source: gnome/trunk/gedit.trunk.bg.po @ 1678

Last change on this file since 1678 was 1678, checked in by Александър Шопов, 14 years ago

gedit: за подаване

File size: 174.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gedit package.
4# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org> 2004, 2005, 2007.
7# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gedit trunk\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2008-09-12 16:14+0300\n"
16"PO-Revision-Date: 2008-09-12 16:10+0300\n"
17"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
25msgid "Edit text files"
26msgstr "Редактиране на текстови файлове"
27
28#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:755
29msgid "Text Editor"
30msgstr "Текстов редактор"
31
32#: ../data/gedit.schemas.in.h:1
33msgid ""
34"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
35"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
36msgstr ""
37"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
38"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
39
40#: ../data/gedit.schemas.in.h:2 ../gedit/gedit-plugin-manager.c:795
41msgid "Active plugins"
42msgstr "Включени приставки"
43
44#: ../data/gedit.schemas.in.h:3
45msgid "Auto Detected Encodings"
46msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
47
48#: ../data/gedit.schemas.in.h:4
49msgid "Auto Save"
50msgstr "Автоматично запазване"
51
52#: ../data/gedit.schemas.in.h:5
53msgid "Auto Save Interval"
54msgstr "Интервал за автоматично запазване"
55
56#: ../data/gedit.schemas.in.h:6
57msgid "Auto indent"
58msgstr "Автоматичен отстъп"
59
60#: ../data/gedit.schemas.in.h:7
61msgid "Backup Copy Extension"
62msgstr "Разширение на резервните копия"
63
64#: ../data/gedit.schemas.in.h:8
65msgid "Body Font for Printing"
66msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
67
68#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
69msgid "Bottom Panel is Visible"
70msgstr "Долният панел е видим"
71
72#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
73msgid "Create Backup Copies"
74msgstr "Създаване на резервни копия"
75
76#: ../data/gedit.schemas.in.h:11
77msgid "Display Line Numbers"
78msgstr "Показване на номера на редовете"
79
80#: ../data/gedit.schemas.in.h:12
81msgid "Display Right Margin"
82msgstr "Показване на дясна граница"
83
84#: ../data/gedit.schemas.in.h:13
85msgid "Editor Font"
86msgstr "Шрифт на редактора"
87
88#: ../data/gedit.schemas.in.h:14
89msgid "Enable Search Highlighting"
90msgstr "Включване на отбелязването при търсене"
91
92#: ../data/gedit.schemas.in.h:15
93msgid "Enable Syntax Highlighting"
94msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
95
96#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
97msgid "Encodings shown in menu"
98msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
99
100#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
101msgid ""
102"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
103"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
104msgstr ""
105"Файлово разширение, което да се използва при създаването на резервни копия. "
106"Важи само при включена опция „Създаване на резервни копия“."
107
108#: ../data/gedit.schemas.in.h:18
109msgid "Header Font for Printing"
110msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
111
112#: ../data/gedit.schemas.in.h:19
113msgid "Highlight Current Line"
114msgstr "Осветяване на текущия ред"
115
116#: ../data/gedit.schemas.in.h:20
117msgid "Highlight Matching Bracket"
118msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
119
120#: ../data/gedit.schemas.in.h:21
121msgid ""
122"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
123"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
124"lines."
125msgstr ""
126"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
127"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
128
129#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
130msgid "Insert spaces"
131msgstr "Вмъкване на интервали"
132
133#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
134msgid "Line Number Font for Printing"
135msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
136
137#: ../data/gedit.schemas.in.h:24
138msgid "Line Wrapping Mode"
139msgstr "Режим с пренасяне"
140
141#: ../data/gedit.schemas.in.h:25
142msgid ""
143"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
144"writable by default."
145msgstr ""
146"Списък със схеми на VFS, които gedit поддържа с възможност за запис. "
147"Стандартно схемата „file“ позволява запис."
148
149#: ../data/gedit.schemas.in.h:26
150msgid ""
151"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
152"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
153msgstr ""
154"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
155"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
156"на дадена приставка."
157
158#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
159msgid ""
160"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
161"Only recognized encodings are used."
162msgstr ""
163"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
164"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
165"кодирания на знаци."
166
167#: ../data/gedit.schemas.in.h:28
168msgid "Max Number of Undo Actions"
169msgstr "Максимален брой връщания назад"
170
171#: ../data/gedit.schemas.in.h:29
172msgid "Maximum Recent Files"
173msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
174
175#: ../data/gedit.schemas.in.h:30
176msgid ""
177"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
178"\" for unlimited number of actions."
179msgstr ""
180"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
181"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
182
183#: ../data/gedit.schemas.in.h:31
184msgid ""
185"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
186"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
187msgstr ""
188"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
189"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
190"нататък"
191
192#. Translators: This is the Editor Font.
193#. This is a Pango font
194#: ../data/gedit.schemas.in.h:34
195msgid "Monospace 12"
196msgstr "Monospace 12"
197
198#. Translators: This is the Body font for printing.
199#. This is a Pango font.
200#: ../data/gedit.schemas.in.h:37
201msgid "Monospace 9"
202msgstr "Monospace 9"
203
204#: ../data/gedit.schemas.in.h:38
205msgid ""
206"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
207"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
208msgstr ""
209"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
210"Важи ефект само при включена опция „Автоматично запазване“."
211
212#: ../data/gedit.schemas.in.h:39
213msgid "Print Header"
214msgstr "Печатане на горен колонтитул"
215
216#: ../data/gedit.schemas.in.h:40
217msgid "Print Line Numbers"
218msgstr "Печатане на номера на редове"
219
220#: ../data/gedit.schemas.in.h:41
221msgid "Print Syntax Highlighting"
222msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
223
224#: ../data/gedit.schemas.in.h:42
225msgid "Printing Line Wrapping Mode"
226msgstr "Режим с пренасяне при печат"
227
228#: ../data/gedit.schemas.in.h:43
229msgid "Restore Previous Cursor Position"
230msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
231
232#: ../data/gedit.schemas.in.h:44
233msgid "Right Margin Position"
234msgstr "Позиция на дясната граница"
235
236#. Translators: This is the Header font for printing.
237#. This is a Pango font.
238#: ../data/gedit.schemas.in.h:47
239msgid "Sans 11"
240msgstr "Sans 11"
241
242#. Translators: This is the Line Number font for printing.
243#. This is a Pango font.
244#: ../data/gedit.schemas.in.h:50
245msgid "Sans 8"
246msgstr "Sans 8"
247
248#: ../data/gedit.schemas.in.h:51
249msgid "Side Pane is Visible"
250msgstr "Страничният панел е видим."
251
252#: ../data/gedit.schemas.in.h:52
253msgid "Smart Home End"
254msgstr "Умни „Home“ и „End“"
255
256#: ../data/gedit.schemas.in.h:53
257msgid ""
258"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
259"file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only recognized "
260"encodings are used."
261msgstr ""
262"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
263"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
264"Използват се само познати кодирания на знаци."
265
266#: ../data/gedit.schemas.in.h:54
267msgid ""
268"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
269"\"DISABLED\" to always move at the start/end of the line, \"AFTER\" to move "
270"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
271"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
272"pressed, \"BEFORE\" to move to the start/end of the text before moving to "
273"the start/end of the line and \"ALWAYS\" to always move to the start/end of "
274"the text instead of the start/end of the line."
275msgstr ""
276"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“ "
277"втори път спрямо началото/края на текста и реда. „DISABLED“ (изключване) "
278"означава курсорът винаги да се придвижва в началото/края на реда, "
279"„AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след отиването в "
280"началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/края на "
281"текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) винаги да "
282"се придвижва в началото на текста, а не на реда."
283
284#: ../data/gedit.schemas.in.h:55
285msgid ""
286"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
287"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
288"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
289"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
290"here."
291msgstr ""
292"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
293"„GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите "
294"на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че "
295"стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са "
296"изписани точно, както ги виждате тук."
297
298#: ../data/gedit.schemas.in.h:56
299msgid ""
300"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
301"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
302"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
303"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
304"here."
305msgstr ""
306"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
307"Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос "
308"на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте "
309"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
310"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
311
312#: ../data/gedit.schemas.in.h:57
313msgid ""
314"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
315msgstr ""
316"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
317
318#: ../data/gedit.schemas.in.h:58
319msgid ""
320"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
321"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
322msgstr ""
323"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
324"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
325
326#: ../data/gedit.schemas.in.h:59
327msgid ""
328"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
329"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
330msgstr ""
331"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
332"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
333
334#: ../data/gedit.schemas.in.h:60
335msgid ""
336"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
337"in the \"Recent Files\" submenu."
338msgstr ""
339"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
340"подменюто „Последни файлове“."
341
342#: ../data/gedit.schemas.in.h:61
343msgid ""
344"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
345"characters."
346msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
347
348#: ../data/gedit.schemas.in.h:62
349msgid "Specifies the position of the right margin."
350msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
351
352#: ../data/gedit.schemas.in.h:63
353msgid "Status Bar is Visible"
354msgstr "Лентата на състоянието е видима"
355
356#: ../data/gedit.schemas.in.h:64
357msgid "Style Scheme"
358msgstr "Стилови схеми"
359
360#: ../data/gedit.schemas.in.h:65
361msgid ""
362"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
363"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
364"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
365"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
366"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
367"mentioned here."
368msgstr ""
369"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
370"„GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стандартния стил на системата, "
371"„GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ за "
372"икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с приоритетен "
373"текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
374"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
375
376#: ../data/gedit.schemas.in.h:66
377msgid "Tab Size"
378msgstr "Размер на табулатора"
379
380#: ../data/gedit.schemas.in.h:67
381msgid "The id of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
382msgstr ""
383"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
384"оцветяване на текста."
385
386#: ../data/gedit.schemas.in.h:68
387msgid "Toolbar Buttons Style"
388msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
389
390#: ../data/gedit.schemas.in.h:69
391msgid "Toolbar is Visible"
392msgstr "Лентата с инструменти е видима"
393
394#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
395msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
396msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
397
398#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
399msgid "Use Default Font"
400msgstr "Използване на стандартния шрифт"
401
402#: ../data/gedit.schemas.in.h:72
403msgid ""
404"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
405"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
406"option."
407msgstr ""
408"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
409"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
410
411#: ../data/gedit.schemas.in.h:73
412msgid ""
413"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
414"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
415msgstr ""
416"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
417"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
418
419#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
420msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
421msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
422
423#: ../data/gedit.schemas.in.h:75
424msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
425msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
426
427#: ../data/gedit.schemas.in.h:76
428msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
429msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
430
431#: ../data/gedit.schemas.in.h:77
432msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
433msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
434
435#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
436msgid ""
437"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
438msgstr ""
439"Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст."
440
441#: ../data/gedit.schemas.in.h:79
442msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
443msgstr "Дали gedit трябва да осветява съответстващата скоба."
444
445#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
446msgid "Whether gedit should highlight the current line."
447msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред."
448
449#: ../data/gedit.schemas.in.h:81
450msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
451msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
452
453#: ../data/gedit.schemas.in.h:82
454msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
455msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
456
457#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
458msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
459msgstr ""
460"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
461
462#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
463msgid ""
464"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
465"loaded."
466msgstr ""
467"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
468"файл."
469
470#: ../data/gedit.schemas.in.h:85
471msgid ""
472"Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
473msgstr "Дали долния панел да бъде видим."
474
475#: ../data/gedit.schemas.in.h:86
476msgid ""
477"Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
478msgstr ""
479"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
480
481#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
482msgid ""
483"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
484msgstr ""
485"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
486"видима."
487
488#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
489msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
490msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
491
492#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
493msgid ""
494"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
495"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
496"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
497"font."
498msgstr ""
499"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
500"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
501"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
502
503#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
504msgid "Writable VFS schemes"
505msgstr "Схеми на VFS позволяващи запис"
506
507#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
508#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
509#: ../data/gedit.schemas.in.h:93
510msgid "[ISO-8859-15]"
511msgstr "[UTF-*,WINDOWS-1251,ISO-8859-15,UTF-16]"
512
513#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
514#. for auto-detecting the encoding of a file. You may want to customize it adding
515#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
516#. for the Chinese      translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
517#. (covering English and most Western European languages) if you think people
518#. in you country will rarely use it.
519#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
520#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
521#. Only recognized encodings are used.
522#. See http://svn.gnome.org/viewcvs/gedit/trunk/gedit/gedit-encodings.c?view=markup for
523#. a list of supported encodings
524#: ../data/gedit.schemas.in.h:105
525msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
526msgstr "[UTF-8,WINDOWS-1251,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
527
528#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
529msgid "Logout _without Saving"
530msgstr "Изход _без запазване"
531
532#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:144
533msgid "_Cancel Logout"
534msgstr "_Отказване на изход"
535
536#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:151
537msgid "Close _without Saving"
538msgstr "_Без запазване"
539
540#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:211
541msgid "Question"
542msgstr "Въпрос"
543
544#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:411
545#, c-format
546msgid ""
547"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
548msgid_plural ""
549"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
550"lost."
551msgstr[0] ""
552"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
553"загубени безвъзвратно."
554msgstr[1] ""
555"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
556"загубени безвъзвратно."
557
558#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:420
559msgid ""
560"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
561msgstr ""
562"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
563"загубени безвъзвратно."
564
565#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:426
566#, c-format
567msgid ""
568"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
569"permanently lost."
570msgid_plural ""
571"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
572"permanently lost."
573msgstr[0] ""
574"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
575"бъдат загубени безвъзвратно."
576msgstr[1] ""
577"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
578"бъдат загубени безвъзвратно."
579
580#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:436
581#, c-format
582msgid ""
583"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
584msgid_plural ""
585"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
586"lost."
587msgstr[0] ""
588"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
589"загубени безвъзвратно."
590msgstr[1] ""
591"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
592"загубени безвъзвратно."
593
594#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:451
595msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
596msgstr ""
597"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
598"безвъзвратно."
599
600#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:457
601#, c-format
602msgid ""
603"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
604"permanently lost."
605msgid_plural ""
606"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
607"permanently lost."
608msgstr[0] ""
609"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
610"загубени безвъзвратно."
611msgstr[1] ""
612"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
613"загубени безвъзвратно."
614
615#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:472
616#, c-format
617msgid ""
618"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
619msgid_plural ""
620"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
621msgstr[0] ""
622"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
623"безвъзвратно."
624msgstr[1] ""
625"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
626"загубени безвъзвратно."
627
628#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:515
629#, c-format
630msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
631msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
632
633#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:520
634#, c-format
635msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
636msgstr ""
637"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
638
639#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:534
640#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:745
641msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
642msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
643
644#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:700
645#, c-format
646msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
647msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
648msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
649msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
650
651#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
652#, c-format
653msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
654msgid_plural ""
655"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
656msgstr[0] ""
657"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
658msgstr[1] ""
659"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
660"затварянето?"
661
662#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:724
663msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
664msgstr "Документи с _незапазени промени:"
665
666#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:726
667msgid "S_elect the documents you want to save:"
668msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
669
670#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:747
671msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
672msgstr ""
673"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
674"безвъзвратно."
675
676#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:319
677msgid "Character Codings"
678msgstr "Кодиране на знаците"
679
680#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:378
681#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:439
682msgid "_Description"
683msgstr "_Описание"
684
685#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:387
686#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:448
687msgid "_Encoding"
688msgstr "_Кодиране"
689
690#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
691msgid "A_vailable encodings:"
692msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
693
694#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
695msgid "Character codings"
696msgstr "Кодиране на знаците"
697
698#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
699msgid "E_ncodings shown in menu:"
700msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
701
702#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:136
703#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:3
704msgid "Open Location"
705msgstr "Отваряне на местоположение"
706
707#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:1
708msgid "Ch_aracter coding:"
709msgstr "Кодиране на _знаците:"
710
711#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:2
712msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
713msgstr "Въведете местопо_ложението (адреса) на файла:"
714
715#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:570
716msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
717msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт използва редактора"
718
719#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:580
720#, c-format
721msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
722msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
723
724#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:783
725msgid "The selected color scheme cannot be installed."
726msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
727
728#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:808
729msgid "Add Scheme"
730msgstr "Добавяне на схема"
731
732#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:815
733msgid "A_dd Scheme"
734msgstr "_Добавяне на схема"
735
736#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:823
737msgid "Color Scheme Files"
738msgstr "Файлове на цветова схема"
739
740#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:830
741#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:51
742msgid "All Files"
743msgstr "Всички файлове"
744
745#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:875
746#, c-format
747msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
748msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
749
750#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1084
751msgid "gedit Preferences"
752msgstr "Настройки на gedit"
753
754#. ex:ts=4:et:
755#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
756#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:1
757#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
758#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1 ../plugins/time/time.ui.h:1
759msgid "    "
760msgstr "    "
761
762#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
763msgid "<b>Automatic Indentation</b>"
764msgstr "<b>Автоматичен отстъп</b>"
765
766#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
767msgid "<b>Bracket Matching</b>"
768msgstr "<b>Съответстващи скоби</b>"
769
770#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
771msgid "<b>Current Line</b>"
772msgstr "<b>Текущ ред</b>"
773
774#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
775msgid "<b>File Saving</b>"
776msgstr "<b>Запазване на файлове</b>"
777
778#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
779msgid "<b>Font</b>"
780msgstr "<b>Шрифт</b>"
781
782#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
783#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
784msgid "<b>Line Numbers</b>"
785msgstr "<b>Номера на редовете</b>"
786
787#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
788msgid "<b>Right Margin</b>"
789msgstr "<b>Дясна граница</b>"
790
791#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
792msgid "<b>Tab Stops</b>"
793msgstr "<b>Табулатори</b>"
794
795#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
796#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:5
797msgid "<b>Text Wrapping</b>"
798msgstr "<b>Режим с пренасяне</b>"
799
800#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
801msgid "<span weight=\"bold\">Color Scheme</span>"
802msgstr "<span weight=\"bold\">Цветова схема</span>"
803
804#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
805msgid "Create a _backup copy of files before saving"
806msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
807
808#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
809msgid "Display right _margin"
810msgstr "Показване на _дясна граница"
811
812#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
813#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
814msgid "Do not _split words over two lines"
815msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
816
817#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
818msgid "Editor"
819msgstr "Редактор"
820
821#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
822msgid "Editor _font: "
823msgstr "_Шрифт на редактора:"
824
825#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
826#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:7
827msgid "Enable text _wrapping"
828msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
829
830#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
831msgid "Font & Colors"
832msgstr "Шрифт и цветове"
833
834#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
835msgid "Highlight current _line"
836msgstr "Отбелязване на _текущия ред"
837
838#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
839msgid "Highlight matching _bracket"
840msgstr "Осветяване на съответства_щите скоби"
841
842#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
843msgid "Insert _spaces instead of tabs"
844msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
845
846#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
847msgid "Pick the editor font"
848msgstr "Избор на шрифт за редактора"
849
850#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
851msgid "Plugins"
852msgstr "Приставки"
853
854#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
855msgid "Preferences"
856msgstr "Предпочитани настройки"
857
858#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
859msgid "View"
860msgstr "Изглед"
861
862#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
863msgid "_Add..."
864msgstr "_Добавяне…"
865
866#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:27
867msgid "_Autosave files every"
868msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
869
870#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
871msgid "_Display line numbers"
872msgstr "Показване на _номера на редовете"
873
874#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
875msgid "_Enable automatic indentation"
876msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
877
878#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:30
879msgid "_Right margin at column:"
880msgstr "Дясна _граница при колона:"
881
882#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:31
883msgid "_Tab width:"
884msgstr "_Широчина на табулатора:"
885
886#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:32
887msgid "_minutes"
888msgstr "_минути"
889
890#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:301
891#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1363
892msgid "Replace"
893msgstr "Замяна"
894
895#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:312 ../gedit/gedit-window.c:1361
896msgid "Find"
897msgstr "Търсене"
898
899#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:408
900msgid "Replace _All"
901msgstr "Замяна на _всички"
902
903#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:409
904#: ../gedit/gedit-commands-file.c:657
905msgid "_Replace"
906msgstr "_Замяна"
907
908#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:1
909msgid "Match _entire word only"
910msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
911
912#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:3
913msgid "Replace All"
914msgstr "Замяна на всички"
915
916#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:4
917msgid "Replace _with: "
918msgstr "_Замяна с:"
919
920#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:5
921msgid "Search _backwards"
922msgstr "Търсене наза_д"
923
924#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:6
925msgid "_Match case"
926msgstr "Зачитане на главни/_малки"
927
928#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:7
929msgid "_Search for: "
930msgstr "_Търсене за: "
931
932#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:8
933msgid "_Wrap around"
934msgstr "_След края — от началото"
935
936#: ../gedit/gedit.c:73
937msgid ""
938"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
939"command line"
940msgstr ""
941"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
942"                                    използвано при отварянето на файлове "
943"чрез\n"
944"                                    командния ред"
945
946#: ../gedit/gedit.c:73
947msgid "ENCODING"
948msgstr "КОДИРАНЕ"
949
950#: ../gedit/gedit.c:76
951msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
952msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
953
954#: ../gedit/gedit.c:79
955msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
956msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
957
958#: ../gedit/gedit.c:82
959msgid "[FILE...]"
960msgstr "[ФАЙЛ…]"
961
962#: ../gedit/gedit.c:114
963#, c-format
964msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
965msgstr "%s: невалидно зададено файлово име или адрес.\n"
966
967#: ../gedit/gedit.c:126
968#, c-format
969msgid "%s: invalid encoding.\n"
970msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
971
972#. Setup command line options
973#: ../gedit/gedit.c:469
974msgid "- Edit text files"
975msgstr "— редактиране на текстови файлове"
976
977#: ../gedit/gedit.c:478
978#, c-format
979msgid ""
980"%s\n"
981"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
982msgstr ""
983"%s\n"
984"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
985
986#: ../gedit/gedit-commands-file.c:257
987#, c-format
988msgid "Loading file '%s'…"
989msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
990
991#: ../gedit/gedit-commands-file.c:266
992#, c-format
993msgid "Loading %d file…"
994msgid_plural "Loading %d files…"
995msgstr[0] "Зарежда се %d файл…"
996msgstr[1] "Зареждат се %d файла…"
997
998#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
999#: ../gedit/gedit-commands-file.c:438
1000msgid "Open Files"
1001msgstr "Отваряне на файлове"
1002
1003#: ../gedit/gedit-commands-file.c:644
1004#, c-format
1005msgid "The file \"%s\" is read-only."
1006msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
1007
1008#: ../gedit/gedit-commands-file.c:649
1009msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
1010msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
1011
1012#: ../gedit/gedit-commands-file.c:715 ../gedit/gedit-commands-file.c:921
1013#, c-format
1014msgid "Saving file '%s'…"
1015msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
1016
1017#: ../gedit/gedit-commands-file.c:819
1018msgid "Save As…"
1019msgstr "Запазване като…"
1020
1021#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1100
1022#, c-format
1023msgid "Reverting the document '%s'…"
1024msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
1025
1026#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1145
1027#, c-format
1028msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
1029msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
1030
1031#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1154
1032#, c-format
1033msgid ""
1034"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1035msgid_plural ""
1036"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1037"lost."
1038msgstr[0] ""
1039"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1040"безвъзвратно."
1041msgstr[1] ""
1042"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1043"безвъзвратно."
1044
1045#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1163
1046msgid ""
1047"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1048msgstr ""
1049"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1050"безвъзвратно."
1051
1052#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1169
1053#, c-format
1054msgid ""
1055"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1056"permanently lost."
1057msgid_plural ""
1058"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1059"permanently lost."
1060msgstr[0] ""
1061"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1062"загубени безвъзвратно."
1063msgstr[1] ""
1064"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1065"загубени безвъзвратно."
1066
1067#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1179
1068#, c-format
1069msgid ""
1070"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1071msgid_plural ""
1072"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1073"lost."
1074msgstr[0] ""
1075"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1076"безвъзвратно."
1077msgstr[1] ""
1078"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1079"безвъзвратно."
1080
1081#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1194
1082msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1083msgstr ""
1084"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1085"безвъзвратно."
1086
1087#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1200
1088#, c-format
1089msgid ""
1090"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1091"permanently lost."
1092msgid_plural ""
1093"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1094"permanently lost."
1095msgstr[0] ""
1096"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1097"загубени безвъзвратно."
1098msgstr[1] ""
1099"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1100"загубени безвъзвратно."
1101
1102#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1215
1103#, c-format
1104msgid ""
1105"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
1106msgid_plural ""
1107"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1108msgstr[0] ""
1109"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1110"безвъзвратно."
1111msgstr[1] ""
1112"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1113"безвъзвратно."
1114
1115#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1241
1116msgid "_Revert"
1117msgstr "_Възстановяване"
1118
1119#: ../gedit/gedit-commands-help.c:80
1120msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1121msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
1122
1123#: ../gedit/gedit-commands-help.c:97
1124msgid "translator-credits"
1125msgstr ""
1126"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1127"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1128"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
1129"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1130"\n"
1131"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1132"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1133"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1134
1135#: ../gedit/gedit-commands-search.c:165
1136#, c-format
1137msgid "Found and replaced %d occurrence"
1138msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1139msgstr[0] "Намерено и заменено %d съвпадение."
1140msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
1141
1142#: ../gedit/gedit-commands-search.c:175
1143msgid "Found and replaced one occurrence"
1144msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
1145
1146#: ../gedit/gedit-commands-search.c:188
1147msgid "Phrase not found"
1148msgstr "Фразата не е открита"
1149
1150#: ../gedit/gedit-document.c:871 ../gedit/gedit-document.c:884
1151#, c-format
1152msgid "Unsaved Document %d"
1153msgstr "Незапазен документ %d"
1154
1155#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:89 ../gedit/gedit-documents-panel.c:103
1156#: ../gedit/gedit-window.c:1929 ../gedit/gedit-window.c:1934
1157msgid "Read Only"
1158msgstr "(само за четене)"
1159
1160#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:760 ../gedit/gedit-window.c:2873
1161msgid "Documents"
1162msgstr "Документи"
1163
1164#: ../gedit/gedit-encodings.c:140 ../gedit/gedit-encodings.c:184
1165#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
1166#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
1167#: ../gedit/gedit-encodings.c:194 ../gedit/gedit-encodings.c:196
1168msgid "Unicode"
1169msgstr "Уникод"
1170
1171#: ../gedit/gedit-encodings.c:153 ../gedit/gedit-encodings.c:179
1172#: ../gedit/gedit-encodings.c:231 ../gedit/gedit-encodings.c:274
1173msgid "Western"
1174msgstr "Западно"
1175
1176#: ../gedit/gedit-encodings.c:155 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1177#: ../gedit/gedit-encodings.c:270
1178msgid "Central European"
1179msgstr "Централно европейско"
1180
1181#: ../gedit/gedit-encodings.c:157
1182msgid "South European"
1183msgstr "Южно европейско"
1184
1185#: ../gedit/gedit-encodings.c:159 ../gedit/gedit-encodings.c:175
1186#: ../gedit/gedit-encodings.c:284
1187msgid "Baltic"
1188msgstr "Балтийско"
1189
1190#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1191#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:252
1192#: ../gedit/gedit-encodings.c:254 ../gedit/gedit-encodings.c:272
1193msgid "Cyrillic"
1194msgstr "Кирилица"
1195
1196#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:241
1197#: ../gedit/gedit-encodings.c:282
1198msgid "Arabic"
1199msgstr "Арабско"
1200
1201#: ../gedit/gedit-encodings.c:165 ../gedit/gedit-encodings.c:276
1202msgid "Greek"
1203msgstr "Гръцко"
1204
1205#: ../gedit/gedit-encodings.c:167
1206msgid "Hebrew Visual"
1207msgstr "Иврит видим"
1208
1209#: ../gedit/gedit-encodings.c:169 ../gedit/gedit-encodings.c:239
1210#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
1211msgid "Hebrew"
1212msgstr "Иврит"
1213
1214#: ../gedit/gedit-encodings.c:171 ../gedit/gedit-encodings.c:237
1215#: ../gedit/gedit-encodings.c:278
1216msgid "Turkish"
1217msgstr "Турско"
1218
1219#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
1220msgid "Nordic"
1221msgstr "Скандинавско"
1222
1223#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
1224msgid "Celtic"
1225msgstr "Келтско"
1226
1227#: ../gedit/gedit-encodings.c:181
1228msgid "Romanian"
1229msgstr "Румънско"
1230
1231#: ../gedit/gedit-encodings.c:199
1232msgid "Armenian"
1233msgstr "Арменско"
1234
1235#: ../gedit/gedit-encodings.c:201 ../gedit/gedit-encodings.c:203
1236#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1237msgid "Chinese Traditional"
1238msgstr "Китайско — традиционно"
1239
1240#: ../gedit/gedit-encodings.c:205
1241msgid "Cyrillic/Russian"
1242msgstr "Кирилица/Руска"
1243
1244#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:210
1245#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1246#: ../gedit/gedit-encodings.c:259
1247msgid "Japanese"
1248msgstr "Японско"
1249
1250#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:246
1251#: ../gedit/gedit-encodings.c:250 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1252msgid "Korean"
1253msgstr "Корейско"
1254
1255#: ../gedit/gedit-encodings.c:220 ../gedit/gedit-encodings.c:222
1256#: ../gedit/gedit-encodings.c:224 ../gedit/gedit-encodings.c:228
1257msgid "Chinese Simplified"
1258msgstr "Китайско — опростено"
1259
1260#: ../gedit/gedit-encodings.c:226
1261msgid "Georgian"
1262msgstr "Грузинско"
1263
1264#: ../gedit/gedit-encodings.c:256
1265msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1266msgstr "Кирилица/Украинска"
1267
1268#: ../gedit/gedit-encodings.c:261 ../gedit/gedit-encodings.c:267
1269#: ../gedit/gedit-encodings.c:286
1270msgid "Vietnamese"
1271msgstr "Виетнамско"
1272
1273#: ../gedit/gedit-encodings.c:263
1274msgid "Thai"
1275msgstr "Тайско"
1276
1277#: ../gedit/gedit-encodings.c:437
1278msgid "Unknown"
1279msgstr "Неизвестно"
1280
1281#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:220
1282msgid "Auto Detected"
1283msgstr "Автоматично открито"
1284
1285#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:240
1286#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:262
1287#, c-format
1288msgid "Current Locale (%s)"
1289msgstr "Текущ локал (%s)"
1290
1291#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:323
1292msgid "Add or _Remove..."
1293msgstr "Добавяне или п_ремахване…"
1294
1295#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
1296msgid "All Text Files"
1297msgstr "Всички текстови файлове"
1298
1299#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:78
1300msgid "C_haracter Coding:"
1301msgstr "Кодиране на з_наците:"
1302
1303#: ../gedit/gedit-help.c:82
1304msgid "There was an error displaying help."
1305msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
1306
1307#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:170
1308#, c-format
1309msgid "Could not find the file %s."
1310msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
1311
1312#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:172
1313#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:211
1314#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:218
1315msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1316msgstr ""
1317"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1318
1319#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1320#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:187
1321#, c-format
1322msgid "gedit cannot handle %s locations."
1323msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
1324
1325#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:193
1326msgid "gedit cannot handle this location."
1327msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
1328
1329#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:201
1330msgid "The location of the file cannot be mounted."
1331msgstr "Местоположението на файла не може да се монтира."
1332
1333#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:205
1334msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
1335msgstr ""
1336"Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е "
1337"монтирано."
1338
1339#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:209
1340#, c-format
1341msgid "%s is a directory."
1342msgstr "„%s“ е папка."
1343
1344#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:216
1345#, c-format
1346msgid "%s is not a valid location."
1347msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1348
1349#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:243
1350#, c-format
1351msgid ""
1352"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
1353"correct and try again."
1354msgstr ""
1355"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1356"опитайте отново."
1357
1358#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:256
1359#, c-format
1360msgid ""
1361"Host name was invalid. Please check that you typed the location correctly "
1362"and try again."
1363msgstr ""
1364"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1365"опитайте отново."
1366
1367#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:264
1368#, c-format
1369msgid "%s is not a regular file."
1370msgstr "%s не е редовен файл."
1371
1372#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:269
1373msgid "Connection timed out. Please try again."
1374msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
1375
1376#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:292
1377msgid "The file is too big."
1378msgstr "Файлът е прекалено голям."
1379
1380#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:333
1381#, c-format
1382msgid "Unexpected error: %s"
1383msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1384
1385#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:369
1386msgid ""
1387"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
1388"found within this limit."
1389msgstr ""
1390"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
1391"файлът не бе открит."
1392
1393#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:373
1394msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1395msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1396
1397#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:381
1398#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:602
1399#, c-format
1400msgid "Could not open the file %s."
1401msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
1402
1403#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:390
1404#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:509
1405msgid "_Retry"
1406msgstr "_Опитване отново"
1407
1408#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:433
1409msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
1410msgstr "gedit не намира файла. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1411
1412#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:442
1413#, c-format
1414msgid "Could not revert the file %s."
1415msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
1416
1417#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:466
1418msgid "Ch_aracter Coding:"
1419msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1420
1421#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:604
1422msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
1423msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
1424
1425#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:606
1426#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:615
1427msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1428msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
1429
1430#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:607
1431msgid "Select a character coding from the menu and try again."
1432msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1433
1434#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:612
1435#, c-format
1436msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
1437msgstr ""
1438"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците %"
1439"s."
1440
1441#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:616
1442#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:668
1443msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
1444msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1445
1446#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:663
1447#, c-format
1448msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
1449msgstr ""
1450"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците %"
1451"s."
1452
1453#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:666
1454msgid ""
1455"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1456"the specified character coding."
1457msgstr ""
1458"Документът съдържа един или повече знаци, който не могат да бъдат записани "
1459"чрез определеното кодиране на знаците."
1460
1461#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:729
1462msgid "_Edit Anyway"
1463msgstr "_Редактиране въпреки това"
1464
1465#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:732
1466msgid "_Don't Edit"
1467msgstr "_Отказване на редактирането"
1468
1469#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:747
1470#, c-format
1471msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1472msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
1473
1474#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:762
1475msgid ""
1476"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
1477"edit it anyway?"
1478msgstr ""
1479"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1480"да го редактирате?"
1481
1482#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:820
1483#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:915
1484msgid "S_ave Anyway"
1485msgstr "_Запазване въпреки това"
1486
1487#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:824
1488#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:919
1489msgid "D_on't Save"
1490msgstr "_Отказване на запазването"
1491
1492#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1493#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1494#. not accurate (since last load/save)
1495#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:842
1496#, c-format
1497msgid "The file %s has been modified since reading it."
1498msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1499
1500#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:858
1501msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1502msgstr ""
1503"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1504"се запази ли въпреки това?"
1505
1506#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:937
1507#, c-format
1508msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1509msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1510
1511#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:940
1512#, c-format
1513msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1514msgstr ""
1515"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1516
1517#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:957
1518msgid ""
1519"gedit could not backup the old copy of the file before saving the new one. "
1520"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1521"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1522msgstr ""
1523"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1524"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1525"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1526"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1527
1528#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1529#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1018
1530#, c-format
1531msgid ""
1532"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
1533"the location correctly and try again."
1534msgstr ""
1535"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1536"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1537
1538#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1026
1539msgid ""
1540"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
1541"the location correctly and try again."
1542msgstr ""
1543"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1544"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1545
1546#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1035
1547#, c-format
1548msgid ""
1549"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
1550"correctly and try again."
1551msgstr ""
1552"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1553"правилно и опитайте отново."
1554
1555#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1041
1556msgid ""
1557"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
1558"that you typed the location correctly and try again."
1559msgstr ""
1560"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1561"правилно местоположението и опитайте отново."
1562
1563#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1047
1564msgid ""
1565"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
1566"and try again."
1567msgstr ""
1568"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1569"опитайте отново."
1570
1571#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1052
1572msgid ""
1573"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
1574"typed the location correctly and try again."
1575msgstr ""
1576"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1577"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1578
1579#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1058
1580msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
1581msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1582
1583#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1063
1584msgid ""
1585"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1586"the file names. Please use a shorter name."
1587msgstr ""
1588"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1589"файловете. Използвайте по-кратко име."
1590
1591#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1070
1592msgid ""
1593"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1594"sizes.  Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
1595"not have this limitation."
1596msgstr ""
1597"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на файловете. "
1598"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1599
1600#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1085
1601#, c-format
1602msgid "Could not save the file %s."
1603msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази."
1604
1605#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1606#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1607#. not accurate (since last load/save)
1608#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1127
1609#, c-format
1610msgid "The file %s changed on disk."
1611msgstr "Файлът %s се промени на диска."
1612
1613#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1132
1614msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
1615msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
1616
1617#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1134
1618msgid "Do you want to reload the file?"
1619msgstr "Искате ли да презаредите файла."
1620
1621#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1144
1622msgid "_Reload"
1623msgstr "П_резареждане"
1624
1625#. bad bad luck...
1626#: ../gedit/gedit-local-document-saver.c:360
1627msgid "Could not obtain backup filename"
1628msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
1629
1630#: ../gedit/gedit-notebook.c:834
1631msgid "Close document"
1632msgstr "Затваряне на документ"
1633
1634#: ../gedit/gedit-panel.c:364 ../gedit/gedit-panel.c:572
1635msgid "Empty"
1636msgstr "Празен"
1637
1638#: ../gedit/gedit-panel.c:517 ../gedit/gedit-panel.c:591
1639msgid "Hide panel"
1640msgstr "Скриване на панел"
1641
1642#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:54
1643msgid "Plugin"
1644msgstr "Приставка"
1645
1646#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:55
1647msgid "Enabled"
1648msgstr "Включена"
1649
1650#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:503
1651msgid "_About"
1652msgstr "_Относно"
1653
1654#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:511
1655msgid "C_onfigure"
1656msgstr "Настр_ойване"
1657
1658#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:520
1659msgid "A_ctivate"
1660msgstr "_Включване"
1661
1662#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:531
1663msgid "Ac_tivate All"
1664msgstr "Вкл_ючване на всички"
1665
1666#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:536
1667msgid "_Deactivate All"
1668msgstr "_Изключване на всички"
1669
1670#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:824
1671msgid "_About Plugin"
1672msgstr "_Относно приставката"
1673
1674#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:828
1675msgid "C_onfigure Plugin"
1676msgstr "_Настройване на приставката"
1677
1678#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:170
1679msgid "Cannot initialize preferences manager."
1680msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
1681
1682#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1102
1683#, c-format
1684msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
1685msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
1686
1687#: ../gedit/gedit-print-job.c:538
1688#, c-format
1689msgid "File: %s"
1690msgstr "Файл: %s"
1691
1692#: ../gedit/gedit-print-job.c:547
1693msgid "Page %N of %Q"
1694msgstr "Страница %N от %Q"
1695
1696#: ../gedit/gedit-print-job.c:805
1697msgid "Preparing..."
1698msgstr "Подготовка…"
1699
1700#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
1701msgid "<b>Fonts</b>"
1702msgstr "<b>Шрифтове</b>"
1703
1704#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:3
1705msgid "<b>Page header</b>"
1706msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
1707
1708#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
1709msgid "<b>Syntax Highlighting</b>"
1710msgstr "<b>Оцветяване на синтаксиса</b>"
1711
1712#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
1713msgid "He_aders and footers:"
1714msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
1715
1716#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
1717msgid "Print line nu_mbers"
1718msgstr "Печатане на _номера на редове"
1719
1720#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
1721msgid "Print page _headers"
1722msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
1723
1724#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
1725msgid "Print synta_x highlighting"
1726msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
1727
1728#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
1729msgid "_Body:"
1730msgstr "_Тяло:"
1731
1732#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
1733msgid "_Line numbers:"
1734msgstr "Номера на _редове:"
1735
1736#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:14
1737msgid "_Number every"
1738msgstr "_Номериране на всеки"
1739
1740#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
1741msgid "_Restore Default Fonts"
1742msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
1743
1744#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
1745msgid "lines"
1746msgstr "реда"
1747
1748#: ../gedit/gedit-print-preview.c:563
1749msgid "Show the previous page"
1750msgstr "Показване на предишната страница"
1751
1752#: ../gedit/gedit-print-preview.c:577
1753msgid "Show the next page"
1754msgstr "Показване на следващата страница"
1755
1756#: ../gedit/gedit-print-preview.c:594
1757msgid "Current page (Alt+P)"
1758msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1759
1760#: ../gedit/gedit-print-preview.c:616
1761msgid "of"
1762msgstr "от"
1763
1764#: ../gedit/gedit-print-preview.c:624
1765msgid "Page total"
1766msgstr "Общо страници"
1767
1768#: ../gedit/gedit-print-preview.c:625
1769msgid "The total number of pages in the document"
1770msgstr "Общия брой страници в документа"
1771
1772#: ../gedit/gedit-print-preview.c:644
1773msgid "Show multiple pages"
1774msgstr "Показване на множество страници"
1775
1776#: ../gedit/gedit-print-preview.c:659
1777msgid "Zoom 1:1"
1778msgstr "Мащаб 1:1"
1779
1780#: ../gedit/gedit-print-preview.c:670
1781msgid "Zoom to fit the whole page"
1782msgstr "Пасване на цялата страница"
1783
1784#: ../gedit/gedit-print-preview.c:681
1785msgid "Zoom the page in"
1786msgstr "Увеличаване на страницата"
1787
1788#: ../gedit/gedit-print-preview.c:692
1789msgid "Zoom the page out"
1790msgstr "Намаляване на страницата"
1791
1792#: ../gedit/gedit-print-preview.c:704
1793msgid "_Close Preview"
1794msgstr "_Затваряне на мострата"
1795
1796#: ../gedit/gedit-print-preview.c:708
1797msgid "Close print preview"
1798msgstr "Затваряне на мострата"
1799
1800#: ../gedit/gedit-print-preview.c:774
1801#, c-format
1802msgid "Page %d of %d"
1803msgstr "Страница %d от %d"
1804
1805#: ../gedit/gedit-print-preview.c:958
1806msgid "Page Preview"
1807msgstr "Преглед на страница"
1808
1809#: ../gedit/gedit-print-preview.c:959
1810msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1811msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1812
1813#: ../gedit/gedit-statusbar.c:248
1814msgid "  OVR"
1815msgstr "  OVR"
1816
1817#: ../gedit/gedit-statusbar.c:250
1818msgid "  INS"
1819msgstr "  INS"
1820
1821#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1822#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1823#: ../gedit/gedit-statusbar.c:289
1824#, c-format
1825msgid "  Ln %d, Col %d"
1826msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1827
1828#: ../gedit/gedit-statusbar.c:388
1829#, c-format
1830msgid "There is a tab with errors"
1831msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1832msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1833msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1834
1835#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:214
1836#, c-format
1837msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
1838msgstr ""
1839"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
1840"g_mkdir_with_parents(): %s"
1841
1842#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1843#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1844#: ../gedit/gedit-tab.c:657
1845#, c-format
1846msgid "Reverting %s from %s"
1847msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1848
1849#: ../gedit/gedit-tab.c:664
1850#, c-format
1851msgid "Reverting %s"
1852msgstr "Възстановяване на %s"
1853
1854#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1855#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1856#: ../gedit/gedit-tab.c:680
1857#, c-format
1858msgid "Loading %s from %s"
1859msgstr "Зареждане на %s от %s"
1860
1861#: ../gedit/gedit-tab.c:687
1862#, c-format
1863msgid "Loading %s"
1864msgstr "Зареждане на %s"
1865
1866#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1867#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1868#: ../gedit/gedit-tab.c:770
1869#, c-format
1870msgid "Saving %s to %s"
1871msgstr "Запазване на %s в %s"
1872
1873#: ../gedit/gedit-tab.c:777
1874#, c-format
1875msgid "Saving %s"
1876msgstr "Запазване на %s"
1877
1878#. Read only
1879#: ../gedit/gedit-tab.c:1658
1880msgid "RO"
1881msgstr "Четене"
1882
1883#: ../gedit/gedit-tab.c:1704
1884#, c-format
1885msgid "Error opening file %s"
1886msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
1887
1888#: ../gedit/gedit-tab.c:1709
1889#, c-format
1890msgid "Error reverting file %s"
1891msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
1892
1893#: ../gedit/gedit-tab.c:1714
1894#, c-format
1895msgid "Error saving file %s"
1896msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
1897
1898#: ../gedit/gedit-tab.c:1733
1899msgid "Unicode (UTF-8)"
1900msgstr "Уникод (UTF-8)"
1901
1902#: ../gedit/gedit-tab.c:1740
1903msgid "Name:"
1904msgstr "Име:"
1905
1906#: ../gedit/gedit-tab.c:1741
1907msgid "MIME Type:"
1908msgstr "Вид MIME:"
1909
1910#: ../gedit/gedit-tab.c:1742
1911msgid "Encoding:"
1912msgstr "Кодиране на знаците:"
1913
1914#. Toplevel
1915#: ../gedit/gedit-ui.h:49
1916msgid "_File"
1917msgstr "_Файл"
1918
1919#: ../gedit/gedit-ui.h:50
1920msgid "_Edit"
1921msgstr "_Редактиране"
1922
1923#: ../gedit/gedit-ui.h:51
1924msgid "_View"
1925msgstr "_Изглед"
1926
1927#: ../gedit/gedit-ui.h:52
1928msgid "_Search"
1929msgstr "_Търсене"
1930
1931#: ../gedit/gedit-ui.h:53
1932msgid "_Tools"
1933msgstr "И_нструменти"
1934
1935#: ../gedit/gedit-ui.h:54
1936msgid "_Documents"
1937msgstr "_Документи"
1938
1939#: ../gedit/gedit-ui.h:55
1940msgid "_Help"
1941msgstr "Помо_щ"
1942
1943#: ../gedit/gedit-ui.h:59
1944msgid "Create a new document"
1945msgstr "Създаване на нов документ"
1946
1947#: ../gedit/gedit-ui.h:60
1948msgid "_Open..."
1949msgstr "_Отваряне…"
1950
1951#: ../gedit/gedit-ui.h:61 ../gedit/gedit-window.c:1483
1952msgid "Open a file"
1953msgstr "Отваряне на файл"
1954
1955#: ../gedit/gedit-ui.h:62
1956msgid "Open _Location..."
1957msgstr "Отваряне на _местоположение…"
1958
1959#: ../gedit/gedit-ui.h:63
1960msgid "Open a file from a specified location"
1961msgstr "Отваряне на файл от конкретно местоположение"
1962
1963#. Edit menu
1964#: ../gedit/gedit-ui.h:66
1965msgid "Pr_eferences"
1966msgstr "Н_астройки"
1967
1968#: ../gedit/gedit-ui.h:67
1969msgid "Configure the application"
1970msgstr "Настройки на приложението"
1971
1972#. Help menu
1973#: ../gedit/gedit-ui.h:70
1974msgid "_Contents"
1975msgstr "_Ръководство"
1976
1977#: ../gedit/gedit-ui.h:71
1978msgid "Open the gedit manual"
1979msgstr "Отваряне на ръководството на gedit"
1980
1981#: ../gedit/gedit-ui.h:73
1982msgid "About this application"
1983msgstr "Относно приложението"
1984
1985#: ../gedit/gedit-ui.h:80
1986msgid "Save the current file"
1987msgstr "Запазване на текущия файл"
1988
1989#: ../gedit/gedit-ui.h:81
1990msgid "Save _As..."
1991msgstr "Запазване _като…"
1992
1993#: ../gedit/gedit-ui.h:82
1994msgid "Save the current file with a different name"
1995msgstr "Запазване на текущия файл под ново име"
1996
1997#: ../gedit/gedit-ui.h:84
1998msgid "Revert to a saved version of the file"
1999msgstr "Възстановяване до записана версия на файла"
2000
2001#: ../gedit/gedit-ui.h:85
2002msgid "Page Set_up..."
2003msgstr "Н_астройки на страницата…"
2004
2005#: ../gedit/gedit-ui.h:86
2006msgid "Setup the page settings"
2007msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
2008
2009#: ../gedit/gedit-ui.h:87
2010msgid "Print Previe_w"
2011msgstr "П_реглед за печат"
2012
2013#: ../gedit/gedit-ui.h:88
2014msgid "Print preview"
2015msgstr "Преглед за печат"
2016
2017#: ../gedit/gedit-ui.h:89
2018msgid "_Print..."
2019msgstr "_Печат…"
2020
2021#: ../gedit/gedit-ui.h:90
2022msgid "Print the current page"
2023msgstr "Печат на текущата страница"
2024
2025#: ../gedit/gedit-ui.h:92
2026msgid "Close the current file"
2027msgstr "Затваряне на текущия файл"
2028
2029#: ../gedit/gedit-ui.h:96
2030msgid "Undo the last action"
2031msgstr "Отменяне на последното действие"
2032
2033#: ../gedit/gedit-ui.h:98
2034msgid "Redo the last undone action"
2035msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2036
2037#: ../gedit/gedit-ui.h:100
2038msgid "Cut the selection"
2039msgstr "Изрязване на избраната част"
2040
2041#: ../gedit/gedit-ui.h:102
2042msgid "Copy the selection"
2043msgstr "Копиране на избраната част"
2044
2045#: ../gedit/gedit-ui.h:104
2046msgid "Paste the clipboard"
2047msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2048
2049#: ../gedit/gedit-ui.h:106
2050msgid "Delete the selected text"
2051msgstr "Изтриване на избрания текст"
2052
2053#: ../gedit/gedit-ui.h:107
2054msgid "Select _All"
2055msgstr "Избор на вси_чко"
2056
2057#: ../gedit/gedit-ui.h:108
2058msgid "Select the entire document"
2059msgstr "Избор на целия документ"
2060
2061#. View menu
2062#: ../gedit/gedit-ui.h:111
2063msgid "_Highlight Mode"
2064msgstr "_Режим на осветяване"
2065
2066#. Search menu
2067#: ../gedit/gedit-ui.h:114
2068msgid "_Find..."
2069msgstr "_Търсене…"
2070
2071#: ../gedit/gedit-ui.h:115
2072msgid "Search for text"
2073msgstr "Търсене за текст"
2074
2075#: ../gedit/gedit-ui.h:116
2076msgid "Find Ne_xt"
2077msgstr "_Следваща поява"
2078
2079#: ../gedit/gedit-ui.h:117
2080msgid "Search forwards for the same text"
2081msgstr "Търсене напред за същия текст"
2082
2083#: ../gedit/gedit-ui.h:118
2084msgid "Find Pre_vious"
2085msgstr "_Предишна поява"
2086
2087#: ../gedit/gedit-ui.h:119
2088msgid "Search backwards for the same text"
2089msgstr "Търсене назад за същия текст"
2090
2091#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2092msgid "_Replace..."
2093msgstr "_Замяна…"
2094
2095#: ../gedit/gedit-ui.h:121
2096msgid "Search for and replace text"
2097msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2098
2099#: ../gedit/gedit-ui.h:122
2100msgid "_Clear Highlight"
2101msgstr "Из_чистване на отбелязването"
2102
2103#: ../gedit/gedit-ui.h:123
2104msgid "Clear highlighting of search matches"
2105msgstr "Изчистване на отбелязването на съвпадения при търсенето"
2106
2107#: ../gedit/gedit-ui.h:124
2108msgid "Go to _Line..."
2109msgstr "Отиване на _ред…"
2110
2111#: ../gedit/gedit-ui.h:125
2112msgid "Go to a specific line"
2113msgstr "Отиване на конкретен ред"
2114
2115#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2116msgid "_Incremental Search..."
2117msgstr "_Интерактивно търсене…"
2118
2119#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2120msgid "Incrementally search for text"
2121msgstr "Интерактивно търсене на текст"
2122
2123#. Documents menu
2124#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2125msgid "_Save All"
2126msgstr "_Запазване на всички"
2127
2128#: ../gedit/gedit-ui.h:131
2129msgid "Save all open files"
2130msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2131
2132#: ../gedit/gedit-ui.h:132
2133msgid "_Close All"
2134msgstr "Зат_варяне на всички"
2135
2136#: ../gedit/gedit-ui.h:133
2137msgid "Close all open files"
2138msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2139
2140#: ../gedit/gedit-ui.h:134
2141msgid "_Previous Document"
2142msgstr "_Предишен документ"
2143
2144#: ../gedit/gedit-ui.h:135
2145msgid "Activate previous document"
2146msgstr "Отваряне на предишен документ"
2147
2148#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2149msgid "_Next Document"
2150msgstr "_Следващ документ"
2151
2152#: ../gedit/gedit-ui.h:137
2153msgid "Activate next document"
2154msgstr "Отваряне на следващ документ"
2155
2156#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2157msgid "_Move to New Window"
2158msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
2159
2160#: ../gedit/gedit-ui.h:139
2161msgid "Move the current document to a new window"
2162msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2163
2164#: ../gedit/gedit-ui.h:146
2165msgid "Quit the program"
2166msgstr "Спиране на програмата"
2167
2168#: ../gedit/gedit-ui.h:151
2169msgid "_Toolbar"
2170msgstr "Лента с _инструменти"
2171
2172#: ../gedit/gedit-ui.h:152
2173msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2174msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2175
2176#: ../gedit/gedit-ui.h:154
2177msgid "_Statusbar"
2178msgstr "Лента на _състоянието"
2179
2180#: ../gedit/gedit-ui.h:155
2181msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2182msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2183
2184#: ../gedit/gedit-ui.h:157
2185msgid "Side _Pane"
2186msgstr "Страничен _панел"
2187
2188#: ../gedit/gedit-ui.h:158
2189msgid "Show or hide the side pane in the current window"
2190msgstr "Показване или скриване на страничния панел на текущия прозорец."
2191
2192#: ../gedit/gedit-ui.h:164
2193msgid "_Bottom Pane"
2194msgstr "_Долен панел"
2195
2196#: ../gedit/gedit-ui.h:165
2197msgid "Show or hide the bottom pane in the current window"
2198msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2199
2200#: ../gedit/gedit-utils.c:1009
2201msgid "Please check your installation."
2202msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2203
2204#: ../gedit/gedit-utils.c:1075
2205#, c-format
2206msgid "Unable to open ui file %s. Error: %s"
2207msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
2208
2209#: ../gedit/gedit-utils.c:1094
2210#, c-format
2211msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
2212msgstr "Неуспех при намирането обекта „%s“ във файла %s."
2213
2214#. Translators: '/ on <remote-share>'
2215#: ../gedit/gedit-utils.c:1249
2216#, c-format
2217msgid "/ on %s"
2218msgstr "/ на „%s“"
2219
2220#. create "Wrap Around" menu item.
2221#: ../gedit/gedit-view.c:1214
2222msgid "_Wrap Around"
2223msgstr "_След края — от началото"
2224
2225#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2226#: ../gedit/gedit-view.c:1224
2227msgid "Match _Entire Word Only"
2228msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2229
2230#. create "Match Case" menu item.
2231#: ../gedit/gedit-view.c:1234
2232msgid "_Match Case"
2233msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2234
2235#: ../gedit/gedit-view.c:1322
2236msgid "String you want to search for"
2237msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2238
2239#: ../gedit/gedit-view.c:1330
2240msgid "Line you want to move the cursor to"
2241msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2242
2243#: ../gedit/gedit-window.c:896
2244#, c-format
2245msgid "Use %s highlight mode"
2246msgstr "Използване на режим на осветяване „%s“"
2247
2248#. add the "None" item before all the others
2249#. Translators: "None" means that no highlight mode is selected in the
2250#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
2251#: ../gedit/gedit-window.c:953
2252msgid "None"
2253msgstr "Без"
2254
2255#: ../gedit/gedit-window.c:954
2256msgid "Disable syntax highlighting"
2257msgstr "Изключване на отбелязването на синтаксиса"
2258
2259#. Translators: %s is a URI
2260#: ../gedit/gedit-window.c:1240
2261#, c-format
2262msgid "Open '%s'"
2263msgstr "Отваряне на „%s“"
2264
2265#: ../gedit/gedit-window.c:1359
2266msgid "Save"
2267msgstr "Запазване"
2268
2269#: ../gedit/gedit-window.c:1487
2270msgid "Open a recently used file"
2271msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2272
2273#: ../gedit/gedit-window.c:1494
2274msgid "Open"
2275msgstr "Отваряне"
2276
2277#. Translators: %s is a URI
2278#: ../gedit/gedit-window.c:1544
2279#, c-format
2280msgid "Activate '%s'"
2281msgstr "Отваряне на „%s“"
2282
2283#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2284msgid "Change Case"
2285msgstr "Смяна на регистъра"
2286
2287#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2288msgid "Changes the case of selected text."
2289msgstr "Смяна на регистъра на избрания текст."
2290
2291#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:222
2292msgid "C_hange Case"
2293msgstr "См_яна на регистъра"
2294
2295#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:223
2296msgid "All _Upper Case"
2297msgstr "Само _главни букви"
2298
2299#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:224
2300msgid "Change selected text to upper case"
2301msgstr "Промяна на избрания текст към главни букви"
2302
2303#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:226
2304msgid "All _Lower Case"
2305msgstr "Само _малки букви"
2306
2307#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:227
2308msgid "Change selected text to lower case"
2309msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2310
2311#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:229
2312msgid "_Invert Case"
2313msgstr "Обръщане на _регистъра"
2314
2315#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:230
2316msgid "Invert the case of selected text"
2317msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2318
2319#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:232
2320msgid "_Title Case"
2321msgstr "_Регистър за заглавие"
2322
2323#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:233
2324msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2325msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
2326
2327#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2328msgid ""
2329"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2330"characters and non-space characters in it."
2331msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2332
2333#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2334#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:8
2335msgid "Document Statistics"
2336msgstr "Статистика за документа"
2337
2338#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:2
2339msgid "0"
2340msgstr "0"
2341
2342#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:3
2343msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
2344msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
2345
2346#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:4
2347msgid "Bytes"
2348msgstr "Байтове"
2349
2350#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:5
2351msgid "Characters (no spaces)"
2352msgstr "Знаци (без интервали)"
2353
2354#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:6
2355msgid "Characters (with spaces)"
2356msgstr "Знаци (с интервали)"
2357
2358#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:7
2359msgid "Document"
2360msgstr "Документ"
2361
2362#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:9
2363msgid "Lines"
2364msgstr "Редове"
2365
2366#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:10
2367msgid "Selection"
2368msgstr "Избрано"
2369
2370#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:11
2371msgid "Words"
2372msgstr "Думи"
2373
2374#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:12
2375msgid "_Update"
2376msgstr "_Подновяване"
2377
2378#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:413
2379msgid "_Document Statistics"
2380msgstr "_Статистика за документа"
2381
2382#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:415
2383msgid "Get statistic info on current document"
2384msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2385
2386#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2387msgid "Execute external commands and shell scripts."
2388msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2389
2390#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2391msgid "External Tools"
2392msgstr "Външни инструменти"
2393
2394#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:126
2395msgid "_External Tools..."
2396msgstr "_Външни инструменти…"
2397
2398#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:128
2399msgid "Opens the External Tools Manager"
2400msgstr "Управление на външните инструменти"
2401
2402#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:158
2403msgid "Shell Output"
2404msgstr "Изход от обвивка"
2405
2406#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:110
2407msgid "You must be inside a word to run this command"
2408msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2409
2410#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:167
2411msgid "Running tool:"
2412msgstr "Стартиран инструмент:"
2413
2414#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:190
2415msgid "Done."
2416msgstr "Готово."
2417
2418#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:192
2419msgid "Exited"
2420msgstr "Завърши работа."
2421
2422#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:158
2423#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:187
2424#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:235
2425#, python-format
2426msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
2427msgstr "Редактиране на инструмента <i>%s</i>:"
2428
2429#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:162
2430msgid "A Brand New Tool"
2431msgstr "Чисто нов инструмент"
2432
2433#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:196
2434msgid "New tool"
2435msgstr "Нов инструмент"
2436
2437#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:272
2438#, python-format
2439msgid "This accelerator is already bound to %s"
2440msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2441
2442#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:318
2443msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2444msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2445
2446#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:320
2447msgid "Type a new accelerator"
2448msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2449
2450#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:78
2451msgid "Stopped."
2452msgstr "Спрян."
2453
2454#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
2455msgid "Co_mmand(s):"
2456msgstr "Ко_манда(и):"
2457
2458#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
2459msgid "Edit tool <i>make</i>:"
2460msgstr "Редактиране на инструмента <i>make</i>:"
2461
2462#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
2463msgid "External Tools Manager"
2464msgstr "Управление на външните инструменти"
2465
2466#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
2467msgid "_Applicability:"
2468msgstr "Прило_жимост:"
2469
2470#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
2471msgid "_Description:"
2472msgstr "_Описание:"
2473
2474#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
2475msgid "_Input:"
2476msgstr "_Вход:"
2477
2478#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
2479msgid "_Output:"
2480msgstr "_Изход:"
2481
2482#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
2483msgid "_Save:"
2484msgstr "_Запазване:"
2485
2486#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
2487msgid "_Shortcut Key:"
2488msgstr "_Бърз клавиш:"
2489
2490#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
2491msgid "_Tools:"
2492msgstr "Инс_трументи:"
2493
2494#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
2495msgid "Build"
2496msgstr "Компилиране"
2497
2498#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
2499msgid "Run \"make\" in the document directory"
2500msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2501
2502#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
2503msgid "Open a terminal in the document location"
2504msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
2505
2506#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
2507msgid "Open terminal here"
2508msgstr "Отваряне на терминал тук"
2509
2510#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
2511msgid "Remove trailing spaces"
2512msgstr "Изтриване на празните знаци в краищата на редовете"
2513
2514#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
2515msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
2516msgstr ""
2517"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
2518
2519#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
2520msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
2521msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода ѝ в нов документ"
2522
2523#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
2524msgid "Run command"
2525msgstr "Стартиране на команда"
2526
2527#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2528msgid "Easy file access from the side pane"
2529msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
2530
2531#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2532msgid "File Browser Pane"
2533msgstr "Панел на файловия браузър"
2534
2535#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:230
2536msgid "File System"
2537msgstr "Файлова система"
2538
2539#. ex:ts=8:noet:
2540#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:1
2541msgid "Enable Restore of Remote Locations"
2542msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
2543
2544#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:2
2545msgid "File Browser Filter Mode"
2546msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
2547
2548#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:3
2549msgid "File Browser Filter Pattern"
2550msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
2551
2552#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:4
2553msgid "File Browser Root Directory"
2554msgstr "Основна папка на файловия браузър"
2555
2556#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:5
2557msgid "File Browser Virtual Root Directory"
2558msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
2559
2560#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:6
2561msgid ""
2562"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
2563"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
2564"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
2565"with nautilus etc)"
2566msgstr ""
2567"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
2568"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
2569"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
2570"Nautilus, и т.н.)"
2571
2572#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:7
2573msgid "Open With Tree View"
2574msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
2575
2576#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:8
2577msgid ""
2578"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
2579"bookmarks view"
2580msgstr ""
2581"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
2582"вместо изгледа на отметките"
2583
2584#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:9
2585msgid "Set Location To First Document"
2586msgstr "Местоположението да е на първия документ"
2587
2588#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:10
2589msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
2590msgstr ""
2591"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
2592
2593#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:11
2594msgid ""
2595"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
2596"and onload/tree_view is TRUE."
2597msgstr ""
2598"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
2599"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
2600
2601#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:12
2602msgid ""
2603"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
2604"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
2605"the actual root."
2606msgstr ""
2607"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
2608"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
2609"да е под истинската основна папка."
2610
2611#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:13
2612msgid ""
2613"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
2614"of the filter_mode."
2615msgstr ""
2616"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
2617"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
2618
2619#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:14
2620msgid ""
2621"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
2622"values are: none (filter nothing), hidden (filter hidden files), binary "
2623"(filter binary files) and hidden_and_binary (filter both hidden and binary "
2624"files)."
2625msgstr ""
2626"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
2627"браузър. Валидните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), "
2628"„hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „binary“ (махане на "
2629"двоичните файлове от изгледа) и „hidden_and_binary“ (махане и на скритите и "
2630"на двоичните файлове)."
2631
2632#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:596
2633msgid "_Set root to active document"
2634msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
2635
2636#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:598
2637msgid "Set the root to the active document location"
2638msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
2639
2640#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:603
2641msgid "_Open terminal here"
2642msgstr "_Отваряне на терминал тук"
2643
2644#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:605
2645msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
2646msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
2647
2648#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:739
2649msgid "File Browser"
2650msgstr "Файлов браузър"
2651
2652#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:867
2653msgid "An error occurred while creating a new directory"
2654msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
2655
2656#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:870
2657msgid "An error occurred while creating a new file"
2658msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
2659
2660#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:875
2661msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
2662msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
2663
2664#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:880
2665msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
2666msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
2667
2668#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:885
2669msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
2670msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
2671
2672#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:889
2673msgid "An error occurred while setting a root directory"
2674msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
2675
2676#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:893
2677msgid "An error occurred while loading a directory"
2678msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
2679
2680#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:896
2681msgid "An error occurred"
2682msgstr "Възникна грешка"
2683
2684#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1189
2685msgid ""
2686"Cannot move file to trash, do you\n"
2687"want to delete permanently?"
2688msgstr ""
2689"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
2690"искате ли окончателно да го изтриете?"
2691
2692#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1193
2693#, c-format
2694msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
2695msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2696
2697#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1196
2698msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
2699msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
2700
2701#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1229
2702#, c-format
2703msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
2704msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
2705
2706#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1232
2707msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
2708msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
2709
2710#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1235
2711msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
2712msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
2713
2714#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1631
2715msgid "(Empty)"
2716msgstr "(Празен)"
2717
2718#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3129
2719msgid ""
2720"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2721"settings to make the file visible"
2722msgstr ""
2723"Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите "
2724"видим, трябва да промените филтъра си"
2725
2726#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3367
2727msgid "file"
2728msgstr "файл"
2729
2730#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3391
2731msgid ""
2732"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2733"settings to make the file visible"
2734msgstr ""
2735"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
2736"трябва да промените филтъра си"
2737
2738#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3419
2739msgid "directory"
2740msgstr "папка"
2741
2742#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3439
2743msgid ""
2744"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2745"settings to make the directory visible"
2746msgstr ""
2747"Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, "
2748"трябва да промените филтъра си"
2749
2750#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:688
2751msgid "Bookmarks"
2752msgstr "Отметки"
2753
2754#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:766
2755msgid "_Filter"
2756msgstr "_Филтър"
2757
2758#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:771
2759msgid "_Move To Trash"
2760msgstr "Преместване в _кошчето"
2761
2762#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:772
2763msgid "Move selected file or folder to trash"
2764msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
2765
2766#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:774
2767msgid "_Delete"
2768msgstr "_Изтриване"
2769
2770#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:775
2771msgid "Delete selected file or folder"
2772msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
2773
2774#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:781
2775msgid "Up"
2776msgstr "Нагоре"
2777
2778#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:782
2779msgid "Open the parent folder"
2780msgstr "Отваряне на горната папка"
2781
2782#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:787
2783msgid "_New Folder"
2784msgstr "_Нова папка"
2785
2786#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:788
2787msgid "Add new empty folder"
2788msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
2789
2790#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:790
2791msgid "New F_ile"
2792msgstr "Нов _файл"
2793
2794#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:791
2795msgid "Add new empty file"
2796msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
2797
2798#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:796
2799msgid "_Rename"
2800msgstr "_Преименуване"
2801
2802#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:797
2803msgid "Rename selected file or folder"
2804msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
2805
2806#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:803
2807msgid "_Previous Location"
2808msgstr "_Предишно местоположение"
2809
2810#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:805
2811msgid "Go to the previous visited location"
2812msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
2813
2814#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:807
2815msgid "_Next Location"
2816msgstr "_Следващо местоположение"
2817
2818#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:808
2819msgid "Go to the next visited location"
2820msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
2821
2822#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:809
2823msgid "Re_fresh View"
2824msgstr "_Обновяване на изгледа"
2825
2826#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:810
2827msgid "Refresh the view"
2828msgstr "Обновяване на изгледа"
2829
2830#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:811
2831msgid "_View Folder"
2832msgstr "_Преглед на папка"
2833
2834#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:812
2835msgid "View folder in file manager"
2836msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
2837
2838#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:819
2839msgid "Show _Hidden"
2840msgstr "Показване на _скритите"
2841
2842#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:820
2843msgid "Show hidden files and folders"
2844msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
2845
2846#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:822
2847msgid "Show _Binary"
2848msgstr "Показване на _двоичните"
2849
2850#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:823
2851msgid "Show binary files"
2852msgstr "Показване на двоичните файлове"
2853
2854#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:928
2855#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:944
2856#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:976
2857msgid "Previous location"
2858msgstr "Предишно местоположение"
2859
2860#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:932
2861msgid "Go to previous location"
2862msgstr "Отиване на предишното местоположение"
2863
2864#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:937
2865#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:969
2866msgid "Go to a previously opened location"
2867msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
2868
2869#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:959
2870msgid "Next location"
2871msgstr "Следващо местоположение"
2872
2873#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:963
2874msgid "Go to next location"
2875msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
2876
2877#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1142
2878msgid "_Match Filename"
2879msgstr "_Зачитане на главни/малки"
2880
2881#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1985
2882#, c-format
2883msgid "No mount object for mounted volume: %s"
2884msgstr "Липсва обект представляващ монтирания том: %s"
2885
2886#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2065
2887#, c-format
2888msgid "Could not open media: %s"
2889msgstr "Носителят не може да се отвори: %s"
2890
2891#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2112
2892#, c-format
2893msgid "Could not mount volume: %s"
2894msgstr "Томът не може да се монтира: %s"
2895
2896#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:56
2897msgid "_Indent"
2898msgstr "Отстъп на_дясно"
2899
2900#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:58
2901msgid "Indent selected lines"
2902msgstr "Отместване навътре на избрани редове (оформяне на абзац)"
2903
2904#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:63
2905msgid "U_nindent"
2906msgstr "Отстъп на_ляво"
2907
2908#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:65
2909msgid "Unindent selected lines"
2910msgstr "Отместване навън за избрани редове (премахване на абзац)"
2911
2912#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2913msgid "Indent Lines"
2914msgstr "Отстъп надясно"
2915
2916#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2917msgid "Indents or un-indents selected lines."
2918msgstr "Отместване или премахване на отместването на избраните редове."
2919
2920#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2921msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
2922msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
2923
2924#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2925msgid "Modelines"
2926msgstr "Линии за режима"
2927
2928#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2929msgid "Interactive python console standing in the bottom panel"
2930msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел."
2931
2932#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2933#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:45
2934msgid "Python Console"
2935msgstr "Конзола на Питон"
2936
2937#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:63
2938msgid "Insert User Na_me"
2939msgstr "Вмъкване на и_ме на потребител"
2940
2941#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:65
2942msgid "Insert the user name at the cursor position"
2943msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор"
2944
2945#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2946msgid "Inserts the user name at the cursor position."
2947msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор."
2948
2949#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2950msgid "User name"
2951msgstr "Име на потребител"
2952
2953#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2954msgid "Insert often used pieces of text in a fast way"
2955msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
2956
2957#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2958msgid "Snippets"
2959msgstr "Изрезки"
2960
2961#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
2962msgid "<b>Activation</b>"
2963msgstr "<b>Задействане</b>"
2964
2965#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
2966msgid "Create new snippet"
2967msgstr "Създаване на нова изрезка"
2968
2969#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
2970#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:407
2971msgid "Delete selected snippet"
2972msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
2973
2974#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
2975msgid "Export selected snippets"
2976msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
2977
2978#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
2979#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:789
2980msgid "Import snippets"
2981msgstr "Внасяне на на изрезки"
2982
2983#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
2984msgid "S_hortcut key:"
2985msgstr "Б_ърз клавиш:"
2986
2987#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
2988msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
2989msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
2990
2991#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
2992#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:678
2993msgid "Single word with which the snippet is activated after pressing tab"
2994msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
2995
2996#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
2997msgid "Snippets Manager"
2998msgstr "Управление на изрезки"
2999
3000#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
3001msgid "_Drop targets:"
3002msgstr "_Цели на влачене:"
3003
3004#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
3005msgid "_Edit:"
3006msgstr "_Редактиране:"
3007
3008#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
3009msgid "_Snippets:"
3010msgstr "_Изрезки:"
3011
3012#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
3013msgid "_Tab trigger:"
3014msgstr "_Спусък за табулатора:"
3015
3016#: ../plugins/snippets/snippets/WindowHelper.py:74
3017msgid "Manage _Snippets..."
3018msgstr "Управление на _изрезки…"
3019
3020#: ../plugins/snippets/snippets/WindowHelper.py:75
3021msgid "Manage snippets"
3022msgstr "Управление на изрезки"
3023
3024#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:45
3025msgid "Snippets archive"
3026msgstr "Архив с изрезки"
3027
3028#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:69
3029msgid "Add a new snippet..."
3030msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
3031
3032#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:119
3033msgid "Global"
3034msgstr "Глобално"
3035
3036#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:404
3037msgid "Revert selected snippet"
3038msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
3039
3040#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:673
3041msgid ""
3042"This is not a valid tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
3043"single, non alphanumeric, character like {, [, etcetera."
3044msgstr ""
3045"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
3046"единичен знак, който не е буква или цифра — например „{“, „[“ и т.н."
3047
3048#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:768
3049#, python-format
3050msgid "The following error occurred while importing: %s"
3051msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
3052
3053#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:775
3054msgid "Import succesfully completed"
3055msgstr "Внасянето завърши успешно"
3056
3057#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:794
3058#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:880
3059#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:943
3060msgid "All supported archives"
3061msgstr "Всички поддържани архиви"
3062
3063#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:795
3064#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:881
3065#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:944
3066msgid "Gzip compressed archive"
3067msgstr "Архив, компресиран с gzip"
3068
3069#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:796
3070#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:882
3071#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:945
3072msgid "Bzip compressed archive"
3073msgstr "Архив, компресиран с bzip"
3074
3075#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:797
3076msgid "Single snippets file"
3077msgstr "Единичен файл с изрезки"
3078
3079#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:798
3080#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:884
3081#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:947
3082msgid "All files"
3083msgstr "Всички файлове"
3084
3085#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:810
3086#, python-format
3087msgid "The following error occurred while exporting: %s"
3088msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
3089
3090#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:814
3091msgid "Export succesfully completed"
3092msgstr "Изнасянето завърши успешно"
3093
3094#. Ask if system snippets should also be exported
3095#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:854
3096#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:921
3097msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
3098msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
3099
3100#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:869
3101#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:939
3102msgid "There are no snippets selected to be exported"
3103msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
3104
3105#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:874
3106#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:912
3107msgid "Export snippets"
3108msgstr "Изнасяне на изрезки"
3109
3110#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1051
3111msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
3112msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
3113
3114#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1053
3115msgid "Type a new shortcut"
3116msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
3117
3118#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:65
3119#, python-format
3120msgid "The archive `%s` could not be created"
3121msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
3122
3123#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:82
3124#, python-format
3125msgid "Target directory `%s` does not exist"
3126msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
3127
3128#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:85
3129#, python-format
3130msgid "Target directory `%s` is not a valid directory"
3131msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
3132
3133#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:29
3134#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:83
3135#, python-format
3136msgid "File `%s` does not exist"
3137msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
3138
3139#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:32
3140#, python-format
3141msgid "File `%s` is not a valid snippets file"
3142msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
3143
3144#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:42
3145#, python-format
3146msgid "Imported file `%s` is not a valid snippets file"
3147msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
3148
3149#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:52
3150#, python-format
3151msgid "The archive `%s` could not be extracted"
3152msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
3153
3154#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:70
3155#, python-format
3156msgid "The following files could not be imported: %s"
3157msgstr "Следните файлове не могат да бъдат внесени: %s"
3158
3159#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:86
3160#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:99
3161#, python-format
3162msgid "File `%s` is not a valid snippets archive"
3163msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
3164
3165#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:550
3166#, python-format
3167msgid ""
3168"Execution of the python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
3169"aborted."
3170msgstr ""
3171"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
3172"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
3173
3174#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:558
3175#, python-format
3176msgid "Execution of the python command (%s) failed: %s"
3177msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
3178
3179#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:564
3180msgid "The following python code, run in a snippet, does not return a value"
3181msgstr "Следващата изрезка код на Питон не връща стойност"
3182
3183#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
3184msgid "S_ort..."
3185msgstr "Подре_ждане…"
3186
3187#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:82
3188msgid "Sort the current document or selection"
3189msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст"
3190
3191#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3192#: ../plugins/sort/sort.ui.h:3
3193msgid "Sort"
3194msgstr "Подреждане"
3195
3196#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3197msgid "Sorts a document or selected text."
3198msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
3199
3200#: ../plugins/sort/sort.ui.h:1
3201msgid "R_emove duplicates"
3202msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
3203
3204#: ../plugins/sort/sort.ui.h:2
3205msgid "S_tart at column:"
3206msgstr "_Започване от колона:"
3207
3208#: ../plugins/sort/sort.ui.h:4
3209msgid "You cannot undo a sort operation"
3210msgstr "Подреждането не може да се отменя"
3211
3212#: ../plugins/sort/sort.ui.h:5
3213msgid "_Ignore case"
3214msgstr "_Игнориране на главни/малки"
3215
3216#: ../plugins/sort/sort.ui.h:6
3217msgid "_Reverse order"
3218msgstr "Обратен _ред"
3219
3220#: ../plugins/sort/sort.ui.h:7
3221msgid "_Sort"
3222msgstr "Подре_ждане"
3223
3224#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:418
3225#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:479
3226msgid "(no suggested words)"
3227msgstr "(няма предположения)"
3228
3229#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:442
3230msgid "_More..."
3231msgstr "_Още…"
3232
3233#. Ignore all
3234#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:497
3235msgid "_Ignore All"
3236msgstr "И_гнориране на всички"
3237
3238#. + Add to Dictionary
3239#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:512
3240msgid "_Add"
3241msgstr "_Добавяне"
3242
3243#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:551
3244msgid "_Spelling Suggestions..."
3245msgstr "Предло_жения за правопис…"
3246
3247#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:279
3248msgid "Check Spelling"
3249msgstr "Проверка на правописа"
3250
3251#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:290
3252msgid "Suggestions"
3253msgstr "Предложения"
3254
3255#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:585
3256msgid "(correct spelling)"
3257msgstr "(няма правописни грешки)"
3258
3259#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:728
3260msgid "Completed spell checking"
3261msgstr "Проверката на правописа приключи"
3262
3263#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3264#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3265#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3266#. * second %s is the locale name. Example:
3267#. * "French (France)"
3268#.
3269#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3270#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3271#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:287
3272#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:295
3273#, c-format
3274msgid "language|%s (%s)"
3275msgstr "%s (%s)"
3276
3277#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3278#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3279#. * Translators: this refers to an unknown language code
3280#. * (one which isn't in our built-in list).
3281#.
3282#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:306
3283#, c-format
3284msgid "language|Unknown (%s)"
3285msgstr "Неизвестен (%s)"
3286
3287#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3288#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3289#. * Translators: this refers the Default language used by the
3290#. * spell checker
3291#.
3292#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:414
3293msgid "language|Default"
3294msgstr "Стандартен"
3295
3296#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:139
3297#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
3298msgid "Set language"
3299msgstr "Избор на език"
3300
3301#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:188
3302msgid "Languages"
3303msgstr "Езици"
3304
3305#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:70
3306msgid "_Check Spelling"
3307msgstr "_Проверка на правописа"
3308
3309#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:72
3310msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3311msgstr "Проверка на текущия документ за некоректен правопис"
3312
3313#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:78
3314msgid "Set _Language..."
3315msgstr "Избор на _език…"
3316
3317#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:80
3318msgid "Set the language of the current document"
3319msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3320
3321#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:89
3322msgid "_Autocheck Spelling"
3323msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
3324
3325#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:91
3326msgid "Automatically spell-check the current document"
3327msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3328
3329#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:749
3330msgid "The document is empty."
3331msgstr "Документът не съдържа текст."
3332
3333#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:781
3334msgid "No misspelled words"
3335msgstr "Няма сгрешени думи"
3336
3337#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
3338msgid "Select the _language of the current document."
3339msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3340
3341#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1 ../plugins/time/time.ui.h:2
3342msgid "*"
3343msgstr "*"
3344
3345#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
3346msgid "<b>Language</b>"
3347msgstr "<b>Език</b>"
3348
3349#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
3350msgid "<b>word</b>"
3351msgstr "<b>дума</b>"
3352
3353#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:4
3354msgid "Add w_ord"
3355msgstr "_Добавяне на дума"
3356
3357#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:5
3358msgid "Cha_nge"
3359msgstr "_Заменяне"
3360
3361#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:6
3362msgid "Change A_ll"
3363msgstr "Заменяне на вси_чки"
3364
3365#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:7
3366msgid "Change _to:"
3367msgstr "Замяна _с:"
3368
3369#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
3370msgid "Check _Word"
3371msgstr "_Проверка на дума"
3372
3373#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
3374msgid "Check spelling"
3375msgstr "Проверка на правописа"
3376
3377#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
3378msgid "Ignore _All"
3379msgstr "И_гнориране на всички"
3380
3381#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
3382msgid "Language:"
3383msgstr "Език:"
3384
3385#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:12
3386msgid "Misspelled word:"
3387msgstr "Сгрешена дума:"
3388
3389#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:13
3390msgid "User dictionary:"
3391msgstr "Потребителски речник:"
3392
3393#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:14
3394msgid "_Ignore"
3395msgstr "_Игнориране"
3396
3397#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:15
3398msgid "_Suggestions:"
3399msgstr "_Предложения:"
3400
3401#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3402msgid "Checks the spelling of the current document."
3403msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3404
3405#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3406msgid "Spell Checker"
3407msgstr "Проверка на правописа"
3408
3409#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:94
3410#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:687
3411#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:703
3412msgid "Tags"
3413msgstr "Етикети"
3414
3415#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:599
3416msgid "Select the group of tags you want to use"
3417msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате"
3418
3419#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:618
3420msgid "_Preview"
3421msgstr "_Преглед"
3422
3423#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:684
3424msgid "Available Tag Lists"
3425msgstr "Списък с наличните етикети"
3426
3427#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
3428msgid "Abbreviated form"
3429msgstr "Съкратена форма"
3430
3431#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:2
3432msgid "Abbreviation"
3433msgstr "Съкращение"
3434
3435#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:3
3436msgid "Above"
3437msgstr "Отгоре"
3438
3439#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:4
3440msgid "Accessibility key character"
3441msgstr "Знак за ключ за достъпност"
3442
3443#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:5
3444msgid "Acronym"
3445msgstr "Акроним"
3446
3447#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:6
3448msgid "Align"
3449msgstr "Подравняване"
3450
3451#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:7
3452msgid "Alignment character"
3453msgstr "Подравняващ знак"
3454
3455#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
3456msgid "Alternative"
3457msgstr "Алтернативен"
3458
3459#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
3460msgid "Anchor"
3461msgstr "Котва"
3462
3463#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
3464msgid "Anchor URI"
3465msgstr "Адрес на котва"
3466
3467#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
3468msgid "Applet class file code"
3469msgstr "Файлов код на класовете на аплета"
3470
3471#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3472#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
3473msgid "Applet class file code (deprecated)"
3474msgstr "Файлов код на класовете на аплета (да не се ползва)"
3475
3476#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
3477msgid "Array"
3478msgstr "Масив"
3479
3480#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:15
3481msgid "Associated information"
3482msgstr "Свързана информация"
3483
3484#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
3485msgid "Author info"
3486msgstr "Информация за автора"
3487
3488#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
3489msgid "Axis related headers"
3490msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3491
3492#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:18
3493msgid "Background color"
3494msgstr "Фонов цвят"
3495
3496#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3497#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
3498msgid "Background color (deprecated)"
3499msgstr "Фонов цвят (да не се ползва)"
3500
3501#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
3502msgid "Background texture tile"
3503msgstr "Текстурна плочка за фон"
3504
3505#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3506#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
3507msgid "Background texture tile (deprecated)"
3508msgstr "Текстурна плочка за фон (да не се ползва)"
3509
3510#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
3511msgid "Base URI"
3512msgstr "Базов адрес"
3513
3514#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
3515msgid "Base font"
3516msgstr "Базов шрифт"
3517
3518#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3519#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
3520msgid "Base font (deprecated)"
3521msgstr "Основен шрифт (да не се ползва)"
3522
3523#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
3524msgid "Bold"
3525msgstr "Получерно"
3526
3527#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
3528msgid "Border"
3529msgstr "Граница"
3530
3531#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3532#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
3533msgid "Border (deprecated)"
3534msgstr "Граница (да не се ползва)"
3535
3536#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
3537msgid "Border color"
3538msgstr "Цвят на границата"
3539
3540#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
3541msgid "Cell rowspan"
3542msgstr "Разпростиране по редове"
3543
3544#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
3545msgid "Center"
3546msgstr "Центриран раздел"
3547
3548#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3549#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
3550msgid "Center (deprecated)"
3551msgstr "Центриран раздел (да не се ползва)"
3552
3553#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
3554msgid "Character encoding of linked resource"
3555msgstr "Кодиране на знаците на свързания ресурс"
3556
3557#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
3558msgid "Checked (state)"
3559msgstr "Отбелязано (състояние)"
3560
3561#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
3562msgid "Checked state"
3563msgstr "Отбелязано състояние"
3564
3565#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:40
3566msgid "Citation"
3567msgstr "Цитат"
3568
3569#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:41
3570msgid "Cite reason for change"
3571msgstr "Даване на причина за промяната"
3572
3573#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:42
3574msgid "Class implementation ID"
3575msgstr "Идентификатор на класа на реализацията"
3576
3577#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:43
3578msgid "Class list"
3579msgstr "Списък с класове"
3580
3581#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:44
3582msgid "Clear text flow control"
3583msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3584
3585#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
3586msgid "Code content type"
3587msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3588
3589#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
3590msgid "Color of selected links"
3591msgstr "Цвят на избраните препратки"
3592
3593#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3594#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
3595msgid "Color of selected links (deprecated)"
3596msgstr "Цвят на избраните препратки (да не се ползва)"
3597
3598#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:49
3599msgid "Column span"
3600msgstr "Разпростиране по колони"
3601
3602#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:50
3603msgid "Columns"
3604msgstr "Колони"
3605
3606#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:51
3607msgid "Comment"
3608msgstr "Коментар"
3609
3610#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
3611msgid "Computer code fragment"
3612msgstr "Раздел с компютърен код"
3613
3614#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
3615msgid "Content scheme"
3616msgstr "Схема на съдържанието"
3617
3618#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:54
3619msgid "Content type"
3620msgstr "Вид на съдържанието"
3621
3622#. The "type" attribute is deprecated for the "ol" tag only,
3623#. since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3624#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
3625msgid "Content type (deprecated)"
3626msgstr "Вид на съдържанието (да не се ползва)"
3627
3628#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
3629msgid "Coordinates"
3630msgstr "Координати"
3631
3632#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
3633msgid "DIV Style container"
3634msgstr "Контейнер на стил — div"
3635
3636#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
3637msgid "DIV container"
3638msgstr "Контейнер div"
3639
3640#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:61
3641msgid "Date and time of change"
3642msgstr "Дата и време на промяна"
3643
3644#. NOTE: used in "object" tag
3645#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:63
3646msgid "Declare flag"
3647msgstr "Обявяване на флаг"
3648
3649#. Translators: DEFER is an optional attribute of the <script> tag.
3650#. It indicates that the script is not going to generate any document
3651#. content. The browser can continue parsing and drawing the page.
3652#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:67
3653msgid "Defer attribute"
3654msgstr "Атрибут за отлагане на изпълнението"
3655
3656#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:68
3657msgid "Definition description"
3658msgstr "Описание на определение"
3659
3660#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
3661msgid "Definition list"
3662msgstr "Списък с определения"
3663
3664#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:70
3665msgid "Definition term"
3666msgstr "Дефиниция"
3667
3668#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:71
3669msgid "Deleted text"
3670msgstr "Изтрит текст"
3671
3672#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:72
3673msgid "Direction"
3674msgstr "Посока"
3675
3676#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
3677msgid "Directionality"
3678msgstr "Посока"
3679
3680#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3681#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
3682msgid "Directionality (deprecated)"
3683msgstr "Посока (да не се ползва)"
3684
3685#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
3686msgid "Directory list"
3687msgstr "Списък с папки"
3688
3689#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
3690msgid "Disabled"
3691msgstr "Изключено"
3692
3693#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
3694msgid "Document base"
3695msgstr "База на документа"
3696
3697#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
3698msgid "Document body"
3699msgstr "Тялото на документа"
3700
3701#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:80
3702msgid "Document head"
3703msgstr "Главница на документа"
3704
3705#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:81
3706msgid "Document title"
3707msgstr "Заглавие на документа"
3708
3709#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
3710msgid "Document type"
3711msgstr "Вид на документа"
3712
3713#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
3714msgid "Element ID"
3715msgstr "Идентификатор на елемента"
3716
3717#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
3718msgid "Embedded object"
3719msgstr "Вграден обект"
3720
3721#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
3722#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
3723msgid "Emphasis"
3724msgstr "Наблягане"
3725
3726#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
3727msgid "Encode type"
3728msgstr "Тип кодиране"
3729
3730#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
3731msgid "Figure"
3732msgstr "Фигура"
3733
3734#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
3735msgid "Font face"
3736msgstr "Име на шрифт"
3737
3738#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3739#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
3740msgid "Font face (deprecated)"
3741msgstr "Име на шрифт (да не се ползва)"
3742
3743#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
3744msgid "For label"
3745msgstr "За етикет"
3746
3747#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:92
3748msgid "Forced line break"
3749msgstr "Изричен край на ред"
3750
3751#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
3752msgid "Form"
3753msgstr "Формуляр"
3754
3755#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
3756msgid "Form action handler"
3757msgstr "Функция за обработка на формуляр"
3758
3759#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:95
3760msgid "Form control group"
3761msgstr "Контролна група на формуляр"
3762
3763#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:96
3764msgid "Form field label text"
3765msgstr "Текст на етикета на поле във формуляр"
3766
3767#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
3768msgid "Form input"
3769msgstr "Поле във формуляр"
3770
3771#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
3772msgid "Form input type"
3773msgstr "Вид на входа на формуляра"
3774
3775#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
3776msgid "Form method"
3777msgstr "Метод на формуляра"
3778
3779#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
3780msgid "Forward link"
3781msgstr "Препращане на връзка"
3782
3783#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
3784msgid "Frame"
3785msgstr "Рамка"
3786
3787#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
3788msgid "Frame render parts"
3789msgstr "Части за изобразяване на рамка"
3790
3791#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
3792msgid "Frame source"
3793msgstr "Източник на рамка"
3794
3795#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
3796msgid "Frame target"
3797msgstr "Цел на рамката"
3798
3799#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
3800msgid "Frameborder"
3801msgstr "Граница на рамката"
3802
3803#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
3804msgid "Frameset"
3805msgstr "Набор от рамки"
3806
3807#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
3808msgid "Frameset columns"
3809msgstr "Колони на набора от рамки"
3810
3811#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
3812msgid "Frameset rows"
3813msgstr "Редове на набора от рамки"
3814
3815#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
3816msgid "Framespacing"
3817msgstr "Пространство между рамките"
3818
3819#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
3820msgid "Generic embedded object"
3821msgstr "Общ вграден обект"
3822
3823#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
3824msgid "Generic metainformation"
3825msgstr "Обща мета-информация"
3826
3827#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
3828msgid "Generic span"
3829msgstr "Общ елемент span"
3830
3831#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:113
3832msgid "HREF URI"
3833msgstr "Адрес за HREF"
3834
3835#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
3836msgid "HTML - Special Characters"
3837msgstr "HTML — Специални знаци"
3838
3839#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
3840msgid "HTML - Tags"
3841msgstr "HTML — Етикети"
3842
3843#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
3844msgid "HTML root element"
3845msgstr "Коренов елемент HTML"
3846
3847#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:117
3848msgid "HTML version"
3849msgstr "Версия на HTML"
3850
3851#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
3852msgid "HTTP header name"
3853msgstr "Име на заглавна част в HTTP"
3854
3855#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
3856msgid "Header cell ID's"
3857msgstr "Идентификатор на клетка в заглавието"
3858
3859#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
3860msgid "Heading"
3861msgstr "Заглавие"
3862
3863#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
3864msgid "Heading 1"
3865msgstr "Заглавие 1"
3866
3867#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
3868msgid "Heading 2"
3869msgstr "Заглавие 2"
3870
3871#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
3872msgid "Heading 3"
3873msgstr "Заглавие 3"
3874
3875#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:124
3876msgid "Heading 4"
3877msgstr "Заглавие 4"
3878
3879#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:125
3880msgid "Heading 5"
3881msgstr "Заглавие 5"
3882
3883#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:126
3884msgid "Heading 6"
3885msgstr "Заглавие 6"
3886
3887#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:127
3888msgid "Height"
3889msgstr "Височина"
3890
3891#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:128
3892msgid "Horizontal rule"
3893msgstr "Хоризонтална линия"
3894
3895#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:129
3896msgid "Horizontal space"
3897msgstr "Хоризонтално пространство"
3898
3899#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3900#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
3901msgid "Horizontal space (deprecated)"
3902msgstr "Хоризонтално пространство (да не се ползва)"
3903
3904#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
3905msgid "HttP header name"
3906msgstr "Име на заглавна част в HTTP (да не се ползва)"
3907
3908#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
3909msgid "I18N BiDi over-ride"
3910msgstr "Промяна на посоката на текста"
3911
3912#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
3913msgid "Image"
3914msgstr "Изображение"
3915
3916#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
3917msgid "Image map"
3918msgstr "Разграфено изображение"
3919
3920#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
3921msgid "Image map area"
3922msgstr "Район на разграфеното изображение"
3923
3924#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
3925msgid "Image map name"
3926msgstr "Име на разграфеното изображение"
3927
3928#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
3929msgid "Image source"
3930msgstr "Източник на изображението"
3931
3932#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
3933msgid "Inline frame"
3934msgstr "Вътрешна рамка"
3935
3936#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
3937msgid "Inline layer"
3938msgstr "Вътрешен слой"
3939
3940#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
3941msgid "Inserted text"
3942msgstr "Вмъкнат текст"
3943
3944#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
3945msgid "Instance definition"
3946msgstr "Дефиниция"
3947
3948#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:143
3949msgid "Italic text"
3950msgstr "Курсивен текст"
3951
3952#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:144
3953msgid "Java applet"
3954msgstr "Аплет на Джава"
3955
3956#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3957#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:146
3958msgid "Java applet (deprecated)"
3959msgstr "Аплет на Джава (да не се ползва)"
3960
3961#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
3962msgid "Label"
3963msgstr "Етикет"
3964
3965#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:148
3966msgid "Language code"
3967msgstr "Езиков код"
3968
3969#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:149
3970msgid "Large text style"
3971msgstr "Едър текст"
3972
3973#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:150
3974msgid "Layer"
3975msgstr "Слой"
3976
3977#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:151
3978msgid "Link color"
3979msgstr "Цвят на препратката"
3980
3981#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3982#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:153
3983msgid "Link color (deprecated)"
3984msgstr "Цвят на препратката (да не се ползва)"
3985
3986#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
3987msgid "List item"
3988msgstr "Елемент от списък"
3989
3990#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:155
3991msgid "List of MIME types for file upload"
3992msgstr "Списък с видове MIME за качване на файлове"
3993
3994#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:156
3995msgid "List of supported character sets"
3996msgstr "Списък с поддържаните кодирания на знаци"
3997
3998#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:157
3999msgid "Listing"
4000msgstr "Изходен код"
4001
4002#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
4003msgid "Local change to font"
4004msgstr "Локална промяна на шрифта"
4005
4006#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
4007msgid "Long description link"
4008msgstr "Връзка с дълго описание"
4009
4010#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
4011msgid "Long quotation"
4012msgstr "Дълъг цитат"
4013
4014#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
4015msgid "Mail link"
4016msgstr "Препратка към е-поща"
4017
4018#. Supported in XHTML 1.0 Frameset DTD only.
4019#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:163
4020msgid "Margin pixel height"
4021msgstr "Височина на границата в пиксели"
4022
4023#. Supported in XHTML 1.0 Frameset DTD only.
4024#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:165
4025msgid "Margin pixel width"
4026msgstr "Широчина на границата в пиксели"
4027
4028#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
4029msgid "Marquee"
4030msgstr "Мигащ текст"
4031
4032#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
4033msgid "Maximum length of text field"
4034msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
4035
4036#. Here I take some liberties: There's no mandatory attributes,
4037#. but those are most common, and will likely be used.
4038#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:170
4039msgid "Media-independent link"
4040msgstr "Връзка независeща от средата"
4041
4042#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
4043msgid "Menu list"
4044msgstr "Меню-списък"
4045
4046#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4047#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
4048msgid "Menu list (deprecated)"
4049msgstr "Меню-списък (да не се ползва)"
4050
4051#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
4052msgid "Multi-line text field"
4053msgstr "Текстово поле с много редове"
4054
4055#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
4056msgid "Multicolumn"
4057msgstr "Многоколонно"
4058
4059#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
4060msgid "Multiple"
4061msgstr "Множество"
4062
4063#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
4064msgid "Name"
4065msgstr "Име"
4066
4067#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
4068msgid "Named property value"
4069msgstr "Именувана стойност на свойство"
4070
4071#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
4072msgid "Next ID"
4073msgstr "Следващ идентификатор"
4074
4075#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
4076msgid "No URI"
4077msgstr "Без адрес"
4078
4079#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
4080msgid "No embedded objects"
4081msgstr "Без вградени обекти"
4082
4083#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
4084msgid "No frames"
4085msgstr "Без рамки"
4086
4087#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
4088msgid "No layers"
4089msgstr "Без слоеве"
4090
4091#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
4092msgid "No line break"
4093msgstr "Без минаване на нов ред"
4094
4095#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
4096msgid "No resize"
4097msgstr "Без оразмеряване"
4098
4099#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
4100msgid "No script"
4101msgstr "Без скрипт"
4102
4103#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
4104msgid "No shade"
4105msgstr "Без сянка"
4106
4107#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4108#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
4109msgid "No shade (deprecated)"
4110msgstr "Без сянка (да не се ползва)"
4111
4112#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
4113msgid "No word wrap"
4114msgstr "Без пренасяне на текста"
4115
4116#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4117#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:192
4118msgid "No word wrap (deprecated)"
4119msgstr "Без пренасяне на текста (да не се ползва)"
4120
4121#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
4122msgid "Non-breaking space"
4123msgstr "Шпация, която не се пренася"
4124
4125#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
4126msgid "Note"
4127msgstr "Бележка"
4128
4129#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
4130msgid "Object applet file"
4131msgstr "Файл за обектите на аплет"
4132
4133#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4134#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
4135msgid "Object applet file (deprecated)"
4136msgstr "Файл за обектите на аплет (да не се ползва)"
4137
4138#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
4139msgid "Object data reference"
4140msgstr "Указател към данните на обект"
4141
4142#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
4143msgid "Offset for alignment character"
4144msgstr "Отместване на знака за подравняване"
4145
4146#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:200
4147msgid "OnBlur event"
4148msgstr "Събитието при махане на фокуса"
4149
4150#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
4151msgid "OnChange event"
4152msgstr "Събитие при промяна"
4153
4154#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
4155msgid "OnClick event"
4156msgstr "Събитието при натискане"
4157
4158#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
4159msgid "OnDblClick event"
4160msgstr "Събитието при двукратно натискане"
4161
4162#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:204
4163msgid "OnFocus event"
4164msgstr "Събитието при фокусиране"
4165
4166#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:205
4167msgid "OnKeyDown event"
4168msgstr "Събитието при натискане и задържане на клавиш"
4169
4170#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
4171msgid "OnKeyPress event"
4172msgstr "Събитието при натискане на клавиш"
4173
4174#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
4175msgid "OnKeyUp event"
4176msgstr "Събитието при отпускане на клавиш"
4177
4178#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
4179msgid "OnLoad event"
4180msgstr "Събитието при зареждане"
4181
4182#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
4183msgid "OnMouseDown event"
4184msgstr "Събитието при натискане на бутон на мишката"
4185
4186#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
4187msgid "OnMouseMove event"
4188msgstr "Събитието при движение на мишката"
4189
4190#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:211
4191msgid "OnMouseOut event"
4192msgstr "Събитието при излизане на мишката"
4193
4194#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
4195msgid "OnMouseOver event"
4196msgstr "Събитието при мишката отгоре"
4197
4198#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
4199msgid "OnMouseUp event"
4200msgstr "Събитието при отпускане на бутон на мишката"
4201
4202#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:214
4203msgid "OnReset event"
4204msgstr "Събитието при изчистване на формуляр"
4205
4206#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:215
4207msgid "OnSelect event"
4208msgstr "Събитието при избиране"
4209
4210#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
4211msgid "OnSubmit event"
4212msgstr "Събитието при подаване на формуляр"
4213
4214#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
4215msgid "OnUnload event"
4216msgstr "Събитието при напускане на страницата"
4217
4218#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:218
4219msgid "Option group"
4220msgstr "Група за избор"
4221
4222#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:219
4223msgid "Option selector"
4224msgstr "Избор на опция"
4225
4226#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
4227msgid "Ordered list"
4228msgstr "Подреден списък"
4229
4230#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
4231msgid "Output media"
4232msgstr "Изходна медия"
4233
4234#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:222
4235msgid "Paragraph"
4236msgstr "Абзац"
4237
4238#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:223
4239msgid "Paragraph class"
4240msgstr "Клас на абзаца"
4241
4242#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:224
4243msgid "Paragraph style"
4244msgstr "Стил на абзаца"
4245
4246#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:225
4247msgid "Preformatted listing"
4248msgstr "Предварително форматиран изходен код"
4249
4250#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
4251msgid "Preformatted text"
4252msgstr "Предварително форматиран текст"
4253
4254#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
4255msgid "Profile metainfo dictionary"
4256msgstr "Речник за мета-информация на профила"
4257
4258#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
4259msgid "Prompt message"
4260msgstr "Подсказващо съобщение"
4261
4262#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
4263msgid "Push button"
4264msgstr "Бутон"
4265
4266#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
4267msgid "Quote"
4268msgstr "Цитат"
4269
4270#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
4271msgid "Range"
4272msgstr "Диапазон"
4273
4274#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:232
4275msgid "ReadOnly text and password"
4276msgstr "Текст и парола само за четене"
4277
4278#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:233
4279msgid "Reduced spacing"
4280msgstr "Намалена разредка"
4281
4282#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4283#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
4284msgid "Reduced spacing (deprecated)"
4285msgstr "Намалена разредка (да не се ползва)"
4286
4287#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
4288msgid "Reverse link"
4289msgstr "Обратна връзка"
4290
4291#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
4292msgid "Root"
4293msgstr "Корен"
4294
4295#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:238
4296msgid "Rows"
4297msgstr "Редове"
4298
4299#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:239
4300msgid "Rulings between rows and columns"
4301msgstr "Разстояние между редове и колони"
4302
4303#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:240
4304msgid "Sample program output, scripts"
4305msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
4306
4307#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:241
4308msgid "Scope covered by header cells"
4309msgstr "Обхват, покриващ от колонтитулните клетки"
4310
4311#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4312#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:243
4313msgid "Script language name"
4314msgstr "Име на скриптовия език"
4315
4316#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
4317msgid "Script statments"
4318msgstr "Изрази на скрипта"
4319
4320#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
4321msgid "Scrollbar"
4322msgstr "Лента за навигация"
4323
4324#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
4325msgid "Selectable option"
4326msgstr "Опция с възможност за избор"
4327
4328#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
4329msgid "Selected"
4330msgstr "Избрано"
4331
4332#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:248
4333msgid "Server-side image map"
4334msgstr "Разграфено изображение към сървър"
4335
4336#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:249
4337msgid "Shape"
4338msgstr "Форма"
4339
4340#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:250
4341msgid "Short inline quotation"
4342msgstr "Къс вътрешен цитат"
4343
4344#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:251
4345msgid "Single line prompt"
4346msgstr "Подсказка на единичен ред"
4347
4348#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
4349msgid "Size"
4350msgstr "Размер"
4351
4352#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4353#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:254
4354msgid "Size (deprecated)"
4355msgstr "Размер (да не се ползва)"
4356
4357#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
4358msgid "Small text style"
4359msgstr "Малък текст"
4360
4361#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:256
4362msgid "Soft line break"
4363msgstr "Незадължителен край на ред"
4364
4365#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:257
4366msgid "Sound"
4367msgstr "Звук"
4368
4369#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:258
4370msgid "Source"
4371msgstr "Източник"
4372
4373#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:259
4374msgid "Space separated archive list"
4375msgstr "Списък с архиви разделени с пространство"
4376
4377#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:260
4378msgid "Spacer"
4379msgstr "Отстояние"
4380
4381#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:261
4382msgid "Spacing between cells"
4383msgstr "Разстояние между клетките"
4384
4385#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:262
4386msgid "Spacing within cells"
4387msgstr "Разстоянието между клетките"
4388
4389#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:263
4390msgid "Span"
4391msgstr "Елемент span"
4392
4393#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:264
4394msgid "Square root"
4395msgstr "Корен квадратен"
4396
4397#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:265
4398msgid "Standby load msg"
4399msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
4400
4401#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:266
4402msgid "Starting sequence number"
4403msgstr "Начално число на поредицата"
4404
4405#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4406#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:268
4407msgid "Starting sequence number (deprecated)"
4408msgstr "Начално число на поредицата (да не се ползва)"
4409
4410#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:269
4411msgid "Strike-through text"
4412msgstr "Зачеркнат текст"
4413
4414#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4415#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:271
4416msgid "Strike-through text (deprecated)"
4417msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4418
4419#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:272
4420msgid "Strike-through text style"
4421msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4422
4423#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4424#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:274
4425msgid "Strike-through text style (deprecated)"
4426msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4427
4428#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:275
4429msgid "Strong emphasis"
4430msgstr "Силно наблягане"
4431
4432#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:276
4433msgid "Style info"
4434msgstr "Информация за стила"
4435
4436#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:277
4437msgid "Subscript"
4438msgstr "Долен индекс"
4439
4440#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:278
4441msgid "Superscript"
4442msgstr "Горен индекс"
4443
4444#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:279
4445msgid "Tab order position"
4446msgstr "Подредба чрез табулатори"
4447
4448#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:280
4449msgid "Table"
4450msgstr "Таблица"
4451
4452#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:281
4453msgid "Table body"
4454msgstr "Тяло на таблица"
4455
4456#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:282
4457msgid "Table caption"
4458msgstr "Заглавие на таблицата"
4459
4460#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:283
4461msgid "Table column group properties"
4462msgstr "Свойства на група на колони от таблица"
4463
4464#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:284
4465msgid "Table column properties"
4466msgstr "Настройки на колоните на таблица"
4467
4468#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:285
4469msgid "Table data cell"
4470msgstr "Таблична клетка с информация"
4471
4472#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:286
4473msgid "Table footer"
4474msgstr "Долен колонтитул на таблица"
4475
4476#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:287
4477msgid "Table header"
4478msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
4479
4480#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:288
4481msgid "Table header cell"
4482msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
4483
4484#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:289
4485msgid "Table row"
4486msgstr "Ред на таблица"
4487
4488#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:290
4489msgid "Table summary"
4490msgstr "Обобщение на таблицата"
4491
4492#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:291
4493msgid "Target - Blank"
4494msgstr "Цел — нов празен прозорец"
4495
4496#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:292
4497msgid "Target - Parent"
4498msgstr "Цел — родителския прозорец"
4499
4500#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:293
4501msgid "Target - Self"
4502msgstr "Цел — същия прозорец"
4503
4504#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:294
4505msgid "Target - Top"
4506msgstr "Цел — най-горния прозорец"
4507
4508#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:295
4509msgid "Teletype or monospace text style"
4510msgstr "Равноширок текст"
4511
4512#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:296
4513msgid "Text"
4514msgstr "Текст"
4515
4516#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:297
4517msgid "Text color"
4518msgstr "Цвят на текста"
4519
4520#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4521#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:299
4522msgid "Text color (deprecated)"
4523msgstr "Цвят на текста (да не се ползва)"
4524
4525#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:300
4526msgid "Text entered by user"
4527msgstr "Текст въведен от потребителя"
4528
4529#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:301
4530msgid "Title"
4531msgstr "Заглавие"
4532
4533#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:302
4534msgid "Topmargin in pixels"
4535msgstr "Горната граница в пиксели"
4536
4537#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:303
4538msgid "URL"
4539msgstr "Адрес"
4540
4541#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:304
4542msgid "Underlined text style"
4543msgstr "Подчертан текстов стил"
4544
4545#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:305
4546msgid "Unordered list"
4547msgstr "Неподреден списък"
4548
4549#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:306
4550msgid "Use image map"
4551msgstr "Използване на разграфено изображение"
4552
4553#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:307
4554msgid "Value"
4555msgstr "Стойност"
4556
4557#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:308
4558msgid "Value interpretation"
4559msgstr "Интерпретация на стойности"
4560
4561#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:309
4562msgid "Variable or program argument"
4563msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4564
4565#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:310
4566msgid "Vertical cell alignment"
4567msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4568
4569#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:311
4570msgid "Vertical space"
4571msgstr "Вертикално пространство"
4572
4573#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4574#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:313
4575msgid "Vertical space (deprecated)"
4576msgstr "Вертикално пространство (да не се ползва)"
4577
4578#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:314
4579msgid "Visited link color"
4580msgstr "Цвят на посетените препратки"
4581
4582#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4583#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:316
4584msgid "Visited link color (deprecated)"
4585msgstr "Цвят на посетените препратки (да не се ползва)"
4586
4587#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:317
4588msgid "Width"
4589msgstr "Широчина"
4590
4591#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:318
4592msgid "XHTML 1.0 - Tags"
4593msgstr "XHTML 1.0 — Етикети"
4594
4595#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
4596msgid "Bibliography (cite)"
4597msgstr "Библиография (цитат)"
4598
4599#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:2
4600msgid "Bibliography (item)"
4601msgstr "Библиография (елемент)"
4602
4603#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:3
4604msgid "Bibliography (shortcite)"
4605msgstr "Библиография (кратък цитат)"
4606
4607#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:4
4608msgid "Bibliography (thebibliography)"
4609msgstr "Библиография (библиографията)"
4610
4611#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:5
4612msgid "Brackets ()"
4613msgstr "Кръгли скоби „(“ „)“"
4614
4615#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:6
4616msgid "Brackets <>"
4617msgstr "Счупени скоби „<“ „>“"
4618
4619#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:7
4620msgid "Brackets []"
4621msgstr "Квадратни скоби „[“ „]“"
4622
4623#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:8
4624msgid "Brackets {}"
4625msgstr "Фигурни скоби „{“ „}“"
4626
4627#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:10
4628msgid "File input"
4629msgstr "Въвеждане на файл"
4630
4631#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:11
4632msgid "Footnote"
4633msgstr "Бележка под линия"
4634
4635#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
4636msgid "Function cosin"
4637msgstr "Функция косинус"
4638
4639#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
4640msgid "Function e^"
4641msgstr "Функция e^"
4642
4643#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
4644msgid "Function exp"
4645msgstr "Функция „степенуване“"
4646
4647#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
4648msgid "Function log"
4649msgstr "Функция „логаритъм“"
4650
4651#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:16
4652msgid "Function log10"
4653msgstr "Функция „десетичен логаритъм“"
4654
4655#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
4656msgid "Function sine"
4657msgstr "Функция „синус“"
4658
4659#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
4660msgid "Greek alpha"
4661msgstr "Гръцката буква алфа"
4662
4663#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:19
4664msgid "Greek beta"
4665msgstr "Гръцката буква бета"
4666
4667#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
4668msgid "Greek epsilon"
4669msgstr "Гръцката буква епсилон"
4670
4671#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
4672msgid "Greek gamma"
4673msgstr "Гръцката буква гама"
4674
4675#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:22
4676msgid "Greek lambda"
4677msgstr "Гръцката буква ламбда"
4678
4679#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:23
4680msgid "Greek rho"
4681msgstr "Гръцката буква ро"
4682
4683#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:24
4684msgid "Greek tau"
4685msgstr "Гръцката буква тау"
4686
4687#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:25
4688msgid "Header 0 (chapter)"
4689msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4690
4691#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:26
4692msgid "Header 0 (chapter*)"
4693msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4694
4695#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:27
4696msgid "Header 1 (section)"
4697msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4698
4699#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:28
4700msgid "Header 1 (section*)"
4701msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4702
4703#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:29
4704msgid "Header 2 (subsection)"
4705msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4706
4707#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:30
4708msgid "Header 2 (subsection*)"
4709msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4710
4711#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:31
4712msgid "Header 3 (subsubsection)"
4713msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4714
4715#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:32
4716msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4717msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4718
4719#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:33
4720msgid "Header 4 (paragraph)"
4721msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4722
4723#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:34
4724msgid "Header appendix"
4725msgstr "Заглавие на притурка"
4726
4727#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:35
4728msgid "Item"
4729msgstr "Елемент"
4730
4731#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:36
4732msgid "Item with label"
4733msgstr "Елемент с етикет"
4734
4735#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
4736msgid "Latex - Tags"
4737msgstr "Latex — Етикети"
4738
4739#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
4740msgid "List description"
4741msgstr "Описание на списъка"
4742
4743#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:39
4744msgid "List enumerate"
4745msgstr "Номериран списък"
4746
4747#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
4748msgid "List itemize"
4749msgstr "Отделяне на точки в списък"
4750
4751#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
4752msgid "Maths (display)"
4753msgstr "Математика (за показване)"
4754
4755#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
4756msgid "Maths (inline)"
4757msgstr "Математика (вътрешна)"
4758
4759#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
4760msgid "Operator fraction"
4761msgstr "Оператор „дроб“"
4762
4763#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
4764msgid "Operator integral (display)"
4765msgstr "Оператор „интеграл“ (за показване)"
4766
4767#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
4768msgid "Operator integral (inline)"
4769msgstr "Оператор „интеграл“ (вътрешен)"
4770
4771#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
4772msgid "Operator sum (display)"
4773msgstr "Оператор „сума“ (за показване)"
4774
4775#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
4776msgid "Operator sum (inline)"
4777msgstr "Оператор „сума“ (вътрешен)"
4778
4779#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
4780msgid "Reference label"
4781msgstr "Етикет за указател"
4782
4783#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
4784msgid "Reference ref"
4785msgstr "Етикет за указател"
4786
4787#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
4788msgid "Symbol <<"
4789msgstr "Знакът „«“"
4790
4791#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:51
4792msgid "Symbol <="
4793msgstr "Знакът „<=“"
4794
4795#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:52
4796msgid "Symbol >="
4797msgstr "Знакът „>=“"
4798
4799#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:53
4800msgid "Symbol >>"
4801msgstr "Знакът „»“"
4802
4803#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:54
4804msgid "Symbol and"
4805msgstr "Знакът „И“"
4806
4807#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:55
4808msgid "Symbol const"
4809msgstr "Знакът const"
4810
4811#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:56
4812msgid "Symbol d-by-dt"
4813msgstr "Знакът d-by-dt"
4814
4815#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:57
4816msgid "Symbol d-by-dt-partial"
4817msgstr "Знакът d-by-dt-partial"
4818
4819#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:58
4820msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
4821msgstr "Знакът d2-by-dt2-partial"
4822
4823#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:59
4824msgid "Symbol dagger"
4825msgstr "Знакът dagger"
4826
4827#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
4828msgid "Symbol equiv"
4829msgstr "Знакът equiv"
4830
4831#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
4832msgid "Symbol hyphen --"
4833msgstr "Знакът hyphen --"
4834
4835#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:62
4836msgid "Symbol hyphen ---"
4837msgstr "Знакът hyphen ---"
4838
4839#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:63
4840msgid "Symbol infinity"
4841msgstr "Знакът infinity"
4842
4843#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:64
4844msgid "Symbol mathspace ,"
4845msgstr "Знакът mathspace ,"
4846
4847#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:65
4848msgid "Symbol mathspace ."
4849msgstr "Знакът mathspace ."
4850
4851#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:66
4852msgid "Symbol mathspace _"
4853msgstr "Знакът mathspace _"
4854
4855#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:67
4856msgid "Symbol mathspace __"
4857msgstr "Знакът mathspace __"
4858
4859#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:68
4860msgid "Symbol simeq"
4861msgstr "Знакът simeq"
4862
4863#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:69
4864msgid "Symbol star"
4865msgstr "Знакът звезда"
4866
4867#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
4868msgid "Typeface bold"
4869msgstr "Получерно"
4870
4871#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
4872msgid "Typeface italic"
4873msgstr "Курсивно"
4874
4875#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
4876msgid "Typeface slanted"
4877msgstr "Зачеркнато"
4878
4879#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
4880msgid "Typeface type"
4881msgstr "Шрифт"
4882
4883#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
4884msgid "Unbreakable text"
4885msgstr "Неразделим текст"
4886
4887#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4888msgid ""
4889"Provides a method to easily insert into a document commonly used tags/"
4890"strings without having to type them."
4891msgstr ""
4892"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
4893"низове без нужда да се въвеждат отново."
4894
4895#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4896msgid "Tag list"
4897msgstr "Списък с етикети"
4898
4899#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
4900msgid "XSLT - Axes"
4901msgstr "XSLT — оси"
4902
4903#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
4904msgid "XSLT - Elements"
4905msgstr "XSLT — елементи"
4906
4907#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
4908msgid "XSLT - Functions"
4909msgstr "XSLT — функции"
4910
4911#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
4912msgid "ancestor"
4913msgstr "родител"
4914
4915#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
4916msgid "ancestor-or-self"
4917msgstr "родител-или-себе-си"
4918
4919#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
4920msgid "attribute"
4921msgstr "атрибут"
4922
4923#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
4924msgid "child"
4925msgstr "дете"
4926
4927#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
4928msgid "descendant"
4929msgstr "наследник"
4930
4931#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
4932msgid "descendant-or-self"
4933msgstr "наследник-или-себе-си"
4934
4935#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
4936msgid "following"
4937msgstr "следващ"
4938
4939#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
4940msgid "following-sibling"
4941msgstr "следващ-брат"
4942
4943#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
4944msgid "namespace"
4945msgstr "пространство от имена"
4946
4947#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
4948msgid "parent"
4949msgstr "родител"
4950
4951#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
4952msgid "preceding"
4953msgstr "предхождащ"
4954
4955#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
4956msgid "preceding-sibling"
4957msgstr "предхождащ-брат"
4958
4959#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
4960msgid "self"
4961msgstr "себе-си"
4962
4963#: ../plugins/taglist/XUL.tags.xml.in.h:1
4964msgid "XUL - Tags"
4965msgstr "XUL — Етикети"
4966
4967#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:180
4968msgid "In_sert Date and Time..."
4969msgstr "Вм_ъкване на дата/време…"
4970
4971#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:182
4972msgid "Insert current date and time at the cursor position"
4973msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4974
4975#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:611
4976msgid "Available formats"
4977msgstr "Налични формати"
4978
4979#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:759
4980msgid "Configure insert date/time plugin..."
4981msgstr "Настройване на приставката дата/време…"
4982
4983#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4984msgid "Insert Date/Time"
4985msgstr "Вмъкване дата/време"
4986
4987#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4988msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
4989msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
4990
4991#: ../plugins/time/time.ui.h:3
4992msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4993msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
4994
4995#: ../plugins/time/time.ui.h:4
4996msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
4997msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време…</span>"
4998
4999#: ../plugins/time/time.ui.h:5
5000msgid "Configure date/time plugin"
5001msgstr "Настройка на приставката дата/време"
5002
5003#: ../plugins/time/time.ui.h:6
5004msgid "Insert Date and Time"
5005msgstr "Вмъкване на дата/време"
5006
5007#: ../plugins/time/time.ui.h:7
5008msgid "Use the _selected format"
5009msgstr "Използване на _избрания формат"
5010
5011#: ../plugins/time/time.ui.h:8
5012msgid "_Insert"
5013msgstr "_Вмъкване"
5014
5015#: ../plugins/time/time.ui.h:9
5016msgid "_Prompt for a format"
5017msgstr "Посочване на _формат"
5018
5019#: ../plugins/time/time.ui.h:10
5020msgid "_Use custom format"
5021msgstr "Използване на потре_бителски формат"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.