source: help/gucharmap/gucharmap.gnome-2-12.bg.po @ 426

Last change on this file since 426 was 426, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Корекция на заглавните части. Малки поправки, за да могат всички да се компилират и да са верни. Малки обновявания тук-таме за 100%.

File size: 30.5 KB
Line 
1#
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: gucharmap manual\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
7"PO-Revision-Date: 2005-12-15 08:20+0200\n"
8"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
9"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
10"MIME-Version: 1.0\n"
11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
13
14#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/legal.xml:2(para)
15msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
16msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
17
18#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/legal.xml:12(para)
19msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
20msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
21
22#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/legal.xml:19(para)
23msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
24msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви.\""
25""
26""
27
28#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/legal.xml:35(para)
29msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
30msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
31
32#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/legal.xml:55(para)
33msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
34msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
35
36#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/legal.xml:28(para)
37msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
38msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
39
40#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
41#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
42#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:192(None)
43msgid "@@image: 'figures/gucharmap_window.png'; md5=f917d4d17283d74898864862b6e6f94c"
44msgstr "@@image: 'figures/gucharmap_window.png'; md5=f917d4d17283d74898864862b6e6f94c"
45
46#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:24(title) ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:94(revnumber)
47msgid "Character Map Manual V2.1"
48msgstr "Ръководство за Таблица със символи, версия 2.1"
49
50#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:26(year) ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:31(year)
51msgid "2004"
52msgstr "2004"
53
54#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:27(holder) ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:55(orgname)
55msgid "Sun Microsystems"
56msgstr "Sun Microsystems"
57
58#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:30(year)
59msgid "2003"
60msgstr "2003"
61
62#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:32(holder)
63msgid "Chee Bin HOH"
64msgstr "Chee Bin HOH"
65
66#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:43(publishername) ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:61(orgname) ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:99(para) ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:109(para)
67msgid "GNOME Documentation Project"
68msgstr "Проект за документация на GNOME"
69
70#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:53(firstname)
71msgid "Sun"
72msgstr "Sun"
73
74#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:54(surname)
75msgid "GNOME Documentation Team"
76msgstr "за документация на GNOME"
77
78#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:58(firstname)
79msgid "Chee Bin"
80msgstr "Chee Bin"
81
82#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:59(surname)
83msgid "HOH"
84msgstr "HOH"
85
86#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:62(email)
87msgid "cbhoh@gnome.org"
88msgstr "cbhoh@gnome.org"
89
90#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:95(date)
91msgid "2004-02-26"
92msgstr "26-02-2004"
93
94#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:97(para)
95msgid "Updated for GNOME 2.6, program version 1.3.0."
96msgstr "Обновено за GNOME 2.6, програмна версия 1.3.0"
97
98#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:98(para)
99msgid "Sun GNOME Documentation Team"
100msgstr "Екипът на Sun за документация на GNOME"
101
102#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:103(revnumber)
103msgid "Unicode Character Map Manual V2.0"
104msgstr "Ръководство за таблица със символи на уникод, версия 2.0"
105
106#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:104(date)
107msgid "October 2003"
108msgstr "Октомври 2003"
109
110#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:106(para)
111msgid "Chee Bin HOH <email>cbhoh@gnome.org</email>"
112msgstr "Chee Bin HOH <email>cbhoh@gnome.org</email>"
113
114#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:114(releaseinfo)
115msgid "This manual describes version 1.3.0 of Character Map."
116msgstr "Това ръководство описва версия 1.3.0 на Таблица със символи"
117
118#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:119(title)
119msgid "Feedback"
120msgstr "Обратна връзка"
121
122#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:120(para)
123msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Character Map</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
124msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
125
126#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:128(primary)
127msgid "gucharmap"
128msgstr "gucharmap"
129
130#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:134(primary)
131msgid "Character Map"
132msgstr "Таблица със символи"
133
134#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:140(title)
135msgid "Introduction"
136msgstr "Въведение"
137
138#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:141(para)
139msgid "The <application>Character Map</application> application is a Unicode character map. Unicode is a character set standard with the goal to include all of the characters that are used in all of the written languages in the world."
140msgstr ""
141
142#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:144(para)
143msgid "You can use <application>Character Map</application> to select characters from a character table, then combine the characters into a text string with standard characters. You can insert the text string that you create into other applications, such as text editor documents."
144msgstr ""
145
146#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:147(para)
147msgid "<application>Character Map</application> provides accented characters, mathematical symbols, special symbols, and punctuation marks. Many of the characters provided by <application>Character Map</application> are not available on a standard keyboard."
148msgstr ""
149
150#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:155(title)
151msgid "Getting Started"
152msgstr "Първи стъпки"
153
154#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:158(title)
155msgid "To Start Character Map"
156msgstr "Стартиране на Таблица със символи"
157
158#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:159(para)
159msgid "You can start <application>Character Map</application> in the following ways:"
160msgstr ""
161
162#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:163(term)
163msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
164msgstr ""
165
166#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:165(para)
167msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Accessories</guimenu><guimenuitem>Character Map</guimenuitem></menuchoice>."
168msgstr ""
169
170#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:171(term)
171msgid "Command line"
172msgstr "От командния ред"
173
174#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:173(para)
175msgid "Execute the following command: <command>gnome-character-map</command>"
176msgstr ""
177
178#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:182(title)
179msgid "When You Start Character Map"
180msgstr ""
181
182#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:183(para)
183msgid "When you start <application>Character Map</application>, the following window is displayed."
184msgstr ""
185
186#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:188(title)
187msgid "Character Map Window"
188msgstr "Прозорецът на таблицата със символи"
189
190#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:195(phrase)
191msgid "Shows Character Map window."
192msgstr "Показва прозореца на Таблица със символи"
193
194#. for example, the items on the menubar and on the toolbar. This section is optional.
195#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:205(para)
196msgid "The <application>Character Map</application> window contains the following elements:"
197msgstr ""
198
199#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:209(term)
200msgid "Menubar"
201msgstr "Лента с менюта"
202
203#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:211(para)
204msgid "The menus on the menubar contain most of the commands that you need to work with <application>Character Map</application>."
205msgstr ""
206
207#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:217(term)
208msgid "Toolbar"
209msgstr "Лента с инструменти"
210
211#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:219(para)
212msgid "The toolbar contains a drop-down list of fonts, font style buttons, and a zoom spin box."
213msgstr ""
214
215#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:225(term)
216msgid "Display area"
217msgstr "Район на преглед"
218
219#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:227(para)
220msgid "The display area contains the following components:"
221msgstr ""
222
223#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:232(para)
224msgid "<guilabel>Script</guilabel> or <guilabel>Unicode Block</guilabel> list box"
225msgstr ""
226
227#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:236(para)
228msgid "<guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section"
229msgstr ""
230
231#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:240(para)
232msgid "<guilabel>Character Details</guilabel> tabbed section"
233msgstr ""
234
235#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:244(para)
236msgid "<guilabel>Text to copy</guilabel> text box"
237msgstr ""
238
239#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:248(para)
240msgid "<guibutton>Copy</guibutton> button"
241msgstr ""
242
243#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:255(term)
244msgid "Statusbar"
245msgstr "Лента за състоянието"
246
247#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:257(para)
248msgid "The statusbar displays information about the selected character."
249msgstr ""
250
251#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:267(title)
252msgid "Usage"
253msgstr "Употреба"
254
255#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:270(title)
256msgid "To Change the Character-Set List"
257msgstr ""
258
259#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:271(para)
260msgid "To list the character sets by script name, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>By Script</guimenuitem></menuchoice>."
261msgstr ""
262
263#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:274(para)
264msgid "To list the character sets by Unicode block, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>By Unicode Block</guimenuitem></menuchoice>."
265msgstr ""
266
267#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:280(title)
268msgid "To Create a Text String"
269msgstr ""
270
271#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:281(para)
272msgid "To create a text string in the <guilabel>Text to copy</guilabel> field, perform the following steps:"
273msgstr ""
274
275#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:286(para)
276msgid "Select a character set from the <guilabel>Script</guilabel> or <guilabel>Unicode Block</guilabel> list box."
277msgstr ""
278
279#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:291(para)
280msgid "Insert characters in one of the following ways:"
281msgstr ""
282
283#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:296(para)
284msgid "Double-click on a character button in the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section, to insert the character in the <guilabel>Text to copy</guilabel> field."
285msgstr ""
286
287#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:301(para)
288msgid "Click on a character button in the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section, then press <keycap>Return</keycap> to insert the character in the <guilabel>Text to copy</guilabel> field."
289msgstr ""
290
291#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:306(para)
292msgid "Click on a character button in the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section, then drag the character to the <guilabel>Text to copy</guilabel> field."
293msgstr ""
294
295#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:311(para)
296msgid "Click on the <guilabel>Text to copy</guilabel> field to give focus to the field. If a text string is already in the field, click on the text string at the point where you want to insert the character. Press a character key on your keyboard to insert that character into the field."
297msgstr ""
298
299#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:322(title)
300msgid "To Copy and Paste Your Text String into an Application"
301msgstr ""
302
303#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:323(para)
304msgid "To copy and paste the text string from the <guilabel>Text to copy</guilabel> field into an application, perform the following steps:"
305msgstr ""
306
307#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:328(para)
308msgid "Drag the pointer to select the text string in the <guilabel>Text to copy</guilabel> field, then click <guibutton>Copy</guibutton>. The selected text string appears highlighted."
309msgstr ""
310
311#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:333(para)
312msgid "Point to the location in an application where you want to put the text string and middle-click to insert the text string. You can also paste the text string into the application if a Paste facility is available. You can repeat the insertion as many times as you want while the text string is selected. Click on the <guilabel>Text to copy</guilabel> field to deselect the text string."
313msgstr ""
314
315#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:338(para)
316msgid "When you paste the contents of the <guilabel>Text to copy</guilabel> field into other applications, the text string appears in the current character set of the application."
317msgstr ""
318
319#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:341(para)
320msgid "If your text string contains non-visible characters, you can only insert the text string into applications that support the full character set."
321msgstr ""
322
323#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:344(para)
324msgid "If you quit <application>Character Map</application> before you paste the text string into an application, your text string is lost."
325msgstr ""
326
327#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:350(title)
328msgid "To Search for a Character"
329msgstr ""
330
331#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:351(para)
332msgid "To search for a character, perform the following steps:"
333msgstr ""
334
335#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:356(para)
336msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></menuchoice>."
337msgstr ""
338
339#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:361(para)
340msgid "Enter the search string in the <guilabel>Search</guilabel> field in the <guilabel>Find</guilabel> dialog."
341msgstr ""
342
343#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:366(para)
344msgid "Click <guibutton>Next</guibutton>."
345msgstr ""
346
347#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:369(para)
348msgid "<application>Character Map</application> highlights the first character that matches the search criteria, in the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section. <application>Character Map</application> also displays the Unicode code point and Unicode character name in the status bar."
349msgstr ""
350
351#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:372(para)
352msgid "If no matching character is found, <application>Character Map</application> displays an information alert."
353msgstr ""
354
355#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:377(para)
356msgid "Click <guibutton>Next</guibutton> to find the next matching character. Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Next</guimenuitem></menuchoice>."
357msgstr ""
358
359#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:382(para)
360msgid "Click <guibutton>Previous</guibutton> to find the previous matching character. Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find Previous</guimenuitem></menuchoice>."
361msgstr ""
362
363#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:391(title)
364msgid "To Browse Through all Characters"
365msgstr ""
366
367#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:392(para)
368msgid "You can browse through the characters in the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section in the following ways:"
369msgstr ""
370
371#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:397(para)
372msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Script</guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Block</guimenuitem></menuchoice> to select the next character set."
373msgstr ""
374
375#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:402(para)
376msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Script</guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Block</guimenuitem></menuchoice> to select the previous character set."
377msgstr ""
378
379#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:407(para)
380msgid "Use the scrollbar for the <guilabel>Script</guilabel> or <guilabel>Unicode Block</guilabel> list box to select any character set."
381msgstr ""
382
383#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:412(para)
384msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Character</guimenuitem></menuchoice> to select the next character in the Unicode sequence."
385msgstr ""
386
387#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:417(para)
388msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Character</guimenuitem></menuchoice> to select the previous character in the Unicode sequence."
389msgstr ""
390
391#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:422(para)
392msgid "Press the arrow keys on the keyboard to browse through the characters."
393msgstr ""
394
395#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:427(para)
396msgid "Use the <guilabel>Character Table</guilabel> scrollbar to browse through the characters."
397msgstr ""
398
399#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:432(para)
400msgid "Press the <keycap>Page Up</keycap> and <keycap>Page Down</keycap> keys to browse through the characters page by page."
401msgstr ""
402
403#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:437(para)
404msgid "Press the <keycap>Home</keycap> key to select the first character in the Unicode sequence. To select the last character, press the <keycap>End</keycap> key."
405msgstr ""
406
407#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:445(title)
408msgid "To Display Detailed Information About a Character"
409msgstr ""
410
411#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:446(para)
412msgid "To display detailed information about a character, perform the following steps:"
413msgstr ""
414
415#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:451(para)
416msgid "Select a character set from the <guilabel>Script</guilabel> or <guilabel>Unicode Block</guilabel> list box. Example: <guilabel>Basic Latin</guilabel>"
417msgstr ""
418
419#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:456(para)
420msgid "Select a character from the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section. Example: <guilabel>B</guilabel>"
421msgstr ""
422
423#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:461(para)
424msgid "Click on the <guilabel>Character Details</guilabel> tabbed section."
425msgstr ""
426
427#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:466(para)
428msgid "The <guilabel>Character Details</guilabel> tabbed section displays the following information about the selected character:"
429msgstr ""
430
431#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:471(para)
432msgid "Unicode code point"
433msgstr ""
434
435#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:474(para)
436msgid "Example: <guilabel>U+0042</guilabel>"
437msgstr ""
438
439#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:479(para)
440msgid "Unicode character name"
441msgstr ""
442
443#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:482(para)
444msgid "Example: <guilabel>LATIN CAPITAL LETTER B</guilabel>"
445msgstr ""
446
447#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:488(guilabel)
448msgid "General Character Properties"
449msgstr ""
450
451#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:492(para)
452msgid "Unicode category"
453msgstr ""
454
455#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:495(para)
456msgid "Example: <guilabel>Letter, Uppercase</guilabel>"
457msgstr ""
458
459#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:503(guilabel)
460msgid "Various Useful Representations"
461msgstr ""
462
463#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:507(para)
464msgid "UTF-8 encoding"
465msgstr "Кодова таблица UTF-8"
466
467#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:510(para)
468msgid "Example: <guilabel>0x42</guilabel>"
469msgstr ""
470
471#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:515(para)
472msgid "Octal escaped UTF-8 encoding"
473msgstr ""
474
475#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:518(para)
476msgid "Example: <guilabel>\\102</guilabel>"
477msgstr "Пример: <guilabel>\\102</guilabel>"
478
479#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:523(para)
480msgid "Decimal entity reference"
481msgstr ""
482
483#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:526(para)
484msgid "Example: <guilabel>\"B\"</guilabel>"
485msgstr ""
486
487#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:534(guilabel)
488msgid "Annotations and Cross References"
489msgstr ""
490
491#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:536(para)
492msgid "Example: <guilabel>U+212C SCRIPT CAPITAL B</guilabel>"
493msgstr ""
494
495#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:539(para)
496msgid "Click on the link to display the details for the referenced character."
497msgstr ""
498
499#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:547(title)
500msgid "To Change the Format of a Character"
501msgstr ""
502
503#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:548(para)
504msgid "To change the format of a character, perform any of the following steps:"
505msgstr ""
506
507#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:553(para)
508msgid "To change the font, select a font from the font drop-down list."
509msgstr ""
510
511#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:558(para)
512msgid "To change the font type to bold type, click on the <guibutton>Bold</guibutton> button."
513msgstr ""
514
515#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:563(para)
516msgid "To change the font type to italic type, click on the <guibutton>Italic</guibutton> button."
517msgstr ""
518
519#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:568(para)
520msgid "To increase the font size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice> or use the zoom spin box."
521msgstr ""
522
523#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:573(para)
524msgid "To decrease the font size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice> or use the zoom spin box."
525msgstr ""
526
527#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:578(para)
528msgid "To display normal font size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Normal Size</guimenuitem></menuchoice>."
529msgstr ""
530
531#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:583(para)
532msgid "To magnify the selected character, press <keycap>Shift</keycap>."
533msgstr ""
534
535#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:591(title)
536msgid "To Change the Format of the Character Table"
537msgstr ""
538
539#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:592(para)
540msgid "To change the format of the character table, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Snap Columns to Power of Two</guimenuitem></menuchoice>."
541msgstr ""
542
543#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:595(para)
544msgid "<application>Character Map</application> changes the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section so that the number of columns is a power of two, for example, two columns, four columns, eight columns, and so on. The number of columns depends on the size of the window and the size of the font."
545msgstr ""
546
547#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
548#: ./gucharmap-gnome-2-12/help/C/gucharmap.xml:0(None)
549msgid "translator-credits"
550msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
551
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.