source: help/gcalctool/gcalctool.gnome-2-12.bg.po @ 426

Last change on this file since 426 was 426, checked in by Александър Шопов, 17 years ago

Корекция на заглавните части. Малки поправки, за да могат всички да се компилират и да са верни. Малки обновявания тук-таме за 100%.

File size: 170.2 KB
Line 
1#
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: gcalctool manual\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:07+0200\n"
7"PO-Revision-Date: 2005-12-15 08:19+0200\n"
8"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
9"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
10"MIME-Version: 1.0\n"
11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
13
14#: legal.xml:2(para)
15msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
16msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
17
18#: legal.xml:12(para)
19msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
20msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
21
22#: legal.xml:19(para)
23msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
24msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
25
26#: legal.xml:35(para)
27msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
28msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
29
30#: legal.xml:55(para)
31msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
32msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
33
34#: legal.xml:28(para)
35msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
36msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
37
38#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
39#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
40#: gcalctool.xml:266(None)
41msgid "@@image: 'figures/gcalctool_basic_window.png'; md5=b1a6ba1b26870f7a11bc8bb3b1171c1b"
42msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_basic_window.png'; md5=b1a6ba1b26870f7a11bc8bb3b1171c1b"
43
44#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
45#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
46#: gcalctool.xml:294(None)
47msgid "@@image: 'figures/gcalctool_menu_symbol.png'; md5=98c0e167a3b10b26bfae58102b3d9efa"
48msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_menu_symbol.png'; md5=98c0e167a3b10b26bfae58102b3d9efa"
49
50#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
51#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
52#: gcalctool.xml:543(None)
53msgid "@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
54msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
55
56#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
57#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
58#: gcalctool.xml:755(None)
59msgid "@@image: 'figures/gcalctool_financial_window.png'; md5=2ac45867306e5e7f1fc719ddb29b47f5"
60msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_financial_window.png'; md5=2ac45867306e5e7f1fc719ddb29b47f5"
61
62#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
63#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
64#: gcalctool.xml:1195(None)
65msgid "@@image: 'figures/gcalctool_scientific_window.png'; md5=d30c4b4169bd7244bbc7e0d74ebc7f9f"
66msgstr "@@image: 'figures/gcalctool_scientific_window.png'; md5=d30c4b4169bd7244bbc7e0d74ebc7f9f"
67
68#: gcalctool.xml:24(title)
69msgid "<application>Calculator</application> Manual V2.9"
70msgstr "Ръководство за <application>Калкулатор</application>, версия 2.9"
71
72#: gcalctool.xml:27(year)
73msgid "2003"
74msgstr "2003"
75
76#: gcalctool.xml:28(year)
77msgid "2004"
78msgstr "2004"
79
80#: gcalctool.xml:29(year)
81msgid "2005"
82msgstr "2005"
83
84#: gcalctool.xml:30(holder)
85msgid "Sun Microsystems"
86msgstr "Sun Microsystems"
87
88#: gcalctool.xml:41(publishername) gcalctool.xml:74(para) gcalctool.xml:83(para) gcalctool.xml:91(para) gcalctool.xml:100(para) gcalctool.xml:109(para) gcalctool.xml:118(para) gcalctool.xml:127(para) gcalctool.xml:136(para) gcalctool.xml:145(para) gcalctool.xml:154(para)
89msgid "GNOME Documentation Project"
90msgstr "Проект за документация на GNOME"
91
92#: gcalctool.xml:50(corpauthor)
93msgid "Sun Microsystems Inc."
94msgstr "Sun Microsystems Inc."
95
96#: gcalctool.xml:69(revnumber)
97msgid "Calculator Manual V2.9"
98msgstr "Ръководство за Калкулатор, версия 2.9"
99
100#: gcalctool.xml:72(para) gcalctool.xml:81(para)
101msgid "Sun Java Desktop System Documentation Team"
102msgstr "Екипът по документацията на Sun Java Desktop System"
103
104#: gcalctool.xml:78(revnumber)
105msgid "Calculator Manual V2.8"
106msgstr "Ръководство за Калкулатор, версия 2.8"
107
108#: gcalctool.xml:79(date)
109msgid "August 2004"
110msgstr "Август 2004"
111
112#: gcalctool.xml:87(revnumber)
113msgid "gcalctool Manual V2.7"
114msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.7"
115
116#: gcalctool.xml:88(date)
117msgid "February 2004"
118msgstr "Февруари 2004"
119
120#: gcalctool.xml:90(para) gcalctool.xml:98(para) gcalctool.xml:107(para) gcalctool.xml:116(para) gcalctool.xml:125(para) gcalctool.xml:134(para) gcalctool.xml:143(para) gcalctool.xml:152(para)
121msgid "Sun GNOME Documentation Team"
122msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
123
124#: gcalctool.xml:95(revnumber)
125msgid "gcalctool Manual V2.6"
126msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.6"
127
128#: gcalctool.xml:96(date)
129msgid "October 2003"
130msgstr "Октомври 2003"
131
132#: gcalctool.xml:104(revnumber)
133msgid "gcalctool Manual V2.5"
134msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.5"
135
136#: gcalctool.xml:105(date)
137msgid "July 2003"
138msgstr "Юли 2003"
139
140#: gcalctool.xml:113(revnumber)
141msgid "gcalctool Manual V2.4"
142msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.4"
143
144#: gcalctool.xml:114(date)
145msgid "June 2003"
146msgstr "Юни 2003"
147
148#: gcalctool.xml:122(revnumber)
149msgid "gcalctool Manual V2.3"
150msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.3"
151
152#: gcalctool.xml:123(date) gcalctool.xml:132(date)
153msgid "April 2003"
154msgstr "Април 2003"
155
156#: gcalctool.xml:131(revnumber)
157msgid "gcalctool Manual V2.2"
158msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.2"
159
160#: gcalctool.xml:140(revnumber)
161msgid "gcalctool Manual V2.1"
162msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.1"
163
164#: gcalctool.xml:141(date) gcalctool.xml:150(date)
165msgid "March 2003"
166msgstr "Март 2003"
167
168#: gcalctool.xml:149(revnumber)
169msgid "gcalctool Manual V2.0"
170msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.0"
171
172#: gcalctool.xml:159(releaseinfo)
173msgid "This manual describes version 5.5.37 of <application>Calculator</application>."
174msgstr "Това ръководство описва <application>Калкулатор</application>, версия 5.5.37"
175
176#: gcalctool.xml:162(title)
177msgid "Feedback"
178msgstr "Обратна връзка"
179
180#: gcalctool.xml:163(para)
181msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Calculator</application> application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
182msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата <application>Калкулатор</application> или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
183
184#: gcalctool.xml:170(primary)
185msgid "gcalctool"
186msgstr "gcalctool"
187
188#: gcalctool.xml:173(primary) gcalctool.xml:2627(guimenu)
189msgid "Calculator"
190msgstr "Калкулатор"
191
192#: gcalctool.xml:179(title)
193msgid "Introduction"
194msgstr "Въведение"
195
196#: gcalctool.xml:180(para)
197msgid "The <application>Calculator</application> application provides the following modes for different types of mathematical functionality:"
198msgstr "Програмата <application>Калкулатор</application> предоставя следните режими за различни видове математическа функционалност:"
199
200#: gcalctool.xml:183(link) gcalctool.xml:2590(guimenuitem)
201msgid "Basic"
202msgstr "Основен"
203
204#: gcalctool.xml:184(para)
205msgid "The default mode. Provides standard calculator functions. You can perform standard addition, subtraction, division, and multiplication functions in Basic mode and you can use all of the Basic functions in each of the other modes."
206msgstr "Основният режим. Предоставя стандартните калкулаторни функции. Може да извършвате стандартно събиране, изваждане, делене и умножения в този режим. Можете също да използвате основните функции и във всеки от другите режими."
207
208#: gcalctool.xml:187(link)
209msgid "Advanced"
210msgstr "Разширен"
211
212#: gcalctool.xml:188(para)
213msgid "Provides advanced calculator functions. You can store numbers in 10 different memory registers, and easily retrieve and replace the numbers in the memory registers. You can use all of the Advanced functions in Financial and Scientific modes."
214msgstr "Предоставя допълнителни калкулаторни функции. Може да запазвате числа в 10 различни паметови регистри и лесно да ги извличате и заменяте числата в паметовите регистри. Може да използвате допълнителни функции във финансовия и научен режим."
215
216#: gcalctool.xml:191(link) gcalctool.xml:2602(guimenuitem)
217msgid "Financial"
218msgstr "Финансов"
219
220#: gcalctool.xml:192(para)
221msgid "Provides several complex financial functions."
222msgstr "Предоставя няколко сложни финансови функции."
223
224#: gcalctool.xml:195(link) gcalctool.xml:2633(guimenuitem)
225msgid "Scientific"
226msgstr "Научен"
227
228#: gcalctool.xml:196(para)
229msgid "Provides many additional mathematical functions, including trigonometric and bitwise functions. You can also store your own functions and constants, when you use Scientific mode."
230msgstr "Предоставя много допълнителни математически функции, включително тригонометрични функции. Може също да запазвате ваши функции и константи, когато използвате научния режим."
231
232#: gcalctool.xml:200(para)
233msgid "You can use <application>Calculator</application> in the following numbering systems:"
234msgstr "Може да използвате <application>Калкулатора</application> в следните бройни системи:"
235
236#: gcalctool.xml:208(para)
237msgid "Numbering System"
238msgstr "Бройна система"
239
240#: gcalctool.xml:210(para)
241msgid "Base"
242msgstr "Основа"
243
244#: gcalctool.xml:215(para)
245msgid "Binary"
246msgstr "Двоична"
247
248#: gcalctool.xml:216(para) gcalctool.xml:408(guibutton) gcalctool.xml:444(para) gcalctool.xml:599(superscript) gcalctool.xml:720(keycap) gcalctool.xml:724(keycap) gcalctool.xml:728(keycap) gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2405(superscript)
249msgid "2"
250msgstr "2"
251
252#: gcalctool.xml:219(para)
253msgid "Octal"
254msgstr "Осмична"
255
256#: gcalctool.xml:220(para)
257msgid "8"
258msgstr "8"
259
260#: gcalctool.xml:223(para)
261msgid "Decimal"
262msgstr "Десетична"
263
264#: gcalctool.xml:224(para)
265msgid "10"
266msgstr "10"
267
268#: gcalctool.xml:227(para)
269msgid "Hexadecimal"
270msgstr "Шестнайсетична"
271
272#: gcalctool.xml:228(para) gcalctool.xml:2006(para)
273msgid "16"
274msgstr "16"
275
276#: gcalctool.xml:239(title)
277msgid "Getting Started"
278msgstr "Първи стъпки"
279
280#: gcalctool.xml:240(para)
281msgid "You can start <application>Calculator</application> in the following ways:"
282msgstr "Може да стартирате <application>Калкулатора</application> по следните начини:"
283
284#: gcalctool.xml:243(term)
285msgid "Menu"
286msgstr "От менюто"
287
288#: gcalctool.xml:245(para)
289msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Accessories</guimenu><guimenuitem>Calculator</guimenuitem></menuchoice>."
290msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Помощни програми</guimenu><guimenuitem>Калкулатор</guimenuitem></menuchoice>."
291
292#: gcalctool.xml:251(term)
293msgid "Command line"
294msgstr "От командния ред"
295
296#: gcalctool.xml:253(para)
297msgid "Execute the following command: <userinput>gnome-calculator</userinput>"
298msgstr "Изпълнете следната команда: <userinput>gnome-calculator</userinput>"
299
300#: gcalctool.xml:258(para)
301msgid "When you start <application><application>Calculator</application></application>, the following window is displayed:"
302msgstr "Когато стартирате <application><application>Калкулатора</application></application> се появява следният прозорец:"
303
304#: gcalctool.xml:262(title)
305msgid "<application>Calculator</application> Basic Mode Window"
306msgstr "Прозорецът на <application>Калкулатор</application> в основен режим"
307
308#: gcalctool.xml:269(phrase)
309msgid "Shows <application>Calculator</application> Basic mode window."
310msgstr "Показва в основен режим прозореца на <application>Калкулатора</application>."
311
312#. ==== End of Figure ====
313#: gcalctool.xml:275(para)
314msgid "The <application><application>Calculator</application></application> window contains the following elements:"
315msgstr "Прозорецът на <application><application>Калкулатора</application></application> съдържа следните елементи:"
316
317#: gcalctool.xml:277(term)
318msgid "Menubar"
319msgstr "Лента с менюта"
320
321#: gcalctool.xml:279(para)
322msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with <application><application>Calculator</application></application>."
323msgstr "Менютата на лентата с менюта съдържат всички командите, които можете да използвате при работа с <application><application>Калкулатора</application></application>."
324
325#: gcalctool.xml:282(term)
326msgid "Display area"
327msgstr "Район на преглед"
328
329#: gcalctool.xml:284(para)
330msgid "The display area shows the numbers that you enter, and the results of calculations. If you are not using arithmetic precedence, you can only enter numbers of up to forty digits."
331msgstr "Районът на преглед показва числата, които въвеждате и резултатите от пресмятанията. Ако не използвате аритметично предимство, може да въведате само числа до 40 цифри."
332
333#: gcalctool.xml:287(term)
334msgid "Mode area"
335msgstr "Район на режима"
336
337#: gcalctool.xml:289(para)
338msgid "The mode area displays the buttons for the current mode. The Basic mode buttons are always displayed. Advanced mode buttons are also available in Financial and Scientific modes."
339msgstr "Районът на режима показва бутоните за текущия режим. Бутоните на основния режим са винаги показани. Бутоните на разширения режим са също видими във финансовия и научен режими."
340
341#: gcalctool.xml:292(term)
342msgid "Popup Menu"
343msgstr "Изскачащо меню"
344
345#: gcalctool.xml:294(phrase)
346msgid "Shows popup-menu symbol."
347msgstr "Показва символа за изскачащо меню."
348
349#: gcalctool.xml:294(para)
350msgid "The <placeholder-1/> symbol on a <application>Calculator</application> button indicates that a popup menu is displayed when you click on that button."
351msgstr "Символът <placeholder-1/> върху бутон на <application>Калкулатора</application> показва, че ще се появи изскачащо меню, когато натиснете този бутон."
352
353#: gcalctool.xml:298(term)
354msgid "Status Bar"
355msgstr "Лента за състоянието"
356
357#: gcalctool.xml:300(para)
358msgid "The status bar displays messages on the status of your calculations."
359msgstr "Лентата за състоянието показва съобщения за статуса на пресмятанията Ви."
360
361#: gcalctool.xml:307(title)
362msgid "Usage"
363msgstr "Употреба"
364
365#: gcalctool.xml:311(title)
366msgid "To Use Calculator Functions"
367msgstr "Използване на функциите на калкулатора"
368
369#: gcalctool.xml:312(para)
370msgid "To perform a calculation, use one of the following methods:"
371msgstr "За да извършите пресмятане, използвайте един от следните методи:"
372
373#: gcalctool.xml:315(para)
374msgid "Click on the <application>Calculator</application> buttons to enter numbers and functions."
375msgstr "Натискайте бутоните на <application>Калкулатора</application>, за да въвеждате числа и функции."
376
377#: gcalctool.xml:318(para)
378msgid "Give focus to the <application>Calculator</application> window, then use the keyboard or numeric keypad to specify the calculation that you want to perform. For a complete list of keyboard shortcuts, see <xref linkend=\"gcalctool-keyboard-shortcut\"/>."
379msgstr "Изберете прозореца на <application>Калкулатора</application> и после използвайте клавиатурата или цифровите бутони, за да определите пресмятането, което искате да извършите. За пълен списък на клавиатурните бързи клавиши, вижте <xref·linkend=\"gcalctool-keyboard-shortcut\"/>."
380
381#: gcalctool.xml:321(para)
382msgid "The <application>Calculator</application> application automatically displays numbers with more than 40 digits, and small numbers, as exponential numbers. For example, the following table shows the value that is displayed when you use the decimal numeric base with an accuracy of 2 significant places:"
383msgstr "Програмата <application>Калкулатор</application> автоматично показва числата с повече от 40 цифри и малки числа като експоненциални числа. Например, следната таблица показва стойността, която се показва, когато използвате десетична основа с точност до 2 значими позиции:"
384
385#: gcalctool.xml:329(para)
386msgid "Display"
387msgstr "Показва"
388
389#: gcalctool.xml:331(para)
390msgid "Signifies"
391msgstr "Обозначава"
392
393#: gcalctool.xml:336(para)
394msgid "1.23e+37"
395msgstr "1.23e+37"
396
397#: gcalctool.xml:337(para)
398msgid "1.23 * 10<superscript>37</superscript>"
399msgstr "1.23 * 10<superscript>37</superscript>"
400
401#: gcalctool.xml:340(para)
402msgid "1e-5"
403msgstr "1e-5"
404
405#: gcalctool.xml:341(para)
406msgid "0.00001"
407msgstr "0.00001"
408
409#: gcalctool.xml:347(para)
410msgid "For information about how to enter a number in exponential format, see <xref linkend=\"gcalctool-enter-exp\"/>."
411msgstr "За информация относно как да въвеждате число в експоненциален формат, вижте <xref·linkend=\"gcalctool-enter-exp\"/>."
412
413#: gcalctool.xml:350(title)
414msgid "To Display a Separator in Large Numbers"
415msgstr "Показване на разделител при големите числа"
416
417#: gcalctool.xml:351(para)
418msgid "To insert a separator between every three digits to the left of the numeric point in decimal base, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Thousands Separator</guimenuitem></menuchoice>."
419msgstr "За да вмъкнете разделител между всеки три цифри от ляво на десетичната запетая при десетичната основа, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на разделителя за хилядите</guimenuitem></menuchoice>."
420
421#: gcalctool.xml:354(para)
422msgid "The separator character is not displayed when you use the C locale."
423msgstr "Разделителният символ не се показва, когато използвате локалата C."
424
425#: gcalctool.xml:359(title)
426msgid "To Copy and Paste in the Display Area"
427msgstr "Копиране и поставяне в района на преглед"
428
429#: gcalctool.xml:360(para)
430msgid "To copy the result of a calculation, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>. You can paste the value into another application."
431msgstr "За да копирате резултата на пресмятане, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Копиране</guimenuitem></menuchoice>. Може да поставите стойността в друга програма."
432
433#: gcalctool.xml:362(para)
434msgid "To paste a previously copied value into the display area, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></menuchoice>."
435msgstr "За да поставите копирана стойност в района на преглед, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</guimenuitem></menuchoice>."
436
437#: gcalctool.xml:369(title)
438msgid "To Perform Basic Calculations"
439msgstr "Извършване на основни пресмятания"
440
441#: gcalctool.xml:370(para)
442msgid "Basic mode is displayed by default when you first start <application>Calculator</application>. To explicitly invoke Basic mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Basic</guimenuitem></menuchoice>."
443msgstr "Основният режим се показва по подразбиране, когато стартирате за пръв път <application>Калкулатора</application>. За да извикате изрично основния режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Основен режим</guimenuitem></menuchoice>."
444
445#: gcalctool.xml:372(title)
446msgid "To Perform Simple Calculations"
447msgstr "Извършване на прости пресмятания"
448
449#: gcalctool.xml:373(para)
450msgid "To perform simple calculations, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-simple-calc\"/>."
451msgstr "За да извършите прости пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref·linkend=\"gcalctool-TBL-simple-calc\"/>."
452
453#: gcalctool.xml:375(title)
454msgid "Performing Simple Calculations"
455msgstr "Извършване на прости пресмятания"
456
457#: gcalctool.xml:385(para) gcalctool.xml:472(para) gcalctool.xml:563(para) gcalctool.xml:662(para) gcalctool.xml:777(para) gcalctool.xml:1251(para) gcalctool.xml:1295(para) gcalctool.xml:1334(para) gcalctool.xml:1373(para) gcalctool.xml:1411(para) gcalctool.xml:1525(para) gcalctool.xml:1572(para) gcalctool.xml:1845(para) gcalctool.xml:1891(para) gcalctool.xml:1975(para) gcalctool.xml:2103(para) gcalctool.xml:2178(para) gcalctool.xml:2487(para) gcalctool.xml:2582(para)
458msgid "Function"
459msgstr "Функция"
460
461#: gcalctool.xml:387(para) gcalctool.xml:474(para) gcalctool.xml:565(para) gcalctool.xml:664(para) gcalctool.xml:779(para) gcalctool.xml:1253(para) gcalctool.xml:1297(para) gcalctool.xml:1336(para) gcalctool.xml:1375(para) gcalctool.xml:1413(para) gcalctool.xml:1527(para) gcalctool.xml:1574(para) gcalctool.xml:1893(para) gcalctool.xml:1977(para) gcalctool.xml:2101(para)
462msgid "Button"
463msgstr "Бутон"
464
465#: gcalctool.xml:389(para) gcalctool.xml:476(para) gcalctool.xml:567(para) gcalctool.xml:666(para) gcalctool.xml:715(para) gcalctool.xml:781(para) gcalctool.xml:1255(para) gcalctool.xml:1299(para) gcalctool.xml:1338(para) gcalctool.xml:1377(para) gcalctool.xml:1415(para) gcalctool.xml:1529(para) gcalctool.xml:1576(para) gcalctool.xml:1744(para) gcalctool.xml:1895(para) gcalctool.xml:1944(para) gcalctool.xml:1979(para)
466msgid "Description"
467msgstr "Описание"
468
469#: gcalctool.xml:391(para) gcalctool.xml:478(para) gcalctool.xml:569(para) gcalctool.xml:668(para) gcalctool.xml:783(para) gcalctool.xml:1417(para) gcalctool.xml:1531(para) gcalctool.xml:1578(para) gcalctool.xml:1897(para) gcalctool.xml:1981(para)
470msgid "Example"
471msgstr "Пример"
472
473#: gcalctool.xml:393(para) gcalctool.xml:480(para) gcalctool.xml:571(para) gcalctool.xml:670(para) gcalctool.xml:785(para) gcalctool.xml:1219(para) gcalctool.xml:1419(para) gcalctool.xml:1533(para) gcalctool.xml:1580(para) gcalctool.xml:1899(para) gcalctool.xml:1983(para)
474msgid "Result"
475msgstr "Резултат"
476
477#: gcalctool.xml:398(para) gcalctool.xml:2112(para)
478msgid "Numerals"
479msgstr "Цифрови"
480
481#: gcalctool.xml:399(para) gcalctool.xml:2111(para)
482msgid "<guibutton>0</guibutton> to <guibutton>9</guibutton> inclusive"
483msgstr "от <guibutton>0</guibutton> до <guibutton>9</guibutton> включително"
484
485#: gcalctool.xml:400(para)
486msgid "In decimal and hexadecimal base, all numerals are available. In octal base, <guibutton>8</guibutton> and <guibutton>9</guibutton> are unavailable. In binary base, only <guibutton>0</guibutton> and <guibutton>1</guibutton> are available. The default base is decimal."
487msgstr "В десетична и шестнайсетична основа, всички числа са налични. В осмична, <guibutton>8</guibutton> и <guibutton>9</guibutton> не са налични. В двоична, само <guibutton>0</guibutton> и <guibutton>1</guibutton> са налични. Стандартната основа е десетичната."
488
489#: gcalctool.xml:401(guibutton) gcalctool.xml:402(para) gcalctool.xml:408(guibutton) gcalctool.xml:430(para) gcalctool.xml:496(para) gcalctool.xml:1456(para) gcalctool.xml:1484(para) gcalctool.xml:1542(para)
490msgid "1"
491msgstr "1"
492
493#: gcalctool.xml:405(para) gcalctool.xml:2364(para)
494msgid "Numeric point"
495msgstr "Десетична запетая"
496
497#: gcalctool.xml:406(guibutton) gcalctool.xml:408(guibutton) gcalctool.xml:2362(keycap) gcalctool.xml:2363(guibutton)
498msgid "."
499msgstr "."
500
501#: gcalctool.xml:407(para)
502msgid "Starts the fractional part of a numeric entry."
503msgstr "Започва дробната част от числовия запис."
504
505#: gcalctool.xml:409(para) gcalctool.xml:1225(para)
506msgid "1.2"
507msgstr "1.2"
508
509#: gcalctool.xml:412(para) gcalctool.xml:2388(para)
510msgid "Calculate a result"
511msgstr "Пресмятане на резултат"
512
513#: gcalctool.xml:413(guibutton) gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2387(guibutton)
514msgid "="
515msgstr "="
516
517#: gcalctool.xml:414(para)
518msgid "Displays the result of the current calculation in the current base."
519msgstr "Показва резултата от текущото пресмятане в текущата бройна система."
520
521#: gcalctool.xml:415(para) gcalctool.xml:422(para)
522msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
523msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
524
525#: gcalctool.xml:416(para) gcalctool.xml:423(para) gcalctool.xml:489(para) gcalctool.xml:595(para) gcalctool.xml:1725(keycap) gcalctool.xml:1850(keycap)
526msgid "3"
527msgstr "3"
528
529#: gcalctool.xml:419(para) gcalctool.xml:2352(para)
530msgid "Addition"
531msgstr "Събиране"
532
533#: gcalctool.xml:420(guibutton) gcalctool.xml:2350(keycap) gcalctool.xml:2351(guibutton)
534msgid "+"
535msgstr "+"
536
537#: gcalctool.xml:421(para)
538msgid "Adds the current value in the display area to the next number that you enter."
539msgstr "Добавя към текущата стойност в района на преглед, следващото число, което въведете."
540
541#: gcalctool.xml:426(para) gcalctool.xml:2358(para)
542msgid "Subtraction"
543msgstr "Изваждане"
544
545#: gcalctool.xml:427(guibutton) gcalctool.xml:2356(keycap) gcalctool.xml:2357(guibutton)
546msgid "-"
547msgstr "-"
548
549#: gcalctool.xml:428(para)
550msgid "Subtracts from the current value in the display area the next number that you enter."
551msgstr "Изважда от текущата стойност в района на преглед, следващото число, което въведете."
552
553#: gcalctool.xml:429(para)
554msgid "3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
555msgstr "3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
556
557#: gcalctool.xml:433(para) gcalctool.xml:2346(para)
558msgid "Multiplication"
559msgstr "Умножение"
560
561#: gcalctool.xml:434(guibutton) gcalctool.xml:2345(guibutton)
562msgid "*"
563msgstr "*"
564
565#: gcalctool.xml:435(para)
566msgid "Multiplies the current value in the display area by the next number that you enter."
567msgstr "Умножава текущата стойност в района на преглед по следващото число, което въведете."
568
569#: gcalctool.xml:436(para)
570msgid "3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
571msgstr "3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
572
573#: gcalctool.xml:437(para) gcalctool.xml:866(para) gcalctool.xml:1076(para) gcalctool.xml:1122(para)
574msgid "6"
575msgstr "6"
576
577#: gcalctool.xml:440(para) gcalctool.xml:2370(para)
578msgid "Division"
579msgstr "Делене"
580
581#: gcalctool.xml:441(guibutton) gcalctool.xml:2368(keycap) gcalctool.xml:2369(guibutton)
582msgid "/"
583msgstr "/"
584
585#: gcalctool.xml:442(para)
586msgid "Divides the current value in the display area by the next number that you enter."
587msgstr "Разделя текущата стойност в района на преглед на следващото число, което въведете."
588
589#: gcalctool.xml:443(para)
590msgid "6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
591msgstr "6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
592
593#: gcalctool.xml:447(para) gcalctool.xml:2142(para)
594msgid "Change the arithmetic sign"
595msgstr "Промяна на аритметичния знак"
596
597#: gcalctool.xml:448(guibutton) gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2141(guibutton)
598msgid "+/-"
599msgstr "+/-"
600
601#: gcalctool.xml:449(para)
602msgid "Changes a positive number to a negative number, or a negative number to a positive number."
603msgstr "Променя положително число на отрицателно и обратното."
604
605#: gcalctool.xml:450(para)
606msgid "8 <guibutton>+/-</guibutton>"
607msgstr "8 <guibutton>+/-</guibutton>"
608
609#: gcalctool.xml:451(para)
610msgid "-8"
611msgstr "-8"
612
613#: gcalctool.xml:459(title)
614msgid "To Erase Characters"
615msgstr "Изтриване на символи"
616
617#: gcalctool.xml:460(para)
618msgid "To erase characters, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-erase-char\"/>."
619msgstr "За да изтриете символи, използвайте бутоните описани в <xref·linkend=\"gcalctool-TBL-erase-char\"/>."
620
621#: gcalctool.xml:462(title)
622msgid "Erasing Characters"
623msgstr "Изтриване на символи"
624
625#: gcalctool.xml:485(para) gcalctool.xml:2452(keycap) gcalctool.xml:2454(para) gcalctool.xml:2459(keycap)
626msgid "Backspace"
627msgstr "Backspace"
628
629#: gcalctool.xml:486(guibutton) gcalctool.xml:2453(guibutton)
630msgid "Bksp"
631msgstr "Bksp"
632
633#: gcalctool.xml:487(para)
634msgid "Removes the rightmost character from the display area."
635msgstr "Премахва най-крайния дясностоящ символ от района на преглед."
636
637#: gcalctool.xml:488(para)
638msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Bksp</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
639msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Bksp</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
640
641#: gcalctool.xml:492(para)
642msgid "Clear Entry"
643msgstr "Изчистване на запис"
644
645#: gcalctool.xml:493(guibutton) gcalctool.xml:2460(guibutton)
646msgid "CE"
647msgstr "CE"
648
649#: gcalctool.xml:494(para)
650msgid "Removes the current value from the display area."
651msgstr "Премахва текущата стойност от района на преглед."
652
653#: gcalctool.xml:495(para)
654msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
655msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
656
657#: gcalctool.xml:499(para) gcalctool.xml:2467(para)
658msgid "Clear"
659msgstr "Изчистване"
660
661#: gcalctool.xml:500(guibutton) gcalctool.xml:2466(guibutton)
662msgid "Clr"
663msgstr "Изч"
664
665#: gcalctool.xml:501(para)
666msgid "Resets the current value in the display area to zero and removes any previous calculation results. <guibutton>Clr</guibutton> also deselects the <guilabel>Hyp</guilabel> and <guilabel>Inv</guilabel> options in Scientific."
667msgstr "Занулява текущата стойност в района на преглед и премахва предишни пресметнати резултати. <guibutton>Изч</guibutton> също така маха избора от <guilabel>Хип</guilabel> и <guilabel>Инв</guilabel> опциите в Научен режим."
668
669#: gcalctool.xml:502(para)
670msgid "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Clr</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
671msgstr "1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>Clr</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
672
673#: gcalctool.xml:503(para)
674msgid "0"
675msgstr "0"
676
677#: gcalctool.xml:517(title)
678msgid "To Display ASCII Values"
679msgstr "Показване на ASCII стойности"
680
681#: gcalctool.xml:518(para)
682msgid "To display the ASCII value of a character, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Insert ASCII Value</guimenuitem></menuchoice>."
683msgstr "За да покажете ASCII стойността на символ, изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на стойност от ASCII...</guimenuitem></menuchoice>."
684
685#: gcalctool.xml:523(para)
686msgid "The Insert ASCII Value dialog is displayed."
687msgstr "Появява се прозорецът за вмъкване на ASCII стойност."
688
689#: gcalctool.xml:524(para)
690msgid "Enter the required character in the <guilabel>Character</guilabel> field, then click <guibutton>Insert</guibutton>. The ASCII value of that character, in the current numeric base, appears in the display area. For example, the ASCII value of B in decimal base is 66."
691msgstr "Въведете изисквания символ в полето <guilabel>Символ</guilabel> и натиснете <guibutton>Вмъкване</guibutton>. ASCII стойността на този символ, в текущата бройна система, се появява в района на преглед. Примерно, ASCII стойността на B в десетична бройна система е 66."
692
693#: gcalctool.xml:529(title)
694msgid "To Perform Advanced Calculations"
695msgstr "Извършване на сложни пресмятания"
696
697#: gcalctool.xml:530(para)
698msgid "To change to Advanced mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Advanced</guimenuitem></menuchoice>."
699msgstr "За да преминете към Разширен режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Разширен режим</guimenuitem></menuchoice>."
700
701#: gcalctool.xml:536(para)
702msgid "When you change to Advanced mode, the following buttons are displayed to the right of the Basic mode buttons:"
703msgstr "Когато преминете към Разширен режим, следните бутони се появяавт в дясно от бутоните на Основния режим."
704
705#: gcalctool.xml:539(title)
706msgid "<application>Calculator</application> Advanced Mode Buttons"
707msgstr "Бутони на разширения режим на <application>Калкулатор</application>"
708
709#: gcalctool.xml:546(phrase)
710msgid "Shows <application>Calculator</application> Advanced mode buttons."
711msgstr "Показва бутоните на Разширения режим на <application>Калкулатора</application>."
712
713#: gcalctool.xml:553(title)
714msgid "Performing Advanced Calculations"
715msgstr "Извършване на сложни пресмятания"
716
717#: gcalctool.xml:576(para) gcalctool.xml:2328(para)
718msgid "Percentage"
719msgstr "Процент"
720
721#: gcalctool.xml:577(guibutton) gcalctool.xml:2326(keycap) gcalctool.xml:2327(guibutton)
722msgid "%"
723msgstr "%"
724
725#: gcalctool.xml:578(para)
726msgid "Uses the next number that you enter to calculate the percentage of the current value in the display area."
727msgstr "Използва следващия номер, който въведете, за да пресметне процента от текущата стойност в района на преглед."
728
729#: gcalctool.xml:579(para)
730msgid "200 <guibutton>%</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
731msgstr "200 <guibutton>%</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
732
733#: gcalctool.xml:580(para) gcalctool.xml:870(para) gcalctool.xml:1126(para) gcalctool.xml:1949(keycap) gcalctool.xml:1953(keycap)
734msgid "4"
735msgstr "4"
736
737#: gcalctool.xml:583(para) gcalctool.xml:2256(para)
738msgid "Reciprocal"
739msgstr "Реципрочност"
740
741#: gcalctool.xml:584(replaceable) gcalctool.xml:599(replaceable) gcalctool.xml:2003(replaceable) gcalctool.xml:2010(replaceable) gcalctool.xml:2255(replaceable) gcalctool.xml:2309(replaceable) gcalctool.xml:2315(replaceable) gcalctool.xml:2405(replaceable) gcalctool.xml:2554(keycap)
742msgid "x"
743msgstr "x"
744
745#: gcalctool.xml:584(guibutton) gcalctool.xml:2255(guibutton)
746msgid "1/<placeholder-1/>"
747msgstr "1/<placeholder-1/>"
748
749#: gcalctool.xml:585(para)
750msgid "Divides 1 by the current value in the display area."
751msgstr "Разделя 1 на текущата стойност в района на преглед."
752
753#: gcalctool.xml:586(para)
754msgid "4 <guibutton>1/<replaceable>x</replaceable></guibutton>"
755msgstr "4 <guibutton>1/<replaceable>x</replaceable></guibutton>"
756
757#: gcalctool.xml:587(para)
758msgid "0.25"
759msgstr "0.25"
760
761#: gcalctool.xml:591(para)
762msgid "Square Root"
763msgstr "Корен квадратен"
764
765#: gcalctool.xml:592(guibutton) gcalctool.xml:2267(guibutton)
766msgid "Sqrt"
767msgstr "кркв"
768
769#: gcalctool.xml:593(para)
770msgid "Calculates the square root of the current value in the display area."
771msgstr "Пресмята квадратния корен на текущата стойност в района на преглед."
772
773#: gcalctool.xml:594(para)
774msgid "9 <guibutton>Sqrt</guibutton>"
775msgstr "9 <guibutton>кркв</guibutton>"
776
777#: gcalctool.xml:598(para) gcalctool.xml:2406(para)
778msgid "Square"
779msgstr "Квадрат"
780
781#: gcalctool.xml:600(para)
782msgid "Calculates the square of the current value in the display area."
783msgstr "Пресмята квадрата на текущата стойност в района на преглед."
784
785#: gcalctool.xml:601(para)
786msgid "3 <replaceable>x</replaceable><superscript>2</superscript>"
787msgstr "3 <replaceable>x</replaceable><superscript>2</superscript>"
788
789#: gcalctool.xml:602(para)
790msgid "9"
791msgstr "9"
792
793#: gcalctool.xml:605(para)
794msgid "Integer Portion"
795msgstr "Целочислена част"
796
797#: gcalctool.xml:606(guibutton) gcalctool.xml:2189(guibutton)
798msgid "Int"
799msgstr "Цел"
800
801#: gcalctool.xml:607(para)
802msgid "Calculates the integer portion of the current value in the display area."
803msgstr "Пресмята целочислената част на текущата стойност в района на преглед."
804
805#: gcalctool.xml:608(para)
806msgid "-23.45 <guibutton>Int</guibutton>"
807msgstr "-23.45 <guibutton>Цел</guibutton>"
808
809#: gcalctool.xml:609(para)
810msgid "-23"
811msgstr "-23"
812
813#: gcalctool.xml:612(para)
814msgid "Fractional Portion"
815msgstr "Дробна част"
816
817#: gcalctool.xml:613(guibutton) gcalctool.xml:2375(guibutton)
818msgid "Frac"
819msgstr "Дроб"
820
821#: gcalctool.xml:614(para)
822msgid "Calculates the fractional portion of the current value in the display area."
823msgstr "Пресмята дробната част на текущата стойност в района на преглед."
824
825#: gcalctool.xml:615(para)
826msgid "-23.45 <guibutton>Frac</guibutton>"
827msgstr "-23.45 <guibutton>Дроб</guibutton>"
828
829#: gcalctool.xml:616(para)
830msgid "-0.45"
831msgstr "-0.45"
832
833#: gcalctool.xml:619(para)
834msgid "Absolute Value"
835msgstr "Абсолютна стойност"
836
837#: gcalctool.xml:620(guibutton) gcalctool.xml:2285(guibutton)
838msgid "Abs"
839msgstr "Абс"
840
841#: gcalctool.xml:621(para)
842msgid "Calculates the absolute value of the current value in the display area."
843msgstr "Пресмята абсолютната стойност на текущата стойност в района на преглед."
844
845#: gcalctool.xml:622(para)
846msgid "-23.45 <guibutton>Abs</guibutton>"
847msgstr "-23.45 <guibutton>Абс</guibutton>"
848
849#: gcalctool.xml:623(para)
850msgid "23.45"
851msgstr "23.45"
852
853#: gcalctool.xml:626(para) gcalctool.xml:2340(para)
854msgid "Parentheses"
855msgstr "Скоби"
856
857#: gcalctool.xml:627(para) gcalctool.xml:2339(para)
858msgid "<guibutton>(</guibutton> and <guibutton>)</guibutton>"
859msgstr "<guibutton>(</guibutton> и <guibutton>)</guibutton>"
860
861#: gcalctool.xml:628(para)
862msgid "Provide precedence in arithmetic calculations if you are not using Arithmetic Precedence. See also <xref linkend=\"gcalctool-manage-order\"/>. Calculations within parentheses are performed first. You can nest parentheses to any level. When the last parenthesis is matched, the display area is updated."
863msgstr "Предоставя предимство в аритметичните пресмятания, ако не използвате Аритметично предимство. Вижте също <xref linkend=\"gcalctool-manage-order\"/>. Пресмятанията в скобите се извършват първи. Може да влагате скобите едни в други до каквото ниво пожелаете. Когато последната скоба е затворена, района на преглед се обновява."
864
865#: gcalctool.xml:630(para)
866msgid "2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
867msgstr "2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
868
869#: gcalctool.xml:631(para)
870msgid "2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</guibutton>"
871msgstr "2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</guibutton>"
872
873#: gcalctool.xml:633(para) gcalctool.xml:911(para) gcalctool.xml:993(para)
874msgid "20"
875msgstr "20"
876
877#: gcalctool.xml:634(para)
878msgid "14"
879msgstr "14"
880
881#: gcalctool.xml:643(title)
882msgid "To Use the Calculator Memory Registers"
883msgstr "Използване на паметовите регистри на калкулатора"
884
885#: gcalctool.xml:644(para)
886msgid "You can store values in any of the ten <application>Calculator</application> memory registers <guilabel>R0</guilabel> to <guilabel>R9</guilabel>. To display the memory registers, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory Registers</guimenuitem></menuchoice>."
887msgstr "Може да запазвате стойности, в който и да е от десетте паметови регистри на <application>Калкулатора</application>: <guilabel>R0</guilabel> до <guilabel>R9</guilabel>."
888
889#: gcalctool.xml:650(para)
890msgid "<xref linkend=\"gcalctool-TBL-mem-reg\"/> describes the memory functions that you can use."
891msgstr "<xref linkend=\"gcalctool-TBL-mem-reg\"/> описва паметовите функции, които можете да използвате."
892
893#: gcalctool.xml:652(title)
894msgid "Memory Functions"
895msgstr "Паметови функции"
896
897#: gcalctool.xml:675(para)
898msgid "Store Value in Memory Register"
899msgstr "Запазване на стойност в паметов регистър"
900
901#: gcalctool.xml:676(guibutton) gcalctool.xml:2261(guibutton)
902msgid "Sto"
903msgstr "Пам"
904
905#: gcalctool.xml:677(para)
906msgid "Stores the current contents of the display area in the specified memory register. Click <guibutton>Sto</guibutton>, then select a memory register from the popup menu."
907msgstr "Запазва текущото съдържание на района на преглед в определения паметов регистър. Натиснете <guibutton>Пам</guibutton> и после изберете регистър от изскачащото меню."
908
909#: gcalctool.xml:678(para)
910msgid "To clear a memory register during a <application>Calculator</application> session:"
911msgstr "За да изчистите паметов регистър по време на сесия на <application>Калкулатора</application>:"
912
913#: gcalctool.xml:680(para)
914msgid "Click <guibutton>Clr</guibutton>."
915msgstr "Натиснете <guibutton>Изч</guibutton>."
916
917#: gcalctool.xml:681(para)
918msgid "Click <guibutton>Sto</guibutton>."
919msgstr "Натиснете <guibutton>Пам</guibutton>."
920
921#: gcalctool.xml:682(para)
922msgid "Select the memory register from the popup menu."
923msgstr "Изберете регистъра от изскачащото меню."
924
925#: gcalctool.xml:685(para)
926msgid "22 <guibutton>Sto</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
927msgstr "22·<guibutton>Пам</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
928
929#: gcalctool.xml:686(para)
930msgid "The value 22 is stored in memory register <guilabel>R2</guilabel>."
931msgstr "Стойността 22 е запазена в паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel>."
932
933#: gcalctool.xml:689(para)
934msgid "Retrieve Value From Memory Register"
935msgstr "Извличане на стойност от паметов регистър"
936
937#: gcalctool.xml:690(guibutton) gcalctool.xml:2249(guibutton)
938msgid "Rcl"
939msgstr "Пос"
940
941#: gcalctool.xml:691(para)
942msgid "Retrieves the contents of the specified memory register. Click <guibutton>Rcl</guibutton>, then select the memory register from the popup menu."
943msgstr "Извлича съдържанието на определения паметов регистър. Натиснете <guibutton>Пос</guibutton> и после изберете паметовия регистър от изскачащото меню."
944
945#: gcalctool.xml:692(para)
946msgid "0 <guibutton>Rcl</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
947msgstr "0·<guibutton>Пос</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
948
949#: gcalctool.xml:693(para)
950msgid "The value in the display area is 22."
951msgstr "Стойността в района на преглед е 22."
952
953#: gcalctool.xml:696(para)
954msgid "Exchange Memory Register Value and Displayed Value"
955msgstr "Заменяне на стойността на паметов регистър с показаната стойност"
956
957#: gcalctool.xml:697(guibutton) gcalctool.xml:2297(guibutton)
958msgid "Exch"
959msgstr "Зам"
960
961#: gcalctool.xml:698(para)
962msgid "Exchanges the contents of the specified memory register and the current value in the display area. Click <guibutton>Exch</guibutton>, then select the memory register from the popup menu."
963msgstr "Заменя съдържанието на определен паметов регистър с текущата стойност в района на преглед. Натиснете <guibutton>Зам</guibutton> и после изберете паметов регистър от изскачащото меню."
964
965#: gcalctool.xml:699(para)
966msgid "44 <guibutton>Exch</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
967msgstr "44 <guibutton>Зам</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
968
969#: gcalctool.xml:700(para)
970msgid "The value in the display area changes from 44 to 22, the value in R2 changes from 22 to 44."
971msgstr "Стойността в района на преглед се променя от 44 на 22, а стойността на R2 се променя от 22 на 44."
972
973#: gcalctool.xml:705(para)
974msgid "If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the memory register, as shown in the following examples:"
975msgstr "Ако използвате клавиатурни бързи клавиши, може да използвате клавиатурата да определите паметовия регистър, както е показано в следните примери:"
976
977#: gcalctool.xml:713(para) gcalctool.xml:1718(para) gcalctool.xml:1843(para) gcalctool.xml:1942(para)
978msgid "Keyboard Entry"
979msgstr "Въвеждане от клавиатурата"
980
981#: gcalctool.xml:720(keycap) gcalctool.xml:2260(keycap) gcalctool.xml:2548(keycap) gcalctool.xml:2632(keycap)
982msgid "S"
983msgstr "S"
984
985#: gcalctool.xml:721(para)
986msgid "Stores the current contents of the display area in memory register <guilabel>R2</guilabel>."
987msgstr "Запазва текущото съдържание на района на преглед в паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel>."
988
989#: gcalctool.xml:724(keycap) gcalctool.xml:2248(keycap) gcalctool.xml:2542(keycap)
990msgid "R"
991msgstr "R"
992
993#: gcalctool.xml:725(para)
994msgid "Retrieves the current contents of memory register <guilabel>R2</guilabel> into the display area."
995msgstr "Извлича текущото съдържание на паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel> в района на преглед."
996
997#: gcalctool.xml:728(keycap) gcalctool.xml:2296(keycap)
998msgid "X"
999msgstr "X"
1000
1001#: gcalctool.xml:729(para)
1002msgid "Exchanges the current value of the display area with the contents of memory register <guilabel>R2</guilabel>."
1003msgstr "Заменя текущата стойност на района на преглед със съдържанието на паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel>."
1004
1005#: gcalctool.xml:740(title)
1006msgid "To Perform Financial Calculations"
1007msgstr "Извършване на финансови пресмятания"
1008
1009#: gcalctool.xml:741(para)
1010msgid "To change to Financial mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Financial</guimenuitem></menuchoice>."
1011msgstr "За да преминете към Финансов режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Финансов режим</guimenuitem></menuchoice>."
1012
1013#: gcalctool.xml:747(para)
1014msgid "When you change to Financial mode, the following buttons are displayed above the Basic and Advanced mode buttons:"
1015msgstr "Когато преминете към Финансов режим, следните бутони се появяват над бутоните за Основен и Разширен режим:"
1016
1017#: gcalctool.xml:751(title)
1018msgid "<application>Calculator</application> Financial Mode Buttons"
1019msgstr "Бутоните на <application>Калкулатора</application> за Финансов режим"
1020
1021#: gcalctool.xml:758(phrase)
1022msgid "Shows <application>Calculator</application> Financial mode buttons."
1023msgstr "Показва бутоните за Финансов режим на <application>Калкулатора</application>."
1024
1025#. ==== End of Figure ====
1026#: gcalctool.xml:764(para)
1027msgid "To perform financial calculations, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-financial-calc\"/>."
1028msgstr "За да извършите финансови пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-financial-calc\"/>."
1029
1030#: gcalctool.xml:767(title)
1031msgid "Performing Financial Calculations"
1032msgstr "Извършване на финансови пресмятания"
1033
1034#: gcalctool.xml:790(para)
1035msgid "Compounding Term"
1036msgstr "Условия на погасяване"
1037
1038#: gcalctool.xml:791(guibutton) gcalctool.xml:2219(guibutton)
1039msgid "Ctrm"
1040msgstr "УсПо"
1041
1042#: gcalctool.xml:792(para)
1043msgid "Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value <replaceable>pv</replaceable> to a future value of <replaceable>fv</replaceable>, at a fixed interest rate of <replaceable>int</replaceable> per compounding period."
1044msgstr "Пресмята броя на погасителните периоди, които са нужни, за да се повиши инвестиция на текущата стойност <replaceable>ТСт</replaceable> до бъдеща стойност от <replaceable>БСт</replaceable>, при фиксирана лихва от <replaceable>цчс</replaceable> за погасяващ период."
1045
1046#: gcalctool.xml:793(para) gcalctool.xml:833(para) gcalctool.xml:882(para) gcalctool.xml:923(para) gcalctool.xml:963(para) gcalctool.xml:1005(para) gcalctool.xml:1047(para) gcalctool.xml:1089(para) gcalctool.xml:1138(para)
1047msgid "This function uses the following memory registers:"
1048msgstr "Тази функция използва следните паметови регистри:"
1049
1050#: gcalctool.xml:796(term) gcalctool.xml:812(term) gcalctool.xml:836(term) gcalctool.xml:857(term) gcalctool.xml:885(term) gcalctool.xml:902(term) gcalctool.xml:926(term) gcalctool.xml:942(term) gcalctool.xml:966(term) gcalctool.xml:984(term) gcalctool.xml:1008(term) gcalctool.xml:1025(term) gcalctool.xml:1050(term) gcalctool.xml:1067(term) gcalctool.xml:1092(term) gcalctool.xml:1113(term) gcalctool.xml:1141(term) gcalctool.xml:1158(term)
1051msgid "Register 0"
1052msgstr "Регистър 0"
1053
1054#: gcalctool.xml:797(para) gcalctool.xml:890(para) gcalctool.xml:931(para) gcalctool.xml:971(para) gcalctool.xml:1150(para)
1055msgid "<replaceable>int</replaceable>, the periodic interest rate"
1056msgstr "<replaceable>цчс</replaceable>, периодичната лихва"
1057
1058#: gcalctool.xml:800(term) gcalctool.xml:816(term) gcalctool.xml:840(term) gcalctool.xml:861(term) gcalctool.xml:889(term) gcalctool.xml:906(term) gcalctool.xml:930(term) gcalctool.xml:946(term) gcalctool.xml:970(term) gcalctool.xml:988(term) gcalctool.xml:1012(term) gcalctool.xml:1029(term) gcalctool.xml:1054(term) gcalctool.xml:1071(term) gcalctool.xml:1096(term) gcalctool.xml:1117(term) gcalctool.xml:1145(term) gcalctool.xml:1162(term)
1059msgid "Register 1"
1060msgstr "Регистър 1"
1061
1062#: gcalctool.xml:801(para) gcalctool.xml:1009(para) gcalctool.xml:1146(para)
1063msgid "<replaceable>fv</replaceable>, the future value"
1064msgstr "<replaceable>бст</replaceable>, бъдещата стойност"
1065
1066#: gcalctool.xml:804(term) gcalctool.xml:820(term) gcalctool.xml:844(term) gcalctool.xml:865(term) gcalctool.xml:893(term) gcalctool.xml:910(term) gcalctool.xml:934(term) gcalctool.xml:950(term) gcalctool.xml:974(term) gcalctool.xml:992(term) gcalctool.xml:1016(term) gcalctool.xml:1033(term) gcalctool.xml:1058(term) gcalctool.xml:1075(term) gcalctool.xml:1100(term) gcalctool.xml:1121(term) gcalctool.xml:1149(term) gcalctool.xml:1166(term)
1067msgid "Register 2"
1068msgstr "Регистър 2"
1069
1070#: gcalctool.xml:805(para) gcalctool.xml:1013(para)
1071msgid "<replaceable>pv</replaceable>, the present value"
1072msgstr "<replaceable>тст</replaceable>, текущата стойност"
1073
1074#: gcalctool.xml:809(para)
1075msgid "You have just deposited $8000 in an account that pays an annual interest rate of 9%, compounded monthly. Given the annual interest rate, you determine that the monthly interest rate is 0.09 / 12 = 0.0075. To calculate the time period necessary to double your investment, put the following values into the first three memory registers:"
1076msgstr "Току що сте депозирали $8000 в сметка, която изплаща годишна лихва от 9%, начислявани месечно. Имайки предвид годишната лихва, определяте, че месечната лихва е 0.09 / 12 = 0.0075. За да пресметнете нужния времеви период, да удвоите Вашата инвестиия, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
1077
1078#: gcalctool.xml:813(para)
1079msgid "0.0075"
1080msgstr "0.0075"
1081
1082#: gcalctool.xml:817(para)
1083msgid "16000"
1084msgstr "16000"
1085
1086#: gcalctool.xml:821(para) gcalctool.xml:858(para) gcalctool.xml:1068(para) gcalctool.xml:1114(para)
1087msgid "8000"
1088msgstr "8000"
1089
1090#: gcalctool.xml:824(para)
1091msgid "Click <guibutton>Ctrm</guibutton>."
1092msgstr "Натиснете <guibutton>УсПо</guibutton>."
1093
1094#: gcalctool.xml:825(para)
1095msgid "92.77"
1096msgstr "92.77"
1097
1098#: gcalctool.xml:826(para)
1099msgid "The investment doubles in value in 92.77 months."
1100msgstr "Инвестицията се удвоява по стойност за 92.77 месеца."
1101
1102#: gcalctool.xml:829(para)
1103msgid "Double-Declining Depreciation"
1104msgstr "Двойно-понижаващо обезценяване"
1105
1106#: gcalctool.xml:830(guibutton) gcalctool.xml:2153(guibutton)
1107msgid "Ddb"
1108msgstr "ДПО"
1109
1110#: gcalctool.xml:831(para)
1111msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the double-declining balance method."
1112msgstr ""
1113
1114#: gcalctool.xml:837(para) gcalctool.xml:1051(para) gcalctool.xml:1093(para)
1115msgid "<replaceable>cost</replaceable>, the amount paid for the asset"
1116msgstr "<replaceable>сума</replaceable>, сумата платена за авоара"
1117
1118#: gcalctool.xml:841(para) gcalctool.xml:1055(para) gcalctool.xml:1097(para)
1119msgid "<replaceable>salvage</replaceable>, the value of the asset at the end of its life"
1120msgstr "<replaceable>възнаграждение</replaceable>, стойността на авоара в края на живота му."
1121
1122#: gcalctool.xml:845(para) gcalctool.xml:1059(para) gcalctool.xml:1101(para)
1123msgid "<replaceable>life</replaceable>, the useful life of the asset"
1124msgstr "<replaceable>живот</replaceable>, полезният живот на авоара"
1125
1126#: gcalctool.xml:848(term) gcalctool.xml:869(term) gcalctool.xml:1104(term) gcalctool.xml:1125(term)
1127msgid "Register 3"
1128msgstr "Регистър 3"
1129
1130#: gcalctool.xml:849(para) gcalctool.xml:1105(para)
1131msgid "<replaceable>period</replaceable>, the time period for depreciation allowance"
1132msgstr "<replaceable>период</replaceable>, времевият период на издръжката за обезценяването"
1133
1134#: gcalctool.xml:853(para)
1135msgid "You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this machine is six years. The salvage value after six years is $900. To calculate the depreciation expense for the fourth year, using the double-declining balance method, put the following values into the first four memory registers:"
1136msgstr "Купили сте офис машина за $8000. Полезният живот на тази машина е шест години. Възнаграждението за нея след шест години е $900. За да пресметнете разходите по обезценяването на четвъртата година, използвайки метода на двойно-понижаващото обезценяване, сложете следните стойности в първите четири паметови регистъра:"
1137
1138#: gcalctool.xml:862(para) gcalctool.xml:1072(para) gcalctool.xml:1118(para)
1139msgid "900"
1140msgstr "900"
1141
1142#: gcalctool.xml:873(para)
1143msgid "Click <guibutton>Ddb</guibutton>."
1144msgstr "Натиснете <guibutton>ДПО</guibutton>."
1145
1146#: gcalctool.xml:874(para)
1147msgid "790.12"
1148msgstr "790.12"
1149
1150#: gcalctool.xml:875(para)
1151msgid "The depreciation expense for the fourth year is $790.12."
1152msgstr "Разхода по обезценяването на четвъртата година е $790.12."
1153
1154#: gcalctool.xml:878(para)
1155msgid "Future Value"
1156msgstr "Бъдеща стойност"
1157
1158#: gcalctool.xml:879(guibutton) gcalctool.xml:2291(guibutton)
1159msgid "Fv"
1160msgstr "бст"
1161
1162#: gcalctool.xml:880(para)
1163msgid "Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments, each of amount <replaceable>pmt</replaceable>, at a periodic interest rate of <replaceable>int</replaceable>, over the number of payment periods in the term."
1164msgstr "Пресмята бъдещата стойност на инвестиция, на база на серия от равни вноски, всяка на стойност <replaceable>ППл</replaceable>, при периодична лихва от <replaceable>цчс</replaceable>, за броя погасителни периоди в условията."
1165
1166#: gcalctool.xml:886(para) gcalctool.xml:967(para) gcalctool.xml:1142(para)
1167msgid "<replaceable>pmt</replaceable>, the periodic payment"
1168msgstr "<replaceable>ППл</replaceable>, периодична вноска"
1169
1170#: gcalctool.xml:894(para) gcalctool.xml:975(para)
1171msgid "<replaceable>n</replaceable>, the number of periods"
1172msgstr "<replaceable>n</replaceable>, броят периоди"
1173
1174#: gcalctool.xml:898(para)
1175msgid "You plan to deposit $4000 in a bank account on the last day of each year for the next 20 years. The account pays 8% interest, compounded annually. Interest is paid on the last day of each year. To calculate the value of your account in 20 years, put the following values into the first three memory registers:"
1176msgstr "Планирате да депозирате $4000 в банкова сметка на последния ден на всяка година, за следващите 20 години. Сметката плаща 8% лихва, добавяни годишно. Лихвата се изплаща на последния ден на всяка година. За да пресметнете сумата на банковата си сметка след 20 години, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
1177
1178#: gcalctool.xml:903(para)
1179msgid "4000"
1180msgstr "4000"
1181
1182#: gcalctool.xml:907(para)
1183msgid "0.08"
1184msgstr "0.08"
1185
1186#: gcalctool.xml:914(para)
1187msgid "Click <guibutton>Fv</guibutton>."
1188msgstr "Натиснете <guibutton>БСт</guibutton>."
1189
1190#: gcalctool.xml:915(para)
1191msgid "183047.86"
1192msgstr "183047.86"
1193
1194#: gcalctool.xml:916(para)
1195msgid "At the end of 20 years, the value of the account is $183,047.86."
1196msgstr "На края на 20те години, сумата в сметката е $183,047.86."
1197
1198#: gcalctool.xml:919(para)
1199msgid "Periodic Payment"
1200msgstr "Периодично разплащане"
1201
1202#: gcalctool.xml:920(guibutton) gcalctool.xml:2237(guibutton)
1203msgid "Pmt"
1204msgstr "ППл"
1205
1206#: gcalctool.xml:921(para)
1207msgid "Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are made at the end of each payment period."
1208msgstr "Пресмята сумата на периодично разплащане за заем, където плащанията се правят на края на всеки период."
1209
1210#: gcalctool.xml:927(para)
1211msgid "<replaceable>prin</replaceable>, the principal"
1212msgstr "<replaceable>принцип</replaceable>,·принципът"
1213
1214#: gcalctool.xml:935(para) gcalctool.xml:1017(para)
1215msgid "<replaceable>n</replaceable>, the term"
1216msgstr "<replaceable>n</replaceable>, срокът"
1217
1218#: gcalctool.xml:939(para)
1219msgid "You are considering a $120,000 mortgage for 30 years at an annual interest rate of 11.0%. Given the annual interest rate, you determine that the monthly interest rate is 0.11 / 12 = 0.00917. The term is 30 * 12 = 360 months. To calculate the monthly repayment for this mortgage, put the following values into the first three memory registers:"
1220msgstr "Обмисляте ипотека за $120,000 за 30 години при годишна лихва от 11.0%. Имайки предвид годишната лихва, месечната лихва е 0.11 / 12 = 0.00917. Срокът е 30 * 12 = 360 месеца. За да пресметнете месечните погасителни вноски за тази ипотека, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
1221
1222#: gcalctool.xml:943(para) gcalctool.xml:1163(para)
1223msgid "120000"
1224msgstr "120000"
1225
1226#: gcalctool.xml:947(para)
1227msgid "0.00917"
1228msgstr "0.00917"
1229
1230#: gcalctool.xml:951(para)
1231msgid "360"
1232msgstr "360"
1233
1234#: gcalctool.xml:954(para)
1235msgid "Click <guibutton>Pmt</guibutton>."
1236msgstr "Натиснете <guibutton>ППл</guibutton>."
1237
1238#: gcalctool.xml:955(para)
1239msgid "1143.15"
1240msgstr "1143.15"
1241
1242#: gcalctool.xml:956(para)
1243msgid "The monthly repayment is $1143.15."
1244msgstr "Месечните разплащания са $1143.15."
1245
1246#: gcalctool.xml:959(para)
1247msgid "Present Value"
1248msgstr "Сегашна стойност"
1249
1250#: gcalctool.xml:960(guibutton) gcalctool.xml:2243(guibutton)
1251msgid "Pv"
1252msgstr "ТСт"
1253
1254#: gcalctool.xml:961(para)
1255msgid "Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments, each of amount <replaceable>pmt</replaceable>, discounted at a periodic interest rate of <replaceable>int</replaceable>, over the number of payment periods in the term."
1256msgstr "Пресмята текущата стойност на инвестиция на база на серия от равни плащания, всяко на стойност <replaceable>ппл</replaceable>, понижаващо при периодична лихва от <replaceable>цчс</replaceable>, за броя разплащателни периоди в срока."
1257
1258#: gcalctool.xml:979(para)
1259msgid "You have just won a million dollars. The prize is awarded in 20 annual payments of $50,000 each. Annual payments are received at the end of each year. If you were to accept the annual payments of $50,000, you would invest the money at a rate of 9%, compounded annually."
1260msgstr "Току що сте спечелили милион долара. Наградата се изплаща в 20 годишни вноски, всяка от $50,000. Годишните плащания се получават в края на всяка година. Ако приемете годишните плащания от $50,000, ще инвестирате парите при лихва от 9%, добавяне годишно."
1261
1262#: gcalctool.xml:980(para)
1263msgid "However, you are given the option of receiving a single lump-sum payment of $400,000 instead of the million dollars annuity. To calculate which option is worth more in today's dollars, put the following values into the first three memory registers:"
1264msgstr "Имате и опцията да получите една голяма сума пари от $400,000 вместо милион за 20 години. За да пресметнете, коя възможност струва повече в днешни пари, сложеет следните стойности в първите три паметови регистри:"
1265
1266#: gcalctool.xml:985(para)
1267msgid "50000"
1268msgstr "50000"
1269
1270#: gcalctool.xml:989(para)
1271msgid "0.09"
1272msgstr "0.09"
1273
1274#: gcalctool.xml:996(para)
1275msgid "Click <guibutton>Pv</guibutton>."
1276msgstr "Натиснете <guibutton>ТСт</guibutton>."
1277
1278#: gcalctool.xml:997(para)
1279msgid "456427.28"
1280msgstr "456427.28"
1281
1282#: gcalctool.xml:998(para)
1283msgid "The $1,000,000 paid over 20 years is worth $456,427.28 in present dollars."
1284msgstr "$1,000,000 за 20 години ще струва $456,427.28 в днешна валута."
1285
1286#: gcalctool.xml:1001(para)
1287msgid "Periodic Interest Rate"
1288msgstr "Периодична лихва"
1289
1290#: gcalctool.xml:1002(guibutton) gcalctool.xml:2273(guibutton)
1291msgid "Rate"
1292msgstr "Лихва"
1293
1294#: gcalctool.xml:1003(para)
1295msgid "Calculates the periodic interest necessary to increase an investment of present value <replaceable>pv</replaceable> to a future value of <replaceable>fv</replaceable>, over the number of compounding periods in <replaceable>term</replaceable>."
1296msgstr "Пресмята периодичната лихва нужна, за да се увеличи инвестиция от текуща стойност <replaceable>тст</replaceable> до бъдеща стойност от <replaceable>бст</replaceable>, за даден брой от разплащателни периоди в <replaceable>срока</replaceable>."
1297
1298#: gcalctool.xml:1021(para)
1299msgid "You have invested $20,000 in a bond. The bond matures in five years, and has a maturity value of $30,000. Interest is compounded monthly. The term is 5 * 12 = 60 months. To calculate the periodic interest rate for this investment, put the following values into the first three memory registers:"
1300msgstr "Инвестирали сте $20,000 в бон. Бонът е за 5 години и има зряла стойност от $30,000. Лихвата се добавя месечно. Срокът е 5 * 12 = 60·months. За да пресметнете периодичната лихва за тази инвестиция, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
1301
1302#: gcalctool.xml:1026(para)
1303msgid "30000"
1304msgstr "30000"
1305
1306#: gcalctool.xml:1030(para)
1307msgid "20000"
1308msgstr "20000"
1309
1310#: gcalctool.xml:1034(para) gcalctool.xml:1435(para)
1311msgid "60"
1312msgstr "60"
1313
1314#: gcalctool.xml:1037(para)
1315msgid "Click <guibutton>Rate</guibutton>."
1316msgstr "Натиснете <guibutton>Лихва</guibutton>."
1317
1318#: gcalctool.xml:1038(para)
1319msgid ".00678"
1320msgstr ".00678"
1321
1322#: gcalctool.xml:1039(para)
1323msgid "The monthly interest rate is 0.678%. The annual interest rate is 0.678% * 12 = 8.14%."
1324msgstr "Месечната лихва е 0.678%. Годишната лихва е 0.678% * 12 = 8.14%."
1325
1326#: gcalctool.xml:1043(para)
1327msgid "Straight-Line Depreciation"
1328msgstr "Обезценяване по права линия"
1329
1330#: gcalctool.xml:1044(guibutton) gcalctool.xml:2213(guibutton)
1331msgid "Sln"
1332msgstr "ОПЛ"
1333
1334#: gcalctool.xml:1045(para)
1335msgid "Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The depreciable cost is <replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</replaceable>. The straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated."
1336msgstr "Пресмята обезценяването по права линия на авоар за даден период. Сумата на обезценяването е <replaceable>сума</replaceable> - <replaceable>спасена стойност</replaceable>. Метода на правата линия на обезценяване разпределя равномерно обезценяването по полезен живот на авоара. Полезният живот е броя периоди, обикновено години, през които авоара се оебзценява."
1337
1338#: gcalctool.xml:1063(para)
1339msgid "You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this machine is six years. The salvage value after six years is $900. To calculate the yearly depreciation expense, using the straight-line method, put the following values into the first three memory registers:"
1340msgstr "Току що сте закупили офис машина за $8000. Полезният живот на тази машина е шест години. Спасената стойност след шест години е $900. За да пресметнете годишните разходи по обезценяването, използвайки метода на правата линия, сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
1341
1342#: gcalctool.xml:1079(para)
1343msgid "Click <guibutton>Sln</guibutton>."
1344msgstr "Натиснете <guibutton>ОПЛ</guibutton>."
1345
1346#: gcalctool.xml:1080(para)
1347msgid "1183.33"
1348msgstr "1183.33"
1349
1350#: gcalctool.xml:1081(para)
1351msgid "The yearly depreciation expense is $1183.33."
1352msgstr "Годишното обезценяване е $1183.33."
1353
1354#: gcalctool.xml:1084(para)
1355msgid "Sum-Of-The-Years'-Digits Depreciation"
1356msgstr "Амортизация като сума на обезценяването"
1357
1358#: gcalctool.xml:1085(guibutton) gcalctool.xml:2303(guibutton)
1359msgid "Syd"
1360msgstr "Амо"
1361
1362#: gcalctool.xml:1086(para)
1363msgid "Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of depreciation accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The depreciable cost is <replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</replaceable>. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated."
1364msgstr "Пресмята обезценяващата издържка на авоар за определен период от време, използвайки метода на амортизацията като сума на обезценяването. Този метод на обезценяване ускорява скоростта на обезценяване, така че има повече разходи по обезценяването в ранните периоди, отколкото в по-късните. Обезценяването е <replaceable>сума</replaceable> - <replaceable>спасена стойност</replaceable>. Полезният живот е броят периоди, обикновено години, през които даден авоар се обезценява."
1365
1366#: gcalctool.xml:1109(para)
1367msgid "You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this machine is six years. The salvage value after six years is $900. To calculate the depreciation expense for the fourth year, using the sum-of-the-years'-digits method, put the following values into the first four memory registers:"
1368msgstr "Току що сте закупили офис машина за $8000."
1369
1370#: gcalctool.xml:1129(para)
1371msgid "Click <guibutton>Syd</guibutton>."
1372msgstr "Натиснете <guibutton>Амо</guibutton>."
1373
1374#: gcalctool.xml:1130(para)
1375msgid "1014.29"
1376msgstr "1014.29"
1377
1378#: gcalctool.xml:1131(para)
1379msgid "The depreciation expense for the fourth year is $1014.29."
1380msgstr "Разходът по обезценяването на четвъртата година е $1014.29."
1381
1382#: gcalctool.xml:1134(para)
1383msgid "Payment Period"
1384msgstr "Период на плащане"
1385
1386#: gcalctool.xml:1135(guibutton) gcalctool.xml:2279(guibutton)
1387msgid "Term"
1388msgstr "Срок"
1389
1390#: gcalctool.xml:1136(para)
1391msgid "Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value of <replaceable>fv</replaceable>, at a periodic interest rate of <replaceable>int</replaceable>. Each payment is equal to amount <replaceable>pmt</replaceable>."
1392msgstr "Пресмята броя разплащателни периоди, които са нужни през срока на нормалния анюитет, за да се акумулира бъдеща стойност от <replaceable>бст</replaceable>, при периодична лихва от <replaceable>цчс</replaceable>. Всяко плащане е равно на количеството <replaceable>ппл</replaceable>."
1393
1394#: gcalctool.xml:1154(para)
1395msgid "You plan to deposit $1800 in a bank account on the last day of each year. The account pays 11% interest, compounded annually. Interest is paid on the last day of each year. To calculate the time period necessary to accumulate $120,000, put the following values into the first three memory registers:"
1396msgstr "Планирате да внесете $1800 в банкова сметка в последния ден на всяка година. Сметката изплаща 11% лихва, внасяна годишно. Лихвата се изплаща на последния ден на всяка година. За да пресметнете времевия период, който е нужен, за да се акумулират $120,000, поставете следните стойности в първите три паметови регистри:"
1397
1398#: gcalctool.xml:1159(para)
1399msgid "1800"
1400msgstr "1800"
1401
1402#: gcalctool.xml:1167(para)
1403msgid "0.11"
1404msgstr "0.11"
1405
1406#: gcalctool.xml:1170(para)
1407msgid "Click <guibutton>Term</guibutton>."
1408msgstr "Натиснете <guibutton>Период</guibutton>."
1409
1410#: gcalctool.xml:1171(para)
1411msgid "20.32"
1412msgstr "20.32"
1413
1414#: gcalctool.xml:1172(para)
1415msgid "$120,000 accumulates in the account in 20.32 years."
1416msgstr "$120,000 се акумулират в сметката за 20.32 години."
1417
1418#: gcalctool.xml:1180(title)
1419msgid "To Perform Scientific Calculations"
1420msgstr "Извършване на научни пресмятания"
1421
1422#: gcalctool.xml:1181(para)
1423msgid "To change to Scientific mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Scientific</guimenuitem></menuchoice>."
1424msgstr "За да преминете към Научен режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Научен</guimenuitem></menuchoice>."
1425
1426#: gcalctool.xml:1187(para)
1427msgid "When you change to Scientific mode, the following buttons are displayed above the Basic and Advanced mode buttons:"
1428msgstr "Когато преминете към Научен режим, следните бутони се показват над бутоните за режимите Основен и Разширен:"
1429
1430#: gcalctool.xml:1191(title)
1431msgid "<application>Calculator</application> Scientific Mode Buttons"
1432msgstr "Бутоните за Научен режим на <application>Калкулатора</application>"
1433
1434#: gcalctool.xml:1198(phrase)
1435msgid "Shows <application>Calculator</application> Scientific mode buttons."
1436msgstr "Показва бутоните за Научния режим на <application>Калкулатора</application>"
1437
1438#: gcalctool.xml:1205(title)
1439msgid "To Set the Accuracy"
1440msgstr "Настройване на точността"
1441
1442#: gcalctool.xml:1206(para)
1443msgid "To set the accuracy of the display area and of the memory registers, click <guibutton>Acc</guibutton>, then select from the popup menu the accuracy level that you require. The current accuracy level is indicated by a preceding black circle in the popup menu. Up to 30 significant places can be displayed. The default accuracy is 9 significant places."
1444msgstr "За да настроите точността на района на преглед и паметовите регистри, натиснете <guibutton>Точ</guibutton>, после изберете от изскачащото меню нивото на точност, което Ви е нужно. Текущата точност е индикирана с черен кръг. Може да се показват до 30 значими знака след десетичната запетая. Стандартната точност е 9 позиции."
1445
1446#: gcalctool.xml:1207(para)
1447msgid "To set the accuracy level above 9, select <guilabel>Other (9) ...</guilabel>, then choose the accuracy level you require in the <guilabel>Set Precision</guilabel> popup."
1448msgstr "За да настроите точността над 9, изберете <guilabel>Друго (9)·...</guilabel> и изберете нивото на точност, което Ви е нужно в появилия се прозорец."
1449
1450#: gcalctool.xml:1208(para)
1451msgid "By default, trailing zeroes are not shown. To display trailing zeroes, click <guibutton>Acc</guibutton> then select <guilabel>Show Trailing Zeroes</guilabel> from the popup menu, or choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem></menuchoice>. A preceding check mark in the <guibutton>Acc</guibutton> popup menu or <guimenu>View</guimenu> menu indicates that the <guilabel>Show Trailing Zeroes</guilabel> option has been selected. To hide trailing zeroes, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem></menuchoice> again."
1452msgstr "По подразбиране, завършващите нули не се показват. За да се показват крайните нули, натиснете <guibutton>Точ</guibutton> и после <guilabel>Показване на крайните нули</guilabel> или изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на крайните нули</guimenuitem></menuchoice>. Отметка отбелязва дали опцията е включена или не. За да скриете крайните нули, изберете отново <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на крайните нули</guimenuitem></menuchoice>."
1453
1454#: gcalctool.xml:1209(para)
1455msgid "The examples in the following table show how the accuracy setting affects <replaceable>x</replaceable> in the display area, when you use decimal base, with the <guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem> option selected, for the <literal>1 / 8 = <replaceable>x</replaceable></literal> calculation:"
1456msgstr "Примерите в следната таблица показват как настройките на точността влияят на <replaceable>x</replaceable> в района на преглед, когато използвате десетична основа с включена опцията <guimenuitem>Показване на крайните нули</guimenuitem>, за пресмятането <literal>1 / 8 = <replaceable>x</replaceable></literal>:"
1457
1458#: gcalctool.xml:1217(para) gcalctool.xml:2045(link) gcalctool.xml:2124(para)
1459msgid "Accuracy"
1460msgstr "Точност"
1461
1462#: gcalctool.xml:1224(para)
1463msgid "1 significant place"
1464msgstr "1 позиция"
1465
1466#: gcalctool.xml:1228(para)
1467msgid "2 significant places"
1468msgstr "2 позиции"
1469
1470#: gcalctool.xml:1229(para)
1471msgid "1.25"
1472msgstr "1.25"
1473
1474#: gcalctool.xml:1232(para)
1475msgid "3 significant places"
1476msgstr "3 позиции"
1477
1478#: gcalctool.xml:1233(para)
1479msgid "1.250"
1480msgstr "1.250"
1481
1482#: gcalctool.xml:1240(title)
1483msgid "To Set the Numeric Base"
1484msgstr "Определяне на бройната система"
1485
1486#: gcalctool.xml:1241(para)
1487msgid "To set the numeric base, select one of the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-num-base\"/>."
1488msgstr "За да настроите броичната система, изберете един от бутоните описани в <xref·linkend=\"gcalctool-TBL-num-base\"/>."
1489
1490#: gcalctool.xml:1243(title)
1491msgid "Setting the Numeric Base"
1492msgstr "Определяне на бройната система"
1493
1494#: gcalctool.xml:1260(para)
1495msgid "Binary Base"
1496msgstr "Двоична основа"
1497
1498#: gcalctool.xml:1261(guibutton) gcalctool.xml:2501(guilabel)
1499msgid "Bin"
1500msgstr "Дво"
1501
1502#: gcalctool.xml:1262(para)
1503msgid "Sets the numeric base to binary, that is, base 2."
1504msgstr "Настройва бройната система на двоична, тоест с основа 2."
1505
1506#: gcalctool.xml:1265(para)
1507msgid "Octal Base"
1508msgstr "Осмична основа"
1509
1510#: gcalctool.xml:1266(guibutton) gcalctool.xml:2537(guilabel)
1511msgid "Oct"
1512msgstr "Осм"
1513
1514#: gcalctool.xml:1267(para)
1515msgid "Sets the numeric base to octal, that is, base 8."
1516msgstr "Настройва бройната система на осмична, тоест с основа 8."
1517
1518#: gcalctool.xml:1270(para)
1519msgid "Decimal Base"
1520msgstr "Десетична основа"
1521
1522#: gcalctool.xml:1271(guibutton) gcalctool.xml:2507(guilabel)
1523msgid "Dec"
1524msgstr "Дес"
1525
1526#: gcalctool.xml:1272(para)
1527msgid "Sets the numeric base to decimal, that is, base 10. Decimal is the default numeric base. If you change from Scientific mode to another mode, <application>Calculator</application> automatically sets the numeric base to decimal."
1528msgstr "Настройва бройната система на десетична, тоест с основа 10. Десетичната бройна система е стандартната бройна основа. Ако преминете от Научен режим към друг режим, <application>Калкулатора</application> автоматично настройва бройната система на десетична."
1529
1530#: gcalctool.xml:1275(para)
1531msgid "Hexadecimal Base"
1532msgstr "Шестнайсетична основа"
1533
1534#: gcalctool.xml:1276(guibutton) gcalctool.xml:2555(guilabel)
1535msgid "Hex"
1536msgstr "Шес"
1537
1538#: gcalctool.xml:1277(para)
1539msgid "Sets the numeric base to hexadecimal, that is, base 16."
1540msgstr "Настройва бройната система на шестнайсетична, тоест с основа 16."
1541
1542#: gcalctool.xml:1284(title)
1543msgid "To Set the Display Type"
1544msgstr "Настройване на вида изглед"
1545
1546#: gcalctool.xml:1285(para)
1547msgid "To set the display type, select one of the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-display-type\"/>."
1548msgstr "За да настроите вида изглед, изберете един от бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-display-type\"/>."
1549
1550#: gcalctool.xml:1287(title)
1551msgid "Setting the Display Type"
1552msgstr "Настройване на вида изглед"
1553
1554#: gcalctool.xml:1304(para)
1555msgid "Engineering Display Type"
1556msgstr "Инжинерен формат"
1557
1558#: gcalctool.xml:1305(guibutton) gcalctool.xml:2531(guilabel)
1559msgid "Eng"
1560msgstr "Инж"
1561
1562#: gcalctool.xml:1306(para)
1563msgid "Sets the display type to engineering format. Results are displayed in scientific notation. The exponent is always a multiple of three."
1564msgstr "Настройване на изгледа към инженерен формат. Резултатите се показват в научен стил. Експонентата винаги се дели на три."
1565
1566#: gcalctool.xml:1309(para)
1567msgid "Fixed-Point Display Type"
1568msgstr "Фиксирана точка"
1569
1570#: gcalctool.xml:1310(guibutton) gcalctool.xml:2513(guilabel)
1571msgid "Fix"
1572msgstr "Фик"
1573
1574#: gcalctool.xml:1311(para)
1575msgid "Sets the display type to fixed-point format. Results are not displayed in scientific notation. Fixed-point is the default display type. If you change from scientific mode to either basic mode or financial mode, <application>Calculator</application> automatically sets the display type to fixed-point format."
1576msgstr "Настройва вида на изгледа към формата с фиксирана точка. Резултатите не се показват в научен стил. Това е стандартния формат на показване. Ако преминете от научен към основен или финансов режим, <application>Калкулаторът</application> автоматично ще настрои формата към фиксирана точка."
1577
1578#: gcalctool.xml:1314(para)
1579msgid "Scientific Display Type"
1580msgstr "Научен формат"
1581
1582#: gcalctool.xml:1315(guibutton) gcalctool.xml:2549(guilabel)
1583msgid "Sci"
1584msgstr "Нау"
1585
1586#: gcalctool.xml:1316(para)
1587msgid "Sets the display type to scientific format. Results are displayed in scientific notation, with a fixed number of numeric digits."
1588msgstr "Настройване на вида изглед към научен формат. Резултатите се показват в научен стил с фиксиран брой цифри."
1589
1590#: gcalctool.xml:1323(title)
1591msgid "To Set the Trigonometric Type"
1592msgstr "Определяне на тригонометричния тип"
1593
1594#: gcalctool.xml:1324(para)
1595msgid "To set the trigonometric type, select one of the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-type\"/>."
1596msgstr "За да настроите тригонометричния вид, изберете един от бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-type\"/>."
1597
1598#: gcalctool.xml:1326(title)
1599msgid "Setting the Trigonometric Type"
1600msgstr "Определяне на тригонометричния тип"
1601
1602#: gcalctool.xml:1343(para) gcalctool.xml:1344(guibutton) gcalctool.xml:2519(guilabel)
1603msgid "Degrees"
1604msgstr "Градуси"
1605
1606#: gcalctool.xml:1345(para)
1607msgid "Sets the trigonometric type to degrees. Degrees is the default trigonometric type."
1608msgstr "Настройва тригонометричния тип към градуси. Градусите са стандартния тип."
1609
1610#: gcalctool.xml:1348(para) gcalctool.xml:1349(guibutton) gcalctool.xml:2495(guilabel)
1611msgid "Gradians"
1612msgstr "Градиани"
1613
1614#: gcalctool.xml:1350(para)
1615msgid "Sets the trigonometric type to gradians."
1616msgstr "Настройва тригонометричния тип към градиани."
1617
1618#: gcalctool.xml:1353(para) gcalctool.xml:1354(guibutton) gcalctool.xml:2543(guilabel)
1619msgid "Radians"
1620msgstr "Радиани"
1621
1622#: gcalctool.xml:1355(para)
1623msgid "Sets the trigonometric type to radians."
1624msgstr "Настройва тригонометричния тип към радиани."
1625
1626#: gcalctool.xml:1362(title)
1627msgid "To Set the Trigonometric Options"
1628msgstr "Настройване на тригонометричните опции"
1629
1630#: gcalctool.xml:1363(para)
1631msgid "To set the trigonometric options, use the options described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/>."
1632msgstr "За да настроите тригонометричните опции, използвайте опциите описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/>."
1633
1634#: gcalctool.xml:1365(title)
1635msgid "Setting the Trigonometric Options"
1636msgstr "Настройване на тригонометрични опции"
1637
1638#: gcalctool.xml:1382(para)
1639msgid "Hyperbolic Option Indicator"
1640msgstr "Индикатор за хиперболичната опция"
1641
1642#: gcalctool.xml:1383(guibutton) gcalctool.xml:2561(guilabel)
1643msgid "Hyp"
1644msgstr "Хип"
1645
1646#: gcalctool.xml:1384(para)
1647msgid "Selects the hyperbolic option for use with the trigonometric functions."
1648msgstr "Избира хиперболичната опция за използване с тригонометричните функции."
1649
1650#: gcalctool.xml:1387(para)
1651msgid "Inverse Option Indicator"
1652msgstr "Индикатор за обратни тригонометрични функции"
1653
1654#: gcalctool.xml:1388(guibutton) gcalctool.xml:2525(guilabel)
1655msgid "Inv"
1656msgstr "Инв"
1657
1658#: gcalctool.xml:1389(para)
1659msgid "Selects the inverse option for use with the trigonometric functions."
1660msgstr "Избира обръщащата опция за използване с тригонометричните функции."
1661
1662#: gcalctool.xml:1394(para)
1663msgid "By default, the options described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/> are not selected. Click <guibutton>Clr</guibutton> to deselect these options."
1664msgstr "По подразбиране опциите описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/> не са избрани. Натиснете <guibutton>Изч</guibutton>, за да махнете избора от тях."
1665
1666#: gcalctool.xml:1398(title)
1667msgid "To Calculate Trigonometric Values"
1668msgstr "Пресмятане на тригонометрични стойности"
1669
1670#: gcalctool.xml:1399(para)
1671msgid "To calculate trigonometric values, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-calc\"/>."
1672msgstr "За да пресмятате тригонометрични стойности, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-calc\"/>."
1673
1674#: gcalctool.xml:1401(title)
1675msgid "Calculating Trigonometric Values"
1676msgstr "Пресмятане на тригонометрични стойности"
1677
1678#: gcalctool.xml:1424(para)
1679msgid "Cosine <literal>cos</literal>"
1680msgstr "Косинус <literal>Кос</literal>"
1681
1682#: gcalctool.xml:1425(para)
1683msgid "<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
1684msgstr "<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
1685
1686#: gcalctool.xml:1426(para)
1687msgid "Calculates the cosine of the current value in the display area."
1688msgstr "Пресмята косинуса на текущата стойност в района на преглед."
1689
1690#: gcalctool.xml:1427(para)
1691msgid "60 <guibutton>Cos</guibutton>"
1692msgstr "60 <guibutton>Кос</guibutton>"
1693
1694#: gcalctool.xml:1428(para)
1695msgid "0.5"
1696msgstr "0.5"
1697
1698#: gcalctool.xml:1431(para)
1699msgid "Arc Cosine <literal>acos</literal>"
1700msgstr "Аркус Косинус <literal>acos</literal>"
1701
1702#: gcalctool.xml:1432(para)
1703msgid "<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> option selected"
1704msgstr "<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
1705
1706#: gcalctool.xml:1433(para)
1707msgid "Calculates the arc cosine of the current value in the display area."
1708msgstr "Пресмята аркус косинус на текущата стойност в района на преглед."
1709
1710#: gcalctool.xml:1434(para)
1711msgid "0.5 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
1712msgstr "0.5 <guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Кос</guibutton>"
1713
1714#: gcalctool.xml:1438(para)
1715msgid "Hyperbolic Cosine <literal>cosh</literal>"
1716msgstr "Хиперболичен Косинус <literal>cosh</literal>"
1717
1718#: gcalctool.xml:1439(para)
1719msgid "<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
1720msgstr "<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
1721
1722#: gcalctool.xml:1440(para)
1723msgid "Calculates the hyperbolic cosine of the current value in the display area."
1724msgstr "Пресмята хиперболичен косинус на текущата стойност в района на преглед."
1725
1726#: gcalctool.xml:1441(para)
1727msgid "0.4 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
1728msgstr "0.4 <guilabel>Хип</guilabel><guibutton>Кос</guibutton>"
1729
1730#: gcalctool.xml:1442(para)
1731msgid "1.081072372"
1732msgstr "1.081072372"
1733
1734#: gcalctool.xml:1445(para)
1735msgid "Arc Hyperbolic Cosine <literal>acosh</literal>"
1736msgstr "Аркус Хиперболичен Косинус <literal>acosh</literal>"
1737
1738#: gcalctool.xml:1446(para)
1739msgid "<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option selected"
1740msgstr "<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
1741
1742#: gcalctool.xml:1447(para)
1743msgid "Calculates the arc hyperbolic cosine of the current value in the display area."
1744msgstr "Пресмята аркус хиперболичен косинус на текущата стойност в района на преглед."
1745
1746#: gcalctool.xml:1448(para)
1747msgid "1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
1748msgstr "1.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Кос</guibutton>"
1749
1750#: gcalctool.xml:1449(para)
1751msgid "1.046967915"
1752msgstr "1.046967915"
1753
1754#: gcalctool.xml:1452(para)
1755msgid "Sine <literal>sin</literal>"
1756msgstr "Синус <literal>Син</literal>"
1757
1758#: gcalctool.xml:1453(para)
1759msgid "<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
1760msgstr "<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
1761
1762#: gcalctool.xml:1454(para)
1763msgid "Calculates the sine of the current value in the display area."
1764msgstr "Пресмята синус на текущата стойност в района на преглед."
1765
1766#: gcalctool.xml:1455(para)
1767msgid "90 <guibutton>Sin</guibutton>"
1768msgstr "90 <guibutton>Син</guibutton>"
1769
1770#: gcalctool.xml:1459(para)
1771msgid "Arc Sine <literal>asin</literal>"
1772msgstr "Аркус Синус <literal>asin</literal>"
1773
1774#: gcalctool.xml:1460(para)
1775msgid "<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> option selected"
1776msgstr "<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
1777
1778#: gcalctool.xml:1461(para)
1779msgid "Calculates the arc sine of the current value in the display area."
1780msgstr "Пресмята аркус синус на текущата стойност в района на преглед."
1781
1782#: gcalctool.xml:1462(para)
1783msgid "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
1784msgstr "1 <guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Син</guibutton>"
1785
1786#: gcalctool.xml:1463(para)
1787msgid "90"
1788msgstr "90"
1789
1790#: gcalctool.xml:1466(para)
1791msgid "Hyperbolic Sine <literal>sinh</literal>"
1792msgstr "Хиперболичен Синус <literal>sinh</literal>"
1793
1794#: gcalctool.xml:1467(para)
1795msgid "<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
1796msgstr "<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
1797
1798#: gcalctool.xml:1468(para)
1799msgid "Calculates the hyperbolic sine of the current value in the display area."
1800msgstr "Пресмята хиперболичен синус на текущата стойност в района на преглед."
1801
1802#: gcalctool.xml:1469(para)
1803msgid "0.4 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
1804msgstr "0.4 <guilabel>Хип</guilabel><guibutton>Син</guibutton>"
1805
1806#: gcalctool.xml:1470(para)
1807msgid "0.410752326"
1808msgstr "0.410752326"
1809
1810#: gcalctool.xml:1473(para)
1811msgid "Arc Hyperbolic Sine <literal>asinh</literal>"
1812msgstr "Аркус Хиперболичен Синус <literal>asinh</literal>"
1813
1814#: gcalctool.xml:1474(para)
1815msgid "<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option selected"
1816msgstr "<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
1817
1818#: gcalctool.xml:1475(para)
1819msgid "Calculates the arc hyperbolic sine of the current value in the display area."
1820msgstr "Пресмята аркус хиперболичен синус на текущата стойност в района на преглед."
1821
1822#: gcalctool.xml:1476(para)
1823msgid "1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
1824msgstr "1.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Син</guibutton>"
1825
1826#: gcalctool.xml:1477(para)
1827msgid "1.248983328"
1828msgstr "1.248983328"
1829
1830#: gcalctool.xml:1480(para)
1831msgid "Tangent <literal>tan</literal>"
1832msgstr "Тангенс <literal>tan</literal>"
1833
1834#: gcalctool.xml:1481(para)
1835msgid "<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
1836msgstr "<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
1837
1838#: gcalctool.xml:1482(para)
1839msgid "Calculates the tangent of the current value in the display area."
1840msgstr "Пресмята тангенс на текущата стойност в района на преглед."
1841
1842#: gcalctool.xml:1483(para)
1843msgid "45 <guibutton>Tan</guibutton>"
1844msgstr "45 <guibutton>Тан</guibutton>"
1845
1846#: gcalctool.xml:1487(para)
1847msgid "Arc Tangent <literal>atan</literal>"
1848msgstr "Аркус Тангенс <literal>atan</literal>"
1849
1850#: gcalctool.xml:1488(para)
1851msgid "<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, <guilabel>Inv</guilabel> option selected"
1852msgstr "<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
1853
1854#: gcalctool.xml:1489(para)
1855msgid "Calculates the arc tangent of the current value in the display area."
1856msgstr "Пресмята аркус тангенс на текущата стойност в района на преглед."
1857
1858#: gcalctool.xml:1490(para)
1859msgid "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
1860msgstr "1 <guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Тан</guibutton>"
1861
1862#: gcalctool.xml:1491(para)
1863msgid "45"
1864msgstr "45"
1865
1866#: gcalctool.xml:1494(para)
1867msgid "Hyperbolic Tangent <literal>tanh</literal>"
1868msgstr "Хиперболичен тангенс <literal>tanh</literal>"
1869
1870#: gcalctool.xml:1495(para)
1871msgid "<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
1872msgstr "<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
1873
1874#: gcalctool.xml:1496(para)
1875msgid "Calculates the hyperbolic tangent of the current value in the display area."
1876msgstr "Пресмята хиперболичен тангенс на текущата стойност в района на преглед."
1877
1878#: gcalctool.xml:1497(para)
1879msgid "0.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
1880msgstr "0.6 <guilabel>Хип</guilabel><guibutton>Тан</guibutton>"
1881
1882#: gcalctool.xml:1498(para)
1883msgid "0.537049567"
1884msgstr "0.537049567"
1885
1886#: gcalctool.xml:1501(para)
1887msgid "Arc Hyperbolic Tangent <literal>atanh</literal>"
1888msgstr "Аркус Хиперболичен Тангенс <literal>atanh</literal>"
1889
1890#: gcalctool.xml:1502(para)
1891msgid "<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, <guilabel>Inv</guilabel> option selected"
1892msgstr "<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
1893
1894#: gcalctool.xml:1503(para)
1895msgid "Calculates the arc hyperbolic tangent of the current value in the display area."
1896msgstr "Пресмята аркус хиперболичен тангенс на текущата стойност в района на преглед."
1897
1898#: gcalctool.xml:1504(para)
1899msgid "0.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
1900msgstr "0.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Тан</guibutton>"
1901
1902#: gcalctool.xml:1505(para)
1903msgid "0.693147181"
1904msgstr "0.693147181"
1905
1906#: gcalctool.xml:1512(title)
1907msgid "To Calculate Logarithms"
1908msgstr "Пресмятане на логаритми"
1909
1910#: gcalctool.xml:1513(para)
1911msgid "To calculate logarithms, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-logs-calc\"/>."
1912msgstr "За да пресмятате логаритми, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-logs-calc\"/>."
1913
1914#: gcalctool.xml:1515(title)
1915msgid "Calculating Logarithms"
1916msgstr "Пресмятане на логаритми"
1917
1918#: gcalctool.xml:1538(para)
1919msgid "Common Logarithm Base 10"
1920msgstr "Обикновен логаритъм с основа 10"
1921
1922#: gcalctool.xml:1539(guibutton) gcalctool.xml:2183(guibutton)
1923msgid "Log"
1924msgstr "Лог"
1925
1926#: gcalctool.xml:1540(para)
1927msgid "Calculates the common logarithm of the current value in the display area."
1928msgstr "Пресмята стандартния логаритъм на текущата стойност в района на преглед."
1929
1930#: gcalctool.xml:1541(para)
1931msgid "10 <guibutton>Log</guibutton>"
1932msgstr "10 <guibutton>Лог</guibutton>"
1933
1934#: gcalctool.xml:1545(para)
1935msgid "Natural Logarithm"
1936msgstr "Натурален логаритъм"
1937
1938#: gcalctool.xml:1546(guibutton) gcalctool.xml:2225(guibutton)
1939msgid "Ln"
1940msgstr "НЛ"
1941
1942#: gcalctool.xml:1547(para)
1943msgid "Calculates the natural logarithm of the current value in the display area."
1944msgstr "Пресмята натуралния логаритъм на текущата стойност в района на преглед."
1945
1946#: gcalctool.xml:1548(para)
1947msgid "10 <guibutton>Ln</guibutton>"
1948msgstr "10 <guibutton>НЛ</guibutton>"
1949
1950#: gcalctool.xml:1549(para)
1951msgid "2.30"
1952msgstr "2.30"
1953
1954#: gcalctool.xml:1555(para)
1955msgid "Common antilogarithm and natural antilogarithm are not supported in this version of <application>Calculator</application>."
1956msgstr "Обикновения антилогаритъм и натуралния антилогаритъм не се поддържат в тази верися на <application>Калкулатора</application>."
1957
1958#: gcalctool.xml:1559(title)
1959msgid "To Perform Bitwise Calculations"
1960msgstr "Извършване на побитови пресмятания"
1961
1962#: gcalctool.xml:1560(para)
1963msgid "To perform bitwise calculations, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-logic-calc\"/>."
1964msgstr "За използвате побитови пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-logic-calc\"/>."
1965
1966#: gcalctool.xml:1562(title)
1967msgid "Performing Bitwise Calculations"
1968msgstr "Извършване на побитови пресмятания"
1969
1970#: gcalctool.xml:1585(para) gcalctool.xml:2436(para)
1971msgid "Bitwise OR"
1972msgstr "Побитово ИЛИ"
1973
1974#: gcalctool.xml:1586(guibutton) gcalctool.xml:2435(guibutton)
1975msgid "Or"
1976msgstr "Или"
1977
1978#: gcalctool.xml:1587(para)
1979msgid "Performs a bitwise OR operation on the current value in the display area and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long integers."
1980msgstr "Извършва побитова операция ИЛИ с текущата стойност на района на преглед и следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като неподписани дълги цели числа."
1981
1982#: gcalctool.xml:1588(para)
1983msgid "10001000 <guibutton>Or</guibutton> 00010001"
1984msgstr "10001000 <guibutton>Или</guibutton> 00010001"
1985
1986#: gcalctool.xml:1589(para)
1987msgid "10011001"
1988msgstr "10011001"
1989
1990#: gcalctool.xml:1592(para) gcalctool.xml:2334(para)
1991msgid "Bitwise AND"
1992msgstr "Побитово И"
1993
1994#: gcalctool.xml:1593(guibutton) gcalctool.xml:2333(guibutton)
1995msgid "And"
1996msgstr "И"
1997
1998#: gcalctool.xml:1594(para)
1999msgid "Performs a bitwise AND operation on the current value in the display area and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long integers."
2000msgstr "Извършва побитова операция И с текущата стойност на района на преглед и следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като неподписани дълги цели числа."
2001
2002#: gcalctool.xml:1595(para)
2003msgid "10101010 <guibutton>And</guibutton> 00110011"
2004msgstr "10101010·<guibutton>И</guibutton>·00110011"
2005
2006#: gcalctool.xml:1596(para)
2007msgid "00110011"
2008msgstr "00110011"
2009
2010#: gcalctool.xml:1599(para) gcalctool.xml:2448(para)
2011msgid "Bitwise NOT"
2012msgstr "Побитово Не"
2013
2014#: gcalctool.xml:1600(guibutton) gcalctool.xml:2447(guibutton)
2015msgid "Not"
2016msgstr "Не"
2017
2018#: gcalctool.xml:1601(para)
2019msgid "Performs a bitwise NOT operation on the current value in the display area, treating the number as an unsigned long integer."
2020msgstr "Извършва побитова операция НЕ с текущата стойност на района на преглед, възприемайки числото като неподписано дълго цяло число."
2021
2022#: gcalctool.xml:1602(para)
2023msgid "1357ACE <guibutton>Not</guibutton>"
2024msgstr "1357ACE·<guibutton>Не</guibutton>"
2025
2026#: gcalctool.xml:1603(para)
2027msgid "FECA8531"
2028msgstr "FECA8531"
2029
2030#: gcalctool.xml:1606(para) gcalctool.xml:2424(para)
2031msgid "Bitwise XOR"
2032msgstr "Побитово XOR"
2033
2034#: gcalctool.xml:1607(guibutton) gcalctool.xml:2423(guibutton)
2035msgid "Xor"
2036msgstr "Xor"
2037
2038#: gcalctool.xml:1608(para)
2039msgid "Performs a bitwise XOR operation on the current value in the display area and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long integers."
2040msgstr "Извършва побитова операция XOR с текущата стойност на района на преглед и следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като неподписани дълги цели числа."
2041
2042#: gcalctool.xml:1609(para)
2043msgid "1100 <guibutton>Xor</guibutton> 1010"
2044msgstr "1100 <guibutton>Xor</guibutton> 1010"
2045
2046#: gcalctool.xml:1610(para)
2047msgid "110"
2048msgstr "110"
2049
2050#: gcalctool.xml:1613(para) gcalctool.xml:2232(para)
2051msgid "Bitwise XNOR"
2052msgstr "Побитово XNOR"
2053
2054#: gcalctool.xml:1614(guibutton) gcalctool.xml:2231(guibutton)
2055msgid "Xnor"
2056msgstr "Xnor"
2057
2058#: gcalctool.xml:1615(para)
2059msgid "Performs a bitwise XNOR operation on the current value in the display area and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long integers."
2060msgstr "Извършва побитова операция XNOR с текущата стойност на района на преглед и следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като неподписани дълги цели числа."
2061
2062#: gcalctool.xml:1616(para)
2063msgid "1100 <guibutton>Xnor</guibutton> 1010"
2064msgstr "1100 <guibutton>Xnor</guibutton> 1010"
2065
2066#: gcalctool.xml:1617(para)
2067msgid "11111111111111111111111111111001"
2068msgstr "11111111111111111111111111111001"
2069
2070#: gcalctool.xml:1624(title)
2071msgid "To Enter Exponential Numbers"
2072msgstr "Въвеждане на експоненциални числа"
2073
2074#: gcalctool.xml:1625(para)
2075msgid "To enter exponential numbers, use the <guibutton>Exp</guibutton> button."
2076msgstr "За да въвеждате експоненциални числа, използвайте бутона <guibutton>Екс</guibutton>."
2077
2078#: gcalctool.xml:1626(para)
2079msgid "The <guibutton>Exp</guibutton> button enables you to enter numbers in scientific notation, that is, <replaceable>mantissa</replaceable> * <replaceable>base</replaceable><superscript><replaceable>exponent</replaceable></superscript>:"
2080msgstr ""
2081
2082#: gcalctool.xml:1630(replaceable)
2083msgid "mantissa"
2084msgstr "мантиса"
2085
2086#: gcalctool.xml:1631(para)
2087msgid "Current non-zero value in the display area. If the current value in the display area is zero, the mantissa is 1.0."
2088msgstr ""
2089
2090#: gcalctool.xml:1634(replaceable)
2091msgid "base"
2092msgstr "основа"
2093
2094#: gcalctool.xml:1635(para)
2095msgid "2, 8, 10, or 16 for binary, octal, decimal, and hexadecimal numeric base respectively."
2096msgstr "2, 8, 10, или 16 за респективно двоична, осмична, десетична или шестнайсетична бройна система."
2097
2098#: gcalctool.xml:1638(replaceable)
2099msgid "exponent"
2100msgstr "експонента"
2101
2102#: gcalctool.xml:1639(para)
2103msgid "Next number that you enter."
2104msgstr "Следващото число, което въвеждате."
2105
2106#: gcalctool.xml:1644(para)
2107msgid "When you click <guibutton>Exp</guibutton>, the calculator displays <literal>. +</literal> to represent <replaceable>base</replaceable> to the power of the next number that you enter. To change the sign of the number, use the <guibutton>+/-</guibutton> button in the last action of the operation. The following example shows the value that is displayed when you use the decimal numeric base:"
2108msgstr "Когато натиснете <guibutton>Екс</guibutton>, калкулаторът показва <literal>. +</literal>, за да представи <replaceable>основата</replaceable> на степен следващото число, което въведете. За да промените знака на числото, използвайте бутона <guibutton>+/-</guibutton> в последното действие за операцията. Следният пример показва стойността, която се показва, когато използвате десетична бройна система:"
2109
2110#: gcalctool.xml:1653(para)
2111msgid "Keypad Entry"
2112msgstr "Въведено"
2113
2114#: gcalctool.xml:1655(para)
2115msgid "Calculator Display"
2116msgstr "Формат на калкулатора"
2117
2118#: gcalctool.xml:1660(guibutton)
2119msgid "5"
2120msgstr "5"
2121
2122#: gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2165(guibutton)
2123msgid "Exp"
2124msgstr "Екс"
2125
2126#: gcalctool.xml:1661(para)
2127msgid "-500"
2128msgstr "-500"
2129
2130#: gcalctool.xml:1667(para)
2131msgid "To enter a number in exponential format, use the guidelines in the following table:"
2132msgstr "За да въведете число в експоненциален формат, използвайте насоките от следната таблица:"
2133
2134#: gcalctool.xml:1675(para) gcalctool.xml:1740(para)
2135msgid "Number"
2136msgstr "Число"
2137
2138#: gcalctool.xml:1677(para)
2139msgid "Enter"
2140msgstr "Enter"
2141
2142#: gcalctool.xml:1679(para)
2143msgid "Number Displayed"
2144msgstr "Показано число"
2145
2146#: gcalctool.xml:1684(para) gcalctool.xml:1686(para)
2147msgid "1200000000"
2148msgstr "1200000000"
2149
2150#: gcalctool.xml:1685(para)
2151msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
2152msgstr "12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
2153
2154#: gcalctool.xml:1689(para) gcalctool.xml:1691(para)
2155msgid "-1200000000"
2156msgstr "-1200000000"
2157
2158#: gcalctool.xml:1690(para)
2159msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
2160msgstr "12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
2161
2162#: gcalctool.xml:1694(para)
2163msgid "0.00000012"
2164msgstr "0.00000012"
2165
2166#: gcalctool.xml:1695(para)
2167msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
2168msgstr "12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
2169
2170#: gcalctool.xml:1696(para)
2171msgid "1.2e-7"
2172msgstr "1.2e-7"
2173
2174#: gcalctool.xml:1699(para)
2175msgid "-0.00000012"
2176msgstr "-0.00000012"
2177
2178#: gcalctool.xml:1700(para)
2179msgid "12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
2180msgstr "12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
2181
2182#: gcalctool.xml:1701(para)
2183msgid "-1.2e-7"
2184msgstr "-1.2e-7"
2185
2186#: gcalctool.xml:1708(title)
2187msgid "To Use Constant Values"
2188msgstr "Използване на постоянни стойности"
2189
2190#: gcalctool.xml:1709(para)
2191msgid "Click <guibutton>Con</guibutton> to display the list of defined constant values. All constant values are specified in decimal numeric base, even if the current numeric base is not decimal."
2192msgstr "Натиснете <guibutton>Кон</guibutton>, за да се покаже списък с определени константни стойности. Всички тези стойности са определени в десетична бройна система, дори и ако текущата бройна система не е десетична."
2193
2194#: gcalctool.xml:1710(para)
2195msgid "Select a constant from the menu to enter its value in the display area. If you use the keyboard shortcut <keycap>#</keycap>, you can use the keyboard to specify the constant, as shown in the following example:"
2196msgstr "Изберете константа от менюто, за да въведете стойността и в района на преглед. Ако използвате бързия клавиш <keycap>#</keycap>, може да използвате клавиатурата да определите константата както е показано в следния пример:"
2197
2198#: gcalctool.xml:1720(para)
2199msgid "Constant"
2200msgstr "Константа"
2201
2202#: gcalctool.xml:1725(keycap) gcalctool.xml:2320(keycap)
2203msgid "#"
2204msgstr "#"
2205
2206#: gcalctool.xml:1726(para) gcalctool.xml:1766(para)
2207msgid "C3"
2208msgstr "C3"
2209
2210#: gcalctool.xml:1731(para)
2211msgid "The <application>Calculator</application> application provides ten default constant values, as described in the following table:"
2212msgstr "Програмата <application>Калкулатор</application> предоставя 10 стандартни константни стойности, както са описани в следната таблица:"
2213
2214#: gcalctool.xml:1742(para)
2215msgid "Value"
2216msgstr "Стойност"
2217
2218#: gcalctool.xml:1749(para)
2219msgid "C0"
2220msgstr "C0"
2221
2222#: gcalctool.xml:1750(para)
2223msgid "0.621"
2224msgstr "0.621"
2225
2226#: gcalctool.xml:1751(para)
2227msgid "Kilometer-to-mile conversion factor"
2228msgstr "Фактор на превръщане на километър в миля"
2229
2230#: gcalctool.xml:1752(para)
2231msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from kilometers per hour to miles per hour. For example, 8 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
2232msgstr "Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да преобразувате километрите в час в мили в час. Например, 8 * <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
2233
2234#: gcalctool.xml:1753(para)
2235msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from miles per hour to kilometers per hour. For example, 5 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 8."
2236msgstr "Разделяне на текущата стойност в района на преглед на тази константа, за да се преобразува от мили в час към километри в час. Например, 5 / <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 8."
2237
2238#: gcalctool.xml:1756(para)
2239msgid "C1"
2240msgstr "C1"
2241
2242#: gcalctool.xml:1757(para)
2243msgid "1.414213562"
2244msgstr "1.414213562"
2245
2246#: gcalctool.xml:1758(para)
2247msgid "Square root of 2"
2248msgstr "Корен квадратен от 2"
2249
2250#: gcalctool.xml:1761(para)
2251msgid "C2"
2252msgstr "C2"
2253
2254#: gcalctool.xml:1762(para)
2255msgid "2.718281828"
2256msgstr "2.718281828"
2257
2258#: gcalctool.xml:1763(para) gcalctool.xml:2164(keycap)
2259msgid "e"
2260msgstr "e"
2261
2262#: gcalctool.xml:1767(para)
2263msgid "3.141592653"
2264msgstr "3.141592653"
2265
2266#: gcalctool.xml:1768(para)
2267msgid "pi"
2268msgstr "пи"
2269
2270#: gcalctool.xml:1771(para)
2271msgid "C4"
2272msgstr "C4"
2273
2274#: gcalctool.xml:1772(para)
2275msgid "0.3937007"
2276msgstr "0.3937007"
2277
2278#: gcalctool.xml:1773(para)
2279msgid "Centimeter-to-inch conversion factor"
2280msgstr "Фактор на превръщане на сантиметър в инч"
2281
2282#: gcalctool.xml:1774(para)
2283msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from centimeters to inches. For example, 30 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 12."
2284msgstr "Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да преобразувате сантиметри в инчове. Например, 30 * <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 12."
2285
2286#: gcalctool.xml:1775(para)
2287msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from inches to centimeters. For example, 12 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 30."
2288msgstr "Разделете текущата стойност в района на преглед на тази константа, за да преобразувате инчове в сантиметри. Например 12 / <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 30."
2289
2290#: gcalctool.xml:1778(para)
2291msgid "C5"
2292msgstr "C5"
2293
2294#: gcalctool.xml:1779(para)
2295msgid "57.295779513"
2296msgstr "57.295779513"
2297
2298#: gcalctool.xml:1780(para)
2299msgid "Degrees in a radian"
2300msgstr "Градуси в радиан"
2301
2302#: gcalctool.xml:1783(para)
2303msgid "C6"
2304msgstr "C6"
2305
2306#: gcalctool.xml:1784(para)
2307msgid "1048576"
2308msgstr "1048576"
2309
2310#: gcalctool.xml:1785(para)
2311msgid "2 ^ 20"
2312msgstr "2 ^ 20"
2313
2314#: gcalctool.xml:1788(para)
2315msgid "C7"
2316msgstr "C7"
2317
2318#: gcalctool.xml:1789(para)
2319msgid "0.0353"
2320msgstr "0.0353"
2321
2322#: gcalctool.xml:1790(para)
2323msgid "Gram-to-ounce conversion factor"
2324msgstr "Фактор на превръщане на грам в унция"
2325
2326#: gcalctool.xml:1791(para)
2327msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from grams to ounces. For example, 500 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 18."
2328msgstr "Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да преобразувате грамове в унции. Например, 500 * <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 18."
2329
2330#: gcalctool.xml:1792(para)
2331msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from ounces to grams. For example, 18 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 500."
2332msgstr "Разделете текущата стойноств в района на преглед на тази константа, за да преобразувате унции в грамове. Например, 18 / <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 500."
2333
2334#: gcalctool.xml:1795(para)
2335msgid "C8"
2336msgstr "C8"
2337
2338#: gcalctool.xml:1796(para)
2339msgid "0.948"
2340msgstr "0.948"
2341
2342#: gcalctool.xml:1797(para)
2343msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
2344msgstr "Фактор на превръщане от килоджаул в британска термална единица"
2345
2346#: gcalctool.xml:1798(para)
2347msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from kilojoules to British thermal units. For example, 10 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 9.48."
2348msgstr "Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да превърнете килоджаули в британски термални единици. Например, 10 * <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 9.48."
2349
2350#: gcalctool.xml:1799(para)
2351msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from British thermal units to kilojoules. For example, 9.48 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 10."
2352msgstr "Разделете текущата стойност в района на преглед на тази константа, за да преобразувате британски термални единици в килоджаули. Например, 9.48 / <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 10."
2353
2354#: gcalctool.xml:1802(para)
2355msgid "C9"
2356msgstr "C9"
2357
2358#: gcalctool.xml:1803(para)
2359msgid "0.061"
2360msgstr "0.061"
2361
2362#: gcalctool.xml:1804(para)
2363msgid "Cubic-centimeter-to-cubic-inch conversion factor"
2364msgstr "Фактор на превръщане на кубични сантиметри в кубични инчове"
2365
2366#: gcalctool.xml:1805(para)
2367msgid "Multiply the current value in the display area by this constant, to convert from cubic centimeters to cubic inches. For example, 100 * <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 6.10."
2368msgstr "Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да преобразувате кубични сантиметри в кубични инчове. Например, 100 * <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 6.10."
2369
2370#: gcalctool.xml:1806(para)
2371msgid "Divide the current value in the display area by this constant, to convert from cubic inches to cubic centimeters. For example, 6.10 / <guibutton>Con</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 100."
2372msgstr "Разделете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да преобразувате кубични инчове в кубични сантиметри. Например, 6.10 / <guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 100."
2373
2374#: gcalctool.xml:1811(para)
2375msgid "You can overwrite the default constants to store your own constants."
2376msgstr "Може да презаписвате стандартните константи, за да запазвате Ваши собствени."
2377
2378#: gcalctool.xml:1812(para)
2379msgid "To store a new constant or edit an existing constant, perform the following steps:"
2380msgstr "За да запазите нова константа или да редактирате съществуваща, извършете следните стъпки:"
2381
2382#: gcalctool.xml:1815(para)
2383msgid "Click <guibutton>Con</guibutton>, then select <guilabel>Edit Constants</guilabel> from the popup menu."
2384msgstr "Натиснете <guibutton>Кон</guibutton>, после изберете от появилото се меню <guilabel>Редактиране на константи</guilabel>."
2385
2386#: gcalctool.xml:1818(para)
2387msgid "In the <guilabel>Edit Constants</guilabel> dialog, select the constant that you want to overwrite or edit."
2388msgstr "В прозореца за <guilabel>Редактиране на константи</guilabel>, изберете константата, която искате да презапишете или редактирате."
2389
2390#: gcalctool.xml:1821(para)
2391msgid "Click on the Value field, then enter the new value."
2392msgstr "Натиснете на полето Стойност и въведете новата стойност."
2393
2394#: gcalctool.xml:1824(para)
2395msgid "Click on the Description field, then enter the new description."
2396msgstr "Натиснете върху полето Описание и въведете новото описание."
2397
2398#: gcalctool.xml:1827(para)
2399msgid "Click <guibutton>OK</guibutton> to save your changes and close the <guilabel>Edit Constants</guilabel> dialog."
2400msgstr "Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да запазите промените си и да затворите прозореца за <guilabel>Редактиране на константи</guilabel>."
2401
2402#: gcalctool.xml:1832(title)
2403msgid "To Use Functions"
2404msgstr "Използване на функции"
2405
2406#: gcalctool.xml:1833(para)
2407msgid "To show the available functions, click <guibutton>Fun</guibutton>. A popup menu displays the list of defined functions. Select a function from the menu to run that function. If the function is not defined, the value zero is returned."
2408msgstr "За да покажете наличните функции, натиснете <guibutton>Фнк</guibutton>. Появява се меню със списък на дефинираните функции. Изберете функция от менюто, за да стартирате тази функция. Ако функцията не е определена, върнатата стойност ще бъде нула."
2409
2410#: gcalctool.xml:1834(para)
2411msgid "If you use the keyboard shortcut <keycap>F</keycap>, you can use the keyboard to specify the function, as shown in the following example:"
2412msgstr "Ако използвате бърз клавиш <keycap>F</keycap>, може да използвате клавиатурата, за да определите функцията, както е показано в следния пример:"
2413
2414#: gcalctool.xml:1850(keycap) gcalctool.xml:2170(keycap) gcalctool.xml:2171(guibutton) gcalctool.xml:2512(keycap) gcalctool.xml:2601(keycap)
2415msgid "F"
2416msgstr "F"
2417
2418#: gcalctool.xml:1851(para)
2419msgid "F3"
2420msgstr "F3"
2421
2422#: gcalctool.xml:1857(para)
2423msgid "The <application>Calculator</application> application does not provide any default functions. You can store up to ten functions."
2424msgstr "Програмата <application>Калкулатор</application> не предоставя стандартни функции. Може да запазвате до 10 функции."
2425
2426#: gcalctool.xml:1858(para)
2427msgid "To store a new function or edit an existing function, perform the following steps:"
2428msgstr "За да запазите нова функция или редактирате съществуваща, извършете следните стъпки:"
2429
2430#: gcalctool.xml:1861(para)
2431msgid "Click <guibutton>Fun</guibutton>, then select <guilabel>Edit Functions</guilabel> from the popup menu."
2432msgstr "Натиснете <guibutton>Фнк</guibutton>, после от появилото се меню изберете <guilabel>Редактиране на функции</guilabel>."
2433
2434#: gcalctool.xml:1864(para)
2435msgid "In the <guilabel>Edit Functions</guilabel> dialog, select a blank entry, or the function that you want to overwrite."
2436msgstr "В прозореца за <guilabel>Редактиране на функции</guilabel>, изберете празен запис или функцията, която искате да презапишете."
2437
2438#: gcalctool.xml:1867(para)
2439msgid "Click on the Value field, then enter the new value. Use the keyboard shortcuts to invoke a <application>Calculator</application> button. For example, enter <literal>90K</literal> to calculate sine(90)."
2440msgstr "Изберете полето за Стойност и въведете нова стойност. Използвайте бързи клавиши за да извикате бутон от калкулатора. Например, въведете <literal>90K</literal>, за да пресметнете синус от 90."
2441
2442#: gcalctool.xml:1870(para)
2443msgid "Click on the Description field, then enter the new description. For example, <literal>Sine 90</literal>."
2444msgstr "Изберете полето Описание и после въведете ново описание. Например, <literal>Синус от·90</literal>."
2445
2446#: gcalctool.xml:1873(para)
2447msgid "Click <guibutton>OK</guibutton> to save your changes and close the <guilabel>Edit Functions</guilabel> dialog."
2448msgstr "Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да запазите промените си и да затворите прозореца <guilabel>Редактиране на функции</guilabel>."
2449
2450#: gcalctool.xml:1878(title)
2451msgid "To Manipulate Binary Numbers"
2452msgstr "Манипулиране на двоични числа"
2453
2454#: gcalctool.xml:1879(para)
2455msgid "To manipulate binary numbers, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-num-manip\"/>."
2456msgstr "За да манипулирате двоични числа, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-num-manip\"/>."
2457
2458#: gcalctool.xml:1881(title)
2459msgid "Manipulating Binary Numbers"
2460msgstr "Манипулиране на двоични числа"
2461
2462#: gcalctool.xml:1904(para)
2463msgid "Left Shift <replaceable>n</replaceable>"
2464msgstr "Ляв Shift <replaceable>n</replaceable>"
2465
2466#: gcalctool.xml:1905(guibutton) gcalctool.xml:1949(keycap) gcalctool.xml:2380(keycap) gcalctool.xml:2381(guibutton)
2467msgid "&lt;"
2468msgstr "&lt;"
2469
2470#: gcalctool.xml:1906(para)
2471msgid "Shifts the current unsigned 32-bit binary value in the display area, the specified number of places to the left. Click <guibutton>&lt;</guibutton>, then select the number of shift places from the popup menu. The number can be shifted up to 15 places left."
2472msgstr "Премества текущата неподписана 32-битова двоична стойност в района на преглед с определен брой позиции на ляво. Натиснете <guibutton>&lt;</guibutton>, после изберете броя на позициите от появилото се меню. Броят може да бъде до 15 места наляво."
2473
2474#: gcalctool.xml:1907(para)
2475msgid "111 <guibutton>&lt;</guibutton><guilabel>1 place</guilabel>"
2476msgstr "111 <guibutton>&lt;</guibutton><guilabel>1·позиция</guilabel>"
2477
2478#: gcalctool.xml:1908(para)
2479msgid "1110"
2480msgstr "1110"
2481
2482#: gcalctool.xml:1911(para)
2483msgid "Right Shift <replaceable>n</replaceable>"
2484msgstr "Десен Shift <replaceable>n</replaceable>"
2485
2486#: gcalctool.xml:1912(guibutton) gcalctool.xml:1953(keycap) gcalctool.xml:2392(keycap) gcalctool.xml:2393(guibutton)
2487msgid "&gt;"
2488msgstr "&gt;"
2489
2490#: gcalctool.xml:1913(para)
2491msgid "Shifts the current unsigned 32-bit binary value in the display area, the specified number of places to the right. Click <guibutton>&gt;</guibutton>, then select the number of shift places from the popup menu. The number can be shifted up to 15 places right."
2492msgstr "Премества текущата неподписана 32-битова двоична стойност в района на преглед с определен брой позиции на дясно. Натиснете <guibutton>&gt;</guibutton>, после изберете броя на позициите от появилото се меню. Броят може да бъде до 15 места надясно."
2493
2494#: gcalctool.xml:1914(para)
2495msgid "1011 <guibutton>&gt;</guibutton><guilabel>1 place</guilabel>"
2496msgstr "1011 <guibutton>&gt;</guibutton><guilabel>1 позиция</guilabel>"
2497
2498#: gcalctool.xml:1915(para)
2499msgid "101"
2500msgstr "101"
2501
2502#: gcalctool.xml:1918(para)
2503msgid "Get a 16-Bit Unsigned Integer"
2504msgstr "Взимане на 16-битово неподписано цяло число"
2505
2506#: gcalctool.xml:1919(guibutton) gcalctool.xml:2417(guibutton)
2507msgid "&amp;16"
2508msgstr "&amp;16"
2509
2510#: gcalctool.xml:1920(para)
2511msgid "Truncates the current value in the display area and returns a 16-bit unsigned integer."
2512msgstr "Скъсява текущата стойност в района на преглед и връща 16-битово неподписано цяло число."
2513
2514#: gcalctool.xml:1921(para)
2515msgid "FFFFF <guibutton>&amp;16</guibutton>"
2516msgstr "FFFFF <guibutton>&amp;16</guibutton>"
2517
2518#: gcalctool.xml:1922(para)
2519msgid "FFFF"
2520msgstr "FFFF"
2521
2522#: gcalctool.xml:1925(para)
2523msgid "Get a 32-Bit Unsigned Integer"
2524msgstr "Взимане на 32-битово неподписано цяло число"
2525
2526#: gcalctool.xml:1926(guibutton) gcalctool.xml:2411(guibutton)
2527msgid "&amp;32"
2528msgstr "&amp;32"
2529
2530#: gcalctool.xml:1927(para)
2531msgid "Truncates the current value in the display area and returns a 32-bit unsigned integer."
2532msgstr "Скъсява текущата стойност в района на преглед и връща 32-битово неподписано цяло число."
2533
2534#: gcalctool.xml:1928(para)
2535msgid "FFFFFFFFFF <guibutton>&amp;32</guibutton>"
2536msgstr "FFFFFFFFFF <guibutton>&amp;32</guibutton>"
2537
2538#: gcalctool.xml:1929(para)
2539msgid "FFFFFFFF"
2540msgstr "FFFFFFFF"
2541
2542#: gcalctool.xml:1934(para)
2543msgid "If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the number of places to shift, as shown in the following examples:"
2544msgstr "Ако използвате бързи клавиши, може да използвате клавиатурата, за да определите броя на местата, които да се преместят, както е показано в следните примери:"
2545
2546#: gcalctool.xml:1950(para)
2547msgid "Shifts the current binary value in the display area 4 places to the left."
2548msgstr "Премества текущата двоична стойност в района на преглед с четири места на ляво."
2549
2550#: gcalctool.xml:1954(para)
2551msgid "Shifts the current binary value in the display area 4 places to the right."
2552msgstr "Премества текущата двоична стойност в района на преглед 4 места надясно."
2553
2554#: gcalctool.xml:1962(title)
2555msgid "To Perform Miscellaneous Scientific Calculations"
2556msgstr "Извършване на различни научни пресмятания"
2557
2558#: gcalctool.xml:1963(para)
2559msgid "To perform miscellaneous scientific calculations, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-misc-calc\"/>."
2560msgstr "За да извършвате множество научни пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-misc-calc\"/>."
2561
2562#: gcalctool.xml:1965(title)
2563msgid "Performing Miscellaneous Scientific Calculations"
2564msgstr "Извършване на различни научни пресмятания"
2565
2566#: gcalctool.xml:1988(para) gcalctool.xml:2430(para)
2567msgid "e to the <replaceable>x</replaceable> power"
2568msgstr "e на степен <replaceable>x</replaceable>"
2569
2570#: gcalctool.xml:1989(para) gcalctool.xml:2429(para)
2571msgid "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
2572msgstr "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
2573
2574#: gcalctool.xml:1990(para)
2575msgid "Calculates the value of <literal>e</literal> raised to the power of the current value in the display area."
2576msgstr "Пресмята стойността на <literal>e</literal> повдигната на степен от текущата стойност на района на преглед."
2577
2578#: gcalctool.xml:1991(para)
2579msgid "2 e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
2580msgstr "2 e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
2581
2582#: gcalctool.xml:1992(para)
2583msgid "7.39"
2584msgstr "7.39"
2585
2586#: gcalctool.xml:1995(para) gcalctool.xml:2442(para)
2587msgid "10 to the <replaceable>x</replaceable> power"
2588msgstr "10 на степен <replaceable>x</replaceable>"
2589
2590#: gcalctool.xml:1996(para) gcalctool.xml:2441(para)
2591msgid "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
2592msgstr "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
2593
2594#: gcalctool.xml:1997(para)
2595msgid "Calculates the value of 10 raised to the power of the current value in the display area."
2596msgstr "Пресмята стойността на 10 повдигната на степен от текущата стойност в района на преглед."
2597
2598#: gcalctool.xml:1998(para)
2599msgid "2 10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
2600msgstr "2 10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
2601
2602#: gcalctool.xml:1999(para)
2603msgid "100"
2604msgstr "100"
2605
2606#: gcalctool.xml:2002(para) gcalctool.xml:2310(para)
2607msgid "x to the <replaceable>y</replaceable> power"
2608msgstr "x на степен <replaceable>y</replaceable>"
2609
2610#: gcalctool.xml:2003(replaceable) gcalctool.xml:2308(keycap) gcalctool.xml:2309(replaceable) gcalctool.xml:2560(keycap)
2611msgid "y"
2612msgstr "y"
2613
2614#: gcalctool.xml:2004(para)
2615msgid "Raises the current value in the display area to the power of the next value that you enter."
2616msgstr "Повдига текущата стойност в района на преглед на степен от следващата стойност, която въведете."
2617
2618#: gcalctool.xml:2005(para)
2619msgid "2 <replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
2620msgstr "2 <replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
2621
2622#: gcalctool.xml:2009(para)
2623msgid "<replaceable>x</replaceable> Factorial"
2624msgstr "<replaceable>x</replaceable> факториел"
2625
2626#: gcalctool.xml:2010(guibutton) gcalctool.xml:2315(guibutton)
2627msgid "<placeholder-1/>!"
2628msgstr "<placeholder-1/>!"
2629
2630#: gcalctool.xml:2011(para)
2631msgid "Calculates the factorial of the current value in the display area. <replaceable>x</replaceable> factorial is <replaceable>x</replaceable>*(<replaceable>x</replaceable>-1)*(<replaceable>x</replaceable>-2)...*1. This function applies only to positive integers."
2632msgstr "Пресмята факториел от текущата стойност в района на преглед. <replaceable>x</replaceable> факториел е <replaceable>x</replaceable>*(<replaceable>x</replaceable>-1)*(<replaceable>x</replaceable>-2)...*1. Тази функция е приложима само към положителни цели числа."
2633
2634#: gcalctool.xml:2012(para)
2635msgid "4 <guibutton><replaceable>x</replaceable>!</guibutton>"
2636msgstr "4 <guibutton><replaceable>x</replaceable>!</guibutton>"
2637
2638#: gcalctool.xml:2013(para)
2639msgid "24"
2640msgstr "24"
2641
2642#: gcalctool.xml:2016(para)
2643msgid "Random Number Generator"
2644msgstr "Генератор на произволни числа"
2645
2646#: gcalctool.xml:2017(guibutton) gcalctool.xml:2019(guibutton) gcalctool.xml:2399(guibutton)
2647msgid "Rand"
2648msgstr "Случ"
2649
2650#: gcalctool.xml:2018(para)
2651msgid "Generates a random number in the range 0.0 to 1.0 then displays the random number in the display area."
2652msgstr "Генерира произволно число от 0.0 до 1.0 и после го показва в района на преглед."
2653
2654#: gcalctool.xml:2020(para)
2655msgid "0.14"
2656msgstr "0.14"
2657
2658#: gcalctool.xml:2023(para)
2659msgid "Hexadecimal Numerals"
2660msgstr "Шестнайсетични числа"
2661
2662#: gcalctool.xml:2024(para)
2663msgid "<guibutton>A</guibutton> to <guibutton>F</guibutton> inclusive"
2664msgstr "от <guibutton>A</guibutton> до <guibutton>F</guibutton> включително"
2665
2666#: gcalctool.xml:2025(para)
2667msgid "These numerals are available in hexadecimal base only."
2668msgstr "Тези числа са налични само в шестнайсетична бройна система."
2669
2670#: gcalctool.xml:2026(guibutton) gcalctool.xml:2027(para) gcalctool.xml:2128(keycap) gcalctool.xml:2129(guibutton) gcalctool.xml:2500(keycap) gcalctool.xml:2589(keycap)
2671msgid "B"
2672msgstr "B"
2673
2674#: gcalctool.xml:2036(title)
2675msgid "To Quit"
2676msgstr "Затваряне на програмата"
2677
2678#: gcalctool.xml:2037(para)
2679msgid "To quit <application>Calculator</application>, choose <menuchoice><guimenu>Calculator</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice>."
2680msgstr "За да затворите програмата <application>Калкулатор</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Калкулатор</guimenu><guimenuitem>Напускане</guimenuitem></menuchoice>."
2681
2682#: gcalctool.xml:2042(para)
2683msgid "When you quit <application>Calculator</application>, the current values of the following settings are stored and automatically applied the next time you start <application>Calculator</application>:"
2684msgstr "Когато затваряте програмата <application>Калкулатор</application>, текущите стойност на следните настройки се запазват и автоматично се прилагат следващия път, когато стартирате <application>Калкулатора</application>:"
2685
2686#: gcalctool.xml:2044(para)
2687msgid "Mode: <link linkend=\"gcalctool-basic-mode\">Basic</link>, <link linkend=\"gcalctool-advanced-mode\">Advanced</link>, <link linkend=\"gcalctool-financial-mode\">Financial</link>, or <link linkend=\"gcalctool-scientific-mode\">Scientific</link>"
2688msgstr "Режим: <link linkend=\"gcalctool-basic-mode\">Основен</link>, <link linkend=\"gcalctool-advanced-mode\">Разширен</link>, <link linkend=\"gcalctool-financial-mode\">Финансов</link> или <link linkend=\"gcalctool-scientific-mode\">Научен</link>"
2689
2690#: gcalctool.xml:2046(para)
2691msgid "<link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">Memory Registers window</link> displayed or not displayed"
2692msgstr "<link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">Прозорецът за паметовите регистри</link> показан и скрит."
2693
2694#: gcalctool.xml:2047(link)
2695msgid "Numeric base"
2696msgstr "Бройна система"
2697
2698#: gcalctool.xml:2048(link)
2699msgid "Display type"
2700msgstr "Вид на изгледа"
2701
2702#: gcalctool.xml:2049(link)
2703msgid "Trigonometric type"
2704msgstr "Тригонометричен тип"
2705
2706#: gcalctool.xml:2050(link) gcalctool.xml:2639(guimenuitem)
2707msgid "Show Trailing Zeroes"
2708msgstr "Показване на крайните нули"
2709
2710#: gcalctool.xml:2051(link) gcalctool.xml:2614(guimenuitem)
2711msgid "Show Thousands Separator"
2712msgstr "Показване на разделителя за хилядите"
2713
2714#: gcalctool.xml:2057(title)
2715msgid "Technical Information"
2716msgstr "Техническа информация"
2717
2718#: gcalctool.xml:2060(title)
2719msgid "Order of Operations"
2720msgstr "Ред на операциите"
2721
2722#: gcalctool.xml:2061(para)
2723msgid "By default, calculations are performed using arithmetic precedence. That is, the precedence of the arithmetic operators is taken into consideration and the result is only calculated when you click <guibutton>Return</guibutton>."
2724msgstr "По подразбиране, пресмятанията се извършват използвайки аритметично предимство. Тоест, предимството на аритметичните оператори се взима предвид и резултатът просто се пресмята щом натиснете <guibutton>Enter</guibutton>."
2725
2726#: gcalctool.xml:2062(para)
2727msgid "In the following example, the result of the calculation is 22 because the multiplication operator, <literal>*</literal>, has precedence over the addition operator, <literal>+</literal>."
2728msgstr "В следния пример, резултатът от пресмятането е 22, защото операторът по умножението, <literal>*</literal>, има предимство пред оператора за събирането, <literal>+</literal>."
2729
2730#: gcalctool.xml:2064(literal)
2731msgid "4 + 3 * 6 = 22"
2732msgstr "4 + 3 * 6 = 22"
2733
2734#: gcalctool.xml:2066(para)
2735msgid "If you do not wish to apply arithmetic precedence to your calculations, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Use Arithmetic Precedence</guimenuitem></menuchoice> and ensure that this option is deselected."
2736msgstr "Ако не искате да пресмятате с аритметично предимство, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Използване на аритметично предимство</guimenuitem></menuchoice> и се уверете, че тази опция не е избрана."
2737
2738#: gcalctool.xml:2067(para)
2739msgid "If you choose not to apply arithmetic precedence, then the result the calculation in the example is 42 because the calculation is performed from left to right."
2740msgstr "Ако изберете да не прилагате аритметично предимство, тогава резултатът от пресмятането в примера е 42, защото пресмятането е извършено от ляво на дясно."
2741
2742#: gcalctool.xml:2071(title)
2743msgid "Error Conditions"
2744msgstr "Условия за грешка"
2745
2746#: gcalctool.xml:2074(para)
2747msgid "Displays the word <literal>Error</literal> in the display area."
2748msgstr "Показва думата <literal>Грешка</literal> в района на преглед."
2749
2750#: gcalctool.xml:2075(para)
2751msgid "Displays an error message in the status bar."
2752msgstr "Показва съобщение за грешка в лентата за състоянието."
2753
2754#: gcalctool.xml:2076(para)
2755msgid "Makes all calculator buttons unavailable, except <guibutton>Clr</guibutton>."
2756msgstr "Прави неналични всички калкулаторни бутони, освен <guibutton>Изч</guibutton>."
2757
2758#: gcalctool.xml:2077(para)
2759msgid "Makes all calculator options unavailable."
2760msgstr "Прави всички калкулаторни опции да бъдат неналични."
2761
2762#: gcalctool.xml:2078(para)
2763msgid "Makes all calculator menu items unavailable, except <menuchoice><guimenu>Calculator</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></menuchoice> and <menuchoice><guimenu>Help</guimenu><guimenuitem>Contents</guimenuitem></menuchoice>."
2764msgstr "Прави всички елементи от менюто на калкулатора неналични, с изключение на <menuchoice><guimenu>Калкулатор</guimenu><guimenuitem>Напускане</guimenuitem></menuchoice> и <menuchoice><guimenu>Помощ</guimenu><guimenuitem>Ръководство</guimenuitem></menuchoice>."
2765
2766#: gcalctool.xml:2072(para)
2767msgid "If you perform an invalid calculation, <application>Calculator</application> indicates the error condition as follows: <placeholder-1/>"
2768msgstr "Ако извършите невалидно пресмятане, <application>Калкулаторът</application> показва съобщение за грешка условията за грешка както следва: <placeholder-1/>"
2769
2770#: gcalctool.xml:2081(para)
2771msgid "To clear the error condition, click <guibutton>Clr</guibutton> or press <keycap>Delete</keycap>."
2772msgstr "За да изчистите условиетое за грешка, натиснете <guibutton>Изч</guibutton> или клавиша <keycap>Delete</keycap>."
2773
2774#: gcalctool.xml:2087(title)
2775msgid "Quick Reference: Keyboard Shortcuts"
2776msgstr "Бърза справка: Бързи клавиши"
2777
2778#: gcalctool.xml:2088(para)
2779msgid "<xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-button\"/>, <xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-sci-options\"/>, and <xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-menu\"/> provide a quick reference for all of the <application>Calculator</application> keyboard shortcuts."
2780msgstr "<xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-button\"/>, <xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-sci-options\"/>, и <xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-menu\"/> предоставят бърза справка за всички бързи клавиши на <application>Калкулатора</application>."
2781
2782#: gcalctool.xml:2090(title)
2783msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>Calculator</application> Buttons"
2784msgstr "Бърза справка за клавиатурните бързи клавиши на <application>Калкулатора</application>: Бутони"
2785
2786#: gcalctool.xml:2099(para) gcalctool.xml:2483(para) gcalctool.xml:2578(para)
2787msgid "Keyboard Shortcut"
2788msgstr "Бързи клавиши"
2789
2790#: gcalctool.xml:2105(para) gcalctool.xml:2489(para) gcalctool.xml:2584(para)
2791msgid "See"
2792msgstr "Вижте"
2793
2794#: gcalctool.xml:2110(para)
2795msgid "<keycap>0</keycap> to <keycap>9</keycap> inclusive"
2796msgstr "от <keycap>0</keycap> до <keycap>9</keycap> включително"
2797
2798#: gcalctool.xml:2116(keycap) gcalctool.xml:2117(guibutton)
2799msgid "A"
2800msgstr "A"
2801
2802#: gcalctool.xml:2118(para) gcalctool.xml:2130(para) gcalctool.xml:2136(para) gcalctool.xml:2148(para) gcalctool.xml:2160(para) gcalctool.xml:2172(para)
2803msgid "Hexadecimal numerals"
2804msgstr "Шестадесетични числа"
2805
2806#: gcalctool.xml:2122(keycap) gcalctool.xml:2494(keycap)
2807msgid "a"
2808msgstr "a"
2809
2810#: gcalctool.xml:2123(guibutton)
2811msgid "Acc"
2812msgstr "Точ"
2813
2814#: gcalctool.xml:2134(keycap) gcalctool.xml:2135(guibutton) gcalctool.xml:2595(keycap)
2815msgid "C"
2816msgstr "C"
2817
2818#: gcalctool.xml:2140(keycap)
2819msgid "c"
2820msgstr "c"
2821
2822#: gcalctool.xml:2146(keycap) gcalctool.xml:2147(guibutton) gcalctool.xml:2506(keycap)
2823msgid "D"
2824msgstr "D"
2825
2826#: gcalctool.xml:2152(keycap)
2827msgid "d"
2828msgstr "d"
2829
2830#: gcalctool.xml:2154(para)
2831msgid "Double-declining depreciation"
2832msgstr "Двойно-понижаващо обезценяване"
2833
2834#: gcalctool.xml:2158(keycap) gcalctool.xml:2159(guibutton)
2835msgid "E"
2836msgstr "E"
2837
2838#: gcalctool.xml:2166(para)
2839msgid "Exponential"
2840msgstr "Експонента"
2841
2842#: gcalctool.xml:2176(keycap)
2843msgid "f"
2844msgstr "f"
2845
2846#: gcalctool.xml:2177(guibutton)
2847msgid "Fun"
2848msgstr "Фнк"
2849
2850#: gcalctool.xml:2182(keycap)
2851msgid "G"
2852msgstr "G"
2853
2854#: gcalctool.xml:2184(para)
2855msgid "Common logarithm"
2856msgstr "Стандартен логаритъм"
2857
2858#: gcalctool.xml:2188(keycap)
2859msgid "i"
2860msgstr "i"
2861
2862#: gcalctool.xml:2190(para)
2863msgid "Integer portion"
2864msgstr "Целочислена част"
2865
2866#: gcalctool.xml:2194(keycap)
2867msgid "J"
2868msgstr "J"
2869
2870#: gcalctool.xml:2195(guibutton)
2871msgid "Cos"
2872msgstr "Кос"
2873
2874#: gcalctool.xml:2196(para)
2875msgid "Cosine"
2876msgstr "Косинус"
2877
2878#: gcalctool.xml:2200(keycap) gcalctool.xml:2613(keycap)
2879msgid "K"
2880msgstr "K"
2881
2882#: gcalctool.xml:2201(guibutton)
2883msgid "Sin"
2884msgstr "Син"
2885
2886#: gcalctool.xml:2202(para)
2887msgid "Sine"
2888msgstr "Синус"
2889
2890#: gcalctool.xml:2206(keycap)
2891msgid "L"
2892msgstr "L"
2893
2894#: gcalctool.xml:2207(guibutton) gcalctool.xml:2208(para)
2895msgid "Tan"
2896msgstr "Тан"
2897
2898#: gcalctool.xml:2212(keycap)
2899msgid "l"
2900msgstr "l"
2901
2902#: gcalctool.xml:2214(para)
2903msgid "Straight-line depreciation"
2904msgstr "Обезценяване на права линия"
2905
2906#: gcalctool.xml:2218(keycap)
2907msgid "m"
2908msgstr "m"
2909
2910#: gcalctool.xml:2220(para)
2911msgid "Compounding term"
2912msgstr "Срок на погасяване"
2913
2914#: gcalctool.xml:2224(keycap)
2915msgid "N"
2916msgstr "N"
2917
2918#: gcalctool.xml:2226(para)
2919msgid "Natural logarithm"
2920msgstr "Натурален логаритъм"
2921
2922#: gcalctool.xml:2230(keycap) gcalctool.xml:2530(keycap)
2923msgid "n"
2924msgstr "n"
2925
2926#: gcalctool.xml:2236(keycap)
2927msgid "P"
2928msgstr "P"
2929
2930#: gcalctool.xml:2238(para)
2931msgid "Periodic payment"
2932msgstr "Периодично разплащане"
2933
2934#: gcalctool.xml:2242(keycap)
2935msgid "p"
2936msgstr "p"
2937
2938#: gcalctool.xml:2244(para)
2939msgid "Present value"
2940msgstr "Настояща стойност"
2941
2942#: gcalctool.xml:2250(para)
2943msgid "Retrieve value from memory register"
2944msgstr "Извличане на стойност от паметов регистър"
2945
2946#: gcalctool.xml:2254(keycap)
2947msgid "r"
2948msgstr "r"
2949
2950#: gcalctool.xml:2262(para)
2951msgid "Store value in memory register"
2952msgstr "Запазване на стойност в паметов регистър"
2953
2954#: gcalctool.xml:2266(keycap)
2955msgid "s"
2956msgstr "s"
2957
2958#: gcalctool.xml:2268(para)
2959msgid "Square root"
2960msgstr "Корен квадратен"
2961
2962#: gcalctool.xml:2272(keycap) gcalctool.xml:2638(keycap)
2963msgid "T"
2964msgstr "T"
2965
2966#: gcalctool.xml:2274(para)
2967msgid "Periodic interest rate"
2968msgstr "Периодична лихва"
2969
2970#: gcalctool.xml:2278(keycap)
2971msgid "t"
2972msgstr "t"
2973
2974#: gcalctool.xml:2280(para)
2975msgid "Payment period"
2976msgstr "Период на разплащане"
2977
2978#: gcalctool.xml:2284(keycap)
2979msgid "u"
2980msgstr "u"
2981
2982#: gcalctool.xml:2286(para)
2983msgid "Absolute value"
2984msgstr "Абсолютна стойност"
2985
2986#: gcalctool.xml:2290(keycap)
2987msgid "v"
2988msgstr "v"
2989
2990#: gcalctool.xml:2292(para)
2991msgid "Future value"
2992msgstr "Бъдеща стойност"
2993
2994#: gcalctool.xml:2298(para)
2995msgid "Exchange memory register value and displayed value"
2996msgstr "Замяна на стойността в паметовия регистър и стойността в района на преглед"
2997
2998#: gcalctool.xml:2302(keycap)
2999msgid "Y"
3000msgstr "Y"
3001
3002#: gcalctool.xml:2304(para)
3003msgid "Sum-of-the-years'-digits depreciation"
3004msgstr "Амортизация като сума на обезценяването"
3005
3006#: gcalctool.xml:2314(keycap)
3007msgid "!"
3008msgstr "!"
3009
3010#: gcalctool.xml:2316(para)
3011msgid "<replaceable>x</replaceable> factorial"
3012msgstr "<replaceable>x</replaceable> факториел"
3013
3014#: gcalctool.xml:2321(guibutton)
3015msgid "Con"
3016msgstr "Кон"
3017
3018#: gcalctool.xml:2322(para)
3019msgid "Constant value"
3020msgstr "Константна стойност"
3021
3022#: gcalctool.xml:2332(keycap)
3023msgid "&amp;"
3024msgstr "&amp;"
3025
3026#: gcalctool.xml:2338(para)
3027msgid "<keycap>(</keycap> and <keycap>)</keycap>"
3028msgstr "<keycap>(</keycap> и <keycap>)</keycap>"
3029
3030#: gcalctool.xml:2344(para)
3031msgid "<keycap>*</keycap> or <keycap>x</keycap>"
3032msgstr "<keycap>*</keycap> или <keycap>x</keycap>"
3033
3034#: gcalctool.xml:2374(keycap)
3035msgid ":"
3036msgstr ":"
3037
3038#: gcalctool.xml:2376(para)
3039msgid "Fractional portion"
3040msgstr "Дробна част"
3041
3042#: gcalctool.xml:2382(para)
3043msgid "Left shift <replaceable>n</replaceable>"
3044msgstr "Ляв Shift <replaceable>n</replaceable>"
3045
3046#: gcalctool.xml:2386(para)
3047msgid "<keycap>=</keycap> or <keycap>Return</keycap>"
3048msgstr "<keycap>=</keycap> или <keycap>Enter</keycap>"
3049
3050#: gcalctool.xml:2394(para)
3051msgid "Right shift <replaceable>n</replaceable>"
3052msgstr "Десен shift <replaceable>n</replaceable>"
3053
3054#: gcalctool.xml:2398(keycap)
3055msgid "?"
3056msgstr "?"
3057
3058#: gcalctool.xml:2400(para)
3059msgid "Random number generator"
3060msgstr "Генериране на произволни числа"
3061
3062#: gcalctool.xml:2404(keycap)
3063msgid "@"
3064msgstr "@"
3065
3066#: gcalctool.xml:2410(keycap)
3067msgid "["
3068msgstr "["
3069
3070#: gcalctool.xml:2412(para)
3071msgid "Get a 32-bit unsigned integer"
3072msgstr "Взимане на 32-битово неподписано цяло число"
3073
3074#: gcalctool.xml:2416(keycap)
3075msgid "]"
3076msgstr "]"
3077
3078#: gcalctool.xml:2418(para)
3079msgid "Get a 16-bit unsigned integer"
3080msgstr "Взимане на 16-битово неподписано цяло число"
3081
3082#: gcalctool.xml:2422(keycap)
3083msgid "^"
3084msgstr "^"
3085
3086#: gcalctool.xml:2428(keycap)
3087msgid "{"
3088msgstr "{"
3089
3090#: gcalctool.xml:2434(keycap)
3091msgid "|"
3092msgstr "|"
3093
3094#: gcalctool.xml:2440(keycap)
3095msgid "}"
3096msgstr "}"
3097
3098#: gcalctool.xml:2446(keycap)
3099msgid "~"
3100msgstr "~"
3101
3102#: gcalctool.xml:2458(para)
3103msgid "<keycap>Esc</keycap> or"
3104msgstr "<keycap>Esc</keycap> или"
3105
3106#: gcalctool.xml:2459(keycap) gcalctool.xml:2589(keycap) gcalctool.xml:2595(keycap) gcalctool.xml:2601(keycap) gcalctool.xml:2607(keycap) gcalctool.xml:2613(keycap) gcalctool.xml:2620(keycap) gcalctool.xml:2626(keycap) gcalctool.xml:2632(keycap) gcalctool.xml:2638(keycap) gcalctool.xml:2644(keycap)
3107msgid "Ctrl"
3108msgstr "Ctrl"
3109
3110#: gcalctool.xml:2461(para)
3111msgid "Clear entry"
3112msgstr "Изчистване на запис"
3113
3114#: gcalctool.xml:2465(keycap)
3115msgid "Delete"
3116msgstr "Delete"
3117
3118#: gcalctool.xml:2474(title)
3119msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>Calculator</application> Scientific Mode Options"
3120msgstr "Бърза справка за клавиатурните бързи клавиши на <application>Калкулатора</application>: Научен режим"
3121
3122#: gcalctool.xml:2485(para)
3123msgid "Option"
3124msgstr "Опция"
3125
3126#: gcalctool.xml:2494(keycap) gcalctool.xml:2500(keycap) gcalctool.xml:2506(keycap) gcalctool.xml:2512(keycap) gcalctool.xml:2518(keycap) gcalctool.xml:2524(keycap) gcalctool.xml:2530(keycap) gcalctool.xml:2536(keycap) gcalctool.xml:2542(keycap) gcalctool.xml:2548(keycap) gcalctool.xml:2554(keycap) gcalctool.xml:2560(keycap)
3127msgid "Alt"
3128msgstr "Alt"
3129
3130#: gcalctool.xml:2496(para)
3131msgid "Set the trigonometric type to gradians."
3132msgstr "Настройване на тригонометричния тип към градиани"
3133
3134#: gcalctool.xml:2502(para)
3135msgid "Set the numeric base to binary."
3136msgstr "Настройва бройната система към двоична."
3137
3138#: gcalctool.xml:2508(para)
3139msgid "Set the numeric base to decimal."
3140msgstr "Настройване на бройната система към десетична"
3141
3142#: gcalctool.xml:2514(para)
3143msgid "Set the display type to fixed-point format."
3144msgstr "Настройване на вида изглед към фиксирана точка"
3145
3146#: gcalctool.xml:2518(keycap)
3147msgid "g"
3148msgstr "g"
3149
3150#: gcalctool.xml:2520(para)
3151msgid "Set the trigonometric type to degrees."
3152msgstr "Настройване на тригонометричния тип към градуси."
3153
3154#: gcalctool.xml:2524(keycap) gcalctool.xml:2607(keycap)
3155msgid "I"
3156msgstr "I"
3157
3158#: gcalctool.xml:2526(para)
3159msgid "Select the inverse option for use with the trigonometric functions."
3160msgstr "Изберете обръщащата опция за използване с тригонометричните функции."
3161
3162#: gcalctool.xml:2532(para)
3163msgid "Set the display type to engineering format."
3164msgstr "Настройва вида на изгледа към инженерен формат."
3165
3166#: gcalctool.xml:2536(keycap)
3167msgid "O"
3168msgstr "O"
3169
3170#: gcalctool.xml:2538(para)
3171msgid "Set the numeric base to octal."
3172msgstr "Настройва бройната система към осмична."
3173
3174#: gcalctool.xml:2544(para)
3175msgid "Set the trigonometric type to radians."
3176msgstr "Настройване на тригонометричния тип към радиани."
3177
3178#: gcalctool.xml:2550(para)
3179msgid "Set the display type to scientific format."
3180msgstr "Настройване на изгледа към научен формат"
3181
3182#: gcalctool.xml:2556(para)
3183msgid "Set the numeric base to hexadecimal."
3184msgstr "Настройване на бройната система към шестнайсетична"
3185
3186#: gcalctool.xml:2562(para)
3187msgid "Select the hyperbolic option for use with the trigonometric functions."
3188msgstr "Изберете хиперболичната опция за използване с тригонометричните функции."
3189
3190#: gcalctool.xml:2569(title)
3191msgid "Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>Calculator</application> Menu Items"
3192msgstr "Бърза справка за клавиатурните бързи клавиши на <application>Калкулатора</application>: Елементи на менютата"
3193
3194#: gcalctool.xml:2580(para)
3195msgid "Menu Item"
3196msgstr "Елемент от меню"
3197
3198#: gcalctool.xml:2590(guimenu) gcalctool.xml:2602(guimenu) gcalctool.xml:2614(guimenu) gcalctool.xml:2621(guimenu) gcalctool.xml:2633(guimenu) gcalctool.xml:2639(guimenu)
3199msgid "View"
3200msgstr "Изглед"
3201
3202#: gcalctool.xml:2591(para)
3203msgid "Change to Basic mode"
3204msgstr "Преминаване към Основен режим"
3205
3206#: gcalctool.xml:2596(guimenu) gcalctool.xml:2608(guimenu) gcalctool.xml:2645(guimenu)
3207msgid "Edit"
3208msgstr "Редактиране"
3209
3210#: gcalctool.xml:2596(guimenuitem)
3211msgid "Copy"
3212msgstr "Копиране"
3213
3214#: gcalctool.xml:2597(para)
3215msgid "Copy the current value in the display area to the clipboard"
3216msgstr "Копиране на текущата стойност от района на преглед във временната памет"
3217
3218#: gcalctool.xml:2603(para)
3219msgid "Change to Financial mode"
3220msgstr "Преминаване към Финансов режим"
3221
3222#: gcalctool.xml:2608(guimenuitem)
3223msgid "Insert ASCII Value"
3224msgstr "Вмъкване на ASCII стойност"
3225
3226#: gcalctool.xml:2609(para)
3227msgid "Display the <guilabel>Insert ASCII Value</guilabel> dialog"
3228msgstr "Показване на прозореца за <guilabel>Вмъкване на·стойност на ASCII</guilabel>"
3229
3230#: gcalctool.xml:2615(para)
3231msgid "Display the thousands separator"
3232msgstr "Показване на разделителя за хилядите"
3233
3234#: gcalctool.xml:2620(keycap)
3235msgid "M"
3236msgstr "M"
3237
3238#: gcalctool.xml:2621(guimenuitem)
3239msgid "Memory Registers"
3240msgstr "Паметови регистри"
3241
3242#: gcalctool.xml:2622(para)
3243msgid "Display the <guilabel>Memory Registers</guilabel> window"
3244msgstr "Показване на прозореца за <guilabel>Паметови регистри</guilabel>"
3245
3246#: gcalctool.xml:2626(keycap)
3247msgid "Q"
3248msgstr "Q"
3249
3250#: gcalctool.xml:2627(guimenuitem)
3251msgid "Quit"
3252msgstr "Напускане"
3253
3254#: gcalctool.xml:2628(para)
3255msgid "Quit the <application>Calculator</application> application"
3256msgstr "Затваряне на програмата <application>Калкулатор</application>"
3257
3258#: gcalctool.xml:2634(para)
3259msgid "Change to Scientific mode"
3260msgstr "Преминаване към Научен режим"
3261
3262#: gcalctool.xml:2640(para)
3263msgid "Show trailing zeroes"
3264msgstr "Показване на завършващите нули"
3265
3266#: gcalctool.xml:2644(keycap)
3267msgid "V"
3268msgstr "V"
3269
3270#: gcalctool.xml:2645(guimenuitem)
3271msgid "Paste"
3272msgstr "Поставяне"
3273
3274#: gcalctool.xml:2646(para)
3275msgid "Paste the current value in the clipboard to the display area"
3276msgstr "Поставя текущата стойност от временната памет в района на преглед."
3277
3278#: gcalctool.xml:2650(keycap)
3279msgid "F1"
3280msgstr "F1"
3281
3282#: gcalctool.xml:2651(guimenu)
3283msgid "Help"
3284msgstr "Помощ"
3285
3286#: gcalctool.xml:2651(guimenuitem)
3287msgid "Contents"
3288msgstr "Ръководство"
3289
3290#: gcalctool.xml:2652(para)
3291msgid "Display the <application>Calculator</application> online help"
3292msgstr "Показва от Интернет помощта за <application>Калкулатора</application>."
3293
3294#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
3295#: gcalctool.xml:0(None)
3296msgid "translator-credits"
3297msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>"
3298
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.