source: gnome/trunk/nautilus-cd-burner.trunk.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 34.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of nautilus-cd-burner po-file
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation
3# This file is distributed under the same license as the nautilus-cd-burner package.
4# Evgeni Boevski <e_boevski@abv.bg>, 2003.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
7# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005, 2006, 2007.
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: nautilus-cd-burner trunk\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2007-09-16 12:55+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2007-09-15 09:26+0300\n"
15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/nautilus-cd-burner.desktop.in.h:1
23#: ../data/nautilus-cd-burner-open-iso.desktop.in.h:1
24msgid "CD/DVD Creator"
25msgstr "Създаване на CD/DVD"
26
27#: ../data/nautilus-cd-burner.desktop.in.h:2
28msgid "Open a folder into which you can drag files to burn to a CD or DVD"
29msgstr ""
30"Отваряне на папка, в която можете да изтеглите файлове и да ги запишете на "
31"CD или DVD"
32
33#: ../data/nautilus-cd-burner-open-iso.desktop.in.h:2
34msgid "Open the CD/DVD Creator"
35msgstr "Създаване на CD/DVD"
36
37#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:1
38msgid "    "
39msgstr "    "
40
41#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:2
42msgid "<b>Information</b>"
43msgstr "<b>Информация</b>"
44
45#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:3
46msgid "<b>Write Options</b>"
47msgstr "<b>Настройки на запис</b>"
48
49#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:4
50msgid "<big><b>Some files have invalid filenames</b></big>"
51msgstr "<big><b>Някои файлове имат неправилни имена</b></big>"
52
53#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:5
54msgid "<big><b>Writing files to disc</b></big>"
55msgstr "<big><b>Запис на файловете върху диск</b></big>"
56
57#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:6
58msgid "<i>Initializing...</i>"
59msgstr "<i>Инициализация...</i>"
60
61#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:7
62msgid "Data size:"
63msgstr "Размер на данните:"
64
65#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:8
66msgid "Disc _name:"
67msgstr "_Име на диск:"
68
69#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:9
70msgid "Label to identify disc"
71msgstr "Име за разпознаване на диск"
72
73#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:10
74msgid ""
75"The following filenames are not valid.  Please provide new names for each of "
76"them."
77msgstr ""
78"Имената на изброените файлове не са правилни. Задайте нови имена за всеки от "
79"тях."
80
81#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:11
82msgid "Write _speed:"
83msgstr "_Скорост на запис:"
84
85#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:12
86msgid "Write disc _to:"
87msgstr "_Запис на диска в:"
88
89#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:13 ../src/ncb-operation.c:899
90msgid "Writing Files to Disc"
91msgstr "Записване на файлове върху диск"
92
93#: ../data/nautilus-cd-burner.glade.h:14
94msgid "_Dummy write"
95msgstr "_Мним запис"
96
97#: ../data/nautilus-cd-burner.schemas.in.h:1
98msgid "Default burn speed"
99msgstr "Стандартна скорост на записване"
100
101#: ../data/nautilus-cd-burner.schemas.in.h:2
102msgid "Default speed at which the media will be written."
103msgstr "Стандартна скорост на записване на дискове."
104
105#: ../data/nautilus-cd-burner.schemas.in.h:3
106msgid "Directory for the temporary ISO images"
107msgstr "Папка за временните образи, формат ISO"
108
109#: ../data/nautilus-cd-burner.schemas.in.h:4
110msgid ""
111"Directory used for the temporary ISO images, leave blank to use the default "
112"system temporary directory."
113msgstr ""
114"Папка, която ще се използва за временните образи формат ISO. Оставете полето "
115"празно, за да се използва стандартната за системата папка за временни "
116"файлове."
117
118#: ../data/nautilus-cd-burner.schemas.in.h:5
119msgid "Enable Burnproof option"
120msgstr "Защита срещу забавяне при записа."
121
122#: ../data/nautilus-cd-burner.schemas.in.h:6
123msgid "Enable debug"
124msgstr "Включване на изчистване на грешки"
125
126#: ../data/nautilus-cd-burner.schemas.in.h:7
127msgid "Enable overburn"
128msgstr "Включване на нестандартно големи дискове"
129
130#: ../data/nautilus-cd-burner.schemas.in.h:8
131msgid "Whether to allow the data to exceed the size of the physical medium."
132msgstr ""
133"Дали да се позволява на данните да надвишават размера на физическия носител."
134
135#: ../data/nautilus-cd-burner.schemas.in.h:9
136msgid "Whether to enable the debugging for CD Recording."
137msgstr "Дали да се включи изчистването на грешки за записа на CD."
138
139#: ../data/nautilus-cd-burner.schemas.in.h:10
140msgid "Whether to use the Burnproof option available on some recorders."
141msgstr ""
142"Дали да се ползва защитата срещу забавяне на потока от данни, която е "
143"вградена в някои устройства."
144
145#: ../src/burn-extension.c:141 ../src/burn-extension.c:145
146msgid "Unable to launch the cd burner application"
147msgstr "Не може да се пусне програмата за запис на CD-та"
148
149#: ../src/burn-extension.c:396 ../src/burn-extension.c:406
150#: ../src/burn-extension.c:493
151msgid "_Write to Disc..."
152msgstr "_Запис на диск..."
153
154#: ../src/burn-extension.c:397
155msgid "Write disc image to a CD or DVD disc"
156msgstr "Запис на образ, формат ISO, на CD или DVD"
157
158#: ../src/burn-extension.c:407
159msgid "Write disc image cuesheet to a CD or DVD disc"
160msgstr "Запис на описание на образ (cuesheet) на CD или DVD"
161
162#: ../src/burn-extension.c:454
163msgid "_Copy Disc..."
164msgstr "_Копиране на диск..."
165
166#: ../src/burn-extension.c:455
167msgid "Create a copy of this CD or DVD disc"
168msgstr "Създаване на копие на това CD или DVD"
169
170#: ../src/burn-extension.c:494 ../src/nautilus-burn-bar.c:151
171msgid "Write contents to a CD or DVD disc"
172msgstr "Записване на съдържанието на CD или DVD"
173
174#: ../src/make-iso.c:324
175msgid "Disable Microsoft Windows compatibility?"
176msgstr "Спиране на съвместимостта с Windows?"
177
178#: ../src/make-iso.c:327
179msgid ""
180"Some files don't have a suitable name for a Windows-compatible CD.\n"
181"Do you want to continue with Windows compatibility disabled?"
182msgstr ""
183"Някои файлове са с имена несъвместими с диск за Windows.\n"
184"Искате ли да продължите с изключена съвместимост с Windows?"
185
186#: ../src/make-iso.c:328
187msgid "Windows compatibility"
188msgstr "Съвместимост с Windows"
189
190#: ../src/make-iso.c:725
191msgid " (invalid Unicode)"
192msgstr " (невалиден Уникод)"
193
194#: ../src/make-iso.c:886
195#, c-format
196msgid ""
197"The selected location does not have enough space to store the disc image (%s "
198"MiB needed)."
199msgstr ""
200"Избраното местоположение няма достатъчно свободно място, за да побере образа "
201"(необходими са %s MiB)."
202
203#: ../src/make-iso.c:1026 ../src/make-iso.c:1410
204#, c-format
205msgid "Could not run sub process: %s."
206msgstr "Неуспех при стартирането на дъщерен процес: %s."
207
208#: ../src/make-iso.c:1053
209msgid "The operation was cancelled by the user."
210msgstr "Операцията беше прекратена от потребителя."
211
212#: ../src/make-iso.c:1154
213#, c-format
214msgid ""
215"Some files have invalid filenames: \n"
216"%s"
217msgstr ""
218"Някои файлове имат неправилни имена: \n"
219"%s"
220
221#: ../src/make-iso.c:1167
222msgid "Unknown character encoding."
223msgstr "Неизвестно кодиране на знаците."
224
225#: ../src/make-iso.c:1171
226msgid "There is no space left on the device."
227msgstr "На диска няма достатъчно свободно място."
228
229#. TODO: get filename from error message
230#: ../src/make-iso.c:1176
231msgid "File too large for filesystem."
232msgstr "Твърде голям файл за файловата система."
233
234#: ../src/make-iso.c:1226
235msgid "The label for the image is too long."
236msgstr "Името за етикета на образа е твърде дълъг."
237
238#: ../src/make-iso.c:1331
239msgid "There are no files to write to disc."
240msgstr "Не са избрани файлове за запис."
241
242#: ../src/make-iso.c:1682
243msgid "Not a valid disc image."
244msgstr "Невалиден образ на диск."
245
246#: ../src/nautilus-burn-bar.c:137
247msgid "CD/DVD Creator Folder"
248msgstr "Папка за създаване на CD/DVD"
249
250#: ../src/nautilus-burn-bar.c:141 ../src/ncb-selection-dialog.c:176
251msgid "Write to Disc"
252msgstr "Запис на диск"
253
254#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1252
255msgid "Could not determine media type because CD drive is busy"
256msgstr "Не може да се установи вида на носителя, защото устройството е заето"
257
258#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1254
259msgid "Couldn't open media"
260msgstr "Носителят не може да бъде отворен"
261
262#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1256
263msgid "Unknown Media"
264msgstr "Неизвестен носител"
265
266#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1258
267msgid "Commercial CD or Audio CD"
268msgstr "Комерсиално CD или аудио CD"
269
270#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1260
271msgid "CD-R"
272msgstr "CD-R"
273
274#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1262
275msgid "CD-RW"
276msgstr "CD-RW"
277
278#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1264
279msgid "DVD"
280msgstr "DVD"
281
282#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1266
283msgid "DVD-R, or DVD-RAM"
284msgstr "DVD-R или DVD-RAM"
285
286#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1268
287msgid "DVD-RW"
288msgstr "DVD-RW"
289
290#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1270
291msgid "DVD-RAM"
292msgstr "DVD-RAM"
293
294#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1272
295msgid "DVD+R"
296msgstr "DVD+R"
297
298#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1274
299msgid "DVD+RW"
300msgstr "DVD+RW"
301
302#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1276
303msgid "DVD+R DL"
304msgstr "DVD+R DL"
305
306#: ../src/nautilus-burn-drive.c:1281
307msgid "Broken media type"
308msgstr "Развален вид носител"
309
310#: ../src/nautilus-burn-drive-monitor.c:452
311msgid "File image"
312msgstr "Образ във файл"
313
314#: ../src/nautilus-burn-drive-selection.c:107 ../src/ncb-selection.c:961
315msgid "Drive"
316msgstr "Устройство"
317
318#: ../src/nautilus-burn-drive-selection.c:237
319msgid "Unnamed CD/DVD Drive"
320msgstr "CD/DVD устройство без име"
321
322#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:602
323msgid "The recorder could not be accessed."
324msgstr "Достъпът до записващото устройство е невъзможен."
325
326#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:606
327msgid "Not enough space available on the disc."
328msgstr "Няма достатъчно свободно място на диска."
329
330#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:610 ../src/nautilus-burn-recorder.c:614
331msgid "The files selected did not fit on the DVD."
332msgstr "Избраните файлове не се побират на това DVD."
333
334#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:626
335msgid "The target DVD drive is still in use."
336msgstr "Целевото DVD устройство все още се използва."
337
338#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:632
339msgid "Unhandled error, aborting"
340msgstr "Непозната грешка, прекъсване"
341
342#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:697
343msgid "The CD has already been recorded."
344msgstr "На този диск вече е било записвано."
345
346#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:717
347msgid "The files selected did not fit on the CD."
348msgstr "Избраните файлове не се побират на това CD."
349
350#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:721
351msgid ""
352"All audio files must be stereo, 16-bit digital audio with 44100Hz samples."
353msgstr ""
354"Всички аудио файлове трябва да са стерео, с 16-битови отчети при честота на "
355"квантуване 44100 Hz."
356
357#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:745
358msgid "Error while writing to disc.  Try a lower speed."
359msgstr "Грешка при запис на диск. Опитайте с по-ниска скорост."
360
361#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:750
362msgid ""
363"The system is too slow to write the CD at this speed. Try a lower speed."
364msgstr ""
365"Системата е прекалено бавна за запис на CD при тази скорост. Пробвайте с по-"
366"ниска скорост."
367
368#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:884
369msgid "You can only burn 99 tracks on one disc"
370msgstr "Може да запишете само 99 писти на един диск"
371
372#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:891
373msgid "No tracks given to write"
374msgstr "Няма дадени песни за записване"
375
376#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:896
377msgid "Burning CD/DVD"
378msgstr "Записване на CD/DVD"
379
380#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1101
381msgid "Can only use growisofs on a single track"
382msgstr "growisofs може да се използва само на единична писта"
383
384#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1112
385msgid "Can only use growisofs on a data or graft list track"
386msgstr ""
387"growisofs може да се използва само за данни или допълнителна писта за списък"
388
389#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1477
390msgid "Blanking CD"
391msgstr "Изчистване на CD"
392
393#: ../src/nautilus-burn-recorder.c:1547
394msgid "Blanking DVD"
395msgstr "Изчистване на DVD"
396
397#: ../src/nautilus-burn-process.c:497
398#, c-format
399msgid "Could not run the necessary command: %s"
400msgstr "Неуспех при стартирането на нужната команда: %s"
401
402#: ../src/nautilus-cd-burner.c:157
403#, c-format
404msgid "There was a problem displaying the help contents: %s."
405msgstr "Имаше проблем при показване на съдържанието на помощта: %s"
406
407#: ../src/nautilus-cd-burner.c:158
408msgid "Cannot display help"
409msgstr "Помощта не може да се покаже"
410
411#: ../src/nautilus-cd-burner.c:298
412msgid "Use CD/DVD device as source instead of burn:///"
413msgstr "Използване на устройството за CD/DVD-то като източник вместо burn:///"
414
415#: ../src/nautilus-cd-burner.c:298
416msgid "DEVICE"
417msgstr "УСТРОЙСТВО"
418
419#: ../src/nautilus-cd-burner.c:300
420msgid "Use ISO image as source instead of burn:///"
421msgstr "Използване на образ тип ISO като източник вместо burn:///"
422
423#: ../src/nautilus-cd-burner.c:300 ../src/nautilus-cd-burner.c:302
424msgid "FILENAME"
425msgstr "ФАЙЛОВО_ИМЕ"
426
427#: ../src/nautilus-cd-burner.c:302
428msgid "Use CUE/TOC file as source instead of burn:///"
429msgstr "Използване на файлове тип CUE/TOC като източник вместо burn:///"
430
431#: ../src/ncb-selection.c:381
432msgid ""
433"It appears that the disc, when created, will contain a single disc image "
434"file.  Do you want to create a disc from the contents of the image or with "
435"the image file inside?"
436msgstr ""
437"Изглежда дискът, когато бъде записан, ще съдържа един единствен образ на CD. "
438"Желаете ли да създадете диск от съдържанието на изображението или ще го "
439"запишете като файл?"
440
441#: ../src/ncb-selection.c:384
442msgid "Create disc containing a single disc image file?"
443msgstr "Създаване на диск само с образ на диск?"
444
445#: ../src/ncb-selection.c:387
446msgid "Create From Image"
447msgstr "Създаване от образ"
448
449#: ../src/ncb-selection.c:389
450msgid "Create With File"
451msgstr "Създаване с файл"
452
453#: ../src/ncb-selection.c:392
454msgid ""
455"It appears that the disc, when created, will contain only disc image files.  "
456"Do you want to continue and write them to the disc as files?"
457msgstr ""
458"Изглежда дискът, когато бъде записан, ще съдържа само изображения на CD. "
459"Желаете ли, въпреки това, да продължите и да ги запишете на диска като "
460"файлове?"
461
462#: ../src/ncb-selection.c:395
463msgid "Create disc containing only disc image files?"
464msgstr "Създаване на диск само с образ на диск?"
465
466#: ../src/ncb-selection.c:399
467msgid "Create With Files"
468msgstr "Създаване с файлове"
469
470#: ../src/ncb-selection.c:430
471#, c-format
472msgid ""
473"The file '%s' is unreadable.  Do you wish to skip this file and continue?"
474msgstr ""
475"Файлът „%s“ не може да се прочете. Желаете ли да го пропуснете и да "
476"продължите?"
477
478#: ../src/ncb-selection.c:433
479msgid "Skip unreadable file?"
480msgstr "Пропускане на файла, който не се чете?"
481
482#: ../src/ncb-selection.c:438
483msgid "Skip"
484msgstr "Пропускане"
485
486#: ../src/ncb-selection.c:438
487msgid "Skip All"
488msgstr "Пропускане на всички"
489
490#: ../src/ncb-selection.c:461
491msgid "No files were selected."
492msgstr "Няма избрани файлове."
493
494#: ../src/ncb-selection.c:492
495#, c-format
496msgid "The file '%s' is not a valid disc image."
497msgstr "Файлът „%s“ не е валиден образ на диск."
498
499#: ../src/ncb-selection.c:567
500#, c-format
501msgid "The specified device '%s' is not a valid CD/DVD drive."
502msgstr "Указаното устройство „%s“ не е за CD/DVD."
503
504#: ../src/ncb-selection.c:591
505msgid "There doesn't seem to be any media in the selected drive."
506msgstr "В посоченото устройство няма поставен носител."
507
508#: ../src/ncb-selection.c:598
509msgid "The media is blank."
510msgstr "Носителят е празен."
511
512#: ../src/ncb-selection.c:631
513#, c-format
514msgid "File not found: %s"
515msgstr "Файлът не е открит: %s"
516
517#: ../src/ncb-selection.c:640
518#, c-format
519msgid "File does not appear to be a valid CUE sheet: %s"
520msgstr "Файлът явно не е валиден списък CUE: %s"
521
522#.
523#. translators: see strftime man page for meaning of %b, %d and %Y
524#. the maximum length for this field is 32 bytes
525#.
526#: ../src/ncb-selection.c:684
527msgid "Personal Data, %b %d, %Y"
528msgstr "%Y-%m-%d - данни"
529
530#: ../src/ncb-selection.c:756
531msgid "Unable to create CD/DVD"
532msgstr "Неуспех при създаването на CD/DVD"
533
534#: ../src/ncb-selection.c:920
535msgid "Source name"
536msgstr "Име на източника"
537
538#: ../src/ncb-selection.c:927
539msgid "Source type"
540msgstr "Вид на източника"
541
542#: ../src/ncb-selection.c:935
543msgid "Source size"
544msgstr "Размер на източника"
545
546#: ../src/ncb-selection.c:944
547msgid "Disc label"
548msgstr "Име на диск"
549
550#: ../src/ncb-selection.c:951
551msgid "Write speed"
552msgstr "Скорост на запис"
553
554#: ../src/ncb-selection-dialog.c:172
555msgid "Copy Disc"
556msgstr "Копиране на диск"
557
558#: ../src/ncb-selection-dialog.c:174
559msgid "Copy disc _to:"
560msgstr "Копиране на диск _в:"
561
562#: ../src/ncb-selection-dialog.c:346
563msgid "Maximum possible"
564msgstr "Максимална възможна"
565
566#: ../src/ncb-selection-dialog.c:559
567msgid "Calculating..."
568msgstr "Пресмята се..."
569
570#: ../src/ncb-selection-dialog.c:638
571msgid "_Write"
572msgstr "_Запис"
573
574#: ../src/ncb-operation.c:239
575msgid "Preparing to write CD"
576msgstr "Подготовка за запис на CD"
577
578#: ../src/ncb-operation.c:241
579msgid "Preparing to write DVD"
580msgstr "Подготовка за запис на DVD"
581
582#: ../src/ncb-operation.c:246
583msgid "Writing CD"
584msgstr "Запис на CD"
585
586#: ../src/ncb-operation.c:248
587msgid "Writing DVD"
588msgstr "Запис на DVD"
589
590#: ../src/ncb-operation.c:253 ../src/ncb-operation.c:255
591msgid "Finishing write"
592msgstr "Приключване на записването"
593
594#: ../src/ncb-operation.c:260
595msgid "Erasing CD"
596msgstr "Изтриване на CD"
597
598#: ../src/ncb-operation.c:262
599msgid "Erasing DVD"
600msgstr "Изтриване на DVD"
601
602#: ../src/ncb-operation.c:346
603msgid "None"
604msgstr "Липсва"
605
606#: ../src/ncb-operation.c:353
607msgid "Please make sure another application is not using the drive."
608msgstr "Проверете дали друга програма не използва диска."
609
610#: ../src/ncb-operation.c:354
611msgid "Drive is busy"
612msgstr "Устройството е заето"
613
614#: ../src/ncb-operation.c:356 ../src/ncb-operation.c:361
615#, c-format
616msgid ""
617"Please put a disc, with at least %s free, into the drive.  The following "
618"disc types are supported:\n"
619"%s"
620msgstr ""
621"Поставете диск в устройството, с поне %s свободно пространство. Следните "
622"видове дискове са поддържани:\n"
623"%s"
624
625#: ../src/ncb-operation.c:359
626msgid "Insert a rewritable or blank disc"
627msgstr "Поставете презаписваем или празен диск"
628
629#: ../src/ncb-operation.c:364
630msgid "Insert a blank disc"
631msgstr "Поставете празен диск"
632
633#: ../src/ncb-operation.c:367 ../src/ncb-operation.c:373
634#, c-format
635msgid ""
636"Please replace the disc in the drive with a supported disc with at least %s "
637"free.  The following disc types are supported:\n"
638"%s"
639msgstr ""
640"Заменете диска в устройството с поддържан диск, с поне %s свободно "
641"пространство. Следните видове дискове са поддържани:\n"
642"%s"
643
644#: ../src/ncb-operation.c:370
645msgid "Reload a rewritable or blank disc"
646msgstr "Презаредете с презаписваем или празен диск"
647
648#: ../src/ncb-operation.c:376
649msgid "Reload a blank disc"
650msgstr "Презаредете с празен диск"
651
652#: ../src/ncb-operation.c:387
653msgid "_Eject"
654msgstr "_Изваждане"
655
656#: ../src/ncb-operation.c:454
657#, c-format
658msgid "This %s appears to have information already recorded on it."
659msgstr "Изглежда, че вече има записана информация върху това %s."
660
661#: ../src/ncb-operation.c:458
662msgid "Erase information on this disc?"
663msgstr "Изтриване на този диск?"
664
665#: ../src/ncb-operation.c:466
666msgid "_Try Another"
667msgstr "_Опитване на друг"
668
669#: ../src/ncb-operation.c:477
670msgid "_Erase Disc"
671msgstr "_Изтриване на диск"
672
673#: ../src/ncb-operation.c:509
674#, c-format
675msgid ""
676"There was an error writing to the disc:\n"
677"%s"
678msgstr ""
679"Грешка при запис на диск:\n"
680"%s"
681
682#: ../src/ncb-operation.c:512
683msgid "There was an error writing to the disc"
684msgstr "Грешка при запис на диск"
685
686#: ../src/ncb-operation.c:515
687msgid "Error writing to disc"
688msgstr "Грешка при запис на диск"
689
690#: ../src/ncb-operation.c:570
691#, c-format
692msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to overwrite it?"
693msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Искате ли да го презапишете?"
694
695#: ../src/ncb-operation.c:572
696msgid "Overwrite existing file?"
697msgstr "Да бъде ли презаписан съществуващия файл?"
698
699#: ../src/ncb-operation.c:581
700msgid "_Overwrite"
701msgstr "_Презаписване"
702
703#: ../src/ncb-operation.c:600
704msgid "Choose a filename for the disc image"
705msgstr "Избор на име на файл за образ на диска"
706
707#. Translators: this is the filename of the image
708#: ../src/ncb-operation.c:736
709msgid "image.iso"
710msgstr "obraz.iso"
711
712#: ../src/ncb-operation.c:757
713#, c-format
714msgid "You do not have permissions to overwrite that file (%s)."
715msgstr "Липсват права за презапис на файла. (%s)"
716
717#: ../src/ncb-operation.c:758 ../src/ncb-operation.c:773
718#: ../src/ncb-operation.c:1509
719msgid "File image creation failed"
720msgstr "Създаването на файла с образа пропадна"
721
722#: ../src/ncb-operation.c:772
723#, c-format
724msgid "You do not have permissions to create that file (%s)."
725msgstr "Липсват права за създаване на файла. (%s)"
726
727#: ../src/ncb-operation.c:837
728msgid "Complete"
729msgstr "Завършено"
730
731#: ../src/ncb-operation.c:840
732msgid "An error occurred while writing"
733msgstr "Възникна грешка по време на записа"
734
735#: ../src/ncb-operation.c:900
736msgid "Writing Files to a Disc Image"
737msgstr "Записване на файлове като образ на диск"
738
739#: ../src/ncb-operation.c:901
740msgid "Writing Files to CD"
741msgstr "Записване на файлове върху диск"
742
743#: ../src/ncb-operation.c:902
744msgid "Writing Files to DVD"
745msgstr "Записване на файлове върху DVD"
746
747#: ../src/ncb-operation.c:905
748msgid "Writing Image to Disc"
749msgstr "Записване на образа върху диск"
750
751#: ../src/ncb-operation.c:906
752msgid "Copying Disc Image"
753msgstr "Копиране на образа върху диск"
754
755#: ../src/ncb-operation.c:907
756msgid "Writing Image to CD"
757msgstr "Записване на образа върху CD"
758
759#: ../src/ncb-operation.c:908
760msgid "Writing Image to DVD"
761msgstr "Записване на образа върху DVD"
762
763#: ../src/ncb-operation.c:911
764msgid "Copying Disc"
765msgstr "Копиране на диск"
766
767#: ../src/ncb-operation.c:912
768msgid "Copying Disc to a Disc Image"
769msgstr "Копиране на диск към образ на диск"
770
771#: ../src/ncb-operation.c:913
772msgid "Copying Disc to CD"
773msgstr "Копиране на диск върху CD"
774
775#: ../src/ncb-operation.c:914
776msgid "Copying Disc to DVD"
777msgstr "Копиране на диск върху DVD"
778
779#: ../src/ncb-operation.c:918
780msgid "Writing files to disc"
781msgstr "Записване на файлове върху диск"
782
783#: ../src/ncb-operation.c:919
784msgid "Writing files to a disc image"
785msgstr "Записване на файловете като образ на диск"
786
787#: ../src/ncb-operation.c:920
788msgid "Writing files to CD"
789msgstr "Записване на файловете върху CD"
790
791#: ../src/ncb-operation.c:921
792msgid "Writing files to DVD"
793msgstr "Записване на файловете върху DVD"
794
795#: ../src/ncb-operation.c:924
796msgid "Writing image to disc"
797msgstr "Записване на образ върху диск"
798
799#: ../src/ncb-operation.c:925
800msgid "Copying disc image"
801msgstr "Копиране на образ на диск"
802
803#: ../src/ncb-operation.c:926
804msgid "Writing image to CD"
805msgstr "Записване на образ върху CD"
806
807#: ../src/ncb-operation.c:927
808msgid "Writing image to DVD"
809msgstr "Записване на образ върху DVD"
810
811#: ../src/ncb-operation.c:930
812msgid "Copying disc"
813msgstr "Копиране на диск"
814
815#: ../src/ncb-operation.c:931
816msgid "Copying disc to a disc image"
817msgstr "Копиране на диск като образ на диск"
818
819#: ../src/ncb-operation.c:932
820msgid "Copying disc to CD"
821msgstr "Копиране на диск върху CD"
822
823#: ../src/ncb-operation.c:933
824msgid "Copying disc to DVD"
825msgstr "Копиране на диск върху DVD"
826
827#: ../src/ncb-operation.c:937
828msgid ""
829"The selected files are being written to a CD or DVD.  This operation may "
830"take a long time, depending on data size and write speed."
831msgstr ""
832"Избраните файлове се записват на CD или DVD. Тази операция може да отнеме "
833"много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
834
835#: ../src/ncb-operation.c:938
836msgid "The selected files are being written to a disc image file."
837msgstr "Избраните файлове се записват като файл образ на диск."
838
839#: ../src/ncb-operation.c:939
840msgid ""
841"The selected files are being written to a CD.  This operation may take a "
842"long time, depending on data size and write speed."
843msgstr ""
844"Избраните файлове се записват на CD. Тази операция може да отнеме много "
845"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
846
847#: ../src/ncb-operation.c:940
848msgid ""
849"The selected files are being written to a DVD.  This operation may take a "
850"long time, depending on data size and write speed."
851msgstr ""
852"Избраните файлове се записват на DVD. Тази операция може да отнеме много "
853"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
854
855#: ../src/ncb-operation.c:943
856msgid ""
857"The selected disc image is being written to a CD or DVD.  This operation may "
858"take a long time, depending on data size and write speed."
859msgstr ""
860"Избраният образ на диск се записва на CD или DVD. Тази операция може да "
861"отнеме много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
862
863#: ../src/ncb-operation.c:944
864msgid "The selected disc image is being copied to a disc image file."
865msgstr "Избраният образ на диск се копира като файл образ на диск."
866
867#: ../src/ncb-operation.c:945
868msgid ""
869"The selected disc image is being written to a CD.  This operation may take a "
870"long time, depending on data size and write speed."
871msgstr ""
872"Избраният образ на диск се записва на CD. Тази операция може да отнеме много "
873"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
874
875#: ../src/ncb-operation.c:946
876msgid ""
877"The selected disc image is being written to a DVD.  This operation may take "
878"a long time, depending on data size and write speed."
879msgstr ""
880"Избраният образ на диск се записва на DVD. Тази операция може да отнеме "
881"много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
882
883#: ../src/ncb-operation.c:949
884msgid ""
885"The selected disc is being copied to a CD or DVD.  This operation may take a "
886"long time, depending on data size and drive speed."
887msgstr ""
888"Избраният диск се копира на CD или DVD. Тази операция може да отнеме много "
889"време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
890
891#: ../src/ncb-operation.c:950
892msgid ""
893"The selected disc is being copied to a disc image file.  This operation may "
894"take a long time, depending on data size and drive speed."
895msgstr ""
896"Избраният диск се копира като файл образ на диск. Тази операция може да "
897"отнеме много време в зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
898
899#: ../src/ncb-operation.c:951
900msgid ""
901"The selected disc is being copied to a CD.  This operation may take a long "
902"time, depending on data size and drive speed."
903msgstr ""
904"Избраният диск се копира на CD. Тази операция може да отнеме много време в "
905"зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
906
907#: ../src/ncb-operation.c:952
908msgid ""
909"The selected disc is being copied to a DVD.  This operation may take a long "
910"time, depending on data size and drive speed."
911msgstr ""
912"Избраният диск се копира на DVD. Тази операция може да отнеме много време в "
913"зависимост от размера на данните и скоростта на запис."
914
915#: ../src/ncb-operation.c:1009
916msgid "Burning CD"
917msgstr "Записване на CD"
918
919#: ../src/ncb-operation.c:1176 ../src/ncb-operation.c:1333
920msgid "Creating disc image"
921msgstr "Създаване на образ на диск"
922
923#: ../src/ncb-operation.c:1546
924#, c-format
925msgid "Completed writing %s"
926msgstr "Записът на %s приключи"
927
928#: ../src/ncb-operation.c:1649
929msgid "Interrupt writing files to disc?"
930msgstr "Да се прекъсне ли записът на файловете на диска?"
931
932#: ../src/ncb-operation.c:1650
933msgid ""
934"Are you sure you want to interrupt the disc write operation? Some drives may "
935"require that you restart the computer to get them working again."
936msgstr ""
937"Сигурни ли сте, че искате да прекъснете записа? Някои устройства изискват "
938"рестартиране на компютъра, за да заработят отново."
939
940#: ../src/ncb-operation.c:1656
941msgid "Interrupt"
942msgstr "Прекъсване"
943
944#: ../src/ncb-operation.c:1658
945msgid "Continue"
946msgstr "Продължаване"
947
948#: ../src/ncb-progress-dialog.c:146
949#, c-format
950msgid "%d hour"
951msgid_plural "%d hours"
952msgstr[0] "%d час"
953msgstr[1] "%d часа"
954
955#: ../src/ncb-progress-dialog.c:148
956#, c-format
957msgid "%d minute"
958msgid_plural "%d minutes"
959msgstr[0] "%d минута"
960msgstr[1] "%d минути"
961
962#: ../src/ncb-progress-dialog.c:151
963#, c-format
964msgid "%d second"
965msgid_plural "%d seconds"
966msgstr[0] "%d секунда"
967msgstr[1] "%d секунди"
968
969#. hour:minutes:seconds
970#: ../src/ncb-progress-dialog.c:156
971#, c-format
972msgid "%s %s %s"
973msgstr "%s %s %s"
974
975#. minutes:seconds
976#: ../src/ncb-progress-dialog.c:159
977#, c-format
978msgid "%s %s"
979msgstr "%s %s"
980
981#. seconds
982#: ../src/ncb-progress-dialog.c:162
983#, c-format
984msgid "%s"
985msgstr "%s"
986
987#. 0 seconds
988#: ../src/ncb-progress-dialog.c:165
989msgid "0 seconds"
990msgstr "0 секунди"
991
992#: ../src/ncb-progress-dialog.c:189
993#, c-format
994msgid "About %s left"
995msgstr "Остават около %s"
996
997#: ../src/ncb-progress-dialog.c:439
998msgid "_Make Another Copy"
999msgstr "О_ще едно копие"
1000
1001#: ../src/ncb-rename-dialog.c:454
1002msgid "C_ontinue"
1003msgstr "Пр_одължаване"
1004
1005#: ../src/ncb-rename-dialog.c:482
1006msgid "Filename"
1007msgstr "Име на файла"
1008
1009#: ../src/ncb-rename-dialog.c:498
1010msgid "Rename file"
1011msgstr "Преименуване на файл"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.