source: gnome/trunk/gedit.trunk.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 183.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003 Evgeni Boevski.
3# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the gedit package.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
7# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org> 2004. 2005, 2007.
8# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007.
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gedit trunk\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2007-10-10 23:06+0300\n"
16"PO-Revision-Date: 2007-10-10 23:07+0300\n"
17"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
25msgid "Edit text files"
26msgstr "Редактиране на текстови файлове"
27
28#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit.c:463
29msgid "Text Editor"
30msgstr "Текстов редактор"
31
32#: ../data/gedit.schemas.in.h:1
33msgid ""
34"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
35"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
36msgstr ""
37"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
38"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
39
40#: ../data/gedit.schemas.in.h:2 ../gedit/gedit-plugin-manager.c:765
41msgid "Active plugins"
42msgstr "Включени приставки"
43
44#: ../data/gedit.schemas.in.h:3
45msgid "Auto Detected Encodings"
46msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
47
48#: ../data/gedit.schemas.in.h:4
49msgid "Auto Save"
50msgstr "Автоматично запазване"
51
52#: ../data/gedit.schemas.in.h:5
53msgid "Auto Save Interval"
54msgstr "Интервал за автоматично запазване"
55
56#: ../data/gedit.schemas.in.h:6
57msgid "Auto indent"
58msgstr "Автоматичен отстъп"
59
60#: ../data/gedit.schemas.in.h:7
61msgid "Backup Copy Extension"
62msgstr "Разширение на резервните копия"
63
64#: ../data/gedit.schemas.in.h:8
65msgid "Body Font for Printing"
66msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
67
68#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
69msgid "Bottom Panel is Visible"
70msgstr "Долният панел е видим."
71
72#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
73msgid "Create Backup Copies"
74msgstr "Създаване на резервни копия"
75
76#: ../data/gedit.schemas.in.h:11
77msgid "Display Line Numbers"
78msgstr "Показване на номера на редовете"
79
80#: ../data/gedit.schemas.in.h:12
81msgid "Display Right Margin"
82msgstr "Показване на дясна граница"
83
84#: ../data/gedit.schemas.in.h:13
85msgid "Editor Font"
86msgstr "Шрифт на редактора"
87
88#: ../data/gedit.schemas.in.h:14
89msgid "Enable Search Highlighting"
90msgstr "Включване на отбелязването при търсене"
91
92#: ../data/gedit.schemas.in.h:15
93msgid "Enable Syntax Highlighting"
94msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
95
96#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
97msgid "Encodings shown in menu"
98msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
99
100#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
101msgid ""
102"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
103"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
104msgstr ""
105"Файлово разширение, което да се използва при създаването на резервни копия. "
106"Важи само при включена опция „Създаване на резервни копия“."
107
108#: ../data/gedit.schemas.in.h:18
109msgid "Header Font for Printing"
110msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
111
112#: ../data/gedit.schemas.in.h:19
113msgid "Highlight Current Line"
114msgstr "Осветяване на текущия ред"
115
116#: ../data/gedit.schemas.in.h:20
117msgid "Highlight Matching Bracket"
118msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
119
120#: ../data/gedit.schemas.in.h:21
121msgid ""
122"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
123"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
124"lines."
125msgstr ""
126"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
127"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
128
129#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
130msgid "Insert spaces"
131msgstr "Вмъкване на интервали"
132
133#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
134msgid "Line Number Font for Printing"
135msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
136
137#: ../data/gedit.schemas.in.h:24
138msgid "Line Wrapping Mode"
139msgstr "Режим с пренасяне"
140
141#: ../data/gedit.schemas.in.h:25
142msgid ""
143"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
144"writable by default."
145msgstr ""
146"Списък със схеми на VFS, които gedit поддържа с възможност за запис. "
147"Стандартно схемата „file“ позволява запис."
148
149#: ../data/gedit.schemas.in.h:26
150msgid ""
151"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
152"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
153msgstr ""
154"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
155"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
156"на дадена приставка."
157
158#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
159msgid ""
160"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
161"Only recognized encodings are used."
162msgstr ""
163"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
164"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
165"кодирания на знаци."
166
167#: ../data/gedit.schemas.in.h:28
168msgid "Max Number of Undo Actions"
169msgstr "Максимален брой връщания назад"
170
171#: ../data/gedit.schemas.in.h:29
172msgid "Maximum Recent Files"
173msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
174
175#: ../data/gedit.schemas.in.h:30
176msgid ""
177"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
178"\" for unlimited number of actions."
179msgstr ""
180"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
181"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
182
183#: ../data/gedit.schemas.in.h:31
184msgid ""
185"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
186"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
187msgstr ""
188"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
189"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
190"нататък"
191
192#. Translators: This is the Editor Font.
193#. This is a Pango font
194#: ../data/gedit.schemas.in.h:34
195msgid "Monospace 12"
196msgstr "Monospace 12"
197
198#. Translators: This is the Body font for printing.
199#. This is a Pango font.
200#: ../data/gedit.schemas.in.h:37
201msgid "Monospace 9"
202msgstr "Monospace 12"
203
204#. Translators: This is the Body font for printing.
205#. This is a gnome-print font name and is replaced by
206#. print_font_body_pango.
207#: ../data/gedit.schemas.in.h:41
208msgid "Monospace Regular 9"
209msgstr "Monospace Regular 9"
210
211#: ../data/gedit.schemas.in.h:42
212msgid ""
213"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
214"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
215msgstr ""
216"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
217"Важи ефект само при включена опция „Автоматично запазване“."
218
219#: ../data/gedit.schemas.in.h:43
220msgid "Print Header"
221msgstr "Горен колонтитул на страницата"
222
223#: ../data/gedit.schemas.in.h:44
224msgid "Print Line Numbers"
225msgstr "Печатане на номера на редове"
226
227#: ../data/gedit.schemas.in.h:45
228msgid "Print Syntax Highlighting"
229msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
230
231#: ../data/gedit.schemas.in.h:46
232msgid "Printing Line Wrapping Mode"
233msgstr "Режим с пренасяне при печат"
234
235#: ../data/gedit.schemas.in.h:47
236msgid "Restore Previous Cursor Position"
237msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
238
239#: ../data/gedit.schemas.in.h:48
240msgid "Right Margin Position"
241msgstr "Позиция на дясната граница"
242
243#. Translators: This is the Header font for printing.
244#. This is a Pango font.
245#: ../data/gedit.schemas.in.h:51
246msgid "Sans 11"
247msgstr "Sans 11"
248
249#. Translators: This is the Line Number font for printing.
250#. This is a Pango font.
251#: ../data/gedit.schemas.in.h:54
252msgid "Sans 8"
253msgstr "Sans 8"
254
255#. Translators: This is the Header font for printing.
256#. This is a gnome-print font name and replaced by
257#. print_font_header_pango.
258#: ../data/gedit.schemas.in.h:58
259msgid "Sans Regular 11"
260msgstr "Sans Regular 11"
261
262#. Translators: This is the Line Number font for printing.
263#. This is a gnome-print font name and replaced by
264#. print_font_numbers_pango.
265#: ../data/gedit.schemas.in.h:62
266msgid "Sans Regular 8"
267msgstr "Sans Regular 8"
268
269#: ../data/gedit.schemas.in.h:63
270msgid "Side Pane is Visible"
271msgstr "Страничният панел е видим."
272
273#: ../data/gedit.schemas.in.h:64
274msgid "Smart Home End"
275msgstr "Умни „Home“ и „End“"
276
277#: ../data/gedit.schemas.in.h:65
278msgid ""
279"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
280"file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only recognized "
281"encodings are used."
282msgstr ""
283"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
284"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
285"Използват се само познати кодирания на знаци."
286
287#: ../data/gedit.schemas.in.h:66
288msgid ""
289"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
290"\"DISABLED\" to always move at the start/end of the line, \"AFTER\" to move "
291"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
292"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
293"pressed, \"BEFORE\" to move to the start/end of the text before moving to "
294"the start/end of the line and \"ALWAYS\" to always move to the start/end of "
295"the text instead of the start/end of the line."
296msgstr ""
297"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“ "
298"втори път спрямо началото/края на текста и реда. „DISABLED“ (изключване) "
299"означава курсорът винаги да се придвижва в началото/края на реда, "
300"„AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след отиването в "
301"началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/края на "
302"текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) винаги да "
303"се придвижва в началото на текста, а не на реда."
304
305#: ../data/gedit.schemas.in.h:67
306msgid ""
307"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
308"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
309"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
310"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
311"here."
312msgstr ""
313"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
314"„GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите "
315"на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че "
316"стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са "
317"изписани точно, както ги виждате тук."
318
319#: ../data/gedit.schemas.in.h:68
320msgid ""
321"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
322"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
323"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
324"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
325"here."
326msgstr ""
327"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
328"Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос "
329"на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте "
330"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
331"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
332
333#: ../data/gedit.schemas.in.h:69
334msgid ""
335"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
336msgstr ""
337"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
338
339#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
340msgid ""
341"Specifies the font to use for a document's body when printing documents. "
342"This is a gnome-print font name and replaced by print_font_body_pango."
343msgstr ""
344"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат. "
345"Това е име на шрифт от gnome-print и е заменен от print_font_body_pango."
346
347#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
348msgid ""
349"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
350"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
351msgstr ""
352"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
353"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
354
355#: ../data/gedit.schemas.in.h:72
356msgid ""
357"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
358"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero. This is a "
359"gnome-print font name and replaced by print_font_numbers_pango."
360msgstr ""
361"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
362"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула. "
363"Това е име на шрифт от gnome-print и е заменен от print_font_numbers_pango."
364
365#: ../data/gedit.schemas.in.h:73
366msgid ""
367"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
368"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
369msgstr ""
370"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
371"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
372
373#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
374msgid ""
375"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
376"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on. This is a "
377"gnome-print font name and replaced by print_font_header_pango."
378msgstr ""
379"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
380"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“. Това е име на шрифт от "
381"gnome-print и е заменен от print_font_header_pango."
382
383#: ../data/gedit.schemas.in.h:75
384msgid ""
385"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
386"in the \"Recent Files\" submenu."
387msgstr ""
388"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
389"подменюто „Последни файлове“."
390
391#: ../data/gedit.schemas.in.h:76
392msgid ""
393"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
394"characters."
395msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
396
397#: ../data/gedit.schemas.in.h:77
398msgid "Specifies the position of the right margin."
399msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
400
401#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
402msgid "Status Bar is Visible"
403msgstr "Лентата на състоянието е видима"
404
405#: ../data/gedit.schemas.in.h:79
406msgid "Style Scheme"
407msgstr "Стилови схеми"
408
409#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
410msgid ""
411"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
412"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
413"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
414"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
415"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
416"mentioned here."
417msgstr ""
418"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
419"„GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стандартния стил на системата, "
420"„GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ за "
421"икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с приоритетен "
422"текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
423"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
424
425#: ../data/gedit.schemas.in.h:81
426msgid "Tab Size"
427msgstr "Размер на табулатора"
428
429#: ../data/gedit.schemas.in.h:82
430msgid "The id of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
431msgstr ""
432"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
433"оцветяване на текста."
434
435#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
436msgid "Toolbar Buttons Style"
437msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
438
439#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
440msgid "Toolbar is Visible"
441msgstr "Лентата с инструменти е видима"
442
443#: ../data/gedit.schemas.in.h:85
444msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
445msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
446
447#: ../data/gedit.schemas.in.h:86
448msgid "Use Default Font"
449msgstr "Използване на стандартния шрифт"
450
451#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
452msgid ""
453"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
454"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
455"option."
456msgstr ""
457"Дали gedit да записва модифицираните файлове след определен интервал време. "
458"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
459
460#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
461msgid ""
462"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
463"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
464msgstr ""
465"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
466"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
467
468#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
469msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
470msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
471
472#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
473msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
474msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
475
476#: ../data/gedit.schemas.in.h:91
477msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
478msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяна на абзаци"
479
480#: ../data/gedit.schemas.in.h:92
481msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
482msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
483
484#: ../data/gedit.schemas.in.h:93
485msgid ""
486"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
487msgstr ""
488"Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст"
489
490#: ../data/gedit.schemas.in.h:94
491msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
492msgstr "Дали gedit трябва да отбелязва отваряне и затваряне на скоби"
493
494#: ../data/gedit.schemas.in.h:95
495msgid "Whether gedit should highlight the current line."
496msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред"
497
498#: ../data/gedit.schemas.in.h:96
499msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
500msgstr "Дали gedit да включва главница на документа при печат."
501
502#: ../data/gedit.schemas.in.h:97
503msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
504msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
505
506#: ../data/gedit.schemas.in.h:98
507msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
508msgstr ""
509"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
510
511#: ../data/gedit.schemas.in.h:99
512msgid ""
513"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
514"loaded."
515msgstr ""
516"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
517"файл"
518
519#: ../data/gedit.schemas.in.h:100
520msgid ""
521"Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
522msgstr "Дали долния панел да бъде видим."
523
524#: ../data/gedit.schemas.in.h:101
525msgid ""
526"Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
527msgstr ""
528"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
529
530#: ../data/gedit.schemas.in.h:102
531msgid ""
532"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
533msgstr ""
534"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
535"видима."
536
537#: ../data/gedit.schemas.in.h:103
538msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
539msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
540
541#: ../data/gedit.schemas.in.h:104
542msgid ""
543"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
544"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
545"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
546"font."
547msgstr ""
548"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
549"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
550"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
551
552#: ../data/gedit.schemas.in.h:105
553msgid "Writable VFS schemes"
554msgstr "Схеми на VFS позволяващи запис"
555
556#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
557#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
558#: ../data/gedit.schemas.in.h:108
559msgid "[ISO-8859-15]"
560msgstr "[UTF-*,WINDOWS-1251,ISO-8859-15,UTF-16]"
561
562#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
563#. for auto-detecting the encoding of a file. You may want to customize it adding
564#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
565#. for the Chinese      translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
566#. (covering English and most Western European languages) if you think people
567#. in you country will rarely use it.
568#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
569#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
570#. Only recognized encodings are used.
571#. See http://svn.gnome.org/viewcvs/gedit/trunk/gedit/gedit-encodings.c?view=markup for
572#. a list of supported encodings
573#: ../data/gedit.schemas.in.h:120
574msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
575msgstr "[UTF-8,WINDOWS-1251,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
576
577#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
578msgid "Logout _without Saving"
579msgstr "Изход _без запазване"
580
581#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:144
582msgid "_Cancel Logout"
583msgstr "_Отказване на изход"
584
585#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:151
586msgid "Close _without Saving"
587msgstr "_Без запазване"
588
589#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:211
590msgid "Question"
591msgstr "Въпрос"
592
593#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:411
594#, c-format
595msgid ""
596"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
597msgid_plural ""
598"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
599"lost."
600msgstr[0] ""
601"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
602"загубени безвъзвратно."
603msgstr[1] ""
604"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
605"загубени безвъзвратно."
606
607#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:420
608msgid ""
609"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
610msgstr ""
611"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
612"загубени безвъзвратно."
613
614#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:426
615#, c-format
616msgid ""
617"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
618"permanently lost."
619msgid_plural ""
620"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
621"permanently lost."
622msgstr[0] ""
623"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
624"бъдат загубени безвъзвратно."
625msgstr[1] ""
626"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
627"бъдат загубени безвъзвратно."
628
629#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:436
630#, c-format
631msgid ""
632"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
633msgid_plural ""
634"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
635"lost."
636msgstr[0] ""
637"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
638"загубени безвъзвратно."
639msgstr[1] ""
640"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
641"загубени безвъзвратно."
642
643#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:451
644msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
645msgstr ""
646"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
647"безвъзвратно."
648
649#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:457
650#, c-format
651msgid ""
652"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
653"permanently lost."
654msgid_plural ""
655"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
656"permanently lost."
657msgstr[0] ""
658"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
659"загубени безвъзвратно."
660msgstr[1] ""
661"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
662"загубени безвъзвратно."
663
664#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:472
665#, c-format
666msgid ""
667"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
668msgid_plural ""
669"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
670msgstr[0] ""
671"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
672"безвъзвратно."
673msgstr[1] ""
674"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
675"загубени безвъзвратно."
676
677#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:515
678#, c-format
679msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
680msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
681
682#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:520
683#, c-format
684msgid "Save the changes to document \"%s\" before closing?"
685msgstr ""
686"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
687
688#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:534
689#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:745
690msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
691msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
692
693#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:700
694#, c-format
695msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
696msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
697msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
698msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
699
700#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
701#, c-format
702msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
703msgid_plural ""
704"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
705msgstr[0] ""
706"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
707msgstr[1] ""
708"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
709"затварянето?"
710
711#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:724
712msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
713msgstr "Документи с _незапазени промени:"
714
715#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:726
716msgid "S_elect the documents you want to save:"
717msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
718
719#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:747
720msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
721msgstr ""
722"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
723"безвъзвратно."
724
725#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:315
726msgid "Character Codings"
727msgstr "Кодиране на знаците"
728
729#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:373
730#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:434
731msgid "_Description"
732msgstr "_Описание"
733
734#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:382
735#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:443
736msgid "_Encoding"
737msgstr "_Кодиране"
738
739#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:1
740msgid "A_vailable encodings:"
741msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
742
743#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:2
744msgid "Character codings"
745msgstr "Кодиране на знаците"
746
747#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.glade.h:3
748msgid "E_ncodings shown in menu:"
749msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
750
751#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:139
752#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:3
753msgid "Open Location"
754msgstr "Отваряне на местоположение"
755
756#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:1
757msgid "Ch_aracter coding:"
758msgstr "Кодиране на _знаците:"
759
760#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.glade.h:2
761msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
762msgstr "Въведете местопо_ложението (адреса) на файла:"
763
764#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.c:527
765#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:9
766msgid "Page Setup"
767msgstr "Настройки за страницата"
768
769#. ex:ts=4:et:
770#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:1
771#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:1
772#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:1
773#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:1
774#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:1
775#: ../plugins/time/time.glade2.h:1
776msgid "    "
777msgstr "    "
778
779#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:2
780#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:7
781msgid "<b>Line Numbers</b>"
782msgstr "<b>Номера на редовете</b>"
783
784#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:3
785#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:10
786msgid "<b>Text Wrapping</b>"
787msgstr "<b>Режим с пренасяне</b>"
788
789#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:4
790#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:14
791msgid "Do not _split words over two lines"
792msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
793
794#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:5
795#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:17
796msgid "Enable text _wrapping"
797msgstr "_Разрешаване на режим с пренасяне"
798
799#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:6
800msgid "Fonts"
801msgstr "Шрифтове"
802
803#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:7
804msgid "General"
805msgstr "Главни"
806
807#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:8
808msgid "He_aders and footers:"
809msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
810
811#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:10
812msgid "Print _line numbers"
813msgstr "Печатане на номера на _редове"
814
815#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:11
816msgid "Print synta_x highlighting"
817msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
818
819#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:12
820msgid "_Body:"
821msgstr "_Тяло:"
822
823#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:13
824msgid "_Line numbers:"
825msgstr "Номера на _редове:"
826
827#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:14
828msgid "_Number every"
829msgstr "_Номериране на всеки"
830
831#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:15
832msgid "_Print page headers"
833msgstr "Печатане на _колонтитулите"
834
835#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:16
836msgid "_Restore Default Fonts"
837msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
838
839#: ../gedit/dialogs/gedit-page-setup-dialog.glade.h:17
840msgid "lines"
841msgstr "реда"
842
843#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:570
844msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
845msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт използва редактора"
846
847#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:580
848#, c-format
849msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
850msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
851
852#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:783
853msgid "The selected color scheme cannot be installed."
854msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
855
856#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:808
857msgid "Add Scheme"
858msgstr "Добавяне на схема"
859
860#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:815
861msgid "A_dd Scheme"
862msgstr "_Добавяне на схема"
863
864#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:823
865msgid "Color Scheme Files"
866msgstr "Файлове на цветова схема"
867
868#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:830
869#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
870msgid "All Files"
871msgstr "Всички файлове"
872
873#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:875
874#, c-format
875msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
876msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
877
878#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1077
879msgid "gedit Preferences"
880msgstr "Настройки на gedit"
881
882#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:2
883msgid "<b>Automatic Indentation</b>"
884msgstr "<b>Автоматичен отстъп</b>"
885
886#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:3
887msgid "<b>Bracket Matching</b>"
888msgstr "<b>Съответстващи скоби</b>"
889
890#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:4
891msgid "<b>Current Line</b>"
892msgstr "<b>Текущ ред</b>"
893
894#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:5
895msgid "<b>File Saving</b>"
896msgstr "<b>Запазване на файлове</b>"
897
898#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:6
899msgid "<b>Font</b>"
900msgstr "<b>Шрифт</b>"
901
902#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:8
903msgid "<b>Right Margin</b>"
904msgstr "<b>Дясна граница</b>"
905
906#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:9
907msgid "<b>Tab Stops</b>"
908msgstr "<b>Табулатори</b>"
909
910#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:11
911msgid "<span weight=\"bold\">Color Scheme</span>"
912msgstr "<span weight=\"bold\">Цветова схема</span>"
913
914#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:12
915msgid "Create a _backup copy of files before saving"
916msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
917
918#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:13
919msgid "Display right _margin"
920msgstr "Показване на _дясна граница"
921
922#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:15
923msgid "Editor"
924msgstr "Редактор"
925
926#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:16
927msgid "Editor _font: "
928msgstr "_Шрифт на редактора:"
929
930#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:18
931msgid "Font & Colors"
932msgstr "Шрифт и цветове"
933
934#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:19
935msgid "Highlight current _line"
936msgstr "Отбелязване на _текущия ред"
937
938#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:20
939msgid "Highlight matching _bracket"
940msgstr "Осветяване на съответства_щите скоби"
941
942#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:21
943msgid "Insert _spaces instead of tabs"
944msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
945
946#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:22
947msgid "Pick the editor font"
948msgstr "Избор на шрифт за редактора"
949
950#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:23
951msgid "Plugins"
952msgstr "Приставки"
953
954#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:24
955msgid "Preferences"
956msgstr "Предпочитани настройки"
957
958#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:25
959msgid "View"
960msgstr "Изглед"
961
962#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:26
963msgid "_Add..."
964msgstr "_Добавяне..."
965
966#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:27
967msgid "_Autosave files every"
968msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
969
970#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:28
971msgid "_Display line numbers"
972msgstr "Показване на _номера на редовете"
973
974#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:29
975msgid "_Enable automatic indentation"
976msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
977
978#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:30
979msgid "_Right margin at column:"
980msgstr "Дясна _граница при колона:"
981
982#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:31
983msgid "_Tab width:"
984msgstr "_Широчина на табулатора:"
985
986#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.glade.h:32
987msgid "_minutes"
988msgstr "_минути"
989
990#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:301
991#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1348
992msgid "Replace"
993msgstr "Замяна"
994
995#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:312 ../gedit/gedit-window.c:1346
996msgid "Find"
997msgstr "Търсене"
998
999#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:404
1000msgid "Replace _All"
1001msgstr "Замяна на _всички"
1002
1003#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:405
1004#: ../gedit/gedit-commands-file.c:677
1005msgid "_Replace"
1006msgstr "_Замяна"
1007
1008#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:1
1009msgid "Match _entire word only"
1010msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
1011
1012#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:3
1013msgid "Replace All"
1014msgstr "Замяна на всички"
1015
1016#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:4
1017msgid "Replace _with: "
1018msgstr "_Замяна с:"
1019
1020#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:5
1021msgid "Search _backwards"
1022msgstr "Търсене наза_д"
1023
1024#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:6
1025msgid "_Match case"
1026msgstr "Зачитане на главни/_малки"
1027
1028#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:7
1029msgid "_Search for: "
1030msgstr "_Търсене за:"
1031
1032#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.glade.h:8
1033msgid "_Wrap around"
1034msgstr "_След края - от началото"
1035
1036#: ../gedit/gedit.c:73
1037msgid ""
1038"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
1039"command line"
1040msgstr ""
1041"Кодиране на знаците, което да бъде използвано при отварянето на файлове чрез "
1042"командния ред"
1043
1044#: ../gedit/gedit.c:73
1045msgid "ENCODING"
1046msgstr "КОДИРАНЕ"
1047
1048#: ../gedit/gedit.c:76
1049msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
1050msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
1051
1052#: ../gedit/gedit.c:79
1053msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
1054msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
1055
1056#: ../gedit/gedit.c:82
1057msgid "[FILE...]"
1058msgstr "[ФАЙЛ...]"
1059
1060#: ../gedit/gedit.c:114
1061#, c-format
1062msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
1063msgstr "%s: невалидно зададено файлово име или адрес.\n"
1064
1065#: ../gedit/gedit.c:126
1066#, c-format
1067msgid "%s: invalid encoding.\n"
1068msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
1069
1070#. Setup command line options
1071#: ../gedit/gedit.c:455
1072msgid "- Edit text files"
1073msgstr "- редактиране на текстови файлове"
1074
1075#: ../gedit/gedit-commands-file.c:224 ../gedit/gedit-commands-file.c:270
1076#, c-format
1077msgid "Loading file '%s'…"
1078msgstr "Файлът „%s“ се зарежда ..."
1079
1080#: ../gedit/gedit-commands-file.c:279
1081#, c-format
1082msgid "Loading %d file…"
1083msgid_plural "Loading %d files…"
1084msgstr[0] "Зарежда се %d файл..."
1085msgstr[1] "Зареждат се %d файла ..."
1086
1087#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
1088#: ../gedit/gedit-commands-file.c:423
1089msgid "Open Files"
1090msgstr "Отваряне на файлове"
1091
1092#: ../gedit/gedit-commands-file.c:529
1093msgid "The entered location is not valid."
1094msgstr "Избраното кодиране на знаците - „%s“ не е валидно"
1095
1096#: ../gedit/gedit-commands-file.c:532
1097#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:187
1098#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:226
1099#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:242
1100msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1101msgstr ""
1102"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1103
1104#: ../gedit/gedit-commands-file.c:658
1105#, c-format
1106msgid "The file \"%s\" is read-only."
1107msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
1108
1109#: ../gedit/gedit-commands-file.c:669
1110msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
1111msgstr "Желаете ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
1112
1113#: ../gedit/gedit-commands-file.c:735 ../gedit/gedit-commands-file.c:938
1114#, c-format
1115msgid "Saving file '%s'…"
1116msgstr "Файлът „%s“ се запазва ..."
1117
1118#: ../gedit/gedit-commands-file.c:836
1119msgid "Save As…"
1120msgstr "Запазване като..."
1121
1122#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1117
1123#, c-format
1124msgid "Reverting the document '%s'…"
1125msgstr "Възстановяване на документа „%s“..."
1126
1127#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1162
1128#, c-format
1129msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
1130msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
1131
1132#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1171
1133#, c-format
1134msgid ""
1135"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1136msgid_plural ""
1137"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1138"lost."
1139msgstr[0] ""
1140"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1141"безвъзвратно."
1142msgstr[1] ""
1143"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1144"безвъзвратно."
1145
1146#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1180
1147msgid ""
1148"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1149msgstr ""
1150"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1151"безвъзвратно."
1152
1153#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1186
1154#, c-format
1155msgid ""
1156"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1157"permanently lost."
1158msgid_plural ""
1159"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1160"permanently lost."
1161msgstr[0] ""
1162"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1163"загубени безвъзвратно."
1164msgstr[1] ""
1165"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1166"загубени безвъзвратно."
1167
1168#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1196
1169#, c-format
1170msgid ""
1171"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1172msgid_plural ""
1173"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1174"lost."
1175msgstr[0] ""
1176"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1177"безвъзвратно."
1178msgstr[1] ""
1179"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1180"безвъзвратно."
1181
1182#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1211
1183msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1184msgstr ""
1185"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1186"безвъзвратно."
1187
1188#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1217
1189#, c-format
1190msgid ""
1191"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1192"permanently lost."
1193msgid_plural ""
1194"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1195"permanently lost."
1196msgstr[0] ""
1197"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1198"загубени безвъзвратно."
1199msgstr[1] ""
1200"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1201"загубени безвъзвратно."
1202
1203#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1232
1204#, c-format
1205msgid ""
1206"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
1207msgid_plural ""
1208"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1209msgstr[0] ""
1210"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1211"безвъзвратно."
1212msgstr[1] ""
1213"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1214"безвъзвратно."
1215
1216#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1258
1217msgid "_Revert"
1218msgstr "_Възстановяване"
1219
1220#: ../gedit/gedit-commands-help.c:80
1221msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1222msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за Gnome"
1223
1224#: ../gedit/gedit-commands-help.c:96
1225msgid "translator-credits"
1226msgstr ""
1227"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1228"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1229"Евгени Боевски <e_boevski@abv.bg>\n"
1230"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1231"\n"
1232"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1233"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1234"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1235
1236#: ../gedit/gedit-commands-search.c:165
1237#, c-format
1238msgid "Found and replaced %d occurrence"
1239msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1240msgstr[0] "Намерено е и е заменено %d съвпадение."
1241msgstr[1] "Намерени са и са заменени %d съвпадения."
1242
1243#: ../gedit/gedit-commands-search.c:175
1244msgid "Found and replaced one occurrence"
1245msgstr "Намерено е и е заменено едно съвпадение."
1246
1247#: ../gedit/gedit-commands-search.c:188
1248msgid "Phrase not found"
1249msgstr "Фразата не е открита"
1250
1251#: ../gedit/gedit-document.c:814 ../gedit/gedit-document.c:908
1252#, c-format
1253msgid "Unsaved Document %d"
1254msgstr "Незапазен документ %d"
1255
1256#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:89 ../gedit/gedit-documents-panel.c:103
1257#: ../gedit/gedit-window.c:1914 ../gedit/gedit-window.c:1919
1258msgid "Read Only"
1259msgstr "(само за четене)"
1260
1261#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:759
1262msgid "Documents"
1263msgstr "Документи"
1264
1265#: ../gedit/gedit-encodings.c:140 ../gedit/gedit-encodings.c:184
1266#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
1267#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
1268#: ../gedit/gedit-encodings.c:194 ../gedit/gedit-encodings.c:196
1269msgid "Unicode"
1270msgstr "Уникод"
1271
1272#: ../gedit/gedit-encodings.c:153 ../gedit/gedit-encodings.c:179
1273#: ../gedit/gedit-encodings.c:231 ../gedit/gedit-encodings.c:274
1274msgid "Western"
1275msgstr "Западно"
1276
1277#: ../gedit/gedit-encodings.c:155 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1278#: ../gedit/gedit-encodings.c:270
1279msgid "Central European"
1280msgstr "Централно европейско"
1281
1282#: ../gedit/gedit-encodings.c:157
1283msgid "South European"
1284msgstr "Южно европейско"
1285
1286#: ../gedit/gedit-encodings.c:159 ../gedit/gedit-encodings.c:175
1287#: ../gedit/gedit-encodings.c:284
1288msgid "Baltic"
1289msgstr "Балтийско"
1290
1291#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1292#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:252
1293#: ../gedit/gedit-encodings.c:254 ../gedit/gedit-encodings.c:272
1294msgid "Cyrillic"
1295msgstr "Кирилица"
1296
1297#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:241
1298#: ../gedit/gedit-encodings.c:282
1299msgid "Arabic"
1300msgstr "Арабско"
1301
1302#: ../gedit/gedit-encodings.c:165 ../gedit/gedit-encodings.c:276
1303msgid "Greek"
1304msgstr "Гръцки"
1305
1306#: ../gedit/gedit-encodings.c:167
1307msgid "Hebrew Visual"
1308msgstr "Иврит видим"
1309
1310#: ../gedit/gedit-encodings.c:169 ../gedit/gedit-encodings.c:239
1311#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
1312msgid "Hebrew"
1313msgstr "Иврит"
1314
1315#: ../gedit/gedit-encodings.c:171 ../gedit/gedit-encodings.c:237
1316#: ../gedit/gedit-encodings.c:278
1317msgid "Turkish"
1318msgstr "Турско"
1319
1320#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
1321msgid "Nordic"
1322msgstr "Скандинавско"
1323
1324#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
1325msgid "Celtic"
1326msgstr "Келтско"
1327
1328#: ../gedit/gedit-encodings.c:181
1329msgid "Romanian"
1330msgstr "Румънско"
1331
1332#: ../gedit/gedit-encodings.c:199
1333msgid "Armenian"
1334msgstr "Американско"
1335
1336#: ../gedit/gedit-encodings.c:201 ../gedit/gedit-encodings.c:203
1337#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1338msgid "Chinese Traditional"
1339msgstr "Китайско - традиционно"
1340
1341#: ../gedit/gedit-encodings.c:205
1342msgid "Cyrillic/Russian"
1343msgstr "Кирилица/Руска"
1344
1345#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:210
1346#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1347#: ../gedit/gedit-encodings.c:259
1348msgid "Japanese"
1349msgstr "Японско"
1350
1351#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:246
1352#: ../gedit/gedit-encodings.c:250 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1353msgid "Korean"
1354msgstr "Корейско"
1355
1356#: ../gedit/gedit-encodings.c:220 ../gedit/gedit-encodings.c:222
1357#: ../gedit/gedit-encodings.c:224 ../gedit/gedit-encodings.c:228
1358msgid "Chinese Simplified"
1359msgstr "Китайско - опростено"
1360
1361#: ../gedit/gedit-encodings.c:226
1362msgid "Georgian"
1363msgstr "Грузинско"
1364
1365#: ../gedit/gedit-encodings.c:256
1366msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1367msgstr "Кирилица/Украинска"
1368
1369#: ../gedit/gedit-encodings.c:261 ../gedit/gedit-encodings.c:267
1370#: ../gedit/gedit-encodings.c:286
1371msgid "Vietnamese"
1372msgstr "Виетнамско"
1373
1374#: ../gedit/gedit-encodings.c:263
1375msgid "Thai"
1376msgstr "Тайванско"
1377
1378#: ../gedit/gedit-encodings.c:437
1379msgid "Unknown"
1380msgstr "Неизвестно"
1381
1382#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:219
1383msgid "Auto Detected"
1384msgstr "Автоматично открито"
1385
1386#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:239
1387#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:261
1388#, c-format
1389msgid "Current Locale (%s)"
1390msgstr "Текущ локал (%s)"
1391
1392#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:322
1393msgid "Add or _Remove..."
1394msgstr "Добавяне или п_ремахване..."
1395
1396#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
1397msgid "All Text Files"
1398msgstr "Всички текстови файлове"
1399
1400#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:79
1401msgid "C_haracter Coding:"
1402msgstr "Кодиране на си_мволите:"
1403
1404#: ../gedit/gedit-help.c:66
1405msgid "There was an error displaying help."
1406msgstr "Грешка при изобразяване на помощта"
1407
1408#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:185
1409#, c-format
1410msgid "Could not find the file %s."
1411msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
1412
1413#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:192
1414#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:441
1415msgid "The file contains corrupted data."
1416msgstr "Файлът съдържа повредени данни."
1417
1418#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1419#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:203
1420#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:452
1421#, c-format
1422msgid "gedit cannot handle %s locations."
1423msgstr "gedit не може да използва местоположението %s"
1424
1425#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:209
1426#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:458
1427msgid "gedit cannot handle this location."
1428msgstr "gedit не може да използва това местоположение"
1429
1430#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:216
1431#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:465
1432msgid "The file contains data in an invalid format."
1433msgstr "Файлът съдържа данни с грешен формат."
1434
1435#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:220
1436#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:469
1437msgid "The file is too big."
1438msgstr "Файлът е прекалено голям."
1439
1440#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:224
1441#, c-format
1442msgid "%s is not a valid location."
1443msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1444
1445#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:231
1446#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:473
1447msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1448msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1449
1450#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:235
1451#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:477
1452#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1230
1453msgid ""
1454"There are too many open files. Please close some applications and try again."
1455msgstr ""
1456"Отворили сте прекалено много файлове. Затворете някои програми и опитайте "
1457"отново."
1458
1459#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:240
1460#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:482
1461#, c-format
1462msgid "%s is a directory."
1463msgstr "„%s“ е папка."
1464
1465#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:247
1466#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:487
1467msgid ""
1468"Not enough available memory to open the file. Please close some running "
1469"applications and try again."
1470msgstr ""
1471"Няма достатъчно памет за отваряне на файла. Затворете ненужните програми и "
1472"опитайте отново."
1473
1474#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:275
1475#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:515
1476#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1269
1477#, c-format
1478msgid ""
1479"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
1480"correct and try again."
1481msgstr ""
1482"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1483"опитайте отново."
1484
1485#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:286
1486#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:297
1487#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:305
1488#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:526
1489#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:537
1490#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1280
1491#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1291
1492#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1299
1493msgid ""
1494"Host name was invalid. Please check that you typed the location correctly "
1495"and try again."
1496msgstr ""
1497"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1498"опитайте отново."
1499
1500#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:311
1501#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:545
1502#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1305
1503msgid ""
1504"Host name was empty. Please check that your proxy settings are correct and "
1505"try again."
1506msgstr ""
1507"Не е посочен хост. Проверете настройките на сървъра посредник и опитайте "
1508"отново."
1509
1510#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:317
1511#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1311
1512msgid ""
1513"Attempt to log in failed. Please check that you typed the location correctly "
1514"and try again."
1515msgstr ""
1516"Неуспешен опит за влизане. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1517"опитайте отново."
1518
1519#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:323
1520msgid "The file you are trying to open is not a regular file."
1521msgstr "Файлът, който се опитвате да отворите, не е нормален файл."
1522
1523#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:327
1524#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:560
1525#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1339
1526msgid "Connection timed out. Please try again."
1527msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
1528
1529#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:376
1530#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:610
1531#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1380
1532#, c-format
1533msgid "Unexpected error: %s"
1534msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1535
1536#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:382
1537#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:776
1538#, c-format
1539msgid "Could not open the file %s."
1540msgstr "Не може да се отвори файла „%s“"
1541
1542#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:391
1543#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:683
1544msgid "_Retry"
1545msgstr "_Опитване отново"
1546
1547#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:436
1548msgid "gedit cannot find it. Perhaps it has recently been deleted."
1549msgstr "gedit не го намира. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1550
1551#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:551
1552msgid "Attempt to log in failed."
1553msgstr "Опита за влизане пропадна."
1554
1555#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:555
1556#, c-format
1557msgid "%s is not a regular file."
1558msgstr "%s не е редовен файл."
1559
1560#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:616
1561#, c-format
1562msgid "Could not revert the file %s."
1563msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
1564
1565#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:640
1566msgid "Ch_aracter Coding:"
1567msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1568
1569#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:778
1570msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
1571msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
1572
1573#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:780
1574#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:789
1575msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1576msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
1577
1578#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:781
1579msgid "Select a character coding from the menu and try again."
1580msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1581
1582#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:786
1583#, c-format
1584msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
1585msgstr ""
1586"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците %"
1587"s."
1588
1589#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:790
1590#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:842
1591msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
1592msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1593
1594#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:837
1595#, c-format
1596msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
1597msgstr ""
1598"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците %"
1599"s."
1600
1601#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:840
1602msgid ""
1603"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1604"the specified character coding."
1605msgstr ""
1606"Документът съдържа един или повече знаци, който не могат да бъдат записани "
1607"чрез определеното кодиране на знаците."
1608
1609#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:903
1610msgid "_Edit Anyway"
1611msgstr "_Редактиране въпреки това"
1612
1613#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:906
1614msgid "_Don't Edit"
1615msgstr "_Отказване на редактирането"
1616
1617#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:921
1618#, c-format
1619msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1620msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
1621
1622#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:936
1623msgid ""
1624"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
1625"edit it anyway?"
1626msgstr ""
1627"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1628"да го редактирате?"
1629
1630#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:994
1631#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1089
1632msgid "S_ave Anyway"
1633msgstr "_Запазване въпреки това"
1634
1635#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:998
1636#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1093
1637msgid "D_on't Save"
1638msgstr "_Отказване на запазването"
1639
1640#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1641#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1642#. not accurate (since last load/save)
1643#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1016
1644#, c-format
1645msgid "The file %s has been modified since reading it."
1646msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1647
1648#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1032
1649msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1650msgstr ""
1651"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1652"се запази ли въпреки това?"
1653
1654#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1111
1655#, c-format
1656msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1657msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1658
1659#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1114
1660#, c-format
1661msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1662msgstr ""
1663"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1664
1665#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1131
1666msgid ""
1667"gedit could not backup the old copy of the file before saving the new one. "
1668"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1669"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1670msgstr ""
1671"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1672"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1673"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1674"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1675
1676#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1677#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1192
1678#, c-format
1679msgid ""
1680"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
1681"the location correctly and try again."
1682msgstr ""
1683"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1684"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1685
1686#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1200
1687msgid ""
1688"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
1689"the location correctly and try again."
1690msgstr ""
1691"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1692"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1693
1694#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1209
1695msgid ""
1696"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1697"sizes.  Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
1698"not have this limitation."
1699msgstr ""
1700"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на файловете. "
1701"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1702
1703#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1216
1704#, c-format
1705msgid ""
1706"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
1707"correctly and try again."
1708msgstr ""
1709"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1710"правилно и опитайте отново."
1711
1712#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1223
1713msgid ""
1714"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
1715"that you typed the location correctly and try again."
1716msgstr ""
1717"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1718"правилно местоположението и опитайте отново."
1719
1720#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1235
1721#, c-format
1722msgid ""
1723"%s is a directory. Please check that you typed the location correctly and "
1724"try again."
1725msgstr ""
1726"%s е папка. Проверете дали сте въвели правилно местоположението и опитайте "
1727"отново."
1728
1729#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1241
1730msgid ""
1731"Not enough available memory to save the file. Please close some running "
1732"applications and try again."
1733msgstr ""
1734"Няма достатъчно памет за запазване на файла. Затворете ненужни програми и "
1735"опитайте отново."
1736
1737#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1317
1738msgid ""
1739"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
1740"and try again."
1741msgstr ""
1742"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1743"опитайте отново."
1744
1745#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1323
1746msgid ""
1747"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
1748"typed the location correctly and try again."
1749msgstr ""
1750"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1751"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1752
1753#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1329
1754msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
1755msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1756
1757#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1334
1758msgid ""
1759"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1760"the file names. Please use a shorter name."
1761msgstr ""
1762"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1763"файловете. Използвайте по-кратко име."
1764
1765#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1343
1766#, c-format
1767msgid ""
1768"%s is not a regular file. Please check that you typed the location correctly "
1769"and try again."
1770msgstr ""
1771"%s не е обикновен файл. Проверете дали сте въвели местоположението правилно "
1772"и опитайте отново."
1773
1774#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1386
1775#, c-format
1776msgid "Could not save the file %s."
1777msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази."
1778
1779#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1780#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1781#. not accurate (since last load/save)
1782#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1428
1783#, c-format
1784msgid "The file %s changed on disk."
1785msgstr "Файлът %s се промени на диска."
1786
1787#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1433
1788msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
1789msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
1790
1791#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1435
1792msgid "Do you want to reload the file?"
1793msgstr "Искате ли да презаредите файла."
1794
1795#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1445
1796msgid "_Reload"
1797msgstr "П_резареждане"
1798
1799#. bad bad luck...
1800#: ../gedit/gedit-local-document-saver.c:361
1801msgid "Could not obtain backup filename"
1802msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
1803
1804#: ../gedit/gedit-notebook.c:834
1805msgid "Close document"
1806msgstr "Затваряне на документ"
1807
1808#: ../gedit/gedit-panel.c:361 ../gedit/gedit-panel.c:569
1809msgid "Empty"
1810msgstr "Празен"
1811
1812#: ../gedit/gedit-panel.c:514 ../gedit/gedit-panel.c:588
1813msgid "Hide panel"
1814msgstr "Скриване на панел"
1815
1816#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:55
1817msgid "Plugin"
1818msgstr "Приставка"
1819
1820#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:56
1821msgid "Enabled"
1822msgstr "Включена"
1823
1824#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:514
1825msgid "_About"
1826msgstr "_Относно"
1827
1828#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:522
1829msgid "C_onfigure"
1830msgstr "Настр_ойване"
1831
1832#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:532
1833msgid "A_ctivate"
1834msgstr "_Включване"
1835
1836#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:544
1837msgid "Ac_tivate All"
1838msgstr "Вкл_ючване на всички"
1839
1840#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:549
1841msgid "_Deactivate All"
1842msgstr "_Изключване на всички"
1843
1844#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:794
1845msgid "_About Plugin"
1846msgstr "_Относно приставката"
1847
1848#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:798
1849msgid "C_onfigure Plugin"
1850msgstr "_Настройване на приставката"
1851
1852#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:171
1853msgid "Cannot initialize preferences manager."
1854msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
1855
1856#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1280
1857#, c-format
1858msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
1859msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
1860
1861#: ../gedit/gedit-print.c:186
1862#, c-format
1863msgid "File: %s"
1864msgstr "Файл: %s"
1865
1866#: ../gedit/gedit-print.c:194
1867msgid "Page %N of %Q"
1868msgstr "Страница %N от %Q"
1869
1870#: ../gedit/gedit-print.c:316
1871msgid "Print"
1872msgstr "Печат"
1873
1874#: ../gedit/gedit-print.c:328 ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:9
1875msgid "Lines"
1876msgstr "Редове"
1877
1878#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:621
1879msgid "Page Preview"
1880msgstr "Преглед на страница"
1881
1882#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:622
1883msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1884msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1885
1886#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:708
1887msgid "Other"
1888msgstr "Друго"
1889
1890#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:738
1891msgid "Show the previous page"
1892msgstr "Показване на предишната страница"
1893
1894#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:749
1895msgid "Show the next page"
1896msgstr "Показване на следващата страница"
1897
1898#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:764
1899msgid "Current page (Alt+P)"
1900msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1901
1902#. gtk_label_set_mnemonic_widget ((GtkLabel *) l, mp->priv->page_entry);
1903#. We are displaying 'XXX of XXX'.
1904#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:777
1905msgid "of"
1906msgstr "от"
1907
1908#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:783
1909msgid "Page total"
1910msgstr "Общо страници"
1911
1912#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:784
1913msgid "The total number of pages in the document"
1914msgstr "Общия брой страници в документа"
1915
1916#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:801
1917msgid "Show multiple pages"
1918msgstr "Показване на множество страници"
1919
1920#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:813
1921msgid "Zoom 1:1"
1922msgstr "Мащаб 1:1"
1923
1924#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:821
1925msgid "Zoom to fit the whole page"
1926msgstr "Пасване на цялата страница"
1927
1928#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:830
1929msgid "Zoom the page in"
1930msgstr "Увеличаване на страницата"
1931
1932#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:838
1933msgid "Zoom the page out"
1934msgstr "Намаляване на страницата"
1935
1936#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:848
1937msgid "_Close Preview"
1938msgstr "_Затваряне на мострата"
1939
1940#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:852
1941msgid "Close print preview"
1942msgstr "Затваряне на мострата"
1943
1944#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1092
1945#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1093
1946msgid "Number of pages horizontally"
1947msgstr "Брой на страниците, хоризонтално"
1948
1949#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1096
1950#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1097
1951msgid "Number of pages vertically"
1952msgstr "Брой на страниците, вертикално"
1953
1954#: ../gedit/gedit-print-job-preview.c:1161
1955msgid "No visible output was created."
1956msgstr "Нямаше видими изходни съобщения."
1957
1958#: ../gedit/gedit-statusbar.c:248
1959msgid "  OVR"
1960msgstr "  OVR"
1961
1962#: ../gedit/gedit-statusbar.c:250
1963msgid "  INS"
1964msgstr "  INS"
1965
1966#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1967#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1968#: ../gedit/gedit-statusbar.c:289
1969#, c-format
1970msgid "  Ln %d, Col %d"
1971msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1972
1973#: ../gedit/gedit-statusbar.c:388
1974#, c-format
1975msgid "There is a tab with errors"
1976msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1977msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1978msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1979
1980#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:214
1981#, c-format
1982msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
1983msgstr ""
1984"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
1985"g_mkdir_with_parents(): %s"
1986
1987#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1988#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1989#: ../gedit/gedit-tab.c:663
1990#, c-format
1991msgid "Reverting %s from %s"
1992msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1993
1994#: ../gedit/gedit-tab.c:670
1995#, c-format
1996msgid "Reverting %s"
1997msgstr "Възстановяване на %s"
1998
1999#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
2000#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
2001#: ../gedit/gedit-tab.c:686
2002#, c-format
2003msgid "Loading %s from %s"
2004msgstr "Зареждане на %s от %s"
2005
2006#: ../gedit/gedit-tab.c:693
2007#, c-format
2008msgid "Loading %s"
2009msgstr "Зареждане на %s"
2010
2011#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
2012#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
2013#: ../gedit/gedit-tab.c:776
2014#, c-format
2015msgid "Saving %s to %s"
2016msgstr "Запазване на %s в %s"
2017
2018#: ../gedit/gedit-tab.c:783
2019#, c-format
2020msgid "Saving %s"
2021msgstr "Запазване на %s"
2022
2023#. Read only
2024#: ../gedit/gedit-tab.c:1646
2025msgid "RO"
2026msgstr "Четене"
2027
2028#: ../gedit/gedit-tab.c:1691
2029#, c-format
2030msgid "Error opening file %s"
2031msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
2032
2033#: ../gedit/gedit-tab.c:1696
2034#, c-format
2035msgid "Error reverting file %s"
2036msgstr "Грешка при възстановяването на документа %s"
2037
2038#: ../gedit/gedit-tab.c:1701
2039#, c-format
2040msgid "Error saving file %s"
2041msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
2042
2043#: ../gedit/gedit-tab.c:1719
2044msgid "Unicode (UTF-8)"
2045msgstr "Уникод (UTF-8)"
2046
2047#: ../gedit/gedit-tab.c:1726
2048msgid "Name:"
2049msgstr "Име:"
2050
2051#: ../gedit/gedit-tab.c:1727
2052msgid "MIME Type:"
2053msgstr "Вид MIME:"
2054
2055#: ../gedit/gedit-tab.c:1728
2056msgid "Encoding:"
2057msgstr "Кодиране на знаците:"
2058
2059#: ../gedit/gedit-tab.c:2220
2060#, c-format
2061msgid "Rendering page %d of %d..."
2062msgstr "Изчисляване на страница %d от %d..."
2063
2064#. Toplevel
2065#: ../gedit/gedit-ui.h:49
2066msgid "_File"
2067msgstr "_Файл"
2068
2069#: ../gedit/gedit-ui.h:50
2070msgid "_Edit"
2071msgstr "_Редактиране"
2072
2073#: ../gedit/gedit-ui.h:51
2074msgid "_View"
2075msgstr "_Изглед"
2076
2077#: ../gedit/gedit-ui.h:52
2078msgid "_Search"
2079msgstr "_Търсене"
2080
2081#: ../gedit/gedit-ui.h:53
2082msgid "_Tools"
2083msgstr "И_нструменти"
2084
2085#: ../gedit/gedit-ui.h:54
2086msgid "_Documents"
2087msgstr "_Документи"
2088
2089#: ../gedit/gedit-ui.h:55
2090msgid "_Help"
2091msgstr "_Помощ"
2092
2093#: ../gedit/gedit-ui.h:59
2094msgid "Create a new document"
2095msgstr "Създаване на нов документ"
2096
2097#: ../gedit/gedit-ui.h:60
2098msgid "_Open..."
2099msgstr "_Отваряне..."
2100
2101#: ../gedit/gedit-ui.h:61 ../gedit/gedit-window.c:1468
2102msgid "Open a file"
2103msgstr "Отваряне на файл"
2104
2105#: ../gedit/gedit-ui.h:62
2106msgid "Open _Location..."
2107msgstr "Отваряне на _местоположение..."
2108
2109#: ../gedit/gedit-ui.h:63
2110msgid "Open a file from a specified location"
2111msgstr "Отваряне на файл от конкретно местоположение"
2112
2113#. Edit menu
2114#: ../gedit/gedit-ui.h:66
2115msgid "Pr_eferences"
2116msgstr "Н_астройки"
2117
2118#: ../gedit/gedit-ui.h:67
2119msgid "Configure the application"
2120msgstr "Настройки на приложението"
2121
2122#. Help menu
2123#: ../gedit/gedit-ui.h:70
2124msgid "_Contents"
2125msgstr "_Ръководство"
2126
2127#: ../gedit/gedit-ui.h:71
2128msgid "Open the gedit manual"
2129msgstr "Отваряне на наръчника за работа с gedit"
2130
2131#: ../gedit/gedit-ui.h:73
2132msgid "About this application"
2133msgstr "Относно приложението"
2134
2135#: ../gedit/gedit-ui.h:80
2136msgid "Save the current file"
2137msgstr "Запазване на текущия файл"
2138
2139#: ../gedit/gedit-ui.h:81
2140msgid "Save _As..."
2141msgstr "Запазване _като..."
2142
2143#: ../gedit/gedit-ui.h:82
2144msgid "Save the current file with a different name"
2145msgstr "Записване на текущия файл с ново име"
2146
2147#: ../gedit/gedit-ui.h:84
2148msgid "Revert to a saved version of the file"
2149msgstr "Възстановяване на до записана версия на файла"
2150
2151#: ../gedit/gedit-ui.h:85
2152msgid "Page Set_up..."
2153msgstr "Н_астройки на страницата"
2154
2155#: ../gedit/gedit-ui.h:86
2156msgid "Setup the page settings"
2157msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
2158
2159#: ../gedit/gedit-ui.h:87
2160msgid "Print Previe_w"
2161msgstr "_Преглед на документ"
2162
2163#: ../gedit/gedit-ui.h:88
2164msgid "Print preview"
2165msgstr "Преглед на документ"
2166
2167#: ../gedit/gedit-ui.h:89
2168msgid "_Print..."
2169msgstr "_Печат..."
2170
2171#: ../gedit/gedit-ui.h:90
2172msgid "Print the current page"
2173msgstr "Печат на текущата страница"
2174
2175#: ../gedit/gedit-ui.h:92
2176msgid "Close the current file"
2177msgstr "Затваряне на текущия файл"
2178
2179#: ../gedit/gedit-ui.h:96
2180msgid "Undo the last action"
2181msgstr "Отменяне на последното действие"
2182
2183#: ../gedit/gedit-ui.h:98
2184msgid "Redo the last undone action"
2185msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2186
2187#: ../gedit/gedit-ui.h:100
2188msgid "Cut the selection"
2189msgstr "Изрязване на избраната част"
2190
2191#: ../gedit/gedit-ui.h:102
2192msgid "Copy the selection"
2193msgstr "Копиране на избраната част"
2194
2195#: ../gedit/gedit-ui.h:104
2196msgid "Paste the clipboard"
2197msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2198
2199#: ../gedit/gedit-ui.h:106
2200msgid "Delete the selected text"
2201msgstr "Изтриване на избрания текст"
2202
2203#: ../gedit/gedit-ui.h:107
2204msgid "Select _All"
2205msgstr "Избор на вси_чко"
2206
2207#: ../gedit/gedit-ui.h:108
2208msgid "Select the entire document"
2209msgstr "Избор на целия документ"
2210
2211#. View menu
2212#: ../gedit/gedit-ui.h:111
2213msgid "_Highlight Mode"
2214msgstr "_Режим на осветяване"
2215
2216#. Search menu
2217#: ../gedit/gedit-ui.h:114
2218msgid "_Find..."
2219msgstr "_Търсене..."
2220
2221#: ../gedit/gedit-ui.h:115
2222msgid "Search for text"
2223msgstr "Търсене за текст"
2224
2225#: ../gedit/gedit-ui.h:116
2226msgid "Find Ne_xt"
2227msgstr "_Следваща поява"
2228
2229#: ../gedit/gedit-ui.h:117
2230msgid "Search forwards for the same text"
2231msgstr "Търсене напред за същия текст"
2232
2233#: ../gedit/gedit-ui.h:118
2234msgid "Find Pre_vious"
2235msgstr "_Предишна поява"
2236
2237#: ../gedit/gedit-ui.h:119
2238msgid "Search backwards for the same text"
2239msgstr "Търсене назад за същия текст"
2240
2241#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2242msgid "_Replace..."
2243msgstr "_Замяна..."
2244
2245#: ../gedit/gedit-ui.h:121
2246msgid "Search for and replace text"
2247msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2248
2249#: ../gedit/gedit-ui.h:122
2250msgid "_Clear Highlight"
2251msgstr "_Изчистване на отбелязването"
2252
2253#: ../gedit/gedit-ui.h:123
2254msgid "Clear highlighting of search matches"
2255msgstr "Изчистване на отбелязването на съвпадения при търсенето"
2256
2257#: ../gedit/gedit-ui.h:124
2258msgid "Go to _Line..."
2259msgstr "Отиване на _ред..."
2260
2261#: ../gedit/gedit-ui.h:125
2262msgid "Go to a specific line"
2263msgstr "Отиване на конкретен ред"
2264
2265#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2266msgid "_Incremental Search..."
2267msgstr "_Интерактивно търсене..."
2268
2269#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2270msgid "Incrementally search for text"
2271msgstr "Интерактивно търсене на текст"
2272
2273#. Documents menu
2274#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2275msgid "_Save All"
2276msgstr "_Запазване на всички"
2277
2278#: ../gedit/gedit-ui.h:131
2279msgid "Save all open files"
2280msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2281
2282#: ../gedit/gedit-ui.h:132
2283msgid "_Close All"
2284msgstr "Зат_варяне на всички"
2285
2286#: ../gedit/gedit-ui.h:133
2287msgid "Close all open files"
2288msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2289
2290#: ../gedit/gedit-ui.h:134
2291msgid "_Previous Document"
2292msgstr "_Предишен документ"
2293
2294#: ../gedit/gedit-ui.h:135
2295msgid "Activate previous document"
2296msgstr "Отваряне на предишен документ"
2297
2298#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2299msgid "_Next Document"
2300msgstr "_Следващ документ"
2301
2302#: ../gedit/gedit-ui.h:137
2303msgid "Activate next document"
2304msgstr "Отваряне на следващ документ"
2305
2306#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2307msgid "_Move to New Window"
2308msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
2309
2310#: ../gedit/gedit-ui.h:139
2311msgid "Move the current document to a new window"
2312msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2313
2314#: ../gedit/gedit-ui.h:146
2315msgid "Quit the program"
2316msgstr "Спиране на програмата"
2317
2318#: ../gedit/gedit-ui.h:151
2319msgid "_Toolbar"
2320msgstr "Лента с _инструменти"
2321
2322#: ../gedit/gedit-ui.h:152
2323msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2324msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2325
2326#: ../gedit/gedit-ui.h:154
2327msgid "_Statusbar"
2328msgstr "Лента на _състоянието"
2329
2330#: ../gedit/gedit-ui.h:155
2331msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2332msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2333
2334#: ../gedit/gedit-ui.h:157
2335msgid "Side _Pane"
2336msgstr "Страничен _панел"
2337
2338#: ../gedit/gedit-ui.h:158
2339msgid "Show or hide the side pane in the current window"
2340msgstr "Показване или скриване на страничния панел на текущия прозорец."
2341
2342#: ../gedit/gedit-ui.h:164
2343msgid "_Bottom Pane"
2344msgstr "_Долен панел"
2345
2346#: ../gedit/gedit-ui.h:165
2347msgid "Show or hide the bottom pane in the current window"
2348msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2349
2350#: ../gedit/gedit-utils.c:1005
2351#, c-format
2352msgid "Unable to find file %s."
2353msgstr "Неуспех при намирането на файла %s."
2354
2355#: ../gedit/gedit-utils.c:1009 ../gedit/gedit-utils.c:1045
2356msgid "Please check your installation."
2357msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2358
2359#: ../gedit/gedit-utils.c:1041
2360#, c-format
2361msgid "Unable to find the required widgets inside file %s."
2362msgstr "Неуспех при намирането на необходимите графични обекти във файла %s."
2363
2364#. create "Wrap Around" menu item.
2365#: ../gedit/gedit-view.c:1137
2366msgid "_Wrap Around"
2367msgstr "_След края - от началото"
2368
2369#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2370#: ../gedit/gedit-view.c:1147
2371msgid "Match _Entire Word Only"
2372msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2373
2374#. create "Match Case" menu item.
2375#: ../gedit/gedit-view.c:1157
2376msgid "_Match Case"
2377msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2378
2379#: ../gedit/gedit-view.c:1245
2380msgid "String you want to search for"
2381msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2382
2383#: ../gedit/gedit-view.c:1253
2384msgid "Line you want to move the cursor to"
2385msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2386
2387#: ../gedit/gedit-window.c:881
2388#, c-format
2389msgid "Use %s highlight mode"
2390msgstr "Използване на режим на осветяване „%s“"
2391
2392#. add the "None" item before all the others
2393#. Translators: "None" means that no highlight mode is selected in the
2394#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
2395#: ../gedit/gedit-window.c:938
2396msgid "None"
2397msgstr "Без"
2398
2399#: ../gedit/gedit-window.c:939
2400msgid "Disable syntax highlighting"
2401msgstr "Изключване на отбелязването на синтаксиса"
2402
2403#. Translators: %s is a URI
2404#: ../gedit/gedit-window.c:1225
2405#, c-format
2406msgid "Open '%s'"
2407msgstr "Отваряне на „%s“"
2408
2409#: ../gedit/gedit-window.c:1344
2410msgid "Save"
2411msgstr "Запазване"
2412
2413#: ../gedit/gedit-window.c:1472
2414msgid "Open a recently used file"
2415msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2416
2417#: ../gedit/gedit-window.c:1479
2418msgid "Open"
2419msgstr "Отваряне"
2420
2421#. Translators: %s is a URI
2422#: ../gedit/gedit-window.c:1529
2423#, c-format
2424msgid "Activate '%s'"
2425msgstr "Отваряне на „%s“"
2426
2427#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2428msgid "Change Case"
2429msgstr "Смяна на регистъра"
2430
2431#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2432msgid "Changes the case of selected text."
2433msgstr "Смяна на регистъра на избрания текст."
2434
2435#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:222
2436msgid "C_hange Case"
2437msgstr "См_яна на регистъра"
2438
2439#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:223
2440msgid "All _Upper Case"
2441msgstr "Само _главни букви"
2442
2443#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:224
2444msgid "Change selected text to upper case"
2445msgstr "Промяна на избрания текст към главни букви"
2446
2447#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:226
2448msgid "All _Lower Case"
2449msgstr "Само _малки букви"
2450
2451#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:227
2452msgid "Change selected text to lower case"
2453msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2454
2455#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:229
2456msgid "_Invert Case"
2457msgstr "Обръщане на _регистъра"
2458
2459#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:230
2460msgid "Invert the case of selected text"
2461msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2462
2463#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:232
2464msgid "_Title Case"
2465msgstr "_Регистър за заглавие"
2466
2467#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:233
2468msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2469msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
2470
2471#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2472msgid ""
2473"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2474"characters and non-space characters in it."
2475msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2476
2477#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2478#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:8
2479msgid "Document Statistics"
2480msgstr "Статистика за документа"
2481
2482#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:2
2483msgid "0"
2484msgstr "0"
2485
2486#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:3
2487msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
2488msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
2489
2490#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:4
2491msgid "Bytes"
2492msgstr "Байта"
2493
2494#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:5
2495msgid "Characters (no spaces)"
2496msgstr "Знаци (без интервали)"
2497
2498#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:6
2499msgid "Characters (with spaces)"
2500msgstr "Знаци (с интервали)"
2501
2502#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:7
2503msgid "Document"
2504msgstr "Документ"
2505
2506#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:10
2507msgid "Selection"
2508msgstr "Избрано"
2509
2510#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:11
2511msgid "Words"
2512msgstr "Думи"
2513
2514#: ../plugins/docinfo/docinfo.glade2.h:12
2515msgid "_Update"
2516msgstr "_Подновяване"
2517
2518#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:411
2519msgid "_Document Statistics"
2520msgstr "_Статистика за документа"
2521
2522#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:413
2523msgid "Get statistic info on current document"
2524msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2525
2526#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2527msgid "Execute external commands and shell scripts."
2528msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2529
2530#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2531msgid "External Tools"
2532msgstr "Външни инструменти"
2533
2534#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:129
2535msgid "_External Tools..."
2536msgstr "_Външни инструменти..."
2537
2538#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:131
2539msgid "Opens the External Tools Manager"
2540msgstr "Управление на външните инструменти"
2541
2542#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:161
2543msgid "Shell Output"
2544msgstr "Изход от обвивка"
2545
2546#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:109
2547msgid "You must be inside a word to run this command"
2548msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2549
2550#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:166
2551msgid "Running tool:"
2552msgstr "Стартиран инструмент:"
2553
2554#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:189
2555msgid "Done."
2556msgstr "Готово."
2557
2558#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:191
2559msgid "Exited"
2560msgstr "Завърши работа."
2561
2562#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:41
2563msgid "Nothing"
2564msgstr "Нищо"
2565
2566#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:42
2567msgid "Current document"
2568msgstr "Текущия документ"
2569
2570#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:43
2571msgid "Current selection"
2572msgstr "Текущ избор"
2573
2574#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:44
2575msgid "Current line"
2576msgstr "Текущ ред"
2577
2578#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:45
2579msgid "Current word"
2580msgstr "Текуща дума"
2581
2582#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:48
2583msgid "Display in bottom pane"
2584msgstr "Показване в долния панел"
2585
2586#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:49
2587msgid "Create new document"
2588msgstr "Създаване на нов документ"
2589
2590#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:50
2591msgid "Append to current document"
2592msgstr "Закачане към текущия документ"
2593
2594#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:51
2595msgid "Replace current document"
2596msgstr "Замяна на текущия документ"
2597
2598#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:52
2599msgid "Replace current selection"
2600msgstr "Замяна на текущия избор"
2601
2602#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:53
2603msgid "Insert at cursor position"
2604msgstr "Вмъкване на позицията на текущия курсор"
2605
2606#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:56
2607msgid "All documents"
2608msgstr "Всички документи"
2609
2610#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:57
2611msgid "All documents except untitled ones"
2612msgstr "Всички документи, освен тези неозаглавените"
2613
2614#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:58
2615msgid "Local files only"
2616msgstr "Само локални файлове"
2617
2618#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:59
2619msgid "Remote files only"
2620msgstr "Само отдалечени файлове"
2621
2622#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:60
2623msgid "Untitled documents only"
2624msgstr "Само не неозаглавените документи"
2625
2626#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:200
2627#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:230
2628#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:278
2629#, python-format
2630msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
2631msgstr "Редактиране на инструмента <i>%s</i>:"
2632
2633#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:204
2634msgid "A Brand New Tool"
2635msgstr "Чисто нов инструмент"
2636
2637#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:239
2638msgid "New tool"
2639msgstr "Нов инструмент"
2640
2641#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:314
2642#, python-format
2643msgid "This accelerator is already bound to %s"
2644msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2645
2646#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:360
2647msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2648msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2649
2650#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:362
2651msgid "Type a new accelerator"
2652msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2653
2654#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:78
2655msgid "Stopped."
2656msgstr "Спрян."
2657
2658#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:2
2659msgid "Co_mmand(s):"
2660msgstr "Ко_манда(и):"
2661
2662#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:3
2663msgid "Edit tool <i>make</i>:"
2664msgstr "Редактиране на инструмента <i>make</i>:"
2665
2666#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:4
2667msgid "External Tools Manager"
2668msgstr "Управление на външните инструменти"
2669
2670#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:5
2671msgid ""
2672"Nothing\n"
2673"Current document\n"
2674"All documents"
2675msgstr ""
2676"Никой\n"
2677"Текущия документ\n"
2678"Всички документи"
2679
2680#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:8
2681msgid "_Applicability:"
2682msgstr "Прило_жимост:"
2683
2684#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:9
2685msgid "_Description:"
2686msgstr "_Описание:"
2687
2688#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:10
2689msgid "_Input:"
2690msgstr "_Вход:"
2691
2692#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:11
2693msgid "_Output:"
2694msgstr "_Изход:"
2695
2696#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:12
2697msgid "_Save:"
2698msgstr "_Запазване"
2699
2700#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:13
2701msgid "_Shortcut Key:"
2702msgstr "_Бърз клавиш:"
2703
2704#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:14
2705msgid "_Tools:"
2706msgstr "Инс_трументи:"
2707
2708#: ../plugins/externaltools/tools/tools.glade.h:15
2709msgid "gtk-revert-to-saved"
2710msgstr "gtk-връщане-към-запазеното"
2711
2712#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
2713msgid "Build"
2714msgstr "Компилиране"
2715
2716#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
2717msgid "Run \"make\" in the document directory"
2718msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2719
2720#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
2721msgid "Open a terminal in the document location"
2722msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
2723
2724#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
2725msgid "Open terminal here"
2726msgstr "Отваряне на терминал тук"
2727
2728#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
2729msgid "Remove trailing spaces"
2730msgstr "Изтриване на празните знаци в краищата на редовете"
2731
2732#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
2733msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
2734msgstr ""
2735"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла ви"
2736
2737#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
2738msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
2739msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода й в нов документ"
2740
2741#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
2742msgid "Run command"
2743msgstr "Стартиране на команда"
2744
2745#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2746msgid "Easy file access from the side pane"
2747msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
2748
2749#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2750msgid "File Browser Pane"
2751msgstr "Панел на файловия браузър"
2752
2753#. Translators: this is used in "file on host", e.g. "/foo/bar on ftp.baz.org"
2754#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:195
2755msgid "on"
2756msgstr "на"
2757
2758#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:330
2759msgid "File System"
2760msgstr "Файлова система"
2761
2762#. ex:ts=8:noet:
2763#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:1
2764msgid "Enable Restore of Remote Locations"
2765msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
2766
2767#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:2
2768msgid "File Browser Filter Mode"
2769msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
2770
2771#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:3
2772msgid "File Browser Filter Pattern"
2773msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
2774
2775#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:4
2776msgid "File Browser Root Directory"
2777msgstr "Основна папка на файловия браузър"
2778
2779#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:5
2780msgid "File Browser Virtual Root Directory"
2781msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
2782
2783#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:6
2784msgid ""
2785"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
2786"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
2787"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
2788"with nautilus etc)"
2789msgstr ""
2790"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
2791"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
2792"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
2793"Nautilus, и т.н.)"
2794
2795#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:7
2796msgid "Open With Tree View"
2797msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
2798
2799#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:8
2800msgid ""
2801"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
2802"bookmarks view"
2803msgstr ""
2804"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
2805"вместо изгледа на отметките"
2806
2807#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:9
2808msgid "Set Location To First Document"
2809msgstr "Местоположението да е на първия документ"
2810
2811#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:10
2812msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
2813msgstr ""
2814"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
2815
2816#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:11
2817msgid ""
2818"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
2819"and onload/tree_view is TRUE."
2820msgstr ""
2821"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
2822"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
2823
2824#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:12
2825msgid ""
2826"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
2827"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
2828"the actual root."
2829msgstr ""
2830"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
2831"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
2832"да е под истинската основна папка."
2833
2834#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:13
2835msgid ""
2836"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
2837"of the filter_mode."
2838msgstr ""
2839"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
2840"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
2841
2842#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:14
2843msgid ""
2844"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
2845"values are: none (filter nothing), hidden (filter hidden files), binary "
2846"(filter binary files) and hidden_and_binary (filter both hidden and binary "
2847"files)."
2848msgstr ""
2849"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
2850"браузър. Валидните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), "
2851"„hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „binary“ (махане на "
2852"двоичните файлове от изгледа) и „hidden_and_binary“ (махане и на скритите и "
2853"на двоичните файлове)."
2854
2855#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:598
2856msgid "_Set root to active document"
2857msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
2858
2859#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:600
2860msgid "Set the root to the active document location"
2861msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
2862
2863#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:605
2864msgid "_Open terminal here"
2865msgstr "_Отваряне на терминал тук"
2866
2867#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:607
2868msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
2869msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
2870
2871#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:741
2872msgid "File Browser"
2873msgstr "Файлов браузър"
2874
2875#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:864
2876msgid "An error occurred while creating a new directory"
2877msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
2878
2879#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:867
2880msgid "An error occurred while creating a new file"
2881msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
2882
2883#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:872
2884msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
2885msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
2886
2887#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:877
2888msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
2889msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
2890
2891#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:882
2892msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
2893msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
2894
2895#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:886
2896msgid "An error occurred while setting a root directory"
2897msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
2898
2899#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:890
2900msgid "An error occurred while loading a directory"
2901msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
2902
2903#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:893
2904msgid "An error occurred"
2905msgstr "Възникна грешка"
2906
2907#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1123
2908msgid ""
2909"Cannot move file to trash, do you\n"
2910"want to delete permanently?"
2911msgstr ""
2912"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
2913"искате ли окончателно да го изтриете?"
2914
2915#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1127
2916#, c-format
2917msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
2918msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2919
2920#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1130
2921msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
2922msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
2923
2924#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1163
2925#, c-format
2926msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
2927msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
2928
2929#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1166
2930msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
2931msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
2932
2933#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1169
2934msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
2935msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
2936
2937#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1591
2938msgid "(Empty)"
2939msgstr "(Празен)"
2940
2941#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:2731
2942#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1838
2943msgid "Invalid uri"
2944msgstr "Неправилен адрес"
2945
2946#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3163
2947msgid "file"
2948msgstr "файл"
2949
2950#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3184
2951#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3231
2952msgid ""
2953"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2954"settings to make the file visible"
2955msgstr ""
2956"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
2957"трябва да промените филтъра си"
2958
2959#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3212
2960msgid "directory"
2961msgstr "папка"
2962
2963#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:736
2964msgid "Bookmarks"
2965msgstr "Отметки"
2966
2967#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:746
2968msgid "Recent Files"
2969msgstr "Скорошни файлове"
2970
2971#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:825
2972msgid "_Filter"
2973msgstr "_Филтър"
2974
2975#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:830
2976msgid "_Move To Trash"
2977msgstr "Преместване в _кошчето"
2978
2979#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:831
2980msgid "Move selected file or folder to trash"
2981msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
2982
2983#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:833
2984msgid "_Delete"
2985msgstr "_Изтриване"
2986
2987#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:834
2988msgid "Delete selected file or folder"
2989msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
2990
2991#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:840
2992msgid "Up"
2993msgstr "Нагоре"
2994
2995#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:841
2996msgid "Open the parent folder"
2997msgstr "Отваряне на горната папка"
2998
2999#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:846
3000msgid "_New Folder"
3001msgstr "_Нова папка"
3002
3003#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:847
3004msgid "Add new empty folder"
3005msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
3006
3007#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:849
3008msgid "New F_ile"
3009msgstr "Нов _файл"
3010
3011#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:850
3012msgid "Add new empty file"
3013msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
3014
3015#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:855
3016msgid "_Rename"
3017msgstr "_Преименуване"
3018
3019#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:856
3020msgid "Rename selected file or folder"
3021msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
3022
3023#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:862
3024msgid "_Previous Location"
3025msgstr "_Предишно местоположение"
3026
3027#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:864
3028msgid "Go to the previous visited location"
3029msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
3030
3031#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:866
3032msgid "_Next Location"
3033msgstr "_Следващо местоположение"
3034
3035#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:867
3036msgid "Go to the next visited location"
3037msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
3038
3039#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:868
3040msgid "Re_fresh View"
3041msgstr "_Обновяване на изгледа"
3042
3043#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:869
3044msgid "Refresh the view"
3045msgstr "Обновяване на изгледа"
3046
3047#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:870
3048msgid "_View Folder"
3049msgstr "_Преглед на папка"
3050
3051#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:871
3052msgid "View folder in file manager"
3053msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
3054
3055#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:878
3056msgid "Show _Hidden"
3057msgstr "Показване на _скритите"
3058
3059#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:879
3060msgid "Show hidden files and folders"
3061msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
3062
3063#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:881
3064msgid "Show _Binary"
3065msgstr "Показване на _двоичните"
3066
3067#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:882
3068msgid "Show binary files"
3069msgstr "Показване на двоичните файлове"
3070
3071#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:987
3072#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1003
3073#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1035
3074msgid "Previous location"
3075msgstr "Предишно местоположение"
3076
3077#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:991
3078msgid "Go to previous location"
3079msgstr "Отиване на предишното местоположение"
3080
3081#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:996
3082#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1028
3083msgid "Go to a previously opened location"
3084msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
3085
3086#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1018
3087msgid "Next location"
3088msgstr "Следващо местоположение"
3089
3090#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1022
3091msgid "Go to next location"
3092msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
3093
3094#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1199
3095msgid "_Match Filename"
3096msgstr "_Зачитане на главни/малки"
3097
3098#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:56
3099msgid "_Indent"
3100msgstr "Отстъп на_дясно"
3101
3102#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:58
3103msgid "Indent selected lines"
3104msgstr "Отместване навътре на избрани редове (оформяне на абзац)"
3105
3106#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:63
3107msgid "U_nindent"
3108msgstr "Отстъп на_ляво"
3109
3110#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:65
3111msgid "Unindent selected lines"
3112msgstr "Отместване навън за избрани редове (премахване на абзац)"
3113
3114#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3115msgid "Indent Lines"
3116msgstr "Отстъп надясно"
3117
3118#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3119msgid "Indents or un-indents selected lines."
3120msgstr "Отместване или премахване на отместването на избраните редове."
3121
3122#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3123msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
3124msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
3125
3126#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3127msgid "Modelines"
3128msgstr "Линии за режима"
3129
3130#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3131msgid "Interactive python console standing in the bottom panel"
3132msgstr "Интерактивна конзола на python в долния панел."
3133
3134#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3135#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:45
3136msgid "Python Console"
3137msgstr "Конзола на Python"
3138
3139#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:63
3140msgid "Insert User Na_me"
3141msgstr "Вмъкване на и_ме на потребител"
3142
3143#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:65
3144msgid "Insert the user name at the cursor position"
3145msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор"
3146
3147#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3148msgid "Inserts the user name at the cursor position."
3149msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор."
3150
3151#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3152msgid "User name"
3153msgstr "Име на потребител"
3154
3155#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3156msgid "Insert often used pieces of text in a fast way"
3157msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
3158
3159#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3160msgid "Snippets"
3161msgstr "Изрезки"
3162
3163#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:2
3164msgid "<b>Activation</b>"
3165msgstr "<b>Задействане</b>"
3166
3167#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:3
3168msgid "Create new snippet"
3169msgstr "Създаване на нова изрезка"
3170
3171#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:4
3172#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:428
3173msgid "Delete selected snippet"
3174msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
3175
3176#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:5
3177msgid "Export selected snippets"
3178msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
3179
3180#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:6
3181#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:806
3182msgid "Import snippets"
3183msgstr "Внасяне на на изрезки"
3184
3185#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:7
3186msgid "S_hortcut key:"
3187msgstr "Б_ърз клавиш:"
3188
3189#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:8
3190msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
3191msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
3192
3193#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:9
3194#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:697
3195msgid "Single word with which the snippet is activated after pressing tab"
3196msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
3197
3198#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:10
3199msgid "Snippets Manager"
3200msgstr "Управление на изрезки"
3201
3202#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:11
3203msgid "_Drop targets:"
3204msgstr "_Цели на влачене:"
3205
3206#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:12
3207msgid "_Edit:"
3208msgstr "_Редактиране:"
3209
3210#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:13
3211msgid "_Snippets:"
3212msgstr "_Изрезки:"
3213
3214#. "tab" here means the tab key, not the notebook tab!
3215#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.glade.h:15
3216msgid "_Tab trigger:"
3217msgstr "_Спусък за табулатора:"
3218
3219#: ../plugins/snippets/snippets/WindowHelper.py:74
3220msgid "Manage _Snippets..."
3221msgstr "Управление на _изрезки..."
3222
3223#: ../plugins/snippets/snippets/WindowHelper.py:75
3224msgid "Manage snippets"
3225msgstr "Управление на изрезки"
3226
3227#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:46
3228msgid "Snippets archive"
3229msgstr "Архив с изрезки"
3230
3231#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:70
3232msgid "Add a new snippet..."
3233msgstr "Добавяне на нова изрезка..."
3234
3235#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:120
3236msgid "Global"
3237msgstr "Глобално"
3238
3239#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:425
3240msgid "Revert selected snippet"
3241msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
3242
3243#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:692
3244msgid ""
3245"This is not a valid tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
3246"single, non alphanumeric, character like {, [, etcetera."
3247msgstr ""
3248"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
3249"единичен знак, който не е буква или цифра - например „{“, „[“ и т.н."
3250
3251#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:785
3252#, python-format
3253msgid "The following error occurred while importing: %s"
3254msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
3255
3256#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:792
3257msgid "Import succesfully completed"
3258msgstr "Внасянето завърши успешно"
3259
3260#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:811
3261#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:897
3262#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:960
3263msgid "All supported archives"
3264msgstr "Всички поддържани архиви"
3265
3266#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:812
3267#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:898
3268#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:961
3269msgid "Gzip compressed archive"
3270msgstr "Архив, компресиран с gzip"
3271
3272#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:813
3273#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:899
3274#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:962
3275msgid "Bzip compressed archive"
3276msgstr "Архив, компресиран с bzip"
3277
3278#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:814
3279msgid "Single snippets file"
3280msgstr "Единичен файл с изрезки"
3281
3282#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:815
3283#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:901
3284#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:964
3285msgid "All files"
3286msgstr "Всички файлове"
3287
3288#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:827
3289#, python-format
3290msgid "The following error occurred while exporting: %s"
3291msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
3292
3293#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:831
3294msgid "Export succesfully completed"
3295msgstr "Изнасянето завърши успешно"
3296
3297#. Ask if system snippets should also be exported
3298#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:871
3299#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:938
3300msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
3301msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
3302
3303#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:886
3304#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:956
3305msgid "There are no snippets selected to be exported"
3306msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
3307
3308#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:891
3309#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:929
3310msgid "Export snippets"
3311msgstr "Изнасяне на изрезки"
3312
3313#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1068
3314msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
3315msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
3316
3317#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1070
3318msgid "Type a new shortcut"
3319msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
3320
3321#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:65
3322#, python-format
3323msgid "The archive `%s` could not be created"
3324msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
3325
3326#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:82
3327#, python-format
3328msgid "Target directory `%s` does not exist"
3329msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
3330
3331#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:85
3332#, python-format
3333msgid "Target directory `%s` is not a valid directory"
3334msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
3335
3336#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:29
3337#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:83
3338#, python-format
3339msgid "File `%s` does not exist"
3340msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
3341
3342#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:32
3343#, python-format
3344msgid "File `%s` is not a valid snippets file"
3345msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
3346
3347#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:42
3348#, python-format
3349msgid "Imported file `%s` is not a valid snippets file"
3350msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
3351
3352#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:52
3353#, python-format
3354msgid "The archive `%s` could not be extracted"
3355msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
3356
3357#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:70
3358#, python-format
3359msgid "The following files could not be imported: %s"
3360msgstr "Следните файлове не могат да бъдат внесени: %s"
3361
3362#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:86
3363#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:99
3364#, python-format
3365msgid "File `%s` is not a valid snippets archive"
3366msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
3367
3368#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:549
3369#, python-format
3370msgid ""
3371"Execution of the python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
3372"aborted."
3373msgstr ""
3374"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
3375"време. Изпълнението й се преустановява."
3376
3377#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:557
3378#, python-format
3379msgid "Execution of the python command (%s) failed: %s"
3380msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
3381
3382#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:563
3383msgid "The following python code, run in a snippet, does not return a value"
3384msgstr "Следващата изрезка код на Питон не връща стойност"
3385
3386#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:80
3387msgid "S_ort..."
3388msgstr "Подре_ждане..."
3389
3390#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:82
3391msgid "Sort the current document or selection"
3392msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст."
3393
3394#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3395#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:3
3396msgid "Sort"
3397msgstr "Подреждане"
3398
3399#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3400msgid "Sorts a document or selected text."
3401msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
3402
3403#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:1
3404msgid "R_emove duplicates"
3405msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
3406
3407#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:2
3408msgid "S_tart at column:"
3409msgstr "_Започване от колона:"
3410
3411#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:4
3412msgid "You cannot undo a sort operation"
3413msgstr "Подреждането не може да се отменя"
3414
3415#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:5
3416msgid "_Ignore case"
3417msgstr "_Игнориране на главни/малки"
3418
3419#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:6
3420msgid "_Reverse order"
3421msgstr "Обратен _ред"
3422
3423#: ../plugins/sort/sort.glade2.h:7
3424msgid "_Sort"
3425msgstr "Подре_ждане"
3426
3427#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:418
3428#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:477
3429msgid "(no suggested words)"
3430msgstr "(няма предположения)"
3431
3432#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:442
3433msgid "_More..."
3434msgstr "_Още"
3435
3436#. Ignore all
3437#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:497
3438msgid "_Ignore All"
3439msgstr "И_гнориране на всички"
3440
3441#. + Add to Dictionary
3442#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:512
3443msgid "_Add"
3444msgstr "_Добавяне"
3445
3446#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:551
3447msgid "_Spelling Suggestions..."
3448msgstr "Предло_жения за правопис..."
3449
3450#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:274
3451msgid "Check Spelling"
3452msgstr "Проверка на правописа"
3453
3454#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:285
3455msgid "Suggestions"
3456msgstr "Предложения"
3457
3458#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:583
3459msgid "(correct spelling)"
3460msgstr "(няма правописни грешки)"
3461
3462#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:726
3463msgid "Completed spell checking"
3464msgstr "Проверката на правописа приключи"
3465
3466#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3467#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3468#. * Translators: the first %s is the language name, and the
3469#. * second %s is the locale name. Example:
3470#. * "French (France)"
3471#.
3472#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3473#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3474#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:287
3475#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:295
3476#, c-format
3477msgid "language|%s (%s)"
3478msgstr "%s (%s)"
3479
3480#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3481#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3482#. * Translators: this refers to an unknown language code
3483#. * (one which isn't in our built-in list).
3484#.
3485#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:306
3486#, c-format
3487msgid "language|Unknown (%s)"
3488msgstr "Неизвестен (%s)"
3489
3490#. Translators: The text before the "|" is context to help you decide on
3491#. * the correct translation. You MUST OMIT it in the translated string.
3492#. * Translators: this refers the Default language used by the
3493#. * spell checker
3494#.
3495#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:414
3496msgid "language|Default"
3497msgstr "Стандартен"
3498
3499#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:135
3500#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:2
3501msgid "Set language"
3502msgstr "Избор на език"
3503
3504#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:184
3505msgid "Languages"
3506msgstr "Езици"
3507
3508#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:70
3509msgid "_Check Spelling"
3510msgstr "Про_верка на правописа"
3511
3512#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:72
3513msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3514msgstr "Проверка на текущия документ за некоректен правопис"
3515
3516#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:78
3517msgid "Set _Language..."
3518msgstr "Избор на _език..."
3519
3520#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:80
3521msgid "Set the language of the current document"
3522msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3523
3524#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:89
3525msgid "_Autocheck Spelling"
3526msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
3527
3528#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:91
3529msgid "Automatically spell-check the current document"
3530msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3531
3532#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:749
3533msgid "The document is empty."
3534msgstr "Документът не съдържа текст."
3535
3536#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:781
3537msgid "No misspelled words"
3538msgstr "Няма сгрешени думи"
3539
3540#: ../plugins/spell/languages-dialog.glade2.h:1
3541msgid "Select the _language of the current document."
3542msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3543
3544#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:1 ../plugins/time/time.glade2.h:2
3545msgid "*"
3546msgstr "*"
3547
3548#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:2
3549msgid "<b>Language</b>"
3550msgstr "<b>Език</b>"
3551
3552#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:3
3553msgid "<b>word</b>"
3554msgstr "<b>дума</b>"
3555
3556#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:4
3557msgid "Add w_ord"
3558msgstr "_Добавяне на дума"
3559
3560#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:5
3561msgid "Cha_nge"
3562msgstr "_Заменяне"
3563
3564#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:6
3565msgid "Change A_ll"
3566msgstr "Заменяне на вси_чки"
3567
3568#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:7
3569msgid "Change _to:"
3570msgstr "Замяна _с:"
3571
3572#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:8
3573msgid "Check _Word"
3574msgstr "_Проверка на дума"
3575
3576#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:9
3577msgid "Check spelling"
3578msgstr "Проверка на правописа"
3579
3580#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:10
3581msgid "Ignore _All"
3582msgstr "И_гнориране на всички"
3583
3584#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:11
3585msgid "Language:"
3586msgstr "Език:"
3587
3588#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:12
3589msgid "Misspelled word:"
3590msgstr "Сгрешена дума:"
3591
3592#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:13
3593msgid "User dictionary:"
3594msgstr "Потребителски речник:"
3595
3596#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:14
3597msgid "_Ignore"
3598msgstr "_Игнориране"
3599
3600#: ../plugins/spell/spell-checker.glade2.h:15
3601msgid "_Suggestions:"
3602msgstr "_Предложения:"
3603
3604#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3605msgid "Checks the spelling of the current document."
3606msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3607
3608#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3609msgid "Spell Checker"
3610msgstr "Проверка на правописа"
3611
3612#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:599
3613msgid "Select the group of tags you want to use"
3614msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате."
3615
3616#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:618
3617msgid "_Preview"
3618msgstr "_Преглед"
3619
3620#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:684
3621msgid "Available Tag Lists"
3622msgstr "Списък с наличните етикети"
3623
3624#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:687
3625#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:703
3626msgid "Tags"
3627msgstr "Етикети"
3628
3629#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
3630msgid "Abbreviated form"
3631msgstr "Съкратена форма"
3632
3633#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:2
3634msgid "Abbreviation"
3635msgstr "Съкращение"
3636
3637#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:3
3638msgid "Above"
3639msgstr "Отгоре"
3640
3641#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:4
3642msgid "Accessibility key character"
3643msgstr "Знак за ключ за достъпност"
3644
3645#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:5
3646msgid "Acronym"
3647msgstr "Акроним"
3648
3649#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:6
3650msgid "Align"
3651msgstr "Подравняване"
3652
3653#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:7
3654msgid "Alignment character"
3655msgstr "Подравняващ знак"
3656
3657#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
3658msgid "Alternative"
3659msgstr "Алтернативен"
3660
3661#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
3662msgid "Anchor"
3663msgstr "Котва"
3664
3665#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
3666msgid "Anchor URI"
3667msgstr "Адрес на котва"
3668
3669#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
3670msgid "Applet class file code"
3671msgstr "Файлов код на класовете на аплета"
3672
3673#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3674#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
3675msgid "Applet class file code (deprecated)"
3676msgstr "Файлов код на класовете на аплета (да не се ползва)"
3677
3678#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
3679msgid "Array"
3680msgstr "Масив"
3681
3682#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:15
3683msgid "Associated information"
3684msgstr "Свързана информация"
3685
3686#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
3687msgid "Author info"
3688msgstr "Информация за автора"
3689
3690#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
3691msgid "Axis related headers"
3692msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3693
3694#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:18
3695msgid "Background color"
3696msgstr "Фонов цвят:"
3697
3698#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3699#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
3700msgid "Background color (deprecated)"
3701msgstr "Фонов цвят (да не се ползва)"
3702
3703#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
3704msgid "Background texture tile"
3705msgstr "Текстурна плочка за фон"
3706
3707#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3708#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
3709msgid "Background texture tile (deprecated)"
3710msgstr "Текстурна плочка за фон (да не се ползва)"
3711
3712#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
3713msgid "Base URI"
3714msgstr "Базов адрес"
3715
3716#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
3717msgid "Base font"
3718msgstr "Базов шрифт (да не се ползва)"
3719
3720#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3721#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
3722msgid "Base font (deprecated)"
3723msgstr "Основен шрифт (да не се ползва)"
3724
3725#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
3726msgid "Bold"
3727msgstr "Получерно"
3728
3729#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
3730msgid "Border"
3731msgstr "Граница"
3732
3733#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3734#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
3735msgid "Border (deprecated)"
3736msgstr "Граница (да не се ползва)"
3737
3738#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
3739msgid "Border color"
3740msgstr "Цвят на границата"
3741
3742#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
3743msgid "Cell rowspan"
3744msgstr "Разпростиране по редове"
3745
3746#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
3747msgid "Center"
3748msgstr "Центриран раздел"
3749
3750#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3751#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
3752msgid "Center (deprecated)"
3753msgstr "Центриран раздел (да не се ползва)"
3754
3755#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
3756msgid "Character encoding of linked resource"
3757msgstr "Кодиране на знаците на свързания ресурс"
3758
3759#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
3760msgid "Checked (state)"
3761msgstr "Отбелязано (състояние)"
3762
3763#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
3764msgid "Checked state"
3765msgstr "Отбелязано състояние"
3766
3767#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:40
3768msgid "Citation"
3769msgstr "Цитат"
3770
3771#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:41
3772msgid "Cite reason for change"
3773msgstr "Даване на причина за промяната"
3774
3775#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:42
3776msgid "Class implementation ID"
3777msgstr "Идентификатор на класа на реализацията"
3778
3779#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:43
3780msgid "Class list"
3781msgstr "Списък с класове"
3782
3783#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:44
3784msgid "Clear text flow control"
3785msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3786
3787#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
3788msgid "Code content type"
3789msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3790
3791#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
3792msgid "Color of selected links"
3793msgstr "Цвят на избраните препратки"
3794
3795#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3796#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
3797msgid "Color of selected links (deprecated)"
3798msgstr "Цвят на избраните препратки (да не се ползва)"
3799
3800#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:49
3801msgid "Column span"
3802msgstr "Разпростиране по колони"
3803
3804#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:50
3805msgid "Columns"
3806msgstr "Колони"
3807
3808#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:51
3809msgid "Comment"
3810msgstr "Коментар"
3811
3812#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
3813msgid "Computer code fragment"
3814msgstr "Раздел с компютърен код"
3815
3816#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
3817msgid "Content scheme"
3818msgstr "Схема на съдържанието"
3819
3820#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:54
3821msgid "Content type"
3822msgstr "Вид на съдържанието"
3823
3824#. The "type" attribute is deprecated for the "ol" tag only,
3825#. since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3826#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
3827msgid "Content type (deprecated)"
3828msgstr "Вид на съдържанието (да не се ползва)"
3829
3830#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
3831msgid "Coordinates"
3832msgstr "Координати"
3833
3834#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
3835msgid "DIV Style container"
3836msgstr "Контейнер на стил - div"
3837
3838#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
3839msgid "DIV container"
3840msgstr "Контейнер div"
3841
3842#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:61
3843msgid "Date and time of change"
3844msgstr "Дата и време на промяна"
3845
3846#. NOTE: used in "object" tag
3847#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:63
3848msgid "Declare flag"
3849msgstr "Обявяване на флаг"
3850
3851#. Translators: DEFER is an optional attribute of the <script> tag.
3852#. It indicates that the script is not going to generate any document
3853#. content. The browser can continue parsing and drawing the page.
3854#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:67
3855msgid "Defer attribute"
3856msgstr "Атрибут за отлагане на изпълнението"
3857
3858#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:68
3859msgid "Definition description"
3860msgstr "Описание на определение"
3861
3862#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
3863msgid "Definition list"
3864msgstr "Списък с определения"
3865
3866#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:70
3867msgid "Definition term"
3868msgstr "Дефиниция"
3869
3870#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:71
3871msgid "Deleted text"
3872msgstr "Изтрит текст"
3873
3874#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:72
3875msgid "Direction"
3876msgstr "Посока"
3877
3878#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
3879msgid "Directionality"
3880msgstr "Посока"
3881
3882#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3883#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
3884msgid "Directionality (deprecated)"
3885msgstr "Посока (да не се ползва)"
3886
3887#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
3888msgid "Directory list"
3889msgstr "Списък с папки"
3890
3891#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
3892msgid "Disabled"
3893msgstr "Изключено"
3894
3895#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
3896msgid "Document base"
3897msgstr "База на документа"
3898
3899#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
3900msgid "Document body"
3901msgstr "Тялото на документа"
3902
3903#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:80
3904msgid "Document head"
3905msgstr "Главница на документа"
3906
3907#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:81
3908msgid "Document title"
3909msgstr "Заглавие на документа"
3910
3911#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
3912msgid "Document type"
3913msgstr "Вид на документа"
3914
3915#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
3916msgid "Element ID"
3917msgstr "Идентификатор на елемента"
3918
3919#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
3920msgid "Embedded object"
3921msgstr "Вграден обект"
3922
3923#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
3924#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
3925msgid "Emphasis"
3926msgstr "Наблягане"
3927
3928#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
3929msgid "Encode type"
3930msgstr "Тип кодиране"
3931
3932#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
3933msgid "Figure"
3934msgstr "Фигура"
3935
3936#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
3937msgid "Font face"
3938msgstr "Име на шрифт"
3939
3940#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3941#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
3942msgid "Font face (deprecated)"
3943msgstr "Име на шрифт (да не се ползва)"
3944
3945#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
3946msgid "For label"
3947msgstr "За етикет"
3948
3949#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:92
3950msgid "Forced line break"
3951msgstr "Изричен край на ред"
3952
3953#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
3954msgid "Form"
3955msgstr "Формуляр"
3956
3957#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
3958msgid "Form action handler"
3959msgstr "Функция за обработка на формуляр"
3960
3961#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:95
3962msgid "Form control group"
3963msgstr "Контролна група на формуляр"
3964
3965#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:96
3966msgid "Form field label text"
3967msgstr "Текст на етикета на поле във формуляр"
3968
3969#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
3970msgid "Form input"
3971msgstr "Поле във формуляр"
3972
3973#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
3974msgid "Form input type"
3975msgstr "Вид на входа на формуляра"
3976
3977#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
3978msgid "Form method"
3979msgstr "Метод на формуляра"
3980
3981#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
3982msgid "Forward link"
3983msgstr "Препращане на връзка"
3984
3985#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
3986msgid "Frame"
3987msgstr "Рамка"
3988
3989#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
3990msgid "Frame render parts"
3991msgstr "Части за изобразяване на рамка"
3992
3993#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
3994msgid "Frame source"
3995msgstr "Източник на рамка"
3996
3997#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
3998msgid "Frame target"
3999msgstr "Цел на рамката"
4000
4001#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
4002msgid "Frameborder"
4003msgstr "Граница на рамката"
4004
4005#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
4006msgid "Frameset"
4007msgstr "Набор от рамки"
4008
4009#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
4010msgid "Frameset columns"
4011msgstr "Колони на набора от рамки"
4012
4013#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
4014msgid "Frameset rows"
4015msgstr "Редове на набора от рамки"
4016
4017#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
4018msgid "Framespacing"
4019msgstr "Пространство между рамките"
4020
4021#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
4022msgid "Generic embedded object"
4023msgstr "Общ вграден обект"
4024
4025#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
4026msgid "Generic metainformation"
4027msgstr "Обща мета-информация"
4028
4029#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
4030msgid "Generic span"
4031msgstr "Общ елемент span"
4032
4033#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:113
4034msgid "HREF URI"
4035msgstr "Адрес за HREF"
4036
4037#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
4038msgid "HTML - Special Characters"
4039msgstr "HTML - Специални знаци"
4040
4041#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
4042msgid "HTML - Tags"
4043msgstr "HTML - Етикети"
4044
4045#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
4046msgid "HTML root element"
4047msgstr "Коренов елемент HTML"
4048
4049#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:117
4050msgid "HTML version"
4051msgstr "Версия на HTML"
4052
4053#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
4054msgid "HTTP header name"
4055msgstr "Име на заглавна част в HTTP"
4056
4057#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
4058msgid "Header cell ID's"
4059msgstr "Идентификатор на клетка в заглавието"
4060
4061#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
4062msgid "Heading"
4063msgstr "Заглавие"
4064
4065#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
4066msgid "Heading 1"
4067msgstr "Заглавие 1"
4068
4069#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
4070msgid "Heading 2"
4071msgstr "Заглавие 2"
4072
4073#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
4074msgid "Heading 3"
4075msgstr "Заглавие 3"
4076
4077#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:124
4078msgid "Heading 4"
4079msgstr "Заглавие 4"
4080
4081#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:125
4082msgid "Heading 5"
4083msgstr "Заглавие 5"
4084
4085#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:126
4086msgid "Heading 6"
4087msgstr "Заглавие 6"
4088
4089#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:127
4090msgid "Height"
4091msgstr "Височина"
4092
4093#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:128
4094msgid "Horizontal rule"
4095msgstr "Хоризонтална линия"
4096
4097#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:129
4098msgid "Horizontal space"
4099msgstr "Хоризонтално пространство"
4100
4101#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4102#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
4103msgid "Horizontal space (deprecated)"
4104msgstr "Хоризонтално пространство (да не се ползва)"
4105
4106#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
4107msgid "HttP header name"
4108msgstr "Име на заглавна част в HTTP (да не се ползва)"
4109
4110#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
4111msgid "I18N BiDi over-ride"
4112msgstr "Промяна на посоката на текста"
4113
4114#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
4115msgid "Image"
4116msgstr "Изображение"
4117
4118#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
4119msgid "Image map"
4120msgstr "Разграфено изображение"
4121
4122#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
4123msgid "Image map area"
4124msgstr "Район на разграфеното изображение"
4125
4126#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
4127msgid "Image map name"
4128msgstr "Име на разграфеното изображение"
4129
4130#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
4131msgid "Image source"
4132msgstr "Източник на изображението"
4133
4134#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
4135msgid "Inline frame"
4136msgstr "Вътрешна рамка"
4137
4138#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
4139msgid "Inline layer"
4140msgstr "Вътрешен слой"
4141
4142#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
4143msgid "Inserted text"
4144msgstr "Вмъкнат текст"
4145
4146#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
4147msgid "Instance definition"
4148msgstr "Дефиниция"
4149
4150#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:143
4151msgid "Italic text"
4152msgstr "Курсивен текст"
4153
4154#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:144
4155msgid "Java applet"
4156msgstr "Аплет на Java"
4157
4158#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4159#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:146
4160msgid "Java applet (deprecated)"
4161msgstr "Аплет на Java (да не се ползва)"
4162
4163#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
4164msgid "Label"
4165msgstr "Етикет"
4166
4167#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:148
4168msgid "Language code"
4169msgstr "Езиков код"
4170
4171#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:149
4172msgid "Large text style"
4173msgstr "Едър текст"
4174
4175#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:150
4176msgid "Layer"
4177msgstr "Слой"
4178
4179#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:151
4180msgid "Link color"
4181msgstr "Цвят на препратката"
4182
4183#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4184#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:153
4185msgid "Link color (deprecated)"
4186msgstr "Цвят на препратката (да не се ползва)"
4187
4188#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
4189msgid "List item"
4190msgstr "Елемент от списък"
4191
4192#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:155
4193msgid "List of MIME types for file upload"
4194msgstr "Списък с видове MIME за качване на файлове"
4195
4196#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:156
4197msgid "List of supported character sets"
4198msgstr "Списък с поддържаните кодирания на знаци"
4199
4200#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:157
4201msgid "Listing"
4202msgstr "Изходен код"
4203
4204#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
4205msgid "Local change to font"
4206msgstr "Локална промяна на шрифта"
4207
4208#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
4209msgid "Long description link"
4210msgstr "Връзка с дълго описание"
4211
4212#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
4213msgid "Long quotation"
4214msgstr "Дълъг цитат"
4215
4216#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
4217msgid "Mail link"
4218msgstr "Препратка към е-поща"
4219
4220#. Supported in XHTML 1.0 Frameset DTD only.
4221#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:163
4222msgid "Margin pixel height"
4223msgstr "Височина на границата в пиксели"
4224
4225#. Supported in XHTML 1.0 Frameset DTD only.
4226#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:165
4227msgid "Margin pixel width"
4228msgstr "Широчина на границата в пиксели"
4229
4230#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
4231msgid "Marquee"
4232msgstr "Мигащ текст"
4233
4234#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
4235msgid "Maximum length of text field"
4236msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
4237
4238#. Here I take some liberties: There's no mandatory attributes,
4239#. but those are most common, and will likely be used.
4240#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:170
4241msgid "Media-independent link"
4242msgstr "Връзка независeща от средата"
4243
4244#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
4245msgid "Menu list"
4246msgstr "Меню-списък"
4247
4248#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4249#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
4250msgid "Menu list (deprecated)"
4251msgstr "Меню-списък (да не се ползва)"
4252
4253#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
4254msgid "Multi-line text field"
4255msgstr "Текстово поле с много редове"
4256
4257#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
4258msgid "Multicolumn"
4259msgstr "Многоколонно"
4260
4261#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
4262msgid "Multiple"
4263msgstr "Множество"
4264
4265#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
4266msgid "Name"
4267msgstr "Име"
4268
4269#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
4270msgid "Named property value"
4271msgstr "Именувана стойност на свойство"
4272
4273#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
4274msgid "Next ID"
4275msgstr "Следващ идентификатор"
4276
4277#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
4278msgid "No URI"
4279msgstr "Без адрес"
4280
4281#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
4282msgid "No embedded objects"
4283msgstr "Без вградени обекти"
4284
4285#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
4286msgid "No frames"
4287msgstr "Без рамки"
4288
4289#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
4290msgid "No layers"
4291msgstr "Без слоеве"
4292
4293#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
4294msgid "No line break"
4295msgstr "Без минаване на нов ред"
4296
4297#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
4298msgid "No resize"
4299msgstr "Без оразмеряване"
4300
4301#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
4302msgid "No script"
4303msgstr "Без скрипт"
4304
4305#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
4306msgid "No shade"
4307msgstr "Без сянка"
4308
4309#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4310#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
4311msgid "No shade (deprecated)"
4312msgstr "Без сянка (да не се ползва)"
4313
4314#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
4315msgid "No word wrap"
4316msgstr "Без пренасяне на текста"
4317
4318#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4319#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:192
4320msgid "No word wrap (deprecated)"
4321msgstr "Без пренасяне на текста (да не се ползва)"
4322
4323#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
4324msgid "Non-breaking space"
4325msgstr "Шпация, която не се пренася"
4326
4327#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
4328msgid "Note"
4329msgstr "Бележка"
4330
4331#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
4332msgid "Object applet file"
4333msgstr "Файл за обектите на аплет"
4334
4335#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4336#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
4337msgid "Object applet file (deprecated)"
4338msgstr "Файл за обектите на аплет (да не се ползва)"
4339
4340#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
4341msgid "Object data reference"
4342msgstr "Указател към данните на обект"
4343
4344#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
4345msgid "Offset for alignment character"
4346msgstr "Отместване на знака за подравняване"
4347
4348#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:200
4349msgid "OnBlur event"
4350msgstr "Събитието при махане на фокуса"
4351
4352#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
4353msgid "OnChange event"
4354msgstr "Събитие при промяна"
4355
4356#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
4357msgid "OnClick event"
4358msgstr "Събитието при натискане"
4359
4360#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
4361msgid "OnDblClick event"
4362msgstr "Събитието при двукратно натискане"
4363
4364#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:204
4365msgid "OnFocus event"
4366msgstr "Събитието при фокусиране"
4367
4368#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:205
4369msgid "OnKeyDown event"
4370msgstr "Събитието при натискане и задържане на клавиш"
4371
4372#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
4373msgid "OnKeyPress event"
4374msgstr "Събитието при натискане на клавиш"
4375
4376#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
4377msgid "OnKeyUp event"
4378msgstr "Събитието при отпускане на клавиш"
4379
4380#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
4381msgid "OnLoad event"
4382msgstr "Събитието при зареждане"
4383
4384#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
4385msgid "OnMouseDown event"
4386msgstr "Събитието при натискане на бутон на мишката"
4387
4388#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
4389msgid "OnMouseMove event"
4390msgstr "Събитието при движение на мишката"
4391
4392#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:211
4393msgid "OnMouseOut event"
4394msgstr "Събитието при излизане на мишката"
4395
4396#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
4397msgid "OnMouseOver event"
4398msgstr "Събитието при мишката отгоре"
4399
4400#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
4401msgid "OnMouseUp event"
4402msgstr "Събитието при отпускане на бутон на мишката"
4403
4404#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:214
4405msgid "OnReset event"
4406msgstr "Събитието при изчистване на формуляр"
4407
4408#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:215
4409msgid "OnSelect event"
4410msgstr "Събитието при избиране"
4411
4412#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
4413msgid "OnSubmit event"
4414msgstr "Събитието при подаване на формуляр"
4415
4416#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
4417msgid "OnUnload event"
4418msgstr "Събитието при напускане на страницата"
4419
4420#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:218
4421msgid "Option group"
4422msgstr "Група за избор"
4423
4424#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:219
4425msgid "Option selector"
4426msgstr "Избор на опция"
4427
4428#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
4429msgid "Ordered list"
4430msgstr "Подреден списък"
4431
4432#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
4433msgid "Output media"
4434msgstr "Изходна медия"
4435
4436#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:222
4437msgid "Paragraph"
4438msgstr "Абзац"
4439
4440#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:223
4441msgid "Paragraph class"
4442msgstr "Клас на абзаца"
4443
4444#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:224
4445msgid "Paragraph style"
4446msgstr "Стил на абзаца"
4447
4448#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:225
4449msgid "Preformatted listing"
4450msgstr "Предварително форматиран изходен код"
4451
4452#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
4453msgid "Preformatted text"
4454msgstr "Предварително форматиран текст"
4455
4456#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
4457msgid "Profile metainfo dictionary"
4458msgstr "Речник за метаинформация на профила"
4459
4460#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
4461msgid "Prompt message"
4462msgstr "Подсказващо съобщение"
4463
4464#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
4465msgid "Push button"
4466msgstr "Бутон"
4467
4468#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
4469msgid "Quote"
4470msgstr "Цитат"
4471
4472#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
4473msgid "Range"
4474msgstr "Диапазон"
4475
4476#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:232
4477msgid "ReadOnly text and password"
4478msgstr "Текст и парола само за четене"
4479
4480#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:233
4481msgid "Reduced spacing"
4482msgstr "Намалена разредка"
4483
4484#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4485#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
4486msgid "Reduced spacing (deprecated)"
4487msgstr "Намалена разредка (да не се ползва)"
4488
4489#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
4490msgid "Reverse link"
4491msgstr "Обратна връзка"
4492
4493#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
4494msgid "Root"
4495msgstr "Корен"
4496
4497#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:238
4498msgid "Rows"
4499msgstr "Редове"
4500
4501#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:239
4502msgid "Rulings between rows and columns"
4503msgstr "Разстояние между редове и колони"
4504
4505#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:240
4506msgid "Sample program output, scripts"
4507msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
4508
4509#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:241
4510msgid "Scope covered by header cells"
4511msgstr "Обхват, покриващ от колонтитулните клетки"
4512
4513#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4514#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:243
4515msgid "Script language name"
4516msgstr "Име на скриптовия език"
4517
4518#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
4519msgid "Script statments"
4520msgstr "Изрази на скрипта"
4521
4522#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
4523msgid "Scrollbar"
4524msgstr "Лента за навигация"
4525
4526#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
4527msgid "Selectable option"
4528msgstr "Опция с възможност за избор"
4529
4530#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
4531msgid "Selected"
4532msgstr "Избрано"
4533
4534#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:248
4535msgid "Server-side image map"
4536msgstr "Разграфено изображение към сървър"
4537
4538#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:249
4539msgid "Shape"
4540msgstr "Форма"
4541
4542#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:250
4543msgid "Short inline quotation"
4544msgstr "Къс вътрешен цитат"
4545
4546#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:251
4547msgid "Single line prompt"
4548msgstr "Подсказка на единичен ред"
4549
4550#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
4551msgid "Size"
4552msgstr "Размер"
4553
4554#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4555#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:254
4556msgid "Size (deprecated)"
4557msgstr "Размер (да не се ползва)"
4558
4559#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
4560msgid "Small text style"
4561msgstr "Малък текст"
4562
4563#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:256
4564msgid "Soft line break"
4565msgstr "Незадължителен край на ред"
4566
4567#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:257
4568msgid "Sound"
4569msgstr "Звук"
4570
4571#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:258
4572msgid "Source"
4573msgstr "Източник"
4574
4575#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:259
4576msgid "Space separated archive list"
4577msgstr "Списък с архиви разделени с пространство"
4578
4579#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:260
4580msgid "Spacer"
4581msgstr "Отстояние"
4582
4583#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:261
4584msgid "Spacing between cells"
4585msgstr "Разстояние между клетките"
4586
4587#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:262
4588msgid "Spacing within cells"
4589msgstr "Разстоянието между клетките"
4590
4591#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:263
4592msgid "Span"
4593msgstr "Елемент span"
4594
4595#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:264
4596msgid "Square root"
4597msgstr "Корен квадратен"
4598
4599#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:265
4600msgid "Standby load msg"
4601msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
4602
4603#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:266
4604msgid "Starting sequence number"
4605msgstr "Начално число на поредицата"
4606
4607#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4608#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:268
4609msgid "Starting sequence number (deprecated)"
4610msgstr "Начално число на поредицата (да не се ползва)"
4611
4612#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:269
4613msgid "Strike-through text"
4614msgstr "Зачеркнат текст"
4615
4616#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4617#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:271
4618msgid "Strike-through text (deprecated)"
4619msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4620
4621#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:272
4622msgid "Strike-through text style"
4623msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4624
4625#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4626#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:274
4627msgid "Strike-through text style (deprecated)"
4628msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4629
4630#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:275
4631msgid "Strong emphasis"
4632msgstr "Силно наблягане"
4633
4634#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:276
4635msgid "Style info"
4636msgstr "Информация за стила"
4637
4638#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:277
4639msgid "Subscript"
4640msgstr "Долен индекс"
4641
4642#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:278
4643msgid "Superscript"
4644msgstr "Горен индекс"
4645
4646#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:279
4647msgid "Tab order position"
4648msgstr "Подредба на табовете"
4649
4650#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:280
4651msgid "Table"
4652msgstr "Таблица"
4653
4654#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:281
4655msgid "Table body"
4656msgstr "Тяло на таблица"
4657
4658#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:282
4659msgid "Table caption"
4660msgstr "Заглавие на таблицата"
4661
4662#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:283
4663msgid "Table column group properties"
4664msgstr "Свойства на група на колони от таблица"
4665
4666#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:284
4667msgid "Table column properties"
4668msgstr "Настройки на колоните на таблица"
4669
4670#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:285
4671msgid "Table data cell"
4672msgstr "Таблична клетка с информация"
4673
4674#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:286
4675msgid "Table footer"
4676msgstr "Колонтитул на таблица"
4677
4678#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:287
4679msgid "Table header"
4680msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
4681
4682#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:288
4683msgid "Table header cell"
4684msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
4685
4686#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:289
4687msgid "Table row"
4688msgstr "Ред на таблица"
4689
4690#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:290
4691msgid "Table summary"
4692msgstr "Обобщение на таблицата"
4693
4694#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:291
4695msgid "Target - Blank"
4696msgstr "Цел - нов празен прозорец"
4697
4698#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:292
4699msgid "Target - Parent"
4700msgstr "Цел - родителския прозорец"
4701
4702#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:293
4703msgid "Target - Self"
4704msgstr "Цел - същия прозорец"
4705
4706#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:294
4707msgid "Target - Top"
4708msgstr "Цел - най-горния прозорец"
4709
4710#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:295
4711msgid "Teletype or monospace text style"
4712msgstr "Равноширок текст"
4713
4714#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:296
4715msgid "Text"
4716msgstr "Текст"
4717
4718#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:297
4719msgid "Text color"
4720msgstr "Цвят на текста"
4721
4722#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4723#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:299
4724msgid "Text color (deprecated)"
4725msgstr "Цвят на текста (да не се ползва)"
4726
4727#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:300
4728msgid "Text entered by user"
4729msgstr "Текст въведен от потребителя"
4730
4731#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:301
4732msgid "Title"
4733msgstr "Заглавие"
4734
4735#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:302
4736msgid "Topmargin in pixels"
4737msgstr "Горната граница в пиксели"
4738
4739#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:303
4740msgid "URL"
4741msgstr "Адрес"
4742
4743#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:304
4744msgid "Underlined text style"
4745msgstr "Подчертан текстов стил"
4746
4747#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:305
4748msgid "Unordered list"
4749msgstr "Неподреден списък"
4750
4751#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:306
4752msgid "Use image map"
4753msgstr "Използване на разграфено изображение"
4754
4755#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:307
4756msgid "Value"
4757msgstr "Стойност"
4758
4759#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:308
4760msgid "Value interpretation"
4761msgstr "Интерпретация на стойности"
4762
4763#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:309
4764msgid "Variable or program argument"
4765msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4766
4767#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:310
4768msgid "Vertical cell alignment"
4769msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4770
4771#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:311
4772msgid "Vertical space"
4773msgstr "Вертикално пространство"
4774
4775#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4776#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:313
4777msgid "Vertical space (deprecated)"
4778msgstr "Вертикално пространство (да не се ползва)"
4779
4780#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:314
4781msgid "Visited link color"
4782msgstr "Цвят на посетените препратки"
4783
4784#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4785#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:316
4786msgid "Visited link color (deprecated)"
4787msgstr "Цвят на посетените препратки (да не се ползва)"
4788
4789#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:317
4790msgid "Width"
4791msgstr "Широчина"
4792
4793#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:318
4794msgid "XHTML 1.0 - Tags"
4795msgstr "XHTML 1.0 - Етикети"
4796
4797#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
4798msgid "Bibliography (cite)"
4799msgstr "Библиография (цитат)"
4800
4801#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:2
4802msgid "Bibliography (item)"
4803msgstr "Библиография (елемент)"
4804
4805#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:3
4806msgid "Bibliography (shortcite)"
4807msgstr "Библиография (кратък цитат)"
4808
4809#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:4
4810msgid "Bibliography (thebibliography)"
4811msgstr "Библиография (библиографията)"
4812
4813#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:5
4814msgid "Brackets ()"
4815msgstr "Кръгли скоби „(“ „)“"
4816
4817#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:6
4818msgid "Brackets <>"
4819msgstr "Счупени скоби „<“ „>“"
4820
4821#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:7
4822msgid "Brackets []"
4823msgstr "Квадратни скоби „[“ „]“"
4824
4825#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:8
4826msgid "Brackets {}"
4827msgstr "Фигурни скоби „{“ „}“"
4828
4829#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:10
4830msgid "File input"
4831msgstr "Въвеждане на файл"
4832
4833#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:11
4834msgid "Footnote"
4835msgstr "Бележка под линия"
4836
4837#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
4838msgid "Function cosin"
4839msgstr "Функция косинус"
4840
4841#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
4842msgid "Function e^"
4843msgstr "Функция e^"
4844
4845#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
4846msgid "Function exp"
4847msgstr "Функция „степенуване“"
4848
4849#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
4850msgid "Function log"
4851msgstr "Функция „логаритъм“"
4852
4853#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:16
4854msgid "Function log10"
4855msgstr "Функция „десетичен логаритъм“"
4856
4857#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
4858msgid "Function sine"
4859msgstr "Функция „синус“"
4860
4861#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
4862msgid "Greek alpha"
4863msgstr "Гръцката буква алфа"
4864
4865#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:19
4866msgid "Greek beta"
4867msgstr "Гръцката буква бета"
4868
4869#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
4870msgid "Greek epsilon"
4871msgstr "Гръцката буква епсилон"
4872
4873#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
4874msgid "Greek gamma"
4875msgstr "Гръцката буква гама"
4876
4877#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:22
4878msgid "Greek lambda"
4879msgstr "Гръцката буква ламбда"
4880
4881#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:23
4882msgid "Greek rho"
4883msgstr "Гръцката буква ро"
4884
4885#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:24
4886msgid "Greek tau"
4887msgstr "Гръцката буква тау"
4888
4889#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:25
4890msgid "Header 0 (chapter)"
4891msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4892
4893#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:26
4894msgid "Header 0 (chapter*)"
4895msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4896
4897#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:27
4898msgid "Header 1 (section)"
4899msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4900
4901#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:28
4902msgid "Header 1 (section*)"
4903msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4904
4905#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:29
4906msgid "Header 2 (subsection)"
4907msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4908
4909#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:30
4910msgid "Header 2 (subsection*)"
4911msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4912
4913#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:31
4914msgid "Header 3 (subsubsection)"
4915msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4916
4917#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:32
4918msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4919msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4920
4921#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:33
4922msgid "Header 4 (paragraph)"
4923msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4924
4925#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:34
4926msgid "Header appendix"
4927msgstr "Заглавие на притурка"
4928
4929#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:35
4930msgid "Item"
4931msgstr "Елемент"
4932
4933#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:36
4934msgid "Item with label"
4935msgstr "Елемент с етикет"
4936
4937#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
4938msgid "Latex - Tags"
4939msgstr "Latex - Етикети"
4940
4941#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
4942msgid "List description"
4943msgstr "Описание на списъка"
4944
4945#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:39
4946msgid "List enumerate"
4947msgstr "Номериран списък"
4948
4949#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
4950msgid "List itemize"
4951msgstr "Отделяне на точки в списък"
4952
4953#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
4954msgid "Maths (display)"
4955msgstr "Математика (за показване)"
4956
4957#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
4958msgid "Maths (inline)"
4959msgstr "Математика (вътрешна)"
4960
4961#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
4962msgid "Operator fraction"
4963msgstr "Оператор „дроб“"
4964
4965#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
4966msgid "Operator integral (display)"
4967msgstr "Оператор „интеграл“ (за показване)"
4968
4969#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
4970msgid "Operator integral (inline)"
4971msgstr "Оператор „интеграл“ (вътрешен)"
4972
4973#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
4974msgid "Operator sum (display)"
4975msgstr "Оператор „сума“ (за показване)"
4976
4977#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
4978msgid "Operator sum (inline)"
4979msgstr "Оператор „сума“ (вътрешен)"
4980
4981#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
4982msgid "Reference label"
4983msgstr "Етикет за указател"
4984
4985#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
4986msgid "Reference ref"
4987msgstr "Етикет за указател"
4988
4989#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
4990msgid "Symbol <<"
4991msgstr "Знакът „«“"
4992
4993#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:51
4994msgid "Symbol <="
4995msgstr "Знакът „<=“"
4996
4997#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:52
4998msgid "Symbol >="
4999msgstr "Знакът „>=“"
5000
5001#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:53
5002msgid "Symbol >>"
5003msgstr "Знакът „»“"
5004
5005#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:54
5006msgid "Symbol and"
5007msgstr "Знакът „И“"
5008
5009#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:55
5010msgid "Symbol const"
5011msgstr "Знакът const"
5012
5013#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:56
5014msgid "Symbol d-by-dt"
5015msgstr "Знакът d-by-dt"
5016
5017#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:57
5018msgid "Symbol d-by-dt-partial"
5019msgstr "Знакът d-by-dt-partial"
5020
5021#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:58
5022msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
5023msgstr "Знакът d2-by-dt2-partial"
5024
5025#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:59
5026msgid "Symbol dagger"
5027msgstr "Знакът dagger"
5028
5029#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
5030msgid "Symbol equiv"
5031msgstr "Знакът equiv"
5032
5033#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
5034msgid "Symbol hyphen --"
5035msgstr "Знакът hyphen --"
5036
5037#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:62
5038msgid "Symbol hyphen ---"
5039msgstr "Знакът hyphen ---"
5040
5041#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:63
5042msgid "Symbol infinity"
5043msgstr "Знакът infinity"
5044
5045#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:64
5046msgid "Symbol mathspace ,"
5047msgstr "Знакът mathspace ,"
5048
5049#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:65
5050msgid "Symbol mathspace ."
5051msgstr "Знакът mathspace ."
5052
5053#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:66
5054msgid "Symbol mathspace _"
5055msgstr "Знакът mathspace _"
5056
5057#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:67
5058msgid "Symbol mathspace __"
5059msgstr "Знакът mathspace __"
5060
5061#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:68
5062msgid "Symbol simeq"
5063msgstr "Знакът simeq"
5064
5065#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:69
5066msgid "Symbol star"
5067msgstr "Знакът звезда"
5068
5069#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
5070msgid "Typeface bold"
5071msgstr "Получерно"
5072
5073#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
5074msgid "Typeface italic"
5075msgstr "Курсивно"
5076
5077#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
5078msgid "Typeface slanted"
5079msgstr "Зачеркнато"
5080
5081#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
5082msgid "Typeface type"
5083msgstr "Шрифт"
5084
5085#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
5086msgid "Unbreakable text"
5087msgstr "Неразделим текст"
5088
5089#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
5090msgid ""
5091"Provides a method to easily insert into a document commonly used tags/"
5092"strings without having to type them."
5093msgstr ""
5094"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
5095"низове без нужда да се въвеждат отново."
5096
5097#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
5098msgid "Tag list"
5099msgstr "Списък с етикети"
5100
5101#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
5102msgid "XSLT - Axes"
5103msgstr "XSLT - оси"
5104
5105#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
5106msgid "XSLT - Elements"
5107msgstr "XSLT - елементи"
5108
5109#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
5110msgid "XSLT - Functions"
5111msgstr "XSLT - функции"
5112
5113#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
5114msgid "ancestor"
5115msgstr "родител"
5116
5117#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
5118msgid "ancestor-or-self"
5119msgstr "родител-или-себе-си"
5120
5121#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
5122msgid "attribute"
5123msgstr "атрибут"
5124
5125#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
5126msgid "child"
5127msgstr "дете"
5128
5129#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
5130msgid "descendant"
5131msgstr "наследник"
5132
5133#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
5134msgid "descendant-or-self"
5135msgstr "наследник-или-себе-си"
5136
5137#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
5138msgid "following"
5139msgstr "следващ"
5140
5141#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
5142msgid "following-sibling"
5143msgstr "следващ-брат"
5144
5145#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
5146msgid "namespace"
5147msgstr "пространство от имена"
5148
5149#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
5150msgid "parent"
5151msgstr "родител"
5152
5153#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
5154msgid "preceding"
5155msgstr "предхождащ"
5156
5157#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
5158msgid "preceding-sibling"
5159msgstr "предхождащ-брат"
5160
5161#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
5162msgid "self"
5163msgstr "себе-си"
5164
5165#: ../plugins/taglist/XUL.tags.xml.in.h:1
5166msgid "XUL - Tags"
5167msgstr "XUL - Етикети"
5168
5169#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:183
5170msgid "In_sert Date and Time..."
5171msgstr "Вм_ъкване на дата/време..."
5172
5173#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:185
5174msgid "Insert current date and time at the cursor position"
5175msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
5176
5177#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:628
5178msgid "Available formats"
5179msgstr "Налични формати"
5180
5181#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:806
5182msgid "Configure insert date/time plugin..."
5183msgstr "Настройване на приставката дата/време..."
5184
5185#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
5186msgid "Insert Date/Time"
5187msgstr "Вмъкване дата/време"
5188
5189#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
5190msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
5191msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
5192
5193#: ../plugins/time/time.glade2.h:3
5194msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
5195msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
5196
5197#: ../plugins/time/time.glade2.h:4
5198msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
5199msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време...</span>"
5200
5201#: ../plugins/time/time.glade2.h:5
5202msgid "Configure date/time plugin"
5203msgstr "Настройка на приставката дата/време"
5204
5205#: ../plugins/time/time.glade2.h:6
5206msgid "Insert Date and Time"
5207msgstr "Вмъкване на дата/време"
5208
5209#: ../plugins/time/time.glade2.h:7
5210msgid "Use the _selected format"
5211msgstr "Използване на _избрания формат"
5212
5213#: ../plugins/time/time.glade2.h:8
5214msgid "_Insert"
5215msgstr "_Вмъкване"
5216
5217#: ../plugins/time/time.glade2.h:9
5218msgid "_Prompt for a format"
5219msgstr "Посочване на _формат"
5220
5221#: ../plugins/time/time.glade2.h:10
5222msgid "_Use custom format"
5223msgstr "Използване на потре_бителски формат"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.