source: help/gnome-terminal/gnome-terminal.gnome-2-12.bg.po @ 409

Last change on this file since 409 was 409, checked in by zbrox, 17 years ago

просто прехвърлям нещата от у нас в хранилището. временни неща. трябва да бъдат преведени преди четвъртък. тежки два дни ще са. и само защото съм объркал един ред при смятането...глупак съм, ей!

File size: 60.1 KB
Line 
1#
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: gnome-terminal\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
7"PO-Revision-Date: 2005-12-13 22:26+0200\n"
8"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
9"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
10"MIME-Version: 1.0\n"
11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
13
14#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/legal.xml:2(para)
15msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
16msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
17
18#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/legal.xml:12(para)
19msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
20msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
21
22#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/legal.xml:19(para)
23msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
24msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
25
26#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/legal.xml:35(para)
27msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
28msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
29
30#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/legal.xml:55(para)
31msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
32msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
33
34#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/legal.xml:28(para)
35msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
36msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
37
38#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
39#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
40#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:263(None)
41msgid "@@image: 'figures/gnome-terminal-default.png'; md5=c249ee278cd09e0f69f4a84358ef0a40"
42msgstr "@@image: 'figures/gnome-terminal-default.png'; md5=c249ee278cd09e0f69f4a84358ef0a40"
43
44#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
45#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
46#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:333(None)
47msgid "@@image: 'figures/gnome-terminal-tabbed.png'; md5=9fdbc20ee951085c29710f10d4e284b2"
48msgstr "@@image: 'figures/gnome-terminal-tabbed.png'; md5=9fdbc20ee951085c29710f10d4e284b2"
49
50#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:18(title) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:72(revnumber)
51msgid "GNOME Terminal Manual V2.8"
52msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.8"
53
54#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:20(year)
55msgid "2002"
56msgstr "2002"
57
58#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:21(year)
59msgid "2003"
60msgstr "2003"
61
62#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:22(year)
63msgid "2004"
64msgstr "2004"
65
66#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:23(holder) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:45(orgname)
67msgid "Sun Microsystems"
68msgstr "Sun Microsystems"
69
70#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:26(year) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:30(year) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:34(year)
71msgid "2000"
72msgstr "2000"
73
74#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:27(holder)
75msgid "Miguel de Icaza"
76msgstr "Miguel de Icaza"
77
78#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:31(holder)
79msgid "Michael Zucchi"
80msgstr "Michael Zucchi"
81
82#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:35(holder)
83msgid "Alexander Kirillov"
84msgstr "Alexander Kirillov"
85
86#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:38(publishername) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:52(orgname) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:59(orgname) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:66(orgname) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:78(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:88(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:96(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:106(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:118(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:130(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:142(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:154(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:166(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:179(para)
87msgid "GNOME Documentation Project"
88msgstr "Проектът за превод на GNOME"
89
90#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:42(firstname)
91msgid "Sun"
92msgstr "Sun"
93
94#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:43(surname)
95msgid "GNOME Documentation Team"
96msgstr "Екипът за превод на GNOME"
97
98#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:49(firstname)
99msgid "Miguel"
100msgstr "Miguel"
101
102#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:50(surname)
103msgid "de Icaza"
104msgstr "de Icaza"
105
106#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:56(firstname)
107msgid "Michael"
108msgstr "Michael"
109
110#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:57(surname)
111msgid "Zucchi"
112msgstr "Zucchi"
113
114#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:63(firstname)
115msgid "Alexander"
116msgstr "Alexander"
117
118#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:64(surname)
119msgid "Kirillov"
120msgstr "Kirillov"
121
122#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:75(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:87(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:95(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:103(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:115(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:127(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:139(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:151(para) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:163(para)
123msgid "Sun GNOME Documentation Team"
124msgstr "Екипът на Sun за документацията на GNOME"
125
126#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:84(revnumber)
127msgid "GNOME Terminal Manual V2.7"
128msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.7"
129
130#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:85(date)
131msgid "November 2003"
132msgstr "Ноември 2003"
133
134#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:92(revnumber)
135msgid "GNOME Terminal Manual V2.6"
136msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.6"
137
138#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:93(date)
139msgid "September 2003"
140msgstr "Септември 2003"
141
142#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:100(revnumber)
143msgid "GNOME Terminal Manual V2.5"
144msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.5"
145
146#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:101(date)
147msgid "May 2003"
148msgstr "Май 2003"
149
150#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:112(revnumber)
151msgid "GNOME Terminal Manual V2.4"
152msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.4"
153
154#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:113(date)
155msgid "January 2003"
156msgstr "Януари 2003"
157
158#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:124(revnumber)
159msgid "GNOME Terminal Manual V2.3"
160msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.3"
161
162#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:125(date) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:137(date) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:149(date)
163msgid "August 2002"
164msgstr "Август 2002"
165
166#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:136(revnumber)
167msgid "GNOME Terminal Manual V2.2"
168msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.2"
169
170#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:148(revnumber)
171msgid "GNOME Terminal Manual V2.1"
172msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.1"
173
174#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:160(revnumber)
175msgid "GNOME Terminal Manual V2.0"
176msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME, версия 2.0"
177
178#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:161(date)
179msgid "April 2002"
180msgstr "Април 2002"
181
182#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:172(revnumber)
183msgid "GNOME Terminal User's Guide"
184msgstr "Ръководство на Терминал на GNOME"
185
186#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:173(date)
187msgid "May 2000"
188msgstr "Май 2000"
189
190#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:175(para)
191msgid "Miguel de Icaza, Michael Zucchi, Alexander Kirollov <email>docs@gnome.org</email>"
192msgstr "Miguel de Icaza, Michael Zucchi, Alexander Kirollov <email>docs@gnome.org</email>"
193
194#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:185(releaseinfo)
195msgid "This manual describes version 2.5.90 of GNOME Terminal."
196msgstr "Това ръководство описва версия 2.5.90 на Терминал на GNOME."
197
198#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:188(title)
199msgid "Feedback"
200msgstr "Обратна връзка"
201
202#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:189(para)
203msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the GNOME Terminal application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
204msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно GNOME Terminal или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
205
206#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:196(primary)
207msgid "terminal application"
208msgstr "терминал"
209
210#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:199(title)
211msgid "Introduction"
212msgstr "Въведение"
213
214#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:200(para)
215msgid "<application>GNOME Terminal</application> is a terminal emulation application that you can use to perform the following actions:"
216msgstr ""
217
218#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:205(term)
219msgid "To access a UNIX shell in the GNOME environment"
220msgstr ""
221
222#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:207(para)
223msgid "A shell is a program that interprets and executes the commands that you type at a command line prompt. When you start <application>GNOME Terminal</application>, the application starts the default shell that is specified in your system account. You can switch to a different shell at any time."
224msgstr ""
225
226#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:213(term)
227msgid "To run any application that is designed to run on VT102, VT220, and <application>xterm</application> terminals"
228msgstr ""
229
230#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:215(para)
231msgid "<application>GNOME Terminal</application> emulates the <application>xterm</application> application developed by the X Consortium. In turn, the <application>xterm</application> application emulates the DEC VT102 terminal and also supports the DEC VT220 escape sequences. An escape sequence is a series of characters that starts with the <keycap>Esc</keycap> character. <application>GNOME Terminal</application> accepts all of the escape sequences that the VT102 and VT220 terminals use for functions such as to position the cursor and to clear the screen."
232msgstr ""
233
234#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:223(title)
235msgid "Getting Started"
236msgstr ""
237
238#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:224(para)
239msgid "The following sections describe how to start <application>GNOME Terminal</application>."
240msgstr ""
241
242#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:228(title)
243msgid "To Start GNOME Terminal"
244msgstr ""
245
246#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:229(para)
247msgid "You can start <application>GNOME Terminal</application> in the following ways:"
248msgstr ""
249
250#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:234(term)
251msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
252msgstr "От менюто <guimenu>Програми</guimenu>"
253
254#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:236(para)
255msgid "Choose <menuchoice><guimenu>System Tools</guimenu><guimenuitem>Terminal</guimenuitem></menuchoice>."
256msgstr ""
257
258#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:241(term)
259msgid "Command line"
260msgstr "От командния ред"
261
262#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:243(para)
263msgid "Execute the following command: <command>gnome-terminal</command>"
264msgstr ""
265
266#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:246(para)
267msgid "You can use command line options to modify the way in which you run <application>GNOME Terminal</application>. To view the command line options, execute the following command: <command>gnome-terminal --help</command>"
268msgstr ""
269
270#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:254(title)
271msgid "When You First Start GNOME Terminal"
272msgstr ""
273
274#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:255(para)
275msgid "When you start <application>GNOME Terminal</application> for the first time, the application opens a terminal window with a group of default settings. The group of default settings is called the Default profile. The profile name appears in the titlebar of the <application>GNOME Terminal</application> window."
276msgstr ""
277
278#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:258(title)
279msgid "Example of a Default GNOME Terminal Window"
280msgstr ""
281
282#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:260(screeninfo) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:266(phrase) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:330(screeninfo) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:336(phrase)
283msgid "GNOME Terminal default window"
284msgstr ""
285
286#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:271(para)
287msgid "The terminal window displays a command prompt where you can type UNIX commands. The command prompt can be a %, #, &gt;, $, or any other special character. The cursor is positioned at the command prompt. When you type a UNIX command and press <keycap>Return</keycap>, the computer executes the command. By default, <application>GNOME Terminal</application> uses the default shell specified for the user who starts the application."
288msgstr ""
289
290#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:274(para)
291msgid "<application>GNOME Terminal</application> also sets the following environment variables:"
292msgstr ""
293
294#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:280(varname)
295msgid "TERM"
296msgstr ""
297
298#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:282(para)
299msgid "Set to <literal>xterm</literal> by default."
300msgstr ""
301
302#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:289(varname)
303msgid "COLORTERM"
304msgstr ""
305
306#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:291(para)
307msgid "Set to <literal>gnome-terminal</literal> by default."
308msgstr ""
309
310#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:298(varname)
311msgid "WINDOWID"
312msgstr ""
313
314#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:300(para)
315msgid "Set to the X11 window identifier by default."
316msgstr ""
317
318#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:309(title)
319msgid "Terminal Profiles"
320msgstr ""
321
322#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:310(para)
323msgid "You can create a new profile, and apply the new profile to the terminal to modify characteristics such as font, color and effects, scroll behavior, window title, and compatibility. You can also specify a command that runs automatically when you start <application>GNOME Terminal</application> in the profile."
324msgstr ""
325
326#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:312(para)
327msgid "You define each terminal profile in the <guilabel>Edit Profiles</guilabel> dialog, which you access from the <guimenu>Edit</guimenu> menu. You can define as many different profiles as you require. When you start a terminal, you can choose the profile that you want to use for the terminal. Alternatively, you can change the terminal profile while you use the terminal. To specify an initial profile for a terminal when you start the application from a command line, use the following command:"
328msgstr ""
329
330#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:314(replaceable)
331msgid "profilename"
332msgstr ""
333
334#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:314(command)
335msgid "gnome-terminal --window-with-profile=<placeholder-1/>"
336msgstr ""
337
338#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:316(para)
339msgid "The name of the current profile appears in the titlebar of the <application>GNOME Terminal</application>, unless you specify a different titlebar name in the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog."
340msgstr ""
341
342#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:318(para)
343msgid "See <xref linkend=\"gnome-terminal-manage-profiles\"/> for information about how to define and use a new terminal profile."
344msgstr ""
345
346#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:322(title)
347msgid "Working With Multiple Terminals"
348msgstr ""
349
350#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:323(para)
351msgid "<application>GNOME Terminal</application> provides a tab feature that enables you to open several terminals in a single window. Each terminal opens in a separate tab. Click on the appropriate tab to display the terminal in the window. Each tabbed terminal in a window is a separate subprocess, so you can use each terminal for different tasks. You can apply a different profile to each tabbed terminal in the window."
352msgstr ""
353
354#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:325(para)
355msgid "The titlebar of the terminal window shows either the name of the current profile, or the name specified by the current profile. <xref linkend=\"gnome-terminal-tabbed\"/> shows a <application>GNOME Terminal</application> window with four tabs. In this case, each of the four tabs has a different profile. The name of the profile in the active tab, Profile 1, appears in the titlebar."
356msgstr ""
357
358#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:328(title)
359msgid "Example of a Terminal Window With Tabs"
360msgstr ""
361
362#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:341(para)
363msgid "See <xref linkend=\"gnome-terminal-windows\"/> for information about how to open a new tabbed terminal."
364msgstr ""
365
366#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:349(title)
367msgid "Usage"
368msgstr ""
369
370#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:352(title)
371msgid "To Open and Close Terminals"
372msgstr ""
373
374#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:355(term)
375msgid "To open a new terminal window:"
376msgstr ""
377
378#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:357(para)
379msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Open Terminal</guisubmenu><guimenuitem>Default</guimenuitem></menuchoice>."
380msgstr ""
381
382#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:359(para)
383msgid "The new terminal inherits the application settings and default shell from the parent terminal."
384msgstr ""
385
386#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:364(term)
387msgid "To close a terminal window:"
388msgstr ""
389
390#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:366(para)
391msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close Window</guimenuitem></menuchoice>."
392msgstr ""
393
394#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:368(para)
395msgid "This action closes the terminal and any subprocesses that you opened from the terminal. If you close the last terminal window, the <application>GNOME Terminal</application> application exits."
396msgstr ""
397
398#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:373(term)
399msgid "To add a new tabbed terminal to a window:"
400msgstr ""
401
402#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:375(para)
403msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Open Tab</guisubmenu><guimenuitem>Default</guimenuitem></menuchoice>."
404msgstr ""
405
406#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:380(term)
407msgid "To display a tabbed terminal:"
408msgstr ""
409
410#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:382(para)
411msgid "Click on the tab of the tabbed terminal that you want to display, or select a tab title from the <guimenu>Tabs</guimenu> menu."
412msgstr ""
413
414#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:385(para)
415msgid "Alternatively, choose <menuchoice><guimenu>Tabs</guimenu><guimenuitem>Next Tab</guimenuitem></menuchoice> or <menuchoice><guimenu>Tabs</guimenu><guimenuitem>Previous Tab</guimenuitem></menuchoice> to navigate between tabs."
416msgstr ""
417
418#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:391(term)
419msgid "To close a tabbed terminal:"
420msgstr ""
421
422#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:396(para)
423msgid "Display the tabbed terminal that you want to close."
424msgstr ""
425
426#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:401(para)
427msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close Tab</guimenuitem></menuchoice>."
428msgstr ""
429
430#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:411(title)
431msgid "To Manage Profiles"
432msgstr ""
433
434#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:414(term)
435msgid "To add a new profile:"
436msgstr ""
437
438#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:419(para)
439msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>New Profile</guimenuitem></menuchoice> to display the <guilabel>New Profile</guilabel> dialog."
440msgstr ""
441
442#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:423(para)
443msgid "Type the new profile name in the <guilabel>Profile name</guilabel> text box."
444msgstr ""
445
446#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:427(para)
447msgid "Use the <guilabel>Base on</guilabel> drop-down list to select the profile on which you want to base the new profile."
448msgstr ""
449
450#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:431(para)
451msgid "Click <guibutton>Create</guibutton> to display the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog."
452msgstr ""
453
454#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:435(para)
455msgid "Click <guibutton>Close</guibutton>. <application>GNOME Terminal</application> adds the profile to the <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Change Profile</guisubmenu></menuchoice> submenu."
456msgstr ""
457
458#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:443(term)
459msgid "To change the profile of a tabbed terminal:"
460msgstr ""
461
462#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:448(para)
463msgid "Click on the tab of the tabbed terminal for which you want to change the profile."
464msgstr ""
465
466#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:452(para)
467msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Change Profile</guisubmenu><guimenuitem><replaceable>profilename</replaceable></guimenuitem></menuchoice>."
468msgstr ""
469
470#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:460(term)
471msgid "To edit a profile:"
472msgstr ""
473
474#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:462(para)
475msgid "You edit profiles in the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog. You can access the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog in the following ways:"
476msgstr ""
477
478#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:466(para)
479msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Current Profile</guisubmenu></menuchoice>."
480msgstr ""
481
482#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:470(para)
483msgid "Right-click in the terminal window, then choose <guimenuitem>Edit Current Profile</guimenuitem> from the popup menu."
484msgstr ""
485
486#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:474(para)
487msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Profiles</guisubmenu></menuchoice>, select the profile you want to edit, then click <guibutton>Edit</guibutton>."
488msgstr ""
489
490#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:481(term)
491msgid "To delete a profile:"
492msgstr ""
493
494#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:486(para)
495msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Profiles</guimenuitem></menuchoice>."
496msgstr ""
497
498#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:490(para)
499msgid "Select the name of the profile that you want to delete in the <guilabel>Profiles</guilabel> list, then click <guibutton>Delete</guibutton>. The <guilabel>Delete Profile</guilabel> dialog is displayed."
500msgstr ""
501
502#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:494(para)
503msgid "Click <guibutton>Delete</guibutton> to confirm the deletion."
504msgstr ""
505
506#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:498(para)
507msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Edit Profiles</guilabel> dialog."
508msgstr ""
509
510#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:508(title)
511msgid "To Modify a Terminal Window"
512msgstr ""
513
514#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:511(term)
515msgid "To hide the menubar:"
516msgstr ""
517
518#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:513(para)
519msgid "Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Menubar</guimenuitem></menuchoice>."
520msgstr ""
521
522#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:518(term)
523msgid "To show a hidden menubar:"
524msgstr ""
525
526#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:520(para)
527msgid "Right-click on the terminal window, then choose <guimenuitem>Show Menubar</guimenuitem> from the popup menu."
528msgstr ""
529
530#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:525(term)
531msgid "To change the appearance of the terminal window:"
532msgstr ""
533
534#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:527(para)
535msgid "See <xref linkend=\"gnome-terminal-prefs\"/> for information about the options that you can choose in the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog to change the appearance of the terminal window. For example, you can change the background color, or the location of the scrollbar."
536msgstr ""
537
538#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:534(title)
539msgid "To Work With the Contents of Terminal Windows"
540msgstr ""
541
542#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:537(term)
543msgid "To scroll through previous commands and output:"
544msgstr ""
545
546#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:539(para)
547msgid "Perform one of the following actions:"
548msgstr ""
549
550#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:544(para)
551msgid "Use the scrollbar, which is usually displayed on the right of the terminal window."
552msgstr ""
553
554#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:548(para)
555msgid "Press the <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Up</keycap></keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Page Down</keycap></keycombo>, <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Home</keycap></keycombo>, or <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>End</keycap></keycombo> keys."
556msgstr ""
557
558#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:552(para)
559msgid "The number of lines that you can scroll back to in the terminal window is determined by the <guilabel>Scrollback</guilabel> setting in the <guilabel>Scrolling</guilabel> tabbed section of the <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog."
560msgstr ""
561
562#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:557(term)
563msgid "To select and copy text:"
564msgstr ""
565
566#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:559(para)
567msgid "You can select text in any of the following ways:"
568msgstr ""
569
570#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:564(para)
571msgid "To select a character at a time, click on the first character that you want to select and drag the mouse to the last character that you want to select."
572msgstr ""
573
574#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:568(para)
575msgid "To select a word at a time, double-click on the first word that you want to select and drag the mouse to the last word that you want to select."
576msgstr ""
577
578#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:572(para)
579msgid "To select a line at a time, triple-click on the first line that you want to select and drag the mouse to the last line that you want to select."
580msgstr ""
581
582#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:576(para)
583msgid "These actions select all text between the first and last items. For all text selections, <application>GNOME Terminal</application> copies the selected text into the clipboard when you release the mouse button. To explicitly copy the selected text, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>."
584msgstr ""
585
586#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:581(term)
587msgid "To paste text into a terminal:"
588msgstr ""
589
590#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:583(para)
591msgid "If you previously copied text to the clipboard, you can paste the text into a terminal by performing one of the following actions:"
592msgstr ""
593
594#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:587(para)
595msgid "To paste text that you copied by selection only, middle-click at the command prompt. If you do not have a middle mouse button, refer to the X Server documentation for information about how to emulate the middle mouse button."
596msgstr ""
597
598#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:591(para)
599msgid "To paste text that you explicitly copied, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>."
600msgstr ""
601
602#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:598(term)
603msgid "To drag a file name into a terminal window:"
604msgstr ""
605
606#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:600(para)
607msgid "You can drag a file name to a terminal from another application such as a file manager. The terminal displays the path and the full name of the file."
608msgstr ""
609
610#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:605(term)
611msgid "To access a link:"
612msgstr ""
613
614#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:607(para)
615msgid "To access a Uniform Resource Locator (URL) that is displayed in a terminal, perform the following steps:"
616msgstr ""
617
618#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:611(para)
619msgid "Move the mouse over the URL until the URL is underlined."
620msgstr ""
621
622#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:615(para)
623msgid "Right-click on the URL to open a popup menu."
624msgstr ""
625
626#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:619(para)
627msgid "Choose <guimenuitem>Open Link</guimenuitem> to start a link application and display the file located at the URL."
628msgstr ""
629
630#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:629(title)
631msgid "To View the Keyboard Shortcut Settings"
632msgstr ""
633
634#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:630(para)
635msgid "To view the keyboard shortcut settings that are defined for <application>GNOME Terminal</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Keyboard Shortcuts</guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Keyboard Shortcuts</guilabel> dialog contains the following items:"
636msgstr ""
637
638#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:634(guilabel)
639msgid "Disable all menu access keys (such as Alt+f to open File menu)"
640msgstr ""
641
642#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:636(para)
643msgid "Select this option to disable the access keys that are defined to enable you to use the keyboard instead of the mouse to select a menu item. Each access key is identified by an underlined letter on a menu or dialog option. In some cases, you must press the <keycap>Alt</keycap> key in combination with the access key to perform the action."
644msgstr ""
645
646#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:641(guilabel)
647msgid "Disable menu shortcut key (F10 by default)"
648msgstr ""
649
650#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:643(para)
651msgid "Select this option to disable the shortcut key that is defined to enable you to access the <application>GNOME Terminal</application> menus. The default shortcut key to access the menus is <keycap>F10</keycap>."
652msgstr ""
653
654#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:648(guilabel)
655msgid "Shortcut Keys"
656msgstr ""
657
658#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:650(para)
659msgid "The <guilabel>Shortcut Keys</guilabel> section of the dialog lists the shortcut keys that are defined for each menu item. The shortcut keys enable you to use the keyboard to choose a menu item rather than use the mouse. The shortcut key is usually a combination of keys that you press simultaneously."
660msgstr ""
661
662#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:658(title)
663msgid "To Resize the Text"
664msgstr ""
665
666#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:659(para)
667msgid "You can use the following methods to resize the text in the GNOME Terminal window:"
668msgstr ""
669
670#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:661(para)
671msgid "To increase the size of the text, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom In</guimenuitem></menuchoice>."
672msgstr ""
673
674#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:663(para)
675msgid "To decrease the size of the text, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Zoom Out</guimenuitem></menuchoice>."
676msgstr ""
677
678#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:665(para)
679msgid "To view the text at actual size, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Normal Size</guimenuitem></menuchoice>."
680msgstr ""
681
682#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:668(para)
683msgid "To display the <application>GNOME Terminal</application> window in full-screen mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. Full-screen mode displays the text in a window that fills the full screen. The window does not contain a window frame or titlebar. To exit from this mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice> again."
684msgstr ""
685
686#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:673(title)
687msgid "To Change the Terminal Title"
688msgstr ""
689
690#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:674(para)
691msgid "To change the title of the currently displayed terminal, perform the following steps:"
692msgstr ""
693
694#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:678(para)
695msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guimenuitem>Set Title</guimenuitem></menuchoice>."
696msgstr ""
697
698#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:681(para)
699msgid "Type the new title in the <guilabel>Title</guilabel> text box. <application>GNOME Terminal</application> applies the change immediately."
700msgstr ""
701
702#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:684(para)
703msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Set Title</guilabel> dialog."
704msgstr ""
705
706#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:690(title)
707msgid "To Change the Character Encoding"
708msgstr ""
709
710#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:691(para)
711msgid "To change the character encoding, choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu></menuchoice>, then select the appropriate encoding."
712msgstr ""
713
714#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:696(title)
715msgid "To Change the List of Character Encodings"
716msgstr ""
717
718#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:697(para)
719msgid "To change the list of character encodings displayed in the <guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu> menu, perform the following steps:"
720msgstr ""
721
722#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:702(para)
723msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu><guimenuitem>Add or Remove</guimenuitem></menuchoice>."
724msgstr ""
725
726#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:706(para)
727msgid "To add an encoding to the <guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu> menu, select the encoding in the <guilabel>Available encodings</guilabel> list box, then click <guibutton>Add</guibutton>."
728msgstr ""
729
730#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:710(para)
731msgid "To remove an encoding from the <guisubmenu>Set Character Encoding</guisubmenu> menu, select the encoding in the <guilabel>Encodings shown in menu</guilabel> list box, then click <guibutton>Remove</guibutton>."
732msgstr ""
733
734#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:714(para)
735msgid "Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Add or Remove Terminal Encodings</guilabel> dialog."
736msgstr ""
737
738#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:722(title)
739msgid "To Recover Your Terminal"
740msgstr ""
741
742#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:723(para)
743msgid "This section provides some advice if you have problems with terminals."
744msgstr ""
745
746#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:728(term)
747msgid "To reset the state of the terminal:"
748msgstr ""
749
750#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:730(para)
751msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guimenuitem>Reset</guimenuitem></menuchoice>."
752msgstr ""
753
754#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:738(term)
755msgid "To reset the terminal and clear the screen:"
756msgstr ""
757
758#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:740(para)
759msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Terminal</guimenu><guimenuitem>Reset and Clear</guimenuitem></menuchoice>."
760msgstr ""
761
762#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:750(title)
763msgid "Preferences"
764msgstr ""
765
766#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:751(para)
767msgid "To configure <application>GNOME Terminal</application>, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Current Profile</guimenuitem></menuchoice>. To configure another profile that you set up choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Profiles</guimenuitem></menuchoice>, select the profile you want to edit, then click <guibutton>Edit</guibutton>."
768msgstr ""
769
770#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:753(para)
771msgid "The <guilabel>Editing Profile</guilabel> dialog contains the following tabbed sections that you can use to configure <application>GNOME Terminal</application>:"
772msgstr ""
773
774#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:772(title)
775msgid "General"
776msgstr ""
777
778#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:776(guilabel)
779msgid "Profile name"
780msgstr ""
781
782#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:778(para)
783msgid "Use this text box to specify the name of the current profile."
784msgstr ""
785
786#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:785(guilabel)
787msgid "Use the system terminal font"
788msgstr ""
789
790#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:787(para)
791msgid "Select this option to use the standard application font that is specified in the <application>Font</application> preference tool."
792msgstr ""
793
794#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:794(guilabel)
795msgid "Font"
796msgstr ""
797
798#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:796(para)
799msgid "Click on this button to select a font type and font size for the terminal. This button is only enabled if the <guilabel>Use the system terminal font</guilabel> option is unselected."
800msgstr ""
801
802#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:802(guilabel)
803msgid "Profile icon"
804msgstr ""
805
806#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:804(para)
807msgid "Click on this button to select an icon to represent terminal windows that use the current profile."
808msgstr ""
809
810#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:811(guilabel)
811msgid "Allow bold text"
812msgstr ""
813
814#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:813(para)
815msgid "Select this option to enable the terminal to display bold text."
816msgstr ""
817
818#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:820(guilabel)
819msgid "Cursor blinks"
820msgstr ""
821
822#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:822(para)
823msgid "Select this option to display a cursor that blinks."
824msgstr ""
825
826#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:829(guilabel)
827msgid "Show menubar by default in new terminals"
828msgstr ""
829
830#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:832(para)
831msgid "Select this option to show the menubar on new terminal windows."
832msgstr ""
833
834#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:839(guilabel)
835msgid "Terminal bell"
836msgstr ""
837
838#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:841(para)
839msgid "Select this option to disable the terminal bell."
840msgstr ""
841
842#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:848(guilabel)
843msgid "Select-by-word characters"
844msgstr ""
845
846#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:850(para)
847msgid "Use this text box to specify characters or groups of characters that <application>GNOME Terminal</application> considers to be words when you select text by word. See <xref linkend=\"gnome-terminal-contents\"/> for more information about how to select text by word."
848msgstr ""
849
850#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:859(title)
851msgid "Title and Command"
852msgstr ""
853
854#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:863(guilabel)
855msgid "Initial title"
856msgstr ""
857
858#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:865(para)
859msgid "Use this text box to specify the initial title of terminals that use the profile. New terminals that are started from the current terminal have the new initial title."
860msgstr ""
861
862#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:872(guilabel)
863msgid "Dynamically-set title"
864msgstr ""
865
866#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:874(para)
867msgid "Use this drop-down list to specify how to handle dynamically-set titles, that is, terminal titles set by commands that run in the terminal."
868msgstr ""
869
870#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:881(guilabel)
871msgid "Run command as a login shell"
872msgstr ""
873
874#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:883(para)
875msgid "Select this option to force the command that currently runs inside the terminal to run as a login shell. If the command is not a shell, the setting has no effect."
876msgstr ""
877
878#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:890(guilabel)
879msgid "Update utmp/wtmp records when command is launched"
880msgstr ""
881
882#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:892(para)
883msgid "Select this option to insert a new entry in the utmp and wtmp records when a new shell is opened."
884msgstr ""
885
886#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:899(guilabel)
887msgid "Run a custom command instead of my shell"
888msgstr ""
889
890#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:902(para)
891msgid "Select this option to run a specified command, other than the normal shell, in the terminal. Specify the custom command in the <guilabel>Custom command</guilabel> text box."
892msgstr ""
893
894#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:909(guilabel)
895msgid "When command exits"
896msgstr ""
897
898#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:911(para)
899msgid "Use this drop-down list to specify what action to perform when the terminal exits."
900msgstr ""
901
902#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:919(title)
903msgid "Colours"
904msgstr ""
905
906#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:923(guilabel)
907msgid "Foreground and Background"
908msgstr ""
909
910#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:926(para)
911msgid "Select the <guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option to use the colors that are specified in the GNOME Desktop theme that is selected in the <application>Theme</application> preference tool."
912msgstr ""
913
914#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:929(para)
915msgid "Use the <guilabel>Built-in schemes</guilabel> drop-down list to specify the foreground and background colors for the terminal. <application>GNOME Terminal</application> supports the following foreground and background color combinations:"
916msgstr ""
917
918#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:935(guilabel)
919msgid "Black on light yellow"
920msgstr ""
921
922#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:940(guilabel)
923msgid "Black on white"
924msgstr ""
925
926#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:945(guilabel)
927msgid "Gray on black"
928msgstr ""
929
930#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:950(guilabel)
931msgid "Green on black"
932msgstr ""
933
934#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:955(guilabel)
935msgid "White on black"
936msgstr ""
937
938#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:960(guilabel) ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1003(guilabel)
939msgid "Custom"
940msgstr ""
941
942#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:962(para)
943msgid "This option enables you to select colors that are not in the selected color scheme."
944msgstr ""
945
946#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:967(para)
947msgid "The actual display of the foreground and background colors can vary depending on the color scheme that you choose. For example, if you choose <guilabel>White on black</guilabel> and the <guilabel>Linux console</guilabel> color scheme, the application displays the foreground and background colors as light gray on black. The <guilabel>Built-in schemes</guilabel> drop-down list is only enabled if the <guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option is unselected."
948msgstr ""
949
950#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:970(para)
951msgid "Click on the <guibutton>Text colour</guibutton> button to display the <guilabel>Choose terminal text colour</guilabel> dialog. Use the color wheel or the spin boxes to customize the color that you want to use as the text color, then click <guibutton>OK</guibutton>. The <guibutton>Text colour</guibutton> button is only enabled if the <guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option is unselected."
952msgstr ""
953
954#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:973(para)
955msgid "Click on the <guibutton>Background colour</guibutton> button to display the <guilabel>Choose terminal background colour</guilabel> dialog. Use the color wheel or the spin boxes to customize the color that you want to use as the background color, then click <guibutton>OK</guibutton>. The <guibutton>Background colour</guibutton> button is only enabled if the <guilabel>Use colours from system theme</guilabel> option is unselected."
956msgstr ""
957
958#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:980(guilabel)
959msgid "Palette"
960msgstr ""
961
962#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:982(para)
963msgid "A color scheme is a palette of 16 colors. Use the <guilabel>Built-in schemes</guilabel> drop-down list to choose the color scheme that you want to use. <application>GNOME Terminal</application> supports the following color schemes:"
964msgstr ""
965
966#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:988(guilabel)
967msgid "Linux console"
968msgstr ""
969
970#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:993(guilabel)
971msgid "Xterm"
972msgstr ""
973
974#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:998(guilabel)
975msgid "Rxvt"
976msgstr ""
977
978#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1007(para)
979msgid "Each color scheme is slightly different. For example, <guilabel>Linux console</guilabel> uses light gray instead of white. The <guilabel>Custom </guilabel>color scheme enables you to create a customized color palette."
980msgstr ""
981
982#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1010(para)
983msgid "Use the <guilabel>Colour palette</guilabel> to customize the 16 default colors in the custom color palette. To customize a color, click on the color to display the <guilabel>Palette entry</guilabel> dialog. Use the color wheel or the spin boxes to customize the color, then click <guibutton>OK</guibutton>."
984msgstr ""
985
986#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1018(title)
987msgid "Effects"
988msgstr ""
989
990#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1022(guilabel)
991msgid "Background"
992msgstr ""
993
994#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1024(para)
995msgid "Select a background for the terminal window. The options are as follows:"
996msgstr ""
997
998#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1030(guilabel)
999msgid "None (use solid colour)"
1000msgstr ""
1001
1002#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1032(para)
1003msgid "Select this option to use the background color that is specified in the <guilabel>Colours</guilabel> tabbed section as the background color for the terminal."
1004msgstr ""
1005
1006#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1038(guilabel)
1007msgid "Background image"
1008msgstr ""
1009
1010#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1040(para)
1011msgid "Select this option to use an image file as the background for the terminal. Use the <guilabel>Image file</guilabel> drop-down combination box to specify the location and name of the image file. Alternatively, click <guibutton>Browse</guibutton> to search for and select the image file."
1012msgstr ""
1013
1014#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1043(para)
1015msgid "Select the <guilabel>Background image scrolls</guilabel> option to enable the background image to scroll with the text when you scroll through the terminal. If you do not select this option, the background image remains fixed on the terminal background and only the text scrolls. This option is only enabled if you select the <guilabel>Background image</guilabel> option."
1016msgstr ""
1017
1018#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1047(guilabel)
1019msgid "Transparent background"
1020msgstr ""
1021
1022#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1049(para)
1023msgid "Select this option to use a transparent background for the terminal."
1024msgstr ""
1025
1026#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1058(guilabel)
1027msgid "Shade transparent or image background"
1028msgstr ""
1029
1030#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1061(para)
1031msgid "Use this slider to shade or dim the background of the terminal. This option is only enabled if you select the <guilabel>Background image</guilabel> or <guilabel>Transparent background</guilabel> options."
1032msgstr ""
1033
1034#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1070(title)
1035msgid "Scrolling"
1036msgstr ""
1037
1038#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1074(guilabel)
1039msgid "Scrollbar is"
1040msgstr ""
1041
1042#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1076(para)
1043msgid "Use this drop-down list to specify the position of the scrollbar on the terminal window."
1044msgstr ""
1045
1046#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1083(guilabel)
1047msgid "Scrollback ... lines"
1048msgstr ""
1049
1050#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1085(para)
1051msgid "Use this spin box to specify the number of lines that you can scroll back using the scrollbar. For example, if you specify 100 you can scroll back the last 100 lines displayed in the terminal."
1052msgstr ""
1053
1054#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1092(guilabel)
1055msgid "Scrollback ... kilobytes"
1056msgstr ""
1057
1058#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1094(para)
1059msgid "Use this spin box to specify the number of kilobytes that you can scroll back using the scrollbar. For example, if you specify 94 you can scroll back the last 94 kilobytes displayed in the terminal."
1060msgstr ""
1061
1062#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1101(guilabel)
1063msgid "Scroll on output"
1064msgstr ""
1065
1066#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1103(para)
1067msgid "Select this option to enable you to scroll the output on the terminal while the terminal continues to display more output from a command."
1068msgstr ""
1069
1070#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1110(guilabel)
1071msgid "Scroll on keystroke"
1072msgstr ""
1073
1074#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1112(para)
1075msgid "Select this option to enable you to press any key on the keyboard to scroll down the terminal window to the command prompt. This action only applies if you scrolled up the terminal window and you want to return to the command prompt."
1076msgstr ""
1077
1078#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1121(title)
1079msgid "Compatibility"
1080msgstr ""
1081
1082#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1125(guilabel)
1083msgid "Backspace key generates"
1084msgstr ""
1085
1086#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1127(para)
1087msgid "Use the drop-down list to select the function that you want the <keycap>Backspace</keycap> key to perform."
1088msgstr ""
1089
1090#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1134(guilabel)
1091msgid "Delete key generates"
1092msgstr ""
1093
1094#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1136(para)
1095msgid "Use the drop-down list to select the function that you want the <keycap>Delete</keycap> key to perform."
1096msgstr ""
1097
1098#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1143(guibutton)
1099msgid "Reset compatibility options to defaults"
1100msgstr ""
1101
1102#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:1145(para)
1103msgid "Click on this button to reset the options on the <guilabel>Compatibility</guilabel> tabbed section to the default settings."
1104msgstr ""
1105
1106#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
1107#: ./gnome-terminal-gnome-2-12/help/C/gnome-terminal.xml:0(None)
1108msgid "translator-credits"
1109msgstr ""
1110
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.