source: gnome/trunk/gtk+-properties.trunk.bg.po @ 1682

Last change on this file since 1682 was 1682, checked in by Александър Шопов, 14 years ago

gtk+-properties: малко обновяване, има още. Синхронизирано с промените от glade3

File size: 246.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gtk+-properties po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@CNsys.bg>, 2002.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
5# Rostislav Raikov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
7# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007, 2008.
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gtk+-properties trunk\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2008-09-13 09:18+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2008-09-13 11:47+0300\n"
15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:89
23msgid "Number of Channels"
24msgstr "Брой канали"
25
26#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:90
27msgid "The number of samples per pixel"
28msgstr "Броят отчети за пиксел"
29
30#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:99
31msgid "Colorspace"
32msgstr "Цветово пространство"
33
34#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:100
35msgid "The colorspace in which the samples are interpreted"
36msgstr "Цветовото пространство, от което са отчетите"
37
38#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:108
39msgid "Has Alpha"
40msgstr "С алфа канал"
41
42#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:109
43msgid "Whether the pixbuf has an alpha channel"
44msgstr "Дали буферът с пиксели има алфа канал"
45
46#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:122
47msgid "Bits per Sample"
48msgstr "Битове за отчет"
49
50#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:123
51msgid "The number of bits per sample"
52msgstr "Броят битове за отчет"
53
54#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:132 ../gtk/gtklayout.c:632
55#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:207
56msgid "Width"
57msgstr "Широчина"
58
59#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:133
60msgid "The number of columns of the pixbuf"
61msgstr "Броят колони в буфера с пиксели"
62
63#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:142 ../gtk/gtklayout.c:641
64msgid "Height"
65msgstr "Височина"
66
67#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:143
68msgid "The number of rows of the pixbuf"
69msgstr "Броят редове в буфера с пиксели"
70
71#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:159
72#, fuzzy
73msgid "Rowstride"
74msgstr "Стъпка на ред"
75
76#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:160
77msgid ""
78"The number of bytes between the start of a row and the start of the next row"
79msgstr "Броят байтове между началото на ред и началото на следващия"
80
81#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:169
82msgid "Pixels"
83msgstr "Пиксели"
84
85#: ../gdk-pixbuf/gdk-pixbuf.c:170
86msgid "A pointer to the pixel data of the pixbuf"
87msgstr "Указател към данните с пиксели на буфера с пиксели"
88
89#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:103
90msgid "Default Display"
91msgstr "Стандартен дисплей"
92
93#: ../gdk/gdkdisplaymanager.c:104
94msgid "The default display for GDK"
95msgstr "Стандартният за GDK дисплей"
96
97#: ../gdk/gdkpango.c:490 ../gtk/gtkinvisible.c:86
98#: ../gtk/gtkmountoperation.c:176 ../gtk/gtkstatusicon.c:253
99#: ../gtk/gtkwindow.c:600
100msgid "Screen"
101msgstr "Екран"
102
103#: ../gdk/gdkpango.c:491
104msgid "the GdkScreen for the renderer"
105msgstr "Екранът GdkScreen на ядрото за изобразяване"
106
107#: ../gdk/gdkscreen.c:75
108msgid "Font options"
109msgstr "Настройки на шрифт"
110
111#: ../gdk/gdkscreen.c:76
112msgid "The default font options for the screen"
113msgstr "Стандартни настройки на шрифт"
114
115#: ../gdk/gdkscreen.c:83
116msgid "Font resolution"
117msgstr "Разделителна способност за шрифт"
118
119#: ../gdk/gdkscreen.c:84
120msgid "The resolution for fonts on the screen"
121msgstr "Разделителната способност за шрифтовете на екрана"
122
123#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:197
124msgid "Program name"
125msgstr "Име на програмата"
126
127#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:198
128msgid ""
129"The name of the program. If this is not set, it defaults to "
130"g_get_application_name()"
131msgstr "Името на програмата. Ако не е зададено, стандартно се взима g_get_application_name()"
132
133#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:212
134msgid "Program version"
135msgstr "Версия на програмата"
136
137#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:213
138msgid "The version of the program"
139msgstr "Версията на програмата"
140
141#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:227
142msgid "Copyright string"
143msgstr "Авторски права"
144
145#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:228
146msgid "Copyright information for the program"
147msgstr "Информация за авторските права върху програмата"
148
149#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:245
150msgid "Comments string"
151msgstr "Коментар"
152
153#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:246
154msgid "Comments about the program"
155msgstr "Коментари за програмата"
156
157#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:280
158msgid "Website URL"
159msgstr "Адрес на уеб сайт"
160
161#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:281
162msgid "The URL for the link to the website of the program"
163msgstr "Адрес на уеб сайта на програмата"
164
165#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:297
166msgid "Website label"
167msgstr "Етикет на страница в Интернет"
168
169#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:298
170msgid ""
171"The label for the link to the website of the program. If this is not set, it "
172"defaults to the URL"
173msgstr "Етикетът за хипервръзката към уеб сайта на програмата. Ако не е зададен, стандартно е адресът"
174
175#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:314
176msgid "Authors"
177msgstr "Автори"
178
179#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:315
180msgid "List of authors of the program"
181msgstr "Списък на авторите на програмата"
182
183#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:331
184msgid "Documenters"
185msgstr "Документатори"
186
187#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:332
188msgid "List of people documenting the program"
189msgstr "Списък на хората, които са написали документацията на програмата"
190
191#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:348
192msgid "Artists"
193msgstr "Дизайнери"
194
195#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:349
196msgid "List of people who have contributed artwork to the program"
197msgstr ""
198"Списък на хората, които са допринесли за художественото оформление на "
199"програмата"
200
201#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:366
202msgid "Translator credits"
203msgstr "Преводачи"
204
205#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:367
206msgid ""
207"Credits to the translators. This string should be marked as translatable"
208msgstr "Списък с преводачи. Низът трябва да е отбелязан за превод"
209
210#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:382
211msgid "Logo"
212msgstr "Лого"
213
214#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:383
215msgid ""
216"A logo for the about box. If this is not set, it defaults to "
217"gtk_window_get_default_icon_list()"
218msgstr "Лого за диалоговата кутия „Относно“. Ако не е зададено, стандартно се използва gtk_window_get_default_icon_list()"
219
220#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:398
221msgid "Logo Icon Name"
222msgstr "Име на иконата за логото"
223
224#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:399
225msgid "A named icon to use as the logo for the about box."
226msgstr ""
227"Именувана икона, която да се използва като лого за диалоговата кутия "
228"„Относно“."
229
230#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:412
231msgid "Wrap license"
232msgstr "Пренасяне по ред на лиценза"
233
234#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:413
235msgid "Whether to wrap the license text."
236msgstr "Дали текстът на лиценза ще се пренася."
237
238#: ../gtk/gtkaccellabel.c:129
239msgid "Accelerator Closure"
240msgstr "Заграждение за клавишни комбинации"
241
242#: ../gtk/gtkaccellabel.c:130
243msgid "The closure to be monitored for accelerator changes"
244msgstr "Заграждението за наблюдение за промени на клавишни комбинации"
245
246#: ../gtk/gtkaccellabel.c:136
247msgid "Accelerator Widget"
248msgstr "Графичен обект за клавишни комбинации"
249
250#: ../gtk/gtkaccellabel.c:137
251msgid "The widget to be monitored for accelerator changes"
252msgstr "Графичният обект за наблюдение за промени на клавишнити комбинации"
253
254#: ../gtk/gtkaction.c:199 ../gtk/gtkactiongroup.c:170 ../gtk/gtkprinter.c:123
255#: ../gtk/gtktextmark.c:89
256msgid "Name"
257msgstr "Име"
258
259#: ../gtk/gtkaction.c:200
260msgid "A unique name for the action."
261msgstr "Уникално име за действието."
262
263#: ../gtk/gtkaction.c:215 ../gtk/gtkbutton.c:199 ../gtk/gtkexpander.c:195
264#: ../gtk/gtkframe.c:105 ../gtk/gtklabel.c:316 ../gtk/gtktoolbutton.c:180
265msgid "Label"
266msgstr "Етикет"
267
268#: ../gtk/gtkaction.c:216
269msgid "The label used for menu items and buttons that activate this action."
270msgstr ""
271"Етикетът за елементи на менюто и бутоните, които активират това действие."
272
273#: ../gtk/gtkaction.c:223
274msgid "Short label"
275msgstr "Кратък етикет"
276
277#: ../gtk/gtkaction.c:224
278msgid "A shorter label that may be used on toolbar buttons."
279msgstr ""
280"По-кратък етикет, който да се използва за бутоните в лентата с инструменти."
281
282#: ../gtk/gtkaction.c:230
283msgid "Tooltip"
284msgstr "Подсказка"
285
286#: ../gtk/gtkaction.c:231
287msgid "A tooltip for this action."
288msgstr "Подсказка за това действие."
289
290#: ../gtk/gtkaction.c:237
291msgid "Stock Icon"
292msgstr "Стандартна икона"
293
294#: ../gtk/gtkaction.c:238
295msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
296msgstr ""
297"Стандартната икона, която да се показва в графичните обекти, които "
298"представят това действие."
299
300#: ../gtk/gtkaction.c:255 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:171
301#: ../gtk/gtkimage.c:230 ../gtk/gtkprinter.c:172 ../gtk/gtkstatusicon.c:210
302#: ../gtk/gtkwindow.c:592
303msgid "Icon Name"
304msgstr "Име на икона"
305
306#: ../gtk/gtkaction.c:256 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172
307#: ../gtk/gtkimage.c:231 ../gtk/gtkstatusicon.c:211
308msgid "The name of the icon from the icon theme"
309msgstr "Името на иконата от темата на иконите"
310
311#: ../gtk/gtkaction.c:262 ../gtk/gtktoolitem.c:156
312msgid "Visible when horizontal"
313msgstr "Видим хоризонтално"
314
315#: ../gtk/gtkaction.c:263 ../gtk/gtktoolitem.c:157
316#, fuzzy
317msgid ""
318"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a horizontal "
319"orientation."
320msgstr ""
321"Дали елементът на лентата с инструменти да се вижда, когато тя е "
322"хоризонтално ориентирана."
323
324#: ../gtk/gtkaction.c:278
325msgid "Visible when overflown"
326msgstr "Видим при преливане"
327
328#: ../gtk/gtkaction.c:279
329msgid ""
330"When TRUE, toolitem proxies for this action are represented in the toolbar "
331"overflow menu."
332msgstr ""
333"Когато е истина, представянето на това действие се показва в менюто за "
334"преливане."
335
336#: ../gtk/gtkaction.c:286 ../gtk/gtktoolitem.c:163
337msgid "Visible when vertical"
338msgstr "Видим вертикално"
339
340#: ../gtk/gtkaction.c:287 ../gtk/gtktoolitem.c:164
341msgid ""
342"Whether the toolbar item is visible when the toolbar is in a vertical "
343"orientation."
344msgstr ""
345"Дали елементът на лентата с инструменти да се вижда, когато тя е вертикално "
346"ориентирана."
347
348#: ../gtk/gtkaction.c:294 ../gtk/gtktoolitem.c:170
349msgid "Is important"
350msgstr "Е важно"
351
352#: ../gtk/gtkaction.c:295
353msgid ""
354"Whether the action is considered important. When TRUE, toolitem proxies for "
355"this action show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode."
356msgstr ""
357"Дали действието е важно. Когато е истина, представянето на този елемент от "
358"инструментите съдържа и текст в режима GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ."
359
360#: ../gtk/gtkaction.c:303
361msgid "Hide if empty"
362msgstr "Скриване, ако е празно"
363
364#: ../gtk/gtkaction.c:304
365msgid "When TRUE, empty menu proxies for this action are hidden."
366msgstr "Ако е истина, празните представяния на това действие са скрити."
367
368#: ../gtk/gtkaction.c:310 ../gtk/gtkactiongroup.c:177
369#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:193 ../gtk/gtkwidget.c:523
370msgid "Sensitive"
371msgstr "Действащо"
372
373#: ../gtk/gtkaction.c:311
374msgid "Whether the action is enabled."
375msgstr "Дали действието е включено."
376
377#: ../gtk/gtkaction.c:317 ../gtk/gtkactiongroup.c:184
378#: ../gtk/gtkstatusicon.c:269 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:191
379#: ../gtk/gtkwidget.c:516
380msgid "Visible"
381msgstr "Видимо"
382
383#: ../gtk/gtkaction.c:318
384msgid "Whether the action is visible."
385msgstr "Дали действието е видимо."
386
387#: ../gtk/gtkaction.c:324
388msgid "Action Group"
389msgstr "Група на действия"
390
391#: ../gtk/gtkaction.c:325
392msgid ""
393"The GtkActionGroup this GtkAction is associated with, or NULL (for internal "
394"use)."
395msgstr ""
396"Обектът GtkActionGroup, с който този GtkAction е свързан, или NULL (за "
397"вътрешно ползване)."
398
399#: ../gtk/gtkactiongroup.c:171
400msgid "A name for the action group."
401msgstr "Име на групата за действия."
402
403#: ../gtk/gtkactiongroup.c:178
404msgid "Whether the action group is enabled."
405msgstr "Дали групата действия е включена."
406
407#: ../gtk/gtkactiongroup.c:185
408msgid "Whether the action group is visible."
409msgstr "Дали групата за действия е видима."
410
411#: ../gtk/gtkadjustment.c:93 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:128
412#: ../gtk/gtkscalebutton.c:200 ../gtk/gtkspinbutton.c:269
413msgid "Value"
414msgstr "Стойност"
415
416#: ../gtk/gtkadjustment.c:94
417msgid "The value of the adjustment"
418msgstr "Стойност на изменението"
419
420#: ../gtk/gtkadjustment.c:110
421msgid "Minimum Value"
422msgstr "Минимална стойност"
423
424#: ../gtk/gtkadjustment.c:111
425msgid "The minimum value of the adjustment"
426msgstr "Минималната стойност на изменението"
427
428#: ../gtk/gtkadjustment.c:130
429msgid "Maximum Value"
430msgstr "Максимална стойност"
431
432#: ../gtk/gtkadjustment.c:131
433msgid "The maximum value of the adjustment"
434msgstr "Максималната стойност на изменението"
435
436#: ../gtk/gtkadjustment.c:147
437msgid "Step Increment"
438msgstr "Стъпка на изменение"
439
440#: ../gtk/gtkadjustment.c:148
441msgid "The step increment of the adjustment"
442msgstr "Стъпката на изменение"
443
444#: ../gtk/gtkadjustment.c:164
445msgid "Page Increment"
446msgstr "Страница на изменение"
447
448#: ../gtk/gtkadjustment.c:165
449msgid "The page increment of the adjustment"
450msgstr "Стъпката-страница на изменението"
451
452#: ../gtk/gtkadjustment.c:184
453msgid "Page Size"
454msgstr "Размер на страницата"
455
456#: ../gtk/gtkadjustment.c:185
457msgid "The page size of the adjustment"
458msgstr "Размерът на страницата на изменението"
459
460#: ../gtk/gtkalignment.c:90
461msgid "Horizontal alignment"
462msgstr "Хоризонтално подравняване"
463
464#: ../gtk/gtkalignment.c:91 ../gtk/gtkbutton.c:250
465msgid ""
466"Horizontal position of child in available space. 0.0 is left aligned, 1.0 is "
467"right aligned"
468msgstr ""
469"Хоризонтално разположение на дъщерните елементи в наличното място. 0.0 е "
470"ляво подравняване, 1.0 е дясно подравняване"
471
472#: ../gtk/gtkalignment.c:100
473msgid "Vertical alignment"
474msgstr "Вертикално подравняване"
475
476#: ../gtk/gtkalignment.c:101 ../gtk/gtkbutton.c:269
477msgid ""
478"Vertical position of child in available space. 0.0 is top aligned, 1.0 is "
479"bottom aligned"
480msgstr ""
481"Вертикално разположение на дъщерните елементи в наличното място. 0.0 е горно "
482"подравняване, 1.0 е долно подравняване"
483
484#: ../gtk/gtkalignment.c:109
485msgid "Horizontal scale"
486msgstr "Хоризонтално мащабиране"
487
488#: ../gtk/gtkalignment.c:110
489msgid ""
490"If available horizontal space is bigger than needed for the child, how much "
491"of it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
492msgstr ""
493"Ако е налично хоризонтално място по-голямо от необходимото, колко от него да "
494"се задели за дъщерния елемент — 0.0 означава никакво заделяне, а 1.0 "
495"означава всичко"
496
497#: ../gtk/gtkalignment.c:118
498msgid "Vertical scale"
499msgstr "Вертикално мащабиране"
500
501#: ../gtk/gtkalignment.c:119
502msgid ""
503"If available vertical space is bigger than needed for the child, how much of "
504"it to use for the child. 0.0 means none, 1.0 means all"
505msgstr ""
506"Ако е налично вертикално място по-голямо от необходимото, колко от него да "
507"се задели за дъщерния елемент — 0.0 означава никакво заделяне, а 1.0 "
508"означава всичко"
509
510#: ../gtk/gtkalignment.c:136
511msgid "Top Padding"
512msgstr "Горен отстъп"
513
514#: ../gtk/gtkalignment.c:137
515msgid "The padding to insert at the top of the widget."
516msgstr "Отстъпът, който да се вмъкне отгоре на графичния обект."
517
518#: ../gtk/gtkalignment.c:153
519msgid "Bottom Padding"
520msgstr "Долен отстъп"
521
522#: ../gtk/gtkalignment.c:154
523msgid "The padding to insert at the bottom of the widget."
524msgstr "Отстъпът, който да се вмъкне отдолу на графичния обект."
525
526#: ../gtk/gtkalignment.c:170
527msgid "Left Padding"
528msgstr "Ляв отстъп"
529
530#: ../gtk/gtkalignment.c:171
531msgid "The padding to insert at the left of the widget."
532msgstr "Отстъпът, който да се вмъкне отляво на графичния обект."
533
534#: ../gtk/gtkalignment.c:187
535msgid "Right Padding"
536msgstr "Десен отстъп"
537
538#: ../gtk/gtkalignment.c:188
539msgid "The padding to insert at the right of the widget."
540msgstr "Отстъпът, който да се вмъкне отдясно на графичния обект."
541
542#: ../gtk/gtkarrow.c:75
543msgid "Arrow direction"
544msgstr "Направление на стрелка"
545
546#: ../gtk/gtkarrow.c:76
547msgid "The direction the arrow should point"
548msgstr "Посоката, в която стрелката трябва да сочи"
549
550#: ../gtk/gtkarrow.c:84
551msgid "Arrow shadow"
552msgstr "Сянка на стрелката"
553
554#: ../gtk/gtkarrow.c:85
555msgid "Appearance of the shadow surrounding the arrow"
556msgstr "Поява на сянка около стрелката"
557
558#: ../gtk/gtkarrow.c:92 ../gtk/gtkmenuitem.c:276
559msgid "Arrow Scaling"
560msgstr "Размер на стрелката"
561
562#: ../gtk/gtkarrow.c:93
563msgid "Amount of space used up by arrow"
564msgstr "Пространството заемано от стрелката"
565
566#: ../gtk/gtkaspectframe.c:79
567msgid "Horizontal Alignment"
568msgstr "Хоризонтално подравняване"
569
570#: ../gtk/gtkaspectframe.c:80
571msgid "X alignment of the child"
572msgstr "Подравняване на дъщерните елементи по Х"
573
574#: ../gtk/gtkaspectframe.c:86
575msgid "Vertical Alignment"
576msgstr "Вертикално подравняване"
577
578#: ../gtk/gtkaspectframe.c:87
579msgid "Y alignment of the child"
580msgstr "Подравняване на дъщерните елементи по У"
581
582#: ../gtk/gtkaspectframe.c:93
583msgid "Ratio"
584msgstr "Пропорция"
585
586#: ../gtk/gtkaspectframe.c:94
587msgid "Aspect ratio if obey_child is FALSE"
588msgstr "Пропорция на размерите, ако obey_child (дъщерната пропорция) е лъжа"
589
590#: ../gtk/gtkaspectframe.c:100
591msgid "Obey child"
592msgstr "Дъщерна пропорция"
593
594#: ../gtk/gtkaspectframe.c:101
595msgid "Force aspect ratio to match that of the frame's child"
596msgstr ""
597"Принуждаване пропорцията на размерите да същата като тази на дъщерния "
598"елемент на рамката"
599
600#: ../gtk/gtkassistant.c:261
601msgid "Header Padding"
602msgstr "Отстъп на заглавието"
603
604#: ../gtk/gtkassistant.c:262
605msgid "Number of pixels around the header."
606msgstr "Брой пиксели около заглавието."
607
608#: ../gtk/gtkassistant.c:269
609msgid "Content Padding"
610msgstr "Отстъп на съдържанието"
611
612#: ../gtk/gtkassistant.c:270
613msgid "Number of pixels around the content pages."
614msgstr "Брой пиксели около страниците на съдържанието."
615
616#: ../gtk/gtkassistant.c:286
617msgid "Page type"
618msgstr "Вид на страницата"
619
620#: ../gtk/gtkassistant.c:287
621msgid "The type of the assistant page"
622msgstr "Вид на страницата на помощника"
623
624#: ../gtk/gtkassistant.c:304
625msgid "Page title"
626msgstr "Заглавие на страницата"
627
628#: ../gtk/gtkassistant.c:305
629msgid "The title of the assistant page"
630msgstr "Заглавието на страницата на помощника"
631
632#: ../gtk/gtkassistant.c:321
633msgid "Header image"
634msgstr "Заглавно изображение"
635
636#: ../gtk/gtkassistant.c:322
637msgid "Header image for the assistant page"
638msgstr "Заглавно изображение на страницата на помощника"
639
640#: ../gtk/gtkassistant.c:338
641msgid "Sidebar image"
642msgstr "Странично изображение"
643
644#: ../gtk/gtkassistant.c:339
645msgid "Sidebar image for the assistant page"
646msgstr "Странично изображение на страницата на помощника"
647
648#: ../gtk/gtkassistant.c:354
649msgid "Page complete"
650msgstr "Страницата е попълнена"
651
652#: ../gtk/gtkassistant.c:355
653msgid "Whether all required fields on the page have been filled out"
654msgstr "Дали всички задължителни полета на страницата са попълнени"
655
656#: ../gtk/gtkbbox.c:91
657msgid "Minimum child width"
658msgstr "Минимална широчина на дъщерен елемент"
659
660#: ../gtk/gtkbbox.c:92
661msgid "Minimum width of buttons inside the box"
662msgstr "Минимална широчина на бутони вътре в кутията"
663
664#: ../gtk/gtkbbox.c:100
665msgid "Minimum child height"
666msgstr "Минимална височина на дъщерен елемент"
667
668#: ../gtk/gtkbbox.c:101
669msgid "Minimum height of buttons inside the box"
670msgstr "Минимална височина на бутони вътре в кутията"
671
672#: ../gtk/gtkbbox.c:109
673msgid "Child internal width padding"
674msgstr "Вътрешно запълване по широчина"
675
676#: ../gtk/gtkbbox.c:110
677msgid "Amount to increase child's size on either side"
678msgstr "С колко да се увеличи размера на дъщерния елемент отляво и отдясно"
679
680#: ../gtk/gtkbbox.c:118
681msgid "Child internal height padding"
682msgstr "Вътрешно запълване по височина"
683
684#: ../gtk/gtkbbox.c:119
685msgid "Amount to increase child's size on the top and bottom"
686msgstr "С колко да се увеличи размера на дъщерния елемент отгоре и отдолу"
687
688#: ../gtk/gtkbbox.c:127
689msgid "Layout style"
690msgstr "Стил на подредба"
691
692#: ../gtk/gtkbbox.c:128
693#, fuzzy
694msgid ""
695"How to layout the buttons in the box. Possible values are default, spread, "
696"edge, start and end"
697msgstr "Как да се подредят бутоните в рамката. Възможни стойности са стандартно, разтегнат по края, от начало от края"
698
699#: ../gtk/gtkbbox.c:136
700msgid "Secondary"
701msgstr "Вторична група"
702
703#: ../gtk/gtkbbox.c:137
704msgid ""
705"If TRUE, the child appears in a secondary group of children, suitable for, e."
706"g., help buttons"
707msgstr ""
708"Ако е истина, дъщерният елемент се появява във вторична група от дъщерни "
709"елементи, напр. за бутони за помощ."
710
711#: ../gtk/gtkbox.c:98 ../gtk/gtkexpander.c:219 ../gtk/gtkiconview.c:666
712#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:216
713msgid "Spacing"
714msgstr "Разредка"
715
716#: ../gtk/gtkbox.c:99
717msgid "The amount of space between children"
718msgstr "Разстоянието между дъщерни елементи"
719
720#: ../gtk/gtkbox.c:108 ../gtk/gtknotebook.c:644 ../gtk/gtktable.c:165
721#: ../gtk/gtktoolbar.c:580
722msgid "Homogeneous"
723msgstr "Еднакво големи"
724
725#: ../gtk/gtkbox.c:109
726msgid "Whether the children should all be the same size"
727msgstr "Дали дъщерните елементи да имат еднакъв размер"
728
729#: ../gtk/gtkbox.c:116 ../gtk/gtkpreview.c:101 ../gtk/gtktoolbar.c:572
730#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:272
731msgid "Expand"
732msgstr "Разширяване"
733
734#: ../gtk/gtkbox.c:117
735msgid "Whether the child should receive extra space when the parent grows"
736msgstr ""
737"Дали дъщерните елементи да бъдат получат допълнително място, когато "
738"контейнерът нараства"
739
740#: ../gtk/gtkbox.c:123
741msgid "Fill"
742msgstr "Запълване"
743
744#: ../gtk/gtkbox.c:124
745msgid ""
746"Whether extra space given to the child should be allocated to the child or "
747"used as padding"
748msgstr ""
749"Дали допълнителното място дадено на дъщерния елемент да се задели за "
750"елемента или да се остави като разстояние"
751
752#: ../gtk/gtkbox.c:130
753msgid "Padding"
754msgstr "Отстъп"
755
756#: ../gtk/gtkbox.c:131
757msgid "Extra space to put between the child and its neighbors, in pixels"
758msgstr "Допълнително място между дъщерния елемент и неговите съседи, в пиксели"
759
760#: ../gtk/gtkbox.c:137
761msgid "Pack type"
762msgstr "Тип пакетиране"
763
764#: ../gtk/gtkbox.c:138 ../gtk/gtknotebook.c:711
765msgid ""
766"A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
767"start or end of the parent"
768msgstr ""
769"GtkPackType, който указва, дали дъщерният елемент е пакетиран с спрямо "
770"началото или края на контейнера"
771
772#: ../gtk/gtkbox.c:144 ../gtk/gtknotebook.c:689 ../gtk/gtkpaned.c:218
773#: ../gtk/gtkruler.c:110
774msgid "Position"
775msgstr "Позиция"
776
777#: ../gtk/gtkbox.c:145 ../gtk/gtknotebook.c:690
778msgid "The index of the child in the parent"
779msgstr "Индексът на дъщерния елемент в контейнера"
780
781#: ../gtk/gtkbuilder.c:96
782msgid "Translation Domain"
783msgstr "Област на превод"
784
785#: ../gtk/gtkbuilder.c:97
786msgid "The translation domain used by gettext"
787msgstr "Областта за превод, която се ползва от gettext"
788
789#: ../gtk/gtkbutton.c:200
790msgid ""
791"Text of the label widget inside the button, if the button contains a label "
792"widget"
793msgstr ""
794"Текстът на елемента етикет вътре в бутона, ако той съдържа елемент етикет"
795
796#: ../gtk/gtkbutton.c:207 ../gtk/gtkexpander.c:203 ../gtk/gtklabel.c:337
797#: ../gtk/gtktoolbutton.c:187
798msgid "Use underline"
799msgstr "Използване на „_“"
800
801#: ../gtk/gtkbutton.c:208 ../gtk/gtkexpander.c:204 ../gtk/gtklabel.c:338
802msgid ""
803"If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
804"for the mnemonic accelerator key"
805msgstr "Ако е зададено, знакът „_“ означава, че следващият знак ще бъде използван за клавишната комбинация"
806
807#: ../gtk/gtkbutton.c:215
808msgid "Use stock"
809msgstr "Използване на стандартен"
810
811#: ../gtk/gtkbutton.c:216
812msgid ""
813"If set, the label is used to pick a stock item instead of being displayed"
814msgstr "Ако е зададен, етикетът се използва за избор на стандартен обект вместо показваният"
815
816#: ../gtk/gtkbutton.c:223 ../gtk/gtkcombobox.c:788
817#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:393
818msgid "Focus on click"
819msgstr "Фокусиране при натискане"
820
821#: ../gtk/gtkbutton.c:224 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:394
822msgid "Whether the button grabs focus when it is clicked with the mouse"
823msgstr "Дали бутонът се фокусира при натискането му с мишката"
824
825#: ../gtk/gtkbutton.c:231
826msgid "Border relief"
827msgstr "Релеф на границите"
828
829#: ../gtk/gtkbutton.c:232
830msgid "The border relief style"
831msgstr "Стилът на релефа на границите"
832
833#: ../gtk/gtkbutton.c:249
834msgid "Horizontal alignment for child"
835msgstr "Хоризонтално подравняване за дъщерен обект"
836
837#: ../gtk/gtkbutton.c:268
838msgid "Vertical alignment for child"
839msgstr "Вертикално подравняване за дъщерен обект"
840
841#: ../gtk/gtkbutton.c:285 ../gtk/gtkimagemenuitem.c:100
842msgid "Image widget"
843msgstr "Графичен обект за изображение"
844
845#: ../gtk/gtkbutton.c:286
846msgid "Child widget to appear next to the button text"
847msgstr "Дъщерен обект, който да се появи до текста на бутона"
848
849#: ../gtk/gtkbutton.c:300
850msgid "Image position"
851msgstr "Позиция на изображението"
852
853#: ../gtk/gtkbutton.c:301
854msgid "The position of the image relative to the text"
855msgstr "Позиция на изображението спрямо текста"
856
857#: ../gtk/gtkbutton.c:410
858msgid "Default Spacing"
859msgstr "Стандартно пространство"
860
861#: ../gtk/gtkbutton.c:411
862msgid "Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons"
863msgstr "Допълнително пространство за добавяне на бутоните CAN_DEFAULT "
864
865#: ../gtk/gtkbutton.c:417
866msgid "Default Outside Spacing"
867msgstr "Стандартно външно пространство"
868
869#: ../gtk/gtkbutton.c:418
870msgid ""
871"Extra space to add for CAN_DEFAULT buttons that is always drawn outside the "
872"border"
873msgstr ""
874"Допълнително пространство за добавяне към бутоните CAN_DEFAULT, което винаги "
875"се показва извън границите"
876
877#: ../gtk/gtkbutton.c:423
878msgid "Child X Displacement"
879msgstr "Отместване по X на обект"
880
881#: ../gtk/gtkbutton.c:424
882msgid ""
883"How far in the x direction to move the child when the button is depressed"
884msgstr "Показва колко далеч по посока на X ще се отмести обектът, когато бутонът е натиснат"
885
886#: ../gtk/gtkbutton.c:431
887msgid "Child Y Displacement"
888msgstr "Отместване по Y на обект"
889
890#: ../gtk/gtkbutton.c:432
891msgid ""
892"How far in the y direction to move the child when the button is depressed"
893msgstr "Показва колко далеч по посока на Y ще се отмести обектът, когато бутонът е натиснат"
894
895#: ../gtk/gtkbutton.c:448
896msgid "Displace focus"
897msgstr "Изместване на фокус"
898
899#: ../gtk/gtkbutton.c:449
900msgid ""
901"Whether the child_displacement_x/_y properties should also affect the focus "
902"rectangle"
903msgstr ""
904"Дали свойствата за отместване на дъщерните елементи по X и Y да оказват "
905"влияние и върху правоъгълника на фокусиране"
906
907#: ../gtk/gtkbutton.c:462 ../gtk/gtkentry.c:539 ../gtk/gtkentry.c:932
908msgid "Inner Border"
909msgstr "Вътрешна граница"
910
911#: ../gtk/gtkbutton.c:463
912msgid "Border between button edges and child."
913msgstr "Граница между границата на бутона и дъщерния елемент."
914
915#: ../gtk/gtkbutton.c:476
916msgid "Image spacing"
917msgstr "Отстояние между изображенията"
918
919#: ../gtk/gtkbutton.c:477
920msgid "Spacing in pixels between the image and label"
921msgstr "Разстояние в пиксели, между изображението и етикета"
922
923#: ../gtk/gtkbutton.c:491
924msgid "Show button images"
925msgstr "Изображения в бутоните"
926
927#: ../gtk/gtkbutton.c:492
928msgid "Whether images should be shown on buttons"
929msgstr "Дали да се показват изображенията в бутоните"
930
931#: ../gtk/gtkcalendar.c:440
932msgid "Year"
933msgstr "Година"
934
935#: ../gtk/gtkcalendar.c:441
936msgid "The selected year"
937msgstr "Избраната година"
938
939#: ../gtk/gtkcalendar.c:454
940msgid "Month"
941msgstr "Месец"
942
943#: ../gtk/gtkcalendar.c:455
944msgid "The selected month (as a number between 0 and 11)"
945msgstr "Избраният месец (число от 0 до 11)"
946
947#: ../gtk/gtkcalendar.c:469
948msgid "Day"
949msgstr "Ден"
950
951#: ../gtk/gtkcalendar.c:470
952msgid ""
953"The selected day (as a number between 1 and 31, or 0 to unselect the "
954"currently selected day)"
955msgstr ""
956"Избраният ден (число от 1 до 31, или 0, за да се махне избора на текущ ден)"
957
958#: ../gtk/gtkcalendar.c:484
959msgid "Show Heading"
960msgstr "Заглавна част"
961
962#: ../gtk/gtkcalendar.c:485
963msgid "If TRUE, a heading is displayed"
964msgstr "Ако е истина, се показва заглавна част"
965
966#: ../gtk/gtkcalendar.c:499
967msgid "Show Day Names"
968msgstr "Показване на имената на дните"
969
970#: ../gtk/gtkcalendar.c:500
971msgid "If TRUE, day names are displayed"
972msgstr "Ако е истина, се показват имената на дните"
973
974#: ../gtk/gtkcalendar.c:513
975msgid "No Month Change"
976msgstr "Месецът не се променя"
977
978#: ../gtk/gtkcalendar.c:514
979msgid "If TRUE, the selected month cannot be changed"
980msgstr "Ако е истина, избраният месец не може да се променя"
981
982#: ../gtk/gtkcalendar.c:528
983msgid "Show Week Numbers"
984msgstr "Показване на номерата на седмиците"
985
986#: ../gtk/gtkcalendar.c:529
987msgid "If TRUE, week numbers are displayed"
988msgstr "Ако е истина, номерата на седмиците се показват"
989
990#: ../gtk/gtkcalendar.c:544
991msgid "Details Width"
992msgstr "Широчина на прозореца за подробностите"
993
994#: ../gtk/gtkcalendar.c:545
995msgid "Details width in characters"
996msgstr "Широчина на прозореца за подробностите в знаци"
997
998#: ../gtk/gtkcalendar.c:560
999msgid "Details Height"
1000msgstr "Височина на прозореца за подробностите"
1001
1002#: ../gtk/gtkcalendar.c:561
1003msgid "Details height in rows"
1004msgstr "Височина на прозореца за подробностите в редове"
1005
1006#: ../gtk/gtkcalendar.c:577
1007msgid "Show Details"
1008msgstr "Показване на подробностите"
1009
1010#: ../gtk/gtkcalendar.c:578
1011msgid "If TRUE, details are shown"
1012msgstr "Ако е истина, подробностите се показват"
1013
1014#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:177
1015msgid "mode"
1016msgstr "режим"
1017
1018#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:178
1019msgid "Editable mode of the CellRenderer"
1020msgstr "Редактируем режим за „CellRenderer“"
1021
1022#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:186
1023msgid "visible"
1024msgstr "видимост"
1025
1026#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:187
1027msgid "Display the cell"
1028msgstr "Показване на клетката"
1029
1030#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:194
1031msgid "Display the cell sensitive"
1032msgstr "Показване на клетката, като чувствителна"
1033
1034#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:201
1035msgid "xalign"
1036msgstr "подравняване по X"
1037
1038#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:202
1039msgid "The x-align"
1040msgstr "Подравняването по X"
1041
1042#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:211
1043msgid "yalign"
1044msgstr "подравняване по Y"
1045
1046#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:212
1047msgid "The y-align"
1048msgstr "Подравняването по Y"
1049
1050#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:221
1051msgid "xpad"
1052msgstr "отстъп по X"
1053
1054#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:222
1055msgid "The xpad"
1056msgstr "Отстъпът по X"
1057
1058#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:231
1059msgid "ypad"
1060msgstr "отстъп по Y"
1061
1062#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:232
1063msgid "The ypad"
1064msgstr "Отстъпът по Y"
1065
1066#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:241
1067msgid "width"
1068msgstr "широчина"
1069
1070#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:242
1071msgid "The fixed width"
1072msgstr "Фиксираната широчина"
1073
1074#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:251
1075msgid "height"
1076msgstr "височина"
1077
1078#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:252
1079msgid "The fixed height"
1080msgstr "Фиксираната височина"
1081
1082#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:261
1083msgid "Is Expander"
1084msgstr "Е разширител"
1085
1086#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:262
1087msgid "Row has children"
1088msgstr "Редът съдържа дъщерни елементи"
1089
1090#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:270
1091msgid "Is Expanded"
1092msgstr "Е разширен"
1093
1094#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:271
1095msgid "Row is an expander row, and is expanded"
1096msgstr "Редът е разширител и е разширен"
1097
1098#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:278
1099msgid "Cell background color name"
1100msgstr "Име на цвета на фона на клетката"
1101
1102#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:279
1103msgid "Cell background color as a string"
1104msgstr "Цвят на фона на клетката като низ"
1105
1106#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:286
1107msgid "Cell background color"
1108msgstr "Цвят на фона на клетка"
1109
1110#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:287
1111msgid "Cell background color as a GdkColor"
1112msgstr "Цвят на фона на клетката като GdkColor"
1113
1114#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:294
1115msgid "Editing"
1116msgstr "Редактиране"
1117
1118#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:295
1119msgid "Whether the cell renderer is currently in editing mode"
1120msgstr "Дали в момента клетката е в режим на редактиране"
1121
1122#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:303
1123msgid "Cell background set"
1124msgstr "Фон на клетката"
1125
1126#: ../gtk/gtkcellrenderer.c:304
1127msgid "Whether this tag affects the cell background color"
1128msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона на клетката"
1129
1130#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:104
1131msgid "Accelerator key"
1132msgstr "Клавишна комбинация"
1133
1134#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:105
1135msgid "The keyval of the accelerator"
1136msgstr "Стойност на клавиша от комбинацията"
1137
1138#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:121
1139msgid "Accelerator modifiers"
1140msgstr "Модификатори за клавишната комбинация"
1141
1142#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:122
1143msgid "The modifier mask of the accelerator"
1144msgstr "Маската за модификаторите за клавишната комбинация"
1145
1146#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:139
1147msgid "Accelerator keycode"
1148msgstr "Код на клавиша за комбинацията"
1149
1150#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:140
1151msgid "The hardware keycode of the accelerator"
1152msgstr "Хардуерният код на клавиша от комбинацията"
1153
1154#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:159
1155msgid "Accelerator Mode"
1156msgstr "Режим на клавишната комбинация"
1157
1158#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:160
1159msgid "The type of accelerators"
1160msgstr "Видът на клавишната комбинация"
1161
1162#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:107
1163msgid "Model"
1164msgstr "Модел"
1165
1166#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:108
1167msgid "The model containing the possible values for the combo box"
1168msgstr "Моделът съдържащ възможните стойности на падащото меню"
1169
1170#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:130 ../gtk/gtkcomboboxentry.c:106
1171msgid "Text Column"
1172msgstr "Текстова колона"
1173
1174#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:131 ../gtk/gtkcomboboxentry.c:107
1175msgid "A column in the data source model to get the strings from"
1176msgstr "Колона в модела на източника на данни, от която да се взимат низове"
1177
1178#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:148
1179msgid "Has Entry"
1180msgstr "Съдържание"
1181
1182#: ../gtk/gtkcellrenderercombo.c:149
1183msgid "If FALSE, don't allow to enter strings other than the chosen ones"
1184msgstr "Ако е лъжа, не се позволява вписването на низове освен избраните"
1185
1186#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:111
1187msgid "Pixbuf Object"
1188msgstr "Обект „буфер с пиксели“"
1189
1190#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:112
1191msgid "The pixbuf to render"
1192msgstr "Буфер пиксели за изобразяване"
1193
1194#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:119
1195msgid "Pixbuf Expander Open"
1196msgstr "Буфер с пиксели за отворен разширител"
1197
1198#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:120
1199msgid "Pixbuf for open expander"
1200msgstr "Буфер с пиксели за отворен разширител"
1201
1202#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:127
1203msgid "Pixbuf Expander Closed"
1204msgstr "Буфер с пиксели за затворен разширител"
1205
1206#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:128
1207msgid "Pixbuf for closed expander"
1208msgstr "Буфер с пиксели за затворен разширител"
1209
1210#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:135 ../gtk/gtkimage.c:172
1211#: ../gtk/gtkstatusicon.c:202
1212msgid "Stock ID"
1213msgstr "Номенклатурен идентификатор"
1214
1215#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:136
1216msgid "The stock ID of the stock icon to render"
1217msgstr "Номенклатурен идентификатор на стандартна икона, която да се изобрази"
1218
1219#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:143 ../gtk/gtkrecentmanager.c:245
1220#: ../gtk/gtkstatusicon.c:243
1221msgid "Size"
1222msgstr "Размер"
1223
1224#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:144
1225msgid "The GtkIconSize value that specifies the size of the rendered icon"
1226msgstr "Стойността на GtkIconSize, която определя големината на иконата"
1227
1228#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:153
1229msgid "Detail"
1230msgstr "Детайл"
1231
1232#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:154
1233msgid "Render detail to pass to the theme engine"
1234msgstr "Детайли по изображението, които да се подадат на модула на темата"
1235
1236#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:187
1237msgid "Follow State"
1238msgstr "Следване на състоянието"
1239
1240#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:188
1241msgid "Whether the rendered pixbuf should be colorized according to the state"
1242msgstr "Дали изобразеният буфер с пиксели да бъде оцветен според състоянието"
1243
1244#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:205 ../gtk/gtkimage.c:247
1245#: ../gtk/gtkwindow.c:576
1246msgid "Icon"
1247msgstr "Икона"
1248
1249#: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:206 ../gtk/gtkimage.c:248
1250#: ../gtk/gtkstatusicon.c:227
1251msgid "The GIcon being displayed"
1252msgstr "Иконата, която се показва"
1253
1254#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:129
1255msgid "Value of the progress bar"
1256msgstr "Стойност на лентата за прогрес"
1257
1258#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:146 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:195
1259#: ../gtk/gtkentry.c:582 ../gtk/gtkmessagedialog.c:153
1260#: ../gtk/gtkprogressbar.c:184 ../gtk/gtktextbuffer.c:197
1261msgid "Text"
1262msgstr "Текст"
1263
1264#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:147
1265msgid "Text on the progress bar"
1266msgstr "Текст на лентата за прогрес"
1267
1268#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:170
1269msgid "Pulse"
1270msgstr "Пулс"
1271
1272#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:171
1273msgid ""
1274"Set this to positive values to indicate that some progress is made, but you "
1275"don't know how much."
1276msgstr ""
1277"Задайте положителна стойност, за да покажете, че има някакъв прогрес, но не "
1278"знаете какъв."
1279
1280#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:187 ../gtk/gtkprogress.c:118
1281msgid "Text x alignment"
1282msgstr "Подравняване на текст по x "
1283
1284#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:188 ../gtk/gtkprogress.c:119
1285msgid ""
1286"The horizontal text alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
1287"layouts."
1288msgstr ""
1289"Хоризонталното подравняване на текста, от 0 (отляво) до 1 (отдясно). "
1290"Обърнато за подредби отдясно-наляво (RTL)"
1291
1292#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:204 ../gtk/gtkprogress.c:125
1293msgid "Text y alignment"
1294msgstr "Подравняване на текст по у"
1295
1296#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:205 ../gtk/gtkprogress.c:126
1297msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
1298msgstr "Вертикално подравняване на текста, от 0 (отгоре) до 1 (отдолу)"
1299
1300#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:221 ../gtk/gtkiconview.c:731
1301#: ../gtk/gtkprogressbar.c:126 ../gtk/gtkscalebutton.c:191
1302#: ../gtk/gtkstatusicon.c:301 ../gtk/gtktoolbar.c:492
1303#: ../gtk/gtktrayicon-x11.c:95
1304msgid "Orientation"
1305msgstr "Ориентация"
1306
1307#: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:222 ../gtk/gtkprogressbar.c:127
1308msgid "Orientation and growth direction of the progress bar"
1309msgstr "Ориентация и посока на растеж на лентата за прогрес"
1310
1311#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:93 ../gtk/gtkprogressbar.c:118
1312#: ../gtk/gtkrange.c:346 ../gtk/gtkscalebutton.c:219
1313#: ../gtk/gtkspinbutton.c:208
1314msgid "Adjustment"
1315msgstr "Стъпка"
1316
1317#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:94
1318msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton."
1319msgstr "Стъпка, който съдържа стойността на брояча."
1320
1321#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:109
1322msgid "Climb rate"
1323msgstr "Скорост на нарастване"
1324
1325#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:110 ../gtk/gtkspinbutton.c:217
1326msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
1327msgstr "Степента на ускорение, когато е задържан натиснат бутон"
1328
1329#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:123 ../gtk/gtkscale.c:142
1330#: ../gtk/gtkspinbutton.c:226
1331msgid "Digits"
1332msgstr "Цифри"
1333
1334#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:124 ../gtk/gtkspinbutton.c:227
1335msgid "The number of decimal places to display"
1336msgstr "Брой позиции след десетичната точка, които да се изобразяват"
1337
1338#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:196
1339msgid "Text to render"
1340msgstr "Текст за изобразяване"
1341
1342#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:203
1343msgid "Markup"
1344msgstr "Маркиране"
1345
1346#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:204
1347msgid "Marked up text to render"
1348msgstr "Маркиран текст за изобразяване"
1349
1350#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:211 ../gtk/gtklabel.c:323
1351msgid "Attributes"
1352msgstr "Атрибути"
1353
1354#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:212
1355msgid "A list of style attributes to apply to the text of the renderer"
1356msgstr ""
1357"Списък от атрибути на стил за прилагане към текста на ядрото за изобразяване"
1358
1359#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:219
1360msgid "Single Paragraph Mode"
1361msgstr "Единичен абзац"
1362
1363#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:220
1364msgid "Whether or not to keep all text in a single paragraph"
1365msgstr "Дали целият текст да е един абзац"
1366
1367#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:228 ../gtk/gtkcellview.c:160
1368#: ../gtk/gtktexttag.c:183
1369msgid "Background color name"
1370msgstr "Име на цвета на фона"
1371
1372#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:229 ../gtk/gtkcellview.c:161
1373#: ../gtk/gtktexttag.c:184
1374msgid "Background color as a string"
1375msgstr "Цвят на фон като низ"
1376
1377#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:236 ../gtk/gtkcellview.c:167
1378#: ../gtk/gtktexttag.c:191
1379msgid "Background color"
1380msgstr "Цвят на фон"
1381
1382#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:237 ../gtk/gtkcellview.c:168
1383msgid "Background color as a GdkColor"
1384msgstr "Цвят на фон като GdkColor"
1385
1386#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:244 ../gtk/gtktexttag.c:217
1387msgid "Foreground color name"
1388msgstr "Име на цвят на преден план"
1389
1390#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:245 ../gtk/gtktexttag.c:218
1391msgid "Foreground color as a string"
1392msgstr "Цвят на преден план като низ"
1393
1394#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:252 ../gtk/gtktexttag.c:225
1395msgid "Foreground color"
1396msgstr "Цвят на преден план"
1397
1398#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:253
1399msgid "Foreground color as a GdkColor"
1400msgstr "Цвят на преден план като GdkColor"
1401
1402#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:261 ../gtk/gtkentry.c:506
1403#: ../gtk/gtktexttag.c:251 ../gtk/gtktextview.c:568
1404msgid "Editable"
1405msgstr "Редактируем"
1406
1407#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:262 ../gtk/gtktexttag.c:252
1408#: ../gtk/gtktextview.c:569
1409msgid "Whether the text can be modified by the user"
1410msgstr "Дали текстът може да бъде модифициран от потребителя"
1411
1412#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:269 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:277
1413#: ../gtk/gtkfontsel.c:188 ../gtk/gtktexttag.c:267 ../gtk/gtktexttag.c:275
1414msgid "Font"
1415msgstr "Шрифт"
1416
1417#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:270 ../gtk/gtktexttag.c:268
1418msgid "Font description as a string, e.g. \"Sans Italic 12\""
1419msgstr "Описание на шрифт като низ, напр. „Sans Italic 12“"
1420
1421#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:278 ../gtk/gtktexttag.c:276
1422msgid "Font description as a PangoFontDescription struct"
1423msgstr "Описание на шрифт като структура „PangoFontDescription“"
1424
1425#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:286 ../gtk/gtktexttag.c:283
1426msgid "Font family"
1427msgstr "Фамилия шрифтове"
1428
1429#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:287 ../gtk/gtktexttag.c:284
1430msgid "Name of the font family, e.g. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
1431msgstr "Име на фамилия шрифтове, напр. Sans, Helvetica, Times, Monospace"
1432
1433#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:294 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:295
1434#: ../gtk/gtktexttag.c:291
1435msgid "Font style"
1436msgstr "Стил на шрифт"
1437
1438#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:303 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:304
1439#: ../gtk/gtktexttag.c:300
1440msgid "Font variant"
1441msgstr "Вариант на шрифт"
1442
1443#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:312 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:313
1444#: ../gtk/gtktexttag.c:309
1445msgid "Font weight"
1446msgstr "Чернота на шрифт"
1447
1448#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:322 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:323
1449#: ../gtk/gtktexttag.c:320
1450msgid "Font stretch"
1451msgstr "Разтегляне на шрифт"
1452
1453#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:331 ../gtk/gtkcellrenderertext.c:332
1454#: ../gtk/gtktexttag.c:329
1455msgid "Font size"
1456msgstr "Размер на шрифт"
1457
1458#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:341 ../gtk/gtktexttag.c:349
1459msgid "Font points"
1460msgstr "Шрифт в точки"
1461
1462#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:342 ../gtk/gtktexttag.c:350
1463msgid "Font size in points"
1464msgstr "Размер на шрифт в точки"
1465
1466#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:351 ../gtk/gtktexttag.c:339
1467msgid "Font scale"
1468msgstr "Мащаб на шрифт"
1469
1470#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:352
1471msgid "Font scaling factor"
1472msgstr "Коефициент на мащабиране за шрифт"
1473
1474#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:361 ../gtk/gtktexttag.c:418
1475msgid "Rise"
1476msgstr "Издигане"
1477
1478#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:362
1479msgid ""
1480"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative)"
1481msgstr ""
1482"Отместване на текста нагоре над основната линия (под базовата линия, ако е "
1483"отрицателно)"
1484
1485#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:373 ../gtk/gtktexttag.c:458
1486msgid "Strikethrough"
1487msgstr "Зачертаване"
1488
1489#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:374 ../gtk/gtktexttag.c:459
1490msgid "Whether to strike through the text"
1491msgstr "Дали текстът ще бъде зачертан"
1492
1493#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:381 ../gtk/gtktexttag.c:466
1494msgid "Underline"
1495msgstr "Подчертаване"
1496
1497#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:382 ../gtk/gtktexttag.c:467
1498msgid "Style of underline for this text"
1499msgstr "Стил на подчертаване за текст"
1500
1501#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:390 ../gtk/gtktexttag.c:378
1502msgid "Language"
1503msgstr "Език"
1504
1505#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:391
1506msgid ""
1507"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
1508"when rendering the text. If you don't understand this parameter, you "
1509"probably don't need it"
1510msgstr "Езикът, на който е този текст, като код на ISO. Pango може да използва това като подсказка, когато изобразява текста. Ако не разбирате този параметър, най-вероятно не се нуждаете от него"
1511
1512#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:411 ../gtk/gtklabel.c:448
1513#: ../gtk/gtkprogressbar.c:206
1514msgid "Ellipsize"
1515msgstr "Съкращаване"
1516
1517#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:412
1518msgid ""
1519"The preferred place to ellipsize the string, if the cell renderer does not "
1520"have enough room to display the entire string"
1521msgstr ""
1522"Предпочитаното място за съкращаване на низа в случаите, когато клетката не "
1523"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ"
1524
1525#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:431 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:421
1526#: ../gtk/gtklabel.c:468
1527msgid "Width In Characters"
1528msgstr "Широчина в знаци"
1529
1530#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:432 ../gtk/gtklabel.c:469
1531msgid "The desired width of the label, in characters"
1532msgstr "Желаната широчина на етикета в знаци"
1533
1534#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:450 ../gtk/gtktexttag.c:475
1535msgid "Wrap mode"
1536msgstr "Режим на прехвърляне"
1537
1538#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:451
1539msgid ""
1540"How to break the string into multiple lines, if the cell renderer does not "
1541"have enough room to display the entire string"
1542msgstr ""
1543"Предпочитаното място за пренасяне на низа в случаите, когато клетката не "
1544"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
1545
1546#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:470 ../gtk/gtkcombobox.c:677
1547msgid "Wrap width"
1548msgstr "Широчина за пренос"
1549
1550#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:471
1551msgid "The width at which the text is wrapped"
1552msgstr "Ъгъл, на който текстът е завъртян "
1553
1554#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:491 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:297
1555msgid "Alignment"
1556msgstr "Подравняване"
1557
1558#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:492
1559msgid "How to align the lines"
1560msgstr "Как да се подравнят линиите"
1561
1562#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:502 ../gtk/gtkcellview.c:190
1563#: ../gtk/gtktexttag.c:564
1564msgid "Background set"
1565msgstr "Фон"
1566
1567#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:503 ../gtk/gtkcellview.c:191
1568#: ../gtk/gtktexttag.c:565
1569msgid "Whether this tag affects the background color"
1570msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона"
1571
1572#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:506 ../gtk/gtktexttag.c:576
1573msgid "Foreground set"
1574msgstr "Преден план"
1575
1576#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:507 ../gtk/gtktexttag.c:577
1577msgid "Whether this tag affects the foreground color"
1578msgstr "Дали този етикет засяга цвета на преден план"
1579
1580#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:510 ../gtk/gtktexttag.c:584
1581msgid "Editability set"
1582msgstr "Редактируем"
1583
1584#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:511 ../gtk/gtktexttag.c:585
1585msgid "Whether this tag affects text editability"
1586msgstr "Дали този етикет засяга редактируемостта на текста"
1587
1588#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:514 ../gtk/gtktexttag.c:588
1589msgid "Font family set"
1590msgstr "Фамилия шрифтове"
1591
1592#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:515 ../gtk/gtktexttag.c:589
1593msgid "Whether this tag affects the font family"
1594msgstr "Дали този етикет засяга фамилията на шрифт"
1595
1596#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:518 ../gtk/gtktexttag.c:592
1597msgid "Font style set"
1598msgstr "Стил на шрифт"
1599
1600#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:519 ../gtk/gtktexttag.c:593
1601msgid "Whether this tag affects the font style"
1602msgstr "Дали този етикет засяга стила на шрифт"
1603
1604#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:522 ../gtk/gtktexttag.c:596
1605msgid "Font variant set"
1606msgstr "Вариант на шрифт"
1607
1608#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:523 ../gtk/gtktexttag.c:597
1609msgid "Whether this tag affects the font variant"
1610msgstr "Дали този етикет засяга варианта на шрифт"
1611
1612#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:526 ../gtk/gtktexttag.c:600
1613msgid "Font weight set"
1614msgstr "Чернота"
1615
1616#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:527 ../gtk/gtktexttag.c:601
1617msgid "Whether this tag affects the font weight"
1618msgstr "Дали този етикет засяга чернотата на шрифт"
1619
1620#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:530 ../gtk/gtktexttag.c:604
1621msgid "Font stretch set"
1622msgstr "Сбитост на шрифт"
1623
1624#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:531 ../gtk/gtktexttag.c:605
1625msgid "Whether this tag affects the font stretch"
1626msgstr "Дали този етикет засяга сбитостта на шрифт"
1627
1628#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:534 ../gtk/gtktexttag.c:608
1629msgid "Font size set"
1630msgstr "Размер на шрифт"
1631
1632#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:535 ../gtk/gtktexttag.c:609
1633msgid "Whether this tag affects the font size"
1634msgstr "Дали този етикет засяга кегела на шрифт"
1635
1636#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:538 ../gtk/gtktexttag.c:612
1637msgid "Font scale set"
1638msgstr "Мащаб на шрифт"
1639
1640#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:539 ../gtk/gtktexttag.c:613
1641msgid "Whether this tag scales the font size by a factor"
1642msgstr "Дали този етикет мащабира шрифта"
1643
1644#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:542 ../gtk/gtktexttag.c:632
1645msgid "Rise set"
1646msgstr "Издигане"
1647
1648#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:543 ../gtk/gtktexttag.c:633
1649msgid "Whether this tag affects the rise"
1650msgstr "Дали този етикет засяга издигането"
1651
1652#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:546 ../gtk/gtktexttag.c:648
1653msgid "Strikethrough set"
1654msgstr "Зачертаване"
1655
1656#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:547 ../gtk/gtktexttag.c:649
1657msgid "Whether this tag affects strikethrough"
1658msgstr "Дали този етикет засяга зачертаването"
1659
1660#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:550 ../gtk/gtktexttag.c:656
1661msgid "Underline set"
1662msgstr "Подчертаване"
1663
1664#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:551 ../gtk/gtktexttag.c:657
1665msgid "Whether this tag affects underlining"
1666msgstr "Дали този етикет засяга подчертаването"
1667
1668#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:554 ../gtk/gtktexttag.c:620
1669msgid "Language set"
1670msgstr "Задаване на език"
1671
1672#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:555 ../gtk/gtktexttag.c:621
1673msgid "Whether this tag affects the language the text is rendered as"
1674msgstr "Дали този етикет засяга езика, на който е изобразен текста"
1675
1676#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:558
1677msgid "Ellipsize set"
1678msgstr "Задаване на съкращаване"
1679
1680#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:559
1681msgid "Whether this tag affects the ellipsize mode"
1682msgstr "Дали този етикет засяга съкращаването"
1683
1684#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:562
1685msgid "Align set"
1686msgstr "Задаване на подравняването"
1687
1688#: ../gtk/gtkcellrenderertext.c:563
1689msgid "Whether this tag affects the alignment mode"
1690msgstr "Дали този етикет засяга режима на подравняване"
1691
1692#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:126
1693msgid "Toggle state"
1694msgstr "Състояние на превключване"
1695
1696#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:127
1697msgid "The toggle state of the button"
1698msgstr "Състояние на превключване на бутоните"
1699
1700#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:134
1701msgid "Inconsistent state"
1702msgstr "Неопределено състояние"
1703
1704#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:135
1705msgid "The inconsistent state of the button"
1706msgstr "Неопределено състояние на бутона"
1707
1708#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:142
1709msgid "Activatable"
1710msgstr "Активируеми"
1711
1712#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:143
1713msgid "The toggle button can be activated"
1714msgstr "Превключването на бутоните може да ги активира"
1715
1716#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:150
1717msgid "Radio state"
1718msgstr "Радио състояние"
1719
1720#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:151
1721msgid "Draw the toggle button as a radio button"
1722msgstr "Изчертаване на превключващ бутон като радио бутон"
1723
1724#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:158
1725msgid "Indicator size"
1726msgstr "Размер на индикатор"
1727
1728#: ../gtk/gtkcellrenderertoggle.c:159 ../gtk/gtkcheckbutton.c:70
1729#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:112
1730msgid "Size of check or radio indicator"
1731msgstr "Размер на маркирането или радио бутона"
1732
1733#: ../gtk/gtkcellview.c:182
1734msgid "CellView model"
1735msgstr "Режим на изглед с клетки"
1736
1737#: ../gtk/gtkcellview.c:183
1738msgid "The model for cell view"
1739msgstr "Моделът на изглед с клетки"
1740
1741#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:69 ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:110
1742#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:168
1743msgid "Indicator Size"
1744msgstr "Размер на индикатор"
1745
1746#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:77 ../gtk/gtkexpander.c:245
1747#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:174
1748msgid "Indicator Spacing"
1749msgstr "Разредка на индикатори"
1750
1751#: ../gtk/gtkcheckbutton.c:78
1752msgid "Spacing around check or radio indicator"
1753msgstr "Разстоянието около маркирането или радио индикатора"
1754
1755#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:87 ../gtk/gtkmenu.c:498
1756#: ../gtk/gtktoggleaction.c:118 ../gtk/gtktogglebutton.c:102
1757#: ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:101
1758msgid "Active"
1759msgstr "Активен"
1760
1761#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:88
1762msgid "Whether the menu item is checked"
1763msgstr "Дали елементът на менюто е маркиран"
1764
1765#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:95 ../gtk/gtktogglebutton.c:110
1766msgid "Inconsistent"
1767msgstr "Неопределимост"
1768
1769#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:96
1770msgid "Whether to display an \"inconsistent\" state"
1771msgstr "Дали да се показва състояние на неопределеност"
1772
1773#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:103
1774msgid "Draw as radio menu item"
1775msgstr "Изобразяване като радио бутон в меню"
1776
1777#: ../gtk/gtkcheckmenuitem.c:104
1778msgid "Whether the menu item looks like a radio menu item"
1779msgstr "Дали елемент от менюто да изглежда като елемент от меню с радио бутони"
1780
1781#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:171
1782msgid "Use alpha"
1783msgstr "Използване на алфа"
1784
1785#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:172
1786msgid "Whether or not to give the color an alpha value"
1787msgstr "Дали да се дава алфа стойност на цвета"
1788
1789#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:186 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:407
1790#: ../gtk/gtkfontbutton.c:142 ../gtk/gtkprintjob.c:116
1791#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:264
1792msgid "Title"
1793msgstr "Заглавие"
1794
1795#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:187
1796msgid "The title of the color selection dialog"
1797msgstr "Заглавието на прозореца за избор на цвят"
1798
1799#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:201 ../gtk/gtkcolorsel.c:293
1800msgid "Current Color"
1801msgstr "Текущ цвят"
1802
1803#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:202
1804msgid "The selected color"
1805msgstr "Избраният цвят"
1806
1807#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:216 ../gtk/gtkcolorsel.c:300
1808msgid "Current Alpha"
1809msgstr "Текущата алфа"
1810
1811#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:217
1812msgid "The selected opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
1813msgstr ""
1814"Избраната стойност на непрозрачност (0 пълна прозрачност, 65535 пълна "
1815"непрозрачност)"
1816
1817#: ../gtk/gtkcolorsel.c:279
1818msgid "Has Opacity Control"
1819msgstr "С контрол на непрозрачност"
1820
1821#: ../gtk/gtkcolorsel.c:280
1822msgid "Whether the color selector should allow setting opacity"
1823msgstr "Дали избраният цвят да има настройка на прозрачност"
1824
1825#: ../gtk/gtkcolorsel.c:286
1826#, fuzzy
1827msgid "Has palette"
1828msgstr "С палитра"
1829
1830#: ../gtk/gtkcolorsel.c:287
1831msgid "Whether a palette should be used"
1832msgstr "Дали ще бъде използвана палитра"
1833
1834#: ../gtk/gtkcolorsel.c:294
1835msgid "The current color"
1836msgstr "Текущият цвят"
1837
1838#: ../gtk/gtkcolorsel.c:301
1839msgid "The current opacity value (0 fully transparent, 65535 fully opaque)"
1840msgstr ""
1841"Текущата стойност на непрозрачност (0 пълна прозрачност, 65535 пълна "
1842"непрозрачност)"
1843
1844#: ../gtk/gtkcolorsel.c:315
1845msgid "Custom palette"
1846msgstr "Потребителска палитра"
1847
1848#: ../gtk/gtkcolorsel.c:316
1849msgid "Palette to use in the color selector"
1850msgstr "Палитра за избор на цвят"
1851
1852#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:102
1853msgid "Color Selection"
1854msgstr "Избор на цвят"
1855
1856#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:103
1857msgid "The color selection embedded in the dialog."
1858msgstr "Изборът на цвят вграден в този диалог."
1859
1860#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:109
1861msgid "OK Button"
1862msgstr "Бутон за потвърждаване"
1863
1864#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:110
1865msgid "The OK button of the dialog."
1866msgstr "Бутонът за потвърждаване на диалога."
1867
1868#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:116
1869msgid "Cancel Button"
1870msgstr "Бутон за отказване"
1871
1872#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:117
1873msgid "The cancel button of the dialog."
1874msgstr "Бутонът за отказване на диалога."
1875
1876#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:123
1877msgid "Help Button"
1878msgstr "Бутон за помощ"
1879
1880#: ../gtk/gtkcolorseldialog.c:124
1881msgid "The help button of the dialog."
1882msgstr "Бутонът за помощ на диалога."
1883
1884#: ../gtk/gtkcombo.c:145
1885msgid "Enable arrow keys"
1886msgstr "Клавиши със стрелки"
1887
1888#: ../gtk/gtkcombo.c:146
1889msgid "Whether the arrow keys move through the list of items"
1890msgstr "Дали клавишите със стрелки ще преминават през обектите в списъка"
1891
1892#: ../gtk/gtkcombo.c:152
1893msgid "Always enable arrows"
1894msgstr "Стрелките да са винаги включени"
1895
1896#: ../gtk/gtkcombo.c:153
1897msgid "Obsolete property, ignored"
1898msgstr "Изоставено, не се ползва"
1899
1900#: ../gtk/gtkcombo.c:159
1901msgid "Case sensitive"
1902msgstr "Разлика в регистъра"
1903
1904#: ../gtk/gtkcombo.c:160
1905msgid "Whether list item matching is case sensitive"
1906msgstr "Дали списъкът с обекти се подрежда според регистъра на буквите"
1907
1908#: ../gtk/gtkcombo.c:167
1909msgid "Allow empty"
1910msgstr "Може празна"
1911
1912#: ../gtk/gtkcombo.c:168
1913msgid "Whether an empty value may be entered in this field"
1914msgstr "Дали празни стойности могат да бъдат въведени в това поле"
1915
1916#: ../gtk/gtkcombo.c:175
1917msgid "Value in list"
1918msgstr "Само от списъка"
1919
1920#: ../gtk/gtkcombo.c:176
1921msgid "Whether entered values must already be present in the list"
1922msgstr "Дали въведените стойности трябва да са вече налични в списъка"
1923
1924#: ../gtk/gtkcombobox.c:660
1925msgid "ComboBox model"
1926msgstr "Модел на падащото меню"
1927
1928#: ../gtk/gtkcombobox.c:661
1929msgid "The model for the combo box"
1930msgstr "Моделът на падащото меню"
1931
1932#: ../gtk/gtkcombobox.c:678
1933msgid "Wrap width for laying out the items in a grid"
1934msgstr "Широчината за пренасяне при позициониране на елементи в мрежа"
1935
1936#: ../gtk/gtkcombobox.c:700
1937msgid "Row span column"
1938msgstr "Колона за редовете"
1939
1940#: ../gtk/gtkcombobox.c:701
1941msgid "TreeModel column containing the row span values"
1942msgstr ""
1943"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на редовете"
1944
1945#: ../gtk/gtkcombobox.c:722
1946msgid "Column span column"
1947msgstr "Колона за колоните"
1948
1949#: ../gtk/gtkcombobox.c:723
1950msgid "TreeModel column containing the column span values"
1951msgstr ""
1952"Колона на модела на дървото, която съдържа стойностите за размера на колоните"
1953
1954#: ../gtk/gtkcombobox.c:744
1955msgid "Active item"
1956msgstr "Активен елемент"
1957
1958#: ../gtk/gtkcombobox.c:745
1959msgid "The item which is currently active"
1960msgstr "Елементът, който в момента е активен"
1961
1962#: ../gtk/gtkcombobox.c:764 ../gtk/gtkuimanager.c:220
1963msgid "Add tearoffs to menus"
1964msgstr "Откъсване на менютата"
1965
1966#: ../gtk/gtkcombobox.c:765
1967msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
1968msgstr "Дали менютата да имат елемент за откъсване"
1969
1970#: ../gtk/gtkcombobox.c:780 ../gtk/gtkentry.c:531
1971msgid "Has Frame"
1972msgstr "С рамка"
1973
1974#: ../gtk/gtkcombobox.c:781
1975msgid "Whether the combo box draws a frame around the child"
1976msgstr "Дали падащото меню да изчертава рамка около дъщерните си елементи"
1977
1978#: ../gtk/gtkcombobox.c:789
1979msgid "Whether the combo box grabs focus when it is clicked with the mouse"
1980msgstr "Дали падащото меню поема фокуса, когато се щракне с мишката"
1981
1982#: ../gtk/gtkcombobox.c:804 ../gtk/gtkmenu.c:553
1983msgid "Tearoff Title"
1984msgstr "Заглавие за откъснато"
1985
1986#: ../gtk/gtkcombobox.c:805
1987msgid ""
1988"A title that may be displayed by the window manager when the popup is torn-"
1989"off"
1990msgstr ""
1991"Заглавие, което може да се покаже от мениджъра на прозорци, когато този "
1992"изскачащ прозорец е отделен"
1993
1994#: ../gtk/gtkcombobox.c:822
1995msgid "Popup shown"
1996msgstr "Изскачащият прозорец е показан"
1997
1998#: ../gtk/gtkcombobox.c:823
1999msgid "Whether the combo's dropdown is shown"
2000msgstr "Дали се показва падащата част на падащото меню"
2001
2002#: ../gtk/gtkcombobox.c:839
2003msgid "Button Sensitivity"
2004msgstr "Чувствителност на бутона"
2005
2006#: ../gtk/gtkcombobox.c:840
2007msgid "Whether the dropdown button is sensitive when the model is empty"
2008msgstr "Дали падащият елемент е чувствителен, когато моделът му е празен"
2009
2010#: ../gtk/gtkcombobox.c:847
2011msgid "Appears as list"
2012msgstr "Като списък"
2013
2014#: ../gtk/gtkcombobox.c:848
2015msgid "Whether dropdowns should look like lists rather than menus"
2016msgstr "Дали падащите елементи да изглеждат като списъци, а не като менюта"
2017
2018#: ../gtk/gtkcombobox.c:864
2019msgid "Arrow Size"
2020msgstr "Размер на стрелката"
2021
2022#: ../gtk/gtkcombobox.c:865
2023msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
2024msgstr "Минималният размер на стрелката в падащото меню"
2025
2026#: ../gtk/gtkcombobox.c:880 ../gtk/gtkentry.c:631 ../gtk/gtkhandlebox.c:174
2027#: ../gtk/gtkmenubar.c:194 ../gtk/gtkstatusbar.c:186 ../gtk/gtktoolbar.c:630
2028#: ../gtk/gtkviewport.c:122
2029msgid "Shadow type"
2030msgstr "Вид сянка"
2031
2032#: ../gtk/gtkcombobox.c:881
2033msgid "Which kind of shadow to draw around the combo box"
2034msgstr "Вид на сянката около падащото меню"
2035
2036#: ../gtk/gtkcontainer.c:237
2037msgid "Resize mode"
2038msgstr "Режим на промяна на размера"
2039
2040#: ../gtk/gtkcontainer.c:238
2041msgid "Specify how resize events are handled"
2042msgstr "Как ще се поддържа промяната на размера"
2043
2044#: ../gtk/gtkcontainer.c:245
2045msgid "Border width"
2046msgstr "Широчина на рамка"
2047
2048#: ../gtk/gtkcontainer.c:246
2049msgid "The width of the empty border outside the containers children"
2050msgstr "Широчина на празната рамка извън дъщерните елементи на контейнера"
2051
2052#: ../gtk/gtkcontainer.c:254
2053msgid "Child"
2054msgstr "Дъщерен елемент"
2055
2056#: ../gtk/gtkcontainer.c:255
2057msgid "Can be used to add a new child to the container"
2058msgstr ""
2059"Може да бъде използван за добавяне на нов дъщерен елемент към контейнера"
2060
2061#: ../gtk/gtkcurve.c:124
2062msgid "Curve type"
2063msgstr "Вид крива"
2064
2065#: ../gtk/gtkcurve.c:125
2066msgid "Is this curve linear, spline interpolated, or free-form"
2067msgstr "Дали кривата е права линия, интерполиран сплайн или със свободна форма"
2068
2069#: ../gtk/gtkcurve.c:132
2070msgid "Minimum X"
2071msgstr "Минимален Х"
2072
2073#: ../gtk/gtkcurve.c:133
2074msgid "Minimum possible value for X"
2075msgstr "Минимална възможна стойност за Х"
2076
2077#: ../gtk/gtkcurve.c:141
2078msgid "Maximum X"
2079msgstr "Максимален Х"
2080
2081#: ../gtk/gtkcurve.c:142
2082msgid "Maximum possible X value"
2083msgstr "Максимална възможна стойност за Х"
2084
2085#: ../gtk/gtkcurve.c:150
2086msgid "Minimum Y"
2087msgstr "Минимален Y"
2088
2089#: ../gtk/gtkcurve.c:151
2090msgid "Minimum possible value for Y"
2091msgstr "Минимална възможна стойност за Y"
2092
2093#: ../gtk/gtkcurve.c:159
2094msgid "Maximum Y"
2095msgstr "Максимален Y"
2096
2097#: ../gtk/gtkcurve.c:160
2098msgid "Maximum possible value for Y"
2099msgstr "Максимална възможна стойност за Y"
2100
2101#: ../gtk/gtkdialog.c:145
2102msgid "Has separator"
2103msgstr "С разделител"
2104
2105#: ../gtk/gtkdialog.c:146
2106msgid "The dialog has a separator bar above its buttons"
2107msgstr "Диалогът има разделител над бутоните"
2108
2109#: ../gtk/gtkdialog.c:191
2110msgid "Content area border"
2111msgstr "Рамка на полето за съдържание"
2112
2113#: ../gtk/gtkdialog.c:192
2114msgid "Width of border around the main dialog area"
2115msgstr "Широчина на рамката около пространството на главния диалог"
2116
2117#: ../gtk/gtkdialog.c:199
2118msgid "Button spacing"
2119msgstr "Разредка на бутони"
2120
2121#: ../gtk/gtkdialog.c:200
2122msgid "Spacing between buttons"
2123msgstr "Разстояние между бутони"
2124
2125#: ../gtk/gtkdialog.c:208
2126msgid "Action area border"
2127msgstr "Граница на пространството за действие"
2128
2129#: ../gtk/gtkdialog.c:209
2130msgid "Width of border around the button area at the bottom of the dialog"
2131msgstr "Широчина на рамката около мястото с бутони долу в диалога"
2132
2133#: ../gtk/gtkentry.c:486 ../gtk/gtklabel.c:411
2134msgid "Cursor Position"
2135msgstr "Позиция на показалеца"
2136
2137#: ../gtk/gtkentry.c:487 ../gtk/gtklabel.c:412
2138msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
2139msgstr "Текущата позиция на вмъкващия показалец в знаци"
2140
2141#: ../gtk/gtkentry.c:496 ../gtk/gtklabel.c:421
2142msgid "Selection Bound"
2143msgstr "Свързана към избора"
2144
2145#: ../gtk/gtkentry.c:497 ../gtk/gtklabel.c:422
2146msgid ""
2147"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
2148msgstr "Позицията на противоположния край от избраното от показалеца в знаци"
2149
2150#: ../gtk/gtkentry.c:507
2151msgid "Whether the entry contents can be edited"
2152msgstr "Дали съдържанието на записите да бъде редактирано"
2153
2154#: ../gtk/gtkentry.c:514
2155msgid "Maximum length"
2156msgstr "Максимална дължина"
2157
2158#: ../gtk/gtkentry.c:515
2159msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
2160msgstr "Максимален брой знаци за този запис. 0, ако няма максимална стойност"
2161
2162#: ../gtk/gtkentry.c:523
2163msgid "Visibility"
2164msgstr "Видимост"
2165
2166#: ../gtk/gtkentry.c:524
2167msgid ""
2168"FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
2169"mode)"
2170msgstr ""
2171"Лъжа показва „заместващите знаци“ вместо истинския текст (режим на парола)"
2172
2173#: ../gtk/gtkentry.c:532
2174msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
2175msgstr "Лъжа премахва външното вдаване от полето"
2176
2177#: ../gtk/gtkentry.c:540
2178msgid ""
2179"Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
2180msgstr ""
2181"Граница между текст и рамка. Има превес над стила на вътрешната граница"
2182
2183#: ../gtk/gtkentry.c:547
2184msgid "Invisible character"
2185msgstr "Заместващ знак"
2186
2187#: ../gtk/gtkentry.c:548
2188msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
2189msgstr ""
2190"Знаците използвани за скриване съдържанието на записи (в „режим на парола“)"
2191
2192#: ../gtk/gtkentry.c:555
2193msgid "Activates default"
2194msgstr "Активиране на стандартния елемент"
2195
2196#: ../gtk/gtkentry.c:556
2197msgid ""
2198"Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
2199"dialog) when Enter is pressed"
2200msgstr "Дали стандартно да се активира елементът (като стандартният бутон в диалог) когато е натиснат „Enter“"
2201
2202#: ../gtk/gtkentry.c:562
2203msgid "Width in chars"
2204msgstr "Широчина в знаци"
2205
2206#: ../gtk/gtkentry.c:563
2207msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
2208msgstr "Брой знаци, за които е оставено място в записа"
2209
2210#: ../gtk/gtkentry.c:572
2211msgid "Scroll offset"
2212msgstr "Отместване на придвижването"
2213
2214#: ../gtk/gtkentry.c:573
2215msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
2216msgstr "Брой пиксели от полето придвижени извън екрана вляво"
2217
2218#: ../gtk/gtkentry.c:583
2219msgid "The contents of the entry"
2220msgstr "Съдържание на записа"
2221
2222#: ../gtk/gtkentry.c:598 ../gtk/gtkmisc.c:73
2223msgid "X align"
2224msgstr "Подравняване по X "
2225
2226#: ../gtk/gtkentry.c:599 ../gtk/gtkmisc.c:74
2227msgid ""
2228"The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
2229"layouts."
2230msgstr ""
2231"Хоризонталното подравняване, от 0 (отляво) до 1 (отдясно). Обърнато за "
2232"подредби отдясно-наляво (RTL)"
2233
2234#: ../gtk/gtkentry.c:615
2235msgid "Truncate multiline"
2236msgstr "Съкращаване на множество редове"
2237
2238#: ../gtk/gtkentry.c:616
2239msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
2240msgstr "Дали при поставянето на много редове се поставя само първия"
2241
2242#: ../gtk/gtkentry.c:632
2243msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
2244msgstr ""
2245"Какъв вид сянка да се изрисува около елемента, ако е указано, че е с рамка"
2246
2247#: ../gtk/gtkentry.c:647 ../gtk/gtktextview.c:648
2248msgid "Overwrite mode"
2249msgstr "Режим на презаписване"
2250
2251#: ../gtk/gtkentry.c:648
2252msgid "Whether new text overwrites existing text"
2253msgstr "Дали новият текст заменя съществуващия"
2254
2255#: ../gtk/gtkentry.c:661
2256msgid "Text length"
2257msgstr "Дължина на текста"
2258
2259#: ../gtk/gtkentry.c:662
2260msgid "Length of the text currently in the entry"
2261msgstr "Дължина на текста в елемента в момента"
2262
2263#: ../gtk/gtkentry.c:933
2264msgid "Border between text and frame."
2265msgstr "Граница между текста и рамката."
2266
2267#: ../gtk/gtkentry.c:938 ../gtk/gtklabel.c:644
2268msgid "Select on focus"
2269msgstr "Избор на фокус"
2270
2271#: ../gtk/gtkentry.c:939
2272msgid "Whether to select the contents of an entry when it is focused"
2273msgstr "Дали да се избере съдържанието на записа, когато той се фокусира"
2274
2275#: ../gtk/gtkentry.c:953
2276msgid "Password Hint Timeout"
2277msgstr "Време за подсказка на парола"
2278
2279#: ../gtk/gtkentry.c:954
2280msgid "How long to show the last input character in hidden entries"
2281msgstr "Колко дълго да се показва последния въведен знак в скритите полета"
2282
2283#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:279
2284msgid "Completion Model"
2285msgstr "Модел на дописване"
2286
2287#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:280
2288msgid "The model to find matches in"
2289msgstr "Моделът, в който да се търсят съвпадения"
2290
2291#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:286
2292msgid "Minimum Key Length"
2293msgstr "Минимална дължина на ключа"
2294
2295#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:287
2296msgid "Minimum length of the search key in order to look up matches"
2297msgstr "Минимална дължина на низа за търсене, за да се търсят съвпадения"
2298
2299#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:303 ../gtk/gtkiconview.c:587
2300msgid "Text column"
2301msgstr "Текстова колона"
2302
2303#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:304
2304msgid "The column of the model containing the strings."
2305msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат низове"
2306
2307#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:323
2308msgid "Inline completion"
2309msgstr "Вътрешно дописване"
2310
2311#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:324
2312msgid "Whether the common prefix should be inserted automatically"
2313msgstr "Дали общият префикс да се показва автоматично"
2314
2315#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:338
2316msgid "Popup completion"
2317msgstr "Изскачащо дописване"
2318
2319#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:339
2320msgid "Whether the completions should be shown in a popup window"
2321msgstr "Дали автоматичното дописване да се показва в изскачащ прозорец"
2322
2323#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:354
2324msgid "Popup set width"
2325msgstr "Широчина на изскачащ прозорец"
2326
2327#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:355
2328msgid "If TRUE, the popup window will have the same size as the entry"
2329msgstr ""
2330"Ако е истина, изскачащият прозорец ще е със същата широчина като елемента"
2331
2332#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:373
2333msgid "Popup single match"
2334msgstr "Единствено условие на изскачащ прозорец"
2335
2336#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:374
2337msgid "If TRUE, the popup window will appear for a single match."
2338msgstr ""
2339"Ако е истина, изскачащият прозорец ще се появява при единствено условие."
2340
2341#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:388
2342msgid "Inline selection"
2343msgstr "Вътрешно избиране"
2344
2345#: ../gtk/gtkentrycompletion.c:389
2346msgid "Your description here"
2347msgstr "Вашето описание"
2348
2349#: ../gtk/gtkeventbox.c:91
2350msgid "Visible Window"
2351msgstr "Видим прозорец"
2352
2353#: ../gtk/gtkeventbox.c:92
2354msgid ""
2355"Whether the event box is visible, as opposed to invisible and only used to "
2356"trap events."
2357msgstr ""
2358"Дали кутията за събития да е видима, или не. Когато е невидима, се използва "
2359"само, за да улавя събития."
2360
2361#: ../gtk/gtkeventbox.c:98
2362msgid "Above child"
2363msgstr "Над дъщерния елемент"
2364
2365#: ../gtk/gtkeventbox.c:99
2366msgid ""
2367"Whether the event-trapping window of the eventbox is above the window of the "
2368"child widget as opposed to below it."
2369msgstr ""
2370"Дали прозорецът за прехващане на събитията е над прозореца на дъщерния "
2371"елемент или под него."
2372
2373#: ../gtk/gtkexpander.c:187
2374msgid "Expanded"
2375msgstr "Разширен"
2376
2377#: ../gtk/gtkexpander.c:188
2378msgid "Whether the expander has been opened to reveal the child widget"
2379msgstr ""
2380"Дали разширителят е бил отворен, за да се покаже вътрешния графичен обект"
2381
2382#: ../gtk/gtkexpander.c:196
2383msgid "Text of the expander's label"
2384msgstr "Текст на етикета на разширителя"
2385
2386#: ../gtk/gtkexpander.c:211 ../gtk/gtklabel.c:330
2387msgid "Use markup"
2388msgstr "Използване на маркиране"
2389
2390#: ../gtk/gtkexpander.c:212 ../gtk/gtklabel.c:331
2391msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
2392msgstr "Текстът на етикета включва XML. Виж pango_parse_markup()"
2393
2394#: ../gtk/gtkexpander.c:220
2395msgid "Space to put between the label and the child"
2396msgstr "Разстояние, което да е между етикета и дъщерния елемент"
2397
2398#: ../gtk/gtkexpander.c:229 ../gtk/gtkframe.c:147 ../gtk/gtktoolbutton.c:194
2399msgid "Label widget"
2400msgstr "Графичен обект „Етикет“"
2401
2402#: ../gtk/gtkexpander.c:230
2403msgid "A widget to display in place of the usual expander label"
2404msgstr ""
2405"Графичен обект, който да се показва вместо обичайния разширяващ се етикет"
2406
2407#: ../gtk/gtkexpander.c:236 ../gtk/gtktreeview.c:783
2408msgid "Expander Size"
2409msgstr "Големина на разширителя"
2410
2411#: ../gtk/gtkexpander.c:237 ../gtk/gtktreeview.c:784
2412msgid "Size of the expander arrow"
2413msgstr "Големина на стрелката на разширителя"
2414
2415#: ../gtk/gtkexpander.c:246
2416msgid "Spacing around expander arrow"
2417msgstr "Разстояние около стрелката за разширяване"
2418
2419#: ../gtk/gtkfilechooser.c:194
2420msgid "Action"
2421msgstr "Действие"
2422
2423#: ../gtk/gtkfilechooser.c:195
2424msgid "The type of operation that the file selector is performing"
2425msgstr "Видът операция, която извършва обектът за избор на файл"
2426
2427#: ../gtk/gtkfilechooser.c:201
2428msgid "File System Backend"
2429msgstr "Модул за файлова система"
2430
2431#: ../gtk/gtkfilechooser.c:202
2432msgid "Name of file system backend to use"
2433msgstr "Име на модула за файлова система, който да се ползва"
2434
2435#: ../gtk/gtkfilechooser.c:207 ../gtk/gtkrecentchooser.c:252
2436msgid "Filter"
2437msgstr "Филтър"
2438
2439#: ../gtk/gtkfilechooser.c:208
2440msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
2441msgstr "Текущият филтър за избиране на показваните файлове"
2442
2443#: ../gtk/gtkfilechooser.c:213
2444msgid "Local Only"
2445msgstr "Само локални"
2446
2447#: ../gtk/gtkfilechooser.c:214
2448msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
2449msgstr ""
2450"Дали избраните файлове да бъдат ограничени само до локални адреси — file:"
2451
2452#: ../gtk/gtkfilechooser.c:219
2453msgid "Preview widget"
2454msgstr "Предварителен преглед"
2455
2456#: ../gtk/gtkfilechooser.c:220
2457msgid "Application supplied widget for custom previews."
2458msgstr ""
2459"Графичен обект за предварителен преглед, който се предоставя от приложението"
2460
2461#: ../gtk/gtkfilechooser.c:225
2462msgid "Preview Widget Active"
2463msgstr "Включен предварителен преглед"
2464
2465#: ../gtk/gtkfilechooser.c:226
2466msgid ""
2467"Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
2468msgstr ""
2469"Дали графичният обект за предварителен преглед, който се предоставя от "
2470"приложението, да се показва."
2471
2472#: ../gtk/gtkfilechooser.c:231
2473msgid "Use Preview Label"
2474msgstr "Етикет за преглед"
2475
2476#: ../gtk/gtkfilechooser.c:232
2477msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
2478msgstr ""
2479"Дали да се показва стандартен етикет с името на файла, който се преглежда."
2480
2481#: ../gtk/gtkfilechooser.c:237
2482msgid "Extra widget"
2483msgstr "Допълнителен графичен обект"
2484
2485#: ../gtk/gtkfilechooser.c:238
2486msgid "Application supplied widget for extra options."
2487msgstr ""
2488"Допълнителен графичен обект, който се предоставя от приложението и дава "
2489"допълнителни възможности."
2490
2491#: ../gtk/gtkfilechooser.c:243 ../gtk/gtkfilesel.c:540
2492#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:191
2493msgid "Select Multiple"
2494msgstr "Множествен избор"
2495
2496#: ../gtk/gtkfilechooser.c:244 ../gtk/gtkfilesel.c:541
2497msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
2498msgstr "Дали е позволен избор на няколко файла"
2499
2500#: ../gtk/gtkfilechooser.c:250
2501msgid "Show Hidden"
2502msgstr "Показване на скритите"
2503
2504#: ../gtk/gtkfilechooser.c:251
2505msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
2506msgstr "Дали скритите файлове и папки да бъдат показани"
2507
2508#: ../gtk/gtkfilechooser.c:266
2509msgid "Do overwrite confirmation"
2510msgstr "Потвърждение за презапис"
2511
2512#: ../gtk/gtkfilechooser.c:267
2513msgid ""
2514"Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
2515"dialog if necessary."
2516msgstr ""
2517"Дали диалогът за избор на файлове в режим за запазване ще показва прозорец "
2518"искащ потвърждение за презапис при вече съществуващ файл."
2519
2520#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:376
2521msgid "Dialog"
2522msgstr "Диалогова кутия"
2523
2524#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:377
2525msgid "The file chooser dialog to use."
2526msgstr "Коя диалогова кутия да се ползва за избор на файл."
2527
2528#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:408
2529msgid "The title of the file chooser dialog."
2530msgstr "Заглавието на диалоговата кутия за избор на шрифт"
2531
2532#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:422
2533msgid "The desired width of the button widget, in characters."
2534msgstr "Желаната широчина на бутона, в знаци"
2535
2536#: ../gtk/gtkfilesel.c:526 ../gtk/gtkimage.c:163 ../gtk/gtkrecentmanager.c:214
2537#: ../gtk/gtkstatusicon.c:194
2538msgid "Filename"
2539msgstr "Име на файл"
2540
2541#: ../gtk/gtkfilesel.c:527
2542msgid "The currently selected filename"
2543msgstr "Текущото избрано име на файл"
2544
2545#: ../gtk/gtkfilesel.c:533
2546msgid "Show file operations"
2547msgstr "Показване на файловите операции"
2548
2549#: ../gtk/gtkfilesel.c:534
2550msgid "Whether buttons for creating/manipulating files should be displayed"
2551msgstr "Дали бутоните за създаване/управление на файловете да бъдат показани"
2552
2553#: ../gtk/gtkfixed.c:90 ../gtk/gtklayout.c:596
2554msgid "X position"
2555msgstr "Позиция по X"
2556
2557#: ../gtk/gtkfixed.c:91 ../gtk/gtklayout.c:597
2558msgid "X position of child widget"
2559msgstr "Позиция на дъщерен обект по хоризонтала"
2560
2561#: ../gtk/gtkfixed.c:100 ../gtk/gtklayout.c:606
2562msgid "Y position"
2563msgstr "Позиция по Y"
2564
2565#: ../gtk/gtkfixed.c:101 ../gtk/gtklayout.c:607
2566msgid "Y position of child widget"
2567msgstr "Позиция на дъщерен елемент по вертикала"
2568
2569#: ../gtk/gtkfontbutton.c:143
2570msgid "The title of the font selection dialog"
2571msgstr "Заглавието на прозореца за избор на шрифт"
2572
2573#: ../gtk/gtkfontbutton.c:158 ../gtk/gtkfontsel.c:181
2574msgid "Font name"
2575msgstr "Име на шрифт"
2576
2577#: ../gtk/gtkfontbutton.c:159
2578msgid "The name of the selected font"
2579msgstr "Името на избрания шрифт"
2580
2581#: ../gtk/gtkfontbutton.c:160
2582msgid "Sans 12"
2583msgstr "Sans 12"
2584
2585#: ../gtk/gtkfontbutton.c:175
2586msgid "Use font in label"
2587msgstr "Използване на шрифт в етикета"
2588
2589#: ../gtk/gtkfontbutton.c:176
2590msgid "Whether the label is drawn in the selected font"
2591msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания шрифт"
2592
2593#: ../gtk/gtkfontbutton.c:191
2594msgid "Use size in label"
2595msgstr "Използване на размер в етикета"
2596
2597#: ../gtk/gtkfontbutton.c:192
2598msgid "Whether the label is drawn with the selected font size"
2599msgstr "Дали етикетът да е изчертан с избрания размер"
2600
2601#: ../gtk/gtkfontbutton.c:208
2602msgid "Show style"
2603msgstr "Показване на стил"
2604
2605#: ../gtk/gtkfontbutton.c:209
2606msgid "Whether the selected font style is shown in the label"
2607msgstr "Дали избраният стил на шрифта да се изпише в етикета"
2608
2609#: ../gtk/gtkfontbutton.c:224
2610msgid "Show size"
2611msgstr "Показване на размер"
2612
2613#: ../gtk/gtkfontbutton.c:225
2614msgid "Whether selected font size is shown in the label"
2615msgstr "Дали избраният размер на шрифта да се изпише в етикета"
2616
2617#: ../gtk/gtkfontsel.c:182
2618msgid "The string that represents this font"
2619msgstr "Низът, който представя този шрифт"
2620
2621#: ../gtk/gtkfontsel.c:189
2622msgid "The GdkFont that is currently selected"
2623msgstr "GdkFont, който текущо е избран"
2624
2625#: ../gtk/gtkfontsel.c:195
2626msgid "Preview text"
2627msgstr "Текст за прегледа"
2628
2629#: ../gtk/gtkfontsel.c:196
2630msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
2631msgstr "Текстът за показване в мострата на шрифта"
2632
2633#: ../gtk/gtkframe.c:106
2634msgid "Text of the frame's label"
2635msgstr "Текст на етикет на рамката"
2636
2637#: ../gtk/gtkframe.c:113
2638msgid "Label xalign"
2639msgstr "Подравняване на текста на етикета по X"
2640
2641#: ../gtk/gtkframe.c:114
2642msgid "The horizontal alignment of the label"
2643msgstr "Хоризонталното подравняване на етикета"
2644
2645#: ../gtk/gtkframe.c:122
2646msgid "Label yalign"
2647msgstr "Подравняване на текста на етикета по Y"
2648
2649#: ../gtk/gtkframe.c:123
2650msgid "The vertical alignment of the label"
2651msgstr "Вертикалното подравняване на етикета"
2652
2653#: ../gtk/gtkframe.c:131 ../gtk/gtkhandlebox.c:167
2654msgid "Deprecated property, use shadow_type instead"
2655msgstr "Да не се ползва, вместо това използвайте shadow_type"
2656
2657#: ../gtk/gtkframe.c:138
2658msgid "Frame shadow"
2659msgstr "Сянка на рамка"
2660
2661#: ../gtk/gtkframe.c:139
2662msgid "Appearance of the frame border"
2663msgstr "Вид на границите на рамката"
2664
2665#: ../gtk/gtkframe.c:148
2666msgid "A widget to display in place of the usual frame label"
2667msgstr "Елемент, показан на мястото на обикновеният етикет за рамка"
2668
2669#: ../gtk/gtkhandlebox.c:175
2670msgid "Appearance of the shadow that surrounds the container"
2671msgstr "Вид на сянката около контейнера"
2672
2673#: ../gtk/gtkhandlebox.c:183
2674msgid "Handle position"
2675msgstr "Позиция на манипулатора"
2676
2677#: ../gtk/gtkhandlebox.c:184
2678msgid "Position of the handle relative to the child widget"
2679msgstr "Позиция на манипулатора спрямо дъщерния елемент"
2680
2681#: ../gtk/gtkhandlebox.c:192
2682msgid "Snap edge"
2683msgstr "Изравняване на края"
2684
2685#: ../gtk/gtkhandlebox.c:193
2686msgid ""
2687"Side of the handlebox that's lined up with the docking point to dock the "
2688"handlebox"
2689msgstr ""
2690"Страна на манипулатора, която е подравнена с точката за скачване на кутията"
2691
2692#: ../gtk/gtkhandlebox.c:201
2693msgid "Snap edge set"
2694msgstr "Включено изравняване на края"
2695
2696#: ../gtk/gtkhandlebox.c:202
2697msgid ""
2698"Whether to use the value from the snap_edge property or a value derived from "
2699"handle_position"
2700msgstr ""
2701"Дали да използва стойността на характеристиката snap_edge или стойност "
2702"извлечена от handle_position"
2703
2704#: ../gtk/gtkhandlebox.c:209
2705msgid "Child Detached"
2706msgstr "Детето е отделено"
2707
2708#: ../gtk/gtkhandlebox.c:210
2709msgid ""
2710"A boolean value indicating whether the handlebox's child is attached or "
2711"detached."
2712msgstr ""
2713"Булева стойност, която указва дали детето на манипулатора е свързано или "
2714"отделено."
2715
2716#: ../gtk/gtkiconview.c:550
2717msgid "Selection mode"
2718msgstr "Начин на избор"
2719
2720#: ../gtk/gtkiconview.c:551
2721msgid "The selection mode"
2722msgstr "Начинът за избор"
2723
2724#: ../gtk/gtkiconview.c:569
2725msgid "Pixbuf column"
2726msgstr "Колона на буферите"
2727
2728#: ../gtk/gtkiconview.c:570
2729msgid "Model column used to retrieve the icon pixbuf from"
2730msgstr "Колона в модела, от която се вземат буферите с пиксели за иконите"
2731
2732#: ../gtk/gtkiconview.c:588
2733msgid "Model column used to retrieve the text from"
2734msgstr "Колона в модела, от която се взема текста"
2735
2736#: ../gtk/gtkiconview.c:607
2737msgid "Markup column"
2738msgstr "Колона с маркиране"
2739
2740#: ../gtk/gtkiconview.c:608
2741msgid "Model column used to retrieve the text if using Pango markup"
2742msgstr ""
2743"Колона в модела, от която се взема текста, ако се ползва маркиране на Pango"
2744
2745#: ../gtk/gtkiconview.c:615
2746msgid "Icon View Model"
2747msgstr "Изглед с икони"
2748
2749#: ../gtk/gtkiconview.c:616
2750msgid "The model for the icon view"
2751msgstr "Моделът на изглед с икони"
2752
2753#: ../gtk/gtkiconview.c:632
2754msgid "Number of columns"
2755msgstr "Брой колони"
2756
2757#: ../gtk/gtkiconview.c:633
2758#, fuzzy
2759msgid "Number of columns to display"
2760msgstr "Брой колони, които да се изобразяват"
2761
2762#: ../gtk/gtkiconview.c:650
2763msgid "Width for each item"
2764msgstr "Широчина на всеки елемент"
2765
2766#: ../gtk/gtkiconview.c:651
2767msgid "The width used for each item"
2768msgstr "Широчината, която се ползва за всеки елемент"
2769
2770#: ../gtk/gtkiconview.c:667
2771msgid "Space which is inserted between cells of an item"
2772msgstr "Пространството, което се вмъква между клетките на елемент"
2773
2774#: ../gtk/gtkiconview.c:682
2775msgid "Row Spacing"
2776msgstr "Разредка на редовете"
2777
2778#: ../gtk/gtkiconview.c:683
2779msgid "Space which is inserted between grid rows"
2780msgstr "Пространството, което се вмъква между редовете в мрежата"
2781
2782#: ../gtk/gtkiconview.c:698
2783msgid "Column Spacing"
2784msgstr "Разредка на колоните"
2785
2786#: ../gtk/gtkiconview.c:699
2787msgid "Space which is inserted between grid columns"
2788msgstr "Пространството, което се вмъква между колоните в мрежата"
2789
2790#: ../gtk/gtkiconview.c:714
2791msgid "Margin"
2792msgstr "Поле"
2793
2794#: ../gtk/gtkiconview.c:715
2795msgid "Space which is inserted at the edges of the icon view"
2796msgstr "Пространството, което се вмъква по ръбовете на изгледа с икони"
2797
2798#: ../gtk/gtkiconview.c:732
2799msgid ""
2800"How the text and icon of each item are positioned relative to each other"
2801msgstr "Как се разполагат относително един спрямо друг текста и иконата"
2802
2803#: ../gtk/gtkiconview.c:748 ../gtk/gtktreeview.c:618
2804#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:307
2805msgid "Reorderable"
2806msgstr "Преподредим"
2807
2808#: ../gtk/gtkiconview.c:749 ../gtk/gtktreeview.c:619
2809msgid "View is reorderable"
2810msgstr "Изгледът може да се преподрежда"
2811
2812#: ../gtk/gtkiconview.c:756 ../gtk/gtktreeview.c:769
2813msgid "Tooltip Column"
2814msgstr "Колона с подсказки"
2815
2816#: ../gtk/gtkiconview.c:757
2817msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the items"
2818msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат подсказките за елементите"
2819
2820#: ../gtk/gtkiconview.c:768
2821msgid "Selection Box Color"
2822msgstr "Цвят на прозореца за избор"
2823
2824#: ../gtk/gtkiconview.c:769
2825msgid "Color of the selection box"
2826msgstr "Цветът на прозореца за избор"
2827
2828#: ../gtk/gtkiconview.c:775
2829msgid "Selection Box Alpha"
2830msgstr "Алфа каналът на прозореца за избор"
2831
2832#: ../gtk/gtkiconview.c:776
2833msgid "Opacity of the selection box"
2834msgstr "Непрозрачността на прозореца за избор"
2835
2836#: ../gtk/gtkimage.c:131 ../gtk/gtkstatusicon.c:186
2837msgid "Pixbuf"
2838msgstr "Буфер с пиксели"
2839
2840#: ../gtk/gtkimage.c:132 ../gtk/gtkstatusicon.c:187
2841msgid "A GdkPixbuf to display"
2842msgstr "GdkPixbuf за показване"
2843
2844#: ../gtk/gtkimage.c:139
2845msgid "Pixmap"
2846msgstr "Карта с пиксели"
2847
2848#: ../gtk/gtkimage.c:140
2849msgid "A GdkPixmap to display"
2850msgstr "GdkPixmap за показване"
2851
2852#: ../gtk/gtkimage.c:147 ../gtk/gtkmessagedialog.c:215
2853msgid "Image"
2854msgstr "Изображение"
2855
2856#: ../gtk/gtkimage.c:148
2857msgid "A GdkImage to display"
2858msgstr "GdkImage за показване"
2859
2860#: ../gtk/gtkimage.c:155
2861msgid "Mask"
2862msgstr "Маска"
2863
2864#: ../gtk/gtkimage.c:156
2865msgid "Mask bitmap to use with GdkImage or GdkPixmap"
2866msgstr "Побитова маска използвана с GdkImage или GdkPixmap"
2867
2868#: ../gtk/gtkimage.c:164 ../gtk/gtkstatusicon.c:195
2869msgid "Filename to load and display"
2870msgstr "Име на файла за зареждане и показване"
2871
2872#: ../gtk/gtkimage.c:173 ../gtk/gtkstatusicon.c:203
2873msgid "Stock ID for a stock image to display"
2874msgstr ""
2875"Номенклатурен идентификатор на стандартно изображение, което да се показва."
2876
2877#: ../gtk/gtkimage.c:180
2878msgid "Icon set"
2879msgstr "Набор икони"
2880
2881#: ../gtk/gtkimage.c:181
2882msgid "Icon set to display"
2883msgstr "Набор икони за показване"
2884
2885#: ../gtk/gtkimage.c:188 ../gtk/gtkscalebutton.c:210 ../gtk/gtktoolbar.c:547
2886msgid "Icon size"
2887msgstr "Размер на икона"
2888
2889#: ../gtk/gtkimage.c:189
2890msgid "Symbolic size to use for stock icon, icon set or named icon"
2891msgstr ""
2892"Символичен размер, който се използва от стандартните икони, набор от икони "
2893"или именувана икона"
2894
2895#: ../gtk/gtkimage.c:205
2896msgid "Pixel size"
2897msgstr "Размер в пиксели"
2898
2899#: ../gtk/gtkimage.c:206
2900msgid "Pixel size to use for named icon"
2901msgstr "Размер в пиксели, който да се използва от именувана икона"
2902
2903#: ../gtk/gtkimage.c:214
2904msgid "Animation"
2905msgstr "Анимация"
2906
2907#: ../gtk/gtkimage.c:215
2908msgid "GdkPixbufAnimation to display"
2909msgstr "GdkPixbufAnimation за показване"
2910
2911#: ../gtk/gtkimage.c:255 ../gtk/gtkstatusicon.c:234
2912msgid "Storage type"
2913msgstr "Тип на запазване"
2914
2915#: ../gtk/gtkimage.c:256 ../gtk/gtkstatusicon.c:235
2916msgid "The representation being used for image data"
2917msgstr "Презентацията използвана за данни от изображения"
2918
2919#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:101
2920msgid "Child widget to appear next to the menu text"
2921msgstr "Вграден графичен обект, който се появява до текста на менюто"
2922
2923#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:106
2924msgid "Show menu images"
2925msgstr "Изображения в менютата"
2926
2927#: ../gtk/gtkimagemenuitem.c:107
2928msgid "Whether images should be shown in menus"
2929msgstr "Дали да се показват изображенията в менютата"
2930
2931#: ../gtk/gtkinvisible.c:87 ../gtk/gtkwindow.c:601
2932msgid "The screen where this window will be displayed"
2933msgstr "Екранът, където ще бъде изобразен този прозорец"
2934
2935#: ../gtk/gtklabel.c:317
2936msgid "The text of the label"
2937msgstr "Текстът на етикета"
2938
2939#: ../gtk/gtklabel.c:324
2940msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
2941msgstr "Списък от стилови атрибути, които да се приложат към текста на етикета"
2942
2943#: ../gtk/gtklabel.c:345 ../gtk/gtktexttag.c:359 ../gtk/gtktextview.c:585
2944msgid "Justification"
2945msgstr "Подравняване"
2946
2947#: ../gtk/gtklabel.c:346
2948msgid ""
2949"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
2950"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
2951"GtkMisc::xalign for that"
2952msgstr ""
2953"Подравняването на редовете в текста на етикета един спрямо друг. Това НЕ "
2954"влияе на подравняването на етикета в неговото място. За това Виж GtkMisc::"
2955"xalign"
2956
2957#: ../gtk/gtklabel.c:354
2958msgid "Pattern"
2959msgstr "Шаблон"
2960
2961#: ../gtk/gtklabel.c:355
2962msgid ""
2963"A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
2964"to underline"
2965msgstr ""
2966"Низ със знаци за подчертаване „_“, отговарящи на знаците от текста, които да "
2967"се подчертаят"
2968
2969#: ../gtk/gtklabel.c:362
2970msgid "Line wrap"
2971msgstr "Пренасяне по редове"
2972
2973#: ../gtk/gtklabel.c:363
2974msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
2975msgstr "Ако е зададено, текстът се прехвърля на нов ред, ако е твърде широк"
2976
2977#: ../gtk/gtklabel.c:378
2978msgid "Line wrap mode"
2979msgstr "Режим на пренасяне по редове"
2980
2981#: ../gtk/gtklabel.c:379
2982msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
2983msgstr "Ако има пренасяне, как се осъществява то"
2984
2985#: ../gtk/gtklabel.c:386
2986msgid "Selectable"
2987msgstr "Избираем"
2988
2989#: ../gtk/gtklabel.c:387
2990msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
2991msgstr "Дали текстът на етикета може да бъде избран с мишката"
2992
2993#: ../gtk/gtklabel.c:393
2994msgid "Mnemonic key"
2995msgstr "Мнемоничен клавиш"
2996
2997#: ../gtk/gtklabel.c:394
2998msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
2999msgstr "Клавишна комбинация за този етикет"
3000
3001#: ../gtk/gtklabel.c:402
3002msgid "Mnemonic widget"
3003msgstr "Мнемоничен графичен обект"
3004
3005#: ../gtk/gtklabel.c:403
3006msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
3007msgstr ""
3008"Елементът за активиране, когато мнемоничният клавиш на етикет е натиснат"
3009
3010#: ../gtk/gtklabel.c:449
3011msgid ""
3012"The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
3013"enough room to display the entire string"
3014msgstr ""
3015"Предпочитаното място за съкращаване на низа в случаите, когато етикетът не "
3016"разполага с достатъчно място да изобрази целия низ."
3017
3018#: ../gtk/gtklabel.c:489
3019msgid "Single Line Mode"
3020msgstr "На един ред"
3021
3022#: ../gtk/gtklabel.c:490
3023msgid "Whether the label is in single line mode"
3024msgstr "Дали текстът на етикета да бъде само на един ред"
3025
3026#: ../gtk/gtklabel.c:507
3027msgid "Angle"
3028msgstr "Ъгъл"
3029
3030#: ../gtk/gtklabel.c:508
3031msgid "Angle at which the label is rotated"
3032msgstr "Ъгъл, на който е завъртян етикета"
3033
3034#: ../gtk/gtklabel.c:528
3035msgid "Maximum Width In Characters"
3036msgstr "Максимална широчина в знаци"
3037
3038#: ../gtk/gtklabel.c:529
3039msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
3040msgstr "Желаната максимална широчина на етикета в знаци"
3041
3042#: ../gtk/gtklabel.c:645
3043msgid "Whether to select the contents of a selectable label when it is focused"
3044msgstr ""
3045"Дали да се избере съдържанието на избираем етикет, когато той се фокусира"
3046
3047#: ../gtk/gtklayout.c:616 ../gtk/gtkviewport.c:106
3048msgid "Horizontal adjustment"
3049msgstr "Хоризонтално нагласяване"
3050
3051#: ../gtk/gtklayout.c:617 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:219
3052msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
3053msgstr "GtkAdjustment за хоризонталната позиция"
3054
3055#: ../gtk/gtklayout.c:624 ../gtk/gtkviewport.c:114
3056msgid "Vertical adjustment"
3057msgstr "Вертикално нагласяване"
3058
3059#: ../gtk/gtklayout.c:625 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:226
3060msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
3061msgstr "GtkAdjustment за вертикалната позиция"
3062
3063#: ../gtk/gtklayout.c:633
3064msgid "The width of the layout"
3065msgstr "Широчината на подредбата"
3066
3067#: ../gtk/gtklayout.c:642
3068msgid "The height of the layout"
3069msgstr "Височината на подредбата"
3070
3071#: ../gtk/gtklinkbutton.c:144
3072msgid "URI"
3073msgstr "Адрес"
3074
3075#: ../gtk/gtklinkbutton.c:145
3076msgid "The URI bound to this button"
3077msgstr "Адресът прикачен към бутона"
3078
3079#: ../gtk/gtklinkbutton.c:159
3080msgid "Visited"
3081msgstr "Посетена"
3082
3083#: ../gtk/gtklinkbutton.c:160
3084msgid "Whether this link has been visited."
3085msgstr "Дали адресът вече е посетен."
3086
3087#: ../gtk/gtkmenu.c:499
3088msgid "The currently selected menu item"
3089msgstr "Текущо избраният елемент от меню"
3090
3091#: ../gtk/gtkmenu.c:513
3092msgid "Accel Group"
3093msgstr "Група с клавишни комбинации"
3094
3095#: ../gtk/gtkmenu.c:514
3096msgid "The accel group holding accelerators for the menu"
3097msgstr "Група с клавишни комбинации за менюто"
3098
3099#: ../gtk/gtkmenu.c:528 ../gtk/gtkmenuitem.c:233
3100msgid "Accel Path"
3101msgstr "Път за клавишна комбинация"
3102
3103#: ../gtk/gtkmenu.c:529
3104msgid "An accel path used to conveniently construct accel paths of child items"
3105msgstr ""
3106"Път, който се използва за удобно създаване на клавишни комбинации от "
3107"елементи-деца"
3108
3109#: ../gtk/gtkmenu.c:545
3110msgid "Attach Widget"
3111msgstr "Графичен обект за скачване"
3112
3113#: ../gtk/gtkmenu.c:546
3114msgid "The widget the menu is attached to"
3115msgstr "Графичният елемент, към който е скачено менюто"
3116
3117#: ../gtk/gtkmenu.c:554
3118msgid ""
3119"A title that may be displayed by the window manager when this menu is torn-"
3120"off"
3121msgstr ""
3122"Заглавие, което може да се покаже от мениджъра на прозорци, когато това меню "
3123"е откъснато"
3124
3125#: ../gtk/gtkmenu.c:568
3126msgid "Tearoff State"
3127msgstr "Откъснато"
3128
3129#: ../gtk/gtkmenu.c:569
3130msgid "A boolean that indicates whether the menu is torn-off"
3131msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието е откъснато"
3132
3133#: ../gtk/gtkmenu.c:583
3134msgid "Monitor"
3135msgstr "Монитор"
3136
3137#: ../gtk/gtkmenu.c:584
3138msgid "The monitor the menu will be popped up on"
3139msgstr "Мониторът, на който ще се появи това меню"
3140
3141#: ../gtk/gtkmenu.c:590
3142msgid "Vertical Padding"
3143msgstr "Вертикален отстъп"
3144
3145#: ../gtk/gtkmenu.c:591
3146msgid "Extra space at the top and bottom of the menu"
3147msgstr "Допълнително място над и под менюто"
3148
3149#: ../gtk/gtkmenu.c:599
3150msgid "Horizontal Padding"
3151msgstr "Хоризонтален отстъп"
3152
3153#: ../gtk/gtkmenu.c:600
3154msgid "Extra space at the left and right edges of the menu"
3155msgstr "Допълнително място отляво и отдясно на менюто"
3156
3157#: ../gtk/gtkmenu.c:608
3158msgid "Vertical Offset"
3159msgstr "Вертикален отстъп"
3160
3161#: ../gtk/gtkmenu.c:609
3162msgid ""
3163"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
3164"vertically"
3165msgstr ""
3166"Когато менюто е подменю, да се разположи отместено на определен брой пиксели "
3167"вертикално"
3168
3169#: ../gtk/gtkmenu.c:617
3170msgid "Horizontal Offset"
3171msgstr "Хоризонтален отстъп"
3172
3173#: ../gtk/gtkmenu.c:618
3174msgid ""
3175"When the menu is a submenu, position it this number of pixels offset "
3176"horizontally"
3177msgstr ""
3178"Когато менюто е подменю, да се разположи отместено на определен брой пиксели "
3179"хоризонтално"
3180
3181#: ../gtk/gtkmenu.c:626
3182msgid "Double Arrows"
3183msgstr "Двойни стрелки"
3184
3185#: ../gtk/gtkmenu.c:627
3186msgid "When scrolling, always show both arrows."
3187msgstr "При прелистване винаги да се показват двете стрелки."
3188
3189#: ../gtk/gtkmenu.c:635
3190msgid "Left Attach"
3191msgstr "Ляво прикрепяне"
3192
3193#: ../gtk/gtkmenu.c:636 ../gtk/gtktable.c:174
3194msgid "The column number to attach the left side of the child to"
3195msgstr ""
3196"Номер на колоната, към който да се прикрепи лявата страна на дъщерния елемент"
3197
3198#: ../gtk/gtkmenu.c:643
3199msgid "Right Attach"
3200msgstr "Дясно прикрепяне"
3201
3202#: ../gtk/gtkmenu.c:644
3203msgid "The column number to attach the right side of the child to"
3204msgstr ""
3205"Номер на колоната, към който да се прикрепи дясната страна на дъщерния "
3206"елемент"
3207
3208#: ../gtk/gtkmenu.c:651
3209msgid "Top Attach"
3210msgstr "Горно прикрепяне"
3211
3212#: ../gtk/gtkmenu.c:652
3213msgid "The row number to attach the top of the child to"
3214msgstr ""
3215"Номер на реда, към който да се прикрепи горната страна на дъщерния елемент"
3216
3217#: ../gtk/gtkmenu.c:659
3218msgid "Bottom Attach"
3219msgstr "Долно прикрепяне"
3220
3221#: ../gtk/gtkmenu.c:660 ../gtk/gtktable.c:195
3222msgid "The row number to attach the bottom of the child to"
3223msgstr ""
3224"Номер на реда, към който да се прикрепи долната страна на дъщерния елемент"
3225
3226#: ../gtk/gtkmenu.c:747
3227msgid "Can change accelerators"
3228msgstr "Променливи клавишни комбинации"
3229
3230#: ../gtk/gtkmenu.c:748
3231msgid ""
3232"Whether menu accelerators can be changed by pressing a key over the menu item"
3233msgstr "Дали клавишните комбинации за менюта могат да бъдат променяни чрез натискане на клавиш над обект от менюто."
3234
3235#: ../gtk/gtkmenu.c:753
3236msgid "Delay before submenus appear"
3237msgstr "Закъснение преди появяване на подменюта"
3238
3239#: ../gtk/gtkmenu.c:754
3240msgid ""
3241"Minimum time the pointer must stay over a menu item before the submenu appear"
3242msgstr ""
3243"Минимално време, през което показалеца трябва да остане над обект от меню, "
3244"преди да се появи подменюто"
3245
3246#: ../gtk/gtkmenu.c:761
3247msgid "Delay before hiding a submenu"
3248msgstr "Закъснение преди скриване на подменю"
3249
3250#: ../gtk/gtkmenu.c:762
3251msgid ""
3252"The time before hiding a submenu when the pointer is moving towards the "
3253"submenu"
3254msgstr ""
3255"Време преди скриване на подменю, през което показалеца се движи към подменюто"
3256
3257#: ../gtk/gtkmenubar.c:168
3258msgid "Pack direction"
3259msgstr "Посока на пакетиране"
3260
3261#: ../gtk/gtkmenubar.c:169
3262msgid "The pack direction of the menubar"
3263msgstr "Посока на пакетирането на лентата с инструменти"
3264
3265#: ../gtk/gtkmenubar.c:185
3266msgid "Child Pack direction"
3267msgstr "Посока на пакетирането на дъщерните елементи"
3268
3269#: ../gtk/gtkmenubar.c:186
3270msgid "The child pack direction of the menubar"
3271msgstr "Посока на пакетирането на дъщерните елементи на лентата с инструменти"
3272
3273#: ../gtk/gtkmenubar.c:195
3274msgid "Style of bevel around the menubar"
3275msgstr "Стил на вдаване около лентата с менюта"
3276
3277#: ../gtk/gtkmenubar.c:202 ../gtk/gtktoolbar.c:597
3278msgid "Internal padding"
3279msgstr "Вътрешно пространство"
3280
3281#: ../gtk/gtkmenubar.c:203
3282msgid "Amount of border space between the menubar shadow and the menu items"
3283msgstr "Пространство между сянката на лентата с менюта и елементите на менюта"
3284
3285#: ../gtk/gtkmenubar.c:210
3286msgid "Delay before drop down menus appear"
3287msgstr "Закъснение преди появяване на падащи менюта"
3288
3289#: ../gtk/gtkmenubar.c:211
3290msgid "Delay before the submenus of a menu bar appear"
3291msgstr "Закъснението преди появяване на подменютата"
3292
3293#: ../gtk/gtkmenuitem.c:201
3294msgid "Right Justified"
3295msgstr "Подравняване надясно"
3296
3297#: ../gtk/gtkmenuitem.c:202
3298msgid ""
3299"Sets whether the menu item appears justified at the right side of a menu bar"
3300msgstr ""
3301"Задаване дали елементът на менюто да бъде подравнено надясно спрямо лентата "
3302"за менюта"
3303
3304#: ../gtk/gtkmenuitem.c:216
3305msgid "Submenu"
3306msgstr "Подменю"
3307
3308#: ../gtk/gtkmenuitem.c:217
3309msgid "The submenu attached to the menu item, or NULL if it has none"
3310msgstr ""
3311"Подменюто, което е закачено към този елемент от менюто. Ако няма е NULL"
3312
3313#: ../gtk/gtkmenuitem.c:234
3314msgid "Sets the accelerator path of the menu item"
3315msgstr "Задава клавишната комбинация за елемента на менюто"
3316
3317#: ../gtk/gtkmenuitem.c:277
3318msgid "Amount of space used up by arrow, relative to the menu item's font size"
3319msgstr ""
3320"Пространството заемано от стрелката спрямо размера на шрифта на елемента от "
3321"менюто"
3322
3323#: ../gtk/gtkmenuitem.c:290
3324msgid "Width in Characters"
3325msgstr "Широчина в знаци"
3326
3327#: ../gtk/gtkmenuitem.c:291
3328msgid "The minimum desired width of the menu item in characters"
3329msgstr "Минималната желана широчина на елемента от менюто в знаци"
3330
3331#: ../gtk/gtkmenushell.c:374
3332msgid "Take Focus"
3333msgstr "Вземане на фокус"
3334
3335#: ../gtk/gtkmenushell.c:375
3336msgid "A boolean that determines whether the menu grabs the keyboard focus"
3337msgstr "Булева стойност указваща дали заглавието взема клавиатурния фокус"
3338
3339#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:232 ../gtk/gtkoptionmenu.c:161
3340msgid "Menu"
3341msgstr "Меню"
3342
3343#: ../gtk/gtkmenutoolbutton.c:233
3344msgid "The dropdown menu"
3345msgstr "Падащото меню"
3346
3347#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:98
3348msgid "Image/label border"
3349msgstr "Изображение/етикет рамка"
3350
3351#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:99
3352msgid "Width of border around the label and image in the message dialog"
3353msgstr ""
3354"Широчина за рамката около етикета и изображението в диалога за съобщения"
3355
3356#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:114
3357msgid "Use separator"
3358msgstr "Разделител"
3359
3360#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:115
3361msgid ""
3362"Whether to put a separator between the message dialog's text and the buttons"
3363msgstr "Дали да се постави разделител между текста на съобщението и бутоните"
3364
3365#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:128
3366msgid "Message Type"
3367msgstr "Вид съобщение"
3368
3369#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:129
3370msgid "The type of message"
3371msgstr "Видът на съобщението"
3372
3373#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:136
3374msgid "Message Buttons"
3375msgstr "Бутони на съобщение"
3376
3377#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:137
3378msgid "The buttons shown in the message dialog"
3379msgstr "Бутоните показани в диалога за съобщение"
3380
3381#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:154
3382msgid "The primary text of the message dialog"
3383msgstr "Основният текст в диалога за съобщение"
3384
3385#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:169
3386msgid "Use Markup"
3387msgstr "Използване на маркиране"
3388
3389#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:170
3390msgid "The primary text of the title includes Pango markup."
3391msgstr "Основният текст на етикета включва маркиране на Pango."
3392
3393#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:184
3394msgid "Secondary Text"
3395msgstr "Допълнителен текст"
3396
3397#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:185
3398msgid "The secondary text of the message dialog"
3399msgstr "Допълнителният текст в диалога за съобщение"
3400
3401#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:200
3402msgid "Use Markup in secondary"
3403msgstr "Използване на маркиране в допълнителния текст"
3404
3405#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:201
3406msgid "The secondary text includes Pango markup."
3407msgstr "Допълнителният текст на етикета включва маркиране на Pango."
3408
3409#: ../gtk/gtkmessagedialog.c:216
3410msgid "The image"
3411msgstr "Изображението"
3412
3413#: ../gtk/gtkmisc.c:83
3414msgid "Y align"
3415msgstr "Подравняване по Y "
3416
3417#: ../gtk/gtkmisc.c:84
3418msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
3419msgstr "Вертикално подравняване, от 0 (отгоре) до 1 (отдолу)"
3420
3421#: ../gtk/gtkmisc.c:93
3422msgid "X pad"
3423msgstr "Отстъп по X"
3424
3425#: ../gtk/gtkmisc.c:94
3426msgid ""
3427"The amount of space to add on the left and right of the widget, in pixels"
3428msgstr ""
3429"Количеството празно пространство, което да се добави отляво и отдясно на "
3430"графичния обект в пиксели"
3431
3432#: ../gtk/gtkmisc.c:103
3433msgid "Y pad"
3434msgstr "Отстъп по Y"
3435
3436#: ../gtk/gtkmisc.c:104
3437msgid ""
3438"The amount of space to add on the top and bottom of the widget, in pixels"
3439msgstr ""
3440"Количеството празно пространство, което да се добави отгоре и отдолу на "
3441"графичния обект в пиксели"
3442
3443#: ../gtk/gtkmountoperation.c:160
3444msgid "Parent"
3445msgstr "Родител"
3446
3447#: ../gtk/gtkmountoperation.c:161
3448msgid "The parent window"
3449msgstr "Родителски прозорец"
3450
3451#: ../gtk/gtkmountoperation.c:168
3452msgid "Is Showing"
3453msgstr "Показва"
3454
3455#: ../gtk/gtkmountoperation.c:169
3456msgid "Are we showing a dialog"
3457msgstr "Показва ли се диалогов прозорец"
3458
3459#: ../gtk/gtkmountoperation.c:177
3460msgid "The screen where this window will be displayed."
3461msgstr "Екранът, където ще бъде изобразен този прозорец."
3462
3463#: ../gtk/gtknotebook.c:572
3464msgid "Page"
3465msgstr "Страница"
3466
3467#: ../gtk/gtknotebook.c:573
3468msgid "The index of the current page"
3469msgstr "Индексът на текущата страница"
3470
3471#: ../gtk/gtknotebook.c:581
3472msgid "Tab Position"
3473msgstr "Положение на табовете"
3474
3475#: ../gtk/gtknotebook.c:582
3476msgid "Which side of the notebook holds the tabs"
3477msgstr "От коя страна на контейнера-бележник са табовете"
3478
3479#: ../gtk/gtknotebook.c:589
3480msgid "Tab Border"
3481msgstr "Граница на табовете"
3482
3483#: ../gtk/gtknotebook.c:590
3484msgid "Width of the border around the tab labels"
3485msgstr "Широчина на рамката около етикетите на таб"
3486
3487#: ../gtk/gtknotebook.c:598
3488msgid "Horizontal Tab Border"
3489msgstr "Хоризонтална рамка на таб"
3490
3491#: ../gtk/gtknotebook.c:599
3492msgid "Width of the horizontal border of tab labels"
3493msgstr "Широчина на хоризонталната рамка около етикетите на таб"
3494
3495#: ../gtk/gtknotebook.c:607
3496msgid "Vertical Tab Border"
3497msgstr "Вертикална рамка на таб"
3498
3499#: ../gtk/gtknotebook.c:608
3500msgid "Width of the vertical border of tab labels"
3501msgstr "Широчина на вертикалната рамка около етикетите на таб"
3502
3503#: ../gtk/gtknotebook.c:616
3504msgid "Show Tabs"
3505msgstr "Показване на табове"
3506
3507#: ../gtk/gtknotebook.c:617
3508msgid "Whether tabs should be shown or not"
3509msgstr "Дали табовете ще бъдат показани или не"
3510
3511#: ../gtk/gtknotebook.c:623
3512msgid "Show Border"
3513msgstr "Граници"
3514
3515#: ../gtk/gtknotebook.c:624
3516msgid "Whether the border should be shown or not"
3517msgstr "Показва дали ще се показват граници"
3518
3519#: ../gtk/gtknotebook.c:630
3520msgid "Scrollable"
3521msgstr "Може да се придвижва"
3522
3523#: ../gtk/gtknotebook.c:631
3524msgid "If TRUE, scroll arrows are added if there are too many tabs to fit"
3525msgstr ""
3526"Ако е истина, се добавят стрелки за придвижване, когато табовете са повече "
3527"отколкото свободното екранно място"
3528
3529#: ../gtk/gtknotebook.c:637
3530msgid "Enable Popup"
3531msgstr "Изскачащи менюта"
3532
3533#: ../gtk/gtknotebook.c:638
3534msgid ""
3535"If TRUE, pressing the right mouse button on the notebook pops up a menu that "
3536"you can use to go to a page"
3537msgstr ""
3538"Ако е истина, натискането на десен клавиш на мишката в контейнера-бележник "
3539"предизвиква появата на меню за придвижването до страница"
3540
3541#: ../gtk/gtknotebook.c:645
3542msgid "Whether tabs should have homogeneous sizes"
3543msgstr "Дали табовете ще имат еднакви размери"
3544
3545#: ../gtk/gtknotebook.c:651
3546msgid "Group ID"
3547msgstr "Идентификатор на група"
3548
3549#: ../gtk/gtknotebook.c:652
3550msgid "Group ID for tabs drag and drop"
3551msgstr "Идентификатор на група за влачене и пускане"
3552
3553#: ../gtk/gtknotebook.c:668 ../gtk/gtkradioaction.c:128
3554#: ../gtk/gtkradiobutton.c:82 ../gtk/gtkradiomenuitem.c:342
3555#: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:65
3556msgid "Group"
3557msgstr "Група"
3558
3559#: ../gtk/gtknotebook.c:669
3560msgid "Group for tabs drag and drop"
3561msgstr "Група за влачене и пускане"
3562
3563#: ../gtk/gtknotebook.c:675
3564msgid "Tab label"
3565msgstr "Текст на таба"
3566
3567#: ../gtk/gtknotebook.c:676
3568msgid "The string displayed on the child's tab label"
3569msgstr "Низът изобразен на етикета на таба на дъщерния елемент"
3570
3571#: ../gtk/gtknotebook.c:682
3572msgid "Menu label"
3573msgstr "Етикет на менюто"
3574
3575#: ../gtk/gtknotebook.c:683
3576msgid "The string displayed in the child's menu entry"
3577msgstr "Низът изобразен в елемента в менюто за поделемента"
3578
3579#: ../gtk/gtknotebook.c:696
3580msgid "Tab expand"
3581msgstr "Разширение на таба"
3582
3583#: ../gtk/gtknotebook.c:697
3584msgid "Whether to expand the child's tab or not"
3585msgstr "Дали да се разширява таба на дъщерния елемент или не"
3586
3587#: ../gtk/gtknotebook.c:703
3588msgid "Tab fill"
3589msgstr "Допълване на таба"
3590
3591#: ../gtk/gtknotebook.c:704
3592msgid "Whether the child's tab should fill the allocated area or not"
3593msgstr "Дали табът на дъщерния елемент да запълва заделеното място или не"
3594
3595#: ../gtk/gtknotebook.c:710
3596msgid "Tab pack type"
3597msgstr "Тип пакетиране на таба"
3598
3599#: ../gtk/gtknotebook.c:717
3600msgid "Tab reorderable"
3601msgstr "Преподредими табове"
3602
3603#: ../gtk/gtknotebook.c:718
3604msgid "Whether the tab is reorderable by user action or not"
3605msgstr "Дали табовете могат да се преподреждат от потребителя или не"
3606
3607#: ../gtk/gtknotebook.c:724
3608msgid "Tab detachable"
3609msgstr "Отделими табове"
3610
3611#: ../gtk/gtknotebook.c:725
3612msgid "Whether the tab is detachable"
3613msgstr "Дали табът може да се отделя."
3614
3615#: ../gtk/gtknotebook.c:740 ../gtk/gtkscrollbar.c:83
3616msgid "Secondary backward stepper"
3617msgstr "Втора стрелка назад"
3618
3619#: ../gtk/gtknotebook.c:741
3620msgid ""
3621"Display a second backward arrow button on the opposite end of the tab area"
3622msgstr "Втори бутон със стрелка назад от другата страна на лентата с табове"
3623
3624#: ../gtk/gtknotebook.c:756 ../gtk/gtkscrollbar.c:91
3625msgid "Secondary forward stepper"
3626msgstr "Втора стрелка напред"
3627
3628#: ../gtk/gtknotebook.c:757
3629msgid ""
3630"Display a second forward arrow button on the opposite end of the tab area"
3631msgstr "Втори бутон със стрелка напред от другата страна на лентата с табовете"
3632
3633#: ../gtk/gtknotebook.c:771 ../gtk/gtkscrollbar.c:67
3634msgid "Backward stepper"
3635msgstr "Стрелка назад"
3636
3637#: ../gtk/gtknotebook.c:772 ../gtk/gtkscrollbar.c:68
3638msgid "Display the standard backward arrow button"
3639msgstr "Използване на стандартния бутон за стрелка назад"
3640
3641#: ../gtk/gtknotebook.c:786 ../gtk/gtkscrollbar.c:75
3642msgid "Forward stepper"
3643msgstr "Стрелка напред"
3644
3645#: ../gtk/gtknotebook.c:787 ../gtk/gtkscrollbar.c:76
3646msgid "Display the standard forward arrow button"
3647msgstr "Използване на стандартния бутон за стрелка напред"
3648
3649#: ../gtk/gtknotebook.c:801
3650msgid "Tab overlap"
3651msgstr "Припокриване на табовете"
3652
3653#: ../gtk/gtknotebook.c:802
3654msgid "Size of tab overlap area"
3655msgstr "Размер на припокриването на табовете"
3656
3657#: ../gtk/gtknotebook.c:817
3658msgid "Tab curvature"
3659msgstr "Заобляне на табовете"
3660
3661#: ../gtk/gtknotebook.c:818
3662msgid "Size of tab curvature"
3663msgstr "Размер на заоблянето на табовете"
3664
3665#: ../gtk/gtknotebook.c:834
3666msgid "Arrow spacing"
3667msgstr "Разстояние около стрелката"
3668
3669#: ../gtk/gtknotebook.c:835
3670msgid "Scroll arrow spacing"
3671msgstr "Разстояние около стрелката за прелистване"
3672
3673#: ../gtk/gtkobject.c:370
3674msgid "User Data"
3675msgstr "Данни за потребителя"
3676
3677#: ../gtk/gtkobject.c:371
3678msgid "Anonymous User Data Pointer"
3679msgstr "Указател към данните на анонимен потребител"
3680
3681#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:162
3682msgid "The menu of options"
3683msgstr "Меню от опции"
3684
3685#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:169
3686msgid "Size of dropdown indicator"
3687msgstr "Размер на падащ индикатор"
3688
3689#: ../gtk/gtkoptionmenu.c:175
3690msgid "Spacing around indicator"
3691msgstr "Разстояние около индикатор"
3692
3693#: ../gtk/gtkpaned.c:219
3694msgid ""
3695"Position of paned separator in pixels (0 means all the way to the left/top)"
3696msgstr ""
3697"Позиция на разделител в пиксели (0 означава цялото разстояние до левия/"
3698"горния край)"
3699
3700#: ../gtk/gtkpaned.c:227
3701msgid "Position Set"
3702msgstr "Задаване на позиция"
3703
3704#: ../gtk/gtkpaned.c:228
3705msgid "TRUE if the Position property should be used"
3706msgstr "Истина, ако ще се използва свойството „позиция“"
3707
3708#: ../gtk/gtkpaned.c:234
3709msgid "Handle Size"
3710msgstr "Размер на дръжката"
3711
3712#: ../gtk/gtkpaned.c:235
3713msgid "Width of handle"
3714msgstr "Широчина на дръжката"
3715
3716#: ../gtk/gtkpaned.c:251
3717msgid "Minimal Position"
3718msgstr "Минимална позиция"
3719
3720#: ../gtk/gtkpaned.c:252
3721msgid "Smallest possible value for the \"position\" property"
3722msgstr "Най-малката възможна стойност за „позиция“"
3723
3724#: ../gtk/gtkpaned.c:269
3725msgid "Maximal Position"
3726msgstr "Максимална позиция"
3727
3728#: ../gtk/gtkpaned.c:270
3729msgid "Largest possible value for the \"position\" property"
3730msgstr "Най-голямата възможна стойност за „позиция“"
3731
3732#: ../gtk/gtkpaned.c:287
3733msgid "Resize"
3734msgstr "Променяне на размер"
3735
3736#: ../gtk/gtkpaned.c:288
3737msgid "If TRUE, the child expands and shrinks along with the paned widget"
3738msgstr ""
3739"Ако е истина, дъщерният елемент се разширява и свива заедно с мащабирания "
3740"обект"
3741
3742#: ../gtk/gtkpaned.c:303
3743msgid "Shrink"
3744msgstr "Смаляване"
3745
3746#: ../gtk/gtkpaned.c:304
3747msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
3748msgstr "Ако е истина, дъщерният елемент може да е по-малък от исканото"
3749
3750#: ../gtk/gtkplug.c:150 ../gtk/gtkstatusicon.c:285
3751msgid "Embedded"
3752msgstr "Вградена"
3753
3754#: ../gtk/gtkplug.c:151
3755msgid "Whether or not the plug is embedded"
3756msgstr "Дали тапата да е вградена"
3757
3758#: ../gtk/gtkplug.c:165
3759msgid "Socket Window"
3760msgstr "Прозорец на гнездо"
3761
3762#: ../gtk/gtkplug.c:166
3763msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
3764msgstr "Прозорец на гнездото, в който е вградена приставката."
3765
3766#: ../gtk/gtkpreview.c:102
3767msgid ""
3768"Whether the preview widget should take up the entire space it is allocated"
3769msgstr ""
3770"Дали графичният обект за преглед заема цялото разпределено пространство"
3771
3772#: ../gtk/gtkprinter.c:124
3773msgid "Name of the printer"
3774msgstr "Име на принтера"
3775
3776#: ../gtk/gtkprinter.c:130
3777msgid "Backend"
3778msgstr "Модул"
3779
3780#: ../gtk/gtkprinter.c:131
3781msgid "Backend for the printer"
3782msgstr "Модул за принтера"
3783
3784#: ../gtk/gtkprinter.c:137
3785msgid "Is Virtual"
3786msgstr "Виртуален"
3787
3788#: ../gtk/gtkprinter.c:138
3789msgid "FALSE if this represents a real hardware printer"
3790msgstr "Лъжа, ако това е реално хардуерно устройство"
3791
3792#: ../gtk/gtkprinter.c:144
3793msgid "Accepts PDF"
3794msgstr "Приема PDF"
3795
3796#: ../gtk/gtkprinter.c:145
3797msgid "TRUE if this printer can accept PDF"
3798msgstr "Истина, ако този принтер приема формата PDF"
3799
3800#: ../gtk/gtkprinter.c:151
3801msgid "Accepts PostScript"
3802msgstr "Приема PostScript"
3803
3804#: ../gtk/gtkprinter.c:152
3805msgid "TRUE if this printer can accept PostScript"
3806msgstr "Истина, ако този принтер приема формата PostScript"
3807
3808#: ../gtk/gtkprinter.c:158
3809msgid "State Message"
3810msgstr "Съобщение за състоянието"
3811
3812#: ../gtk/gtkprinter.c:159
3813msgid "String giving the current state of the printer"
3814msgstr "Низ, даващ текущото състояние на принтера"
3815
3816#: ../gtk/gtkprinter.c:165
3817msgid "Location"
3818msgstr "Местонахождение"
3819
3820#: ../gtk/gtkprinter.c:166
3821msgid "The location of the printer"
3822msgstr "Местонахождението на принтера"
3823
3824#: ../gtk/gtkprinter.c:173
3825msgid "The icon name to use for the printer"
3826msgstr "Името на иконата за този принтер"
3827
3828#: ../gtk/gtkprinter.c:179
3829msgid "Job Count"
3830msgstr "Брой задания"
3831
3832#: ../gtk/gtkprinter.c:180
3833msgid "Number of jobs queued in the printer"
3834msgstr "Броят от заданията за печат в опашката"
3835
3836#: ../gtk/gtkprinter.c:198
3837msgid "Paused Printer"
3838msgstr "Принтер на пауза"
3839
3840#: ../gtk/gtkprinter.c:199
3841msgid "TRUE if this printer is paused"
3842msgstr "Истина, ако този принтер е на пауза"
3843
3844#: ../gtk/gtkprinter.c:212
3845msgid "Accepting Jobs"
3846msgstr "Получаване на задачи"
3847
3848#: ../gtk/gtkprinter.c:213
3849msgid "TRUE if this printer is accepting new jobs"
3850msgstr "Истина, ако този принтер приема нови задачи за печат"
3851
3852#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:123
3853msgid "Source option"
3854msgstr "Настройка на източника"
3855
3856#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:124
3857msgid "The PrinterOption backing this widget"
3858msgstr "PrinterOption на този графичен обект"
3859
3860#: ../gtk/gtkprintjob.c:117
3861msgid "Title of the print job"
3862msgstr "Заглавието на заданието за печат"
3863
3864#: ../gtk/gtkprintjob.c:125
3865msgid "Printer"
3866msgstr "Принтер"
3867
3868#: ../gtk/gtkprintjob.c:126
3869msgid "Printer to print the job to"
3870msgstr "Принтерът, на който да се отпечата заданието"
3871
3872#: ../gtk/gtkprintjob.c:134
3873msgid "Settings"
3874msgstr "Настройки"
3875
3876#: ../gtk/gtkprintjob.c:135
3877msgid "Printer settings"
3878msgstr "Настройки на принтера"
3879
3880#: ../gtk/gtkprintjob.c:143 ../gtk/gtkprintjob.c:144
3881#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:256
3882msgid "Page Setup"
3883msgstr "Настройки на страницата"
3884
3885#: ../gtk/gtkprintjob.c:152 ../gtk/gtkprintoperation.c:1013
3886msgid "Track Print Status"
3887msgstr "Проследяване на състоянието на печата"
3888
3889#: ../gtk/gtkprintjob.c:153
3890msgid ""
3891"TRUE if the print job will continue to emit status-changed signals after the "
3892"print data has been sent to the printer or print server."
3893msgstr ""
3894"Истина, ако заданието за печат ще продължи да генерира сигнали за промяна на "
3895"състоянието след като данните за печат са били пратени към принтера или "
3896"сървъра за печат."
3897
3898#: ../gtk/gtkprintoperation.c:885
3899msgid "Default Page Setup"
3900msgstr "Стандартни настройки на страницата"
3901
3902#: ../gtk/gtkprintoperation.c:886
3903msgid "The GtkPageSetup used by default"
3904msgstr "Стандартен GtkPageSetup"
3905
3906#: ../gtk/gtkprintoperation.c:904 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:274
3907msgid "Print Settings"
3908msgstr "Настройки за печат"
3909
3910#: ../gtk/gtkprintoperation.c:905 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:275
3911msgid "The GtkPrintSettings used for initializing the dialog"
3912msgstr "GtkPrintSettings, който се ползва за инициализирането на диалога"
3913
3914#: ../gtk/gtkprintoperation.c:923
3915msgid "Job Name"
3916msgstr "Име на задание"
3917
3918#: ../gtk/gtkprintoperation.c:924
3919msgid "A string used for identifying the print job."
3920msgstr "Низ за идентифицирането на заданието за печат"
3921
3922#: ../gtk/gtkprintoperation.c:948
3923msgid "Number of Pages"
3924msgstr "Брой страници"
3925
3926#: ../gtk/gtkprintoperation.c:949
3927msgid "The number of pages in the document."
3928msgstr "Броят страници в документа"
3929
3930#: ../gtk/gtkprintoperation.c:970 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:264
3931msgid "Current Page"
3932msgstr "Текущата страница"
3933
3934#: ../gtk/gtkprintoperation.c:971 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:265
3935msgid "The current page in the document"
3936msgstr "Текущата страница в документа"
3937
3938#: ../gtk/gtkprintoperation.c:992
3939msgid "Use full page"
3940msgstr "Използване на цялата страница"
3941
3942#: ../gtk/gtkprintoperation.c:993
3943msgid ""
3944"TRUE if the origin of the context should be at the corner of the page and "
3945"not the corner of the imageable area"
3946msgstr ""
3947"Истина, ако началото на контекста трябва да е ъгълът на страницата, а не "
3948"ъгълът на зоната за изобразяване"
3949
3950#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1014
3951msgid ""
3952"TRUE if the print operation will continue to report on the print job status "
3953"after the print data has been sent to the printer or print server."
3954msgstr ""
3955"Истина, ако операцията за печат продължава да докладва са състоянието си, "
3956"след като данните за печат са били пратени на принтера или сървъра за печат."
3957
3958#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1031
3959msgid "Unit"
3960msgstr "Единица"
3961
3962#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1032
3963msgid "The unit in which distances can be measured in the context"
3964msgstr "Единицата за разстоянията в този контекст"
3965
3966#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1049
3967msgid "Show Dialog"
3968msgstr "Показване на диалогова кутия"
3969
3970#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1050
3971msgid "TRUE if a progress dialog is shown while printing."
3972msgstr "Истина, ако диалогът за прогрес бива показван докато се печата."
3973
3974#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1073
3975msgid "Allow Async"
3976msgstr "Позволяване на асинхронност"
3977
3978#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1074
3979msgid "TRUE if print process may run asynchronous."
3980msgstr "Истина, ако заданието за печат може да се изпълни асинхронно"
3981
3982#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1096 ../gtk/gtkprintoperation.c:1097
3983msgid "Export filename"
3984msgstr "Име на файл при изнасяне"
3985
3986#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1111
3987msgid "Status"
3988msgstr "Състояние"
3989
3990#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1112
3991msgid "The status of the print operation"
3992msgstr "Състояние на операцията по печата"
3993
3994#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1132
3995msgid "Status String"
3996msgstr "Низ за състоянието"
3997
3998#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1133
3999msgid "A human-readable description of the status"
4000msgstr "Човешко описание на състоянието"
4001
4002#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1151
4003msgid "Custom tab label"
4004msgstr "Потребителски етикет на таб"
4005
4006#: ../gtk/gtkprintoperation.c:1152
4007msgid "Label for the tab containing custom widgets."
4008msgstr "Етикет за таб, съдържащ потребителски графични обекти"
4009
4010#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:257
4011msgid "The GtkPageSetup to use"
4012msgstr "GtkPageSetup, който да се ползва"
4013
4014#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:282
4015msgid "Selected Printer"
4016msgstr "Избраният принтер"
4017
4018#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:283
4019msgid "The GtkPrinter which is selected"
4020msgstr "GtkPrinter, който е избран"
4021
4022#: ../gtk/gtkprogress.c:102
4023msgid "Activity mode"
4024msgstr "Режим на активност"
4025
4026#: ../gtk/gtkprogress.c:103
4027msgid ""
4028"If TRUE, the GtkProgress is in activity mode, meaning that it signals "
4029"something is happening, but not how much of the activity is finished. This "
4030"is used when you're doing something but don't know how long it will take."
4031msgstr ""
4032"Ако е истина, GtkProgress е във режим активност, което означава, че "
4033"сигнализира, когато има някакъв прогрес, но не и каква част от дейността е "
4034"свършена. Това се използва, когато изобразявате дейност с неопределена "
4035"продължителност"
4036
4037#: ../gtk/gtkprogress.c:111
4038msgid "Show text"
4039msgstr "Показване на текст"
4040
4041#: ../gtk/gtkprogress.c:112
4042msgid "Whether the progress is shown as text."
4043msgstr "Дали прогресът да се покаже като текст."
4044
4045#: ../gtk/gtkprogressbar.c:119
4046msgid "The GtkAdjustment connected to the progress bar (Deprecated)"
4047msgstr ""
4048"GtkAdjustment, който е свързан с индикатора за прогрес (да не се ползва)"
4049
4050#: ../gtk/gtkprogressbar.c:135
4051msgid "Bar style"
4052msgstr "Стил на лентата"
4053
4054#: ../gtk/gtkprogressbar.c:136
4055msgid "Specifies the visual style of the bar in percentage mode (Deprecated)"
4056msgstr ""
4057"Стилът на визуализация на лентата в режим на проценти (да не се ползва)"
4058
4059#: ../gtk/gtkprogressbar.c:144
4060msgid "Activity Step"
4061msgstr "Стъпка на активност"
4062
4063#: ../gtk/gtkprogressbar.c:145
4064msgid "The increment used for each iteration in activity mode (Deprecated)"
4065msgstr ""
4066"Нарастване използвано за всяка итерация в активен режим (да не се ползва)"
4067
4068#: ../gtk/gtkprogressbar.c:152
4069msgid "Activity Blocks"
4070msgstr "Блокове за активност"
4071
4072#: ../gtk/gtkprogressbar.c:153
4073msgid ""
4074"The number of blocks which can fit in the progress bar area in activity mode "
4075"(Deprecated)"
4076msgstr ""
4077"Броят блокове, които могат да се наместят в пространството на лентата за "
4078"прогрес в активен режим (да не се ползва)"
4079
4080#: ../gtk/gtkprogressbar.c:160
4081msgid "Discrete Blocks"
4082msgstr "Отделни блокове"
4083
4084#: ../gtk/gtkprogressbar.c:161
4085msgid ""
4086"The number of discrete blocks in a progress bar (when shown in the discrete "
4087"style)"
4088msgstr ""
4089"Броят отделни блокове в лентата за прогрес (когато се показва дискретизирана)"
4090
4091#: ../gtk/gtkprogressbar.c:168
4092msgid "Fraction"
4093msgstr "Част"
4094
4095#: ../gtk/gtkprogressbar.c:169
4096msgid "The fraction of total work that has been completed"
4097msgstr "Част от цялата работа която е извършена"
4098
4099#: ../gtk/gtkprogressbar.c:176
4100msgid "Pulse Step"
4101msgstr "Стъпка на пулс"
4102
4103#: ../gtk/gtkprogressbar.c:177
4104msgid "The fraction of total progress to move the bouncing block when pulsed"
4105msgstr "Частта от общия прогрес, която предизвиква преместване на индикатора"
4106
4107#: ../gtk/gtkprogressbar.c:185
4108msgid "Text to be displayed in the progress bar"
4109msgstr "Текст за показване в лентата за прогрес"
4110
4111#: ../gtk/gtkprogressbar.c:207
4112msgid ""
4113"The preferred place to ellipsize the string, if the progress bar does not "
4114"have enough room to display the entire string, if at all."
4115msgstr ""
4116"Предпочитаното място за съкращаване на низа в случаите, когато лентата за "
4117"прогрес не разполага с достатъчно място да изобрази целия низ, ако въобще го "
4118"изобразява."
4119
4120#: ../gtk/gtkprogressbar.c:214
4121msgid "XSpacing"
4122msgstr "Разредка по X"
4123
4124#: ../gtk/gtkprogressbar.c:215
4125msgid "Extra spacing applied to the width of a progress bar."
4126msgstr "Допълнителна разредка прилагана към широчината на лентата за прогрес."
4127
4128#: ../gtk/gtkprogressbar.c:220
4129msgid "YSpacing"
4130msgstr "Разредка по Y"
4131
4132#: ../gtk/gtkprogressbar.c:221
4133msgid "Extra spacing applied to the height of a progress bar."
4134msgstr "Допълнителна разредка прилагана към височината на лентата за прогрес."
4135
4136#: ../gtk/gtkprogressbar.c:234
4137msgid "Min horizontal bar width"
4138msgstr "Минимална широчина на хоризонтална лента"
4139
4140#: ../gtk/gtkprogressbar.c:235
4141msgid "The minimum horizontal width of the progress bar"
4142msgstr "Минималната широчина на хоризонталната лента за прогрес"
4143
4144#: ../gtk/gtkprogressbar.c:247
4145msgid "Min horizontal bar height"
4146msgstr "Минимална височина на хоризонтална лента"
4147
4148#: ../gtk/gtkprogressbar.c:248
4149msgid "Minimum horizontal height of the progress bar"
4150msgstr "Минимална височина на хоризонталната лента за прогрес"
4151
4152#: ../gtk/gtkprogressbar.c:260
4153msgid "Min vertical bar width"
4154msgstr "Минимална широчина на вертикална лента"
4155
4156#: ../gtk/gtkprogressbar.c:261
4157msgid "The minimum vertical width of the progress bar"
4158msgstr "Минималната широчина на вертикалната лента за прогрес"
4159
4160#: ../gtk/gtkprogressbar.c:273
4161msgid "Min vertical bar height"
4162msgstr "Минимална височина на вертикална лента"
4163
4164#: ../gtk/gtkprogressbar.c:274
4165msgid "The minimum vertical height of the progress bar"
4166msgstr "Минималната височина на вертикалната лента за прогрес"
4167
4168#: ../gtk/gtkradioaction.c:111
4169msgid "The value"
4170msgstr "Стойността"
4171
4172#: ../gtk/gtkradioaction.c:112
4173msgid ""
4174"The value returned by gtk_radio_action_get_current_value() when this action "
4175"is the current action of its group."
4176msgstr ""
4177"Стойността, която се връща от gtk_radio_action_get_current_value(), когато "
4178"това действие е текущото действие на своята група."
4179
4180#: ../gtk/gtkradioaction.c:129
4181msgid "The radio action whose group this action belongs to."
4182msgstr "Действието за радио бутон, към чиято група принадлежи това действие"
4183
4184#: ../gtk/gtkradioaction.c:144
4185msgid "The current value"
4186msgstr "Текущата стойност"
4187
4188#: ../gtk/gtkradioaction.c:145
4189msgid ""
4190"The value property of the currently active member of the group to which this "
4191"action belongs."
4192msgstr ""
4193"Стойността на текущо активният член на групата, към която принадлежи това "
4194"действие."
4195
4196#: ../gtk/gtkradiobutton.c:83
4197msgid "The radio button whose group this widget belongs to."
4198msgstr "Радио бутонът, към чиято група принадлежи този графичен елемент."
4199
4200#: ../gtk/gtkradiomenuitem.c:343
4201msgid "The radio menu item whose group this widget belongs to."
4202msgstr ""
4203"Радио бутонът в меню, към чиято група принадлежи този графичен елемент."
4204
4205#: ../gtk/gtkradiotoolbutton.c:66
4206msgid "The radio tool button whose group this button belongs to."
4207msgstr "Радио бутонът, към чиято група принадлежи този бутон."
4208
4209#: ../gtk/gtkrange.c:337
4210msgid "Update policy"
4211msgstr "Политика на обновяване"
4212
4213#: ../gtk/gtkrange.c:338
4214msgid "How the range should be updated on the screen"
4215msgstr "Как диапазонът ще бъде обновяван на екрана"
4216
4217#: ../gtk/gtkrange.c:347
4218msgid "The GtkAdjustment that contains the current value of this range object"
4219msgstr ""
4220"GtkAdjustment, който съдържа текущата стойност на този обект за диапазон"
4221
4222#: ../gtk/gtkrange.c:354
4223msgid "Inverted"
4224msgstr "Обърнат"
4225
4226#: ../gtk/gtkrange.c:355
4227msgid "Invert direction slider moves to increase range value"
4228msgstr "Обръщане на посоката"
4229
4230#: ../gtk/gtkrange.c:362
4231msgid "Lower stepper sensitivity"
4232msgstr "Чувствителност на позициите надолу"
4233
4234#: ../gtk/gtkrange.c:363
4235msgid ""
4236"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's lower "
4237"side"
4238msgstr ""
4239"Политиката на чувствителност на позициите, които сочат към долната граница "
4240"на интервала"
4241
4242#: ../gtk/gtkrange.c:371
4243msgid "Upper stepper sensitivity"
4244msgstr "Чувствителност на позициите нагоре"
4245
4246#: ../gtk/gtkrange.c:372
4247msgid ""
4248"The sensitivity policy for the stepper that points to the adjustment's upper "
4249"side"
4250msgstr ""
4251"Политиката на чувствителност на позициите, които сочат към горната граница "
4252"на интервала"
4253
4254#: ../gtk/gtkrange.c:389
4255msgid "Show Fill Level"
4256msgstr "Показване на нивото на запълване"
4257
4258#: ../gtk/gtkrange.c:390
4259msgid "Whether to display a fill level indicator graphics on trough."
4260msgstr "Дали да се показва индикатор за запълването върху жлеба на скалата."
4261
4262#: ../gtk/gtkrange.c:406
4263msgid "Restrict to Fill Level"
4264msgstr "Ограничаване до нивото на запълване"
4265
4266#: ../gtk/gtkrange.c:407
4267msgid "Whether to restrict the upper boundary to the fill level."
4268msgstr "Дали горната граница да не се ограничи до нивото на запълване."
4269
4270#: ../gtk/gtkrange.c:422
4271msgid "Fill Level"
4272msgstr "Ниво на запълване"
4273
4274#: ../gtk/gtkrange.c:423
4275msgid "The fill level."
4276msgstr "Нивото на запълване."
4277
4278#: ../gtk/gtkrange.c:431
4279msgid "Slider Width"
4280msgstr "Широчина на плъзгач"
4281
4282#: ../gtk/gtkrange.c:432
4283msgid "Width of scrollbar or scale thumb"
4284msgstr "Широчина на лентата за придвижване или плъзгача за мащабирането"
4285
4286#: ../gtk/gtkrange.c:439
4287msgid "Trough Border"
4288msgstr "Граница на жлеба на скалата"
4289
4290#: ../gtk/gtkrange.c:440
4291msgid "Spacing between thumb/steppers and outer trough bevel"
4292msgstr ""
4293"Разстояние между плъзгача/позициите и външното вдаване на жлеба на скалата"
4294
4295#: ../gtk/gtkrange.c:447
4296msgid "Stepper Size"
4297msgstr "Големина на позициите"
4298
4299#: ../gtk/gtkrange.c:448
4300msgid "Length of step buttons at ends"
4301msgstr "Дължина на бутоните на позициите по краищата"
4302
4303#: ../gtk/gtkrange.c:463
4304msgid "Stepper Spacing"
4305msgstr "Разстояние около позициите на скалата"
4306
4307#: ../gtk/gtkrange.c:464
4308msgid "Spacing between step buttons and thumb"
4309msgstr "Разстояние между бутоните на позициите и плъзгача"
4310
4311#: ../gtk/gtkrange.c:471
4312msgid "Arrow X Displacement"
4313msgstr "Отместване на стрелката по X "
4314
4315#: ../gtk/gtkrange.c:472
4316msgid ""
4317"How far in the x direction to move the arrow when the button is depressed"
4318msgstr ""
4319"На какво разстояние по X да се премества стрелката при натискане на бутона"
4320
4321#: ../gtk/gtkrange.c:479
4322msgid "Arrow Y Displacement"
4323msgstr "Отместване на стрелката по Y"
4324
4325#: ../gtk/gtkrange.c:480
4326msgid ""
4327"How far in the y direction to move the arrow when the button is depressed"
4328msgstr ""
4329"На какво разстояние по Y да се премества стрелката при натискане на бутона"
4330
4331#: ../gtk/gtkrange.c:488
4332msgid "Draw slider ACTIVE during drag"
4333msgstr "Изчертаване на АКТИВЕН плъзгач при влачене"
4334
4335#: ../gtk/gtkrange.c:489
4336msgid ""
4337"With this option set to TRUE, sliders will be drawn ACTIVE and with shadow "
4338"IN while they are dragged"
4339msgstr ""
4340"Когато е истина, плъзгачите ще бъдат изчертавани АКТИВНИ и с ВЪТРЕШНА сянка "
4341"при влачене"
4342
4343#: ../gtk/gtkrange.c:503
4344msgid "Trough Side Details"
4345msgstr "Странични детайли на жлеба"
4346
4347#: ../gtk/gtkrange.c:504
4348msgid ""
4349"When TRUE, the parts of the trough on the two sides of the slider are drawn "
4350"with different details"
4351msgstr ""
4352"Ако е истина, частите на жлеба от двете страни на плъзгача се изчертават с "
4353"различни детайли"
4354
4355#: ../gtk/gtkrange.c:520
4356msgid "Trough Under Steppers"
4357msgstr "Жлеб под стрелките"
4358
4359#: ../gtk/gtkrange.c:521
4360msgid ""
4361"Whether to draw trough for full length of range or exclude the steppers and "
4362"spacing"
4363msgstr ""
4364"Дали жлебът на скалата да се изчертава през целия интервал или да се "
4365"пропускат позициите и отстоянията"
4366
4367#: ../gtk/gtkrange.c:534
4368msgid "Arrow scaling"
4369msgstr "Разрешаване на мащабиране"
4370
4371#: ../gtk/gtkrange.c:535
4372msgid "Arrow scaling with regard to scroll button size"
4373msgstr "Разрешаване на мащабиране на размера на бутона за прелистване"
4374
4375#: ../gtk/gtkrecentaction.c:679 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:206
4376msgid "Show Numbers"
4377msgstr "Показване на номерата"
4378
4379#: ../gtk/gtkrecentaction.c:680 ../gtk/gtkrecentchoosermenu.c:207
4380msgid "Whether the items should be displayed with a number"
4381msgstr "Дали елементите да се показват с номер"
4382
4383#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:120
4384msgid "Recent Manager"
4385msgstr "Управление на последно ползвани"
4386
4387#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:121
4388msgid "The RecentManager object to use"
4389msgstr "Кой обект за последно използвани обекти да се използва"
4390
4391#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:135
4392msgid "Show Private"
4393msgstr "Показване на частните"
4394
4395#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:136
4396msgid "Whether the private items should be displayed"
4397msgstr "Дали частите елементи да бъдат показани"
4398
4399#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:149
4400msgid "Show Tooltips"
4401msgstr "Показване на подсказки"
4402
4403#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:150
4404msgid "Whether there should be a tooltip on the item"
4405msgstr "Дали елементът трябва да има подсказка"
4406
4407#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:162
4408msgid "Show Icons"
4409msgstr "Показване на икони"
4410
4411#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:163
4412msgid "Whether there should be an icon near the item"
4413msgstr "Дали да има икона до елемента"
4414
4415#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:178
4416msgid "Show Not Found"
4417msgstr "Показване, че липсва"
4418
4419#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:179
4420msgid "Whether the items pointing to unavailable resources should be displayed"
4421msgstr ""
4422"Дали елементите сочещи към недостъпни ресурси трябва да бъдат показвани"
4423
4424#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:192
4425msgid "Whether to allow multiple items to be selected"
4426msgstr "Дали е позволен избор на няколко елемента"
4427
4428#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:205
4429msgid "Local only"
4430msgstr "Само локални"
4431
4432#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:206
4433msgid "Whether the selected resource(s) should be limited to local file: URIs"
4434msgstr ""
4435"Дали избраните ресурси да бъдат ограничени само до локални адреси — file:"
4436
4437#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:222 ../gtk/gtkrecentmanager.c:229
4438msgid "Limit"
4439msgstr "Ограничаване"
4440
4441#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:223
4442msgid "The maximum number of items to be displayed"
4443msgstr "Максималният брой елементи, които да бъдат показвани"
4444
4445#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:237
4446msgid "Sort Type"
4447msgstr "Вид подредба"
4448
4449#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:238
4450msgid "The sorting order of the items displayed"
4451msgstr "Редът на подреждане на показваните елементи"
4452
4453#: ../gtk/gtkrecentchooser.c:253
4454msgid "The current filter for selecting which resources are displayed"
4455msgstr "Текущият филтър за избиране, кои ресурси да се показват"
4456
4457#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:215
4458msgid "The full path to the file to be used to store and read the list"
4459msgstr ""
4460"Пълният път към файла, който да се ползва за запазване и прочитане на списъка"
4461
4462#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:230
4463msgid ""
4464"The maximum number of items to be returned by gtk_recent_manager_get_items()"
4465msgstr ""
4466"Максималният брой елементи, които да се връщат от "
4467"gtk_recent_manager_get_items()"
4468
4469#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:246
4470msgid "The size of the recently used resources list"
4471msgstr "Размерът на списък с последно използваните елементи"
4472
4473#: ../gtk/gtkruler.c:90
4474msgid "Lower"
4475msgstr "Начална стойност"
4476
4477#: ../gtk/gtkruler.c:91
4478msgid "Lower limit of ruler"
4479msgstr "Начална стойност на линията"
4480
4481#: ../gtk/gtkruler.c:100
4482msgid "Upper"
4483msgstr "Крайна стойност"
4484
4485#: ../gtk/gtkruler.c:101
4486msgid "Upper limit of ruler"
4487msgstr "Крайната стойност на линията"
4488
4489#: ../gtk/gtkruler.c:111
4490msgid "Position of mark on the ruler"
4491msgstr "Позиции на маркер на линията"
4492
4493#: ../gtk/gtkruler.c:120
4494msgid "Max Size"
4495msgstr "Максимален размер"
4496
4497#: ../gtk/gtkruler.c:121
4498msgid "Maximum size of the ruler"
4499msgstr "Максимален размер на линията"
4500
4501#: ../gtk/gtkruler.c:136
4502msgid "Metric"
4503msgstr "Метрика"
4504
4505#: ../gtk/gtkruler.c:137
4506msgid "The metric used for the ruler"
4507msgstr "Измерваща единица за скалата"
4508
4509#: ../gtk/gtkscale.c:143
4510msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
4511msgstr "Брой десетични цифри, които се показват в стойността"
4512
4513#: ../gtk/gtkscale.c:152
4514msgid "Draw Value"
4515msgstr "Стойност"
4516
4517#: ../gtk/gtkscale.c:153
4518msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
4519msgstr "Дали текущата стойност се показва като низ до плъзгача"
4520
4521#: ../gtk/gtkscale.c:160
4522msgid "Value Position"
4523msgstr "Позицията на стойността"
4524
4525#: ../gtk/gtkscale.c:161
4526msgid "The position in which the current value is displayed"
4527msgstr "Позицията, в която е показана текущата стойност"
4528
4529#: ../gtk/gtkscale.c:168
4530msgid "Slider Length"
4531msgstr "Дължина на плъзгача"
4532
4533#: ../gtk/gtkscale.c:169
4534msgid "Length of scale's slider"
4535msgstr "Дължината на плъзгача"
4536
4537#: ../gtk/gtkscale.c:177
4538msgid "Value spacing"
4539msgstr "Отстояние на стойността"
4540
4541#: ../gtk/gtkscale.c:178
4542msgid "Space between value text and the slider/trough area"
4543msgstr "Разстоянието между текста и плъзгача/жлеба"
4544
4545#: ../gtk/gtkscalebutton.c:192
4546msgid "The orientation of the scale"
4547msgstr "Ориентация на бутона за мащабиране"
4548
4549#: ../gtk/gtkscalebutton.c:201
4550msgid "The value of the scale"
4551msgstr "Стойност на мащабирането"
4552
4553#: ../gtk/gtkscalebutton.c:211
4554msgid "The icon size"
4555msgstr "Размер на иконите"
4556
4557#: ../gtk/gtkscalebutton.c:220
4558msgid ""
4559"The GtkAdjustment that contains the current value of this scale button object"
4560msgstr ""
4561"GtkAdjustment, който съдържа текущата стойност на този обект за бутон за "
4562"мащабиране"
4563
4564#: ../gtk/gtkscalebutton.c:248
4565msgid "Icons"
4566msgstr "Икони"
4567
4568#: ../gtk/gtkscalebutton.c:249
4569msgid "List of icon names"
4570msgstr "Списък с имената на иконите"
4571
4572#: ../gtk/gtkscrollbar.c:50
4573msgid "Minimum Slider Length"
4574msgstr "Минимална дължина на плъзгача в лентата за придвижване"
4575
4576#: ../gtk/gtkscrollbar.c:51
4577msgid "Minimum length of scrollbar slider"
4578msgstr "Минимална дължина на плъзгача в лентата за придвижване"
4579
4580#: ../gtk/gtkscrollbar.c:59
4581msgid "Fixed slider size"
4582msgstr "Фиксиран размер на плъзгача"
4583
4584#: ../gtk/gtkscrollbar.c:60
4585msgid "Don't change slider size, just lock it to the minimum length"
4586msgstr "Дължината на плъзгача в лентата за придвижване не се променя"
4587
4588#: ../gtk/gtkscrollbar.c:84
4589msgid ""
4590"Display a second backward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
4591msgstr ""
4592"Втори бутон със стрелка назад от другата страна на лентата за придвижване"
4593
4594#: ../gtk/gtkscrollbar.c:92
4595msgid ""
4596"Display a second forward arrow button on the opposite end of the scrollbar"
4597msgstr ""
4598"Показван на втори бутон със стрелка напред от другата страна на лентата за "
4599"придвижване"
4600
4601#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:218 ../gtk/gtktext.c:545
4602#: ../gtk/gtktreeview.c:578
4603msgid "Horizontal Adjustment"
4604msgstr "Хоризонтално регулиране"
4605
4606#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:225 ../gtk/gtktext.c:553
4607#: ../gtk/gtktreeview.c:586
4608msgid "Vertical Adjustment"
4609msgstr "Вертикално регулиране"
4610
4611#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:232
4612msgid "Horizontal Scrollbar Policy"
4613msgstr "Политика на хоризонтална лента за придвижване"
4614
4615#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:233
4616msgid "When the horizontal scrollbar is displayed"
4617msgstr "Кога се показва хоризонтална лента за придвижване"
4618
4619#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:240
4620msgid "Vertical Scrollbar Policy"
4621msgstr "Политика на вертикална лента за придвижване"
4622
4623#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:241
4624msgid "When the vertical scrollbar is displayed"
4625msgstr "Кога се показва вертикалната лента за придвижване"
4626
4627#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:249
4628msgid "Window Placement"
4629msgstr "Разполагане на прозорец"
4630
4631#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:250
4632msgid ""
4633"Where the contents are located with respect to the scrollbars. This property "
4634"only takes effect if \"window-placement-set\" is TRUE."
4635msgstr ""
4636"Къде е поместено съдържанието спрямо лентите за придвижване. Това свойство "
4637"се взима предвид, само ако „window-placement-set“ е истина."
4638
4639#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:267
4640msgid "Window Placement Set"
4641msgstr "Разполагане на няколко прозореца"
4642
4643#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:268
4644msgid ""
4645"Whether \"window-placement\" should be used to determine the location of the "
4646"contents with respect to the scrollbars."
4647msgstr ""
4648"Дали „window-placement“ да се ползва при определянето къде е поместено "
4649"съдържанието спрямо лентите за придвижване"
4650
4651#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:274
4652msgid "Shadow Type"
4653msgstr "Вид на сянка"
4654
4655#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:275
4656msgid "Style of bevel around the contents"
4657msgstr "Стилът на вдаването около съдържанието"
4658
4659#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:289
4660msgid "Scrollbars within bevel"
4661msgstr "Ленти за придвижване във вдаването"
4662
4663#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:290
4664msgid "Place scrollbars within the scrolled window's bevel"
4665msgstr "Ленти за придвижване във вдаването на вътрешния прозорец"
4666
4667#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:296
4668msgid "Scrollbar spacing"
4669msgstr "Отстояние на лентата за придвижване"
4670
4671#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:297
4672msgid "Number of pixels between the scrollbars and the scrolled window"
4673msgstr "Брой пиксели между лентите за придвижване и придвижвания прозорец"
4674
4675#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:312
4676msgid "Scrolled Window Placement"
4677msgstr "Разполагане на прозорец с придвижване"
4678
4679#: ../gtk/gtkscrolledwindow.c:313
4680msgid ""
4681"Where the contents of scrolled windows are located with respect to the "
4682"scrollbars, if not overridden by the scrolled window's own placement."
4683msgstr ""
4684"Къде е поместено съдържанието спрямо лентите за придвижване на придвижените "
4685"прозорци, ако няма изрично задаване от прозореца с лентите"
4686
4687#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:105
4688msgid "Draw"
4689msgstr "Изчертаване"
4690
4691#: ../gtk/gtkseparatortoolitem.c:106
4692msgid "Whether the separator is drawn, or just blank"
4693msgstr "Дали разделителят е изчертан или е просто празен"
4694
4695#: ../gtk/gtksettings.c:215
4696msgid "Double Click Time"
4697msgstr "Време на двойно натискане"
4698
4699#: ../gtk/gtksettings.c:216
4700msgid ""
4701"Maximum time allowed between two clicks for them to be considered a double "
4702"click (in milliseconds)"
4703msgstr ""
4704"Максимално време (в милисекунди) между две натискания, за да се обединят в "
4705"двойно натискане"
4706
4707#: ../gtk/gtksettings.c:223
4708msgid "Double Click Distance"
4709msgstr "Разстояние за двойно натискане"
4710
4711#: ../gtk/gtksettings.c:224
4712msgid ""
4713"Maximum distance allowed between two clicks for them to be considered a "
4714"double click (in pixels)"
4715msgstr ""
4716"Максимално разстояние (в пиксели) между две натискания, за да се обединят в "
4717"двойно натискане"
4718
4719#: ../gtk/gtksettings.c:240
4720msgid "Cursor Blink"
4721msgstr "Мигащ показалец"
4722
4723#: ../gtk/gtksettings.c:241
4724msgid "Whether the cursor should blink"
4725msgstr "Дали показалецът ще мига"
4726
4727#: ../gtk/gtksettings.c:248
4728msgid "Cursor Blink Time"
4729msgstr "Време на мигане на показалеца"
4730
4731#: ../gtk/gtksettings.c:249
4732msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds"
4733msgstr "Дължината на цикъла на мигане за курсора в милисекунди"
4734
4735#: ../gtk/gtksettings.c:268
4736msgid "Cursor Blink Timeout"
4737msgstr "Време за спиране на мигането на показалеца"
4738
4739#: ../gtk/gtksettings.c:269
4740msgid "Time after which the cursor stops blinking, in seconds"
4741msgstr "Време, след което курсорът спира да мига, в милисекунди"
4742
4743#: ../gtk/gtksettings.c:276
4744msgid "Split Cursor"
4745msgstr "Отделни показалци"
4746
4747#: ../gtk/gtksettings.c:277
4748msgid ""
4749"Whether two cursors should be displayed for mixed left-to-right and right-to-"
4750"left text"
4751msgstr ""
4752"Дали да се показват два курсора за смесен текст с посока на писане отляво-"
4753"надясно и отдясно-наляво"
4754
4755#: ../gtk/gtksettings.c:284
4756msgid "Theme Name"
4757msgstr "Име на тема"
4758
4759#: ../gtk/gtksettings.c:285
4760msgid "Name of theme RC file to load"
4761msgstr "Име на файл RC за тема, който да се зареди"
4762
4763#: ../gtk/gtksettings.c:293
4764msgid "Icon Theme Name"
4765msgstr "Име на тема за икони"
4766
4767#: ../gtk/gtksettings.c:294
4768msgid "Name of icon theme to use"
4769msgstr "Име на темата за икони, която да се използва"
4770
4771#: ../gtk/gtksettings.c:302
4772msgid "Fallback Icon Theme Name"
4773msgstr "Име на резервната тема за икони"
4774
4775#: ../gtk/gtksettings.c:303
4776msgid "Name of a icon theme to fall back to"
4777msgstr "Име на темата за икони, която да се използва, когато няма друга"
4778
4779#: ../gtk/gtksettings.c:311
4780msgid "Key Theme Name"
4781msgstr "Име на тема за клавиши"
4782
4783#: ../gtk/gtksettings.c:312
4784msgid "Name of key theme RC file to load"
4785msgstr "Име на файл RC с тема за клавишите, който да се зареди"
4786
4787#: ../gtk/gtksettings.c:320
4788msgid "Menu bar accelerator"
4789msgstr "Клавишна комбинация на лента с менюта"
4790
4791#: ../gtk/gtksettings.c:321
4792msgid "Keybinding to activate the menu bar"
4793msgstr "Клавиши за активиране на лентата с менюта"
4794
4795#: ../gtk/gtksettings.c:329
4796msgid "Drag threshold"
4797msgstr "Праг на изтегляне"
4798
4799#: ../gtk/gtksettings.c:330
4800msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
4801msgstr ""
4802"Брой пиксели, на които показалеца да се премести, преди започване на "
4803"изтегляне"
4804
4805#: ../gtk/gtksettings.c:338
4806msgid "Font Name"
4807msgstr "Име на шрифт"
4808
4809#: ../gtk/gtksettings.c:339
4810msgid "Name of default font to use"
4811msgstr "Име на шрифта, който стандартно да се използва"
4812
4813#: ../gtk/gtksettings.c:361
4814msgid "Icon Sizes"
4815msgstr "Размери на икони"
4816
4817#: ../gtk/gtksettings.c:362
4818msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
4819msgstr "Списък размери на икони (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20…"
4820
4821#: ../gtk/gtksettings.c:370
4822msgid "GTK Modules"
4823msgstr "Модули на GTK"
4824
4825#: ../gtk/gtksettings.c:371
4826msgid "List of currently active GTK modules"
4827msgstr "Списъкът с текущо активните модули на GTK"
4828
4829#: ../gtk/gtksettings.c:380
4830msgid "Xft Antialias"
4831msgstr "Заглаждане на Xft"
4832
4833#: ../gtk/gtksettings.c:381
4834msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
4835msgstr "Дали шрифтовете от Xft да бъдат загладени: 0 (не), 1 (да), -1 (стандартната стойност)"
4836
4837#: ../gtk/gtksettings.c:390
4838msgid "Xft Hinting"
4839msgstr "Подсказки на Xft"
4840
4841#: ../gtk/gtksettings.c:391
4842msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
4843msgstr "Дали да се ползват подсказките при заглаждането: 0 (не), 1 (да), -1 (стандартната стойност)"
4844
4845#: ../gtk/gtksettings.c:400
4846msgid "Xft Hint Style"
4847msgstr "Стил на подсказките на Xft"
4848
4849#: ../gtk/gtksettings.c:401
4850msgid ""
4851"What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
4852msgstr ""
4853"Колко силно да се използват подсказките: „hintnone“ (никак), "
4854"„hintslight“ (леко), „hintmedium“ (средно) или „hintfull“ (изцяло)"
4855
4856#: ../gtk/gtksettings.c:410
4857msgid "Xft RGBA"
4858msgstr "Xft RGBA"
4859
4860#: ../gtk/gtksettings.c:411
4861msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
4862msgstr ""
4863"Видът на подпикселното заглаждане: „none“ (никакво), „rgb“ (чзс), "
4864"„bgr“ (сзч), „vrgb“ (Вчзс), „vbgr“ (Всзч)"
4865
4866#: ../gtk/gtksettings.c:420
4867msgid "Xft DPI"
4868msgstr "Xft DPI (тчк./инч)"
4869
4870#: ../gtk/gtksettings.c:421
4871msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
4872msgstr "Разделителната способност на Xft, във вида 1024 * точки/инч. При -1 се ползва стандартната стойност"
4873
4874#: ../gtk/gtksettings.c:430
4875msgid "Cursor theme name"
4876msgstr "Име на тема за показалеца"
4877
4878#: ../gtk/gtksettings.c:431
4879msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
4880msgstr "Име на темата за показалеца, която да се използва или NULL, за да се ползва стандартната тема"
4881
4882#: ../gtk/gtksettings.c:439
4883msgid "Cursor theme size"
4884msgstr "Размер на показалеца"
4885
4886#: ../gtk/gtksettings.c:440
4887msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
4888msgstr "Размерът, който да се използва за показалците или 0, за да се ползва стандартният размер"
4889
4890#: ../gtk/gtksettings.c:450
4891msgid "Alternative button order"
4892msgstr "Алтернативна подредба на бутоните"
4893
4894#: ../gtk/gtksettings.c:451
4895msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
4896msgstr "Дали бутоните в прозорците да използват алтернативна подредба"
4897
4898#: ../gtk/gtksettings.c:468
4899msgid "Alternative sort indicator direction"
4900msgstr "Алтернативна посока на индикаторите за подредба"
4901
4902#: ../gtk/gtksettings.c:469
4903msgid ""
4904"Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
4905"inverted compared to the default (where down means ascending)"
4906msgstr ""
4907"Дали посоката на индикаторите за подредбата в списъчния и дървовидния изглед "
4908"е обърната спрямо стандартната (напр. „надолу“ да означава увеличаване)"
4909
4910#: ../gtk/gtksettings.c:477
4911msgid "Show the 'Input Methods' menu"
4912msgstr "Показване на менюто „Методи за вход“"
4913
4914#: ../gtk/gtksettings.c:478
4915msgid ""
4916"Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
4917"the input method"
4918msgstr ""
4919"Дали контекстните менюта на елементите и текстовите полета ще позволяват да "
4920"се сменя метода за вход"
4921
4922#: ../gtk/gtksettings.c:486
4923msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
4924msgstr "Показване на менюто „Вмъкване на контролен знак на Уникод“"
4925
4926#: ../gtk/gtksettings.c:487
4927msgid ""
4928"Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
4929"control characters"
4930msgstr ""
4931"Дали контекстните менюта на елементите и текстовите полета ще позволяват "
4932"въвеждането на контролни знаци"
4933
4934#: ../gtk/gtksettings.c:495
4935msgid "Start timeout"
4936msgstr "Начало на изтичане"
4937
4938#: ../gtk/gtksettings.c:496
4939msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
4940msgstr "Началното време за изтичане, когато се натисне бутон"
4941
4942#: ../gtk/gtksettings.c:505
4943msgid "Repeat timeout"
4944msgstr "Изтичане на повтаряне"
4945
4946#: ../gtk/gtksettings.c:506
4947msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
4948msgstr "Време за изтичане на повтарянето, когато се натисне бутон"
4949
4950#: ../gtk/gtksettings.c:515
4951msgid "Expand timeout"
4952msgstr "Изтичане на разширение"
4953
4954#: ../gtk/gtksettings.c:516
4955msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
4956msgstr ""
4957"Време за изтичане на разширение, когато графичен обект се разширява в нов "
4958"регион"
4959
4960#: ../gtk/gtksettings.c:551
4961msgid "Color scheme"
4962msgstr "Цветова схема"
4963
4964#: ../gtk/gtksettings.c:552
4965msgid "A palette of named colors for use in themes"
4966msgstr "Палитра с наименувани цветове, която да се ползва в темите"
4967
4968#: ../gtk/gtksettings.c:561
4969msgid "Enable Animations"
4970msgstr "Включване на анимациите"
4971
4972#: ../gtk/gtksettings.c:562
4973msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
4974msgstr "Дали да се включат анимациите на ниво графични обекти"
4975
4976#: ../gtk/gtksettings.c:580
4977msgid "Enable Touchscreen Mode"
4978msgstr "Режим на допир на екрана"
4979
4980#: ../gtk/gtksettings.c:581
4981msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
4982msgstr ""
4983"Когато е истина, към този екран не се доставят събития за докладване на "
4984"действие"
4985
4986#: ../gtk/gtksettings.c:598
4987msgid "Tooltip timeout"
4988msgstr "Време преди подсказка"
4989
4990#: ../gtk/gtksettings.c:599
4991msgid "Timeout before tooltip is shown"
4992msgstr "Време, което трябва да мине, преди да се покаже подсказка"
4993
4994#: ../gtk/gtksettings.c:624
4995msgid "Tooltip browse timeout"
4996msgstr "Време преди подсказка при разглеждане"
4997
4998#: ../gtk/gtksettings.c:625
4999msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
5000msgstr ""
5001"Време, което трябва да мине, преди да се покаже подсказка при режим на "
5002"разглеждане"
5003
5004#: ../gtk/gtksettings.c:646
5005msgid "Tooltip browse mode timeout"
5006msgstr "Време за разглеждане"
5007
5008#: ../gtk/gtksettings.c:647
5009msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
5010msgstr "Време, след което се изключва режимът на разглеждане"
5011
5012#: ../gtk/gtksettings.c:666
5013msgid "Keynav Cursor Only"
5014msgstr "Навигация само с клавишите на курсора"
5015
5016#: ../gtk/gtksettings.c:667
5017msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
5018msgstr ""
5019"Когато е истина, между графичните обекти може да се преминава само с "
5020"клавишите за навигация"
5021
5022#: ../gtk/gtksettings.c:684
5023msgid "Keynav Wrap Around"
5024msgstr "Превъртане при навигация с клавиши"
5025
5026#: ../gtk/gtksettings.c:685
5027msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
5028msgstr ""
5029"Дали да се започва от началния графичен обект след достигането на последния "
5030"при навигация с клавиши"
5031
5032#: ../gtk/gtksettings.c:705
5033msgid "Error Bell"
5034msgstr "Звънец при грешка"
5035
5036#: ../gtk/gtksettings.c:706
5037msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
5038msgstr ""
5039"Ако е истина, грешките при навигацията с клавиатура, както и другите грешки, "
5040"ще се известяват със звук"
5041
5042#: ../gtk/gtksettings.c:723
5043msgid "Color Hash"
5044msgstr "Цветова извадка"
5045
5046#: ../gtk/gtksettings.c:724
5047msgid "A hash table representation of the color scheme."
5048msgstr "Таблица с извадки, която представя цветовата схема."
5049
5050#: ../gtk/gtksettings.c:732
5051msgid "Default file chooser backend"
5052msgstr "Стандартният модул за файлова система"
5053
5054#: ../gtk/gtksettings.c:733
5055msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
5056msgstr "Име на модула за GtkFileChooser, който стандартно да се използва"
5057
5058#: ../gtk/gtksettings.c:750
5059msgid "Default print backend"
5060msgstr "Стандартният модулът за печат"
5061
5062#: ../gtk/gtksettings.c:751
5063msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
5064msgstr "Списък с модули GtkPrintBackend, които стандартно да се използват"
5065
5066#: ../gtk/gtksettings.c:774
5067msgid "Default command to run when displaying a print preview"
5068msgstr "Стандартната команда, която да се изпълни при прегледа преди печат"
5069
5070#: ../gtk/gtksettings.c:775
5071msgid "Command to run when displaying a print preview"
5072msgstr "Команда за изпълнение при прегледа преди печат"
5073
5074#: ../gtk/gtksettings.c:791
5075msgid "Enable Mnemonics"
5076msgstr "Включване на мнемониката"
5077
5078#: ../gtk/gtksettings.c:792
5079msgid "Whether labels should have mnemonics"
5080msgstr "Дали етикетите ще имат мнемонични букви"
5081
5082#: ../gtk/gtksettings.c:808
5083msgid "Enable Accelerators"
5084msgstr "Включване на клавишните комбинации"
5085
5086#: ../gtk/gtksettings.c:809
5087msgid "Whether menu items should have accelerators"
5088msgstr "Дали елементите на менюто ще имат клавишни комбинации"
5089
5090#: ../gtk/gtksettings.c:826
5091msgid "Recent Files Limit"
5092msgstr "Максимален брой на скоро отваряните документи"
5093
5094#: ../gtk/gtksettings.c:827
5095msgid "Number of recently used files"
5096msgstr "Брой на скоро отваряните документи"
5097
5098#: ../gtk/gtksettings.c:841
5099msgid "Default IM module"
5100msgstr "Стандартен модул за вход"
5101
5102#: ../gtk/gtksettings.c:842
5103msgid "Which IM module should be used by default"
5104msgstr "Кой модул за вход стандартно да се ползва"
5105
5106#: ../gtk/gtksettings.c:860
5107msgid "Recent Files Max Age"
5108msgstr "Максимална възраст на скоро отваряните документи"
5109
5110#: ../gtk/gtksettings.c:861
5111msgid "Maximum age of recently used files, in days"
5112msgstr "Максимална възраст в дни на скоро отваряните документи"
5113
5114#: ../gtk/gtksettings.c:870
5115msgid "Fontconfig configuration timestamp"
5116msgstr "Време на настройване на fontconfig"
5117
5118#: ../gtk/gtksettings.c:871
5119msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
5120msgstr "Кога са въведени текущите настройки на fontconfig"
5121
5122#: ../gtk/gtksettings.c:893
5123msgid "Sound Theme Name"
5124msgstr "Име на аудио тема"
5125
5126#: ../gtk/gtksettings.c:894
5127msgid "XDG sound theme name"
5128msgstr "Име на аудио тема по XDG"
5129
5130#. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
5131#: ../gtk/gtksettings.c:916
5132msgid "Audible Input Feedback"
5133msgstr "Звуково известяване при вход"
5134
5135#: ../gtk/gtksettings.c:917
5136msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
5137msgstr "Дали при вход от потребителя да се известява със звук"
5138
5139#: ../gtk/gtksettings.c:938
5140msgid "Enable Event Sounds"
5141msgstr "Включване на звуците при събития"
5142
5143#: ../gtk/gtksettings.c:939
5144msgid "Whether to play any event sounds at all"
5145msgstr "Дали въобще да се пуска звук при събитие"
5146
5147#: ../gtk/gtksettings.c:954
5148msgid "Enable Tooltips"
5149msgstr "Включване на подсказки"
5150
5151#: ../gtk/gtksettings.c:955
5152msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
5153msgstr "Дали да се показват подсказки към графичните обекти"
5154
5155#: ../gtk/gtksizegroup.c:293
5156msgid "Mode"
5157msgstr "Режим"
5158
5159#: ../gtk/gtksizegroup.c:294
5160msgid ""
5161"The directions in which the size group affects the requested sizes of its "
5162"component widgets"
5163msgstr ""
5164"Посоките, в които тази група за размери оказва влияние на заявените размери "
5165"на своите съставни елементи"
5166
5167#: ../gtk/gtksizegroup.c:310
5168msgid "Ignore hidden"
5169msgstr "Игнориране на скритите"
5170
5171#: ../gtk/gtksizegroup.c:311
5172msgid ""
5173"If TRUE, unmapped widgets are ignored when determining the size of the group"
5174msgstr ""
5175"Ако е истина, скритите графични обекти биват пренебрегнати при определяне на "
5176"големината на групата"
5177
5178#: ../gtk/gtkspinbutton.c:209
5179msgid "The adjustment that holds the value of the spinbutton"
5180msgstr "Стъпка, който съдържа стойността на брояча"
5181
5182#: ../gtk/gtkspinbutton.c:216
5183msgid "Climb Rate"
5184msgstr "Скорост на нарастване"
5185
5186#: ../gtk/gtkspinbutton.c:236
5187msgid "Snap to Ticks"
5188msgstr "Придържане към стъпките"
5189
5190#: ../gtk/gtkspinbutton.c:237
5191msgid ""
5192"Whether erroneous values are automatically changed to a spin button's "
5193"nearest step increment"
5194msgstr "Дали невалидните стойности ще се закръглят към най-близката стъпка"
5195
5196#: ../gtk/gtkspinbutton.c:244
5197msgid "Numeric"
5198msgstr "Само цифри"
5199
5200#: ../gtk/gtkspinbutton.c:245
5201msgid "Whether non-numeric characters should be ignored"
5202msgstr "Дали не-цифровите знаци ще бъдат игнорирани"
5203
5204#: ../gtk/gtkspinbutton.c:252
5205msgid "Wrap"
5206msgstr "Превъртане"
5207
5208#: ../gtk/gtkspinbutton.c:253
5209msgid "Whether a spin button should wrap upon reaching its limits"
5210msgstr "Дали броячът ще превърта при достигане на своя лимит"
5211
5212#: ../gtk/gtkspinbutton.c:260
5213msgid "Update Policy"
5214msgstr "Политика на актуализиране"
5215
5216#: ../gtk/gtkspinbutton.c:261
5217msgid ""
5218"Whether the spin button should update always, or only when the value is legal"
5219msgstr "Дали броячът ще се обновява винаги или само при правилна стойност"
5220
5221#: ../gtk/gtkspinbutton.c:270
5222msgid "Reads the current value, or sets a new value"
5223msgstr "Четене на текущата стойност или задаване на нова"
5224
5225#: ../gtk/gtkspinbutton.c:279
5226msgid "Style of bevel around the spin button"
5227msgstr "Стил на вдаването около брояча"
5228
5229#: ../gtk/gtkstatusbar.c:141
5230msgid "Has Resize Grip"
5231msgstr "Дръжка за преоразмеряване"
5232
5233#: ../gtk/gtkstatusbar.c:142
5234msgid "Whether the statusbar has a grip for resizing the toplevel"
5235msgstr ""
5236"Дали лентата за състоянието има дръжка за преоразмеряването на най-горното "
5237"ниво"
5238
5239#: ../gtk/gtkstatusbar.c:187
5240msgid "Style of bevel around the statusbar text"
5241msgstr "Стил на вдаването около лентата за състоянието"
5242
5243#: ../gtk/gtkstatusicon.c:226
5244msgid "GIcon"
5245msgstr "Икона"
5246
5247#: ../gtk/gtkstatusicon.c:244
5248msgid "The size of the icon"
5249msgstr "Размерът на иконата"
5250
5251#: ../gtk/gtkstatusicon.c:254
5252msgid "The screen where this status icon will be displayed"
5253msgstr "Екранът, където ще бъде изобразена тази икона за състоянието"
5254
5255#: ../gtk/gtkstatusicon.c:261
5256msgid "Blinking"
5257msgstr "Мигаща"
5258
5259#: ../gtk/gtkstatusicon.c:262
5260msgid "Whether or not the status icon is blinking"
5261msgstr "Дали иконата за състоянието да мига"
5262
5263#: ../gtk/gtkstatusicon.c:270
5264msgid "Whether or not the status icon is visible"
5265msgstr "Дали иконата за състоянието да е видима"
5266
5267#: ../gtk/gtkstatusicon.c:286
5268msgid "Whether or not the status icon is embedded"
5269msgstr "Дали иконата за състоянието да е вградена"
5270
5271#: ../gtk/gtkstatusicon.c:302 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:96
5272msgid "The orientation of the tray"
5273msgstr "Ориентация на тавата"
5274
5275#: ../gtk/gtktable.c:129
5276msgid "Rows"
5277msgstr "Редове"
5278
5279#: ../gtk/gtktable.c:130
5280msgid "The number of rows in the table"
5281msgstr "Брой редове в таблицата"
5282
5283#: ../gtk/gtktable.c:138
5284msgid "Columns"
5285msgstr "Колони"
5286
5287#: ../gtk/gtktable.c:139
5288msgid "The number of columns in the table"
5289msgstr "Брой колони в таблицата"
5290
5291#: ../gtk/gtktable.c:147
5292msgid "Row spacing"
5293msgstr "Интервалът между редове"
5294
5295#: ../gtk/gtktable.c:148
5296msgid "The amount of space between two consecutive rows"
5297msgstr "Интервалът между два съседни реда"
5298
5299#: ../gtk/gtktable.c:156
5300msgid "Column spacing"
5301msgstr "Разстояние между колони"
5302
5303#: ../gtk/gtktable.c:157
5304msgid "The amount of space between two consecutive columns"
5305msgstr "Разстоянието между две съседни колони"
5306
5307#: ../gtk/gtktable.c:166
5308msgid "If TRUE, the table cells are all the same width/height"
5309msgstr "Ако е истина, клетките на таблицата ще са с еднакви височина/широчина"
5310
5311#: ../gtk/gtktable.c:173
5312msgid "Left attachment"
5313msgstr "Ляво прикачване"
5314
5315#: ../gtk/gtktable.c:180
5316msgid "Right attachment"
5317msgstr "Прикачване отдясно"
5318
5319#: ../gtk/gtktable.c:181
5320msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
5321msgstr ""
5322"Номер на колоната, към който да се прикачи дясната страна на дъщерния елемент"
5323
5324#: ../gtk/gtktable.c:187
5325msgid "Top attachment"
5326msgstr "Прикачване отгоре"
5327
5328#: ../gtk/gtktable.c:188
5329msgid "The row number to attach the top of a child widget to"
5330msgstr ""
5331"Номер на реда, към който да се прикачи горната страна на дъщерния елемент"
5332
5333#: ../gtk/gtktable.c:194
5334msgid "Bottom attachment"
5335msgstr "Долно прикачване"
5336
5337#: ../gtk/gtktable.c:201
5338msgid "Horizontal options"
5339msgstr "Хоризонтални настройки"
5340
5341#: ../gtk/gtktable.c:202
5342msgid "Options specifying the horizontal behaviour of the child"
5343msgstr "Настройки указващи хоризонталното поведение на дъщерния елемент"
5344
5345#: ../gtk/gtktable.c:208
5346msgid "Vertical options"
5347msgstr "Вертикални настройки"
5348
5349#: ../gtk/gtktable.c:209
5350msgid "Options specifying the vertical behaviour of the child"
5351msgstr "Настройки указващи вертикалното поведение на дъщерния елемент"
5352
5353#: ../gtk/gtktable.c:215
5354msgid "Horizontal padding"
5355msgstr "Хоризонтално отстояние"
5356
5357#: ../gtk/gtktable.c:216
5358msgid ""
5359"Extra space to put between the child and its left and right neighbors, in "
5360"pixels"
5361msgstr ""
5362"Допълнително разстояние, което да се добави между дъщерния елемент и "
5363"неговите леви и десни съседи, в пиксели"
5364
5365#: ../gtk/gtktable.c:222
5366msgid "Vertical padding"
5367msgstr "Вертикално отстояние"
5368
5369#: ../gtk/gtktable.c:223
5370msgid ""
5371"Extra space to put between the child and its upper and lower neighbors, in "
5372"pixels"
5373msgstr ""
5374"Допълнително разстояние, което да се добави между дъщерния елемент и "
5375"неговите горни и долни съседи, в пиксели"
5376
5377#: ../gtk/gtktext.c:546
5378msgid "Horizontal adjustment for the text widget"
5379msgstr "Хоризонтално подравняване за графичния обект за текст"
5380
5381#: ../gtk/gtktext.c:554
5382msgid "Vertical adjustment for the text widget"
5383msgstr "Вертикално подравняване за графичния обект за текст"
5384
5385#: ../gtk/gtktext.c:561
5386msgid "Line Wrap"
5387msgstr "Прехвърляне на линия"
5388
5389#: ../gtk/gtktext.c:562
5390msgid "Whether lines are wrapped at widget edges"
5391msgstr "Дали линиите ще се прехвърлят в края на графичния обект"
5392
5393#: ../gtk/gtktext.c:569
5394msgid "Word Wrap"
5395msgstr "Прехвърляне на дума"
5396
5397#: ../gtk/gtktext.c:570
5398msgid "Whether words are wrapped at widget edges"
5399msgstr "Дали думите ще се прехвърлят в края на графичния обект"
5400
5401#: ../gtk/gtktextbuffer.c:179
5402msgid "Tag Table"
5403msgstr "Таблица с етикети"
5404
5405#: ../gtk/gtktextbuffer.c:180
5406msgid "Text Tag Table"
5407msgstr "Таблица с текстови етикети"
5408
5409#: ../gtk/gtktextbuffer.c:198
5410msgid "Current text of the buffer"
5411msgstr "Текущият текст на буфера"
5412
5413#: ../gtk/gtktextbuffer.c:212
5414msgid "Has selection"
5415msgstr "С избрано"
5416
5417#: ../gtk/gtktextbuffer.c:213
5418msgid "Whether the buffer has some text currently selected"
5419msgstr "Дали в буфера има текущо избран текст"
5420
5421#: ../gtk/gtktextbuffer.c:229
5422msgid "Cursor position"
5423msgstr "Позиция на показалеца"
5424
5425#: ../gtk/gtktextbuffer.c:230
5426msgid ""
5427"The position of the insert mark (as offset from the beginning of the buffer)"
5428msgstr "Позиция на вмъкване (отместване от началото на буфера)"
5429
5430#: ../gtk/gtktextbuffer.c:245
5431msgid "Copy target list"
5432msgstr "Списък на копируемите"
5433
5434#: ../gtk/gtktextbuffer.c:246
5435msgid ""
5436"The list of targets this buffer supports for clipboard copying and DND source"
5437msgstr ""
5438"Списъкът с целите, които този буфер поддържа за копиране от буфера и при "
5439"влачене с мишката"
5440
5441#: ../gtk/gtktextbuffer.c:261
5442msgid "Paste target list"
5443msgstr "Списък на поставимите"
5444
5445#: ../gtk/gtktextbuffer.c:262
5446msgid ""
5447"The list of targets this buffer supports for clipboard pasting and DND "
5448"destination"
5449msgstr ""
5450"Списъкът с целите, които този буфер поддържа за поставяне от буфера и при "
5451"влачене с мишката"
5452
5453#: ../gtk/gtktextmark.c:90
5454msgid "Mark name"
5455msgstr "Име на маркер"
5456
5457#: ../gtk/gtktextmark.c:97
5458msgid "Left gravity"
5459msgstr "Лява гравитация"
5460
5461#: ../gtk/gtktextmark.c:98
5462msgid "Whether the mark has left gravity"
5463msgstr "Дали този маркер е с лява гравитация"
5464
5465#: ../gtk/gtktexttag.c:173
5466msgid "Tag name"
5467msgstr "Име на етикет"
5468
5469#: ../gtk/gtktexttag.c:174
5470msgid "Name used to refer to the text tag. NULL for anonymous tags"
5471msgstr ""
5472"Име използвано за обръщение към текстовия етикет. NULL за анонимен етикет"
5473
5474#: ../gtk/gtktexttag.c:192
5475msgid "Background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
5476msgstr "Цвят на фон като GdkColor (възможно незаделен)"
5477
5478#: ../gtk/gtktexttag.c:199
5479msgid "Background full height"
5480msgstr "Изпълване на фона по височина"
5481
5482#: ../gtk/gtktexttag.c:200
5483msgid ""
5484"Whether the background color fills the entire line height or only the height "
5485"of the tagged characters"
5486msgstr ""
5487"Дали цветът на фона ще изпълни цялата височина на реда или само височината "
5488"на знаците с етикет"
5489
5490#: ../gtk/gtktexttag.c:208
5491msgid "Background stipple mask"
5492msgstr "Маска с точки за фон"
5493
5494#: ../gtk/gtktexttag.c:209
5495msgid "Bitmap to use as a mask when drawing the text background"
5496msgstr ""
5497"Побитова карта за използване като маска, когато се изчертава фона за текста"
5498
5499#: ../gtk/gtktexttag.c:226
5500msgid "Foreground color as a (possibly unallocated) GdkColor"
5501msgstr "Цвят на преден план като GdkColor (възможно незаделен)"
5502
5503#: ../gtk/gtktexttag.c:234
5504msgid "Foreground stipple mask"
5505msgstr "Маска с точки за преден план"
5506
5507#: ../gtk/gtktexttag.c:235
5508msgid "Bitmap to use as a mask when drawing the text foreground"
5509msgstr "Побитова карта за маска, когато се изчертава предния план за текста"
5510
5511#: ../gtk/gtktexttag.c:242
5512msgid "Text direction"
5513msgstr "Посока на текст"
5514
5515#: ../gtk/gtktexttag.c:243
5516msgid "Text direction, e.g. right-to-left or left-to-right"
5517msgstr "Посока на текст, напр. от „ляво на дясно“ или от „дясно на ляво“"
5518
5519#: ../gtk/gtktexttag.c:292
5520msgid "Font style as a PangoStyle, e.g. PANGO_STYLE_ITALIC"
5521msgstr "Стил на шрифта като PangoStyle, напр. PANGO_STYLE_ITALIC"
5522
5523#: ../gtk/gtktexttag.c:301
5524msgid "Font variant as a PangoVariant, e.g. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
5525msgstr "Вариант на шрифта като PangoVariant, напр. PANGO_VARIANT_SMALL_CAPS"
5526
5527#: ../gtk/gtktexttag.c:310
5528msgid ""
5529"Font weight as an integer, see predefined values in PangoWeight; for "
5530"example, PANGO_WEIGHT_BOLD"
5531msgstr ""
5532"Тегло на шрифта като цяло число, виж предефинираните стойности в "
5533"PangoWeight, напр. PANGO_WEIGHT_BOLD"
5534
5535#: ../gtk/gtktexttag.c:321
5536msgid "Font stretch as a PangoStretch, e.g. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
5537msgstr "Разтегляне на шрифта като PangoStretch, напр. PANGO_STRETCH_CONDENSED"
5538
5539#: ../gtk/gtktexttag.c:330
5540msgid "Font size in Pango units"
5541msgstr "Размер на шрифт в единици на Pango"
5542
5543#: ../gtk/gtktexttag.c:340
5544msgid ""
5545"Font size as a scale factor relative to the default font size. This properly "
5546"adapts to theme changes etc. so is recommended. Pango predefines some scales "
5547"such as PANGO_SCALE_X_LARGE"
5548msgstr "Размер на шрифта като отношение спрямо стандартния шрифт. Това поле се адаптира към промени на темата, затова използването му се препоръчва. Pango предефинира някои стойности, напр. PANGO_SCALE_X_LARGE"
5549
5550#: ../gtk/gtktexttag.c:360 ../gtk/gtktextview.c:586
5551msgid "Left, right, or center justification"
5552msgstr "Ляво, дясно или центрирано подравняване"
5553
5554#: ../gtk/gtktexttag.c:379
5555msgid ""
5556"The language this text is in, as an ISO code. Pango can use this as a hint "
5557"when rendering the text. If not set, an appropriate default will be used."
5558msgstr "Езикът, на който е този текст, като код на ISO. Pango може да използва това като подсказка, когато изобразява текста. Ако не е зададен, ще се използва подходяща стандартна стойност."
5559
5560#: ../gtk/gtktexttag.c:386
5561msgid "Left margin"
5562msgstr "Ляво поле"
5563
5564#: ../gtk/gtktexttag.c:387 ../gtk/gtktextview.c:595
5565msgid "Width of the left margin in pixels"
5566msgstr "Широчина на лявото поле в пиксели"
5567
5568#: ../gtk/gtktexttag.c:396
5569msgid "Right margin"
5570msgstr "Дясно поле"
5571
5572#: ../gtk/gtktexttag.c:397 ../gtk/gtktextview.c:605
5573msgid "Width of the right margin in pixels"
5574msgstr "Широчина на дясното поле в пиксели"
5575
5576#: ../gtk/gtktexttag.c:407 ../gtk/gtktextview.c:614
5577msgid "Indent"
5578msgstr "Отстъп"
5579
5580#: ../gtk/gtktexttag.c:408 ../gtk/gtktextview.c:615
5581msgid "Amount to indent the paragraph, in pixels"
5582msgstr "Размер на отстъпа на абзац, в пиксели"
5583
5584#: ../gtk/gtktexttag.c:419
5585msgid ""
5586"Offset of text above the baseline (below the baseline if rise is negative) "
5587"in Pango units"
5588msgstr ""
5589"Отместване на текста над основната линия (под базовата линия, ако е "
5590"отрицателно), в единици на Pango"
5591
5592#: ../gtk/gtktexttag.c:428
5593msgid "Pixels above lines"
5594msgstr "Пиксели над редовете"
5595
5596#: ../gtk/gtktexttag.c:429 ../gtk/gtktextview.c:539
5597msgid "Pixels of blank space above paragraphs"
5598msgstr "Празни пиксели над абзаци"
5599
5600#: ../gtk/gtktexttag.c:438
5601msgid "Pixels below lines"
5602msgstr "Пиксели под редовете"
5603
5604#: ../gtk/gtktexttag.c:439 ../gtk/gtktextview.c:549
5605msgid "Pixels of blank space below paragraphs"
5606msgstr "Празни пиксели под абзаци"
5607
5608#: ../gtk/gtktexttag.c:448
5609msgid "Pixels inside wrap"
5610msgstr "Пиксели в зоната на прехвърляне"
5611
5612#: ../gtk/gtktexttag.c:449 ../gtk/gtktextview.c:559
5613msgid "Pixels of blank space between wrapped lines in a paragraph"
5614msgstr "Празни пиксели между пренесени редове в абзац"
5615
5616#: ../gtk/gtktexttag.c:476 ../gtk/gtktextview.c:577
5617msgid ""
5618"Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries"
5619msgstr "Къде да се пренасят редовете — никъде, на границите на дума или знаци"
5620
5621#: ../gtk/gtktexttag.c:485 ../gtk/gtktextview.c:624
5622msgid "Tabs"
5623msgstr "Табулатори"
5624
5625#: ../gtk/gtktexttag.c:486 ../gtk/gtktextview.c:625
5626msgid "Custom tabs for this text"
5627msgstr "Потребителски табулатори за този текст"
5628
5629#: ../gtk/gtktexttag.c:504
5630msgid "Invisible"
5631msgstr "Невидим"
5632
5633#: ../gtk/gtktexttag.c:505
5634msgid "Whether this text is hidden."
5635msgstr "Дали този текст е скрит"
5636
5637#: ../gtk/gtktexttag.c:519
5638msgid "Paragraph background color name"
5639msgstr "Име на фонов цвят на абзаца"
5640
5641#: ../gtk/gtktexttag.c:520
5642msgid "Paragraph background color as a string"
5643msgstr "Цвят на фона на абзаца като низ"
5644
5645#: ../gtk/gtktexttag.c:535
5646msgid "Paragraph background color"
5647msgstr "Цвят на фона на абзаца"
5648
5649#: ../gtk/gtktexttag.c:536
5650msgid "Paragraph background color as a (possibly unallocated) GdkColor"
5651msgstr "Цвят на фон на абзаца като GdkColor (възможно незаделен)"
5652
5653#: ../gtk/gtktexttag.c:554
5654msgid "Margin Accumulates"
5655msgstr "Натрупване на полетата"
5656
5657#: ../gtk/gtktexttag.c:555
5658msgid "Whether left and right margins accumulate."
5659msgstr "Дали лявото и дясното полета се натрупват"
5660
5661#: ../gtk/gtktexttag.c:568
5662msgid "Background full height set"
5663msgstr "Задаване на пълна височина на фон"
5664
5665#: ../gtk/gtktexttag.c:569
5666msgid "Whether this tag affects background height"
5667msgstr "Дали този етикет засяга височината на фона"
5668
5669#: ../gtk/gtktexttag.c:572
5670msgid "Background stipple set"
5671msgstr "Задаване на точки на фон"
5672
5673#: ../gtk/gtktexttag.c:573
5674msgid "Whether this tag affects the background stipple"
5675msgstr "Дали този етикет засяга точките на фона"
5676
5677#: ../gtk/gtktexttag.c:580
5678msgid "Foreground stipple set"
5679msgstr "Задаване на точки на преден план"
5680
5681#: ../gtk/gtktexttag.c:581
5682msgid "Whether this tag affects the foreground stipple"
5683msgstr "Дали този етикет засяга точките на преден план"
5684
5685#: ../gtk/gtktexttag.c:616
5686msgid "Justification set"
5687msgstr "Подравняване"
5688
5689#: ../gtk/gtktexttag.c:617
5690msgid "Whether this tag affects paragraph justification"
5691msgstr "Дали този етикет засяга подравняването на абзац"
5692
5693#: ../gtk/gtktexttag.c:624
5694msgid "Left margin set"
5695msgstr "Задаване на ляво поле"
5696
5697#: ../gtk/gtktexttag.c:625
5698msgid "Whether this tag affects the left margin"
5699msgstr "Дали този етикет засяга лявото поле"
5700
5701#: ../gtk/gtktexttag.c:628
5702msgid "Indent set"
5703msgstr "Задаване на отстъп"
5704
5705#: ../gtk/gtktexttag.c:629
5706msgid "Whether this tag affects indentation"
5707msgstr "Дали този етикет засяга отстъпа"
5708
5709#: ../gtk/gtktexttag.c:636
5710msgid "Pixels above lines set"
5711msgstr "Задаване на пиксели над ред"
5712
5713#: ../gtk/gtktexttag.c:637 ../gtk/gtktexttag.c:641
5714msgid "Whether this tag affects the number of pixels above lines"
5715msgstr "Дали този етикет засяга броя пиксели над редовете"
5716
5717#: ../gtk/gtktexttag.c:640
5718msgid "Pixels below lines set"
5719msgstr "Задаване на пиксели под ред"
5720
5721#: ../gtk/gtktexttag.c:644
5722msgid "Pixels inside wrap set"
5723msgstr "Задаване на пиксели при пренасяне"
5724
5725#: ../gtk/gtktexttag.c:645
5726msgid "Whether this tag affects the number of pixels between wrapped lines"
5727msgstr "Дали този етикет засяга броя пиксели между пренесени редове"
5728
5729#: ../gtk/gtktexttag.c:652
5730msgid "Right margin set"
5731msgstr "Задаване на дясно поле"
5732
5733#: ../gtk/gtktexttag.c:653
5734msgid "Whether this tag affects the right margin"
5735msgstr "Дали този етикет засяга дясното поле"
5736
5737#: ../gtk/gtktexttag.c:660
5738msgid "Wrap mode set"
5739msgstr "Задаване на режим на прехвърляне"
5740
5741#: ../gtk/gtktexttag.c:661
5742msgid "Whether this tag affects line wrap mode"
5743msgstr "Дали този етикет засяга режима на прехвърляне по редове"
5744
5745#: ../gtk/gtktexttag.c:664
5746msgid "Tabs set"
5747msgstr "Задаване на табулатори"
5748
5749#: ../gtk/gtktexttag.c:665
5750msgid "Whether this tag affects tabs"
5751msgstr "Дали този етикет засяга табулаторите"
5752
5753#: ../gtk/gtktexttag.c:668
5754msgid "Invisible set"
5755msgstr "Задаване на невидимост"
5756
5757#: ../gtk/gtktexttag.c:669
5758msgid "Whether this tag affects text visibility"
5759msgstr "Дали този етикет засяга видимостта на текста"
5760
5761#: ../gtk/gtktexttag.c:672
5762msgid "Paragraph background set"
5763msgstr "Задаване на фон на абзаца"
5764
5765#: ../gtk/gtktexttag.c:673
5766msgid "Whether this tag affects the paragraph background color"
5767msgstr "Дали този етикет засяга цвета на фона на абзаца"
5768
5769#: ../gtk/gtktextview.c:538
5770msgid "Pixels Above Lines"
5771msgstr "Пиксели над редове"
5772
5773#: ../gtk/gtktextview.c:548
5774msgid "Pixels Below Lines"
5775msgstr "Пиксели под редове"
5776
5777#: ../gtk/gtktextview.c:558
5778msgid "Pixels Inside Wrap"
5779msgstr "Пиксели в зоната на прехвърляне"
5780
5781#: ../gtk/gtktextview.c:576
5782msgid "Wrap Mode"
5783msgstr "Режим на прехвърляне"
5784
5785#: ../gtk/gtktextview.c:594
5786msgid "Left Margin"
5787msgstr "Ляво поле"
5788
5789#: ../gtk/gtktextview.c:604
5790msgid "Right Margin"
5791msgstr "Дясно поле"
5792
5793#: ../gtk/gtktextview.c:632
5794msgid "Cursor Visible"
5795msgstr "Видим показалец"
5796
5797#: ../gtk/gtktextview.c:633
5798msgid "If the insertion cursor is shown"
5799msgstr "Дали показалецът за вмъкване е показан"
5800
5801#: ../gtk/gtktextview.c:640
5802msgid "Buffer"
5803msgstr "Буфер"
5804
5805#: ../gtk/gtktextview.c:641
5806msgid "The buffer which is displayed"
5807msgstr "Буферът, който се показва"
5808
5809#: ../gtk/gtktextview.c:649
5810msgid "Whether entered text overwrites existing contents"
5811msgstr "Дали новият текст презаписва съществуващия"
5812
5813#: ../gtk/gtktextview.c:656
5814msgid "Accepts tab"
5815msgstr "Приемане на табулатори"
5816
5817#: ../gtk/gtktextview.c:657
5818msgid "Whether Tab will result in a tab character being entered"
5819msgstr "Дали табулаторът означава вмъкване на знак „табулатор“"
5820
5821#: ../gtk/gtktextview.c:666
5822msgid "Error underline color"
5823msgstr "Цвят за подчертаване на грешки"
5824
5825#: ../gtk/gtktextview.c:667
5826msgid "Color with which to draw error-indication underlines"
5827msgstr "Цвят, с който ще се изчертават подчертаванията за грешки"
5828
5829#: ../gtk/gtktoggleaction.c:103
5830msgid "Create the same proxies as a radio action"
5831msgstr "Изчертаване на превключващ бутон като радио бутон"
5832
5833#: ../gtk/gtktoggleaction.c:104
5834msgid "Whether the proxies for this action look like radio action proxies"
5835msgstr ""
5836"Дали представянията на това действие изглеждат като представяния на радио "
5837"бутони"
5838
5839#: ../gtk/gtktoggleaction.c:119
5840msgid "If the toggle action should be active in or not"
5841msgstr "Дали бутонът за превключване да бъде активен или не"
5842
5843#: ../gtk/gtktogglebutton.c:103 ../gtk/gtktoggletoolbutton.c:102
5844msgid "If the toggle button should be pressed in or not"
5845msgstr "Дали бутонът за превключване да бъде натиснат или не"
5846
5847#: ../gtk/gtktogglebutton.c:111
5848msgid "If the toggle button is in an \"in between\" state"
5849msgstr "Ако бутонът за превключване е в „междинно“ състояние"
5850
5851#: ../gtk/gtktogglebutton.c:118
5852msgid "Draw Indicator"
5853msgstr "Изчертаване на индикатор"
5854
5855#: ../gtk/gtktogglebutton.c:119
5856msgid "If the toggle part of the button is displayed"
5857msgstr "Дали частта за превключване на бутона е видима"
5858
5859#: ../gtk/gtktoolbar.c:493
5860msgid "The orientation of the toolbar"
5861msgstr "Ориентация на лентата с инструменти"
5862
5863#: ../gtk/gtktoolbar.c:501
5864msgid "Toolbar Style"
5865msgstr "Стил на лентата с инструменти"
5866
5867#: ../gtk/gtktoolbar.c:502
5868msgid "How to draw the toolbar"
5869msgstr "Как да се изчертава лентата с инструменти"
5870
5871#: ../gtk/gtktoolbar.c:509
5872msgid "Show Arrow"
5873msgstr "Показване на стрелка"
5874
5875#: ../gtk/gtktoolbar.c:510
5876msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
5877msgstr "Дали да се показва стрелка, ако лентата с инструменти е много голяма"
5878
5879#: ../gtk/gtktoolbar.c:525
5880msgid "Tooltips"
5881msgstr "Подсказки"
5882
5883#: ../gtk/gtktoolbar.c:526
5884msgid "If the tooltips of the toolbar should be active or not"
5885msgstr "Дали подсказките да бъдат включени или не"
5886
5887#: ../gtk/gtktoolbar.c:548
5888msgid "Size of icons in this toolbar"
5889msgstr "Размерът на иконите в тази лента с инструменти"
5890
5891#: ../gtk/gtktoolbar.c:563
5892msgid "Icon size set"
5893msgstr "Размер на икона"
5894
5895#: ../gtk/gtktoolbar.c:564
5896msgid "Whether the icon-size property has been set"
5897msgstr "Дали е зададена настройката за размер на икона"
5898
5899#: ../gtk/gtktoolbar.c:573
5900msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
5901msgstr ""
5902"Дали елементът да получава допълнително пространство, когато лентата расте"
5903
5904#: ../gtk/gtktoolbar.c:581
5905msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
5906msgstr "Дали елементът да е със същия размер като аналогичните елементи"
5907
5908#: ../gtk/gtktoolbar.c:588
5909msgid "Spacer size"
5910msgstr "Размер на разделителите"
5911
5912#: ../gtk/gtktoolbar.c:589
5913msgid "Size of spacers"
5914msgstr "Размерът на разделителите"
5915
5916#: ../gtk/gtktoolbar.c:598
5917msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
5918msgstr "Размерът на рамката между сянката на лентата с инструменти и бутоните"
5919
5920#: ../gtk/gtktoolbar.c:606
5921msgid "Maximum child expand"
5922msgstr "Максимално разширяване на дъщерен елемент"
5923
5924#: ../gtk/gtktoolbar.c:607
5925msgid "Maximum amount of space an expandable item will be given"
5926msgstr "Максималното място, което ще бъде отделено на разширим елемент"
5927
5928#: ../gtk/gtktoolbar.c:615
5929msgid "Space style"
5930msgstr "Стил на разделители"
5931
5932#: ../gtk/gtktoolbar.c:616
5933msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
5934msgstr "Дали разделителите са вертикални линии или са празни пространства"
5935
5936#: ../gtk/gtktoolbar.c:623
5937msgid "Button relief"
5938msgstr "Вдаване на бутон"
5939
5940#: ../gtk/gtktoolbar.c:624
5941msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
5942msgstr "Тип на вдаването на бутоните"
5943
5944#: ../gtk/gtktoolbar.c:631
5945msgid "Style of bevel around the toolbar"
5946msgstr "Стилът на вдаването на лентата с инструменти"
5947
5948#: ../gtk/gtktoolbar.c:637
5949msgid "Toolbar style"
5950msgstr "Стил на лентата с инструменти"
5951
5952#: ../gtk/gtktoolbar.c:638
5953msgid ""
5954"Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
5955msgstr "Дали лентата ще има само текст, текст и икони или само икони, и т.н."
5956
5957#: ../gtk/gtktoolbar.c:644
5958msgid "Toolbar icon size"
5959msgstr "Размер на иконите в лентите с инструменти"
5960
5961#: ../gtk/gtktoolbar.c:645
5962msgid "Size of icons in default toolbars"
5963msgstr "Размерът на иконите в стандартните ленти с инструменти"
5964
5965#: ../gtk/gtktoolbutton.c:181
5966msgid "Text to show in the item."
5967msgstr "Текст, който да е показан в елемента"
5968
5969#: ../gtk/gtktoolbutton.c:188
5970msgid ""
5971"If set, an underline in the label property indicates that the next character "
5972"should be used for the mnemonic accelerator key in the overflow menu"
5973msgstr "Ако е зададено, „_“ означава, че следващият знак ще бъде използван за клавишна комбинация в прелялото меню"
5974
5975#: ../gtk/gtktoolbutton.c:195
5976msgid "Widget to use as the item label"
5977msgstr "Графичен обект, който да се ползва като етикет"
5978
5979#: ../gtk/gtktoolbutton.c:201
5980msgid "Stock Id"
5981msgstr "Номенклатурен идентификатор"
5982
5983#: ../gtk/gtktoolbutton.c:202
5984msgid "The stock icon displayed on the item"
5985msgstr "Стандартната икона, която е изобразена в елемента"
5986
5987#: ../gtk/gtktoolbutton.c:218
5988msgid "Icon name"
5989msgstr "Име на икона"
5990
5991#: ../gtk/gtktoolbutton.c:219
5992msgid "The name of the themed icon displayed on the item"
5993msgstr "Име на вградената икона, която е изобразена в елемента"
5994
5995#: ../gtk/gtktoolbutton.c:225
5996msgid "Icon widget"
5997msgstr "Графичен обект за икони"
5998
5999#: ../gtk/gtktoolbutton.c:226
6000msgid "Icon widget to display in the item"
6001msgstr "Графичен обект за икона, който да се показва в елемента"
6002
6003#: ../gtk/gtktoolbutton.c:239
6004msgid "Icon spacing"
6005msgstr "Разредка на икона"
6006
6007#: ../gtk/gtktoolbutton.c:240
6008msgid "Spacing in pixels between the icon and label"
6009msgstr "Разстояние между иконата и етикета в пиксели"
6010
6011#: ../gtk/gtktoolitem.c:171
6012msgid ""
6013"Whether the toolbar item is considered important. When TRUE, toolbar buttons "
6014"show text in GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ mode"
6015msgstr ""
6016"Дали елементът от лентата за инструменти е важен. Ако е зададено истина, "
6017"бутонът на лентата с инструменти показва текст в режим GTK_TOOLBAR_BOTH_HORIZ"
6018
6019#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:274
6020msgid "TreeModelSort Model"
6021msgstr "Подредба в дървовиден модел"
6022
6023#: ../gtk/gtktreemodelsort.c:275
6024msgid "The model for the TreeModelSort to sort"
6025msgstr "Режимът за подредба на дървовиден режим"
6026
6027#: ../gtk/gtktreeview.c:570
6028msgid "TreeView Model"
6029msgstr "Дървовиден режим"
6030
6031#: ../gtk/gtktreeview.c:571
6032msgid "The model for the tree view"
6033msgstr "Режим на дървовиден изглед"
6034
6035#: ../gtk/gtktreeview.c:579
6036msgid "Horizontal Adjustment for the widget"
6037msgstr "Хоризонтално подравняване за графичен обект"
6038
6039#: ../gtk/gtktreeview.c:587
6040msgid "Vertical Adjustment for the widget"
6041msgstr "Вертикално подравняване за графичен обект"
6042
6043#: ../gtk/gtktreeview.c:594
6044msgid "Headers Visible"
6045msgstr "Видими заглавия"
6046
6047#: ../gtk/gtktreeview.c:595
6048msgid "Show the column header buttons"
6049msgstr "Показване на бутоните в заглавието на колоните"
6050
6051#: ../gtk/gtktreeview.c:602
6052msgid "Headers Clickable"
6053msgstr "Заглавията могат да се натискат"
6054
6055#: ../gtk/gtktreeview.c:603
6056msgid "Column headers respond to click events"
6057msgstr "Заглавията на колоните могат да се натискат"
6058
6059#: ../gtk/gtktreeview.c:610
6060msgid "Expander Column"
6061msgstr "Разширяваща се колона"
6062
6063#: ../gtk/gtktreeview.c:611
6064msgid "Set the column for the expander column"
6065msgstr "Задаване на колона за разширение"
6066
6067#: ../gtk/gtktreeview.c:626
6068msgid "Rules Hint"
6069msgstr "Подсказки за правила"
6070
6071#: ../gtk/gtktreeview.c:627
6072msgid "Set a hint to the theme engine to draw rows in alternating colors"
6073msgstr ""
6074"Задаване на подсказки за темата да изчертава редовете в редуващи се цветове"
6075
6076#: ../gtk/gtktreeview.c:634
6077msgid "Enable Search"
6078msgstr "Разрешаване на търсене"
6079
6080#: ../gtk/gtktreeview.c:635
6081msgid "View allows user to search through columns interactively"
6082msgstr ""
6083"Изгледът позволява на потребителите да претърсват колоните интерактивно"
6084
6085#: ../gtk/gtktreeview.c:642
6086msgid "Search Column"
6087msgstr "Колона за търсене"
6088
6089#: ../gtk/gtktreeview.c:643
6090msgid "Model column to search through when searching through code"
6091msgstr "Колона от модела, в която се търси"
6092
6093#: ../gtk/gtktreeview.c:663
6094msgid "Fixed Height Mode"
6095msgstr "Режим „еднаква височина“"
6096
6097#: ../gtk/gtktreeview.c:664
6098msgid "Speeds up GtkTreeView by assuming that all rows have the same height"
6099msgstr ""
6100"Ускоряване на GtkTreeView чрез предположението, че всички редове имат същата "
6101"височина"
6102
6103#: ../gtk/gtktreeview.c:684
6104msgid "Hover Selection"
6105msgstr "Следящ избор"
6106
6107#: ../gtk/gtktreeview.c:685
6108msgid "Whether the selection should follow the pointer"
6109msgstr "Дали изборът да следва показателя"
6110
6111#: ../gtk/gtktreeview.c:704
6112msgid "Hover Expand"
6113msgstr "Следване на разширяването"
6114
6115#: ../gtk/gtktreeview.c:705
6116msgid ""
6117"Whether rows should be expanded/collapsed when the pointer moves over them"
6118msgstr ""
6119"Дали редовете да се разширяват и свиват при преминаване на показалец върху "
6120"тях"
6121
6122#: ../gtk/gtktreeview.c:719
6123msgid "Show Expanders"
6124msgstr "Показване на разширители"
6125
6126#: ../gtk/gtktreeview.c:720
6127msgid "View has expanders"
6128msgstr "Изгледът има разширители"
6129
6130#: ../gtk/gtktreeview.c:734
6131msgid "Level Indentation"
6132msgstr "Отстъп на ниво"
6133
6134#: ../gtk/gtktreeview.c:735
6135msgid "Extra indentation for each level"
6136msgstr "Допълнителен достъп за всяко ниво"
6137
6138#: ../gtk/gtktreeview.c:744
6139msgid "Rubber Banding"
6140msgstr "Свързване"
6141
6142#: ../gtk/gtktreeview.c:745
6143msgid ""
6144"Whether to enable selection of multiple items by dragging the mouse pointer"
6145msgstr ""
6146"Дали е позволен избор на множество елементи с провлачване на показалеца"
6147
6148#: ../gtk/gtktreeview.c:752
6149msgid "Enable Grid Lines"
6150msgstr "Включване на мрежата от линии"
6151
6152#: ../gtk/gtktreeview.c:753
6153msgid "Whether grid lines should be drawn in the tree view"
6154msgstr "Дали мрежата от линии да се показва в дървовидния изглед"
6155
6156#: ../gtk/gtktreeview.c:761
6157msgid "Enable Tree Lines"
6158msgstr "Включване на линиите на дървото"
6159
6160#: ../gtk/gtktreeview.c:762
6161msgid "Whether tree lines should be drawn in the tree view"
6162msgstr "Дали линиите на дървото да се показват в дървовидния изглед"
6163
6164#: ../gtk/gtktreeview.c:770
6165msgid "The column in the model containing the tooltip texts for the rows"
6166msgstr "Колоната в модела, от която да се взимат подсказките за редовете"
6167
6168#: ../gtk/gtktreeview.c:792
6169msgid "Vertical Separator Width"
6170msgstr "Широчина на вертикален разделител"
6171
6172#: ../gtk/gtktreeview.c:793
6173msgid "Vertical space between cells.  Must be an even number"
6174msgstr "Вертикално разстояние между клетки. Трябва да е четно число"
6175
6176#: ../gtk/gtktreeview.c:801
6177msgid "Horizontal Separator Width"
6178msgstr "Широчина на хоризонтален разделител"
6179
6180#: ../gtk/gtktreeview.c:802
6181msgid "Horizontal space between cells.  Must be an even number"
6182msgstr "Хоризонтално разстояние между клетки. Трябва да е четно число"
6183
6184#: ../gtk/gtktreeview.c:810
6185msgid "Allow Rules"
6186msgstr "Позволяване на правила"
6187
6188#: ../gtk/gtktreeview.c:811
6189msgid "Allow drawing of alternating color rows"
6190msgstr "Редуващи се цветове на редове"
6191
6192#: ../gtk/gtktreeview.c:817
6193msgid "Indent Expanders"
6194msgstr "Отместване на разширителите"
6195
6196#: ../gtk/gtktreeview.c:818
6197msgid "Make the expanders indented"
6198msgstr "Отместване на разширителите"
6199
6200#: ../gtk/gtktreeview.c:824
6201msgid "Even Row Color"
6202msgstr "Цвят за четен ред"
6203
6204#: ../gtk/gtktreeview.c:825
6205msgid "Color to use for even rows"
6206msgstr "Цветът, който да се използва за четни редове"
6207
6208#: ../gtk/gtktreeview.c:831
6209msgid "Odd Row Color"
6210msgstr "Цвят за нечетен ред"
6211
6212#: ../gtk/gtktreeview.c:832
6213msgid "Color to use for odd rows"
6214msgstr "Цветът, който да се използва за нечетни редове"
6215
6216#: ../gtk/gtktreeview.c:838
6217msgid "Row Ending details"
6218msgstr "Настройки за края на ред"
6219
6220#: ../gtk/gtktreeview.c:839
6221msgid "Enable extended row background theming"
6222msgstr "Допълнителна тема на фона на ред"
6223
6224#: ../gtk/gtktreeview.c:845
6225msgid "Grid line width"
6226msgstr "Широчина на линиите в мрежата"
6227
6228#: ../gtk/gtktreeview.c:846
6229msgid "Width, in pixels, of the tree view grid lines"
6230msgstr "Широчина, в пиксели, на линиите в мрежата в дървовидния изглед"
6231
6232#: ../gtk/gtktreeview.c:852
6233msgid "Tree line width"
6234msgstr "Широчина на линиите за дървото"
6235
6236#: ../gtk/gtktreeview.c:853
6237msgid "Width, in pixels, of the tree view lines"
6238msgstr "Широчина, в пиксели, на линиите за дървото в дървовидния изглед"
6239
6240#: ../gtk/gtktreeview.c:859
6241msgid "Grid line pattern"
6242msgstr "Шаблон за линията за мрежата"
6243
6244#: ../gtk/gtktreeview.c:860
6245msgid "Dash pattern used to draw the tree view grid lines"
6246msgstr ""
6247"Шаблон с тирета използван за изчертаване на линиите на мрежата в дървовидния "
6248"изглед"
6249
6250#: ../gtk/gtktreeview.c:866
6251msgid "Tree line pattern"
6252msgstr "Шаблон за линията на дървото"
6253
6254#: ../gtk/gtktreeview.c:867
6255msgid "Dash pattern used to draw the tree view lines"
6256msgstr ""
6257"Шаблон с тирета използван за изчертаване на линиите на дървото в дървовидния "
6258"изглед"
6259
6260#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:192
6261msgid "Whether to display the column"
6262msgstr "Дали да се показва колоната"
6263
6264#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:199 ../gtk/gtkwindow.c:523
6265msgid "Resizable"
6266msgstr "Възможна промяна на размера"
6267
6268#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:200
6269msgid "Column is user-resizable"
6270msgstr "Колона с възможност за промяна на размера"
6271
6272#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:208
6273msgid "Current width of the column"
6274msgstr "Текуща широчина на колоната"
6275
6276#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:217
6277msgid "Space which is inserted between cells"
6278msgstr "Пространството, което се вмъква между клетките"
6279
6280#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:225
6281msgid "Sizing"
6282msgstr "Оразмеряване"
6283
6284#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:226
6285msgid "Resize mode of the column"
6286msgstr "Режим на промяна размера на колоната"
6287
6288#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:234
6289msgid "Fixed Width"
6290msgstr "Фиксирана широчина"
6291
6292#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:235
6293msgid "Current fixed width of the column"
6294msgstr "Текуща фиксирана широчина на колоната"
6295
6296#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:244
6297msgid "Minimum Width"
6298msgstr "Минимална широчина"
6299
6300#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:245
6301msgid "Minimum allowed width of the column"
6302msgstr "Минимална позволена широчина на колона"
6303
6304#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:254
6305msgid "Maximum Width"
6306msgstr "Максимална широчина"
6307
6308#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:255
6309msgid "Maximum allowed width of the column"
6310msgstr "Максимална позволена широчина на колона"
6311
6312#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:265
6313msgid "Title to appear in column header"
6314msgstr "Текст за заглавие на колона"
6315
6316#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
6317msgid "Column gets share of extra width allocated to the widget"
6318msgstr ""
6319"Колоната получава дял от допълнителното пространство, което се дава на "
6320"графичния обект"
6321
6322#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:280
6323msgid "Clickable"
6324msgstr "Възможност за натискане"
6325
6326#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:281
6327msgid "Whether the header can be clicked"
6328msgstr "Дали заглавието може да бъде натискано"
6329
6330#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:289
6331msgid "Widget"
6332msgstr "Графичен обект"
6333
6334#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:290
6335msgid "Widget to put in column header button instead of column title"
6336msgstr "Графичен обект за поставяне в заглавието на колона вместо заглавие"
6337
6338#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:298
6339msgid "X Alignment of the column header text or widget"
6340msgstr "Подравняване по X на текст на заглавие на колона или графичен обект"
6341
6342#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:308
6343msgid "Whether the column can be reordered around the headers"
6344msgstr "Дали колоната може да бъде преподреждана по заглавията"
6345
6346#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:315
6347msgid "Sort indicator"
6348msgstr "Индикатор за подредба"
6349
6350#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
6351msgid "Whether to show a sort indicator"
6352msgstr "Дали да се показва индикатор за подредба"
6353
6354#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:323
6355msgid "Sort order"
6356msgstr "Ред на подредба"
6357
6358#: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:324
6359msgid "Sort direction the sort indicator should indicate"
6360msgstr "Ред на подреждане, който да се указва от индикатора за подредба"
6361
6362#: ../gtk/gtkuimanager.c:221
6363msgid "Whether tearoff menu items should be added to menus"
6364msgstr "Дали откъснатите елементи на менюто да се добавят към менюто"
6365
6366#: ../gtk/gtkuimanager.c:228
6367msgid "Merged UI definition"
6368msgstr "Включени дефиниции на ГПИ"
6369
6370#: ../gtk/gtkuimanager.c:229
6371msgid "An XML string describing the merged UI"
6372msgstr "Низ на XML, описващ включения ГПИ"
6373
6374#: ../gtk/gtkviewport.c:107
6375msgid ""
6376"The GtkAdjustment that determines the values of the horizontal position for "
6377"this viewport"
6378msgstr ""
6379"GtkAdjustment, който определя стойностите на хоризонталното положение за "
6380"този изглед"
6381
6382#: ../gtk/gtkviewport.c:115
6383msgid ""
6384"The GtkAdjustment that determines the values of the vertical position for "
6385"this viewport"
6386msgstr ""
6387"GtkAdjustment, който определя стойностите на вертикалното положение за този "
6388"изглед"
6389
6390#: ../gtk/gtkviewport.c:123
6391msgid "Determines how the shadowed box around the viewport is drawn"
6392msgstr "Определяне на изчертаването на засенчващата кутия около изгледа"
6393
6394#: ../gtk/gtkwidget.c:483
6395msgid "Widget name"
6396msgstr "Име на графичен обект"
6397
6398#: ../gtk/gtkwidget.c:484
6399msgid "The name of the widget"
6400msgstr "Името на графичният обект"
6401
6402#: ../gtk/gtkwidget.c:490
6403msgid "Parent widget"
6404msgstr "Родителски графичен обект"
6405
6406#: ../gtk/gtkwidget.c:491
6407msgid "The parent widget of this widget. Must be a Container widget"
6408msgstr "Родителски елемент на този елемент. Трябва да бъде елемент-контейнер"
6409
6410#: ../gtk/gtkwidget.c:498
6411msgid "Width request"
6412msgstr "Заявена широчина"
6413
6414#: ../gtk/gtkwidget.c:499
6415msgid ""
6416"Override for width request of the widget, or -1 if natural request should be "
6417"used"
6418msgstr ""
6419"Игнориране на заявката за широчина на елемента или -1, ако трябва да бъде "
6420"използвана естествено заявената широчина"
6421
6422#: ../gtk/gtkwidget.c:507
6423msgid "Height request"
6424msgstr "Заявена височина"
6425
6426#: ../gtk/gtkwidget.c:508
6427msgid ""
6428"Override for height request of the widget, or -1 if natural request should "
6429"be used"
6430msgstr ""
6431"Игнориране на заявката за височина на елемента или -1, ако трябва да бъде "
6432"използвана естествено заявената височина"
6433
6434#: ../gtk/gtkwidget.c:517
6435msgid "Whether the widget is visible"
6436msgstr "Дали графичният обект е видим"
6437
6438#: ../gtk/gtkwidget.c:524
6439msgid "Whether the widget responds to input"
6440msgstr "Дали графичният обект ще използва на входа"
6441
6442#: ../gtk/gtkwidget.c:530
6443msgid "Application paintable"
6444msgstr "Изчертава се от програмата"
6445
6446#: ../gtk/gtkwidget.c:531
6447msgid "Whether the application will paint directly on the widget"
6448msgstr "Дали програмата ще чертае директно в графичния обект"
6449
6450#: ../gtk/gtkwidget.c:537
6451msgid "Can focus"
6452msgstr "Може да има фокус"
6453
6454#: ../gtk/gtkwidget.c:538
6455msgid "Whether the widget can accept the input focus"
6456msgstr "Дали графичният обект може да приема входен фокус"
6457
6458#: ../gtk/gtkwidget.c:544
6459msgid "Has focus"
6460msgstr "С фокус"
6461
6462#: ../gtk/gtkwidget.c:545
6463msgid "Whether the widget has the input focus"
6464msgstr "Дали графичният обект има входен фокус"
6465
6466#: ../gtk/gtkwidget.c:551
6467msgid "Is focus"
6468msgstr "E фокус"
6469
6470#: ../gtk/gtkwidget.c:552
6471msgid "Whether the widget is the focus widget within the toplevel"
6472msgstr "Дали графичният обект е фокус в прозореца отгоре"
6473
6474#: ../gtk/gtkwidget.c:558
6475msgid "Can default"
6476msgstr "Може да е стандартен"
6477
6478#: ../gtk/gtkwidget.c:559
6479msgid "Whether the widget can be the default widget"
6480msgstr "Дали графичният обект може да бъде стандартния"
6481
6482#: ../gtk/gtkwidget.c:565
6483msgid "Has default"
6484msgstr "Е стандартния"
6485
6486#: ../gtk/gtkwidget.c:566
6487msgid "Whether the widget is the default widget"
6488msgstr "Дали графичният обект е стандартният"
6489
6490#: ../gtk/gtkwidget.c:572
6491msgid "Receives default"
6492msgstr "Стандартно — получаване"
6493
6494#: ../gtk/gtkwidget.c:573
6495msgid "If TRUE, the widget will receive the default action when it is focused"
6496msgstr "Ако е истина, графичният обект ще получи стандартните действия, когато е фокусиран"
6497
6498#: ../gtk/gtkwidget.c:579
6499msgid "Composite child"
6500msgstr "Съставен дъщерен елемент"
6501
6502#: ../gtk/gtkwidget.c:580
6503msgid "Whether the widget is part of a composite widget"
6504msgstr "Дали графичният обект е част от друг съставен графичен обект"
6505
6506#: ../gtk/gtkwidget.c:586
6507msgid "Style"
6508msgstr "Стил"
6509
6510#: ../gtk/gtkwidget.c:587
6511msgid ""
6512"The style of the widget, which contains information about how it will look "
6513"(colors etc)"
6514msgstr ""
6515"Стилът на графичния обект — информация за това как ще изглежда (цвят и др.)"
6516
6517#: ../gtk/gtkwidget.c:593
6518msgid "Events"
6519msgstr "Събития"
6520
6521#: ../gtk/gtkwidget.c:594
6522msgid "The event mask that decides what kind of GdkEvents this widget gets"
6523msgstr ""
6524"Маската на събития, които определят видовете GdkEvents, които този графичен "
6525"обект получава"
6526
6527#: ../gtk/gtkwidget.c:601
6528msgid "Extension events"
6529msgstr "Разширени събития"
6530
6531#: ../gtk/gtkwidget.c:602
6532msgid "The mask that decides what kind of extension events this widget gets"
6533msgstr ""
6534"Маската, която определя какъв вид разширени събития получава този обект"
6535
6536#: ../gtk/gtkwidget.c:609
6537msgid "No show all"
6538msgstr "Да не се показват всички"
6539
6540#: ../gtk/gtkwidget.c:610
6541msgid "Whether gtk_widget_show_all() should not affect this widget"
6542msgstr "Дали gtk_widget_show_all() да не влияе на този обект"
6543
6544#: ../gtk/gtkwidget.c:632
6545msgid "Has tooltip"
6546msgstr "С подсказка"
6547
6548#: ../gtk/gtkwidget.c:633
6549msgid "Whether this widget has a tooltip"
6550msgstr "Дали графичният обект има подсказка"
6551
6552#: ../gtk/gtkwidget.c:653
6553msgid "Tooltip Text"
6554msgstr "Текстът на подсказка"
6555
6556#: ../gtk/gtkwidget.c:654 ../gtk/gtkwidget.c:675
6557msgid "The contents of the tooltip for this widget"
6558msgstr "Съдържание на подсказката за този графичен обект"
6559
6560#: ../gtk/gtkwidget.c:674
6561msgid "Tooltip markup"
6562msgstr "Съдържание на подсказката"
6563
6564#: ../gtk/gtkwidget.c:689
6565msgid "Window"
6566msgstr "Прозорец"
6567
6568#: ../gtk/gtkwidget.c:690
6569msgid "The widget's window if it is realized"
6570msgstr "Прозорец на графичния обект, ако го има"
6571
6572#: ../gtk/gtkwidget.c:2208
6573msgid "Interior Focus"
6574msgstr "Вътрешен фокус"
6575
6576#: ../gtk/gtkwidget.c:2209
6577msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
6578msgstr "Дали да се изчертава индикатор за фокус вътре в графични обекти"
6579
6580#: ../gtk/gtkwidget.c:2215
6581msgid "Focus linewidth"
6582msgstr "Широчина на линията за фокус"
6583
6584#: ../gtk/gtkwidget.c:2216
6585msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
6586msgstr "Широчина, в пиксели, за линията на индикатора на фокус"
6587
6588#: ../gtk/gtkwidget.c:2222
6589msgid "Focus line dash pattern"
6590msgstr "Шаблон за линия с пунктир за фокуса"
6591
6592#: ../gtk/gtkwidget.c:2223
6593msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
6594msgstr "Шаблон с тирета използван за изчертаване на индикатор за фокус"
6595
6596#: ../gtk/gtkwidget.c:2228
6597msgid "Focus padding"
6598msgstr "Рамка на фокуса"
6599
6600#: ../gtk/gtkwidget.c:2229
6601msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
6602msgstr ""
6603"Широчина в пиксели между индикатора за фокус и кутията на графичния обект"
6604
6605#: ../gtk/gtkwidget.c:2234
6606msgid "Cursor color"
6607msgstr "Цвят на показалец"
6608
6609#: ../gtk/gtkwidget.c:2235
6610msgid "Color with which to draw insertion cursor"
6611msgstr "Цвят, с който ще се изчертава показалеца за вмъкване"
6612
6613#: ../gtk/gtkwidget.c:2240
6614msgid "Secondary cursor color"
6615msgstr "Цвят на втория показалец"
6616
6617#: ../gtk/gtkwidget.c:2241
6618msgid ""
6619"Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
6620"right-to-left and left-to-right text"
6621msgstr ""
6622"Цвят, с който ще се изчертава вторият показалец за вмъкване при редактиране "
6623"на текст с различни посоки на писане"
6624
6625#: ../gtk/gtkwidget.c:2246
6626msgid "Cursor line aspect ratio"
6627msgstr "Пропорция на линията на показалеца"
6628
6629#: ../gtk/gtkwidget.c:2247
6630msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
6631msgstr "Пропорция на изобразяване на показалеца при вмъкване"
6632
6633#: ../gtk/gtkwidget.c:2261
6634msgid "Draw Border"
6635msgstr "Граница на изчертаването"
6636
6637#: ../gtk/gtkwidget.c:2262
6638msgid "Size of areas outside the widget's allocation to draw"
6639msgstr "Размер на зоната, извън заделената за обекта, в която ще се чертае"
6640
6641#: ../gtk/gtkwidget.c:2275
6642msgid "Unvisited Link Color"
6643msgstr "Цвят на непосетена връзка"
6644
6645#: ../gtk/gtkwidget.c:2276
6646msgid "Color of unvisited links"
6647msgstr "Цветът на непосетените връзки"
6648
6649#: ../gtk/gtkwidget.c:2289
6650msgid "Visited Link Color"
6651msgstr "Цвят на посетена връзка"
6652
6653#: ../gtk/gtkwidget.c:2290
6654msgid "Color of visited links"
6655msgstr "Цветът на посетените връзки"
6656
6657#: ../gtk/gtkwidget.c:2304
6658msgid "Wide Separators"
6659msgstr "Широки разделители"
6660
6661#: ../gtk/gtkwidget.c:2305
6662msgid ""
6663"Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
6664"instead of a line"
6665msgstr ""
6666"Дали разделителите са с ширина, която може да се настройва, за да се "
6667"изчертаят като правоъгълници вместо линии"
6668
6669#: ../gtk/gtkwidget.c:2319
6670msgid "Separator Width"
6671msgstr "Широчина на разделител"
6672
6673#: ../gtk/gtkwidget.c:2320
6674msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
6675msgstr "Широчина на разделители, ако е зададено да са широки"
6676
6677#: ../gtk/gtkwidget.c:2334
6678msgid "Separator Height"
6679msgstr "Височина на разделител"
6680
6681#: ../gtk/gtkwidget.c:2335
6682msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
6683msgstr "Височина на разделители, ако е зададено да са широки"
6684
6685#: ../gtk/gtkwidget.c:2349
6686msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
6687msgstr "Дължина на хоризонтална стрелка за прелистване"
6688
6689#: ../gtk/gtkwidget.c:2350
6690msgid "The length of horizontal scroll arrows"
6691msgstr "Дължината на хоризонталната стрелка за прелистване"
6692
6693#: ../gtk/gtkwidget.c:2364
6694msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
6695msgstr "Височина на вертикална стрелка за прелистване"
6696
6697#: ../gtk/gtkwidget.c:2365
6698msgid "The length of vertical scroll arrows"
6699msgstr "Височината на вертикалната стрелка за прелистване"
6700
6701#: ../gtk/gtkwindow.c:464
6702msgid "Window Type"
6703msgstr "Вид прозорец"
6704
6705#: ../gtk/gtkwindow.c:465
6706msgid "The type of the window"
6707msgstr "Видът на прозореца"
6708
6709#: ../gtk/gtkwindow.c:473
6710msgid "Window Title"
6711msgstr "Заглавие на прозорец"
6712
6713#: ../gtk/gtkwindow.c:474
6714msgid "The title of the window"
6715msgstr "Заглавието на прозореца"
6716
6717#: ../gtk/gtkwindow.c:481
6718msgid "Window Role"
6719msgstr "Роля на прозореца"
6720
6721#: ../gtk/gtkwindow.c:482
6722msgid "Unique identifier for the window to be used when restoring a session"
6723msgstr ""
6724"Уникален идентификатор на прозореца, който да се използва при "
6725"възстановяването на сесия"
6726
6727#: ../gtk/gtkwindow.c:498
6728msgid "Startup ID"
6729msgstr "Идентификатор при стартиране"
6730
6731#: ../gtk/gtkwindow.c:499
6732msgid "Unique startup identifier for the window used by startup-notification"
6733msgstr ""
6734"Уникален идентификатор на прозореца при стартиране, който да се използва при "
6735"оповестяването на стартирането"
6736
6737#: ../gtk/gtkwindow.c:506
6738msgid "Allow Shrink"
6739msgstr "Свиването е възможно"
6740
6741#: ../gtk/gtkwindow.c:508
6742#, no-c-format
6743msgid ""
6744"If TRUE, the window has no mimimum size. Setting this to TRUE is 99% of the "
6745"time a bad idea"
6746msgstr ""
6747"Ако е истина, прозорецът няма минимален размер. В 99% от случаите това е "
6748"лоша идея."
6749
6750#: ../gtk/gtkwindow.c:515
6751msgid "Allow Grow"
6752msgstr "Нарастването възможно"
6753
6754#: ../gtk/gtkwindow.c:516
6755msgid "If TRUE, users can expand the window beyond its minimum size"
6756msgstr ""
6757"Ако е истина, потребителите могат да разширяват прозореца извън неговия "
6758"минимален размер."
6759
6760#: ../gtk/gtkwindow.c:524
6761msgid "If TRUE, users can resize the window"
6762msgstr "Ако е истина, потребителите могат да променят размерите на прозореца."
6763
6764#: ../gtk/gtkwindow.c:531
6765msgid "Modal"
6766msgstr "Модален"
6767
6768#: ../gtk/gtkwindow.c:532
6769msgid ""
6770"If TRUE, the window is modal (other windows are not usable while this one is "
6771"up)"
6772msgstr ""
6773"Ако е истина, прозорецът е модален (другите прозорци са неактивни докато "
6774"този прозорец съществува)"
6775
6776#: ../gtk/gtkwindow.c:539
6777msgid "Window Position"
6778msgstr "Местоположение"
6779
6780#: ../gtk/gtkwindow.c:540
6781msgid "The initial position of the window"
6782msgstr "Първоначално местоположение на прозореца"
6783
6784#: ../gtk/gtkwindow.c:548
6785msgid "Default Width"
6786msgstr "Първоначална широчина"
6787
6788#: ../gtk/gtkwindow.c:549
6789msgid "The default width of the window, used when initially showing the window"
6790msgstr ""
6791"Първоначалната широчина на прозореца, използва се при първото му показване"
6792
6793#: ../gtk/gtkwindow.c:558
6794msgid "Default Height"
6795msgstr "Първоначална височина"
6796
6797#: ../gtk/gtkwindow.c:559
6798msgid ""
6799"The default height of the window, used when initially showing the window"
6800msgstr ""
6801"Първоначалната височина на прозореца, използва се при първото му показване"
6802
6803#: ../gtk/gtkwindow.c:568
6804msgid "Destroy with Parent"
6805msgstr "Унищожаване с родителския"
6806
6807#: ../gtk/gtkwindow.c:569
6808msgid "If this window should be destroyed when the parent is destroyed"
6809msgstr "Да се унищожава ли този прозорец при унищожаване на родителския му"
6810
6811#: ../gtk/gtkwindow.c:577
6812msgid "Icon for this window"
6813msgstr "Икона за този прозорец"
6814
6815#: ../gtk/gtkwindow.c:593
6816msgid "Name of the themed icon for this window"
6817msgstr "Име на иконата от темата за този прозорец"
6818
6819#: ../gtk/gtkwindow.c:608
6820msgid "Is Active"
6821msgstr "Е активен"
6822
6823#: ../gtk/gtkwindow.c:609
6824msgid "Whether the toplevel is the current active window"
6825msgstr "Дали най-горният е активният в момента прозорец"
6826
6827#: ../gtk/gtkwindow.c:616
6828msgid "Focus in Toplevel"
6829msgstr "Фокусиране на най-горния"
6830
6831#: ../gtk/gtkwindow.c:617
6832msgid "Whether the input focus is within this GtkWindow"
6833msgstr "Дали фокусът за въвеждане е в този GtkWindow"
6834
6835#: ../gtk/gtkwindow.c:624
6836msgid "Type hint"
6837msgstr "Подсказка за вид"
6838
6839#: ../gtk/gtkwindow.c:625
6840msgid ""
6841"Hint to help the desktop environment understand what kind of window this is "
6842"and how to treat it."
6843msgstr ""
6844"Подсказка към графичната среда за вида на прозореца и как да се обработва."
6845
6846#: ../gtk/gtkwindow.c:633
6847msgid "Skip taskbar"
6848msgstr "Извън лентата със задачи"
6849
6850#: ../gtk/gtkwindow.c:634
6851msgid "TRUE if the window should not be in the task bar."
6852msgstr "Истина, ако прозорецът не трябва да бъде в лентата със задачи."
6853
6854#: ../gtk/gtkwindow.c:641
6855msgid "Skip pager"
6856msgstr "Извън превключвателя"
6857
6858#: ../gtk/gtkwindow.c:642
6859msgid "TRUE if the window should not be in the pager."
6860msgstr ""
6861"Истина, ако прозорецът не трябва да бъде в превключвателя на работни плотове."
6862
6863#: ../gtk/gtkwindow.c:649
6864msgid "Urgent"
6865msgstr "Спешност"
6866
6867#: ../gtk/gtkwindow.c:650
6868msgid "TRUE if the window should be brought to the user's attention."
6869msgstr "Истина, ако прозорецът трябва да привлече вниманието на потребителя."
6870
6871#: ../gtk/gtkwindow.c:664
6872msgid "Accept focus"
6873msgstr "Получаване на фокус"
6874
6875#: ../gtk/gtkwindow.c:665
6876msgid "TRUE if the window should receive the input focus."
6877msgstr "Истина, ако прозорецът трябва да получи фокуса за вход."
6878
6879#: ../gtk/gtkwindow.c:679
6880msgid "Focus on map"
6881msgstr "Фокусиране при посочване"
6882
6883#: ../gtk/gtkwindow.c:680
6884msgid "TRUE if the window should receive the input focus when mapped."
6885msgstr "Истина, ако прозорецът трябва да получи фокуса при посочване."
6886
6887#: ../gtk/gtkwindow.c:694
6888msgid "Decorated"
6889msgstr "Украсен"
6890
6891#: ../gtk/gtkwindow.c:695
6892msgid "Whether the window should be decorated by the window manager"
6893msgstr "Дали прозорецът трябва да бъде украсен от мениджъра на прозорци"
6894
6895#: ../gtk/gtkwindow.c:709
6896msgid "Deletable"
6897msgstr "Изтриваем"
6898
6899#: ../gtk/gtkwindow.c:710
6900msgid "Whether the window frame should have a close button"
6901msgstr "Дали прозорецът трябва да има бутон за затваряне"
6902
6903#: ../gtk/gtkwindow.c:726
6904msgid "Gravity"
6905msgstr "Гравитация"
6906
6907#: ../gtk/gtkwindow.c:727
6908msgid "The window gravity of the window"
6909msgstr "Гравитацията на прозореца"
6910
6911#: ../gtk/gtkwindow.c:744
6912msgid "Transient for Window"
6913msgstr "Временен прозорец"
6914
6915#: ../gtk/gtkwindow.c:745
6916msgid "The transient parent of the dialog"
6917msgstr "Временният родител на диалога"
6918
6919#: ../gtk/gtkwindow.c:759
6920msgid "Opacity for Window"
6921msgstr "Непрозрачност на прозореца"
6922
6923#: ../gtk/gtkwindow.c:760
6924msgid "The opacity of the window, from 0 to 1"
6925msgstr "Непрозрачност на прозореца, от 0 до 1"
6926
6927#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:334
6928msgid "IM Preedit style"
6929msgstr "Изчертаване преди промяната"
6930
6931#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:335
6932msgid "How to draw the input method preedit string"
6933msgstr "Как да се изчертава низът преди промяната чрез метода за вход"
6934
6935#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:343
6936msgid "IM Status style"
6937msgstr "Стил на лентата на метода за вход"
6938
6939#: ../modules/input/gtkimcontextxim.c:344
6940msgid "How to draw the input method statusbar"
6941msgstr "Как да се изчертава лентата за състоянието на метода за вход"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.