source: help/gnome-netstatus/gnome-netstatus.HEAD.po @ 572

Last change on this file since 572 was 572, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Премествам, за да си съответства на името.

File size: 22.4 KB
Line 
1#
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: gnome-netstatus manual\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6"POT-Creation-Date: 2006-03-03 15:34+0200\n"
7"PO-Revision-Date: 2006-03-03 15:39+0200\n"
8"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
9"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
10"MIME-Version: 1.0\n"
11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13
14#: ../C/legal.xml:2(para)
15msgid ""
16"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
17"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
18"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
19"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
20"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
21"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
22msgstr ""
23"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този "
24"документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, "
25"версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен "
26"софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и "
27"„Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink "
28"type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, "
29"разпространяван с това ръководство."
30
31#: ../C/legal.xml:12(para)
32msgid ""
33"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
34"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
35"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
36"section 6 of the license."
37msgstr ""
38"Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани "
39"под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да "
40"го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е "
41"описано в раздел 6 от лиценза."
42
43#: ../C/legal.xml:19(para)
44msgid ""
45"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
46"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
47"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
48"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
49"capital letters."
50msgstr ""
51"Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си "
52"продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена "
53"присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за "
54"документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава "
55"имената са с главни букви или начални главни букви."
56
57#: ../C/legal.xml:35(para)
58msgid ""
59"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
60"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
61"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
62"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
63"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
64"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
65"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
66"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
67"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
68"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
69"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
70msgstr ""
71"ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, "
72"ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ "
73"ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ "
74"НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ "
75"НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ "
76"ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ "
77"(НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ "
78"РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА "
79"ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е "
80"РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА "
81"ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
82
83#: ../C/legal.xml:55(para)
84msgid ""
85"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
86"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
87"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
88"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
89"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
90"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
91"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
92"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
93"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
94"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
95msgstr ""
96"ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е "
97"В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, "
98"АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, "
99"ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ "
100"КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ "
101"ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ "
102"ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, "
103"ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА "
104"ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ "
105"СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО "
106"ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
107
108#: ../C/legal.xml:28(para)
109msgid ""
110"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
111"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
112"<placeholder-1/>"
113msgstr ""
114"ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА "
115"ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ:<placeholder-"
116"1/>"
117
118#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
119#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
120#: ../C/gnome-netstatus.xml:107(None) ../C/gnome-netstatus.xml:213(None)
121msgid ""
122"@@image: 'figures/gnome-netstatus-txrx.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
123msgstr "FIXME: Засега няма нужда от локализирана снимка."
124
125#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
126#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
127#: ../C/gnome-netstatus.xml:158(None)
128msgid ""
129"@@image: 'figures/gnome-netstatus-idle.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
130msgstr "FIXME: Засега няма нужда от локализирана снимка."
131
132#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
133#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
134#: ../C/gnome-netstatus.xml:177(None)
135msgid "@@image: 'figures/gnome-netstatus-tx.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
136msgstr "FIXME: Засега няма нужда от локализирана снимка."
137
138#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
139#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
140#: ../C/gnome-netstatus.xml:195(None)
141msgid "@@image: 'figures/gnome-netstatus-rx.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
142msgstr "FIXME: Засега няма нужда от локализирана снимка."
143
144#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
145#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
146#: ../C/gnome-netstatus.xml:231(None)
147msgid ""
148"@@image: 'figures/gnome-netstatus-disconn.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
149msgstr "FIXME: Засега няма нужда от локализирана снимка."
150
151#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
152#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
153#: ../C/gnome-netstatus.xml:249(None)
154msgid ""
155"@@image: 'figures/gnome-netstatus-error.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
156msgstr "FIXME: Засега няма нужда от локализирана снимка."
157
158#: ../C/gnome-netstatus.xml:23(title)
159msgid "Network Monitor Manual"
160msgstr "Ръководство за аплета „Програма за наблюдение на мрежата“"
161
162#: ../C/gnome-netstatus.xml:25(year)
163msgid "2004"
164msgstr "2004"
165
166#: ../C/gnome-netstatus.xml:26(holder) ../C/gnome-netstatus.xml:49(orgname)
167msgid "Sun Microsystems"
168msgstr "Sun Microsystems"
169
170#: ../C/gnome-netstatus.xml:37(publishername)
171#: ../C/gnome-netstatus.xml:72(para)
172msgid "GNOME Documentation Project"
173msgstr "Проект за документация на GNOME"
174
175#: ../C/gnome-netstatus.xml:47(firstname)
176msgid "Sun"
177msgstr "Екип на Sun"
178
179#: ../C/gnome-netstatus.xml:48(surname)
180msgid "GNOME Documentation Team"
181msgstr "за документация на GNOME"
182
183#: ../C/gnome-netstatus.xml:68(revnumber)
184msgid "Network Monitor Applet Manual V2.0"
185msgstr "Ръководство за аплета „Програма за наблюдение на мрежата“, версия 2.0"
186
187#: ../C/gnome-netstatus.xml:71(para)
188msgid "Sun GNOME Documentation Team"
189msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
190
191#: ../C/gnome-netstatus.xml:77(releaseinfo)
192msgid "This manual describes version 0.13 of Network Monitor."
193msgstr ""
194"Това ръководство е за версия 0.13 на аплета „Програма за наблюдение на "
195"мрежата“."
196
197#: ../C/gnome-netstatus.xml:80(title)
198msgid "Feedback"
199msgstr "Обратна връзка"
200
201#: ../C/gnome-netstatus.xml:81(para)
202msgid ""
203"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Network "
204"Monitor</application> applet or this manual, follow the directions in the "
205"<ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</"
206"ulink>."
207msgstr ""
208"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно аплета "
209"„Програма за наблюдение на мрежата“ или това ръководство, следвайте "
210"указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help"
211"\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
212
213#: ../C/gnome-netstatus.xml:88(para)
214msgid ""
215"The Network Monitor enables you to monitor the network traffic for a "
216"particular interface."
217msgstr "Аплетът <application>Програма за наблюдение на мрежата</application> позволява да наблюдавате мрежовия трафик по определен интерфейс."
218
219#: ../C/gnome-netstatus.xml:94(primary) ../C/gnome-netstatus.xml:103(title)
220msgid "Network Monitor Applet"
221msgstr "Аплет „Програма за наблюдение на мрежата“"
222
223#: ../C/gnome-netstatus.xml:100(title)
224msgid "Introduction"
225msgstr "Въведение"
226
227#: ../C/gnome-netstatus.xml:110(phrase)
228msgid "The Network Monitor applet."
229msgstr "Аплет „Програма за наблюдение на мрежата“"
230
231#: ../C/gnome-netstatus.xml:116(para)
232msgid ""
233"The <application>Network Monitor</application> applet enables you to monitor "
234"the network traffic for a network connection."
235msgstr ""
236"Аплетът <application>Програма за наблюдение на мрежата</application> "
237"позволява да наблюдавате мрежовия трафик на мрежова връзка."
238
239#: ../C/gnome-netstatus.xml:121(title)
240msgid "To Add Network Monitor to a Panel"
241msgstr "Добавяне на аплета „Програма за наблюдение на мрежата“ към панел"
242
243#: ../C/gnome-netstatus.xml:122(para)
244msgid ""
245"To add <application>Network Monitor</application> to a panel, right-click on "
246"the panel, then choose <menuchoice><guimenu>Add to Panel</"
247"guimenu><guisubmenu>Internet</guisubmenu><guimenuitem>Network Monitor</"
248"guimenuitem></menuchoice>."
249msgstr ""
250"За да добавите аплета <application>Програма за наблюдение на мрежата</"
251"application> към панел, натиснете с десния бутон на мишката върху панела, "
252"после изберете <menuchoice><guimenu>Добавяне към панела...</"
253"guimenu><guimenuitem>Програма за наблюдение на мрежата</guimenuitem></"
254"menuchoice>."
255
256#: ../C/gnome-netstatus.xml:136(title)
257msgid "Usage"
258msgstr "Употреба"
259
260#: ../C/gnome-netstatus.xml:137(para)
261msgid "The applet icon indicates the network status, as follows:"
262msgstr "Иконата на аплета показва статуса на мрежата, както следва:"
263
264#: ../C/gnome-netstatus.xml:147(para)
265msgid "Icon"
266msgstr "Икона"
267
268#: ../C/gnome-netstatus.xml:149(para)
269msgid "Network Status"
270msgstr "Мрежови статус"
271
272#: ../C/gnome-netstatus.xml:161(phrase)
273msgid "Shows icon for idle network."
274msgstr "Показва иконата за мрежа в покой."
275
276#: ../C/gnome-netstatus.xml:167(para)
277msgid "Idle"
278msgstr "В покой"
279
280#: ../C/gnome-netstatus.xml:179(phrase)
281msgid "Shows icon for transmitting."
282msgstr "Показва иконата за изпращане."
283
284#: ../C/gnome-netstatus.xml:185(para)
285msgid "Transmitting"
286msgstr "Изпраща се"
287
288#: ../C/gnome-netstatus.xml:197(phrase)
289msgid "Shows icon for receiving."
290msgstr "Показва иконата за получаване."
291
292#: ../C/gnome-netstatus.xml:203(para)
293msgid "Receiving"
294msgstr "Получава се"
295
296#: ../C/gnome-netstatus.xml:215(phrase)
297msgid "Shows icon for transmitting and receiving."
298msgstr "Показва иконата за получаване и изпращане."
299
300#: ../C/gnome-netstatus.xml:221(para)
301msgid "Transmitting and receiving"
302msgstr "Получава се и се изпраща"
303
304#: ../C/gnome-netstatus.xml:233(phrase)
305msgid "Shows icon for disconnected."
306msgstr "Показва иконата за липса на връзка."
307
308#: ../C/gnome-netstatus.xml:239(para)
309msgid "Disconnected"
310msgstr "Няма връзка"
311
312#: ../C/gnome-netstatus.xml:251(phrase)
313msgid "Shows icon for error."
314msgstr "Показва иконата за грешка."
315
316#: ../C/gnome-netstatus.xml:257(para)
317msgid "Error"
318msgstr "Грешка"
319
320#: ../C/gnome-netstatus.xml:268(title)
321msgid "Properties"
322msgstr "Настройки"
323
324#: ../C/gnome-netstatus.xml:269(para)
325msgid ""
326"To view the properties of a network connection, right-click on the applet, "
327"then choose <guimenuitem>Properties</guimenuitem>."
328msgstr ""
329"За да видите настройките на мрежовата връзка, натиснете с десния бутон на "
330"мишката върху аплета и после изберете <guimenuitem>Настройки</guimenuitem>."
331
332#: ../C/gnome-netstatus.xml:272(para)
333msgid ""
334"The <guilabel>Connection Properties</guilabel> dialog has two tabbed "
335"sections:"
336msgstr ""
337"Прозорецът за <guilabel>Настройки на връзката</guilabel> има два раздела:"
338
339#: ../C/gnome-netstatus.xml:289(title)
340msgid "General"
341msgstr "Общи"
342
343#: ../C/gnome-netstatus.xml:292(guilabel)
344msgid "Connection"
345msgstr "Свързаност"
346
347#: ../C/gnome-netstatus.xml:297(guilabel)
348msgid "Name"
349msgstr "Име"
350
351#: ../C/gnome-netstatus.xml:299(para)
352msgid ""
353"Use this drop-down combination box to specify the name of the network "
354"connection to monitor."
355msgstr ""
356"Използвайте това падащо меню, за да определите името на мрежовата връзка, "
357"която да се наблюдава."
358
359#: ../C/gnome-netstatus.xml:305(guilabel)
360msgid "Status"
361msgstr "Статус"
362
363#: ../C/gnome-netstatus.xml:307(para)
364msgid "Displays the current status of the monitored network connection."
365msgstr "Показва текущото състояние на наблюдаваната мрежова връзка."
366
367#: ../C/gnome-netstatus.xml:310(para)
368msgid ""
369"The applet icon in this tabbed section also indicates the current status of "
370"the monitored network connection."
371msgstr ""
372"Иконата на аплета в този раздел също показва текущото състояние на "
373"наблюдаваната мрежова връзка."
374
375#: ../C/gnome-netstatus.xml:318(guilabel)
376msgid "Activity"
377msgstr "Дейност"
378
379#: ../C/gnome-netstatus.xml:323(guilabel)
380msgid "Received"
381msgstr "Получени"
382
383#: ../C/gnome-netstatus.xml:325(para)
384msgid ""
385"Displays the amount of information received by the monitored network "
386"connection."
387msgstr ""
388"Показва количеството получена информация от наблюдаваната мрежова връзка."
389
390#: ../C/gnome-netstatus.xml:331(guilabel)
391msgid "Sent"
392msgstr "Изпратени"
393
394#: ../C/gnome-netstatus.xml:333(para)
395msgid ""
396"Displays the amount of information sent by the monitored network connection."
397msgstr ""
398"Показва количеството изпратена информация от наблюдаваната мрежова връзка."
399
400#: ../C/gnome-netstatus.xml:344(title)
401msgid "Support"
402msgstr "Поддръжка"
403
404#: ../C/gnome-netstatus.xml:347(guilabel)
405msgid "Internet Protocol (IPv4)"
406msgstr "Интернет протокол (IPv4)"
407
408#: ../C/gnome-netstatus.xml:352(guilabel)
409#: ../C/gnome-netstatus.xml:399(guilabel)
410msgid "Address"
411msgstr "Адрес"
412
413#: ../C/gnome-netstatus.xml:354(para)
414msgid "Displays the IP address of the monitored network connection."
415msgstr "Показва IP адреса на наблюдаваната мрежова връзка."
416
417#: ../C/gnome-netstatus.xml:360(guilabel)
418msgid "Destination"
419msgstr "Местонахождение"
420
421#: ../C/gnome-netstatus.xml:362(para)
422msgid ""
423"Displays the IP address of the modem at the ISP site. This property is "
424"displayed for dial-up connections only."
425msgstr ""
426"Показва IP адреса на модема при Интернет доставчика. Тази настройка се "
427"показва само при телефонни връзки."
428
429#: ../C/gnome-netstatus.xml:368(guilabel)
430msgid "Broadcast"
431msgstr "Адрес на разпръскване"
432
433#: ../C/gnome-netstatus.xml:370(para)
434msgid ""
435"Displays the broadcast address of the monitored network connection. This "
436"property is not displayed for local connections."
437msgstr ""
438"Показва адреса на разпръскване на наблюдаваната мрежова връзка. Тази "
439"настройка не се появява за локалните връзки."
440
441#: ../C/gnome-netstatus.xml:376(guilabel)
442msgid "Subnet Mask"
443msgstr "Маска на подмрежата"
444
445#: ../C/gnome-netstatus.xml:378(para)
446msgid "Displays the subnet mask of the monitored network connection."
447msgstr "Показва подмрежовата маска на наблюдаваната мрежова връзка."
448
449#: ../C/gnome-netstatus.xml:386(guilabel)
450msgid "Network Device"
451msgstr "Мрежово устройство"
452
453#: ../C/gnome-netstatus.xml:391(guilabel)
454msgid "Type"
455msgstr "Вид"
456
457#: ../C/gnome-netstatus.xml:393(para)
458msgid "Displays the hardware type of the monitored network connection."
459msgstr "Показва хардуерния вид на наблюдаваната мрежова връзка."
460
461#: ../C/gnome-netstatus.xml:401(para)
462msgid "Displays the hardware address of the monitored network connection."
463msgstr "Показва хардуерния адрес на наблюдаваната мрежова връзка."
464
465#: ../gnome-netstatus.omf.in:5(type)
466msgid "user's guide"
467msgstr "потребителско ръководство"
468
469#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
470#: ../gnome-netstatus.omf.in:0(None)
471msgid "translator-credits"
472msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.