source: gnome/trunk/gnome-screensaver.trunk.bg.po @ 1452

Last change on this file since 1452 was 1452, checked in by Александър Шопов, 14 years ago

gnome-screensaver: подаден в trunk

File size: 28.9 KB
RevLine 
[1097]1# Bulgarian translation of gnome-screensaver po-file.
[1448]2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
[1097]3# This file is distributed under the same license as the gnome-screensaver package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005, 2006.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007.
[1448]6# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
[1097]7#
8msgid ""
9msgstr ""
[1282]10"Project-Id-Version: gnome-screensaver trunk\n"
[1097]11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
[1452]12"POT-Creation-Date: 2008-04-21 18:45+0300\n"
[1448]13"PO-Revision-Date: 2008-04-18 18:04+0300\n"
14"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
[1097]15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:1
22msgid "Screensaver"
23msgstr "Предпазител на екрана"
24
25#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:2
26msgid "Set your screensaver preferences"
27msgstr "Настройване на предпазителя на екрана"
28
29#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:1
30msgid "<b>Screensaver preview</b>"
31msgstr "<b>Преглед на темата</b>"
32
33#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:2
34msgid "<b>Warning: the screen will not be locked for the root user.</b>"
35msgstr "<b>Внимание: екранът няма да бъде заключен за администратора.</b>"
36
37#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:3
38msgid "Power _Management"
39msgstr "_Управление на захранването"
40
41#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:4
42msgid "Regard the computer as _idle after:"
43msgstr "Сесията е _неактивна след:"
44
45#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:5
46msgid "Screensaver Preferences"
[1282]47msgstr "Настройки на предпазителя на екрана"
[1097]48
49#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:6
50msgid "Screensaver Preview"
51msgstr "Преглед на предпазителя на екрана"
52
53#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:7
54msgid "_Activate screensaver when computer is idle"
[1448]55msgstr "В_ключване на предпазителя на екрана при неактивна сесия"
[1097]56
57#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:8
58msgid "_Lock screen when screensaver is active"
59msgstr "_Заключване на екрана при задействане на предпазителя"
60
61#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:9
62msgid "_Preview"
63msgstr "_Преглед"
64
65#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:10
66msgid "_Screensaver theme:"
67msgstr "_Тема на предпазителя на екрана:"
68
69#: ../data/gnome-screensaver.directory.in.h:1
[1282]70#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:10
[1097]71msgid "Screensaver themes"
[1282]72msgstr "Теми за предпазителя"
[1097]73
74#: ../data/gnome-screensaver.directory.in.h:2
75msgid "Screensavers"
76msgstr "Предпазители на екрана"
77
78#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:1
79msgid "Activate when idle"
80msgstr "Включване при неактивна сесия"
81
82#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:2
83msgid "Allow embedding a keyboard into the window"
84msgstr "Позволяване на вграждането на клавиатура в прозореца"
85
86#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:3
87msgid "Allow logout"
88msgstr "Позволяване на изход"
89
90#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:4
91msgid "Allow user switching"
92msgstr "Позволяване на превключването на потребител"
93
94#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:5
95msgid "Embedded keyboard command"
96msgstr "Вградена клавиатурна команда"
97
98#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:6
99msgid "Lock on activation"
100msgstr "Заключване при задействане"
101
102#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:7
103msgid "Logout command"
104msgstr "Команда за изход"
105
106#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:8
[1282]107msgid "Reason for being away"
108msgstr "Причина да не сте при компютъра"
109
110#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:9
[1097]111msgid "Screensaver theme selection mode"
112msgstr "Режим на избор на тема на екранния предпазител"
113
[1282]114#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:11
[1097]115msgid "Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle."
116msgstr "Дали екранният предпазител да се задейства при неактивна сесия."
117
[1282]118#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:12
[1097]119msgid ""
120"Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying "
121"to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the appropriate "
122"command."
123msgstr ""
124"Задайте това да е ИСТИНА, за да се позволи вграждане на клавиатура в "
125"прозореца при опит за отключване. Клавишът „keyboard_command“ трябва да "
126"съдържа подходящата команда."
127
[1282]128#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:13
[1097]129msgid "Set this to TRUE to lock the screen when the screensaver goes active."
130msgstr "Дали екранният предпазител да заключва екрана при задействането си."
131
[1282]132#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:14
[1097]133msgid ""
134"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
135"different user account."
136msgstr ""
137"Дали да се дава възможност за превключване към друг потребител в диалога за "
138"отключване"
139
[1282]140#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:15
[1097]141msgid ""
142"Set this to TRUE to offer an option in unlock dialog to logging out after a "
143"delay. The Delay is specified in the \"logout_delay\" key."
144msgstr ""
145"Дали да се дава възможността за изход в диалога за отключване след известно "
146"време. То се задава в ключа „logout_delay“."
147
[1282]148#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:16
[1097]149msgid ""
150"The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is "
151"set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should "
152"implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard "
153"output."
154msgstr ""
155"Командата, която ще бъде стартирана, ако ключът „embedded_keyboard_enabled“ "
156"е зададен да е ИСТИНА, за да се вгради графичен обект-клавиатура в "
157"прозореца. Тази команда трябва да ползва интерфейса XEMBED и на стандартния "
[1282]158"изход да извежда идентификаторът на прозореца - XID."
[1097]159
[1282]160#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:17
[1097]161msgid ""
162"The command to invoke when the logout button is clicked. This command should "
163"simply log the user out without any interaction. This key has effect only if "
164"the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
165msgstr ""
166"Коя команда да се изпълнява при натискането на бутона за изход. Командата "
167"трябва да доведе до изхода на потребителя без вход от потребителя. Този ключ "
168"е в сила, единствено ако ключът „logout_enable“ е ИСТИНА."
169
[1282]170#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:18
[1097]171msgid ""
172"The number of minutes after screensaver activation before locking the screen."
173msgstr ""
174"Броят минути време след задействане на екранния предпазител преди да се "
175"изчисти екрана"
176
[1282]177#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:19
[1097]178msgid ""
179"The number of minutes after the screensaver activation before a logout "
180"option will appear in unlock dialog. This key has effect only if the "
181"\"logout_enable\" key is set to TRUE."
182msgstr ""
[1282]183"Броят минути след задействане на екранния предпазител, преди да се появи "
184"бутон за изход в диалога за отключване. Този ключ е в сила, единствено ако "
185"ключът „logout_enable“ е ИСТИНА."
[1097]186
[1282]187#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:20
[1097]188msgid ""
189"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
190msgstr "Броят минути време бездействие, за да се счете сесията за неактивна"
191
[1282]192#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:21
[1097]193msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver theme."
194msgstr ""
195"Броят минути изпълнение, преди да се смени темата на екранния предпазител"
196
[1282]197#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:22
[1097]198msgid ""
199"The number of seconds of inactivity before signalling to power-management. "
200"This key is set and maintained by the session power-management agent."
201msgstr ""
202"Броят секунди бездействие, преди да се сигнализира на управлението на "
203"захранването. Този ключ се задава и се поддържа от програмата за "
204"управлението на захранването."
205
[1282]206#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:23
207msgid "The reason for being away from the computer."
208msgstr "Причината да не сте при компютъра."
209
210#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:24
[1097]211msgid ""
212"The selection mode used by screensaver. May be \"blank-only\" to enable the "
213"screensaver without using any theme on activation, \"single\" to enable "
214"screensaver using only one theme on activation (specified in \"themes\" "
215"key), and \"random\" to enable the screensaver using a random theme on "
216"activation."
217msgstr ""
218"Режимът за избор на екранния предпазител. „blank-only“ позволява задействане "
219"без никаква тема, „single“ позволява задействане с една тема (тя е указана в "
220"ключа „themes“), а „random“ позволява случайна тема при задействане на "
221"предпазителя."
222
[1282]223#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:25
[1097]224msgid "Theme for lock dialog"
225msgstr "Тема за прозореца за заключен екран"
226
[1282]227#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:26
[1097]228msgid "Theme to use for the lock dialog."
[1448]229msgstr "Тема на прозореца за заключен екран."
[1097]230
[1282]231#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:27
[1097]232msgid ""
233"This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's "
234"ignored when \"mode\" key is \"blank-only\", should provide the theme name "
235"when \"mode\" is \"single\", and should provide a list of themes when \"mode"
236"\" is \"random\"."
237msgstr ""
238"Ключът указва списъка с темите за екранния предпазител. Този ключ е без "
239"значение, когато режимът в ключа „mode“ е „blank-only“. Този ключ трябва да "
240"съдържа името на темата, когато режимът е „single“, а когато режимът е "
241"„random“, трябва да съдържа списък с имена на темите."
242
[1282]243#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:28
[1097]244msgid "Time before locking"
245msgstr "Време преди заключване"
246
[1282]247#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:29
[1097]248msgid "Time before logout option"
249msgstr "Време преди възможност за изход"
250
[1282]251#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:30
[1097]252msgid "Time before power-management baseline"
253msgstr "Време преди съобщаване на управлението на захранване"
254
[1282]255#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:31
[1097]256msgid "Time before session is considered idle"
257msgstr "Време, за да се счете сесията за неактивна"
258
[1282]259#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:32
[1097]260msgid "Time before theme change"
261msgstr "Време преди промяна на темата"
262
263#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:2
264#, no-c-format
[1282]265msgid "<b>Leave a message for %R:</b>"
266msgstr "<b>Оставяне на съобщение за %R:</b>"
267
268#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:4
269#, no-c-format
[1097]270msgid "<span size=\"small\">%U on %h</span>"
271msgstr "<span size=\"small\">%U на %h</span>"
272
[1282]273#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:6
[1097]274#, no-c-format
275msgid "<span size=\"x-large\">%R</span>"
276msgstr "<span size=\"x-large\">%R</span>"
277
[1282]278#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:7
[1097]279msgid "_Cancel"
280msgstr "_Отказ"
281
[1282]282#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:8
283msgid "_Leave Message"
284msgstr "Оставяне на _съобщение"
285
286#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:9
[1097]287msgid "_Log Out"
288msgstr "_Изход"
289
[1282]290#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:10
291msgid "_Switch User"
292msgstr "_Смяна на потребител"
[1097]293
[1448]294#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:11 ../src/gs-lock-plug.c:1214
[1097]295msgid "_Unlock"
296msgstr "_Отключване"
297
[1282]298#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:1
299msgid "Cosmos"
300msgstr "Космос"
301
302#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:2
303msgid "Display a slideshow of pictures of the cosmos"
304msgstr "Показва прожекция със снимки от космоса"
305
[1097]306#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:1
307msgid "Bubbles the GNOME foot logo around the screen"
308msgstr "Логото на GNOME със стъпалото се движи по екрана"
309
310#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:2
311msgid "Floating Feet"
312msgstr "Летящи табани"
313
314#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.h:1
315msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
316msgstr "Показва прожекция от папката със снимки"
317
318#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.h:2
319msgid "Pictures folder"
320msgstr "Папка за снимки"
321
322#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:1
323msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
324msgstr "Мрежа от пулсиращи цветове в стил поп-арт."
325
326#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:2
327msgid "Pop art squares"
328msgstr "Квадрати поп-арт"
329
[1282]330#: ../savers/floaters.c:84
331msgid "Show paths that images follow"
332msgstr "Показване на пътищата, по които се движат изображенията"
[1097]333
[1282]334#: ../savers/floaters.c:87
335msgid "Occasionally rotate images as they move"
336msgstr "Изображенията понякога да се въртят при движението си"
[1097]337
[1282]338#: ../savers/floaters.c:90
339msgid "Print out frame rate and other statistics"
340msgstr "Отпечатване на броя кадри в секунда и други статистики"
[1097]341
[1282]342#: ../savers/floaters.c:93
343msgid "The maximum number of images to keep on screen"
344msgstr "Максималният брой изображения, които да се държат на екрана"
[1097]345
[1282]346#: ../savers/floaters.c:93
347msgid "MAX_IMAGES"
348msgstr "МАКС_ИЗОБРАЖЕНИЯ"
[1097]349
[1282]350#: ../savers/floaters.c:96
351msgid "The initial size and position of window"
352msgstr "Първоначалният размер и местоположение на прозореца"
[1097]353
[1282]354#: ../savers/floaters.c:96
[1097]355msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
[1282]356msgstr "ШИР.×ВИС.+ОТМ.поX+ОТМ.поY"
[1097]357
[1282]358#: ../savers/floaters.c:99
359msgid "The source image to use"
360msgstr "Изображение, което да се ползва"
361
[1097]362#. translators: the word "image" here
363#. * represents a command line argument
364#.
[1282]365#: ../savers/floaters.c:1194
[1097]366msgid "image - floats images around the screen"
[1282]367msgstr "image - разни изображения движат по екрана"
[1097]368
[1282]369#: ../savers/floaters.c:1200
[1097]370#, c-format
371msgid "%s. See --help for usage information.\n"
372msgstr "%s. За помощ използвайте опцията „--help“.\n"
373
[1282]374#: ../savers/floaters.c:1209
[1448]375#, c-format
[1097]376msgid "You must specify one image.  See --help for usage information.\n"
377msgstr ""
378"Трябва да укажете едно изображение. За помощ използвайте опцията „--help“.\n"
379
[1282]380#: ../savers/slideshow.c:53
[1097]381msgid "Location to get images from"
382msgstr "Място, от което да се вземат изображенията"
383
[1282]384#: ../savers/slideshow.c:53
[1097]385msgid "PATH"
386msgstr "ПЪТ"
387
[1282]388#: ../savers/slideshow.c:55
389msgid "Color to use for images background"
390msgstr "Цвят за фона на изображенията"
391
392#: ../savers/slideshow.c:55
393msgid "\"#rrggbb\""
394msgstr "„#rrggbb“"
395
396#: ../savers/slideshow.c:57
397msgid "Do not randomize pictures from location"
398msgstr "Изображенията от местоположението да се показват последователно"
399
400#: ../savers/slideshow.c:59
401msgid "Do not try to stretch images on screen"
402msgstr "Изображенията да не се разтягат по екрана"
403
[1448]404#: ../src/copy-theme-dialog.c:211
[1097]405msgid "Copying files"
406msgstr "Копиране на файлове"
407
[1448]408#: ../src/copy-theme-dialog.c:229
[1097]409msgid "From:"
410msgstr "От:"
411
[1448]412#: ../src/copy-theme-dialog.c:233
[1097]413msgid "To:"
414msgstr "До:"
415
[1448]416#: ../src/copy-theme-dialog.c:253
417msgid "Copying themes"
418msgstr "Копиране на теми"
[1097]419
[1448]420#: ../src/copy-theme-dialog.c:297
421msgid "Invalid screensaver theme"
422msgstr "Грешна тема за екранния предпазител"
423
424#: ../src/copy-theme-dialog.c:300
425#, c-format
426msgid "%s does not appear to be a valid screensaver theme."
427msgstr "%s не изглежда да е валидна тема за екранния предпазител."
428
429#: ../src/copy-theme-dialog.c:480
430#, c-format
431msgid "Copying file: %u of %u"
432msgstr "Копиране на файл: %u от %u"
433
[1097]434#: ../src/gnome-screensaver-command.c:62
435msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
436msgstr "Кара екранният предпазител да се затвори"
437
438#: ../src/gnome-screensaver-command.c:64
439msgid "Query the state of the screensaver"
440msgstr "Запитване за състоянието на екранния предпазител"
441
442#: ../src/gnome-screensaver-command.c:66
443msgid "Query the length of time the screensaver has been active"
[1448]444msgstr ""
445"Запитване за времето на активност на екранния\n"
446"                             предпазител"
[1097]447
448#: ../src/gnome-screensaver-command.c:68
449msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
[1448]450msgstr ""
451"Съобщава на стартирания екранен предпазител\n"
452"                             веднага да заключи екрана"
[1097]453
454#: ../src/gnome-screensaver-command.c:70
455msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
456msgstr ""
[1448]457"Ако екранният предпазител е включен, да се\n"
458"                             превключи към друга визуализация"
[1097]459
460#: ../src/gnome-screensaver-command.c:72
461msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
[1448]462msgstr ""
463"Включване на екранния предпазител (изчистване\n"
464"                             на екрана)"
[1097]465
466#: ../src/gnome-screensaver-command.c:74
467msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
468msgstr ""
[1448]469"Ако екранният предпазител е активен - да се\n"
470"                             деактивира (включване на екрана)"
[1097]471
472#: ../src/gnome-screensaver-command.c:76
473msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
474msgstr ""
[1448]475"Взаимодействане с работещия екранен предпазител за\n"
476"                             симулация на потребителска дейност"
[1097]477
478#: ../src/gnome-screensaver-command.c:78
479msgid ""
480"Inhibit the screensaver from activating.  Command blocks while inhibit is "
481"active."
482msgstr ""
[1448]483"Да не се допуска стартиране на предпазителя на\n"
484"                             екрана. Командата блокира докато забраната е\n"
485"                             активна."
[1097]486
487#: ../src/gnome-screensaver-command.c:80
488msgid "The calling application that is inhibiting the screensaver"
489msgstr ""
[1448]490"Викащата програма, която не допуска стартирането на\n"
491"                             предпазителя на екрана"
[1097]492
493#: ../src/gnome-screensaver-command.c:82
494msgid "The reason for inhibiting the screensaver"
[1448]495msgstr ""
496"Причината за недопускането на стартирането на\n"
497"                             предпазителя на екрана"
[1097]498
[1448]499#: ../src/gnome-screensaver-command.c:84 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:57
[1097]500#: ../src/gnome-screensaver.c:56
501msgid "Version of this application"
502msgstr "Версия на програмата"
503
504#: ../src/gnome-screensaver-command.c:249
505#, c-format
506msgid "The screensaver is %s\n"
507msgstr "Екранният предпазител е %s\n"
508
509#: ../src/gnome-screensaver-command.c:249
510msgid "active"
511msgstr "активен"
512
513#: ../src/gnome-screensaver-command.c:249
514msgid "inactive"
515msgstr "неактивен"
516
517#: ../src/gnome-screensaver-command.c:274
518#, c-format
519msgid "The screensaver has been active for %d seconds.\n"
520msgstr "Екранният предпазител се е задействал преди %d секунди.\n"
521
[1448]522#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:55
[1097]523msgid "Show debugging output"
524msgstr "Показване на информацията за изчистване на грешки"
525
[1448]526#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:59
[1097]527msgid "Show the logout button"
528msgstr "Показване на бутона за изход"
529
[1448]530#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:61
[1097]531msgid "Command to invoke from the logout button"
532msgstr "Команда стартирана от бутона за изход"
533
[1448]534#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:63
[1097]535msgid "Show the switch user button"
536msgstr "Показване на бутона за смяна на потребителя"
537
[1448]538#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:65
[1282]539msgid "Message to show in the dialog"
540msgstr "Съобщение, което да се покаже в прозореца"
541
[1448]542#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:65
[1282]543msgid "MESSAGE"
544msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
545
[1097]546#. login: is whacked always translate to Username:
[1448]547#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:175 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:176
548#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:177 ../src/gs-auth-pam.c:698
[1097]549msgid "Username:"
550msgstr "Потребител:"
551
[1448]552#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:178 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:179
[1097]553#: ../src/gs-auth-pam.c:166
554msgid "Password:"
555msgstr "Парола:"
556
[1448]557#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:180
[1097]558msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
559msgstr "Изисква се да смените паролата си незабавно (остаряла парола)"
560
[1448]561#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:181
[1097]562msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
563msgstr ""
564"Необходимо е незабавно да смените паролата (администраторът ви е задължил)"
565
[1448]566#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:182
[1097]567msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
568msgstr "Регистрацията ви е изтекла. Свържете се със системния администратор."
569
[1448]570#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:183
[1097]571msgid "No password supplied"
[1448]572msgstr "Не е предоставена парола"
[1097]573
[1448]574#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:184
[1097]575msgid "Password unchanged"
576msgstr "Паролата е непроменена"
577
[1448]578#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:185
[1097]579msgid "Can not get username"
[1448]580msgstr "Не може да се получи потребителското име"
[1097]581
[1448]582#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:186
[1097]583msgid "Retype new UNIX password:"
584msgstr "Въведете отново новата парола за UNIX:"
585
[1448]586#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:187
[1097]587msgid "Enter new UNIX password:"
588msgstr "Въведете нова парола за UNIX:"
589
[1448]590#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:188
[1097]591msgid "(current) UNIX password:"
592msgstr "(текуща) парола за UNIX:"
593
[1448]594#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:189
[1097]595msgid "Error while changing NIS password."
596msgstr "Грешка при сменяне на паролата за NIS."
597
[1448]598#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:190
[1097]599msgid "You must choose a longer password"
600msgstr "Трябва да изберете друга парола."
601
[1448]602#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:191
[1097]603msgid "Password has been already used. Choose another."
604msgstr "Паролата вече е използвана. Изберете друга."
605
[1448]606#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:192
[1097]607msgid "You must wait longer to change your password"
608msgstr "Трябва да изчакате по-дълго, за да смените паролата си."
609
[1448]610#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:193
[1097]611msgid "Sorry, passwords do not match"
[1282]612msgstr "Паролите не съвпадат."
[1097]613
[1448]614#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:259
[1097]615msgid "Checking..."
[1448]616msgstr "Проверка…"
[1097]617
[1448]618#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:301 ../src/gs-auth-pam.c:457
[1097]619msgid "Authentication failed."
[1448]620msgstr "Неуспех при удостоверяването."
[1097]621
[1448]622#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:498
[1097]623msgid "Blank screen"
624msgstr "Черен екран"
625
[1448]626#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:504
[1097]627msgid "Random"
628msgstr "Произволна"
629
[1448]630#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:954
[1097]631#, c-format
632msgid "%d hour"
633msgid_plural "%d hours"
634msgstr[0] "%d час"
635msgstr[1] "%d часа"
636
[1448]637#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:957
[1097]638#, c-format
639msgid "%d minute"
640msgid_plural "%d minutes"
641msgstr[0] "%d минута"
642msgstr[1] "%d минути"
643
[1448]644#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:960
[1097]645#, c-format
646msgid "%d second"
647msgid_plural "%d seconds"
648msgstr[0] "%d секунда"
649msgstr[1] "%d секунди"
650
651#. hour:minutes:seconds
[1448]652#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:966
[1097]653#, c-format
654msgid "%s %s %s"
[1282]655msgstr "%s, %s и %s"
[1097]656
657#. hour:minutes
658#. minutes:seconds
[1448]659#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:969
660#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:977
[1097]661#, c-format
662msgid "%s %s"
[1282]663msgstr "%s и %s"
[1097]664
665#. hour
666#. minutes
667#. seconds
[1448]668#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:972
669#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:980
670#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:984
[1097]671#, c-format
672msgid "%s"
673msgstr "%s"
674
[1448]675#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:999
676#, c-format
[1097]677msgid "Never"
678msgstr "Никога"
679
[1448]680#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1398
[1097]681msgid "Could not load the main interface"
682msgstr "Неуспех при зареждането на главния интерфейс"
683
[1448]684#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1400
[1097]685msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
[1282]686msgstr "Уверете се, че предпазителя на екрана е инсталиран правилно."
[1097]687
688#: ../src/gnome-screensaver.c:57
689msgid "Don't become a daemon"
690msgstr "Да не се преминава в режим на демон"
691
692#: ../src/gnome-screensaver.c:58
693msgid "Enable debugging code"
694msgstr "Да се включи режим на изчистване на грешки"
695
696#: ../src/gs-auth-pam.c:397
697#, c-format
698msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
699msgstr "Не може да се установи услугата %s: %s\n"
700
701#: ../src/gs-auth-pam.c:423
702#, c-format
703msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
704msgstr "Не може да се настрои PAM_TTY=%s"
705
706#: ../src/gs-auth-pam.c:455
707msgid "Incorrect password."
[1448]708msgstr "Неправилна парола."
[1097]709
710#: ../src/gs-auth-pam.c:471
711msgid "Not permitted to gain access at this time."
712msgstr "В момента нямате право на достъп."
713
714#: ../src/gs-auth-pam.c:477
715msgid "No longer permitted to access the system."
716msgstr "Вече нямате право на достъп до системата."
717
[1282]718#: ../src/gs-listener-dbus.c:1921
[1097]719msgid "failed to register with the message bus"
720msgstr "неуспех при регистрирането към шината за съобщенията"
721
[1282]722#: ../src/gs-listener-dbus.c:1931
[1097]723msgid "not connected to the message bus"
724msgstr "няма връзка с шината за съобщенията"
725
[1282]726#: ../src/gs-listener-dbus.c:1940
[1097]727msgid "screensaver already running in this session"
[1282]728msgstr "предпазителят на екрана вече е стартиран в тази сесия"
[1097]729
[1448]730#: ../src/gs-lock-plug.c:271
[1097]731msgid "Time has expired."
[1448]732msgstr "Времето изтече."
[1097]733
[1448]734#: ../src/gs-lock-plug.c:299
[1097]735msgid "You have the Caps Lock key on."
[1448]736msgstr "Клавишът „Caps Lock“ е натиснат."
[1097]737
[1448]738#: ../src/gs-lock-plug.c:1194
[1097]739msgid "S_witch User..."
[1448]740msgstr "_Смяна на потребител…"
[1097]741
[1448]742#: ../src/gs-lock-plug.c:1203
[1097]743msgid "Log _Out"
744msgstr "_Изход"
745
[1282]746#. To translators: This expands to USERNAME on HOSTNAME
[1448]747#: ../src/gs-lock-plug.c:1380
[1097]748msgid "%U on %h"
749msgstr "%U на %h"
750
[1448]751#: ../src/gs-lock-plug.c:1394
[1097]752msgid "_Password:"
753msgstr "Па_рола:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.