source: gnome/trunk/vinagre.trunk.bg.po @ 1330

Last change on this file since 1330 was 1330, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

vinagre: обновен и подаден.

File size: 14.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of vinagre po-file.
2# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the vinagre package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: vinagre trunk\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2007-11-20 08:23+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2007-11-20 08:19+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../data/vinagre.desktop.in.in.h:1 ../data/vinagre-file.desktop.in.in.h:1
20msgid "Access remote desktops"
21msgstr "Достъп до отдалечени работни места"
22
23#: ../data/vinagre.desktop.in.in.h:2 ../data/vinagre-file.desktop.in.in.h:2
24#: ../src/vinagre-main.c:120
25msgid "Remote Desktop Viewer"
26msgstr "Отдалечени работни места"
27
28#: ../data/vinagre.glade.h:1
29msgid "<b>Editing a bookmark</b>"
30msgstr "<b>Редактиране на отметка</b>"
31
32#: ../data/vinagre.glade.h:2
33msgid "<b>Enter a name for this connection</b>"
34msgstr "<b>Въведете име за тази връзка</b>"
35
36#: ../data/vinagre.glade.h:3
37msgid ""
38"<b>In order to connect on this machine, a password is required. Please, "
39"supply it.</b>"
40msgstr ""
41"<b>Необходима е парола, за да се свържете с тази машина. Въведете я.</b>"
42
43#: ../data/vinagre.glade.h:4
44msgid "<b>Which machine do you want to connect to?</b>"
45msgstr "<b>Към коя машина искате да се свържете?</b>"
46
47#: ../data/vinagre.glade.h:5
48msgid "Editing a bookmark"
49msgstr "Редактиране на отметка"
50
51#: ../data/vinagre.glade.h:6 ../src/vinagre-tab.c:690
52msgid "Host:"
53msgstr "Адрес:"
54
55#: ../data/vinagre.glade.h:7
56msgid "Saving to bookmarks"
57msgstr "Записване на отметка"
58
59#: ../data/vinagre.glade.h:8
60msgid "_Host:"
61msgstr "_Адрес:"
62
63#: ../data/vinagre.glade.h:9
64msgid "_Name:"
65msgstr "_Име:"
66
67#: ../data/vinagre.glade.h:10
68msgid "_Password:"
69msgstr "_Парола:"
70
71#: ../data/vinagre.glade.h:11
72msgid "_Port:"
73msgstr "П_орт:"
74
75#: ../data/vinagre.glade.h:12
76msgid "_Remember this password"
77msgstr "_Запомняне на паролата"
78
79#: ../data/vinagre-mime.xml.in.h:1
80msgid "Remote Desktop (VNC) file"
81msgstr "Файл за отдалечена връзка (vnc)"
82
83#: ../data/vinagre-mime.xml.in.h:2
84msgid "Remote Desktop Connection"
85msgstr "Връзка с отдалечено работно място"
86
87#: ../src/vinagre-bookmarks.c:58 ../src/vinagre-bookmarks.c:76
88#, c-format
89msgid "Error while saving bookmarks: %s"
90msgstr "Грешка при запазване на отметки: %s"
91
92#: ../src/vinagre-bookmarks.c:111
93#, c-format
94msgid "Error while initializing bookmarks: %s"
95msgstr "Грешка при инициализирането на отметки: %s"
96
97#: ../src/vinagre-bookmarks.c:282
98msgid "Confirm removal?"
99msgstr "Потвърждавате ли махането?"
100
101#: ../src/vinagre-bookmarks.c:285
102#, c-format
103msgid "Are you sure you want to exclude <i>%s</i> from bookmarks?"
104msgstr "Сигурни ли сте, че искате да махнете <i>%s</i> от отметките?"
105
106#: ../src/vinagre-bookmarks.c:296
107#, c-format
108msgid "Error while removing %s from bookmarks: %s"
109msgstr "Грешка при махането на %s от отметките: %s"
110
111#: ../src/vinagre-commands.c:89
112msgid "Choose the file"
113msgstr "Изберете файла"
114
115#: ../src/vinagre-commands.c:100 ../src/vinagre-tab.c:773
116msgid "Supported formats"
117msgstr "Поддържани формати"
118
119#: ../src/vinagre-commands.c:132 ../src/vinagre-main.c:89
120msgid "The following file could not be opened:"
121msgid_plural "The following files could not be opened:"
122msgstr[0] "Следният файл не можеше да бъде отворен:"
123msgstr[1] "Следните файлове не можеха да бъдат отворени:"
124
125#: ../src/vinagre-commands.c:308
126msgid "Vinagre is a VNC client for the GNOME Desktop"
127msgstr "Vinagre е клиент за VNC за работната среда GNOME"
128
129#: ../src/vinagre-commands.c:311
130msgid ""
131"Vinagre is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
132"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
133"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
134"version."
135msgstr ""
136"Тази програма (Vinagre) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате "
137"според условията на версия 2 или по-висока (по ваш избор) на Общия публичен "
138"лиценз на GNU, който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер."
139
140#: ../src/vinagre-commands.c:315
141msgid ""
142"Vinagre is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
143"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
144"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
145"details."
146msgstr ""
147"Тази програма (Vinagre) се разпространява с надеждата да е полезна, но БЕЗ "
148"НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА "
149"КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
150
151#: ../src/vinagre-commands.c:319
152msgid ""
153"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
154"this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
155msgstr ""
156"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU заедно с тази "
157"програма. Ако не се сте - погледнете <http://www.gnu.org/licenses/>."
158
159#: ../src/vinagre-commands.c:337
160msgid "translator-credits"
161msgstr ""
162"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
163"\n"
164"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
165"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
166"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
167
168#: ../src/vinagre-commands.c:340
169msgid "Vinagre Website"
170msgstr "Уеб сайт на Vinagre"
171
172#: ../src/vinagre-connect.c:53
173msgid "Choose a VNC Server"
174msgstr "Изберете сървър за VNC"
175
176#: ../src/vinagre-fav.c:382
177msgid "Image"
178msgstr "Изображение"
179
180#: ../src/vinagre-fav.c:389
181msgid "Name"
182msgstr "Име"
183
184#: ../src/vinagre-fav.c:437
185msgid "Bookmarks"
186msgstr "Отметки"
187
188#: ../src/vinagre-fav.c:445
189msgid "Hide bookmarks"
190msgstr "Скриване на отметките"
191
192#: ../src/vinagre-main.c:43
193msgid "Opens a .vnc file"
194msgstr "Отваряне на файл .vnc"
195
196#: ../src/vinagre-main.c:43
197msgid "filename"
198msgstr "име_на_файл"
199
200#: ../src/vinagre-main.c:47
201msgid "[server:port]"
202msgstr "[сървър:порт]"
203
204#. Setup command line options
205#: ../src/vinagre-main.c:107
206msgid "- VNC Client for GNOME"
207msgstr "- клиент за VNC за GNOME"
208
209#: ../src/vinagre-main.c:115
210msgid ""
211"Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
212msgstr ""
213"Изпълнете „vinagre --help“, за да видите пълния списък с налични опции за "
214"командния ред"
215
216#: ../src/vinagre-main.c:126
217msgid "Could not initialize GnomeVFS\n"
218msgstr "Системата GnomeVFS не може да бъде инициализирана\n"
219
220#: ../src/vinagre-notebook.c:113
221#, c-format
222msgid "Connection to host \"%s\" was closed."
223msgstr "Връзката към машината „%s“ бе прекъсната."
224
225#: ../src/vinagre-notebook.c:139
226msgid "Connecting..."
227msgstr "Свързване..."
228
229#: ../src/vinagre-notebook.c:163
230msgid "Close connection"
231msgstr "Прекъсване на връзката"
232
233#: ../src/vinagre-prefs-manager.c:124
234msgid "Cannot initialize preferences manager."
235msgstr "Мениджърът на настройките не може да бъде инициализиран."
236
237#: ../src/vinagre-prefs-manager.c:420
238#, c-format
239msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
240msgstr ""
241"Очаквана беше стойност от вида „%1$s“ за ключа „%3$s“, а бе получена "
242"стойност от вида „%2$s“"
243
244#: ../src/vinagre-tab.c:255
245msgid "Error connecting to host."
246msgstr "Грешка при свързване със сървър."
247
248#: ../src/vinagre-tab.c:293
249#, c-format
250msgid "Authentication to host \"%s\" has failed"
251msgstr "Неуспешна идентификация пред машината „%s“"
252
253#: ../src/vinagre-tab.c:321
254#, c-format
255msgid "Authentication method to host \"%s\" is unsupported. (%u)"
256msgstr "Методът за идентификация (%2$u) не се поддържа от машината „%1$s“."
257
258#: ../src/vinagre-tab.c:377
259msgid "Error saving recent connection."
260msgstr "Грешка при запазване на скоро отваряна връзка."
261
262#: ../src/vinagre-tab.c:408
263msgid "Error saving the password on the keyring."
264msgstr "Грешка при запазване на паролата в ключодържателя."
265
266#: ../src/vinagre-tab.c:468 ../src/vinagre-tab.c:564
267msgid "Press Ctrl+Alt to grab the cursor"
268msgstr "Натиснете Ctrl+Alt, за да прихванете показалеца на мишката"
269
270#: ../src/vinagre-tab.c:543
271msgid "Press Ctrl+Alt to release the cursor"
272msgstr "Натиснете Ctrl+Alt, за да освободите показалеца на мишката"
273
274#: ../src/vinagre-tab.c:689
275msgid "Desktop Name:"
276msgstr "Име на работния плот:"
277
278#: ../src/vinagre-tab.c:691
279msgid "Port:"
280msgstr "Порт:"
281
282#: ../src/vinagre-tab.c:692
283msgid "Dimensions:"
284msgstr "Размери:"
285
286#: ../src/vinagre-tab.c:759
287#, c-format
288msgid "Screenshot of %s"
289msgstr "Снимка на екрана на %s"
290
291#: ../src/vinagre-tab.c:762
292msgid "Save Screenshot"
293msgstr "Запазване на снимката на екрана"
294
295#. Toplevel
296#: ../src/vinagre-ui.h:33
297msgid "_Machine"
298msgstr "_Машина"
299
300#: ../src/vinagre-ui.h:34
301msgid "_Edit"
302msgstr "_Редактиране"
303
304#: ../src/vinagre-ui.h:35
305msgid "_View"
306msgstr "_Изглед"
307
308#: ../src/vinagre-ui.h:36 ../src/vinagre-ui.h:97
309msgid "_Bookmarks"
310msgstr "_Отметки"
311
312#: ../src/vinagre-ui.h:37
313msgid "_Help"
314msgstr "_Помощ"
315
316#: ../src/vinagre-ui.h:41
317msgid "Connect into a remote machine"
318msgstr "Свързване към отдалечена машина"
319
320#: ../src/vinagre-ui.h:43
321msgid "Open a .VNC file"
322msgstr "Отваряне на файл .vnc"
323
324#: ../src/vinagre-ui.h:45
325msgid "Quit the program"
326msgstr "Спиране на програмата"
327
328#. Bookmarks menu
329#: ../src/vinagre-ui.h:48
330msgid "_Open bookmark"
331msgstr "_Отваряне на отметка"
332
333#: ../src/vinagre-ui.h:49
334msgid "Connect into this machine"
335msgstr "Свързване към тази машина"
336
337#: ../src/vinagre-ui.h:50
338msgid "_Edit bookmark"
339msgstr "_Редактиране на отметка"
340
341#: ../src/vinagre-ui.h:51
342msgid "Edit the details of selected bookmark"
343msgstr "Редактиране на настройките на избраната отметка"
344
345#: ../src/vinagre-ui.h:52
346msgid "_Remove from bookmarks"
347msgstr "_Махане от отметките"
348
349#: ../src/vinagre-ui.h:53
350msgid "Remove current selected connection from bookmarks"
351msgstr "Махане на избраната връзка от отметките"
352
353#. Help menu
354#: ../src/vinagre-ui.h:56
355msgid "_Contents"
356msgstr "_Ръководство"
357
358#: ../src/vinagre-ui.h:57
359msgid "Open the vinagre manual"
360msgstr "Отваряне на ръководството на vinagre"
361
362#: ../src/vinagre-ui.h:59
363msgid "About this application"
364msgstr "Относно това приложение"
365
366#: ../src/vinagre-ui.h:66
367msgid "Close the current connection"
368msgstr "Прекъсване на текущата връзка"
369
370#: ../src/vinagre-ui.h:67
371msgid "C_lose All"
372msgstr "Прекъсване на _всички"
373
374#: ../src/vinagre-ui.h:68
375msgid "Close all active connections"
376msgstr "Прекъсване на всички връзки"
377
378#. Bookmarks menu
379#: ../src/vinagre-ui.h:71
380msgid "_Add to bookmarks"
381msgstr "_Добавяне на отметка"
382
383#: ../src/vinagre-ui.h:72
384msgid "Add current connection to your bookmarks"
385msgstr "Добавяне на текущата връзка към отметките ви"
386
387#. Machine menu
388#: ../src/vinagre-ui.h:79
389msgid "Take screenshot"
390msgstr "Снима на екрана"
391
392#: ../src/vinagre-ui.h:80
393msgid "Take a screenshot of active connection"
394msgstr "Снимка на екрана на действащата връзка"
395
396#: ../src/vinagre-ui.h:84
397msgid "View the current machine in full screen"
398msgstr "На цял екран"
399
400#: ../src/vinagre-ui.h:89
401msgid "_Toolbar"
402msgstr "_Лента с инструменти"
403
404#: ../src/vinagre-ui.h:90
405msgid "Show or hide the toolbar"
406msgstr "Показване/скриване на лентата с инструменти"
407
408#: ../src/vinagre-ui.h:93
409msgid "_Statusbar"
410msgstr "Лента за _състоянието"
411
412#: ../src/vinagre-ui.h:94
413msgid "Show or hide the statusbar"
414msgstr "Показване/скриване на лентата за състоянието"
415
416#: ../src/vinagre-ui.h:98
417msgid "Show or hide the bookmarks panel"
418msgstr "Показване/скриване на лентата за отметките"
419
420#: ../src/vinagre-window.c:367
421#, c-format
422msgid "Could not merge vinagre-ui.xml: %s"
423msgstr "Файлът vinagre-ui.xml не може да бъде слян: %s"
424
425#: ../src/vinagre-window.c:395
426msgid "_Recent connections"
427msgstr "_Скоро отваряни връзки"
428
429#: ../src/vinagre-window.c:535
430#, c-format
431msgid "Open %s:%d"
432msgstr "Свързване към %s:%d"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.