source: help/eog/eog.gnome-2-12.bg.po @ 371

Last change on this file since 371 was 371, checked in by zbrox, 17 years ago
File size: 42.7 KB
Line 
1#
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: eog\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6"POT-Creation-Date: 2005-11-23 19:35+0200\n"
7"PO-Revision-Date: 2005-11-30 16:32+0200\n"
8"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
9"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
10"MIME-Version: 1.0\n"
11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
13
14#: ./eog-gnome-2-12/help/C/legal.xml:2(para)
15msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
16msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
17
18#: ./eog-gnome-2-12/help/C/legal.xml:12(para)
19msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
20msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
21
22#: ./eog-gnome-2-12/help/C/legal.xml:19(para)
23msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
24msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
25
26#: ./eog-gnome-2-12/help/C/legal.xml:35(para)
27msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
28msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО  И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НАДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
29
30#: ./eog-gnome-2-12/help/C/legal.xml:55(para)
31msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
32msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗАРАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
33
34#: ./eog-gnome-2-12/help/C/legal.xml:28(para)
35msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
36msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
37
38#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
39#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
40#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:340(None)
41msgid "@@image: 'figures/eog_start_window.png'; md5=a18e2b307d7c9e74fdad680d04f5c00d"
42msgstr "@@image: 'figures/eog_start_window.png'; md5=a18e2b307d7c9e74fdad680d04f5c00d"
43
44#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
45#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
46#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:588(None)
47msgid "@@image: 'figures/eog_save_as_window.png'; md5=bc4998c790795a8bf7066f9e5ec2138a"
48msgstr "@@image: 'figures/eog_save_as_window.png'; md5=bc4998c790795a8bf7066f9e5ec2138a"
49
50#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:24(title)
51msgid "Image Viewer Manual"
52msgstr "Ръководство за програмата за преглед на изображения"
53
54#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:27(year)
55msgid "2002"
56msgstr "2002"
57
58#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:28(year)
59msgid "2003"
60msgstr "2003"
61
62#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:29(year)
63msgid "2004"
64msgstr "2004"
65
66#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:30(holder) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:88(orgname)
67msgid "Sun Microsystems"
68msgstr "Sun Microsystems"
69
70#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:33(year) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:37(year) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:196(date)
71msgid "2000"
72msgstr "2000"
73
74#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:34(holder)
75msgid "Eliot Landrum"
76msgstr "Eliot Landrum"
77
78#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:38(holder)
79msgid "The Free Software Foundation"
80msgstr "Фондация Свободен Софтуер"
81
82#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:52(publishername) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:64(orgname) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:72(orgname) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:80(orgname) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:95(orgname) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:103(orgname) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:126(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:127(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:135(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:143(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:151(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:159(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:167(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:175(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:183(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:191(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:204(para)
83msgid "GNOME Documentation Project"
84msgstr "Проект за документация на GNOME"
85
86#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:61(firstname)
87msgid "Jens"
88msgstr "Jens"
89
90#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:62(surname)
91msgid "Finke"
92msgstr "Finke"
93
94#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:66(email)
95msgid "jens@triq.net"
96msgstr "jens@triq.net"
97
98#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:69(firstname)
99msgid "Angela"
100msgstr "Angela"
101
102#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:70(surname)
103msgid "Boyle"
104msgstr "Boyle"
105
106#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:74(email)
107msgid "aboyle@aboyle.com"
108msgstr "aboyle@aboyle.com"
109
110#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:77(firstname)
111msgid "Stuart"
112msgstr "Stuart"
113
114#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:78(surname)
115msgid "Ellis"
116msgstr "Ellis"
117
118#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:82(email)
119msgid "s.ellis@ftml.net"
120msgstr "s.ellis@ftml.net"
121
122#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:85(firstname)
123msgid "Sun"
124msgstr "Sun"
125
126#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:86(surname)
127msgid "GNOME Documentation Team"
128msgstr "за документация на GNOME"
129
130#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:92(firstname)
131msgid "Eliot"
132msgstr "Eliot"
133
134#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:93(surname)
135msgid "Landrum"
136msgstr "Landrum"
137
138#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:97(email)
139msgid "eliot@landrum.cx"
140msgstr "eliot@landrum.cx"
141
142#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:100(firstname)
143msgid "Federico"
144msgstr "Federico"
145
146#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:101(surname)
147msgid "Mena Quintero"
148msgstr "Mena Quintero"
149
150#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:105(email)
151msgid "federico@gnu.org"
152msgstr "federico@gnu.org"
153
154#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:123(revnumber)
155msgid "Image Viewer Manual V2.8"
156msgstr "Ръководство за програмата за преглед на изображения, версия 2.8"
157
158#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:131(revnumber)
159msgid "Image Viewer Manual V2.7"
160msgstr "Ръководство за програмата за преглед на изображения, версия 2.7"
161
162#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:132(date)
163msgid "February 2004"
164msgstr "Февруари 2004"
165
166#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:134(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:142(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:150(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:158(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:166(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:174(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:182(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:190(para)
167msgid "Sun GNOME Documentation Team"
168msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
169
170#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:139(revnumber)
171msgid "Eye of GNOME Manual V2.6"
172msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.6"
173
174#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:140(date)
175msgid "November 2003"
176msgstr "Ноември 2003"
177
178#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:147(revnumber)
179msgid "Eye of GNOME Manual V2.5"
180msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.5"
181
182#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:148(date)
183msgid "September 2003"
184msgstr "Септември 2003"
185
186#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:155(revnumber)
187msgid "Eye of GNOME Manual V2.4"
188msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.4"
189
190#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:156(date)
191msgid "January 2003"
192msgstr "Януари 2003"
193
194#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:163(revnumber)
195msgid "Eye of GNOME Manual V2.3"
196msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.3"
197
198#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:164(date)
199msgid "October 2002"
200msgstr "Октомври 2002"
201
202#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:171(revnumber)
203msgid "Eye of GNOME Manual V2.2"
204msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.2"
205
206#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:172(date)
207msgid "August 2002"
208msgstr "Август 2002"
209
210#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:179(revnumber)
211msgid "Eye of GNOME Manual V2.1"
212msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.1"
213
214#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:180(date)
215msgid "July 2002"
216msgstr "Юли 2002"
217
218#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:187(revnumber)
219msgid "Eye of GNOME Manual V2.0"
220msgstr "Ръководство за Eog, версия 2.0"
221
222#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:188(date)
223msgid "May 2002"
224msgstr "Май 2002"
225
226#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:195(revnumber)
227msgid "Eye of GNOME User's Guide"
228msgstr "Ръководство за Eog"
229
230#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:198(para)
231msgid "Eliot Landrum <email>eliot@landrum.cx</email>"
232msgstr "Eliot Landrum <email>eliot@landrum.cx</email>"
233
234#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:201(para)
235msgid "Federico Mena Quintero <email>federico@gnu.org</email>"
236msgstr "Federico Mena Quintero <email>federico@gnu.org</email>"
237
238#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:208(releaseinfo)
239msgid "This manual describes version 2.8 of Image Viewer."
240msgstr "Това ръководство описва версия 2.8 на програмата за преглед на изображения."
241
242#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:211(title)
243msgid "Feedback"
244msgstr "Обратна връзка"
245
246#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:212(para)
247msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Image Viewer application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
248msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата за преглед на документи Evince или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
249
250#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:219(primary)
251msgid "Eye of GNOME"
252msgstr "EoG"
253
254#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:226(title)
255msgid "Introduction"
256msgstr "Въведение"
257
258#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:227(para)
259msgid "The <application>Eye of GNOME Image Viewer</application> application enables you to view single image files, as well as large image collections."
260msgstr "Програмата за преглед на изображения <application>EoG</application> Ви позволява да прегледжате единични изображения, както и големи колекции от изображения."
261
262#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:232(title)
263msgid "Starting Image Viewer"
264msgstr "Стартиране на прегледа на изображения"
265
266#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:233(para)
267msgid "You can start <application>Image Viewer</application> in the following ways:"
268msgstr "Може да стартирате <application>Преглед на изображения</application> по следните начини:"
269
270#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:236(para)
271msgid "Choose <menuchoice><guimenu>Graphics</guimenu><guimenuitem>Image Viewer</guimenuitem></menuchoice> from the <guimenu>Applications</guimenu> menu."
272msgstr "Изберете <menuchoice><guimenu>Графика</guimenu><guimenuitem>Преглед на изображения (EoG)</guimenuitem></menuchoice> от менюто <guimenu>Програми</guimenu>."
273
274#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:241(para)
275msgid "Run <command>eog</command> at the prompt in a terminal such as <application>gnome-terminal</application>, or from the <application>Run Application</application> dialog."
276msgstr "Изпълнете командата <command>eog</command> от терминал, като например <application>gnome-terminal</application> или от прозореца <application>Стартиране на програма</application>."
277
278#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:249(title)
279msgid "Closing Image Viewer"
280msgstr "Затваряне на прегледа на изображения"
281
282#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:250(para)
283msgid "To close a <application>Image Viewer</application> window choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Close</guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. This will shut down the window you are currently in."
284msgstr "За да затворите прозорец на <application>Преглед на изображения</application>, изберете <menuchoice><guimenu>Файл</guimenu><guimenuitem>Затваряне</guimenuitem></menuchoice> или натиснете <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. Това ще затвори текущия прозорец."
285
286#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:257(title)
287msgid "Supported File Types"
288msgstr "Поддържани файлови видове"
289
290#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:258(para)
291msgid "<application>Image Viewer</application> supports a variety of image file formats. The <systemitem class=\"library\">GdkPixbuf</systemitem> library determines which file formats <application>Image Viewer</application> can load and save. If the appropriate plugins are installed on your system, <application>Image Viewer</application> will be able to open more image formats than those listed below. The following list is the default supported file formats for reading:"
292msgstr ""
293
294#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:265(para)
295msgid "ANI - Animation"
296msgstr "ANI - Анимация"
297
298#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:267(para)
299msgid "BMP - Windows Bitmap"
300msgstr "BMP - Растер на Windows"
301
302#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:269(para)
303msgid "GIF - Graphics Interchange Format"
304msgstr "GIF - Формат за графична обмяна"
305
306#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:271(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:299(para)
307msgid "ICO - Windows Icon"
308msgstr "ICO - Икона на Windows"
309
310#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:273(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:301(para)
311msgid "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
312msgstr "JPEG - Joint Photographic Experts Group"
313
314#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:275(para)
315msgid "PCX - PC Paintbrush"
316msgstr "PCX - PC Paintbrush"
317
318#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:277(para) ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:303(para)
319msgid "PNG - Portable Network Graphics"
320msgstr "PNG - Portable Network Graphics"
321
322#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:279(para)
323msgid "PNM - Portable Anymap from the PPM Toolkit"
324msgstr "PNM - Portable Anymap from the PPM Toolkit"
325
326#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:281(para)
327msgid "RAS - Sun Raster"
328msgstr "RAS - Растер на Sun"
329
330#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:283(para)
331msgid "SVG - Scaleable Vector Graphics"
332msgstr "SVG - Scaleable Vector Graphics"
333
334#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:285(para)
335msgid "TGA - Targa"
336msgstr "TGA - Targa"
337
338#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:287(para)
339msgid "TIFF - Tagged Image File Format"
340msgstr "TIFF - Tagged Image File Format"
341
342#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:289(para)
343msgid "WBMP - Wireless Bitmap"
344msgstr "WBMP - Wireless Bitmap"
345
346#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:291(para)
347msgid "XBM - X Bitmap"
348msgstr "XBM - X Bitmap"
349
350#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:293(para)
351msgid "XPM - X Pixmap"
352msgstr "XPM - X Pixmap"
353
354#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:297(para)
355msgid "<application>Image Viewer</application> supports the following formats for saving by default:"
356msgstr ""
357
358#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:309(title)
359msgid "Image Viewer Features"
360msgstr ""
361
362#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:310(para)
363msgid "<application>Image Viewer</application> has a variety of features to help you view your images. You can zoom in and out or view the image full screen. Regardless of your zoom level, <application>Image Viewer</application> uses a low amount of memory. You can also rotate and flip the image you are viewing."
364msgstr ""
365
366#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:315(para)
367msgid "The collection view allows the viewing and editing of large image collections. In this view image operations can be applied to all selected images at once."
368msgstr ""
369
370#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:319(para)
371msgid "<application>Image Viewer</application> has special support for digital camera pictures and displays EXIF metadata recorded with the image. This feature requires <systemitem class=\"library\">libexif</systemitem> to be installed on your system. If <systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem> is also available all JPEG image modifications are lossless. That is, saving rotated and flipped JPEG images will not recompress the image. Beside this all available metadata (like EXIF) will be preserved and updated accordingly."
372msgstr ""
373
374#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:333(title)
375msgid "Getting Started"
376msgstr "Първи стъпки"
377
378#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:334(para)
379msgid "When you start <application>Image Viewer</application>, the following window is displayed:"
380msgstr ""
381
382#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:336(title)
383msgid "Image Viewer Start Up Window"
384msgstr "Начелен прозорец на прегледа на изображения"
385
386#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:343(phrase)
387msgid "Shows Eye of GNOME main window. Contains titlebar, menubar, toolbar, and display area. Menubar contains File, Edit, View, and Help menus."
388msgstr ""
389
390#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:348(para)
391msgid "The <application>Image Viewer</application> window contains the following elements:"
392msgstr ""
393
394#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:351(term)
395msgid "Menubar"
396msgstr "Лента с менюта"
397
398#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:353(para)
399msgid "The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work with files in <application>Image Viewer</application>."
400msgstr ""
401
402#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:357(term)
403msgid "Toolbar"
404msgstr "Лента с инструменти"
405
406#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:359(para)
407msgid "The toolbar contains a subset of the commands that you can access from the menubar. To show or hide the toolbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Toolbar</guimenuitem></menuchoice>."
408msgstr ""
409
410#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:363(term)
411msgid "Display area"
412msgstr "Район на преглед"
413
414#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:365(para)
415msgid "The display area displays the image file."
416msgstr ""
417
418#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:369(term)
419msgid "Statusbar"
420msgstr "Лента за състоянието"
421
422#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:371(para)
423msgid "The statusbar provides information about the image. To show or hide the statusbar, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Statusbar</guimenuitem></menuchoice>."
424msgstr ""
425
426#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:375(para)
427msgid "Most actions in <application>Image Viewer</application> can be performed several ways. For example, you can open a file in the following ways:"
428msgstr ""
429
430#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:378(para)
431msgid "Drag an image file into the <application>Image Viewer</application> window from another application or window."
432msgstr ""
433
434#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:380(para)
435msgid "Double-click on an image file in the file manager or other application."
436msgstr ""
437
438#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:382(para)
439msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> and select an image file in the <application>Load Image</application> dialog."
440msgstr ""
441
442#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:385(para)
443msgid "Click on the <guibutton>Open</guibutton> toolbar button and select an image file in the <application>Load Image</application> dialog."
444msgstr ""
445
446#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:388(para)
447msgid "Press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo> and select an image file in the <application>Load Image</application> dialog."
448msgstr ""
449
450#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:397(title)
451msgid "Viewing Images"
452msgstr ""
453
454#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:401(title)
455msgid "To Open an Image"
456msgstr ""
457
458#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:402(para)
459msgid "To open an image, perform the following steps:"
460msgstr ""
461
462#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:405(para)
463msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
464msgstr ""
465
466#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:409(para)
467msgid "In the <guilabel>Load Image</guilabel> dialog, select the file you want to open."
468msgstr ""
469
470#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:414(para)
471msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Image Viewer</application> displays the name of the image file in the titlebar of the window."
472msgstr ""
473
474#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:419(para)
475msgid "To open another image, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> again. <application>Image Viewer</application> opens each image in a new window. To explicitly open a new window, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>New</guimenuitem></menuchoice>, or click the <guibutton>New</guibutton> button, or press <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>N</keycap></keycombo>."
476msgstr ""
477
478#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:422(para)
479msgid "If you try to open an image file format that <application>Image Viewer</application> does not recognize, the application displays an error message."
480msgstr ""
481
482#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:429(title)
483msgid "To View the Images in a Folder"
484msgstr ""
485
486#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:430(para)
487msgid "To view all images in a folder, perform the following steps:"
488msgstr ""
489
490#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:433(para)
491msgid "Choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Open Directory</guimenuitem></menuchoice>, or press <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
492msgstr ""
493
494#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:437(para)
495msgid "In the <guilabel>Open Folder</guilabel> dialog, select the directory you want to open."
496msgstr ""
497
498#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:442(para)
499msgid "Click <guibutton>Open</guibutton>. <application>Image Viewer</application> displays all of the images in the directory in one <application>Image Viewer</application> window. This is known as the collection view."
500msgstr ""
501
502#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:447(para)
503msgid "To view all of the images in the directory as a slide show, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. To return to the collection view, press the <keycap>Esc</keycap> or <keycap>F11</keycap> key, or <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. For more information about how to customize the slide show, see <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>."
504msgstr ""
505
506#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:453(title)
507msgid "To Scroll an Image"
508msgstr ""
509
510#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:454(para)
511msgid "To scroll around an image that is larger than the image window or full screen window, you can use the following methods:"
512msgstr ""
513
514#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:456(para)
515msgid "Use the arrow keys on the keyboard."
516msgstr ""
517
518#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:458(para)
519msgid "Drag the image opposite to the direction in which you want to scroll. For example, if you want to scroll down the image, drag the image upwards in the window."
520msgstr ""
521
522#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:460(para)
523msgid "Use the scrollbars on the window."
524msgstr ""
525
526#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:467(title)
527msgid "To Zoom In or Out"
528msgstr ""
529
530#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:468(para)
531msgid "You can zoom in or out of the image through a variety of methods."
532msgstr ""
533
534#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:470(para)
535msgid "You can use the middle mouse button to scroll in and out. Scrolling down zooms out; scrolling up zooms in."
536msgstr ""
537
538#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:471(para)
539msgid "You can use the zoom buttons in the toolbar. They are also located in the <guimenu>View</guimenu>. You can zoom in and zoom out. <guilabel>Normal</guilabel> will restore the picture to its original unscaled size. <guilabel>Best Fit</guilabel> will resize the image so it will fit in the window and adapt the size on window resizing."
540msgstr ""
541
542#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:472(para)
543msgid "The zoom options also have shortcuts. To zoom in, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>+</keycap></keycombo> or <keycap>+</keycap>. To zoom out, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>-</keycap></keycombo> or <keycap>-</keycap>. To go back to the normal size, <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>=</keycap></keycombo> or <keycap>1</keycap>. The best fit mode can be entered by pressing <keycap>F</keycap>."
544msgstr ""
545
546#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:478(title)
547msgid "To View Image Full Screen/Slideshow"
548msgstr ""
549
550#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:479(para)
551msgid "To display the image in full-screen mode, choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Full Screen</guimenuitem></menuchoice>. Full-screen mode displays the image in a window that fills the full screen. The window does not contain a window frame, titlebar, menubar, or toolbar. To exit from this mode, press the <keycap>Esc</keycap> or <keycap>F11</keycap> key, or <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>. To zoom into or pane around the image the same things apply as for the window mode."
552msgstr ""
553
554#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:480(para)
555msgid "If multiple images are displayed (collection view) the <application>Image Viewer</application> enters the slideshow mode when in fullscreen. To advance to the next image press <keycap>Space</keycap> or use the right/down cursor keys. The previous image can be reached by pressing <keycap>Backspace</keycap> or using the left/up cursor keys. If configured <application>Image Viewer</application> can also auto advance to the next picture after a specified timeout (see <xref linkend=\"eog-prefs-slideshow\"/>). In this mode the manual navigation still works and the auto advance function can be paused/continued by pressing <keycap>P</keycap>."
556msgstr ""
557
558#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:487(title)
559msgid "Manipulating Images"
560msgstr ""
561
562#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:489(para)
563msgid "All image manipulations apply to all selected images at once. The modifications are done in memory and alter the original files on disk only when the images are saved with the save function (see <xref linkend=\"eog-save-image\">save</xref>)."
564msgstr ""
565
566#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:495(title)
567msgid "To Flip an Image"
568msgstr ""
569
570#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:496(para)
571msgid "To flip an image along the horizontal axis of the image, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Flip Horizontal</guimenuitem></menuchoice>."
572msgstr ""
573
574#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:501(para)
575msgid "To flip an image along the vertical axis of the image, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Flip Vertical</guimenuitem></menuchoice>."
576msgstr ""
577
578#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:510(title)
579msgid "To Rotate an Image"
580msgstr ""
581
582#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:511(para)
583msgid "To rotate an image 90 degrees in a clockwise direction, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate Clockwise</guimenuitem></menuchoice>."
584msgstr ""
585
586#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:516(para)
587msgid "To rotate an image 90 degrees in an anticlockwise direction, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate Counter Clockwise</guimenuitem></menuchoice>."
588msgstr ""
589
590#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:521(para)
591msgid "To rotate an image 180 degrees in a clockwise direction, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Rotate 180 Degrees</guimenuitem></menuchoice>."
592msgstr ""
593
594#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:530(title)
595msgid "To Undo an Action"
596msgstr ""
597
598#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:531(para)
599msgid "To undo a flip or rotate action, choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Undo</guimenuitem></menuchoice>."
600msgstr ""
601
602#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:540(title)
603msgid "To Delete an Image"
604msgstr ""
605
606#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:541(para)
607msgid "To delete an image <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guisubmenu>Delete</guisubmenu></menuchoice>. This operation applies to all currently selected images. You may also use <keycap>DEL</keycap>. <application>Image Viewer</application> will ask you to confirm this operation before deleting the images from disk. After deletion the images can be restored from trash. Only when the trash is emptied the files are really lost."
608msgstr ""
609
610#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:554(title)
611msgid "Saving"
612msgstr ""
613
614#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:556(para)
615msgid "<application>Image Viewer</application> always tries to choose the save method with least impact to the image data. For example, if an otherwise unmodified image is saved under a different name in the same format, the file is simply copied. If <systemitem class=\"library\">libjpeg</systemitem> is available on the system all JPEG image modifications are done without loss of image information."
616msgstr ""
617
618#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:563(title)
619msgid "To Save an Image"
620msgstr ""
621
622#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:564(para)
623msgid "To save an image, choose <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Save</guisubmenu></menuchoice>. The image will be saved under the same name and file type. Therefore, unmodified images needn't be saved."
624msgstr ""
625
626#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:574(title)
627msgid "To Save an Image under Different Name"
628msgstr ""
629
630#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:575(para)
631msgid "To save an image under a different name or convert it to a different file type <menuchoice><guimenu>File</guimenu><guisubmenu>Save As</guisubmenu></menuchoice>. Specify the filename in the <guilabel>Name</guilabel> field in the <guilabel>Save Image</guilabel> dialog, then click <guibutton>Save</guibutton>. The file is saved in the current folder by default. <application>Image Viewer</application> tries to determine the file type from the given filename suffix. If the image should be saved in another folder or the file type detection failed expand the dialog by clicking on <guilabel>Browse for other folders</guilabel>. This allows further folder navigation and the specification of the file type from the drop down box."
632msgstr ""
633
634#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:582(para)
635msgid "<application>Image Viewer</application> can also save multiple images at once. This way a bunch of images can be converted to a different format or apply another name schema. The following window will be displayed if <guilabel>Save As</guilabel> is called for more than one image:"
636msgstr ""
637
638#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:584(title)
639msgid "Save As Dialog"
640msgstr ""
641
642#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:591(guilabel)
643msgid "Save As"
644msgstr ""
645
646#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:591(phrase)
647msgid "Shows Eye of GNOME <placeholder-1/> dialog when saving a bunch of images."
648msgstr ""
649
650#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:596(para)
651msgid "The folder in which the images will be saved is specified by <guilabel>Destination Folder</guilabel>. Initially the folder is set to to the current folder. The <guilabel>Browse</guilabel> button opens a standard open folder dialog for browsing the filesystem. The resulting filename for each image is specified by <guilabel>Filename Format</guilabel>. The filename schema is constructed by simple characters and special tags. The following special tags are available:"
652msgstr ""
653
654#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:601(para)
655msgid "<guilabel>Filename (%f)</guilabel> - Original filename without the fileformat suffix."
656msgstr ""
657
658#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:603(para)
659msgid "<guilabel>Counter (%n)</guilabel> - Auto-incremented number (starts at specified counter start)."
660msgstr ""
661
662#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:606(para)
663msgid "Everything but these special tags are considered normal text."
664msgstr ""
665
666#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:607(para)
667msgid "The image format is determined by the drop-down box after the schema definition. Select a specific image format or use the <guilabel>as is</guilabel> option to state the the same format as the original file should be used."
668msgstr ""
669
670#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:610(para)
671msgid "The <guilabel>Options</guilabel> section allows to remove all space characters by underscores in the resulting filename if <guilabel>Replace spaces by underscore</guilabel> is checked. The <guilabel>Start counter at</guilabel> spin box determines at which number the counter starts if you use the %n tag for the file format specification."
672msgstr ""
673
674#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:611(para)
675msgid "The <guilabel>File Name Preview</guilabel> section of the dialog shows the resulting file name according to the above settings for an example filename from the bunch of selected images."
676msgstr ""
677
678#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:620(title)
679msgid "Preferences"
680msgstr "Настройки"
681
682#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:621(para)
683msgid "Preferences can be changed by going to <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice>. You will be able to change the options for image viewing and slide shows. The changes apply to all open windows instantly."
684msgstr ""
685
686#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:625(title)
687msgid "Image View"
688msgstr ""
689
690#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:628(guilabel)
691msgid "Image Interpolation"
692msgstr ""
693
694#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:630(para)
695msgid "Select the <guilabel>Interpolate image on zoom</guilabel> option to enable image interpolation when you change the zoom factor for the image. If you select this option, <application>Image Viewer</application> uses bilinear interpolation. Bilinear interpolation is a simple and fast method of interpolation. When you zoom in on an image, <application>Image Viewer</application> uses up to four adjacent pixels to compute the colors of the new pixels. When you zoom out of an image, <application>Image Viewer</application> averages regions of color in the existing image to compute the colors of the pixels."
696msgstr ""
697
698#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:635(guilabel)
699msgid "Transparent Parts"
700msgstr ""
701
702#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:637(para)
703msgid "Select one of the following options to determine how <application>Image Viewer</application> displays transparent parts of an image:"
704msgstr ""
705
706#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:639(guilabel)
707msgid "As check pattern"
708msgstr ""
709
710#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:640(para)
711msgid "Displays any transparent parts of the image in a check pattern."
712msgstr ""
713
714#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:642(guilabel)
715msgid "As custom color"
716msgstr ""
717
718#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:643(para)
719msgid "Displays any transparent parts of the image in a solid color that you specify. Click on the color selector button to select a color."
720msgstr ""
721
722#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:645(guimenuitem)
723msgid "As background"
724msgstr ""
725
726#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:646(para)
727msgid "Displays any transparent parts of the image in the background color of the <application>Image Viewer</application> application."
728msgstr ""
729
730#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:656(title)
731msgid "Slide Show"
732msgstr ""
733
734#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:659(guilabel)
735msgid "Image Zoom"
736msgstr ""
737
738#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:661(para)
739msgid "Select the <guilabel>Allow zoom greater than 100% initially</guilabel> option to resize all images to fit the screen during the slide show. If you do not select this option, images that are smaller than the screen size are not resized to fit the screen."
740msgstr ""
741
742#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:665(guilabel)
743msgid "Sequence"
744msgstr ""
745
746#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:667(para)
747msgid "Select the <guilabel>Loop sequence</guilabel> option to cycle endlessly through the list of images during the slide show. If you do not select this option, the slide show returns to the collection view after the last image is displayed."
748msgstr ""
749
750#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:669(para)
751msgid "Use the <guilabel>Show next image automatically after ... seconds</guilabel> spin box to specify how long each image is displayed during the slide show. If you set this value to zero, the auto advance function is disabled and only manual browsing is available (see <xref linkend=\"eog-fullscreen\">fullscreen/slideshow</xref>)"
752msgstr ""
753
754#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
755#: ./eog-gnome-2-12/help/C/eog.xml:0(None)
756msgid "translator-credits"
757msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>"
758
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.