source: help/gucharmap/gucharmap.HEAD.bg.po @ 578

Last change on this file since 578 was 578, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Подаено, но има да се обновява. Ростиславе - можеш ли да го погледнеш?

File size: 27.6 KB
Line 
1#
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: gucharmap manual\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6"POT-Creation-Date: 2006-03-03 19:43+0200\n"
7"PO-Revision-Date: 2006-03-03 19:44+0200\n"
8"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
9"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
10"MIME-Version: 1.0\n"
11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13
14#: gucharmap.omf.in:5(type)
15msgid "user's guide"
16msgstr "потребителско ръководство"
17
18#: C/legal.xml:2(para)
19msgid ""
20"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
21"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
22"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
23"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
24"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
25"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
26msgstr ""
27"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този "
28"документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, "
29"версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен "
30"софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и "
31"„Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink "
32"type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, "
33"разпространяван с това ръководство."
34
35#: C/legal.xml:12(para)
36msgid ""
37"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
38"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
39"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
40"section 6 of the license."
41msgstr ""
42"Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани "
43"под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да "
44"го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е "
45"описано в раздел 6 от лиценза."
46
47#: C/legal.xml:19(para)
48msgid ""
49"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
50"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
51"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
52"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
53"capital letters."
54msgstr ""
55"Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си "
56"продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена "
57"присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за "
58"документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава "
59"имената са с главни букви или начални главни букви.\""
60
61#: C/legal.xml:35(para)
62msgid ""
63"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
64"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
65"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
66"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
67"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
68"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
69"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
70"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
71"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
72"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
73"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
74msgstr ""
75"ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, "
76"ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ "
77"ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ "
78"НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ "
79"НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ "
80"ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ "
81"(НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ "
82"РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА "
83"ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е "
84"РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА "
85"ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
86
87#: C/legal.xml:55(para)
88msgid ""
89"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
90"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
91"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
92"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
93"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
94"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
95"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
96"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
97"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
98"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
99msgstr ""
100"ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е "
101"В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, "
102"АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, "
103"ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ "
104"КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ "
105"ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ "
106"ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, "
107"ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА "
108"ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ "
109"СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО "
110"ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
111
112#: C/legal.xml:28(para)
113msgid ""
114"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
115"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
116"<placeholder-1/>"
117msgstr ""
118"ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА "
119"ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: "
120"<placeholder-1/>"
121
122#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
123#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
124#: C/gucharmap.xml:197(None)
125msgid ""
126"@@image: 'figures/gucharmap_window.png'; md5=f917d4d17283d74898864862b6e6f94c"
127msgstr ""
128"@@image: 'figures/gucharmap_window.png'; md5=f917d4d17283d74898864862b6e6f94c"
129
130#: C/gucharmap.xml:24(title)
131msgid "Character Map Manual"
132msgstr "Ръководство за Таблица със знаци"
133
134#: C/gucharmap.xml:26(para)
135msgid ""
136"Character Map is a Unicode character map that allows you to select "
137"characters from a table and insert then in to a text string."
138msgstr ""
139
140#: C/gucharmap.xml:31(year) C/gucharmap.xml:36(year)
141msgid "2004"
142msgstr "2004"
143
144#: C/gucharmap.xml:32(holder) C/gucharmap.xml:60(orgname)
145msgid "Sun Microsystems"
146msgstr "Sun Microsystems"
147
148#: C/gucharmap.xml:35(year)
149msgid "2003"
150msgstr "2003"
151
152#: C/gucharmap.xml:37(holder)
153msgid "Chee Bin HOH"
154msgstr "Chee Bin HOH"
155
156#: C/gucharmap.xml:48(publishername) C/gucharmap.xml:66(orgname)
157#: C/gucharmap.xml:104(para) C/gucharmap.xml:114(para)
158msgid "GNOME Documentation Project"
159msgstr "Проект за документация на GNOME"
160
161#: C/gucharmap.xml:58(firstname)
162msgid "Sun"
163msgstr "Sun"
164
165#: C/gucharmap.xml:59(surname)
166msgid "GNOME Documentation Team"
167msgstr "за документация на GNOME"
168
169#: C/gucharmap.xml:63(firstname)
170msgid "Chee Bin"
171msgstr "Chee Bin"
172
173#: C/gucharmap.xml:64(surname)
174msgid "HOH"
175msgstr "HOH"
176
177#: C/gucharmap.xml:67(email)
178msgid "cbhoh@gnome.org"
179msgstr "cbhoh@gnome.org"
180
181#: C/gucharmap.xml:99(revnumber)
182msgid "Character Map Manual V2.1"
183msgstr "Ръководство за Таблица със знаци, версия 2.1"
184
185#: C/gucharmap.xml:100(date)
186msgid "2004-02-26"
187msgstr "26-02-2004"
188
189#: C/gucharmap.xml:102(para)
190msgid "Updated for GNOME 2.6, program version 1.3.0."
191msgstr "Обновено за GNOME 2.6, програмна версия 1.3.0"
192
193#: C/gucharmap.xml:103(para)
194msgid "Sun GNOME Documentation Team"
195msgstr "Екипът на Sun за документация на GNOME"
196
197#: C/gucharmap.xml:108(revnumber)
198msgid "Unicode Character Map Manual V2.0"
199msgstr "Ръководство за таблица със знаци на Уникод, версия 2.0"
200
201#: C/gucharmap.xml:109(date)
202msgid "October 2003"
203msgstr "Октомври 2003"
204
205#: C/gucharmap.xml:111(para)
206msgid "Chee Bin HOH <email>cbhoh@gnome.org</email>"
207msgstr "Chee Bin HOH <email>cbhoh@gnome.org</email>"
208
209#: C/gucharmap.xml:119(releaseinfo)
210msgid "This manual describes version 1.3.0 of Character Map."
211msgstr "Това ръководство описва версия 1.3.0 на Таблица със знаци"
212
213#: C/gucharmap.xml:124(title)
214msgid "Feedback"
215msgstr "Обратна връзка"
216
217#: C/gucharmap.xml:125(para)
218msgid ""
219"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Character "
220"Map</application> application or this manual, follow the directions in the "
221"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</"
222"ulink>."
223msgstr ""
224"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата "
225"за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, "
226"описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за "
227"обратна връзка на GNOME</ulink>."
228
229#: C/gucharmap.xml:133(primary)
230msgid "gucharmap"
231msgstr "gucharmap"
232
233#: C/gucharmap.xml:139(primary)
234msgid "Character Map"
235msgstr "Таблица със знаци"
236
237#: C/gucharmap.xml:145(title)
238msgid "Introduction"
239msgstr "Въведение"
240
241#: C/gucharmap.xml:146(para)
242msgid ""
243"The <application>Character Map</application> application is a Unicode "
244"character map. Unicode is a character set standard with the goal to include "
245"all of the characters that are used in all of the written languages in the "
246"world."
247msgstr ""
248
249#: C/gucharmap.xml:149(para)
250msgid ""
251"You can use <application>Character Map</application> to select characters "
252"from a character table, then combine the characters into a text string with "
253"standard characters. You can insert the text string that you create into "
254"other applications, such as text editor documents."
255msgstr ""
256
257#: C/gucharmap.xml:152(para)
258msgid ""
259"<application>Character Map</application> provides accented characters, "
260"mathematical symbols, special symbols, and punctuation marks. Many of the "
261"characters provided by <application>Character Map</application> are not "
262"available on a standard keyboard."
263msgstr ""
264
265#: C/gucharmap.xml:160(title)
266msgid "Getting Started"
267msgstr "Първи стъпки"
268
269#: C/gucharmap.xml:163(title)
270msgid "To Start Character Map"
271msgstr "Стартиране на Таблица със знаци"
272
273#: C/gucharmap.xml:164(para)
274msgid ""
275"You can start <application>Character Map</application> in the following ways:"
276msgstr ""
277
278#: C/gucharmap.xml:168(term)
279msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
280msgstr ""
281
282#: C/gucharmap.xml:170(para)
283msgid ""
284"Choose <menuchoice><guimenu>Accessories</guimenu><guimenuitem>Character Map</"
285"guimenuitem></menuchoice>."
286msgstr ""
287
288#: C/gucharmap.xml:176(term)
289msgid "Command line"
290msgstr "От командния ред"
291
292#: C/gucharmap.xml:178(para)
293msgid "Execute the following command: <command>gnome-character-map</command>"
294msgstr ""
295
296#: C/gucharmap.xml:187(title)
297msgid "When You Start Character Map"
298msgstr ""
299
300#: C/gucharmap.xml:188(para)
301msgid ""
302"When you start <application>Character Map</application>, the following "
303"window is displayed."
304msgstr ""
305
306#: C/gucharmap.xml:193(title)
307msgid "Character Map Window"
308msgstr "Прозорецът на таблицата със знаци"
309
310#: C/gucharmap.xml:200(phrase)
311msgid "Shows Character Map window."
312msgstr "Показва прозореца на Таблица със знаци"
313
314#. for example, the items on the menubar and on the toolbar. This section is optional.
315#: C/gucharmap.xml:210(para)
316msgid ""
317"The <application>Character Map</application> window contains the following "
318"elements:"
319msgstr ""
320
321#: C/gucharmap.xml:214(term)
322msgid "Menubar"
323msgstr "Лента с менюта"
324
325#: C/gucharmap.xml:216(para)
326msgid ""
327"The menus on the menubar contain most of the commands that you need to work "
328"with <application>Character Map</application>."
329msgstr ""
330
331#: C/gucharmap.xml:222(term)
332msgid "Toolbar"
333msgstr "Лента с инструменти"
334
335#: C/gucharmap.xml:224(para)
336msgid ""
337"The toolbar contains a drop-down list of fonts, font style buttons, and a "
338"zoom spin box."
339msgstr ""
340
341#: C/gucharmap.xml:230(term)
342msgid "Display area"
343msgstr "Район на преглед"
344
345#: C/gucharmap.xml:232(para)
346msgid "The display area contains the following components:"
347msgstr ""
348
349#: C/gucharmap.xml:237(para)
350msgid ""
351"<guilabel>Script</guilabel> or <guilabel>Unicode Block</guilabel> list box"
352msgstr ""
353
354#: C/gucharmap.xml:241(para)
355msgid "<guilabel>Character Table</guilabel> tabbed section"
356msgstr ""
357
358#: C/gucharmap.xml:245(para)
359msgid "<guilabel>Character Details</guilabel> tabbed section"
360msgstr ""
361
362#: C/gucharmap.xml:249(para)
363msgid "<guilabel>Text to copy</guilabel> text box"
364msgstr ""
365
366#: C/gucharmap.xml:253(para)
367msgid "<guibutton>Copy</guibutton> button"
368msgstr ""
369
370#: C/gucharmap.xml:260(term)
371msgid "Statusbar"
372msgstr "Лента за състоянието"
373
374#: C/gucharmap.xml:262(para)
375msgid "The statusbar displays information about the selected character."
376msgstr ""
377
378#: C/gucharmap.xml:272(title)
379msgid "Usage"
380msgstr "Употреба"
381
382#: C/gucharmap.xml:275(title)
383msgid "To Change the Character-Set List"
384msgstr ""
385
386#: C/gucharmap.xml:276(para)
387msgid ""
388"To list the character sets by script name, choose <menuchoice><guimenu>View</"
389"guimenu><guimenuitem>By Script</guimenuitem></menuchoice>."
390msgstr ""
391
392#: C/gucharmap.xml:279(para)
393msgid ""
394"To list the character sets by Unicode block, choose "
395"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>By Unicode Block</"
396"guimenuitem></menuchoice>."
397msgstr ""
398
399#: C/gucharmap.xml:285(title)
400msgid "To Create a Text String"
401msgstr ""
402
403#: C/gucharmap.xml:286(para)
404msgid ""
405"To create a text string in the <guilabel>Text to copy</guilabel> field, "
406"perform the following steps:"
407msgstr ""
408
409#: C/gucharmap.xml:291(para)
410msgid ""
411"Select a character set from the <guilabel>Script</guilabel> or "
412"<guilabel>Unicode Block</guilabel> list box."
413msgstr ""
414
415#: C/gucharmap.xml:296(para)
416msgid "Insert characters in one of the following ways:"
417msgstr ""
418
419#: C/gucharmap.xml:301(para)
420msgid ""
421"Double-click on a character button in the <guilabel>Character Table</"
422"guilabel> tabbed section, to insert the character in the <guilabel>Text to "
423"copy</guilabel> field."
424msgstr ""
425
426#: C/gucharmap.xml:306(para)
427msgid ""
428"Click on a character button in the <guilabel>Character Table</guilabel> "
429"tabbed section, then press <keycap>Return</keycap> to insert the character "
430"in the <guilabel>Text to copy</guilabel> field."
431msgstr ""
432
433#: C/gucharmap.xml:311(para)
434msgid ""
435"Click on a character button in the <guilabel>Character Table</guilabel> "
436"tabbed section, then drag the character to the <guilabel>Text to copy</"
437"guilabel> field."
438msgstr ""
439
440#: C/gucharmap.xml:316(para)
441msgid ""
442"Click on the <guilabel>Text to copy</guilabel> field to give focus to the "
443"field. If a text string is already in the field, click on the text string at "
444"the point where you want to insert the character. Press a character key on "
445"your keyboard to insert that character into the field."
446msgstr ""
447
448#: C/gucharmap.xml:327(title)
449msgid "To Copy and Paste Your Text String into an Application"
450msgstr ""
451
452#: C/gucharmap.xml:328(para)
453msgid ""
454"To copy and paste the text string from the <guilabel>Text to copy</guilabel> "
455"field into an application, perform the following steps:"
456msgstr ""
457
458#: C/gucharmap.xml:333(para)
459msgid ""
460"Drag the pointer to select the text string in the <guilabel>Text to copy</"
461"guilabel> field, then click <guibutton>Copy</guibutton>. The selected text "
462"string appears highlighted."
463msgstr ""
464
465#: C/gucharmap.xml:338(para)
466msgid ""
467"Point to the location in an application where you want to put the text "
468"string and middle-click to insert the text string. You can also paste the "
469"text string into the application if a Paste facility is available. You can "
470"repeat the insertion as many times as you want while the text string is "
471"selected. Click on the <guilabel>Text to copy</guilabel> field to deselect "
472"the text string."
473msgstr ""
474
475#: C/gucharmap.xml:343(para)
476msgid ""
477"When you paste the contents of the <guilabel>Text to copy</guilabel> field "
478"into other applications, the text string appears in the current character "
479"set of the application."
480msgstr ""
481
482#: C/gucharmap.xml:346(para)
483msgid ""
484"If your text string contains non-visible characters, you can only insert the "
485"text string into applications that support the full character set."
486msgstr ""
487
488#: C/gucharmap.xml:349(para)
489msgid ""
490"If you quit <application>Character Map</application> before you paste the "
491"text string into an application, your text string is lost."
492msgstr ""
493
494#: C/gucharmap.xml:355(title)
495msgid "To Search for a Character"
496msgstr ""
497
498#: C/gucharmap.xml:356(para)
499msgid "To search for a character, perform the following steps:"
500msgstr ""
501
502#: C/gucharmap.xml:361(para)
503msgid ""
504"Choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find</guimenuitem></"
505"menuchoice>."
506msgstr ""
507
508#: C/gucharmap.xml:366(para)
509msgid ""
510"Enter the search string in the <guilabel>Search</guilabel> field in the "
511"<guilabel>Find</guilabel> dialog."
512msgstr ""
513
514#: C/gucharmap.xml:371(para)
515msgid "Click <guibutton>Next</guibutton>."
516msgstr ""
517
518#: C/gucharmap.xml:374(para)
519msgid ""
520"<application>Character Map</application> highlights the first character that "
521"matches the search criteria, in the <guilabel>Character Table</guilabel> "
522"tabbed section. <application>Character Map</application> also displays the "
523"Unicode code point and Unicode character name in the status bar."
524msgstr ""
525
526#: C/gucharmap.xml:377(para)
527msgid ""
528"If no matching character is found, <application>Character Map</application> "
529"displays an information alert."
530msgstr ""
531
532#: C/gucharmap.xml:382(para)
533msgid ""
534"Click <guibutton>Next</guibutton> to find the next matching character. "
535"Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Search</guimenu><guimenuitem>Find "
536"Next</guimenuitem></menuchoice>."
537msgstr ""
538
539#: C/gucharmap.xml:387(para)
540msgid ""
541"Click <guibutton>Previous</guibutton> to find the previous matching "
542"character. Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Search</"
543"guimenu><guimenuitem>Find Previous</guimenuitem></menuchoice>."
544msgstr ""
545
546#: C/gucharmap.xml:396(title)
547msgid "To Browse Through all Characters"
548msgstr ""
549
550#: C/gucharmap.xml:397(para)
551msgid ""
552"You can browse through the characters in the <guilabel>Character Table</"
553"guilabel> tabbed section in the following ways:"
554msgstr ""
555
556#: C/gucharmap.xml:402(para)
557msgid ""
558"Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Script</"
559"guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Go</"
560"guimenu><guimenuitem>Next Block</guimenuitem></menuchoice> to select the "
561"next character set."
562msgstr ""
563
564#: C/gucharmap.xml:407(para)
565msgid ""
566"Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Script</"
567"guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Go</"
568"guimenu><guimenuitem>Previous Block</guimenuitem></menuchoice> to select the "
569"previous character set."
570msgstr ""
571
572#: C/gucharmap.xml:412(para)
573msgid ""
574"Use the scrollbar for the <guilabel>Script</guilabel> or <guilabel>Unicode "
575"Block</guilabel> list box to select any character set."
576msgstr ""
577
578#: C/gucharmap.xml:417(para)
579msgid ""
580"Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Next Character</"
581"guimenuitem></menuchoice> to select the next character in the Unicode "
582"sequence."
583msgstr ""
584
585#: C/gucharmap.xml:422(para)
586msgid ""
587"Choose <menuchoice><guimenu>Go</guimenu><guimenuitem>Previous Character</"
588"guimenuitem></menuchoice> to select the previous character in the Unicode "
589"sequence."
590msgstr ""
591
592#: C/gucharmap.xml:427(para)
593msgid "Press the arrow keys on the keyboard to browse through the characters."
594msgstr ""
595
596#: C/gucharmap.xml:432(para)
597msgid ""
598"Use the <guilabel>Character Table</guilabel> scrollbar to browse through the "
599"characters."
600msgstr ""
601
602#: C/gucharmap.xml:437(para)
603msgid ""
604"Press the <keycap>Page Up</keycap> and <keycap>Page Down</keycap> keys to "
605"browse through the characters page by page."
606msgstr ""
607
608#: C/gucharmap.xml:442(para)
609msgid ""
610"Press the <keycap>Home</keycap> key to select the first character in the "
611"Unicode sequence. To select the last character, press the <keycap>End</"
612"keycap> key."
613msgstr ""
614
615#: C/gucharmap.xml:450(title)
616msgid "To Display Detailed Information About a Character"
617msgstr ""
618
619#: C/gucharmap.xml:451(para)
620msgid ""
621"To display detailed information about a character, perform the following "
622"steps:"
623msgstr ""
624
625#: C/gucharmap.xml:456(para)
626msgid ""
627"Select a character set from the <guilabel>Script</guilabel> or "
628"<guilabel>Unicode Block</guilabel> list box. Example: <guilabel>Basic Latin</"
629"guilabel>"
630msgstr ""
631
632#: C/gucharmap.xml:461(para)
633msgid ""
634"Select a character from the <guilabel>Character Table</guilabel> tabbed "
635"section. Example: <guilabel>B</guilabel>"
636msgstr ""
637
638#: C/gucharmap.xml:466(para)
639msgid "Click on the <guilabel>Character Details</guilabel> tabbed section."
640msgstr ""
641
642#: C/gucharmap.xml:471(para)
643msgid ""
644"The <guilabel>Character Details</guilabel> tabbed section displays the "
645"following information about the selected character:"
646msgstr ""
647
648#: C/gucharmap.xml:476(para)
649msgid "Unicode code point"
650msgstr ""
651
652#: C/gucharmap.xml:479(para)
653msgid "Example: <guilabel>U+0042</guilabel>"
654msgstr ""
655
656#: C/gucharmap.xml:484(para)
657msgid "Unicode character name"
658msgstr ""
659
660#: C/gucharmap.xml:487(para)
661msgid "Example: <guilabel>LATIN CAPITAL LETTER B</guilabel>"
662msgstr ""
663
664#: C/gucharmap.xml:493(guilabel)
665msgid "General Character Properties"
666msgstr ""
667
668#: C/gucharmap.xml:497(para)
669msgid "Unicode category"
670msgstr ""
671
672#: C/gucharmap.xml:500(para)
673msgid "Example: <guilabel>Letter, Uppercase</guilabel>"
674msgstr ""
675
676#: C/gucharmap.xml:508(guilabel)
677msgid "Various Useful Representations"
678msgstr ""
679
680#: C/gucharmap.xml:512(para)
681msgid "UTF-8 encoding"
682msgstr "Кодова таблица UTF-8"
683
684#: C/gucharmap.xml:515(para)
685msgid "Example: <guilabel>0x42</guilabel>"
686msgstr ""
687
688#: C/gucharmap.xml:520(para)
689msgid "Octal escaped UTF-8 encoding"
690msgstr ""
691
692#: C/gucharmap.xml:523(para)
693msgid "Example: <guilabel>\\102</guilabel>"
694msgstr "Пример: <guilabel>\\102</guilabel>"
695
696#: C/gucharmap.xml:528(para)
697msgid "Decimal entity reference"
698msgstr ""
699
700#: C/gucharmap.xml:531(para)
701msgid "Example: <guilabel>\"B\"</guilabel>"
702msgstr ""
703
704#: C/gucharmap.xml:539(guilabel)
705msgid "Annotations and Cross References"
706msgstr ""
707
708#: C/gucharmap.xml:541(para)
709msgid "Example: <guilabel>U+212C SCRIPT CAPITAL B</guilabel>"
710msgstr ""
711
712#: C/gucharmap.xml:544(para)
713msgid "Click on the link to display the details for the referenced character."
714msgstr ""
715
716#: C/gucharmap.xml:552(title)
717msgid "To Change the Format of a Character"
718msgstr ""
719
720#: C/gucharmap.xml:553(para)
721msgid ""
722"To change the format of a character, perform any of the following steps:"
723msgstr ""
724
725#: C/gucharmap.xml:558(para)
726msgid "To change the font, select a font from the font drop-down list."
727msgstr ""
728
729#: C/gucharmap.xml:563(para)
730msgid ""
731"To change the font type to bold type, click on the <guibutton>Bold</"
732"guibutton> button."
733msgstr ""
734
735#: C/gucharmap.xml:568(para)
736msgid ""
737"To change the font type to italic type, click on the <guibutton>Italic</"
738"guibutton> button."
739msgstr ""
740
741#: C/gucharmap.xml:573(para)
742msgid ""
743"To increase the font size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
744"guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice> or use the zoom spin "
745"box."
746msgstr ""
747
748#: C/gucharmap.xml:578(para)
749msgid ""
750"To decrease the font size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
751"guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice> or use the zoom "
752"spin box."
753msgstr ""
754
755#: C/gucharmap.xml:583(para)
756msgid ""
757"To display normal font size, choose <menuchoice><guimenu>View</"
758"guimenu><guimenuitem>Normal Size</guimenuitem></menuchoice>."
759msgstr ""
760
761#: C/gucharmap.xml:588(para)
762msgid "To magnify the selected character, press <keycap>Shift</keycap>."
763msgstr ""
764
765#: C/gucharmap.xml:596(title)
766msgid "To Change the Format of the Character Table"
767msgstr ""
768
769#: C/gucharmap.xml:597(para)
770msgid ""
771"To change the format of the character table, choose "
772"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Snap Columns to Power of "
773"Two</guimenuitem></menuchoice>."
774msgstr ""
775
776#: C/gucharmap.xml:600(para)
777msgid ""
778"<application>Character Map</application> changes the <guilabel>Character "
779"Table</guilabel> tabbed section so that the number of columns is a power of "
780"two, for example, two columns, four columns, eight columns, and so on. The "
781"number of columns depends on the size of the window and the size of the font."
782msgstr ""
783
784#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
785#: C/gucharmap.xml:0(None)
786msgid "translator-credits"
787msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.