source: gnome/trunk/gnome-power-manager.trunk.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 100.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-power-manager po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the
4# gnome-power-manager package.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-power-manager trunk\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2007-11-09 07:43+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2007-11-09 07:42+0200\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:106
21msgid "Power Manager Brightness Applet"
22msgstr "Аплет за захранването за управление на яркостта"
23
24#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:107
25msgid "Adjusts laptop panel brightness."
26msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
27
28#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:353
29#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:335
30#, c-format
31msgid "Cannot connect to gnome-power-manager"
32msgstr "Неуспех при свързването с управлението на захранването на GNOME"
33
34#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:355
35#, c-format
36msgid "Cannot get laptop panel brightness"
37msgstr "Не може да се определи яркостта на екрана"
38
39#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:357
40#, c-format
41msgid "LCD brightness : %d%%"
42msgstr "Яркост на екрана: %d%%"
43
44#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:744
45#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:401 ../src/gpm-tray-icon.c:301
46msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
47msgstr "Лиценз - ОПЛ на GNU, версия 2"
48
49#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:745
50#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:402 ../src/gpm-tray-icon.c:302
51msgid ""
52"Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
53"modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
54"as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
55"of the License, or (at your option) any later version."
56msgstr ""
57"Програмата за управлението на захранването на GNOME е свободен\n"
58"софтуер. Можете да я разпространявате според условията на версия\n"
59"2 или по-висока (по ваш избор) на Общия публичен лиценз на GNU,\n"
60"който е публикуван от Фондацията за свободен софтуер,"
61
62#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:749
63#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:406 ../src/gpm-tray-icon.c:306
64msgid ""
65"Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
66"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
67"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
68"GNU General Public License for more details."
69msgstr ""
70"Програмата за управление на захранването на GNOME се разпространява с\n"
71"надеждата да е полезна, но БЕЗ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, дори и подразбиращата\n"
72"се ПРИГОДНОСТ или ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА. За подробности\n"
73"прегледайте Общия публичен лиценз на GNU."
74
75#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:753
76#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:410 ../src/gpm-tray-icon.c:310
77msgid ""
78"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
79"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
80"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
81"02110-1301, USA."
82msgstr ""
83"Трябва да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU\n"
84"заедно с тази програма. Ако се сте - пишете на Фондацията за\n"
85"свободен софтуер на адрес:\n"
86"Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, \n"
87"Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
88
89#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:767
90msgid "Copyright © 2006 Benjamin Canou"
91msgstr "Авторски права © 2006 Benjamin Canou"
92
93#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:1
94msgid "Adjusts Laptop panel brightness"
95msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
96
97#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:2
98msgid "Brightness Applet"
99msgstr "Аплет за яркостта"
100
101#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:3
102msgid "Brightness Applet Factory"
103msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
104
105#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:4
106msgid "Factory for Brightness Applet"
107msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
108
109#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:90
110msgid "Power Manager Inhibit Applet"
111msgstr "Аплет за предотвратяването на автоматичното енергоспестяване"
112
113#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:91
114msgid "Allows user to inhibit automatic power saving."
115msgstr ""
116"Позволява на потребителя да предотврати автоматичното енергоспестяване."
117
118#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:338
119#, c-format
120msgid "Automatic sleep inhibited"
121msgstr "Автоматичното приспиване е изключено"
122
123#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:340
124#, c-format
125msgid "Automatic sleep enabled"
126msgstr "Автоматичното приспиване е включено"
127
128#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:367
129msgid "Manual inhibit"
130msgstr "Ръчно предотвратяване"
131
132#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:424
133msgid "Copyright © 2006-2007 Richard Hughes"
134msgstr "Авторски права © 2006-2007 Richard Hughes"
135
136#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:1
137msgid "Allows user to inhibit automatic power saving"
138msgstr ""
139"Позволява на потребителя да предотвратява автоматичното енергоспестяване"
140
141#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:2
142msgid "Factory for Inhibit Applet"
143msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
144
145#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:3
146msgid "Inhibit Applet"
147msgstr "Аплет за предотвратяване"
148
149#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:4
150msgid "Inhibit Applet Factory"
151msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
152
153#. common descriptions of this program
154#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:1 ../src/gpm-common.h:43
155msgid "Power Manager"
156msgstr "Управление на захранването"
157
158#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.h:2
159msgid "Power management daemon"
160msgstr "Демон за управление на захранването"
161
162#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:1
163msgid ""
164"After resume, gnome-power-manager will suppress policy actions for a number "
165"of seconds to allow messages to settle and HAL to refresh. Commonly five "
166"seconds is enough while not being so long that the user gets confused."
167msgstr ""
168"След включването gnome-power-manager няма да изпълнява действията в "
169"политиката за известно време, за да се позволи на съобщенията да се "
170"успокоят, а HAL да се обнови. Най-често пет секунди са достатъчни, като в "
171"този кратък интервал потребителят не може да се обърка."
172
173#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:2
174msgid "Allow Suspend and Hibernate in the menu"
175msgstr "Включване на приспиването и дълбокото приспиване в менюто"
176
177#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:3
178msgid "Allow backlight brightness adjustment"
179msgstr "Разрешаване на управлението на яркостта на екрана"
180
181#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:4
182msgid "Battery critical low action"
183msgstr "Действие при критично ниско ниво на батерията"
184
185#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:5
186msgid "Change the brightness automatically using the ambient light sensors"
187msgstr ""
188"Автоматична промяна на яркостта на базата на датчиците за разсеяна светлина"
189
190#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
191msgid "Check CPU load before sleeping"
192msgstr "Проверка на натоварването на процесора преди приспиване"
193
194#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:7
195msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
196msgstr ""
197"Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от ел. мрежа"
198
199#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:8
200msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
201msgstr ""
202"Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от батерии"
203
204#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:9
205msgid ""
206"Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", "
207"\"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
208msgstr ""
209"Настройки на иконата за известяване. Възможни стойности са „never“ (никога), "
210"„critical“ (при критично ниско ниво), „charge“ (при зареждане), "
211"„present“ (при наличие) и „always“ (винаги)."
212
213#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:10
214msgid "Hibernate button action"
215msgstr "Действие на бутона за дълбоко приспиване"
216
217#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:11
218msgid "Hibernate enabled"
219msgstr "Дълбокото приспиване е включено"
220
221#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:12
222msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored from other programs."
223msgstr ""
224"Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират от другите програми."
225
226#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:13
227msgid "If DBUS inhibit requests should be ignored."
228msgstr "Дали заявките за предотвратяване от DBUS да се игнорират."
229
230#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
231msgid ""
232"If a notification message should be displayed after suspend or hibernate "
233"failed."
234msgstr ""
235"Дали да се предупреждава след неуспех да се приспи или дълбоко да се приспи "
236"компютъра."
237
238#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:15
239msgid ""
240"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
241"charged."
242msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията."
243
244#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
245msgid ""
246"If a notification message should be displayed when the battery is getting "
247"low."
248msgstr "Дали да се предупреждава при нисък заряд на батерията."
249
250#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:17
251msgid ""
252"If a notification message should be displayed when the profile data is "
253"guessed."
254msgstr ""
255"Дали да се предупреждава, когато данните за проследяването се налучкват."
256
257#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
258msgid "If extra debugging messages should be used"
259msgstr "Дали да се използват допълнителни съобщения за изчистване на грешки"
260
261#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
262msgid ""
263"If extra debugging messages should be used. Only turn this on for debugging."
264msgstr ""
265"Дали да се използват допълнителни съобщения за изчистване на грешки. Да се "
266"включва само при изчистване на грешки."
267
268#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
269msgid ""
270"If niced processes are considered, they can cause a frequency increment even "
271"though their absolute load percentage wouldn't trigger the scaling mechanism "
272"to switch up the frequency."
273msgstr ""
274"Ако процесите с по-нисък приоритет се включват, те могат да предизвикат "
275"увеличаване на честотата, въпреки че абсолютният процент на натоварване не "
276"би задействал процедурата за промяната на честотата на процесора."
277
278#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
279msgid "If sounds should be used"
280msgstr "Дали да се използват звуци"
281
282#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
283msgid ""
284"If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit "
285"requests have stopped the policy action."
286msgstr ""
287"Дали да се използват звуци, за да се известява за критично ниско ниво на "
288"мощността или за случаите, когато заявки за предотвратяване са спрели "
289"действие по политиката."
290
291#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
292msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
293msgstr ""
294"Проверка на натоварването на процесора преди извършване на действие за "
295"състоянието на бездействие."
296
297#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
298msgid ""
299"If the Suspend and Hibernate options should be allowed in the notification "
300"area drop down menu."
301msgstr ""
302"Дали да се включат опциите за приспиване и дълбоко приспиване в падащото "
303"меню в областта за известяване."
304
305#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
306msgid ""
307"If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
308"disconnected"
309msgstr ""
310"Дали да се подаде събитие свързано с батерията, когато екранът е затворен и "
311"се прекъсне връзката с ел. мрежа"
312
313#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:26
314msgid ""
315"If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid "
316"closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
317"disconnected at a later time."
318msgstr ""
319"Дали да се изпълнява действието при затваряне на екрана (напр. „Приспиване "
320"при затваряне на екрана и захранване от батерии“, когато първо се затваря "
321"екрана, а захранването от ел. мрежа след това се прекъсне."
322
323#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
324msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining"
325msgstr ""
326"Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време"
327
328#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
329msgid ""
330"If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. Only "
331"turn this off for debugging."
332msgstr ""
333"Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време. Да "
334"се изключва само при изчистване на грешки."
335
336#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
337msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
338msgstr ""
339"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа"
340
341#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
342msgid "If the low-power mode should be enabled when on UPS"
343msgstr ""
344"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
345"токозахранване"
346
347#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
348msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
349msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии"
350
351#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
352msgid ""
353"If the screen brightness can be changed when switching between AC and "
354"battery power and by ambient light sensors."
355msgstr ""
356"Дали яркостта на екрана да се променя, когато компютърът преминава от "
357"захранване от ел. мрежа към батерии и обратно, както и от датчиците за "
358"разсеяна светлина."
359
360#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
361msgid ""
362"If the screen brightness should be changed automatically using the ambient "
363"light sensors."
364msgstr ""
365"Дали яркостта на екрана да се променя автоматично на базата на датчиците за "
366"разсеяна светлина"
367
368#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
369msgid ""
370"If the screen brightness should be changed automatically using the ambient "
371"light sensors. Valid is 'none', 'light' and 'dark'"
372msgstr ""
373"Дали яркостта на екрана да се променя автоматично на базата на датчиците за "
374"разсеяна светлина. Валидни стойности са „none“ (да не се променя), "
375"„light“ (когато е светло) и „dark“ (когато е тъмно)."
376
377#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
378msgid ""
379"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
380"on AC power."
381msgstr ""
382"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
383"компютърът бездейства и се захранва от ел. мрежа."
384
385#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
386msgid ""
387"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
388"on battery power."
389msgstr ""
390"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
391"компютърът бездейства и се захранва от батерии."
392
393#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
394msgid ""
395"If the screen should be reduced in brightness when the computer is on "
396"battery power."
397msgstr ""
398"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, когато компютърът се захранва от "
399"батерии."
400
401#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
402msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
403msgstr ""
404"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа."
405
406#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
407msgid "If the system low-power mode should be enabled when on UPS power."
408msgstr ""
409"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от непрекъсваемо "
410"токозахранване."
411
412#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
413msgid ""
414"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
415msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии."
416
417#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
418msgid "If the user is authorized to hibernate the computer."
419msgstr "Дали потребителят може да приспива дълбоко компютъра."
420
421#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
422msgid "If the user is authorized to suspend the computer."
423msgstr "Дали потребителят може да приспива компютъра."
424
425#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
426msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
427msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за ел. мрежа"
428
429#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
430msgid ""
431"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
432"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
433msgstr ""
434"Дали да се ползва известяване базирано на време. Ако е ЛЪЖА, ще се ползва "
435"процентът на заряда, което може да помогне при лошо функциониращ BIOS с ACPI."
436
437#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
438msgid "If we should show the CPU frequency scaling in the UI"
439msgstr "Дали да се показва промяната на честотата на процесора в интерфейса"
440
441#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
442msgid ""
443"If we should show the CPU frequency scaling in the UI. Some people need to "
444"configure this for specific systems."
445msgstr ""
446"Дали да се показва промяната на честотата на процесора в интерфейса. Тази "
447"настройка е необходима за някои системи."
448
449#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
450msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
451msgstr ""
452"Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии"
453
454#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:48
455msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
456msgstr ""
457"Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии."
458
459#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
460msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
461msgstr ""
462"Дали за повредени батерии да се показва предупреждението за батерии обявени "
463"за връщане."
464
465#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
466msgid ""
467"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
468"this to false only if you know your battery is okay."
469msgstr ""
470"Дали за повредени батерии да се показва предупреждението за батерии обявени "
471"за връщане. Задайте това да е ЛЪЖА, само ако сте сигурни, че батерията ви е "
472"наред."
473
474#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
475msgid ""
476"If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to "
477"sleep on lid close"
478msgstr ""
479"Дали да се показва предупреждение при валидно предотвратяване и настройка за "
480"заспиване при затваряне на капака"
481
482#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
483msgid ""
484"If we should show the warning when we have a valid inhibit and configured to "
485"sleep on lid close."
486msgstr ""
487"Дали да се показва предупреждение при валидно предотвратяване и настройка за "
488"заспиване при затваряне на капака."
489
490#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
491msgid "Keyboard brightness when on AC"
492msgstr "Яркост на клавиатурата при захранване от ел. мрежа"
493
494#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
495msgid "Keyboard brightness when on battery"
496msgstr "Яркост на клавиатурата при захранване от батерии"
497
498#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
499msgid "LCD brightness when on AC"
500msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
501
502#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
503msgid "LCD brightness when on battery"
504msgstr "Яркост на екрана при захранване от батерии"
505
506#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
507msgid "Laptop lid close action on battery"
508msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от батерии"
509
510#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
511msgid "Laptop lid close action when on AC"
512msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от ел. мрежа"
513
514#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
515msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
516msgstr "Заключване на ключодържателя на GNOME при приспиване"
517
518#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
519msgid "Lock screen on hibernate"
520msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
521
522#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
523msgid "Lock screen on suspend"
524msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
525
526#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
527msgid "Lock screen when blanked"
528msgstr "Заключване на екрана при изчистването му"
529
530#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
531msgid "Method used to blank screen on AC"
532msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от ел. мрежа"
533
534#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
535msgid "Method used to blank screen on battery"
536msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от батерии"
537
538#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
539msgid "Notify on a low power"
540msgstr "Уведомяване при ниско ниво"
541
542#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
543msgid "Notify on a sleep failure"
544msgstr "Уведомяване при неуспех при приспиване"
545
546#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
547msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
548msgstr "Уведомяване при изключването на адаптера за ел. мрежа"
549
550#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
551msgid "Notify when fully charged"
552msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
553
554#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
555msgid "Notify when the profile data is guessed"
556msgstr "Уведомяване при налучкване на данните за проследяването"
557
558#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
559msgid "Number of seconds to suppress policy after resume"
560msgstr "Брой секунди за подтискане на политиката след включване"
561
562#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
563msgid "Percentage action is taken"
564msgstr "Предприето е действие при достигане на процент заряд"
565
566#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
567msgid "Percentage considered critical"
568msgstr "Зарядът, който се счита за критично нисък"
569
570#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
571msgid "Percentage considered low"
572msgstr "Зарядът, който се счита за нисък"
573
574#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
575msgid "Power button action"
576msgstr "Действие на бутона за включване/изключване"
577
578#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
579msgid "Reduce the backlight brightness when on battery power"
580msgstr "Затъмняване на екрана при захранване от батерии"
581
582#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
583msgid "Sleep timeout computer when on AC"
584msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от ел. мрежа"
585
586#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
587msgid "Sleep timeout computer when on battery"
588msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от батерии"
589
590#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
591msgid "Sleep timeout display when on AC"
592msgstr ""
593"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от ел. "
594"мрежа"
595
596#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
597msgid "Sleep timeout display when on battery"
598msgstr ""
599"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от батерии"
600
601#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
602msgid "Suspend button action"
603msgstr "Действие на бутона за приспиване"
604
605#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
606msgid "Suspend enabled"
607msgstr "Приспиването е включено"
608
609#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
610msgid ""
611"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
612"are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
613msgstr ""
614"Методът от управлението на захранването на екрана за изчистването му при "
615"захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са „default“ (по "
616"подразбиране), „standby“ (в режим готовност), „suspend“ (приспиване) и "
617"„off“ (изключване)."
618
619#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
620msgid ""
621"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
622"values are \"default\", \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
623msgstr ""
624"Методът от управлението на захранването на екрана за изчистването му при "
625"захранване от батерии. Възможните стойности са „default“ (по подразбиране), "
626"„standby“ (в режим готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
627
628#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
629msgid ""
630"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
631"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
632msgstr ""
633"Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. "
634"Възможните стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
635"„suspend“ (приспиване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
636
637#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
638msgid ""
639"The action to take when the UPS is low. Possible values are \"hibernate\", "
640"\"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
641msgstr ""
642"Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. Възможните "
643"стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
644"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
645
646#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
647msgid ""
648"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
649"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
650msgstr ""
651"Действие при критично ниско ниво на батериите. Възможните стойности са "
652"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
653"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
654
655#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
656msgid ""
657"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
658"power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
659"\"nothing\"."
660msgstr ""
661"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от ел. мрежа. "
662"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
663"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
664
665#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
666msgid ""
667"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
668"battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
669"and \"nothing\"."
670msgstr ""
671"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от батерии. "
672"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
673"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
674
675#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
676msgid ""
677"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
678"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
679"\"nothing\"."
680msgstr ""
681"Действие при натискане на бутона за дълбоко приспиване на системата. "
682"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
683"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
684"„nothing“ (нищо)."
685
686#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
687msgid ""
688"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
689"are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing"
690"\"."
691msgstr ""
692"Действие при натискане на бутона за включване/изключване на системата. "
693"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
694"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и "
695"„nothing“ (нищо)."
696
697#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
698msgid ""
699"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
700"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
701"\"nothing\"."
702msgstr ""
703"Действие при натискане на бутона за приспиване на системата. Възможните "
704"стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
705"„interactive“ (запитване), „shutdown“ (спиране) и „nothing“ (нищо)."
706
707#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
708msgid ""
709"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
710"computer is on AC power."
711msgstr ""
712"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
713"захранва от ел. мрежа."
714
715#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
716msgid ""
717"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
718"before it goes to sleep."
719msgstr ""
720"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
721"се захранва от ел. мрежа и бездейства."
722
723#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
724msgid ""
725"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
726"inactive before it goes to sleep."
727msgstr ""
728"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
729"се захранва от батерии и бездейства."
730
731#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
732msgid ""
733"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
734"inactive before the display goes to sleep."
735msgstr ""
736"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
737"захранва от батерии."
738
739#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
740msgid "The amount the light sensors should contribute to the brightness"
741msgstr "Колко важни да са датчиците за светлина при определяне на яркостта"
742
743#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
744msgid "The amount the light sensors should contribute to the brightness."
745msgstr "Колко важни да са датчиците за светлина при определяне на яркостта."
746
747#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
748msgid ""
749"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
750"0 and 100."
751msgstr ""
752"Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са между "
753"0 и 100."
754
755#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
756msgid ""
757"The brightness of the display when on battery power. Possible values are "
758"between 0 and 100."
759msgstr ""
760"Яркост на екрана при захранване от батерии. Възможните стойности са между 0 "
761"и 100."
762
763#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
764msgid ""
765"The brightness of the keyboard when on AC power. Possible values are between "
766"0 and 100."
767msgstr ""
768"Яркост на клавиатурата при захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са "
769"между 0 и 100."
770
771#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
772msgid ""
773"The brightness of the keyboard when on battery power. Possible values are "
774"between 0 and 100."
775msgstr ""
776"Яркост на клавиатурата при захранване от батерии. Възможните стойности са "
777"между 0 и 100."
778
779#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
780msgid "The brightness of the screen when idle"
781msgstr "Яркост на екрана при бездействие"
782
783#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
784msgid ""
785"The calibration of the light sensors so that the screen is bright enough"
786msgstr ""
787"Калибриране на светлинните датчици, така че екранът да е достатъчно светъл"
788
789#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
790msgid ""
791"The calibration of the light sensors so that the screen is bright enough, in "
792"percent."
793msgstr ""
794"Калибриране на светлинните датчици, така че екранът да е достатъчно светъл, "
795"в проценти."
796
797#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
798msgid "The cpufreq performance value to use when on AC power"
799msgstr ""
800"Стойност на производителността на процесора при захранване от ел. мрежа"
801
802#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
803msgid "The cpufreq performance value to use when on battery power"
804msgstr "Стойност на производителността на процесора при захранване от батерии"
805
806#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
807msgid ""
808"The cpufreq performance value used to scale the processor when on AC power."
809msgstr ""
810"Стойност на производителността на процесора, която да се ползва за скоростта "
811"му при захранване от ел. мрежа."
812
813#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
814msgid ""
815"The cpufreq performance value used to scale the processor when on battery "
816"power."
817msgstr ""
818"Стойност на производителността на процесора, която да се ползва за скоростта "
819"му при захранване от батерии."
820
821#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
822msgid "The cpufreq policy to use when on AC power"
823msgstr "Политика за честота на процесора при захранване от ел. мрежа"
824
825#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
826msgid "The cpufreq policy to use when on battery power"
827msgstr "Политика за честота на процесора при захранване от батерии"
828
829#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
830msgid ""
831"The cpufreq policy used to scale the processor when on AC power. Possible "
832"values are ondemand, conservative, powersave, userspace, performance, "
833"nothing."
834msgstr ""
835"Политика за честота на процесора за определяне на скоростта му при "
836"захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са „ondemand“ (при поискване), "
837"„conservative“ (консервативна), „powersave“ (енергоспестяваща), "
838"„userspace“ (за потребителските програми), „performance“ (производителна) и "
839"„nothing“ (никаква)."
840
841#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
842msgid ""
843"The cpufreq policy used to scale the processor when on battery power. "
844"Possible values are ondemand, conservative, powersave, userspace, "
845"performance, nothing."
846msgstr ""
847"Политика за честота на процесора за определяне на скоростта му при "
848"захранване от батерии. Възможните стойности са „ondemand“ (при поискване), "
849"„conservative“ (консервативна), „powersave“ (енергоспестяваща), "
850"„userspace“ (за потребителските програми), „performance“ (производителна) и "
851"„nothing“ (никаква)."
852
853#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:113
854msgid "The default amount of time to dim the screen after idle"
855msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни"
856
857#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:114
858msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
859msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни."
860
861#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:115
862msgid "The default configuration version."
863msgstr "Стандартната конфигурирана версия."
864
865#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:116
866msgid "The default graph type to show in the statistics window"
867msgstr "Видът по подразбиране на графиката в прозореца за статистика"
868
869#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:117
870msgid "The default graph type to show in the statistics window."
871msgstr "Видът по подразбиране на графиката в прозореца за статистика."
872
873#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:118
874msgid "The device name for the v4l device used as a brightness sensor backup"
875msgstr ""
876"Името на устройство ползващо v4l, което се ползва за резервен датчик за "
877"яркост"
878
879#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:119
880msgid ""
881"The device name for the v4l device used as a brightness sensor backup. A "
882"value of 'default' uses the first discovered sensor, or devices can be "
883"specified, e.g. '/dev/video0'"
884msgstr ""
885"Името на устройство ползващо v4l, което се ползва за резервен датчик за "
886"яркост. Може да се зададе „default“ - тогава се ползва първият открит "
887"датчик, или може да се зададе конкретно устройство, напр. „/dev/video0“."
888
889#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:120
890msgid "The interval the ambient light sensors should be polled"
891msgstr ""
892"На какъв интервал да се проверява вътрешният сензор за разсеяна светлина"
893
894#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:121
895msgid "The interval the ambient light sensors should be polled in seconds."
896msgstr ""
897"На какъв интервал в секунди да се проверява вътрешният сензор за разсеяна "
898"светлина."
899
900#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122
901msgid "The invalid timeout for power actions"
902msgstr "Време за невалидност на действията свързани със захранването"
903
904#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:123
905msgid ""
906"The invalid timeout in ms for power actions. Set this longer if you get "
907"'battery critical' messages when you unplug."
908msgstr ""
909"Време в милисекунди, в рамките на което действията свързани със захранването "
910"са невалидни. Задайте по-голяма стойност, ако получавате съобщения „критично "
911"ниско ниво на батерията“, когато изключвате компютъра от ел. мрежа."
912
913#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:124
914msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
915msgstr "Максималната продължителност време показвана на оста X на графиката."
916
917#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:125
918msgid "The maximum time displayed on the graph"
919msgstr "Максималното време показвано на графиката"
920
921#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:126
922msgid ""
923"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
924"when use_time_for_policy is false."
925msgstr ""
926"Процентът на заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Тази "
927"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
928
929#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:127
930msgid ""
931"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
932"use_time_for_policy is false."
933msgstr ""
934"Процентът на заряд на батерията, който се счита за нисък. Тази стойност е "
935"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
936
937#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:128
938msgid ""
939"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
940"valid when use_time_for_policy is false."
941msgstr ""
942"Процентът на заряд на батерията, когато се предприема действие за критично "
943"нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
944
945#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:129
946msgid ""
947"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
948"Only valid when use_time_for_policy is true."
949msgstr ""
950"Оставащото време на батерията в секунди, когато се предприема действие за "
951"критично нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако "
952"„use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
953
954#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:130
955msgid ""
956"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
957"Only valid when use_time_for_policy is true."
958msgstr ""
959"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за критично ниско. "
960"Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
961
962#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:131
963msgid ""
964"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
965"valid when use_time_for_policy is true."
966msgstr ""
967"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за ниско. Тази "
968"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ЛЪЖА."
969
970#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:132
971msgid "The time remaining when action is taken"
972msgstr "Оставащото време при предприемане на действие"
973
974#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:133
975msgid "The time remaining when critical"
976msgstr "Оставащото време, за да е критично ниско"
977
978#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:134
979msgid "The time remaining when low"
980msgstr "Оставащото време, за да е ниско"
981
982#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:135
983msgid ""
984"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
985"Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
986msgstr ""
987"Видът на приспиването при бездействие на компютъра. Възможните стойности са "
988"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване) и „nothing“ (нищо)."
989
990#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:136
991msgid ""
992"The version of the installed version of the schema. Do not edit this value, "
993"it is used so that configure changes between versions can be detected."
994msgstr ""
995"Версията на инсталираната схема. Не редактирайте тази стойност! Тя се "
996"използва, за да се откриват разликите между версиите на настройките."
997
998#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:137
999msgid ""
1000"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
1001"Only valid when use_time_for_policy is true."
1002msgstr ""
1003"Яркост на екрана на преносимия компютър при бездействие. Тази стойност е "
1004"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е ИСТИНА."
1005
1006#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:138
1007msgid "UPS critical low action"
1008msgstr "Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1009
1010#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:139
1011msgid "UPS low power action"
1012msgstr "Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1013
1014#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:140
1015msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
1016msgstr "Използване на настройките на заключването на gnome-screensaver"
1017
1018#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:141
1019msgid "When to show the notification icon"
1020msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
1021
1022#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:142
1023msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep."
1024msgstr ""
1025"Дали програмата NetworkManager трябва да бъде прекъсва връзките и наново да "
1026"ги установява при приспиване."
1027
1028#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:143
1029msgid ""
1030"Whether NetworkManager should disconnect before suspending or hibernating "
1031"and connect on resume."
1032msgstr ""
1033"Дали програмата NetworkManager трябва да бъде прекъсва връзките при "
1034"приспиване или дълбоко приспиване и наново да ги установява при събуждане."
1035
1036#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:144
1037msgid ""
1038"Whether or not niced processes should be considered on processor load "
1039"calculation"
1040msgstr ""
1041"Дали процесите с по-нисък приоритет да се включват в изчисляването на "
1042"натоварването на процесора"
1043
1044#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:145
1045msgid ""
1046"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. "
1047"This means the keyring will have to be unlocked on resume."
1048msgstr ""
1049"Дали ключодържателят на GNOME се заключва при дълбоко приспиване на "
1050"компютъра. Това означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да "
1051"бъде отключен."
1052
1053#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:146
1054msgid ""
1055"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. This "
1056"means the keyring will have to be unlocked on resume."
1057msgstr ""
1058"Дали ключодържателят на GNOME се заключва при приспиване на компютъра. Това "
1059"означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да бъде отключен."
1060
1061#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:147
1062msgid ""
1063"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
1064"Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
1065msgstr ""
1066"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от дълбоко "
1067"приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
1068
1069#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:148
1070msgid ""
1071"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. Only "
1072"used if lock_use_screensaver_settings is false."
1073msgstr ""
1074"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от приспиване. "
1075"Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
1076
1077#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:149
1078msgid ""
1079"Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
1080"lock_use_screensaver_settings is false."
1081msgstr ""
1082"Дали екранът се заключва след като бъде изгасен. Използва се, само когато "
1083"„lock_use_screensaver_settings“ е ЛЪЖА."
1084
1085#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:150
1086msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
1087msgstr ""
1088"Дали компютърът да се приспива, дълбоко да се приспива или нищо да не се "
1089"прави, когато компютърът бездейства"
1090
1091#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:151
1092msgid ""
1093"Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if the "
1094"screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
1095msgstr ""
1096"Дали да се използва настройката в gnome-screensaver, за да се реши дали "
1097"екранът да се заключва след приспиване, дълбоко приспиване на компютъра или "
1098"изчистване на екрана."
1099
1100#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:152
1101msgid "Whether to use time-based notifications"
1102msgstr "Дали да се ползва уведомяване по време"
1103
1104#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:153
1105msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window"
1106msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката"
1107
1108#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:154
1109msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window."
1110msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката."
1111
1112#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:155
1113msgid "Whether we should show the events in the statistics window"
1114msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката"
1115
1116#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:156
1117msgid "Whether we should show the events in the statistics window."
1118msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката."
1119
1120#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:157
1121msgid "Whether we should smooth the data in the graph"
1122msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката"
1123
1124#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:158
1125msgid "Whether we should smooth the data in the graph."
1126msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката"
1127
1128#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:1
1129msgid "Configure power management"
1130msgstr "Настройки на управлението на захранването"
1131
1132#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.h:2
1133msgid "Power Management"
1134msgstr "Управление на захранването"
1135
1136#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.h:1
1137msgid "Observe power management"
1138msgstr "Спазване на управлението на захранването"
1139
1140#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.h:2
1141msgid "Power Statistics"
1142msgstr "Статистика на захранването"
1143
1144#: ../data/gpm-feedback-widget.glade.h:1
1145msgid "Brightness"
1146msgstr "Яркост"
1147
1148#: ../data/gpm-graph.glade.h:1
1149msgid "Add related _events"
1150msgstr "Добавяне на _свързаните събития"
1151
1152#: ../data/gpm-graph.glade.h:2
1153msgid "Cell Voltage"
1154msgstr "Напрежение на клетката"
1155
1156#: ../data/gpm-graph.glade.h:3
1157msgid "Graph type:"
1158msgstr "Вид графика:"
1159
1160#: ../data/gpm-graph.glade.h:4
1161msgid "Power History"
1162msgstr "История на заряда"
1163
1164#: ../data/gpm-graph.glade.h:5 ../src/gpm-info.c:293 ../src/gpm-info.c:302
1165#: ../src/gpm-info.c:311 ../src/gpm-info.c:320
1166msgid "Time since startup"
1167msgstr "Време от стартирането"
1168
1169#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:1
1170msgid "Application:"
1171msgstr "Приложение:"
1172
1173#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:2
1174msgid "Burning DVD, titled \"My Photos\""
1175msgstr "Записване на DVD на име „Моите фотографии“"
1176
1177#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:3
1178msgid "Inhibit"
1179msgstr "Предотвратяване"
1180
1181#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:4
1182msgid "Inhibit Tester"
1183msgstr "Тестване на предотвратяването"
1184
1185#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:5
1186msgid "Reason:"
1187msgstr "Причина:"
1188
1189#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:6
1190msgid "UnInhibit"
1191msgstr "Премахване на предотвратяването"
1192
1193#: ../data/gpm-inhibit-test.glade.h:7
1194msgid "Vendor Acme Foo"
1195msgstr "Производител „Супер-мега фирма“"
1196
1197#: ../data/gpm-prefs.glade.h:1
1198msgid "<b>Actions</b>"
1199msgstr "<b>Действия</b>"
1200
1201#: ../data/gpm-prefs.glade.h:2
1202msgid "<b>Display</b>"
1203msgstr "<b>Визуализация</b>"
1204
1205#: ../data/gpm-prefs.glade.h:3
1206msgid "<b>Extras</b>"
1207msgstr "<b>Допълнителни</b>"
1208
1209#: ../data/gpm-prefs.glade.h:4
1210msgid "<b>Notification Area</b>"
1211msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
1212
1213#: ../data/gpm-prefs.glade.h:5
1214msgid "Always sleep when the lid is _closed"
1215msgstr "_Задължително приспиване при затваряне на екрана"
1216
1217#: ../data/gpm-prefs.glade.h:6
1218msgid "Computer sp_eed policy:"
1219msgstr "_Политика за скоростта на компютъра:"
1220
1221#: ../data/gpm-prefs.glade.h:7
1222msgid "Di_m display when idle"
1223msgstr "За_тъмняване на екрана при бездействие"
1224
1225#: ../data/gpm-prefs.glade.h:8
1226msgid "Enable UPS discharge _alarm"
1227msgstr "Предупреждаване при _разреждането на непрекъсваемото токозахранване"
1228
1229#: ../data/gpm-prefs.glade.h:9
1230msgid "General"
1231msgstr "Общи"
1232
1233#: ../data/gpm-prefs.glade.h:10
1234msgid "Make _default"
1235msgstr "Да е по _подразбиране"
1236
1237#: ../data/gpm-prefs.glade.h:11
1238msgid "On AC Power"
1239msgstr "От ел. мрежа"
1240
1241#: ../data/gpm-prefs.glade.h:12
1242msgid "On Battery Power"
1243msgstr "От батерии"
1244
1245#: ../data/gpm-prefs.glade.h:13
1246msgid "On UPS Power"
1247msgstr "От непрекъсваемото токозахранване"
1248
1249#: ../data/gpm-prefs.glade.h:14
1250msgid "Only display an icon when a battery is p_resent"
1251msgstr "Показване на икона само при _наличие на батерии"
1252
1253#: ../data/gpm-prefs.glade.h:15
1254msgid "Only display an icon when charging or _discharging"
1255msgstr "Показване на икона само при зареждане или _разреждане"
1256
1257#: ../data/gpm-prefs.glade.h:16
1258msgid "Power Management Preferences"
1259msgstr "Настройки на управлението на захранването"
1260
1261#: ../data/gpm-prefs.glade.h:17
1262msgid "Put _display to sleep when inactive for:"
1263msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие от:"
1264
1265#: ../data/gpm-prefs.glade.h:18
1266msgid "Put computer to _sleep when inactive for:"
1267msgstr "Приспиване на _компютъра след бездействие от:"
1268
1269#: ../data/gpm-prefs.glade.h:19
1270msgid "Set display _brightness to:"
1271msgstr "_Задаване на яркостта на екрана:"
1272
1273#: ../data/gpm-prefs.glade.h:20
1274msgid "Turn on keyboard light when light level is low"
1275msgstr "Включване на осветлението на клавиатурата, когато е тъмно"
1276
1277#: ../data/gpm-prefs.glade.h:21
1278msgid "Use _ambient light to adjust LCD brightness"
1279msgstr "Яркост според _датчиците за разсеяна светлина"
1280
1281#: ../data/gpm-prefs.glade.h:22
1282msgid "Use _sound to notify in event of an error"
1283msgstr "Звук за предупреждение в случай на _грешка"
1284
1285#: ../data/gpm-prefs.glade.h:23
1286msgid "When UPS power is _critically low:"
1287msgstr "При _критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
1288
1289#: ../data/gpm-prefs.glade.h:24
1290msgid "When UPS power is l_ow:"
1291msgstr "При _ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
1292
1293#: ../data/gpm-prefs.glade.h:25
1294msgid "When battery po_wer is critically low:"
1295msgstr "При критично ниско ниво на _батериите:"
1296
1297#: ../data/gpm-prefs.glade.h:26
1298msgid "When laptop lid is cl_osed:"
1299msgstr "При _затваряне на екрана:"
1300
1301#: ../data/gpm-prefs.glade.h:27
1302msgid "When the _suspend button is pressed:"
1303msgstr "При натискане на _бутона за приспиване:"
1304
1305#: ../data/gpm-prefs.glade.h:28
1306msgid "When the power _button is pressed:"
1307msgstr "При натискане на _бутона за включване/изключване:"
1308
1309#: ../data/gpm-prefs.glade.h:29
1310msgid "_Always display an icon"
1311msgstr "_Винаги да се показва икона"
1312
1313#: ../data/gpm-prefs.glade.h:30
1314msgid "_Never display an icon"
1315msgstr "_Никога да не се показва икона"
1316
1317#: ../data/gpm-prefs.glade.h:31
1318msgid "_Only display an icon when battery power is critically low"
1319msgstr "Показване само при _критично ниско ниво на батериите"
1320
1321#: ../data/gpm-prefs.glade.h:32
1322msgid "_Reduce backlight brightness"
1323msgstr "_Затъмняване на екрана"
1324
1325#: ../src/gpm-control.c:279
1326#, c-format
1327msgid "The message was not sent due to DBUS security rules"
1328msgstr ""
1329"Това съобщение не беше пратено поради правилата на DBUS свързани със "
1330"сигурността"
1331
1332#: ../src/gpm-control.c:282
1333#, c-format
1334msgid "General failure: %s"
1335msgstr "Общ неуспех: %s"
1336
1337#: ../src/gpm-common.c:242
1338#, c-format
1339msgid "Unknown time"
1340msgstr "Неизвестно време"
1341
1342#: ../src/gpm-common.c:247
1343#, c-format
1344msgid "%i minute"
1345msgid_plural "%i minutes"
1346msgstr[0] "%i минута"
1347msgstr[1] "%i минути"
1348
1349#: ../src/gpm-common.c:258
1350#, c-format
1351msgid "%i hour"
1352msgid_plural "%i hours"
1353msgstr[0] "%i час"
1354msgstr[1] "%i часа"
1355
1356#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
1357#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
1358#: ../src/gpm-common.c:264
1359#, c-format
1360msgid "%i %s %i %s"
1361msgstr "%i %s и %i %s"
1362
1363#: ../src/gpm-common.c:265
1364msgid "hour"
1365msgid_plural "hours"
1366msgstr[0] "час"
1367msgstr[1] "часа"
1368
1369#: ../src/gpm-common.c:266
1370msgid "minute"
1371msgid_plural "minutes"
1372msgstr[0] "минута"
1373msgstr[1] "минути"
1374
1375#: ../src/gpm-common.h:44
1376msgid "Power Manager for the GNOME desktop"
1377msgstr "Мениджър на захранването за GNOME"
1378
1379#. only enable this if discharging on UPS
1380#: ../src/gpm-engine.c:283
1381msgid "Computer is running on backup power\n"
1382msgstr "Компютърът работи на резервно захранване\n"
1383
1384#: ../src/gpm-engine.c:286
1385msgid "Computer is running on AC power\n"
1386msgstr "Компютърът работи на захранване от ел. мрежа\n"
1387
1388#: ../src/gpm-engine.c:289
1389msgid "Computer is running on battery power\n"
1390msgstr "Компютърът работи на захранване от батерии\n"
1391
1392#: ../src/gpm-engine.c:307
1393msgid "Battery discharge time is currently unknown\n"
1394msgstr "В момента времето за разреждане на батериите не се знае\n"
1395
1396#: ../src/gpm-engine.c:309
1397msgid "Battery charge time is currently unknown\n"
1398msgstr "В момента времето за зареждане на батериите не се знае\n"
1399
1400#: ../src/gpm-engine.c:313
1401msgid "Battery discharge time is estimated\n"
1402msgstr "Времето за разреждане на батериите се прогнозира\n"
1403
1404#: ../src/gpm-engine.c:315
1405msgid "Battery charge time is estimated\n"
1406msgstr "Времето за зареждане на батериите се прогнозира\n"
1407
1408#. show a AC icon
1409#: ../src/gpm-engine.c:598
1410msgid "Unable to get data..."
1411msgstr "Данните не могат да бъдат получени..."
1412
1413#. Translators: This is %i hours
1414#: ../src/gpm-graph-widget.c:484
1415#, c-format
1416msgid "%ih"
1417msgstr "%i ч."
1418
1419#. Translators: This is %i hours %02i minutes
1420#: ../src/gpm-graph-widget.c:487
1421#, c-format
1422msgid "%ih%02i"
1423msgstr "%i ч. и %02i мин."
1424
1425#. Translators: This is %2i minutes
1426#: ../src/gpm-graph-widget.c:492
1427#, c-format
1428msgid "%2im"
1429msgstr "%2i мин."
1430
1431#. Translators: This is %2i minutes %02i seconds
1432#: ../src/gpm-graph-widget.c:495
1433#, c-format
1434msgid "%2im%02i"
1435msgstr "%2i мин. и %02i сек."
1436
1437#. Translators: This is %2i seconds
1438#: ../src/gpm-graph-widget.c:499
1439#, c-format
1440msgid "%2is"
1441msgstr "%2i сек."
1442
1443#. Translators: This is %i Percentage
1444#: ../src/gpm-graph-widget.c:503
1445#, c-format
1446msgid "%i%%"
1447msgstr "%i %%"
1448
1449#. Translators: This is %.1f Watts
1450#: ../src/gpm-graph-widget.c:506
1451#, c-format
1452msgid "%.1fW"
1453msgstr "%.1f W"
1454
1455#. Translators: This is %.1f Volts
1456#: ../src/gpm-graph-widget.c:509
1457#, c-format
1458msgid "%.1fV"
1459msgstr "%.1f V"
1460
1461#: ../src/gpm-info.c:121
1462#, c-format
1463msgid "%s because %s"
1464msgstr "%s поради %s"
1465
1466#: ../src/gpm-info.c:199
1467msgid "On AC"
1468msgstr "От ел. мрежа"
1469
1470#: ../src/gpm-info.c:203
1471msgid "On battery"
1472msgstr "От батерии"
1473
1474#: ../src/gpm-info.c:207
1475msgid "Session powersave"
1476msgstr "Енергоспестяваща сесия"
1477
1478#: ../src/gpm-info.c:211
1479msgid "Session idle"
1480msgstr "Сесия на бездействане"
1481
1482#: ../src/gpm-info.c:215
1483msgid "Session active"
1484msgstr "Активна сесия"
1485
1486#. Translators: translate ONLY the string part after the |
1487#: ../src/gpm-info.c:220
1488msgid "label shown on graph|Suspend"
1489msgstr "Приспиване"
1490
1491#. Translators: translate ONLY the string part after the |
1492#: ../src/gpm-info.c:225
1493msgid "label shown on graph|Resume"
1494msgstr "Събуждане"
1495
1496#. Translators: translate ONLY the string part after the |
1497#: ../src/gpm-info.c:230
1498msgid "label shown on graph|Hibernate"
1499msgstr "Дълбоко приспиване"
1500
1501#: ../src/gpm-info.c:234
1502msgid "Lid closed"
1503msgstr "Екранът е затворен"
1504
1505#: ../src/gpm-info.c:238
1506msgid "Lid opened"
1507msgstr "Екранът е отворен"
1508
1509#: ../src/gpm-info.c:242
1510msgid "Notification"
1511msgstr "Уведомяване"
1512
1513#: ../src/gpm-info.c:247
1514msgid "DPMS On"
1515msgstr "Включване на екрана от управлението на захранването на екрана"
1516
1517#: ../src/gpm-info.c:251
1518msgid "DPMS Standby"
1519msgstr "Режим на готовност от управлението на захранването на екрана"
1520
1521#: ../src/gpm-info.c:255
1522msgid "DPMS Suspend"
1523msgstr "Изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
1524
1525#: ../src/gpm-info.c:259
1526msgid "DPMS Off"
1527msgstr "Изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
1528
1529#: ../src/gpm-info.c:294 ../src/gpm-info.c:295
1530msgid "Power"
1531msgstr "Заряд"
1532
1533#: ../src/gpm-info.c:303
1534msgid "Estimated time"
1535msgstr "Прогнозирано време"
1536
1537#: ../src/gpm-info.c:304
1538msgid "Time"
1539msgstr "Време"
1540
1541#: ../src/gpm-info.c:312 ../src/gpm-info.c:329 ../src/gpm-info.c:346
1542#: ../src/gpm-info.c:364 ../src/gpm-info.c:381
1543msgid "Battery percentage"
1544msgstr "Процент на батериите"
1545
1546#: ../src/gpm-info.c:313
1547msgid "Percentage"
1548msgstr "Процент"
1549
1550#: ../src/gpm-info.c:321
1551msgid "Battery Voltage"
1552msgstr "Напрежение на батериите"
1553
1554#: ../src/gpm-info.c:322
1555msgid "Voltage"
1556msgstr "Напрежение"
1557
1558#: ../src/gpm-info.c:330 ../src/gpm-info.c:365
1559msgid "Accuracy of reading"
1560msgstr "Точност на отчитане"
1561
1562#: ../src/gpm-info.c:331 ../src/gpm-info.c:348 ../src/gpm-info.c:366
1563#: ../src/gpm-info.c:383
1564msgid "Valid data"
1565msgstr "Валидни данни"
1566
1567#: ../src/gpm-info.c:332 ../src/gpm-info.c:349 ../src/gpm-info.c:367
1568#: ../src/gpm-info.c:384
1569msgid "No data"
1570msgstr "Липсват данни"
1571
1572#: ../src/gpm-info.c:336 ../src/gpm-info.c:354 ../src/gpm-info.c:371
1573#: ../src/gpm-info.c:389
1574msgid "Start point"
1575msgstr "Начална точка"
1576
1577#: ../src/gpm-info.c:340 ../src/gpm-info.c:358 ../src/gpm-info.c:375
1578#: ../src/gpm-info.c:393
1579msgid "Stop point"
1580msgstr "Крайна точка"
1581
1582#: ../src/gpm-info.c:347 ../src/gpm-info.c:382
1583msgid "Average time elapsed"
1584msgstr "Средно изминало време"
1585
1586#: ../src/gpm-info.c:350 ../src/gpm-info.c:385
1587msgid "Extrapolated data"
1588msgstr "Екстраполирани данни"
1589
1590#: ../src/gpm-info.c:677
1591msgid "AC adapter inserted"
1592msgstr "Включен е адаптер за ел. мрежа"
1593
1594#: ../src/gpm-info.c:680
1595msgid "AC adapter removed"
1596msgstr "Изключен е адаптер за ел. мрежа"
1597
1598#: ../src/gpm-info.c:700
1599msgid "The laptop lid has been closed"
1600msgstr "Екранът на преносимия компютър е затворен"
1601
1602#: ../src/gpm-info.c:706
1603msgid "The laptop lid has been re-opened"
1604msgstr "Екранът на преносимия компютър е отворен"
1605
1606#: ../src/gpm-info.c:728
1607msgid "idle mode ended"
1608msgstr "край на бездействането"
1609
1610#: ../src/gpm-info.c:730
1611msgid "idle mode started"
1612msgstr "начало на бездействието"
1613
1614#: ../src/gpm-info.c:732
1615msgid "powersave mode started"
1616msgstr "начало на енергоспестяването"
1617
1618#: ../src/gpm-info.c:751
1619msgid "dpms on"
1620msgstr "включване на екрана от управлението на захранването на екрана"
1621
1622#: ../src/gpm-info.c:753
1623msgid "dpms standby"
1624msgstr "режим на готовност от управлението на захранването на екрана"
1625
1626#: ../src/gpm-info.c:755
1627msgid "dpms suspend"
1628msgstr "изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
1629
1630#: ../src/gpm-info.c:757
1631msgid "dpms off"
1632msgstr "изключване на екрана от управлението на захранването на екрана"
1633
1634#: ../src/gpm-info.c:774
1635msgid "Resuming computer"
1636msgstr "Събуждане на компютъра"
1637
1638#: ../src/gpm-info.c:790
1639msgid "Hibernate Problem"
1640msgstr "Проблем при дълбокото приспиване"
1641
1642#: ../src/gpm-info.c:792
1643msgid "Suspend Problem"
1644msgstr "Проблем при приспиване"
1645
1646#: ../src/gpm-inhibit.c:370
1647#, c-format
1648msgid "has stopped the %s from taking place : "
1649msgstr "предотврати %s: "
1650
1651#: ../src/gpm-inhibit.c:376
1652#, c-format
1653msgid "Multiple applications have stopped the %s from taking place."
1654msgstr "Множество приложения предотвратиха настъпването на %s."
1655
1656#: ../src/gpm-main.c:153
1657msgid "Do not daemonize"
1658msgstr "Да не се минава в режим на демон"
1659
1660#: ../src/gpm-main.c:155 ../src/gpm-prefs.c:107 ../src/gpm-statistics.c:105
1661msgid "Show extra debugging information"
1662msgstr "Допълнителна информация за изчистване на грешки"
1663
1664#: ../src/gpm-main.c:157
1665msgid "Show version of installed program and exit"
1666msgstr ""
1667"Показване на версията на инсталираната програма и спиране на програмата"
1668
1669#: ../src/gpm-main.c:159
1670msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
1671msgstr "Изход след малко забавяне (за изчистване на грешки)"
1672
1673#: ../src/gpm-main.c:161
1674msgid "Exit after the manager has loaded (for debugging)"
1675msgstr "Изход след зареждане на управлението (за изчистване на грешки)"
1676
1677#: ../src/gpm-main.c:163
1678msgid "Debug specific files, e.g. power"
1679msgstr "Проверка за грешки в определени файлове, напр. за захранването"
1680
1681#: ../src/gpm-main.c:167
1682msgid "GNOME Power Manager"
1683msgstr "Управление на захранването на GNOME"
1684
1685#: ../src/gpm-manager.c:183
1686#, c-format
1687msgid "Request to %s"
1688msgstr "Заявка към %s"
1689
1690#. I want this translated
1691#: ../src/gpm-manager.c:192
1692msgid "Perform action anyway"
1693msgstr "Действието все пак да се изпълни"
1694
1695#: ../src/gpm-manager.c:312 ../src/gpm-manager.c:338 ../src/gpm-manager.c:372
1696#: ../src/gpm-manager.c:398 ../src/gpm-manager.c:438
1697msgid "Action forbidden"
1698msgstr "Действието е забранено"
1699
1700#: ../src/gpm-manager.c:313 ../src/gpm-manager.c:373 ../src/gpm-manager.c:439
1701msgid "Policy timeout is not valid. Please wait a few seconds and try again."
1702msgstr ""
1703"Времето за изтичане на политиката е неправилно. Изчакайте няколко секунди и "
1704"опитайте отново."
1705
1706#: ../src/gpm-manager.c:325 ../src/gpm-manager.c:385
1707msgid "Action disallowed"
1708msgstr "Действието не е позволено"
1709
1710#: ../src/gpm-manager.c:326
1711msgid ""
1712"Suspend support has been disabled. Contact your administrator for more "
1713"details."
1714msgstr ""
1715"Поддръжката на приспиването е изключена. За повече информация се свържете "
1716"със системния администратор."
1717
1718#: ../src/gpm-manager.c:339
1719msgid "Suspend is not available on this computer."
1720msgstr "Този компютър не може да бъде приспан."
1721
1722#: ../src/gpm-manager.c:352 ../src/gpm-manager.c:771
1723msgid "Suspending computer"
1724msgstr "Приспиване на компютъра"
1725
1726#: ../src/gpm-manager.c:386
1727msgid ""
1728"Hibernate support has been disabled. Contact your administrator for more "
1729"details."
1730msgstr ""
1731"Поддръжката на дълбокото приспиване е изключена. За повече информация се "
1732"свържете със системния администратор."
1733
1734#: ../src/gpm-manager.c:399
1735msgid "Hibernate is not available on this computer."
1736msgstr "Този компютър не може да бъде дълбоко приспан."
1737
1738#: ../src/gpm-manager.c:412 ../src/gpm-manager.c:786
1739msgid "Hibernating computer"
1740msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
1741
1742#: ../src/gpm-manager.c:460
1743msgid "Doing nothing"
1744msgstr "Не се прави нищо"
1745
1746#: ../src/gpm-manager.c:473
1747msgid "Shutting down computer"
1748msgstr "Спиране на компютъра"
1749
1750#: ../src/gpm-manager.c:478
1751msgid "GNOME interactive logout"
1752msgstr "Излизане от системата на GNOME със запитване"
1753
1754#: ../src/gpm-manager.c:771 ../src/gpm-manager.c:786
1755msgid "System idle"
1756msgstr "Системата бездейства"
1757
1758#: ../src/gpm-manager.c:863
1759msgid "Power Information"
1760msgstr "Информация за заряда"
1761
1762#: ../src/gpm-manager.c:880
1763msgid "the power button has been pressed"
1764msgstr "бутонът за включване/изключване бе натиснат"
1765
1766#: ../src/gpm-manager.c:892
1767msgid "the suspend button has been pressed"
1768msgstr "бутонът за приспиване бе натиснат"
1769
1770#: ../src/gpm-manager.c:904
1771msgid "the hibernate button has been pressed"
1772msgstr "бутонът за дълбоко приспиване бе натиснат"
1773
1774#: ../src/gpm-manager.c:935
1775msgid "the lid has been closed on ac power"
1776msgstr "екранът бе затворен при захранване от ел. мрежа"
1777
1778#: ../src/gpm-manager.c:965
1779msgid "the lid has been closed on battery power"
1780msgstr "екранът бе затворен при захранване от батерии"
1781
1782#: ../src/gpm-manager.c:1054
1783msgid "the lid has been closed, and the ac adapter removed (and gconf is okay)"
1784msgstr "екранът бе затворен, а адаптерът за ел. мрежа - махнат (gconf е наред)"
1785
1786#: ../src/gpm-manager.c:1077
1787msgid "battery is critically low"
1788msgstr "критично ниско ниво на батерията"
1789
1790#: ../src/gpm-manager.c:1392
1791msgid "Laptop battery low"
1792msgstr "Ниско ниво на батерията на преносим компютър"
1793
1794#: ../src/gpm-manager.c:1394
1795#, c-format
1796msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%)"
1797msgstr "Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%)"
1798
1799#: ../src/gpm-manager.c:1397
1800msgid "UPS low"
1801msgstr "Ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1802
1803#: ../src/gpm-manager.c:1399
1804#, c-format
1805msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%d%%)"
1806msgstr ""
1807"Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%d"
1808"%%)"
1809
1810#: ../src/gpm-manager.c:1402 ../src/gpm-manager.c:1502
1811msgid "Mouse battery low"
1812msgstr "Ниско ниво на батерията на мишката"
1813
1814#: ../src/gpm-manager.c:1403
1815#, c-format
1816msgid "The wireless mouse attached to this computer is low in power (%d%%)"
1817msgstr ""
1818"Зарядът на батерията на безжичната мишка, която е свързана с компютъра, е "
1819"нисък (%d%%)"
1820
1821#: ../src/gpm-manager.c:1405 ../src/gpm-manager.c:1507
1822msgid "Keyboard battery low"
1823msgstr "Ниско ниво на батерията на клавиатурата"
1824
1825#: ../src/gpm-manager.c:1406
1826#, c-format
1827msgid "The wireless keyboard attached to this computer is low in power (%d%%)"
1828msgstr ""
1829"Зарядът на батерията на безжичната клавиатура, която е свързана с компютъра, "
1830"е нисък (%d%%)"
1831
1832#: ../src/gpm-manager.c:1408 ../src/gpm-manager.c:1512
1833msgid "PDA battery low"
1834msgstr "Ниско ниво на батерията на цифровия помощник"
1835
1836#: ../src/gpm-manager.c:1409
1837#, c-format
1838msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%d%%)"
1839msgstr ""
1840"Зарядът на батерията на цифровия помощник, който е свързан с компютъра, е "
1841"нисък (%d%%)"
1842
1843#: ../src/gpm-manager.c:1411 ../src/gpm-manager.c:1517
1844msgid "Cell phone battery low"
1845msgstr "Ниско ниво на батерията на мобилния телефон"
1846
1847#: ../src/gpm-manager.c:1412
1848#, c-format
1849msgid "The cell phone attached to this computer is low in power (%d%%)"
1850msgstr ""
1851"Зарядът на батерията на мобилния телефон, който е свързан с компютъра, е "
1852"нисък (%d%%)"
1853
1854#: ../src/gpm-manager.c:1439
1855msgid "a short time"
1856msgstr "малко"
1857
1858#: ../src/gpm-manager.c:1462 ../src/gpm-manager.c:1548
1859msgid "Laptop battery critically low"
1860msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
1861
1862#: ../src/gpm-manager.c:1475
1863#, c-format
1864msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
1865msgstr "Включете адаптера за ел. мрежа, за да не загубите данни."
1866
1867#: ../src/gpm-manager.c:1478
1868#, c-format
1869msgid "This computer will suspend in %s if the AC is not connected."
1870msgstr ""
1871"Този компютър ще бъде приспан след %s, ако не се включи захранване от ел. "
1872"мрежа."
1873
1874#: ../src/gpm-manager.c:1481
1875#, c-format
1876msgid "This computer will hibernate in %s if the AC is not connected."
1877msgstr ""
1878"Този компютър ще бъде дълбоко приспан след %s, ако не се включи захранване "
1879"от ел. мрежа."
1880
1881#: ../src/gpm-manager.c:1484
1882#, c-format
1883msgid "This computer will shutdown in %s if the AC is not connected."
1884msgstr ""
1885"Този компютър ще бъде изключен след %s, ако не се включи захранване от ел. "
1886"мрежа."
1887
1888#: ../src/gpm-manager.c:1487
1889#, c-format
1890msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining battery life (%d%%). %s"
1891msgstr "Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на батерията (%d%%). %s"
1892
1893#: ../src/gpm-manager.c:1495 ../src/gpm-manager.c:1580
1894msgid "UPS critically low"
1895msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1896
1897#: ../src/gpm-manager.c:1497
1898#, c-format
1899msgid ""
1900"You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%d%%). Restore AC "
1901"power to your computer to avoid losing data."
1902msgstr ""
1903"Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%d"
1904"%%). Включете се към захранването от електрическата мрежа, за да не загубите "
1905"данни."
1906
1907#: ../src/gpm-manager.c:1503
1908#, c-format
1909msgid ""
1910"The wireless mouse attached to this computer is very low in power (%d%%). "
1911"This device will soon stop functioning if not charged."
1912msgstr ""
1913"Безжичната мишка свързана с този компютър е с много нисък заряд (%d%%). Ако "
1914"не я презаредите, тя ще спре да функционира."
1915
1916#: ../src/gpm-manager.c:1508
1917#, c-format
1918msgid ""
1919"The wireless keyboard attached to this computer is very low in power (%d%%). "
1920"This device will soon stop functioning if not charged."
1921msgstr ""
1922"Безжичната клавиатура свързана с този компютър е с много нисък заряд (%d%%). "
1923"Ако не я презаредите, тя ще спре да функционира."
1924
1925#: ../src/gpm-manager.c:1513
1926#, c-format
1927msgid ""
1928"The PDA attached to this computer is very low in power (%d%%). This device "
1929"will soon stop functioning if not charged."
1930msgstr ""
1931"Цифровият помощник свързан с този компютър е с много нисък заряд (%d%%). Ако "
1932"не го презаредите, той ще спре да функционира."
1933
1934#: ../src/gpm-manager.c:1518
1935#, c-format
1936msgid ""
1937"Your cell phone is very low in power (%d%%). This device will soon stop "
1938"functioning if not charged."
1939msgstr ""
1940"Мобилният ви телефон е с много нисък заряд (%d%%). Ако не го презаредите, "
1941"той ще спре да функционира."
1942
1943#: ../src/gpm-manager.c:1555
1944msgid ""
1945"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
1946"b> when the battery becomes completely empty."
1947msgstr ""
1948"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1949"когато батерията напълно се изчерпи."
1950
1951#: ../src/gpm-manager.c:1560
1952msgid ""
1953"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1954"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
1955"computer in a suspended state."
1956msgstr ""
1957"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан. "
1958"<br><b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е "
1959"необходим малък заряд на батерията."
1960
1961#: ../src/gpm-manager.c:1566
1962msgid ""
1963"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1964"hibernate."
1965msgstr ""
1966"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан дълбоко."
1967
1968#: ../src/gpm-manager.c:1570
1969msgid ""
1970"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1971"shutdown."
1972msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
1973
1974#: ../src/gpm-manager.c:1587
1975msgid ""
1976"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
1977"when the UPS becomes completely empty."
1978msgstr ""
1979"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1980"когато непрекъсваемото токозахранване се изтощи."
1981
1982#: ../src/gpm-manager.c:1592
1983msgid ""
1984"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
1985msgstr ""
1986"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
1987
1988#: ../src/gpm-manager.c:1596
1989msgid ""
1990"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
1991msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изгасен."
1992
1993#: ../src/gpm-manager.c:1702
1994msgid "Install problem!"
1995msgstr "Проблем при инсталацията!"
1996
1997#: ../src/gpm-manager.c:1703
1998msgid ""
1999"The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed "
2000"correctly.\n"
2001"Please contact your computer administrator."
2002msgstr ""
2003"Стандартните настройки на управлението на захранването на GNOME не са "
2004"инсталирани правилно.\n"
2005"Свържете се със системния си администратор."
2006
2007#. save in state
2008#: ../src/gpm-notify.c:364
2009msgid "Battery may be recalled"
2010msgstr "Батериите ви може да са обявени за връщане"
2011
2012#: ../src/gpm-notify.c:365
2013#, c-format
2014msgid ""
2015"The battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
2016"risk.\n"
2017"\n"
2018"For more information visit the %s battery recall website."
2019msgstr ""
2020"Батерията на преносимия ви компютър е обявена за връщане от %s, може да сте "
2021"изложени на риск.\n"
2022"\n"
2023"За повече информация посетете сайта на %s за връщане на батерии."
2024
2025#: ../src/gpm-notify.c:380
2026msgid "Visit recall website"
2027msgstr "Посещаване на сайта за връщане на батерии"
2028
2029#: ../src/gpm-notify.c:386 ../src/gpm-notify.c:420 ../src/gpm-notify.c:454
2030#: ../src/gpm-notify.c:485 ../src/gpm-notify.c:515 ../src/gpm-notify.c:545
2031#: ../src/gpm-notify.c:581
2032msgid "Do not show me this again"
2033msgstr "Това да не се показва отново"
2034
2035#: ../src/gpm-notify.c:406
2036msgid "Battery may be broken"
2037msgstr "Батериите ви може да са повредени"
2038
2039#: ../src/gpm-notify.c:407
2040#, c-format
2041msgid ""
2042"Your battery has a very low capacity (%i%%), which means that it may be old "
2043"or broken."
2044msgstr ""
2045"Батерията ви има много нисък капацитет (%i%%), което означава, че е остаряла "
2046"или е развалена."
2047
2048#: ../src/gpm-notify.c:439
2049msgid "Inhibit warning!"
2050msgstr "Предупреждение за предотвратяване!"
2051
2052#: ../src/gpm-notify.c:440
2053#, c-format
2054msgid ""
2055"Your laptop will not sleep if you shut the lid as it is currently "
2056"inhibited.\n"
2057"Some laptops can overheat if they do not sleep when the lid is closed."
2058msgstr ""
2059"Преносимият ви компютър може да не се приспи при затваряне на екрана - в "
2060"момента е включено предотвратяване.\n"
2061"Някои компютри могат да прегреят, ако не бъдат приспани при затварянето на "
2062"екрана."
2063
2064#: ../src/gpm-notify.c:473
2065msgid "Battery Charged"
2066msgstr "Батериите са заредени"
2067
2068#: ../src/gpm-notify.c:474
2069msgid "Your laptop battery is now fully charged"
2070msgstr "Батериите на компютъра ви са напълно заредени"
2071
2072#: ../src/gpm-notify.c:503
2073msgid "Battery Discharging"
2074msgstr "Батериите се разреждат"
2075
2076#: ../src/gpm-notify.c:504
2077msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using battery power."
2078msgstr ""
2079"Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
2080"батерии."
2081
2082#: ../src/gpm-notify.c:533
2083msgid "UPS Discharging"
2084msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
2085
2086#: ../src/gpm-notify.c:534
2087msgid "The AC power has been unplugged. The system is now using backup power."
2088msgstr ""
2089"Захранването от електрическата мрежа е изключено. Системата работи на "
2090"резервно захранване."
2091
2092#: ../src/gpm-notify.c:564
2093msgid "Sleep Problem"
2094msgstr "Проблем при приспиване"
2095
2096#: ../src/gpm-notify.c:566
2097msgid ""
2098"Your computer failed to hibernate.\n"
2099"Check the help file for common problems."
2100msgstr ""
2101"Компютърът не можа да бъде дълбоко приспан.\n"
2102"Проверете в помощта, за да потърсите решение."
2103
2104#: ../src/gpm-notify.c:569
2105msgid ""
2106"Your computer failed to suspend.\n"
2107"Check the help file for common problems."
2108msgstr ""
2109"Компютърът не можа да бъде приспан.\n"
2110"Проверете в помощта, за да потърсите решение."
2111
2112#: ../src/gpm-notify.c:594
2113msgid "Visit quirk website"
2114msgstr "Посещаване на сайта за особености"
2115
2116#: ../src/gpm-cell-array.c:976
2117#, c-format
2118msgid ""
2119"%s fully charged (%i%%)\n"
2120"Provides %s battery runtime\n"
2121msgstr ""
2122"%s е напълно заредена (%i%%)\n"
2123"Осигурява %s работа на батерии\n"
2124
2125#: ../src/gpm-cell-array.c:980
2126#, c-format
2127msgid "%s fully charged (%i%%)\n"
2128msgstr "%s е напълно заредена (%i%%)\n"
2129
2130#: ../src/gpm-cell-array.c:988
2131#, c-format
2132msgid "%s %s remaining (%i%%)\n"
2133msgstr "%s остават %s (%i%%)\n"
2134
2135#. don't display "Unknown remaining"
2136#: ../src/gpm-cell-array.c:993
2137#, c-format
2138msgid "%s discharging (%i%%)\n"
2139msgstr "%s се разрежда (%i%%)\n"
2140
2141#: ../src/gpm-cell-array.c:1005
2142#, c-format
2143msgid ""
2144"%s %s until charged (%i%%)\n"
2145"Provides %s battery runtime\n"
2146msgstr ""
2147"%s %s до зареждане (%i%%)\n"
2148"Осигурява %s работа на батерии\n"
2149
2150#: ../src/gpm-cell-array.c:1012
2151#, c-format
2152msgid "%s %s until charged (%i%%)\n"
2153msgstr "%s %s до зареждане (%i%%)\n"
2154
2155#. don't display "Unknown remaining"
2156#: ../src/gpm-cell-array.c:1017
2157#, c-format
2158msgid "%s charging (%i%%)\n"
2159msgstr "%s се зарежда (%i%%)\n"
2160
2161#: ../src/gpm-cell-array.c:1024
2162msgid "Battery state could not be read at this time\n"
2163msgstr "Състоянието на батерията не можа да бъде прочетено\n"
2164
2165#: ../src/gpm-cell.c:488
2166#, c-format
2167msgid "<b>Product:</b> %s\n"
2168msgstr "<b>Продукт:</b> %s\n"
2169
2170#: ../src/gpm-cell.c:491
2171msgid "<b>Status:</b> Missing\n"
2172msgstr "<b>Състояние:</b> липсва\n"
2173
2174#: ../src/gpm-cell.c:493
2175msgid "<b>Status:</b> Charged\n"
2176msgstr "<b>Състояние:</b> заредена\n"
2177
2178#: ../src/gpm-cell.c:495
2179msgid "<b>Status:</b> Charging\n"
2180msgstr "<b>Състояние:</b> зареждане\n"
2181
2182#: ../src/gpm-cell.c:497
2183msgid "<b>Status:</b> Discharging\n"
2184msgstr "<b>Състояние:</b> разреждане\n"
2185
2186#: ../src/gpm-cell.c:500
2187#, c-format
2188msgid "<b>Percentage charge:</b> %i%%\n"
2189msgstr "<b>Процент на зареждането:</b> %i%%\n"
2190
2191#: ../src/gpm-cell.c:505
2192msgid "Vendor:"
2193msgstr "Производител:"
2194
2195#: ../src/gpm-cell.c:510
2196msgid "Lithium ion"
2197msgstr "Литиево-йонна"
2198
2199#: ../src/gpm-cell.c:512
2200msgid "Lead acid"
2201msgstr "Оловна"
2202
2203#: ../src/gpm-cell.c:514
2204msgid "Lithium polymer"
2205msgstr "Литиево-полимерна"
2206
2207#: ../src/gpm-cell.c:516
2208msgid "Nickel metal hydride"
2209msgstr "Никел-метал-хидрид"
2210
2211#: ../src/gpm-cell.c:523
2212msgid "Technology:"
2213msgstr "Технология:"
2214
2215#: ../src/gpm-cell.c:527
2216msgid "Serial number:"
2217msgstr "Сериен номер:"
2218
2219#: ../src/gpm-cell.c:531
2220msgid "Model:"
2221msgstr "Модел:"
2222
2223#: ../src/gpm-cell.c:537
2224msgid "Charge time:"
2225msgstr "Време за зареждане:"
2226
2227#: ../src/gpm-cell.c:544
2228msgid "Discharge time:"
2229msgstr "Време за разреждане:"
2230
2231#: ../src/gpm-cell.c:550
2232msgid "Excellent"
2233msgstr "Отлично"
2234
2235#: ../src/gpm-cell.c:552
2236msgid "Good"
2237msgstr "Чудесно"
2238
2239#: ../src/gpm-cell.c:554
2240msgid "Fair"
2241msgstr "Приемливо"
2242
2243#: ../src/gpm-cell.c:556
2244msgid "Poor"
2245msgstr "Лошо"
2246
2247#: ../src/gpm-cell.c:559
2248msgid "Capacity:"
2249msgstr "Капацитет:"
2250
2251#: ../src/gpm-cell.c:565 ../src/gpm-cell.c:588
2252msgid "Current charge:"
2253msgstr "Текущ заряд:"
2254
2255#: ../src/gpm-cell.c:571
2256msgid "Last full charge:"
2257msgstr "Последно пълно зареждане:"
2258
2259#: ../src/gpm-cell.c:576 ../src/gpm-cell.c:593
2260msgid "Design charge:"
2261msgstr "Проектен заряд:"
2262
2263#: ../src/gpm-cell.c:581
2264msgid "Charge rate:"
2265msgstr "Скорост на зареждане:"
2266
2267#: ../src/gpm-cell-unit.c:247
2268msgid "Laptop batteries"
2269msgstr "Батерии на преносим компютър"
2270
2271#: ../src/gpm-cell-unit.c:249
2272msgid "UPSs"
2273msgstr "Непрекъсваеми токозахранвания"
2274
2275#: ../src/gpm-cell-unit.c:251
2276msgid "Wireless mice"
2277msgstr "Безжични мишки"
2278
2279#: ../src/gpm-cell-unit.c:253
2280msgid "Wireless keyboards"
2281msgstr "Безжични клавиатури"
2282
2283#: ../src/gpm-cell-unit.c:255
2284msgid "PDAs"
2285msgstr "Цифрови помощници"
2286
2287#: ../src/gpm-cell-unit.c:257
2288msgid "Cell phones"
2289msgstr "Мобилни телефони"
2290
2291#: ../src/gpm-cell-unit.c:259 ../src/gpm-cell-unit.c:275
2292#: ../src/gpm-statistics-core.c:739
2293msgid "Unknown"
2294msgstr "Неизвестно"
2295
2296#: ../src/gpm-cell-unit.c:263
2297msgid "Laptop battery"
2298msgstr "Батерията на преносим компютър"
2299
2300#: ../src/gpm-cell-unit.c:265
2301msgid "UPS"
2302msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
2303
2304#: ../src/gpm-cell-unit.c:267
2305msgid "Wireless mouse"
2306msgstr "Безжична мишка"
2307
2308#: ../src/gpm-cell-unit.c:269
2309msgid "Wireless keyboard"
2310msgstr "Безжична клавиатура"
2311
2312#: ../src/gpm-cell-unit.c:271
2313msgid "PDA"
2314msgstr "Цифров помощник"
2315
2316#: ../src/gpm-cell-unit.c:273
2317msgid "Cell phone"
2318msgstr "Мобилен телефон"
2319
2320#: ../src/gpm-prefs.c:111 ../test/gpm-inhibit-test.c:186
2321msgid "GNOME Power Preferences"
2322msgstr "Настройки на захранването"
2323
2324#. The text that should appear in the action combo boxes
2325#: ../src/gpm-prefs-core.c:82 ../src/gpm-statistics-core.c:95
2326msgid "Ask me"
2327msgstr "Запитване към потребителя"
2328
2329#: ../src/gpm-prefs-core.c:83 ../src/gpm-statistics-core.c:96
2330msgid "Suspend"
2331msgstr "Приспиване"
2332
2333#: ../src/gpm-prefs-core.c:84 ../src/gpm-statistics-core.c:97
2334msgid "Shutdown"
2335msgstr "Изключване"
2336
2337#: ../src/gpm-prefs-core.c:85 ../src/gpm-statistics-core.c:98
2338msgid "Hibernate"
2339msgstr "Дълбоко приспиване"
2340
2341#: ../src/gpm-prefs-core.c:86 ../src/gpm-statistics-core.c:99
2342msgid "Blank screen"
2343msgstr "Изчистване на екрана"
2344
2345#. The text that should appear in the processor combo box
2346#: ../src/gpm-prefs-core.c:87 ../src/gpm-prefs-core.c:90
2347#: ../src/gpm-statistics-core.c:100
2348msgid "Do nothing"
2349msgstr "Да не се прави нищо"
2350
2351#: ../src/gpm-prefs-core.c:91
2352msgid "Based on processor load"
2353msgstr "Според натоварването на процесора"
2354
2355#: ../src/gpm-prefs-core.c:92
2356msgid "Automatic power saving"
2357msgstr "Автоматично енергоспестяване"
2358
2359#: ../src/gpm-prefs-core.c:93
2360msgid "Maximum power saving"
2361msgstr "Максимално енергоспестяване"
2362
2363#: ../src/gpm-prefs-core.c:94
2364msgid "Always maximum speed"
2365msgstr "Винаги максимална скорост"
2366
2367#: ../src/gpm-prefs-core.c:287
2368msgid "Never"
2369msgstr "Никога"
2370
2371#: ../src/gpm-statistics.c:109
2372msgid "GNOME Power Statistics"
2373msgstr "Статистика на захранването на GNOME"
2374
2375#: ../src/gpm-statistics-core.c:60
2376msgid "Charge history"
2377msgstr "История на зареждането"
2378
2379#: ../src/gpm-statistics-core.c:61
2380msgid "Power history"
2381msgstr "История на заряда"
2382
2383#: ../src/gpm-statistics-core.c:62
2384msgid "Voltage history"
2385msgstr "История на напрежението"
2386
2387#: ../src/gpm-statistics-core.c:63
2388msgid "Estimated time history"
2389msgstr "История на прогнозираното време"
2390
2391#: ../src/gpm-statistics-core.c:64
2392msgid "Charge time profile"
2393msgstr "Профил на времето за зареждане"
2394
2395#: ../src/gpm-statistics-core.c:65
2396msgid "Discharge time profile"
2397msgstr "Профил на времето за разреждане"
2398
2399#: ../src/gpm-statistics-core.c:66
2400msgid "Charge time accuracy profile"
2401msgstr "Профил на точността на времето за зареждане"
2402
2403#: ../src/gpm-statistics-core.c:67
2404msgid "Discharge time accuracy profile"
2405msgstr "Профил на точността на времето за разреждане"
2406
2407#: ../src/gpm-statistics-core.c:810
2408msgid "Could not connect to GNOME Power Manager."
2409msgstr "Неуспех при свързването с управлението на захранването на GNOME."
2410
2411#: ../src/gpm-srv-screensaver.c:111
2412msgid "Display DPMS activated"
2413msgstr "Управлението на захранването на екрана е включено"
2414
2415#: ../src/gpm-srv-screensaver.c:131
2416msgid "On battery power"
2417msgstr "От батерии"
2418
2419#: ../src/gpm-srv-screensaver.c:151
2420msgid "Laptop lid is closed"
2421msgstr "Екранът е затворен"
2422
2423#: ../src/gpm-tray-icon.c:206
2424msgid "Device information"
2425msgstr "Информация за устройството"
2426
2427#: ../src/gpm-tray-icon.c:315
2428msgid "translator-credits"
2429msgstr ""
2430"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
2431"\n"
2432"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2433"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2434"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2435
2436#: ../src/gpm-tray-icon.c:331
2437msgid "GNOME Power Manager Website"
2438msgstr "Уебсайт на управлението на захранването на GNOME"
2439
2440#. Preferences
2441#: ../src/gpm-tray-icon.c:433
2442msgid "_Preferences"
2443msgstr "_Настройки"
2444
2445#. Statistics
2446#: ../src/gpm-tray-icon.c:441
2447msgid "Power _History"
2448msgstr "_История на заряда"
2449
2450#. Help
2451#: ../src/gpm-tray-icon.c:453
2452#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:2
2453#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:2
2454msgid "_Help"
2455msgstr "_Помощ"
2456
2457#. About
2458#: ../src/gpm-tray-icon.c:461
2459#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:1
2460#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:1
2461msgid "_About"
2462msgstr "_Относно"
2463
2464#: ../src/gpm-tray-icon.c:575
2465msgid "_Suspend"
2466msgstr "_Приспиване"
2467
2468#: ../src/gpm-tray-icon.c:585
2469msgid "Hi_bernate"
2470msgstr "_Дълбоко приспиване"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.