source: help/gnome2mtel/gnome2mtel.po @ 291

Last change on this file since 291 was 291, checked in by yavorescu, 17 years ago

(help/gnome2mtel) Добавям превода на документацията.

File size: 28.2 KB
Line 
1msgid ""
2msgstr ""
3"Project-Id-Version: Gnome2Mtel User Manual\n"
4"POT-Creation-Date: 2005-11-06 11:56+0200\n"
5"PO-Revision-Date: 2005-11-06 14:41+0200\n"
6"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
7"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
8"MIME-Version: 1.0\n"
9"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11
12#: legal.xml:2(para)
13msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
14msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“ (GFDL), версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
15
16#: legal.xml:12(para)
17msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
18msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
19
20#: legal.xml:19(para)
21msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
22msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
23
24#: legal.xml:35(para)
25msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
26msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
27
28#: legal.xml:55(para)
29msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
30msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
31
32#: legal.xml:28(para)
33msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
34msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
35
36#: gnome2mtel.xml:13(title)
37msgid "<application>Gnome2Mtel</application> Manual V2.0"
38msgstr "Ръководство за <application>Gnome2Mtel</application>, версия 2.0"
39
40#: gnome2mtel.xml:16(year)
41msgid "2005"
42msgstr "2005"
43
44#: gnome2mtel.xml:17(holder)
45msgid "Free Software Foundation, Inc."
46msgstr "Фондация „Свободен софтуер“"
47
48#: gnome2mtel.xml:28(publishername) gnome2mtel.xml:38(orgname) gnome2mtel.xml:53(para)
49msgid "GNOME Documentation Project"
50msgstr "Проект за документация на GNOME"
51
52#: gnome2mtel.xml:35(firstname)
53msgid "Yavor"
54msgstr "Явор"
55
56#: gnome2mtel.xml:36(surname)
57msgid "Doganov"
58msgstr "Доганов"
59
60#: gnome2mtel.xml:40(email)
61msgid "yavor@doganov.org"
62msgstr "yavor@doganov.org"
63
64#: gnome2mtel.xml:47(revnumber)
65msgid "Gnome2Mtel Manual V2.0"
66msgstr "Ръководство за Gnome2Mtel, версия 2.0"
67
68#: gnome2mtel.xml:50(para)
69msgid "Yavor Doganov <email>yavor@doganov.org</email>"
70msgstr "Явор Доганов <email>yavor@doganov.org</email>"
71
72#: gnome2mtel.xml:58(releaseinfo)
73msgid "This manual describes version 0.3 of <application>Gnome2Mtel</application>."
74msgstr "Това ръководство е за версия 0.3 на <application>Gnome2Mtel</application>."
75
76#: gnome2mtel.xml:61(title)
77msgid "Feedback"
78msgstr "Обратна връзка"
79
80#: gnome2mtel.xml:62(para)
81msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Gnome2Mtel</application> application or this manual, please visit the <ulink url=\"http://gnome2mtel.sourceforge.net\" type=\"http\">project's page</ulink>."
82msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата <application>Gnome2Mtel</application> или това ръководство, посетете <ulink url=\"http://gnome2mtel.sourceforge.net\" type=\"http\">страницата на проекта</ulink>."
83
84#: gnome2mtel.xml:71(primary)
85msgid "Gnome2Mtel"
86msgstr "Gnome2Mtel"
87
88#: gnome2mtel.xml:74(primary) gnome2mtel.xml:129(command)
89msgid "gnome2mtel"
90msgstr "gnome2mtel"
91
92#: gnome2mtel.xml:78(title)
93msgid "Introduction"
94msgstr "Въведение"
95
96#: gnome2mtel.xml:79(para)
97msgid "The <application>Gnome2Mtel</application> application enables you to send SMS messages to the subscribers of the Bulgarian GSM operator Mtel. <application>Gnome2Mtel</application> provides the following features:"
98msgstr "Програмата <application>Gnome2Mtel</application>позволява да се изпращат SMS-и до абонатите на българския GSM оператор Mtel. <application>Gnome2Mtel</application> предлага следните възможности:"
99
100#: gnome2mtel.xml:84(para)
101msgid "Automatic stripping of the messages upto the maximum allowed number."
102msgstr "Автоматично ограничаване на съобщенията до максималния позволен размер."
103
104#: gnome2mtel.xml:88(para)
105msgid "A simple and easy to use phone book."
106msgstr "Опростен и лесен за употреба указател с номера."
107
108#: gnome2mtel.xml:91(para)
109msgid "Possibility for synchronization with Multisync."
110msgstr "Възможност за синхронизация чрез Multisync."
111
112#: gnome2mtel.xml:94(para)
113msgid "Import of contacts from Evolution (this feature is not fully implemented yet)."
114msgstr "Внасяне на контакти от Evolution (тази функционалност все още не е въведена)."
115
116#: gnome2mtel.xml:99(para)
117msgid "Note that <application>Gnome2Mtel</application> heavily relies on Mtel's servers availability and willingness to authenticate, so the application might not work properly in some cases."
118msgstr "Обърнете внимание, че <application>Gnome2Mtel</application> силно зависи от сървърите на Mtel, тяхната свързаност и удостоверяване, така че програмата може да не работи нормално в някои случаи."
119
120#: gnome2mtel.xml:106(title)
121msgid "Getting Started"
122msgstr "Стартиране"
123
124#: gnome2mtel.xml:109(title)
125msgid "To Start <application>Gnome2Mtel</application>"
126msgstr "За да стартирате <application>Gnome2Mtel</application>"
127
128#: gnome2mtel.xml:110(para)
129msgid "You can start <application><application>Gnome2Mtel</application></application> in the following ways:"
130msgstr "Може да стартирате <application>Gnome2Mtel</application> по следните начини:"
131
132#: gnome2mtel.xml:114(term)
133msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
134msgstr "Меню <guimenu>Програми</guimenu>"
135
136#: gnome2mtel.xml:116(para)
137msgid "Choose <menuchoice><guisubmenu>Internet </guisubmenu><guimenuitem>Gnome2Mtel</guimenuitem></menuchoice>."
138msgstr "Изберете <menuchoice><guisubmenu>Интернет </guisubmenu><guimenuitem>Gnome2Mtel</guimenuitem></menuchoice>."
139
140#: gnome2mtel.xml:124(term)
141msgid "Command line"
142msgstr "От командния ред"
143
144#: gnome2mtel.xml:126(para)
145msgid "To start <application><application>Gnome2Mtel</application></application> from a command line, type the following command, then press <keycap>Enter</keycap>:"
146msgstr "За да стартирате <application>Gnome2Mtel</application> от командния ред, напишете следната команда и натиснете <keycap>Enter</keycap>:"
147
148#: gnome2mtel.xml:137(title)
149msgid "When You Start <application>Gnome2Mtel</application>"
150msgstr "Когато стартирате <application>Gnome2Mtel</application>"
151
152#: gnome2mtel.xml:138(para)
153msgid "When you start <application>Gnome2Mtel</application>, the application main window is displayed."
154msgstr "Когато стартирате <application>Gnome2Mtel</application> се показва основния прозорец на програмата."
155
156#: gnome2mtel.xml:140(para)
157msgid "The <application>Gnome2Mtel</application> window contains the following elements:"
158msgstr "Прозорецът на <application>Gnome2Mtel</application> съдържа следните елементи:"
159
160#: gnome2mtel.xml:144(term)
161msgid "Menubar."
162msgstr "Меню."
163
164#: gnome2mtel.xml:146(para)
165msgid "The menus on the menubar contain all of the commands you need to work with <application><application>Gnome2Mtel</application></application>."
166msgstr "Менютата съдържат всички команди, които са ви необходими за работа с <application>Gnome2Mtel</application>."
167
168#: gnome2mtel.xml:151(term)
169msgid "Boxes."
170msgstr "Полета."
171
172#: gnome2mtel.xml:153(para)
173msgid "The boxes that should be filled in in order to send a SMS."
174msgstr "Полетата, които трябва да бъдат попълнени, за да се изпрати SMS."
175
176#: gnome2mtel.xml:157(term)
177msgid "Statusbar."
178msgstr "Лента за състояние."
179
180#: gnome2mtel.xml:159(para)
181msgid "The statusbar displays information about current <application><application>Gnome2Mtel</application></application> activity."
182msgstr "Лентата за състояние показва информация за текущата активност на <application>Gnome2Mtel</application>."
183
184#: gnome2mtel.xml:168(title)
185msgid "Usage"
186msgstr "Употреба"
187
188#: gnome2mtel.xml:169(para)
189msgid "You can use the <application>Gnome2Mtel</application> application to perform the following tasks: <placeholder-1/>"
190msgstr "Може да използвате програмата <application>Gnome2Mtel</application> за следните задачи: <placeholder-1/>"
191
192#: gnome2mtel.xml:186(title)
193msgid "To send a SMS"
194msgstr "Изпращане на SMS"
195
196#: gnome2mtel.xml:187(para)
197msgid "To send a SMS, fill in the relevant numbers in the boxes \"To\" and \"From\", the \"Subject\" is optional. Then type the message you want to send in the main box. You can save the message in order to send it later by choosing <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Save message as...</guimenuitem></menuchoice>. To open a previously saved message, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open...</guimenuitem></menuchoice>. When finished typing the message, press the <guibutton>Send</guibutton> button."
198msgstr "За да изпратите SMS, попълнете необходимите полета „До“ и „От“, като полето „Тема“ е по избор. След това в главното поле напишете съобщението, което искате да изпратите. Може да запазите съобщението за изпращане по-късно като изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Запазване на съобщението като...</guimenuitem></menuchoice>. За да отворите предварително запазено съобщение, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Отваряне...</guimenuitem></menuchoice>. Когато завършите съобщението, натиснете бутона <guibutton>Изпращане</guibutton>."
199
200#: gnome2mtel.xml:202(para)
201msgid "Make sure that the phone numbers are in format \"35988xxxxxxx\" or \"088xxxxxxx\"."
202msgstr "Уверете се, че телефонните номера са във формат „35988xxxxxxx“ или „088xxxxxxx“."
203
204#: gnome2mtel.xml:208(title)
205msgid "Using the Phone Book"
206msgstr "Използване на указателя"
207
208#: gnome2mtel.xml:209(para)
209msgid "You can use the Phone Book to store phone numbers. To access the Phone Book, press the <guibutton>Phone Book</guibutton> button. In the <guilabel>Phone Book</guilabel> dialog, you can perform the following actions:"
210msgstr "Може да използвате указателя за съхраняване на телефонни номера. За да работите с него, натиснете бутона <guibutton>Указател</guibutton>. Може да изпълнявате следните действия в диалоговия прозорец <guilabel>Указател</guilabel>:"
211
212#: gnome2mtel.xml:215(para)
213msgid "To add a contact, press the <guibutton>Add</guibutton> button."
214msgstr "За да добавите контакт, натиснете бутона <guibutton>Добавяне</guibutton>."
215
216#: gnome2mtel.xml:219(para)
217msgid "To edit a contact, press the <guibutton>Edit</guibutton> button."
218msgstr "За да редактирате контакт, натиснете бутона <guibutton>Промяна</guibutton>."
219
220#: gnome2mtel.xml:223(para)
221msgid "To delete a contact, press the <guibutton>Delete</guibutton> button."
222msgstr "За да изтриете контакт, натиснете бутона <guibutton>Изтриване</guibutton>."
223
224#: gnome2mtel.xml:227(para)
225msgid "To choose a contact as recipient of the SMS, check the contact's checkbox and press the <guibutton>Put checked</guibutton> button. You can send a single SMS to multiple numbers."
226msgstr "За да изберете контакт като получател на SMS, маркирайте кутийката на контакта и натиснете бутона <guibutton>Поставяне на маркираните</guibutton>. Може да изпращате един SMS до много номера."
227
228#: gnome2mtel.xml:234(para)
229msgid "To send the SMS to all contacts in the Phone Book, check the <guilabel>toggle all</guilabel> checkbox."
230msgstr "За да изпратите SMS до всички номера в указателя, маркирайте кутийката <guilabel>маркира всички</guilabel>."
231
232#: gnome2mtel.xml:240(title)
233msgid "To import contacts"
234msgstr "Внасяне на контакти"
235
236#: gnome2mtel.xml:241(para)
237msgid "(This functionality is still in development)."
238msgstr "(Тази функционалност все още е в разработка)."
239
240#: gnome2mtel.xml:246(title)
241msgid "Preferences"
242msgstr "Настройки"
243
244#: gnome2mtel.xml:247(para)
245msgid "To configure <application>Gnome2Mtel</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog contains the following tabbed sections:"
246msgstr "За да конфигурирате <application>Gnome2Mtel</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</guimenuitem></menuchoice>. Диалоговият прозорец <guilabel>Настройки</guilabel> съдържа следните секции:"
247
248#: gnome2mtel.xml:266(title)
249msgid "Behaviour"
250msgstr "Особености"
251
252#: gnome2mtel.xml:270(guilabel)
253msgid "Message allerts"
254msgstr "Предупреждения"
255
256#: gnome2mtel.xml:272(para)
257msgid "Specifies when confirmation dialogs to appear:"
258msgstr "Указва кога да се появяват диалогови прозорци за потвърждения:"
259
260#: gnome2mtel.xml:277(guilabel)
261msgid "Confirmation for each message"
262msgstr "Потвърждение за всяко съобщение"
263
264#: gnome2mtel.xml:278(para)
265msgid "When picked, this option will cause a confirmation dialog to appear for every message that is sent."
266msgstr "Когато тази опция е избрана, ще се появява диалогов прозорец за потвърждение за всяко изпратено съобщение."
267
268#: gnome2mtel.xml:284(guilabel)
269msgid "Alert if \"From\" is empty"
270msgstr "Предупреждаване ако полето „От“ е празно"
271
272#: gnome2mtel.xml:285(para)
273msgid "When picked, this option will cause a warning dialog to appear in case the \"From\" box is empty."
274msgstr "Когато тази опция е избрана, ще се появява диалогов прозорец за предупреждение в случай, че полето „От“ е празно."
275
276#: gnome2mtel.xml:291(guilabel)
277msgid "Alert if message exceeds max length"
278msgstr "Ако съобщението е по-голямо от 160 символа"
279
280#: gnome2mtel.xml:292(para)
281msgid "When picked, this option will cause a warning dialog to appear in case the message exceeds the maximum length."
282msgstr "Когато тази опция е избрана, ще се появява диалогов прозорец за предупреждение в случай, че съобщението превишава максималния брой символи."
283
284#: gnome2mtel.xml:301(guilabel)
285msgid "Check for new versions"
286msgstr "Проверка за нови версии"
287
288#: gnome2mtel.xml:303(para)
289msgid "Use this drop-down list box to specify how often to check for new versions of <application>Gnome2Mtel</application>. You can always check at the moment by pressing the <guibutton>Check now</guibutton> button. Select one of the following options:"
290msgstr "Използвайте този падащ списък, за да укажете колко често да се проверява за нови версии на <application>Gnome2Mtel</application>. Винаги може да проверите на момента, като натиснете бутона <guibutton>Проверяване</guibutton>. Изберете една от следните опции:"
291
292#: gnome2mtel.xml:311(guilabel)
293msgid "Disable check"
294msgstr "Изключване на проверката"
295
296#: gnome2mtel.xml:312(para)
297msgid "This option disables any checks."
298msgstr "Тази опция изключва всички проверки."
299
300#: gnome2mtel.xml:316(guilabel)
301msgid "Once a day on startup"
302msgstr "Един път дневно при стартиране"
303
304#: gnome2mtel.xml:317(para)
305msgid "This option will check only once a day, when <application>Gnome2Mtel</application> is started."
306msgstr "Ако тази опция е избрана, ще се проверява веднъж на ден, когато <application>Gnome2Mtel</application> се стартира."
307
308#: gnome2mtel.xml:322(guilabel)
309msgid "Always on startup"
310msgstr "Всеки път при стартиране"
311
312#: gnome2mtel.xml:323(para)
313msgid "This option will check for new version every time when the application is started."
314msgstr "При тази опция ще се проверява за нова версия всеки път, когато програмата се стартира."
315
316#: gnome2mtel.xml:333(title)
317msgid "Network"
318msgstr "Мрежа"
319
320#: gnome2mtel.xml:337(guilabel)
321msgid "Server info"
322msgstr "IP адрес"
323
324#: gnome2mtel.xml:339(para)
325msgid "You can set the IP address of the server by pressing the <guibutton>Use default</guibutton> button or alternatevily, in case the server has changed the address, by pressing the <guibutton>Resolve</guibutton> button."
326msgstr "Може да настроите IP адреса на сървъра, като натиснете бутона <guibutton>Стандартна стойност</guibutton> или в случай, че сървърът е със сменен адрес, натиснете бутона <guibutton>Resolve</guibutton>."
327
328#: gnome2mtel.xml:348(guilabel)
329msgid "Connections"
330msgstr "Връзки"
331
332#: gnome2mtel.xml:350(para)
333msgid "Use this to specify how the connections to be established. Select the following options:"
334msgstr "Използвайте тази секция, за да укажете какви свързвания да бъдат инициирани. Изберете следните опции:"
335
336#: gnome2mtel.xml:355(guilabel)
337msgid "Separate connection for every message"
338msgstr "Отделна връзка за всяко съобщение"
339
340#: gnome2mtel.xml:357(para)
341msgid "This option will invoke separate connections with the server for every message."
342msgstr "Тази опция ще предизвиква отделна връзка със сървъра за всяко съобщение."
343
344#: gnome2mtel.xml:362(guilabel)
345msgid "Send messages consecutively"
346msgstr "Последователно изпращане"
347
348#: gnome2mtel.xml:363(para)
349msgid "This option will establish one connection and will send messages consecutively. You can limit the number of retries in case of failure."
350msgstr "Тази опция ще установява една връзка и ще изпраща съобщенията последователно. Може да ограничите броя на повторните опити в случай на грешка."
351
352#: gnome2mtel.xml:375(title)
353msgid "About <application>Gnome2Mtel</application>"
354msgstr "Относно <application>Gnome2Mtel</application>"
355
356#: gnome2mtel.xml:376(para)
357msgid "<application>Gnome2Mtel</application> was written by Dimitur Kirov (<email>dkirov@gmail.com</email>)."
358msgstr "Програмата <application>Gnome2Mtel</application> е написана от Димитър Киров (<email>dkirov@gmail.com</email>)."
359
360#: gnome2mtel.xml:379(para)
361msgid "This program is distributed under the terms of the GNU General Public license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. A copy of this license can be found at this <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">link</ulink>, or in the file COPYING included with the source code of this program."
362msgstr "Тази програма се разпространява под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GPL), публикуван от Фондация „Свободен софтуер“; версия 2 или (по ваш избор) всяка следваща версия. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">тук</ulink> или във файла COPYING, включен в изходния код на тази програма."
363
364#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
365#: gnome2mtel.xml:0(None)
366msgid "translator-credits"
367msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>, 2005."
368
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.