source: gnome/trunk/libgnomekbd.trunk.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 10.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of libgnomekbd po-file.
2# Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the libgnomekbd package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2007.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: libgnomekbd trunk\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2007-04-01 18:24+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2007-04-01 18:23+0300\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../libgnomekbd/gkbd-indicator.c:618
20msgid "XKB initialization error"
21msgstr "Грешка при инициализирането на XKB"
22
23#: ../libgnomekbd/gkbd-indicator-config.c:164
24#, c-format
25msgid "There was an error loading an image: %s"
26msgstr "Грешка при зареждането на изображението: %s"
27
28#: ../libgnomekbd/gkbd-keyboard-config.c:795
29#, c-format
30msgid "layout \"%s\""
31msgid_plural "layouts \"%s\""
32msgstr[0] "подредба „%s“"
33msgstr[1] "подредби „%s“"
34
35#: ../libgnomekbd/gkbd-keyboard-config.c:814
36#, c-format
37msgid "option \"%s\""
38msgid_plural "options \"%s\""
39msgstr[0] "настройка „%s“"
40msgstr[1] "настройки „%s“"
41
42#: ../libgnomekbd/gkbd-keyboard-config.c:822
43#, c-format
44msgid "model \"%s\", %s and %s"
45msgstr "модел „%s“, %s и %s"
46
47#: ../libgnomekbd/gkbd-keyboard-config.c:823
48msgid "no layout"
49msgstr "без подредба"
50
51#: ../libgnomekbd/gkbd-keyboard-config.c:824
52msgid "no options"
53msgstr "без опции"
54
55#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:1
56msgid ""
57"A collection of scripts to run whenever the keyboard state is reloaded. "
58"Useful for re-applying xmodmap based adjustments"
59msgstr ""
60"Набор от скриптове, които да се изпълняват при всяко презареждане на "
61"състоянието на клавиатурата. Полезно е за повторното прилагане на "
62"допълнителни конфигурации по xmodmap."
63
64#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:2
65msgid "A list of modmap files available in the $HOME directory."
66msgstr "Списък с файловете за подредби, налични в домашната папка ($HOME)."
67
68#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:3
69msgid "Default group, assigned on window creation"
70msgstr "Стандартната група, която се присвоява на прозорец при създаването му"
71
72#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:4
73msgid "Keep and manage separate group per window"
74msgstr "Управление на отделна група за всеки прозорец"
75
76#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:5
77msgid "Keyboard Update Handlers"
78msgstr "Скриптове за обработка на промяната на клавиатурната подредба"
79
80#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:6
81msgid "Keyboard layout"
82msgstr "Подредба на клавиатурата"
83
84#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:7
85msgid "Keyboard model"
86msgstr "Модел на клавиатурата"
87
88#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:8
89msgid "Keyboard options"
90msgstr "Настройки на клавиатурата"
91
92#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:9
93msgid ""
94"Keyboard settings in gconf will be overridden from the system ASAP "
95"(deprecated)"
96msgstr ""
97"Системните настройки на клавиатурата скоро ще са с приоритет над тези в "
98"GConf (които са остарели и не бива да се ползват)"
99
100#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:10
101msgid "Save/restore indicators together with layout groups"
102msgstr ""
103"Запазване/възстановяване на индикаторите заедно с групите по подредбата"
104
105#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:11
106msgid "Secondary groups"
107msgstr "Втори групи"
108
109#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:12
110msgid "Show flags in the applet"
111msgstr "Показване на знамена в аплета"
112
113#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:13
114msgid "Show flags in the applet to indicate the current layout"
115msgstr "Показване на знамена в аплета за показване на текущата подредба"
116
117#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:14
118msgid "Show layout names instead of group names"
119msgstr "Показване на имената на подредбите вместо имената на групите"
120
121#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:15
122msgid ""
123"Show layout names instead of group names (only for versions of XFree "
124"supporting multiple layouts)"
125msgstr ""
126"Показване на имената на подредбите вместо имената на групите (само при "
127"версии на XFree, които поддържат множество подредби)"
128
129#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:16
130msgid "Suppress the \"X sysconfig changed\" warning message"
131msgstr "Съобщенията „Промяна на системните настройки на X“ да не се показват"
132
133#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:17
134msgid "The Keyboard Preview, X offset"
135msgstr "Преглед на клавиатурата, отместване по X"
136
137#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:18
138msgid "The Keyboard Preview, Y offset"
139msgstr "Преглед на клавиатурата, отместване по Y"
140
141#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:19
142msgid "The Keyboard Preview, height"
143msgstr "Преглед на клавиатурата, височина"
144
145#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:20
146msgid "The Keyboard Preview, width"
147msgstr "Преглед на клавиатурата, широчина"
148
149#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:21
150msgid "The list of enabled Keyboard Indicator plugins"
151msgstr "Списък със задействаните приставки за обозначаване на клавиатурата"
152
153#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:22
154msgid ""
155"Very soon, keyboard settings in gconf will be overridden (from the system "
156"configuration) This key has been deprecated since GNOME 2.12, please unset "
157"the model, layouts and options keys to get the default system configuration."
158msgstr ""
159"Много скоро системните настройки на клавиатурата ще имат приоритет над тези "
160"в GConf. Ключът в GConf е остарял и не трябва да се използва от GNOME 2.12. "
161"За да се върнете на системните настройки, махнете зададените стойности за "
162"модела, подредбите и допълнителните настройки."
163
164#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:23
165msgid "keyboard layout"
166msgstr "подредба на клавиатурата"
167
168#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:24
169msgid "keyboard model"
170msgstr "модел на клавиатурата"
171
172#: ../libgnomekbd/desktop_gnome_peripherals_keyboard_xkb.schemas.in.h:25
173msgid "modmap file list"
174msgstr "файл със списък на подредбите"
175
176#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:1
177msgid "Activate more plugins"
178msgstr "Задействане на още приставки"
179
180#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:2
181msgid "Active _plugins:"
182msgstr "_Действащи приставки"
183
184#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:3
185msgid "Add Plugin"
186msgstr "Добавяне на приставка"
187
188#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:4
189msgid "Close the dialog"
190msgstr "Затваряне на диалоговия прозорец"
191
192#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:5
193msgid "Configure the selected plugin"
194msgstr "Настройване на избраната приставка"
195
196#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:6
197msgid "Deactivate selected plugin"
198msgstr "Спиране на избраната приставка"
199
200#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:7
201msgid "Decrease the plugin priority"
202msgstr "Понижаване на приоритета на приставката"
203
204#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:8
205msgid "Increase the plugin priority"
206msgstr "Повишаване на приоритета на приставката"
207
208#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:9
209msgid "Keyboard Indicator Plugins"
210msgstr "Приставки за обозначаване на клавиатурата"
211
212#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:10
213msgid "The list of active plugins"
214msgstr "Списък с действащи приставки"
215
216#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins.glade.h:11
217msgid "_Available plugins:"
218msgstr "_Налични приставки"
219
220#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins-capplet.c:117
221#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins-add.c:106
222msgid "No description."
223msgstr "Без описание."
224
225#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins-capplet.c:326
226#, c-format
227msgid "Failed to init GConf: %s\n"
228msgstr "Неуспех при инициализирането на GConf: %s\n"
229
230#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins-capplet.desktop.in.in.h:1
231msgid "Enable/disable installed plugins"
232msgstr "Задействане/спиране на инсталираните приставки"
233
234#: ../capplet/gkbd-indicator-plugins-capplet.desktop.in.in.h:2
235msgid "Keyboard Indicator plugins"
236msgstr "Приставки за обозначаване на клавиатурата"
237
238#: ../test/gkbd-indicator-test.c:61
239#, c-format
240msgid "Keyboard Indicator Test (%s)"
241msgstr "Тест на индикатора на клавиатурата (%s)"
242
243#: ../test/gkbd-indicator-test.c:70
244msgid "Indicator:"
245msgstr "Индикатор:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.