source: gnome/trunk/gnome-utils.trunk.bg.po @ 1677

Last change on this file since 1677 was 1677, checked in by Александър Шопов, 14 years ago

gnome-utils: обновен, за подаване

File size: 134.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-utils po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005.
5# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004.
6# Yavor Doganov <yavor@doganov.org>, 2005.
7# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2006.
8# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007, 2008.
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gnome-utils trunk\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2008-09-12 15:44+0300\n"
16"PO-Revision-Date: 2008-09-12 15:43+0300\n"
17"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../baobab/data/baobab.desktop.in.in.h:1
25msgid "Check folder sizes and available disk space"
26msgstr "Проверка на размерите на папките и свободното пространство на диска"
27
28#: ../baobab/data/baobab.desktop.in.in.h:2 ../baobab/data/baobab.glade.h:2
29msgid "Disk Usage Analyzer"
30msgstr "Анализатор на ползването на диска"
31
32#: ../baobab/data/baobab.glade.h:1
33msgid "All_ocated Space"
34msgstr "Заделено _пространство"
35
36#: ../baobab/data/baobab.glade.h:3
37msgid "Disk Usage Analyzer Preferences"
38msgstr "Настройки на анализатора на дисково пространство"
39
40#: ../baobab/data/baobab.glade.h:4
41msgid "Refresh"
42msgstr "Обновяване"
43
44#: ../baobab/data/baobab.glade.h:5
45msgid "S_can Remote Folder..."
46msgstr "Търсене в отдале_чена папка…"
47
48#: ../baobab/data/baobab.glade.h:6
49msgid "Scan F_older..."
50msgstr "Търсене в _папка…"
51
52#: ../baobab/data/baobab.glade.h:7
53msgid "Scan Filesystem"
54msgstr "Файловата система"
55
56#: ../baobab/data/baobab.glade.h:8
57msgid "Scan Folder"
58msgstr "Папка"
59
60#: ../baobab/data/baobab.glade.h:9
61msgid "Scan Home"
62msgstr "Домашната папка"
63
64#: ../baobab/data/baobab.glade.h:10
65msgid "Scan Remote Folder"
66msgstr "Отдалечена папка"
67
68#: ../baobab/data/baobab.glade.h:11
69msgid "Scan _Filesystem"
70msgstr "Търсене във _файловата система"
71
72#: ../baobab/data/baobab.glade.h:12
73msgid "Scan _Home Folder"
74msgstr "Търсене в _домашната папка"
75
76#: ../baobab/data/baobab.glade.h:13
77msgid "Scan a folder"
78msgstr "Търсене в папка"
79
80#: ../baobab/data/baobab.glade.h:14
81msgid "Scan a remote folder"
82msgstr "Търсене в отдалечена папка"
83
84#: ../baobab/data/baobab.glade.h:15
85msgid "Scan filesystem"
86msgstr "Търсене във файловата система"
87
88#: ../baobab/data/baobab.glade.h:16
89msgid "Scan home folder"
90msgstr "Търсене в домашната папка"
91
92#: ../baobab/data/baobab.glade.h:17
93msgid "Select _devices to include in filesystem scan:"
94msgstr ""
95"Избор на _устройствата, които да се включат в претърсването на системата:"
96
97#: ../baobab/data/baobab.glade.h:18
98msgid "St_atusbar"
99msgstr "Лента за _състоянието"
100
101#: ../baobab/data/baobab.glade.h:19
102msgid "Stop scanning"
103msgstr "Спиране на търсенето"
104
105#: ../baobab/data/baobab.glade.h:20
106msgid "_Analyzer"
107msgstr "_Анализатор"
108
109#: ../baobab/data/baobab.glade.h:21
110msgid "_Collapse All"
111msgstr "_Свиване на всичко"
112
113#. Help menu
114#: ../baobab/data/baobab.glade.h:22
115#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1238 ../logview/logview.c:114
116msgid "_Contents"
117msgstr "_Ръководство"
118
119#: ../baobab/data/baobab.glade.h:23
120#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1185 ../logview/logview.c:86
121msgid "_Edit"
122msgstr "_Редактиране"
123
124#: ../baobab/data/baobab.glade.h:24
125msgid "_Expand All"
126msgstr "_Разширяване на всичко"
127
128#: ../baobab/data/baobab.glade.h:25
129#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:3
130#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1188 ../logview/logview.c:88
131msgid "_Help"
132msgstr "Помо_щ"
133
134#: ../baobab/data/baobab.glade.h:26
135msgid "_Monitor changes to your home folder"
136msgstr "_Наблюдаване на промените в домашната ви папка"
137
138#: ../baobab/data/baobab.glade.h:27
139msgid "_Toolbar"
140msgstr "Лента с _инструменти"
141
142#: ../baobab/data/baobab.glade.h:28
143#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1186 ../logview/logview.c:87
144msgid "_View"
145msgstr "_Изглед"
146
147#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:1
148msgid "A list of uri for partitions to be excluded from scanning."
149msgstr "Списък с адреси на дялове, които да се пропускат при търсене."
150
151#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:2
152msgid "Enable monitoring of home directory"
153msgstr "Включване на наблюдението на домашната папка"
154
155#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:3
156msgid "Exluded partitions uris"
157msgstr "Адреси на пропускани дялове"
158
159#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:4
160msgid "Status Bar is Visible"
161msgstr "Лентата за състоянието е видима"
162
163#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:5
164msgid "Subfolders tooltips visible"
165msgstr "Видими подсказки за подпапките"
166
167#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:6
168msgid "Toolbar is Visible"
169msgstr "Лентата за инструменти е видима"
170
171#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:7
172msgid "Whether any change to the home directory should be monitored."
173msgstr "Дали промените в домашната папка да се наблюдават."
174
175#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:8
176msgid "Whether the status bar at the bottom of main window should be visible."
177msgstr ""
178"Дали лентата за състоянието в долната част на основния прозорец на "
179"програмата да е видима"
180
181#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:9
182msgid "Whether the subfolders tooltips of the selected folder are drawn."
183msgstr "Дали се показват подсказки за подпапките на избраните папки."
184
185#: ../baobab/data/baobab.schemas.in.h:10
186msgid "Whether the toolbar should be visible in main window."
187msgstr ""
188"Дали лентата за инструментите в основния прозорец на програмата да е видима"
189
190#: ../baobab/src/baobab.c:123 ../baobab/src/baobab.c:301
191msgid "Scanning..."
192msgstr "Търсене…"
193
194#. set statusbar, percentage and allocated/normal size
195#: ../baobab/src/baobab.c:185 ../baobab/src/baobab.c:243
196#: ../baobab/src/callbacks.c:302
197msgid "Calculating percentage bars..."
198msgstr "Изчисляване на процентните стълбове…"
199
200#: ../baobab/src/baobab.c:195 ../baobab/src/baobab.c:972
201#: ../baobab/src/callbacks.c:306
202msgid "Ready"
203msgstr "Готово"
204
205#: ../baobab/src/baobab.c:336
206msgid "Total filesystem usage:"
207msgstr "Общо използване на файловата система:"
208
209#: ../baobab/src/baobab.c:375
210msgid "contains hardlinks for:"
211msgstr "съдържа твърди връзки към:"
212
213#: ../baobab/src/baobab.c:384
214#, c-format
215msgid "% 5d item"
216msgid_plural "% 5d items"
217msgstr[0] "% 5d обект"
218msgstr[1] "% 5d обекта"
219
220#: ../baobab/src/baobab.c:722
221msgid "Could not initialize monitoring"
222msgstr "Неуспех при инициализирането на наблюдението"
223
224#: ../baobab/src/baobab.c:723
225msgid "Changes to your home folder will not be monitored."
226msgstr "Промените в домашната ви папка няма да се наблюдават."
227
228#: ../baobab/src/baobab.c:768
229msgid "Move to parent folder"
230msgstr "Преместване в родителската папка"
231
232#: ../baobab/src/baobab.c:772
233msgid "Zoom in"
234msgstr "Увеличаване"
235
236#: ../baobab/src/baobab.c:776
237msgid "Zoom out"
238msgstr "Намаляване"
239
240#: ../baobab/src/baobab.c:780
241msgid "Save snapshot"
242msgstr "Запазване на снимка на екрана"
243
244#: ../baobab/src/baobab.c:828
245msgid "View as Rings Chart"
246msgstr "Пръстеновидна графика"
247
248#: ../baobab/src/baobab.c:830
249msgid "View as Treemap Chart"
250msgstr "Дървовидна графика"
251
252#: ../baobab/src/baobab.c:942
253msgid "Could not detect any mount point."
254msgstr "Не може да се открие точка на монтиране."
255
256#: ../baobab/src/baobab.c:945
257msgid "Without mount points disk usage cannot be analyzed."
258msgstr ""
259"Използваното пространство на диска не може да бъде анализирано без точка на "
260"монтиране"
261
262#: ../baobab/src/baobab-chart.c:202
263msgid "Maximum depth"
264msgstr "Максимална дълбочина"
265
266#: ../baobab/src/baobab-chart.c:203
267msgid "The maximum depth drawn in the chart from the root"
268msgstr "Максималната дълбочина от началната папка, която се показва"
269
270#: ../baobab/src/baobab-chart.c:212
271msgid "Chart model"
272msgstr "Модел на графиката"
273
274#: ../baobab/src/baobab-chart.c:213
275msgid "Set the model of the chart"
276msgstr "Задаване на модела на графиката"
277
278#: ../baobab/src/baobab-chart.c:220
279msgid "Chart root node"
280msgstr "Начална папка за графиката"
281
282#: ../baobab/src/baobab-chart.c:221
283msgid "Set the root node from the model"
284msgstr "Задаване на началната папка от модела"
285
286#: ../baobab/src/baobab-chart.c:1685
287msgid "Cannot create pixbuf image!"
288msgstr "Не може да се създаде изображение в буфер за пиксели!"
289
290#. Popup the File chooser dialog
291#: ../baobab/src/baobab-chart.c:1693
292msgid "Save Snapshot"
293msgstr "Запазване на снимка на екрана"
294
295#: ../baobab/src/baobab-chart.c:1716
296msgid "_Image type:"
297msgstr "_Вид на изображението:"
298
299#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:171
300msgid "Scan"
301msgstr "Търсене"
302
303#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:178
304msgid "Device"
305msgstr "Устройство"
306
307#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:186
308msgid "Mount Point"
309msgstr "Точка на монтиране"
310
311#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:194
312msgid "Filesystem Type"
313msgstr "Вид на файлова система:"
314
315#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:202
316msgid "Total Size"
317msgstr "Общ размер"
318
319#: ../baobab/src/baobab-prefs.c:211
320msgid "Available"
321msgstr "Налични"
322
323#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:78
324#, c-format
325msgid "Cannot scan location \"%s\""
326msgstr "Местоположението „%s“ не може да бъде претърсено"
327
328#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:176
329msgid "Custom Location"
330msgstr "Друг адрес"
331
332#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:178
333msgid "SSH"
334msgstr "SSH"
335
336#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:181
337msgid "Public FTP"
338msgstr "Публично FTP"
339
340#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:183
341msgid "FTP (with login)"
342msgstr "FTP (с идентификация)"
343
344#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:186
345msgid "Windows share"
346msgstr "Споделено устройство на Windows"
347
348#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:188
349msgid "WebDAV (HTTP)"
350msgstr "WebDAV по HTTP"
351
352#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:190
353msgid "Secure WebDAV (HTTPS)"
354msgstr "Сигурен WebDAV по HTTPS"
355
356#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:250
357msgid "Cannot Connect to Server. You must enter a name for the server."
358msgstr ""
359"Не може да се осъществи връзка със сървъра. Трябва да въведете име за "
360"сървъра."
361
362#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:253
363msgid "Please enter a name and try again."
364msgstr "Въведете име и опитайте отново"
365
366#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:444
367msgid "_Location (URI):"
368msgstr "_Адрес:"
369
370#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:466
371msgid "_Server:"
372msgstr "_Сървър:"
373
374#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:485
375msgid "Optional information:"
376msgstr "Допълнителна информация"
377
378#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:497
379msgid "_Share:"
380msgstr "_Споделено устройство:"
381
382#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:518
383#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:10
384msgid "_Port:"
385msgstr "_Порт:"
386
387#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:538
388msgid "_Folder:"
389msgstr "П_апка"
390
391#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:558
392msgid "_User Name:"
393msgstr "_Име на потребител:"
394
395#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:579
396msgid "_Domain Name:"
397msgstr "Име на _домейн:"
398
399#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:646
400msgid "Connect to Server"
401msgstr "Свързване към сървър"
402
403#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:663
404msgid "Service _type:"
405msgstr "Вид _услуга:"
406
407#: ../baobab/src/baobab-remote-connect-dialog.c:782
408msgid "_Scan"
409msgstr "_Търсене"
410
411#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:209 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2497
412msgid "Folder"
413msgstr "Папка"
414
415#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:231
416msgid "Usage"
417msgstr "Употреба"
418
419#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:245 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2509
420msgid "Size"
421msgstr "Размер"
422
423#: ../baobab/src/baobab-treeview.c:261
424msgid "Contents"
425msgstr "Ръководство"
426
427#: ../baobab/src/baobab-utils.c:110
428msgid "Select Folder"
429msgstr "Избор на папка"
430
431#. add extra widget
432#: ../baobab/src/baobab-utils.c:122
433msgid "_Show hidden folders"
434msgstr "_Показване на скритите папки"
435
436#: ../baobab/src/baobab-utils.c:302
437#, c-format
438msgid "\"%s\" is not a valid folder"
439msgstr "„%s“ не е валидна папка"
440
441#: ../baobab/src/baobab-utils.c:305
442msgid "Could not analyze disk usage."
443msgstr "Неуспех при анализирането на използването на диска."
444
445#: ../baobab/src/baobab-utils.c:331
446msgid "_Open Folder"
447msgstr "_Отваряне на папка"
448
449#: ../baobab/src/baobab-utils.c:340 ../gsearchtool/gsearchtool.c:183
450msgid "Mo_ve to Trash"
451msgstr "П_реместване в кошчето"
452
453#: ../baobab/src/baobab-utils.c:369
454msgid "Total filesystem capacity:"
455msgstr "Общ обем на файловата система:"
456
457#: ../baobab/src/baobab-utils.c:370
458msgid "used:"
459msgstr "използвани:"
460
461#: ../baobab/src/baobab-utils.c:371
462msgid "available:"
463msgstr "налични:"
464
465#: ../baobab/src/baobab-utils.c:415
466#, c-format
467msgid "Could not open folder \"%s\""
468msgstr "Папката „%s“ не може да бъде отворена."
469
470#: ../baobab/src/baobab-utils.c:418
471msgid "There is no installed viewer capable of displaying the folder."
472msgstr "Не е инсталирана програма, която може да изобрази този документ."
473
474#: ../baobab/src/baobab-utils.c:487
475#, c-format
476msgid "Could not move \"%s\" to the Trash"
477msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
478
479#: ../baobab/src/baobab-utils.c:495
480msgid "Could not move file to the Trash"
481msgstr "Файлът не може да бъде преместен в кошчето."
482
483#: ../baobab/src/baobab-utils.c:497
484#, c-format
485msgid "Details: %s"
486msgstr "Подробности: %s"
487
488#: ../baobab/src/baobab-utils.c:516
489msgid "Rescan your home folder?"
490msgstr "Търсене наново в домашната папка?"
491
492#: ../baobab/src/baobab-utils.c:517
493msgid ""
494"The content of your home folder has changed. Select rescan to update the "
495"disk usage details."
496msgstr ""
497"Съдържанието на домашната ви папка се е променило. Изберете да се търси "
498"отново, за да се обновят данните за използването на диска."
499
500#: ../baobab/src/baobab-utils.c:518
501msgid "_Rescan"
502msgstr "_Ново търсене"
503
504#: ../baobab/src/baobab-utils.c:553 ../logview/logview.c:773
505msgid "There was an error displaying help."
506msgstr "Грешка при показването на помощта."
507
508#: ../baobab/src/baobab-mount-operation.c:146
509msgid "Enter Password"
510msgstr "Парола"
511
512#: ../baobab/src/callbacks.c:97
513msgid "Baobab"
514msgstr "Baobab"
515
516#: ../baobab/src/callbacks.c:98
517msgid "A graphical tool to analyze disk usage."
518msgstr "Графичен инструмент за анализиране на ползването на диска"
519
520#. Translator credits
521#: ../baobab/src/callbacks.c:106 ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:55
522#: ../logview/about.c:47
523msgid "translator-credits"
524msgstr ""
525"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
526"Борислав Александров\n"
527"Петър „Peshka“ Славов <pslavov@i-space.org>\n"
528"Явор Доганов <yavor@doganov.org>\n"
529"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
530"\n"
531"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
532"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
533"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
534
535#: ../baobab/src/callbacks.c:202 ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:472
536#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:824
537msgid "The document does not exist."
538msgstr "Документът не съществува."
539
540#: ../baobab/src/callbacks.c:356
541msgid "The folder does not exist."
542msgstr "Папката не съществува."
543
544#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:1 ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:9
545msgid "Floppy Formatter"
546msgstr "Форматиране на дискети"
547
548#: ../gfloppy/gfloppy.desktop.in.h:2
549msgid "Format floppy disks"
550msgstr "Форматиране на дискети"
551
552#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:1
553msgid ""
554"0 for the quick format, 1 for a standard one (adds a low-level format) and "
555"finally 2 for a thorough format (adds a bad blocks scan)."
556msgstr ""
557"„0“ за бързо форматиране, „1“ за стандартно (добавяне на форматиране от "
558"ниско ниво) и накрая „2“ за пълно форматиране (добавяне и на сканиране за "
559"лоши блокове)."
560
561#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:2
562msgid "ADVANCED USERS ONLY - Default backend for FAT formatting"
563msgstr ""
564"САМО ЗА НАПРЕДНАЛИ ПОТРЕБИТЕЛИ — стандартен метод за форматиране на FAT"
565
566#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:3
567msgid "Default filesystem type"
568msgstr "Стандартна файлова система"
569
570#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:4
571msgid "Default formatting mode"
572msgstr "Стандартен режим за форматиране"
573
574#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:5
575msgid ""
576"TRUE to set mkdosfs as the preferred FAT formatting backend or FALSE to set "
577"mtools as the preferred FAT formatting backend."
578msgstr ""
579"Истина — за настройка на mkdosfs като предпочитана програма за форматиране "
580"на FAT или лъжа за mtools."
581
582#: ../gfloppy/gfloppy.schemas.in.h:6
583msgid "ext2 for the linux native filesystem or fat for the DOS filesystem."
584msgstr ""
585"ext2 за стандартната за Линукс файлова система или fat за файлова система на "
586"DOS."
587
588#: ../gfloppy/src/badblocks.c:89
589msgid "Internal Error: Unable to seek to the correct location."
590msgstr "Вътрешна грешка: неуспех при търсенето на правилното местоположение"
591
592#: ../gfloppy/src/badblocks.c:98
593#, c-format
594msgid "Internal Error: Weird value (%ld) in do_test\n"
595msgstr "Вътрешна грешка: странна стойност на (%ld) в do_test\n"
596
597#. while (!i)
598#. ;
599#: ../gfloppy/src/badblocks.c:256
600msgid "Checking for bad blocks..."
601msgstr "Проверка за лоши блокове…"
602
603#: ../gfloppy/src/badblocks.c:268
604#, c-format
605msgid "Failed to open device %s for badblock checking\n"
606msgstr ""
607"Неуспех при отварянето на устройство „%s“ за проверка за лоши блокове\n"
608
609#: ../gfloppy/src/badblocks.c:288 ../gfloppy/src/gfloppy.c:531
610msgid "Checking for bad blocks... Done"
611msgstr "Проверка за лоши блокове… готово"
612
613#: ../gfloppy/src/fdformat.c:46
614msgid "Formatting the disk..."
615msgstr "Форматиране на диск…"
616
617#: ../gfloppy/src/fdformat.c:49
618msgid "I don't know what this is, but it's very wrong."
619msgstr "Не се знае какво е това, но е много неправилно."
620
621#: ../gfloppy/src/fdformat.c:57 ../gfloppy/src/fdformat.c:70
622#, c-format
623msgid "Error formatting track #%d"
624msgstr "Грешка при форматиране на пътека #%d"
625
626#: ../gfloppy/src/fdformat.c:79
627msgid "Error during completion of formatting"
628msgstr "Грешка при завършването на форматирането"
629
630#. XXXX - need to tell parent we're finished
631#: ../gfloppy/src/fdformat.c:83
632msgid "Formatting the disk... Done"
633msgstr "Форматиране на дискета… готово"
634
635#. XXXX - tell parent we're starting verify stage
636#: ../gfloppy/src/fdformat.c:99
637msgid "Verifying the format..."
638msgstr "Проверка на форматирането…"
639
640#: ../gfloppy/src/fdformat.c:104 ../gfloppy/src/fdformat.c:189
641msgid ""
642"Unable to write to the floppy.\n"
643"\n"
644"Please confirm that it is not write-protected."
645msgstr ""
646"Записването върху дискетата е невъзможно.\n"
647"\n"
648"Проверете дали не е защитена срещу запис."
649
650#: ../gfloppy/src/fdformat.c:107 ../gfloppy/src/fdformat.c:192
651#, c-format
652msgid "Insufficient permissions to open floppy device %s."
653msgstr "Недостатъчни права за отваряне на флопи устройство %s."
654
655#: ../gfloppy/src/fdformat.c:111 ../gfloppy/src/fdformat.c:196
656#, c-format
657msgid ""
658"Unable to access the floppy disk.\n"
659"\n"
660"Please confirm that it is in the drive\n"
661"with the drive door shut."
662msgstr ""
663"Нямате достъп до дискетата.\n"
664"\n"
665"Проверете дали е в устройството\n"
666"и дали вратата му е затворена."
667
668#: ../gfloppy/src/fdformat.c:114
669#, c-format
670msgid ""
671"Generic error accessing floppy device %s.\n"
672"\n"
673"Error code %s:%d"
674msgstr ""
675"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
676"\n"
677"Код на грешка %s:%d"
678
679#: ../gfloppy/src/fdformat.c:137
680#, c-format
681msgid ""
682"Read Error:\n"
683"Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
684msgstr ""
685"Грешка при четенето:\n"
686"Проблем при прочитането на цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
687
688#: ../gfloppy/src/fdformat.c:140
689#, c-format
690msgid "Problem reading cylinder %d, expected %d, read %d"
691msgstr ""
692"Проблем при прочитането на цилиндър %d, очакваше се %d, а е прочетено %d"
693
694#: ../gfloppy/src/fdformat.c:151
695#, c-format
696msgid "Bad data in cyl %d.  Continuing... "
697msgstr "Лоши данни в цилиндър %d. Продължаване… "
698
699#: ../gfloppy/src/fdformat.c:160
700#, c-format
701msgid "Error closing device %s"
702msgstr "Грешка при затваряне на устройство %s"
703
704#: ../gfloppy/src/fdformat.c:167
705msgid "Verifying the format... Done"
706msgstr "Проверка на форматирането… готово"
707
708#: ../gfloppy/src/fdformat.c:179
709#, c-format
710msgid "Unable to write to device %s"
711msgstr "Не може да се записва в устройство %s"
712
713#: ../gfloppy/src/fdformat.c:199
714#, c-format
715msgid ""
716"Generic error accessing floppy device %s.\n"
717"\n"
718"Error code %s"
719msgstr ""
720"Обща грешка при достъп до флопи устройство %s.\n"
721"\n"
722"Код на грешка %s"
723
724#: ../gfloppy/src/fdformat.c:211
725msgid "Could not determine current floppy geometry."
726msgstr "Геометрията на дискетата не може да бъде определена физически."
727
728#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:219
729msgid "Error while creating a unique filename for the bad blocks list file."
730msgstr ""
731"Грешка при създаването на уникално име на файл за списъка с лоши блокове."
732
733#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:239
734msgid "Error while filling the bad blocks list file."
735msgstr "Грешка при попълването на файла със списъка на лошите блокове."
736
737#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:302
738#, c-format
739msgid "Error while spawning the (%s) command: %s."
740msgstr "Грешка при изпълнението на командата (%s): %s."
741
742#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:328
743msgid "Unknown mke2fs starting signature, cancelling."
744msgstr "Непознат начален подпис на mke2fs, отказ."
745
746#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:342
747#, c-format
748msgid ""
749"The filesystem creation utility (%s) reported the following errors:\n"
750"\n"
751"%s (%d)"
752msgstr ""
753"Инструментът за създаване на файлови системи (%s) докладва за следните "
754"грешки:\n"
755"\n"
756"%s (%d)"
757
758#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:359
759msgid "Abnormal child process termination."
760msgstr "Извънредно прекратяване на процес."
761
762#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:384
763#, c-format
764msgid "Error while spawning the mbadblocks command: %s."
765msgstr "Грешка при изпълнение на командата mbadblocks: %s."
766
767#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:396
768#, c-format
769msgid ""
770"The bad blocks checking utility (mbadblocks) reported the following errors:\n"
771"%s."
772msgstr ""
773"Инструментът за проверка на лоши блокове (mbadblocks) докладва за следните "
774"грешки:\n"
775"%s."
776
777#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:439
778msgid "Abnormal mbadblocks child process termination."
779msgstr "Извънредно прекратяване на процес от mbadblocks."
780
781#. make the filesystem
782#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:465 ../gfloppy/src/gfloppy.c:505
783msgid "Making filesystem on disk..."
784msgstr "Създаване на файловата система на диска…"
785
786#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:473
787msgid "Unable to create filesystem correctly."
788msgstr "Правилното създаване на файловата система е невъзможно."
789
790#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:478 ../gfloppy/src/gfloppy.c:517
791msgid "Making filesystem on disk... Done"
792msgstr "Създаване на файловата система на диска… готово"
793
794#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:522
795msgid "Checking for bad blocks... (this might take a while)"
796msgstr "Проверка за лоши блокове… (това може да отнеме време)"
797
798#: ../gfloppy/src/gfloppy.c:527
799msgid "Error while checking the bad blocks."
800msgstr "Грешка при проверката за лоши блокове."
801
802#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:1
803msgid "    "
804msgstr "    "
805
806#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:2
807#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.ui.h:1
808msgid "*"
809msgstr "*"
810
811#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:3
812msgid ""
813"<small><i><b>Note</b>: The mbadblocks utility isn't installed on this "
814"system.  It must be installed in order to perform a thorough DOS (fat) "
815"formatting.</i></small>"
816msgstr ""
817"<small><i><b>Забележка</b>: Инструментът mbadblocks не е инсталиран. Той "
818"трябва да се инсталира за да се извърши пълното форматиране под файловата "
819"система DOS (fat).</i></small>"
820
821#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:4
822msgid "DOS (FAT)"
823msgstr "DOS (FAT)"
824
825#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:5
826msgid "Double Density 3.5\" (720KB)"
827msgstr "Двойна плътност 3.5\" (720KB)"
828
829#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:6
830msgid "Double Density 5.25\" (360KB)"
831msgstr "Двойна плътност 5.25\" (360KB)"
832
833#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:7
834msgid "File system _type:"
835msgstr "В_ид на файловата система:"
836
837#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:8
838msgid "Filesystem Settings"
839msgstr "Настройки на файловата система"
840
841#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:10
842msgid "Floppy _density:"
843msgstr "Пл_ътност на флопи:"
844
845#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:11
846msgid "Floppy de_vice:"
847msgstr "Флопи _устройство:"
848
849#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:12
850msgid "Formatting Mode"
851msgstr "Режим на форматиране"
852
853#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:13
854msgid "High Density 3.5\" (1.44MB)"
855msgstr "Висока плътност 3.5\" (1,44MB)"
856
857#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:14
858msgid "High Density 5.25\" (1.2MB)"
859msgstr "Висока плътност 5.25\" (1,2MB)"
860
861#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:15
862msgid "Linux Native (ext2)"
863msgstr "Файлова система на Linux (ext2)"
864
865#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:16
866msgid "Physical Settings"
867msgstr "Физически настройки"
868
869#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:17
870msgid "Thorou_gh (adds a bad blocks check to the standard mode)"
871msgstr "_Напълно (добавяне на проверка за лоши блокове към стандартния режим)"
872
873#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:18
874msgid "Volume _name:"
875msgstr "Име на _дяла:"
876
877#. This is the "format" verb (not the noun).
878#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:20
879msgid "_Format"
880msgstr "_Форматиране"
881
882#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:21
883msgid "_Quick (only creates the filesystem)"
884msgstr "_Бързо (създаване само на файловата система)."
885
886#: ../gfloppy/src/gfloppy2.glade.h:22
887msgid "_Standard (adds a low-level format to the quick mode)"
888msgstr ""
889"_Стандартно (добавяне на форматиране от ниско ниво към бързото форматиране)"
890
891#: ../gfloppy/src/main.c:259
892msgid "Cannot Format"
893msgstr "Форматирането не може да бъде изпълнено"
894
895#: ../gfloppy/src/main.c:260
896msgid ""
897"Neither the mke2fs nor the mkdosfs/mformat applications are installed. You "
898"can't format a floppy without one of them."
899msgstr ""
900"Нито програмата mke2fs, нито mkdosfs/mformat са инсталирани. Не можете да "
901"форматирате флопи диск, без да имате поне една от тях."
902
903#: ../gfloppy/src/main.c:280
904#, c-format
905msgid "Unable to open the device %s, formatting cannot continue."
906msgstr ""
907"Неуспех при отварянето на устройството %s, форматирането не може да продължи."
908
909#: ../gfloppy/src/main.c:283 ../gfloppy/src/main.c:345
910#, c-format
911msgid ""
912"The device %s is disconnected.\n"
913"Please attach device to continue."
914msgstr ""
915"Устройството „%s“ е разкачено.\n"
916"За да продължите, го закачете."
917
918#: ../gfloppy/src/main.c:286 ../gfloppy/src/main.c:348
919#, c-format
920msgid ""
921"You do not have the proper permissions to write to %s, formatting will not "
922"be possible.\n"
923"Contact your system administrator about getting write permissions."
924msgstr ""
925"Нямате подходящи права за запис в „%s“, форматирането не е възможно.\n"
926"Обърнете се към системния администратор, за да ви бъдат предоставени."
927
928#: ../gfloppy/src/main.c:293 ../gfloppy/src/main.c:356
929msgid "Cannot initialize device"
930msgstr "Устройството не може да бъде инициализирано"
931
932#: ../gfloppy/src/main.c:342
933#, c-format
934msgid "Unable to open any device, formatting cannot continue."
935msgstr ""
936"Не може да се отвори нито едно устройство, форматирането не може да продължи."
937
938#: ../gfloppy/src/main.c:345 ../gfloppy/src/main.c:348
939msgid "/dev/floppy/0 or /dev/fd0"
940msgstr "/dev/floppy/0 или /dev/fd0"
941
942#: ../gfloppy/src/main.c:509
943msgid "Could not display help for the floppy formatter."
944msgstr "Помощната информация не може да бъде показана."
945
946#: ../gfloppy/src/main.c:528
947msgid "Incorrect volume name"
948msgstr "Неправилно име на носителя"
949
950#: ../gfloppy/src/main.c:529
951msgid "The volume name can't contain any blank space."
952msgstr "Името на диска не може да съдържа интервал."
953
954#: ../gfloppy/src/main.c:573
955msgid "The device to format"
956msgstr "Устройството за форматиране"
957
958#: ../gfloppy/src/main.c:573
959msgid "DEVICE"
960msgstr "УСТРОЙСТВО"
961
962#: ../gfloppy/src/main.c:583
963msgid "- Floppy Formatter"
964msgstr "— форматиране на дискети"
965
966#: ../gfloppy/src/progress.c:126
967#, c-format
968msgid ""
969"The floppy has been formatted, but <b>%d bad block</b> (out of %d) has been "
970"found and marked."
971msgid_plural ""
972"The floppy has been formatted, but <b>%d bad blocks</b> (out of %d) have "
973"been found and marked."
974msgstr[0] ""
975"Дискетата е форматирана, но беше открит и маркиран <b>%d лош сектор</b> (от "
976"общо %d)."
977msgstr[1] ""
978"Дискетата е форматирана, но бяха открити и маркирани <b>%d лоши сектора</b> "
979"(от общо %d)."
980
981#: ../gfloppy/src/progress.c:129
982msgid "Floppy formatted successfully."
983msgstr "Дискетата беше форматирана успешно."
984
985#: ../gfloppy/src/progress.c:135
986msgid "Floppy formatting cancelled."
987msgstr "Форматирането на дискетата е прекъснато."
988
989#: ../gfloppy/src/progress.c:178
990msgid "Format Progress"
991msgstr "Развитие на форматирането"
992
993#: ../gnome-dictionary/data/default.desktop.in.h:1
994msgid "Default Dictionary Server"
995msgstr "Стандартен речников сървър"
996
997#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:1
998msgid "Dictionary Look up"
999msgstr "Търсене в речник"
1000
1001#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.server.in.in.h:2
1002msgid "Look up words in a dictionary"
1003msgstr "Търсене за дума в речник"
1004
1005#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:1
1006msgid "Cl_ear"
1007msgstr "_Изчистване"
1008
1009#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:2
1010#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1240 ../logview/logview.c:116
1011msgid "_About"
1012msgstr "_Относно"
1013
1014#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:4
1015msgid "_Look Up Selected Text"
1016msgstr "Търс_ене на избрания текст"
1017
1018#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:5
1019#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1214
1020msgid "_Preferences"
1021msgstr "_Настройки"
1022
1023#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:6
1024msgid "_Print"
1025msgstr "_Печат"
1026
1027#: ../gnome-dictionary/data/GNOME_DictionaryApplet.xml.h:7
1028msgid "_Save"
1029msgstr "_Запазване"
1030
1031#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.in.h:1
1032msgid "Check word definitions and spellings in an online dictionary"
1033msgstr "Търсене на определения и правописа на думи в речник в Интернет"
1034
1035#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.desktop.in.in.h:2
1036#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:78
1037#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:402
1038#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:610
1039#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1957
1040msgid "Dictionary"
1041msgstr "Речник"
1042
1043#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:1
1044msgid "Dictionary server (Deprecated)"
1045msgstr "Речников сървър (да не се използва)"
1046
1047#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:2
1048msgid "Port used to connect to server (Deprecated)"
1049msgstr "Порт за свързване към сървър (да не се използва)"
1050
1051#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:3
1052msgid ""
1053"Specify whether to use smart lookup. This key is dependant on whether the "
1054"dictionary server supports this option. The default is TRUE. This key is "
1055"deprecated and no longer in use."
1056msgstr ""
1057"Задаване дали да се използва интелигентно търсене. Тази настройка зависи от "
1058"това дали речниковият сървър поддържа тази опция. Стандартно е истина. Този "
1059"ключ е остарял и вече не се използва."
1060
1061#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:4
1062msgid "The default database to use"
1063msgstr "Стандартната база от данни, която да се използва"
1064
1065#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:5
1066msgid "The default height of the application window"
1067msgstr "Стандартната височина на главния прозорец"
1068
1069#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:6
1070msgid "The default search strategy to use"
1071msgstr "Стандартната стратегия за търсене, която да се използва"
1072
1073#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:7
1074msgid "The default width of the application window"
1075msgstr "Стандартната широчина на главния прозорец"
1076
1077#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:8
1078msgid ""
1079"The dictionary server to connect to. The default server is dict.org. See "
1080"http://www.dict.org for details on other servers. This key is deprecated and "
1081"no longer in use."
1082msgstr ""
1083"Речников сървър, към който да се свързва. Стандартният сървър е dict.org. "
1084"Може да видите http://www.dict.org за повече подробности за други сървъри. "
1085"Този ключ е вече остарял и не се използва."
1086
1087#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:9
1088msgid "The font to be used when printing"
1089msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане"
1090
1091#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:10
1092msgid "The font to be used when printing a definition."
1093msgstr "Шрифтът, който да се използва при печатане на определение"
1094
1095#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:11
1096msgid ""
1097"The name of the default individual database or meta-database to use on a "
1098"dictionary source. An exclamation mark (\"!\") means that all the databases "
1099"present in a dictionary source should be searched"
1100msgstr ""
1101"Име на индивидуалната база от данни или мета-база от данни, която да се "
1102"използва за източник на речници. „!“ определя, че всички бази от данни в "
1103"източника на речници, трябва да бъдат прегледани."
1104
1105#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:12
1106msgid ""
1107"The name of the default search strategy to use on a dictionary source, if "
1108"available. The default strategy is 'exact', that is match exact words."
1109msgstr ""
1110"Името на стандартната стратегия за търсене в източника на речници. "
1111"Стандартно е „exact“ — точно и пълно съвпадение на думите."
1112
1113#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:13
1114msgid "The name of the dictionary source used"
1115msgstr "Името на използвания източник на речници"
1116
1117#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:14
1118msgid ""
1119"The name of the dictionary source used to retrieve the definitions of words."
1120msgstr ""
1121"Името на източника на речници, който да се използва за получаване на "
1122"определенията на думи"
1123
1124#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:15
1125msgid "The page of the sidebar to show"
1126msgstr "Страницата на страничната лента, която да се показва"
1127
1128#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:16
1129msgid ""
1130"The port number to connect to. The default port is 2628. This key is "
1131"deprecated and no longer in use."
1132msgstr ""
1133"Номер на порт, към който да се свързва. Стандартният порт е 2628. Този ключ "
1134"е остарял и вече не се използва."
1135
1136#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:17
1137msgid "The width of the sidebar"
1138msgstr "Широчината на страничната лента"
1139
1140#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:18
1141msgid ""
1142"This key defines the width of the sidebar and it's used to remember the "
1143"setting across sessions."
1144msgstr ""
1145"Този ключ указва широчината на страничната лента и се използва за "
1146"предаването ѝ между сесиите."
1147
1148#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:19
1149msgid ""
1150"This key defines the window height and it's used to remember the size of the "
1151"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
1152"window use a height based on the font size."
1153msgstr ""
1154"Този ключ съдържа височината на прозореца на речника и се използва за "
1155"предаването ѝ между сесиите. За да използвате стандартната височина — "
1156"задайте стойност „-1“."
1157
1158#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:20
1159msgid ""
1160"This key defines the window width and it's used to remember the size of the "
1161"dictionary window across sessions. Setting it to -1 will make the dictionary "
1162"window use a width based on the font size."
1163msgstr ""
1164"Този ключ съдържа широчината на прозореца на речника и се използва за "
1165"предаването ѝ между сесиите. За да използвате широчина според шрифта — "
1166"задайте стойност „-1“."
1167
1168#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:21
1169msgid ""
1170"This key defines whether the sidebar should be visible and it's used to "
1171"remember the state of the sidebar across sessions. Setting it to TRUE will "
1172"make the sidebar always be displayed."
1173msgstr ""
1174"Този ключ съдържа настройката на състоянието дали страничната лента да е "
1175"видима и се използва за предаването ѝ между сесиите. За да се показва винаги "
1176"— задайте стойност истина."
1177
1178#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:22
1179msgid ""
1180"This key defines whether the statusbar should be visible and it's used to "
1181"remember the state of the statusbar across sessions. Setting it to TRUE will "
1182"make the statusbar always be displayed."
1183msgstr ""
1184"Този ключ съдържа настройката на състоянието дали лентата за състояние да е "
1185"видима и се използва за предаването ѝ между сесиите. За да се показва винаги "
1186"— задайте стойност истина."
1187
1188#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:23
1189msgid ""
1190"This key defines whether the window should be maximized and it's used to "
1191"remember the state of the dictionary window across sessions. Setting it to "
1192"TRUE will make the window always appear as maximized."
1193msgstr ""
1194"Този ключ съдържа настройката на състоянието дали прозорецът на речника да е "
1195"максимизиран и се използва за предаването ѝ между сесиите. За да стартира "
1196"речникът винаги като максимизиран — задайте стойност истина."
1197
1198#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:24
1199msgid ""
1200"This key defines which page of the sidebar should be displayed and it's used "
1201"to remember the setting across sessions.. It can be \"speller\" or "
1202"\"databases\"."
1203msgstr ""
1204"Този ключ съдържа настройката коя страница да се показва в страничната лента "
1205"и се използва за предаването ѝ между сесиите. Може да е „speller“ (проверка "
1206"на правописа) или „databases“ (бази от данни)."
1207
1208#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:25
1209msgid "Use smart lookup (Deprecated)"
1210msgstr "Използване на интелигентно търсене (да не се използва)"
1211
1212#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:26
1213msgid "Whether the application window should be maximized"
1214msgstr "Дали прозорецът на програмата да е максимизиран"
1215
1216#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:27
1217msgid "Whether the sidebar should be visible"
1218msgstr "Дали страничната лента да е видима"
1219
1220#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary.schemas.in.h:28
1221msgid "Whether the statusbar should be visible"
1222msgstr "Дали лентата за състоянието да е видима"
1223
1224#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:1
1225msgid "Dictionaries"
1226msgstr "Речници"
1227
1228#. Transport methods
1229#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:3
1230msgid "Dictionary Server"
1231msgstr "Речников сървър"
1232
1233#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:4
1234msgid "H_ostname:"
1235msgstr "_Име на хост:"
1236
1237#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:5
1238msgid "Print"
1239msgstr "Печат"
1240
1241#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:6
1242msgid "Source"
1243msgstr "Източник"
1244
1245#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:7
1246msgid "Source Name"
1247msgstr "Име на източник"
1248
1249#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:8
1250msgid "Strategies"
1251msgstr "Стратегии"
1252
1253#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:9
1254msgid "_Description:"
1255msgstr "_Описание:"
1256
1257#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:11
1258msgid "_Print font:"
1259msgstr "_Шрифт за разпечатването:"
1260
1261#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:12
1262msgid "_Select a dictionary source for looking up words:"
1263msgstr "_Избор на източник на речници за търсене на думи:"
1264
1265#: ../gnome-dictionary/data/gnome-dictionary-preferences.glade.h:13
1266msgid "_Transport:"
1267msgstr "_Транспорт:"
1268
1269#: ../gnome-dictionary/data/spanish.desktop.in.h:1
1270msgid "Spanish Dictionaries"
1271msgstr "Испански речници"
1272
1273#: ../gnome-dictionary/data/thai.desktop.in.h:1
1274msgid "Longdo Thai-English Dictionaries"
1275msgstr "Тайско-английски речници на Longdo"
1276
1277#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:283
1278msgid "Client Name"
1279msgstr "Име на клиент"
1280
1281#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:284
1282msgid "The name of the client of the context object"
1283msgstr "Името на клиента на контекстния обект"
1284
1285#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:297
1286msgid "Hostname"
1287msgstr "Име на хост"
1288
1289#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:298
1290msgid "The hostname of the dictionary server to connect to"
1291msgstr "Хостът на речниковия сървър, към който да се свързва"
1292
1293#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:311
1294msgid "Port"
1295msgstr "Порт"
1296
1297#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:312
1298msgid "The port of the dictionary server to connect to"
1299msgstr "Портът на речниковия сървър, на който да се свързва"
1300
1301#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:327
1302msgid "Status"
1303msgstr "Състояние"
1304
1305#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:328
1306msgid "The status code as returned by the dictionary server"
1307msgstr "Кодът за състояние, както е върнат от речниковия сървър"
1308
1309#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:777
1310#, c-format
1311msgid "No connection to the dictionary server at '%s:%d'"
1312msgstr "Няма връзка към речниковия сървър при „%s:%d“"
1313
1314#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1054
1315#, c-format
1316msgid "Lookup failed for hostname '%s': no suitable resources found"
1317msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: няма подходящи ресурси"
1318
1319#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1085
1320#, c-format
1321msgid "Lookup failed for host '%s': %s"
1322msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: %s"
1323
1324#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1119
1325#, c-format
1326msgid "Lookup failed for host '%s': host not found"
1327msgstr "Хостът с име „%s“ не може да бъде открит: хостът не е открит"
1328
1329#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1171
1330#, c-format
1331msgid ""
1332"Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'. The server replied "
1333"with code %d (server down)"
1334msgstr ""
1335"Неуспех при свързване с речниковия сървър при „%s:%d“. Сървърът върна "
1336"отговор с код %d — сървърът е изключен."
1337
1338#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1190
1339#, c-format
1340msgid ""
1341"Unable to parse the dictionary server reply\n"
1342": '%s'"
1343msgstr ""
1344"Отговорът от речниковия сървър не може да бъде анализиран\n"
1345": „%s“"
1346
1347#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1219
1348#, c-format
1349msgid "No definitions found for '%s'"
1350msgstr "Няма открити определения за „%s“."
1351
1352#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1234
1353#, c-format
1354msgid "Invalid database '%s'"
1355msgstr "Неправилна база от данни: „%s“"
1356
1357#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1249
1358#, c-format
1359msgid "Invalid strategy '%s'"
1360msgstr "Неправилна стратегия „%s“"
1361
1362#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1264
1363#, c-format
1364msgid "Bad command '%s'"
1365msgstr "Неправилна команда „%s“"
1366
1367#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1279
1368#, c-format
1369msgid "Bad parameters for command '%s'"
1370msgstr "Грешни параметри за командата „%s“."
1371
1372#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1294
1373#, c-format
1374msgid "No databases found on dictionary server at '%s'"
1375msgstr "Няма открита база от данни на речниковия сървър при „%s“."
1376
1377#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1309
1378#, c-format
1379msgid "No strategies found on dictionary server at '%s'"
1380msgstr "На речниковия сървър на „%s“ не бяха открити стратегии"
1381
1382#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1742
1383#, c-format
1384msgid "Connection failed to the dictionary server at %s:%d"
1385msgstr "Връзката с речниковият сървър при %s:%d пропадна."
1386
1387#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1781
1388#, c-format
1389msgid ""
1390"Error while reading reply from server:\n"
1391"%s"
1392msgstr ""
1393"Грешка при получаването на отговора от сървъра:\n"
1394"%s"
1395
1396#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1851
1397#, c-format
1398msgid "Connection timeout for the dictionary server at '%s:%d'"
1399msgstr "Измина времето за връзка с речниковия сървър при „%s:%d“"
1400
1401#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1885
1402#, c-format
1403msgid "No hostname defined for the dictionary server"
1404msgstr "Няма хост за речниковия сървър"
1405
1406#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1921
1407#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1936
1408#, c-format
1409msgid "Unable to create socket"
1410msgstr "Не може да се създаде гнездо"
1411
1412#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1962
1413#, c-format
1414msgid "Unable to set the channel as non-blocking: %s"
1415msgstr "Каналът не може да се зададе да е без блокиране: %s"
1416
1417#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-client-context.c:1977
1418#, c-format
1419msgid "Unable to connect to the dictionary server at '%s:%d'"
1420msgstr "Неуспех при свързване с речниковия сървър при „%s:%d“"
1421
1422#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:218
1423msgid "Local Only"
1424msgstr "Само локални"
1425
1426#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-context.c:219
1427msgid "Whether the context uses only local dictionaries or not"
1428msgstr "Дали контекстът ще ползва само локални речници или не"
1429
1430#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-database-chooser.c:383
1431msgid "Reload the list of available databases"
1432msgstr "Презареждане на списъка с наличните бази от данни"
1433
1434#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-database-chooser.c:395
1435msgid "Clear the list of available databases"
1436msgstr "Изчистване на списъка с наличните бази от данни"
1437
1438#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-database-chooser.c:842
1439#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:780
1440#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-strategy-chooser.c:791
1441msgid "Error while matching"
1442msgstr "Грешка при напасване"
1443
1444#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1135
1445#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1229
1446#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1263
1447msgid "Not found"
1448msgstr "Не са намерени съвпадения"
1449
1450#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1324
1451msgid "F_ind:"
1452msgstr "_Търсене:"
1453
1454#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1337
1455msgid "_Previous"
1456msgstr "_Предишно"
1457
1458#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:1345
1459msgid "_Next"
1460msgstr "_Следващо"
1461
1462#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2520
1463msgid "Error while looking up definition"
1464msgstr "Грешка при търсене на определение"
1465
1466#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2562
1467#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:738
1468msgid "Another search is in progress"
1469msgstr "В момента тече друго търсене."
1470
1471#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2563
1472#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:739
1473msgid "Please wait until the current search ends."
1474msgstr "Изчакайте докато завърши текущото търсене."
1475
1476#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-defbox.c:2602
1477msgid "Error while retrieving the definition"
1478msgstr "Грешка при извличане на информацията"
1479
1480#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:232
1481msgid "Filename"
1482msgstr "Име на файл"
1483
1484#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:233
1485msgid "The filename used by this dictionary source"
1486msgstr "Името на файл, което да се използва от източника на речници"
1487
1488#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:246
1489#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2473
1490msgid "Name"
1491msgstr "Име"
1492
1493#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:247
1494msgid "The display name of this dictonary source"
1495msgstr "Показваното име на този източник на речници"
1496
1497#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:260
1498msgid "Description"
1499msgstr "Описание"
1500
1501#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:261
1502msgid "The description of this dictionary source"
1503msgstr "Описанието на този източник на речници"
1504
1505#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:274
1506#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:385
1507msgid "Database"
1508msgstr "База от данни"
1509
1510#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:275
1511msgid "The default database of this dictonary source"
1512msgstr "Стандартната база от данни на този източник на речници"
1513
1514#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:288
1515#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:392
1516msgid "Strategy"
1517msgstr "Стратегия"
1518
1519#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:289
1520msgid "The default strategy of this dictonary source"
1521msgstr "Стандартната стратегия на този източник на речници"
1522
1523#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:302
1524msgid "Transport"
1525msgstr "Транспорт"
1526
1527#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:303
1528msgid "The transport mechanism used by this dictionary source"
1529msgstr "Транспортният механизъм, който този източник на речници използва"
1530
1531#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:317
1532#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:378
1533msgid "Context"
1534msgstr "Контекст"
1535
1536#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:318
1537msgid "The GdictContext bound to this source"
1538msgstr "Обектът GdictContext, който е свързан с този ресурс"
1539
1540#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:413
1541#, c-format
1542msgid "Invalid transport type '%d'"
1543msgstr "Невалиден вид транспорт „%d“"
1544
1545#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:441
1546#, c-format
1547msgid "No '%s' group found inside the dictionary source definition"
1548msgstr "В определението от речника не е открита групата „%s“"
1549
1550#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:457
1551#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:481
1552#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:505
1553#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:530
1554#, c-format
1555msgid "Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition: %s"
1556msgstr ""
1557"Ключът „%s“ не може да се открие в дефиницията за източник на речници: %s"
1558
1559#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:555
1560#, c-format
1561msgid ""
1562"Unable to get the '%s' key inside the dictionary source definition file: %s"
1563msgstr ""
1564"Ключът „%s“ не може да се открие в във файла с дефиниции на източници на "
1565"речници: %s"
1566
1567#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:741
1568#, c-format
1569msgid "Dictionary source does not have name"
1570msgstr "Източникът на речници няма име."
1571
1572#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source.c:750
1573#, c-format
1574msgid "Dictionary source '%s' has invalid transport '%s'"
1575msgstr "Източникът на речници „%s“ използва невалиден транспорт „%s“"
1576
1577#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-chooser.c:300
1578msgid "Reload the list of available sources"
1579msgstr "Презареждане на списъка с наличните източници"
1580
1581#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:171
1582msgid "Paths"
1583msgstr "Пътища"
1584
1585#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:172
1586msgid "Search paths used by this object"
1587msgstr "Пътищата за търсене използвани от този обект"
1588
1589#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:184
1590msgid "Sources"
1591msgstr "Източници"
1592
1593#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-source-loader.c:185
1594msgid "Dictionary sources found"
1595msgstr "Открити източници на речници"
1596
1597#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:355
1598msgid "Clear the list of similar words"
1599msgstr "Изчистване на списъка с подобни думи"
1600
1601#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:379
1602msgid "The GdictContext object used to get the word definition"
1603msgstr ""
1604"Обектът GdictContext, който се използва за получаване на определението на "
1605"дума"
1606
1607#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:386
1608msgid "The database used to query the GdictContext"
1609msgstr "Базата от данни, която да се използва при запитвания до GdictContext"
1610
1611#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-speller.c:393
1612msgid "The strategy used to query the GdictContext"
1613msgstr "Стратегията за запитване до GdictContext"
1614
1615#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-strategy-chooser.c:367
1616msgid "Reload the list of available strategies"
1617msgstr "Презареждане на списъка с наличните стратегии"
1618
1619#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-strategy-chooser.c:379
1620msgid "Clear the list of available strategies"
1621msgstr "Изчистване на списъка с наличните стратегии"
1622
1623#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-utils.c:157
1624msgid "GDict Options"
1625msgstr "Настройки на GDict"
1626
1627#: ../gnome-dictionary/libgdict/gdict-utils.c:158
1628msgid "Show GDict Options"
1629msgstr "Показване на настройките на GDict"
1630
1631#: ../gnome-dictionary/src/gdict-about.c:57
1632#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:591
1633msgid "Look up words in dictionaries"
1634msgstr "Търсене за думи в речници"
1635
1636#. Translators: the first is the word found, the second is the
1637#. * database name and the last is the definition's text; please
1638#. * keep the new lines.
1639#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:233
1640#, c-format
1641msgid ""
1642"Definition for '%s'\n"
1643"  From '%s':\n"
1644"\n"
1645"%s\n"
1646msgstr ""
1647"Определение за „%s“\n"
1648"  От „%s“:\n"
1649"\n"
1650"%s\n"
1651
1652#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:247
1653#, c-format
1654msgid "Error: %s\n"
1655msgstr "Грешка: %s\n"
1656
1657#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:273
1658#, c-format
1659msgid "See gnome-dictionary --help for usage\n"
1660msgstr "За помощ по употребата, вижте gnome-dictionary --help\n"
1661
1662#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:286
1663msgid "Unable to find a suitable dictionary source"
1664msgstr "Неуспех при откриване на подходящ източник на речници"
1665
1666#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:320
1667#, c-format
1668msgid ""
1669"Error while looking up the definition of \"%s\":\n"
1670"%s"
1671msgstr ""
1672"Грешка при търсенето на определението на „%s“:\n"
1673"%s"
1674
1675#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:354
1676#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:368
1677msgid "Words to look up"
1678msgstr "Думи за търсене"
1679
1680#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:354
1681#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:356
1682#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:368
1683msgid "word"
1684msgstr "дума"
1685
1686#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:356
1687msgid "Words to match"
1688msgstr "Думи за напасване"
1689
1690#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:358
1691msgid "Dictionary source to use"
1692msgstr "Източник на речници, който да се използва"
1693
1694#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:358
1695msgid "source"
1696msgstr "източник"
1697
1698#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:360
1699msgid "Show available dictionary sources"
1700msgstr "Показване на наличните източници на речници"
1701
1702#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:362
1703msgid "Print result to the console"
1704msgstr "Изписване на резултата в конзолата"
1705
1706#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:364
1707msgid "Database to use"
1708msgstr "Базата от данни, която да се използва"
1709
1710#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:364
1711msgid "db"
1712msgstr "бд"
1713
1714#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:366
1715msgid "Strategy to use"
1716msgstr "Стратегия за ползване"
1717
1718#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:366
1719msgid "strat"
1720msgstr "страт."
1721
1722#. create the new option context
1723#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:384
1724msgid " - Look up words in dictionaries"
1725msgstr " — търсене на думи в речници"
1726
1727#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:388
1728msgid "Dictionary and spelling tool"
1729msgstr "Речник и проверка на правописа"
1730
1731#: ../gnome-dictionary/src/gdict-app.c:389
1732msgid "Show Dictionary options"
1733msgstr "Показване на опциите на речника"
1734
1735#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:207
1736#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:839
1737msgid "Save a Copy"
1738msgstr "Запазване на копие"
1739
1740#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:217
1741#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:849
1742msgid "Untitled document"
1743msgstr "Неозаглавен документ"
1744
1745#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:238
1746#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:870
1747#, c-format
1748msgid "Error while writing to '%s'"
1749msgstr "Грешка при запис към „%s“."
1750
1751#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:363
1752msgid "Clear the definitions found"
1753msgstr "Изчистване на откритите определения"
1754
1755#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:365
1756msgid "Clear definition"
1757msgstr "Изчистване на определението"
1758
1759#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:366
1760msgid "Clear the text of the definition"
1761msgstr "Изчистване на текста на определението"
1762
1763#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:373
1764msgid "Print the definitions found"
1765msgstr "Печат на откритите определения"
1766
1767#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:375
1768msgid "Print definition"
1769msgstr "Печат на определението"
1770
1771#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:376
1772msgid "Print the text of the definition"
1773msgstr "Печат на текста на определението"
1774
1775#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:383
1776msgid "Save the definitions found"
1777msgstr "Запазване на откритите определения"
1778
1779#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:385
1780msgid "Save definition"
1781msgstr "Запазване на определение"
1782
1783#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:386
1784msgid "Save the text of the definition to a file"
1785msgstr "Запазване на текста от определението във файл"
1786
1787#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:533
1788msgid "Click to view the dictionary window"
1789msgstr "Натискане за показване на прозореца на речника"
1790
1791#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:535
1792msgid "Toggle dictionary window"
1793msgstr "Показване/скриване на речника"
1794
1795#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:536
1796msgid "Show or hide the definition window"
1797msgstr "Показване или скриване на прозореца с определение"
1798
1799#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:588
1800msgid "Type the word you want to look up"
1801msgstr "Напишете думата, която търсите"
1802
1803#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:590
1804msgid "Dictionary entry"
1805msgstr "Дума в речника"
1806
1807#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:724
1808#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1003
1809msgid "Dictionary Preferences"
1810msgstr "Настройки на речника"
1811
1812#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:752
1813#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:509
1814#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:498
1815#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1150
1816#, c-format
1817msgid "There was an error while displaying help"
1818msgstr "Получи се грешка при показването на помощта."
1819
1820#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:904
1821#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:519
1822#, c-format
1823msgid "No dictionary source available with name '%s'"
1824msgstr "Липсва източник на речници с име „%s“"
1825
1826#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:908
1827#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:523
1828msgid "Unable to find dictionary source"
1829msgstr "Неуспех при откриване на източник на речници"
1830
1831#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:924
1832#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:539
1833#, c-format
1834msgid "No context available for source '%s'"
1835msgstr "Липсва контекст за източника „%s“"
1836
1837#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:928
1838#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:543
1839msgid "Unable to create a context"
1840msgstr "Неуспех при създаването на контекст"
1841
1842#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1193
1843#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2088
1844msgid "Unable to connect to GConf"
1845msgstr "Неуспех при свързването с GConf."
1846
1847#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1206
1848#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2101
1849msgid "Unable to get notification for preferences"
1850msgstr "Неуспех при получаването на уведомяване за настройките"
1851
1852#: ../gnome-dictionary/src/gdict-applet.c:1220
1853#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:2114
1854msgid "Unable to get notification for the document font"
1855msgstr "Неуспех при получаване на уведомяване за шрифта на документа"
1856
1857#: ../gnome-dictionary/src/gdict-common.c:79
1858#, c-format
1859msgid "Unable to rename file '%s' to '%s': %s"
1860msgstr "Неуспех при преименуване на файла „%s“ към „%s“: %s"
1861
1862#: ../gnome-dictionary/src/gdict-common.c:103
1863#: ../gnome-dictionary/src/gdict-common.c:126
1864#, c-format
1865msgid "Unable to create the data directory '%s': %s"
1866msgstr "Неуспех при създаване на папката с данни „%s“: %s"
1867
1868#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:246
1869msgid "Edit Dictionary Source"
1870msgstr "Редактиране на източника на речници"
1871
1872#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:310
1873msgid "Add Dictionary Source"
1874msgstr "Добавяне на източник на речници"
1875
1876#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:356
1877#, c-format
1878msgid "Remove \"%s\"?"
1879msgstr "Премахване на „%s“?"
1880
1881#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:358
1882msgid "This will permanently remove the dictionary source from the list."
1883msgstr "Това ще премахне източника на речници за постоянно от списъка."
1884
1885#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:388
1886#, c-format
1887msgid "Unable to remove source '%s'"
1888msgstr "Неуспех при премахване на източника „%s“."
1889
1890#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:667
1891msgid "Add a new dictionary source"
1892msgstr "Добавяне на нов източник на речници"
1893
1894#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:673
1895msgid "Remove the currently selected dictionary source"
1896msgstr "Премахване на текущо избрания източник на речници"
1897
1898#: ../gnome-dictionary/src/gdict-pref-dialog.c:686
1899msgid "Set the font used for printing the definitions"
1900msgstr "Настройване на шрифта за печат на определенията"
1901
1902#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:249
1903#: ../gnome-dictionary/src/gdict-print.c:313
1904#, c-format
1905msgid "Unable to display the preview: %s"
1906msgstr "Прегледът не може да се покаже: %s"
1907
1908#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:358
1909#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:451
1910msgid "Unable to create a source file"
1911msgstr "Неуспех при създаване на файл за източника"
1912
1913#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:376
1914#: ../gnome-dictionary/src/gdict-source-dialog.c:469
1915msgid "Unable to save source file"
1916msgstr "Неуспех при запазване на файла за източника"
1917
1918#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:318
1919#, c-format
1920msgid "Searching for '%s'..."
1921msgstr "Търсене за %s…"
1922
1923#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:350
1924#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:409
1925msgid "No definitions found"
1926msgstr "Не са намерени определения"
1927
1928#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:352
1929#, c-format
1930msgid "A definition found"
1931msgid_plural "%d definitions found"
1932msgstr[0] "Открито е определение"
1933msgstr[1] "Открити са %d определения"
1934
1935#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:608
1936#, c-format
1937msgid "%s - Dictionary"
1938msgstr "%s — речник"
1939
1940#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1184 ../logview/logview.c:85
1941msgid "_File"
1942msgstr "_Файл"
1943
1944#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1187
1945msgid "_Go"
1946msgstr "_Отиване"
1947
1948#. File menu
1949#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1191
1950msgid "_New"
1951msgstr "_Нов"
1952
1953#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1192
1954msgid "New look up"
1955msgstr "Ново търсене"
1956
1957#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1193
1958msgid "_Save a Copy..."
1959msgstr "Запазване на _копие…"
1960
1961#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1195
1962msgid "P_review..."
1963msgstr "П_реглед…"
1964
1965#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1196
1966msgid "Preview this document"
1967msgstr "Преглед на този документ"
1968
1969#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1197
1970msgid "_Print..."
1971msgstr "_Печат…"
1972
1973#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1198
1974msgid "Print this document"
1975msgstr "Разпечатване на този документ"
1976
1977#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1205 ../logview/logview.c:99
1978msgid "Select _All"
1979msgstr "_Избор на всичко"
1980
1981#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1208
1982msgid "Find a word or phrase in the document"
1983msgstr "Откриване на дума или фраза в документа"
1984
1985#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1210
1986msgid "Find Ne_xt"
1987msgstr "_Следващо"
1988
1989#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1212
1990msgid "Find Pre_vious"
1991msgstr "_Предишно"
1992
1993#. Go menu
1994#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1218
1995msgid "_Previous Definition"
1996msgstr "_Предишно определение"
1997
1998#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1219
1999msgid "Go to the previous definition"
2000msgstr "Предишно определение"
2001
2002#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1220
2003msgid "_Next Definition"
2004msgstr "_Следващо определение"
2005
2006#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1221
2007msgid "Go to the next definition"
2008msgstr "Следващо определение"
2009
2010#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1222
2011msgid "_First Definition"
2012msgstr "П_ърво определение"
2013
2014#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1223
2015msgid "Go to the first definition"
2016msgstr "Първо определение"
2017
2018#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1224
2019msgid "_Last Definition"
2020msgstr "П_оследно определение"
2021
2022#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1225
2023msgid "Go to the last definition"
2024msgstr "Последно определение"
2025
2026#. View menu
2027#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1228
2028msgid "Similar _Words"
2029msgstr "_Подобни думи"
2030
2031#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1230
2032msgid "Dictionary Sources"
2033msgstr "Източници на речници"
2034
2035#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1232
2036msgid "Available _Databases"
2037msgstr "Налични _речници"
2038
2039#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1234
2040msgid "Available St_rategies"
2041msgstr "Налични _стратегии"
2042
2043#. View menu
2044#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1251
2045msgid "_Sidebar"
2046msgstr "_Странична лента"
2047
2048#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1253
2049msgid "S_tatusbar"
2050msgstr "_Лента за състоянието"
2051
2052#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1374
2053#, c-format
2054msgid "Dictionary source `%s' selected"
2055msgstr "Избран е източникът на речници „%s“"
2056
2057#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1395
2058#, c-format
2059msgid "Strategy `%s' selected"
2060msgstr "Избрана е стратегията „%s“"
2061
2062#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1415
2063#, c-format
2064msgid "Database `%s' selected"
2065msgstr "Избрана е базата от данни „%s“"
2066
2067#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1435
2068#, c-format
2069msgid "Word `%s' selected"
2070msgstr "Избрана е думата „%s“"
2071
2072#. speller
2073#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1457
2074msgid "Double-click on the word to look up"
2075msgstr "Натиснете двукратно върху думата, която търсите"
2076
2077#. strat-chooser
2078#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1463
2079msgid "Double-click on the matching strategy to use"
2080msgstr "Натиснете двукратно върху стратегията, която да се използва"
2081
2082#. source-chooser
2083#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1468
2084msgid "Double-click on the source to use"
2085msgstr "Натиснете двукратно върху източника, който да се използва"
2086
2087#. db-chooser
2088#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1477
2089msgid "Double-click on the database to use"
2090msgstr "Натиснете двукратно върху базата от данни, която да се използва"
2091
2092#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1765
2093msgid "Look _up:"
2094msgstr "_Търсене:"
2095
2096#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1839
2097msgid "Similar words"
2098msgstr "Подобни думи"
2099
2100#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1852
2101msgid "Available dictionaries"
2102msgstr "Налични речници"
2103
2104#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1865
2105msgid "Available strategies"
2106msgstr "Налични стратегии"
2107
2108#: ../gnome-dictionary/src/gdict-window.c:1876
2109msgid "Dictionary sources"
2110msgstr "Източници на речници"
2111
2112#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:131
2113msgid "Error loading the help page"
2114msgstr "Грешка при зареждането на помощта"
2115
2116#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:234
2117msgid "None"
2118msgstr "Никакъв"
2119
2120#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:235
2121msgid "Drop shadow"
2122msgstr "Със сянка"
2123
2124#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:236
2125msgid "Border"
2126msgstr "С рамка"
2127
2128#. * Include pointer *
2129#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:339
2130msgid "Include _pointer"
2131msgstr "Включване на показалеца"
2132
2133#. * Include window border *
2134#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:348
2135msgid "Include the window _border"
2136msgstr "Включване на _рамката на прозореца в снимката"
2137
2138#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:363
2139msgid "Apply _effect:"
2140msgstr "Прилагане на _ефект:"
2141
2142#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:425
2143msgid "Grab the whole _desktop"
2144msgstr "Снимка на _целия работен плот"
2145
2146#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:437
2147msgid "Grab the current _window"
2148msgstr "Снимка на _текущия прозорец"
2149
2150#. translators: this is the first part of the "grab after a
2151#. * delay of <spin button> seconds".
2152#.
2153#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:454
2154msgid "Grab _after a delay of"
2155msgstr "Снимка _след"
2156
2157#. translators: this is the last part of the "grab after a
2158#. * delay of <spin button> seconds".
2159#.
2160#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:474
2161#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1123
2162msgid "seconds"
2163msgstr "секунди"
2164
2165#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:500
2166#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:2
2167msgid "Take Screenshot"
2168msgstr "Снимка на екрана"
2169
2170#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:501
2171msgid "Effects"
2172msgstr "Ефекти"
2173
2174#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:507
2175msgid "Take _Screenshot"
2176msgstr "_Снимка на екрана"
2177
2178#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:593
2179msgid "Error while saving screenshot"
2180msgstr "Грешка при запазването на снимката"
2181
2182#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:597
2183#, c-format
2184msgid ""
2185"Impossible to save the screenshot to %s.\n"
2186" Error was %s\n"
2187". Please choose another location and retry."
2188msgstr ""
2189"Снимката не може да бъде запазена в %s.\n"
2190"Грешка: %s\n"
2191"Въведете друго местоположение и пробвайте пак."
2192
2193#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:740
2194msgid "Unable to take a screenshot of the current window"
2195msgstr "Неуспех при създаването на снимка на текущия прозорец"
2196
2197#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:781
2198#, c-format
2199msgid "Screenshot-%s.png"
2200msgstr "Снимка-%s.png"
2201
2202#. translators: this is the name of the file that gets
2203#. * made up with the screenshot if a specific window is
2204#. * taken
2205#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:788
2206#, c-format
2207msgid "Screenshot-%s-%d.png"
2208msgstr "Снимка-%s-%d.png"
2209
2210#. translators: this is the name of the file that gets made up
2211#. * with the screenshot if the entire screen is taken
2212#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:798
2213#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:356
2214#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:196
2215msgid "Screenshot.png"
2216msgstr "Снимка.png"
2217
2218#. translators: this is the name of the file that gets
2219#. * made up with the screenshot if the entire screen is
2220#. * taken
2221#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:805
2222#, c-format
2223msgid "Screenshot-%d.png"
2224msgstr "Снимка-%d.png"
2225
2226#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1121
2227msgid "Grab a window instead of the entire screen"
2228msgstr "Снимка на прозорец, а не на целия екран."
2229
2230#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1122
2231msgid "Include the window border with the screenshot"
2232msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката"
2233
2234#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1123
2235msgid "Take screenshot after specified delay [in seconds]"
2236msgstr "Правене на снимка след определено време (в секунди)"
2237
2238#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1124
2239msgid "Effect to add to the border (shadow, border or none)"
2240msgstr "Какъв ефект да се добави към снимката (сянка, рамка или никакъв)"
2241
2242#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1124
2243msgid "effect"
2244msgstr "ефект"
2245
2246#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1125
2247msgid "Interactively set options"
2248msgstr "Интерактивно задаване на настройки"
2249
2250#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.c:1134
2251msgid "Take a picture of the screen"
2252msgstr "Снимане на екрана"
2253
2254#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.desktop.in.h:1
2255msgid "Save images of your desktop or individual windows"
2256msgstr "Запазване на снимки на екрана или индивидуални прозорци"
2257
2258#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.ui.h:2
2259msgid "C_opy to Clipboard"
2260msgstr "_Копиране в буфера за обмен"
2261
2262#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.ui.h:3
2263msgid "Save Screenshot"
2264msgstr "Запазване на снимка на екрана"
2265
2266#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.ui.h:4
2267msgid "Save in _folder:"
2268msgstr "_В папка:"
2269
2270#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.ui.h:5
2271msgid "_Name:"
2272msgstr "_Име:"
2273
2274#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:1
2275msgid "Border Effect"
2276msgstr "Ефект на рамката"
2277
2278#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:2
2279msgid ""
2280"Effect to add to the outside of a border. Possible values are \"shadow\", "
2281"\"none\", and \"border\"."
2282msgstr ""
2283"Ефект, който да се добави към снимката. Възможни стойности са "
2284"„shadow“ (сянка), „none“ (нищо), и „border“ (рамка)."
2285
2286#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:3
2287msgid "Grab just the current window, rather than the whole desktop."
2288msgstr "Заснемане само на текущия прозорец, а не на целия работен плот."
2289
2290#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:4
2291msgid "Include Border"
2292msgstr "Включване на рамка"
2293
2294#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:5
2295msgid "Include Pointer"
2296msgstr "Включване на показалеца"
2297
2298#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:6
2299msgid "Include the pointer in the screenshot"
2300msgstr "Включване на показалеца в снимката"
2301
2302#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:7
2303msgid "Include the window manager border along with the screenshot"
2304msgstr "Включване на рамката на прозореца в снимката на екрана"
2305
2306#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:8
2307msgid "Screenshot delay"
2308msgstr "Забавяне преди заснемане на екрана"
2309
2310#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:9
2311msgid "Screenshot directory"
2312msgstr "Папка за снимките на екрана"
2313
2314#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:10
2315msgid "The directory the last screenshot was saved in."
2316msgstr "Папката, в която последно са записвани снимките на екрана."
2317
2318#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:11
2319msgid "The number of seconds to wait before taking the screenshot."
2320msgstr "Изчакване в секунди преди заснемането."
2321
2322#: ../gnome-screenshot/gnome-screenshot.schemas.in.h:12
2323msgid "Window-specific screenshot"
2324msgstr "Снимка на прозорец"
2325
2326#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:239
2327msgid ""
2328"UI definition file for the screenshot program is missing.\n"
2329"Please check your installation of gnome-utils"
2330msgstr ""
2331"Липсва файлът с описание на интерфейса за програмата за\n"
2332"снимки на екрана. Проверете инсталацията на gnome-utils"
2333
2334#: ../gnome-screenshot/screenshot-dialog.c:260
2335msgid "Select a folder"
2336msgstr "Избор на папка"
2337
2338#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:57
2339#, c-format
2340msgid ""
2341"Unable to clear the temporary folder:\n"
2342"%s"
2343msgstr ""
2344"Неуспех при изтриването на временната папка:\n"
2345"%s"
2346
2347#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:95
2348msgid ""
2349"The child save process unexpectedly exited.  We are unable to write the "
2350"screenshot to disk."
2351msgstr ""
2352"Дъщерният процес за запис неочаквано завърши работа. Снимката не може да "
2353"бъде записана на диска."
2354
2355#: ../gnome-screenshot/screenshot-save.c:223
2356msgid "Unknown error saving screenshot to disk"
2357msgstr ""
2358"Записването на снимката на екрана е неуспешно, поради неизвестна грешка"
2359
2360#. TODO: maybe we should also look at WM_NAME and WM_CLASS?
2361#: ../gnome-screenshot/screenshot-utils.c:481
2362msgid "Untitled Window"
2363msgstr "Прозорец без име"
2364
2365#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:74
2366msgid "File already exists"
2367msgstr "Файлът вече съществува"
2368
2369#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:77
2370#, c-format
2371msgid "The file \"%s\" already exists. Would you like to replace it?"
2372msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
2373
2374#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:84
2375#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1469
2376msgid "_Replace"
2377msgstr "_Замяна"
2378
2379#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:122
2380msgid "Saving file..."
2381msgstr "Запазване на файл…"
2382
2383#: ../gnome-screenshot/screenshot-xfer.c:294
2384msgid "Can't access source file"
2385msgstr "Неуспешен достъп до файла за източника"
2386
2387#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:1
2388msgid "Locate documents and folders on this computer by name or content"
2389msgstr "Намиране на документи и папки на този компютър по име или съдържание"
2390
2391#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.desktop.in.h:2
2392msgid "Search for Files..."
2393msgstr "Търсене за файлове…"
2394
2395#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:1
2396msgid "Default Window Height"
2397msgstr "Стандартна височина на прозореца"
2398
2399#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:2
2400msgid "Default Window Maximized"
2401msgstr "Максимизиране на прозореца по подразбиране"
2402
2403#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:3
2404msgid "Default Window Width"
2405msgstr "Стандартна широчина на прозореца"
2406
2407#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:4
2408msgid "Disable Quick Search"
2409msgstr "Спиране на бързо търсене"
2410
2411#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:5
2412msgid "Disable Quick Search Second Scan"
2413msgstr "Спиране на повторното _бързо търсене"
2414
2415#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:6
2416msgid "Quick Search Excluded Paths"
2417msgstr "Пътища, пропускани при бързото търсене"
2418
2419#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:7
2420msgid "Quick Search Second Scan Excluded Paths"
2421msgstr "Пътища, пропускани на втория пас при бързото търсене"
2422
2423#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:8
2424msgid "Search Result Columns Order"
2425msgstr "Подреждане на колоната с резултатите от търсенето:"
2426
2427#. Translators: The quoted text is the label of an available
2428#. search option that is translated elsewhere.
2429#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:11
2430msgid "Select the search option \"Contains the text\""
2431msgstr "Избор на условието за търсене „Съдържа текста“"
2432
2433#. Translators: The quoted text is the label of an available
2434#. search option that is translated elsewhere.
2435#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:14
2436msgid "Select the search option \"Date modified less than\""
2437msgstr "Избор на условието за търсене „Датата на промяна е преди“"
2438
2439#. Translators: The quoted text is the label of an available
2440#. search option that is translated elsewhere.
2441#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:17
2442msgid "Select the search option \"Date modified more than\""
2443msgstr "Избор на условието за търсене „Датата на промяна е след“"
2444
2445#. Translators: The quoted text is the label of an available
2446#. search option that is translated elsewhere.
2447#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:20
2448msgid "Select the search option \"File is empty\""
2449msgstr "Избор на условието за търсене „Файлът е празен“"
2450
2451#. Translators: The quoted text is the label of an available
2452#. search option that is translated elsewhere.
2453#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:23
2454msgid "Select the search option \"Follow symbolic links\""
2455msgstr "Избор на условието за търсене „Символните връзки се следват“"
2456
2457#. Translators: The quoted text is the label of an available
2458#. search option that is translated elsewhere.
2459#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:26
2460msgid "Select the search option \"Include other filesystems\""
2461msgstr "Избор на условието за търсене „Включване на други файлови системи.“"
2462
2463#. Translators: The quoted text is the label of an available
2464#. search option that is translated elsewhere.
2465#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:29
2466msgid "Select the search option \"Name does not contain\""
2467msgstr "Избор на условието за търсене „Името не съдържа“"
2468
2469#. Translators: The quoted text is the label of an available
2470#. search option that is translated elsewhere.
2471#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:32
2472msgid "Select the search option \"Name matches regular expression\""
2473msgstr "Избор на условието за търсене „Името напасва с регулярния израз“"
2474
2475#. Translators: The quoted text is the label of an available
2476#. search option that is translated elsewhere.
2477#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:35
2478msgid "Select the search option \"Owned by group\""
2479msgstr "Избор на условието за търсене „Собственост е на групата“"
2480
2481#. Translators: The quoted text is the label of an available
2482#. search option that is translated elsewhere.
2483#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:38
2484msgid "Select the search option \"Owned by user\""
2485msgstr "Избор на условието за търсене „Собственост е на потребителя“"
2486
2487#. Translators: The quoted text is the label of an available
2488#. search option that is translated elsewhere.
2489#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:41
2490msgid "Select the search option \"Owner is unrecognized\""
2491msgstr "Избор на условието за търсене „Собственикът не е разпознат“"
2492
2493#. Translators: The quoted text is the label of an available
2494#. search option that is translated elsewhere.
2495#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:44
2496msgid "Select the search option \"Show hidden files and folders\""
2497msgstr ""
2498"Избор на условието за търсене „Скритите файлове и папки да се показват“"
2499
2500#. Translators: The quoted text is the label of an available
2501#. search option that is translated elsewhere.
2502#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:47
2503msgid "Select the search option \"Size at least\""
2504msgstr "Избор на условието за търсене „Размерът е поне“"
2505
2506#. Translators: The quoted text is the label of an available
2507#. search option that is translated elsewhere.
2508#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:50
2509msgid "Select the search option \"Size at most\""
2510msgstr "Избор на условието за търсене „Размерът е най-много“"
2511
2512#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:51
2513msgid "Show Additional Options"
2514msgstr "Допълнителни условия"
2515
2516#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:52
2517msgid ""
2518"This key defines the order of the columns in the search results. This key "
2519"should not be modified by the user."
2520msgstr ""
2521"Този ключ определя реда на колоните в резултатите от търсенето. Този ключ не "
2522"бива да бъде променян от потребителите."
2523
2524#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:53
2525msgid ""
2526"This key defines the paths the search tool will exclude from a quick search. "
2527"The wildcards '*' and '?' are supported. The default values are /mnt/*, /"
2528"media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, and /var/*."
2529msgstr ""
2530"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
2531"бързото търсене. Валидните шаблонни символи са „*“ и „?“. Стандартните "
2532"стойности са /mnt/*, /media/*, /dev/*, /tmp/*, /proc/*, и /var/*."
2533
2534#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:54
2535msgid ""
2536"This key defines the paths the search tool will exclude from a second scan "
2537"when performing a quick search. The second scan uses the find command to "
2538"search for files. The purpose of the second scan is to find files that have "
2539"not been indexed. The wildcards '*' and '?' are supported. The default value "
2540"is /."
2541msgstr ""
2542"Този ключ указва пътищата, които инструментът за търсене няма да обхожда при "
2543"втория пас на бързото търсене. При втория пас се използва командата „find“. "
2544"Целта е да се открият неиндексирани файлове. Валидните шаблонни символи са "
2545"„*“ и „?“. Стандартната стойност е /."
2546
2547#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:55
2548msgid ""
2549"This key defines the window height, and it's used to remember the size of "
2550"the search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool "
2551"use the default height."
2552msgstr ""
2553"Този ключ съдържа височината на прозореца на инструмента за търсене и се "
2554"използва за предаването ѝ между сесиите. За да използвате стандартната "
2555"височина — задайте стойност „-1“."
2556
2557#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:56
2558msgid ""
2559"This key defines the window width, and it's used to remember the size of the "
2560"search tool between sessions. Setting it to -1 will make the search tool use "
2561"the default width."
2562msgstr ""
2563"Този ключ съдържа широчината на прозореца на инструмента за търсене и се "
2564"използва за предаването ѝ между сесиите. За да използвате стандартната "
2565"широчина — задайте стойност „-1“."
2566
2567#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:57
2568msgid ""
2569"This key determines if the \"Contains the text\" search option is selected "
2570"when the search tool is started."
2571msgstr ""
2572"Този ключ определя дали условието за търсене „Съдържа текста“ е избрано при "
2573"стартирането на инструмента за търсене."
2574
2575#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:58
2576msgid ""
2577"This key determines if the \"Date modified less than\" search option is "
2578"selected when the search tool is started."
2579msgstr ""
2580"Този ключ определя дали условието за търсене „Датата на промяна е преди“ е "
2581"избрано при стартирането на инструмента за търсене."
2582
2583#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:59
2584msgid ""
2585"This key determines if the \"Date modified more than\" search option is "
2586"selected when the search tool is started."
2587msgstr ""
2588"Този ключ определя дали условието за търсене „Датата на промяна е след“ е "
2589"избрано при стартирането на инструмента за търсене."
2590
2591#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:60
2592msgid ""
2593"This key determines if the \"File is empty\" search option is selected when "
2594"the search tool is started."
2595msgstr ""
2596"Този ключ определя дали условието за търсене „Файлът е празен“ е избрано при "
2597"стартирането на инструмента за търсене."
2598
2599#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:61
2600msgid ""
2601"This key determines if the \"Follow symbolic links\" search option is "
2602"selected when the search tool is started."
2603msgstr ""
2604"Този ключ определя дали условието за търсене „Символните връзки се следват“ "
2605"е избрано при стартирането на инструмента за търсене."
2606
2607#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:62
2608msgid ""
2609"This key determines if the \"Include other filesystems\" search option is "
2610"selected when the search tool is started."
2611msgstr ""
2612"Този ключ определя дали условието за търсене „Включване на други файлови "
2613"системи.“ е избрано при стартирането на инструмента за търсене."
2614
2615#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:63
2616msgid ""
2617"This key determines if the \"Name does not contain\" search option is "
2618"selected when the search tool is started."
2619msgstr ""
2620"Този ключ определя дали условието за търсене „Името не съдържа“ е избрано "
2621"при стартирането на инструмента за търсене."
2622
2623#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:64
2624msgid ""
2625"This key determines if the \"Name matches regular expression\" search option "
2626"is selected when the search tool is started."
2627msgstr ""
2628"Този ключ определя дали условието за търсене „Името напасва с регулярния "
2629"израз“ е избрано при стартирането на инструмента за търсене."
2630
2631#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:65
2632msgid ""
2633"This key determines if the \"Owned by group\" search option is selected when "
2634"the search tool is started."
2635msgstr ""
2636"Този ключ определя дали условието за търсене „Собственост е на групата“ е "
2637"избрано при стартирането на инструмента за търсене."
2638
2639#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:66
2640msgid ""
2641"This key determines if the \"Owned by user\" search option is selected when "
2642"the search tool is started."
2643msgstr ""
2644"Този ключ определя дали условието за търсене „Собственост е на потребителя“ "
2645"е избрано при стартирането на инструмента за търсене."
2646
2647#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:67
2648msgid ""
2649"This key determines if the \"Owner is unrecognized\" search option is "
2650"selected when the search tool is started."
2651msgstr ""
2652"Този ключ определя дали условието за търсене „Собственикът не е разпознат“ е "
2653"избрано при стартирането на инструмента за търсене."
2654
2655#. Translators: The quoted text is the label of the additional
2656#. options expander that is translated elsewhere.
2657#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:70
2658msgid ""
2659"This key determines if the \"Select more options\" section is expanded when "
2660"the search tool is started."
2661msgstr ""
2662"Този ключ определя дали разделът за търсене „Допълнителни условия“ е "
2663"разширен при стартирането на инструмента за търсене."
2664
2665#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:71
2666msgid ""
2667"This key determines if the \"Show hidden files and folders\" search option "
2668"is selected when the search tool is started."
2669msgstr ""
2670"Този ключ определя дали условието за търсене „Показват се скритите файлове и "
2671"резервните копия“ е избрано при стартирането на инструмента за търсене."
2672
2673#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:72
2674msgid ""
2675"This key determines if the \"Size at least\" search option is selected when "
2676"the search tool is started."
2677msgstr ""
2678"Този ключ определя дали условието за търсене „Размерът е поне“ е избрано при "
2679"стартирането на инструмента за търсене."
2680
2681#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:73
2682msgid ""
2683"This key determines if the \"Size at most\" search option is selected when "
2684"the search tool is started."
2685msgstr ""
2686"Този ключ определя дали условието за търсене „Най-голям размер“ е избрано "
2687"при стартирането на инструмента за търсене."
2688
2689#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:74
2690msgid ""
2691"This key determines if the search tool disables the use of the find command "
2692"after performing a quick search."
2693msgstr ""
2694"Този ключ определя дали инструментът за търсене да ползва командата „find“ "
2695"след първия пас на бързото търсене"
2696
2697#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:75
2698msgid ""
2699"This key determines if the search tool disables the use of the locate "
2700"command when performing simple file name searches."
2701msgstr ""
2702"Този ключ определя дали да се ползва командата „locate“ при търсене по име."
2703
2704#: ../gsearchtool/gnome-search-tool.schemas.in.h:76
2705msgid ""
2706"This key determines if the search tool window starts in a maximized state."
2707msgstr ""
2708"Този ключ определя дали прозорецът за търсене да се стартира максимизиран."
2709
2710#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:186
2711msgid "Could not open help document."
2712msgstr "Документът за помощта не може да бъде отворен."
2713
2714#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:321
2715#, c-format
2716msgid "Are you sure you want to open %d document?"
2717msgid_plural "Are you sure you want to open %d documents?"
2718msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документ?"
2719msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d документа?"
2720
2721#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:326
2722#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:517
2723#, c-format
2724msgid "This will open %d separate window."
2725msgid_plural "This will open %d separate windows."
2726msgstr[0] "Това ще отвори %d отделен прозорец."
2727msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозореца."
2728
2729#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:366
2730#, c-format
2731msgid "Could not open document \"%s\"."
2732msgstr "Документът „%s“ не може да бъде отворен."
2733
2734#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:395
2735#, c-format
2736msgid "Could not open folder \"%s\"."
2737msgstr "Папката „%s“ не може да бъде отворена."
2738
2739#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:403
2740msgid "The nautilus file manager is not running."
2741msgstr "Файловият мениджър Nautilus на е стартиран."
2742
2743#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:487
2744msgid "There is no installed viewer capable of displaying the document."
2745msgstr "Няма инсталирана програма, която може да изобрази този документ."
2746
2747#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:512
2748#, c-format
2749msgid "Are you sure you want to open %d folder?"
2750msgid_plural "Are you sure you want to open %d folders?"
2751msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папка?"
2752msgstr[1] "Сигурни ли сте, че искате да отворите %d папки?"
2753
2754#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:644
2755#, c-format
2756msgid "Could not move \"%s\" to trash."
2757msgstr "Документът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2758
2759#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:675
2760#, c-format
2761msgid "Do you want to delete \"%s\" permanently?"
2762msgstr "Искате ли да изтриете за постоянно „%s“?"
2763
2764#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:678
2765#, c-format
2766msgid "Trash is unavailable.  Could not move \"%s\" to the trash."
2767msgstr "Кошчето е недостъпно. „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2768
2769#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:717
2770#, c-format
2771msgid "Could not delete \"%s\"."
2772msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно."
2773
2774#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:864
2775#, c-format
2776msgid "Moving \"%s\" failed: %s."
2777msgstr "Преместването на „%s“ е неуспешно: %s"
2778
2779#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:900
2780#, c-format
2781msgid "Deleting \"%s\" failed: %s."
2782msgstr "Изтриването на „%s“ е неуспешно: %s"
2783
2784#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1354
2785msgid "Save Search Results As..."
2786msgstr "Запазване на резултата като…"
2787
2788#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1385
2789msgid "Could not save document."
2790msgstr "Документът не може да бъде запазен."
2791
2792#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1386
2793msgid "You did not select a document name."
2794msgstr "Не сте избрали име на документа."
2795
2796#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1416
2797#, c-format
2798msgid "Could not save \"%s\" document to \"%s\"."
2799msgstr "Документът „%s“ не може да бъде запазен в „%s“."
2800
2801#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1450
2802#, c-format
2803msgid "The document \"%s\" already exists.  Would you like to replace it?"
2804msgstr "Документът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
2805
2806#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1454
2807msgid "If you replace an existing file, its contents will be overwritten."
2808msgstr "Ако презапишете съществуващ файл, ще загубите старото му съдържание."
2809
2810#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1519
2811msgid "The document name you selected is a folder."
2812msgstr "Името на документа, което сте избрали, е на папка."
2813
2814#: ../gsearchtool/gsearchtool-callbacks.c:1568
2815msgid "You may not have write permissions to the document."
2816msgstr "Може да нямате права за писане в този документ."
2817
2818#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:72
2819#, c-format
2820msgid ""
2821"GConf error:\n"
2822"  %s"
2823msgstr ""
2824"Грешка в GConf:\n"
2825"  %s"
2826
2827#. Translators:  Below are the strings displayed in the 'Date Modified'
2828#. column of the list view.  The format of this string can vary depending
2829#. on age of a file.  Please modify the format of the timestamp to match
2830#. your locale.  For example, to display 24 hour time replace the '%-I'
2831#. with '%-H' and remove the '%p'.  (See bugzilla report #120434.)
2832#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:641
2833msgid "today at %-I:%M %p"
2834msgstr "днес в %-H:%M"
2835
2836#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:643
2837msgid "yesterday at %-I:%M %p"
2838msgstr "вчера в %-H:%M"
2839
2840#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:645
2841#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:647
2842msgid "%A, %B %-d %Y at %-I:%M:%S %p"
2843msgstr "%A, %-d %B %Y в %-H:%M:%S"
2844
2845#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:826
2846msgid "link (broken)"
2847msgstr "връзка (прекъсната)"
2848
2849#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:830
2850#, c-format
2851msgid "link to %s"
2852msgstr "връзка до %s"
2853
2854#. START OF NAUTILUS/EEL FUNCTIONS: USED FOR HANDLING OF DUPLICATE FILENAMES
2855#. Localizers:
2856#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
2857#. * make some or all of them match.
2858#.
2859#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
2860#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1533
2861msgid " (copy)"
2862msgstr " (копие)"
2863
2864#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
2865#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1535
2866msgid " (another copy)"
2867msgstr " (второ копие)"
2868
2869#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
2870#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
2871#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
2872#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
2873#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1538
2874#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1540
2875#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1542
2876#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1552
2877msgid "th copy)"
2878msgstr "о копие)"
2879
2880#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
2881#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1545
2882msgid "st copy)"
2883msgstr "о копие)"
2884
2885#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
2886#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1547
2887msgid "nd copy)"
2888msgstr "о копие)"
2889
2890#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
2891#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1549
2892msgid "rd copy)"
2893msgstr "о копие)"
2894
2895#. localizers: appended to first file copy
2896#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1566
2897#, c-format
2898msgid "%s (copy)%s"
2899msgstr "%s (копие)%s"
2900
2901#. localizers: appended to second file copy
2902#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1568
2903#, c-format
2904msgid "%s (another copy)%s"
2905msgstr "%s (второ копие)%s"
2906
2907#. localizers: appended to x11th file copy
2908#. localizers: appended to x12th file copy
2909#. localizers: appended to x13th file copy
2910#. localizers: appended to xxth file copy
2911#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1571
2912#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1573
2913#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1575
2914#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1584
2915#, c-format
2916msgid "%s (%dth copy)%s"
2917msgstr "%s (%dо копие)%s"
2918
2919#. localizers: appended to x1st file copy
2920#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1578
2921#, c-format
2922msgid "%s (%dst copy)%s"
2923msgstr "%s (%dо копие)%s"
2924
2925#. localizers: appended to x2nd file copy
2926#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1580
2927#, c-format
2928msgid "%s (%dnd copy)%s"
2929msgstr "%s (%dо копие)%s"
2930
2931#. localizers: appended to x3rd file copy
2932#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1582
2933#, c-format
2934msgid "%s (%drd copy)%s"
2935msgstr "%s (%dо копие)%s"
2936
2937#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1629
2938msgid " (invalid Unicode)"
2939msgstr " (грешен Уникод)"
2940
2941#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
2942#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1718
2943msgid " ("
2944msgstr " ("
2945
2946#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
2947#: ../gsearchtool/gsearchtool-support.c:1726
2948#, c-format
2949msgid " (%d"
2950msgstr " (%d"
2951
2952#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:82
2953msgid "Contains the _text"
2954msgstr "_Съдържа текста"
2955
2956#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84
2957msgid "_Date modified less than"
2958msgstr "_Датата на промяна е преди"
2959
2960#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:84 ../gsearchtool/gsearchtool.c:85
2961msgid "days"
2962msgstr "дни"
2963
2964#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:85
2965msgid "Date modified more than"
2966msgstr "Датата на промяна е сл_ед"
2967
2968#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87
2969msgid "S_ize at least"
2970msgstr "_Размерът е поне"
2971
2972#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:87 ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
2973msgid "kilobytes"
2974msgstr "килобайта"
2975
2976#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:88
2977msgid "Si_ze at most"
2978msgstr "Р_азмерът е най-много"
2979
2980#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:89
2981msgid "File is empty"
2982msgstr "Файлът е празен"
2983
2984#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:91
2985msgid "Owned by _user"
2986msgstr "Собственост е на п_отребителя"
2987
2988#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:92
2989msgid "Owned by _group"
2990msgstr "Собственост е на _групата"
2991
2992#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:93
2993msgid "Owner is unrecognized"
2994msgstr "Собственикът не е разпознат"
2995
2996#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:95
2997msgid "Na_me does not contain"
2998msgstr "И_мето не съдържа"
2999
3000#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:96
3001msgid "Name matches regular e_xpression"
3002msgstr "Името напасва с регул_ярния израз"
3003
3004#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:98
3005msgid "Show hidden and backup files"
3006msgstr "Скритите файлове и папки да се показват"
3007
3008#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:99
3009msgid "Follow symbolic links"
3010msgstr "Символните връзки се следват"
3011
3012#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:100
3013msgid "Include other filesystems"
3014msgstr "Включване на други файлови системи"
3015
3016#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:158 ../gsearchtool/gsearchtool.c:163
3017#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:172
3018msgid "STRING"
3019msgstr "НИЗ"
3020
3021#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:159
3022msgid "PATH"
3023msgstr "ПЪТ"
3024
3025#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:160
3026msgid "VALUE"
3027msgstr "СТОЙНОСТ"
3028
3029#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:164 ../gsearchtool/gsearchtool.c:165
3030msgid "DAYS"
3031msgstr "ДНИ"
3032
3033#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:166 ../gsearchtool/gsearchtool.c:167
3034msgid "KILOBYTES"
3035msgstr "КИЛОБАЙТА"
3036
3037#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:169
3038msgid "USER"
3039msgstr "ПОТРЕБИТЕЛ"
3040
3041#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:170
3042msgid "GROUP"
3043msgstr "ГРУПА"
3044
3045#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:173
3046msgid "PATTERN"
3047msgstr "ШАБЛОН"
3048
3049#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:181
3050msgid "_Open"
3051msgstr "О_тваряне"
3052
3053#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:182
3054msgid "O_pen Folder"
3055msgstr "Отва_ряне на папка"
3056
3057#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:184
3058msgid "_Save Results As..."
3059msgstr "Запазване на _резултата като…"
3060
3061#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:390
3062msgid "A locate database has probably not been created."
3063msgstr "Вероятно не е създадена база от данни за местоположения."
3064
3065#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:492
3066#, c-format
3067msgid "Character set conversion failed for \"%s\""
3068msgstr "Неуспешно преобразуване на набора символи за „%s“"
3069
3070#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:516
3071msgid "Searching..."
3072msgstr "Търсене…"
3073
3074#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:516 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1021
3075#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1299 ../gsearchtool/gsearchtool.c:3149
3076msgid "Search for Files"
3077msgstr "Търсене за файлове"
3078
3079#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:967 ../gsearchtool/gsearchtool.c:996
3080msgid "No files found"
3081msgstr "Не са намерени файлове"
3082
3083#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:989
3084msgid "(stopped)"
3085msgstr "(спрян)"
3086
3087#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:995
3088msgid "No Files Found"
3089msgstr "Не са намерени файлове"
3090
3091#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1000
3092#, c-format
3093msgid "%d File Found"
3094msgid_plural "%d Files Found"
3095msgstr[0] "Намерен е %d файл"
3096msgstr[1] "Намерени са %d файла"
3097
3098#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1004 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1042
3099#, c-format
3100msgid "%d file found"
3101msgid_plural "%d files found"
3102msgstr[0] "Намерен е %d файл"
3103msgstr[1] "Намерени са %d файла"
3104
3105#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1133
3106msgid "Entry changed called for a non entry option!"
3107msgstr "Промененото условие изисква условие, което не присъства!"
3108
3109#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1384
3110msgid "Set the text of \"Name contains\" search option"
3111msgstr "Задаване на текст за „Името съдържа“"
3112
3113#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1385
3114msgid "Set the text of \"Look in folder\" search option"
3115msgstr "Задаване на текст за „Гледане в папка“"
3116
3117#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1386
3118msgid "Sort files by one of the following: name, folder, size, type, or date"
3119msgstr "Подреждане на файловете по: име, папка, размер, вид, или дата"
3120
3121#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1387
3122msgid "Set sort order to descending, the default is ascending"
3123msgstr "Задаване на намаляващ ред на сортирането, по подразбиране е възходящ"
3124
3125#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1388
3126msgid "Automatically start a search"
3127msgstr "Автоматично стартиране на търсенето"
3128
3129#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1394
3130#, c-format
3131msgid "Select the \"%s\" search option"
3132msgstr "Избиране на „%s“ като условие за търсене"
3133
3134#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1397
3135#, c-format
3136msgid "Select and set the \"%s\" search option"
3137msgstr "Избиране и задаване условието за търсене „%s“"
3138
3139#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1504
3140msgid "Invalid option passed to sortby command line argument."
3141msgstr "Грешно условие, зададено в командата за подреждане"
3142
3143#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1802
3144msgid ""
3145"\n"
3146"... Too many errors to display ..."
3147msgstr ""
3148"\n"
3149"… Твърде много грешки за показване …"
3150
3151#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1816
3152msgid ""
3153"The search results may be invalid.  There were errors while performing this "
3154"search."
3155msgstr ""
3156"Резултатите от търсенето може да са неверни. Имаше грешки при изпълнението "
3157"на това търсене."
3158
3159#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1828 ../gsearchtool/gsearchtool.c:1872
3160msgid "Show more _details"
3161msgstr "Показване на повече _подробности"
3162
3163#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1858
3164msgid ""
3165"The search results may be out of date or invalid.  Do you want to disable "
3166"the quick search feature?"
3167msgstr ""
3168"Резултатите от търсенето може да са остарели или неверни. Искате ли да "
3169"спрете възможността за бързо търсене?"
3170
3171#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1883
3172msgid "Disable _Quick Search"
3173msgstr "Спиране на _бързото търсене"
3174
3175#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1910
3176#, c-format
3177msgid "Failed to set process group id of child %d: %s.\n"
3178msgstr ""
3179"Неуспех при задаването на идентификатор на група на дъщерен процес %d: %s.\n"
3180
3181#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1935
3182msgid "Error parsing the search command."
3183msgstr "Грешка при изпълнението на командата за търсене"
3184
3185#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:1968
3186msgid "Error running the search command."
3187msgstr "Грешка при изпълнение на командата за търсене."
3188
3189#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2083
3190#, c-format
3191msgid "Enter a text value for the \"%s\" search option."
3192msgstr "Задаване на текстова стойност на условието за търсене „%s“."
3193
3194#. Translators:  Below is a string displaying the search options name
3195#. and unit value.  For example, "\"Date modified less than\" in days".
3196#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2088
3197#, c-format
3198msgid "\"%s\" in %s"
3199msgstr "„%s“ в %s"
3200
3201#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2090
3202#, c-format
3203msgid "Enter a value in %s for the \"%s\" search option."
3204msgstr "Задаване на стойност в %s за условието за търсене „%s“."
3205
3206#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2148
3207#, c-format
3208msgid "Remove \"%s\""
3209msgstr "Премахване на „%s“"
3210
3211#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2149
3212#, c-format
3213msgid "Click to remove the \"%s\" search option."
3214msgstr "Натиснете, за да премахнете условието за търсене „%s“."
3215
3216#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2242
3217msgid "A_vailable options:"
3218msgstr "Възмо_жни условия:"
3219
3220#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2271
3221msgid "Available options"
3222msgstr "Налични условия"
3223
3224#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2272
3225msgid "Select a search option from the drop-down list."
3226msgstr "Избор на условие за търсене от падащото меню."
3227
3228#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2284
3229msgid "Add search option"
3230msgstr "Добавяне на условие за търсене"
3231
3232#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2285
3233msgid "Click to add the selected available search option."
3234msgstr "Натискане за избиране на избраното налично условие за търсене."
3235
3236#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2374
3237msgid "S_earch results:"
3238msgstr "_Резултати от търсенето:"
3239
3240#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2413
3241msgid "List View"
3242msgstr "Списъчен изглед"
3243
3244#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2520
3245msgid "Type"
3246msgstr "Вид"
3247
3248#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2531
3249msgid "Date Modified"
3250msgstr "Дата на промяна"
3251
3252#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2932
3253msgid "_Name contains:"
3254msgstr "_Името съдържа:"
3255
3256#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2946 ../gsearchtool/gsearchtool.c:2947
3257msgid "Enter a filename or partial filename with or without wildcards."
3258msgstr "Въведете цяло или непълно име с или без шаблонни знаци."
3259
3260#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2947
3261msgid "Name contains"
3262msgstr "Името съдържа"
3263
3264#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2953
3265msgid "_Look in folder:"
3266msgstr "Т_ърсене в папка:"
3267
3268#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2959
3269msgid "Browse"
3270msgstr "Разглеждане"
3271
3272#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2964
3273msgid "Look in folder"
3274msgstr "Търсене в папка"
3275
3276#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2964
3277msgid "Select the folder or device from which you want to begin the search."
3278msgstr ""
3279"Избор на папката или устройството, от което желаете да започне търсенето."
3280
3281#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2975
3282msgid "Select more _options"
3283msgstr "Допълнителни _условия"
3284
3285#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2984
3286msgid "Select more options"
3287msgstr "Допълнителни условия"
3288
3289#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:2984
3290msgid "Click to expand or collapse the list of available options."
3291msgstr "Разширяване или свиване на списъка с наличните условия."
3292
3293#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3008
3294msgid "Click to display the help manual."
3295msgstr "Натиснете, за да видите ръководството"
3296
3297#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3016
3298msgid "Click to close \"Search for Files\"."
3299msgstr "Натиснете, за да затворите „Търсене на файлове“."
3300
3301#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3042
3302msgid "Click to perform a search."
3303msgstr "Натиснете, за да проведете търсенето."
3304
3305#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3043
3306msgid "Click to stop a search."
3307msgstr "Натиснете, за да спрете търсенето."
3308
3309#: ../gsearchtool/gsearchtool.c:3134
3310msgid "- the GNOME Search Tool"
3311msgstr "— инструментът на GNOME за търсене"
3312
3313#: ../logview/about.c:51 ../logview/logview.c:37 ../logview/main.c:54
3314msgid "System Log Viewer"
3315msgstr "Преглед на системните дневници"
3316
3317#: ../logview/about.c:54
3318msgid "A system log viewer for GNOME."
3319msgstr "Програма на GNOME за преглед на системните дневници."
3320
3321#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.in.h:1
3322msgid "System Log"
3323msgstr "Системен дневник"
3324
3325#: ../logview/gnome-system-log.desktop.in.in.h:2
3326msgid "View or monitor system log files"
3327msgstr "Преглед или наблюдение системните дневници"
3328
3329#: ../logview/log_repaint.c:190
3330#, c-format
3331msgid "last update: %s"
3332msgstr "последно актуализиране: %s"
3333
3334#: ../logview/log_repaint.c:192
3335#, c-format
3336msgid "%d lines (%s) - %s"
3337msgstr "%d реда (%s) — %s"
3338
3339#: ../logview/log_repaint.c:230
3340msgid "Current"
3341msgstr "Текущ"
3342
3343#: ../logview/logrtns.c:37
3344msgid "One file or more could not be opened"
3345msgstr "Един или няколко файла не могат да бъдат отворени"
3346
3347#: ../logview/logrtns.c:59
3348#, c-format
3349msgid ""
3350"%s is not user readable. Either run the program as root or ask the sysadmin "
3351"to change the permissions on the file.\n"
3352msgstr ""
3353"%s не е четим за потребителя. Стартирайте програмата като администратор или "
3354"помолете системния администратор да смени правата на файла.\n"
3355
3356#: ../logview/logrtns.c:64
3357#, c-format
3358msgid "%s is too big."
3359msgstr "%s е твърде голям."
3360
3361#: ../logview/logrtns.c:67
3362#, c-format
3363msgid "%s could not be opened."
3364msgstr "%s не може да бъде отворен."
3365
3366#: ../logview/logrtns.c:382
3367#, c-format
3368msgid "%s is not a log file."
3369msgstr "%s не е дневник."
3370
3371#: ../logview/logrtns.c:388
3372msgid "Not enough memory."
3373msgstr "Няма достатъчно памет."
3374
3375#: ../logview/logrtns.c:402
3376#, c-format
3377msgid "%s cannot be opened."
3378msgstr "%s не може да бъде отворен."
3379
3380#: ../logview/logview-findbar.c:152
3381msgid "_Filter:"
3382msgstr "_Филтър:"
3383
3384#: ../logview/logview-findbar.c:157
3385msgid "_Clear"
3386msgstr "_Изчистване"
3387
3388#: ../logview/logview.c:90
3389msgid "_Open..."
3390msgstr "_Отваряне…"
3391
3392#: ../logview/logview.c:90
3393msgid "Open a log from file"
3394msgstr "Отваряне на дневник"
3395
3396#: ../logview/logview.c:92
3397msgid "_Close"
3398msgstr "_Затваряне"
3399
3400#: ../logview/logview.c:92
3401msgid "Close this log"
3402msgstr "Затваряне на този диалогов прозорец"
3403
3404#: ../logview/logview.c:94
3405msgid "_Quit"
3406msgstr "_Спиране на програмата"
3407
3408#: ../logview/logview.c:94
3409msgid "Quit the log viewer"
3410msgstr "Спиране на програмата за преглед на дневници"
3411
3412#: ../logview/logview.c:97
3413msgid "_Copy"
3414msgstr "_Копиране"
3415
3416#: ../logview/logview.c:97
3417msgid "Copy the selection"
3418msgstr "Копиране на избраното"
3419
3420#: ../logview/logview.c:99
3421msgid "Select the entire log"
3422msgstr "Избор на целия дневник"
3423
3424#: ../logview/logview.c:101
3425msgid "_Filter..."
3426msgstr "_Филтър…"
3427
3428#: ../logview/logview.c:101
3429msgid "Filter log"
3430msgstr "Филтър"
3431
3432#: ../logview/logview.c:104
3433msgid "Bigger text size"
3434msgstr "По-голям размер на текста"
3435
3436#: ../logview/logview.c:106
3437msgid "Smaller text size"
3438msgstr "По-малък размер на текста"
3439
3440#: ../logview/logview.c:108
3441msgid "Normal text size"
3442msgstr "Нормален размер на текста"
3443
3444#: ../logview/logview.c:111
3445msgid "Collapse _All"
3446msgstr "_Повече информация за всичко"
3447
3448#: ../logview/logview.c:111
3449msgid "Collapse all the rows"
3450msgstr "Свиване на всички редове"
3451
3452#: ../logview/logview.c:114
3453msgid "Open the help contents for the log viewer"
3454msgstr "Отваряне на съдържанието на помощта за разглеждането на дневници"
3455
3456#: ../logview/logview.c:116
3457msgid "Show the about dialog for the log viewer"
3458msgstr ""
3459"Показване на диалоговия прозорец относно програмата за преглед на системните "
3460"дневници"
3461
3462#: ../logview/logview.c:122
3463msgid "_Statusbar"
3464msgstr "Лента за _състоянието"
3465
3466#: ../logview/logview.c:122
3467msgid "Show Status Bar"
3468msgstr "Показване на лентата за състоянието"
3469
3470#: ../logview/logview.c:124
3471msgid "Side _Pane"
3472msgstr "Странична _лента"
3473
3474#: ../logview/logview.c:124
3475msgid "Show Side Pane"
3476msgstr "Показване на страничната лента"
3477
3478#: ../logview/logview.c:126
3479msgid "_Monitor"
3480msgstr "_Наблюдение"
3481
3482#: ../logview/logview.c:126
3483msgid "Monitor Current Log"
3484msgstr "Наблюдение на текущия дневник"
3485
3486#: ../logview/logview.c:128
3487msgid "Ca_lendar"
3488msgstr "_Календар"
3489
3490#: ../logview/logview.c:128
3491msgid "Show Calendar Log"
3492msgstr "Показване на дневника на календара"
3493
3494#: ../logview/logview.c:307
3495#, c-format
3496msgid "%s (monitored) - %s"
3497msgstr "%s (наблюдава се) — %s"
3498
3499#: ../logview/logview.c:518
3500msgid "Open Log"
3501msgstr "Отваряне на дневник"
3502
3503#: ../logview/logview.c:906
3504msgid "Version: "
3505msgstr "Версия: "
3506
3507#: ../logview/logview.c:975
3508msgid "Days"
3509msgstr "Дни"
3510
3511#: ../logview/logview.c:976
3512msgid "Pointer towards a GSList of days for the current log."
3513msgstr "Указател към GSList от дни за текущия дневник."
3514
3515#: ../logview/logview.schemas.in.h:1
3516msgid "Height of the main window in pixels"
3517msgstr "Височината на основния прозорец в пиксели"
3518
3519#: ../logview/logview.schemas.in.h:2
3520msgid "Log file to open up on startup"
3521msgstr "Дневник, който да се отвори в началото"
3522
3523#: ../logview/logview.schemas.in.h:3
3524msgid "Log files to open up on startup"
3525msgstr "Дневници, които да се отворят при стартиране"
3526
3527#: ../logview/logview.schemas.in.h:4
3528msgid "Size of the font used to display the log"
3529msgstr "Размерът на шрифта за показване на дневници"
3530
3531#: ../logview/logview.schemas.in.h:5
3532msgid ""
3533"Specifies a list of log files to open up at startup. A default list is "
3534"created by reading /etc/syslog.conf."
3535msgstr ""
3536"Списъкът с дневници, които да се отворят при стартирането на програмата. При "
3537"създаването на този ключ в него стандартно се пренася списъкът от /etc/"
3538"syslog.conf."
3539
3540#: ../logview/logview.schemas.in.h:6
3541msgid "Specifies the height of the log viewer main window in pixels."
3542msgstr "Определя височината на прозореца за преглед на дневници в пиксели."
3543
3544#: ../logview/logview.schemas.in.h:7
3545msgid ""
3546"Specifies the log file displayed at startup. The default is either /var/adm/"
3547"messages or /var/log/messages, depending on your operating system."
3548msgstr ""
3549"Определя дневника, който да се отвори в началото. Стандартните файлове са /"
3550"var/adm/ или /var/log/messages, в зависимост от операционната система."
3551
3552#: ../logview/logview.schemas.in.h:8
3553msgid ""
3554"Specifies the size of the fixed-width font used to display the log in the "
3555"main tree view. The default is taken from the default terminal font size."
3556msgstr ""
3557"Размерът на равноширокия шрифт за показване на дневниците в основния "
3558"дървовиден изглед. Стандартно се взема този на терминала gnome-terminal."
3559
3560#: ../logview/logview.schemas.in.h:9
3561msgid "Specifies the width of the log viewer main window in pixels."
3562msgstr ""
3563"Определя широчината (в пиксели) на основния прозорец на програмата за "
3564"преглед на дневници."
3565
3566#: ../logview/logview.schemas.in.h:10
3567msgid "Width of the main window in pixels"
3568msgstr "Широчината на основния прозорец в пиксели"
3569
3570#: ../logview/main.c:49
3571msgid "Show the application's version"
3572msgstr "Показване на версията на програмата"
3573
3574#: ../logview/main.c:55
3575msgid "Show System Log Viewer options"
3576msgstr "Настройки на прегледа на системни дневници"
3577
3578#: ../logview/main.c:59
3579msgid " - Browse and monitor logs"
3580msgstr " — преглед и следене на дневниците"
3581
3582#: ../logview/main.c:145
3583msgid "Log Viewer"
3584msgstr "Преглед на системните дневници"
3585
3586#: ../logview/main.c:154
3587msgid "Unable to create user interface."
3588msgstr "Създаването на потребителския интерфейс е неуспешно."
3589
3590#: ../logview/misc.c:42
3591msgid "January"
3592msgstr "Януари"
3593
3594#: ../logview/misc.c:42
3595msgid "February"
3596msgstr "Февруари"
3597
3598#: ../logview/misc.c:42
3599msgid "March"
3600msgstr "Март"
3601
3602#: ../logview/misc.c:42
3603msgid "April"
3604msgstr "Април"
3605
3606#: ../logview/misc.c:42
3607msgid "May"
3608msgstr "Май"
3609
3610#: ../logview/misc.c:43
3611msgid "June"
3612msgstr "Юни"
3613
3614#: ../logview/misc.c:43
3615msgid "July"
3616msgstr "Юли"
3617
3618#: ../logview/misc.c:43
3619msgid "August"
3620msgstr "Август"
3621
3622#: ../logview/misc.c:43
3623msgid "September"
3624msgstr "Септември"
3625
3626#: ../logview/misc.c:43
3627msgid "October"
3628msgstr "Октомври"
3629
3630#: ../logview/misc.c:44
3631msgid "November"
3632msgstr "Ноември"
3633
3634#: ../logview/misc.c:44
3635msgid "December"
3636msgstr "Декември"
3637
3638#: ../logview/misc.c:164
3639msgid "Invalid date"
3640msgstr "Грешна дата"
3641
3642#. Translators: Only date format, time will be bogus
3643#: ../logview/misc.c:169
3644#, c-format
3645msgid "%x"
3646msgstr "%x"
3647
3648#: ../logview/monitor.c:83
3649msgid "This file cannot be monitored."
3650msgstr "Този файл не може да бъде следен."
3651
3652#: ../logview/monitor.c:86
3653msgid "File monitoring is not supported on this file system.\n"
3654msgstr "Наблюдението на файлове не се поддържа от тази файлова система.\n"
3655
3656#: ../logview/monitor.c:88
3657msgid "Gnome-VFS Error.\n"
3658msgstr "Грешка в Gnome-VFS.\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.