source: gnome/trunk/glade3.trunk.bg.po @ 1672

Last change on this file since 1672 was 1672, checked in by yavorescu, 14 years ago

(glade3): Обновяване за 2.24.

File size: 120.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of Glade 3 po-file.
2# Copyright (C) 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the glade3 package.
4# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2007, 2008.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: glade3 trunk\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2008-09-11 17:48+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2008-09-11 17:45+0300\n"
12"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:1
20msgid "Create or open user interface designs for GTK+ applications"
21msgstr ""
22"Създаване или редактиране на потребителски интерфейси за приложения на GTK+"
23
24#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:2
25msgid "Glade Interface Designer"
26msgstr "Проектиране на графични интерфейси (Glade)"
27
28#: ../data/glade-3.desktop.in.in.h:3 ../src/glade-window.c:439
29msgid "User Interface Designer"
30msgstr "Проектиране на потребителски интерфейси"
31
32#: ../src/main.c:42
33msgid "Glade"
34msgstr "Glade"
35
36#: ../src/main.c:52
37msgid "Output version information and exit"
38msgstr "Показване на информация за версията и изход"
39
40#: ../src/main.c:55
41msgid "Disable Devhelp integration"
42msgstr "Изключване на интеграцията с Devhelp"
43
44#: ../src/main.c:58
45msgid "[FILE...]"
46msgstr "[ФАЙЛ…]"
47
48#: ../src/main.c:68
49msgid "be verbose"
50msgstr "подробен изход"
51
52#: ../src/main.c:93
53msgid "Create or edit user interface designs for GTK+ or GNOME applications."
54msgstr ""
55"Създаване или редактиране на потребителски интерфейси за приложения на GTK+ "
56"или GNOME"
57
58#: ../src/main.c:97 ../src/main.c:98
59msgid "Glade options"
60msgstr "Опции на Glade"
61
62#: ../src/main.c:105
63msgid "Glade debug options"
64msgstr "Опции за изчистване на грешки на Glade"
65
66#: ../src/main.c:106
67msgid "Show Glade debug options"
68msgstr "Показване на опциите за изчистване на грешки"
69
70#: ../src/main.c:149
71msgid ""
72"gmodule support not found. gmodule support is required for glade to work"
73msgstr ""
74"Няма поддръжка за gmodule. Поддръжката за gmodule е необходима, за да работи "
75"Glade."
76
77#: ../src/main.c:176
78#, c-format
79msgid "Unable to open '%s', the file does not exist.\n"
80msgstr "Неуспех при отварянето на „%s“, файлът не съществува.\n"
81
82#: ../src/glade-window.c:45
83msgid "[Read Only]"
84msgstr "[Само за четене]"
85
86#: ../src/glade-window.c:154
87#, c-format
88msgid "Could not display the URL '%s'"
89msgstr "Неуспех при показването на адреса „%s“"
90
91#: ../src/glade-window.c:158
92msgid "No suitable web browser could be found."
93msgstr "Неуспех при намирането на подходящ Интернет браузър."
94
95#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'.
96#. *              we also indicate to users that the file may be read-only with
97#. *              the second '%s'
98#: ../src/glade-window.c:689
99#, c-format
100msgid "Activate '%s' %s"
101msgstr "Активиране на „%s“ %s"
102
103#. translators: referring to the action of activating a file named '%s'
104#. FIXME add hint for translators
105#: ../src/glade-window.c:696 ../src/glade-window.c:704
106#, c-format
107msgid "Activate '%s'"
108msgstr "Активиране на „%s“"
109
110#: ../src/glade-window.c:1102
111msgid "Open…"
112msgstr "Отваряне…"
113
114#: ../src/glade-window.c:1145
115#, c-format
116msgid "The file %s has been modified since reading it"
117msgstr "Файлът „%s“ беше променен след последното прочитане"
118
119#: ../src/glade-window.c:1149
120msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
121msgstr ""
122"Ако го запазите, всички външни промени може да се загубят. Запазване въпреки "
123"това?"
124
125#: ../src/glade-window.c:1153
126msgid "_Save Anyway"
127msgstr "_Запазване при всички случаи"
128
129#: ../src/glade-window.c:1160
130msgid "_Don't Save"
131msgstr "_Без запазване"
132
133#: ../src/glade-window.c:1183
134#, c-format
135msgid "Failed to save %s: %s"
136msgstr "Неуспех при запазването на „%s“: %s"
137
138#: ../src/glade-window.c:1204
139#, c-format
140msgid "Project '%s' saved"
141msgstr "Проектът „%s“ е запазен"
142
143#: ../src/glade-window.c:1224
144msgid "Save As…"
145msgstr "Запазване като…"
146
147#: ../src/glade-window.c:1269
148#, c-format
149msgid "Could not save the file %s"
150msgstr "Неуспех при запазването на файл „%s“"
151
152#: ../src/glade-window.c:1273
153msgid "You do not have the permissions necessary to save the file."
154msgstr "Нямате необходимите права, за да запазите файла."
155
156#: ../src/glade-window.c:1294
157#, c-format
158msgid "Could not save file %s. Another project with that path is open."
159msgstr ""
160"Неуспех при запазването на файла „%s“. Отворен е друг проект със същия път."
161
162#: ../src/glade-window.c:1319
163msgid "No open projects to save"
164msgstr "Няма отворени проекти за запазване"
165
166#: ../src/glade-window.c:1349
167#, c-format
168msgid ""
169"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Save changes to project \"%s\" before "
170"closing?</span>\n"
171"\n"
172"Your changes will be lost if you don't save them."
173msgstr ""
174"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Запазване на промените по проект „%s“ "
175"преди затваряне?</span>\n"
176"\n"
177"Промените ви ще бъдат загубени, ако не ги запазите."
178
179#: ../src/glade-window.c:1361
180msgid "_Close without Saving"
181msgstr "Затваряне _без запазване"
182
183#: ../src/glade-window.c:1388
184#, c-format
185msgid "Failed to save %s to %s: %s"
186msgstr "Неуспех при запазването на „%s“ в „%s“: %s"
187
188#: ../src/glade-window.c:1400
189msgid "Save…"
190msgstr "Запазване…"
191
192#: ../src/glade-window.c:1980
193msgid "Could not display the online user manual"
194msgstr "Неуспех при изобразяването на потребителското ръководство в Интернет"
195
196#: ../src/glade-window.c:1983 ../src/glade-window.c:2021
197#, c-format
198msgid ""
199"No suitable web browser executable could be found to be executed and to "
200"display the URL: %s"
201msgstr ""
202"Неуспех при намирането на подходящ изпълним Интернет браузър, който да се "
203"стартира и да покаже адреса „%s“."
204
205#: ../src/glade-window.c:2018
206msgid "Could not display the online developer reference manual"
207msgstr "Неуспех при изобразяването на ръководството за разработчици в Интернет"
208
209#: ../src/glade-window.c:2061
210msgid ""
211"Glade is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
212"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
213"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
214"version.\n"
215"\n"
216"Glade is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
217"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
218"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
219"details.\n"
220"\n"
221"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
222"Glade; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
223"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
224msgstr ""
225"Glade е свободен софтуер; може да го разпространявате и/или променяте под "
226"условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU General Public License), "
227"както е публикуван от Фондацията за свободен софтуер; версия 2 на лиценза "
228"или (по ваш избор) всяка по-нова версия.\n"
229"\n"
230"Glade се се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна програма, но БЕЗ "
231"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ; дори без косвени гаранции за ГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА или "
232"СЪОТВЕТСТВИЕ С ОПРЕДЕЛЕНА УПОТРЕБА. Вижте Общия публичен лиценз на GNU за "
233"повече подробности.\n"
234"\n"
235"Би трябвало да сте получили копие на Общия публичен лиценз на GNU заедно с "
236"програмата; ако не сте, пишете до Free Software Foundation, Inc., 51 "
237"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
238
239#: ../src/glade-window.c:2087
240msgid "translator-credits"
241msgstr ""
242"Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
243"\n"
244"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
245"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
246"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
247
248#: ../src/glade-window.c:2088
249msgid "A user interface designer for GTK+ and GNOME."
250msgstr "Проектиране на потребителски интерфейси за GTK+ и GNOME."
251
252#. File
253#: ../src/glade-window.c:2163 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6110
254#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6433
255msgid "_File"
256msgstr "_Файл"
257
258#. Edit
259#: ../src/glade-window.c:2164 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6113
260#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6443
261msgid "_Edit"
262msgstr "_Редактиране"
263
264#. View
265#: ../src/glade-window.c:2165 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6116
266#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6451
267msgid "_View"
268msgstr "_Изглед"
269
270#: ../src/glade-window.c:2166
271msgid "_Projects"
272msgstr "_Проекти"
273
274#. Help
275#: ../src/glade-window.c:2167 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6128
276#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6454
277msgid "_Help"
278msgstr "Помо_щ"
279
280#: ../src/glade-window.c:2173
281msgid "Create a new project"
282msgstr "Създаване на нов проект"
283
284#: ../src/glade-window.c:2175
285msgid "_Open…"
286msgstr "_Отваряне…"
287
288#: ../src/glade-window.c:2176
289msgid "Open a project"
290msgstr "Отваряне на проект"
291
292#: ../src/glade-window.c:2178
293msgid "Open _Recent"
294msgstr "С_коро отваряни"
295
296#: ../src/glade-window.c:2181
297msgid "Quit the program"
298msgstr "Спиране на програмата"
299
300#. ViewMenu
301#: ../src/glade-window.c:2184
302msgid "Palette _Appearance"
303msgstr "Изглед на _палитрата"
304
305#: ../src/glade-window.c:2188
306msgid "About this application"
307msgstr "Относно програмата"
308
309#: ../src/glade-window.c:2190
310msgid "_Contents"
311msgstr "_Ръководство"
312
313#: ../src/glade-window.c:2191
314msgid "Display the user manual"
315msgstr "Показване на потребителското ръководство"
316
317#: ../src/glade-window.c:2193
318msgid "_Developer Reference"
319msgstr "_Помощ за разработчици"
320
321#: ../src/glade-window.c:2194
322msgid "Display the developer reference manual"
323msgstr "Показване на наръчника за разработчици"
324
325#: ../src/glade-window.c:2203
326msgid "Save the current project"
327msgstr "Запазване на текущия проект"
328
329#: ../src/glade-window.c:2205
330msgid "Save _As…"
331msgstr "З_апазване като…"
332
333#: ../src/glade-window.c:2206
334msgid "Save the current project with a different name"
335msgstr "Запазване на текущия проект под друго име"
336
337#: ../src/glade-window.c:2209
338msgid "Close the current project"
339msgstr "Затваряне на текущия проект"
340
341#: ../src/glade-window.c:2213
342msgid "Undo the last action"
343msgstr "Отмяна на последното действие"
344
345#: ../src/glade-window.c:2216
346msgid "Redo the last action"
347msgstr "Възстановяване на последното действие"
348
349#: ../src/glade-window.c:2219
350msgid "Cut the selection"
351msgstr "Отрязване на избраното"
352
353#: ../src/glade-window.c:2222
354msgid "Copy the selection"
355msgstr "Копиране на избраното"
356
357#: ../src/glade-window.c:2225
358msgid "Paste the clipboard"
359msgstr "Поставяне в буфера за обмен"
360
361#: ../src/glade-window.c:2228
362msgid "Delete the selection"
363msgstr "Изтриване на избраното"
364
365#: ../src/glade-window.c:2231
366msgid "Modify project preferences"
367msgstr "Промяна на настройките на проекта"
368
369#. ViewMenu
370#: ../src/glade-window.c:2235
371msgid "_Clipboard"
372msgstr "_Буфер за обмен"
373
374#: ../src/glade-window.c:2236
375msgid "Show the clipboard"
376msgstr "Показване на буфера за обмен"
377
378#. ProjectsMenu
379#: ../src/glade-window.c:2240
380msgid "_Previous Project"
381msgstr "_Предишен проект"
382
383#: ../src/glade-window.c:2241
384msgid "Activate previous project"
385msgstr "Активиране на предишния проект"
386
387#: ../src/glade-window.c:2243
388msgid "_Next Project"
389msgstr "_Следващ проект"
390
391#: ../src/glade-window.c:2244
392msgid "Activate next project"
393msgstr "Активиране на следващия проект"
394
395#: ../src/glade-window.c:2252
396msgid "_Use Small Icons"
397msgstr "_Използване на малки икони"
398
399#: ../src/glade-window.c:2253
400msgid "Show items using small icons"
401msgstr "Показване на обектите с малки икони"
402
403#: ../src/glade-window.c:2256
404msgid "Context _Help"
405msgstr "_Контекстна помощ"
406
407#: ../src/glade-window.c:2257
408msgid "Show or hide contextual help buttons in the editor"
409msgstr "Показване или скриване на бутоните за контекстна помощ в редактора"
410
411#: ../src/glade-window.c:2260
412msgid "Dock _Palette"
413msgstr "Прикачване на п_алитрата"
414
415#: ../src/glade-window.c:2261
416msgid "Dock the palette into the main window"
417msgstr "Прикачване на палитрата към главния прозорец"
418
419#: ../src/glade-window.c:2264
420msgid "Dock _Inspector"
421msgstr "Прикачване на _инспектора"
422
423#: ../src/glade-window.c:2265
424msgid "Dock the inspector into the main window"
425msgstr "Прикачване на инспектора към главния прозорец"
426
427#: ../src/glade-window.c:2268
428msgid "Dock _Editor"
429msgstr "Прикачване на _редактора"
430
431#: ../src/glade-window.c:2269
432msgid "Dock the editor into the main window"
433msgstr "Прикачване на редактора към главния прозорец"
434
435#: ../src/glade-window.c:2277 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:308
436msgid "Text beside icons"
437msgstr "Текст до иконите"
438
439#: ../src/glade-window.c:2278
440msgid "Display items as text beside icons"
441msgstr "Показване на обектите с текст до иконите"
442
443#: ../src/glade-window.c:2280
444msgid "_Icons only"
445msgstr "_Само икони"
446
447#: ../src/glade-window.c:2281
448msgid "Display items as icons only"
449msgstr "Показване на обектите само като икони"
450
451#: ../src/glade-window.c:2283
452msgid "_Text only"
453msgstr "Само _текст"
454
455#: ../src/glade-window.c:2284
456msgid "Display items as text only"
457msgstr "Показване на обектите само като текст"
458
459#: ../src/glade-window.c:2471
460msgid "Select"
461msgstr "Избор"
462
463#: ../src/glade-window.c:2475
464msgid "Select widgets in the workspace"
465msgstr "Избор на графични обекти в работното пространство"
466
467#: ../src/glade-window.c:2499
468msgid "Drag Resize"
469msgstr "Изтегляне и провлачване"
470
471#: ../src/glade-window.c:2503
472msgid "Drag and resize widgets in the workspace"
473msgstr "Изтегляне и провлачване на графични обекти в работното пространство"
474
475#: ../src/glade-window.c:2541
476msgid "Could not create a new project."
477msgstr "Неуспех при създаването на нов проект."
478
479#: ../src/glade-window.c:2595
480#, c-format
481msgid "The project %s has unsaved changes"
482msgstr "Проектът %s има незапазени промени"
483
484#: ../src/glade-window.c:2599
485msgid "If you reload it, all unsaved changes could be lost. Reload it anyway?"
486msgstr ""
487"Ако го презаредите, всички незапазени промени ще бъдат загубени. "
488"Презареждане въпреки това?"
489
490#: ../src/glade-window.c:2608
491#, c-format
492msgid "The project file %s has been externally modified"
493msgstr "Файлът-проект „%s“ е бил променен от друга програма"
494
495#: ../src/glade-window.c:2612
496msgid "Do you want to reload the project?"
497msgstr "Искате ли да презаредите проекта?"
498
499#: ../src/glade-window.c:2618
500msgid "_Reload"
501msgstr "_Зареждане"
502
503#: ../src/glade-window.c:2735
504msgid "_Undo"
505msgstr "_Назад"
506
507#. Change tooltips
508#: ../src/glade-window.c:2737 ../gladeui/glade-app.c:268
509#, c-format
510msgid "Undo: %s"
511msgstr "Отмяна: %s"
512
513#: ../src/glade-window.c:2737 ../src/glade-window.c:2748
514#: ../gladeui/glade-app.c:269
515msgid "the last action"
516msgstr "на последното действие"
517
518#: ../src/glade-window.c:2746
519msgid "_Redo"
520msgstr "На_пред"
521
522#: ../src/glade-window.c:2748 ../gladeui/glade-app.c:268
523#, c-format
524msgid "Redo: %s"
525msgstr "Възстановяване: %s"
526
527#: ../src/glade-window.c:3057
528msgid "Go back in undo history"
529msgstr "Отиване назад в историята на промените"
530
531#: ../src/glade-window.c:3059
532msgid "Go forward in undo history"
533msgstr "Отиване напред в историята на промените"
534
535#: ../src/glade-window.c:3106
536msgid "Palette"
537msgstr "Палитра"
538
539#: ../src/glade-window.c:3117
540msgid "Inspector"
541msgstr "Инспектор"
542
543#: ../src/glade-window.c:3124 ../gladeui/glade-editor.c:351
544#: ../gladeui/glade-widget.c:1037
545msgid "Properties"
546msgstr "Свойства"
547
548#: ../gladeui/glade-app.c:458
549msgid "Clipboard"
550msgstr "Буфер за обмен"
551
552#: ../gladeui/glade-app.c:506
553msgid "Active Project"
554msgstr "Активен проект"
555
556#: ../gladeui/glade-app.c:507
557msgid "The active project"
558msgstr "Активният проект"
559
560#: ../gladeui/glade-app.c:513
561msgid "Pointer Mode"
562msgstr "Режим на показалеца"
563
564#: ../gladeui/glade-app.c:514
565msgid "Current mode for the pointer in the workspace"
566msgstr "Текущ режим на показалеца в работното пространство"
567
568#: ../gladeui/glade-app.c:585
569#, c-format
570msgid ""
571"Trying to save private data to %s directory but it is a regular file.\n"
572"No private data will be saved in this session"
573msgstr ""
574"Опит за запис на конфигурационни данни в директорията „%s“, която е "
575"обикновен файл.\n"
576"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
577
578#: ../gladeui/glade-app.c:598
579#, c-format
580msgid ""
581"Failed to create directory %s to save private data.\n"
582"No private data will be saved in this session"
583msgstr ""
584"Неуспех при създаването на директория „%s“ за запазването на конфигурационни "
585"данни.\n"
586"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
587
588#: ../gladeui/glade-app.c:626
589#, c-format
590msgid ""
591"Error writing private data to %s (%s).\n"
592"No private data will be saved in this session"
593msgstr ""
594"Грешка при запазването на конфигурационни данни в %s (%s).\n"
595"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
596
597#: ../gladeui/glade-app.c:638
598#, c-format
599msgid ""
600"Error serializing configuration data to save (%s).\n"
601"No private data will be saved in this session"
602msgstr ""
603"Грешка при сериализирането на конфигурационни данни за запазване (%s).\n"
604"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
605
606#: ../gladeui/glade-app.c:651
607#, c-format
608msgid ""
609"Error opening %s to write private data (%s).\n"
610"No private data will be saved in this session"
611msgstr ""
612"Грешка при отварянето на „%s“ за запазването на конфигурационни данни (%s).\n"
613"Данните няма да бъдат запазени в тази сесия."
614
615#: ../gladeui/glade-app.c:1148
616msgid "You cannot copy a widget internal to a composite widget."
617msgstr "Не може да копирате вътрешен графичен обект в съставен."
618
619#: ../gladeui/glade-app.c:1163 ../gladeui/glade-app.c:1216
620#: ../gladeui/glade-app.c:1390
621msgid "No widget selected."
622msgstr "Няма избран графичен обект."
623
624#: ../gladeui/glade-app.c:1201
625msgid "You cannot cut a widget internal to a composite widget."
626msgstr "Не може да отрежете вътрешен графичен обект от съставен."
627
628#: ../gladeui/glade-app.c:1260
629msgid "Unable to paste to the selected parent"
630msgstr "Неуспех при поставянето в избрания контейнер"
631
632#: ../gladeui/glade-app.c:1271
633msgid "Unable to paste to multiple widgets"
634msgstr "Неуспех при поставянето в множество графични обекти"
635
636#: ../gladeui/glade-app.c:1281 ../gladeui/glade-app.c:1411
637msgid "No widget selected on the clipboard"
638msgstr "Няма избран графичен обект в буфера за обмен"
639
640#: ../gladeui/glade-app.c:1307
641#, c-format
642msgid "Unable to paste widget %s without a parent"
643msgstr "Неуспех при поставянето на графичен обект „%s“ без контейнер"
644
645#: ../gladeui/glade-app.c:1324
646msgid "Only one widget can be pasted at a time to this container"
647msgstr "Само един графичен обект може да бъде поставен в този контейнер"
648
649#: ../gladeui/glade-app.c:1336
650msgid "Insufficient amount of placeholders in target container"
651msgstr "Недостатъчно количество заместители в целевия контейнер"
652
653#: ../gladeui/glade-app.c:1375 ../gladeui/glade-app.c:1421
654msgid "You cannot delete a widget internal to a composite widget."
655msgstr "Не може да изтриете вътрешен графичен обект от съставен."
656
657#: ../gladeui/glade-builtins.c:256 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:294
658msgid "Stock"
659msgstr "Вграден"
660
661#: ../gladeui/glade-builtins.c:257
662msgid "A builtin stock item"
663msgstr "Вграден стандартен обект"
664
665#: ../gladeui/glade-builtins.c:265 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:296
666msgid "Stock Image"
667msgstr "Вградено изображение"
668
669#: ../gladeui/glade-builtins.c:266 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:1
670msgid "A builtin stock image"
671msgstr "Вградено стандартно изображение"
672
673#: ../gladeui/glade-builtins.c:423
674msgid "Objects"
675msgstr "Обекти"
676
677#: ../gladeui/glade-builtins.c:424
678msgid "A list of objects"
679msgstr "Списък с обекти"
680
681#: ../gladeui/glade-builtins.c:433
682msgid "Pixbuf"
683msgstr "Буфер с пиксели"
684
685#: ../gladeui/glade-builtins.c:434
686msgid "A pixbuf value"
687msgstr "Стойност на буфера с пиксели"
688
689#: ../gladeui/glade-builtins.c:442
690msgid "GdkColor"
691msgstr "GdkColor"
692
693#: ../gladeui/glade-builtins.c:443
694msgid "A gdk color value"
695msgstr "Стойност на цвета на gdk"
696
697#: ../gladeui/glade-builtins.c:453
698msgid "Integer"
699msgstr "Цяло число"
700
701#: ../gladeui/glade-builtins.c:454
702msgid "An integer value"
703msgstr "Стойност на цяло число"
704
705#: ../gladeui/glade-builtins.c:462
706msgid "Unsigned Integer"
707msgstr "Цяло число без знак"
708
709#: ../gladeui/glade-builtins.c:463
710msgid "An unsigned integer value"
711msgstr "Стойност на цяло число без знак"
712
713#: ../gladeui/glade-builtins.c:470
714msgid "String"
715msgstr "Низ"
716
717#: ../gladeui/glade-builtins.c:471
718msgid "An entry"
719msgstr "Съдържание"
720
721#: ../gladeui/glade-builtins.c:478
722msgid "Strv"
723msgstr "Strv"
724
725#: ../gladeui/glade-builtins.c:479
726msgid "String array"
727msgstr "Масив от низове"
728
729#: ../gladeui/glade-builtins.c:487
730msgid "Float"
731msgstr "Плаваща запетая"
732
733#: ../gladeui/glade-builtins.c:488
734msgid "A floating point entry"
735msgstr "Значение с плаваща запетая"
736
737#: ../gladeui/glade-builtins.c:496
738msgid "Boolean"
739msgstr "Булева стойност"
740
741#: ../gladeui/glade-builtins.c:497
742msgid "A boolean value"
743msgstr "Булева стойност"
744
745#: ../gladeui/glade-base-editor.c:488
746#, c-format
747msgid "Setting object type on %s to %s"
748msgstr "Задаване на тип обект за %s на %s"
749
750#: ../gladeui/glade-base-editor.c:653
751#, c-format
752msgid "Add a %s to %s"
753msgstr "Добавяне на %s към %s"
754
755#: ../gladeui/glade-base-editor.c:730
756#, c-format
757msgid "Delete %s child from %s"
758msgstr "Изтриване на дъщерен елемент %s от %s"
759
760#: ../gladeui/glade-base-editor.c:853
761#, c-format
762msgid "Reorder %s's children"
763msgstr "Преподреждане на дъщерните елементи на %s"
764
765#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1438 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:179
766msgid "Label"
767msgstr "Етикет"
768
769#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1451 ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1206
770msgid "Type"
771msgstr "Тип"
772
773#. Name
774#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1624
775msgid "Name :"
776msgstr "Име :"
777
778#. Type
779#: ../gladeui/glade-base-editor.c:1634
780msgid "Type :"
781msgstr "Тип :"
782
783#: ../gladeui/glade-clipboard-view.c:209 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:351
784msgid "Widget"
785msgstr "Графичен обект"
786
787#: ../gladeui/glade-command.c:550
788#, c-format
789msgid "Setting multiple properties"
790msgstr "Задаване на множество свойства"
791
792#: ../gladeui/glade-command.c:560
793#, c-format
794msgid "Setting %s of %s"
795msgstr "Задаване на %s за %s"
796
797#: ../gladeui/glade-command.c:564
798#, c-format
799msgid "Setting %s of %s to %s"
800msgstr "Задаване на %s за %s като %s"
801
802#: ../gladeui/glade-command.c:782 ../gladeui/glade-command.c:809
803#, c-format
804msgid "Renaming %s to %s"
805msgstr "Преименуване на %s на %s"
806
807#: ../gladeui/glade-command.c:914
808#, c-format
809msgid "Add %s"
810msgstr "Добавяне на %s"
811
812#: ../gladeui/glade-command.c:915 ../gladeui/glade-command.c:1573
813#: ../gladeui/glade-command.c:1597 ../gladeui/glade-command.c:1620
814#: ../gladeui/glade-command.c:1645 ../gladeui/glade-command.c:1679
815#: ../gladeui/glade-command.c:1706
816msgid "multiple"
817msgstr "множество"
818
819#: ../gladeui/glade-command.c:1030
820msgid "You cannot remove a widget internal to a composite widget."
821msgstr "Не може да премахнете вътрешен графичен обект от съставен."
822
823#: ../gladeui/glade-command.c:1077
824#, c-format
825msgid "Remove %s"
826msgstr "Премахване на %s"
827
828#: ../gladeui/glade-command.c:1081
829#, c-format
830msgid "Remove multiple"
831msgstr "Премахване на множество"
832
833#: ../gladeui/glade-command.c:1394
834#, c-format
835msgid "Clipboard add %s"
836msgstr "Добавяне на %s към буфера за обмен"
837
838#: ../gladeui/glade-command.c:1397
839msgid "Clipboard add multiple"
840msgstr "Добавяне на множество към буфера за обмен"
841
842#: ../gladeui/glade-command.c:1402
843#, c-format
844msgid "Clipboard remove %s"
845msgstr "Премахване на %s от буфера за обмен"
846
847#: ../gladeui/glade-command.c:1405
848msgid "Clipboard remove multiple"
849msgstr "Премахване на множество от буфера за обмен"
850
851#: ../gladeui/glade-command.c:1573
852#, c-format
853msgid "Create %s"
854msgstr "Създаване на %s"
855
856#: ../gladeui/glade-command.c:1597
857#, c-format
858msgid "Delete %s"
859msgstr "Изтриване на %s"
860
861#: ../gladeui/glade-command.c:1620
862#, c-format
863msgid "Cut %s"
864msgstr "Отрязване на %s"
865
866#: ../gladeui/glade-command.c:1645
867#, c-format
868msgid "Copy %s"
869msgstr "Копиране на %s"
870
871#: ../gladeui/glade-command.c:1679
872#, c-format
873msgid "Paste %s"
874msgstr "Поставяне на %s"
875
876#: ../gladeui/glade-command.c:1705
877#, c-format
878msgid "Drag-n-Drop from %s to %s"
879msgstr "Провлачване и пускане от %s в %s"
880
881#: ../gladeui/glade-command.c:1827
882#, c-format
883msgid "Add signal handler %s"
884msgstr "Добавяне на обработка на сигнал %s"
885
886#: ../gladeui/glade-command.c:1828
887#, c-format
888msgid "Remove signal handler %s"
889msgstr "Премахване на обработка на сигнал %s"
890
891#: ../gladeui/glade-command.c:1829
892#, c-format
893msgid "Change signal handler %s"
894msgstr "Промяна на обработка на сигнал %s"
895
896#: ../gladeui/glade-command.c:2033
897#, c-format
898msgid "Setting i18n metadata"
899msgstr "Настройване на мета-данните за интернационализацията"
900
901#: ../gladeui/glade-cursor.c:186
902#, c-format
903msgid "Unable to load image (%s)"
904msgstr "Неуспех при зареждане на изображение (%s)"
905
906#: ../gladeui/glade-editor-property.c:278
907msgid "View GTK+ documentation for this property"
908msgstr "Показване на документацията на GTK+ за това свойство"
909
910#: ../gladeui/glade-editor-property.c:601
911msgid "Property Class"
912msgstr "Клас на свойството"
913
914#: ../gladeui/glade-editor-property.c:602
915msgid "The GladePropertyClass this GladeEditorProperty was created for"
916msgstr ""
917"Класът GladePropertyClass, за който е създадено това GladeEditorProperty"
918
919#: ../gladeui/glade-editor-property.c:608
920msgid "Use Command"
921msgstr "Използване на команда"
922
923#: ../gladeui/glade-editor-property.c:609
924msgid "Whether we should use the command API for the undo/redo stack"
925msgstr "Дали да се използва командата на API за стека отмяна/възстановяване"
926
927#: ../gladeui/glade-editor-property.c:615
928msgid "Show Info"
929msgstr "Показване на информация"
930
931#: ../gladeui/glade-editor-property.c:616
932msgid "Whether we should show an informational button"
933msgstr "Дали да се показва бутон за информация"
934
935#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1139
936msgid "Select Fields"
937msgstr "Избор на полета"
938
939#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1161
940msgid "_Select individual fields:"
941msgstr "_Избор на индивидуални полета:"
942
943#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1684
944msgid "Edit Text"
945msgstr "Редактиране на текст"
946
947#. Text
948#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1713
949msgid "_Text:"
950msgstr "_Текст:"
951
952#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1749
953msgid "T_ranslatable"
954msgstr "_Преводим"
955
956#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1762
957msgid "_Has context prefix"
958msgstr "_Има представка за контекст"
959
960#. Comments.
961#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1780
962msgid "Co_mments for translators:"
963msgstr "_Коментари за преводачите:"
964
965#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1944
966#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1960
967msgid "Yes"
968msgstr "Да"
969
970#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1944
971#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1960
972#: ../gladeui/glade-editor-property.c:1975
973msgid "No"
974msgstr "Не"
975
976#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2568 ../gladeui/glade-widget.c:989
977#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1198
978msgid "Name"
979msgstr "Име"
980
981#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2580 ../gladeui/glade-property.c:509
982msgid "Class"
983msgstr "Клас"
984
985#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2594
986#, c-format
987msgid "Choose %s implementors"
988msgstr "Избор на реализация %s"
989
990#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2594
991#, c-format
992msgid "Choose a %s in this project"
993msgstr "Избор на %s в този проект"
994
995#. Checklist
996#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2659
997msgid "O_bjects:"
998msgstr "_Обекти:"
999
1000#. Checklist
1001#: ../gladeui/glade-editor-property.c:2872
1002msgid "Objects:"
1003msgstr "Обекти:"
1004
1005#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3184
1006msgid "Value:"
1007msgstr "Стойност:"
1008
1009#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3185
1010msgid "The current value"
1011msgstr "Текущата стойност"
1012
1013#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3187
1014msgid "Lower:"
1015msgstr "Минимална:"
1016
1017#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3188
1018msgid "The minimum value"
1019msgstr "Минималната стойност"
1020
1021#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3190
1022msgid "Upper:"
1023msgstr "Максимална:"
1024
1025#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3191
1026msgid "The maximum value"
1027msgstr "Максималната стойност"
1028
1029#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3193
1030msgid "Step inc:"
1031msgstr "Стъпка на изменение:"
1032
1033#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3194
1034msgid "The increment to use to make minor changes to the value"
1035msgstr "Стъпката на минимални промени в стойността"
1036
1037#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3196
1038msgid "Page inc:"
1039msgstr "Страница на изменение:"
1040
1041#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3197
1042msgid "The increment to use to make major changes to the value"
1043msgstr "Стъпката на максимални промени в стойността"
1044
1045#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3199
1046msgid "Page size:"
1047msgstr "Размер на страницата:"
1048
1049#: ../gladeui/glade-editor-property.c:3200
1050msgid ""
1051"The page size (in a GtkScrollbar this is the size of the area which is "
1052"currently visible)"
1053msgstr ""
1054"Размерът на страницата (в GtkScrollbar това е размерът на пространството, "
1055"което е видимо в момента)"
1056
1057#: ../gladeui/glade-editor.c:154
1058msgid "Show info"
1059msgstr "Показване на информация"
1060
1061#: ../gladeui/glade-editor.c:155
1062msgid "Whether to show an informational button for the loaded widget"
1063msgstr "Дали да се показва информационен бутон за заредения графичен обект"
1064
1065#: ../gladeui/glade-editor.c:162
1066msgid "Show context info"
1067msgstr "Показване на контекстна информация"
1068
1069#: ../gladeui/glade-editor.c:163
1070msgid ""
1071"Whether to show an informational button for each property and signal in the "
1072"editor"
1073msgstr ""
1074"Дали да се показва информационен бутон за всяко свойство и сигнал в редактора"
1075
1076#. construct tab label widget
1077#: ../gladeui/glade-editor.c:204 ../gladeui/glade-editor.c:395
1078#: ../gladeui/glade-editor.c:1258
1079msgid "Accessibility"
1080msgstr "Достъпност"
1081
1082#. configure page container
1083#: ../gladeui/glade-editor.c:221 ../gladeui/glade-editor.c:394
1084msgid "_Signals"
1085msgstr "_Сигнали"
1086
1087#: ../gladeui/glade-editor.c:285
1088msgid "View documentation for the selected widget"
1089msgstr "Показване на документацията за избрания графичен обект"
1090
1091#: ../gladeui/glade-editor.c:305
1092msgid "Reset widget properties to their defaults"
1093msgstr "Връщане на свойствата на графичните обекти на стандартните"
1094
1095#. translators: referring to the properties of a widget named '%s [%s]'
1096#: ../gladeui/glade-editor.c:339
1097#, c-format
1098msgid "%s Properties - %s [%s]"
1099msgstr "Свойства на %s — %s [%s]"
1100
1101#: ../gladeui/glade-editor.c:391
1102msgid "_General"
1103msgstr "_Основни"
1104
1105#: ../gladeui/glade-editor.c:392
1106msgid "_Packing"
1107msgstr "П_акетиране"
1108
1109#: ../gladeui/glade-editor.c:393
1110msgid "_Common"
1111msgstr "О_бщи"
1112
1113#: ../gladeui/glade-editor.c:547
1114msgid "The Object's name"
1115msgstr "Името на обекта"
1116
1117#. Name
1118#: ../gladeui/glade-editor.c:550
1119msgid "Name:"
1120msgstr "Име:"
1121
1122#: ../gladeui/glade-editor.c:1062
1123#, c-format
1124msgid "Create a %s"
1125msgstr "Създаване на %s"
1126
1127#: ../gladeui/glade-editor.c:1187
1128msgid "Reset"
1129msgstr "Връщане към стандартните"
1130
1131#: ../gladeui/glade-editor.c:1202
1132msgid "Property"
1133msgstr "Свойство"
1134
1135#: ../gladeui/glade-editor.c:1238
1136msgid "General"
1137msgstr "Основни"
1138
1139#: ../gladeui/glade-editor.c:1248
1140msgid "Common"
1141msgstr "Общи"
1142
1143#: ../gladeui/glade-editor.c:1292
1144msgid "(default)"
1145msgstr "(стандартно)"
1146
1147#: ../gladeui/glade-editor.c:1307
1148msgid "Select the properties that you want to reset to their default values"
1149msgstr ""
1150"Изберете свойствата, които искате да върнете към стандартните им стойности"
1151
1152#: ../gladeui/glade-editor.c:1439
1153msgid "Reset Widget Properties"
1154msgstr "Връщане към стандартните свойства на графичния обект"
1155
1156#. Checklist
1157#: ../gladeui/glade-editor.c:1456
1158msgid "_Properties:"
1159msgstr "_Свойства:"
1160
1161#: ../gladeui/glade-editor.c:1485
1162msgid "_Select All"
1163msgstr "_Избор на всички"
1164
1165#: ../gladeui/glade-editor.c:1492
1166msgid "_Unselect All"
1167msgstr "_Премахване на избора на всички"
1168
1169#. Description
1170#: ../gladeui/glade-editor.c:1501
1171msgid "Property _Description:"
1172msgstr "_Описание на свойството:"
1173
1174#: ../gladeui/glade-fixed.c:482 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2540
1175#, c-format
1176msgid "Placing %s inside %s"
1177msgstr "Поставяне на %s в %s"
1178
1179#: ../gladeui/glade-fixed.c:971
1180msgid "X position property"
1181msgstr "Позиция по X"
1182
1183#: ../gladeui/glade-fixed.c:972
1184msgid "The property used to set the X position of a child object"
1185msgstr ""
1186"Свойството, използвано за задаване на хоризонталната позиция на дъщерен обект"
1187
1188#: ../gladeui/glade-fixed.c:978
1189msgid "Y position property"
1190msgstr "Позиция по Y"
1191
1192#: ../gladeui/glade-fixed.c:979
1193msgid "The property used to set the Y position of a child object"
1194msgstr ""
1195"Свойството, използвано за задаване на вертикалната позиция на дъщерен обект"
1196
1197#: ../gladeui/glade-fixed.c:985
1198msgid "Width property"
1199msgstr "Широчина"
1200
1201#: ../gladeui/glade-fixed.c:986
1202msgid "The property used to set the width of a child object"
1203msgstr "Свойството, използвано за задаване на широчината на дъщерен обект"
1204
1205#: ../gladeui/glade-fixed.c:992
1206msgid "Height property"
1207msgstr "Височина"
1208
1209#: ../gladeui/glade-fixed.c:993
1210msgid "The property used to set the height of a child object"
1211msgstr "Свойството, използвано за задаване на височината на дъщерен обект"
1212
1213#: ../gladeui/glade-fixed.c:999
1214msgid "Can resize"
1215msgstr "Може да се променя размера"
1216
1217#: ../gladeui/glade-fixed.c:1000
1218msgid "Whether this container supports resizes of child widgets"
1219msgstr ""
1220"Дали този контейнер поддържа промяна на размера на дъщерните графични обекти"
1221
1222#: ../gladeui/glade-palette.c:612
1223msgid "Widget selector"
1224msgstr "Избор на графични обекти"
1225
1226#: ../gladeui/glade-popup.c:331
1227msgid "_Select"
1228msgstr "_Избор"
1229
1230#: ../gladeui/glade-project.c:536
1231#, c-format
1232msgid "This widget was introduced in %s %d.%d project targets %s %d.%d"
1233msgstr "Този графичен обект е въведен в %s %d.%d, проектът е за %s %d.%d"
1234
1235#: ../gladeui/glade-project.c:548
1236#, c-format
1237msgid "[%s] Object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
1238msgstr "[%s] Обектът „%s“ е въведен в %s %d.%d\n"
1239
1240#: ../gladeui/glade-project.c:565
1241#, c-format
1242msgid "This widget is not supported by GtkBuilder"
1243msgstr "Този графичен обект не се поддържа от GtkBuilder"
1244
1245#: ../gladeui/glade-project.c:572
1246#, c-format
1247msgid "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is not supported by GtkBuilder\n"
1248msgstr "[%s] Обектът „%s“ от %s %d.%d не се поддържа от GtkBuilder\n"
1249
1250#: ../gladeui/glade-project.c:587
1251#, c-format
1252msgid "This widget is deprecated"
1253msgstr "Този графичен обект е изоставен"
1254
1255#: ../gladeui/glade-project.c:594
1256#, c-format
1257msgid "[%s] Object class '%s' from %s %d.%d is deprecated\n"
1258msgstr "[%s] Обектът „%s“ от %s %d.%d е изоставен\n"
1259
1260#: ../gladeui/glade-project.c:938
1261msgid "Whether project has been modified since it was last saved"
1262msgstr "Дали проектът е бил променен след последното запазване"
1263
1264#: ../gladeui/glade-project.c:945
1265msgid "Has Selection"
1266msgstr "Има избрани обекти"
1267
1268#: ../gladeui/glade-project.c:946
1269msgid "Whether project has a selection"
1270msgstr "Дали проектът има избрани проекти"
1271
1272#: ../gladeui/glade-project.c:953
1273msgid "Read Only"
1274msgstr "Само за четене"
1275
1276#: ../gladeui/glade-project.c:954
1277msgid "Whether project is read only or not"
1278msgstr "Дали проектът е само за четене или не"
1279
1280#: ../gladeui/glade-project.c:961
1281msgid "Path"
1282msgstr "Път"
1283
1284#: ../gladeui/glade-project.c:962
1285msgid "The filesystem path of the project"
1286msgstr "Път до файла на проекта"
1287
1288#: ../gladeui/glade-project.c:1126
1289#, c-format
1290msgid ""
1291"Failed to load %s.\n"
1292"The following required catalogs are unavailable: %s"
1293msgstr ""
1294"Неуспех при зареждането на %s.\n"
1295"Следните необходими каталози не са налични: %s"
1296
1297#: ../gladeui/glade-project.c:1472
1298#, c-format
1299msgid "This property was introduced in %s %d.%d, project targets %s %d.%d"
1300msgstr "Това свойство е въведено в %s %d.%d, проектът е за %s %d.%d"
1301
1302#: ../gladeui/glade-project.c:1489
1303#, c-format
1304msgid ""
1305"[%s] Packing property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
1306msgstr ""
1307"[%s] Свойството за пакетиране „%s“ на обекта „%s“ е въведено в %s %d.%d\n"
1308
1309#: ../gladeui/glade-project.c:1491
1310#, c-format
1311msgid "[%s] Property '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
1312msgstr "[%s] Свойството „%s“ на обекта „%s“ е въведено в %s %d.%d\n"
1313
1314#: ../gladeui/glade-project.c:1578
1315#, c-format
1316msgid "[%s] Signal '%s' of object class '%s' was introduced in %s %d.%d\n"
1317msgstr "[%s] Сигналът „%s“ на обекта „%s“ е въведен в %s %d.%d\n"
1318
1319#: ../gladeui/glade-project.c:1625
1320msgid "Details"
1321msgstr "Подробности"
1322
1323#: ../gladeui/glade-project.c:1641
1324#, c-format
1325msgid "Project %s has errors, save anyway ?"
1326msgstr "Проектът %s съдържа грешки, да се запази ли въпреки това?"
1327
1328#: ../gladeui/glade-project.c:1642
1329#, c-format
1330msgid "Project %s has deprecated widgets and/or version mismatches."
1331msgstr ""
1332"Проектът %s съдържа изоставени графични обекти и/или несъответствие между "
1333"използваните обекти и целевите версии."
1334
1335#: ../gladeui/glade-project.c:3062
1336#, c-format
1337msgid "Unsaved %i"
1338msgstr "Незапазен %i"
1339
1340#: ../gladeui/glade-project.c:3186
1341#, c-format
1342msgid "Project %s has no deprecated widgets or version mismatches."
1343msgstr ""
1344"Проектът %s не съдържа изоставени графични обекти или несъответствие между "
1345"версиите."
1346
1347#. Project format
1348#: ../gladeui/glade-project.c:3201 ../gladeui/glade-project.c:3293
1349#: ../gladeui/glade-utils.c:517
1350msgid "File format"
1351msgstr "Файлов формат"
1352
1353#. Target versions
1354#: ../gladeui/glade-project.c:3206
1355msgid "Target Versions:"
1356msgstr "Целеви версии:"
1357
1358#: ../gladeui/glade-project.c:3240
1359#, c-format
1360msgid "%s catalog"
1361msgstr "Каталог на %s"
1362
1363#. Run verify
1364#: ../gladeui/glade-project.c:3332
1365msgid "Verify versions and deprecations:"
1366msgstr "Проверка за версии и изоставени обекти:"
1367
1368#: ../gladeui/glade-property.c:510
1369msgid "The GladePropertyClass for this property"
1370msgstr "Класът GladePropertyClass за това свойство"
1371
1372#: ../gladeui/glade-property.c:516
1373msgid "Enabled"
1374msgstr "Включено"
1375
1376#: ../gladeui/glade-property.c:517
1377msgid "If the property is optional, this is its enabled state"
1378msgstr "Ако свойството не е задължително, това е включеното му състояние"
1379
1380#: ../gladeui/glade-property.c:523 ../gladeui/glade-widget-action.c:168
1381msgid "Sensitive"
1382msgstr "Чувствително"
1383
1384#: ../gladeui/glade-property.c:524
1385msgid "This gives backends control to set property sensitivity"
1386msgstr "Това дава на ядрата възможност да зададат свойството „чувствителност“"
1387
1388#: ../gladeui/glade-property.c:530
1389msgid "Comment"
1390msgstr "Коментар"
1391
1392#: ../gladeui/glade-property.c:531
1393msgid "Comment for translators"
1394msgstr "Коментар за преводачите"
1395
1396#: ../gladeui/glade-property.c:537
1397msgid "Translatable"
1398msgstr "Преводим"
1399
1400#: ../gladeui/glade-property.c:538
1401msgid "Whether this property is translatable or not"
1402msgstr "Дали това свойство е преводимо или не"
1403
1404#: ../gladeui/glade-property.c:544
1405msgid "Has Context"
1406msgstr "Има контекст"
1407
1408#: ../gladeui/glade-property.c:545
1409msgid "Whether or not the translatable string has a context prefix"
1410msgstr "Дали или не преводимият низ има представка за контекст"
1411
1412#: ../gladeui/glade-property.c:551
1413msgid "Visual State"
1414msgstr "Видимо състояние"
1415
1416#: ../gladeui/glade-property.c:552
1417msgid "Priority information for the property editor to act on"
1418msgstr "Информация за приоритета, необходима за редактора на свойства"
1419
1420#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:67
1421msgid "<Type here>"
1422msgstr "<Въведете тук>"
1423
1424#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:690 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:553
1425msgid "Signal"
1426msgstr "Сигнал"
1427
1428#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:710
1429msgid "Handler"
1430msgstr "Обработка"
1431
1432#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:732
1433msgid "User data"
1434msgstr "Потребителски данни"
1435
1436#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:746
1437msgid "Lookup"
1438msgstr "Търсене"
1439
1440#: ../gladeui/glade-signal-editor.c:757 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:18
1441msgid "After"
1442msgstr "След"
1443
1444#: ../gladeui/glade-utils.c:144 ../gladeui/glade-utils.c:175
1445#, c-format
1446msgid "We could not find the symbol \"%s\""
1447msgstr "Неуспех при намирането на символ „%s“"
1448
1449#: ../gladeui/glade-utils.c:151
1450#, c-format
1451msgid "Could not get the type from \"%s\""
1452msgstr "Неуспех при извличането на типа от „%s“"
1453
1454#: ../gladeui/glade-utils.c:598
1455msgid "All Files"
1456msgstr "Всички файлове"
1457
1458#: ../gladeui/glade-utils.c:603
1459msgid "Libglade Files"
1460msgstr "Файлове на Libglade"
1461
1462#: ../gladeui/glade-utils.c:608
1463msgid "GtkBuilder Files"
1464msgstr "Файлове на GtkBuilder"
1465
1466#: ../gladeui/glade-utils.c:614
1467msgid "All Glade Files"
1468msgstr "Всички файлове на Glade"
1469
1470#: ../gladeui/glade-utils.c:1320
1471#, c-format
1472msgid ""
1473"%s exists.\n"
1474"Do you want to replace it?"
1475msgstr ""
1476"„%s“ съществува.\n"
1477"Искате ли да го замените?"
1478
1479#: ../gladeui/glade-utils.c:1348
1480#, c-format
1481msgid "Error writing to %s: %s"
1482msgstr "Грешка при запазването в %s: %s"
1483
1484#: ../gladeui/glade-utils.c:1362
1485#, c-format
1486msgid "Error reading %s: %s"
1487msgstr "Грешка при четенето от %s: %s"
1488
1489#: ../gladeui/glade-utils.c:1377 ../gladeui/glade-utils.c:1398
1490#, c-format
1491msgid "Error shutting down I/O channel %s: %s"
1492msgstr "Грешка при спирането на вх./изх. канал %s: %s"
1493
1494#: ../gladeui/glade-utils.c:1387
1495#, c-format
1496msgid "Failed to open %s for writing: %s"
1497msgstr "Неуспех при отварянето на %s за запис: %s"
1498
1499#: ../gladeui/glade-utils.c:1407
1500#, c-format
1501msgid "Failed to open %s for reading: %s"
1502msgstr "Неуспех при отварянето на %s за четене: %s"
1503
1504#: ../gladeui/glade-widget.c:990
1505msgid "The name of the widget"
1506msgstr "Името на графичния обект"
1507
1508#: ../gladeui/glade-widget.c:997
1509msgid "Internal name"
1510msgstr "Вътрешно име"
1511
1512#: ../gladeui/glade-widget.c:998
1513msgid "The internal name of the widget"
1514msgstr "Вътрешното име на графичния обект"
1515
1516#: ../gladeui/glade-widget.c:1004
1517msgid "Anarchist"
1518msgstr "Самостоятелен"
1519
1520#: ../gladeui/glade-widget.c:1005
1521msgid ""
1522"Whether this composite child is an ancestral child or an anarchist child"
1523msgstr "Дали този съставен елемент е наследствен или самостоятелен"
1524
1525#: ../gladeui/glade-widget.c:1012
1526msgid "Object"
1527msgstr "Обект"
1528
1529#: ../gladeui/glade-widget.c:1013
1530msgid "The object associated"
1531msgstr "Асоциираният обект"
1532
1533#: ../gladeui/glade-widget.c:1020
1534msgid "Adaptor"
1535msgstr "Адаптор"
1536
1537#: ../gladeui/glade-widget.c:1021
1538msgid "The class adaptor for the associated widget"
1539msgstr "Класът на адаптора за свързания графичен обект"
1540
1541#: ../gladeui/glade-widget.c:1028 ../gladeui/glade-inspector.c:199
1542msgid "Project"
1543msgstr "Проект"
1544
1545#: ../gladeui/glade-widget.c:1029
1546msgid "The glade project that this widget belongs to"
1547msgstr "Проектът на Glade, към който принадлежи този графичен обект"
1548
1549#: ../gladeui/glade-widget.c:1038
1550msgid "A list of GladeProperties"
1551msgstr "Списък с GladeProperties"
1552
1553#: ../gladeui/glade-widget.c:1044 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:226
1554msgid "Parent"
1555msgstr "Контейнер"
1556
1557#: ../gladeui/glade-widget.c:1045
1558msgid "A pointer to the parenting GladeWidget"
1559msgstr "Указател към родителския GladeWidget"
1560
1561#: ../gladeui/glade-widget.c:1052
1562msgid "Internal Name"
1563msgstr "Вътрешно име"
1564
1565#: ../gladeui/glade-widget.c:1053
1566msgid "A generic name prefix for internal widgets"
1567msgstr "Обща представка за вътрешни графични обекти"
1568
1569#: ../gladeui/glade-widget.c:1058
1570msgid "Template"
1571msgstr "Шаблон"
1572
1573#: ../gladeui/glade-widget.c:1059
1574msgid "A GladeWidget template to base a new widget on"
1575msgstr "Шаблон на GladeWidget, на който да се базира нов графичен обект"
1576
1577#: ../gladeui/glade-widget.c:1065
1578msgid "Reason"
1579msgstr "Причина"
1580
1581#: ../gladeui/glade-widget.c:1066
1582msgid "A GladeCreateReason for this creation"
1583msgstr "GladeCreateReason за това създаване"
1584
1585#: ../gladeui/glade-widget.c:1074
1586msgid "Toplevel Width"
1587msgstr "Широчина на горното ниво"
1588
1589#: ../gladeui/glade-widget.c:1075
1590msgid "The width of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
1591msgstr "Широчината на графичния обект, когато е най-отгоре в GladeDesignLayout"
1592
1593#: ../gladeui/glade-widget.c:1084
1594msgid "Toplevel Height"
1595msgstr "Височина на горното ниво"
1596
1597#: ../gladeui/glade-widget.c:1085
1598msgid "The height of the widget when toplevel in the GladeDesignLayout"
1599msgstr "Височина на графичния обект, когато е най-отгоре в GladeDesignLayout"
1600
1601#: ../gladeui/glade-widget.c:1094
1602msgid "Support Warning"
1603msgstr "Предупреждение за поддържани версии"
1604
1605#: ../gladeui/glade-widget.c:1095
1606msgid "A warning string about version mismatches"
1607msgstr "Предупредителен низ за несъответствие между версиите"
1608
1609#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:248
1610#, c-format
1611msgid "A derived adaptor (%s) of %s already exist!"
1612msgstr "Вече съществува наследен адаптор (%s) за елемента %s!"
1613
1614#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1199
1615msgid "Name of the class"
1616msgstr "Име на класа"
1617
1618#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1207
1619msgid "GType of the class"
1620msgstr "GType на класа"
1621
1622#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1214 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:64
1623msgid "Title"
1624msgstr "Заглавие"
1625
1626#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1215
1627msgid "Translated title for the class used in the glade UI"
1628msgstr "Преведено заглавие на класа, използван в ГИ на Glade"
1629
1630#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1222
1631msgid "Generic Name"
1632msgstr "Общо име"
1633
1634#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1223
1635msgid "Used to generate names of new widgets"
1636msgstr "Използвано за генериране на имена на нови графични обекти"
1637
1638#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1230 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:139
1639msgid "Icon Name"
1640msgstr "Име на икона"
1641
1642#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1231
1643msgid "The icon name"
1644msgstr "Името на иконата"
1645
1646#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1238
1647msgid "Catalog"
1648msgstr "Каталог"
1649
1650#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1239
1651msgid "The name of the widget catalog this class was declared by"
1652msgstr "Име на каталога за графични обекти, където е деклариран този клас"
1653
1654#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1246
1655msgid "Book"
1656msgstr "Книга"
1657
1658#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1247
1659msgid "DevHelp search namespace for this widget class"
1660msgstr ""
1661"Пространство от имена за търсене в DevHelp за този клас на графичен обект"
1662
1663#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1254
1664msgid "Special Child Type"
1665msgstr "Специален тип дъщерен обект"
1666
1667#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1255
1668msgid ""
1669"Holds the name of the packing property to depict special children for this "
1670"container class"
1671msgstr ""
1672"Съдържа името на свойството пакетиране за изобразяване на специални дъщерни "
1673"обекти за този клас контейнер"
1674
1675#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1263 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:73
1676msgid "Cursor"
1677msgstr "Показалец"
1678
1679#: ../gladeui/glade-widget-adaptor.c:1264
1680msgid "A cursor for inserting widgets in the UI"
1681msgstr "Показалец за вмъкване на графични обекти в ГИ"
1682
1683#: ../gladeui/glade-inspector.c:200
1684msgid "The project being inspected"
1685msgstr "Проектът, който се изследва"
1686
1687#: ../gladeui/glade-inspector.c:591
1688#, c-format
1689msgid "(internal %s)"
1690msgstr "(вътрешен %s)"
1691
1692#: ../gladeui/glade-inspector.c:595
1693#, c-format
1694msgid "(%s child)"
1695msgstr "(дъщерен обект %s)"
1696
1697#: ../gladeui/glade-custom.c:216
1698msgid "Creation Function"
1699msgstr "Функция за създаване"
1700
1701#: ../gladeui/glade-custom.c:217
1702msgid "The function which creates this widget"
1703msgstr "Функцията, която създава графичния обект"
1704
1705#: ../gladeui/glade-custom.c:223
1706msgid "String 1"
1707msgstr "Низ 1"
1708
1709#: ../gladeui/glade-custom.c:224
1710msgid "The first string argument to pass to the function"
1711msgstr "Първият низ, който се подава на функцията като аргумент"
1712
1713#: ../gladeui/glade-custom.c:230
1714msgid "String 2"
1715msgstr "Низ 2"
1716
1717#: ../gladeui/glade-custom.c:231
1718msgid "The second string argument to pass to the function"
1719msgstr "Вторият низ, който се подава на функцията като аргумент"
1720
1721#: ../gladeui/glade-custom.c:237
1722msgid "Integer 1"
1723msgstr "Цяло число 1"
1724
1725#: ../gladeui/glade-custom.c:238
1726msgid "The first integer argument to pass to the function"
1727msgstr "Първото цяло число, което се подава на функцията като аргумент"
1728
1729#: ../gladeui/glade-custom.c:244
1730msgid "Integer 2"
1731msgstr "Цяло число 2"
1732
1733#: ../gladeui/glade-custom.c:245
1734msgid "The second integer argument to pass to the function"
1735msgstr "Второто цяло число, което се подава на функцията като аргумент"
1736
1737#: ../gladeui/glade-widget-action.c:161
1738msgid "class"
1739msgstr "клас"
1740
1741#: ../gladeui/glade-widget-action.c:162
1742msgid "GladeWidgetActionClass structure pointer"
1743msgstr "структурен указател на GladeWidgetActionClass"
1744
1745#: ../gladeui/glade-widget-action.c:169
1746msgid "Whether or not this action is sensitive"
1747msgstr "Дали това действие е чувствително или не"
1748
1749#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:479
1750msgid "All Contexts"
1751msgstr "Всеки контекст"
1752
1753#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1363
1754msgid "Named Icon Chooser"
1755msgstr "Избор на икона"
1756
1757#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1401
1758msgid "Icon _Name:"
1759msgstr "_Име на икона:"
1760
1761#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1484
1762msgid "_List standard icons only"
1763msgstr "_Показване само на стандартни икони"
1764
1765#: ../gladeui/glade-named-icon-chooser-dialog.c:1700
1766#, c-format
1767msgid "Could not create directory: %s"
1768msgstr "Неуспех при създаването на директория: %s"
1769
1770#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:35
1771msgid "Actions"
1772msgstr "Действия"
1773
1774#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:36
1775msgid "Applications"
1776msgstr "Програми"
1777
1778#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:37
1779msgid "Categories"
1780msgstr "Категории"
1781
1782#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:38
1783msgid "Devices"
1784msgstr "Устройства"
1785
1786#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:39
1787msgid "Emblems"
1788msgstr "Емблеми"
1789
1790#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:40
1791msgid "Emotes"
1792msgstr "Емотикони"
1793
1794#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:41
1795msgid "International"
1796msgstr "Международни"
1797
1798#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:42
1799msgid "MIME Types"
1800msgstr "Тип MIME"
1801
1802#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:43
1803msgid "Places"
1804msgstr "Места"
1805
1806#: ../gladeui/icon-naming-spec.c:44
1807msgid "Status"
1808msgstr "Състояние"
1809
1810#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:175 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:28
1811msgid "Attributes"
1812msgstr "Атрибути"
1813
1814#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:176
1815msgid "A list of attributes"
1816msgstr "Списък с атрибути"
1817
1818#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:257
1819#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:514
1820msgid "Unset"
1821msgstr "Без"
1822
1823#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:368
1824msgid "Style"
1825msgstr "Стил"
1826
1827# FIXME: Това е bold, light, semibold, heavy и т.н.
1828#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:372
1829msgid "Weight"
1830msgstr "Плътност"
1831
1832#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:376
1833msgid "Variant"
1834msgstr "Вариант"
1835
1836# FIXME: condensed, semi-condensed, ...
1837#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:380
1838msgid "Stretch"
1839msgstr "Разтегливост"
1840
1841#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:384
1842msgid "Underline"
1843msgstr "Подчертаване"
1844
1845#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:388
1846msgid "Strikethrough"
1847msgstr "Зачеркване"
1848
1849#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:392
1850msgid "Gravity"
1851msgstr "Притегателност"
1852
1853#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:396
1854msgid "Gravity Hint"
1855msgstr "Подсказка за притегателност"
1856
1857#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:407 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:282
1858msgid "Size"
1859msgstr "Размер"
1860
1861#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:411
1862msgid "Absolute Size"
1863msgstr "Абсолютен размер"
1864
1865#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:418
1866msgid "Foreground Color"
1867msgstr "Цвят на текста"
1868
1869#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:422 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:3
1870msgid "Background Color"
1871msgstr "Цвят на фона"
1872
1873#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:426
1874msgid "Underline Color"
1875msgstr "Цвят за подчертаване"
1876
1877#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:430
1878msgid "Strikethrough Color"
1879msgstr "Цвят за зачеркване"
1880
1881#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:440 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:262
1882msgid "Scale"
1883msgstr "Мащаб"
1884
1885#. XXX Interesting... can we get the defaults ? what can we do to let the user
1886#. * unset the value ??
1887#.
1888#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:471
1889#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:514
1890#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:521
1891#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:525
1892msgid "<Enter Value>"
1893msgstr "<Въведете стойност>"
1894
1895#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:906
1896msgid "Select a color"
1897msgstr "Избор на цвят"
1898
1899#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1042
1900msgid "Attribute"
1901msgstr "Атрибут"
1902
1903#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1052
1904msgid "Value"
1905msgstr "Стойност"
1906
1907#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1197
1908msgid "Setup Text Attributes"
1909msgstr "Настройки на атрибутите на текста"
1910
1911#. eprop_attrs->entry = gtk_entry_new ();
1912#. gtk_entry_set_editable (GTK_ENTRY (eprop_attrs->entry), FALSE);
1913#. gtk_widget_show (eprop_attrs->entry);
1914#. gtk_box_pack_start (GTK_BOX (hbox), eprop_attrs->entry, TRUE, TRUE, 0);
1915#: ../plugins/gtk+/glade-attributes.c:1307
1916msgid "Edit Attributes"
1917msgstr "Редактиране на атрибути"
1918
1919#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:173
1920msgid "GnomeUIInfo"
1921msgstr "GnomeUIInfo"
1922
1923#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:174
1924msgid "Choose the GnomeUIInfo stock item"
1925msgstr "Избор на стандартен обект GnomeUIInfo"
1926
1927#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:216 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:225
1928msgid "Method"
1929msgstr "Метод"
1930
1931#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:217
1932msgid "The method to use to edit this image"
1933msgstr "Метод, който да се използва за редактирането на това изображение"
1934
1935#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:226
1936msgid "The method to use to edit this button"
1937msgstr "Метод, който да се използва за редактирането на този бутон"
1938
1939#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1187
1940#, c-format
1941msgid "Removing parent of %s"
1942msgstr "Премахване на контейнера на %s"
1943
1944#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1238
1945#, c-format
1946msgid "Adding parent %s to %s"
1947msgstr "Добавяне на контейнер %s към %s"
1948
1949#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1606
1950#, c-format
1951msgid "Ordering children of %s"
1952msgstr "Подреждане на дъщерните обекти на %s"
1953
1954#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:1938
1955msgid "this property is only for use in dialog action buttons"
1956msgstr ""
1957"Това свойство е за употреба само в бутони за действие към диалогови прозорци"
1958
1959#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2126 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2133
1960#, c-format
1961msgid "Insert placeholder to %s"
1962msgstr "Вмъкване на заместител в %s"
1963
1964#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:2140
1965#, c-format
1966msgid "Remove placeholder from %s"
1967msgstr "Премахване на заместител от %s"
1968
1969#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3055 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3063
1970#, c-format
1971msgid "Insert Row on %s"
1972msgstr "Вмъкване на ред в %s"
1973
1974#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3071 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3079
1975#, c-format
1976msgid "Insert Column on %s"
1977msgstr "Вмъкване на колона в %s"
1978
1979#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3087
1980#, c-format
1981msgid "Remove Column on %s"
1982msgstr "Премахване на колона от %s"
1983
1984#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:3095
1985#, c-format
1986msgid "Remove Row on %s"
1987msgstr "Премахване на ред от %s"
1988
1989#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4115 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4122
1990#, c-format
1991msgid "Insert page on %s"
1992msgstr "Вмъкване на страница в %s"
1993
1994#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4129
1995#, c-format
1996msgid "Remove page from %s"
1997msgstr "Премахване на страница от %s"
1998
1999#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4901 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4905
2000#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5087 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5091
2001msgid "This only applies with label type buttons"
2002msgstr "Това се отнася само до бутони тип „етикети“"
2003
2004#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4916 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:4920
2005#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5079 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5083
2006msgid "This only applies with stock type buttons"
2007msgstr "Това се отнася само до стандартен тип бутони"
2008
2009#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5187 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5209
2010msgid "You must remove any children before you can set the type"
2011msgstr "За да зададете типа, трябва първо да премахнете всички дъщерни обекти"
2012
2013#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5233 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6746
2014msgid "This only applies with file type images"
2015msgstr "Това се отнася само до изображения, тип „файл“"
2016
2017#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5241 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6750
2018msgid "This only applies to Icon Theme type images"
2019msgstr "Това се отнася само до изображения, тип „тема за икони“"
2020
2021#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5251 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6748
2022msgid "This only applies with stock type images"
2023msgstr "Това се отнася само до стандартен тип изображения"
2024
2025#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5263
2026msgid ""
2027"Pixel Size takes precedence over Icon Size; if you want to use Icon Size, "
2028"set Pixel size to -1"
2029msgstr ""
2030"Размерът на пикселите има предимство пред размера на иконите. Ако искате да "
2031"използвате „Icon Size“, настройте „Pixel Size“ на „-1“"
2032
2033#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5289
2034msgid "Pixel Size takes precedence over Icon size"
2035msgstr "Размерът на пикселите има предимство пред размера на иконите"
2036
2037#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5602 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6596
2038msgid "<separator>"
2039msgstr "<разделител>"
2040
2041#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5776 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:207
2042msgid "Normal"
2043msgstr "Нормален"
2044
2045#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5777 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:144
2046msgid "Image"
2047msgstr "Изображение"
2048
2049#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5778
2050msgid "Check"
2051msgstr "Маркиране"
2052
2053#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5779 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6660
2054msgid "Radio"
2055msgstr "Радио бутон"
2056
2057#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5780 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6663
2058msgid "Separator"
2059msgstr "Разделител"
2060
2061#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5784
2062msgid "Add Item"
2063msgstr "Добавяне на обект"
2064
2065#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5785
2066msgid "Add Child Item"
2067msgstr "Добавяне на дъщерен обект"
2068
2069#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5786 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6672
2070msgid "Add Separator"
2071msgstr "Добавяне на разделител"
2072
2073#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5799
2074msgid ""
2075"<big><b>Tips:</b></big>\n"
2076"  * Right click over the treeview to add items.\n"
2077"  * Press Delete to remove the selected item.\n"
2078"  * Drag &amp; Drop to reorder.\n"
2079"  * Type column is editable."
2080msgstr ""
2081"<big><b>Съвети:</b></big>\n"
2082"  * За да добавяте обекти, натиснете с десния бутон на мишката по "
2083"дървовидния изглед.\n"
2084"  * За да изтриете избрания обект, натиснете „Изтриване“.\n"
2085"  * За да променяте реда, провлачвайте и пускайте.\n"
2086"  * Колоната „Тип“ може да се редактира."
2087
2088#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5815 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6330
2089msgid "Edit Menu Bar"
2090msgstr "Редактиране на лентата с менюта"
2091
2092#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:5817 ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6332
2093msgid "Edit Menu"
2094msgstr "Редактиране на менюто"
2095
2096#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6068
2097msgid "Print S_etup"
2098msgstr "Настройка за _печат"
2099
2100#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6072
2101msgid "Find Ne_xt"
2102msgstr "Намиране на _следващ"
2103
2104#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6076
2105msgid "_Undo Move"
2106msgstr "_Отмяна на преместването"
2107
2108#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6080
2109msgid "_Redo Move"
2110msgstr "В_ъзстановяване на преместването"
2111
2112#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6083
2113msgid "Select _All"
2114msgstr "Избор на _всички"
2115
2116#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6086
2117msgid "_New Game"
2118msgstr "_Нова игра"
2119
2120#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6089
2121msgid "_Pause game"
2122msgstr "_Пауза на игра"
2123
2124#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6092
2125msgid "_Restart Game"
2126msgstr "_Рестартиране на игра"
2127
2128#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6095
2129msgid "_Hint"
2130msgstr "_Съвет"
2131
2132#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6098
2133msgid "_Scores..."
2134msgstr "_Точки…"
2135
2136#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6101
2137msgid "_End Game"
2138msgstr "_Край на игра"
2139
2140#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6104
2141msgid "Create New _Window"
2142msgstr "Създаване на нов _прозорец"
2143
2144#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6107
2145msgid "_Close This Window"
2146msgstr "_Затваряне на този прозорец"
2147
2148#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6119
2149msgid "_Settings"
2150msgstr "_Настройки"
2151
2152#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6122
2153msgid "Fi_les"
2154msgstr "_Файлове"
2155
2156#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6125
2157msgid "_Windows"
2158msgstr "_Прозорци"
2159
2160#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6131
2161msgid "_Game"
2162msgstr "_Игра"
2163
2164#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6227
2165msgid "This does not apply with stock items"
2166msgstr "Това не се отнася до стандартните обекти"
2167
2168#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6605
2169msgid "<custom>"
2170msgstr "<нестандартен>"
2171
2172#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6658 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:37
2173msgid "Button"
2174msgstr "Бутон"
2175
2176#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6659
2177msgid "Toggle"
2178msgstr "Превключване"
2179
2180#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6661 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:194
2181msgid "Menu"
2182msgstr "Меню"
2183
2184#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6662
2185msgid "Item"
2186msgstr "Обект"
2187
2188#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6667
2189msgid "Add Tool Button"
2190msgstr "Добавяне на бутон за инструмент"
2191
2192#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6668
2193msgid "Add Toggle Button"
2194msgstr "Добавяне на бутон за превключване"
2195
2196#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6669
2197msgid "Add Radio Button"
2198msgstr "Добавяне на радио бутон"
2199
2200#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6670
2201msgid "Add Menu Button"
2202msgstr "Добавяне на бутон за меню"
2203
2204#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6671
2205msgid "Add Tool Item"
2206msgstr "Добавяне на обект за инструмент"
2207
2208#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:6680
2209msgid "Tool Bar Editor"
2210msgstr "Редактор на лентата с инструменти"
2211
2212#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7776
2213msgid "Introduction page"
2214msgstr "Страница за въведение"
2215
2216#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7780
2217msgid "Content page"
2218msgstr "Страница за съдържание"
2219
2220#: ../plugins/gtk+/glade-gtk.c:7784
2221msgid "Confirmation page"
2222msgstr "Страница за потвърждение"
2223
2224#. Accelerators
2225#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:205 ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:11
2226msgid "Accelerators"
2227msgstr "Ускорители"
2228
2229#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:206
2230msgid "A list of accelerator keys"
2231msgstr "Списък с мнемонични ускорители"
2232
2233#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:425 ../plugins/gtk+/glade-accels.c:493
2234msgid "<choose a key>"
2235msgstr "<изберете клавиш>"
2236
2237#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:574
2238msgid "Accelerator Key"
2239msgstr "Ускорител"
2240
2241#: ../plugins/gtk+/glade-accels.c:633
2242msgid "Choose accelerator keys..."
2243msgstr "Избор на клавиши за ускорители…"
2244
2245#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:2
2246msgid "A stock item, select None to choose a custom image and label"
2247msgstr "Стандартен обект, изберете „None“ за нестандартно изображение и етикет"
2248
2249#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:3
2250msgid "A tooltip text for this widget"
2251msgstr "Текст на подсказката за този графичен обект"
2252
2253#. NOT AVAILABLES ON WIN32
2254#. <glade-widget-class name="GtkPlug" generic-name="plug" _title="Plug"/>
2255#. <glade-widget-class name="GtkSocket" generic-name="socket" _title="Socket"/>
2256#.
2257#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:8
2258msgid "About Dialog"
2259msgstr "Диалогов прозорец „Относно“"
2260
2261#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:9
2262msgid "Accel Label"
2263msgstr "Етикет на ускорител"
2264
2265#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:12
2266msgid "Accessible Description"
2267msgstr "Описание на елемента за достъпност"
2268
2269#. Atk name and description properties
2270#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:14
2271msgid "Accessible Name"
2272msgstr "Име на елемента за достъпност"
2273
2274#. Atk activate property
2275#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:16
2276msgid "Activate"
2277msgstr "Активиране"
2278
2279#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:17
2280msgid "Add Parent"
2281msgstr "Добавяне на контейнер"
2282
2283#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:19
2284msgid "Alignment"
2285msgstr "Подравняване"
2286
2287#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:20
2288msgid "All"
2289msgstr "Всички"
2290
2291#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:21
2292msgid "All Events"
2293msgstr "Всички събития"
2294
2295#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:22 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:2
2296msgid "Always"
2297msgstr "Винаги"
2298
2299#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:23
2300msgid "Always Center"
2301msgstr "Винаги центриран"
2302
2303#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:24
2304msgid "Arrow"
2305msgstr "Стрелка"
2306
2307#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:25
2308msgid "Ascending"
2309msgstr "Възходящ"
2310
2311#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:26
2312msgid "Aspect Frame"
2313msgstr "Рамка на пропорцията"
2314
2315#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:27
2316msgid "Assistant"
2317msgstr "Помощник"
2318
2319#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:29
2320msgid "Automatic"
2321msgstr "Автоматично"
2322
2323#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:30
2324msgid "Before"
2325msgstr "Преди"
2326
2327#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:31 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:1
2328msgid "Bottom"
2329msgstr "Долу"
2330
2331#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:32
2332msgid "Bottom Left"
2333msgstr "Долу вляво"
2334
2335#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:33
2336msgid "Bottom Right"
2337msgstr "Долу вдясно"
2338
2339#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:34
2340msgid "Bottom to Top"
2341msgstr "Отдолу нагоре"
2342
2343#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:35
2344msgid "Box"
2345msgstr "Кутия"
2346
2347#. This is deprecated
2348#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:36 ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:2
2349msgid "Browse"
2350msgstr "Разглеждане"
2351
2352#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:38
2353msgid "Button 1 Motion"
2354msgstr "Бутон за движение 1"
2355
2356#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:39
2357msgid "Button 2 Motion"
2358msgstr "Бутон за движение 2"
2359
2360#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:40
2361msgid "Button 3 Motion"
2362msgstr "Бутон за движение 3"
2363
2364#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:41
2365msgid "Button Box"
2366msgstr "Кутия с бутони"
2367
2368#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:42
2369msgid "Button Motion"
2370msgstr "Бутон движение"
2371
2372#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:43
2373msgid "Button Press"
2374msgstr "Натискане на бутон"
2375
2376#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:44
2377msgid "Button Release"
2378msgstr "Отпускане на бутон"
2379
2380#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:45
2381msgid "Calendar"
2382msgstr "Календар"
2383
2384#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:46
2385msgid "Cancel"
2386msgstr "Отказване"
2387
2388#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:47
2389msgid "Center"
2390msgstr "Центриран"
2391
2392#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:48
2393msgid "Center on Parent"
2394msgstr "Центриран спрямо контейнера"
2395
2396#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:49
2397msgid "Centimeters"
2398msgstr "Сантиметри"
2399
2400#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:50
2401msgid "Character"
2402msgstr "Знак"
2403
2404#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:51
2405msgid "Check Button"
2406msgstr "Бутон за маркиране"
2407
2408#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:52
2409msgid "Check Menu Item"
2410msgstr "Обект от менюто за маркиране"
2411
2412#. Atk click property
2413#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:54
2414msgid "Click"
2415msgstr "Натискане с мишка"
2416
2417#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:55
2418msgid "Close"
2419msgstr "Затваряне"
2420
2421#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:56
2422msgid "Color Button"
2423msgstr "Бутон за цвят"
2424
2425#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:57
2426msgid "Color Selection"
2427msgstr "Избор на цвят"
2428
2429#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:58
2430msgid "Color Selection Dialog"
2431msgstr "Диалогов прозорец за избор на цвят"
2432
2433#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:59
2434msgid "Columned List"
2435msgstr "Списък с колони"
2436
2437#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:60
2438msgid "Combo"
2439msgstr "Падащо меню"
2440
2441#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:61
2442msgid "Combo Box"
2443msgstr "Падащо меню"
2444
2445#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:62
2446msgid "Combo Box Entry"
2447msgstr "Елемент от падащо меню"
2448
2449#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:63
2450msgid "Confirm"
2451msgstr "Потвърждение"
2452
2453#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:64
2454msgid "Container"
2455msgstr "Контейнер"
2456
2457#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:65
2458msgid "Containers"
2459msgstr "Контейнери"
2460
2461#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:66
2462msgid "Content"
2463msgstr "Съдържание"
2464
2465#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:67
2466msgid "Continuous"
2467msgstr "Продължителен"
2468
2469#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:68
2470msgid "Control and Display"
2471msgstr "Контрол и изглед"
2472
2473#. Atk relationset properties
2474#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:70
2475msgid "Controlled By"
2476msgstr "Контролиран от"
2477
2478#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:71
2479msgid "Controller For"
2480msgstr "Контролира"
2481
2482#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:72 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:5
2483msgid "Create Folder"
2484msgstr "Създаване на папка"
2485
2486#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:74
2487msgid "Curve"
2488msgstr "Крива"
2489
2490#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:75
2491msgid "Custom"
2492msgstr "Нестандартен"
2493
2494#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:76
2495msgid "Custom widget"
2496msgstr "Нестандартен графичен обект"
2497
2498#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:77
2499msgid "Default"
2500msgstr "Стандартен"
2501
2502#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:78
2503msgid "Delayed"
2504msgstr "Със закъснение"
2505
2506#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:79
2507msgid "Descending"
2508msgstr "Низходящ"
2509
2510#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:80
2511msgid "Described By"
2512msgstr "Описан от"
2513
2514#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:81
2515msgid "Description For"
2516msgstr "Описание за"
2517
2518#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:82
2519msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
2520msgstr "Описание на обект, форматиран за достъп до помощни технологии"
2521
2522#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:83
2523msgid "Desktop"
2524msgstr "Работна среда"
2525
2526#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:84
2527msgid "Dialog"
2528msgstr "Диалогов прозорец"
2529
2530#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:85
2531msgid "Dialog Box"
2532msgstr "Диалогов прозорец"
2533
2534#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:86
2535msgid "Discontinuous"
2536msgstr "Непродължителен"
2537
2538#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:87
2539msgid "Discrete"
2540msgstr "Разнороден"
2541
2542#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:88
2543msgid "Dock"
2544msgstr "Док"
2545
2546#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:89
2547msgid "Down"
2548msgstr "Долу"
2549
2550#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:90
2551msgid "Drag & Drop"
2552msgstr "Провлачване и пускане"
2553
2554#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:91
2555msgid "Drag and Drop"
2556msgstr "Провлачване и пускане"
2557
2558#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:92
2559msgid "Drawing Area"
2560msgstr "Област за рисуване"
2561
2562#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:93
2563msgid "Drop Down Menu"
2564msgstr "Падащо меню"
2565
2566#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:94
2567msgid "East"
2568msgstr "Изток"
2569
2570#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:95
2571msgid "Edge"
2572msgstr "Ръб"
2573
2574#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:96
2575msgid "Edit Type"
2576msgstr "Тип редактиране"
2577
2578#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:97
2579msgid "Edit&#8230;"
2580msgstr "Редактиране…"
2581
2582#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:98
2583msgid "Embedded By"
2584msgstr "Вграден от"
2585
2586#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:99
2587msgid "Embeds"
2588msgstr "Вгражда"
2589
2590#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:100 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:7
2591msgid "End"
2592msgstr "В края"
2593
2594#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:101
2595msgid "Enter Notify"
2596msgstr "Уведомление при влизане"
2597
2598#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:102 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:8
2599msgid "Error"
2600msgstr "Грешка"
2601
2602#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:103 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:2
2603msgid "Etched In"
2604msgstr "Вдлъбната"
2605
2606#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:104 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:3
2607msgid "Etched Out"
2608msgstr "Изпъкнала"
2609
2610#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:105
2611msgid "Event Box"
2612msgstr "Прозорец за събитие"
2613
2614#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:106 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:9
2615msgid "Expand"
2616msgstr "Разширяване"
2617
2618#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:107
2619msgid "Expander"
2620msgstr "Разширител"
2621
2622#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:108
2623msgid "Exposure"
2624msgstr "Излагане"
2625
2626#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:109
2627msgid "Extended"
2628msgstr "Разширен"
2629
2630#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:110
2631msgid "File Chooser Button"
2632msgstr "Бутон за прозореца за избор на файлове"
2633
2634#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:111
2635msgid "File Chooser Dialog"
2636msgstr "Диалогов прозорец за избор на файлове"
2637
2638#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:112
2639msgid "File Chooser Widget"
2640msgstr "Графичен обект за избор на файлове"
2641
2642#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:113
2643msgid "File Name"
2644msgstr "Име на файл"
2645
2646#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:114
2647msgid "File Selection"
2648msgstr "Избор на файлове"
2649
2650#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:115
2651msgid "Filename"
2652msgstr "Име на файл"
2653
2654#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:116 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:11
2655msgid "Fill"
2656msgstr "Запълване"
2657
2658#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:117
2659msgid "Fixed"
2660msgstr "Фиксиран"
2661
2662#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:118
2663msgid "Flows From"
2664msgstr "Прелива от"
2665
2666#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:119
2667msgid "Flows To"
2668msgstr "Прелива в"
2669
2670#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:120
2671msgid "Focus Change"
2672msgstr "Смяна на фокуса"
2673
2674#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:121
2675msgid "Font Button"
2676msgstr "Бутон за шрифт"
2677
2678#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:122
2679msgid "Font Selection"
2680msgstr "Избор на шрифт"
2681
2682#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:123
2683msgid "Font Selection Dialog"
2684msgstr "Диалогов прозорец за избор на шрифт"
2685
2686#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:124
2687msgid "Frame"
2688msgstr "Рамка"
2689
2690#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:125
2691msgid "Free"
2692msgstr "Свободна"
2693
2694#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:126
2695msgid "Gamma Curve"
2696msgstr "Крива „Гама“"
2697
2698#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:127
2699msgid "Gtk+ Obsolete"
2700msgstr "Gtk+ (извън употреба)"
2701
2702#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:128
2703msgid "Half"
2704msgstr "Половин"
2705
2706#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:129
2707msgid "Handle Box"
2708msgstr "Манипулаторна кутия"
2709
2710#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:130 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:6
2711msgid "Horizontal"
2712msgstr "Хоризонтални"
2713
2714#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:131
2715msgid "Horizontal Box"
2716msgstr "Хоризонтална кутия"
2717
2718#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:132
2719msgid "Horizontal Button Box"
2720msgstr "Хоризонтална кутия с бутони"
2721
2722#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:133
2723msgid "Horizontal Panes"
2724msgstr "Хоризонтални пана"
2725
2726#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:134
2727msgid "Horizontal Ruler"
2728msgstr "Хоризонтална линийка"
2729
2730#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:135
2731msgid "Horizontal Scale"
2732msgstr "Хоризонтално мащабиране"
2733
2734#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:136
2735msgid "Horizontal Scrollbar"
2736msgstr "Хоризонтална лента за придвижване"
2737
2738#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:137
2739msgid "Horizontal Separator"
2740msgstr "Хоризонтален разделител"
2741
2742#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:138
2743msgid "Horizontal and Vertical"
2744msgstr "Хоризонтални и вертикални"
2745
2746#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:140
2747msgid "Icon Theme"
2748msgstr "Тема на иконите"
2749
2750#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:141
2751msgid "Icon View"
2752msgstr "Изглед с икони"
2753
2754#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:142
2755msgid "Icons only"
2756msgstr "Само икони"
2757
2758#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:143
2759msgid "If Valid"
2760msgstr "Ако е валидна"
2761
2762#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:145
2763msgid "Image Menu Item"
2764msgstr "Изображение за елемент от меню"
2765
2766#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:146
2767msgid "Image Type"
2768msgstr "Вид изображение"
2769
2770#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:147
2771msgid "Immediate"
2772msgstr "Моментално"
2773
2774#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:148 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:7
2775msgid "In"
2776msgstr "Навътре"
2777
2778#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:149
2779msgid "Inches"
2780msgstr "Инчове"
2781
2782#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:150
2783msgid ""
2784"Indicates a subwindow attached to a component but otherwise has no "
2785"connection in the UI hierarchy to that component"
2786msgstr ""
2787"Показва подпрозорец, прикрепен към компонент, но иначе нямащ връзка с "
2788"компонента в йерархията на ГИ"
2789
2790#. Atk relationset properties
2791#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:152
2792msgid "Indicates an object controlled by one or more target objects"
2793msgstr "Показва обект, контролиран от един или повече целеви обекти"
2794
2795#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:153
2796msgid ""
2797"Indicates an object is a cell in a treetable which is displayed because a "
2798"cell in the same column is expanded and identifies that cell"
2799msgstr ""
2800"Показва обект, който е клетка в дървовидна таблица, която е изобразена, "
2801"защото клетка от същата колона е разширена и идентифицира тази клетка"
2802
2803#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:154
2804msgid "Indicates an object is a controller for one or more target objects"
2805msgstr "Показва, че обектът контролира един или повече целеви обекти"
2806
2807#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:155
2808msgid "Indicates an object is a label for one or more target objects"
2809msgstr "Показва, че обектът е етикет за един или повече целеви обекти"
2810
2811#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:156
2812msgid ""
2813"Indicates an object is a member of a group of one or more target objects"
2814msgstr "Показва обект, който е член на група от един или повече целеви обекти"
2815
2816#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:157
2817msgid "Indicates an object is labelled by one or more target objects"
2818msgstr ""
2819"Показва обект, който е обозначен като етикет от един или повече целеви обекти"
2820
2821#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:158
2822msgid "Indicates that an object is a parent window of another object"
2823msgstr "Показва, че обектът е родителски прозорец на друг обект"
2824
2825#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:159
2826msgid "Indicates that an object is a popup for another object"
2827msgstr "Показва, че обектът е изскачащ прозорец за друг обект"
2828
2829#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:160
2830msgid ""
2831"Indicates that an object provides descriptive information about another "
2832"object; more verbose than 'Label For'"
2833msgstr ""
2834"Показва, че обектът осигурява описателна информация за друг обект. По-"
2835"подробно от „Етикет за“"
2836
2837#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:161
2838msgid ""
2839"Indicates that another object provides descriptive information about this "
2840"object; more verbose than 'Labelled By'"
2841msgstr ""
2842"Показва, че друг обект осигурява описателна информация за този обект. По-"
2843"подробно от „Обозначен като етикет от“"
2844
2845#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:162
2846msgid ""
2847"Indicates that the object has content that flows logically from another "
2848"AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
2849msgstr ""
2850"Показва, че обектът има съдържание, което прелива логически от друг "
2851"AtkObject по следствен път (например text-flow)"
2852
2853#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:163
2854msgid ""
2855"Indicates that the object has content that flows logically to another "
2856"AtkObject in a sequential way, (for instance text-flow)"
2857msgstr ""
2858"Показва, че обектът има съдържание, което прелива логически в друг AtkObject "
2859"по следствен път (например text-flow)"
2860
2861#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:164
2862msgid ""
2863"Indicates that the object visually embeds another object's content, i.e. "
2864"this object's content flows around another's content"
2865msgstr ""
2866"Показва, че обектът визуално вгражда съдържанието на друг обект, т.е. "
2867"съдържанието на този обект прелива в съдържанието на друг"
2868
2869#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:165
2870msgid "Info"
2871msgstr "Информация"
2872
2873#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:166
2874msgid "Input Dialog"
2875msgstr "Диалогов прозорец за въвеждане"
2876
2877#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:167
2878msgid "Insert After"
2879msgstr "Вмъкване след"
2880
2881#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:168
2882msgid "Insert Before"
2883msgstr "Вмъкване преди"
2884
2885#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:169
2886msgid "Insert Column"
2887msgstr "Вмъкване на колона"
2888
2889#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:170
2890msgid "Insert Page After"
2891msgstr "Вмъкване на страница след"
2892
2893#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:171
2894msgid "Insert Page Before"
2895msgstr "Вмъкване на страница преди"
2896
2897#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:172
2898msgid "Insert Row"
2899msgstr "Вмъкване на ред"
2900
2901#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:173
2902msgid "Intro"
2903msgstr "Въведение"
2904
2905#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:174
2906msgid "Invalid"
2907msgstr "Невалиден"
2908
2909#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:175
2910msgid ""
2911"Inverse of 'Embeds', indicates that this object's content is visually "
2912"embedded in another object"
2913msgstr ""
2914"Обратното на „Вгражда“, показва, че съдържанието на този обект е визуално "
2915"вградено в друг обект"
2916
2917#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:176
2918msgid "Items"
2919msgstr "Обекти"
2920
2921#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:177
2922msgid "Key Press"
2923msgstr "Натискане на клавиш"
2924
2925#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:178
2926msgid "Key Release"
2927msgstr "Отпускане на клавиш"
2928
2929#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:180
2930msgid "Label For"
2931msgstr "Етикет за"
2932
2933#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:181
2934msgid "Labelled By"
2935msgstr "Обозначен като етикет от"
2936
2937#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:182
2938msgid "Large Toolbar"
2939msgstr "Голяма лента с инструменти"
2940
2941#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:183
2942msgid "Layout"
2943msgstr "Изглед"
2944
2945#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:184
2946msgid "Least Recently Used first"
2947msgstr "Най-отдавна използваните първо"
2948
2949#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:185
2950msgid "Leave Notify"
2951msgstr "Уведомление при излизане"
2952
2953#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:186 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:8
2954msgid "Left"
2955msgstr "Ляво"
2956
2957#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:187
2958msgid "Left to Right"
2959msgstr "Отляво надясно"
2960
2961#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:188
2962msgid "Linear"
2963msgstr "Линейна"
2964
2965#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:189
2966msgid "Link Button"
2967msgstr "Бутон с хипервръзка"
2968
2969#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:190
2970msgid "List"
2971msgstr "Списък"
2972
2973#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:191
2974msgid "List Item"
2975msgstr "Елемент от списък"
2976
2977#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:192
2978msgid "Maximum Width"
2979msgstr "Максимална ширина"
2980
2981#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:193
2982msgid "Member Of"
2983msgstr "Член на"
2984
2985#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:195
2986msgid "Menu Bar"
2987msgstr "Лента с менюта"
2988
2989#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:196
2990msgid "Menu Item"
2991msgstr "Елемент от меню"
2992
2993#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:197
2994msgid "Menu Shell"
2995msgstr "Обвивка на менюто"
2996
2997#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:198
2998msgid "Menu Tool Button"
2999msgstr "Бутон за инструмент"
3000
3001#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:199
3002msgid "Message Dialog"
3003msgstr "Диалогов прозорец за съобщение"
3004
3005#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:200
3006msgid "Middle"
3007msgstr "В средата"
3008
3009#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:201
3010msgid "Most Recently Used first"
3011msgstr "Най-скоро използваните първо"
3012
3013#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:202
3014msgid "Mouse"
3015msgstr "Спрямо позицията на мишката"
3016
3017#. This is deprecated
3018#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:203 ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:17
3019msgid "Multiple"
3020msgstr "Множество"
3021
3022#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:204 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:41
3023msgid "Never"
3024msgstr "Никога"
3025
3026#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:205
3027msgid "Node Child Of"
3028msgstr "Дъщерен възел на"
3029
3030#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:206 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:13
3031msgid "None"
3032msgstr "Без"
3033
3034#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:208
3035msgid "North"
3036msgstr "Север"
3037
3038#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:209
3039msgid "North East"
3040msgstr "Североизток"
3041
3042#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:210
3043msgid "North West"
3044msgstr "Северозапад"
3045
3046#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:211
3047msgid "Notebook"
3048msgstr "Контейнер-бележник"
3049
3050#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:212
3051msgid "Notification"
3052msgstr "Уведомление"
3053
3054#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:213
3055msgid "Number of items"
3056msgstr "Брой обекти"
3057
3058#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:214
3059msgid "Number of pages"
3060msgstr "Брой страници"
3061
3062#. Atk name and description properties
3063#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:216
3064msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
3065msgstr ""
3066"Името на конкретния обект е форматирано за достъп до помощни технологии"
3067
3068#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:217
3069msgid "Off"
3070msgstr "Изключено"
3071
3072#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:218
3073msgid "Ok"
3074msgstr "Добре"
3075
3076#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:219
3077msgid "Ok, Cancel"
3078msgstr "Добре, Отказване"
3079
3080#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:220
3081msgid "On"
3082msgstr "Включено"
3083
3084#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:221 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:42
3085msgid "Open"
3086msgstr "Отваряне"
3087
3088#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:222
3089msgid "Option Menu"
3090msgstr "Меню с опции"
3091
3092#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:223 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:43
3093msgid "Other"
3094msgstr "Други"
3095
3096#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:224 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:14
3097msgid "Out"
3098msgstr "Навън"
3099
3100#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:225
3101msgid "Paned"
3102msgstr "Разделен прозорец"
3103
3104#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:227
3105msgid "Parent Window Of"
3106msgstr "Родителски прозорец на"
3107
3108#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:228
3109msgid "Pixels"
3110msgstr "Пиксели"
3111
3112#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:229
3113msgid "Pointer Motion"
3114msgstr "Движение на показалеца"
3115
3116#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:230
3117msgid "Pointer Motion Hint"
3118msgstr "Подсказка при движението на показалеца"
3119
3120#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:231
3121msgid "Popup"
3122msgstr "Изскачащ"
3123
3124#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:232
3125msgid "Popup For"
3126msgstr "Изскачащ прозорец за"
3127
3128#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:233
3129msgid "Popup Menu"
3130msgstr "Изскачащо меню"
3131
3132#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:234 ../plugins/gnome/glade-gnome.c:658
3133#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:46
3134msgid "Position"
3135msgstr "Позиция"
3136
3137#. Atk press property
3138#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:236
3139msgid "Press"
3140msgstr "Натискане на клавиш"
3141
3142#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:237
3143msgid "Progress"
3144msgstr "Напредък"
3145
3146#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:238
3147msgid "Progress Bar"
3148msgstr "Лента за прогрес"
3149
3150#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:239
3151msgid "Property Change"
3152msgstr "Смяна на свойство"
3153
3154#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:240
3155msgid "Proximity  Out"
3156msgstr "Приближаване"
3157
3158#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:241
3159msgid "Proximity In"
3160msgstr "Отдалечаване"
3161
3162#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:242 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:49
3163msgid "Question"
3164msgstr "Въпрос"
3165
3166#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:243
3167msgid "Queue"
3168msgstr "Поред"
3169
3170#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:244
3171msgid "Radio Button"
3172msgstr "Радио бутон"
3173
3174#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:245
3175msgid "Radio Menu Item"
3176msgstr "Елемент от радио меню"
3177
3178#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:246
3179msgid "Radio Tool Button"
3180msgstr "Радио бутон за инструмент"
3181
3182#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:247
3183msgid "Range"
3184msgstr "Обхват"
3185
3186#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:248
3187msgid "Recent Chooser"
3188msgstr "Избор на скоро отваряни файлове"
3189
3190#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:249
3191msgid "Recent Chooser Dialog"
3192msgstr "Прозорец за избор на скоро отваряни файлове"
3193
3194#. Atk release property
3195#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:251
3196msgid "Release"
3197msgstr "Пускане"
3198
3199#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:252
3200msgid "Remove Column"
3201msgstr "Премахване на колона"
3202
3203#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:253
3204msgid "Remove Page"
3205msgstr "Премахване на страница"
3206
3207#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:254
3208msgid "Remove Parent"
3209msgstr "Премахване на контейнер"
3210
3211#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:255
3212msgid "Remove Row"
3213msgstr "Премахване на ред"
3214
3215#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:256
3216msgid "Remove Slot"
3217msgstr "Премахване на място"
3218
3219#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:257
3220msgid "Response ID"
3221msgstr "Идентификатор на отговор"
3222
3223#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:258 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:15
3224msgid "Right"
3225msgstr "Дясно"
3226
3227#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:259
3228msgid "Right to Left"
3229msgstr "Отдясно наляво"
3230
3231#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:260
3232msgid "Ruler"
3233msgstr "Линийка"
3234
3235#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:261 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:50
3236msgid "Save"
3237msgstr "Запазване"
3238
3239#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:263
3240msgid "Scale Button"
3241msgstr "Бутон за мащаба"
3242
3243#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:264
3244msgid "Scroll"
3245msgstr "Прелистване"
3246
3247#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:265
3248msgid "Scrolled Window"
3249msgstr "Прозорец с придвижване"
3250
3251#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:266 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:53
3252msgid "Select Folder"
3253msgstr "Избор на папка"
3254
3255#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:267
3256msgid "Separator Menu Item"
3257msgstr "Разделител на елементи от меню"
3258
3259#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:268
3260msgid "Separator Tool Item"
3261msgstr "Разделител на инструменти"
3262
3263#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:269
3264msgid "Set the current page (strictly for editing purposes)"
3265msgstr "Настройка на текущата страница (само с цел редактиране)"
3266
3267#. Atk activate property
3268#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:271
3269msgid "Set the description of the Activate atk action"
3270msgstr "Задаване на описанието на действието Activate на atk"
3271
3272#. Atk click property
3273#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:273
3274msgid "Set the description of the Click atk action"
3275msgstr "Задаване на описанието при действието Click на atk"
3276
3277#. Atk press property
3278#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:275
3279msgid "Set the description of the Press atk action"
3280msgstr "Задаване на описанието на действието Press на atk"
3281
3282#. Atk release property
3283#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:277
3284msgid "Set the description of the Release atk action"
3285msgstr "Задаване на описанието на действието Release на atk"
3286
3287#. Text of the textview
3288#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:279
3289msgid "Set the text in the view's text buffer"
3290msgstr "Задаване на текста в буфера за преглед на текст"
3291
3292#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:280
3293msgid "Shrink"
3294msgstr "Свиване"
3295
3296#. This is deprecated
3297#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:281 ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:24
3298msgid "Single"
3299msgstr "Единичен"
3300
3301#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:283
3302msgid "Small Toolbar"
3303msgstr "Малка лента с инструменти"
3304
3305#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:284
3306msgid "South"
3307msgstr "Юг"
3308
3309#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:285
3310msgid "South East"
3311msgstr "Югоизток"
3312
3313#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:286
3314msgid "South West"
3315msgstr "Югозапад"
3316
3317#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:287
3318msgid "Spin Button"
3319msgstr "Брояч"
3320
3321#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:288
3322msgid "Splash Screen"
3323msgstr "Начален екран"
3324
3325#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:289
3326msgid "Spline"
3327msgstr "Плавна"
3328
3329#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:290
3330msgid "Spread"
3331msgstr "Разтегнат"
3332
3333#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:291 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:55
3334msgid "Start"
3335msgstr "В началото"
3336
3337#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:292
3338msgid "Static"
3339msgstr "Статична"
3340
3341#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:293
3342msgid "Status Bar"
3343msgstr "Лента за състояние"
3344
3345#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:295
3346msgid "Stock Button"
3347msgstr "Стандартен бутон"
3348
3349#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:297
3350msgid "Stock Item"
3351msgstr "Стандартен обект"
3352
3353#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:298
3354msgid "Structure"
3355msgstr "Структура"
3356
3357#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:299
3358msgid "Substructure"
3359msgstr "Подструктура"
3360
3361#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:300
3362msgid "Subwindow Of"
3363msgstr "Подпрозорец на"
3364
3365#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:301
3366msgid "Summary"
3367msgstr "Обобщение"
3368
3369#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:302
3370msgid "Table"
3371msgstr "Таблица"
3372
3373#. Text of the textview
3374#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:304 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:58
3375msgid "Text"
3376msgstr "Текст"
3377
3378#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:305
3379msgid "Text Entry"
3380msgstr "Поле за въвеждане на текст"
3381
3382#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:306
3383msgid "Text View"
3384msgstr "Текстово поле"
3385
3386#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:307
3387msgid "Text below icons"
3388msgstr "Текст под иконите"
3389
3390#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:309
3391msgid "Text only"
3392msgstr "Само текст"
3393
3394#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:310
3395msgid "The items in this combo box"
3396msgstr "Обектите в това падащо меню"
3397
3398#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:311
3399msgid "The number of items in the box"
3400msgstr "Броят на обектите в кутията"
3401
3402#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:312
3403msgid "The number of pages in the notebook"
3404msgstr "Броят на страниците в бележника"
3405
3406#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:313
3407msgid "The page position in the Assistant"
3408msgstr "Позицията на страницата в помощника"
3409
3410#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:314
3411msgid "The pango attributes for this label"
3412msgstr "Атрибутите на pango за този етикет"
3413
3414#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:315
3415msgid "The position of the menu item in the menu shell"
3416msgstr "Позицията на елемента от менюто в обвивката на менюто"
3417
3418#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:316
3419msgid "The position of the tool item in the toolbar"
3420msgstr "Позицията на инструмента в лентата с инструменти"
3421
3422#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:317
3423msgid "The response ID of this button in a dialog"
3424msgstr "Идентификатор на отговор за този бутон в диалоговия прозорец"
3425
3426#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:318
3427msgid "The stock item for this button"
3428msgstr "Стандартният обект за този бутон"
3429
3430#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:319
3431msgid "The stock item for this image"
3432msgstr "Стандартният обект за това изображение"
3433
3434#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:320
3435msgid "The text of the menu item"
3436msgstr "Текстът на елемента от менюто"
3437
3438#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:321
3439msgid "The text to display"
3440msgstr "Текстът, който да се изобразява"
3441
3442#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:322
3443msgid "Toggle Button"
3444msgstr "Бутон за превключване"
3445
3446#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:323
3447msgid "Toggle Tool Button"
3448msgstr "Бутон за превключване на инструмент"
3449
3450#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:324
3451msgid "Tool Bar"
3452msgstr "Лента с инструменти"
3453
3454#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:325
3455msgid "Tool Button"
3456msgstr "Бутон за инструмент"
3457
3458#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:326
3459msgid "Toolbar"
3460msgstr "Лента с инструменти"
3461
3462#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:327
3463msgid "Tooltip"
3464msgstr "Подсказка"
3465
3466#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:328 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:16
3467msgid "Top"
3468msgstr "Горе"
3469
3470#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:329
3471msgid "Top Left"
3472msgstr "Горе вляво"
3473
3474#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:330
3475msgid "Top Level"
3476msgstr "От най-горно ниво"
3477
3478#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:331
3479msgid "Top Right"
3480msgstr "Горе вдясно"
3481
3482#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:332
3483msgid "Top to Bottom"
3484msgstr "Отгоре надолу"
3485
3486#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:333
3487msgid "Toplevels"
3488msgstr "От най-горното ниво"
3489
3490#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:334
3491msgid "Tree View"
3492msgstr "Дървовиден изглед"
3493
3494#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:335
3495msgid "Up"
3496msgstr "Горе"
3497
3498#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:336
3499msgid "Use Underline"
3500msgstr "Използване на подчертаване"
3501
3502#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:337
3503msgid "Utility"
3504msgstr "Сечиво"
3505
3506#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:338 ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:17
3507msgid "Vertical"
3508msgstr "Вертикална"
3509
3510#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:339
3511msgid "Vertical Box"
3512msgstr "Вертикална кутия"
3513
3514#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:340
3515msgid "Vertical Button Box"
3516msgstr "Вертикална кутия с бутони"
3517
3518#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:341
3519msgid "Vertical Panes"
3520msgstr "Вертикални пана"
3521
3522#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:342
3523msgid "Vertical Ruler"
3524msgstr "Вертикална линийка"
3525
3526#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:343
3527msgid "Vertical Scale"
3528msgstr "Вертикално мащабиране"
3529
3530#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:344
3531msgid "Vertical Scrollbar"
3532msgstr "Вертикална лента за придвижване"
3533
3534#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:345
3535msgid "Vertical Separator"
3536msgstr "Вертикален разделител"
3537
3538#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:346
3539msgid "Viewport"
3540msgstr "Изглед"
3541
3542#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:347
3543msgid "Visibility Notify"
3544msgstr "Уведомление при видимост"
3545
3546#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:348
3547msgid "Volume Button"
3548msgstr "Бутон за силата на звука"
3549
3550#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:349 ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:72
3551msgid "Warning"
3552msgstr "Предупреждение"
3553
3554#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:350
3555msgid "West"
3556msgstr "Запад"
3557
3558#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:352
3559msgid "Window"
3560msgstr "Прозорец"
3561
3562#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:353
3563msgid "Word"
3564msgstr "Дума"
3565
3566#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:354
3567msgid "Word Character"
3568msgstr "Знак от дума"
3569
3570#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:355
3571msgid "Yes, No"
3572msgstr "Да, Не"
3573
3574#: ../plugins/gtk+/gtk+.xml.in.h:356
3575msgid ""
3576"You can mark this as translatable and set one name/address if you want to "
3577"show a translation specific translator, otherwise you should list all "
3578"translators and unmark this string for translation"
3579msgstr ""
3580"Може да отбележите това като преводим низ, където да се изобразява име и "
3581"адрес на преводача на конкретния език. В противен случай би трябвало да "
3582"изпишете всички преводачи и да премахнете маркировката „Преводим“ за този "
3583"низ."
3584
3585#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:1
3586msgid "GTK+ Unix Print Toplevels"
3587msgstr "Елементи от горно ниво на „Печат за Юникс“"
3588
3589#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:2
3590msgid "Page Setup Dialog"
3591msgstr "Прозорец за настройки на страницата"
3592
3593#: ../plugins/gtk+/gtkunixprint.xml.in.h:3
3594msgid "Print Dialog"
3595msgstr "Прозорец за разпечатване"
3596
3597#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:292
3598msgid "Status Message."
3599msgstr "Съобщение за състояние."
3600
3601#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:659
3602msgid "The position in the druid"
3603msgstr "Позицията в помощника"
3604
3605#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1011
3606msgid "Message box type"
3607msgstr "Вид кутия за съобщение"
3608
3609#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1012
3610msgid "The type of the message box"
3611msgstr "Видът на кутията за съобщение"
3612
3613#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1220
3614msgid "This property is valid only in font information mode"
3615msgstr "Това свойство е валидно само в режим на информация за шрифта"
3616
3617#. This is deprecated
3618#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1308 ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:22
3619msgid "Selection Mode"
3620msgstr "Режим на избиране"
3621
3622#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1309
3623msgid "Choose the Selection Mode"
3624msgstr "Избор на режима на избиране"
3625
3626#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1446
3627msgid "Placement"
3628msgstr "Разполагане"
3629
3630#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1447
3631msgid "Choose the BonoboDockPlacement type"
3632msgstr "Избор на тип BonoboDockPlacement"
3633
3634#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1475
3635msgid "Behavior"
3636msgstr "Поведение"
3637
3638#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1476
3639msgid "Choose the BonoboDockItemBehavior type"
3640msgstr "Избор на тип BonoboDockItemBehavior"
3641
3642#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1485
3643msgid "Pack Type"
3644msgstr "Тип пакетиране"
3645
3646#: ../plugins/gnome/glade-gnome.c:1486
3647msgid "Choose the Pack Type"
3648msgstr "Избор на тип пакетиране"
3649
3650#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:1
3651msgid "24-Hour Format"
3652msgstr "Формат „24 часа“"
3653
3654#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:4
3655msgid "Contents Background Color"
3656msgstr "Цвят на фона на съдържанието"
3657
3658#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:6
3659msgid "Dither"
3660msgstr "Смесване"
3661
3662#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:10
3663msgid "File"
3664msgstr "Файл"
3665
3666#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:12
3667msgid "Font Information"
3668msgstr "Информация за шрифта"
3669
3670#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:13
3671msgid "GNOME About"
3672msgstr "Прозорец „Относно“"
3673
3674#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:14
3675msgid "GNOME App"
3676msgstr "Програма за GNOME"
3677
3678#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:15
3679msgid "GNOME App Bar"
3680msgstr "Лента за състояние"
3681
3682#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:16
3683msgid "GNOME Color Picker"
3684msgstr "Избор на цвят"
3685
3686#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:17
3687msgid "GNOME Date Edit"
3688msgstr "Редактиране на дата"
3689
3690#. Deprecated Widget Classes :)
3691#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:19
3692msgid "GNOME Dialog"
3693msgstr "Диалогов прозорец"
3694
3695#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:20
3696msgid "GNOME Druid"
3697msgstr "Помощник"
3698
3699#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:21
3700msgid "GNOME Druid Page Edge"
3701msgstr "Край на страницата в помощника"
3702
3703#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:22
3704msgid "GNOME Druid Page Standard"
3705msgstr "Стандартна страница в помощника"
3706
3707#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:23
3708msgid "GNOME File Entry"
3709msgstr "Избор на файл"
3710
3711#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:24
3712msgid "GNOME Font Picker"
3713msgstr "Избор на шрифт"
3714
3715#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:25
3716msgid "GNOME HRef"
3717msgstr "Бутон с хипервръзка"
3718
3719#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:26
3720msgid "GNOME Icon Entry"
3721msgstr "Бутон за избор на икона"
3722
3723#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:27
3724msgid "GNOME Icon Selection"
3725msgstr "Избор на икона"
3726
3727#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:28
3728msgid "GNOME Message Box"
3729msgstr "Кутия за съобщение"
3730
3731#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:29
3732msgid "GNOME Pixmap"
3733msgstr "Карта с пиксели"
3734
3735#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:30
3736msgid "GNOME Pixmap Entry"
3737msgstr "Въвеждане на карта с пиксели"
3738
3739#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:31
3740msgid "GNOME Property Box"
3741msgstr "Прозорец за настройки"
3742
3743#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:32
3744msgid "GNOME UI Obsolete"
3745msgstr "ГИ на GNOME (извън употреба)"
3746
3747#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:33
3748msgid "GNOME User Interface"
3749msgstr "ГИ на GNOME"
3750
3751#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:34
3752msgid "Generic"
3753msgstr "С общо предназначение"
3754
3755#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:35
3756msgid "Information"
3757msgstr "Информация"
3758
3759#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:36
3760msgid "Logo"
3761msgstr "Лого"
3762
3763#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:37
3764msgid "Logo Background Color"
3765msgstr "Цвят на фона на логото"
3766
3767#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:38
3768msgid "Max Saved"
3769msgstr "Максимален брой запазени"
3770
3771#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:39
3772msgid "Message"
3773msgstr "Съобщение"
3774
3775#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:40
3776msgid "Monday First"
3777msgstr "Седмицата започва в понеделник"
3778
3779#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:44
3780msgid "Padding"
3781msgstr "Обшивка"
3782
3783#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:45
3784msgid "Pixmap"
3785msgstr "Карта с пиксели"
3786
3787#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:47
3788msgid "Program Name"
3789msgstr "Име на програмата"
3790
3791#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:48
3792msgid "Program Version"
3793msgstr "Версия на програмата"
3794
3795#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:51
3796msgid "Scaled Height"
3797msgstr "Височина на мащабирането"
3798
3799#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:52
3800msgid "Scaled Width"
3801msgstr "Широчина на мащабирането"
3802
3803#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:54
3804msgid "Show Time"
3805msgstr "Показване на времето"
3806
3807#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:56
3808msgid "StatusBar"
3809msgstr "Лента за състояние"
3810
3811#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:57
3812msgid "Store Config"
3813msgstr "Запазване на конфигурацията"
3814
3815#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:59
3816msgid "Text Foreground Color"
3817msgstr "Цвят на текста"
3818
3819#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:60
3820msgid "The height to scale the pixmap to"
3821msgstr "Височината, до която да се мащабира изображението"
3822
3823#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:61
3824msgid "The maximum number of history entries saved"
3825msgstr "Максималният брой последно използвани обекти, които да се запазват"
3826
3827#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:62
3828msgid "The pixmap file"
3829msgstr "Файл на картата с пиксели (изображението)"
3830
3831#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:63
3832msgid "The width to scale the pixmap to"
3833msgstr "Широчината, до която да се мащабира изображението"
3834
3835#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:65
3836msgid "Title Foreground Color"
3837msgstr "Цвят на заглавието"
3838
3839#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:66
3840msgid "Top Watermark"
3841msgstr "Горна отметка"
3842
3843#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:67
3844msgid "Unknown"
3845msgstr "Неизвестен"
3846
3847#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:68
3848msgid "Use Alpha"
3849msgstr "Използване на алфа"
3850
3851#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:69
3852msgid ""
3853"Used to pass around information about the position of a GnomeDruidPage "
3854"within the overall GnomeDruid. This enables the correct \"surrounding\" "
3855"content for the page to be drawn"
3856msgstr ""
3857"Използва се за задаване на информация относно позицията на GnomeDruidPage "
3858"спрямо помощника. Това позволява изобразяването на правилното „обкръжение“ "
3859"на страницата."
3860
3861#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:70
3862msgid "User"
3863msgstr "По избор на потребителя"
3864
3865#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:71
3866msgid "User Widget"
3867msgstr "Потребителски графичен обект"
3868
3869#: ../plugins/gnome/gnome.xml.in.h:73
3870msgid "Watermark"
3871msgstr "Воден знак"
3872
3873#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:4
3874msgid "Exclusive"
3875msgstr "Специален"
3876
3877#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:5
3878msgid "Floating"
3879msgstr "Плаващ"
3880
3881#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:9
3882msgid "Locked"
3883msgstr "Заключен"
3884
3885#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:10
3886msgid "Never Floating"
3887msgstr "Никога плаващ"
3888
3889#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:11
3890msgid "Never Horizontal"
3891msgstr "Никога хоризонтален"
3892
3893#: ../plugins/gnome/bonobo.xml.in.h:12
3894msgid "Never Vertical"
3895msgstr "Никога вертикален"
3896
3897#. This is deprecated
3898#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:4
3899msgid "Column Spacing"
3900msgstr "Разстояние между колоните"
3901
3902#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:5
3903msgid "GNOME Canvas"
3904msgstr "Канава на GNOME"
3905
3906#. This is deprecated
3907#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:7
3908msgid "GNOME Icon List"
3909msgstr "Списък с икони"
3910
3911#. This is deprecated
3912#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:9
3913msgid "Icon Width"
3914msgstr "Ширина на икона"
3915
3916#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:10
3917msgid "If the icon text can be edited by the user"
3918msgstr "Дали текстът на иконата може да се редактира от потребителя"
3919
3920#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:11
3921msgid ""
3922"If the icon text is static, in which case it will not be copied by the "
3923"GnomeIconList"
3924msgstr ""
3925"Ако текстът на иконата е статичен, в кой случай той няма да бъде копиран от "
3926"GnomeIconList"
3927
3928#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:12
3929msgid "Max X"
3930msgstr "Макс X"
3931
3932#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:13
3933msgid "Max Y"
3934msgstr "Макс Y"
3935
3936#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:14
3937msgid "Min X"
3938msgstr "Мин X"
3939
3940#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:15
3941msgid "Min Y"
3942msgstr "Мин Y"
3943
3944#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:18
3945msgid "Pixels per unit"
3946msgstr "Пиксели за елемент"
3947
3948#. This is deprecated
3949#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:20
3950msgid "Row Spacing"
3951msgstr "Разстояние между редовете"
3952
3953#. This is deprecated
3954#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:26
3955msgid "Text Editable"
3956msgstr "Редактируем текст"
3957
3958#. This is deprecated
3959#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:28
3960msgid "Text Spacing"
3961msgstr "Разстояние между текста"
3962
3963#. This is deprecated
3964#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:30
3965msgid "Text Static"
3966msgstr "Статичен текст"
3967
3968#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:31
3969msgid "The maximum x coordinate"
3970msgstr "Максималните координати по X"
3971
3972#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:32
3973msgid "The maximum y coordinate"
3974msgstr "Максималните координати по Y"
3975
3976#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:33
3977msgid "The minimum x coordinate"
3978msgstr "Минималните координати по X"
3979
3980#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:34
3981msgid "The minimum y coordinate"
3982msgstr "Минималните координати по Y"
3983
3984#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:35
3985msgid "The number of pixels between columns of icons"
3986msgstr "Броят пиксели между колоните от икони"
3987
3988#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:36
3989msgid "The number of pixels between rows of icons"
3990msgstr "Броят пиксели между редовете от икони"
3991
3992#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:37
3993msgid "The number of pixels between the text and the icon"
3994msgstr "Броят пиксели между текста и иконата"
3995
3996#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:38
3997msgid "The number of pixels corresponding to one unit"
3998msgstr "Броят пиксели, съответстващи на един елемент"
3999
4000#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:39
4001msgid "The selection mode"
4002msgstr "Режимът на избиране"
4003
4004#: ../plugins/gnome/canvas.xml.in.h:40
4005msgid "The width of each icon"
4006msgstr "Широчината на всяка икона"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.