source: gnome/trunk/gedit.trunk.bg.po @ 1437

Last change on this file since 1437 was 1437, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

gedit, gedit-plugins: подадени в trunk.

File size: 179.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gedit package.
4# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org> 2004, 2005, 2007.
7# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gedit trunk\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2008-04-13 22:40+0300\n"
16"PO-Revision-Date: 2008-04-07 18:32+0300\n"
17"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
25msgid "Edit text files"
26msgstr "Редактиране на текстови файлове"
27
28#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:475
29#: ../gedit/gedit-print-job.c:751
30msgid "Text Editor"
31msgstr "Текстов редактор"
32
33#: ../data/gedit.schemas.in.h:1
34msgid ""
35"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
36"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
37msgstr ""
38"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
39"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
40
41#: ../data/gedit.schemas.in.h:2 ../gedit/gedit-plugin-manager.c:796
42msgid "Active plugins"
43msgstr "Включени приставки"
44
45#: ../data/gedit.schemas.in.h:3
46msgid "Auto Detected Encodings"
47msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
48
49#: ../data/gedit.schemas.in.h:4
50msgid "Auto Save"
51msgstr "Автоматично запазване"
52
53#: ../data/gedit.schemas.in.h:5
54msgid "Auto Save Interval"
55msgstr "Интервал за автоматично запазване"
56
57#: ../data/gedit.schemas.in.h:6
58msgid "Auto indent"
59msgstr "Автоматичен отстъп"
60
61#: ../data/gedit.schemas.in.h:7
62msgid "Backup Copy Extension"
63msgstr "Разширение на резервните копия"
64
65#: ../data/gedit.schemas.in.h:8
66msgid "Body Font for Printing"
67msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
68
69#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
70msgid "Bottom Panel is Visible"
71msgstr "Долният панел е видим"
72
73#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
74msgid "Create Backup Copies"
75msgstr "Създаване на резервни копия"
76
77#: ../data/gedit.schemas.in.h:11
78msgid "Display Line Numbers"
79msgstr "Показване на номера на редовете"
80
81#: ../data/gedit.schemas.in.h:12
82msgid "Display Right Margin"
83msgstr "Показване на дясна граница"
84
85#: ../data/gedit.schemas.in.h:13
86msgid "Editor Font"
87msgstr "Шрифт на редактора"
88
89#: ../data/gedit.schemas.in.h:14
90msgid "Enable Search Highlighting"
91msgstr "Включване на отбелязването при търсене"
92
93#: ../data/gedit.schemas.in.h:15
94msgid "Enable Syntax Highlighting"
95msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
96
97#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
98msgid "Encodings shown in menu"
99msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
100
101#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
102msgid ""
103"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
104"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
105msgstr ""
106"Файлово разширение, което да се използва при създаването на резервни копия. "
107"Важи само при включена опция „Създаване на резервни копия“."
108
109#: ../data/gedit.schemas.in.h:18
110msgid "Header Font for Printing"
111msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
112
113#: ../data/gedit.schemas.in.h:19
114msgid "Highlight Current Line"
115msgstr "Осветяване на текущия ред"
116
117#: ../data/gedit.schemas.in.h:20
118msgid "Highlight Matching Bracket"
119msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
120
121#: ../data/gedit.schemas.in.h:21
122msgid ""
123"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
124"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
125"lines."
126msgstr ""
127"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
128"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
129
130#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
131msgid "Insert spaces"
132msgstr "Вмъкване на интервали"
133
134#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
135msgid "Line Number Font for Printing"
136msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
137
138#: ../data/gedit.schemas.in.h:24
139msgid "Line Wrapping Mode"
140msgstr "Режим с пренасяне"
141
142#: ../data/gedit.schemas.in.h:25
143msgid ""
144"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
145"writable by default."
146msgstr ""
147"Списък със схеми на VFS, които gedit поддържа с възможност за запис. "
148"Стандартно схемата „file“ позволява запис."
149
150#: ../data/gedit.schemas.in.h:26
151msgid ""
152"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
153"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
154msgstr ""
155"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
156"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
157"на дадена приставка."
158
159#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
160msgid ""
161"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
162"Only recognized encodings are used."
163msgstr ""
164"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
165"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
166"кодирания на знаци."
167
168#: ../data/gedit.schemas.in.h:28
169msgid "Max Number of Undo Actions"
170msgstr "Максимален брой връщания назад"
171
172#: ../data/gedit.schemas.in.h:29
173msgid "Maximum Recent Files"
174msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
175
176#: ../data/gedit.schemas.in.h:30
177msgid ""
178"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
179"\" for unlimited number of actions."
180msgstr ""
181"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
182"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
183
184#: ../data/gedit.schemas.in.h:31
185msgid ""
186"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
187"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
188msgstr ""
189"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
190"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
191"нататък"
192
193#. Translators: This is the Editor Font.
194#. This is a Pango font
195#: ../data/gedit.schemas.in.h:34
196msgid "Monospace 12"
197msgstr "Monospace 12"
198
199#. Translators: This is the Body font for printing.
200#. This is a Pango font.
201#: ../data/gedit.schemas.in.h:37
202msgid "Monospace 9"
203msgstr "Monospace 9"
204
205#: ../data/gedit.schemas.in.h:38
206msgid ""
207"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
208"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
209msgstr ""
210"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
211"Важи ефект само при включена опция „Автоматично запазване“."
212
213#: ../data/gedit.schemas.in.h:39
214msgid "Print Header"
215msgstr "Печатане на горен колонтитул"
216
217#: ../data/gedit.schemas.in.h:40
218msgid "Print Line Numbers"
219msgstr "Печатане на номера на редове"
220
221#: ../data/gedit.schemas.in.h:41
222msgid "Print Syntax Highlighting"
223msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
224
225#: ../data/gedit.schemas.in.h:42
226msgid "Printing Line Wrapping Mode"
227msgstr "Режим с пренасяне при печат"
228
229#: ../data/gedit.schemas.in.h:43
230msgid "Restore Previous Cursor Position"
231msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
232
233#: ../data/gedit.schemas.in.h:44
234msgid "Right Margin Position"
235msgstr "Позиция на дясната граница"
236
237#. Translators: This is the Header font for printing.
238#. This is a Pango font.
239#: ../data/gedit.schemas.in.h:47
240msgid "Sans 11"
241msgstr "Sans 11"
242
243#. Translators: This is the Line Number font for printing.
244#. This is a Pango font.
245#: ../data/gedit.schemas.in.h:50
246msgid "Sans 8"
247msgstr "Sans 8"
248
249#: ../data/gedit.schemas.in.h:51
250msgid "Side Pane is Visible"
251msgstr "Страничният панел е видим."
252
253#: ../data/gedit.schemas.in.h:52
254msgid "Smart Home End"
255msgstr "Умни „Home“ и „End“"
256
257#: ../data/gedit.schemas.in.h:53
258msgid ""
259"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
260"file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only recognized "
261"encodings are used."
262msgstr ""
263"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
264"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
265"Използват се само познати кодирания на знаци."
266
267#: ../data/gedit.schemas.in.h:54
268msgid ""
269"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
270"\"DISABLED\" to always move at the start/end of the line, \"AFTER\" to move "
271"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
272"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
273"pressed, \"BEFORE\" to move to the start/end of the text before moving to "
274"the start/end of the line and \"ALWAYS\" to always move to the start/end of "
275"the text instead of the start/end of the line."
276msgstr ""
277"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“ "
278"втори път спрямо началото/края на текста и реда. „DISABLED“ (изключване) "
279"означава курсорът винаги да се придвижва в началото/края на реда, "
280"„AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след отиването в "
281"началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/края на "
282"текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) винаги да "
283"се придвижва в началото на текста, а не на реда."
284
285#: ../data/gedit.schemas.in.h:55
286msgid ""
287"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
288"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
289"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
290"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
291"here."
292msgstr ""
293"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
294"„GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите "
295"на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че "
296"стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са "
297"изписани точно, както ги виждате тук."
298
299#: ../data/gedit.schemas.in.h:56
300msgid ""
301"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
302"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
303"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
304"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
305"here."
306msgstr ""
307"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
308"Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос "
309"на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте "
310"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
311"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
312
313#: ../data/gedit.schemas.in.h:57
314msgid ""
315"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
316msgstr ""
317"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
318
319#: ../data/gedit.schemas.in.h:58
320msgid ""
321"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
322"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
323msgstr ""
324"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
325"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
326
327#: ../data/gedit.schemas.in.h:59
328msgid ""
329"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
330"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
331msgstr ""
332"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
333"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
334
335#: ../data/gedit.schemas.in.h:60
336msgid ""
337"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
338"in the \"Recent Files\" submenu."
339msgstr ""
340"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
341"подменюто „Последни файлове“."
342
343#: ../data/gedit.schemas.in.h:61
344msgid ""
345"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
346"characters."
347msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
348
349#: ../data/gedit.schemas.in.h:62
350msgid "Specifies the position of the right margin."
351msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
352
353#: ../data/gedit.schemas.in.h:63
354msgid "Status Bar is Visible"
355msgstr "Лентата на състоянието е видима"
356
357#: ../data/gedit.schemas.in.h:64
358msgid "Style Scheme"
359msgstr "Стилови схеми"
360
361#: ../data/gedit.schemas.in.h:65
362msgid ""
363"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
364"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
365"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
366"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
367"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
368"mentioned here."
369msgstr ""
370"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
371"„GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стандартния стил на системата, "
372"„GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ за "
373"икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с приоритетен "
374"текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
375"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
376
377#: ../data/gedit.schemas.in.h:66
378msgid "Tab Size"
379msgstr "Размер на табулатора"
380
381#: ../data/gedit.schemas.in.h:67
382msgid "The id of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
383msgstr ""
384"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
385"оцветяване на текста."
386
387#: ../data/gedit.schemas.in.h:68
388msgid "Toolbar Buttons Style"
389msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
390
391#: ../data/gedit.schemas.in.h:69
392msgid "Toolbar is Visible"
393msgstr "Лентата с инструменти е видима"
394
395#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
396msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
397msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
398
399#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
400msgid "Use Default Font"
401msgstr "Използване на стандартния шрифт"
402
403#: ../data/gedit.schemas.in.h:72
404msgid ""
405"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
406"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
407"option."
408msgstr ""
409"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
410"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
411
412#: ../data/gedit.schemas.in.h:73
413msgid ""
414"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
415"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
416msgstr ""
417"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
418"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
419
420#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
421msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
422msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
423
424#: ../data/gedit.schemas.in.h:75
425msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
426msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
427
428#: ../data/gedit.schemas.in.h:76
429msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
430msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
431
432#: ../data/gedit.schemas.in.h:77
433msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
434msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
435
436#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
437msgid ""
438"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
439msgstr ""
440"Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст."
441
442#: ../data/gedit.schemas.in.h:79
443msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
444msgstr "Дали gedit трябва да осветява съответстващата скоба."
445
446#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
447msgid "Whether gedit should highlight the current line."
448msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред."
449
450#: ../data/gedit.schemas.in.h:81
451msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
452msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
453
454#: ../data/gedit.schemas.in.h:82
455msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
456msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
457
458#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
459msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
460msgstr ""
461"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
462
463#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
464msgid ""
465"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
466"loaded."
467msgstr ""
468"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
469"файл."
470
471#: ../data/gedit.schemas.in.h:85
472msgid ""
473"Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
474msgstr "Дали долния панел да бъде видим."
475
476#: ../data/gedit.schemas.in.h:86
477msgid ""
478"Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
479msgstr ""
480"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
481
482#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
483msgid ""
484"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
485msgstr ""
486"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
487"видима."
488
489#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
490msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
491msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
492
493#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
494msgid ""
495"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
496"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
497"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
498"font."
499msgstr ""
500"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
501"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
502"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
503
504#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
505msgid "Writable VFS schemes"
506msgstr "Схеми на VFS позволяващи запис"
507
508#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
509#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
510#: ../data/gedit.schemas.in.h:93
511msgid "[ISO-8859-15]"
512msgstr "[UTF-*,WINDOWS-1251,ISO-8859-15,UTF-16]"
513
514#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
515#. for auto-detecting the encoding of a file. You may want to customize it adding
516#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
517#. for the Chinese      translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
518#. (covering English and most Western European languages) if you think people
519#. in you country will rarely use it.
520#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
521#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
522#. Only recognized encodings are used.
523#. See http://svn.gnome.org/viewcvs/gedit/trunk/gedit/gedit-encodings.c?view=markup for
524#. a list of supported encodings
525#: ../data/gedit.schemas.in.h:105
526msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
527msgstr "[UTF-8,WINDOWS-1251,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
528
529#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
530msgid "Logout _without Saving"
531msgstr "Изход _без запазване"
532
533#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:144
534msgid "_Cancel Logout"
535msgstr "_Отказване на изход"
536
537#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:151
538msgid "Close _without Saving"
539msgstr "_Без запазване"
540
541#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:211
542msgid "Question"
543msgstr "Въпрос"
544
545#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:411
546#, c-format
547msgid ""
548"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
549msgid_plural ""
550"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
551"lost."
552msgstr[0] ""
553"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
554"загубени безвъзвратно."
555msgstr[1] ""
556"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
557"загубени безвъзвратно."
558
559#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:420
560msgid ""
561"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
562msgstr ""
563"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
564"загубени безвъзвратно."
565
566#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:426
567#, c-format
568msgid ""
569"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
570"permanently lost."
571msgid_plural ""
572"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
573"permanently lost."
574msgstr[0] ""
575"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
576"бъдат загубени безвъзвратно."
577msgstr[1] ""
578"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
579"бъдат загубени безвъзвратно."
580
581#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:436
582#, c-format
583msgid ""
584"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
585msgid_plural ""
586"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
587"lost."
588msgstr[0] ""
589"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
590"загубени безвъзвратно."
591msgstr[1] ""
592"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
593"загубени безвъзвратно."
594
595#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:451
596msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
597msgstr ""
598"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
599"безвъзвратно."
600
601#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:457
602#, c-format
603msgid ""
604"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
605"permanently lost."
606msgid_plural ""
607"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
608"permanently lost."
609msgstr[0] ""
610"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
611"загубени безвъзвратно."
612msgstr[1] ""
613"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
614"загубени безвъзвратно."
615
616#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:472
617#, c-format
618msgid ""
619"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
620msgid_plural ""
621"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
622msgstr[0] ""
623"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
624"безвъзвратно."
625msgstr[1] ""
626"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
627"загубени безвъзвратно."
628
629#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:515
630#, c-format
631msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
632msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
633
634#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:520
635#, c-format
636msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
637msgstr ""
638"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
639
640#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:534
641#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:745
642msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
643msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
644
645#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:700
646#, c-format
647msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
648msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
649msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
650msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
651
652#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
653#, c-format
654msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
655msgid_plural ""
656"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
657msgstr[0] ""
658"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
659msgstr[1] ""
660"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
661"затварянето?"
662
663#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:724
664msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
665msgstr "Документи с _незапазени промени:"
666
667#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:726
668msgid "S_elect the documents you want to save:"
669msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
670
671#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:747
672msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
673msgstr ""
674"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
675"безвъзвратно."
676
677#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:315
678msgid "Character Codings"
679msgstr "Кодиране на знаците"
680
681#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:373
682#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:434
683msgid "_Description"
684msgstr "_Описание"
685
686#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:382
687#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:443
688msgid "_Encoding"
689msgstr "_Кодиране"
690
691#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:1
692msgid "A_vailable encodings:"
693msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
694
695#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:2
696msgid "Character codings"
697msgstr "Кодиране на знаците"
698
699#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:3
700msgid "E_ncodings shown in menu:"
701msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
702
703#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:139
704#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:3
705msgid "Open Location"
706msgstr "Отваряне на местоположение"
707
708#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:1
709msgid "Ch_aracter coding:"
710msgstr "Кодиране на _знаците:"
711
712#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:2
713msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
714msgstr "Въведете местопо_ложението (адреса) на файла:"
715
716#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:570
717msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
718msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт използва редактора"
719
720#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:580
721#, c-format
722msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
723msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
724
725#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:783
726msgid "The selected color scheme cannot be installed."
727msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
728
729#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:808
730msgid "Add Scheme"
731msgstr "Добавяне на схема"
732
733#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:815
734msgid "A_dd Scheme"
735msgstr "_Добавяне на схема"
736
737#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:823
738msgid "Color Scheme Files"
739msgstr "Файлове на цветова схема"
740
741#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:830
742#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
743msgid "All Files"
744msgstr "Всички файлове"
745
746#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:875
747#, c-format
748msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
749msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
750
751#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1077
752msgid "gedit Preferences"
753msgstr "Настройки на gedit"
754
755#. ex:ts=4:et:
756#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:1
757#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1
758#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:1
759#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:1
760#: ../plugins/time/time.glade2.h:1
761msgid "    "
762msgstr "    "
763
764#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:2
765msgid "<b>Automatic Indentation</b>"
766msgstr "<b>Автоматичен отстъп</b>"
767
768#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:3
769msgid "<b>Bracket Matching</b>"
770msgstr "<b>Съответстващи скоби</b>"
771
772#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:4
773msgid "<b>Current Line</b>"
774msgstr "<b>Текущ ред</b>"
775
776#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:5
777msgid "<b>File Saving</b>"
778msgstr "<b>Запазване на файлове</b>"
779
780#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:6
781msgid "<b>Font</b>"
782msgstr "<b>Шрифт</b>"
783
784#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:7
785#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:2
786msgid "<b>Line Numbers</b>"
787msgstr "<b>Номера на редовете</b>"
788
789#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:8
790msgid "<b>Right Margin</b>"
791msgstr "<b>Дясна граница</b>"
792
793#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:9
794msgid "<b>Tab Stops</b>"
795msgstr "<b>Табулатори</b>"
796
797#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:10
798#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:5
799msgid "<b>Text Wrapping</b>"
800msgstr "<b>Режим с пренасяне</b>"
801
802#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:11
803msgid "<span weight=\"bold\">Color Scheme</span>"
804msgstr "<span weight=\"bold\">Цветова схема</span>"
805
806#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:12
807msgid "Create a _backup copy of files before saving"
808msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
809
810#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:13
811msgid "Display right _margin"
812msgstr "Показване на _дясна граница"
813
814#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:14
815#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:6
816msgid "Do not _split words over two lines"
817msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
818
819#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:15
820msgid "Editor"
821msgstr "Редактор"
822
823#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:16
824msgid "Editor _font: "
825msgstr "_Шрифт на редактора:"
826
827#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:17
828#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:7
829msgid "Enable text _wrapping"
830msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
831
832#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:18
833msgid "Font & Colors"
834msgstr "Шрифт и цветове"
835
836#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:19
837msgid "Highlight current _line"
838msgstr "Отбелязване на _текущия ред"
839
840#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:20
841msgid "Highlight matching _bracket"
842msgstr "Осветяване на съответства_щите скоби"
843
844#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:21
845msgid "Insert _spaces instead of tabs"
846msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
847
848#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:22
849msgid "Pick the editor font"
850msgstr "Избор на шрифт за редактора"
851
852#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:23
853msgid "Plugins"
854msgstr "Приставки"
855
856#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:24
857msgid "Preferences"
858msgstr "Предпочитани настройки"
859
860#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:25
861msgid "View"
862msgstr "Изглед"
863
864#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:26
865msgid "_Add..."
866msgstr "_Добавяне…"
867
868#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:27
869msgid "_Autosave files every"
870msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
871
872#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:28
873msgid "_Display line numbers"
874msgstr "Показване на _номера на редовете"
875
876#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:29
877msgid "_Enable automatic indentation"
878msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
879
880#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:30
881msgid "_Right margin at column:"
882msgstr "Дясна _граница при колона:"
883
884#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:31
885msgid "_Tab width:"
886msgstr "_Широчина на табулатора:"
887
888#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:32
889msgid "_minutes"
890msgstr "_минути"
891
892#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:301
893#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1357
894msgid "Replace"
895msgstr "Замяна"
896
897#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:312 ../gedit/gedit-window.c:1355
898msgid "Find"
899msgstr "Търсене"
900
901#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:404
902msgid "Replace _All"
903msgstr "Замяна на _всички"
904
905#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:405
906#: ../gedit/gedit-commands-file.c:678
907msgid "_Replace"
908msgstr "_Замяна"
909
910#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:1
911msgid "Match _entire word only"
912msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
913
914#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:3
915msgid "Replace All"
916msgstr "Замяна на всички"
917
918#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:4
919msgid "Replace _with: "
920msgstr "_Замяна с:"
921
922#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:5
923msgid "Search _backwards"
924msgstr "Търсене наза_д"
925
926#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:6
927msgid "_Match case"
928msgstr "Зачитане на главни/_малки"
929
930#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:7
931msgid "_Search for: "
932msgstr "_Търсене за: "
933
934#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:8
935msgid "_Wrap around"
936msgstr "_След края - от началото"
937
938#: ../gedit/gedit.c:73
939msgid ""
940"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
941"command line"
942msgstr ""
943"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
944"                                    използвано при отварянето на файлове "
945"чрез\n"
946"                                    командния ред"
947
948#: ../gedit/gedit.c:73
949msgid "ENCODING"
950msgstr "КОДИРАНЕ"
951
952#: ../gedit/gedit.c:76
953msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
954msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
955
956#: ../gedit/gedit.c:79
957msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
958msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
959
960#: ../gedit/gedit.c:82
961msgid "[FILE...]"
962msgstr "[ФАЙЛ...]"
963
964#: ../gedit/gedit.c:114
965#, c-format
966msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
967msgstr "%s: невалидно зададено файлово име или адрес.\n"
968
969#: ../gedit/gedit.c:126
970#, c-format
971msgid "%s: invalid encoding.\n"
972msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
973
974#. Setup command line options
975#: ../gedit/gedit.c:467
976msgid "- Edit text files"
977msgstr "- редактиране на текстови файлове"
978
979#: ../gedit/gedit-commands-file.c:225 ../gedit/gedit-commands-file.c:271
980#, c-format
981msgid "Loading file '%s'…"
982msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
983
984#: ../gedit/gedit-commands-file.c:280
985#, c-format
986msgid "Loading %d file…"
987msgid_plural "Loading %d files…"
988msgstr[0] "Зарежда се %d файл…"
989msgstr[1] "Зареждат се %d файла…"
990
991#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
992#: ../gedit/gedit-commands-file.c:424
993msgid "Open Files"
994msgstr "Отваряне на файлове"
995
996#: ../gedit/gedit-commands-file.c:530
997msgid "The entered location is not valid."
998msgstr "Избраното местоположение не е валидно."
999
1000#: ../gedit/gedit-commands-file.c:533
1001#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:187
1002#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:226
1003#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:242
1004msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1005msgstr ""
1006"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1007
1008#: ../gedit/gedit-commands-file.c:659
1009#, c-format
1010msgid "The file \"%s\" is read-only."
1011msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
1012
1013#: ../gedit/gedit-commands-file.c:670
1014msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
1015msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
1016
1017#: ../gedit/gedit-commands-file.c:736 ../gedit/gedit-commands-file.c:939
1018#, c-format
1019msgid "Saving file '%s'…"
1020msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
1021
1022#: ../gedit/gedit-commands-file.c:837
1023msgid "Save As…"
1024msgstr "Запазване като…"
1025
1026#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1118
1027#, c-format
1028msgid "Reverting the document '%s'…"
1029msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
1030
1031#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1163
1032#, c-format
1033msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
1034msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
1035
1036#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1172
1037#, c-format
1038msgid ""
1039"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1040msgid_plural ""
1041"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1042"lost."
1043msgstr[0] ""
1044"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1045"безвъзвратно."
1046msgstr[1] ""
1047"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1048"безвъзвратно."
1049
1050#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1181
1051msgid ""
1052"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1053msgstr ""
1054"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1055"безвъзвратно."
1056
1057#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1187
1058#, c-format
1059msgid ""
1060"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1061"permanently lost."
1062msgid_plural ""
1063"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1064"permanently lost."
1065msgstr[0] ""
1066"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1067"загубени безвъзвратно."
1068msgstr[1] ""
1069"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1070"загубени безвъзвратно."
1071
1072#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1197
1073#, c-format
1074msgid ""
1075"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1076msgid_plural ""
1077"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1078"lost."
1079msgstr[0] ""
1080"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1081"безвъзвратно."
1082msgstr[1] ""
1083"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1084"безвъзвратно."
1085
1086#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1212
1087msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1088msgstr ""
1089"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1090"безвъзвратно."
1091
1092#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1218
1093#, c-format
1094msgid ""
1095"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1096"permanently lost."
1097msgid_plural ""
1098"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1099"permanently lost."
1100msgstr[0] ""
1101"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1102"загубени безвъзвратно."
1103msgstr[1] ""
1104"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1105"загубени безвъзвратно."
1106
1107#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1233
1108#, c-format
1109msgid ""
1110"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
1111msgid_plural ""
1112"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1113msgstr[0] ""
1114"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1115"безвъзвратно."
1116msgstr[1] ""
1117"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1118"безвъзвратно."
1119
1120#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1259
1121msgid "_Revert"
1122msgstr "_Възстановяване"
1123
1124#: ../gedit/gedit-commands-help.c:80
1125msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1126msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
1127
1128#: ../gedit/gedit-commands-help.c:96
1129msgid "translator-credits"
1130msgstr ""
1131"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1132"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1133"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
1134"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1135"\n"
1136"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1137"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1138"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1139
1140#: ../gedit/gedit-commands-search.c:165
1141#, c-format
1142msgid "Found and replaced %d occurrence"
1143msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1144msgstr[0] "Намерено и заменено %d съвпадение."
1145msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
1146
1147#: ../gedit/gedit-commands-search.c:175
1148msgid "Found and replaced one occurrence"
1149msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
1150
1151#: ../gedit/gedit-commands-search.c:188
1152msgid "Phrase not found"
1153msgstr "Фразата не е открита"
1154
1155#: ../gedit/gedit-document.c:862 ../gedit/gedit-document.c:956
1156#, c-format
1157msgid "Unsaved Document %d"
1158msgstr "Незапазен документ %d"
1159
1160#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:89 ../gedit/gedit-documents-panel.c:103
1161#: ../gedit/gedit-window.c:1923 ../gedit/gedit-window.c:1928
1162msgid "Read Only"
1163msgstr "(само за четене)"
1164
1165#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:760 ../gedit/gedit-window.c:2860
1166msgid "Documents"
1167msgstr "Документи"
1168
1169#: ../gedit/gedit-encodings.c:140 ../gedit/gedit-encodings.c:184
1170#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
1171#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
1172#: ../gedit/gedit-encodings.c:194 ../gedit/gedit-encodings.c:196
1173msgid "Unicode"
1174msgstr "Уникод"
1175
1176#: ../gedit/gedit-encodings.c:153 ../gedit/gedit-encodings.c:179
1177#: ../gedit/gedit-encodings.c:231 ../gedit/gedit-encodings.c:274
1178msgid "Western"
1179msgstr "Западно"
1180
1181#: ../gedit/gedit-encodings.c:155 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1182#: ../gedit/gedit-encodings.c:270
1183msgid "Central European"
1184msgstr "Централно европейско"
1185
1186#: ../gedit/gedit-encodings.c:157
1187msgid "South European"
1188msgstr "Южно европейско"
1189
1190#: ../gedit/gedit-encodings.c:159 ../gedit/gedit-encodings.c:175
1191#: ../gedit/gedit-encodings.c:284
1192msgid "Baltic"
1193msgstr "Балтийско"
1194
1195#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1196#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:252
1197#: ../gedit/gedit-encodings.c:254 ../gedit/gedit-encodings.c:272
1198msgid "Cyrillic"
1199msgstr "Кирилица"
1200
1201#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:241
1202#: ../gedit/gedit-encodings.c:282
1203msgid "Arabic"
1204msgstr "Арабско"
1205
1206#: ../gedit/gedit-encodings.c:165 ../gedit/gedit-encodings.c:276
1207msgid "Greek"
1208msgstr "Гръцко"
1209
1210#: ../gedit/gedit-encodings.c:167
1211msgid "Hebrew Visual"
1212msgstr "Иврит видим"
1213
1214#: ../gedit/gedit-encodings.c:169 ../gedit/gedit-encodings.c:239
1215#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
1216msgid "Hebrew"
1217msgstr "Иврит"
1218
1219#: ../gedit/gedit-encodings.c:171 ../gedit/gedit-encodings.c:237
1220#: ../gedit/gedit-encodings.c:278
1221msgid "Turkish"
1222msgstr "Турско"
1223
1224#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
1225msgid "Nordic"
1226msgstr "Скандинавско"
1227
1228#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
1229msgid "Celtic"
1230msgstr "Келтско"
1231
1232#: ../gedit/gedit-encodings.c:181
1233msgid "Romanian"
1234msgstr "Румънско"
1235
1236#: ../gedit/gedit-encodings.c:199
1237msgid "Armenian"
1238msgstr "Арменско"
1239
1240#: ../gedit/gedit-encodings.c:201 ../gedit/gedit-encodings.c:203
1241#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1242msgid "Chinese Traditional"
1243msgstr "Китайско - традиционно"
1244
1245#: ../gedit/gedit-encodings.c:205
1246msgid "Cyrillic/Russian"
1247msgstr "Кирилица/Руска"
1248
1249#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:210
1250#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1251#: ../gedit/gedit-encodings.c:259
1252msgid "Japanese"
1253msgstr "Японско"
1254
1255#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:246
1256#: ../gedit/gedit-encodings.c:250 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1257msgid "Korean"
1258msgstr "Корейско"
1259
1260#: ../gedit/gedit-encodings.c:220 ../gedit/gedit-encodings.c:222
1261#: ../gedit/gedit-encodings.c:224 ../gedit/gedit-encodings.c:228
1262msgid "Chinese Simplified"
1263msgstr "Китайско - опростено"
1264
1265#: ../gedit/gedit-encodings.c:226
1266msgid "Georgian"
1267msgstr "Грузинско"
1268
1269#: ../gedit/gedit-encodings.c:256
1270msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1271msgstr "Кирилица/Украинска"
1272
1273#: ../gedit/gedit-encodings.c:261 ../gedit/gedit-encodings.c:267
1274#: ../gedit/gedit-encodings.c:286
1275msgid "Vietnamese"
1276msgstr "Виетнамско"
1277
1278#: ../gedit/gedit-encodings.c:263
1279msgid "Thai"
1280msgstr "Тайско"
1281
1282#: ../gedit/gedit-encodings.c:437
1283msgid "Unknown"
1284msgstr "Неизвестно"
1285
1286#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:220
1287msgid "Auto Detected"
1288msgstr "Автоматично открито"
1289
1290#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:240
1291#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:262
1292#, c-format
1293msgid "Current Locale (%s)"
1294msgstr "Текущ локал (%s)"
1295
1296#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:323
1297msgid "Add or _Remove..."
1298msgstr "Добавяне или п_ремахване…"
1299
1300#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
1301msgid "All Text Files"
1302msgstr "Всички текстови файлове"
1303
1304#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:79
1305msgid "C_haracter Coding:"
1306msgstr "Кодиране на з_наците:"
1307
1308#: ../gedit/gedit-help.c:66
1309msgid "There was an error displaying help."
1310msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
1311
1312#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:185
1313#, c-format
1314msgid "Could not find the file %s."
1315msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
1316
1317#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:192
1318#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:441
1319msgid "The file contains corrupted data."
1320msgstr "Файлът съдържа повредени данни."
1321
1322#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1323#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:203
1324#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:452
1325#, c-format
1326msgid "gedit cannot handle %s locations."
1327msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
1328
1329#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:209
1330#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:458
1331msgid "gedit cannot handle this location."
1332msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
1333
1334#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:216
1335#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:465
1336msgid "The file contains data in an invalid format."
1337msgstr "Файлът съдържа данни с грешен формат."
1338
1339#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:220
1340#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:469
1341msgid "The file is too big."
1342msgstr "Файлът е прекалено голям."
1343
1344#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:224
1345#, c-format
1346msgid "%s is not a valid location."
1347msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1348
1349#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:231
1350#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:473
1351msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1352msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1353
1354#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:235
1355#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:477
1356#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1230
1357msgid ""
1358"There are too many open files. Please close some applications and try again."
1359msgstr ""
1360"Отворили сте прекалено много файлове. Затворете някои програми и опитайте "
1361"отново."
1362
1363#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:240
1364#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:482
1365#, c-format
1366msgid "%s is a directory."
1367msgstr "„%s“ е папка."
1368
1369#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:247
1370#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:487
1371msgid ""
1372"Not enough available memory to open the file. Please close some running "
1373"applications and try again."
1374msgstr ""
1375"Няма достатъчно памет за отваряне на файла. Затворете ненужните програми и "
1376"опитайте отново."
1377
1378#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:275
1379#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:515
1380#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1269
1381#, c-format
1382msgid ""
1383"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
1384"correct and try again."
1385msgstr ""
1386"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1387"опитайте отново."
1388
1389#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:286
1390#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:297
1391#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:305
1392#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:526
1393#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:537
1394#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1280
1395#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1291
1396#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1299
1397#, c-format
1398msgid ""
1399"Host name was invalid. Please check that you typed the location correctly "
1400"and try again."
1401msgstr ""
1402"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1403"опитайте отново."
1404
1405#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:311
1406#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:545
1407#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1305
1408msgid ""
1409"Host name was empty. Please check that your proxy settings are correct and "
1410"try again."
1411msgstr ""
1412"Не е посочен хост. Проверете настройките на сървъра посредник и опитайте "
1413"отново."
1414
1415#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:317
1416#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1311
1417msgid ""
1418"Attempt to log in failed. Please check that you typed the location correctly "
1419"and try again."
1420msgstr ""
1421"Неуспешен опит за влизане. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1422"опитайте отново."
1423
1424#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:323
1425msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
1426msgstr "Файлът, който се опитвате да отворите, не е нормален файл."
1427
1428#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:327
1429#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:560
1430#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1339
1431msgid "Connection timed out. Please try again."
1432msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
1433
1434#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:376
1435#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:610
1436#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1380
1437#, c-format
1438msgid "Unexpected error: %s"
1439msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1440
1441#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:382
1442#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:776
1443#, c-format
1444msgid "Could not open the file %s."
1445msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
1446
1447#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:391
1448#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:683
1449msgid "_Retry"
1450msgstr "_Опитване отново"
1451
1452#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:436
1453msgid "gedit cannot find it. Perhaps it has recently been deleted."
1454msgstr "gedit не го намира. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1455
1456#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:551
1457msgid "Attempt to log in failed."
1458msgstr "Опита за влизане пропадна."
1459
1460#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:555
1461#, c-format
1462msgid "%s is not a regular file."
1463msgstr "%s не е редовен файл."
1464
1465#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:616
1466#, c-format
1467msgid "Could not revert the file %s."
1468msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
1469
1470#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:640
1471msgid "Ch_aracter Coding:"
1472msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1473
1474#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:778
1475msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
1476msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
1477
1478#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:780
1479#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:789
1480msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1481msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
1482
1483#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:781
1484msgid "Select a character coding from the menu and try again."
1485msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1486
1487#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:786
1488#, c-format
1489msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
1490msgstr ""
1491"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците %"
1492"s."
1493
1494#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:790
1495#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:842
1496msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
1497msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1498
1499#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:837
1500#, c-format
1501msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
1502msgstr ""
1503"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците %"
1504"s."
1505
1506#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:840
1507msgid ""
1508"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1509"the specified character coding."
1510msgstr ""
1511"Документът съдържа един или повече знаци, който не могат да бъдат записани "
1512"чрез определеното кодиране на знаците."
1513
1514#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:903
1515msgid "_Edit Anyway"
1516msgstr "_Редактиране въпреки това"
1517
1518#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:906
1519msgid "_Don't Edit"
1520msgstr "_Отказване на редактирането"
1521
1522#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:921
1523#, c-format
1524msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1525msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
1526
1527#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:936
1528msgid ""
1529"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
1530"edit it anyway?"
1531msgstr ""
1532"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1533"да го редактирате?"
1534
1535#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:994
1536#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1089
1537msgid "S_ave Anyway"
1538msgstr "_Запазване въпреки това"
1539
1540#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:998
1541#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1093
1542msgid "D_on't Save"
1543msgstr "_Отказване на запазването"
1544
1545#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1546#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1547#. not accurate (since last load/save)
1548#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1016
1549#, c-format
1550msgid "The file %s has been modified since reading it."
1551msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1552
1553#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1032
1554msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1555msgstr ""
1556"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1557"се запази ли въпреки това?"
1558
1559#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1111
1560#, c-format
1561msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1562msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1563
1564#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1114
1565#, c-format
1566msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1567msgstr ""
1568"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1569
1570#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1131
1571msgid ""
1572"gedit could not backup the old copy of the file before saving the new one. "
1573"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1574"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1575msgstr ""
1576"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1577"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1578"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1579"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1580
1581#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1582#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1192
1583#, c-format
1584msgid ""
1585"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
1586"the location correctly and try again."
1587msgstr ""
1588"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1589"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1590
1591#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1200
1592msgid ""
1593"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
1594"the location correctly and try again."
1595msgstr ""
1596"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1597"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1598
1599#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1209
1600msgid ""
1601"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1602"sizes.  Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
1603"not have this limitation."
1604msgstr ""
1605"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на файловете. "
1606"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1607
1608#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1216
1609#, c-format
1610msgid ""
1611"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
1612"correctly and try again."
1613msgstr ""
1614"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1615"правилно и опитайте отново."
1616
1617#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1223
1618msgid ""
1619"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
1620"that you typed the location correctly and try again."
1621msgstr ""
1622"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1623"правилно местоположението и опитайте отново."
1624
1625#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1235
1626#, c-format
1627msgid ""
1628"%s is a directory. Please check that you typed the location correctly and "
1629"try again."
1630msgstr ""
1631"%s е папка. Проверете дали сте въвели правилно местоположението и опитайте "
1632"отново."
1633
1634#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1241
1635msgid ""
1636"Not enough available memory to save the file. Please close some running "
1637"applications and try again."
1638msgstr ""
1639"Няма достатъчно памет за запазване на файла. Затворете ненужни програми и "
1640"опитайте отново."
1641
1642#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1317
1643msgid ""
1644"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
1645"and try again."
1646msgstr ""
1647"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1648"опитайте отново."
1649
1650#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1323
1651msgid ""
1652"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
1653"typed the location correctly and try again."
1654msgstr ""
1655"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1656"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1657
1658#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1329
1659msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
1660msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1661
1662#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1334
1663msgid ""
1664"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1665"the file names. Please use a shorter name."
1666msgstr ""
1667"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1668"файловете. Използвайте по-кратко име."
1669
1670#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1343
1671#, c-format
1672msgid ""
1673"%s is not a regular file. Please check that you typed the location correctly "
1674"and try again."
1675msgstr ""
1676"%s не е обикновен файл. Проверете дали сте въвели местоположението правилно "
1677"и опитайте отново."
1678
1679#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1386
1680#, c-format
1681msgid "Could not save the file %s."
1682msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази."
1683
1684#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1685#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1686#. not accurate (since last load/save)
1687#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1428
1688#, c-format
1689msgid "The file %s changed on disk."
1690msgstr "Файлът %s се промени на диска."
1691
1692#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1433
1693msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
1694msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
1695
1696#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1435
1697msgid "Do you want to reload the file?"
1698msgstr "Искате ли да презаредите файла."
1699
1700#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1445
1701msgid "_Reload"
1702msgstr "П_резареждане"
1703
1704#. bad bad luck...
1705#: ../gedit/gedit-local-document-saver.c:361
1706msgid "Could not obtain backup filename"
1707msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
1708
1709#: ../gedit/gedit-notebook.c:834
1710msgid "Close document"
1711msgstr "Затваряне на документ"
1712
1713#: ../gedit/gedit-panel.c:364 ../gedit/gedit-panel.c:572
1714msgid "Empty"
1715msgstr "Празен"
1716
1717#: ../gedit/gedit-panel.c:517 ../gedit/gedit-panel.c:591
1718msgid "Hide panel"
1719msgstr "Скриване на панел"
1720
1721#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:55
1722msgid "Plugin"
1723msgstr "Приставка"
1724
1725#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:56
1726msgid "Enabled"
1727msgstr "Включена"
1728
1729#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:504
1730msgid "_About"
1731msgstr "_Относно"
1732
1733#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:512
1734msgid "C_onfigure"
1735msgstr "Настр_ойване"
1736
1737#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:521
1738msgid "A_ctivate"
1739msgstr "_Включване"
1740
1741#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:532
1742msgid "Ac_tivate All"
1743msgstr "Вкл_ючване на всички"
1744
1745#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:537
1746msgid "_Deactivate All"
1747msgstr "_Изключване на всички"
1748
1749#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:825
1750msgid "_About Plugin"
1751msgstr "_Относно приставката"
1752
1753#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:829
1754msgid "C_onfigure Plugin"
1755msgstr "_Настройване на приставката"
1756
1757#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:170
1758msgid "Cannot initialize preferences manager."
1759msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
1760
1761#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1102
1762#, c-format
1763msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
1764msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
1765
1766#: ../gedit/gedit-print-job.c:534
1767#, c-format
1768msgid "File: %s"
1769msgstr "Файл: %s"
1770
1771#: ../gedit/gedit-print-job.c:543
1772msgid "Page %N of %Q"
1773msgstr "Страница %N от %Q"
1774
1775#: ../gedit/gedit-print-job.c:801
1776msgid "Preparing..."
1777msgstr "Подготовка…"
1778
1779#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:1
1780msgid "<b>Fonts</b>"
1781msgstr "<b>Шрифтове</b>"
1782
1783#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:3
1784msgid "<b>Page header</b>"
1785msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
1786
1787#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:4
1788msgid "<b>Syntax Highlighting</b>"
1789msgstr "<b>Оцветяване на синтаксиса</b>"
1790
1791#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:8
1792msgid "He_aders and footers:"
1793msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
1794
1795#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:9
1796msgid "Print line nu_mbers"
1797msgstr "Печатане на _номера на редове"
1798
1799#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:10
1800msgid "Print page _headers"
1801msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
1802
1803#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:11
1804msgid "Print synta_x highlighting"
1805msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
1806
1807#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:12
1808msgid "_Body:"
1809msgstr "_Тяло:"
1810
1811#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:13
1812msgid "_Line numbers:"
1813msgstr "Номера на _редове:"
1814
1815#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:14
1816msgid "_Number every"
1817msgstr "_Номериране на всеки"
1818
1819#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:15
1820msgid "_Restore Default Fonts"
1821msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
1822
1823#: ../gedit/gedit-print-preferences.glade.h:16
1824msgid "lines"
1825msgstr "реда"
1826
1827#: ../gedit/gedit-print-preview.c:563
1828msgid "Show the previous page"
1829msgstr "Показване на предишната страница"
1830
1831#: ../gedit/gedit-print-preview.c:577
1832msgid "Show the next page"
1833msgstr "Показване на следващата страница"
1834
1835#: ../gedit/gedit-print-preview.c:594
1836msgid "Current page (Alt+P)"
1837msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1838
1839#: ../gedit/gedit-print-preview.c:616
1840msgid "of"
1841msgstr "от"
1842
1843#: ../gedit/gedit-print-preview.c:624
1844msgid "Page total"
1845msgstr "Общо страници"
1846
1847#: ../gedit/gedit-print-preview.c:625
1848msgid "The total number of pages in the document"
1849msgstr "Общия брой страници в документа"
1850
1851#: ../gedit/gedit-print-preview.c:644
1852msgid "Show multiple pages"
1853msgstr "Показване на множество страници"
1854
1855#: ../gedit/gedit-print-preview.c:659
1856msgid "Zoom 1:1"
1857msgstr "Мащаб 1:1"
1858
1859#: ../gedit/gedit-print-preview.c:670
1860msgid "Zoom to fit the whole page"
1861msgstr "Пасване на цялата страница"
1862
1863#: ../gedit/gedit-print-preview.c:681
1864msgid "Zoom the page in"
1865msgstr "Увеличаване на страницата"
1866
1867#: ../gedit/gedit-print-preview.c:692
1868msgid "Zoom the page out"
1869msgstr "Намаляване на страницата"
1870
1871#: ../gedit/gedit-print-preview.c:704
1872msgid "_Close Preview"
1873msgstr "_Затваряне на мострата"
1874
1875#: ../gedit/gedit-print-preview.c:708
1876msgid "Close print preview"
1877msgstr "Затваряне на мострата"
1878
1879#: ../gedit/gedit-print-preview.c:774
1880#, c-format
1881msgid "Page %d of %d"
1882msgstr "Страница %d от %d"
1883
1884#: ../gedit/gedit-print-preview.c:958
1885msgid "Page Preview"
1886msgstr "Преглед на страница"
1887
1888#: ../gedit/gedit-print-preview.c:959
1889msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1890msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1891
1892#: ../gedit/gedit-statusbar.c:248
1893msgid "  OVR"
1894msgstr "  OVR"
1895
1896#: ../gedit/gedit-statusbar.c:250
1897msgid "  INS"
1898msgstr "  INS"
1899
1900#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1901#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1902#: ../gedit/gedit-statusbar.c:289
1903#, c-format
1904msgid "  Ln %d, Col %d"
1905msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1906
1907#: ../gedit/gedit-statusbar.c:388
1908#, c-format
1909msgid "There is a tab with errors"
1910msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1911msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1912msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1913
1914#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:214
1915#, c-format
1916msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
1917msgstr ""
1918"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
1919"g_mkdir_with_parents(): %s"
1920
1921#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1922#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1923#: ../gedit/gedit-tab.c:660
1924#, c-format
1925msgid "Reverting %s from %s"
1926msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1927
1928#: ../gedit/gedit-tab.c:667
1929#, c-format
1930msgid "Reverting %s"
1931msgstr "Възстановяване на %s"
1932
1933#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1934#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1935#: ../gedit/gedit-tab.c:683
1936#, c-format
1937msgid "Loading %s from %s"
1938msgstr "Зареждане на %s от %s"
1939
1940#: ../gedit/gedit-tab.c:690
1941#, c-format
1942msgid "Loading %s"
1943msgstr "Зареждане на %s"
1944
1945#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1946#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1947#: ../gedit/gedit-tab.c:773
1948#, c-format
1949msgid "Saving %s to %s"
1950msgstr "Запазване на %s в %s"
1951
1952#: ../gedit/gedit-tab.c:780
1953#, c-format
1954msgid "Saving %s"
1955msgstr "Запазване на %s"
1956
1957#. Read only
1958#: ../gedit/gedit-tab.c:1643
1959msgid "RO"
1960msgstr "Четене"
1961
1962#: ../gedit/gedit-tab.c:1688
1963#, c-format
1964msgid "Error opening file %s"
1965msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
1966
1967#: ../gedit/gedit-tab.c:1693
1968#, c-format
1969msgid "Error reverting file %s"
1970msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
1971
1972#: ../gedit/gedit-tab.c:1698
1973#, c-format
1974msgid "Error saving file %s"
1975msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
1976
1977#: ../gedit/gedit-tab.c:1716
1978msgid "Unicode (UTF-8)"
1979msgstr "Уникод (UTF-8)"
1980
1981#: ../gedit/gedit-tab.c:1723
1982msgid "Name:"
1983msgstr "Име:"
1984
1985#: ../gedit/gedit-tab.c:1724
1986msgid "MIME Type:"
1987msgstr "Вид MIME:"
1988
1989#: ../gedit/gedit-tab.c:1725
1990msgid "Encoding:"
1991msgstr "Кодиране на знаците:"
1992
1993#. Toplevel
1994#: ../gedit/gedit-ui.h:49
1995msgid "_File"
1996msgstr "_Файл"
1997
1998#: ../gedit/gedit-ui.h:50
1999msgid "_Edit"
2000msgstr "_Редактиране"
2001
2002#: ../gedit/gedit-ui.h:51
2003msgid "_View"
2004msgstr "_Изглед"
2005
2006#: ../gedit/gedit-ui.h:52
2007msgid "_Search"
2008msgstr "_Търсене"
2009
2010#: ../gedit/gedit-ui.h:53
2011msgid "_Tools"
2012msgstr "И_нструменти"
2013
2014#: ../gedit/gedit-ui.h:54
2015msgid "_Documents"
2016msgstr "_Документи"
2017
2018#: ../gedit/gedit-ui.h:55
2019msgid "_Help"
2020msgstr "_Помощ"
2021
2022#: ../gedit/gedit-ui.h:59
2023msgid "Create a new document"
2024msgstr "Създаване на нов документ"
2025
2026#: ../gedit/gedit-ui.h:60
2027msgid "_Open..."
2028msgstr "_Отваряне…"
2029
2030#: ../gedit/gedit-ui.h:61 ../gedit/gedit-window.c:1477
2031msgid "Open a file"
2032msgstr "Отваряне на файл"
2033
2034#: ../gedit/gedit-ui.h:62
2035msgid "Open _Location..."
2036msgstr "Отваряне на _местоположение…"
2037
2038#: ../gedit/gedit-ui.h:63
2039msgid "Open a file from a specified location"
2040msgstr "Отваряне на файл от конкретно местоположение"
2041
2042#. Edit menu
2043#: ../gedit/gedit-ui.h:66
2044msgid "Pr_eferences"
2045msgstr "Н_астройки"
2046
2047#: ../gedit/gedit-ui.h:67
2048msgid "Configure the application"
2049msgstr "Настройки на приложението"
2050
2051#. Help menu
2052#: ../gedit/gedit-ui.h:70
2053msgid "_Contents"
2054msgstr "_Ръководство"
2055
2056#: ../gedit/gedit-ui.h:71
2057msgid "Open the gedit manual"
2058msgstr "Отваряне на ръководството на gedit"
2059
2060#: ../gedit/gedit-ui.h:73
2061msgid "About this application"
2062msgstr "Относно приложението"
2063
2064#: ../gedit/gedit-ui.h:80
2065msgid "Save the current file"
2066msgstr "Запазване на текущия файл"
2067
2068#: ../gedit/gedit-ui.h:81
2069msgid "Save _As..."
2070msgstr "Запазване _като…"
2071
2072#: ../gedit/gedit-ui.h:82
2073msgid "Save the current file with a different name"
2074msgstr "Запазване на текущия файл под ново име"
2075
2076#: ../gedit/gedit-ui.h:84
2077msgid "Revert to a saved version of the file"
2078msgstr "Възстановяване до записана версия на файла"
2079
2080#: ../gedit/gedit-ui.h:85
2081msgid "Page Set_up..."
2082msgstr "Н_астройки на страницата…"
2083
2084#: ../gedit/gedit-ui.h:86
2085msgid "Setup the page settings"
2086msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
2087
2088#: ../gedit/gedit-ui.h:87
2089msgid "Print Previe_w"
2090msgstr "П_реглед за печат"
2091
2092#: ../gedit/gedit-ui.h:88
2093msgid "Print preview"
2094msgstr "Преглед за печат"
2095
2096#: ../gedit/gedit-ui.h:89
2097msgid "_Print..."
2098msgstr "_Печат…"
2099
2100#: ../gedit/gedit-ui.h:90
2101msgid "Print the current page"
2102msgstr "Печат на текущата страница"
2103
2104#: ../gedit/gedit-ui.h:92
2105msgid "Close the current file"
2106msgstr "Затваряне на текущия файл"
2107
2108#: ../gedit/gedit-ui.h:96
2109msgid "Undo the last action"
2110msgstr "Отменяне на последното действие"
2111
2112#: ../gedit/gedit-ui.h:98
2113msgid "Redo the last undone action"
2114msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2115
2116#: ../gedit/gedit-ui.h:100
2117msgid "Cut the selection"
2118msgstr "Изрязване на избраната част"
2119
2120#: ../gedit/gedit-ui.h:102
2121msgid "Copy the selection"
2122msgstr "Копиране на избраната част"
2123
2124#: ../gedit/gedit-ui.h:104
2125msgid "Paste the clipboard"
2126msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2127
2128#: ../gedit/gedit-ui.h:106
2129msgid "Delete the selected text"
2130msgstr "Изтриване на избрания текст"
2131
2132#: ../gedit/gedit-ui.h:107
2133msgid "Select _All"
2134msgstr "Избор на вси_чко"
2135
2136#: ../gedit/gedit-ui.h:108
2137msgid "Select the entire document"
2138msgstr "Избор на целия документ"
2139
2140#. View menu
2141#: ../gedit/gedit-ui.h:111
2142msgid "_Highlight Mode"
2143msgstr "_Режим на осветяване"
2144
2145#. Search menu
2146#: ../gedit/gedit-ui.h:114
2147msgid "_Find..."
2148msgstr "_Търсене…"
2149
2150#: ../gedit/gedit-ui.h:115
2151msgid "Search for text"
2152msgstr "Търсене за текст"
2153
2154#: ../gedit/gedit-ui.h:116
2155msgid "Find Ne_xt"
2156msgstr "_Следваща поява"
2157
2158#: ../gedit/gedit-ui.h:117
2159msgid "Search forwards for the same text"
2160msgstr "Търсене напред за същия текст"
2161
2162#: ../gedit/gedit-ui.h:118
2163msgid "Find Pre_vious"
2164msgstr "_Предишна поява"
2165
2166#: ../gedit/gedit-ui.h:119
2167msgid "Search backwards for the same text"
2168msgstr "Търсене назад за същия текст"
2169
2170#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2171msgid "_Replace..."
2172msgstr "_Замяна…"
2173
2174#: ../gedit/gedit-ui.h:121
2175msgid "Search for and replace text"
2176msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2177
2178#: ../gedit/gedit-ui.h:122
2179msgid "_Clear Highlight"
2180msgstr "Из_чистване на отбелязването"
2181
2182#: ../gedit/gedit-ui.h:123
2183msgid "Clear highlighting of search matches"
2184msgstr "Изчистване на отбелязването на съвпадения при търсенето"
2185
2186#: ../gedit/gedit-ui.h:124
2187msgid "Go to _Line..."
2188msgstr "Отиване на _ред…"
2189
2190#: ../gedit/gedit-ui.h:125
2191msgid "Go to a specific line"
2192msgstr "Отиване на конкретен ред"
2193
2194#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2195msgid "_Incremental Search..."
2196msgstr "_Интерактивно търсене…"
2197
2198#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2199msgid "Incrementally search for text"
2200msgstr "Интерактивно търсене на текст"
2201
2202#. Documents menu
2203#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2204msgid "_Save All"
2205msgstr "_Запазване на всички"
2206
2207#: ../gedit/gedit-ui.h:131
2208msgid "Save all open files"
2209msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2210
2211#: ../gedit/gedit-ui.h:132
2212msgid "_Close All"
2213msgstr "Зат_варяне на всички"
2214
2215#: ../gedit/gedit-ui.h:133
2216msgid "Close all open files"
2217msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2218
2219#: ../gedit/gedit-ui.h:134
2220msgid "_Previous Document"
2221msgstr "_Предишен документ"
2222
2223#: ../gedit/gedit-ui.h:135
2224msgid "Activate previous document"
2225msgstr "Отваряне на предишен документ"
2226
2227#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2228msgid "_Next Document"
2229msgstr "_Следващ документ"
2230
2231#: ../gedit/gedit-ui.h:137
2232msgid "Activate next document"
2233msgstr "Отваряне на следващ документ"
2234
2235#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2236msgid "_Move to New Window"
2237msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
2238
2239#: ../gedit/gedit-ui.h:139
2240msgid "Move the current document to a new window"
2241msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2242
2243#: ../gedit/gedit-ui.h:146
2244msgid "Quit the program"
2245msgstr "Спиране на програмата"
2246
2247#: ../gedit/gedit-ui.h:151
2248msgid "_Toolbar"
2249msgstr "Лента с _инструменти"
2250
2251#: ../gedit/gedit-ui.h:152
2252msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2253msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2254
2255#: ../gedit/gedit-ui.h:154
2256msgid "_Statusbar"
2257msgstr "Лента на _състоянието"
2258
2259#: ../gedit/gedit-ui.h:155
2260msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2261msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2262
2263#: ../gedit/gedit-ui.h:157
2264msgid "Side _Pane"
2265msgstr "Страничен _панел"
2266
2267#: ../gedit/gedit-ui.h:158
2268msgid "Show or hide the side pane in the current window"
2269msgstr "Показване или скриване на страничния панел на текущия прозорец."
2270
2271#: ../gedit/gedit-ui.h:164
2272msgid "_Bottom Pane"
2273msgstr "_Долен панел"
2274
2275#: ../gedit/gedit-ui.h:165
2276msgid "Show or hide the bottom pane in the current window"
2277msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2278
2279#: ../gedit/gedit-utils.c:1049
2280#, c-format
2281msgid "Unable to find file %s."
2282msgstr "Неуспех при намирането на файла %s."
2283
2284#: ../gedit/gedit-utils.c:1053 ../gedit/gedit-utils.c:1089
2285msgid "Please check your installation."
2286msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2287
2288#: ../gedit/gedit-utils.c:1085
2289#, c-format
2290msgid "Unable to find the required widgets inside file %s."
2291msgstr "Неуспех при намирането на необходимите графични обекти във файла %s."
2292
2293#. create "Wrap Around" menu item.
2294#: ../gedit/gedit-view.c:1169
2295msgid "_Wrap Around"
2296msgstr "_След края - от началото"
2297
2298#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2299#: ../gedit/gedit-view.c:1179
2300msgid "Match _Entire Word Only"
2301msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2302
2303#. create "Match Case" menu item.
2304#: ../gedit/gedit-view.c:1189
2305msgid "_Match Case"
2306msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2307
2308#: ../gedit/gedit-view.c:1277
2309msgid "String you want to search for"
2310msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2311
2312#: ../gedit/gedit-view.c:1285
2313msgid "Line you want to move the cursor to"
2314msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2315
2316#: ../gedit/gedit-window.c:890
2317#, c-format
2318msgid "Use %s highlight mode"
2319msgstr "Използване на режим на осветяване „%s“"
2320
2321#. add the "None" item before all the others
2322#. Translators: "None" means that no highlight mode is selected in the
2323#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
2324#: ../gedit/gedit-window.c:947
2325msgid "None"
2326msgstr "Без"
2327
2328#: ../gedit/gedit-window.c:948
2329msgid "Disable syntax highlighting"
2330msgstr "Изключване на отбелязването на синтаксиса"
2331
2332#. Translators: %s is a URI
2333#: ../gedit/gedit-window.c:1234
2334#, c-format
2335msgid "Open '%s'"
2336msgstr "Отваряне на „%s“"
2337
2338#: ../gedit/gedit-window.c:1353
2339msgid "Save"
2340msgstr "Запазване"
2341
2342#: ../gedit/gedit-window.c:1481
2343msgid "Open a recently used file"
2344msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2345
2346#: ../gedit/gedit-window.c:1488
2347msgid "Open"
2348msgstr "Отваряне"
2349
2350#. Translators: %s is a URI
2351#: ../gedit/gedit-window.c:1538
2352#, c-format
2353msgid "Activate '%s'"
2354msgstr "Отваряне на „%s“"
2355
2356#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2357msgid "Change Case"
2358msgstr "Смяна на регистъра"
2359
2360#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2361msgid "Changes the case of selected text."
2362msgstr "Смяна на регистъра на избрания текст."
2363
2364#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:222
2365msgid "C_hange Case"
2366msgstr "См_яна на регистъра"
2367
2368#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:223
2369msgid "All _Upper Case"
2370msgstr "Само _главни букви"
2371
2372#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:224
2373msgid "Change selected text to upper case"
2374msgstr "Промяна на избрания текст към главни букви"
2375
2376#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:226
2377msgid "All _Lower Case"
2378msgstr "Само _малки букви"
2379
2380#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:227
2381msgid "Change selected text to lower case"
2382msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2383
2384#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:229
2385msgid "_Invert Case"
2386msgstr "Обръщане на _регистъра"
2387
2388#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:230
2389msgid "Invert the case of selected text"
2390msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2391
2392#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:232
2393msgid "_Title Case"
2394msgstr "_Регистър за заглавие"
2395
2396#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:233
2397msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2398msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
2399
2400#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2401msgid ""
2402"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2403"characters and non-space characters in it."
2404msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2405
2406#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2407#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:8
2408msgid "Document Statistics"
2409msgstr "Статистика за документа"
2410
2411#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:2
2412msgid "0"
2413msgstr "0"
2414
2415#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:3
2416msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
2417msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
2418
2419#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:4
2420msgid "Bytes"
2421msgstr "Байтове"
2422
2423#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:5
2424msgid "Characters (no spaces)"
2425msgstr "Знаци (без интервали)"
2426
2427#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:6
2428msgid "Characters (with spaces)"
2429msgstr "Знаци (с интервали)"
2430
2431#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:7
2432msgid "Document"
2433msgstr "Документ"
2434
2435#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:9
2436msgid "Lines"
2437msgstr "Редове"
2438
2439#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:10
2440msgid "Selection"
2441msgstr "Избрано"
2442
2443#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:11
2444msgid "Words"
2445msgstr "Думи"
2446
2447#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:12
2448msgid "_Update"
2449msgstr "_Подновяване"
2450
2451#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:411
2452msgid "_Document Statistics"
2453msgstr "_Статистика за документа"
2454
2455#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:413
2456msgid "Get statistic info on current document"
2457msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2458
2459#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2460msgid "Execute external commands and shell scripts."
2461msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2462
2463#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2464msgid "External Tools"
2465msgstr "Външни инструменти"
2466
2467#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:129
2468msgid "_External Tools..."
2469msgstr "_Външни инструменти…"
2470
2471#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:131
2472msgid "Opens the External Tools Manager"
2473msgstr "Управление на външните инструменти"
2474
2475#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:161
2476msgid "Shell Output"
2477msgstr "Изход от обвивка"
2478
2479#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:109
2480msgid "You must be inside a word to run this command"
2481msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2482
2483#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:166
2484msgid "Running tool:"
2485msgstr "Стартиран инструмент:"
2486
2487#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:189
2488msgid "Done."
2489msgstr "Готово."
2490
2491#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:191
2492msgid "Exited"
2493msgstr "Завърши работа."
2494
2495#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:41
2496msgid "Nothing"
2497msgstr "Нищо"
2498
2499#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:42
2500msgid "Current document"
2501msgstr "Текущия документ"
2502
2503#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
2504msgid "Current selection"
2505msgstr "Текущ избор"
2506
2507#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
2508msgid "Current line"
2509msgstr "Текущ ред"
2510
2511#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:45
2512msgid "Current word"
2513msgstr "Текуща дума"
2514
2515#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:48
2516msgid "Display in bottom pane"
2517msgstr "Показване в долния панел"
2518
2519#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:49
2520msgid "Create new document"
2521msgstr "Създаване на нов документ"
2522
2523#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
2524msgid "Append to current document"
2525msgstr "Закачане към текущия документ"
2526
2527#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
2528msgid "Replace current document"
2529msgstr "Замяна на текущия документ"
2530
2531#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
2532msgid "Replace current selection"
2533msgstr "Замяна на текущия избор"
2534
2535#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:53
2536msgid "Insert at cursor position"
2537msgstr "Вмъкване на позицията на текущия курсор"
2538
2539#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:56
2540msgid "All documents"
2541msgstr "Всички документи"
2542
2543#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
2544msgid "All documents except untitled ones"
2545msgstr "Всички документи, освен неозаглавените"
2546
2547#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
2548msgid "Local files only"
2549msgstr "Само локални файлове"
2550
2551#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
2552msgid "Remote files only"
2553msgstr "Само отдалечени файлове"
2554
2555#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
2556msgid "Untitled documents only"
2557msgstr "Само неозаглавените документи"
2558
2559#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:200
2560#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:230
2561#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:278
2562#, python-format
2563msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
2564msgstr "Редактиране на инструмента <i>%s</i>:"
2565
2566#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:204
2567msgid "A Brand New Tool"
2568msgstr "Чисто нов инструмент"
2569
2570#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:239
2571msgid "New tool"
2572msgstr "Нов инструмент"
2573
2574#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:314
2575#, python-format
2576msgid "This accelerator is already bound to %s"
2577msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2578
2579#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:360
2580msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2581msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2582
2583#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:362
2584msgid "Type a new accelerator"
2585msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2586
2587#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:78
2588msgid "Stopped."
2589msgstr "Спрян."
2590
2591#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:2
2592msgid "Co_mmand(s):"
2593msgstr "Ко_манда(и):"
2594
2595#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:3
2596msgid "Edit tool <i>make</i>:"
2597msgstr "Редактиране на инструмента <i>make</i>:"
2598
2599#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:4
2600msgid "External Tools Manager"
2601msgstr "Управление на външните инструменти"
2602
2603#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:5
2604msgid ""
2605"Nothing\n"
2606"Current document\n"
2607"All documents"
2608msgstr ""
2609"Никой\n"
2610"Текущия документ\n"
2611"Всички документи"
2612
2613#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:8
2614msgid "_Applicability:"
2615msgstr "Прило_жимост:"
2616
2617#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:9
2618msgid "_Description:"
2619msgstr "_Описание:"
2620
2621#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:10
2622msgid "_Input:"
2623msgstr "_Вход:"
2624
2625#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:11
2626msgid "_Output:"
2627msgstr "_Изход:"
2628
2629#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:12
2630msgid "_Save:"
2631msgstr "_Запазване:"
2632
2633#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:13
2634msgid "_Shortcut Key:"
2635msgstr "_Бърз клавиш:"
2636
2637#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:14
2638msgid "_Tools:"
2639msgstr "Инс_трументи:"
2640
2641#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
2642msgid "Build"
2643msgstr "Компилиране"
2644
2645#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
2646msgid "Run \"make\" in the document directory"
2647msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2648
2649#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
2650msgid "Open a terminal in the document location"
2651msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
2652
2653#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
2654msgid "Open terminal here"
2655msgstr "Отваряне на терминал тук"
2656
2657#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
2658msgid "Remove trailing spaces"
2659msgstr "Изтриване на празните знаци в краищата на редовете"
2660
2661#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
2662msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
2663msgstr ""
2664"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
2665
2666#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
2667msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
2668msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода ѝ в нов документ"
2669
2670#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
2671msgid "Run command"
2672msgstr "Стартиране на команда"
2673
2674#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2675msgid "Easy file access from the side pane"
2676msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
2677
2678#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2679msgid "File Browser Pane"
2680msgstr "Панел на файловия браузър"
2681
2682#. Translators: this is used in "file on host", e.g. "/foo/bar on ftp.baz.org"
2683#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:199
2684msgid "on"
2685msgstr "на"
2686
2687#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:334
2688msgid "File System"
2689msgstr "Файлова система"
2690
2691#. ex:ts=8:noet:
2692#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:1
2693msgid "Enable Restore of Remote Locations"
2694msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
2695
2696#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:2
2697msgid "File Browser Filter Mode"
2698msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
2699
2700#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:3
2701msgid "File Browser Filter Pattern"
2702msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
2703
2704#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:4
2705msgid "File Browser Root Directory"
2706msgstr "Основна папка на файловия браузър"
2707
2708#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:5
2709msgid "File Browser Virtual Root Directory"
2710msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
2711
2712#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:6
2713msgid ""
2714"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
2715"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
2716"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
2717"with nautilus etc)"
2718msgstr ""
2719"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
2720"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
2721"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
2722"Nautilus, и т.н.)"
2723
2724#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:7
2725msgid "Open With Tree View"
2726msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
2727
2728#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:8
2729msgid ""
2730"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
2731"bookmarks view"
2732msgstr ""
2733"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
2734"вместо изгледа на отметките"
2735
2736#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:9
2737msgid "Set Location To First Document"
2738msgstr "Местоположението да е на първия документ"
2739
2740#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:10
2741msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
2742msgstr ""
2743"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
2744
2745#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:11
2746msgid ""
2747"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
2748"and onload/tree_view is TRUE."
2749msgstr ""
2750"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
2751"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
2752
2753#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:12
2754msgid ""
2755"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
2756"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
2757"the actual root."
2758msgstr ""
2759"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
2760"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
2761"да е под истинската основна папка."
2762
2763#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:13
2764msgid ""
2765"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
2766"of the filter_mode."
2767msgstr ""
2768"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
2769"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
2770
2771#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:14
2772msgid ""
2773"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
2774"values are: none (filter nothing), hidden (filter hidden files), binary "
2775"(filter binary files) and hidden_and_binary (filter both hidden and binary "
2776"files)."
2777msgstr ""
2778"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
2779"браузър. Валидните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), "
2780"„hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „binary“ (махане на "
2781"двоичните файлове от изгледа) и „hidden_and_binary“ (махане и на скритите и "
2782"на двоичните файлове)."
2783
2784#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:598
2785msgid "_Set root to active document"
2786msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
2787
2788#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:600
2789msgid "Set the root to the active document location"
2790msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
2791
2792#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:605
2793msgid "_Open terminal here"
2794msgstr "_Отваряне на терминал тук"
2795
2796#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:607
2797msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
2798msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
2799
2800#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:741
2801msgid "File Browser"
2802msgstr "Файлов браузър"
2803
2804#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:864
2805msgid "An error occurred while creating a new directory"
2806msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
2807
2808#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:867
2809msgid "An error occurred while creating a new file"
2810msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
2811
2812#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:872
2813msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
2814msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
2815
2816#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:877
2817msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
2818msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
2819
2820#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:882
2821msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
2822msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
2823
2824#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:886
2825msgid "An error occurred while setting a root directory"
2826msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
2827
2828#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:890
2829msgid "An error occurred while loading a directory"
2830msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
2831
2832#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:893
2833msgid "An error occurred"
2834msgstr "Възникна грешка"
2835
2836#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1123
2837msgid ""
2838"Cannot move file to trash, do you\n"
2839"want to delete permanently?"
2840msgstr ""
2841"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
2842"искате ли окончателно да го изтриете?"
2843
2844#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1127
2845#, c-format
2846msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
2847msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2848
2849#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1130
2850msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
2851msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
2852
2853#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1163
2854#, c-format
2855msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
2856msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
2857
2858#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1166
2859msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
2860msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
2861
2862#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1169
2863msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
2864msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
2865
2866#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1583
2867msgid "(Empty)"
2868msgstr "(Празен)"
2869
2870#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:2723
2871#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1840
2872msgid "Invalid uri"
2873msgstr "Неправилен адрес"
2874
2875#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3155
2876msgid "file"
2877msgstr "файл"
2878
2879#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3176
2880#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3223
2881msgid ""
2882"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2883"settings to make the file visible"
2884msgstr ""
2885"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
2886"трябва да промените филтъра си"
2887
2888#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3204
2889msgid "directory"
2890msgstr "папка"
2891
2892#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:738
2893msgid "Bookmarks"
2894msgstr "Отметки"
2895
2896#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:748
2897msgid "Recent Files"
2898msgstr "Скорошни файлове"
2899
2900#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:827
2901msgid "_Filter"
2902msgstr "_Филтър"
2903
2904#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:832
2905msgid "_Move To Trash"
2906msgstr "Преместване в _кошчето"
2907
2908#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:833
2909msgid "Move selected file or folder to trash"
2910msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
2911
2912#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:835
2913msgid "_Delete"
2914msgstr "_Изтриване"
2915
2916#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:836
2917msgid "Delete selected file or folder"
2918msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
2919
2920#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:842
2921msgid "Up"
2922msgstr "Нагоре"
2923
2924#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:843
2925msgid "Open the parent folder"
2926msgstr "Отваряне на горната папка"
2927
2928#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:848
2929msgid "_New Folder"
2930msgstr "_Нова папка"
2931
2932#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:849
2933msgid "Add new empty folder"
2934msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
2935
2936#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:851
2937msgid "New F_ile"
2938msgstr "Нов _файл"
2939
2940#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:852
2941msgid "Add new empty file"
2942msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
2943
2944#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:857
2945msgid "_Rename"
2946msgstr "_Преименуване"
2947
2948#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:858
2949msgid "Rename selected file or folder"
2950msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
2951
2952#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:864
2953msgid "_Previous Location"
2954msgstr "_Предишно местоположение"
2955
2956#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:866
2957msgid "Go to the previous visited location"
2958msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
2959
2960#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:868
2961msgid "_Next Location"
2962msgstr "_Следващо местоположение"
2963
2964#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:869
2965msgid "Go to the next visited location"
2966msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
2967
2968#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:870
2969msgid "Re_fresh View"
2970msgstr "_Обновяване на изгледа"
2971
2972#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:871
2973msgid "Refresh the view"
2974msgstr "Обновяване на изгледа"
2975
2976#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:872
2977msgid "_View Folder"
2978msgstr "_Преглед на папка"
2979
2980#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:873
2981msgid "View folder in file manager"
2982msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
2983
2984#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:880
2985msgid "Show _Hidden"
2986msgstr "Показване на _скритите"
2987
2988#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:881
2989msgid "Show hidden files and folders"
2990msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
2991
2992#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:883
2993msgid "Show _Binary"
2994msgstr "Показване на _двоичните"
2995
2996#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:884
2997msgid "Show binary files"
2998msgstr "Показване на двоичните файлове"
2999
3000#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:989
3001#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1005
3002#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1037
3003msgid "Previous location"
3004msgstr "Предишно местоположение"
3005
3006#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:993
3007msgid "Go to previous location"
3008msgstr "Отиване на предишното местоположение"
3009
3010#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:998
3011#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1030
3012msgid "Go to a previously opened location"
3013msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
3014
3015#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1020
3016msgid "Next location"
3017msgstr "Следващо местоположение"
3018
3019#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1024
3020msgid "Go to next location"
3021msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
3022
3023#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1201
3024msgid "_Match Filename"
3025msgstr "_Зачитане на главни/малки"
3026
3027#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:56
3028msgid "_Indent"
3029msgstr "Отстъп на_дясно"
3030
3031#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:58
3032msgid "Indent selected lines"
3033msgstr "Отместване навътре на избрани редове (оформяне на абзац)"
3034
3035#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:63
3036msgid "U_nindent"
3037msgstr "Отстъп на_ляво"
3038
3039#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:65
3040msgid "Unindent selected lines"
3041msgstr "Отместване навън за избрани редове (премахване на абзац)"
3042
3043#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3044msgid "Indent Lines"
3045msgstr "Отстъп надясно"
3046
3047#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3048msgid "Indents or un-indents selected lines."
3049msgstr "Отместване или премахване на отместването на избраните редове."
3050
3051#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3052msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
3053msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
3054
3055#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3056msgid "Modelines"
3057msgstr "Линии за режима"
3058
3059#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3060msgid "Interactive python console standing in the bottom panel"
3061msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел."
3062
3063#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3064#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:45
3065msgid "Python Console"
3066msgstr "Конзола на Питон"
3067
3068#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:63
3069msgid "Insert User Na_me"
3070msgstr "Вмъкване на и_ме на потребител"
3071
3072#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:65
3073msgid "Insert the user name at the cursor position"
3074msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор"
3075
3076#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3077msgid "Inserts the user name at the cursor position."
3078msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор."
3079
3080#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3081msgid "User name"
3082msgstr "Име на потребител"
3083
3084#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3085msgid "Insert often used pieces of text in a fast way"
3086msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
3087
3088#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3089msgid "Snippets"
3090msgstr "Изрезки"
3091
3092#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:2
3093msgid "<b>Activation</b>"
3094msgstr "<b>Задействане</b>"
3095
3096#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:3
3097msgid "Create new snippet"
3098msgstr "Създаване на нова изрезка"
3099
3100#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:4
3101#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:428
3102msgid "Delete selected snippet"
3103msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
3104
3105#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:5
3106msgid "Export selected snippets"
3107msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
3108
3109#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:6
3110#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:806
3111msgid "Import snippets"
3112msgstr "Внасяне на на изрезки"
3113
3114#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:7
3115msgid "S_hortcut key:"
3116msgstr "Б_ърз клавиш:"
3117
3118#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:8
3119msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
3120msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
3121
3122#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:9
3123#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:697
3124msgid "Single word with which the snippet is activated after pressing tab"
3125msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
3126
3127#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:10
3128msgid "Snippets Manager"
3129msgstr "Управление на изрезки"
3130
3131#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:11
3132msgid "_Drop targets:"
3133msgstr "_Цели на влачене:"
3134
3135#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:12
3136msgid "_Edit:"
3137msgstr "_Редактиране:"
3138
3139#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:13
3140msgid "_Snippets:"
3141msgstr "_Изрезки:"
3142
3143#. "tab" here means the tab key, not the notebook tab!
3144#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:15
3145msgid "_Tab trigger:"
3146msgstr "_Спусък за табулатора:"
3147
3148#: ../plugins/snippets/snippets/WindowHelper.py:74
3149msgid "Manage _Snippets..."
3150msgstr "Управление на _изрезки…"
3151
3152#: ../plugins/snippets/snippets/WindowHelper.py:75
3153msgid "Manage snippets"
3154msgstr "Управление на изрезки"
3155
3156#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:46
3157msgid "Snippets archive"
3158msgstr "Архив с изрезки"
3159
3160#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:70
3161msgid "Add a new snippet..."
3162msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
3163
3164#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:120
3165msgid "Global"
3166msgstr "Глобално"
3167
3168#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:425
3169msgid "Revert selected snippet"
3170msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
3171
3172#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:692
3173msgid ""
3174"This is not a valid tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
3175"single, non alphanumeric, character like {, [, etcetera."
3176msgstr ""
3177"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
3178"единичен знак, който не е буква или цифра - например „{“, „[“ и т.н."
3179
3180#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:785
3181#, python-format
3182msgid "The following error occurred while importing: %s"
3183msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
3184
3185#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:792
3186msgid "Import succesfully completed"
3187msgstr "Внасянето завърши успешно"
3188
3189#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:811
3190#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:897
3191#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:960
3192msgid "All supported archives"
3193msgstr "Всички поддържани архиви"
3194
3195#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:812
3196#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:898
3197#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:961
3198msgid "Gzip compressed archive"
3199msgstr "Архив, компресиран с gzip"
3200
3201#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:813
3202#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:899
3203#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:962
3204msgid "Bzip compressed archive"
3205msgstr "Архив, компресиран с bzip"
3206
3207#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:814
3208msgid "Single snippets file"
3209msgstr "Единичен файл с изрезки"
3210
3211#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:815
3212#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:901
3213#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:964
3214msgid "All files"
3215msgstr "Всички файлове"
3216
3217#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:827
3218#, python-format
3219msgid "The following error occurred while exporting: %s"
3220msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
3221
3222#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:831
3223msgid "Export succesfully completed"
3224msgstr "Изнасянето завърши успешно"
3225
3226#. Ask if system snippets should also be exported
3227#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:871
3228#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:938
3229msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
3230msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
3231
3232#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:886
3233#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:956
3234msgid "There are no snippets selected to be exported"
3235msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
3236
3237#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:891
3238#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:929
3239msgid "Export snippets"
3240msgstr "Изнасяне на изрезки"
3241
3242#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1068
3243msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
3244msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
3245
3246#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1070
3247msgid "Type a new shortcut"
3248msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
3249
3250#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:65
3251#, python-format
3252msgid "The archive `%s` could not be created"
3253msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
3254
3255#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:82
3256#, python-format
3257msgid "Target directory `%s` does not exist"
3258msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
3259
3260#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:85
3261#, python-format
3262msgid "Target directory `%s` is not a valid directory"
3263msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
3264
3265#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:29
3266#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:83
3267#, python-format
3268msgid "File `%s` does not exist"
3269msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
3270
3271#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:32
3272#, python-format
3273msgid "File `%s` is not a valid snippets file"
3274msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
3275
3276#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:42
3277#, python-format
3278msgid "Imported file `%s` is not a valid snippets file"
3279msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
3280
3281#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:52
3282#, python-format
3283msgid "The archive `%s` could not be extracted"
3284msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
3285
3286#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:70
3287#, python-format
3288msgid "The following files could not be imported: %s"
3289msgstr "Следните файлове не могат да бъдат внесени: %s"
3290
3291#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:86
3292#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:99
3293#, python-format
3294msgid "File `%s` is not a valid snippets archive"
3295msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
3296
3297#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:550
3298#, python-format
3299msgid ""
3300"Execution of the python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
3301"aborted."
3302msgstr ""
3303"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
3304"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
3305
3306#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:558
3307#, python-format
3308msgid "Execution of the python command (%s) failed: %s"
3309msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
3310
3311#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:564
3312msgid "The following python code, run in a snippet, does not return a value"
3313msgstr "Следващата изрезка код на Питон не връща стойност"
3314
3315#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
3316msgid "S_ort..."
3317msgstr "Подре_ждане…"
3318
3319#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:82
3320msgid "Sort the current document or selection"
3321msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст"
3322
3323#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3324#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:3
3325msgid "Sort"
3326msgstr "Подреждане"
3327
3328#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3329msgid "Sorts a document or selected text."
3330msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
3331
3332#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:1
3333msgid "R_emove duplicates"
3334msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
3335
3336#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:2
3337msgid "S_tart at column:"
3338msgstr "_Започване от колона:"
3339
3340#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:4
3341msgid "You cannot undo a sort operation"
3342msgstr "Подреждането не може да се отменя"
3343
3344#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:5
3345msgid "_Ignore case"
3346msgstr "_Игнориране на главни/малки"
3347
3348#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:6
3349msgid "_Reverse order"
3350msgstr "Обратен _ред"
3351
3352#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:7
3353msgid "_Sort"
3354msgstr "Подре_ждане"
3355
3356#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:418
3357#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:477
3358msgid "(no suggested words)"
3359msgstr "(няма предположения)"
3360
3361#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:442
3362msgid "_More..."
3363msgstr "_Още…"
3364
3365#. Ignore all
3366#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:497
3367msgid "_Ignore All"
3368msgstr "И_гнориране на всички"
3369
3370#. + Add to Dictionary
3371#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:512
3372msgid "_Add"
3373msgstr "_Добавяне"
3374
3375#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:551
3376msgid "_Spelling Suggestions..."
3377msgstr "Предло_жения за правопис…"
3378
3379#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:274
3380msgid "Check Spelling"
3381msgstr "Проверка на правописа"
3382
3383#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:285
3384msgid "Suggestions"
3385msgstr "Предложения"
3386
3387#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:583
3388msgid "(correct spelling)"
3389msgstr "(няма правописни грешки)"
3390
3391#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:726
3392msgid "Completed spell checking"
3393msgstr "Проверката на правописа приключи"
3394
3395#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3396#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3397#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3398#. * second %s is the locale name. Example:
3399#. * "French (France)"
3400#.
3401#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3402#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3403#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:287
3404#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:295
3405#, c-format
3406msgid "language|%s (%s)"
3407msgstr "%s (%s)"
3408
3409#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3410#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3411#. * Translators: this refers to an unknown language code
3412#. * (one which isn't in our built-in list).
3413#.
3414#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:306
3415#, c-format
3416msgid "language|Unknown (%s)"
3417msgstr "Неизвестен (%s)"
3418
3419#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3420#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3421#. * Translators: this refers the Default language used by the
3422#. * spell checker
3423#.
3424#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:414
3425msgid "language|Default"
3426msgstr "Стандартен"
3427
3428#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:135
3429#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:2
3430msgid "Set language"
3431msgstr "Избор на език"
3432
3433#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:184
3434msgid "Languages"
3435msgstr "Езици"
3436
3437#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:70
3438msgid "_Check Spelling"
3439msgstr "_Проверка на правописа"
3440
3441#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:72
3442msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3443msgstr "Проверка на текущия документ за некоректен правопис"
3444
3445#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:78
3446msgid "Set _Language..."
3447msgstr "Избор на _език…"
3448
3449#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:80
3450msgid "Set the language of the current document"
3451msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3452
3453#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:89
3454msgid "_Autocheck Spelling"
3455msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
3456
3457#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:91
3458msgid "Automatically spell-check the current document"
3459msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3460
3461#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:749
3462msgid "The document is empty."
3463msgstr "Документът не съдържа текст."
3464
3465#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:781
3466msgid "No misspelled words"
3467msgstr "Няма сгрешени думи"
3468
3469#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:1
3470msgid "Select the _language of the current document."
3471msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3472
3473#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:2
3474msgid "*"
3475msgstr "*"
3476
3477#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:2
3478msgid "<b>Language</b>"
3479msgstr "<b>Език</b>"
3480
3481#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:3
3482msgid "<b>word</b>"
3483msgstr "<b>дума</b>"
3484
3485#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:4
3486msgid "Add w_ord"
3487msgstr "_Добавяне на дума"
3488
3489#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:5
3490msgid "Cha_nge"
3491msgstr "_Заменяне"
3492
3493#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:6
3494msgid "Change A_ll"
3495msgstr "Заменяне на вси_чки"
3496
3497#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:7
3498msgid "Change _to:"
3499msgstr "Замяна _с:"
3500
3501#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:8
3502msgid "Check _Word"
3503msgstr "_Проверка на дума"
3504
3505#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:9
3506msgid "Check spelling"
3507msgstr "Проверка на правописа"
3508
3509#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:10
3510msgid "Ignore _All"
3511msgstr "И_гнориране на всички"
3512
3513#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:11
3514msgid "Language:"
3515msgstr "Език:"
3516
3517#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:12
3518msgid "Misspelled word:"
3519msgstr "Сгрешена дума:"
3520
3521#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:13
3522msgid "User dictionary:"
3523msgstr "Потребителски речник:"
3524
3525#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:14
3526msgid "_Ignore"
3527msgstr "_Игнориране"
3528
3529#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:15
3530msgid "_Suggestions:"
3531msgstr "_Предложения:"
3532
3533#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3534msgid "Checks the spelling of the current document."
3535msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3536
3537#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3538msgid "Spell Checker"
3539msgstr "Проверка на правописа"
3540
3541#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:94
3542#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:687
3543#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:703
3544msgid "Tags"
3545msgstr "Етикети"
3546
3547#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:599
3548msgid "Select the group of tags you want to use"
3549msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате"
3550
3551#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:618
3552msgid "_Preview"
3553msgstr "_Преглед"
3554
3555#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:684
3556msgid "Available Tag Lists"
3557msgstr "Списък с наличните етикети"
3558
3559#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
3560msgid "Abbreviated form"
3561msgstr "Съкратена форма"
3562
3563#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:2
3564msgid "Abbreviation"
3565msgstr "Съкращение"
3566
3567#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:3
3568msgid "Above"
3569msgstr "Отгоре"
3570
3571#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:4
3572msgid "Accessibility key character"
3573msgstr "Знак за ключ за достъпност"
3574
3575#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:5
3576msgid "Acronym"
3577msgstr "Акроним"
3578
3579#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:6
3580msgid "Align"
3581msgstr "Подравняване"
3582
3583#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:7
3584msgid "Alignment character"
3585msgstr "Подравняващ знак"
3586
3587#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
3588msgid "Alternative"
3589msgstr "Алтернативен"
3590
3591#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
3592msgid "Anchor"
3593msgstr "Котва"
3594
3595#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
3596msgid "Anchor URI"
3597msgstr "Адрес на котва"
3598
3599#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
3600msgid "Applet class file code"
3601msgstr "Файлов код на класовете на аплета"
3602
3603#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3604#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
3605msgid "Applet class file code (deprecated)"
3606msgstr "Файлов код на класовете на аплета (да не се ползва)"
3607
3608#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
3609msgid "Array"
3610msgstr "Масив"
3611
3612#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:15
3613msgid "Associated information"
3614msgstr "Свързана информация"
3615
3616#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
3617msgid "Author info"
3618msgstr "Информация за автора"
3619
3620#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
3621msgid "Axis related headers"
3622msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3623
3624#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:18
3625msgid "Background color"
3626msgstr "Фонов цвят"
3627
3628#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3629#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
3630msgid "Background color (deprecated)"
3631msgstr "Фонов цвят (да не се ползва)"
3632
3633#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
3634msgid "Background texture tile"
3635msgstr "Текстурна плочка за фон"
3636
3637#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3638#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
3639msgid "Background texture tile (deprecated)"
3640msgstr "Текстурна плочка за фон (да не се ползва)"
3641
3642#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
3643msgid "Base URI"
3644msgstr "Базов адрес"
3645
3646#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
3647msgid "Base font"
3648msgstr "Базов шрифт"
3649
3650#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3651#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
3652msgid "Base font (deprecated)"
3653msgstr "Основен шрифт (да не се ползва)"
3654
3655#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
3656msgid "Bold"
3657msgstr "Получерно"
3658
3659#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
3660msgid "Border"
3661msgstr "Граница"
3662
3663#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3664#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
3665msgid "Border (deprecated)"
3666msgstr "Граница (да не се ползва)"
3667
3668#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
3669msgid "Border color"
3670msgstr "Цвят на границата"
3671
3672#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
3673msgid "Cell rowspan"
3674msgstr "Разпростиране по редове"
3675
3676#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
3677msgid "Center"
3678msgstr "Центриран раздел"
3679
3680#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3681#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
3682msgid "Center (deprecated)"
3683msgstr "Центриран раздел (да не се ползва)"
3684
3685#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
3686msgid "Character encoding of linked resource"
3687msgstr "Кодиране на знаците на свързания ресурс"
3688
3689#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
3690msgid "Checked (state)"
3691msgstr "Отбелязано (състояние)"
3692
3693#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
3694msgid "Checked state"
3695msgstr "Отбелязано състояние"
3696
3697#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:40
3698msgid "Citation"
3699msgstr "Цитат"
3700
3701#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:41
3702msgid "Cite reason for change"
3703msgstr "Даване на причина за промяната"
3704
3705#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:42
3706msgid "Class implementation ID"
3707msgstr "Идентификатор на класа на реализацията"
3708
3709#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:43
3710msgid "Class list"
3711msgstr "Списък с класове"
3712
3713#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:44
3714msgid "Clear text flow control"
3715msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3716
3717#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
3718msgid "Code content type"
3719msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3720
3721#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
3722msgid "Color of selected links"
3723msgstr "Цвят на избраните препратки"
3724
3725#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3726#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
3727msgid "Color of selected links (deprecated)"
3728msgstr "Цвят на избраните препратки (да не се ползва)"
3729
3730#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:49
3731msgid "Column span"
3732msgstr "Разпростиране по колони"
3733
3734#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:50
3735msgid "Columns"
3736msgstr "Колони"
3737
3738#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:51
3739msgid "Comment"
3740msgstr "Коментар"
3741
3742#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
3743msgid "Computer code fragment"
3744msgstr "Раздел с компютърен код"
3745
3746#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
3747msgid "Content scheme"
3748msgstr "Схема на съдържанието"
3749
3750#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:54
3751msgid "Content type"
3752msgstr "Вид на съдържанието"
3753
3754#. The "type" attribute is deprecated for the "ol" tag only,
3755#. since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3756#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
3757msgid "Content type (deprecated)"
3758msgstr "Вид на съдържанието (да не се ползва)"
3759
3760#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
3761msgid "Coordinates"
3762msgstr "Координати"
3763
3764#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
3765msgid "DIV Style container"
3766msgstr "Контейнер на стил - div"
3767
3768#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
3769msgid "DIV container"
3770msgstr "Контейнер div"
3771
3772#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:61
3773msgid "Date and time of change"
3774msgstr "Дата и време на промяна"
3775
3776#. NOTE: used in "object" tag
3777#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:63
3778msgid "Declare flag"
3779msgstr "Обявяване на флаг"
3780
3781#. Translators: DEFER is an optional attribute of the <script> tag.
3782#. It indicates that the script is not going to generate any document
3783#. content. The browser can continue parsing and drawing the page.
3784#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:67
3785msgid "Defer attribute"
3786msgstr "Атрибут за отлагане на изпълнението"
3787
3788#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:68
3789msgid "Definition description"
3790msgstr "Описание на определение"
3791
3792#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
3793msgid "Definition list"
3794msgstr "Списък с определения"
3795
3796#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:70
3797msgid "Definition term"
3798msgstr "Дефиниция"
3799
3800#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:71
3801msgid "Deleted text"
3802msgstr "Изтрит текст"
3803
3804#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:72
3805msgid "Direction"
3806msgstr "Посока"
3807
3808#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
3809msgid "Directionality"
3810msgstr "Посока"
3811
3812#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3813#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
3814msgid "Directionality (deprecated)"
3815msgstr "Посока (да не се ползва)"
3816
3817#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
3818msgid "Directory list"
3819msgstr "Списък с папки"
3820
3821#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
3822msgid "Disabled"
3823msgstr "Изключено"
3824
3825#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
3826msgid "Document base"
3827msgstr "База на документа"
3828
3829#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
3830msgid "Document body"
3831msgstr "Тялото на документа"
3832
3833#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:80
3834msgid "Document head"
3835msgstr "Главница на документа"
3836
3837#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:81
3838msgid "Document title"
3839msgstr "Заглавие на документа"
3840
3841#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
3842msgid "Document type"
3843msgstr "Вид на документа"
3844
3845#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
3846msgid "Element ID"
3847msgstr "Идентификатор на елемента"
3848
3849#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
3850msgid "Embedded object"
3851msgstr "Вграден обект"
3852
3853#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
3854#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
3855msgid "Emphasis"
3856msgstr "Наблягане"
3857
3858#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
3859msgid "Encode type"
3860msgstr "Тип кодиране"
3861
3862#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
3863msgid "Figure"
3864msgstr "Фигура"
3865
3866#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
3867msgid "Font face"
3868msgstr "Име на шрифт"
3869
3870#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3871#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
3872msgid "Font face (deprecated)"
3873msgstr "Име на шрифт (да не се ползва)"
3874
3875#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
3876msgid "For label"
3877msgstr "За етикет"
3878
3879#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:92
3880msgid "Forced line break"
3881msgstr "Изричен край на ред"
3882
3883#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
3884msgid "Form"
3885msgstr "Формуляр"
3886
3887#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
3888msgid "Form action handler"
3889msgstr "Функция за обработка на формуляр"
3890
3891#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:95
3892msgid "Form control group"
3893msgstr "Контролна група на формуляр"
3894
3895#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:96
3896msgid "Form field label text"
3897msgstr "Текст на етикета на поле във формуляр"
3898
3899#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
3900msgid "Form input"
3901msgstr "Поле във формуляр"
3902
3903#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
3904msgid "Form input type"
3905msgstr "Вид на входа на формуляра"
3906
3907#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
3908msgid "Form method"
3909msgstr "Метод на формуляра"
3910
3911#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
3912msgid "Forward link"
3913msgstr "Препращане на връзка"
3914
3915#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
3916msgid "Frame"
3917msgstr "Рамка"
3918
3919#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
3920msgid "Frame render parts"
3921msgstr "Части за изобразяване на рамка"
3922
3923#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
3924msgid "Frame source"
3925msgstr "Източник на рамка"
3926
3927#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
3928msgid "Frame target"
3929msgstr "Цел на рамката"
3930
3931#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
3932msgid "Frameborder"
3933msgstr "Граница на рамката"
3934
3935#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
3936msgid "Frameset"
3937msgstr "Набор от рамки"
3938
3939#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
3940msgid "Frameset columns"
3941msgstr "Колони на набора от рамки"
3942
3943#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
3944msgid "Frameset rows"
3945msgstr "Редове на набора от рамки"
3946
3947#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
3948msgid "Framespacing"
3949msgstr "Пространство между рамките"
3950
3951#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
3952msgid "Generic embedded object"
3953msgstr "Общ вграден обект"
3954
3955#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
3956msgid "Generic metainformation"
3957msgstr "Обща мета-информация"
3958
3959#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
3960msgid "Generic span"
3961msgstr "Общ елемент span"
3962
3963#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:113
3964msgid "HREF URI"
3965msgstr "Адрес за HREF"
3966
3967#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
3968msgid "HTML - Special Characters"
3969msgstr "HTML - Специални знаци"
3970
3971#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
3972msgid "HTML - Tags"
3973msgstr "HTML - Етикети"
3974
3975#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
3976msgid "HTML root element"
3977msgstr "Коренов елемент HTML"
3978
3979#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:117
3980msgid "HTML version"
3981msgstr "Версия на HTML"
3982
3983#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
3984msgid "HTTP header name"
3985msgstr "Име на заглавна част в HTTP"
3986
3987#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
3988msgid "Header cell ID's"
3989msgstr "Идентификатор на клетка в заглавието"
3990
3991#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
3992msgid "Heading"
3993msgstr "Заглавие"
3994
3995#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
3996msgid "Heading 1"
3997msgstr "Заглавие 1"
3998
3999#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
4000msgid "Heading 2"
4001msgstr "Заглавие 2"
4002
4003#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
4004msgid "Heading 3"
4005msgstr "Заглавие 3"
4006
4007#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:124
4008msgid "Heading 4"
4009msgstr "Заглавие 4"
4010
4011#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:125
4012msgid "Heading 5"
4013msgstr "Заглавие 5"
4014
4015#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:126
4016msgid "Heading 6"
4017msgstr "Заглавие 6"
4018
4019#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:127
4020msgid "Height"
4021msgstr "Височина"
4022
4023#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:128
4024msgid "Horizontal rule"
4025msgstr "Хоризонтална линия"
4026
4027#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:129
4028msgid "Horizontal space"
4029msgstr "Хоризонтално пространство"
4030
4031#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4032#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
4033msgid "Horizontal space (deprecated)"
4034msgstr "Хоризонтално пространство (да не се ползва)"
4035
4036#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
4037msgid "HttP header name"
4038msgstr "Име на заглавна част в HTTP (да не се ползва)"
4039
4040#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
4041msgid "I18N BiDi over-ride"
4042msgstr "Промяна на посоката на текста"
4043
4044#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
4045msgid "Image"
4046msgstr "Изображение"
4047
4048#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
4049msgid "Image map"
4050msgstr "Разграфено изображение"
4051
4052#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
4053msgid "Image map area"
4054msgstr "Район на разграфеното изображение"
4055
4056#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
4057msgid "Image map name"
4058msgstr "Име на разграфеното изображение"
4059
4060#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
4061msgid "Image source"
4062msgstr "Източник на изображението"
4063
4064#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
4065msgid "Inline frame"
4066msgstr "Вътрешна рамка"
4067
4068#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
4069msgid "Inline layer"
4070msgstr "Вътрешен слой"
4071
4072#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
4073msgid "Inserted text"
4074msgstr "Вмъкнат текст"
4075
4076#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
4077msgid "Instance definition"
4078msgstr "Дефиниция"
4079
4080#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:143
4081msgid "Italic text"
4082msgstr "Курсивен текст"
4083
4084#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:144
4085msgid "Java applet"
4086msgstr "Аплет на Джава"
4087
4088#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4089#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:146
4090msgid "Java applet (deprecated)"
4091msgstr "Аплет на Джава (да не се ползва)"
4092
4093#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
4094msgid "Label"
4095msgstr "Етикет"
4096
4097#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:148
4098msgid "Language code"
4099msgstr "Езиков код"
4100
4101#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:149
4102msgid "Large text style"
4103msgstr "Едър текст"
4104
4105#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:150
4106msgid "Layer"
4107msgstr "Слой"
4108
4109#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:151
4110msgid "Link color"
4111msgstr "Цвят на препратката"
4112
4113#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4114#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:153
4115msgid "Link color (deprecated)"
4116msgstr "Цвят на препратката (да не се ползва)"
4117
4118#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
4119msgid "List item"
4120msgstr "Елемент от списък"
4121
4122#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:155
4123msgid "List of MIME types for file upload"
4124msgstr "Списък с видове MIME за качване на файлове"
4125
4126#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:156
4127msgid "List of supported character sets"
4128msgstr "Списък с поддържаните кодирания на знаци"
4129
4130#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:157
4131msgid "Listing"
4132msgstr "Изходен код"
4133
4134#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
4135msgid "Local change to font"
4136msgstr "Локална промяна на шрифта"
4137
4138#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
4139msgid "Long description link"
4140msgstr "Връзка с дълго описание"
4141
4142#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
4143msgid "Long quotation"
4144msgstr "Дълъг цитат"
4145
4146#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
4147msgid "Mail link"
4148msgstr "Препратка към е-поща"
4149
4150#. Supported in XHTML 1.0 Frameset DTD only.
4151#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:163
4152msgid "Margin pixel height"
4153msgstr "Височина на границата в пиксели"
4154
4155#. Supported in XHTML 1.0 Frameset DTD only.
4156#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:165
4157msgid "Margin pixel width"
4158msgstr "Широчина на границата в пиксели"
4159
4160#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
4161msgid "Marquee"
4162msgstr "Мигащ текст"
4163
4164#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
4165msgid "Maximum length of text field"
4166msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
4167
4168#. Here I take some liberties: There's no mandatory attributes,
4169#. but those are most common, and will likely be used.
4170#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:170
4171msgid "Media-independent link"
4172msgstr "Връзка независeща от средата"
4173
4174#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
4175msgid "Menu list"
4176msgstr "Меню-списък"
4177
4178#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4179#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
4180msgid "Menu list (deprecated)"
4181msgstr "Меню-списък (да не се ползва)"
4182
4183#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
4184msgid "Multi-line text field"
4185msgstr "Текстово поле с много редове"
4186
4187#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
4188msgid "Multicolumn"
4189msgstr "Многоколонно"
4190
4191#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
4192msgid "Multiple"
4193msgstr "Множество"
4194
4195#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
4196msgid "Name"
4197msgstr "Име"
4198
4199#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
4200msgid "Named property value"
4201msgstr "Именувана стойност на свойство"
4202
4203#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
4204msgid "Next ID"
4205msgstr "Следващ идентификатор"
4206
4207#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
4208msgid "No URI"
4209msgstr "Без адрес"
4210
4211#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
4212msgid "No embedded objects"
4213msgstr "Без вградени обекти"
4214
4215#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
4216msgid "No frames"
4217msgstr "Без рамки"
4218
4219#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
4220msgid "No layers"
4221msgstr "Без слоеве"
4222
4223#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
4224msgid "No line break"
4225msgstr "Без минаване на нов ред"
4226
4227#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
4228msgid "No resize"
4229msgstr "Без оразмеряване"
4230
4231#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
4232msgid "No script"
4233msgstr "Без скрипт"
4234
4235#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
4236msgid "No shade"
4237msgstr "Без сянка"
4238
4239#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4240#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
4241msgid "No shade (deprecated)"
4242msgstr "Без сянка (да не се ползва)"
4243
4244#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
4245msgid "No word wrap"
4246msgstr "Без пренасяне на текста"
4247
4248#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4249#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:192
4250msgid "No word wrap (deprecated)"
4251msgstr "Без пренасяне на текста (да не се ползва)"
4252
4253#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
4254msgid "Non-breaking space"
4255msgstr "Шпация, която не се пренася"
4256
4257#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
4258msgid "Note"
4259msgstr "Бележка"
4260
4261#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
4262msgid "Object applet file"
4263msgstr "Файл за обектите на аплет"
4264
4265#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4266#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
4267msgid "Object applet file (deprecated)"
4268msgstr "Файл за обектите на аплет (да не се ползва)"
4269
4270#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
4271msgid "Object data reference"
4272msgstr "Указател към данните на обект"
4273
4274#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
4275msgid "Offset for alignment character"
4276msgstr "Отместване на знака за подравняване"
4277
4278#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:200
4279msgid "OnBlur event"
4280msgstr "Събитието при махане на фокуса"
4281
4282#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
4283msgid "OnChange event"
4284msgstr "Събитие при промяна"
4285
4286#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
4287msgid "OnClick event"
4288msgstr "Събитието при натискане"
4289
4290#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
4291msgid "OnDblClick event"
4292msgstr "Събитието при двукратно натискане"
4293
4294#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:204
4295msgid "OnFocus event"
4296msgstr "Събитието при фокусиране"
4297
4298#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:205
4299msgid "OnKeyDown event"
4300msgstr "Събитието при натискане и задържане на клавиш"
4301
4302#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
4303msgid "OnKeyPress event"
4304msgstr "Събитието при натискане на клавиш"
4305
4306#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
4307msgid "OnKeyUp event"
4308msgstr "Събитието при отпускане на клавиш"
4309
4310#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
4311msgid "OnLoad event"
4312msgstr "Събитието при зареждане"
4313
4314#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
4315msgid "OnMouseDown event"
4316msgstr "Събитието при натискане на бутон на мишката"
4317
4318#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
4319msgid "OnMouseMove event"
4320msgstr "Събитието при движение на мишката"
4321
4322#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:211
4323msgid "OnMouseOut event"
4324msgstr "Събитието при излизане на мишката"
4325
4326#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
4327msgid "OnMouseOver event"
4328msgstr "Събитието при мишката отгоре"
4329
4330#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
4331msgid "OnMouseUp event"
4332msgstr "Събитието при отпускане на бутон на мишката"
4333
4334#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:214
4335msgid "OnReset event"
4336msgstr "Събитието при изчистване на формуляр"
4337
4338#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:215
4339msgid "OnSelect event"
4340msgstr "Събитието при избиране"
4341
4342#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
4343msgid "OnSubmit event"
4344msgstr "Събитието при подаване на формуляр"
4345
4346#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
4347msgid "OnUnload event"
4348msgstr "Събитието при напускане на страницата"
4349
4350#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:218
4351msgid "Option group"
4352msgstr "Група за избор"
4353
4354#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:219
4355msgid "Option selector"
4356msgstr "Избор на опция"
4357
4358#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
4359msgid "Ordered list"
4360msgstr "Подреден списък"
4361
4362#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
4363msgid "Output media"
4364msgstr "Изходна медия"
4365
4366#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:222
4367msgid "Paragraph"
4368msgstr "Абзац"
4369
4370#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:223
4371msgid "Paragraph class"
4372msgstr "Клас на абзаца"
4373
4374#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:224
4375msgid "Paragraph style"
4376msgstr "Стил на абзаца"
4377
4378#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:225
4379msgid "Preformatted listing"
4380msgstr "Предварително форматиран изходен код"
4381
4382#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
4383msgid "Preformatted text"
4384msgstr "Предварително форматиран текст"
4385
4386#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
4387msgid "Profile metainfo dictionary"
4388msgstr "Речник за мета-информация на профила"
4389
4390#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
4391msgid "Prompt message"
4392msgstr "Подсказващо съобщение"
4393
4394#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
4395msgid "Push button"
4396msgstr "Бутон"
4397
4398#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
4399msgid "Quote"
4400msgstr "Цитат"
4401
4402#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
4403msgid "Range"
4404msgstr "Диапазон"
4405
4406#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:232
4407msgid "ReadOnly text and password"
4408msgstr "Текст и парола само за четене"
4409
4410#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:233
4411msgid "Reduced spacing"
4412msgstr "Намалена разредка"
4413
4414#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4415#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
4416msgid "Reduced spacing (deprecated)"
4417msgstr "Намалена разредка (да не се ползва)"
4418
4419#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
4420msgid "Reverse link"
4421msgstr "Обратна връзка"
4422
4423#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
4424msgid "Root"
4425msgstr "Корен"
4426
4427#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:238
4428msgid "Rows"
4429msgstr "Редове"
4430
4431#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:239
4432msgid "Rulings between rows and columns"
4433msgstr "Разстояние между редове и колони"
4434
4435#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:240
4436msgid "Sample program output, scripts"
4437msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
4438
4439#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:241
4440msgid "Scope covered by header cells"
4441msgstr "Обхват, покриващ от колонтитулните клетки"
4442
4443#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4444#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:243
4445msgid "Script language name"
4446msgstr "Име на скриптовия език"
4447
4448#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
4449msgid "Script statments"
4450msgstr "Изрази на скрипта"
4451
4452#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
4453msgid "Scrollbar"
4454msgstr "Лента за навигация"
4455
4456#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
4457msgid "Selectable option"
4458msgstr "Опция с възможност за избор"
4459
4460#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
4461msgid "Selected"
4462msgstr "Избрано"
4463
4464#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:248
4465msgid "Server-side image map"
4466msgstr "Разграфено изображение към сървър"
4467
4468#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:249
4469msgid "Shape"
4470msgstr "Форма"
4471
4472#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:250
4473msgid "Short inline quotation"
4474msgstr "Къс вътрешен цитат"
4475
4476#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:251
4477msgid "Single line prompt"
4478msgstr "Подсказка на единичен ред"
4479
4480#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
4481msgid "Size"
4482msgstr "Размер"
4483
4484#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4485#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:254
4486msgid "Size (deprecated)"
4487msgstr "Размер (да не се ползва)"
4488
4489#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
4490msgid "Small text style"
4491msgstr "Малък текст"
4492
4493#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:256
4494msgid "Soft line break"
4495msgstr "Незадължителен край на ред"
4496
4497#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:257
4498msgid "Sound"
4499msgstr "Звук"
4500
4501#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:258
4502msgid "Source"
4503msgstr "Източник"
4504
4505#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:259
4506msgid "Space separated archive list"
4507msgstr "Списък с архиви разделени с пространство"
4508
4509#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:260
4510msgid "Spacer"
4511msgstr "Отстояние"
4512
4513#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:261
4514msgid "Spacing between cells"
4515msgstr "Разстояние между клетките"
4516
4517#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:262
4518msgid "Spacing within cells"
4519msgstr "Разстоянието между клетките"
4520
4521#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:263
4522msgid "Span"
4523msgstr "Елемент span"
4524
4525#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:264
4526msgid "Square root"
4527msgstr "Корен квадратен"
4528
4529#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:265
4530msgid "Standby load msg"
4531msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
4532
4533#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:266
4534msgid "Starting sequence number"
4535msgstr "Начално число на поредицата"
4536
4537#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4538#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:268
4539msgid "Starting sequence number (deprecated)"
4540msgstr "Начално число на поредицата (да не се ползва)"
4541
4542#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:269
4543msgid "Strike-through text"
4544msgstr "Зачеркнат текст"
4545
4546#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4547#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:271
4548msgid "Strike-through text (deprecated)"
4549msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4550
4551#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:272
4552msgid "Strike-through text style"
4553msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4554
4555#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4556#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:274
4557msgid "Strike-through text style (deprecated)"
4558msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4559
4560#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:275
4561msgid "Strong emphasis"
4562msgstr "Силно наблягане"
4563
4564#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:276
4565msgid "Style info"
4566msgstr "Информация за стила"
4567
4568#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:277
4569msgid "Subscript"
4570msgstr "Долен индекс"
4571
4572#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:278
4573msgid "Superscript"
4574msgstr "Горен индекс"
4575
4576#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:279
4577msgid "Tab order position"
4578msgstr "Подредба на табовете"
4579
4580#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:280
4581msgid "Table"
4582msgstr "Таблица"
4583
4584#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:281
4585msgid "Table body"
4586msgstr "Тяло на таблица"
4587
4588#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:282
4589msgid "Table caption"
4590msgstr "Заглавие на таблицата"
4591
4592#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:283
4593msgid "Table column group properties"
4594msgstr "Свойства на група на колони от таблица"
4595
4596#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:284
4597msgid "Table column properties"
4598msgstr "Настройки на колоните на таблица"
4599
4600#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:285
4601msgid "Table data cell"
4602msgstr "Таблична клетка с информация"
4603
4604#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:286
4605msgid "Table footer"
4606msgstr "Долен колонтитул на таблица"
4607
4608#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:287
4609msgid "Table header"
4610msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
4611
4612#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:288
4613msgid "Table header cell"
4614msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
4615
4616#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:289
4617msgid "Table row"
4618msgstr "Ред на таблица"
4619
4620#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:290
4621msgid "Table summary"
4622msgstr "Обобщение на таблицата"
4623
4624#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:291
4625msgid "Target - Blank"
4626msgstr "Цел - нов празен прозорец"
4627
4628#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:292
4629msgid "Target - Parent"
4630msgstr "Цел - родителския прозорец"
4631
4632#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:293
4633msgid "Target - Self"
4634msgstr "Цел - същия прозорец"
4635
4636#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:294
4637msgid "Target - Top"
4638msgstr "Цел - най-горния прозорец"
4639
4640#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:295
4641msgid "Teletype or monospace text style"
4642msgstr "Равноширок текст"
4643
4644#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:296
4645msgid "Text"
4646msgstr "Текст"
4647
4648#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:297
4649msgid "Text color"
4650msgstr "Цвят на текста"
4651
4652#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4653#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:299
4654msgid "Text color (deprecated)"
4655msgstr "Цвят на текста (да не се ползва)"
4656
4657#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:300
4658msgid "Text entered by user"
4659msgstr "Текст въведен от потребителя"
4660
4661#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:301
4662msgid "Title"
4663msgstr "Заглавие"
4664
4665#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:302
4666msgid "Topmargin in pixels"
4667msgstr "Горната граница в пиксели"
4668
4669#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:303
4670msgid "URL"
4671msgstr "Адрес"
4672
4673#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:304
4674msgid "Underlined text style"
4675msgstr "Подчертан текстов стил"
4676
4677#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:305
4678msgid "Unordered list"
4679msgstr "Неподреден списък"
4680
4681#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:306
4682msgid "Use image map"
4683msgstr "Използване на разграфено изображение"
4684
4685#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:307
4686msgid "Value"
4687msgstr "Стойност"
4688
4689#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:308
4690msgid "Value interpretation"
4691msgstr "Интерпретация на стойности"
4692
4693#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:309
4694msgid "Variable or program argument"
4695msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4696
4697#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:310
4698msgid "Vertical cell alignment"
4699msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4700
4701#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:311
4702msgid "Vertical space"
4703msgstr "Вертикално пространство"
4704
4705#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4706#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:313
4707msgid "Vertical space (deprecated)"
4708msgstr "Вертикално пространство (да не се ползва)"
4709
4710#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:314
4711msgid "Visited link color"
4712msgstr "Цвят на посетените препратки"
4713
4714#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4715#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:316
4716msgid "Visited link color (deprecated)"
4717msgstr "Цвят на посетените препратки (да не се ползва)"
4718
4719#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:317
4720msgid "Width"
4721msgstr "Широчина"
4722
4723#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:318
4724msgid "XHTML 1.0 - Tags"
4725msgstr "XHTML 1.0 - Етикети"
4726
4727#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
4728msgid "Bibliography (cite)"
4729msgstr "Библиография (цитат)"
4730
4731#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:2
4732msgid "Bibliography (item)"
4733msgstr "Библиография (елемент)"
4734
4735#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:3
4736msgid "Bibliography (shortcite)"
4737msgstr "Библиография (кратък цитат)"
4738
4739#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:4
4740msgid "Bibliography (thebibliography)"
4741msgstr "Библиография (библиографията)"
4742
4743#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:5
4744msgid "Brackets ()"
4745msgstr "Кръгли скоби „(“ „)“"
4746
4747#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:6
4748msgid "Brackets <>"
4749msgstr "Счупени скоби „<“ „>“"
4750
4751#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:7
4752msgid "Brackets []"
4753msgstr "Квадратни скоби „[“ „]“"
4754
4755#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:8
4756msgid "Brackets {}"
4757msgstr "Фигурни скоби „{“ „}“"
4758
4759#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:10
4760msgid "File input"
4761msgstr "Въвеждане на файл"
4762
4763#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:11
4764msgid "Footnote"
4765msgstr "Бележка под линия"
4766
4767#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
4768msgid "Function cosin"
4769msgstr "Функция косинус"
4770
4771#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
4772msgid "Function e^"
4773msgstr "Функция e^"
4774
4775#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
4776msgid "Function exp"
4777msgstr "Функция „степенуване“"
4778
4779#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
4780msgid "Function log"
4781msgstr "Функция „логаритъм“"
4782
4783#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:16
4784msgid "Function log10"
4785msgstr "Функция „десетичен логаритъм“"
4786
4787#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
4788msgid "Function sine"
4789msgstr "Функция „синус“"
4790
4791#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
4792msgid "Greek alpha"
4793msgstr "Гръцката буква алфа"
4794
4795#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:19
4796msgid "Greek beta"
4797msgstr "Гръцката буква бета"
4798
4799#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
4800msgid "Greek epsilon"
4801msgstr "Гръцката буква епсилон"
4802
4803#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
4804msgid "Greek gamma"
4805msgstr "Гръцката буква гама"
4806
4807#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:22
4808msgid "Greek lambda"
4809msgstr "Гръцката буква ламбда"
4810
4811#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:23
4812msgid "Greek rho"
4813msgstr "Гръцката буква ро"
4814
4815#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:24
4816msgid "Greek tau"
4817msgstr "Гръцката буква тау"
4818
4819#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:25
4820msgid "Header 0 (chapter)"
4821msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4822
4823#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:26
4824msgid "Header 0 (chapter*)"
4825msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4826
4827#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:27
4828msgid "Header 1 (section)"
4829msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4830
4831#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:28
4832msgid "Header 1 (section*)"
4833msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4834
4835#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:29
4836msgid "Header 2 (subsection)"
4837msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4838
4839#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:30
4840msgid "Header 2 (subsection*)"
4841msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4842
4843#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:31
4844msgid "Header 3 (subsubsection)"
4845msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4846
4847#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:32
4848msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4849msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4850
4851#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:33
4852msgid "Header 4 (paragraph)"
4853msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4854
4855#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:34
4856msgid "Header appendix"
4857msgstr "Заглавие на притурка"
4858
4859#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:35
4860msgid "Item"
4861msgstr "Елемент"
4862
4863#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:36
4864msgid "Item with label"
4865msgstr "Елемент с етикет"
4866
4867#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
4868msgid "Latex - Tags"
4869msgstr "Latex - Етикети"
4870
4871#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
4872msgid "List description"
4873msgstr "Описание на списъка"
4874
4875#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:39
4876msgid "List enumerate"
4877msgstr "Номериран списък"
4878
4879#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
4880msgid "List itemize"
4881msgstr "Отделяне на точки в списък"
4882
4883#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
4884msgid "Maths (display)"
4885msgstr "Математика (за показване)"
4886
4887#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
4888msgid "Maths (inline)"
4889msgstr "Математика (вътрешна)"
4890
4891#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
4892msgid "Operator fraction"
4893msgstr "Оператор „дроб“"
4894
4895#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
4896msgid "Operator integral (display)"
4897msgstr "Оператор „интеграл“ (за показване)"
4898
4899#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
4900msgid "Operator integral (inline)"
4901msgstr "Оператор „интеграл“ (вътрешен)"
4902
4903#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
4904msgid "Operator sum (display)"
4905msgstr "Оператор „сума“ (за показване)"
4906
4907#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
4908msgid "Operator sum (inline)"
4909msgstr "Оператор „сума“ (вътрешен)"
4910
4911#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
4912msgid "Reference label"
4913msgstr "Етикет за указател"
4914
4915#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
4916msgid "Reference ref"
4917msgstr "Етикет за указател"
4918
4919#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
4920msgid "Symbol <<"
4921msgstr "Знакът „«“"
4922
4923#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:51
4924msgid "Symbol <="
4925msgstr "Знакът „<=“"
4926
4927#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:52
4928msgid "Symbol >="
4929msgstr "Знакът „>=“"
4930
4931#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:53
4932msgid "Symbol >>"
4933msgstr "Знакът „»“"
4934
4935#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:54
4936msgid "Symbol and"
4937msgstr "Знакът „И“"
4938
4939#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:55
4940msgid "Symbol const"
4941msgstr "Знакът const"
4942
4943#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:56
4944msgid "Symbol d-by-dt"
4945msgstr "Знакът d-by-dt"
4946
4947#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:57
4948msgid "Symbol d-by-dt-partial"
4949msgstr "Знакът d-by-dt-partial"
4950
4951#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:58
4952msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
4953msgstr "Знакът d2-by-dt2-partial"
4954
4955#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:59
4956msgid "Symbol dagger"
4957msgstr "Знакът dagger"
4958
4959#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
4960msgid "Symbol equiv"
4961msgstr "Знакът equiv"
4962
4963#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
4964msgid "Symbol hyphen --"
4965msgstr "Знакът hyphen --"
4966
4967#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:62
4968msgid "Symbol hyphen ---"
4969msgstr "Знакът hyphen ---"
4970
4971#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:63
4972msgid "Symbol infinity"
4973msgstr "Знакът infinity"
4974
4975#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:64
4976msgid "Symbol mathspace ,"
4977msgstr "Знакът mathspace ,"
4978
4979#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:65
4980msgid "Symbol mathspace ."
4981msgstr "Знакът mathspace ."
4982
4983#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:66
4984msgid "Symbol mathspace _"
4985msgstr "Знакът mathspace _"
4986
4987#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:67
4988msgid "Symbol mathspace __"
4989msgstr "Знакът mathspace __"
4990
4991#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:68
4992msgid "Symbol simeq"
4993msgstr "Знакът simeq"
4994
4995#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:69
4996msgid "Symbol star"
4997msgstr "Знакът звезда"
4998
4999#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
5000msgid "Typeface bold"
5001msgstr "Получерно"
5002
5003#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
5004msgid "Typeface italic"
5005msgstr "Курсивно"
5006
5007#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
5008msgid "Typeface slanted"
5009msgstr "Зачеркнато"
5010
5011#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
5012msgid "Typeface type"
5013msgstr "Шрифт"
5014
5015#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
5016msgid "Unbreakable text"
5017msgstr "Неразделим текст"
5018
5019#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
5020msgid ""
5021"Provides a method to easily insert into a document commonly used tags/"
5022"strings without having to type them."
5023msgstr ""
5024"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
5025"низове без нужда да се въвеждат отново."
5026
5027#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
5028msgid "Tag list"
5029msgstr "Списък с етикети"
5030
5031#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
5032msgid "XSLT - Axes"
5033msgstr "XSLT - оси"
5034
5035#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
5036msgid "XSLT - Elements"
5037msgstr "XSLT - елементи"
5038
5039#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
5040msgid "XSLT - Functions"
5041msgstr "XSLT - функции"
5042
5043#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
5044msgid "ancestor"
5045msgstr "родител"
5046
5047#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
5048msgid "ancestor-or-self"
5049msgstr "родител-или-себе-си"
5050
5051#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
5052msgid "attribute"
5053msgstr "атрибут"
5054
5055#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
5056msgid "child"
5057msgstr "дете"
5058
5059#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
5060msgid "descendant"
5061msgstr "наследник"
5062
5063#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
5064msgid "descendant-or-self"
5065msgstr "наследник-или-себе-си"
5066
5067#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
5068msgid "following"
5069msgstr "следващ"
5070
5071#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
5072msgid "following-sibling"
5073msgstr "следващ-брат"
5074
5075#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
5076msgid "namespace"
5077msgstr "пространство от имена"
5078
5079#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
5080msgid "parent"
5081msgstr "родител"
5082
5083#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
5084msgid "preceding"
5085msgstr "предхождащ"
5086
5087#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
5088msgid "preceding-sibling"
5089msgstr "предхождащ-брат"
5090
5091#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
5092msgid "self"
5093msgstr "себе-си"
5094
5095#: ../plugins/taglist/XUL.tags.xml.in.h:1
5096msgid "XUL - Tags"
5097msgstr "XUL - Етикети"
5098
5099#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:180
5100msgid "In_sert Date and Time..."
5101msgstr "Вм_ъкване на дата/време…"
5102
5103#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:182
5104msgid "Insert current date and time at the cursor position"
5105msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
5106
5107#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:611
5108msgid "Available formats"
5109msgstr "Налични формати"
5110
5111#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:755
5112msgid "Configure insert date/time plugin..."
5113msgstr "Настройване на приставката дата/време…"
5114
5115#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
5116msgid "Insert Date/Time"
5117msgstr "Вмъкване дата/време"
5118
5119#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
5120msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
5121msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
5122
5123#: ../plugins/time/time.glade2.h:3
5124msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
5125msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
5126
5127#: ../plugins/time/time.glade2.h:4
5128msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
5129msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време…</span>"
5130
5131#: ../plugins/time/time.glade2.h:5
5132msgid "Configure date/time plugin"
5133msgstr "Настройка на приставката дата/време"
5134
5135#: ../plugins/time/time.glade2.h:6
5136msgid "Insert Date and Time"
5137msgstr "Вмъкване на дата/време"
5138
5139#: ../plugins/time/time.glade2.h:7
5140msgid "Use the _selected format"
5141msgstr "Използване на _избрания формат"
5142
5143#: ../plugins/time/time.glade2.h:8
5144msgid "_Insert"
5145msgstr "_Вмъкване"
5146
5147#: ../plugins/time/time.glade2.h:9
5148msgid "_Prompt for a format"
5149msgstr "Посочване на _формат"
5150
5151#: ../plugins/time/time.glade2.h:10
5152msgid "_Use custom format"
5153msgstr "Използване на потре_бителски формат"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.