source: help/procman/procman.gnome-2-12.bg.po @ 361

Last change on this file since 361 was 361, checked in by zbrox, 17 years ago

procman (help) initial edition

  • първоначално почти завъшрено издание на документацията за procman

epiphany (help) tabbed edition

  • tab е според спецификациите. променено е от страница на подпрозорец.
File size: 77.3 KB
Line 
1#
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: procman\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
7"PO-Revision-Date: 2005-11-28 16:37+0200\n"
8"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
9"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
10"MIME-Version: 1.0\n"
11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
13
14#: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:2(para)
15msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
16msgstr "Предоставя·се·разрешение·за·копиране,·разпространение·и/или·промяна·на·този·документ,·съгласно·условията·на·„Лиценза·за·свободна·документация·на·GNU“,·версия·1.1·или·всяка·следваща·версия,·издадена·от·Фондация·„Свободен·софтуер“;·без·„Непроменливи·раздели“,·„Текстове·на·предната·корица“,·както·и·„Текстове·на·задната·корица“.·Копие·на·лиценза·може·да·бъде·намерено·<ulink·type=\"help\"·url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink>·или·във·файла·COPYING-DOCS,·разпространяван·с·това·ръководство."
17
18#: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:12(para)
19msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
20msgstr "Това·ръководство·е·част·от·колекция·ръководства·за·GNOME,·разпространявани·под·GFDL.·Ако·искате·да·разпространявате·това·ръководство·отделно,·можете·да·го·направите,·като·включите·копие·на·лиценза·към·ръководството,·както·е·описано·в·раздел·6·от·лиценза."
21
22#: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:19(para)
23msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
24msgstr "Много·от·имената,·използвани·от·компании,·за·да·отличават·собствените·си·продукти·и·услуги,·са·регистрирани·търговски·марки.·Когато·такива·имена·присъстват·в·която·и·да·е·документация·за·GNOME·и·членовете·на·проекта·за·документация·на·GNOME·са·осведомени·за·съответните·търговски·марки,·тогава·имената·са·с·главни·букви·или·начални·главни·букви."
25
26#: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:35(para)
27msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
28msgstr "ДОКУМЕНТЪТ·СЕ·ПРЕДОСТАВЯ·НА·БАЗА·„КАКТО·Е“,·БЕЗ·КАКВАТО·И·ДА·Е·ГАРАНЦИЯ,·ПРЯКА·ИЛИ·КОСВЕНА,·ВКЛЮЧИТЕЛНО·БЕЗ·ОГРАНИЧЕНИЯ·И·ГАРАНЦИИ,·ЧЕ·ДОКУМЕНТЪТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·СА·БЕЗ·ДЕФЕКТИ,·ГОДНИ·ЗА·КОНКРЕТНА·УПОТРЕБА·ИЛИ·НЕНАРУШАВАЩИ.·ЦЕЛИЯТ·РИСК·ОТНОСНО·КАЧЕСТВОТО,·ТОЧНОСТТА·И·ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·Е·ЗА·ВАША·СМЕТКА.·АКО·НЯКОЙ·ДОКУМЕНТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ·СЕ·ОКАЖЕ·ДЕФЕКТЕН·В·КАКВОТО·И·ДА·Е·ОТНОШЕНИЕ,·ВИЕ·(НЕ·ПЪРВОНАЧАЛНИЯ·АВТОР·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОПРИНЕСЪЛ·ЗА·РАЗРАБОТКАТА)·ПОЕМАТЕ·РАЗХОДИТЕ·ЗА·ВСЯКАКВО·НЕОБХОДИМО·ОБСЛУЖВАНЕ,·ПОПРАВКА·ИЛИ·КОРЕКЦИИ.·ТОВА·ОТКАЗВАНЕ·ОТ·ГАРАНЦИЯТА·ПРЕДСТАВЛЯВА·СЪЩЕСТВЕНА·ЧАСТ·ОТ·ТОЗИ·ЛИЦЕНЗ.·НЕ·Е·РАЗРЕШЕНА·УПОТРЕБАТА·НА·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОКУМЕНТ·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·ВЕРСИЯ·НА·ДОКУМЕНТА,·ОСВЕН·ПРИ·СПАЗВАНЕ·НА·ТОЗИ·ОТКАЗ·ОТ·ГАРАНЦИЯ;·И"
29
30#: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:55(para)
31msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
32msgstr "ПРИ·НИКАКВИ·ОБСТОЯТЕЛСТВА·И·ПОД·НИКАКВА·ЮРИДИЧЕСКА·ОСНОВА,·НЕЗАВИСИМО·ДАЛИ·Е·В·НАРУШЕНИЕ·(ВКЛЮЧИТЕЛНО·ПРИЧИНЕНО·ОТ·НЕБРЕЖНОСТ),·ДОГОВОР·ИЛИ·ДРУГО,·АВТОРЪТ,·ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ·АВТОР·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОПРИНЕСЪЛ·ЗА·РАЗРАБОТКАТА,·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДИСТРИБУТОР·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНАТА·МУ·ВЕРСИЯ,·ИЛИ·КОЙТО·И·ДА·Е·ДОСТАВЧИК·НА·КОЯТО·И·ДА·Е·ОТ·ИЗБРОЕНИТЕ·СТРАНИ,·НЯМА·ДА·БЪДЕ·ОТГОВОРЕН·ПРЕД·НИКОГО·ЗА·ВСИЧКИ·ПРЕКИ,·КОСВЕНИ,·СПЕЦИАЛНИ,·СЛУЧАЙНИ·ИЛИ·ПОСЛЕДСТВЕНИ·ЩЕТИ·ОТ·КАКЪВТО·И·ДА·Е·ХАРАКТЕР,·ВКЛЮЧИТЕЛНО,·БЕЗ·ОГРАНИЧЕНИЯ,·ЩЕТИ·ЗА·ЗАГУБА·НА·ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ,·СПИРАНЕ·НА·РАБОТАТА,·КОМПЮТЪРНА·ПОВРЕДА·ИЛИ·НЕИЗПРАВНОСТ,·ИЛИ·ВСЯКАКВИ·ДРУГИ·ЩЕТИ·ИЛИ·ЗАГУБИ,·ВЪЗНИКНАЛИ·ИЛИ·СВЪРЗАНИ·С·УПОТРЕБАТА·НА·ДОКУМЕНТА·ИЛИ·ПРОМЕНЕНИТЕ·МУ·ВЕРСИИ,·ДОРИ·И·КОГАТО·ТАЗИ·СТРАНА·Е·БИЛА·ИНФОРМИРАНА·ЗА·ВЪЗМОЖНОСТТА·ОТ·ТАКИВА·ЩЕТИ."
33
34#: ./procman-gnome-2-12/help/C/legal.xml:28(para)
35msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
36msgstr "ДОКУМЕНТЪТ·И·ПРОМЕНЕНИТЕ·МУ·ВЕРСИИ·СЕ·ПРЕДОСТАВЯТ·ПОД·УСЛОВИЯТА·НА·ЛИЦЕНЗА·ЗА·СВОБОДНА·ДОКУМЕНТАЦИЯ·НА·GNU,·С·ДОПЪЛНИТЕЛНОТО·ПОЯСНЕНИЕ,·ЧЕ:·<placeholder-1/>"
37
38#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
39#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
40#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:223(None)
41msgid "@@image: 'figures/gnome-system-monitor_window.png'; md5=fc30e1acb4715e9e9e00edee053c02cd"
42msgstr "@@image: 'figures/gnome-system-monitor_window.png'; md5=fc30e1acb4715e9e9e00edee053c02cd"
43
44#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:23(title) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:81(revnumber)
45msgid "System Monitor Manual V2.1"
46msgstr "Ръководство за Наблюдение на системата, версия 2.1"
47
48#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:26(year) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:32(year)
49msgid "2004"
50msgstr "2004"
51
52#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:27(holder) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:56(orgname)
53msgid "Sun Microsystems"
54msgstr "Sun Microsystems"
55
56#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:30(year)
57msgid "2001"
58msgstr "2001"
59
60#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:31(year)
61msgid "2002"
62msgstr "2002"
63
64#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:33(holder)
65msgid "Bill Day"
66msgstr "Bill Day"
67
68#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:44(publishername) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:85(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:95(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:105(para)
69msgid "GNOME Documentation Project"
70msgstr "Проект за превод на GNOME"
71
72#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:54(firstname)
73msgid "Sun"
74msgstr "Sun"
75
76#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:55(surname)
77msgid "GNOME Documentation Team"
78msgstr "за·документация·на·GNOME"
79
80#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:59(firstname)
81msgid "Bill"
82msgstr "Bill"
83
84#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:60(surname)
85msgid "Day"
86msgstr "Day"
87
88#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:61(email)
89msgid "billday@bellatlantic.net"
90msgstr "billday@bellatlantic.net"
91
92#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:84(para)
93msgid "Sun GNOME Documentation Team"
94msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
95
96#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:89(revnumber)
97msgid "System Monitor Manual V2.0"
98msgstr "Ръководство за Наблюдение на системата, версия 2.0"
99
100#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:90(date)
101msgid "November 2002"
102msgstr "Ноември 2002"
103
104#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:92(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:102(para)
105msgid "Bill Day <email>billday@bellatlantic.net</email>"
106msgstr "Bill Day <email>billday@bellatlantic.net</email>"
107
108#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:99(revnumber)
109msgid "Procman Manual V0.11"
110msgstr "Ръководство за Procman, версия 0.11"
111
112#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:100(date)
113msgid "January 2002"
114msgstr "Януари 2002"
115
116#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:110(releaseinfo)
117msgid "This manual describes version 2.5.2 of System Monitor."
118msgstr "Това ръководство описва версия 2.5.2 на Наблюдение на системата"
119
120#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:114(title)
121msgid "Feedback"
122msgstr "Обратна връзка"
123
124#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:115(para)
125msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the System Monitor application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
126msgstr "За да докладвате за грешка или да·направите предложение относно аплета „Състояние на достъпността на клавиатурата“ или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
127
128#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:126(primary)
129msgid "System Monitor"
130msgstr "Наблюдение на системата"
131
132#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:129(primary)
133msgid "gnome-system-monitor"
134msgstr "gnome-system-monitor"
135
136#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:132(primary)
137msgid "procman"
138msgstr "procman"
139
140#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:138(title)
141msgid "Introduction"
142msgstr "Въведение"
143
144#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:139(para)
145msgid "The <application>System Monitor</application> application enables you to monitor system processes and usage of system resources. You can also use <application>System Monitor</application> to modify the behavior of your system."
146msgstr "Програмата за <application>Наблюдение на системата</application> Ви позволява да наблюдявате системните процеси и употребата на системни ресурси. Може също да използвате <application>Наблюдение на системата</application>, за да променяте поведението на системата Ви."
147
148#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:142(para)
149msgid "The <application>System Monitor</application> window contains two tabbed sections:"
150msgstr "Прозорецът на <application>Наблюдение на системата</application> съдържа два раздела:"
151
152#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:148(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:251(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1244(title)
153msgid "Process Listing"
154msgstr "Процеси"
155
156#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:151(para)
157msgid "Shows active processes, and how processes are related to each other. Provides detailed information about individual processes, and enables you to control active processes."
158msgstr "Показва активните процеси и как те са свързани помежду си. Предоставя подробна информация относно индивидуалните процеси и Ви позволява да контролирате активните."
159
160#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:158(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:264(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1399(title)
161msgid "Resource Monitor"
162msgstr "Ресурси"
163
164#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:161(para)
165msgid "Displays the current usage of the following system resources:"
166msgstr "Показва текущата употреба на следните системни ресурси:"
167
168#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:166(para)
169msgid "CPU (central processing unit) time"
170msgstr "Използване на процесорно време"
171
172#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:171(para)
173msgid "Memory and swap space"
174msgstr "Използване на паметта/страницирането"
175
176#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:176(para)
177msgid "Disk space on each device"
178msgstr "Свободно пространство на всяко устройство"
179
180#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:188(title)
181msgid "Getting Started"
182msgstr "Първи стъпки"
183
184#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:192(title)
185msgid "To Start System Monitor"
186msgstr "Стартиране на Наблюдение на системата"
187
188#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:193(para)
189msgid "You can start <application>System Monitor</application> in the following ways:"
190msgstr "Може да стартирате <application>Наблюдение на системата</application> по следните начини:"
191
192#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:196(term)
193msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
194msgstr "От менюто <guimenu>Програми</guimenu>"
195
196#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:198(para)
197msgid "Choose <menuchoice><guimenu>System Tools</guimenu><guimenuitem>System Monitor</guimenuitem></menuchoice>."
198msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Системни инструменти</guimenu><guimenuitem>Наблюдение на системата</guimenuitem></menuchoice>."
199
200#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:204(term)
201msgid "Command line"
202msgstr "От командния ред"
203
204#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:206(para)
205msgid "Execute the following command: <command>gnome-system-monitor</command>"
206msgstr "Изпълнете следната команда: <command>gnome-system-monitor</command>"
207
208#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:214(title)
209msgid "When You Start System Monitor"
210msgstr "Когато стартирате Наблюдение на системата"
211
212#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:215(para)
213msgid "When you start <application>System Monitor</application>, the following window is displayed:"
214msgstr "Когато стартирате <application>Наблюдение на системата</application>, се появява следният прозорец:"
215
216#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:219(title)
217msgid "System Monitor Window"
218msgstr "Прозорецът на Наблюдение на системата"
219
220#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:225(phrase)
221msgid "Shows System Monitor main window."
222msgstr "Показва главния прозорец на Наблюдение на системата"
223
224#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:230(para)
225msgid "The <application>System Monitor</application> window contains the following elements:"
226msgstr "Прозорецът на <application>Наблюдение на системата</application> съдържа следните елементи:"
227
228#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:235(term)
229msgid "Menubar"
230msgstr "Лента с менюта"
231
232#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:237(para)
233msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with <application>System Monitor</application>."
234msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържа всички команди нужни за работа с <application>Наблюдение на системата</application>."
235
236#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:243(term)
237msgid "Display area"
238msgstr "Район на преглед"
239
240#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:245(para)
241msgid "The display area contains the system monitor information. The display area contains the following tabbed sections:"
242msgstr "Района на преглед съдържа информацията от следенето на системата. Съдържа следните раздели:"
243
244#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:253(para)
245msgid "Contains a <guilabel>Search</guilabel> text box, a <guilabel>View</guilabel> drop-down list, a list of processes organized as a table, a <guilabel>More Info</guilabel> button, and an <guilabel>End Process</guilabel> button."
246msgstr "Съдържа поле за <guilabel>Търсене</guilabel>, падащ списък за <guilabel>Изглед</guilabel>, табличен списък на процесите, бутон за <guilabel>Повече информация</guilabel> и бутон за <guilabel>Завършване на процес</guilabel>."
247
248#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:257(para)
249msgid "Do not confuse the <guilabel>View</guilabel> drop-down list on the <guilabel>Process Listing</guilabel> tabbed section with the <guilabel>View</guilabel> menu in the menubar."
250msgstr "Не бъркайте падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel> при раздела <guilabel>Процеси</guilabel> с менюто от лентата с менюта."
251
252#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:266(para)
253msgid "Contains a <guilabel>CPU History</guilabel> graph, a <guilabel>Memory and Swap History</guilabel> graph, and a list of <guilabel>Devices</guilabel> organized as a table."
254msgstr "Съдържа <guilabel>История за използването на процесора</guilabel>, <guilabel>История за използването на паметта/страницирането</guilabel> и списък с <guilabel>Устройства</guilabel>, организиран като таблица."
255
256#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:274(term)
257msgid "Statusbar"
258msgstr "Лента за статуса"
259
260#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:276(para)
261msgid "The statusbar displays information about current <application>System Monitor</application> activity and contextual information about the menu items."
262msgstr "Лентата за състояние показва информация относно текущата дейност на <application>Наблюдение на системата</application> и контекстна информация за елементите на менютата."
263
264#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:290(title)
265msgid "Usage"
266msgstr "Употреба"
267
268#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:293(title)
269msgid "To Display the Process List"
270msgstr "Показване на списъка с процесите"
271
272#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:294(para)
273msgid "To display the process list, select the <guilabel>Process Listing</guilabel> tab. The <guilabel>Process Listing</guilabel> tab is displayed by default when you start <application>System Monitor</application>."
274msgstr "За да покажете списъка с процесите, изберете раздела <guilabel>Процеси</guilabel>. Раздела <guilabel>Процеси</guilabel> се показва по подразбиране при стартирането на <application>Наблюдение на системата</application>."
275
276#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:297(para)
277msgid "In the <guilabel>Process Listing</guilabel> tab, the processes are organized as a table. The rows of the table display information about the processes. The columns represent information fields for the processes, such as the name of the user who owns the process, the amount of memory currently being used by the process, and so on. From left to right, the <guilabel>Process Listing</guilabel> tab displays the following columns by default:"
278msgstr "В раздела <guilabel>Процеси</guilabel>, процесите са организирани като таблица. Редовете на таблицата показват информация за процесите. Колоните представляват информационните полета за процесите, като например името на потребителя, който е собственик на процеса, заетата от него памет и т.н. От лявно на дясно, разделът <guilabel>Процеси</guilabel> показва следните колони по подразбиране:"
279
280#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:302(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1290(guilabel)
281msgid "Process Name"
282msgstr "Име на процес"
283
284#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:305(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1306(guilabel)
285msgid "User"
286msgstr "Потребител"
287
288#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:308(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1322(guilabel)
289msgid "Memory"
290msgstr "Памет"
291
292#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:311(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1362(guilabel)
293msgid "X Server Memory"
294msgstr "Памет на X сървъра"
295
296#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:314(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1378(guilabel)
297msgid "Nice"
298msgstr "Стойност на nice"
299
300#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:317(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1386(guilabel)
301msgid "ID"
302msgstr "ID"
303
304#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:320(para)
305msgid "For information about how to change the columns displayed in the process list, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
306msgstr "За информация как да променяте показаните колони в списъка с процеси, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
307
308#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:325(title)
309msgid "Parent Processes, Child Processes, and Threads"
310msgstr "Подчинени процеси и нишки"
311
312#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:326(para)
313msgid "A parent process is a process that spawns another process. The spawned process is a child process of the original parent process. By default, <application>System Monitor</application> shows process dependencies. For information about how to change the default display behavior, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewdeps\"/>."
314msgstr "Родителски процес е този, който създава друг процес. Създаденият процес е дете на оригиналния родителски процес. По подразбиране, <application>Наблюдаване на системата</application> показва зависимостите между процесите. За информацяи относно как да променяте стандартното поведение на преглед, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewdeps\"/>."
315
316#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:329(para)
317msgid "A thread is a portion of a process that can run independently of and concurrently with other portions of the process. By default, <application>System Monitor</application> does not show threads. For information about how to change the default display behavior, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewthreads\"/>."
318msgstr "Нишката е част от процес, която може да върви независимо от и съвместно с други части от процеса. По подразбиране, <application>Наблюдение на системата</application> не показва нишките. За информация относно как да промените стандартното поведение на преглед, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewthreads\"/>."
319
320#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:335(title)
321msgid "Process Priority and Nice Values"
322msgstr "Приоритети на процесите и стойности на nice"
323
324#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:336(para)
325msgid "Processes run in order of priority: high-priority processes run before low-priority processes. Child processes generally inherit their priority from their parent process."
326msgstr "Процесите вървят по ред на приоритета: процесите с висок приоритет се обработват преди тези с нисък приоритет. Процесите деца обикновено наследяват приоритета от родителските процеси."
327
328#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:339(para)
329msgid "The priority of a process is set by the nice value of the process, as follows:"
330msgstr "Приоритета на процеса е настроен от стойността на nice на процеса, както следва:"
331
332#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:344(para)
333msgid "A nice value of 0 means that the process has normal priority."
334msgstr "Стойност на nice от 0, означава, че процеса има нормален приоритет."
335
336#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:349(para)
337msgid "The higher the nice value, the lower the priority."
338msgstr "Колкото по-висока е стойността на nice, толкова по-нисък е приоритетът."
339
340#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:354(para)
341msgid "The lower the nice value, the higher the priority."
342msgstr "Колкото по-ниска е стойността на nice, толкова по-висок е приоритетът."
343
344#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:359(para)
345msgid "For information about how to change the priority of a process, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-change-priority\"/>."
346msgstr "За информация относно как да променяте приоритета на процес, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-change-priority\"/>."
347
348#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:367(title)
349msgid "To Sort the Process List"
350msgstr "Сортиране на списъка с процесите"
351
352#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:368(para)
353msgid "To sort the process list, perform the following steps:"
354msgstr "За да сортирате списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
355
356#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:373(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:408(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:427(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:446(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:465(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:514(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:533(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:596(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:626(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:725(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:866(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:907(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:942(para)
357msgid "Select the <guilabel>Process Listing</guilabel> tab to display the process list."
358msgstr "Изберете раздела <guilabel>Процеси</guilabel>, за да се покаже списъка с процеси."
359
360#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:378(para)
361msgid "By default, the processes are listed by name, in alphabetical order. To list the processes in reverse alphabetical order, click on the <guilabel>Process Name</guilabel> column header."
362msgstr "По подразбиране, процесите са изредени по име, по азбучен ред. За да обърнете азбучния ред, натиснете на горната част на колоната <guilabel>Име на процес</guilabel>."
363
364#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:383(para)
365msgid "Click on any column header to sort the processes by the information in that column, in alphabetical or numerical order."
366msgstr "Натиснете на коя да е горна част на колона, за да сортирате процесите по информацията представлявана от тази колона, в азбучен ред или цифров ред."
367
368#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:388(para)
369msgid "Click again on the column header to sort the data in reverse alphabetical or reverse numerical order."
370msgstr "Натиснете пак върху горната част на колоната, за да обърнете реда на подреждане."
371
372#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:396(title)
373msgid "To Modify the Contents of the Process List"
374msgstr "Промяна съдържанието на списъка с процесите"
375
376#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:397(para)
377msgid "You can modify the contents of the process list in several ways."
378msgstr "Може да променяте съдържанието на списъка с процесите, по няколко начина."
379
380#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:402(title)
381msgid "To Show All Processes"
382msgstr "Показване на всички процеси"
383
384#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:403(para)
385msgid "To show all processes in the process list, perform the following steps:"
386msgstr "За да видите всички процеси в списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
387
388#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:413(para)
389msgid "Click on the <guilabel>View</guilabel> drop-down list, then select <guilabel>All Processes</guilabel>."
390msgstr "Натиснете върху падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel>, после изберете <guilabel>Всички процеси</guilabel>."
391
392#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:421(title)
393msgid "To Show Only Processes Owned by the Current User"
394msgstr "Показване само на процесите собственост на текущия потребител"
395
396#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:422(para)
397msgid "To show only the processes that are owned by the current user, perform the following steps:"
398msgstr "За да видите процесите собственост само на текущия потребител, следвайте следните стъпки:"
399
400#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:432(para)
401msgid "Click on the <guilabel>View</guilabel> drop-down list, then select <guilabel>My Processes</guilabel>."
402msgstr "Натиснете върху падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel> и после изберете <guilabel>Мои процеси</guilabel>."
403
404#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:440(title)
405msgid "To Show Only Active Processes"
406msgstr "Показване само на активните процеси"
407
408#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:441(para)
409msgid "To show only the active processes in the process list, perform the following steps:"
410msgstr "За да покажете само активните процеси в списъка с процеси, следвайте следните стъпки:"
411
412#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:451(para)
413msgid "Click on the <guilabel>View</guilabel> drop-down list, then select <guilabel>Active Processes</guilabel>."
414msgstr "Натиснете върху падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel> и после изберете <guilabel>Активни процеси</guilabel>."
415
416#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:459(title)
417msgid "To Show Process Dependencies"
418msgstr "Показване на процесните зависимости"
419
420#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:460(para)
421msgid "To show process dependencies in the process list, perform the following steps:"
422msgstr "За да видите зависимостите между процесите в списъак с процесите, следвайте следните стъпки:"
423
424#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:470(para)
425msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Process Dependencies</guimenuitem></menuchoice>."
426msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Зависимости</guimenuitem></menuchoice>."
427
428#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:475(para)
429msgid "If the <guimenuitem>Process Dependencies</guimenuitem> menu item is selected, the processes are listed as follows:"
430msgstr "Ако елементът <guimenuitem>Зависимости</guimenuitem> е избран, процесите са изписани както следва:"
431
432#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:480(para)
433msgid "Parent processes are indicated by a triangle symbol to the left of the process name. Click on the triangle symbol to show or hide the associated child processes."
434msgstr "Родителските процеси се индикират с триъгълен символ в ляво от името на процеса. Натиснете върху тригълния символ, за да покажете или скриете асоциираните процеси деца."
435
436#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:485(para)
437msgid "Child processes are indented, and listed with their parent process."
438msgstr "Процесите деца са изписани при техните родителски процеси."
439
440#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:490(para)
441msgid "If the <guimenuitem>Process Dependencies</guimenuitem> menu item is not selected:"
442msgstr "Ако елементът <guimenuitem>Зависимости</guimenuitem> не е избран:"
443
444#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:495(para)
445msgid "Parent processes and child processes are not distinguishable."
446msgstr "Родителските процеси и процесите деца не са различими."
447
448#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:500(para)
449msgid "All processes are listed in alphabetical order."
450msgstr "Всички процеси са изредени в азбучен ред."
451
452#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:508(title)
453msgid "To Show Threads"
454msgstr "Показване на нишки"
455
456#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:509(para)
457msgid "To show threads in the process list, perform the following steps:"
458msgstr "За да покажете нишките в списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
459
460#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:519(para)
461msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Threads</guimenuitem></menuchoice>."
462msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Нишки</guimenuitem></menuchoice>."
463
464#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:527(title)
465msgid "To Hide a Process"
466msgstr "Скриване на процес"
467
468#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:528(para)
469msgid "To hide a process, perform the following steps:"
470msgstr "За да скриете процес, следвайте следните стъпки:"
471
472#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:538(para)
473msgid "Select the process that you want to hide."
474msgstr "Изберете процеса, който искате да скриете."
475
476#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:543(para)
477msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Hide Process</guimenuitem></menuchoice>."
478msgstr "Изберете menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Скриване на процес</guimenuitem></menuchoice>."
479
480#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:546(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:920(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:955(para)
481msgid "By default, a confirmation alert is displayed. For information about how to display or hide the confirmation alert, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
482msgstr "По подразбиране се появява прозорец за подтвърждение. За информация относно как да показвате и скривате това уведомяване, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
483
484#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:551(para)
485msgid "Click on the <guibutton>Hide Process</guibutton> button to confirm that you want to hide the process."
486msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Скриване на процес</guibutton>, за да подтвърдите, че искате да скриете процеса."
487
488#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:559(title)
489msgid "To Re-Display Hidden Processes"
490msgstr "Махане на скриването от процес"
491
492#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:560(para)
493msgid "To re-display hidden processes in the process list, perform the following steps:"
494msgstr "За да покажете отново скрит процес в списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
495
496#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:565(para)
497msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Hidden Processes</guimenuitem></menuchoice>. If no processes are currently hidden, an information alert is displayed. If any processes are currently hidden, the <guilabel>Manage Hidden Processes</guilabel> dialog is displayed."
498msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Скрити процеси</guimenuitem></menuchoice>. Ако на момента няма скрити процеси се показва предупредителна информация. Ако някой процес на момента е скрит, се показва прозореца <guilabel>Управление на скрити процеси</guilabel>."
499
500#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:570(para)
501msgid "Select the processes that you want to re-display in the process list."
502msgstr "Изберете процесите, които искате отново да се показват в списъка с процесите."
503
504#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:575(para)
505msgid "Click on the <guibutton>Remove From List</guibutton> button. The processes are no longer hidden, and are displayed in the process list."
506msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Премахване от списъка</guibutton>. Процесите вече не са скрити и се показват отново в списъка с процесите."
507
508#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:580(para)
509msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Manage Hidden Processes</guilabel> dialog."
510msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца за <guilabel>Управление на скрити процеси</guilabel>."
511
512#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:590(title)
513msgid "To Find a Process"
514msgstr "Търсене за процес"
515
516#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:591(para)
517msgid "To find a process in the process list, perform the following steps:"
518msgstr "За да откриете процес в списъка с процеси, следвайте следните стъпки:"
519
520#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:601(para)
521msgid "Type the name of the process in the <guilabel>Search</guilabel> text box. Wildcards are not supported."
522msgstr "Въведете името на процеса в полето за <guilabel>Търсене</guilabel>. Не се поддържат wildcard символи."
523
524#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:606(para)
525msgid "Press <keycap>Return</keycap>."
526msgstr "Натиснете <keycap>Enter</keycap>."
527
528#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:609(para)
529msgid "If the process exists, <application>System Monitor</application> highlights the process name in the process list. Press <keycap>Return</keycap> repeatedly to highlight other occurrences of the process name in the process list."
530msgstr "Ако процеса съществува, <application>Наблюдение на системата</application> осветява името на процеса в списъка с процесите. Натиснете продължително <keycap>Enter</keycap>, за да осветите други срещания на името на процеса в списъка с процесите."
531
532#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:612(para)
533msgid "If the process does not exist, <application>System Monitor</application> displays an error dialog."
534msgstr "Ако процесът не съществува, <application>Наблюдение на системата</application> показва съобщение за грешка."
535
536#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:620(title)
537msgid "To Show or Hide Additional Process Information"
538msgstr "Показване и скриване на допълнителна процесна информация"
539
540#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:621(para)
541msgid "To show additional information about a process, perform the following steps:"
542msgstr "За да видите допълнителна процесна информация относно процес, следвайте следните стъпки:"
543
544#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:631(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:730(para)
545msgid "Select the process in the process list."
546msgstr "Изберете процеса от списъка с процесите."
547
548#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:636(para)
549msgid "Click on the <guibutton>More Info</guibutton> button."
550msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Повече информация</guibutton>."
551
552#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:641(para)
553msgid "<application>System Monitor</application> displays the following additional process information:"
554msgstr "<application>Наблюдение на системата</application> показва следната допълнителна процесна информация:"
555
556#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:646(guilabel)
557msgid "Process Info"
558msgstr "Информация за процес"
559
560#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:651(guilabel)
561msgid "Command"
562msgstr "Команда"
563
564#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:653(para)
565msgid "The name of the command that started the process."
566msgstr "Името на командата, която е стартирала процеса"
567
568#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:659(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1314(guilabel)
569msgid "Status"
570msgstr "Състояние"
571
572#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:661(para)
573msgid "The current status of the process: sleeping or running."
574msgstr "Текущият статус на процеса: заспал или стартиран"
575
576#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:667(guilabel)
577msgid "Priority"
578msgstr "Приоритет"
579
580#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:669(para)
581msgid "The priority of the process, and the associated nice value."
582msgstr "Приоритетът на процеса и асоциираната стойност на nice."
583
584#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:677(guilabel)
585msgid "Memory Usage"
586msgstr "Използвана памет"
587
588#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:682(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1048(guilabel)
589msgid "Total"
590msgstr "Общо"
591
592#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:684(para)
593msgid "The total amount of memory used by the process."
594msgstr "Общото количество на използваната от процеса памет"
595
596#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:690(guilabel)
597msgid "RSS"
598msgstr "RSS"
599
600#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:692(para)
601msgid "The amount of RSS or physical memory used by the process."
602msgstr "Количеството RSS или физическа памет използвана от процеса"
603
604#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:698(guilabel)
605msgid "Shared"
606msgstr "Споделени"
607
608#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:700(para)
609msgid "The amount of shared memory used by the process."
610msgstr "Количеството на споделената памет използвана от процеса"
611
612#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:708(para)
613msgid "To hide the additional process information, click on the <guibutton>Less Info</guibutton> button."
614msgstr "За да скриете допълнителната процесна информация, натиснете на бутона <guibutton>По-малко информация</guibutton>."
615
616#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:712(para)
617msgid "You can also double-click on the process in the process list, to show or hide the additional process information."
618msgstr "Можете също така да натиснете два пъти върху процес от списъка, за да показвате и скривате допълнителната процесна информация."
619
620#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:719(title)
621msgid "To Display Memory Maps for a Process"
622msgstr "Показване на карти на паметта за процес"
623
624#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:720(para)
625msgid "To display memory maps for a process, perform the following steps:"
626msgstr "За да показвате картите на паметта за процес, следвайте следните стъпки:"
627
628#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:735(para)
629msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory Maps</guimenuitem></menuchoice>."
630msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Карти на паметта</guimenuitem></menuchoice>."
631
632#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:740(para)
633msgid "The <guilabel>Memory Maps</guilabel> dialog displays the information in tabular format. The name of the process is displayed above the memory-map table. From left to right, the <guilabel>Memory Maps</guilabel> dialog displays the following columns:"
634msgstr "Прозорецът за <guilabel>Карти на паметта</guilabel> показва информацията в табуларен формат. Името на процеса е показано над таблицата за картите на паметта. От ляво на дясно, прозорецът показва следните колони:"
635
636#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:745(guilabel)
637msgid "Filename"
638msgstr "Име на файл"
639
640#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:747(para)
641msgid "The location of a shared library that is currently used by the process. If this field is blank, the memory information in this row describes memory that is owned by the process whose name is displayed above the memory-map table."
642msgstr "Местоположението на споделената библиотека, която в моменат се използва от процеса. Това поле е празно, информацията за паметта на този ред описва паметта, която е собственост на процеса, чието име е показано над таблицата."
643
644#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:753(guilabel)
645msgid "VM Start"
646msgstr "ВП старт"
647
648#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:755(para)
649msgid "The address at which the memory segment begins."
650msgstr "Адресът, на който започва сегментът от паметта."
651
652#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:761(guilabel)
653msgid "VM End"
654msgstr "Край на ВП"
655
656#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:763(para)
657msgid "The address at which the memory segment ends."
658msgstr "Адресът, на който завършва сегментът от паметта."
659
660#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:769(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1330(guilabel)
661msgid "VM Size"
662msgstr "Размер на ВП"
663
664#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:771(para)
665msgid "The size of the memory segment."
666msgstr "Размерът на паметовия сегмент."
667
668#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:777(guilabel)
669msgid "Flags"
670msgstr "Флагове"
671
672#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:779(para)
673msgid "The following flags describe the different types of memory-segment access that the process can have:"
674msgstr "Следните флагове описват различни видове достъпи до паметови сегменти, които процесите могат да имат:"
675
676#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:784(term)
677msgid "p"
678msgstr "p"
679
680#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:786(para)
681msgid "The memory segment is private to the process, and is not accessible to other processes."
682msgstr "Паметовия сегмент е частен за процеса и не е достъпен от други процеси."
683
684#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:792(term)
685msgid "r"
686msgstr "r"
687
688#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:794(para)
689msgid "The process has permission to read from the memory segment."
690msgstr "Процесът има разрешение да чете от паметовия сегмент."
691
692#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:800(term)
693msgid "s"
694msgstr "s"
695
696#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:802(para)
697msgid "The memory segment is shared with other processes."
698msgstr "Паметовият сегмент е споделен с други процеси."
699
700#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:808(term)
701msgid "w"
702msgstr "w"
703
704#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:810(para)
705msgid "The process has permission to write into the memory segment."
706msgstr "Процесът има разрешение да пише в паметовия сегмент."
707
708#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:816(term)
709msgid "x"
710msgstr "x"
711
712#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:818(para)
713msgid "The process has permission to execute instructions that are contained within the memory segment."
714msgstr "Процесът има разрешение да изпълнява инструкции, които се съдържат в паметовия сегмент."
715
716#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:827(guilabel)
717msgid "VM offset"
718msgstr "Отместване на ВП"
719
720#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:829(para)
721msgid "The virtual memory offset of the memory segment."
722msgstr "Отместването на виртуалната памет на паметовия сегмент"
723
724#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:835(guilabel)
725msgid "Device"
726msgstr "Устройство"
727
728#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:837(para)
729msgid "The major and minor device numbers of the device on which the shared library filename is located."
730msgstr ""
731
732#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:843(guilabel)
733msgid "Inode"
734msgstr "Inode"
735
736#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:845(para)
737msgid "The inode on the device from which the shared library location is loaded into memory."
738msgstr ""
739
740#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:851(para)
741msgid "Click on any column header to sort the data by the information in that column, in alphabetical or numerical order. Click again on the column header to sort the data in reverse alphabetical or reverse numerical order."
742msgstr "Натиснете, върху която и да е горна част на колона, за да сортирате данните по информацията от тази колона, в азбучен и цифров ред. Натиснете отново, за да сортирате данните в обратен ред."
743
744#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:854(para)
745msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Memory Maps</guilabel> dialog."
746msgstr "Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца <guilabel>Карти на паметта</guilabel>."
747
748#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:860(title)
749msgid "To Change the Priority of a Process"
750msgstr "Променяне на приоритета на процеса"
751
752#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:861(para)
753msgid "To change the priority of a process, perform the following steps:"
754msgstr "За да промените приоритета на процеса, следвайте следните стъпки:"
755
756#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:871(para)
757msgid "Select the process for which you want to change the priority."
758msgstr "Изберете процеса, за който искате да промените приоритета."
759
760#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:876(para)
761msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Change Priority</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Change Priority</guilabel> dialog is displayed."
762msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Промяна на приоритет</guimenuitem></menuchoice>. Прозорецът <guilabel>Промяна на приоритет</guilabel> се появява."
763
764#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:881(para)
765msgid "Use the slider to set the nice value of the process."
766msgstr "Използвайте плъзгача, за да настройте стойността на nice за процеса."
767
768#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:884(para)
769msgid "The nice value sets the priority of the process: the lower the nice value, the higher the priority."
770msgstr "Стойността на nice определя приоритета на процеса: колкото по-ниска е тя, толкова по-висок е приоритетът."
771
772#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:887(para)
773msgid "To specify a nice value lower than zero, non-root users must enter the root password."
774msgstr "За да се определи стойност на nice по-ниска от нула, всички освен root потребителя, трябва да въведат администраторската парола."
775
776#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:892(para)
777msgid "Click on the <guibutton>Change Priority</guibutton> button."
778msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Промяна на приоритет</guibutton>."
779
780#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:901(title)
781msgid "To End a Process"
782msgstr "Завършване на процес"
783
784#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:902(para)
785msgid "To end a process, perform the following steps:"
786msgstr "За да завършите процес, следвайте следните стъпки:"
787
788#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:912(para)
789msgid "Select the process that you want to end."
790msgstr "Изберете процеса, който искате да завършите."
791
792#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:917(para)
793msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>End Process</guimenuitem></menuchoice>, or click on the <guibutton>End Process</guibutton> button."
794msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Завършване на процес</guimenuitem></menuchoice> или натиснете на бутона <guibutton>Завършване на процес</guibutton>."
795
796#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:925(para)
797msgid "Click on the <guibutton>End Process</guibutton> button to confirm that you want to end the process. <application>System Monitor</application> forces the process to finish normally."
798msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Завършване на процес</guibutton>, за да подтвърдите, че искате да завършите процеса. <application>Наблюдение на системата</application> принуждава процеса да приключи нормално."
799
800#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:930(para)
801msgid "This is the preferred way to stop a process."
802msgstr "Това е предпочитания начин да се спират процеси."
803
804#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:936(title)
805msgid "To Terminate a Process"
806msgstr "Убиване на процес"
807
808#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:937(para)
809msgid "To terminate a process, perform the following steps:"
810msgstr "За да прекратите процес, следвайте следните стъпки:"
811
812#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:947(para)
813msgid "Select the process that you want to terminate."
814msgstr "Изберете процеса, който искате да терминирате."
815
816#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:952(para)
817msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Kill Process</guimenuitem></menuchoice>."
818msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Убиване на процес</guimenuitem></menuchoice>."
819
820#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:960(para)
821msgid "Click on the <guibutton>Kill Process</guibutton> button to confirm that you want to terminate the process. <application>System Monitor</application> forces the process to finish immediately."
822msgstr ""
823
824#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:965(para)
825msgid "You usually terminate a process only if you cannot end the process normally as described in <xref linkend=\"gnome-system-monitor-end-process\"/>."
826msgstr ""
827
828#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:971(title)
829msgid "To Monitor CPU Usage"
830msgstr ""
831
832#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:972(para)
833msgid "To monitor CPU usage, select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab."
834msgstr ""
835
836#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:975(para)
837msgid "<application>System Monitor</application> displays the CPU usage history in graphical format. Underneath the graph, <application>System Monitor</application> also displays the current CPU usage, as a percentage."
838msgstr ""
839
840#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:982(title)
841msgid "To Monitor Memory and Swap Usage"
842msgstr ""
843
844#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:983(para)
845msgid "To monitor memory and swap usage, select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab."
846msgstr ""
847
848#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:986(para)
849msgid "<application>System Monitor</application> displays the memory usage history and the swap usage history in graphical format. Underneath the graph, <application>System Monitor</application> also displays the following numerical values:"
850msgstr ""
851
852#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:991(para)
853msgid "Used memory"
854msgstr ""
855
856#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:996(para)
857msgid "Total memory"
858msgstr ""
859
860#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1001(para)
861msgid "Used swap"
862msgstr ""
863
864#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1006(para)
865msgid "Total swap"
866msgstr ""
867
868#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1015(title)
869msgid "To Monitor Disk Space Usage"
870msgstr ""
871
872#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1016(para)
873msgid "To monitor disk space usage, select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab."
874msgstr ""
875
876#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1019(para)
877msgid "<application>System Monitor</application> displays the disk space usage information in tabular format. From left to right, the <guilabel>Devices</guilabel> table displays the following columns:"
878msgstr ""
879
880#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1024(guilabel)
881msgid "Name"
882msgstr "Име"
883
884#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1026(para)
885msgid "The name of the device."
886msgstr ""
887
888#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1032(guilabel)
889msgid "Directory"
890msgstr ""
891
892#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1034(para)
893msgid "The location of the device."
894msgstr ""
895
896#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1040(guilabel)
897msgid "Type"
898msgstr ""
899
900#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1042(para)
901msgid "The type of the device."
902msgstr ""
903
904#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1050(para)
905msgid "The total amount of disk space available on the device."
906msgstr ""
907
908#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1056(guilabel)
909msgid "Used"
910msgstr ""
911
912#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1058(para)
913msgid "The amount of disk space currently used on the device, expressed in bytes and as a percentage."
914msgstr ""
915
916#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1067(title)
917msgid "To Customize the Resource Monitor Tabbed Section"
918msgstr ""
919
920#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1068(para)
921msgid "You can customize the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tabbed section in the following ways:"
922msgstr ""
923
924#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1091(title)
925msgid "To Change the Background Color of Graphs"
926msgstr ""
927
928#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1092(para)
929msgid "To change the background color of the <application>System Monitor</application> graphs, perform the following steps:"
930msgstr ""
931
932#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1097(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1136(para)
933msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog is displayed."
934msgstr ""
935
936#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1102(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1141(para)
937msgid "Select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab in the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog."
938msgstr ""
939
940#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1107(para)
941msgid "Click on the <guilabel>Background color</guilabel> button. The <guilabel>Pick a color</guilabel> dialog is displayed."
942msgstr ""
943
944#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1112(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1151(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1185(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1214(para)
945msgid "Choose a color from the <guilabel>Palette</guilabel>, or use the color wheel or the spin boxes to customize the color."
946msgstr ""
947
948#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1117(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1156(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1190(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1219(para)
949msgid "Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Pick a color</guilabel> dialog."
950msgstr ""
951
952#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1122(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1161(para)
953msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Preferences</guilabel> dialog."
954msgstr ""
955
956#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1130(title)
957msgid "To Change the Grid Color of Graphs"
958msgstr ""
959
960#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1131(para)
961msgid "To change the grid color of the <application>System Monitor</application> graphs, perform the following steps:"
962msgstr ""
963
964#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1146(para)
965msgid "Click on the <guilabel>Grid color</guilabel> button. The <guilabel>Pick a color</guilabel> dialog is displayed."
966msgstr ""
967
968#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1169(title)
969msgid "To Change the Line Color of the CPU Graph"
970msgstr ""
971
972#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1170(para)
973msgid "To change the color of the line that represents CPU usage in the <guilabel>CPU History</guilabel> graph, perform the following steps:"
974msgstr ""
975
976#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1175(para) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1204(para)
977msgid "Select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab in the <guilabel>System Monitor</guilabel> window, to display the graphs and table that provide information about the usage of system resources."
978msgstr ""
979
980#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1180(para)
981msgid "Click on the <guibutton>CPU</guibutton> color button. The <guilabel>Pick a color</guilabel> dialog is displayed."
982msgstr ""
983
984#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1198(title)
985msgid "To Change the Line Colors of the Memory and Swap Graph"
986msgstr ""
987
988#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1199(para)
989msgid "To change the color of the lines that represent memory and swap usage in the graph, perform the following steps:"
990msgstr ""
991
992#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1209(para)
993msgid "Click on the <guibutton>Used memory</guibutton> or <guibutton>Used swap</guibutton> button. The <guilabel>Pick a color</guilabel> dialog is displayed."
994msgstr ""
995
996#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1231(title)
997msgid "Preferences"
998msgstr "Настройки"
999
1000#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1232(para)
1001msgid "To configure <application>System Monitor</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog contains the following tabbed sections:"
1002msgstr ""
1003
1004#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1248(guilabel)
1005msgid "Behavior"
1006msgstr ""
1007
1008#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1254(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1407(guilabel) ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1438(guilabel)
1009msgid "Update interval ... seconds"
1010msgstr ""
1011
1012#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1256(para)
1013msgid "Use this spin box to specify the interval at which you want to update the process list."
1014msgstr ""
1015
1016#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1262(guilabel)
1017msgid "Show warning dialog when ending or killing processes"
1018msgstr ""
1019
1020#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1264(para)
1021msgid "Select this option to display a confirmation alert when you end a process or terminate a process."
1022msgstr ""
1023
1024#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1270(guilabel)
1025msgid "Show warning dialog when hiding processes"
1026msgstr ""
1027
1028#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1272(para)
1029msgid "Select this option to display a confirmation alert when you hide a process."
1030msgstr ""
1031
1032#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1281(guilabel)
1033msgid "Process Fields"
1034msgstr ""
1035
1036#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1284(para)
1037msgid "Use the following options to select which fields are displayed in the process list:"
1038msgstr ""
1039
1040#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1292(para)
1041msgid "Select this option to display the name of the process. This column may also contain an icon to indicate the application that is associated with the process."
1042msgstr ""
1043
1044#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1298(guilabel)
1045msgid "Arguments"
1046msgstr ""
1047
1048#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1300(para)
1049msgid "Select this option to display the name of the command, including arguments, that started the process."
1050msgstr ""
1051
1052#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1308(para)
1053msgid "Select this option to display the name of the user who owns the process."
1054msgstr ""
1055
1056#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1316(para)
1057msgid "Select this option to display the current status of the process: sleeping or running."
1058msgstr ""
1059
1060#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1324(para)
1061msgid "Select this option to display the amount of system memory that is currently being used by the process."
1062msgstr ""
1063
1064#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1332(para)
1065msgid "Select this option to display the amount of virtual memory that is allocated to the process."
1066msgstr ""
1067
1068#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1338(guilabel)
1069msgid "Resident Memory"
1070msgstr ""
1071
1072#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1340(para)
1073msgid "Select this option to display the amount of physical memory that is allocated to the process."
1074msgstr ""
1075
1076#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1346(guilabel)
1077msgid "Shared Memory"
1078msgstr ""
1079
1080#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1348(para)
1081msgid "Select this option to display the amount of shared memory that is allocated to the process. Shared memory is memory that can be accessed by another process."
1082msgstr ""
1083
1084#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1354(guilabel)
1085msgid "RSS Memory"
1086msgstr ""
1087
1088#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1356(para)
1089msgid "Select this option to display the amount of physical memory, excluding swapped-out pages, that is used by the process."
1090msgstr ""
1091
1092#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1364(para)
1093msgid "Select this option to display the amount of X server memory that is used by the process."
1094msgstr ""
1095
1096#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1370(guilabel)
1097msgid "% CPU"
1098msgstr ""
1099
1100#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1372(para)
1101msgid "Select this option to display the percentage of CPU time currently being used by the process."
1102msgstr ""
1103
1104#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1380(para)
1105msgid "Select this option to display the nice value of the process. The nice value sets the priority of the process: the lower the nice value, the higher the priority."
1106msgstr ""
1107
1108#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1388(para)
1109msgid "Select this option to display the process identifier, also known as the pid. The pid is a number that uniquely identifies the process. You can use the pid to manipulate the process on the command line."
1110msgstr ""
1111
1112#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1402(guilabel)
1113msgid "Graphs"
1114msgstr ""
1115
1116#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1409(para)
1117msgid "Use this spin box to specify how often you want to update the <application>System Monitor</application> graphs."
1118msgstr ""
1119
1120#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1415(guilabel)
1121msgid "Background color"
1122msgstr ""
1123
1124#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1417(para)
1125msgid "Use this button to customize the background color of the <application>System Monitor</application> graphs, as described in <xref linkend=\"gnome-system-monitor-customize-background\"/>."
1126msgstr ""
1127
1128#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1423(guilabel)
1129msgid "Grid color"
1130msgstr ""
1131
1132#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1425(para)
1133msgid "Use this button to customize the grid color of the <application>System Monitor</application> graphs, as described in <xref linkend=\"gnome-system-monitor-customize-grid\"/>."
1134msgstr ""
1135
1136#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1433(guilabel)
1137msgid "Devices"
1138msgstr "Устройства"
1139
1140#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:1440(para)
1141msgid "Use this spin box to specify how often you want to update the <guilabel>Devices</guilabel> table."
1142msgstr ""
1143
1144#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
1145#: ./procman-gnome-2-12/help/C/gnome-system-monitor.xml:0(None)
1146msgid "translator-credits"
1147msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
1148
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.