source: gnome/trunk/tomboy.trunk.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 70.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of tomboy po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the tomboy package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005, 2006, 2007.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: tomboy trunk\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2007-09-03 16:45+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2007-09-03 16:43+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:1
22msgid "Accessories"
23msgstr "Аксесоари"
24
25#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:2 ../data/tomboy.desktop.in.h:2
26msgid "Simple and easy to use note-taking"
27msgstr "Просто и лесно водене на бележки"
28
29#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:3
30msgid "Tomboy Applet Factory"
31msgstr "Фабрика за аплети на Tomboy"
32
33#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:4 ../data/tomboy.desktop.in.h:3
34#: ../Tomboy/Applet.cs:149 ../Tomboy/Tray.cs:147
35msgid "Tomboy Notes"
36msgstr "Бележки (Tomboy)"
37
38#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:1 ../Tomboy/ActionManager.cs:100
39msgid "_About"
40msgstr "_Относно"
41
42#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:2 ../Tomboy/ActionManager.cs:93
43#: ../Tomboy/Applet.cs:187
44msgid "_Help"
45msgstr "_Помощ"
46
47#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/ActionManager.cs:89
48#: ../Tomboy/Applet.cs:182
49msgid "_Preferences"
50msgstr "_Настройки"
51
52#: ../data/tomboy.desktop.in.h:1
53msgid "Note-taker"
54msgstr "Водене на бележки"
55
56#: ../data/tomboy.schemas.in.h:1
57msgid "Create a new Note"
58msgstr "Създаване на нова бележка"
59
60#: ../data/tomboy.schemas.in.h:2
61msgid "Custom Font Face"
62msgstr "Личен шрифт"
63
64#: ../data/tomboy.schemas.in.h:3
65msgid "Enable WikiWord highlighting"
66msgstr "Включване на отбелязване като Уики"
67
68#: ../data/tomboy.schemas.in.h:4
69msgid "Enable custom font"
70msgstr "Включване на личния шрифт"
71
72#: ../data/tomboy.schemas.in.h:5
73msgid "Enable global keybindings"
74msgstr "Включване на глобалните бързи клавиши"
75
76#: ../data/tomboy.schemas.in.h:6
77msgid "Enable spellchecking"
78msgstr "Включване на проверката на правописа"
79
80#: ../data/tomboy.schemas.in.h:7
81msgid "Enable startup notes"
82msgstr "Включване на бележки при стартиране"
83
84#: ../data/tomboy.schemas.in.h:8
85msgid ""
86"Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
87"will create a note with that name."
88msgstr ""
89"Включете тази опция, за да се отбелязват думи КоитоИзглеждатТака. "
90"Натискането с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
91"същото име."
92
93#: ../data/tomboy.schemas.in.h:9
94msgid "HTML Export All Linked Notes"
95msgstr "Изнасяне на всички свързани бележки в HTML"
96
97#: ../data/tomboy.schemas.in.h:10
98msgid "HTML Export Last Directory"
99msgstr "Последната папка да се изнесе като HTML"
100
101#: ../data/tomboy.schemas.in.h:11
102msgid "HTML Export Linked Notes"
103msgstr "Свързани бележки при изнасяне в HTML"
104
105#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
106msgid ""
107"If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
108"font when displaying notes."
109msgstr ""
110"Ако настройката enable_custom_font е истина, името на шрифта тук ще бъде "
111"използвано за шрифта на бележките."
112
113#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
114msgid ""
115"If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be "
116"reopened at startup."
117msgstr ""
118"Ако е истина, отворените при спирането на Tomboy бележки, ще бъдат "
119"автоматично показани при стартирането му"
120
121#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
122msgid ""
123"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
124"suggestions shown in the right-click menu."
125msgstr ""
126"Ако е истина, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а предложенията "
127"за верен правопис - изнесени в менюто излизащо при натискане то на десния "
128"бутон на мишката."
129
130#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
131msgid ""
132"If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
133"global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
134"available from any application."
135msgstr ""
136"Ако е истина, клавишните комбинации указани в /apps/tomboy/"
137"global_keybindings ще са включени. Това ще позволи ползването на "
138"възможностите на Tomboy от всяко приложение."
139
140#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
141msgid ""
142"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
143"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
144msgstr ""
145"Ако е истина, името на шрифта записано в custom_font_face ще бъде използвано "
146"за шрифта за показване на бележките. В противен случай ще бъде използван "
147"шрифтът по подразбиране."
148
149#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
150msgid ""
151"Indicates that the Sticky Note Importer plugin has not been run, so it "
152"should run automatically the next time Tomboy starts."
153msgstr ""
154"Показва, че приставката за внасянето на лепкавите бележки не е била "
155"стартирана досега и трябва да се задейства автоматично при следващото "
156"стартиране на Tomboy."
157
158#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
159msgid ""
160"Integer determining the minimum number of notes to show in the Tomboy note "
161"menu."
162msgstr ""
163"Цяло число, указващо минималния брой бележки, които да се показват в менюто "
164"на Tomboy за бележки."
165
166#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
167msgid ""
168"Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
169"specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the "
170"user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the user "
171"wishes to be prompted when a conflict occurs, so that they may handle each "
172"conflict situation on a case-by-case basis."
173msgstr ""
174"Цяло число, което указва дали при конфликт да се предприема специфично "
175"действие вместо да се запитва потребителя. Стойностите съответстват на "
176"вътрешен избор. 0 указва, че потребителят желае да бъде предупреждаван при "
177"всеки конфликт, за да предприеме конкретно действие."
178
179#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
180msgid "List of pinned notes."
181msgstr "Списък със залепените бележки"
182
183#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
184msgid "Minimum number of notes to show in menu"
185msgstr "Минимален брой бележки, които да се показват в менюто"
186
187#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
188msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
189msgstr "Запазено състояние на конфликта при синхронизация на бележката"
190
191#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
192msgid "Open Recent Changes"
193msgstr "Отваряне на последните промени"
194
195#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
196msgid "Open Search Dialog"
197msgstr "Отваряне на прозореца за търсене"
198
199#: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
200msgid "Open Start Here"
201msgstr "Отваряне на началната бележка"
202
203#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
204msgid ""
205"Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
206"service addin."
207msgstr ""
208"Път до сървъра за синхронизация при използване на приставката за услугата за "
209"синхронизация."
210
211#: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
212msgid "Selected Synchronization Service Addin"
213msgstr "Избрана е приставката за услугата за синхронизация."
214
215#: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
216msgid "Set to TRUE to activate"
217msgstr "Задайте да е „Истина“, за да активирате"
218
219#: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
220msgid "Show applet menu"
221msgstr "Показване на менюто за аплетите"
222
223#: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
224msgid "Start Here Note"
225msgstr "Начална бележка"
226
227#: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
228msgid "Sticky Note Importer First Run"
229msgstr "Първо стартиране на приставката за внасянето на лепкавите бележки"
230
231#: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
232msgid "Synchronization Client ID"
233msgstr "Идентификатор на клиента за синхронизация"
234
235#: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
236msgid "Synchronization Local Server Path"
237msgstr "Път до локалния сървър за синхронизация"
238
239#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
240msgid ""
241"The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
242"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
243"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
244"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
245"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
246"for this action."
247msgstr ""
248"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на нова бележка. "
249"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
250"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
251"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
252"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
253"действие."
254
255#: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
256msgid ""
257"The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
258"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
259"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
260"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
261"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
262"action."
263msgstr ""
264"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на начална бележка. "
265"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
266"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
267"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
268"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
269"действие."
270
271#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
272msgid ""
273"The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
274"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
275"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
276"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
277"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
278"action."
279msgstr ""
280"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за търсене на "
281"бележки. Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
282"F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и "
283"малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
284"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
285"действие."
286
287#: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
288msgid ""
289"The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
290"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
291"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
292"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
293"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
294"for this action."
295msgstr ""
296"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за последните "
297"промени. Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
298"F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и "
299"малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
300"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
301"действие."
302
303#: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
304msgid ""
305"The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
306"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
307"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
308"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
309"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
310"action."
311msgstr ""
312"Глобалните клавишни комбинации за показване на менюто на аплета Tomboy. "
313"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
314"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
315"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
316"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
317"действие."
318
319#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
320msgid "The handler for \"note://\" URLs"
321msgstr "Програмата за обработка на адреси от вида „note://“"
322
323#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
324msgid ""
325"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
326msgstr ""
327"Последната папка, където е била сложена бележка от приставката за изнасяне в "
328"HTML."
329
330#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
331msgid ""
332"The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
333"HTML plugin."
334msgstr ""
335"Последната настройка за кутийката за отмятане „Изнасяне на свързани бележки“ "
336"в приставката за изнасяне в HTML."
337
338#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
339msgid ""
340"The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
341"Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML "
342"Export Linked Notes' setting and is used to specify whether all notes (found "
343"recursively) should be included during an export to HTML."
344msgstr ""
345"Последната настройка за кутийката за отмятане „Включване на всички свързани "
346"бележки“ в приставката за изнасяне в HTML. Тази настройка се използва заедно "
347"с настройката „Изнасяне на всички свързани бележки в HTML“ и се използва, за "
348"да укаже дали всички бележки (откривани рекурсивно) трябва да се включат при "
349"изнасяне към HTML."
350
351#: ../data/tomboy.schemas.in.h:43
352msgid ""
353"The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, "
354"which is always placed at the bottom of the Tomboy note menu and also "
355"accessible by hotkey."
356msgstr ""
357"Адресът на бележката, която да се счита за „Начална бележка“. Тя винаги се "
358"намира в дъното на менюто за бележки на Tomboy. За нея има и специален "
359"ускорител."
360
361#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
362msgid ""
363"Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
364"addin."
365msgstr ""
366"Уникален идентификатор за текущо настроената приставка за услугата за "
367"синхронизация."
368
369#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
370msgid ""
371"Unique identifier for this Tomboy client, used when communicating with a "
372"sychronization server."
373msgstr ""
374"Уникален идентификатор за този клиент на Tomboy, който се използва при "
375"свързване със сървър за синхронизация."
376
377#: ../data/tomboy.schemas.in.h:46
378msgid ""
379"Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear "
380"in the Tomboy note menu."
381msgstr ""
382"Списък с адресите на бележките, разделени с интервали, които винаги да се "
383"появяват в менюто на Tomboy за бележки."
384
385#: ../Mono.Addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinTreeWidget.cs:91
386msgid "Add-in"
387msgstr "Приставка"
388
389#: ../Mono.Addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinTreeWidget.cs:112
390msgid "Version"
391msgstr "Версия"
392
393#: ../Mono.Addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinTreeWidget.cs:168
394msgid "Other"
395msgstr "Друга"
396
397#: ../Tomboy/ActionManager.cs:63
398msgid "_File"
399msgstr "_Файл"
400
401#: ../Tomboy/ActionManager.cs:66
402msgid "_New"
403msgstr "_Нова"
404
405#: ../Tomboy/ActionManager.cs:67 ../Tomboy/ActionManager.cs:108
406msgid "Create a new note"
407msgstr "Създаване на нова бележка"
408
409#: ../Tomboy/ActionManager.cs:70
410msgid "_Open..."
411msgstr "_Отваряне..."
412
413#: ../Tomboy/ActionManager.cs:71
414msgid "Open the selected note"
415msgstr "Отваряне на избраната бележка"
416
417#: ../Tomboy/ActionManager.cs:74
418msgid "_Delete"
419msgstr "_Изтриване"
420
421#: ../Tomboy/ActionManager.cs:75
422msgid "Delete the selected note"
423msgstr "Изтриване на избраната бележка"
424
425#: ../Tomboy/ActionManager.cs:78 ../Tomboy/NoteWindow.cs:374
426msgid "_Close"
427msgstr "_Затваряне"
428
429#: ../Tomboy/ActionManager.cs:79
430msgid "Close this window"
431msgstr "Затваряне на този прозорец"
432
433#: ../Tomboy/ActionManager.cs:82 ../Tomboy/Applet.cs:199
434msgid "_Quit"
435msgstr "_Спиране на програмата"
436
437#: ../Tomboy/ActionManager.cs:83
438msgid "Quit Tomboy"
439msgstr "Спиране на Tomboy"
440
441#: ../Tomboy/ActionManager.cs:86
442msgid "_Edit"
443msgstr "_Редактиране"
444
445#: ../Tomboy/ActionManager.cs:90 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:65
446msgid "Tomboy Preferences"
447msgstr "Настройки на Tomboy"
448
449#: ../Tomboy/ActionManager.cs:96
450msgid "_Contents"
451msgstr "_Съдържание"
452
453#: ../Tomboy/ActionManager.cs:97
454msgid "Tomboy Help"
455msgstr "Помощ за Tomboy"
456
457#: ../Tomboy/ActionManager.cs:101
458msgid "About Tomboy"
459msgstr "Относно Tomboy"
460
461#: ../Tomboy/ActionManager.cs:104
462msgid "TrayIcon"
463msgstr "Икона в областта за уведомяване"
464
465#: ../Tomboy/ActionManager.cs:107
466msgid "Create _New Note"
467msgstr "Създаване на _нова бележка"
468
469#: ../Tomboy/ActionManager.cs:111 ../Tomboy/NoteWindow.cs:317
470msgid "_Search All Notes"
471msgstr "_Търсене из всички бележки"
472
473#: ../Tomboy/ActionManager.cs:112
474msgid "Open the Search All Notes window"
475msgstr "Отваряне на „Търсене из всички бележки“"
476
477#: ../Tomboy/ActionManager.cs:115
478msgid "S_ynchronize Notes"
479msgstr "Син_хронизация на бележките"
480
481#: ../Tomboy/ActionManager.cs:116
482msgid "Start synchronizing notes"
483msgstr "Започване на синхронизацията на бележките"
484
485#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:25
486msgid "What links here?"
487msgstr "Бележки свързани с тази"
488
489#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:83
490msgid "(none)"
491msgstr "(нищо)"
492
493#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:31
494msgid ""
495"You can use any bugzilla just by dragging links into notes.  If you want a "
496"special icon for certain hosts, add them here."
497msgstr ""
498"Можете да използвате произволна инсталация на Bugzilla, просто като "
499"извлечете връзките върху бележките. Ако искате специална икона за някои "
500"хостове, добавете ги тук."
501
502#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:49
503msgid "Host Name"
504msgstr "Име на хоста"
505
506#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:66
507msgid "Icon"
508msgstr "Икона"
509
510#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:184
511msgid "Select an icon..."
512msgstr "Избор на икона..."
513
514#. Extra Widget
515#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:199
516msgid "_Host name:"
517msgstr "Име на _хоста:"
518
519#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:228
520msgid "No host name specified"
521msgstr "Не е указано име"
522
523#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:229
524msgid "You must specify the Bugzilla host name to use with this icon."
525msgstr ""
526"Трябва да укажете името на хоста на Bugzilla, за да използвате тази икона."
527
528#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:255
529msgid "Error saving icon"
530msgstr "Грешка при запазване на икона"
531
532#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:256
533msgid "Could not save the icon file.  "
534msgstr "Файлът с иконата не може да бъде запазен.  "
535
536#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:309
537msgid "Really remove this icon?"
538msgstr "Изтриване на тази икона?"
539
540#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:310
541msgid "If you remove an icon it is permanently lost."
542msgstr "Ако изтриете икона, тя се губи завинаги."
543
544#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:50
545msgid "Export to HTML"
546msgstr "Изнасяне на тази бележка в HTML"
547
548#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:109
549#, csharp-format
550msgid "Your note was exported to \"{0}\"."
551msgstr "Бележката бе изнесена в „{0}“"
552
553#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:120
554msgid "Note exported successfully"
555msgstr "Бележката бе успешно изнесена."
556
557#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:126
558msgid "Access denied."
559msgstr "Достъпът е отказан."
560
561#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:128
562msgid "Folder does not exist."
563msgstr "Папката не съществува."
564
565#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:143
566#, csharp-format
567msgid "Could not save the file \"{0}\""
568msgstr "Файлът „{0}“ не може да бъде запазен"
569
570#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:13
571msgid "Destination for HTML Export"
572msgstr "Папка-цел за изнасяне в HTML"
573
574#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:23
575msgid "Export linked notes"
576msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
577
578#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:28
579msgid "Include all other linked notes"
580msgstr "Включване на всички свързани бележки"
581
582#: ../Tomboy/Addins/Evolution/EvolutionNoteAddin.cs:269
583msgid "Cannot open email"
584msgstr "Неуспех при отварянето на е-пощата"
585
586#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:89
587msgid "Folder Path:"
588msgstr "Път до папка:"
589
590#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:98
591msgid "Browse..."
592msgstr "Избор..."
593
594#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:116
595msgid "Select Synchronization Folder..."
596msgstr "Избор на папка за синхронизация..."
597
598#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:144
599msgid "Folder path field is empty."
600msgstr "Полето за път до папката е празно."
601
602#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:153
603msgid ""
604"Specified folder path does not exist, and Tomboy was unable to create it."
605msgstr "Указаният път до папка не съществува, а Tomboy не успя да го създаде."
606
607#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:197
608msgid "Local Folder"
609msgstr "Локална папка"
610
611#: ../Tomboy/Addins/FixedWidth/FixedWidthMenuItem.cs:14
612msgid "_Fixed Width"
613msgstr "_Равноширок"
614
615#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:239
616#, csharp-format
617msgid "Cannot contact '{0}'"
618msgstr "Неуспех при свързването с „{0}“"
619
620#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:242
621#, csharp-format
622msgid "Error running gaim-remote: {0}"
623msgstr "Грешка при стартирането на gaim-remote: {0}"
624
625#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:10
626msgid "Today: Template"
627msgstr "Шаблон за бележките „Днес“"
628
629#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:12
630msgid "Today: "
631msgstr "Днес: "
632
633#. Format: "Today: Friday, July 01 2005"
634#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:17
635msgid "dddd, MMMM d yyyy"
636msgstr "d MMMM yyyy, dddd"
637
638#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:43
639msgid "Tasks"
640msgstr "Задачи"
641
642#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:44
643msgid "Appointments"
644msgstr "Срещи"
645
646#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:67
647msgid "Note of the Day"
648msgstr "Бележка на деня"
649
650#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:16
651msgid ""
652"Change the <span weight=\"bold\">Today: Template</span> note to customize "
653"the text that new Today notes have."
654msgstr ""
655"Променете бележката <span weight=\"bold\">Шаблон за бележките „Днес“</span>, "
656"за да промените текста, който се появява в новите бележки „Днес“."
657
658#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:24
659msgid "_Open Today: Template"
660msgstr "_Отваряне Шаблон за бележките „Днес“"
661
662#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:18
663#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:142
664msgid "Print"
665msgstr "Печат"
666
667#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:240
668msgid "Preparing pages..."
669msgstr "Подготовка на страниците..."
670
671#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:267
672#, c-format
673msgid "Rendering page %d of %d..."
674msgstr "Изчисляване на страница %d от %d..."
675
676#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:269
677#, c-format
678msgid "Printing page %d of %d..."
679msgstr "Отпечатване на страница %d от %d..."
680
681#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:291
682msgid "Print preview"
683msgstr "Преглед преди печат"
684
685#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:442
686msgid "Page %N of %Q"
687msgstr "Страница %N от %Q"
688
689#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:445
690#, no-c-format
691msgid "%A %x, %X"
692msgstr "%A %x, %X"
693
694#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:268
695msgid "Configuration"
696msgstr "Настройки"
697
698#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:269
699msgid "Configuration options for the print job"
700msgstr "Настройки на печата"
701
702#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:276
703msgid "Source Buffer"
704msgstr "Изходен буфер"
705
706#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:277
707msgid "GtkTextBuffer object to print"
708msgstr "Обектът GtkTextBuffer, който да се отпечата"
709
710#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:283
711msgid "Tabs Width"
712msgstr "Широчина на табулациите"
713
714#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:284
715msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
716msgstr "Широчина на табулациите в интервали"
717
718#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:291
719msgid "Wrap Mode"
720msgstr "Режим на пренасяне"
721
722#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:292
723msgid "Word wrapping mode"
724msgstr "Режим на пренасяне на думите"
725
726#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:299
727msgid "Highlight"
728msgstr "Отбелязване"
729
730#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:300
731msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
732msgstr "Дали документът да бъде отпечатан с отбелязан синтаксис"
733
734#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:308
735msgid "Font"
736msgstr "Шрифт"
737
738#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:309
739msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
740msgstr "Името GnomeFont за текста на документа (да не се ползва)"
741
742#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:316
743msgid "Font Description"
744msgstr "Шрифт"
745
746#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:317
747msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
748msgstr "Шрифт за текста на документа (напр. „Monospace 10“)"
749
750#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:324
751#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:332
752msgid "Numbers Font"
753msgstr "Шрифт за номерацията"
754
755#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:325
756msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
757msgstr "Името GnomeFont за номерата на редовете (напр. „Monospace 10“)"
758
759#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:333
760msgid "Font description to use for the line numbers"
761msgstr "Шрифт за номерата на редовете (напр. „Monospace 10“)"
762
763#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:340
764msgid "Print Line Numbers"
765msgstr "Отпечатване на номерата на редовете"
766
767#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:341
768msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
769msgstr "Интервал за отпечатаните номера на редовете (0 означава без номера)"
770
771#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:348
772msgid "Print Header"
773msgstr "Отпечатване на горни колонтитули"
774
775#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:349
776msgid "Whether to print a header in each page"
777msgstr "Дали да се отпечатва горен колонтитул на всяка страница"
778
779#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:356
780msgid "Print Footer"
781msgstr "Отпечатване на долни колонтитули"
782
783#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:357
784msgid "Whether to print a footer in each page"
785msgstr "Дали да се отпечатва долен колонтитул на всяка страница"
786
787#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:364
788msgid "Header and Footer Font"
789msgstr "Шрифт за колонтитулите"
790
791#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:365
792msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
793msgstr "Името GnomeFont за колонтитулите (да не се ползва)"
794
795#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:372
796msgid "Header and Footer Font Description"
797msgstr "Шрифт за колонтитулите"
798
799#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:373
800msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
801msgstr "Шрифт за колонтитулите (напр. „Monospace 10“)"
802
803#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:41
804msgid "Server:"
805msgstr "Сървър:"
806
807#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:49
808#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:59
809msgid "Username:"
810msgstr "Име на потребител:"
811
812#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:57
813msgid "Folder Path (optional):"
814msgstr "Път до папката (по избор):"
815
816#. Text for label describing setup required for SSH sync addin to work
817#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:66
818msgid ""
819"SSH synchronization requires an existing SSH key for this server and user, "
820"added to a running SSH daemon."
821msgstr ""
822"Синхронизацията по SSH изисква на демона за SSH да се даде ключ за този "
823"потребител на този сървър."
824
825#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:89
826msgid "Server or username field is empty."
827msgstr "Полето за сървър или потребителско име е празно."
828
829#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:133
830msgid "SSH (sshfs FUSE)"
831msgstr "SSH (потребителска файлова система sshfs)"
832
833#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:172
834msgid ""
835"Timeout connecting to server. Please ensure that your SSH key has been added "
836"to a running SSH daemon."
837msgstr ""
838"Времето за осъществяване на връзка със сървъра изтече. Проверете дали сте "
839"добавили правилния ключ към стартиран демон за SSH."
840
841#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:50
842msgid "Import from Sticky Notes"
843msgstr "Внасяне от лепкавите бележки"
844
845#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:132
846msgid "No Sticky Notes found"
847msgstr "Не са открити лепкави бележки"
848
849#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:133
850#, csharp-format
851msgid "No suitable Sticky Notes file was found at \"{0}\"."
852msgstr "Не е открит подходящ файл за лепкави бележки на „{0}“."
853
854#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:142
855msgid "Sticky Notes import completed"
856msgstr "Завърши внасянето на лепкавите бележки"
857
858#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:143
859#, csharp-format
860msgid "<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Notes were successfully imported."
861msgstr "Успешно са внесени <b>{0}</b> от общо <b>{1}</b> лепкави бележки."
862
863#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:155
864msgid "Untitled"
865msgstr "Без име"
866
867#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:183
868msgid "Sticky Note: "
869msgstr "Лепкава бележка: "
870
871#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:51
872msgid "URL:"
873msgstr "Адрес:"
874
875#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:67
876msgid "Password:"
877msgstr "Парола:"
878
879#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:87
880msgid "URL, username, or password field is empty."
881msgstr "Полето за адреса, потребителското име или паролата е празно."
882
883#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:129
884msgid "WebDAV (wdfs FUSE)"
885msgstr "WebDAV (потребителска файлова система wdfs)"
886
887#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:167
888msgid ""
889"There was an error connecting to the server.  This may be caused by using an "
890"incorrect user name and/or password."
891msgstr ""
892"Грешка при свързването към сървър. Това може да се дължи на използването на "
893"неправилна комбинация от име и парола."
894
895#. TODO: If the above fails (no keyring daemon), save all but password
896#. to GConf, and notify user.
897#. Save configuration into GConf
898#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_url", url ?? string.Empty);
899#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_username", username ?? string.Empty);
900#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:243
901msgid ""
902"Saving configuration to the GNOME keyring failed with the following message:"
903msgstr ""
904"Запазването на настройките в ключодържателя на GNOME бе неуспешно и върна "
905"следното съобщение:"
906
907#: ../Tomboy/Applet.cs:192
908msgid "_About Tomboy"
909msgstr "_Относно Tomboy"
910
911#: ../Tomboy/Note.cs:1193
912msgid "Really delete this note?"
913msgstr "Изтриване на тази бележка?"
914
915#: ../Tomboy/Note.cs:1194
916msgid "If you delete a note it is permanently lost."
917msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи завинаги."
918
919#: ../Tomboy/NoteManager.cs:132
920msgid ""
921"<note-content>Start Here\n"
922"\n"
923"<bold>Welcome to Tomboy!</bold>\n"
924"\n"
925"Use this \"Start Here\" note to begin organizing your ideas and thoughts.\n"
926"\n"
927"You can create new notes to hold your ideas by selecting the \"Create New "
928"Note\" item from the Tomboy Notes menu in your GNOME Panel. Your note will "
929"be saved automatically.\n"
930"\n"
931"Then organize the notes you create by linking related notes and ideas "
932"together!\n"
933"\n"
934"We've created a note called <link:internal>Using Links in Tomboy</link:"
935"internal>.  Notice how each time we type <link:internal>Using Links in "
936"Tomboy</link:internal> it automatically gets underlined?  Click on the link "
937"to open the note.</note-content>"
938msgstr ""
939"<note-content>Започнете от тук\n"
940"\n"
941"<bold>Добре дошли в Tomboy!</bold>\n"
942"\n"
943"Използвайте тази „Начална бележка“, за да организирате вашите идеи и мисли.\n"
944"\n"
945"Можете да създадете нови бележки, за да съхраните вашите идеи чрез "
946"избирането на „Създаване на нова бележка“ от менюто на Tomboy в панела на "
947"GNOME.\n"
948"\n"
949"След това можете да организирате бележките като създавате връзки между тях!\n"
950"\n"
951"Създадена е бележка наречена <link:internal>Създаване на връзки в Tomboy</"
952"link:internal>. Забележете как всеки път когато напишем <link:"
953"internal>Създаване на връзки в Tomboy</link:internal> тази фраза се "
954"подчертава автоматично. Натиснете върху връзката, за да отворите бележката.</"
955"note-content>"
956
957#: ../Tomboy/NoteManager.cs:151
958msgid ""
959"<note-content>Using Links in Tomboy\n"
960"\n"
961"Notes in Tomboy can be linked together by highlighting text in the current "
962"note and clicking the <bold>Link</bold> button above in the toolbar.  Doing "
963"so will create a new note and also underline the note's title in the current "
964"note.\n"
965"\n"
966"Changing the title of a note will update links present in other notes.  This "
967"prevents broken links from occurring when a note is renamed.\n"
968"\n"
969"Also, if you type the name of another note in your current note, it will "
970"automatically be linked for you.</note-content>"
971msgstr ""
972"<note-content>Създаване на връзки в Tomboy\n"
973"\n"
974"Бележките в Tomboy могат да бъдат свързвани чрез избиране на текст в "
975"текущата бележка и натискане на бутона <bold>Връзка</bold> в лентата с "
976"инструменти. С това действие ще създадете нова бележка и също така ще "
977"подчертаете заглавието на текущата бележка.\n"
978"\n"
979"Промяната на заглавието на бележка ще доведе до актуализиране на връзките в "
980"другите бележки.  Това ще предотврати създаването на счупени връзки при "
981"преименуването на бележката.\n"
982"\n"
983"Също така, ако напишете името на друга бележка във вашата текуща бележка, "
984"двете бележки ще се свържат автоматично.</note-content>"
985
986#. Attempt to find an existing Start Here note
987#: ../Tomboy/NoteManager.cs:166 ../Tomboy/NoteManager.cs:229
988msgid "Start Here"
989msgstr "Начална бележка"
990
991#: ../Tomboy/NoteManager.cs:171
992msgid "Using Links in Tomboy"
993msgstr "Създаване на връзки в Tomboy"
994
995#: ../Tomboy/NoteManager.cs:303
996#, csharp-format
997msgid "New Note {0}"
998msgstr "Нова бележка {0}"
999
1000#: ../Tomboy/NoteManager.cs:364
1001msgid "Describe your new note here."
1002msgstr "Опишете новата бележка тук."
1003
1004#: ../Tomboy/NoteManager.cs:379
1005msgid "New Note"
1006msgstr "Нова бележка"
1007
1008#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:55
1009msgid "Find in This Note"
1010msgstr "Търсене в тази бележка"
1011
1012#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:329
1013msgid "_Link to New Note"
1014msgstr "_Връзка към нова бележка"
1015
1016#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:341
1017msgid "Te_xt"
1018msgstr "Те_кст"
1019
1020#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:349
1021msgid "_Find in This Note"
1022msgstr "_Търсене в тази бележка"
1023
1024#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:364
1025msgid "Clos_e All Notes"
1026msgstr "Затваряне _на всички бележки"
1027
1028#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:402
1029msgid "Search"
1030msgstr "Търсене"
1031
1032#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:403
1033msgid "Search your notes (Ctrl-Shift-F)"
1034msgstr "Търсене в бележките (Ctrl-Shift-F)"
1035
1036#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:416
1037msgid "Link"
1038msgstr "Връзка"
1039
1040#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:418
1041msgid "Link selected text to a new note (Ctrl-L)"
1042msgstr "Свързване на избрания текст към друга бележка (Ctrl-L)"
1043
1044#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:432
1045msgid "_Text"
1046msgstr "_Текст"
1047
1048#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:437
1049msgid "Set properties of text"
1050msgstr "Настройване свойствата на текста"
1051
1052#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:458
1053msgid "T_ools"
1054msgstr "_Инструменти"
1055
1056#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:462
1057msgid "Use tools on this note"
1058msgstr "Използване на инструменти в тази бележка"
1059
1060#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:469
1061msgid "Delete"
1062msgstr "Изтриване"
1063
1064#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:470
1065msgid "Delete this note"
1066msgstr "Изтриване на тази бележка"
1067
1068#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:480 ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:161
1069msgid "Synchronize Notes"
1070msgstr "Синхронизация на бележките"
1071
1072#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:523
1073msgid "_Find..."
1074msgstr "_Търсене..."
1075
1076#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:534 ../Tomboy/NoteWindow.cs:988
1077msgid "Find _Next"
1078msgstr "_Следващо"
1079
1080#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:547
1081msgid "Find _Previous"
1082msgstr "_Предишно"
1083
1084#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:642
1085msgid "Cannot create note"
1086msgstr "Създаването на бележка е неуспешно"
1087
1088#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:968
1089msgid "_Find:"
1090msgstr "_Търсене:"
1091
1092#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:979
1093msgid "_Previous"
1094msgstr "_Предишно"
1095
1096#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:998
1097msgid "Case _sensitive"
1098msgstr "_Големината на буквите има значение"
1099
1100#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1474
1101msgid "_Bold"
1102msgstr "_Получер"
1103
1104#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1486
1105msgid "_Italic"
1106msgstr "_Курсив"
1107
1108#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1498
1109msgid "_Strikeout"
1110msgstr "_Зачеркнато"
1111
1112#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1510
1113msgid "_Highlight"
1114msgstr "_Отбелязване"
1115
1116#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1523
1117msgid "Font Size"
1118msgstr "Размер на шрифта"
1119
1120#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1526
1121msgid "_Normal"
1122msgstr "_Нормален"
1123
1124#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1533
1125msgid "Hu_ge"
1126msgstr "_Огромен"
1127
1128#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1541
1129msgid "_Large"
1130msgstr "_Голям"
1131
1132#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1549
1133msgid "S_mall"
1134msgstr "_Малък"
1135
1136#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1560
1137msgid "Bullets"
1138msgstr "Поточково изброяване"
1139
1140#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:83
1141msgid "Editing"
1142msgstr "Редактиране"
1143
1144#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:85
1145msgid "Hotkeys"
1146msgstr "Бързи клавиши"
1147
1148#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:87
1149msgid "Synchronization"
1150msgstr "Синхронизация"
1151
1152#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:89
1153msgid "Add-ins"
1154msgstr "Приставки"
1155
1156#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:134
1157msgid "_Spell check while typing"
1158msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
1159
1160#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:143
1161msgid ""
1162"Misspellings will be underlined in red, with correct spelling suggestions "
1163"shown in the context menu."
1164msgstr ""
1165"Грешните думи ще бъдат подчертани в червено и предложения за корекция ще "
1166"бъдат изнесени в контекстното меню."
1167
1168#. WikiWords...
1169#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:154
1170msgid "Highlight _WikiWords"
1171msgstr "Отбелязване на _УикиДуми"
1172
1173#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:162
1174msgid ""
1175"Enable this option to highlight words <b>ThatLookLikeThis</b>. Clicking the "
1176"word will create a note with that name."
1177msgstr ""
1178"Включете тази опция, за да отбелязвате думи <b>КоитоИзглеждатТака</b>. "
1179"Натискане с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
1180"същото име."
1181
1182#. Custom font...
1183#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:171
1184msgid "Use custom _font"
1185msgstr "Избор на личен _шрифт"
1186
1187#. Hotkeys...
1188#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:241
1189msgid "Listen for _Hotkeys"
1190msgstr "_Очакване за бързи клавиши"
1191
1192#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:250
1193msgid ""
1194"Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a "
1195"keypress. Example Hotkeys: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;"
1196"Alt&gt;N</b>"
1197msgstr ""
1198"Бързите клавиши позволяват достъп до бележките с натискане на клавишна "
1199"комбинация. Например: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;"
1200"N</b>"
1201
1202#. Show notes menu keybinding...
1203#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:270
1204msgid "Show notes _menu"
1205msgstr "Показване на _менюто за бележки"
1206
1207#. Open Start Here keybinding...
1208#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:287
1209msgid "Open \"_Start Here\""
1210msgstr "Отваряне на „_Начална бележка“"
1211
1212#. Create new note keybinding...
1213#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:304
1214msgid "Create _new note"
1215msgstr "Създаване на _нова бележка"
1216
1217#. Open Search All Notes window keybinding...
1218#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:321
1219msgid "Open \"Search _All Notes\""
1220msgstr "Отваряне на „Търсене из _всички бележки“"
1221
1222#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:348
1223msgid "Service:"
1224msgstr "Услуга:"
1225
1226#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:400 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:978
1227msgid "Not configurable"
1228msgstr "Не се настройва"
1229
1230#. "Advanced..." button to bring up extra sync config dialog
1231#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:420
1232msgid "Advanced..."
1233msgstr "Допълнителни..."
1234
1235#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:481
1236msgid "The following add-ins are installed"
1237msgstr "Инсталирани са следните приставки"
1238
1239#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:512
1240msgid "_Enable"
1241msgstr "_Включване"
1242
1243#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:518
1244msgid "_Disable"
1245msgstr "_Изключване"
1246
1247#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:649
1248msgid "Not Implemented"
1249msgstr "Не е реализирано"
1250
1251#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:663
1252#, csharp-format
1253msgid "{0} Preferences"
1254msgstr "Настройки на {0}"
1255
1256#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:802
1257msgid "Choose Note Font"
1258msgstr "Избор на шрифт за бележките"
1259
1260#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:846
1261msgid "Other Synchronization Options"
1262msgstr "Други настройки на синхронизацията"
1263
1264#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:853
1265msgid ""
1266"When a conflict is detected between a local note and a note on the "
1267"configured synchronization server:"
1268msgstr ""
1269"        Когато локалната версия на бележка е в конфликт с тази на настроения "
1270"сървър за синхронизация:"
1271
1272#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:860
1273msgid "Always ask me what to do."
1274msgstr "Винаги да се пита за действие."
1275
1276#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:864
1277msgid "Rename my local note."
1278msgstr "Локалната бележка да се преименува."
1279
1280#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:868
1281msgid "Replace my local note with the server's update."
1282msgstr "Бележката на сървъра да замени локалната."
1283
1284#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1014
1285msgid "WARNING: Are you sure?"
1286msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигурни ли сте?"
1287
1288#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1016
1289msgid ""
1290"Clearing your synchronization settings is not recommended.  You may be "
1291"forced to synchronize all of your notes again when you save new settings."
1292msgstr ""
1293"Не се препоръчва да изчиствате настройките си за синхронизация. Може да се "
1294"наложи да синхронизирате всичките си бележки след като запазите новите "
1295"настройки."
1296
1297#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1029
1298msgid "Resetting Synchronization Settings"
1299msgstr "Изчистване на настройките на синхронизацията"
1300
1301#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1031
1302msgid ""
1303"You have disabled the configured synchronization service.  Your "
1304"synchronization settings will now be cleared.  You may be forced to "
1305"synchronize all of your notes again when you save new settings"
1306msgstr ""
1307"Изключили сте услугата за автоматична синхронизация. Настройките ви за "
1308"автоматична синхронизация ще бъдат изчистени. Може да се наложи наново да "
1309"синхронизирате всичките си бележки, когато запазите новите си настройки"
1310
1311#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1128
1312msgid "Success! You're connected!"
1313msgstr "Свързването е успешно!"
1314
1315#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1130
1316msgid "Tomboy is ready to synchronize your notes."
1317msgstr "Tomboy може да синхронизира бележките."
1318
1319#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1149
1320msgid ""
1321"Sorry, but something went wrong.  Please check your information and try "
1322"again.  The ~/.tomboy.log might be useful too."
1323msgstr ""
1324"За жалост нещо се обърка. Проверете настройките и опитайте отново. "
1325"Погледнете съдържанието на файла „~/.tomboy.log“."
1326
1327#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1158
1328msgid "Error connecting :("
1329msgstr "Грешка при свързване"
1330
1331#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1225
1332msgid "Version:"
1333msgstr "Версия:"
1334
1335#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1232
1336msgid "Author:"
1337msgstr "Автор:"
1338
1339#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1239
1340msgid "Copyright:"
1341msgstr "Авторски права:"
1342
1343#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1245
1344msgid "Add-in Dependencies:"
1345msgstr "Зависимости на приставката:"
1346
1347#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:68
1348msgid "Search All Notes"
1349msgstr "Търсене из всички бележки"
1350
1351#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:83
1352msgid "_Search:"
1353msgstr "_Търсене:"
1354
1355#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:104
1356msgid "C_ase Sensitive"
1357msgstr "Големинат_а на буквите има значение"
1358
1359#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:296
1360msgid "Note"
1361msgstr "Бележка"
1362
1363#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:315
1364msgid "Last Changed"
1365msgstr "Последно променени"
1366
1367#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:373 ../Tomboy/RecentChanges.cs:529
1368#, csharp-format
1369msgid "Total: {0} note"
1370msgid_plural "Total: {0} notes"
1371msgstr[0] "Общо: {0} бележка"
1372msgstr[1] "Общо: {0} бележки"
1373
1374#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:463
1375msgid "Matches"
1376msgstr "Съвпадения"
1377
1378#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:515 ../Tomboy/RecentChanges.cs:535
1379#, csharp-format
1380msgid "{0} match"
1381msgid_plural "{0} matches"
1382msgstr[0] "({0} съвпадение)"
1383msgstr[1] "({0} съвпадения)"
1384
1385#: ../Tomboy/Tomboy.cs:195
1386msgid "Cannot create new note"
1387msgstr "Неуспех при създаването на нова бележка"
1388
1389#: ../Tomboy/Tomboy.cs:266
1390msgid "translator-credits"
1391msgstr ""
1392"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1393"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1394"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1395"\n"
1396"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1397"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1398"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1399
1400#: ../Tomboy/Tomboy.cs:275
1401msgid "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley"
1402msgstr "Авторски права: © 2004-2007 Alex Graveley"
1403
1404#: ../Tomboy/Tomboy.cs:276
1405msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
1406msgstr "Програма за просто и лесно взимане на бележки."
1407
1408#: ../Tomboy/Tomboy.cs:279
1409msgid "Homepage"
1410msgstr "Домашна страница"
1411
1412#: ../Tomboy/Tomboy.cs:376
1413msgid ""
1414"Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
1415"Copyright (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
1416"\n"
1417msgstr ""
1418"Tomboy: Проста и лесна програма за водене на бележки.\n"
1419"Авторски права: © 2004-2006 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
1420"\n"
1421
1422#: ../Tomboy/Tomboy.cs:388
1423msgid ""
1424"Usage:\n"
1425"  --version\t\t\tPrint version information.\n"
1426"  --help\t\t\tPrint this usage message.\n"
1427"  --note-path [path]\t\tLoad/store note data in this directory.\n"
1428"  --search [text]\t\tOpen the search all notes window with the search text.\n"
1429msgstr ""
1430"Начин на употреба:\n"
1431"  --version                         Показване на информация за версията.\n"
1432"  --help                            Показване на това съобщение.\n"
1433"  --note-path [път]                 Зареждане/съхранение на данните за "
1434"бележката\n"
1435"                                    в тази папка.\n"
1436"  --search [текст]                  Отваряне на прозореца за търсене във "
1437"всички\n"
1438"                                    бележки на този текст.\n"
1439
1440#: ../Tomboy/Tomboy.cs:399
1441msgid ""
1442"  --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
1443"  --new-note [title]\t\tCreate and display a new note, with a title.\n"
1444"  --open-note [title/url]\tDisplay the existing note matching title.\n"
1445"  --start-here\t\t\tDisplay the 'Start Here' note.\n"
1446"  --highlight-search [text]\tSearch and highlight text in the opened note.\n"
1447msgstr ""
1448"  --new-note                        Създаване и показване на нова бележка.\n"
1449"  --new-note [заглавие]             Създаване и показване на нова бележка "
1450"със\n"
1451"                                    заглавие.\n"
1452"  --open-note [заглавие/адрес]      Показване на бележка с това заглавие.\n"
1453"  --start-here                      Показване на „Начална бележка“.\n"
1454"  --highlight-search [текст]        Търсене и отбелязване на текст в "
1455"отворената\n"
1456"                                    бележка.\n"
1457
1458#. TODO: Restore this functionality with addins
1459#. usage +=
1460#. Catalog.GetString (
1461#. "  --check-plugin-unloading\tCheck if plugins are " +
1462#. "unloaded properly.\n");
1463#: ../Tomboy/Tomboy.cs:416
1464msgid "D-BUS remote control disabled.\n"
1465msgstr "Отдалеченият контрол на D-BUS е спрян.\n"
1466
1467#: ../Tomboy/Tomboy.cs:424
1468#, csharp-format
1469msgid "Version {0}"
1470msgstr "Версия {0}"
1471
1472#: ../Tomboy/Tomboy.cs:494
1473#, csharp-format
1474msgid ""
1475"Tomboy: unsupported option '{0}'\n"
1476"Try 'tomboy --help' for more information.\n"
1477"D-BUS remote control disabled."
1478msgstr ""
1479"Tomboy: неподдържана опция „{0}“\n"
1480"Опитайте с „tomboy --help“ за повече информация.\n"
1481"Отдалеченият контрол на D-BUS е изключен."
1482
1483#: ../Tomboy/Tray.cs:64
1484msgid " (new)"
1485msgstr "(ново)"
1486
1487#. initial newline
1488#: ../Tomboy/Tray.cs:193
1489msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
1490msgstr "d MMMM - dddd, h:mm tt"
1491
1492#: ../Tomboy/Utils.cs:119
1493msgid ""
1494"The \"Tomboy Notes Manual\" could not be found.  Please verify that your "
1495"installation has been completed successfully."
1496msgstr "Ръководството на Tomboy не бе открито. Проверете инсталацията си."
1497
1498#: ../Tomboy/Utils.cs:128
1499msgid "Help not found"
1500msgstr "Помощта не е  открита"
1501
1502#: ../Tomboy/Utils.cs:151
1503#, csharp-format
1504msgid "Today, {0}"
1505msgstr "Днес, {0}"
1506
1507#: ../Tomboy/Utils.cs:153
1508msgid "Today"
1509msgstr "Днес"
1510
1511#: ../Tomboy/Utils.cs:157
1512#, csharp-format
1513msgid "Yesterday, {0}"
1514msgstr "Вчера, {0}"
1515
1516#: ../Tomboy/Utils.cs:159
1517msgid "Yesterday"
1518msgstr "Вчера"
1519
1520#: ../Tomboy/Utils.cs:163
1521#, csharp-format
1522msgid "{0} days ago, {1}"
1523msgstr "преди {0} дни, {1}"
1524
1525#: ../Tomboy/Utils.cs:165
1526#, csharp-format
1527msgid "{0} days ago"
1528msgstr "преди {0} дни"
1529
1530#: ../Tomboy/Utils.cs:170
1531#, csharp-format
1532msgid "Tomorrow, {0}"
1533msgstr "Утре, {0}"
1534
1535#: ../Tomboy/Utils.cs:172
1536msgid "Tomorrow"
1537msgstr "Утре"
1538
1539#: ../Tomboy/Utils.cs:176
1540#, csharp-format
1541msgid "In {0} days, {1}"
1542msgstr "След {0} дни, {1}"
1543
1544#: ../Tomboy/Utils.cs:178
1545#, csharp-format
1546msgid "In {0} days"
1547msgstr "След {0} дни"
1548
1549#: ../Tomboy/Utils.cs:182
1550msgid "MMMM d, h:mm tt"
1551msgstr "d MMMM, h:mm tt"
1552
1553#: ../Tomboy/Utils.cs:183
1554msgid "MMMM d"
1555msgstr "d MMMM"
1556
1557#: ../Tomboy/Utils.cs:185
1558msgid "No Date"
1559msgstr "Без дата"
1560
1561#: ../Tomboy/Utils.cs:188
1562msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
1563msgstr "d MMMM yyyy, h:mm tt"
1564
1565#: ../Tomboy/Utils.cs:189
1566msgid "MMMM d yyyy"
1567msgstr "d MMMM yyyy"
1568
1569#: ../Tomboy/Watchers.cs:149
1570#, csharp-format
1571msgid "(Untitled {0})"
1572msgstr "(Без име {0})"
1573
1574#: ../Tomboy/Watchers.cs:183
1575#, csharp-format
1576msgid ""
1577"A note with the title <b>{0}</b> already exists. Please choose another name "
1578"for this note before continuing."
1579msgstr ""
1580"Бележка със заглавие <b>{0}</b> вече съществува. Изберете друго име за тази "
1581"бележка преди да продължите."
1582
1583#: ../Tomboy/Watchers.cs:195
1584msgid "Note title taken"
1585msgstr "Прието е заглавието на бележката"
1586
1587#: ../Tomboy/Watchers.cs:438
1588msgid "Cannot open location"
1589msgstr "Не може да се отвори местонахождението"
1590
1591#: ../Tomboy/Watchers.cs:532
1592msgid "_Copy Link Address"
1593msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
1594
1595#: ../Tomboy/Watchers.cs:537
1596msgid "_Open Link"
1597msgstr "_Отваряне на връзка"
1598
1599#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:91
1600#, csharp-format
1601msgid ""
1602"This synchronization addin is not supported on your computer. Please make "
1603"sure you have FUSE and {0} correctly installed and configured"
1604msgstr ""
1605"Тази приставка за синхронизация не се поддържа на компютъра ви. Проверете "
1606"дали потребителските файлови системи (FUSE) и {0} са инсталирани и настроени "
1607"коректно"
1608
1609#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:134
1610msgid "Timeout connecting to server."
1611msgstr "Времето за връзка със сървъра изтече."
1612
1613#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:142
1614msgid "Error connecting to server."
1615msgstr "Грешка при свързването към сървъра."
1616
1617#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:156
1618msgid "FUSE could not be enabled."
1619msgstr "Потребителските файлови системи не могат да бъдат включени."
1620
1621#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:186
1622msgid "An error ocurred while connecting to the specified server:"
1623msgstr "Възникна грешка при свързване към указания сървър:"
1624
1625#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:92
1626msgid "Note Title"
1627msgstr "Заглавие на бележката"
1628
1629#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:99
1630msgid "Status"
1631msgstr "Състояние"
1632
1633#. Drop all that into into the Expander
1634#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:118
1635msgid "Details"
1636msgstr "Подробности"
1637
1638#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:236
1639msgid "Acquiring sync lock..."
1640msgstr "Придобиване на заключването за синхронизация..."
1641
1642#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:239
1643msgid "Committing changes..."
1644msgstr "Подаване на промените..."
1645
1646#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:242
1647msgid "Synchronizing Notes"
1648msgstr "Синхронизиране на бележките"
1649
1650#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:243
1651msgid "Synchronizing your notes..."
1652msgstr "Синхронизиране на бележките ви..."
1653
1654#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:244
1655msgid "This may take a while, kick back and enjoy!"
1656msgstr "Това може да отнеме известно време. Изчакайте."
1657
1658#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:246
1659msgid "Connecting to the server..."
1660msgstr "Свързване към сървър..."
1661
1662#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:252
1663msgid "Deleting notes off of the server..."
1664msgstr "Изтриване на бележки от сървър..."
1665
1666#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:256
1667msgid "Downloading new/updated notes..."
1668msgstr "Изтегляне на новите/променените бележки..."
1669
1670#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:268
1671msgid "Server Locked"
1672msgstr "Сървърът е заключен"
1673
1674#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:269
1675msgid "Server is locked"
1676msgstr "Сървърът е заключен"
1677
1678#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:270
1679msgid ""
1680"One of your other computers is currently synchronizing.  Please wait 2 "
1681"minutes and try again."
1682msgstr ""
1683"Някой от компютрите ви в момента се синхронизира. Изчакайте 2 минути и "
1684"опитайте отново."
1685
1686#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:274
1687msgid "Preparing to download updates from server..."
1688msgstr "Подготвяне за изтеглянето на промените от сървър..."
1689
1690#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:277
1691msgid "Preparing to upload updates to server..."
1692msgstr "Подготвяне за качването на промените до сървър..."
1693
1694#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:280
1695msgid "Uploading notes to server..."
1696msgstr "Качване на бележки на сървър..."
1697
1698#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:283
1699msgid "Synchronization Failed"
1700msgstr "Неуспешна синхронизация"
1701
1702#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:284
1703msgid "Failed to synchronize"
1704msgstr "Неуспешна синхронизация"
1705
1706#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:285
1707msgid "Could not synchronize notes.  Check the details below and try again."
1708msgstr ""
1709"Бележките не бяха синхронизирани. Прегледайте информацията по-долу и "
1710"опитайте отново."
1711
1712#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:291
1713msgid "Synchronization Complete"
1714msgstr "Синхронизацията завърши"
1715
1716#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:292
1717msgid "Synchronization is complete"
1718msgstr "Синхронизацията завърши"
1719
1720#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:294
1721#, csharp-format
1722msgid "{0} note updated."
1723msgid_plural "{0} notes updated."
1724msgstr[0] "Обновена е {0} бележка."
1725msgstr[1] "Обновени са {0} бележки."
1726
1727#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:299
1728msgid "Your notes are now up to date."
1729msgstr "Бележките ви са обновени."
1730
1731#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:303
1732msgid "Synchronization Canceled"
1733msgstr "Синхронизацията бе отменена"
1734
1735#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:304
1736msgid "Synchronization was canceled"
1737msgstr "Синхронизацията бе отменена."
1738
1739#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:305
1740msgid "You canceled the synchronization.  You may close the window now."
1741msgstr "Отменихте синхронизацията. Можете да затворите този прозорец."
1742
1743#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:309
1744msgid "Synchronization Not Configured"
1745msgstr "Синхронизацията не е настроена"
1746
1747#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:310
1748msgid "Synchronization is not configured"
1749msgstr "Синхронизацията не е настроена."
1750
1751#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:311
1752msgid "Please configure synchronization in the preferences dialog."
1753msgstr "Конфигурирайте синхронизацията в прозореца за настройки."
1754
1755#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:315
1756msgid "Synchronization Service Error"
1757msgstr "Грешка в услугата за синхронизация"
1758
1759#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:316
1760msgid "Service error"
1761msgstr "Грешка в услугата"
1762
1763#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:317
1764msgid "Error connecting to the synchronization service.  Please try again."
1765msgstr "Грешка при свързване към услугата за синхронизиране. Опитайте отново."
1766
1767#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:334
1768msgid "Deleted locally"
1769msgstr "Изтрита локално"
1770
1771#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:337
1772msgid "Deleted from server"
1773msgstr "Изтрита на сървъра"
1774
1775#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:340
1776msgid "Updated"
1777msgstr "Променена"
1778
1779#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:343
1780msgid "Added"
1781msgstr "Добавена"
1782
1783#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:346
1784msgid "Uploaded changes to server"
1785msgstr "Промените са качени на сървъра"
1786
1787#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:349
1788msgid "Uploaded new note to server"
1789msgstr "Новата бележка бе качена на сървъра"
1790
1791#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:497
1792msgid "Note Conflict"
1793msgstr "Конфликт в бележка"
1794
1795#. Suggest renaming note by appending " (old)" to the existing title
1796#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:503
1797msgid " (old)"
1798msgstr " (стара)"
1799
1800#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:542
1801msgid "Rename local note:"
1802msgstr "Преименуване на локална бележка:"
1803
1804#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:548
1805msgid "Update links in referencing notes"
1806msgstr "Обновяване на връзките в препращащите бележки"
1807
1808#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:555
1809msgid "Overwrite local note"
1810msgstr "Заместване на локалната бележка"
1811
1812#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:559
1813msgid "Always perform this action"
1814msgstr "Винаги да се извършва това действие"
1815
1816#. Set initial dialog text
1817#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:566
1818msgid "Note conflict detected"
1819msgstr "Открит е конфликт в бележки"
1820
1821#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:567
1822#, csharp-format
1823msgid ""
1824"The server version of \"{0}\" conflicts with your local note.  What do you "
1825"want to do with your local note?"
1826msgstr ""
1827"Версията върху сървъра на „{0}“ е в конфликт с локалната версия на "
1828"бележката. Какво искате да се случи с локалната бележка?"
1829
1830#: ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:159
1831msgid "_Tools"
1832msgstr "_Инструменти"
1833
1834#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:151
1835msgid "Enable FUSE?"
1836msgstr "Включване на потребителските файлови системи (FUSE)?"
1837
1838#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:153
1839msgid ""
1840"The synchronization you've chosen requires the FUSE module to be loaded.\n"
1841"\n"
1842"To avoid getting this prompt in the future, you should load FUSE at "
1843"startup.  Add \"modprobe fuse\" to /etc/init.d/boot.local or \"fuse\" to /"
1844"etc/modules."
1845msgstr ""
1846"Синхронизацията, която избрахте, изисква зареждането на модула за "
1847"потребителските файлови системи (FUSE).\n"
1848"\n"
1849"За да не получавате това съобщение в бъдеще, трябва да заредите модула за "
1850"FUSE при стартиране. Добавете реда „modprobe fuse“ към /etc/init.d/boot."
1851"local или „fuse“ към /etc/modules."
1852
1853#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:177
1854msgid "Could not enable FUSE"
1855msgstr ""
1856"Модулът за потребителски файлови системи (FUSE) не може да бъде включен"
1857
1858#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:178
1859msgid ""
1860"The FUSE module could not be loaded. Please check that it is installed "
1861"properly and try again."
1862msgstr ""
1863"Модулът за FUSE не може да бъде зареден. Проверете дали е инсталиран "
1864"правилно и опитайте отново."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.