source: help/gcalctool/gcalctool.HEAD.bg.po @ 561

Last change on this file since 561 was 561, checked in by Александър Шопов, 16 years ago

Превел съм онези гадни 3 низа. Това с help-a просто ми лази по нервите. Очевидно ще има доста реорганизации - непоносимо е начина, по който трябва да го добавям.

File size: 173.7 KB
Line 
1#
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: gcalctool manual\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6"POT-Creation-Date: 2006-02-28 08:46+0200\n"
7"PO-Revision-Date: 2006-02-28 08:58+0200\n"
8"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <z@zbrox.org>\n"
9"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
10"MIME-Version: 1.0\n"
11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
13
14#: legal.xml:2(para)
15msgid ""
16"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
17"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
18"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
19"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
20"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
21"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
22msgstr ""
23"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този "
24"документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, "
25"версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен "
26"софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и "
27"„Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink "
28"type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, "
29"разпространяван с това ръководство."
30
31#: legal.xml:12(para)
32msgid ""
33"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
34"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
35"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
36"section 6 of the license."
37msgstr ""
38"Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани "
39"под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да "
40"го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е "
41"описано в раздел 6 от лиценза."
42
43#: legal.xml:19(para)
44msgid ""
45"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
46"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
47"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
48"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
49"capital letters."
50msgstr ""
51"Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си "
52"продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена "
53"присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за "
54"документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава "
55"имената са с главни букви или начални главни букви."
56
57#: legal.xml:35(para)
58msgid ""
59"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
60"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
61"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
62"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
63"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
64"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
65"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
66"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
67"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
68"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
69"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
70msgstr ""
71"ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, "
72"ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ "
73"ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ "
74"НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ "
75"НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ "
76"ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ "
77"(НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ "
78"РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА "
79"ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е "
80"РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА "
81"ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
82
83#: legal.xml:55(para)
84msgid ""
85"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
86"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
87"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
88"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
89"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
90"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
91"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
92"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
93"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
94"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
95msgstr ""
96"ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е "
97"В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, "
98"АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, "
99"ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ "
100"КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ "
101"ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ "
102"ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, "
103"ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА "
104"ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ "
105"СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО "
106"ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
107
108#: legal.xml:28(para)
109msgid ""
110"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
111"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
112"<placeholder-1/>"
113msgstr ""
114"ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА "
115"ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: "
116"<placeholder-1/>"
117
118#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
119#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
120#: gcalctool.xml:266(None)
121msgid ""
122"@@image: 'figures/gcalctool_basic_window.png'; "
123"md5=b1a6ba1b26870f7a11bc8bb3b1171c1b"
124msgstr ""
125"@@image: 'figures/gcalctool_basic_window.png'; "
126"md5=b1a6ba1b26870f7a11bc8bb3b1171c1b"
127
128#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
129#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
130#: gcalctool.xml:294(None)
131msgid ""
132"@@image: 'figures/gcalctool_menu_symbol.png'; "
133"md5=98c0e167a3b10b26bfae58102b3d9efa"
134msgstr ""
135"@@image: 'figures/gcalctool_menu_symbol.png'; "
136"md5=98c0e167a3b10b26bfae58102b3d9efa"
137
138#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
139#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
140#: gcalctool.xml:543(None)
141msgid ""
142"@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
143msgstr ""
144"@@image: 'figures/gcalctool_advanced_window.png'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST"
145
146#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
147#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
148#: gcalctool.xml:755(None)
149msgid ""
150"@@image: 'figures/gcalctool_financial_window.png'; "
151"md5=2ac45867306e5e7f1fc719ddb29b47f5"
152msgstr ""
153"@@image: 'figures/gcalctool_financial_window.png'; "
154"md5=2ac45867306e5e7f1fc719ddb29b47f5"
155
156#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
157#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
158#: gcalctool.xml:1195(None)
159msgid ""
160"@@image: 'figures/gcalctool_scientific_window.png'; "
161"md5=d30c4b4169bd7244bbc7e0d74ebc7f9f"
162msgstr ""
163"@@image: 'figures/gcalctool_scientific_window.png'; "
164"md5=d30c4b4169bd7244bbc7e0d74ebc7f9f"
165
166#: gcalctool.xml:24(title)
167msgid "<application>Calculator</application> Manual V2.9"
168msgstr "Ръководство за <application>Калкулатор</application>, версия 2.9"
169
170#: gcalctool.xml:27(year)
171msgid "2003"
172msgstr "2003"
173
174#: gcalctool.xml:28(year)
175msgid "2004"
176msgstr "2004"
177
178#: gcalctool.xml:29(year)
179msgid "2005"
180msgstr "2005"
181
182#: gcalctool.xml:30(holder)
183msgid "Sun Microsystems"
184msgstr "Sun Microsystems"
185
186#: gcalctool.xml:41(publishername) gcalctool.xml:74(para)
187#: gcalctool.xml:83(para) gcalctool.xml:91(para) gcalctool.xml:100(para)
188#: gcalctool.xml:109(para) gcalctool.xml:118(para) gcalctool.xml:127(para)
189#: gcalctool.xml:136(para) gcalctool.xml:145(para) gcalctool.xml:154(para)
190msgid "GNOME Documentation Project"
191msgstr "Проект за документация на GNOME"
192
193#: gcalctool.xml:50(corpauthor)
194msgid "Sun Microsystems Inc."
195msgstr "Sun Microsystems Inc."
196
197#: gcalctool.xml:69(revnumber)
198msgid "Calculator Manual V2.9"
199msgstr "Ръководство за Калкулатор, версия 2.9"
200
201#: gcalctool.xml:72(para) gcalctool.xml:81(para)
202msgid "Sun Java Desktop System Documentation Team"
203msgstr "Екипът по документацията на Sun Java Desktop System"
204
205#: gcalctool.xml:78(revnumber)
206msgid "Calculator Manual V2.8"
207msgstr "Ръководство за Калкулатор, версия 2.8"
208
209#: gcalctool.xml:79(date)
210msgid "August 2004"
211msgstr "Август 2004"
212
213#: gcalctool.xml:87(revnumber)
214msgid "gcalctool Manual V2.7"
215msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.7"
216
217#: gcalctool.xml:88(date)
218msgid "February 2004"
219msgstr "Февруари 2004"
220
221#: gcalctool.xml:90(para) gcalctool.xml:98(para) gcalctool.xml:107(para)
222#: gcalctool.xml:116(para) gcalctool.xml:125(para) gcalctool.xml:134(para)
223#: gcalctool.xml:143(para) gcalctool.xml:152(para)
224msgid "Sun GNOME Documentation Team"
225msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
226
227#: gcalctool.xml:95(revnumber)
228msgid "gcalctool Manual V2.6"
229msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.6"
230
231#: gcalctool.xml:96(date)
232msgid "October 2003"
233msgstr "Октомври 2003"
234
235#: gcalctool.xml:104(revnumber)
236msgid "gcalctool Manual V2.5"
237msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.5"
238
239#: gcalctool.xml:105(date)
240msgid "July 2003"
241msgstr "Юли 2003"
242
243#: gcalctool.xml:113(revnumber)
244msgid "gcalctool Manual V2.4"
245msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.4"
246
247#: gcalctool.xml:114(date)
248msgid "June 2003"
249msgstr "Юни 2003"
250
251#: gcalctool.xml:122(revnumber)
252msgid "gcalctool Manual V2.3"
253msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.3"
254
255#: gcalctool.xml:123(date) gcalctool.xml:132(date)
256msgid "April 2003"
257msgstr "Април 2003"
258
259#: gcalctool.xml:131(revnumber)
260msgid "gcalctool Manual V2.2"
261msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.2"
262
263#: gcalctool.xml:140(revnumber)
264msgid "gcalctool Manual V2.1"
265msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.1"
266
267#: gcalctool.xml:141(date) gcalctool.xml:150(date)
268msgid "March 2003"
269msgstr "Март 2003"
270
271#: gcalctool.xml:149(revnumber)
272msgid "gcalctool Manual V2.0"
273msgstr "Ръководство за gcalctool, версия 2.0"
274
275#: gcalctool.xml:159(releaseinfo)
276msgid ""
277"This manual describes version 5.5.37 of <application>Calculator</"
278"application>."
279msgstr ""
280"Това ръководство описва <application>Калкулатор</application>, версия 5.5.37"
281
282#: gcalctool.xml:162(title)
283msgid "Feedback"
284msgstr "Обратна връзка"
285
286#: gcalctool.xml:163(para)
287msgid ""
288"To report a bug or make a suggestion regarding the <application>Calculator</"
289"application> application or this manual, follow the directions in the <ulink "
290"url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
291msgstr ""
292"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата "
293"<application>Калкулатор</application> или това ръководство, следвайте "
294"указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help"
295"\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
296
297#: gcalctool.xml:170(primary)
298msgid "gcalctool"
299msgstr "gcalctool"
300
301#: gcalctool.xml:173(primary) gcalctool.xml:2627(guimenu)
302msgid "Calculator"
303msgstr "Калкулатор"
304
305#: gcalctool.xml:179(title)
306msgid "Introduction"
307msgstr "Въведение"
308
309#: gcalctool.xml:180(para)
310msgid ""
311"The <application>Calculator</application> application provides the following "
312"modes for different types of mathematical functionality:"
313msgstr ""
314"Програмата <application>Калкулатор</application> предоставя следните режими "
315"за различни видове математическа функционалност:"
316
317#: gcalctool.xml:183(link) gcalctool.xml:2590(guimenuitem)
318msgid "Basic"
319msgstr "Основен"
320
321#: gcalctool.xml:184(para)
322msgid ""
323"The default mode. Provides standard calculator functions. You can perform "
324"standard addition, subtraction, division, and multiplication functions in "
325"Basic mode and you can use all of the Basic functions in each of the other "
326"modes."
327msgstr ""
328"Основният режим. Предоставя стандартните калкулаторни функции. Може да "
329"извършвате стандартно събиране, изваждане, делене и умножения в този режим. "
330"Можете също да използвате основните функции и във всеки от другите режими."
331
332#: gcalctool.xml:187(link)
333msgid "Advanced"
334msgstr "Разширен"
335
336#: gcalctool.xml:188(para)
337msgid ""
338"Provides advanced calculator functions. You can store numbers in 10 "
339"different memory registers, and easily retrieve and replace the numbers in "
340"the memory registers. You can use all of the Advanced functions in Financial "
341"and Scientific modes."
342msgstr ""
343"Предоставя допълнителни калкулаторни функции. Може да запазвате числа в 10 "
344"различни паметови регистри и лесно да ги извличате и заменяте числата в "
345"паметовите регистри. Може да използвате допълнителни функции във финансовия "
346"и научен режим."
347
348#: gcalctool.xml:191(link) gcalctool.xml:2602(guimenuitem)
349msgid "Financial"
350msgstr "Финансов"
351
352#: gcalctool.xml:192(para)
353msgid "Provides several complex financial functions."
354msgstr "Предоставя няколко сложни финансови функции."
355
356#: gcalctool.xml:195(link) gcalctool.xml:2633(guimenuitem)
357msgid "Scientific"
358msgstr "Научен"
359
360#: gcalctool.xml:196(para)
361msgid ""
362"Provides many additional mathematical functions, including trigonometric and "
363"bitwise functions. You can also store your own functions and constants, when "
364"you use Scientific mode."
365msgstr ""
366"Предоставя много допълнителни математически функции, включително "
367"тригонометрични функции. Може също да запазвате ваши функции и константи, "
368"когато използвате научния режим."
369
370#: gcalctool.xml:200(para)
371msgid ""
372"You can use <application>Calculator</application> in the following numbering "
373"systems:"
374msgstr ""
375"Може да използвате <application>Калкулатора</application> в следните бройни "
376"системи:"
377
378#: gcalctool.xml:208(para)
379msgid "Numbering System"
380msgstr "Бройна система"
381
382#: gcalctool.xml:210(para)
383msgid "Base"
384msgstr "Основа"
385
386#: gcalctool.xml:215(para)
387msgid "Binary"
388msgstr "Двоична"
389
390#: gcalctool.xml:216(para) gcalctool.xml:408(guibutton)
391#: gcalctool.xml:444(para) gcalctool.xml:599(superscript)
392#: gcalctool.xml:720(keycap) gcalctool.xml:724(keycap)
393#: gcalctool.xml:728(keycap) gcalctool.xml:1660(guibutton)
394#: gcalctool.xml:2405(superscript)
395msgid "2"
396msgstr "2"
397
398#: gcalctool.xml:219(para)
399msgid "Octal"
400msgstr "Осмична"
401
402#: gcalctool.xml:220(para)
403msgid "8"
404msgstr "8"
405
406#: gcalctool.xml:223(para)
407msgid "Decimal"
408msgstr "Десетична"
409
410#: gcalctool.xml:224(para)
411msgid "10"
412msgstr "10"
413
414#: gcalctool.xml:227(para)
415msgid "Hexadecimal"
416msgstr "Шестнайсетична"
417
418#: gcalctool.xml:228(para) gcalctool.xml:2006(para)
419msgid "16"
420msgstr "16"
421
422#: gcalctool.xml:239(title)
423msgid "Getting Started"
424msgstr "Първи стъпки"
425
426#: gcalctool.xml:240(para)
427msgid ""
428"You can start <application>Calculator</application> in the following ways:"
429msgstr ""
430"Може да стартирате <application>Калкулатора</application> по следните начини:"
431
432#: gcalctool.xml:243(term)
433msgid "Menu"
434msgstr "От менюто"
435
436#: gcalctool.xml:245(para)
437msgid ""
438"Choose <menuchoice><guimenu>Accessories</guimenu><guimenuitem>Calculator</"
439"guimenuitem></menuchoice>."
440msgstr ""
441"Изберете <menuchoice><guimenu>Помощни програми</"
442"guimenu><guimenuitem>Калкулатор</guimenuitem></menuchoice>."
443
444#: gcalctool.xml:251(term)
445msgid "Command line"
446msgstr "От командния ред"
447
448#: gcalctool.xml:253(para)
449msgid "Execute the following command: <userinput>gnome-calculator</userinput>"
450msgstr "Изпълнете следната команда: <userinput>gnome-calculator</userinput>"
451
452#: gcalctool.xml:258(para)
453msgid ""
454"When you start <application><application>Calculator</application></"
455"application>, the following window is displayed:"
456msgstr ""
457"Когато стартирате <application><application>Калкулатора</application></"
458"application> се появява следният прозорец:"
459
460#: gcalctool.xml:262(title)
461msgid "<application>Calculator</application> Basic Mode Window"
462msgstr "Прозорецът на <application>Калкулатор</application> в основен режим"
463
464#: gcalctool.xml:269(phrase)
465msgid "Shows <application>Calculator</application> Basic mode window."
466msgstr ""
467"Показва в основен режим прозореца на <application>Калкулатора</application>."
468
469#. ==== End of Figure ====
470#: gcalctool.xml:275(para)
471msgid ""
472"The <application><application>Calculator</application></application> window "
473"contains the following elements:"
474msgstr ""
475"Прозорецът на <application><application>Калкулатора</application></"
476"application> съдържа следните елементи:"
477
478#: gcalctool.xml:277(term)
479msgid "Menubar"
480msgstr "Лента с менюта"
481
482#: gcalctool.xml:279(para)
483msgid ""
484"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
485"with <application><application>Calculator</application></application>."
486msgstr ""
487"Менютата на лентата с менюта съдържат всички командите, които можете да "
488"използвате при работа с <application><application>Калкулатора</application></"
489"application>."
490
491#: gcalctool.xml:282(term)
492msgid "Display area"
493msgstr "Район на преглед"
494
495#: gcalctool.xml:284(para)
496msgid ""
497"The display area shows the numbers that you enter, and the results of "
498"calculations. If you are not using arithmetic precedence, you can only enter "
499"numbers of up to forty digits."
500msgstr ""
501"Районът на преглед показва числата, които въвеждате и резултатите от "
502"пресмятанията. Ако не използвате аритметично предимство, може да въведате "
503"само числа до 40 цифри."
504
505#: gcalctool.xml:287(term)
506msgid "Mode area"
507msgstr "Район на режима"
508
509#: gcalctool.xml:289(para)
510msgid ""
511"The mode area displays the buttons for the current mode. The Basic mode "
512"buttons are always displayed. Advanced mode buttons are also available in "
513"Financial and Scientific modes."
514msgstr ""
515"Районът на режима показва бутоните за текущия режим. Бутоните на основния "
516"режим са винаги показани. Бутоните на разширения режим са също видими във "
517"финансовия и научен режими."
518
519#: gcalctool.xml:292(term)
520msgid "Popup Menu"
521msgstr "Изскачащо меню"
522
523#: gcalctool.xml:294(phrase)
524msgid "Shows popup-menu symbol."
525msgstr "Показва символа за изскачащо меню."
526
527#: gcalctool.xml:294(para)
528msgid ""
529"The <placeholder-1/> symbol on a <application>Calculator</application> "
530"button indicates that a popup menu is displayed when you click on that "
531"button."
532msgstr ""
533"Символът <placeholder-1/> върху бутон на <application>Калкулатора</"
534"application> показва, че ще се появи изскачащо меню, когато натиснете този "
535"бутон."
536
537#: gcalctool.xml:298(term)
538msgid "Status Bar"
539msgstr "Лента за състоянието"
540
541#: gcalctool.xml:300(para)
542msgid "The status bar displays messages on the status of your calculations."
543msgstr ""
544"Лентата за състоянието показва съобщения за статуса на пресмятанията Ви."
545
546#: gcalctool.xml:307(title)
547msgid "Usage"
548msgstr "Употреба"
549
550#: gcalctool.xml:311(title)
551msgid "To Use Calculator Functions"
552msgstr "Използване на функциите на калкулатора"
553
554#: gcalctool.xml:312(para)
555msgid "To perform a calculation, use one of the following methods:"
556msgstr "За да извършите пресмятане, използвайте един от следните методи:"
557
558#: gcalctool.xml:315(para)
559msgid ""
560"Click on the <application>Calculator</application> buttons to enter numbers "
561"and functions."
562msgstr ""
563"Натискайте бутоните на <application>Калкулатора</application>, за да "
564"въвеждате числа и функции."
565
566#: gcalctool.xml:318(para)
567msgid ""
568"Give focus to the <application>Calculator</application> window, then use the "
569"keyboard or numeric keypad to specify the calculation that you want to "
570"perform. For a complete list of keyboard shortcuts, see <xref linkend="
571"\"gcalctool-keyboard-shortcut\"/>."
572msgstr ""
573"Изберете прозореца на <application>Калкулатора</application> и после "
574"използвайте клавиатурата или цифровите бутони, за да определите "
575"пресмятането, което искате да извършите. За пълен списък на клавиатурните "
576"бързи клавиши, вижте <xref·linkend=\"gcalctool-keyboard-shortcut\"/>."
577
578#: gcalctool.xml:321(para)
579msgid ""
580"The <application>Calculator</application> application automatically displays "
581"numbers with more than 40 digits, and small numbers, as exponential numbers. "
582"For example, the following table shows the value that is displayed when you "
583"use the decimal numeric base with an accuracy of 2 significant places:"
584msgstr ""
585"Програмата <application>Калкулатор</application> автоматично показва числата "
586"с повече от 40 цифри и малки числа като експоненциални числа. Например, "
587"следната таблица показва стойността, която се показва, когато използвате "
588"десетична основа с точност до 2 значими позиции:"
589
590#: gcalctool.xml:329(para)
591msgid "Display"
592msgstr "Показва"
593
594#: gcalctool.xml:331(para)
595msgid "Signifies"
596msgstr "Обозначава"
597
598#: gcalctool.xml:336(para)
599msgid "1.23e+37"
600msgstr "1.23e+37"
601
602#: gcalctool.xml:337(para)
603msgid "1.23 * 10<superscript>37</superscript>"
604msgstr "1.23 * 10<superscript>37</superscript>"
605
606#: gcalctool.xml:340(para)
607msgid "1e-5"
608msgstr "1e-5"
609
610#: gcalctool.xml:341(para)
611msgid "0.00001"
612msgstr "0.00001"
613
614#: gcalctool.xml:347(para)
615msgid ""
616"For information about how to enter a number in exponential format, see <xref "
617"linkend=\"gcalctool-enter-exp\"/>."
618msgstr ""
619"За информация относно как да въвеждате число в експоненциален формат, вижте "
620"<xref·linkend=\"gcalctool-enter-exp\"/>."
621
622#: gcalctool.xml:350(title)
623msgid "To Display a Separator in Large Numbers"
624msgstr "Показване на разделител при големите числа"
625
626#: gcalctool.xml:351(para)
627msgid ""
628"To insert a separator between every three digits to the left of the numeric "
629"point in decimal base, choose <menuchoice><guimenu>View</"
630"guimenu><guimenuitem>Show Thousands Separator</guimenuitem></menuchoice>."
631msgstr ""
632"За да вмъкнете разделител между всеки три цифри от ляво на десетичната "
633"запетая при десетичната основа, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
634"guimenu><guimenuitem>Показване на разделителя за хилядите</guimenuitem></"
635"menuchoice>."
636
637#: gcalctool.xml:354(para)
638msgid "The separator character is not displayed when you use the C locale."
639msgstr "Разделителният символ не се показва, когато използвате локалата C."
640
641#: gcalctool.xml:359(title)
642msgid "To Copy and Paste in the Display Area"
643msgstr "Копиране и поставяне в района на преглед"
644
645#: gcalctool.xml:360(para)
646msgid ""
647"To copy the result of a calculation, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
648"guimenu><guimenuitem>Copy</guimenuitem></menuchoice>. You can paste the "
649"value into another application."
650msgstr ""
651"За да копирате резултата на пресмятане, изберете "
652"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Копиране</"
653"guimenuitem></menuchoice>. Може да поставите стойността в друга програма."
654
655#: gcalctool.xml:362(para)
656msgid ""
657"To paste a previously copied value into the display area, choose "
658"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Paste</guimenuitem></"
659"menuchoice>."
660msgstr ""
661"За да поставите копирана стойност в района на преглед, изберете "
662"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Поставяне</"
663"guimenuitem></menuchoice>."
664
665#: gcalctool.xml:369(title)
666msgid "To Perform Basic Calculations"
667msgstr "Извършване на основни пресмятания"
668
669#: gcalctool.xml:370(para)
670msgid ""
671"Basic mode is displayed by default when you first start "
672"<application>Calculator</application>. To explicitly invoke Basic mode, "
673"choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Basic</guimenuitem></"
674"menuchoice>."
675msgstr ""
676"Основният режим се показва по подразбиране, когато стартирате за пръв път "
677"<application>Калкулатора</application>. За да извикате изрично основния "
678"режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Основен "
679"режим</guimenuitem></menuchoice>."
680
681#: gcalctool.xml:372(title)
682msgid "To Perform Simple Calculations"
683msgstr "Извършване на прости пресмятания"
684
685#: gcalctool.xml:373(para)
686msgid ""
687"To perform simple calculations, use the buttons described in <xref linkend="
688"\"gcalctool-TBL-simple-calc\"/>."
689msgstr ""
690"За да извършите прости пресмятания, използвайте бутоните описани в "
691"<xref·linkend=\"gcalctool-TBL-simple-calc\"/>."
692
693#: gcalctool.xml:375(title)
694msgid "Performing Simple Calculations"
695msgstr "Извършване на прости пресмятания"
696
697#: gcalctool.xml:385(para) gcalctool.xml:472(para) gcalctool.xml:563(para)
698#: gcalctool.xml:662(para) gcalctool.xml:777(para) gcalctool.xml:1251(para)
699#: gcalctool.xml:1295(para) gcalctool.xml:1334(para) gcalctool.xml:1373(para)
700#: gcalctool.xml:1411(para) gcalctool.xml:1525(para) gcalctool.xml:1572(para)
701#: gcalctool.xml:1845(para) gcalctool.xml:1891(para) gcalctool.xml:1975(para)
702#: gcalctool.xml:2103(para) gcalctool.xml:2178(para) gcalctool.xml:2487(para)
703#: gcalctool.xml:2582(para)
704msgid "Function"
705msgstr "Функция"
706
707#: gcalctool.xml:387(para) gcalctool.xml:474(para) gcalctool.xml:565(para)
708#: gcalctool.xml:664(para) gcalctool.xml:779(para) gcalctool.xml:1253(para)
709#: gcalctool.xml:1297(para) gcalctool.xml:1336(para) gcalctool.xml:1375(para)
710#: gcalctool.xml:1413(para) gcalctool.xml:1527(para) gcalctool.xml:1574(para)
711#: gcalctool.xml:1893(para) gcalctool.xml:1977(para) gcalctool.xml:2101(para)
712msgid "Button"
713msgstr "Бутон"
714
715#: gcalctool.xml:389(para) gcalctool.xml:476(para) gcalctool.xml:567(para)
716#: gcalctool.xml:666(para) gcalctool.xml:715(para) gcalctool.xml:781(para)
717#: gcalctool.xml:1255(para) gcalctool.xml:1299(para) gcalctool.xml:1338(para)
718#: gcalctool.xml:1377(para) gcalctool.xml:1415(para) gcalctool.xml:1529(para)
719#: gcalctool.xml:1576(para) gcalctool.xml:1744(para) gcalctool.xml:1895(para)
720#: gcalctool.xml:1944(para) gcalctool.xml:1979(para)
721msgid "Description"
722msgstr "Описание"
723
724#: gcalctool.xml:391(para) gcalctool.xml:478(para) gcalctool.xml:569(para)
725#: gcalctool.xml:668(para) gcalctool.xml:783(para) gcalctool.xml:1417(para)
726#: gcalctool.xml:1531(para) gcalctool.xml:1578(para) gcalctool.xml:1897(para)
727#: gcalctool.xml:1981(para)
728msgid "Example"
729msgstr "Пример"
730
731#: gcalctool.xml:393(para) gcalctool.xml:480(para) gcalctool.xml:571(para)
732#: gcalctool.xml:670(para) gcalctool.xml:785(para) gcalctool.xml:1219(para)
733#: gcalctool.xml:1419(para) gcalctool.xml:1533(para) gcalctool.xml:1580(para)
734#: gcalctool.xml:1899(para) gcalctool.xml:1983(para)
735msgid "Result"
736msgstr "Резултат"
737
738#: gcalctool.xml:398(para) gcalctool.xml:2112(para)
739msgid "Numerals"
740msgstr "Цифрови"
741
742#: gcalctool.xml:399(para) gcalctool.xml:2111(para)
743msgid "<guibutton>0</guibutton> to <guibutton>9</guibutton> inclusive"
744msgstr "от <guibutton>0</guibutton> до <guibutton>9</guibutton> включително"
745
746#: gcalctool.xml:400(para)
747msgid ""
748"In decimal and hexadecimal base, all numerals are available. In octal base, "
749"<guibutton>8</guibutton> and <guibutton>9</guibutton> are unavailable. In "
750"binary base, only <guibutton>0</guibutton> and <guibutton>1</guibutton> are "
751"available. The default base is decimal."
752msgstr ""
753"В десетична и шестнайсетична основа, всички числа са налични. В осмична, "
754"<guibutton>8</guibutton> и <guibutton>9</guibutton> не са налични. В "
755"двоична, само <guibutton>0</guibutton> и <guibutton>1</guibutton> са "
756"налични. Стандартната основа е десетичната."
757
758#: gcalctool.xml:401(guibutton) gcalctool.xml:402(para)
759#: gcalctool.xml:408(guibutton) gcalctool.xml:430(para)
760#: gcalctool.xml:496(para) gcalctool.xml:1456(para) gcalctool.xml:1484(para)
761#: gcalctool.xml:1542(para)
762msgid "1"
763msgstr "1"
764
765#: gcalctool.xml:405(para) gcalctool.xml:2364(para)
766msgid "Numeric point"
767msgstr "Десетична запетая"
768
769#: gcalctool.xml:406(guibutton) gcalctool.xml:408(guibutton)
770#: gcalctool.xml:2362(keycap) gcalctool.xml:2363(guibutton)
771msgid "."
772msgstr "."
773
774#: gcalctool.xml:407(para)
775msgid "Starts the fractional part of a numeric entry."
776msgstr "Започва дробната част от числовия запис."
777
778#: gcalctool.xml:409(para) gcalctool.xml:1225(para)
779msgid "1.2"
780msgstr "1.2"
781
782#: gcalctool.xml:412(para) gcalctool.xml:2388(para)
783msgid "Calculate a result"
784msgstr "Пресмятане на резултат"
785
786#: gcalctool.xml:413(guibutton) gcalctool.xml:1660(guibutton)
787#: gcalctool.xml:2387(guibutton)
788msgid "="
789msgstr "="
790
791#: gcalctool.xml:414(para)
792msgid "Displays the result of the current calculation in the current base."
793msgstr "Показва резултата от текущото пресмятане в текущата бройна система."
794
795#: gcalctool.xml:415(para) gcalctool.xml:422(para)
796msgid ""
797"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
798msgstr ""
799"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
800
801#: gcalctool.xml:416(para) gcalctool.xml:423(para) gcalctool.xml:489(para)
802#: gcalctool.xml:595(para) gcalctool.xml:1725(keycap)
803#: gcalctool.xml:1850(keycap)
804msgid "3"
805msgstr "3"
806
807#: gcalctool.xml:419(para) gcalctool.xml:2352(para)
808msgid "Addition"
809msgstr "Събиране"
810
811#: gcalctool.xml:420(guibutton) gcalctool.xml:2350(keycap)
812#: gcalctool.xml:2351(guibutton)
813msgid "+"
814msgstr "+"
815
816#: gcalctool.xml:421(para)
817msgid ""
818"Adds the current value in the display area to the next number that you enter."
819msgstr ""
820"Добавя към текущата стойност в района на преглед, следващото число, което "
821"въведете."
822
823#: gcalctool.xml:426(para) gcalctool.xml:2358(para)
824msgid "Subtraction"
825msgstr "Изваждане"
826
827#: gcalctool.xml:427(guibutton) gcalctool.xml:2356(keycap)
828#: gcalctool.xml:2357(guibutton)
829msgid "-"
830msgstr "-"
831
832#: gcalctool.xml:428(para)
833msgid ""
834"Subtracts from the current value in the display area the next number that "
835"you enter."
836msgstr ""
837"Изважда от текущата стойност в района на преглед, следващото число, което "
838"въведете."
839
840#: gcalctool.xml:429(para)
841msgid ""
842"3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
843msgstr ""
844"3 <guibutton>-</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
845
846#: gcalctool.xml:433(para) gcalctool.xml:2346(para)
847msgid "Multiplication"
848msgstr "Умножение"
849
850#: gcalctool.xml:434(guibutton) gcalctool.xml:2345(guibutton)
851msgid "*"
852msgstr "*"
853
854#: gcalctool.xml:435(para)
855msgid ""
856"Multiplies the current value in the display area by the next number that you "
857"enter."
858msgstr ""
859"Умножава текущата стойност в района на преглед по следващото число, което "
860"въведете."
861
862#: gcalctool.xml:436(para)
863msgid ""
864"3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
865msgstr ""
866"3 <guibutton>*</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
867
868#: gcalctool.xml:437(para) gcalctool.xml:866(para) gcalctool.xml:1076(para)
869#: gcalctool.xml:1122(para)
870msgid "6"
871msgstr "6"
872
873#: gcalctool.xml:440(para) gcalctool.xml:2370(para)
874msgid "Division"
875msgstr "Делене"
876
877#: gcalctool.xml:441(guibutton) gcalctool.xml:2368(keycap)
878#: gcalctool.xml:2369(guibutton)
879msgid "/"
880msgstr "/"
881
882#: gcalctool.xml:442(para)
883msgid ""
884"Divides the current value in the display area by the next number that you "
885"enter."
886msgstr ""
887"Разделя текущата стойност в района на преглед на следващото число, което "
888"въведете."
889
890#: gcalctool.xml:443(para)
891msgid ""
892"6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
893msgstr ""
894"6 <guibutton>/</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
895
896#: gcalctool.xml:447(para) gcalctool.xml:2142(para)
897msgid "Change the arithmetic sign"
898msgstr "Промяна на аритметичния знак"
899
900#: gcalctool.xml:448(guibutton) gcalctool.xml:1660(guibutton)
901#: gcalctool.xml:2141(guibutton)
902msgid "+/-"
903msgstr "+/-"
904
905#: gcalctool.xml:449(para)
906msgid ""
907"Changes a positive number to a negative number, or a negative number to a "
908"positive number."
909msgstr "Променя положително число на отрицателно и обратното."
910
911#: gcalctool.xml:450(para)
912msgid "8 <guibutton>+/-</guibutton>"
913msgstr "8 <guibutton>+/-</guibutton>"
914
915#: gcalctool.xml:451(para)
916msgid "-8"
917msgstr "-8"
918
919#: gcalctool.xml:459(title)
920msgid "To Erase Characters"
921msgstr "Изтриване на символи"
922
923#: gcalctool.xml:460(para)
924msgid ""
925"To erase characters, use the buttons described in <xref linkend=\"gcalctool-"
926"TBL-erase-char\"/>."
927msgstr ""
928"За да изтриете символи, използвайте бутоните описани в <xref·linkend="
929"\"gcalctool-TBL-erase-char\"/>."
930
931#: gcalctool.xml:462(title)
932msgid "Erasing Characters"
933msgstr "Изтриване на символи"
934
935#: gcalctool.xml:485(para) gcalctool.xml:2452(keycap) gcalctool.xml:2454(para)
936#: gcalctool.xml:2459(keycap)
937msgid "Backspace"
938msgstr "Backspace"
939
940#: gcalctool.xml:486(guibutton) gcalctool.xml:2453(guibutton)
941msgid "Bksp"
942msgstr "Bksp"
943
944#: gcalctool.xml:487(para)
945msgid "Removes the rightmost character from the display area."
946msgstr "Премахва най-крайния дясностоящ символ от района на преглед."
947
948#: gcalctool.xml:488(para)
949msgid ""
950"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
951"guibutton><guibutton>Bksp</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
952msgstr ""
953"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
954"guibutton><guibutton>Bksp</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
955
956#: gcalctool.xml:492(para)
957msgid "Clear Entry"
958msgstr "Изчистване на запис"
959
960#: gcalctool.xml:493(guibutton) gcalctool.xml:2460(guibutton)
961msgid "CE"
962msgstr "CE"
963
964#: gcalctool.xml:494(para)
965msgid "Removes the current value from the display area."
966msgstr "Премахва текущата стойност от района на преглед."
967
968#: gcalctool.xml:495(para)
969msgid ""
970"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
971"guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
972msgstr ""
973"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
974"guibutton><guibutton>CE</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
975
976#: gcalctool.xml:499(para) gcalctool.xml:2467(para)
977msgid "Clear"
978msgstr "Изчистване"
979
980#: gcalctool.xml:500(guibutton) gcalctool.xml:2466(guibutton)
981msgid "Clr"
982msgstr "Изч"
983
984#: gcalctool.xml:501(para)
985msgid ""
986"Resets the current value in the display area to zero and removes any "
987"previous calculation results. <guibutton>Clr</guibutton> also deselects the "
988"<guilabel>Hyp</guilabel> and <guilabel>Inv</guilabel> options in Scientific."
989msgstr ""
990"Занулява текущата стойност в района на преглед и премахва предишни "
991"пресметнати резултати. <guibutton>Изч</guibutton> също така маха избора от "
992"<guilabel>Хип</guilabel> и <guilabel>Инв</guilabel> опциите в Научен режим."
993
994#: gcalctool.xml:502(para)
995msgid ""
996"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
997"guibutton><guibutton>Clr</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
998msgstr ""
999"1 <guibutton>+</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>2</"
1000"guibutton><guibutton>Clr</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
1001
1002#: gcalctool.xml:503(para)
1003msgid "0"
1004msgstr "0"
1005
1006#: gcalctool.xml:517(title)
1007msgid "To Display ASCII Values"
1008msgstr "Показване на ASCII стойности"
1009
1010#: gcalctool.xml:518(para)
1011msgid ""
1012"To display the ASCII value of a character, choose <menuchoice><guimenu>Edit</"
1013"guimenu><guimenuitem>Insert ASCII Value</guimenuitem></menuchoice>."
1014msgstr ""
1015"За да покажете ASCII стойността на символ, изберете "
1016"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Вмъкване на стойност "
1017"от ASCII...</guimenuitem></menuchoice>."
1018
1019#: gcalctool.xml:523(para)
1020msgid "The Insert ASCII Value dialog is displayed."
1021msgstr "Появява се прозорецът за вмъкване на ASCII стойност."
1022
1023#: gcalctool.xml:524(para)
1024msgid ""
1025"Enter the required character in the <guilabel>Character</guilabel> field, "
1026"then click <guibutton>Insert</guibutton>. The ASCII value of that character, "
1027"in the current numeric base, appears in the display area. For example, the "
1028"ASCII value of B in decimal base is 66."
1029msgstr ""
1030"Въведете изисквания символ в полето <guilabel>Символ</guilabel> и натиснете "
1031"<guibutton>Вмъкване</guibutton>. ASCII стойността на този символ, в текущата "
1032"бройна система, се появява в района на преглед. Примерно, ASCII стойността "
1033"на B в десетична бройна система е 66."
1034
1035#: gcalctool.xml:529(title)
1036msgid "To Perform Advanced Calculations"
1037msgstr "Извършване на сложни пресмятания"
1038
1039#: gcalctool.xml:530(para)
1040msgid ""
1041"To change to Advanced mode, choose <menuchoice><guimenu>View</"
1042"guimenu><guimenuitem>Advanced</guimenuitem></menuchoice>."
1043msgstr ""
1044"За да преминете към Разширен режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
1045"guimenu><guimenuitem>Разширен режим</guimenuitem></menuchoice>."
1046
1047#: gcalctool.xml:536(para)
1048msgid ""
1049"When you change to Advanced mode, the following buttons are displayed to the "
1050"right of the Basic mode buttons:"
1051msgstr ""
1052"Когато преминете към Разширен режим, следните бутони се появяавт в дясно от "
1053"бутоните на Основния режим."
1054
1055#: gcalctool.xml:539(title)
1056msgid "<application>Calculator</application> Advanced Mode Buttons"
1057msgstr "Бутони на разширения режим на <application>Калкулатор</application>"
1058
1059#: gcalctool.xml:546(phrase)
1060msgid "Shows <application>Calculator</application> Advanced mode buttons."
1061msgstr ""
1062"Показва бутоните на Разширения режим на <application>Калкулатора</"
1063"application>."
1064
1065#: gcalctool.xml:553(title)
1066msgid "Performing Advanced Calculations"
1067msgstr "Извършване на сложни пресмятания"
1068
1069#: gcalctool.xml:576(para) gcalctool.xml:2328(para)
1070msgid "Percentage"
1071msgstr "Процент"
1072
1073#: gcalctool.xml:577(guibutton) gcalctool.xml:2326(keycap)
1074#: gcalctool.xml:2327(guibutton)
1075msgid "%"
1076msgstr "%"
1077
1078#: gcalctool.xml:578(para)
1079msgid ""
1080"Uses the next number that you enter to calculate the percentage of the "
1081"current value in the display area."
1082msgstr ""
1083"Използва следващия номер, който въведете, за да пресметне процента от "
1084"текущата стойност в района на преглед."
1085
1086#: gcalctool.xml:579(para)
1087msgid ""
1088"200 <guibutton>%</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
1089msgstr ""
1090"200 <guibutton>%</guibutton><guibutton>2</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
1091
1092#: gcalctool.xml:580(para) gcalctool.xml:870(para) gcalctool.xml:1126(para)
1093#: gcalctool.xml:1949(keycap) gcalctool.xml:1953(keycap)
1094msgid "4"
1095msgstr "4"
1096
1097#: gcalctool.xml:583(para) gcalctool.xml:2256(para)
1098msgid "Reciprocal"
1099msgstr "Реципрочност"
1100
1101#: gcalctool.xml:584(replaceable) gcalctool.xml:599(replaceable)
1102#: gcalctool.xml:2003(replaceable) gcalctool.xml:2010(replaceable)
1103#: gcalctool.xml:2255(replaceable) gcalctool.xml:2309(replaceable)
1104#: gcalctool.xml:2315(replaceable) gcalctool.xml:2405(replaceable)
1105#: gcalctool.xml:2554(keycap)
1106msgid "x"
1107msgstr "x"
1108
1109#: gcalctool.xml:584(guibutton) gcalctool.xml:2255(guibutton)
1110msgid "1/<placeholder-1/>"
1111msgstr "1/<placeholder-1/>"
1112
1113#: gcalctool.xml:585(para)
1114msgid "Divides 1 by the current value in the display area."
1115msgstr "Разделя 1 на текущата стойност в района на преглед."
1116
1117#: gcalctool.xml:586(para)
1118msgid "4 <guibutton>1/<replaceable>x</replaceable></guibutton>"
1119msgstr "4 <guibutton>1/<replaceable>x</replaceable></guibutton>"
1120
1121#: gcalctool.xml:587(para)
1122msgid "0.25"
1123msgstr "0.25"
1124
1125#: gcalctool.xml:591(para)
1126msgid "Square Root"
1127msgstr "Корен квадратен"
1128
1129#: gcalctool.xml:592(guibutton) gcalctool.xml:2267(guibutton)
1130msgid "Sqrt"
1131msgstr "кркв"
1132
1133#: gcalctool.xml:593(para)
1134msgid "Calculates the square root of the current value in the display area."
1135msgstr "Пресмята квадратния корен на текущата стойност в района на преглед."
1136
1137#: gcalctool.xml:594(para)
1138msgid "9 <guibutton>Sqrt</guibutton>"
1139msgstr "9 <guibutton>кркв</guibutton>"
1140
1141#: gcalctool.xml:598(para) gcalctool.xml:2406(para)
1142msgid "Square"
1143msgstr "Квадрат"
1144
1145#: gcalctool.xml:600(para)
1146msgid "Calculates the square of the current value in the display area."
1147msgstr "Пресмята квадрата на текущата стойност в района на преглед."
1148
1149#: gcalctool.xml:601(para)
1150msgid "3 <replaceable>x</replaceable><superscript>2</superscript>"
1151msgstr "3 <replaceable>x</replaceable><superscript>2</superscript>"
1152
1153#: gcalctool.xml:602(para)
1154msgid "9"
1155msgstr "9"
1156
1157#: gcalctool.xml:605(para)
1158msgid "Integer Portion"
1159msgstr "Целочислена част"
1160
1161#: gcalctool.xml:606(guibutton) gcalctool.xml:2189(guibutton)
1162msgid "Int"
1163msgstr "Цел"
1164
1165#: gcalctool.xml:607(para)
1166msgid ""
1167"Calculates the integer portion of the current value in the display area."
1168msgstr "Пресмята целочислената част на текущата стойност в района на преглед."
1169
1170#: gcalctool.xml:608(para)
1171msgid "-23.45 <guibutton>Int</guibutton>"
1172msgstr "-23.45 <guibutton>Цел</guibutton>"
1173
1174#: gcalctool.xml:609(para)
1175msgid "-23"
1176msgstr "-23"
1177
1178#: gcalctool.xml:612(para)
1179msgid "Fractional Portion"
1180msgstr "Дробна част"
1181
1182#: gcalctool.xml:613(guibutton) gcalctool.xml:2375(guibutton)
1183msgid "Frac"
1184msgstr "Дроб"
1185
1186#: gcalctool.xml:614(para)
1187msgid ""
1188"Calculates the fractional portion of the current value in the display area."
1189msgstr "Пресмята дробната част на текущата стойност в района на преглед."
1190
1191#: gcalctool.xml:615(para)
1192msgid "-23.45 <guibutton>Frac</guibutton>"
1193msgstr "-23.45 <guibutton>Дроб</guibutton>"
1194
1195#: gcalctool.xml:616(para)
1196msgid "-0.45"
1197msgstr "-0.45"
1198
1199#: gcalctool.xml:619(para)
1200msgid "Absolute Value"
1201msgstr "Абсолютна стойност"
1202
1203#: gcalctool.xml:620(guibutton) gcalctool.xml:2285(guibutton)
1204msgid "Abs"
1205msgstr "Абс"
1206
1207#: gcalctool.xml:621(para)
1208msgid "Calculates the absolute value of the current value in the display area."
1209msgstr ""
1210"Пресмята абсолютната стойност на текущата стойност в района на преглед."
1211
1212#: gcalctool.xml:622(para)
1213msgid "-23.45 <guibutton>Abs</guibutton>"
1214msgstr "-23.45 <guibutton>Абс</guibutton>"
1215
1216#: gcalctool.xml:623(para)
1217msgid "23.45"
1218msgstr "23.45"
1219
1220#: gcalctool.xml:626(para) gcalctool.xml:2340(para)
1221msgid "Parentheses"
1222msgstr "Скоби"
1223
1224#: gcalctool.xml:627(para) gcalctool.xml:2339(para)
1225msgid "<guibutton>(</guibutton> and <guibutton>)</guibutton>"
1226msgstr "<guibutton>(</guibutton> и <guibutton>)</guibutton>"
1227
1228#: gcalctool.xml:628(para)
1229msgid ""
1230"Provide precedence in arithmetic calculations if you are not using "
1231"Arithmetic Precedence. See also <xref linkend=\"gcalctool-manage-order\"/>. "
1232"Calculations within parentheses are performed first. You can nest "
1233"parentheses to any level. When the last parenthesis is matched, the display "
1234"area is updated."
1235msgstr ""
1236"Предоставя предимство в аритметичните пресмятания, ако не използвате "
1237"Аритметично предимство. Вижте също <xref linkend=\"gcalctool-manage-order\"/"
1238">. Пресмятанията в скобите се извършват първи. Може да влагате скобите едни "
1239"в други до каквото ниво пожелаете. Когато последната скоба е затворена, "
1240"района на преглед се обновява."
1241
1242#: gcalctool.xml:630(para)
1243msgid ""
1244"2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</"
1245"guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
1246msgstr ""
1247"2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>3</guibutton><guibutton>*</"
1248"guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
1249
1250#: gcalctool.xml:631(para)
1251msgid ""
1252"2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</"
1253"guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</"
1254"guibutton>"
1255msgstr ""
1256"2 <guibutton>+</guibutton><guibutton>(</guibutton><guibutton>3</"
1257"guibutton><guibutton>*</guibutton><guibutton>4</guibutton><guibutton>)</"
1258"guibutton>"
1259
1260#: gcalctool.xml:633(para) gcalctool.xml:911(para) gcalctool.xml:993(para)
1261msgid "20"
1262msgstr "20"
1263
1264#: gcalctool.xml:634(para)
1265msgid "14"
1266msgstr "14"
1267
1268#: gcalctool.xml:643(title)
1269msgid "To Use the Calculator Memory Registers"
1270msgstr "Използване на паметовите регистри на калкулатора"
1271
1272#: gcalctool.xml:644(para)
1273msgid ""
1274"You can store values in any of the ten <application>Calculator</application> "
1275"memory registers <guilabel>R0</guilabel> to <guilabel>R9</guilabel>. To "
1276"display the memory registers, choose <menuchoice><guimenu>View</"
1277"guimenu><guimenuitem>Memory Registers</guimenuitem></menuchoice>."
1278msgstr ""
1279"Може да запазвате стойности, в който и да е от десетте паметови регистри на "
1280"<application>Калкулатора</application>: <guilabel>R0</guilabel> до "
1281"<guilabel>R9</guilabel>."
1282
1283#: gcalctool.xml:650(para)
1284msgid ""
1285"<xref linkend=\"gcalctool-TBL-mem-reg\"/> describes the memory functions "
1286"that you can use."
1287msgstr ""
1288"<xref linkend=\"gcalctool-TBL-mem-reg\"/> описва паметовите функции, които "
1289"можете да използвате."
1290
1291#: gcalctool.xml:652(title)
1292msgid "Memory Functions"
1293msgstr "Паметови функции"
1294
1295#: gcalctool.xml:675(para)
1296msgid "Store Value in Memory Register"
1297msgstr "Запазване на стойност в паметов регистър"
1298
1299#: gcalctool.xml:676(guibutton) gcalctool.xml:2261(guibutton)
1300msgid "Sto"
1301msgstr "Пам"
1302
1303#: gcalctool.xml:677(para)
1304msgid ""
1305"Stores the current contents of the display area in the specified memory "
1306"register. Click <guibutton>Sto</guibutton>, then select a memory register "
1307"from the popup menu."
1308msgstr ""
1309"Запазва текущото съдържание на района на преглед в определения паметов "
1310"регистър. Натиснете <guibutton>Пам</guibutton> и после изберете регистър от "
1311"изскачащото меню."
1312
1313#: gcalctool.xml:678(para)
1314msgid ""
1315"To clear a memory register during a <application>Calculator</application> "
1316"session:"
1317msgstr ""
1318"За да изчистите паметов регистър по време на сесия на "
1319"<application>Калкулатора</application>:"
1320
1321#: gcalctool.xml:680(para)
1322msgid "Click <guibutton>Clr</guibutton>."
1323msgstr "Натиснете <guibutton>Изч</guibutton>."
1324
1325#: gcalctool.xml:681(para)
1326msgid "Click <guibutton>Sto</guibutton>."
1327msgstr "Натиснете <guibutton>Пам</guibutton>."
1328
1329#: gcalctool.xml:682(para)
1330msgid "Select the memory register from the popup menu."
1331msgstr "Изберете регистъра от изскачащото меню."
1332
1333#: gcalctool.xml:685(para)
1334msgid "22 <guibutton>Sto</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
1335msgstr "22·<guibutton>Пам</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
1336
1337#: gcalctool.xml:686(para)
1338msgid "The value 22 is stored in memory register <guilabel>R2</guilabel>."
1339msgstr "Стойността 22 е запазена в паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel>."
1340
1341#: gcalctool.xml:689(para)
1342msgid "Retrieve Value From Memory Register"
1343msgstr "Извличане на стойност от паметов регистър"
1344
1345#: gcalctool.xml:690(guibutton) gcalctool.xml:2249(guibutton)
1346msgid "Rcl"
1347msgstr "Пос"
1348
1349#: gcalctool.xml:691(para)
1350msgid ""
1351"Retrieves the contents of the specified memory register. Click "
1352"<guibutton>Rcl</guibutton>, then select the memory register from the popup "
1353"menu."
1354msgstr ""
1355"Извлича съдържанието на определения паметов регистър. Натиснете "
1356"<guibutton>Пос</guibutton> и после изберете паметовия регистър от "
1357"изскачащото меню."
1358
1359#: gcalctool.xml:692(para)
1360msgid "0 <guibutton>Rcl</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
1361msgstr "0·<guibutton>Пос</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
1362
1363#: gcalctool.xml:693(para)
1364msgid "The value in the display area is 22."
1365msgstr "Стойността в района на преглед е 22."
1366
1367#: gcalctool.xml:696(para)
1368msgid "Exchange Memory Register Value and Displayed Value"
1369msgstr "Заменяне на стойността на паметов регистър с показаната стойност"
1370
1371#: gcalctool.xml:697(guibutton) gcalctool.xml:2297(guibutton)
1372msgid "Exch"
1373msgstr "Зам"
1374
1375#: gcalctool.xml:698(para)
1376msgid ""
1377"Exchanges the contents of the specified memory register and the current "
1378"value in the display area. Click <guibutton>Exch</guibutton>, then select "
1379"the memory register from the popup menu."
1380msgstr ""
1381"Заменя съдържанието на определен паметов регистър с текущата стойност в "
1382"района на преглед. Натиснете <guibutton>Зам</guibutton> и после изберете "
1383"паметов регистър от изскачащото меню."
1384
1385#: gcalctool.xml:699(para)
1386msgid "44 <guibutton>Exch</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
1387msgstr "44 <guibutton>Зам</guibutton><guilabel>R2</guilabel>"
1388
1389#: gcalctool.xml:700(para)
1390msgid ""
1391"The value in the display area changes from 44 to 22, the value in R2 changes "
1392"from 22 to 44."
1393msgstr ""
1394"Стойността в района на преглед се променя от 44 на 22, а стойността на R2 се "
1395"променя от 22 на 44."
1396
1397#: gcalctool.xml:705(para)
1398msgid ""
1399"If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the "
1400"memory register, as shown in the following examples:"
1401msgstr ""
1402"Ако използвате клавиатурни бързи клавиши, може да използвате клавиатурата да "
1403"определите паметовия регистър, както е показано в следните примери:"
1404
1405#: gcalctool.xml:713(para) gcalctool.xml:1718(para) gcalctool.xml:1843(para)
1406#: gcalctool.xml:1942(para)
1407msgid "Keyboard Entry"
1408msgstr "Въвеждане от клавиатурата"
1409
1410#: gcalctool.xml:720(keycap) gcalctool.xml:2260(keycap)
1411#: gcalctool.xml:2548(keycap) gcalctool.xml:2632(keycap)
1412msgid "S"
1413msgstr "S"
1414
1415#: gcalctool.xml:721(para)
1416msgid ""
1417"Stores the current contents of the display area in memory register "
1418"<guilabel>R2</guilabel>."
1419msgstr ""
1420"Запазва текущото съдържание на района на преглед в паметовия регистър "
1421"<guilabel>R2</guilabel>."
1422
1423#: gcalctool.xml:724(keycap) gcalctool.xml:2248(keycap)
1424#: gcalctool.xml:2542(keycap)
1425msgid "R"
1426msgstr "R"
1427
1428#: gcalctool.xml:725(para)
1429msgid ""
1430"Retrieves the current contents of memory register <guilabel>R2</guilabel> "
1431"into the display area."
1432msgstr ""
1433"Извлича текущото съдържание на паметовия регистър <guilabel>R2</guilabel> в "
1434"района на преглед."
1435
1436#: gcalctool.xml:728(keycap) gcalctool.xml:2296(keycap)
1437msgid "X"
1438msgstr "X"
1439
1440#: gcalctool.xml:729(para)
1441msgid ""
1442"Exchanges the current value of the display area with the contents of memory "
1443"register <guilabel>R2</guilabel>."
1444msgstr ""
1445"Заменя текущата стойност на района на преглед със съдържанието на паметовия "
1446"регистър <guilabel>R2</guilabel>."
1447
1448#: gcalctool.xml:740(title)
1449msgid "To Perform Financial Calculations"
1450msgstr "Извършване на финансови пресмятания"
1451
1452#: gcalctool.xml:741(para)
1453msgid ""
1454"To change to Financial mode, choose <menuchoice><guimenu>View</"
1455"guimenu><guimenuitem>Financial</guimenuitem></menuchoice>."
1456msgstr ""
1457"За да преминете към Финансов режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
1458"guimenu><guimenuitem>Финансов режим</guimenuitem></menuchoice>."
1459
1460#: gcalctool.xml:747(para)
1461msgid ""
1462"When you change to Financial mode, the following buttons are displayed above "
1463"the Basic and Advanced mode buttons:"
1464msgstr ""
1465"Когато преминете към Финансов режим, следните бутони се появяват над "
1466"бутоните за Основен и Разширен режим:"
1467
1468#: gcalctool.xml:751(title)
1469msgid "<application>Calculator</application> Financial Mode Buttons"
1470msgstr "Бутоните на <application>Калкулатора</application> за Финансов режим"
1471
1472#: gcalctool.xml:758(phrase)
1473msgid "Shows <application>Calculator</application> Financial mode buttons."
1474msgstr ""
1475"Показва бутоните за Финансов режим на <application>Калкулатора</application>."
1476
1477#. ==== End of Figure ====
1478#: gcalctool.xml:764(para)
1479msgid ""
1480"To perform financial calculations, use the buttons described in <xref "
1481"linkend=\"gcalctool-TBL-financial-calc\"/>."
1482msgstr ""
1483"За да извършите финансови пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref "
1484"linkend=\"gcalctool-TBL-financial-calc\"/>."
1485
1486#: gcalctool.xml:767(title)
1487msgid "Performing Financial Calculations"
1488msgstr "Извършване на финансови пресмятания"
1489
1490#: gcalctool.xml:790(para)
1491msgid "Compounding Term"
1492msgstr "Условия на погасяване"
1493
1494#: gcalctool.xml:791(guibutton) gcalctool.xml:2219(guibutton)
1495msgid "Ctrm"
1496msgstr "УсПо"
1497
1498#: gcalctool.xml:792(para)
1499msgid ""
1500"Calculates the number of compounding periods necessary to increase an "
1501"investment of present value <replaceable>pv</replaceable> to a future value "
1502"of <replaceable>fv</replaceable>, at a fixed interest rate of "
1503"<replaceable>int</replaceable> per compounding period."
1504msgstr ""
1505"Пресмята броя на погасителните периоди, които са нужни, за да се повиши "
1506"инвестиция на текущата стойност <replaceable>ТСт</replaceable> до бъдеща "
1507"стойност от <replaceable>БСт</replaceable>, при фиксирана лихва от "
1508"<replaceable>цчс</replaceable> за погасяващ период."
1509
1510#: gcalctool.xml:793(para) gcalctool.xml:833(para) gcalctool.xml:882(para)
1511#: gcalctool.xml:923(para) gcalctool.xml:963(para) gcalctool.xml:1005(para)
1512#: gcalctool.xml:1047(para) gcalctool.xml:1089(para) gcalctool.xml:1138(para)
1513msgid "This function uses the following memory registers:"
1514msgstr "Тази функция използва следните паметови регистри:"
1515
1516#: gcalctool.xml:796(term) gcalctool.xml:812(term) gcalctool.xml:836(term)
1517#: gcalctool.xml:857(term) gcalctool.xml:885(term) gcalctool.xml:902(term)
1518#: gcalctool.xml:926(term) gcalctool.xml:942(term) gcalctool.xml:966(term)
1519#: gcalctool.xml:984(term) gcalctool.xml:1008(term) gcalctool.xml:1025(term)
1520#: gcalctool.xml:1050(term) gcalctool.xml:1067(term) gcalctool.xml:1092(term)
1521#: gcalctool.xml:1113(term) gcalctool.xml:1141(term) gcalctool.xml:1158(term)
1522msgid "Register 0"
1523msgstr "Регистър 0"
1524
1525#: gcalctool.xml:797(para) gcalctool.xml:890(para) gcalctool.xml:931(para)
1526#: gcalctool.xml:971(para) gcalctool.xml:1150(para)
1527msgid "<replaceable>int</replaceable>, the periodic interest rate"
1528msgstr "<replaceable>цчс</replaceable>, периодичната лихва"
1529
1530#: gcalctool.xml:800(term) gcalctool.xml:816(term) gcalctool.xml:840(term)
1531#: gcalctool.xml:861(term) gcalctool.xml:889(term) gcalctool.xml:906(term)
1532#: gcalctool.xml:930(term) gcalctool.xml:946(term) gcalctool.xml:970(term)
1533#: gcalctool.xml:988(term) gcalctool.xml:1012(term) gcalctool.xml:1029(term)
1534#: gcalctool.xml:1054(term) gcalctool.xml:1071(term) gcalctool.xml:1096(term)
1535#: gcalctool.xml:1117(term) gcalctool.xml:1145(term) gcalctool.xml:1162(term)
1536msgid "Register 1"
1537msgstr "Регистър 1"
1538
1539#: gcalctool.xml:801(para) gcalctool.xml:1009(para) gcalctool.xml:1146(para)
1540msgid "<replaceable>fv</replaceable>, the future value"
1541msgstr "<replaceable>бст</replaceable>, бъдещата стойност"
1542
1543#: gcalctool.xml:804(term) gcalctool.xml:820(term) gcalctool.xml:844(term)
1544#: gcalctool.xml:865(term) gcalctool.xml:893(term) gcalctool.xml:910(term)
1545#: gcalctool.xml:934(term) gcalctool.xml:950(term) gcalctool.xml:974(term)
1546#: gcalctool.xml:992(term) gcalctool.xml:1016(term) gcalctool.xml:1033(term)
1547#: gcalctool.xml:1058(term) gcalctool.xml:1075(term) gcalctool.xml:1100(term)
1548#: gcalctool.xml:1121(term) gcalctool.xml:1149(term) gcalctool.xml:1166(term)
1549msgid "Register 2"
1550msgstr "Регистър 2"
1551
1552#: gcalctool.xml:805(para) gcalctool.xml:1013(para)
1553msgid "<replaceable>pv</replaceable>, the present value"
1554msgstr "<replaceable>тст</replaceable>, текущата стойност"
1555
1556#: gcalctool.xml:809(para)
1557msgid ""
1558"You have just deposited $8000 in an account that pays an annual interest "
1559"rate of 9%, compounded monthly. Given the annual interest rate, you "
1560"determine that the monthly interest rate is 0.09 / 12 = 0.0075. To calculate "
1561"the time period necessary to double your investment, put the following "
1562"values into the first three memory registers:"
1563msgstr ""
1564"Току що сте депозирали $8000 в сметка, която изплаща годишна лихва от 9%, "
1565"начислявани месечно. Имайки предвид годишната лихва, определяте, че "
1566"месечната лихва е 0.09 / 12 = 0.0075. За да пресметнете нужния времеви "
1567"период, да удвоите Вашата инвестиия, сложете следните стойности в първите "
1568"три паметови регистри:"
1569
1570#: gcalctool.xml:813(para)
1571msgid "0.0075"
1572msgstr "0.0075"
1573
1574#: gcalctool.xml:817(para)
1575msgid "16000"
1576msgstr "16000"
1577
1578#: gcalctool.xml:821(para) gcalctool.xml:858(para) gcalctool.xml:1068(para)
1579#: gcalctool.xml:1114(para)
1580msgid "8000"
1581msgstr "8000"
1582
1583#: gcalctool.xml:824(para)
1584msgid "Click <guibutton>Ctrm</guibutton>."
1585msgstr "Натиснете <guibutton>УсПо</guibutton>."
1586
1587#: gcalctool.xml:825(para)
1588msgid "92.77"
1589msgstr "92.77"
1590
1591#: gcalctool.xml:826(para)
1592msgid "The investment doubles in value in 92.77 months."
1593msgstr "Инвестицията се удвоява по стойност за 92.77 месеца."
1594
1595#: gcalctool.xml:829(para)
1596msgid "Double-Declining Depreciation"
1597msgstr "Двойно-понижаващо обезценяване"
1598
1599#: gcalctool.xml:830(guibutton) gcalctool.xml:2153(guibutton)
1600msgid "Ddb"
1601msgstr "ДПО"
1602
1603#: gcalctool.xml:831(para)
1604msgid ""
1605"Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
1606"time, using the double-declining balance method."
1607msgstr "Изчислява амортизационната норма на актив за указан период от време по метода на снижаващия се остатък."
1608
1609#: gcalctool.xml:837(para) gcalctool.xml:1051(para) gcalctool.xml:1093(para)
1610msgid "<replaceable>cost</replaceable>, the amount paid for the asset"
1611msgstr "<replaceable>сума</replaceable>, сумата платена за авоара"
1612
1613#: gcalctool.xml:841(para) gcalctool.xml:1055(para) gcalctool.xml:1097(para)
1614msgid ""
1615"<replaceable>salvage</replaceable>, the value of the asset at the end of its "
1616"life"
1617msgstr ""
1618"<replaceable>възнаграждение</replaceable>, стойността на авоара в края на "
1619"живота му."
1620
1621#: gcalctool.xml:845(para) gcalctool.xml:1059(para) gcalctool.xml:1101(para)
1622msgid "<replaceable>life</replaceable>, the useful life of the asset"
1623msgstr "<replaceable>живот</replaceable>, полезният живот на авоара"
1624
1625#: gcalctool.xml:848(term) gcalctool.xml:869(term) gcalctool.xml:1104(term)
1626#: gcalctool.xml:1125(term)
1627msgid "Register 3"
1628msgstr "Регистър 3"
1629
1630#: gcalctool.xml:849(para) gcalctool.xml:1105(para)
1631msgid ""
1632"<replaceable>period</replaceable>, the time period for depreciation allowance"
1633msgstr ""
1634"<replaceable>период</replaceable>, времевият период на издръжката за "
1635"обезценяването"
1636
1637#: gcalctool.xml:853(para)
1638msgid ""
1639"You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this "
1640"machine is six years. The salvage value after six years is $900. To "
1641"calculate the depreciation expense for the fourth year, using the double-"
1642"declining balance method, put the following values into the first four "
1643"memory registers:"
1644msgstr ""
1645"Купили сте офис машина за $8000. Полезният живот на тази машина е шест "
1646"години. Възнаграждението за нея след шест години е $900. За да пресметнете "
1647"разходите по обезценяването на четвъртата година, използвайки метода на "
1648"двойно-понижаващото обезценяване, сложете следните стойности в първите "
1649"четири паметови регистъра:"
1650
1651#: gcalctool.xml:862(para) gcalctool.xml:1072(para) gcalctool.xml:1118(para)
1652msgid "900"
1653msgstr "900"
1654
1655#: gcalctool.xml:873(para)
1656msgid "Click <guibutton>Ddb</guibutton>."
1657msgstr "Натиснете <guibutton>ДПО</guibutton>."
1658
1659#: gcalctool.xml:874(para)
1660msgid "790.12"
1661msgstr "790.12"
1662
1663#: gcalctool.xml:875(para)
1664msgid "The depreciation expense for the fourth year is $790.12."
1665msgstr "Разхода по обезценяването на четвъртата година е $790.12."
1666
1667#: gcalctool.xml:878(para)
1668msgid "Future Value"
1669msgstr "Бъдеща стойност"
1670
1671#: gcalctool.xml:879(guibutton) gcalctool.xml:2291(guibutton)
1672msgid "Fv"
1673msgstr "бст"
1674
1675#: gcalctool.xml:880(para)
1676msgid ""
1677"Calculates the future value of an investment based on a series of equal "
1678"payments, each of amount <replaceable>pmt</replaceable>, at a periodic "
1679"interest rate of <replaceable>int</replaceable>, over the number of payment "
1680"periods in the term."
1681msgstr ""
1682"Пресмята бъдещата стойност на инвестиция, на база на серия от равни вноски, "
1683"всяка на стойност <replaceable>ППл</replaceable>, при периодична лихва от "
1684"<replaceable>цчс</replaceable>, за броя погасителни периоди в условията."
1685
1686#: gcalctool.xml:886(para) gcalctool.xml:967(para) gcalctool.xml:1142(para)
1687msgid "<replaceable>pmt</replaceable>, the periodic payment"
1688msgstr "<replaceable>ППл</replaceable>, периодична вноска"
1689
1690#: gcalctool.xml:894(para) gcalctool.xml:975(para)
1691msgid "<replaceable>n</replaceable>, the number of periods"
1692msgstr "<replaceable>n</replaceable>, броят периоди"
1693
1694#: gcalctool.xml:898(para)
1695msgid ""
1696"You plan to deposit $4000 in a bank account on the last day of each year for "
1697"the next 20 years. The account pays 8% interest, compounded annually. "
1698"Interest is paid on the last day of each year. To calculate the value of "
1699"your account in 20 years, put the following values into the first three "
1700"memory registers:"
1701msgstr ""
1702"Планирате да депозирате $4000 в банкова сметка на последния ден на всяка "
1703"година, за следващите 20 години. Сметката плаща 8% лихва, добавяни годишно. "
1704"Лихвата се изплаща на последния ден на всяка година. За да пресметнете "
1705"сумата на банковата си сметка след 20 години, сложете следните стойности в "
1706"първите три паметови регистри:"
1707
1708#: gcalctool.xml:903(para)
1709msgid "4000"
1710msgstr "4000"
1711
1712#: gcalctool.xml:907(para)
1713msgid "0.08"
1714msgstr "0.08"
1715
1716#: gcalctool.xml:914(para)
1717msgid "Click <guibutton>Fv</guibutton>."
1718msgstr "Натиснете <guibutton>БСт</guibutton>."
1719
1720#: gcalctool.xml:915(para)
1721msgid "183047.86"
1722msgstr "183047.86"
1723
1724#: gcalctool.xml:916(para)
1725msgid "At the end of 20 years, the value of the account is $183,047.86."
1726msgstr "На края на 20те години, сумата в сметката е $183,047.86."
1727
1728#: gcalctool.xml:919(para)
1729msgid "Periodic Payment"
1730msgstr "Периодично разплащане"
1731
1732#: gcalctool.xml:920(guibutton) gcalctool.xml:2237(guibutton)
1733msgid "Pmt"
1734msgstr "ППл"
1735
1736#: gcalctool.xml:921(para)
1737msgid ""
1738"Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are "
1739"made at the end of each payment period."
1740msgstr ""
1741"Пресмята сумата на периодично разплащане за заем, където плащанията се "
1742"правят на края на всеки период."
1743
1744#: gcalctool.xml:927(para)
1745msgid "<replaceable>prin</replaceable>, the principal"
1746msgstr "<replaceable>принцип</replaceable>,·принципът"
1747
1748#: gcalctool.xml:935(para) gcalctool.xml:1017(para)
1749msgid "<replaceable>n</replaceable>, the term"
1750msgstr "<replaceable>n</replaceable>, срокът"
1751
1752#: gcalctool.xml:939(para)
1753msgid ""
1754"You are considering a $120,000 mortgage for 30 years at an annual interest "
1755"rate of 11.0%. Given the annual interest rate, you determine that the "
1756"monthly interest rate is 0.11 / 12 = 0.00917. The term is 30 * 12 = 360 "
1757"months. To calculate the monthly repayment for this mortgage, put the "
1758"following values into the first three memory registers:"
1759msgstr ""
1760"Обмисляте ипотека за $120,000 за 30 години при годишна лихва от 11.0%. "
1761"Имайки предвид годишната лихва, месечната лихва е 0.11 / 12 = 0.00917. "
1762"Срокът е 30 * 12 = 360 месеца. За да пресметнете месечните погасителни "
1763"вноски за тази ипотека, сложете следните стойности в първите три паметови "
1764"регистри:"
1765
1766#: gcalctool.xml:943(para) gcalctool.xml:1163(para)
1767msgid "120000"
1768msgstr "120000"
1769
1770#: gcalctool.xml:947(para)
1771msgid "0.00917"
1772msgstr "0.00917"
1773
1774#: gcalctool.xml:951(para)
1775msgid "360"
1776msgstr "360"
1777
1778#: gcalctool.xml:954(para)
1779msgid "Click <guibutton>Pmt</guibutton>."
1780msgstr "Натиснете <guibutton>ППл</guibutton>."
1781
1782#: gcalctool.xml:955(para)
1783msgid "1143.15"
1784msgstr "1143.15"
1785
1786#: gcalctool.xml:956(para)
1787msgid "The monthly repayment is $1143.15."
1788msgstr "Месечните разплащания са $1143.15."
1789
1790#: gcalctool.xml:959(para)
1791msgid "Present Value"
1792msgstr "Сегашна стойност"
1793
1794#: gcalctool.xml:960(guibutton) gcalctool.xml:2243(guibutton)
1795msgid "Pv"
1796msgstr "ТСт"
1797
1798#: gcalctool.xml:961(para)
1799msgid ""
1800"Calculates the present value of an investment based on a series of equal "
1801"payments, each of amount <replaceable>pmt</replaceable>, discounted at a "
1802"periodic interest rate of <replaceable>int</replaceable>, over the number of "
1803"payment periods in the term."
1804msgstr ""
1805"Пресмята текущата стойност на инвестиция на база на серия от равни плащания, "
1806"всяко на стойност <replaceable>ппл</replaceable>, понижаващо при периодична "
1807"лихва от <replaceable>цчс</replaceable>, за броя разплащателни периоди в "
1808"срока."
1809
1810#: gcalctool.xml:979(para)
1811msgid ""
1812"You have just won a million dollars. The prize is awarded in 20 annual "
1813"payments of $50,000 each. Annual payments are received at the end of each "
1814"year. If you were to accept the annual payments of $50,000, you would invest "
1815"the money at a rate of 9%, compounded annually."
1816msgstr ""
1817"Току що сте спечелили милион долара. Наградата се изплаща в 20 годишни "
1818"вноски, всяка от $50,000. Годишните плащания се получават в края на всяка "
1819"година. Ако приемете годишните плащания от $50,000, ще инвестирате парите "
1820"при лихва от 9%, добавяне годишно."
1821
1822#: gcalctool.xml:980(para)
1823msgid ""
1824"However, you are given the option of receiving a single lump-sum payment of "
1825"$400,000 instead of the million dollars annuity. To calculate which option "
1826"is worth more in today's dollars, put the following values into the first "
1827"three memory registers:"
1828msgstr ""
1829"Имате и опцията да получите една голяма сума пари от $400,000 вместо милион "
1830"за 20 години. За да пресметнете, коя възможност струва повече в днешни пари, "
1831"сложеет следните стойности в първите три паметови регистри:"
1832
1833#: gcalctool.xml:985(para)
1834msgid "50000"
1835msgstr "50000"
1836
1837#: gcalctool.xml:989(para)
1838msgid "0.09"
1839msgstr "0.09"
1840
1841#: gcalctool.xml:996(para)
1842msgid "Click <guibutton>Pv</guibutton>."
1843msgstr "Натиснете <guibutton>ТСт</guibutton>."
1844
1845#: gcalctool.xml:997(para)
1846msgid "456427.28"
1847msgstr "456427.28"
1848
1849#: gcalctool.xml:998(para)
1850msgid ""
1851"The $1,000,000 paid over 20 years is worth $456,427.28 in present dollars."
1852msgstr "$1,000,000 за 20 години ще струва $456,427.28 в днешна валута."
1853
1854#: gcalctool.xml:1001(para)
1855msgid "Periodic Interest Rate"
1856msgstr "Периодична лихва"
1857
1858#: gcalctool.xml:1002(guibutton) gcalctool.xml:2273(guibutton)
1859msgid "Rate"
1860msgstr "Лихва"
1861
1862#: gcalctool.xml:1003(para)
1863msgid ""
1864"Calculates the periodic interest necessary to increase an investment of "
1865"present value <replaceable>pv</replaceable> to a future value of "
1866"<replaceable>fv</replaceable>, over the number of compounding periods in "
1867"<replaceable>term</replaceable>."
1868msgstr ""
1869"Пресмята периодичната лихва нужна, за да се увеличи инвестиция от текуща "
1870"стойност <replaceable>тст</replaceable> до бъдеща стойност от "
1871"<replaceable>бст</replaceable>, за даден брой от разплащателни периоди в "
1872"<replaceable>срока</replaceable>."
1873
1874#: gcalctool.xml:1021(para)
1875msgid ""
1876"You have invested $20,000 in a bond. The bond matures in five years, and has "
1877"a maturity value of $30,000. Interest is compounded monthly. The term is 5 * "
1878"12 = 60 months. To calculate the periodic interest rate for this investment, "
1879"put the following values into the first three memory registers:"
1880msgstr ""
1881"Инвестирали сте $20,000 в бон. Бонът е за 5 години и има зряла стойност от "
1882"$30,000. Лихвата се добавя месечно. Срокът е 5 * 12 = 60·months. За да "
1883"пресметнете периодичната лихва за тази инвестиция, сложете следните "
1884"стойности в първите три паметови регистри:"
1885
1886#: gcalctool.xml:1026(para)
1887msgid "30000"
1888msgstr "30000"
1889
1890#: gcalctool.xml:1030(para)
1891msgid "20000"
1892msgstr "20000"
1893
1894#: gcalctool.xml:1034(para) gcalctool.xml:1435(para)
1895msgid "60"
1896msgstr "60"
1897
1898#: gcalctool.xml:1037(para)
1899msgid "Click <guibutton>Rate</guibutton>."
1900msgstr "Натиснете <guibutton>Лихва</guibutton>."
1901
1902#: gcalctool.xml:1038(para)
1903msgid ".00678"
1904msgstr ".00678"
1905
1906#: gcalctool.xml:1039(para)
1907msgid ""
1908"The monthly interest rate is 0.678%. The annual interest rate is 0.678% * 12 "
1909"= 8.14%."
1910msgstr "Месечната лихва е 0.678%. Годишната лихва е 0.678% * 12 = 8.14%."
1911
1912#: gcalctool.xml:1043(para)
1913msgid "Straight-Line Depreciation"
1914msgstr "Обезценяване по права линия"
1915
1916#: gcalctool.xml:1044(guibutton) gcalctool.xml:2213(guibutton)
1917msgid "Sln"
1918msgstr "ОПЛ"
1919
1920#: gcalctool.xml:1045(para)
1921msgid ""
1922"Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The "
1923"depreciable cost is <replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</"
1924"replaceable>. The straight-line method of depreciation divides the "
1925"depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is "
1926"the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated."
1927msgstr ""
1928"Пресмята обезценяването по права линия на авоар за даден период. Сумата на "
1929"обезценяването е <replaceable>сума</replaceable> - <replaceable>спасена "
1930"стойност</replaceable>. Метода на правата линия на обезценяване разпределя "
1931"равномерно обезценяването по полезен живот на авоара. Полезният живот е броя "
1932"периоди, обикновено години, през които авоара се оебзценява."
1933
1934#: gcalctool.xml:1063(para)
1935msgid ""
1936"You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this "
1937"machine is six years. The salvage value after six years is $900. To "
1938"calculate the yearly depreciation expense, using the straight-line method, "
1939"put the following values into the first three memory registers:"
1940msgstr ""
1941"Току що сте закупили офис машина за $8000. Полезният живот на тази машина е "
1942"шест години. Спасената стойност след шест години е $900. За да пресметнете "
1943"годишните разходи по обезценяването, използвайки метода на правата линия, "
1944"сложете следните стойности в първите три паметови регистри:"
1945
1946#: gcalctool.xml:1079(para)
1947msgid "Click <guibutton>Sln</guibutton>."
1948msgstr "Натиснете <guibutton>ОПЛ</guibutton>."
1949
1950#: gcalctool.xml:1080(para)
1951msgid "1183.33"
1952msgstr "1183.33"
1953
1954#: gcalctool.xml:1081(para)
1955msgid "The yearly depreciation expense is $1183.33."
1956msgstr "Годишното обезценяване е $1183.33."
1957
1958#: gcalctool.xml:1084(para)
1959msgid "Sum-Of-The-Years'-Digits Depreciation"
1960msgstr "Амортизация като сума на обезценяването"
1961
1962#: gcalctool.xml:1085(guibutton) gcalctool.xml:2303(guibutton)
1963msgid "Syd"
1964msgstr "Амо"
1965
1966#: gcalctool.xml:1086(para)
1967msgid ""
1968"Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
1969"time, using the Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of depreciation "
1970"accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense "
1971"occurs in earlier periods than in later ones. The depreciable cost is "
1972"<replaceable>cost</replaceable> - <replaceable>salvage</replaceable>. The "
1973"useful life is the number of periods, typically years, over which an asset "
1974"is depreciated."
1975msgstr ""
1976"Пресмята обезценяващата издържка на авоар за определен период от време, "
1977"използвайки метода на амортизацията като сума на обезценяването. Този метод "
1978"на обезценяване ускорява скоростта на обезценяване, така че има повече "
1979"разходи по обезценяването в ранните периоди, отколкото в по-късните. "
1980"Обезценяването е <replaceable>сума</replaceable> - <replaceable>спасена "
1981"стойност</replaceable>. Полезният живот е броят периоди, обикновено години, "
1982"през които даден авоар се обезценява."
1983
1984#: gcalctool.xml:1109(para)
1985msgid ""
1986"You have just purchased an office machine for $8000. The useful life of this "
1987"machine is six years. The salvage value after six years is $900. To "
1988"calculate the depreciation expense for the fourth year, using the sum-of-the-"
1989"years'-digits method, put the following values into the first four memory "
1990"registers:"
1991msgstr "Току що сте закупили офис машина за $8000."
1992
1993#: gcalctool.xml:1129(para)
1994msgid "Click <guibutton>Syd</guibutton>."
1995msgstr "Натиснете <guibutton>Амо</guibutton>."
1996
1997#: gcalctool.xml:1130(para)
1998msgid "1014.29"
1999msgstr "1014.29"
2000
2001#: gcalctool.xml:1131(para)
2002msgid "The depreciation expense for the fourth year is $1014.29."
2003msgstr "Разходът по обезценяването на четвъртата година е $1014.29."
2004
2005#: gcalctool.xml:1134(para)
2006msgid "Payment Period"
2007msgstr "Период на плащане"
2008
2009#: gcalctool.xml:1135(guibutton) gcalctool.xml:2279(guibutton)
2010msgid "Term"
2011msgstr "Срок"
2012
2013#: gcalctool.xml:1136(para)
2014msgid ""
2015"Calculates the number of payment periods that are necessary during the term "
2016"of an ordinary annuity, to accumulate a future value of <replaceable>fv</"
2017"replaceable>, at a periodic interest rate of <replaceable>int</replaceable>. "
2018"Each payment is equal to amount <replaceable>pmt</replaceable>."
2019msgstr ""
2020"Пресмята броя разплащателни периоди, които са нужни през срока на нормалния "
2021"анюитет, за да се акумулира бъдеща стойност от <replaceable>бст</"
2022"replaceable>, при периодична лихва от <replaceable>цчс</replaceable>. Всяко "
2023"плащане е равно на количеството <replaceable>ппл</replaceable>."
2024
2025#: gcalctool.xml:1154(para)
2026msgid ""
2027"You plan to deposit $1800 in a bank account on the last day of each year. "
2028"The account pays 11% interest, compounded annually. Interest is paid on the "
2029"last day of each year. To calculate the time period necessary to accumulate "
2030"$120,000, put the following values into the first three memory registers:"
2031msgstr ""
2032"Планирате да внесете $1800 в банкова сметка в последния ден на всяка година. "
2033"Сметката изплаща 11% лихва, внасяна годишно. Лихвата се изплаща на последния "
2034"ден на всяка година. За да пресметнете времевия период, който е нужен, за да "
2035"се акумулират $120,000, поставете следните стойности в първите три паметови "
2036"регистри:"
2037
2038#: gcalctool.xml:1159(para)
2039msgid "1800"
2040msgstr "1800"
2041
2042#: gcalctool.xml:1167(para)
2043msgid "0.11"
2044msgstr "0.11"
2045
2046#: gcalctool.xml:1170(para)
2047msgid "Click <guibutton>Term</guibutton>."
2048msgstr "Натиснете <guibutton>Период</guibutton>."
2049
2050#: gcalctool.xml:1171(para)
2051msgid "20.32"
2052msgstr "20.32"
2053
2054#: gcalctool.xml:1172(para)
2055msgid "$120,000 accumulates in the account in 20.32 years."
2056msgstr "$120,000 се акумулират в сметката за 20.32 години."
2057
2058#: gcalctool.xml:1180(title)
2059msgid "To Perform Scientific Calculations"
2060msgstr "Извършване на научни пресмятания"
2061
2062#: gcalctool.xml:1181(para)
2063msgid ""
2064"To change to Scientific mode, choose <menuchoice><guimenu>View</"
2065"guimenu><guimenuitem>Scientific</guimenuitem></menuchoice>."
2066msgstr ""
2067"За да преминете към Научен режим, изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</"
2068"guimenu><guimenuitem>Научен</guimenuitem></menuchoice>."
2069
2070#: gcalctool.xml:1187(para)
2071msgid ""
2072"When you change to Scientific mode, the following buttons are displayed "
2073"above the Basic and Advanced mode buttons:"
2074msgstr ""
2075"Когато преминете към Научен режим, следните бутони се показват над бутоните "
2076"за режимите Основен и Разширен:"
2077
2078#: gcalctool.xml:1191(title)
2079msgid "<application>Calculator</application> Scientific Mode Buttons"
2080msgstr "Бутоните за Научен режим на <application>Калкулатора</application>"
2081
2082#: gcalctool.xml:1198(phrase)
2083msgid "Shows <application>Calculator</application> Scientific mode buttons."
2084msgstr ""
2085"Показва бутоните за Научния режим на <application>Калкулатора</application>"
2086
2087#: gcalctool.xml:1205(title)
2088msgid "To Set the Accuracy"
2089msgstr "Настройване на точността"
2090
2091#: gcalctool.xml:1206(para)
2092msgid ""
2093"To set the accuracy of the display area and of the memory registers, click "
2094"<guibutton>Acc</guibutton>, then select from the popup menu the accuracy "
2095"level that you require. The current accuracy level is indicated by a "
2096"preceding black circle in the popup menu. Up to 30 significant places can be "
2097"displayed. The default accuracy is 9 significant places."
2098msgstr ""
2099"За да настроите точността на района на преглед и паметовите регистри, "
2100"натиснете <guibutton>Точ</guibutton>, после изберете от изскачащото меню "
2101"нивото на точност, което Ви е нужно. Текущата точност е индикирана с черен "
2102"кръг. Може да се показват до 30 значими знака след десетичната запетая. "
2103"Стандартната точност е 9 позиции."
2104
2105#: gcalctool.xml:1207(para)
2106msgid ""
2107"To set the accuracy level above 9, select <guilabel>Other (9) ...</"
2108"guilabel>, then choose the accuracy level you require in the <guilabel>Set "
2109"Precision</guilabel> popup."
2110msgstr ""
2111"За да настроите точността над 9, изберете <guilabel>Друго (9)·...</guilabel> "
2112"и изберете нивото на точност, което Ви е нужно в появилия се прозорец."
2113
2114#: gcalctool.xml:1208(para)
2115msgid ""
2116"By default, trailing zeroes are not shown. To display trailing zeroes, click "
2117"<guibutton>Acc</guibutton> then select <guilabel>Show Trailing Zeroes</"
2118"guilabel> from the popup menu, or choose <menuchoice><guimenu>View</"
2119"guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem></menuchoice>. A "
2120"preceding check mark in the <guibutton>Acc</guibutton> popup menu or "
2121"<guimenu>View</guimenu> menu indicates that the <guilabel>Show Trailing "
2122"Zeroes</guilabel> option has been selected. To hide trailing zeroes, choose "
2123"<menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Show Trailing Zeroes</"
2124"guimenuitem></menuchoice> again."
2125msgstr ""
2126"По подразбиране, завършващите нули не се показват. За да се показват "
2127"крайните нули, натиснете <guibutton>Точ</guibutton> и после "
2128"<guilabel>Показване на крайните нули</guilabel> или изберете "
2129"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на крайните "
2130"нули</guimenuitem></menuchoice>. Отметка отбелязва дали опцията е включена "
2131"или не. За да скриете крайните нули, изберете отново "
2132"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Показване на крайните "
2133"нули</guimenuitem></menuchoice>."
2134
2135#: gcalctool.xml:1209(para)
2136msgid ""
2137"The examples in the following table show how the accuracy setting affects "
2138"<replaceable>x</replaceable> in the display area, when you use decimal base, "
2139"with the <guimenuitem>Show Trailing Zeroes</guimenuitem> option selected, "
2140"for the <literal>1 / 8 = <replaceable>x</replaceable></literal> calculation:"
2141msgstr ""
2142"Примерите в следната таблица показват как настройките на точността влияят на "
2143"<replaceable>x</replaceable> в района на преглед, когато използвате "
2144"десетична основа с включена опцията <guimenuitem>Показване на крайните нули</"
2145"guimenuitem>, за пресмятането <literal>1 / 8 = <replaceable>x</replaceable></"
2146"literal>:"
2147
2148#: gcalctool.xml:1217(para) gcalctool.xml:2045(link) gcalctool.xml:2124(para)
2149msgid "Accuracy"
2150msgstr "Точност"
2151
2152#: gcalctool.xml:1224(para)
2153msgid "1 significant place"
2154msgstr "1 позиция"
2155
2156#: gcalctool.xml:1228(para)
2157msgid "2 significant places"
2158msgstr "2 позиции"
2159
2160#: gcalctool.xml:1229(para)
2161msgid "1.25"
2162msgstr "1.25"
2163
2164#: gcalctool.xml:1232(para)
2165msgid "3 significant places"
2166msgstr "3 позиции"
2167
2168#: gcalctool.xml:1233(para)
2169msgid "1.250"
2170msgstr "1.250"
2171
2172#: gcalctool.xml:1240(title)
2173msgid "To Set the Numeric Base"
2174msgstr "Определяне на бройната система"
2175
2176#: gcalctool.xml:1241(para)
2177msgid ""
2178"To set the numeric base, select one of the buttons described in <xref "
2179"linkend=\"gcalctool-TBL-num-base\"/>."
2180msgstr ""
2181"За да настроите броичната система, изберете един от бутоните описани в "
2182"<xref·linkend=\"gcalctool-TBL-num-base\"/>."
2183
2184#: gcalctool.xml:1243(title)
2185msgid "Setting the Numeric Base"
2186msgstr "Определяне на бройната система"
2187
2188#: gcalctool.xml:1260(para)
2189msgid "Binary Base"
2190msgstr "Двоична основа"
2191
2192#: gcalctool.xml:1261(guibutton) gcalctool.xml:2501(guilabel)
2193msgid "Bin"
2194msgstr "Дво"
2195
2196#: gcalctool.xml:1262(para)
2197msgid "Sets the numeric base to binary, that is, base 2."
2198msgstr "Настройва бройната система на двоична, тоест с основа 2."
2199
2200#: gcalctool.xml:1265(para)
2201msgid "Octal Base"
2202msgstr "Осмична основа"
2203
2204#: gcalctool.xml:1266(guibutton) gcalctool.xml:2537(guilabel)
2205msgid "Oct"
2206msgstr "Осм"
2207
2208#: gcalctool.xml:1267(para)
2209msgid "Sets the numeric base to octal, that is, base 8."
2210msgstr "Настройва бройната система на осмична, тоест с основа 8."
2211
2212#: gcalctool.xml:1270(para)
2213msgid "Decimal Base"
2214msgstr "Десетична основа"
2215
2216#: gcalctool.xml:1271(guibutton) gcalctool.xml:2507(guilabel)
2217msgid "Dec"
2218msgstr "Дес"
2219
2220#: gcalctool.xml:1272(para)
2221msgid ""
2222"Sets the numeric base to decimal, that is, base 10. Decimal is the default "
2223"numeric base. If you change from Scientific mode to another mode, "
2224"<application>Calculator</application> automatically sets the numeric base to "
2225"decimal."
2226msgstr ""
2227"Настройва бройната система на десетична, тоест с основа 10. Десетичната "
2228"бройна система е стандартната бройна основа. Ако преминете от Научен режим "
2229"към друг режим, <application>Калкулатора</application> автоматично настройва "
2230"бройната система на десетична."
2231
2232#: gcalctool.xml:1275(para)
2233msgid "Hexadecimal Base"
2234msgstr "Шестнайсетична основа"
2235
2236#: gcalctool.xml:1276(guibutton) gcalctool.xml:2555(guilabel)
2237msgid "Hex"
2238msgstr "Шес"
2239
2240#: gcalctool.xml:1277(para)
2241msgid "Sets the numeric base to hexadecimal, that is, base 16."
2242msgstr "Настройва бройната система на шестнайсетична, тоест с основа 16."
2243
2244#: gcalctool.xml:1284(title)
2245msgid "To Set the Display Type"
2246msgstr "Настройване на вида изглед"
2247
2248#: gcalctool.xml:1285(para)
2249msgid ""
2250"To set the display type, select one of the buttons described in <xref "
2251"linkend=\"gcalctool-TBL-display-type\"/>."
2252msgstr ""
2253"За да настроите вида изглед, изберете един от бутоните описани в <xref "
2254"linkend=\"gcalctool-TBL-display-type\"/>."
2255
2256#: gcalctool.xml:1287(title)
2257msgid "Setting the Display Type"
2258msgstr "Настройване на вида изглед"
2259
2260#: gcalctool.xml:1304(para)
2261msgid "Engineering Display Type"
2262msgstr "Инжинерен формат"
2263
2264#: gcalctool.xml:1305(guibutton) gcalctool.xml:2531(guilabel)
2265msgid "Eng"
2266msgstr "Инж"
2267
2268#: gcalctool.xml:1306(para)
2269msgid ""
2270"Sets the display type to engineering format. Results are displayed in "
2271"scientific notation. The exponent is always a multiple of three."
2272msgstr ""
2273"Настройване на изгледа към инженерен формат. Резултатите се показват в "
2274"научен стил. Експонентата винаги се дели на три."
2275
2276#: gcalctool.xml:1309(para)
2277msgid "Fixed-Point Display Type"
2278msgstr "Фиксирана точка"
2279
2280#: gcalctool.xml:1310(guibutton) gcalctool.xml:2513(guilabel)
2281msgid "Fix"
2282msgstr "Фик"
2283
2284#: gcalctool.xml:1311(para)
2285msgid ""
2286"Sets the display type to fixed-point format. Results are not displayed in "
2287"scientific notation. Fixed-point is the default display type. If you change "
2288"from scientific mode to either basic mode or financial mode, "
2289"<application>Calculator</application> automatically sets the display type to "
2290"fixed-point format."
2291msgstr ""
2292"Настройва вида на изгледа към формата с фиксирана точка. Резултатите не се "
2293"показват в научен стил. Това е стандартния формат на показване. Ако "
2294"преминете от научен към основен или финансов режим, "
2295"<application>Калкулаторът</application> автоматично ще настрои формата към "
2296"фиксирана точка."
2297
2298#: gcalctool.xml:1314(para)
2299msgid "Scientific Display Type"
2300msgstr "Научен формат"
2301
2302#: gcalctool.xml:1315(guibutton) gcalctool.xml:2549(guilabel)
2303msgid "Sci"
2304msgstr "Нау"
2305
2306#: gcalctool.xml:1316(para)
2307msgid ""
2308"Sets the display type to scientific format. Results are displayed in "
2309"scientific notation, with a fixed number of numeric digits."
2310msgstr ""
2311"Настройване на вида изглед към научен формат. Резултатите се показват в "
2312"научен стил с фиксиран брой цифри."
2313
2314#: gcalctool.xml:1323(title)
2315msgid "To Set the Trigonometric Type"
2316msgstr "Определяне на тригонометричния тип"
2317
2318#: gcalctool.xml:1324(para)
2319msgid ""
2320"To set the trigonometric type, select one of the buttons described in <xref "
2321"linkend=\"gcalctool-TBL-trig-type\"/>."
2322msgstr ""
2323"За да настроите тригонометричния вид, изберете един от бутоните описани в "
2324"<xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-type\"/>."
2325
2326#: gcalctool.xml:1326(title)
2327msgid "Setting the Trigonometric Type"
2328msgstr "Определяне на тригонометричния тип"
2329
2330#: gcalctool.xml:1343(para) gcalctool.xml:1344(guibutton)
2331#: gcalctool.xml:2519(guilabel)
2332msgid "Degrees"
2333msgstr "Градуси"
2334
2335#: gcalctool.xml:1345(para)
2336msgid ""
2337"Sets the trigonometric type to degrees. Degrees is the default trigonometric "
2338"type."
2339msgstr ""
2340"Настройва тригонометричния тип към градуси. Градусите са стандартния тип."
2341
2342#: gcalctool.xml:1348(para) gcalctool.xml:1349(guibutton)
2343#: gcalctool.xml:2495(guilabel)
2344msgid "Gradians"
2345msgstr "Градиани"
2346
2347#: gcalctool.xml:1350(para)
2348msgid "Sets the trigonometric type to gradians."
2349msgstr "Настройва тригонометричния тип към градиани."
2350
2351#: gcalctool.xml:1353(para) gcalctool.xml:1354(guibutton)
2352#: gcalctool.xml:2543(guilabel)
2353msgid "Radians"
2354msgstr "Радиани"
2355
2356#: gcalctool.xml:1355(para)
2357msgid "Sets the trigonometric type to radians."
2358msgstr "Настройва тригонометричния тип към радиани."
2359
2360#: gcalctool.xml:1362(title)
2361msgid "To Set the Trigonometric Options"
2362msgstr "Настройване на тригонометричните опции"
2363
2364#: gcalctool.xml:1363(para)
2365msgid ""
2366"To set the trigonometric options, use the options described in <xref linkend="
2367"\"gcalctool-TBL-trig-options\"/>."
2368msgstr ""
2369"За да настроите тригонометричните опции, използвайте опциите описани в <xref "
2370"linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options\"/>."
2371
2372#: gcalctool.xml:1365(title)
2373msgid "Setting the Trigonometric Options"
2374msgstr "Настройване на тригонометрични опции"
2375
2376#: gcalctool.xml:1382(para)
2377msgid "Hyperbolic Option Indicator"
2378msgstr "Индикатор за хиперболичната опция"
2379
2380#: gcalctool.xml:1383(guibutton) gcalctool.xml:2561(guilabel)
2381msgid "Hyp"
2382msgstr "Хип"
2383
2384#: gcalctool.xml:1384(para)
2385msgid "Selects the hyperbolic option for use with the trigonometric functions."
2386msgstr "Избира хиперболичната опция за използване с тригонометричните функции."
2387
2388#: gcalctool.xml:1387(para)
2389msgid "Inverse Option Indicator"
2390msgstr "Индикатор за обратни тригонометрични функции"
2391
2392#: gcalctool.xml:1388(guibutton) gcalctool.xml:2525(guilabel)
2393msgid "Inv"
2394msgstr "Инв"
2395
2396#: gcalctool.xml:1389(para)
2397msgid "Selects the inverse option for use with the trigonometric functions."
2398msgstr "Избира обръщащата опция за използване с тригонометричните функции."
2399
2400#: gcalctool.xml:1394(para)
2401msgid ""
2402"By default, the options described in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-"
2403"options\"/> are not selected. Click <guibutton>Clr</guibutton> to deselect "
2404"these options."
2405msgstr ""
2406"По подразбиране опциите описани в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-options"
2407"\"/> не са избрани. Натиснете <guibutton>Изч</guibutton>, за да махнете "
2408"избора от тях."
2409
2410#: gcalctool.xml:1398(title)
2411msgid "To Calculate Trigonometric Values"
2412msgstr "Пресмятане на тригонометрични стойности"
2413
2414#: gcalctool.xml:1399(para)
2415msgid ""
2416"To calculate trigonometric values, use the buttons described in <xref "
2417"linkend=\"gcalctool-TBL-trig-calc\"/>."
2418msgstr ""
2419"За да пресмятате тригонометрични стойности, използвайте бутоните описани в "
2420"<xref linkend=\"gcalctool-TBL-trig-calc\"/>."
2421
2422#: gcalctool.xml:1401(title)
2423msgid "Calculating Trigonometric Values"
2424msgstr "Пресмятане на тригонометрични стойности"
2425
2426#: gcalctool.xml:1424(para)
2427msgid "Cosine <literal>cos</literal>"
2428msgstr "Косинус <literal>Кос</literal>"
2429
2430#: gcalctool.xml:1425(para)
2431msgid ""
2432"<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
2433"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
2434msgstr ""
2435"<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, "
2436"опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
2437
2438#: gcalctool.xml:1426(para)
2439msgid "Calculates the cosine of the current value in the display area."
2440msgstr "Пресмята косинуса на текущата стойност в района на преглед."
2441
2442#: gcalctool.xml:1427(para)
2443msgid "60 <guibutton>Cos</guibutton>"
2444msgstr "60 <guibutton>Кос</guibutton>"
2445
2446#: gcalctool.xml:1428(para)
2447msgid "0.5"
2448msgstr "0.5"
2449
2450#: gcalctool.xml:1431(para)
2451msgid "Arc Cosine <literal>acos</literal>"
2452msgstr "Аркус Косинус <literal>acos</literal>"
2453
2454#: gcalctool.xml:1432(para)
2455msgid ""
2456"<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
2457"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
2458msgstr ""
2459"<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, "
2460"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
2461
2462#: gcalctool.xml:1433(para)
2463msgid "Calculates the arc cosine of the current value in the display area."
2464msgstr "Пресмята аркус косинус на текущата стойност в района на преглед."
2465
2466#: gcalctool.xml:1434(para)
2467msgid "0.5 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
2468msgstr "0.5 <guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Кос</guibutton>"
2469
2470#: gcalctool.xml:1438(para)
2471msgid "Hyperbolic Cosine <literal>cosh</literal>"
2472msgstr "Хиперболичен Косинус <literal>cosh</literal>"
2473
2474#: gcalctool.xml:1439(para)
2475msgid ""
2476"<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
2477"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
2478msgstr ""
2479"<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, "
2480"опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
2481
2482#: gcalctool.xml:1440(para)
2483msgid ""
2484"Calculates the hyperbolic cosine of the current value in the display area."
2485msgstr ""
2486"Пресмята хиперболичен косинус на текущата стойност в района на преглед."
2487
2488#: gcalctool.xml:1441(para)
2489msgid "0.4 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Cos</guibutton>"
2490msgstr "0.4 <guilabel>Хип</guilabel><guibutton>Кос</guibutton>"
2491
2492#: gcalctool.xml:1442(para)
2493msgid "1.081072372"
2494msgstr "1.081072372"
2495
2496#: gcalctool.xml:1445(para)
2497msgid "Arc Hyperbolic Cosine <literal>acosh</literal>"
2498msgstr "Аркус Хиперболичен Косинус <literal>acosh</literal>"
2499
2500#: gcalctool.xml:1446(para)
2501msgid ""
2502"<guibutton>Cos</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
2503"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
2504msgstr ""
2505"<guibutton>Кос</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, "
2506"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
2507
2508#: gcalctool.xml:1447(para)
2509msgid ""
2510"Calculates the arc hyperbolic cosine of the current value in the display "
2511"area."
2512msgstr ""
2513"Пресмята аркус хиперболичен косинус на текущата стойност в района на преглед."
2514
2515#: gcalctool.xml:1448(para)
2516msgid ""
2517"1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Cos</"
2518"guibutton>"
2519msgstr ""
2520"1.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Кос</"
2521"guibutton>"
2522
2523#: gcalctool.xml:1449(para)
2524msgid "1.046967915"
2525msgstr "1.046967915"
2526
2527#: gcalctool.xml:1452(para)
2528msgid "Sine <literal>sin</literal>"
2529msgstr "Синус <literal>Син</literal>"
2530
2531#: gcalctool.xml:1453(para)
2532msgid ""
2533"<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
2534"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
2535msgstr ""
2536"<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, "
2537"опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
2538
2539#: gcalctool.xml:1454(para)
2540msgid "Calculates the sine of the current value in the display area."
2541msgstr "Пресмята синус на текущата стойност в района на преглед."
2542
2543#: gcalctool.xml:1455(para)
2544msgid "90 <guibutton>Sin</guibutton>"
2545msgstr "90 <guibutton>Син</guibutton>"
2546
2547#: gcalctool.xml:1459(para)
2548msgid "Arc Sine <literal>asin</literal>"
2549msgstr "Аркус Синус <literal>asin</literal>"
2550
2551#: gcalctool.xml:1460(para)
2552msgid ""
2553"<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
2554"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
2555msgstr ""
2556"<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, "
2557"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
2558
2559#: gcalctool.xml:1461(para)
2560msgid "Calculates the arc sine of the current value in the display area."
2561msgstr "Пресмята аркус синус на текущата стойност в района на преглед."
2562
2563#: gcalctool.xml:1462(para)
2564msgid "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
2565msgstr "1 <guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Син</guibutton>"
2566
2567#: gcalctool.xml:1463(para)
2568msgid "90"
2569msgstr "90"
2570
2571#: gcalctool.xml:1466(para)
2572msgid "Hyperbolic Sine <literal>sinh</literal>"
2573msgstr "Хиперболичен Синус <literal>sinh</literal>"
2574
2575#: gcalctool.xml:1467(para)
2576msgid ""
2577"<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
2578"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
2579msgstr ""
2580"<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, "
2581"опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
2582
2583#: gcalctool.xml:1468(para)
2584msgid ""
2585"Calculates the hyperbolic sine of the current value in the display area."
2586msgstr "Пресмята хиперболичен синус на текущата стойност в района на преглед."
2587
2588#: gcalctool.xml:1469(para)
2589msgid "0.4 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Sin</guibutton>"
2590msgstr "0.4 <guilabel>Хип</guilabel><guibutton>Син</guibutton>"
2591
2592#: gcalctool.xml:1470(para)
2593msgid "0.410752326"
2594msgstr "0.410752326"
2595
2596#: gcalctool.xml:1473(para)
2597msgid "Arc Hyperbolic Sine <literal>asinh</literal>"
2598msgstr "Аркус Хиперболичен Синус <literal>asinh</literal>"
2599
2600#: gcalctool.xml:1474(para)
2601msgid ""
2602"<guibutton>Sin</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
2603"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
2604msgstr ""
2605"<guibutton>Син</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, "
2606"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
2607
2608#: gcalctool.xml:1475(para)
2609msgid ""
2610"Calculates the arc hyperbolic sine of the current value in the display area."
2611msgstr ""
2612"Пресмята аркус хиперболичен синус на текущата стойност в района на преглед."
2613
2614#: gcalctool.xml:1476(para)
2615msgid ""
2616"1.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Sin</"
2617"guibutton>"
2618msgstr ""
2619"1.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Син</"
2620"guibutton>"
2621
2622#: gcalctool.xml:1477(para)
2623msgid "1.248983328"
2624msgstr "1.248983328"
2625
2626#: gcalctool.xml:1480(para)
2627msgid "Tangent <literal>tan</literal>"
2628msgstr "Тангенс <literal>tan</literal>"
2629
2630#: gcalctool.xml:1481(para)
2631msgid ""
2632"<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
2633"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
2634msgstr ""
2635"<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, "
2636"опцията <guilabel>Инв</guilabel> не е избрана"
2637
2638#: gcalctool.xml:1482(para)
2639msgid "Calculates the tangent of the current value in the display area."
2640msgstr "Пресмята тангенс на текущата стойност в района на преглед."
2641
2642#: gcalctool.xml:1483(para)
2643msgid "45 <guibutton>Tan</guibutton>"
2644msgstr "45 <guibutton>Тан</guibutton>"
2645
2646#: gcalctool.xml:1487(para)
2647msgid "Arc Tangent <literal>atan</literal>"
2648msgstr "Аркус Тангенс <literal>atan</literal>"
2649
2650#: gcalctool.xml:1488(para)
2651msgid ""
2652"<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option not selected, "
2653"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
2654msgstr ""
2655"<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> не е избрана, "
2656"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
2657
2658#: gcalctool.xml:1489(para)
2659msgid "Calculates the arc tangent of the current value in the display area."
2660msgstr "Пресмята аркус тангенс на текущата стойност в района на преглед."
2661
2662#: gcalctool.xml:1490(para)
2663msgid "1 <guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
2664msgstr "1 <guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Тан</guibutton>"
2665
2666#: gcalctool.xml:1491(para)
2667msgid "45"
2668msgstr "45"
2669
2670#: gcalctool.xml:1494(para)
2671msgid "Hyperbolic Tangent <literal>tanh</literal>"
2672msgstr "Хиперболичен тангенс <literal>tanh</literal>"
2673
2674#: gcalctool.xml:1495(para)
2675msgid ""
2676"<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
2677"<guilabel>Inv</guilabel> option not selected"
2678msgstr ""
2679"<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, "
2680"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
2681
2682#: gcalctool.xml:1496(para)
2683msgid ""
2684"Calculates the hyperbolic tangent of the current value in the display area."
2685msgstr ""
2686"Пресмята хиперболичен тангенс на текущата стойност в района на преглед."
2687
2688#: gcalctool.xml:1497(para)
2689msgid "0.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guibutton>Tan</guibutton>"
2690msgstr "0.6 <guilabel>Хип</guilabel><guibutton>Тан</guibutton>"
2691
2692#: gcalctool.xml:1498(para)
2693msgid "0.537049567"
2694msgstr "0.537049567"
2695
2696#: gcalctool.xml:1501(para)
2697msgid "Arc Hyperbolic Tangent <literal>atanh</literal>"
2698msgstr "Аркус Хиперболичен Тангенс <literal>atanh</literal>"
2699
2700#: gcalctool.xml:1502(para)
2701msgid ""
2702"<guibutton>Tan</guibutton>, <guilabel>Hyp</guilabel> option selected, "
2703"<guilabel>Inv</guilabel> option selected"
2704msgstr ""
2705"<guibutton>Тан</guibutton>, опцията <guilabel>Хип</guilabel> е избрана, "
2706"опцията <guilabel>Инв</guilabel> е избрана"
2707
2708#: gcalctool.xml:1503(para)
2709msgid ""
2710"Calculates the arc hyperbolic tangent of the current value in the display "
2711"area."
2712msgstr ""
2713"Пресмята аркус хиперболичен тангенс на текущата стойност в района на преглед."
2714
2715#: gcalctool.xml:1504(para)
2716msgid ""
2717"0.6 <guilabel>Hyp</guilabel><guilabel>Inv</guilabel><guibutton>Tan</"
2718"guibutton>"
2719msgstr ""
2720"0.6 <guilabel>Хип</guilabel><guilabel>Инв</guilabel><guibutton>Тан</"
2721"guibutton>"
2722
2723#: gcalctool.xml:1505(para)
2724msgid "0.693147181"
2725msgstr "0.693147181"
2726
2727#: gcalctool.xml:1512(title)
2728msgid "To Calculate Logarithms"
2729msgstr "Пресмятане на логаритми"
2730
2731#: gcalctool.xml:1513(para)
2732msgid ""
2733"To calculate logarithms, use the buttons described in <xref linkend="
2734"\"gcalctool-TBL-logs-calc\"/>."
2735msgstr ""
2736"За да пресмятате логаритми, използвайте бутоните описани в <xref linkend="
2737"\"gcalctool-TBL-logs-calc\"/>."
2738
2739#: gcalctool.xml:1515(title)
2740msgid "Calculating Logarithms"
2741msgstr "Пресмятане на логаритми"
2742
2743#: gcalctool.xml:1538(para)
2744msgid "Common Logarithm Base 10"
2745msgstr "Обикновен логаритъм с основа 10"
2746
2747#: gcalctool.xml:1539(guibutton) gcalctool.xml:2183(guibutton)
2748msgid "Log"
2749msgstr "Лог"
2750
2751#: gcalctool.xml:1540(para)
2752msgid ""
2753"Calculates the common logarithm of the current value in the display area."
2754msgstr ""
2755"Пресмята стандартния логаритъм на текущата стойност в района на преглед."
2756
2757#: gcalctool.xml:1541(para)
2758msgid "10 <guibutton>Log</guibutton>"
2759msgstr "10 <guibutton>Лог</guibutton>"
2760
2761#: gcalctool.xml:1545(para)
2762msgid "Natural Logarithm"
2763msgstr "Натурален логаритъм"
2764
2765#: gcalctool.xml:1546(guibutton) gcalctool.xml:2225(guibutton)
2766msgid "Ln"
2767msgstr "НЛ"
2768
2769#: gcalctool.xml:1547(para)
2770msgid ""
2771"Calculates the natural logarithm of the current value in the display area."
2772msgstr ""
2773"Пресмята натуралния логаритъм на текущата стойност в района на преглед."
2774
2775#: gcalctool.xml:1548(para)
2776msgid "10 <guibutton>Ln</guibutton>"
2777msgstr "10 <guibutton>НЛ</guibutton>"
2778
2779#: gcalctool.xml:1549(para)
2780msgid "2.30"
2781msgstr "2.30"
2782
2783#: gcalctool.xml:1555(para)
2784msgid ""
2785"Common antilogarithm and natural antilogarithm are not supported in this "
2786"version of <application>Calculator</application>."
2787msgstr ""
2788"Обикновения антилогаритъм и натуралния антилогаритъм не се поддържат в тази "
2789"верися на <application>Калкулатора</application>."
2790
2791#: gcalctool.xml:1559(title)
2792msgid "To Perform Bitwise Calculations"
2793msgstr "Извършване на побитови пресмятания"
2794
2795#: gcalctool.xml:1560(para)
2796msgid ""
2797"To perform bitwise calculations, use the buttons described in <xref linkend="
2798"\"gcalctool-TBL-logic-calc\"/>."
2799msgstr ""
2800"За използвате побитови пресмятания, използвайте бутоните описани в <xref "
2801"linkend=\"gcalctool-TBL-logic-calc\"/>."
2802
2803#: gcalctool.xml:1562(title)
2804msgid "Performing Bitwise Calculations"
2805msgstr "Извършване на побитови пресмятания"
2806
2807#: gcalctool.xml:1585(para) gcalctool.xml:2436(para)
2808msgid "Bitwise OR"
2809msgstr "Побитово ИЛИ"
2810
2811#: gcalctool.xml:1586(guibutton) gcalctool.xml:2435(guibutton)
2812msgid "Or"
2813msgstr "Или"
2814
2815#: gcalctool.xml:1587(para)
2816msgid ""
2817"Performs a bitwise OR operation on the current value in the display area and "
2818"the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long "
2819"integers."
2820msgstr ""
2821"Извършва побитова операция ИЛИ с текущата стойност на района на преглед и "
2822"следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като "
2823"неподписани дълги цели числа."
2824
2825#: gcalctool.xml:1588(para)
2826msgid "10001000 <guibutton>Or</guibutton> 00010001"
2827msgstr "10001000 <guibutton>Или</guibutton> 00010001"
2828
2829#: gcalctool.xml:1589(para)
2830msgid "10011001"
2831msgstr "10011001"
2832
2833#: gcalctool.xml:1592(para) gcalctool.xml:2334(para)
2834msgid "Bitwise AND"
2835msgstr "Побитово И"
2836
2837#: gcalctool.xml:1593(guibutton) gcalctool.xml:2333(guibutton)
2838msgid "And"
2839msgstr "И"
2840
2841#: gcalctool.xml:1594(para)
2842msgid ""
2843"Performs a bitwise AND operation on the current value in the display area "
2844"and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long "
2845"integers."
2846msgstr ""
2847"Извършва побитова операция И с текущата стойност на района на преглед и "
2848"следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като "
2849"неподписани дълги цели числа."
2850
2851#: gcalctool.xml:1595(para)
2852msgid "10101010 <guibutton>And</guibutton> 00110011"
2853msgstr "10101010·<guibutton>И</guibutton>·00110011"
2854
2855#: gcalctool.xml:1596(para)
2856msgid "00110011"
2857msgstr "00110011"
2858
2859#: gcalctool.xml:1599(para) gcalctool.xml:2448(para)
2860msgid "Bitwise NOT"
2861msgstr "Побитово Не"
2862
2863#: gcalctool.xml:1600(guibutton) gcalctool.xml:2447(guibutton)
2864msgid "Not"
2865msgstr "Не"
2866
2867#: gcalctool.xml:1601(para)
2868msgid ""
2869"Performs a bitwise NOT operation on the current value in the display area, "
2870"treating the number as an unsigned long integer."
2871msgstr ""
2872"Извършва побитова операция НЕ с текущата стойност на района на преглед, "
2873"възприемайки числото като неподписано дълго цяло число."
2874
2875#: gcalctool.xml:1602(para)
2876msgid "1357ACE <guibutton>Not</guibutton>"
2877msgstr "1357ACE·<guibutton>Не</guibutton>"
2878
2879#: gcalctool.xml:1603(para)
2880msgid "FECA8531"
2881msgstr "FECA8531"
2882
2883#: gcalctool.xml:1606(para) gcalctool.xml:2424(para)
2884msgid "Bitwise XOR"
2885msgstr "Побитово XOR"
2886
2887#: gcalctool.xml:1607(guibutton) gcalctool.xml:2423(guibutton)
2888msgid "Xor"
2889msgstr "Xor"
2890
2891#: gcalctool.xml:1608(para)
2892msgid ""
2893"Performs a bitwise XOR operation on the current value in the display area "
2894"and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long "
2895"integers."
2896msgstr ""
2897"Извършва побитова операция XOR с текущата стойност на района на преглед и "
2898"следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като "
2899"неподписани дълги цели числа."
2900
2901#: gcalctool.xml:1609(para)
2902msgid "1100 <guibutton>Xor</guibutton> 1010"
2903msgstr "1100 <guibutton>Xor</guibutton> 1010"
2904
2905#: gcalctool.xml:1610(para)
2906msgid "110"
2907msgstr "110"
2908
2909#: gcalctool.xml:1613(para) gcalctool.xml:2232(para)
2910msgid "Bitwise XNOR"
2911msgstr "Побитово XNOR"
2912
2913#: gcalctool.xml:1614(guibutton) gcalctool.xml:2231(guibutton)
2914msgid "Xnor"
2915msgstr "Xnor"
2916
2917#: gcalctool.xml:1615(para)
2918msgid ""
2919"Performs a bitwise XNOR operation on the current value in the display area "
2920"and the next number that you enter, treating both numbers as unsigned long "
2921"integers."
2922msgstr ""
2923"Извършва побитова операция XNOR с текущата стойност на района на преглед и "
2924"следващото число, което въведете, възприемайки и двете числа като "
2925"неподписани дълги цели числа."
2926
2927#: gcalctool.xml:1616(para)
2928msgid "1100 <guibutton>Xnor</guibutton> 1010"
2929msgstr "1100 <guibutton>Xnor</guibutton> 1010"
2930
2931#: gcalctool.xml:1617(para)
2932msgid "11111111111111111111111111111001"
2933msgstr "11111111111111111111111111111001"
2934
2935#: gcalctool.xml:1624(title)
2936msgid "To Enter Exponential Numbers"
2937msgstr "Въвеждане на експоненциални числа"
2938
2939#: gcalctool.xml:1625(para)
2940msgid ""
2941"To enter exponential numbers, use the <guibutton>Exp</guibutton> button."
2942msgstr ""
2943"За да въвеждате експоненциални числа, използвайте бутона <guibutton>Екс</"
2944"guibutton>."
2945
2946#: gcalctool.xml:1626(para)
2947msgid ""
2948"The <guibutton>Exp</guibutton> button enables you to enter numbers in "
2949"scientific notation, that is, <replaceable>mantissa</replaceable> * "
2950"<replaceable>base</replaceable><superscript><replaceable>exponent</"
2951"replaceable></superscript>:"
2952msgstr "Бутонът <guibutton>Екс</guibutton> Ви позволява да въвеждате числата в експоненциален вид - т. нар. научен запис <replaceable>мантиса</replaceable> * <replaceable>основа</replaceable><superscript><replaceable>експонента</replaceable></superscript>:"
2953
2954#: gcalctool.xml:1630(replaceable)
2955msgid "mantissa"
2956msgstr "мантиса"
2957
2958#: gcalctool.xml:1631(para)
2959msgid ""
2960"Current non-zero value in the display area. If the current value in the "
2961"display area is zero, the mantissa is 1.0."
2962msgstr "Текуща ненулева стойност в райна на преглед. Ако текущата стойност там е 0, то мантисата е 1,0."
2963
2964#: gcalctool.xml:1634(replaceable)
2965msgid "base"
2966msgstr "основа"
2967
2968#: gcalctool.xml:1635(para)
2969msgid ""
2970"2, 8, 10, or 16 for binary, octal, decimal, and hexadecimal numeric base "
2971"respectively."
2972msgstr ""
2973"2, 8, 10, или 16 за респективно двоична, осмична, десетична или "
2974"шестнайсетична бройна система."
2975
2976#: gcalctool.xml:1638(replaceable)
2977msgid "exponent"
2978msgstr "експонента"
2979
2980#: gcalctool.xml:1639(para)
2981msgid "Next number that you enter."
2982msgstr "Следващото число, което въвеждате."
2983
2984#: gcalctool.xml:1644(para)
2985msgid ""
2986"When you click <guibutton>Exp</guibutton>, the calculator displays "
2987"<literal>. +</literal> to represent <replaceable>base</replaceable> to the "
2988"power of the next number that you enter. To change the sign of the number, "
2989"use the <guibutton>+/-</guibutton> button in the last action of the "
2990"operation. The following example shows the value that is displayed when you "
2991"use the decimal numeric base:"
2992msgstr ""
2993"Когато натиснете <guibutton>Екс</guibutton>, калкулаторът показва <literal>. "
2994"+</literal>, за да представи <replaceable>основата</replaceable> на степен "
2995"следващото число, което въведете. За да промените знака на числото, "
2996"използвайте бутона <guibutton>+/-</guibutton> в последното действие за "
2997"операцията. Следният пример показва стойността, която се показва, когато "
2998"използвате десетична бройна система:"
2999
3000#: gcalctool.xml:1653(para)
3001msgid "Keypad Entry"
3002msgstr "Въведено"
3003
3004#: gcalctool.xml:1655(para)
3005msgid "Calculator Display"
3006msgstr "Формат на калкулатора"
3007
3008#: gcalctool.xml:1660(guibutton)
3009msgid "5"
3010msgstr "5"
3011
3012#: gcalctool.xml:1660(guibutton) gcalctool.xml:2165(guibutton)
3013msgid "Exp"
3014msgstr "Екс"
3015
3016#: gcalctool.xml:1661(para)
3017msgid "-500"
3018msgstr "-500"
3019
3020#: gcalctool.xml:1667(para)
3021msgid ""
3022"To enter a number in exponential format, use the guidelines in the following "
3023"table:"
3024msgstr ""
3025"За да въведете число в експоненциален формат, използвайте насоките от "
3026"следната таблица:"
3027
3028#: gcalctool.xml:1675(para) gcalctool.xml:1740(para)
3029msgid "Number"
3030msgstr "Число"
3031
3032#: gcalctool.xml:1677(para)
3033msgid "Enter"
3034msgstr "Enter"
3035
3036#: gcalctool.xml:1679(para)
3037msgid "Number Displayed"
3038msgstr "Показано число"
3039
3040#: gcalctool.xml:1684(para) gcalctool.xml:1686(para)
3041msgid "1200000000"
3042msgstr "1200000000"
3043
3044#: gcalctool.xml:1685(para)
3045msgid ""
3046"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
3047msgstr ""
3048"12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
3049
3050#: gcalctool.xml:1689(para) gcalctool.xml:1691(para)
3051msgid "-1200000000"
3052msgstr "-1200000000"
3053
3054#: gcalctool.xml:1690(para)
3055msgid ""
3056"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</"
3057"guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
3058msgstr ""
3059"12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>=</"
3060"guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
3061
3062#: gcalctool.xml:1694(para)
3063msgid "0.00000012"
3064msgstr "0.00000012"
3065
3066#: gcalctool.xml:1695(para)
3067msgid ""
3068"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</"
3069"guibutton>"
3070msgstr ""
3071"12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</"
3072"guibutton>"
3073
3074#: gcalctool.xml:1696(para)
3075msgid "1.2e-7"
3076msgstr "1.2e-7"
3077
3078#: gcalctool.xml:1699(para)
3079msgid "-0.00000012"
3080msgstr "-0.00000012"
3081
3082#: gcalctool.xml:1700(para)
3083msgid ""
3084"12 <guibutton>Exp</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</"
3085"guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
3086msgstr ""
3087"12 <guibutton>Екс</guibutton><guibutton>8</guibutton><guibutton>+/-</"
3088"guibutton><guibutton>+/-</guibutton>"
3089
3090#: gcalctool.xml:1701(para)
3091msgid "-1.2e-7"
3092msgstr "-1.2e-7"
3093
3094#: gcalctool.xml:1708(title)
3095msgid "To Use Constant Values"
3096msgstr "Използване на постоянни стойности"
3097
3098#: gcalctool.xml:1709(para)
3099msgid ""
3100"Click <guibutton>Con</guibutton> to display the list of defined constant "
3101"values. All constant values are specified in decimal numeric base, even if "
3102"the current numeric base is not decimal."
3103msgstr ""
3104"Натиснете <guibutton>Кон</guibutton>, за да се покаже списък с определени "
3105"константни стойности. Всички тези стойности са определени в десетична бройна "
3106"система, дори и ако текущата бройна система не е десетична."
3107
3108#: gcalctool.xml:1710(para)
3109msgid ""
3110"Select a constant from the menu to enter its value in the display area. If "
3111"you use the keyboard shortcut <keycap>#</keycap>, you can use the keyboard "
3112"to specify the constant, as shown in the following example:"
3113msgstr ""
3114"Изберете константа от менюто, за да въведете стойността и в района на "
3115"преглед. Ако използвате бързия клавиш <keycap>#</keycap>, може да използвате "
3116"клавиатурата да определите константата както е показано в следния пример:"
3117
3118#: gcalctool.xml:1720(para)
3119msgid "Constant"
3120msgstr "Константа"
3121
3122#: gcalctool.xml:1725(keycap) gcalctool.xml:2320(keycap)
3123msgid "#"
3124msgstr "#"
3125
3126#: gcalctool.xml:1726(para) gcalctool.xml:1766(para)
3127msgid "C3"
3128msgstr "C3"
3129
3130#: gcalctool.xml:1731(para)
3131msgid ""
3132"The <application>Calculator</application> application provides ten default "
3133"constant values, as described in the following table:"
3134msgstr ""
3135"Програмата <application>Калкулатор</application> предоставя 10 стандартни "
3136"константни стойности, както са описани в следната таблица:"
3137
3138#: gcalctool.xml:1742(para)
3139msgid "Value"
3140msgstr "Стойност"
3141
3142#: gcalctool.xml:1749(para)
3143msgid "C0"
3144msgstr "C0"
3145
3146#: gcalctool.xml:1750(para)
3147msgid "0.621"
3148msgstr "0.621"
3149
3150#: gcalctool.xml:1751(para)
3151msgid "Kilometer-to-mile conversion factor"
3152msgstr "Фактор на превръщане на километър в миля"
3153
3154#: gcalctool.xml:1752(para)
3155msgid ""
3156"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
3157"from kilometers per hour to miles per hour. For example, 8 * <guibutton>Con</"
3158"guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
3159msgstr ""
3160"Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да "
3161"преобразувате километрите в час в мили в час. Например, 8 * <guibutton>Кон</"
3162"guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 5."
3163
3164#: gcalctool.xml:1753(para)
3165msgid ""
3166"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
3167"from miles per hour to kilometers per hour. For example, 5 / <guibutton>Con</"
3168"guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 8."
3169msgstr ""
3170"Разделяне на текущата стойност в района на преглед на тази константа, за да "
3171"се преобразува от мили в час към километри в час. Например, 5 / "
3172"<guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C0</guilabel><keycap>=</keycap> 8."
3173
3174#: gcalctool.xml:1756(para)
3175msgid "C1"
3176msgstr "C1"
3177
3178#: gcalctool.xml:1757(para)
3179msgid "1.414213562"
3180msgstr "1.414213562"
3181
3182#: gcalctool.xml:1758(para)
3183msgid "Square root of 2"
3184msgstr "Корен квадратен от 2"
3185
3186#: gcalctool.xml:1761(para)
3187msgid "C2"
3188msgstr "C2"
3189
3190#: gcalctool.xml:1762(para)
3191msgid "2.718281828"
3192msgstr "2.718281828"
3193
3194#: gcalctool.xml:1763(para) gcalctool.xml:2164(keycap)
3195msgid "e"
3196msgstr "e"
3197
3198#: gcalctool.xml:1767(para)
3199msgid "3.141592653"
3200msgstr "3.141592653"
3201
3202#: gcalctool.xml:1768(para)
3203msgid "pi"
3204msgstr "пи"
3205
3206#: gcalctool.xml:1771(para)
3207msgid "C4"
3208msgstr "C4"
3209
3210#: gcalctool.xml:1772(para)
3211msgid "0.3937007"
3212msgstr "0.3937007"
3213
3214#: gcalctool.xml:1773(para)
3215msgid "Centimeter-to-inch conversion factor"
3216msgstr "Фактор на превръщане на сантиметър в инч"
3217
3218#: gcalctool.xml:1774(para)
3219msgid ""
3220"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
3221"from centimeters to inches. For example, 30 * <guibutton>Con</"
3222"guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 12."
3223msgstr ""
3224"Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да "
3225"преобразувате сантиметри в инчове. Например, 30 * <guibutton>Кон</"
3226"guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 12."
3227
3228#: gcalctool.xml:1775(para)
3229msgid ""
3230"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
3231"from inches to centimeters. For example, 12 / <guibutton>Con</"
3232"guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 30."
3233msgstr ""
3234"Разделете текущата стойност в района на преглед на тази константа, за да "
3235"преобразувате инчове в сантиметри. Например 12 / <guibutton>Кон</"
3236"guibutton><guilabel>C4</guilabel><keycap>=</keycap> 30."
3237
3238#: gcalctool.xml:1778(para)
3239msgid "C5"
3240msgstr "C5"
3241
3242#: gcalctool.xml:1779(para)
3243msgid "57.295779513"
3244msgstr "57.295779513"
3245
3246#: gcalctool.xml:1780(para)
3247msgid "Degrees in a radian"
3248msgstr "Градуси в радиан"
3249
3250#: gcalctool.xml:1783(para)
3251msgid "C6"
3252msgstr "C6"
3253
3254#: gcalctool.xml:1784(para)
3255msgid "1048576"
3256msgstr "1048576"
3257
3258#: gcalctool.xml:1785(para)
3259msgid "2 ^ 20"
3260msgstr "2 ^ 20"
3261
3262#: gcalctool.xml:1788(para)
3263msgid "C7"
3264msgstr "C7"
3265
3266#: gcalctool.xml:1789(para)
3267msgid "0.0353"
3268msgstr "0.0353"
3269
3270#: gcalctool.xml:1790(para)
3271msgid "Gram-to-ounce conversion factor"
3272msgstr "Фактор на превръщане на грам в унция"
3273
3274#: gcalctool.xml:1791(para)
3275msgid ""
3276"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
3277"from grams to ounces. For example, 500 * <guibutton>Con</"
3278"guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 18."
3279msgstr ""
3280"Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да "
3281"преобразувате грамове в унции. Например, 500 * <guibutton>Кон</"
3282"guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 18."
3283
3284#: gcalctool.xml:1792(para)
3285msgid ""
3286"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
3287"from ounces to grams. For example, 18 / <guibutton>Con</"
3288"guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 500."
3289msgstr ""
3290"Разделете текущата стойноств в района на преглед на тази константа, за да "
3291"преобразувате унции в грамове. Например, 18 / <guibutton>Кон</"
3292"guibutton><guilabel>C7</guilabel><keycap>=</keycap> 500."
3293
3294#: gcalctool.xml:1795(para)
3295msgid "C8"
3296msgstr "C8"
3297
3298#: gcalctool.xml:1796(para)
3299msgid "0.948"
3300msgstr "0.948"
3301
3302#: gcalctool.xml:1797(para)
3303msgid "Kilojoule-to-British-thermal-unit conversion factor"
3304msgstr "Фактор на превръщане от килоджаул в британска термална единица"
3305
3306#: gcalctool.xml:1798(para)
3307msgid ""
3308"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
3309"from kilojoules to British thermal units. For example, 10 * <guibutton>Con</"
3310"guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 9.48."
3311msgstr ""
3312"Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да "
3313"превърнете килоджаули в британски термални единици. Например, 10 * "
3314"<guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 9.48."
3315
3316#: gcalctool.xml:1799(para)
3317msgid ""
3318"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
3319"from British thermal units to kilojoules. For example, 9.48 / "
3320"<guibutton>Con</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 10."
3321msgstr ""
3322"Разделете текущата стойност в района на преглед на тази константа, за да "
3323"преобразувате британски термални единици в килоджаули. Например, 9.48 / "
3324"<guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C8</guilabel><keycap>=</keycap> 10."
3325
3326#: gcalctool.xml:1802(para)
3327msgid "C9"
3328msgstr "C9"
3329
3330#: gcalctool.xml:1803(para)
3331msgid "0.061"
3332msgstr "0.061"
3333
3334#: gcalctool.xml:1804(para)
3335msgid "Cubic-centimeter-to-cubic-inch conversion factor"
3336msgstr "Фактор на превръщане на кубични сантиметри в кубични инчове"
3337
3338#: gcalctool.xml:1805(para)
3339msgid ""
3340"Multiply the current value in the display area by this constant, to convert "
3341"from cubic centimeters to cubic inches. For example, 100 * <guibutton>Con</"
3342"guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 6.10."
3343msgstr ""
3344"Умножете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да "
3345"преобразувате кубични сантиметри в кубични инчове. Например, 100 * "
3346"<guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 6.10."
3347
3348#: gcalctool.xml:1806(para)
3349msgid ""
3350"Divide the current value in the display area by this constant, to convert "
3351"from cubic inches to cubic centimeters. For example, 6.10 / <guibutton>Con</"
3352"guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 100."
3353msgstr ""
3354"Разделете текущата стойност в района на преглед по тази константа, за да "
3355"преобразувате кубични инчове в кубични сантиметри. Например, 6.10 / "
3356"<guibutton>Кон</guibutton><guilabel>C9</guilabel><keycap>=</keycap> 100."
3357
3358#: gcalctool.xml:1811(para)
3359msgid "You can overwrite the default constants to store your own constants."
3360msgstr ""
3361"Може да презаписвате стандартните константи, за да запазвате Ваши собствени."
3362
3363#: gcalctool.xml:1812(para)
3364msgid ""
3365"To store a new constant or edit an existing constant, perform the following "
3366"steps:"
3367msgstr ""
3368"За да запазите нова константа или да редактирате съществуваща, извършете "
3369"следните стъпки:"
3370
3371#: gcalctool.xml:1815(para)
3372msgid ""
3373"Click <guibutton>Con</guibutton>, then select <guilabel>Edit Constants</"
3374"guilabel> from the popup menu."
3375msgstr ""
3376"Натиснете <guibutton>Кон</guibutton>, после изберете от появилото се меню "
3377"<guilabel>Редактиране на константи</guilabel>."
3378
3379#: gcalctool.xml:1818(para)
3380msgid ""
3381"In the <guilabel>Edit Constants</guilabel> dialog, select the constant that "
3382"you want to overwrite or edit."
3383msgstr ""
3384"В прозореца за <guilabel>Редактиране на константи</guilabel>, изберете "
3385"константата, която искате да презапишете или редактирате."
3386
3387#: gcalctool.xml:1821(para)
3388msgid "Click on the Value field, then enter the new value."
3389msgstr "Натиснете на полето Стойност и въведете новата стойност."
3390
3391#: gcalctool.xml:1824(para)
3392msgid "Click on the Description field, then enter the new description."
3393msgstr "Натиснете върху полето Описание и въведете новото описание."
3394
3395#: gcalctool.xml:1827(para)
3396msgid ""
3397"Click <guibutton>OK</guibutton> to save your changes and close the "
3398"<guilabel>Edit Constants</guilabel> dialog."
3399msgstr ""
3400"Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да запазите промените си и да "
3401"затворите прозореца за <guilabel>Редактиране на константи</guilabel>."
3402
3403#: gcalctool.xml:1832(title)
3404msgid "To Use Functions"
3405msgstr "Използване на функции"
3406
3407#: gcalctool.xml:1833(para)
3408msgid ""
3409"To show the available functions, click <guibutton>Fun</guibutton>. A popup "
3410"menu displays the list of defined functions. Select a function from the menu "
3411"to run that function. If the function is not defined, the value zero is "
3412"returned."
3413msgstr ""
3414"За да покажете наличните функции, натиснете <guibutton>Фнк</guibutton>. "
3415"Появява се меню със списък на дефинираните функции. Изберете функция от "
3416"менюто, за да стартирате тази функция. Ако функцията не е определена, "
3417"върнатата стойност ще бъде нула."
3418
3419#: gcalctool.xml:1834(para)
3420msgid ""
3421"If you use the keyboard shortcut <keycap>F</keycap>, you can use the "
3422"keyboard to specify the function, as shown in the following example:"
3423msgstr ""
3424"Ако използвате бърз клавиш <keycap>F</keycap>, може да използвате "
3425"клавиатурата, за да определите функцията, както е показано в следния пример:"
3426
3427#: gcalctool.xml:1850(keycap) gcalctool.xml:2170(keycap)
3428#: gcalctool.xml:2171(guibutton) gcalctool.xml:2512(keycap)
3429#: gcalctool.xml:2601(keycap)
3430msgid "F"
3431msgstr "F"
3432
3433#: gcalctool.xml:1851(para)
3434msgid "F3"
3435msgstr "F3"
3436
3437#: gcalctool.xml:1857(para)
3438msgid ""
3439"The <application>Calculator</application> application does not provide any "
3440"default functions. You can store up to ten functions."
3441msgstr ""
3442"Програмата <application>Калкулатор</application> не предоставя стандартни "
3443"функции. Може да запазвате до 10 функции."
3444
3445#: gcalctool.xml:1858(para)
3446msgid ""
3447"To store a new function or edit an existing function, perform the following "
3448"steps:"
3449msgstr ""
3450"За да запазите нова функция или редактирате съществуваща, извършете следните "
3451"стъпки:"
3452
3453#: gcalctool.xml:1861(para)
3454msgid ""
3455"Click <guibutton>Fun</guibutton>, then select <guilabel>Edit Functions</"
3456"guilabel> from the popup menu."
3457msgstr ""
3458"Натиснете <guibutton>Фнк</guibutton>, после от появилото се меню изберете "
3459"<guilabel>Редактиране на функции</guilabel>."
3460
3461#: gcalctool.xml:1864(para)
3462msgid ""
3463"In the <guilabel>Edit Functions</guilabel> dialog, select a blank entry, or "
3464"the function that you want to overwrite."
3465msgstr ""
3466"В прозореца за <guilabel>Редактиране на функции</guilabel>, изберете празен "
3467"запис или функцията, която искате да презапишете."
3468
3469#: gcalctool.xml:1867(para)
3470msgid ""
3471"Click on the Value field, then enter the new value. Use the keyboard "
3472"shortcuts to invoke a <application>Calculator</application> button. For "
3473"example, enter <literal>90K</literal> to calculate sine(90)."
3474msgstr ""
3475"Изберете полето за Стойност и въведете нова стойност. Използвайте бързи "
3476"клавиши за да извикате бутон от калкулатора. Например, въведете "
3477"<literal>90K</literal>, за да пресметнете синус от 90."
3478
3479#: gcalctool.xml:1870(para)
3480msgid ""
3481"Click on the Description field, then enter the new description. For example, "
3482"<literal>Sine 90</literal>."
3483msgstr ""
3484"Изберете полето Описание и после въведете ново описание. Например, "
3485"<literal>Синус от·90</literal>."
3486
3487#: gcalctool.xml:1873(para)
3488msgid ""
3489"Click <guibutton>OK</guibutton> to save your changes and close the "
3490"<guilabel>Edit Functions</guilabel> dialog."
3491msgstr ""
3492"Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да запазите промените си и да "
3493"затворите прозореца <guilabel>Редактиране на функции</guilabel>."
3494
3495#: gcalctool.xml:1878(title)
3496msgid "To Manipulate Binary Numbers"
3497msgstr "Манипулиране на двоични числа"
3498
3499#: gcalctool.xml:1879(para)
3500msgid ""
3501"To manipulate binary numbers, use the buttons described in <xref linkend="
3502"\"gcalctool-TBL-num-manip\"/>."
3503msgstr ""
3504"За да манипулирате двоични числа, използвайте бутоните описани в <xref "
3505"linkend=\"gcalctool-TBL-num-manip\"/>."
3506
3507#: gcalctool.xml:1881(title)
3508msgid "Manipulating Binary Numbers"
3509msgstr "Манипулиране на двоични числа"
3510
3511#: gcalctool.xml:1904(para)
3512msgid "Left Shift <replaceable>n</replaceable>"
3513msgstr "Ляв Shift <replaceable>n</replaceable>"
3514
3515#: gcalctool.xml:1905(guibutton) gcalctool.xml:1949(keycap)
3516#: gcalctool.xml:2380(keycap) gcalctool.xml:2381(guibutton)
3517msgid "&lt;"
3518msgstr "&lt;"
3519
3520#: gcalctool.xml:1906(para)
3521msgid ""
3522"Shifts the current unsigned 32-bit binary value in the display area, the "
3523"specified number of places to the left. Click <guibutton>&lt;</guibutton>, "
3524"then select the number of shift places from the popup menu. The number can "
3525"be shifted up to 15 places left."
3526msgstr ""
3527"Премества текущата неподписана 32-битова двоична стойност в района на "
3528"преглед с определен брой позиции на ляво. Натиснете <guibutton>&lt;</"
3529"guibutton>, после изберете броя на позициите от появилото се меню. Броят "
3530"може да бъде до 15 места наляво."
3531
3532#: gcalctool.xml:1907(para)
3533msgid "111 <guibutton>&lt;</guibutton><guilabel>1 place</guilabel>"
3534msgstr "111 <guibutton>&lt;</guibutton><guilabel>1·позиция</guilabel>"
3535
3536#: gcalctool.xml:1908(para)
3537msgid "1110"
3538msgstr "1110"
3539
3540#: gcalctool.xml:1911(para)
3541msgid "Right Shift <replaceable>n</replaceable>"
3542msgstr "Десен Shift <replaceable>n</replaceable>"
3543
3544#: gcalctool.xml:1912(guibutton) gcalctool.xml:1953(keycap)
3545#: gcalctool.xml:2392(keycap) gcalctool.xml:2393(guibutton)
3546msgid "&gt;"
3547msgstr "&gt;"
3548
3549#: gcalctool.xml:1913(para)
3550msgid ""
3551"Shifts the current unsigned 32-bit binary value in the display area, the "
3552"specified number of places to the right. Click <guibutton>&gt;</guibutton>, "
3553"then select the number of shift places from the popup menu. The number can "
3554"be shifted up to 15 places right."
3555msgstr ""
3556"Премества текущата неподписана 32-битова двоична стойност в района на "
3557"преглед с определен брой позиции на дясно. Натиснете <guibutton>&gt;</"
3558"guibutton>, после изберете броя на позициите от появилото се меню. Броят "
3559"може да бъде до 15 места надясно."
3560
3561#: gcalctool.xml:1914(para)
3562msgid "1011 <guibutton>&gt;</guibutton><guilabel>1 place</guilabel>"
3563msgstr "1011 <guibutton>&gt;</guibutton><guilabel>1 позиция</guilabel>"
3564
3565#: gcalctool.xml:1915(para)
3566msgid "101"
3567msgstr "101"
3568
3569#: gcalctool.xml:1918(para)
3570msgid "Get a 16-Bit Unsigned Integer"
3571msgstr "Взимане на 16-битово неподписано цяло число"
3572
3573#: gcalctool.xml:1919(guibutton) gcalctool.xml:2417(guibutton)
3574msgid "&amp;16"
3575msgstr "&amp;16"
3576
3577#: gcalctool.xml:1920(para)
3578msgid ""
3579"Truncates the current value in the display area and returns a 16-bit "
3580"unsigned integer."
3581msgstr ""
3582"Скъсява текущата стойност в района на преглед и връща 16-битово неподписано "
3583"цяло число."
3584
3585#: gcalctool.xml:1921(para)
3586msgid "FFFFF <guibutton>&amp;16</guibutton>"
3587msgstr "FFFFF <guibutton>&amp;16</guibutton>"
3588
3589#: gcalctool.xml:1922(para)
3590msgid "FFFF"
3591msgstr "FFFF"
3592
3593#: gcalctool.xml:1925(para)
3594msgid "Get a 32-Bit Unsigned Integer"
3595msgstr "Взимане на 32-битово неподписано цяло число"
3596
3597#: gcalctool.xml:1926(guibutton) gcalctool.xml:2411(guibutton)
3598msgid "&amp;32"
3599msgstr "&amp;32"
3600
3601#: gcalctool.xml:1927(para)
3602msgid ""
3603"Truncates the current value in the display area and returns a 32-bit "
3604"unsigned integer."
3605msgstr ""
3606"Скъсява текущата стойност в района на преглед и връща 32-битово неподписано "
3607"цяло число."
3608
3609#: gcalctool.xml:1928(para)
3610msgid "FFFFFFFFFF <guibutton>&amp;32</guibutton>"
3611msgstr "FFFFFFFFFF <guibutton>&amp;32</guibutton>"
3612
3613#: gcalctool.xml:1929(para)
3614msgid "FFFFFFFF"
3615msgstr "FFFFFFFF"
3616
3617#: gcalctool.xml:1934(para)
3618msgid ""
3619"If you use keyboard shortcuts, you can use the keyboard to specify the "
3620"number of places to shift, as shown in the following examples:"
3621msgstr ""
3622"Ако използвате бързи клавиши, може да използвате клавиатурата, за да "
3623"определите броя на местата, които да се преместят, както е показано в "
3624"следните примери:"
3625
3626#: gcalctool.xml:1950(para)
3627msgid ""
3628"Shifts the current binary value in the display area 4 places to the left."
3629msgstr ""
3630"Премества текущата двоична стойност в района на преглед с четири места на "
3631"ляво."
3632
3633#: gcalctool.xml:1954(para)
3634msgid ""
3635"Shifts the current binary value in the display area 4 places to the right."
3636msgstr ""
3637"Премества текущата двоична стойност в района на преглед 4 места надясно."
3638
3639#: gcalctool.xml:1962(title)
3640msgid "To Perform Miscellaneous Scientific Calculations"
3641msgstr "Извършване на различни научни пресмятания"
3642
3643#: gcalctool.xml:1963(para)
3644msgid ""
3645"To perform miscellaneous scientific calculations, use the buttons described "
3646"in <xref linkend=\"gcalctool-TBL-misc-calc\"/>."
3647msgstr ""
3648"За да извършвате множество научни пресмятания, използвайте бутоните описани "
3649"в <xref linkend=\"gcalctool-TBL-misc-calc\"/>."
3650
3651#: gcalctool.xml:1965(title)
3652msgid "Performing Miscellaneous Scientific Calculations"
3653msgstr "Извършване на различни научни пресмятания"
3654
3655#: gcalctool.xml:1988(para) gcalctool.xml:2430(para)
3656msgid "e to the <replaceable>x</replaceable> power"
3657msgstr "e на степен <replaceable>x</replaceable>"
3658
3659#: gcalctool.xml:1989(para) gcalctool.xml:2429(para)
3660msgid "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
3661msgstr "e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
3662
3663#: gcalctool.xml:1990(para)
3664msgid ""
3665"Calculates the value of <literal>e</literal> raised to the power of the "
3666"current value in the display area."
3667msgstr ""
3668"Пресмята стойността на <literal>e</literal> повдигната на степен от текущата "
3669"стойност на района на преглед."
3670
3671#: gcalctool.xml:1991(para)
3672msgid "2 e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
3673msgstr "2 e<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
3674
3675#: gcalctool.xml:1992(para)
3676msgid "7.39"
3677msgstr "7.39"
3678
3679#: gcalctool.xml:1995(para) gcalctool.xml:2442(para)
3680msgid "10 to the <replaceable>x</replaceable> power"
3681msgstr "10 на степен <replaceable>x</replaceable>"
3682
3683#: gcalctool.xml:1996(para) gcalctool.xml:2441(para)
3684msgid "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
3685msgstr "10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
3686
3687#: gcalctool.xml:1997(para)
3688msgid ""
3689"Calculates the value of 10 raised to the power of the current value in the "
3690"display area."
3691msgstr ""
3692"Пресмята стойността на 10 повдигната на степен от текущата стойност в района "
3693"на преглед."
3694
3695#: gcalctool.xml:1998(para)
3696msgid "2 10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
3697msgstr "2 10<superscript><replaceable>x</replaceable></superscript>"
3698
3699#: gcalctool.xml:1999(para)
3700msgid "100"
3701msgstr "100"
3702
3703#: gcalctool.xml:2002(para) gcalctool.xml:2310(para)
3704msgid "x to the <replaceable>y</replaceable> power"
3705msgstr "x на степен <replaceable>y</replaceable>"
3706
3707#: gcalctool.xml:2003(replaceable) gcalctool.xml:2308(keycap)
3708#: gcalctool.xml:2309(replaceable) gcalctool.xml:2560(keycap)
3709msgid "y"
3710msgstr "y"
3711
3712#: gcalctool.xml:2004(para)
3713msgid ""
3714"Raises the current value in the display area to the power of the next value "
3715"that you enter."
3716msgstr ""
3717"Повдига текущата стойност в района на преглед на степен от следващата "
3718"стойност, която въведете."
3719
3720#: gcalctool.xml:2005(para)
3721msgid ""
3722"2 <replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></"
3723"superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
3724msgstr ""
3725"2 <replaceable>x</replaceable><superscript><replaceable>y</replaceable></"
3726"superscript><guibutton>4</guibutton><guibutton>=</guibutton>"
3727
3728#: gcalctool.xml:2009(para)
3729msgid "<replaceable>x</replaceable> Factorial"
3730msgstr "<replaceable>x</replaceable> факториел"
3731
3732#: gcalctool.xml:2010(guibutton) gcalctool.xml:2315(guibutton)
3733msgid "<placeholder-1/>!"
3734msgstr "<placeholder-1/>!"
3735
3736#: gcalctool.xml:2011(para)
3737msgid ""
3738"Calculates the factorial of the current value in the display area. "
3739"<replaceable>x</replaceable> factorial is <replaceable>x</replaceable>*"
3740"(<replaceable>x</replaceable>-1)*(<replaceable>x</replaceable>-2)...*1. This "
3741"function applies only to positive integers."
3742msgstr ""
3743"Пресмята факториел от текущата стойност в района на преглед. <replaceable>x</"
3744"replaceable> факториел е <replaceable>x</replaceable>*(<replaceable>x</"
3745"replaceable>-1)*(<replaceable>x</replaceable>-2)...*1. Тази функция е "
3746"приложима само към положителни цели числа."
3747
3748#: gcalctool.xml:2012(para)
3749msgid "4 <guibutton><replaceable>x</replaceable>!</guibutton>"
3750msgstr "4 <guibutton><replaceable>x</replaceable>!</guibutton>"
3751
3752#: gcalctool.xml:2013(para)
3753msgid "24"
3754msgstr "24"
3755
3756#: gcalctool.xml:2016(para)
3757msgid "Random Number Generator"
3758msgstr "Генератор на произволни числа"
3759
3760#: gcalctool.xml:2017(guibutton) gcalctool.xml:2019(guibutton)
3761#: gcalctool.xml:2399(guibutton)
3762msgid "Rand"
3763msgstr "Случ"
3764
3765#: gcalctool.xml:2018(para)
3766msgid ""
3767"Generates a random number in the range 0.0 to 1.0 then displays the random "
3768"number in the display area."
3769msgstr ""
3770"Генерира произволно число от 0.0 до 1.0 и после го показва в района на "
3771"преглед."
3772
3773#: gcalctool.xml:2020(para)
3774msgid "0.14"
3775msgstr "0.14"
3776
3777#: gcalctool.xml:2023(para)
3778msgid "Hexadecimal Numerals"
3779msgstr "Шестнайсетични числа"
3780
3781#: gcalctool.xml:2024(para)
3782msgid "<guibutton>A</guibutton> to <guibutton>F</guibutton> inclusive"
3783msgstr "от <guibutton>A</guibutton> до <guibutton>F</guibutton> включително"
3784
3785#: gcalctool.xml:2025(para)
3786msgid "These numerals are available in hexadecimal base only."
3787msgstr "Тези числа са налични само в шестнайсетична бройна система."
3788
3789#: gcalctool.xml:2026(guibutton) gcalctool.xml:2027(para)
3790#: gcalctool.xml:2128(keycap) gcalctool.xml:2129(guibutton)
3791#: gcalctool.xml:2500(keycap) gcalctool.xml:2589(keycap)
3792msgid "B"
3793msgstr "B"
3794
3795#: gcalctool.xml:2036(title)
3796msgid "To Quit"
3797msgstr "Затваряне на програмата"
3798
3799#: gcalctool.xml:2037(para)
3800msgid ""
3801"To quit <application>Calculator</application>, choose "
3802"<menuchoice><guimenu>Calculator</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></"
3803"menuchoice>."
3804msgstr ""
3805"За да затворите програмата <application>Калкулатор</application>, изберете "
3806"<menuchoice><guimenu>Калкулатор</guimenu><guimenuitem>Напускане</"
3807"guimenuitem></menuchoice>."
3808
3809#: gcalctool.xml:2042(para)
3810msgid ""
3811"When you quit <application>Calculator</application>, the current values of "
3812"the following settings are stored and automatically applied the next time "
3813"you start <application>Calculator</application>:"
3814msgstr ""
3815"Когато затваряте програмата <application>Калкулатор</application>, текущите "
3816"стойност на следните настройки се запазват и автоматично се прилагат "
3817"следващия път, когато стартирате <application>Калкулатора</application>:"
3818
3819#: gcalctool.xml:2044(para)
3820msgid ""
3821"Mode: <link linkend=\"gcalctool-basic-mode\">Basic</link>, <link linkend="
3822"\"gcalctool-advanced-mode\">Advanced</link>, <link linkend=\"gcalctool-"
3823"financial-mode\">Financial</link>, or <link linkend=\"gcalctool-scientific-"
3824"mode\">Scientific</link>"
3825msgstr ""
3826"Режим: <link linkend=\"gcalctool-basic-mode\">Основен</link>, <link linkend="
3827"\"gcalctool-advanced-mode\">Разширен</link>, <link linkend=\"gcalctool-"
3828"financial-mode\">Финансов</link> или <link linkend=\"gcalctool-scientific-"
3829"mode\">Научен</link>"
3830
3831#: gcalctool.xml:2046(para)
3832msgid ""
3833"<link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">Memory Registers window</link> displayed "
3834"or not displayed"
3835msgstr ""
3836"<link linkend=\"gcalctool-mem-reg\">Прозорецът за паметовите регистри</link> "
3837"показан и скрит."
3838
3839#: gcalctool.xml:2047(link)
3840msgid "Numeric base"
3841msgstr "Бройна система"
3842
3843#: gcalctool.xml:2048(link)
3844msgid "Display type"
3845msgstr "Вид на изгледа"
3846
3847#: gcalctool.xml:2049(link)
3848msgid "Trigonometric type"
3849msgstr "Тригонометричен тип"
3850
3851#: gcalctool.xml:2050(link) gcalctool.xml:2639(guimenuitem)
3852msgid "Show Trailing Zeroes"
3853msgstr "Показване на крайните нули"
3854
3855#: gcalctool.xml:2051(link) gcalctool.xml:2614(guimenuitem)
3856msgid "Show Thousands Separator"
3857msgstr "Показване на разделителя за хилядите"
3858
3859#: gcalctool.xml:2057(title)
3860msgid "Technical Information"
3861msgstr "Техническа информация"
3862
3863#: gcalctool.xml:2060(title)
3864msgid "Order of Operations"
3865msgstr "Ред на операциите"
3866
3867#: gcalctool.xml:2061(para)
3868msgid ""
3869"By default, calculations are performed using arithmetic precedence. That is, "
3870"the precedence of the arithmetic operators is taken into consideration and "
3871"the result is only calculated when you click <guibutton>Return</guibutton>."
3872msgstr ""
3873"По подразбиране, пресмятанията се извършват използвайки аритметично "
3874"предимство. Тоест, предимството на аритметичните оператори се взима предвид "
3875"и резултатът просто се пресмята щом натиснете <guibutton>Enter</guibutton>."
3876
3877#: gcalctool.xml:2062(para)
3878msgid ""
3879"In the following example, the result of the calculation is 22 because the "
3880"multiplication operator, <literal>*</literal>, has precedence over the "
3881"addition operator, <literal>+</literal>."
3882msgstr ""
3883"В следния пример, резултатът от пресмятането е 22, защото операторът по "
3884"умножението, <literal>*</literal>, има предимство пред оператора за "
3885"събирането, <literal>+</literal>."
3886
3887#: gcalctool.xml:2064(literal)
3888msgid "4 + 3 * 6 = 22"
3889msgstr "4 + 3 * 6 = 22"
3890
3891#: gcalctool.xml:2066(para)
3892msgid ""
3893"If you do not wish to apply arithmetic precedence to your calculations, "
3894"choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Use Arithmetic "
3895"Precedence</guimenuitem></menuchoice> and ensure that this option is "
3896"deselected."
3897msgstr ""
3898"Ако не искате да пресмятате с аритметично предимство, изберете "
3899"<menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Използване на аритметично "
3900"предимство</guimenuitem></menuchoice> и се уверете, че тази опция не е "
3901"избрана."
3902
3903#: gcalctool.xml:2067(para)
3904msgid ""
3905"If you choose not to apply arithmetic precedence, then the result the "
3906"calculation in the example is 42 because the calculation is performed from "
3907"left to right."
3908msgstr ""
3909"Ако изберете да не прилагате аритметично предимство, тогава резултатът от "
3910"пресмятането в примера е 42, защото пресмятането е извършено от ляво на "
3911"дясно."
3912
3913#: gcalctool.xml:2071(title)
3914msgid "Error Conditions"
3915msgstr "Условия за грешка"
3916
3917#: gcalctool.xml:2074(para)
3918msgid "Displays the word <literal>Error</literal> in the display area."
3919msgstr "Показва думата <literal>Грешка</literal> в района на преглед."
3920
3921#: gcalctool.xml:2075(para)
3922msgid "Displays an error message in the status bar."
3923msgstr "Показва съобщение за грешка в лентата за състоянието."
3924
3925#: gcalctool.xml:2076(para)
3926msgid ""
3927"Makes all calculator buttons unavailable, except <guibutton>Clr</guibutton>."
3928msgstr ""
3929"Прави неналични всички калкулаторни бутони, освен <guibutton>Изч</guibutton>."
3930
3931#: gcalctool.xml:2077(para)
3932msgid "Makes all calculator options unavailable."
3933msgstr "Прави всички калкулаторни опции да бъдат неналични."
3934
3935#: gcalctool.xml:2078(para)
3936msgid ""
3937"Makes all calculator menu items unavailable, except "
3938"<menuchoice><guimenu>Calculator</guimenu><guimenuitem>Quit</guimenuitem></"
3939"menuchoice> and <menuchoice><guimenu>Help</guimenu><guimenuitem>Contents</"
3940"guimenuitem></menuchoice>."
3941msgstr ""
3942"Прави всички елементи от менюто на калкулатора неналични, с изключение на "
3943"<menuchoice><guimenu>Калкулатор</guimenu><guimenuitem>Напускане</"
3944"guimenuitem></menuchoice> и <menuchoice><guimenu>Помощ</"
3945"guimenu><guimenuitem>Ръководство</guimenuitem></menuchoice>."
3946
3947#: gcalctool.xml:2072(para)
3948msgid ""
3949"If you perform an invalid calculation, <application>Calculator</application> "
3950"indicates the error condition as follows: <placeholder-1/>"
3951msgstr ""
3952"Ако извършите невалидно пресмятане, <application>Калкулаторът</application> "
3953"показва съобщение за грешка условията за грешка както следва: <placeholder-1/"
3954">"
3955
3956#: gcalctool.xml:2081(para)
3957msgid ""
3958"To clear the error condition, click <guibutton>Clr</guibutton> or press "
3959"<keycap>Delete</keycap>."
3960msgstr ""
3961"За да изчистите условиетое за грешка, натиснете <guibutton>Изч</guibutton> "
3962"или клавиша <keycap>Delete</keycap>."
3963
3964#: gcalctool.xml:2087(title)
3965msgid "Quick Reference: Keyboard Shortcuts"
3966msgstr "Бърза справка: Бързи клавиши"
3967
3968#: gcalctool.xml:2088(para)
3969msgid ""
3970"<xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-button\"/>, <xref linkend="
3971"\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-sci-options\"/>, and <xref linkend="
3972"\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-menu\"/> provide a quick reference for all "
3973"of the <application>Calculator</application> keyboard shortcuts."
3974msgstr ""
3975"<xref linkend=\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-button\"/>, <xref linkend="
3976"\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-sci-options\"/>, и <xref linkend="
3977"\"gcalctool-TBL-keyboard-shortcut-menu\"/> предоставят бърза справка за "
3978"всички бързи клавиши на <application>Калкулатора</application>."
3979
3980#: gcalctool.xml:2090(title)
3981msgid ""
3982"Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>Calculator</"
3983"application> Buttons"
3984msgstr ""
3985"Бърза справка за клавиатурните бързи клавиши на <application>Калкулатора</"
3986"application>: Бутони"
3987
3988#: gcalctool.xml:2099(para) gcalctool.xml:2483(para) gcalctool.xml:2578(para)
3989msgid "Keyboard Shortcut"
3990msgstr "Бързи клавиши"
3991
3992#: gcalctool.xml:2105(para) gcalctool.xml:2489(para) gcalctool.xml:2584(para)
3993msgid "See"
3994msgstr "Вижте"
3995
3996#: gcalctool.xml:2110(para)
3997msgid "<keycap>0</keycap> to <keycap>9</keycap> inclusive"
3998msgstr "от <keycap>0</keycap> до <keycap>9</keycap> включително"
3999
4000#: gcalctool.xml:2116(keycap) gcalctool.xml:2117(guibutton)
4001msgid "A"
4002msgstr "A"
4003
4004#: gcalctool.xml:2118(para) gcalctool.xml:2130(para) gcalctool.xml:2136(para)
4005#: gcalctool.xml:2148(para) gcalctool.xml:2160(para) gcalctool.xml:2172(para)
4006msgid "Hexadecimal numerals"
4007msgstr "Шестадесетични числа"
4008
4009#: gcalctool.xml:2122(keycap) gcalctool.xml:2494(keycap)
4010msgid "a"
4011msgstr "a"
4012
4013#: gcalctool.xml:2123(guibutton)
4014msgid "Acc"
4015msgstr "Точ"
4016
4017#: gcalctool.xml:2134(keycap) gcalctool.xml:2135(guibutton)
4018#: gcalctool.xml:2595(keycap)
4019msgid "C"
4020msgstr "C"
4021
4022#: gcalctool.xml:2140(keycap)
4023msgid "c"
4024msgstr "c"
4025
4026#: gcalctool.xml:2146(keycap) gcalctool.xml:2147(guibutton)
4027#: gcalctool.xml:2506(keycap)
4028msgid "D"
4029msgstr "D"
4030
4031#: gcalctool.xml:2152(keycap)
4032msgid "d"
4033msgstr "d"
4034
4035#: gcalctool.xml:2154(para)
4036msgid "Double-declining depreciation"
4037msgstr "Двойно-понижаващо обезценяване"
4038
4039#: gcalctool.xml:2158(keycap) gcalctool.xml:2159(guibutton)
4040msgid "E"
4041msgstr "E"
4042
4043#: gcalctool.xml:2166(para)
4044msgid "Exponential"
4045msgstr "Експонента"
4046
4047#: gcalctool.xml:2176(keycap)
4048msgid "f"
4049msgstr "f"
4050
4051#: gcalctool.xml:2177(guibutton)
4052msgid "Fun"
4053msgstr "Фнк"
4054
4055#: gcalctool.xml:2182(keycap)
4056msgid "G"
4057msgstr "G"
4058
4059#: gcalctool.xml:2184(para)
4060msgid "Common logarithm"
4061msgstr "Стандартен логаритъм"
4062
4063#: gcalctool.xml:2188(keycap)
4064msgid "i"
4065msgstr "i"
4066
4067#: gcalctool.xml:2190(para)
4068msgid "Integer portion"
4069msgstr "Целочислена част"
4070
4071#: gcalctool.xml:2194(keycap)
4072msgid "J"
4073msgstr "J"
4074
4075#: gcalctool.xml:2195(guibutton)
4076msgid "Cos"
4077msgstr "Кос"
4078
4079#: gcalctool.xml:2196(para)
4080msgid "Cosine"
4081msgstr "Косинус"
4082
4083#: gcalctool.xml:2200(keycap) gcalctool.xml:2613(keycap)
4084msgid "K"
4085msgstr "K"
4086
4087#: gcalctool.xml:2201(guibutton)
4088msgid "Sin"
4089msgstr "Син"
4090
4091#: gcalctool.xml:2202(para)
4092msgid "Sine"
4093msgstr "Синус"
4094
4095#: gcalctool.xml:2206(keycap)
4096msgid "L"
4097msgstr "L"
4098
4099#: gcalctool.xml:2207(guibutton) gcalctool.xml:2208(para)
4100msgid "Tan"
4101msgstr "Тан"
4102
4103#: gcalctool.xml:2212(keycap)
4104msgid "l"
4105msgstr "l"
4106
4107#: gcalctool.xml:2214(para)
4108msgid "Straight-line depreciation"
4109msgstr "Обезценяване на права линия"
4110
4111#: gcalctool.xml:2218(keycap)
4112msgid "m"
4113msgstr "m"
4114
4115#: gcalctool.xml:2220(para)
4116msgid "Compounding term"
4117msgstr "Срок на погасяване"
4118
4119#: gcalctool.xml:2224(keycap)
4120msgid "N"
4121msgstr "N"
4122
4123#: gcalctool.xml:2226(para)
4124msgid "Natural logarithm"
4125msgstr "Натурален логаритъм"
4126
4127#: gcalctool.xml:2230(keycap) gcalctool.xml:2530(keycap)
4128msgid "n"
4129msgstr "n"
4130
4131#: gcalctool.xml:2236(keycap)
4132msgid "P"
4133msgstr "P"
4134
4135#: gcalctool.xml:2238(para)
4136msgid "Periodic payment"
4137msgstr "Периодично разплащане"
4138
4139#: gcalctool.xml:2242(keycap)
4140msgid "p"
4141msgstr "p"
4142
4143#: gcalctool.xml:2244(para)
4144msgid "Present value"
4145msgstr "Настояща стойност"
4146
4147#: gcalctool.xml:2250(para)
4148msgid "Retrieve value from memory register"
4149msgstr "Извличане на стойност от паметов регистър"
4150
4151#: gcalctool.xml:2254(keycap)
4152msgid "r"
4153msgstr "r"
4154
4155#: gcalctool.xml:2262(para)
4156msgid "Store value in memory register"
4157msgstr "Запазване на стойност в паметов регистър"
4158
4159#: gcalctool.xml:2266(keycap)
4160msgid "s"
4161msgstr "s"
4162
4163#: gcalctool.xml:2268(para)
4164msgid "Square root"
4165msgstr "Корен квадратен"
4166
4167#: gcalctool.xml:2272(keycap) gcalctool.xml:2638(keycap)
4168msgid "T"
4169msgstr "T"
4170
4171#: gcalctool.xml:2274(para)
4172msgid "Periodic interest rate"
4173msgstr "Периодична лихва"
4174
4175#: gcalctool.xml:2278(keycap)
4176msgid "t"
4177msgstr "t"
4178
4179#: gcalctool.xml:2280(para)
4180msgid "Payment period"
4181msgstr "Период на разплащане"
4182
4183#: gcalctool.xml:2284(keycap)
4184msgid "u"
4185msgstr "u"
4186
4187#: gcalctool.xml:2286(para)
4188msgid "Absolute value"
4189msgstr "Абсолютна стойност"
4190
4191#: gcalctool.xml:2290(keycap)
4192msgid "v"
4193msgstr "v"
4194
4195#: gcalctool.xml:2292(para)
4196msgid "Future value"
4197msgstr "Бъдеща стойност"
4198
4199#: gcalctool.xml:2298(para)
4200msgid "Exchange memory register value and displayed value"
4201msgstr ""
4202"Замяна на стойността в паметовия регистър и стойността в района на преглед"
4203
4204#: gcalctool.xml:2302(keycap)
4205msgid "Y"
4206msgstr "Y"
4207
4208#: gcalctool.xml:2304(para)
4209msgid "Sum-of-the-years'-digits depreciation"
4210msgstr "Амортизация като сума на обезценяването"
4211
4212#: gcalctool.xml:2314(keycap)
4213msgid "!"
4214msgstr "!"
4215
4216#: gcalctool.xml:2316(para)
4217msgid "<replaceable>x</replaceable> factorial"
4218msgstr "<replaceable>x</replaceable> факториел"
4219
4220#: gcalctool.xml:2321(guibutton)
4221msgid "Con"
4222msgstr "Кон"
4223
4224#: gcalctool.xml:2322(para)
4225msgid "Constant value"
4226msgstr "Константна стойност"
4227
4228#: gcalctool.xml:2332(keycap)
4229msgid "&amp;"
4230msgstr "&amp;"
4231
4232#: gcalctool.xml:2338(para)
4233msgid "<keycap>(</keycap> and <keycap>)</keycap>"
4234msgstr "<keycap>(</keycap> и <keycap>)</keycap>"
4235
4236#: gcalctool.xml:2344(para)
4237msgid "<keycap>*</keycap> or <keycap>x</keycap>"
4238msgstr "<keycap>*</keycap> или <keycap>x</keycap>"
4239
4240#: gcalctool.xml:2374(keycap)
4241msgid ":"
4242msgstr ":"
4243
4244#: gcalctool.xml:2376(para)
4245msgid "Fractional portion"
4246msgstr "Дробна част"
4247
4248#: gcalctool.xml:2382(para)
4249msgid "Left shift <replaceable>n</replaceable>"
4250msgstr "Ляв Shift <replaceable>n</replaceable>"
4251
4252#: gcalctool.xml:2386(para)
4253msgid "<keycap>=</keycap> or <keycap>Return</keycap>"
4254msgstr "<keycap>=</keycap> или <keycap>Enter</keycap>"
4255
4256#: gcalctool.xml:2394(para)
4257msgid "Right shift <replaceable>n</replaceable>"
4258msgstr "Десен shift <replaceable>n</replaceable>"
4259
4260#: gcalctool.xml:2398(keycap)
4261msgid "?"
4262msgstr "?"
4263
4264#: gcalctool.xml:2400(para)
4265msgid "Random number generator"
4266msgstr "Генериране на произволни числа"
4267
4268#: gcalctool.xml:2404(keycap)
4269msgid "@"
4270msgstr "@"
4271
4272#: gcalctool.xml:2410(keycap)
4273msgid "["
4274msgstr "["
4275
4276#: gcalctool.xml:2412(para)
4277msgid "Get a 32-bit unsigned integer"
4278msgstr "Взимане на 32-битово неподписано цяло число"
4279
4280#: gcalctool.xml:2416(keycap)
4281msgid "]"
4282msgstr "]"
4283
4284#: gcalctool.xml:2418(para)
4285msgid "Get a 16-bit unsigned integer"
4286msgstr "Взимане на 16-битово неподписано цяло число"
4287
4288#: gcalctool.xml:2422(keycap)
4289msgid "^"
4290msgstr "^"
4291
4292#: gcalctool.xml:2428(keycap)
4293msgid "{"
4294msgstr "{"
4295
4296#: gcalctool.xml:2434(keycap)
4297msgid "|"
4298msgstr "|"
4299
4300#: gcalctool.xml:2440(keycap)
4301msgid "}"
4302msgstr "}"
4303
4304#: gcalctool.xml:2446(keycap)
4305msgid "~"
4306msgstr "~"
4307
4308#: gcalctool.xml:2458(para)
4309msgid "<keycap>Esc</keycap> or"
4310msgstr "<keycap>Esc</keycap> или"
4311
4312#: gcalctool.xml:2459(keycap) gcalctool.xml:2589(keycap)
4313#: gcalctool.xml:2595(keycap) gcalctool.xml:2601(keycap)
4314#: gcalctool.xml:2607(keycap) gcalctool.xml:2613(keycap)
4315#: gcalctool.xml:2620(keycap) gcalctool.xml:2626(keycap)
4316#: gcalctool.xml:2632(keycap) gcalctool.xml:2638(keycap)
4317#: gcalctool.xml:2644(keycap)
4318msgid "Ctrl"
4319msgstr "Ctrl"
4320
4321#: gcalctool.xml:2461(para)
4322msgid "Clear entry"
4323msgstr "Изчистване на запис"
4324
4325#: gcalctool.xml:2465(keycap)
4326msgid "Delete"
4327msgstr "Delete"
4328
4329#: gcalctool.xml:2474(title)
4330msgid ""
4331"Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>Calculator</"
4332"application> Scientific Mode Options"
4333msgstr ""
4334"Бърза справка за клавиатурните бързи клавиши на <application>Калкулатора</"
4335"application>: Научен режим"
4336
4337#: gcalctool.xml:2485(para)
4338msgid "Option"
4339msgstr "Опция"
4340
4341#: gcalctool.xml:2494(keycap) gcalctool.xml:2500(keycap)
4342#: gcalctool.xml:2506(keycap) gcalctool.xml:2512(keycap)
4343#: gcalctool.xml:2518(keycap) gcalctool.xml:2524(keycap)
4344#: gcalctool.xml:2530(keycap) gcalctool.xml:2536(keycap)
4345#: gcalctool.xml:2542(keycap) gcalctool.xml:2548(keycap)
4346#: gcalctool.xml:2554(keycap) gcalctool.xml:2560(keycap)
4347msgid "Alt"
4348msgstr "Alt"
4349
4350#: gcalctool.xml:2496(para)
4351msgid "Set the trigonometric type to gradians."
4352msgstr "Настройване на тригонометричния тип към градиани"
4353
4354#: gcalctool.xml:2502(para)
4355msgid "Set the numeric base to binary."
4356msgstr "Настройва бройната система към двоична."
4357
4358#: gcalctool.xml:2508(para)
4359msgid "Set the numeric base to decimal."
4360msgstr "Настройване на бройната система към десетична"
4361
4362#: gcalctool.xml:2514(para)
4363msgid "Set the display type to fixed-point format."
4364msgstr "Настройване на вида изглед към фиксирана точка"
4365
4366#: gcalctool.xml:2518(keycap)
4367msgid "g"
4368msgstr "g"
4369
4370#: gcalctool.xml:2520(para)
4371msgid "Set the trigonometric type to degrees."
4372msgstr "Настройване на тригонометричния тип към градуси."
4373
4374#: gcalctool.xml:2524(keycap) gcalctool.xml:2607(keycap)
4375msgid "I"
4376msgstr "I"
4377
4378#: gcalctool.xml:2526(para)
4379msgid "Select the inverse option for use with the trigonometric functions."
4380msgstr "Изберете обръщащата опция за използване с тригонометричните функции."
4381
4382#: gcalctool.xml:2532(para)
4383msgid "Set the display type to engineering format."
4384msgstr "Настройва вида на изгледа към инженерен формат."
4385
4386#: gcalctool.xml:2536(keycap)
4387msgid "O"
4388msgstr "O"
4389
4390#: gcalctool.xml:2538(para)
4391msgid "Set the numeric base to octal."
4392msgstr "Настройва бройната система към осмична."
4393
4394#: gcalctool.xml:2544(para)
4395msgid "Set the trigonometric type to radians."
4396msgstr "Настройване на тригонометричния тип към радиани."
4397
4398#: gcalctool.xml:2550(para)
4399msgid "Set the display type to scientific format."
4400msgstr "Настройване на изгледа към научен формат"
4401
4402#: gcalctool.xml:2556(para)
4403msgid "Set the numeric base to hexadecimal."
4404msgstr "Настройване на бройната система към шестнайсетична"
4405
4406#: gcalctool.xml:2562(para)
4407msgid "Select the hyperbolic option for use with the trigonometric functions."
4408msgstr ""
4409"Изберете хиперболичната опция за използване с тригонометричните функции."
4410
4411#: gcalctool.xml:2569(title)
4412msgid ""
4413"Quick Reference for Keyboard Shortcuts of <application>Calculator</"
4414"application> Menu Items"
4415msgstr ""
4416"Бърза справка за клавиатурните бързи клавиши на <application>Калкулатора</"
4417"application>: Елементи на менютата"
4418
4419#: gcalctool.xml:2580(para)
4420msgid "Menu Item"
4421msgstr "Елемент от меню"
4422
4423#: gcalctool.xml:2590(guimenu) gcalctool.xml:2602(guimenu)
4424#: gcalctool.xml:2614(guimenu) gcalctool.xml:2621(guimenu)
4425#: gcalctool.xml:2633(guimenu) gcalctool.xml:2639(guimenu)
4426msgid "View"
4427msgstr "Изглед"
4428
4429#: gcalctool.xml:2591(para)
4430msgid "Change to Basic mode"
4431msgstr "Преминаване към Основен режим"
4432
4433#: gcalctool.xml:2596(guimenu) gcalctool.xml:2608(guimenu)
4434#: gcalctool.xml:2645(guimenu)
4435msgid "Edit"
4436msgstr "Редактиране"
4437
4438#: gcalctool.xml:2596(guimenuitem)
4439msgid "Copy"
4440msgstr "Копиране"
4441
4442#: gcalctool.xml:2597(para)
4443msgid "Copy the current value in the display area to the clipboard"
4444msgstr ""
4445"Копиране на текущата стойност от района на преглед във временната памет"
4446
4447#: gcalctool.xml:2603(para)
4448msgid "Change to Financial mode"
4449msgstr "Преминаване към Финансов режим"
4450
4451#: gcalctool.xml:2608(guimenuitem)
4452msgid "Insert ASCII Value"
4453msgstr "Вмъкване на ASCII стойност"
4454
4455#: gcalctool.xml:2609(para)
4456msgid "Display the <guilabel>Insert ASCII Value</guilabel> dialog"
4457msgstr ""
4458"Показване на прозореца за <guilabel>Вмъкване на·стойност на ASCII</guilabel>"
4459
4460#: gcalctool.xml:2615(para)
4461msgid "Display the thousands separator"
4462msgstr "Показване на разделителя за хилядите"
4463
4464#: gcalctool.xml:2620(keycap)
4465msgid "M"
4466msgstr "M"
4467
4468#: gcalctool.xml:2621(guimenuitem)
4469msgid "Memory Registers"
4470msgstr "Паметови регистри"
4471
4472#: gcalctool.xml:2622(para)
4473msgid "Display the <guilabel>Memory Registers</guilabel> window"
4474msgstr "Показване на прозореца за <guilabel>Паметови регистри</guilabel>"
4475
4476#: gcalctool.xml:2626(keycap)
4477msgid "Q"
4478msgstr "Q"
4479
4480#: gcalctool.xml:2627(guimenuitem)
4481msgid "Quit"
4482msgstr "Напускане"
4483
4484#: gcalctool.xml:2628(para)
4485msgid "Quit the <application>Calculator</application> application"
4486msgstr "Затваряне на програмата <application>Калкулатор</application>"
4487
4488#: gcalctool.xml:2634(para)
4489msgid "Change to Scientific mode"
4490msgstr "Преминаване към Научен режим"
4491
4492#: gcalctool.xml:2640(para)
4493msgid "Show trailing zeroes"
4494msgstr "Показване на завършващите нули"
4495
4496#: gcalctool.xml:2644(keycap)
4497msgid "V"
4498msgstr "V"
4499
4500#: gcalctool.xml:2645(guimenuitem)
4501msgid "Paste"
4502msgstr "Поставяне"
4503
4504#: gcalctool.xml:2646(para)
4505msgid "Paste the current value in the clipboard to the display area"
4506msgstr "Поставя текущата стойност от временната памет в района на преглед."
4507
4508#: gcalctool.xml:2650(keycap)
4509msgid "F1"
4510msgstr "F1"
4511
4512#: gcalctool.xml:2651(guimenu)
4513msgid "Help"
4514msgstr "Помощ"
4515
4516#: gcalctool.xml:2651(guimenuitem)
4517msgid "Contents"
4518msgstr "Ръководство"
4519
4520#: gcalctool.xml:2652(para)
4521msgid "Display the <application>Calculator</application> online help"
4522msgstr "Показва от Интернет помощта за <application>Калкулатора</application>."
4523
4524#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
4525#: gcalctool.xml:0(None)
4526msgid "translator-credits"
4527msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.