate and codec."
377msgstr "Аудио битрейт и кодек"
378
379#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:423(para)
380msgid "To view properties of a movie or song, choose <menuchoice><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Properties</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Properties</guilabel> dialog is displayed. The dialog contains the following information: <placeholder-1/>"
381msgstr "За да прегледате настройките на филм или песен, изберете <menuchoice><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>. П:оказва се прозорецът за <guilabel>Настройки</guilabel>. Прозорецът съдържа следната информация: <placeholder-1/>"
382
383#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:453(title)
384msgid "To Seek Through Movies or Songs"
385msgstr "Прескачане във време във филми или песни"
386
387#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:454(para)
388msgid "To seek through movies or songs, you can use the following methods:"
389msgstr "За да преминавате към различно време от продължителността на филми или песни, използвайте следните методи:"
390
391#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:458(term)
392msgid "To skip forward"
393msgstr "Превъртане напред"
394
395#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:460(para)
396msgid "To skip forward a movie or song, choose <menuchoice><shortcut><keycap>Right</keycap></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Skip Forward</guimenuitem></menuchoice>."
397msgstr "За да прескачате напред във филм или песен, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>Дясно</keycap></shortcut><guimenu>Управление</guimenu><guimenuitem>Прескачане напред</guimenuitem></menuchoice>."
398
399#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:470(term)
400msgid "To skip backward"
401msgstr "Превъртане назад"
402
403#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:472(para)
404msgid "To skip backward a movie or song, choose <menuchoice><shortcut><keycap>Left</keycap></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Skip Backward</guimenuitem></menuchoice>."
405msgstr "За да прескачате назад във филм или песен, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>Ляво</keycap></shortcut><guimenu>Управление</guimenu><guimenuitem>Прескачане назад</guimenuitem></menuchoice>."
406
407#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:482(term)
408msgid "To skip to time"
409msgstr "Прескачане към точно време"
410
411#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:484(para)
412msgid "To skip to a specific elapsed time, choose <menuchoice><shortcut><keycap>S</keycap></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Skip to</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Skip to</guilabel> dialog is displayed. Use the spin box to specify the elapsed time (in second) to skip to, then click <guibutton>OK</guibutton>."
413msgstr "За да отидете към точно определено изминало време, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>S</keycap></shortcut><guimenu>Управление</guimenu><guimenuitem>Прескачане до</guimenuitem></menuchoice>. Появява се прозорецът <guilabel>Прескачане до</guilabel>. Използвайте полето, зад а определите нужното време (в секунди), до което да се прескочи. После натиснете бутона <guibutton>Добре</guibutton>."
414
415#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:496(term)
416msgid "To move to next movie or song"
417msgstr "Отиване към следващия филм или песен"
418
419#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:506(phrase)
420msgid "Shows a seek next button"
421msgstr "Показва бутона за прескачане напред."
422
423#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:498(para)
424msgid "To move to next movie or song, choose <menuchoice><shortcut><keycap>N</keycap></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Chapter/Movie</guimenuitem></menuchoice> or click on the <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> button."
425msgstr "За да отидете към следващ филм или песен, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>N</keycap></shortcut><guimenu>Управление</guimenu><guimenuitem>Следваща глава/филм</guimenuitem></menuchoice> или натиснете бутона <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject>."
426
427#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:512(term)
428msgid "To move to previous movie or song"
429msgstr "Отиване към предишния филм или песен"
430
431#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:522(phrase)
432msgid "Shows a seek previous button"
433msgstr "Показва бутона за прескачане назад."
434
435#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:514(para)
436msgid "To move to previous movie or song, choose <menuchoice><shortcut><keycap>B</keycap></shortcut><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Chapter/Movie</guimenuitem></menuchoice>, or click on the <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> button."
437msgstr "За да отидете към предишен филм или песен, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>B</keycap></shortcut><guimenu>Управление</guimenu><guimenuitem>Предишна глава/филм</guimenuitem></menuchoice> или натиснете бутона <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject>."
438
439#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:531(title)
440msgid "To Change the Zoom Factor"
441msgstr "Промяна на мащаба"
442
443#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:532(para)
444msgid "To change the zoom factor of display area, you can use the following methods:"
445msgstr "За да промените фактора на увеличение на полето на преглед, може да използвате следните методи:"
446
447#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:537(para)
448msgid "To zoom to full screen mode, choose <menuchoice><shortcut><keycap>F</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Fullscreen</guimenuitem></menuchoice>. To exit fullscreen mode, click on the <guibutton>Exit Fullscreen</guibutton> button or press <keycap>Esc</keycap>."
449msgstr "За да увеличите към режим на пълен екран, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>F</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Цял екран</guimenuitem></menuchoice>. За да излезете от този режим, натиснете на бутона <guibutton>Изход от цял екран</guibutton> или натиснете <keycap>Esc</keycap>."
450
451#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:548(para)
452msgid "To zoom to half size (50%) of the original movie or visualisation, choose <menuchoice><shortcut><keycap>0</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom 1:2</guimenuitem></menuchoice>."
453msgstr "За да промените мащаба към 50% (половин размер) от оригиналния филм или визуализация, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>0</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Оразмеряване 1:2</guimenuitem></menuchoice>."
454
455#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:558(para)
456msgid "To zoom to size (100%) of the original movie or visualisation, choose <menuchoice><shortcut><keycap>1</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom 1:1</guimenuitem></menuchoice>."
457msgstr "За·да·промените·мащаба·към·100%·от·оригиналния·филм·или·визуализация,·изберете·<menuchoice><shortcut><keycap>1</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Оразмеряване·1:1</guimenuitem></menuchoice>."
458
459#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:568(para)
460msgid "To zoom to double size (200%) of the original movie or visualisation, choose <menuchoice><shortcut><keycap>2</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom 2:1</guimenuitem></menuchoice>."
461msgstr "За·да·промените·мащаба·към·200%·(двоен·размер)·от·оригиналния·филм·или·визуализация,·изберете·<menuchoice><shortcut><keycap>2</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Оразмеряване·2:1</guimenuitem></menuchoice>."
462
463#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:585(para)
464msgid "Automatic Aspect"
465msgstr "Автоматично съотношение"
466
467#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:586(para)
468msgid "Square Aspect (1:1)"
469msgstr "Квадратно съотношение (1:1)"
470
471#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:587(para)
472msgid "4:3 Aspect (4:3)"
473msgstr "Съотношение 4:3 (4:3)"
474
475#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:588(para)
476msgid "Anamorphic Aspect (16:9)"
477msgstr "Анаморфично съотношение (16:9)"
478
479#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:589(para)
480msgid "DVB Aspect (2.11:1)"
481msgstr "DVB съотношение (2.11:1)"
482
483#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:592(para)
484msgid "The default aspect ratio is Automatic Aspect."
485msgstr "Стандартното съотношение е автоматичното."
486
487#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:578(para)
488msgid "To switch between different aspect ratios, choose <menuchoice><shortcut><keycap>A</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toggle Aspect Ratio</guimenuitem></menuchoice>. The supported aspect ratios are: <placeholder-1/><note><placeholder-2/></note>"
489msgstr "За да превключите към различни съотношения на екрана, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>A</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Съотношение на екрана</guimenuitem></menuchoice>. Поддържаните съотношения са: <placeholder-1/><note><placeholder-2/></note>"
490
491#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:601(title)
492msgid "To Adjust the Volume"
493msgstr "Промяна силата на звука"
494
495#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:602(para)
496msgid "To increase the volume, choose <menuchoice><shortcut><keycap>Up</keycap></shortcut><guimenu>Sound</guimenu><guimenuitem>Volume Up</guimenuitem></menuchoice> or move the volume slider to the right. To decrease the volume, choose <menuchoice><shortcut><keycap>Down</keycap></shortcut><guimenu>Sound</guimenu><guimenuitem>Volume Down</guimenuitem></menuchoice> or move the volume slider to the left."
497msgstr "За да увеличите силата на звука, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>Нагоре</keycap></shortcut><guimenu>Звук</guimenu><guimenuitem>Увеличаване на звука</guimenuitem></menuchoice> или преместете плъзгача за силата на звука надясно. За да намалите силата на звука, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>Надолу</keycap></shortcut><guimenu>Звук</guimenu><guimenuitem>Намаляване на звука</guimenuitem></menuchoice> или преместете плъзгача наляво."
498
499#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:618(phrase)
500msgid "Shows a mute button"
501msgstr "Покзава бутона, когато е заглушен"
502
503#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:623(phrase)
504msgid "Shows a maximum volume button"
505msgstr "Показва бутона за увеличение на звука, когато е на максимум"
506
507#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:615(para)
508msgid "To turn the volume down to minimum, click on the <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> button. To turn the volume up to maximum, click on the <inlinemediaobject><placeholder-3/><placeholder-4/></inlinemediaobject> button."
509msgstr "За да намалите силата на звука до минимум, натиснете бутона <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject>. За да увеличите силата на звука до максимум, натиснете бутона <inlinemediaobject><placeholder-3/><placeholder-4/></inlinemediaobject>."
510
511#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:629(title)
512msgid "To Make Window Always On Top"
513msgstr "Поставяне на прозореца винаги отгоре"
514
515#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:630(para)
516msgid "To make the <application>Totem Movie Player</application> window always on top of other application windows, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Always on Top</guimenuitem></menuchoice>."
517msgstr "За да направите така, че прозорецът на <application>Totem</application> да бъде винаги над другите прозорци, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Винаги най-отгоре</guimenuitem></menuchoice>."
518
519#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:640(title)
520msgid "To Show or Hide Controls"
521msgstr "Показване и скриване на бутоните за управление"
522
523#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:641(para)
524msgid "To hide the <application>Totem Movie Player</application> window controls, choose <menuchoice><shortcut><keycap>H</keycap></shortcut><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Controls</guimenuitem></menuchoice> to unselect the <guilabel>Show Controls</guilabel> option. To show the controls on the <application>Totem Movie Player</application> window, right-click on the window, then choose <menuchoice><shortcut><keycap>H</keycap></shortcut><guimenuitem>Show Controls</guimenuitem></menuchoice> from the popup menu."
525msgstr "За да скриете бутоните за управление на <application>Totem</application>, изберете <menuchoice><shortcut><keycap>H</keycap></shortcut><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на контролните бутони</guimenuitem></menuchoice>, за да махнете опцията. За да покажете контролните бутони в прозореца на <application>Totem</application>, натиснете с дясното копче на прозореца и после изберете от появилото се меню <menuchoice><shortcut><keycap>H</keycap></shortcut><guimenuitem>Показване на контролните бутони</guimenuitem></menuchoice>."
526
527#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:654(para)
528msgid "If the <guilabel>Show Controls</guilabel> option is selected, <application>Totem Movie Player</application> will show the menubar, time elapsed slider, seek control buttons, volume slider and statusbar on the window. If the <guilabel>Show Controls</guilabel> option is unselected, the application will hide these controls and show only display area."
529msgstr "Ако опцията <guilabel>Показване на контролните бутони</guilabel> е избрана, <application>Totem</application> ще покаже лентата с менютата, плъзгача за изминалото време, бутоните за управление на изпълнението, плъзгача за силата на звука и лентата за статуса. Ако опцията не е избрана, програмата ще скрие тези контроли и ще показва само района на преглед."
530
531#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:663(title)
532msgid "To Manage Playlist"
533msgstr "Управление на списъци"
534
535#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:682(title)
536msgid "To Show or Hide Playlist"
537msgstr "Показване или скриване на списък"
538
539#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:690(phrase) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:699(phrase)
540msgid "Shows a show/hide playlist button"
541msgstr "Показва бутона за показване/скриване на списък"
542
543#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:683(para)
544msgid "To show playlist, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show/Hide Playlist</guimenuitem></menuchoice>, or click on the <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject> button. The <guilabel>Playlist</guilabel> dialog is displayed. To hide Playlist, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show/Hide Playlist</guimenuitem></menuchoice> or click on the <inlinemediaobject><placeholder-3/><placeholder-4/></inlinemediaobject> button again."
545msgstr "За да покажете списъка за изпълнение, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване/Скриване на списък</guimenuitem></menuchoice> или натиснете бутона <inlinemediaobject><placeholder-1/><placeholder-2/></inlinemediaobject>. Появява се прозорецът за <guilabel>Списъка за изпълнение</guilabel>. За да го скриете, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване/Скриване на списък</guimenuitem></menuchoice> или натиснете отново бутона inlinemediaobject><placeholder-3/><placeholder-4/></inlinemediaobject>."
546
547#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:705(title)
548msgid "Manage a PlayList"
549msgstr "Управление на списък"
550
551#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:709(term)
552msgid "To add a track or movie"
553msgstr "Добавяне на песен или филм"
554
555#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:711(para)
556msgid "To add a track or movie to the playlist, click on the <guibutton>Add</guibutton> button. The <guilabel>Select files</guilabel> dialog is displayed. Select the file that you want to add to playlist, then click <guibutton>OK</guibutton>."
557msgstr "За да добавите песен или филм към списъка за изпълнение, натиснете бутона <guibutton>Добавяне</guibutton>. Появява се прозорецът за <guilabel>Избор на файлове</guilabel>. Изберете файла, който искате да добавите към списъка и после натиснете <guibutton>Добре</guibutton>."
558
559#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:718(term)
560msgid "To remove a track or movie"
561msgstr "Премахване на песен или филм"
562
563#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:720(para)
564msgid "To remove track or movie from the playlist, select the filenames from the <guilabel>filename</guilabel> list box, then click on the <guibutton>Remove</guibutton> button."
565msgstr "За да премахнете песен или филм от списъка за изпълнение, изберете файлове от списъка с файлове и после натиснете бутона <guibutton>Премахване</guibutton>."
566
567#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:726(term)
568msgid "To save playlist to file"
569msgstr "Запазване на списък към файл"
570
571#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:728(para)
572msgid "To save playlist to file, click on the <guibutton>Save</guibutton> button. The <guilabel>Save playlist</guilabel> dialog is displayed, specify the filename that you want to save the playlist."
573msgstr "За да запазите списък като файл, натиснете бутона <guibutton>Запазване</guibutton>. Появява се прозорецът за <guilabel>Запазване на списък</guilabel>. Определете файловото име, което искате да има списъка."
574
575#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:735(term)
576msgid "To move track or movie up the playlist"
577msgstr "Преместване на песен или филм нагоре в списъка"
578
579#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:737(para)
580msgid "To move track or movie up the playlist, select the filenames from the <guilabel>filename</guilabel> list box, then click on the <guibutton>Up</guibutton> button."
581msgstr "За да преместите песен или филм нагоре в списъка, изберете файловите имена от списъка и после натиснете бутона <guibutton>Нагоре</guibutton>."
582
583#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:743(term)
584msgid "To move track or movie down the playlist"
585msgstr "Преместване на песен или филм надолу в списъка"
586
587#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:745(para)
588msgid "To move track or movie down the playlist, select the filenames from the <guilabel>filename</guilabel> list box, then click on the <guibutton>Down</guibutton> button."
589msgstr "За·да·преместите·песен·или·филм·надолу·в·списъка,·изберете·файловите·имена·от·списъка·и·после·натиснете·бутона·<guibutton>Надолу</guibutton>."
590
591#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:751(term)
592msgid "To set repeat mode"
593msgstr "Влизане в режим \"Повтаряне\""
594
595#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:753(para)
596msgid "Select the <guilabel>Repeat mode</guilabel> option to play the movies or songs repeatedly."
597msgstr "Изберете опцията <guilabel>Режим \"Повтаряне\"</guilabel>, за да се изпълняват песните или филмите постоянно повтаряйки се."
598
599#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:758(term)
600msgid "To set shuffle mode"
601msgstr "Влизане в режим \"Разбъркано\""
602
603#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:760(para)
604msgid "Select the <guilabel>Shuffle mode</guilabel> option to play the movies or songs randomly."
605msgstr "Изберете опцията <guilabel>Режим \"Разбъркано\"</guilabel>, за да изпълнявате песните или филмите в произволен ред."
606
607#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:706(para)
608msgid "You can use the <guilabel>Playlist</guilabel> dialog to do the following: <placeholder-1/>"
609msgstr "Може да използвате прозореца за <guilabel>Списък за изпълнение</guilabel> за следното: <placeholder-1/>"
610
611#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:768(title)
612msgid "To Select or Unselect Repeat Mode"
613msgstr "Избиране и отизбиране на режима повтаряне"
614
615#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:769(para)
616msgid "To select or unselect repeat mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Repeat Mode</guimenuitem></menuchoice>, or use the <guilabel>Repeat mode</guilabel> option from the <guilabel>Playlist</guilabel> dialog."
617msgstr "За да изберете или отизберете режима \"Повтаряне\", изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Режим \"Повтаряне\"</guimenuitem></menuchoice> или изберете съответната опция от прозореца за <guilabel>Списък за изпълнение</guilabel>."
618
619#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:778(title)
620msgid "To Select or Unselect Shuffle Mode"
621msgstr "Избиране и отизбиране на режима \"Разбъркано\""
622
623#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:779(para)
624msgid "To select or unselect shuffle mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Shuffle Mode</guimenuitem></menuchoice>, or use the <guilabel>Shuffle mode</guilabel> option from the <guilabel>Playlist</guilabel> dialog."
625msgstr "За да изберете или отизберете режима \"Разбъркано\", изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Режим \"Разбъркано\"</guimenuitem></menuchoice> или изберете съответната опция от прозореца за <guilabel>Списък за изпълнение</guilabel>."
626
627#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:790(title)
628msgid "To Take Screenshot"
629msgstr "Запазване на кадър"
630
631#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:791(para)
632msgid "To take screenshot of movie or visualisation of song that is playing, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Take Screenshot</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Save Screenshot</guilabel> dialog is displayed, click the <guibutton>Save</guibutton> button to save the screenshot."
633msgstr "За да запазите кадър от филм или визуализация на песен, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Запазване на кадър</guimenuitem></menuchoice>. Появява се прозорецът за <guilabel>Запазване на кадър</guilabel>. Натиснете бутона <guibutton>Запазване</guibutton>, за да запазите кадъра."
634
635#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:801(para)
636msgid "File: select the <guilabel>Save screenshot to file</guilabel> option, then click on the <guibutton>Browse</guibutton> button to specify a file to save the screenshot."
637msgstr "Към файл: изберете опцията <guilabel>Запазване на кадър като файл</guilabel>, после натиснете бутона <guibutton>Разглеждане</guibutton>, за да определите къде да бъде запазен кадъра."
638
639#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:807(para)
640msgid "The desktop: select the <guilabel>Save screenshot to the desktop</guilabel> option."
641msgstr "Към работния плот: изберете опцията <guilabel>Запазване на кадър на работния плот</guilabel>."
642
643#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:798(para)
644msgid "You can save a screenshot to <placeholder-1/>"
645msgstr "Може да запазите кадър към <placeholder-1/>"
646
647#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:815(title)
648msgid "To Quit Totem Movie Player"
649msgstr "Затваряне на програмата Totem"
650
651#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:816(para)
652msgid "To quit <application>Totem Movie Player</application>, choose <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Movie</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice>."
653msgstr "За да затворите програмата <application>Totem</application>, изберете <menuchoice><shortcut><keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Q</keycap></keycombo></shortcut><guimenu>Филм</guimenu><guimenuitem>Спиране на програмата</guimenuitem></menuchoice>."
654
655#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:830(title)
656msgid "Preferences"
657msgstr "Настройки"
658
659#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:831(para)
660msgid "To modify the preferences of <application>Totem Movie Player</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog contains the following tabbed sections:"
661msgstr "За да промените настройките на <application>Totem</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>. Появява се прозорецът за <guilabel>Настройки</guilabel>, съдържащ следните раздели:"
662
663#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:860(term)
664msgid "Optical Device"
665msgstr "Оптично устройство"
666
667#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:862(para)
668msgid "Select optical device from the <guilabel>Optical device path</guilabel> drop-down list box."
669msgstr "Изберете оптично устройство от падащия списък за <guilabel>Оптично устройство</guilabel>."
670
671#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:868(term)
672msgid "Networking"
673msgstr "Мрежови"
674
675#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:870(para)
676msgid "Select network connection speed from the <guilabel>Connection speed</guilabel> drop-down list box."
677msgstr "Изберете скорост на мрежовата връзска от падащото меню за <guilabel>Скорост на връзката</guilabel>"
678
679#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:876(term)
680msgid "TV-Out"
681msgstr "Тв изход"
682
683#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:880(para)
684msgid "<guilabel>No TV-out</guilabel>: select this option if you have no TV-out connection."
685msgstr "<guilabel>Без ТВ изход</guilabel>: изберете тази опция, ако нямате връзка тип ТВ изход."
686
687#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:883(para)
688msgid "<guilabel>TV-out mode</guilabel>: select this option if you want normal TV-out connection."
689msgstr "<guilabel>Режим ТВ изход</guilabel>: изберете тази опция, ако искате нормална ТВ изходна връзка."
690
691#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:886(para)
692msgid "<guilabel>DXR3 TV-out</guilabel>: select this option if you want a DXR3 TV-out connection."
693msgstr "<guilabel>ТВ изход DXR3</guilabel>: изберете тази опция, ако искате DXR3 ТВ изход връзка."
694
695#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:892(term)
696msgid "Proprietary Plugins"
697msgstr "Собственически приставки"
698
699#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:894(para)
700msgid "You can add proprietary plugins to handle additional movie or audio files. To add proprietary plugins to <application>Totem Movie Player</application>, click on the <guibutton>Add Proprietary Plugins</guibutton> button."
701msgstr "Може да добавяте собственически приставки, за да отваряте допълнителни видео и аудио файлове. За да добавите собственически приставки към <application>Totem</application>, натиснете бутона за <guibutton>Добавяне на собственически приставки</guibutton>"
702
703#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:903(title) ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:906(term)
704msgid "Display"
705msgstr "Визуални"
706
707#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:908(para)
708msgid "Select the <guilabel>resize</guilabel> option if you want <application>Totem Movie Player</application> to automatically resize the window when a new video is loaded."
709msgstr "Изберете опцията <guilabel>Автоматично оразмеряване на прозореца при зареждане на видеоклип</guilabel>, ако искате <application>Totem</application> автоматично да оразмерява прозореца, когато се зарежда нов видео файл."
710
711#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:914(term)
712msgid "Visual Effects"
713msgstr "Визуални ефекти"
714
715#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:918(para)
716msgid "<guilabel>visual</guilabel>: select this option to show visual effects while an audio file is playing."
717msgstr "<guilabel>Визуални</guilabel>: изберете тази опция, ако искате да показвате визуални ефекти, докато се изпълнява звуков файл."
718
719#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:923(para)
720msgid "<guilabel>Type of visualisation</guilabel>: select type of visualisation from the drop-down list box."
721msgstr "<guilabel>Избор на визуализация</guilabel>: изберете вида на визуализацията от падащото меню."
722
723#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:928(para)
724msgid "<guilabel>Visualisation size</guilabel>: select visualisation size from the drop-down list box."
725msgstr "<guilabel>Размер на визуализацията</guilabel>: изберете размер на визуализацията от падащия списък."
726
727#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:936(term)
728msgid "Brightness/Contrast"
729msgstr "Яркост/Контраст"
730
731#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:940(para)
732msgid "<guilabel>Brightness</guilabel>: use the slider to specify the level of brightness."
733msgstr "<guilabel>Яркост</guilabel>: използвайте плъзгача, за да определите нивото на яркостта."
734
735#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:943(para)
736msgid "<guilabel>Contrast</guilabel>: use the slider to specify the level of contrast."
737msgstr "<guilabel>Контраст</guilabel>: използвайте плъзгача, за да определите нивото на контраста."
738
739#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:954(term)
740msgid "Audio Output"
741msgstr "Аудио изход"
742
743#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:956(para)
744msgid "Select audio output type from the <guilabel>Audio output type</guilabel> drop-down list."
745msgstr "Изберете изходен аудио вид от падащият списък за <guilabel>Тип аудио изход</guilabel>."
746
747#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:984(title)
748msgid "About <application>Totem Movie Player</application>"
749msgstr "Относно <application>Totem</application>"
750
751#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:985(para)
752msgid "<application>Totem Movie Player</application> is written by Bastien Nocera (<email>hadess@hadess.net</email>), Julien Moutte (<email>julien@moutte.net</email>) for GStreamer backend, and Guenter Bartsch (<email>guenter@users.sourceforge.net</email>). To find more information about <application>Totem Movie Player</application>, please visit the <ulink url=\"http://www.hadess.net/totem.php3\" type=\"http\"><application>Totem Movie Player</application> Home Page</ulink>."
753msgstr "<application>Totem</application> е написан от Bastien·Nocera·(<email>hadess@hadess.net</email>),·Julien·Moutte·(<email>julien@moutte.net</email>) за GStreamer и Guenter·Bartsch·(<email>guenter@users.sourceforge.net</email>).·За да научите повече относно <application>Totem</application>, посетете <ulink·url=\"http://www.hadess.net/totem.php3\"·type=\"http\">Интернет сайта на <application>Totem</application></ulink>."
754
755#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:993(para)
756msgid "To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
757msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
758
759#: ./totem-gnome-2-12/help/C/totem.xml:998(para)
760msgid "This program is distributed under the terms of the GNU General Public license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. A copy of this license can be found at this <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">link</ulink>, or in the file COPYING included with the source code of this program."
761msgstr ""
762
763#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:2(para)
764msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
765msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
766
767#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:12(para)
768msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
769msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
770
771#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:19(para)
772msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
773msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
774
775#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:35(para)
776msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
777msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
778
779#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:55(para)
780msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
781msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
782
783#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:28(para)
784msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
785msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ:<placeholder-1/>"
786
787#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
788#: ./totem-gnome-2-12/help/C/legal.xml:0(None)
789msgid "translator-credits"
790msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
791
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.