source: gnome/trunk/glib.trunk.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 36.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation for Glib po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: glib trunk\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2007-08-26 21:15+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2007-08-26 21:13+0300\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../glib/gbookmarkfile.c:705 ../glib/gbookmarkfile.c:782
20#: ../glib/gbookmarkfile.c:861 ../glib/gbookmarkfile.c:908
21#, c-format
22msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
23msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
24
25#: ../glib/gbookmarkfile.c:716 ../glib/gbookmarkfile.c:793
26#: ../glib/gbookmarkfile.c:803 ../glib/gbookmarkfile.c:919
27#, c-format
28msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
29msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
30
31#: ../glib/gbookmarkfile.c:1092 ../glib/gbookmarkfile.c:1157
32#: ../glib/gbookmarkfile.c:1221 ../glib/gbookmarkfile.c:1231
33#, c-format
34msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
35msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
36
37#: ../glib/gbookmarkfile.c:1117 ../glib/gbookmarkfile.c:1131
38#: ../glib/gbookmarkfile.c:1199 ../glib/gbookmarkfile.c:1251
39#, c-format
40msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
41msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
42
43#: ../glib/gbookmarkfile.c:1781
44msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
45msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
46
47#: ../glib/gbookmarkfile.c:1982
48#, c-format
49msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
50msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
51
52#: ../glib/gbookmarkfile.c:2028 ../glib/gbookmarkfile.c:2185
53#: ../glib/gbookmarkfile.c:2270 ../glib/gbookmarkfile.c:2350
54#: ../glib/gbookmarkfile.c:2435 ../glib/gbookmarkfile.c:2518
55#: ../glib/gbookmarkfile.c:2596 ../glib/gbookmarkfile.c:2675
56#: ../glib/gbookmarkfile.c:2717 ../glib/gbookmarkfile.c:2814
57#: ../glib/gbookmarkfile.c:2940 ../glib/gbookmarkfile.c:3130
58#: ../glib/gbookmarkfile.c:3206 ../glib/gbookmarkfile.c:3371
59#: ../glib/gbookmarkfile.c:3460 ../glib/gbookmarkfile.c:3550
60#: ../glib/gbookmarkfile.c:3677
61#, c-format
62msgid "No bookmark found for URI '%s'"
63msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
64
65#: ../glib/gbookmarkfile.c:2359
66#, c-format
67msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
68msgstr "Не е указан типът MIME в отметката към адреса „%s“"
69
70#: ../glib/gbookmarkfile.c:2444
71#, c-format
72msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
73msgstr "Не е зададен флаг за лични данни за адреса „%s“"
74
75#: ../glib/gbookmarkfile.c:2823
76#, c-format
77msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
78msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
79
80#: ../glib/gbookmarkfile.c:3224 ../glib/gbookmarkfile.c:3381
81#, c-format
82msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
83msgstr "Никое приложение „%s“ не е регистрирало отметка за „%s“"
84
85#: ../glib/gbookmarkfile.c:3404
86#, c-format
87msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
88msgstr "Неуспех при разширяването на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
89
90#: ../glib/gconvert.c:424 ../glib/gconvert.c:502 ../glib/giochannel.c:1148
91#, c-format
92msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
93msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
94
95#: ../glib/gconvert.c:428 ../glib/gconvert.c:506
96#, c-format
97msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
98msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
99
100#: ../glib/gconvert.c:622 ../glib/gconvert.c:1011 ../glib/giochannel.c:1320
101#: ../glib/giochannel.c:1362 ../glib/giochannel.c:2204 ../glib/gutf8.c:950
102#: ../glib/gutf8.c:1399
103msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
104msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
105
106#: ../glib/gconvert.c:628 ../glib/gconvert.c:938 ../glib/giochannel.c:1327
107#: ../glib/giochannel.c:2216
108#, c-format
109msgid "Error during conversion: %s"
110msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
111
112#: ../glib/gconvert.c:663 ../glib/gutf8.c:946 ../glib/gutf8.c:1150
113#: ../glib/gutf8.c:1291 ../glib/gutf8.c:1395
114msgid "Partial character sequence at end of input"
115msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
116
117#: ../glib/gconvert.c:913
118#, c-format
119msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
120msgstr ""
121"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
122
123#: ../glib/gconvert.c:1727
124#, c-format
125msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
126msgstr ""
127"Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „file“ (файлова "
128"система)"
129
130#: ../glib/gconvert.c:1737
131#, c-format
132msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
133msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
134
135#: ../glib/gconvert.c:1754
136#, c-format
137msgid "The URI '%s' is invalid"
138msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
139
140#: ../glib/gconvert.c:1766
141#, c-format
142msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
143msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
144
145#: ../glib/gconvert.c:1782
146#, c-format
147msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
148msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
149
150#: ../glib/gconvert.c:1877
151#, c-format
152msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
153msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
154
155#: ../glib/gconvert.c:1887
156msgid "Invalid hostname"
157msgstr "Неправилно име на хост"
158
159#: ../glib/gdir.c:104 ../glib/gdir.c:124
160#, c-format
161msgid "Error opening directory '%s': %s"
162msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
163
164#: ../glib/gfileutils.c:557 ../glib/gfileutils.c:630
165#, c-format
166msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
167msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
168
169#: ../glib/gfileutils.c:572
170#, c-format
171msgid "Error reading file '%s': %s"
172msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
173
174#: ../glib/gfileutils.c:654
175#, c-format
176msgid "Failed to read from file '%s': %s"
177msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
178
179#: ../glib/gfileutils.c:705 ../glib/gfileutils.c:792
180#, c-format
181msgid "Failed to open file '%s': %s"
182msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
183
184#: ../glib/gfileutils.c:722 ../glib/gmappedfile.c:133
185#, c-format
186msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
187msgstr ""
188"Неуспех при получаване на атрибутите на файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
189"fstat(): %s"
190
191#: ../glib/gfileutils.c:756
192#, c-format
193msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
194msgstr ""
195"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
196
197#: ../glib/gfileutils.c:890
198#, c-format
199msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
200msgstr ""
201"Неуспех при преименуване на файл „%s“ на „%s“: неуспешно изпълнение на "
202"g_rename(): %s"
203
204#: ../glib/gfileutils.c:932 ../glib/gfileutils.c:1390
205#, c-format
206msgid "Failed to create file '%s': %s"
207msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
208
209#: ../glib/gfileutils.c:946
210#, c-format
211msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
212msgstr ""
213"Неуспех при отваряне на файл „%s“ за писане: неуспешно изпълнение на fdopen"
214"(): %s"
215
216#: ../glib/gfileutils.c:971
217#, c-format
218msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
219msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
220
221#: ../glib/gfileutils.c:990
222#, c-format
223msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
224msgstr ""
225"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
226
227#: ../glib/gfileutils.c:1108
228#, c-format
229msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
230msgstr ""
231"Неуспех при изтриването на съществуващия файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
232"g_unlink(): %s"
233
234#: ../glib/gfileutils.c:1352
235#, c-format
236msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
237msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
238
239#: ../glib/gfileutils.c:1365
240#, c-format
241msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
242msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
243
244#: ../glib/gfileutils.c:1840
245#, c-format
246msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
247msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
248
249#: ../glib/gfileutils.c:1861
250msgid "Symbolic links not supported"
251msgstr "Символни връзки не се поддържат"
252
253#: ../glib/giochannel.c:1152
254#, c-format
255msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
256msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
257
258#: ../glib/giochannel.c:1497
259msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
260msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
261
262#: ../glib/giochannel.c:1544 ../glib/giochannel.c:1801
263#: ../glib/giochannel.c:1887
264msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
265msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
266
267#: ../glib/giochannel.c:1624 ../glib/giochannel.c:1701
268msgid "Channel terminates in a partial character"
269msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
270
271#: ../glib/giochannel.c:1687
272msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
273msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
274
275#: ../glib/gmappedfile.c:116
276#, c-format
277msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
278msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
279
280#: ../glib/gmappedfile.c:193
281#, c-format
282msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
283msgstr ""
284"Неуспех при отваряне на файл в паметта „%s“: неуспешно изпълнение на mmap(): "
285"%s"
286
287#: ../glib/gmarkup.c:226
288#, c-format
289msgid "Error on line %d char %d: %s"
290msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: %s"
291
292#: ../glib/gmarkup.c:324
293#, c-format
294msgid "Error on line %d: %s"
295msgstr "Грешка на ред %d: %s"
296
297#: ../glib/gmarkup.c:428
298msgid ""
299"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
300msgstr ""
301"Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
302"последователности са: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
303
304#: ../glib/gmarkup.c:438
305#, c-format
306msgid ""
307"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
308"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
309"it as &amp;"
310msgstr ""
311"Заместваща последователност не може да започва със знака „%s“. Тя трябва да "
312"започва със знака „&“. Ако той не трябва да започва заместваща "
313"последователност, той може да се екранира така: &amp;"
314
315#: ../glib/gmarkup.c:472
316#, c-format
317msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
318msgstr "Знакът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
319
320#: ../glib/gmarkup.c:509
321#, c-format
322msgid "Entity name '%s' is not known"
323msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
324
325#: ../glib/gmarkup.c:520
326msgid ""
327"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
328"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
329msgstr ""
330"Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
331"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
332"амперсанда чрез &amp;"
333
334#: ../glib/gmarkup.c:573
335#, c-format
336msgid ""
337"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
338"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
339msgstr ""
340"Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на знак "
341"(например &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
342
343#: ../glib/gmarkup.c:598
344#, c-format
345msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
346msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ при декодиране не представя разрешен знак"
347
348#: ../glib/gmarkup.c:613
349msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
350msgstr "Празен указател на знак. Трябва да включва число, например &#454;"
351
352#: ../glib/gmarkup.c:623
353msgid ""
354"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
355"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
356"as &amp;"
357msgstr ""
358"Указателят на знак не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали амперсанд, "
359"без той да е начало на заместваща последователност. Представете амперсанда "
360"чрез &amp;"
361
362#: ../glib/gmarkup.c:709
363msgid "Unfinished entity reference"
364msgstr "Незавършена заместваща последователност"
365
366#: ../glib/gmarkup.c:715
367msgid "Unfinished character reference"
368msgstr "Незавършен указател на знак"
369
370#: ../glib/gmarkup.c:958
371msgid "Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence"
372msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 - прекалено дълга последователност"
373
374#: ../glib/gmarkup.c:986
375msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not a start char"
376msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 - не може да се започва с този знак"
377
378#: ../glib/gmarkup.c:1022
379#, c-format
380msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not valid '%s'"
381msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 - „%s“ е грешен"
382
383#: ../glib/gmarkup.c:1060
384msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
385msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
386
387#: ../glib/gmarkup.c:1100
388#, c-format
389msgid ""
390"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
391"element name"
392msgstr ""
393"„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
394
395#: ../glib/gmarkup.c:1164
396#, c-format
397msgid ""
398"Odd character '%s', expected a '>' character to end the start tag of element "
399"'%s'"
400msgstr ""
401"Неподходящ знак „%s“, очаква се отварящия етикет на елемент „%s“ да завърши "
402"с „>“"
403
404#: ../glib/gmarkup.c:1253
405#, c-format
406msgid ""
407"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
408msgstr ""
409"Неподходящ знак „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент „%"
410"s“"
411
412#: ../glib/gmarkup.c:1295
413#, c-format
414msgid ""
415"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
416"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
417"character in an attribute name"
418msgstr ""
419"Неподходящ знак „%s“, очаква се или отварящият етикет на елемента „%s“ да "
420"завърши със знак „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
421"вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
422
423#: ../glib/gmarkup.c:1384
424#, c-format
425msgid ""
426"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
427"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
428msgstr ""
429"Неподходящ знак „%s“, очаква се знакът „\"“ след знака за равенство, когато "
430"се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
431
432#: ../glib/gmarkup.c:1529
433#, c-format
434msgid ""
435"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
436"begin an element name"
437msgstr ""
438"„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
439
440#: ../glib/gmarkup.c:1569
441#, c-format
442msgid ""
443"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
444"allowed character is '>'"
445msgstr ""
446"„%s“ е неправилен знак при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
447"Позволен е знакът „>“"
448
449#: ../glib/gmarkup.c:1580
450#, c-format
451msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
452msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
453
454#: ../glib/gmarkup.c:1589
455#, c-format
456msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
457msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
458
459#: ../glib/gmarkup.c:1755
460msgid "Document was empty or contained only whitespace"
461msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
462
463#: ../glib/gmarkup.c:1769
464msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
465msgstr ""
466"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба - „<“"
467
468#: ../glib/gmarkup.c:1777 ../glib/gmarkup.c:1822
469#, c-format
470msgid ""
471"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
472"element opened"
473msgstr ""
474"Документът завършва неочаквано - има отворени елементи. Последно отворен е „%"
475"s“"
476
477#: ../glib/gmarkup.c:1785
478#, c-format
479msgid ""
480"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
481"the tag <%s/>"
482msgstr ""
483"Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
484"етикета <%s/>"
485
486#: ../glib/gmarkup.c:1791
487msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
488msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
489
490#: ../glib/gmarkup.c:1797
491msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
492msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
493
494#: ../glib/gmarkup.c:1802
495msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
496msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
497
498#: ../glib/gmarkup.c:1808
499msgid ""
500"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
501"name; no attribute value"
502msgstr ""
503"Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
504"атрибута. Атрибутът няма стойност"
505
506#: ../glib/gmarkup.c:1815
507msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
508msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
509
510#: ../glib/gmarkup.c:1831
511#, c-format
512msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
513msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
514
515#: ../glib/gmarkup.c:1837
516msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
517msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
518
519#: ../glib/gregex.c:126
520msgid "corrupted object"
521msgstr "повреден обект"
522
523#: ../glib/gregex.c:128
524msgid "internal error or corrupted object"
525msgstr "вътрешна грешка или повреден обект"
526
527#: ../glib/gregex.c:130
528msgid "out of memory"
529msgstr "недостатъчно памет"
530
531#: ../glib/gregex.c:135
532msgid "backtracking limit reached"
533msgstr "достигната е границата на обратното връщане"
534
535#: ../glib/gregex.c:147 ../glib/gregex.c:155
536msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
537msgstr ""
538"шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
539
540#: ../glib/gregex.c:149
541msgid "internal error"
542msgstr "вътрешна грешка"
543
544#: ../glib/gregex.c:157
545msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
546msgstr ""
547"обратните указатели не се поддържат като условие при частично съвпадение"
548
549#: ../glib/gregex.c:166
550msgid "recursion limit reached"
551msgstr "прекалено дълбока рекурсия"
552
553#: ../glib/gregex.c:168
554msgid "workspace limit for empty substrings reached"
555msgstr "границата на работното пространство за празни поднизове е достигната"
556
557#: ../glib/gregex.c:170
558msgid "invalid combination of newline flags"
559msgstr "неправилна комбинация от флагове за нов ред"
560
561#: ../glib/gregex.c:174
562msgid "unknown error"
563msgstr "непозната грешка"
564
565#: ../glib/gregex.c:319 ../glib/gregex.c:1354
566#, c-format
567msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
568msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз - %1$s"
569
570#: ../glib/gregex.c:882
571msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
572msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на UTF-8"
573
574#: ../glib/gregex.c:891
575msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
576msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на настройки в UTF-8"
577
578#: ../glib/gregex.c:936
579#, c-format
580msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
581msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз %s, знак %d: %s"
582
583#: ../glib/gregex.c:958
584#, c-format
585msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
586msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
587
588#: ../glib/gregex.c:1782
589msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
590msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
591
592#: ../glib/gregex.c:1798
593msgid "hexadecimal digit expected"
594msgstr "очаква се шестнайсетично число"
595
596#: ../glib/gregex.c:1838
597msgid "missing '<' in symbolic reference"
598msgstr "в символния указател липсва „<“"
599
600#: ../glib/gregex.c:1847
601msgid "unfinished symbolic reference"
602msgstr "незавършен символен указател"
603
604#: ../glib/gregex.c:1854
605msgid "zero-length symbolic reference"
606msgstr "символен указател с нулева дължина"
607
608#: ../glib/gregex.c:1865
609msgid "digit expected"
610msgstr "очаква се цифра"
611
612#: ../glib/gregex.c:1883
613msgid "illegal symbolic reference"
614msgstr "неправилен символен указател"
615
616#: ../glib/gregex.c:1945
617msgid "stray final '\\'"
618msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
619
620#: ../glib/gregex.c:1949
621msgid "unknown escape sequence"
622msgstr "непозната екранираща последователност"
623
624#: ../glib/gregex.c:1959
625#, c-format
626msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
627msgstr "Грешка при анализа на текста за замяна „%s“, знак %lu: %s"
628
629#: ../glib/gshell.c:70
630msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
631msgstr "Цитиран текст не започва със знака „\"“"
632
633#: ../glib/gshell.c:160
634msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
635msgstr ""
636"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран от обвивката"
637
638#: ../glib/gshell.c:538
639#, c-format
640msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
641msgstr "Текстът свърши веднага след знака „\\“. (Текстът е „%s“)"
642
643#: ../glib/gshell.c:545
644#, c-format
645msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
646msgstr ""
647"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
648
649#: ../glib/gshell.c:557
650msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
651msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
652
653#: ../glib/gspawn-win32.c:272
654msgid "Failed to read data from child process"
655msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
656
657#: ../glib/gspawn-win32.c:287 ../glib/gspawn.c:1395
658#, c-format
659msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
660msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
661
662#: ../glib/gspawn-win32.c:325 ../glib/gspawn.c:1059
663#, c-format
664msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
665msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
666
667#: ../glib/gspawn-win32.c:351 ../glib/gspawn.c:1264
668#, c-format
669msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
670msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
671
672#: ../glib/gspawn-win32.c:357 ../glib/gspawn-win32.c:481
673#, c-format
674msgid "Failed to execute child process (%s)"
675msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
676
677#: ../glib/gspawn-win32.c:428
678#, c-format
679msgid "Invalid program name: %s"
680msgstr "Неправилно име на програма: %s"
681
682#: ../glib/gspawn-win32.c:438 ../glib/gspawn-win32.c:678
683#: ../glib/gspawn-win32.c:1218
684#, c-format
685msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
686msgstr "Невалиден низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
687
688#: ../glib/gspawn-win32.c:449 ../glib/gspawn-win32.c:692
689#: ../glib/gspawn-win32.c:1251
690#, c-format
691msgid "Invalid string in environment: %s"
692msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
693
694#: ../glib/gspawn-win32.c:674 ../glib/gspawn-win32.c:1199
695#, c-format
696msgid "Invalid working directory: %s"
697msgstr "Неправилна работна папка: %s"
698
699#: ../glib/gspawn-win32.c:738
700#, c-format
701msgid "Failed to execute helper program (%s)"
702msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
703
704#: ../glib/gspawn-win32.c:938
705msgid ""
706"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
707"process"
708msgstr ""
709"Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от дъщерен "
710"процес"
711
712#: ../glib/gspawn.c:175
713#, c-format
714msgid "Failed to read data from child process (%s)"
715msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
716
717#: ../glib/gspawn.c:307
718#, c-format
719msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
720msgstr ""
721"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
722
723#: ../glib/gspawn.c:390
724#, c-format
725msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
726msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
727
728#: ../glib/gspawn.c:1124
729#, c-format
730msgid "Failed to fork (%s)"
731msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
732
733#: ../glib/gspawn.c:1274
734#, c-format
735msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
736msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
737
738#: ../glib/gspawn.c:1284
739#, c-format
740msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
741msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
742
743#: ../glib/gspawn.c:1293
744#, c-format
745msgid "Failed to fork child process (%s)"
746msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
747
748#: ../glib/gspawn.c:1301
749#, c-format
750msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
751msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
752
753#: ../glib/gspawn.c:1323
754#, c-format
755msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
756msgstr ""
757"Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес с "
758"идентификатор (%s)"
759
760#: ../glib/gutf8.c:1024
761msgid "Character out of range for UTF-8"
762msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
763
764#: ../glib/gutf8.c:1118 ../glib/gutf8.c:1127 ../glib/gutf8.c:1259
765#: ../glib/gutf8.c:1268 ../glib/gutf8.c:1409 ../glib/gutf8.c:1505
766msgid "Invalid sequence in conversion input"
767msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
768
769#: ../glib/gutf8.c:1420 ../glib/gutf8.c:1516
770msgid "Character out of range for UTF-16"
771msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
772
773#: ../glib/goption.c:572
774msgid "Usage:"
775msgstr "Употреба:"
776
777#: ../glib/goption.c:572
778msgid "[OPTION...]"
779msgstr "[ОПЦИЯ...]"
780
781#: ../glib/goption.c:676
782msgid "Help Options:"
783msgstr "Настройки на помощта:"
784
785#: ../glib/goption.c:677
786msgid "Show help options"
787msgstr "Показване на настройките на помощта"
788
789#: ../glib/goption.c:683
790msgid "Show all help options"
791msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
792
793#: ../glib/goption.c:735
794msgid "Application Options:"
795msgstr "Настройки на приложението:"
796
797#: ../glib/goption.c:796 ../glib/goption.c:866
798#, c-format
799msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
800msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
801
802#: ../glib/goption.c:806 ../glib/goption.c:874
803#, c-format
804msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
805msgstr ""
806"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустими стойности"
807
808#: ../glib/goption.c:831
809#, c-format
810msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
811msgstr ""
812"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
813
814#: ../glib/goption.c:839
815#, c-format
816msgid "Double value '%s' for %s out of range"
817msgstr ""
818"Стойността с повишена точност - double „%s“ за %s е извън интервала на "
819"допустими стойности"
820
821#: ../glib/goption.c:1176
822#, c-format
823msgid "Error parsing option %s"
824msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
825
826#: ../glib/goption.c:1207 ../glib/goption.c:1318
827#, c-format
828msgid "Missing argument for %s"
829msgstr "Липсва аргумент за %s"
830
831#: ../glib/goption.c:1713
832#, c-format
833msgid "Unknown option %s"
834msgstr "Непозната опция %s"
835
836#: ../glib/gkeyfile.c:341
837msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
838msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
839
840#: ../glib/gkeyfile.c:376
841msgid "Not a regular file"
842msgstr "Не е обикновен файл"
843
844#: ../glib/gkeyfile.c:384
845msgid "File is empty"
846msgstr "Файлът е празен"
847
848#: ../glib/gkeyfile.c:746
849#, c-format
850msgid ""
851"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
852msgstr ""
853"Ключовият файл съдържа реда „%s“, който не е нито двойка ключ-стойност, нито "
854"група, нито коментар"
855
856#: ../glib/gkeyfile.c:806
857#, c-format
858msgid "Invalid group name: %s"
859msgstr "Неправилно име на група: %s"
860
861#: ../glib/gkeyfile.c:828
862msgid "Key file does not start with a group"
863msgstr "Ключовият файл не започва с група"
864
865#: ../glib/gkeyfile.c:854
866#, c-format
867msgid "Invalid key name: %s"
868msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
869
870#: ../glib/gkeyfile.c:881
871#, c-format
872msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
873msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
874
875#: ../glib/gkeyfile.c:1094 ../glib/gkeyfile.c:1253 ../glib/gkeyfile.c:2455
876#: ../glib/gkeyfile.c:2521 ../glib/gkeyfile.c:2640 ../glib/gkeyfile.c:2775
877#: ../glib/gkeyfile.c:2928 ../glib/gkeyfile.c:3108 ../glib/gkeyfile.c:3165
878#, c-format
879msgid "Key file does not have group '%s'"
880msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
881
882#: ../glib/gkeyfile.c:1265
883#, c-format
884msgid "Key file does not have key '%s'"
885msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
886
887#: ../glib/gkeyfile.c:1367 ../glib/gkeyfile.c:1477
888#, c-format
889msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
890msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
891
892#: ../glib/gkeyfile.c:1387 ../glib/gkeyfile.c:1497 ../glib/gkeyfile.c:1866
893#, c-format
894msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
895msgstr ""
896"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
897"анализирана."
898
899#: ../glib/gkeyfile.c:2078 ../glib/gkeyfile.c:2287
900#, c-format
901msgid ""
902"Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
903"interpreted."
904msgstr ""
905"Ключовият файл съдържа ключа „%s“ в групата „%s“, чиято стойност не може да "
906"бъде анализирана."
907
908#: ../glib/gkeyfile.c:2470 ../glib/gkeyfile.c:2655 ../glib/gkeyfile.c:3176
909#, c-format
910msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
911msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
912
913#: ../glib/gkeyfile.c:3415
914msgid "Key file contains escape character at end of line"
915msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
916
917#: ../glib/gkeyfile.c:3437
918#, c-format
919msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
920msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност - „%s“"
921
922#: ../glib/gkeyfile.c:3579
923#, c-format
924msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
925msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
926
927#: ../glib/gkeyfile.c:3593
928#, c-format
929msgid "Integer value '%s' out of range"
930msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
931
932#: ../glib/gkeyfile.c:3626
933#, c-format
934msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
935msgstr ""
936"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
937
938#: ../glib/gkeyfile.c:3650
939#, c-format
940msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
941msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.