source: gnome/trunk/gconf.trunk.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 104.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gconf po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006, 2007.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gconf trunk\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2007-08-31 07:42+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2007-08-31 07:40+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../backends/evoldap-backend.c:159
21#, c-format
22msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
23msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
24
25#: ../backends/evoldap-backend.c:170
26#, c-format
27msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
28msgstr "Създаден е източник на Evolution/LDAP от файла с настройки „%s“"
29
30#: ../backends/evoldap-backend.c:446
31#, c-format
32msgid "Unable to parse XML file '%s'"
33msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML - „%s“"
34
35#: ../backends/evoldap-backend.c:455
36#, c-format
37msgid "Config file '%s' is empty"
38msgstr "Документът „%s“ е празен"
39
40#: ../backends/evoldap-backend.c:466
41#, c-format
42msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
43msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
44
45#: ../backends/evoldap-backend.c:504
46#, c-format
47msgid "No <template> specified in '%s'"
48msgstr "В „%s“ не е указан шаблон <template>"
49
50#: ../backends/evoldap-backend.c:511
51#, c-format
52msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
53msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за шаблон <template> в „%s“"
54
55#: ../backends/evoldap-backend.c:572
56#, c-format
57msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
58msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
59
60#: ../backends/evoldap-backend.c:578
61#, c-format
62msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
63msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
64
65#: ../backends/evoldap-backend.c:584
66#, c-format
67msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
68msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
69
70#: ../backends/evoldap-backend.c:671
71#, c-format
72msgid "Searching for entries using filter: %s"
73msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
74
75#: ../backends/evoldap-backend.c:684
76#, c-format
77msgid "Error querying LDAP server: %s"
78msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
79
80#: ../backends/evoldap-backend.c:694
81#, c-format
82msgid "Got %d entries using filter: %s"
83msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
84
85#: ../backends/gconf-merge-tree.c:59
86#, c-format
87msgid "Cannot find directory %s\n"
88msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
89
90#: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
91#, c-format
92msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
93msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
94
95#: ../backends/gconf-merge-tree.c:101
96#, c-format
97msgid "Usage: %s <dir>\n"
98msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
99
100#: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
101#, c-format
102msgid ""
103"Usage: %s <dir>\n"
104"  Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
105"    dir/%%gconf.xml\n"
106"        subdir1/%%gconf.xml\n"
107"        subdir2/%%gconf.xml\n"
108"  to:\n"
109"    dir/%%gconf-tree.xml\n"
110msgstr ""
111"Употреба: %s <папка>\n"
112"  Слива йерархия на файловата система във вид на XML по следния начин:\n"
113"    папка/%%gconf.xml\n"
114"        подпапка1/%%gconf.xml\n"
115"        подпапка2/%%gconf.xml\n"
116"  в:\n"
117"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
118
119#: ../backends/markup-backend.c:164
120msgid "Unloading text markup backend module."
121msgstr "Изключва се модула за работа с XML."
122
123#: ../backends/markup-backend.c:227 ../backends/xml-backend.c:288
124#, c-format
125msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
126msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
127
128#: ../backends/markup-backend.c:284 ../backends/xml-backend.c:343
129#, c-format
130msgid "Could not make directory `%s': %s"
131msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
132
133#: ../backends/markup-backend.c:391 ../backends/xml-backend.c:442
134#, c-format
135msgid ""
136"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
137msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
138
139#: ../backends/markup-backend.c:402 ../backends/xml-backend.c:452
140#, c-format
141msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
142msgstr ""
143"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
144
145#: ../backends/markup-backend.c:741 ../backends/xml-backend.c:683
146msgid ""
147"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
148"values in the directory"
149msgstr ""
150"Операцията по изтриването на папка вече не се поддържа. Просто премахнете "
151"всички стойности в папката"
152
153#: ../backends/markup-backend.c:827 ../backends/xml-backend.c:769
154#, c-format
155msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
156msgstr ""
157"Не може да се отвори папката със заключващи записи за %s, за да се премахнат "
158"заключванията: %s\n"
159
160#: ../backends/markup-backend.c:840 ../backends/xml-backend.c:782
161#, c-format
162msgid "Could not remove file %s: %s\n"
163msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
164
165#: ../backends/markup-backend.c:861
166msgid "Initializing Markup backend module"
167msgstr "Инициализира се модула за работа с XML"
168
169#: ../backends/markup-backend.c:938 ../backends/xml-backend.c:880
170#, c-format
171msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
172msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
173
174#: ../backends/markup-tree.c:397
175msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
176msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
177
178#: ../backends/markup-tree.c:920 ../backends/xml-dir.c:1273
179#, c-format
180msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
181msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
182
183#: ../backends/markup-tree.c:960 ../backends/markup-tree.c:967
184#, c-format
185msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
186msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
187
188#: ../backends/markup-tree.c:1168
189#, c-format
190msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
191msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
192
193#: ../backends/markup-tree.c:1376
194#, c-format
195msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
196msgstr "Неуспех при зареждане на файла „%s“: %s"
197
198#: ../backends/markup-tree.c:1968
199#, c-format
200msgid "Line %d character %d: %s"
201msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
202
203#: ../backends/markup-tree.c:2187
204#, c-format
205msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
206msgstr "Атрибутът „%s“ е повторен два пъти в елемента <%s>"
207
208#: ../backends/markup-tree.c:2204 ../backends/markup-tree.c:2228
209#, c-format
210msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
211msgstr "Неправилен атрибут „%s“ за елемента <%s> в този контекст"
212
213#: ../backends/markup-tree.c:2253 ../gconf/gconf-value.c:112
214#, c-format
215msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
216msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
217
218#: ../backends/markup-tree.c:2260 ../gconf/gconf-value.c:122
219#, c-format
220msgid "Integer `%s' is too large or small"
221msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
222
223#: ../backends/markup-tree.c:2292 ../gconf/gconf-value.c:187
224#, c-format
225msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
226msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
227
228#: ../backends/markup-tree.c:2316 ../gconf/gconf-value.c:143
229#, c-format
230msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
231msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
232
233#: ../backends/markup-tree.c:2386 ../backends/markup-tree.c:2415
234#: ../backends/markup-tree.c:2455 ../backends/markup-tree.c:2479
235#: ../backends/markup-tree.c:2487 ../backends/markup-tree.c:2542
236#: ../backends/markup-tree.c:2607 ../backends/markup-tree.c:2719
237#: ../backends/markup-tree.c:2787 ../backends/markup-tree.c:2845
238#: ../backends/markup-tree.c:2995
239#, c-format
240msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
241msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
242
243#: ../backends/markup-tree.c:2395
244#, c-format
245msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
246msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
247
248#: ../backends/markup-tree.c:2429
249#, c-format
250msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
251msgstr "Неправилен вид ltype „%s“ в <%s>"
252
253#: ../backends/markup-tree.c:2509
254#, c-format
255msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
256msgstr "Неправилен вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
257
258#: ../backends/markup-tree.c:2523
259#, c-format
260msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
261msgstr "Неправилен вид на опашката (cdr_type) „%s“ в <%s>"
262
263#: ../backends/markup-tree.c:2559
264#, c-format
265msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
266msgstr "Неправилен вид на списък (list_type) „%s“ в <%s>"
267
268#: ../backends/markup-tree.c:2926
269msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
270msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
271
272#: ../backends/markup-tree.c:2941
273msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
274msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
275
276#: ../backends/markup-tree.c:2948
277#, c-format
278msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
279msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
280
281#: ../backends/markup-tree.c:2973 ../backends/markup-tree.c:3078
282#: ../backends/markup-tree.c:3132 ../backends/markup-tree.c:3183
283#, c-format
284msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
285msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
286
287#: ../backends/markup-tree.c:3056
288msgid "Two <car> elements given for same pair"
289msgstr "Зададени са две глави (<car>) за една и съща двойка"
290
291#: ../backends/markup-tree.c:3070
292msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
293msgstr "Зададени са две опашки (<cdr>) за една и съща двойка"
294
295#: ../backends/markup-tree.c:3124
296#, c-format
297msgid "<li> has wrong type %s"
298msgstr "<li> е от грешен вид %s"
299
300#: ../backends/markup-tree.c:3155
301#, c-format
302msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
303msgstr "Зададен е <%s>, но родителският <entry> няма стойност"
304
305#: ../backends/markup-tree.c:3196 ../backends/markup-tree.c:3219
306#: ../backends/markup-tree.c:3241 ../backends/markup-tree.c:3258
307#, c-format
308msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
309msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
310
311#: ../backends/markup-tree.c:3290
312#, c-format
313msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
314msgstr ""
315"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
316
317#: ../backends/markup-tree.c:3310 ../backends/markup-tree.c:3332
318#: ../backends/markup-tree.c:3337
319#, c-format
320msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
321msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
322
323#: ../backends/markup-tree.c:3481
324#, c-format
325msgid "No text is allowed inside element <%s>"
326msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
327
328#: ../backends/markup-tree.c:3598 ../backends/markup-tree.c:4378
329#: ../backends/markup-tree.c:4396
330#, c-format
331msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
332msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
333
334#: ../backends/markup-tree.c:3628
335#, c-format
336msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
337msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
338
339#: ../backends/markup-tree.c:4483
340#, c-format
341msgid "Error writing file \"%s\": %s"
342msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
343
344#: ../backends/markup-tree.c:4512
345#, c-format
346msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
347msgstr ""
348"Неуспех при преместване на временния файл „%s“ в крайното местоположение „%"
349"s“: %s"
350
351#: ../backends/xml-backend.c:239
352msgid "Unloading XML backend module."
353msgstr "Модулът за XML вече не е зареден."
354
355#: ../backends/xml-backend.c:618
356#, c-format
357msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
358msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
359
360#: ../backends/xml-backend.c:809
361msgid "Initializing XML backend module"
362msgstr "Модулът за XML се инициализира"
363
364#: ../backends/xml-cache.c:286
365msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
366msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
367
368#: ../backends/xml-cache.c:316
369#, c-format
370msgid ""
371"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
372"not been successfully synced to disk"
373msgstr ""
374"Не може да се премахне папка „%s“ от кеша за XML, понеже не е синхронизирана "
375"успешно към диска"
376
377#: ../backends/xml-dir.c:169
378#, c-format
379msgid "Could not stat `%s': %s"
380msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
381
382#: ../backends/xml-dir.c:179
383#, c-format
384msgid "XML filename `%s' is a directory"
385msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
386
387#: ../backends/xml-dir.c:416 ../backends/xml-dir.c:425
388#, c-format
389msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
390msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
391
392#: ../backends/xml-dir.c:471
393#, c-format
394msgid "Failed to write file `%s': %s"
395msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
396
397#: ../backends/xml-dir.c:485 ../backends/xml-dir.c:521
398#, c-format
399msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
400msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
401
402#: ../backends/xml-dir.c:496
403#, c-format
404msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
405msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
406
407#: ../backends/xml-dir.c:506 ../backends/xml-dir.c:1297
408#, c-format
409msgid "Failed to close file `%s': %s"
410msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
411
412#: ../backends/xml-dir.c:536 ../backends/xml-dir.c:546
413#, c-format
414msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
415msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
416
417#: ../backends/xml-dir.c:552
418#, c-format
419msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
420msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
421
422#: ../backends/xml-dir.c:564
423#, c-format
424msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
425msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл „%s“: %s"
426
427#. These are all fatal errors
428#: ../backends/xml-dir.c:996
429#, c-format
430msgid "Failed to stat `%s': %s"
431msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
432
433#: ../backends/xml-dir.c:1170
434#, c-format
435msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
436msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
437
438#: ../backends/xml-dir.c:1192
439#, c-format
440msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
441msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
442
443#: ../backends/xml-dir.c:1200
444#, c-format
445msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
446msgstr ""
447"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
448
449#: ../backends/xml-dir.c:1289
450#, c-format
451msgid "Failed to create file `%s': %s"
452msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
453
454#: ../backends/xml-dir.c:1388
455#, c-format
456msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
457msgstr "Неуспех при анализиране на файл с XML „%s“"
458
459#. There was an error
460#: ../backends/xml-entry.c:154
461#, c-format
462msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
463msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
464
465#: ../backends/xml-entry.c:332
466#, c-format
467msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
468msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
469
470#: ../backends/xml-entry.c:380
471#, c-format
472msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
473msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
474
475#: ../backends/xml-entry.c:733
476#, c-format
477msgid "Failed reading default value for schema: %s"
478msgstr "Неуспех при прочитането на стандартната стойност за схема: %s"
479
480#: ../backends/xml-entry.c:953
481#, c-format
482msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
483msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
484
485#: ../backends/xml-entry.c:967
486#, c-format
487msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
488msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“- „%s“, игнорира се"
489
490#: ../backends/xml-entry.c:982
491msgid "No \"value\" attribute for node"
492msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
493
494#: ../backends/xml-entry.c:1030 ../backends/xml-entry.c:1106
495#, c-format
496msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
497msgstr "Възелът <%s> във възел-списък в XML не може да се анализира"
498
499#: ../backends/xml-entry.c:1064
500msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
501msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
502
503#: ../backends/xml-entry.c:1087
504#, c-format
505msgid "Bad XML node: %s"
506msgstr "Неправилен възел в XML: %s"
507
508#: ../backends/xml-entry.c:1095
509#, c-format
510msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
511msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
512
513#: ../backends/xml-entry.c:1147
514#, c-format
515msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
516msgstr "Игнорира се неправилната глава (car) на двойка в XML: %s"
517
518#: ../backends/xml-entry.c:1156 ../backends/xml-entry.c:1179
519msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
520msgstr ""
521"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
522
523#: ../backends/xml-entry.c:1169
524#, c-format
525msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
526msgstr "Неправилната опашка (cdr) за двойка в XML се игнорира: %s"
527
528#: ../backends/xml-entry.c:1188
529#, c-format
530msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
531msgstr "Възелът <%s> във възел-двойка в XML не може да се анализира"
532
533#: ../backends/xml-entry.c:1206
534msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
535msgstr "Не са открити главата и опашката (car и cdr) за възел-двойка в XML"
536
537#: ../backends/xml-entry.c:1212
538msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
539msgstr "Опашката (cdr) на двойка стойности във файл с XML липсва"
540
541#: ../backends/xml-entry.c:1219
542msgid "Missing car from pair of values in XML file"
543msgstr "Главата (car) на двойка стойности във файл с XML липсва"
544
545#: ../backends/xml-entry.c:1224
546msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
547msgstr "И главата, и опашката (car и cdr) от двойка във файл с XML липсват"
548
549#: ../gconf/gconf-backend.c:62
550#, c-format
551msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
552msgstr "„%c“ е неправилен знак в адрес за запазване на настройки"
553
554#. -- end debug only
555#: ../gconf/gconf-backend.c:216
556#, c-format
557msgid "No such file `%s'\n"
558msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
559
560#: ../gconf/gconf-backend.c:261
561#, c-format
562msgid "Backend `%s' failed return a vtable\n"
563msgstr "Модулът „%s“ не успя да върне vtable\n"
564
565#: ../gconf/gconf-backend.c:276
566#, c-format
567msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
568msgstr "Модулът „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
569
570#: ../gconf/gconf-backend.c:302
571#, c-format
572msgid "Bad address `%s': %s"
573msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
574
575#: ../gconf/gconf-backend.c:312
576#, c-format
577msgid "Bad address `%s'"
578msgstr "Лош адрес „%s“"
579
580#: ../gconf/gconf-backend.c:337
581msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
582msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
583
584#: ../gconf/gconf-backend.c:346
585#, c-format
586msgid "Error opening module `%s': %s\n"
587msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
588
589#: ../gconf/gconf-backend.c:357
590#, c-format
591msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
592msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
593
594#: ../gconf/gconf-backend.c:388
595#, c-format
596msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
597msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
598
599#: ../gconf/gconf-backend.c:425
600msgid "Failed to shut down backend"
601msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
602
603#: ../gconf/gconf-client.c:344 ../gconf/gconf-client.c:362
604#, c-format
605msgid "GConf Error: %s\n"
606msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
607
608#: ../gconf/gconf-client.c:912
609#, c-format
610msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
611msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
612
613#: ../gconf/gconf-client.c:1197
614#, c-format
615msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
616msgstr "За ключа %3$s се очакваше „%1$s“, а се получи „%2$s“"
617
618#: ../gconf/gconf-database.c:211
619msgid "Received invalid value in set request"
620msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
621
622#: ../gconf/gconf-database.c:219
623#, c-format
624msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
625msgstr ""
626"Не може да се анализира стойността на CORBA, получена при заявка за задаване "
627"на ключа „%s“"
628
629#: ../gconf/gconf-database.c:502
630msgid "Received request to drop all cached data"
631msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
632
633#: ../gconf/gconf-database.c:519
634msgid "Received request to sync synchronously"
635msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
636
637#: ../gconf/gconf-database.c:807
638msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
639msgstr ""
640"Фатална грешка: неуспех при получаване на указател към обект за "
641"ConfigDatabase"
642
643#: ../gconf/gconf-database.c:973
644#, c-format
645msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
646msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
647
648#: ../gconf/gconf-database.c:1046
649#, c-format
650msgid ""
651"Error obtaining new value for `%s' after change notification from backend `%"
652"s': %s"
653msgstr ""
654"Грешка при получаването на нова стойност за „%s“ след уведомяване за промяна "
655"от модула „%s“: %s"
656
657#: ../gconf/gconf-database.c:1119
658#, c-format
659msgid ""
660"Failed to log addition of listener %s (%s);will not be able to restore this "
661"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
662"configuration changes."
663msgstr ""
664"Неуспех при записването на добавянето на програмата-слушател %s (%s) в "
665"журнала. Слушането при рестартиране на gconfd няма да може да се "
666"възстановяване, резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в "
667"настройките."
668
669#: ../gconf/gconf-database.c:1153
670#, c-format
671msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
672msgstr "Не съществува програма-слушател с идентификатор %lu"
673
674#: ../gconf/gconf-database.c:1167
675#, c-format
676msgid ""
677"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
678"result in a notification weirdly reappearing): %s"
679msgstr ""
680"Неуспех при записването на премахването на програмата-слушател в журнала. "
681"(най-често безобидна грешка, която може да възобнови уведомяването): %s"
682
683#: ../gconf/gconf-database.c:1299 ../gconf/gconf-sources.c:1697
684#, c-format
685msgid "Error getting value for `%s': %s"
686msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
687
688#: ../gconf/gconf-database.c:1349
689#, c-format
690msgid "Error setting value for `%s': %s"
691msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
692
693#: ../gconf/gconf-database.c:1397
694#, c-format
695msgid "Error unsetting `%s': %s"
696msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
697
698#: ../gconf/gconf-database.c:1426
699#, c-format
700msgid "Error getting default value for `%s': %s"
701msgstr "Грешка при получаване на стандартната стойност на „%s“: %s"
702
703#: ../gconf/gconf-database.c:1484
704#, c-format
705msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
706msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
707
708#: ../gconf/gconf-database.c:1515
709#, c-format
710msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
711msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
712
713#: ../gconf/gconf-database.c:1570
714#, c-format
715msgid "Error checking existence of `%s': %s"
716msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
717
718#: ../gconf/gconf-database.c:1594
719#, c-format
720msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
721msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
722
723#: ../gconf/gconf-database.c:1621
724#, c-format
725msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
726msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
727
728#: ../gconf/gconf-database.c:1647
729#, c-format
730msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
731msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
732
733#: ../gconf/gconf-database.c:1668
734#, c-format
735msgid "Error setting schema for `%s': %s"
736msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
737
738#: ../gconf/gconf-error.c:25
739msgid "Success"
740msgstr "Успех"
741
742#: ../gconf/gconf-error.c:26
743msgid "Failed"
744msgstr "Неуспех"
745
746#: ../gconf/gconf-error.c:27
747msgid "Configuration server couldn't be contacted"
748msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
749
750#: ../gconf/gconf-error.c:28
751msgid "Permission denied"
752msgstr "Достъпът е отказан!"
753
754#: ../gconf/gconf-error.c:29
755msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
756msgstr "Неуспех при разрешаването на адреса на източника на настройки"
757
758#: ../gconf/gconf-error.c:30
759msgid "Bad key or directory name"
760msgstr "Лош ключ или име на папка"
761
762#: ../gconf/gconf-error.c:31
763msgid "Parse error"
764msgstr "Грешка при анализ"
765
766#: ../gconf/gconf-error.c:32
767msgid "Corrupt data in configuration source database"
768msgstr "Повредени данни в източника на базата данни с настройки"
769
770#: ../gconf/gconf-error.c:33
771msgid "Type mismatch"
772msgstr "Несъответствие на вида"
773
774#: ../gconf/gconf-error.c:34
775msgid "Key operation on directory"
776msgstr "Операция за ключове върху папка"
777
778#: ../gconf/gconf-error.c:35
779msgid "Directory operation on key"
780msgstr "Операция за папки върху ключ"
781
782#: ../gconf/gconf-error.c:36
783msgid "Can't overwrite existing read-only value"
784msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
785
786#: ../gconf/gconf-error.c:37
787msgid "Object Activation Framework error"
788msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
789
790#: ../gconf/gconf-error.c:38
791msgid "Operation not allowed without configuration server"
792msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
793
794#: ../gconf/gconf-error.c:39
795msgid "Failed to get a lock"
796msgstr "Неуспех при заключване"
797
798#: ../gconf/gconf-error.c:40
799msgid "No database available to save your configuration"
800msgstr "Няма налична база данни за запазване на настройките"
801
802#: ../gconf/gconf-internals.c:91
803#, c-format
804msgid "No '/' in key \"%s\""
805msgstr "Липсва „/“ в ключа „%s“"
806
807#: ../gconf/gconf-internals.c:178
808#, c-format
809msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
810msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
811
812#: ../gconf/gconf-internals.c:237
813msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
814msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
815
816#: ../gconf/gconf-internals.c:239
817#, c-format
818msgid "Incorrect type for list element in %s"
819msgstr "Некоректен вид за елемент-списък в %s"
820
821#: ../gconf/gconf-internals.c:252
822msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
823msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
824
825#: ../gconf/gconf-internals.c:433
826msgid "Failed to convert object to IOR"
827msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
828
829#: ../gconf/gconf-internals.c:570
830msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
831msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
832
833#: ../gconf/gconf-internals.c:578
834msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
835msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
836
837#: ../gconf/gconf-internals.c:586
838msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
839msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
840
841#: ../gconf/gconf-internals.c:594
842msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
843msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
844
845#: ../gconf/gconf-internals.c:839
846#, c-format
847msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
848msgstr "Файлът с пътища „%s“ не може да се отвори: %s\n"
849
850#: ../gconf/gconf-internals.c:895
851#, c-format
852msgid "Adding source `%s'\n"
853msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
854
855#: ../gconf/gconf-internals.c:910
856#, c-format
857msgid "Read error on file `%s': %s\n"
858msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
859
860#: ../gconf/gconf-internals.c:1243 ../gconf/gconf-internals.c:1309
861#: ../gconf/gconf-value.c:156 ../gconf/gconf-value.c:255
862#: ../gconf/gconf-value.c:397 ../gconf/gconf-value.c:1672
863msgid "Text contains invalid UTF-8"
864msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
865
866#: ../gconf/gconf-internals.c:1394
867#, c-format
868msgid "Expected list, got %s"
869msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
870
871#: ../gconf/gconf-internals.c:1404
872#, c-format
873msgid "Expected list of %s, got list of %s"
874msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
875
876#: ../gconf/gconf-internals.c:1532
877#, c-format
878msgid "Expected pair, got %s"
879msgstr "Очаква се двойка, а бе получено %s"
880
881#: ../gconf/gconf-internals.c:1546
882#, c-format
883msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
884msgstr ""
885"Очаква се двойка (%s,%s), а бе получена двойка с една или две липсващи "
886"стойности"
887
888#: ../gconf/gconf-internals.c:1562
889#, c-format
890msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
891msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
892
893#: ../gconf/gconf-internals.c:1678
894msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
895msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
896
897#: ../gconf/gconf-internals.c:1739
898msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
899msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
900
901#: ../gconf/gconf-internals.c:1857
902msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
903msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
904
905#: ../gconf/gconf-internals.c:2341
906#, c-format
907msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
908msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
909
910#: ../gconf/gconf-internals.c:2368
911#, c-format
912msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
913msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
914
915#: ../gconf/gconf-internals.c:2436
916#, c-format
917msgid "Failed to create or open '%s'"
918msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
919
920#: ../gconf/gconf-internals.c:2446
921#, c-format
922msgid ""
923"Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
924"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
925msgstr ""
926"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
927"системата ви е с грешно настроена подсистема за заключване на NFS файлове (%"
928"s)"
929
930#: ../gconf/gconf-internals.c:2466
931#, c-format
932msgid "Failed to remove '%s': %s"
933msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
934
935#: ../gconf/gconf-internals.c:2490
936#, c-format
937msgid "IOR file '%s' not opened successfully, no gconfd located: %s"
938msgstr "Файлът за IOR „%s“ не е отворен успешно, gconfd не е открит: %s"
939
940#: ../gconf/gconf-internals.c:2520
941#, c-format
942msgid "gconftool or other non-gconfd process has the lock file '%s'"
943msgstr "gconftool или друг несвързан с gconfd процес е заключил файла „%s“"
944
945#: ../gconf/gconf-internals.c:2537
946msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
947msgstr ""
948"неуспех при свързване с ORB, за да се разреши съществуващо обръщение към "
949"gconfd обект"
950
951#: ../gconf/gconf-internals.c:2547
952#, c-format
953msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
954msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
955
956#: ../gconf/gconf-internals.c:2599
957#, c-format
958msgid "couldn't create directory `%s': %s"
959msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
960
961#: ../gconf/gconf-internals.c:2656
962#, c-format
963msgid "Can't write to file `%s': %s"
964msgstr "На може да се пише във файла „%s“: %s"
965
966#: ../gconf/gconf-internals.c:2697
967#, c-format
968msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
969msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
970
971#: ../gconf/gconf-internals.c:2720
972#, c-format
973msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
974msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
975
976#: ../gconf/gconf-internals.c:2732
977#, c-format
978msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
979msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
980
981#: ../gconf/gconf-internals.c:2755
982#, c-format
983msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
984msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
985
986#: ../gconf/gconf-internals.c:2771
987#, c-format
988msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
989msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
990
991#: ../gconf/gconf-internals.c:2813
992#, c-format
993msgid "Failed to unlink lock file %s: %s\n"
994msgstr "Неуспех при махане на заключващ файл %s: %s\n"
995
996#: ../gconf/gconf-internals.c:2984 ../gconf/gconfd.c:570
997#, c-format
998msgid "Failed to stat %s: %s"
999msgstr "Неуспех при изпълнение на stat върху %s: %s"
1000
1001#: ../gconf/gconf-internals.c:3006
1002#, c-format
1003msgid "Server ping error: %s"
1004msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
1005
1006#: ../gconf/gconf-internals.c:3031
1007#, c-format
1008msgid "Failed to create pipe for communicating with spawned gconf daemon: %s\n"
1009msgstr ""
1010"Неуспех при създаването на канал за комуникация с породените демони gconf: %"
1011"s\n"
1012
1013#: ../gconf/gconf-internals.c:3055
1014#, c-format
1015msgid "Failed to launch configuration server: %s\n"
1016msgstr "Неуспех при стартирането на сървъра за настройки: %s\n"
1017
1018#: ../gconf/gconf-internals.c:3085
1019#, c-format
1020msgid ""
1021"Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
1022"need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
1023"to a system crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. "
1024"(Details - %s)"
1025msgstr ""
1026"Неуспех при свързването със сървър за настройки. Може би трябва да разрешите "
1027"мрежовите връзка по TCP/IP за ORBit, или имате остарели заключвания за NFS. "
1028"За повече информация: http://www.gnome.org/projects/gconf/. (Подробности - %"
1029"s)"
1030
1031#: ../gconf/gconf-internals.c:3086
1032msgid "none"
1033msgstr "няма"
1034
1035#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:48
1036msgid "- Sanity checks for GConf"
1037msgstr "- минимално необходими проверки за GConf"
1038
1039#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:57 ../gconf/gconftool.c:616
1040#, c-format
1041msgid ""
1042"Error while parsing options: %s.\n"
1043"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1044msgstr ""
1045"Грешка при анализа на опции: %s.\n"
1046"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
1047"командата.\n"
1048
1049#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:128 ../gconf/gconf-sanity-check.c:153
1050#, c-format
1051msgid ""
1052"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1053"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
1054"problem with your configuration, as many programs will need to create files "
1055"in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
1056msgstr ""
1057"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1058"Файлът „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем "
1059"с вашите настройки, понеже много програми създават файлове във вашата "
1060"домашна папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1061
1062#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:167
1063#, c-format
1064msgid ""
1065"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1066"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem "
1067"with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home "
1068"directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See "
1069"the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is "
1070"that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = "
1071"%d)."
1072msgstr ""
1073"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1074"Файлът „%s“ не може да се заключи. Това означава, че има проблем с "
1075"настройките на операционната ви система. Ако домашната ви папка е монтирана "
1076"през NFS, или клиентът, или сървърът не са настроени правилно. Вижте "
1077"документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка е, че "
1078"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1079
1080#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:184
1081#, c-format
1082msgid "Can't remove file %s: %s\n"
1083msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
1084
1085#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:220
1086#, c-format
1087msgid ""
1088"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1089"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that "
1090"preferences and other settings can't be saved. %s%s"
1091msgstr ""
1092"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1093"Няма източници на настройки във файла за настройки „%s“. Това означава че "
1094"настройките не могат да се запазват. %s%s"
1095
1096#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:223
1097msgid "Error reading the file: "
1098msgstr "Грешка при четене на файла:"
1099
1100#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:246
1101#, c-format
1102msgid ""
1103"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1104"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
1105msgstr ""
1106"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1107"Адресът „%s“ не може да се открие във файла с настройки „%s“: %s"
1108
1109#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:307
1110msgid ""
1111"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
1112"\n"
1113"You might be logged in to a session from another computer, and the other "
1114"login session is using your preference settings files.\n"
1115"\n"
1116"You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
1117"problems with the preference settings in the other session.\n"
1118"\n"
1119"Do you want to continue?"
1120msgstr ""
1121"Файловете, който съдържат вашите настройки се използват в момента.\n"
1122"\n"
1123"Може да сте влезнали в сесия от друг компютър и другата сесия да използва "
1124"тези файлове.\n"
1125"\n"
1126"Може да продължите да използвате текущата сесия, но това може да причини "
1127"временни проблеми с настройките в другата сесия.\n"
1128"\n"
1129"Желаете ли да продължите?"
1130
1131#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:328
1132msgid "_Log Out"
1133msgstr "_Излизане"
1134
1135#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:330
1136msgid "_Continue"
1137msgstr "_Продължаване"
1138
1139#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
1140#, c-format
1141msgid "%s Continue (y/n)?"
1142msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
1143
1144#: ../gconf/gconf-schema.c:217 ../gconf/gconf-schema.c:225
1145#: ../gconf/gconf-schema.c:233 ../gconf/gconf-schema.c:241
1146msgid "Schema contains invalid UTF-8"
1147msgstr "Схемата съдържа неправилен UTF-8"
1148
1149#: ../gconf/gconf-schema.c:250
1150msgid ""
1151"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
1152msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
1153
1154#: ../gconf/gconf-schema.c:260
1155msgid ""
1156"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
1157"elements"
1158msgstr ""
1159"Схемата указва вида на двойката, но не и вида на главата и опашката (car и "
1160"cdr)"
1161
1162#: ../gconf/gconf-sources.c:371
1163#, c-format
1164msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
1165msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
1166
1167#: ../gconf/gconf-sources.c:411
1168#, c-format
1169msgid ""
1170"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
1171msgstr ""
1172"Адрес „%s“ към източник на настройки с право на запис бе открит на позиция %d"
1173
1174#: ../gconf/gconf-sources.c:417
1175#, c-format
1176msgid ""
1177"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
1178msgstr ""
1179"Адрес „%s“ към източник на настройки без право на запис бе открит на позиция "
1180"%d"
1181
1182#: ../gconf/gconf-sources.c:424
1183#, c-format
1184msgid ""
1185"Resolved address \"%s\" to a partially writable config source at position %d"
1186msgstr ""
1187"Адрес „%s“ към източник на настройки с непълно право на запис бе открит на "
1188"позиция %d"
1189
1190#: ../gconf/gconf-sources.c:433
1191msgid ""
1192"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
1193"will not be possible"
1194msgstr ""
1195"Никой от адресите не позволява запис. Настройките няма да могат да се "
1196"запазват"
1197
1198#: ../gconf/gconf-sources.c:650
1199#, c-format
1200msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
1201msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
1202
1203#: ../gconf/gconf-sources.c:712
1204msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
1205msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
1206
1207#: ../gconf/gconf-sources.c:754
1208#, c-format
1209msgid ""
1210"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
1211"path"
1212msgstr ""
1213"Стойността за „%s“ е указна в източник само за четене в началото на пътя към "
1214"настройките"
1215
1216#: ../gconf/gconf-sources.c:766
1217#, c-format
1218msgid ""
1219"Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
1220"writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
1221"configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
1222"found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
1223"operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
1224"home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
1225"notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
1226"two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
1227"logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
1228"you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
1229"you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
1230"its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
1231"\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
1232"details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
1233"home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
1234"in individual storage locations such as ~/.gconf"
1235msgstr ""
1236"Не може да се запази стойността на ключа „%s“, защото сървърът за настройки "
1237"няма база данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата до "
1238"настройките %s/path не съдържа база данни или не е бил открит; 2) погрешка "
1239"са създадени два gconfd процеса; 3) операционната ви система е настроена "
1240"лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната ви папка или 4) "
1241"вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при рестартирането си, "
1242"че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако имате два процеса "
1243"gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на gconfd и влезте отново. "
1244"Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/*lock. Може би проблемът "
1245"е, че се опитвате да използвате GConf от две машини едновременно, а ORBit е "
1246"със стандартната си конфигурация, която предотвратява отдалечени връзки по "
1247"CORBA - сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/orbitrc. Проверете и потребителските "
1248"журнални файлове за повече подробности за проблемите на gconf. Може да има "
1249"само по един gconfd за домашна папка и той трябва да притежава заключващия "
1250"файл в ~/.gconfd и заключващите файлове в отделните места за съхранение като "
1251"~/.gconf"
1252
1253#: ../gconf/gconf-sources.c:1570
1254#, c-format
1255msgid "Error finding metainfo: %s"
1256msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
1257
1258#: ../gconf/gconf-sources.c:1639
1259#, c-format
1260msgid "Error getting metainfo: %s"
1261msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
1262
1263#: ../gconf/gconf-sources.c:1663
1264#, c-format
1265msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
1266msgstr ""
1267"Ключът „%s“, посочен като схема за ключа „%s“, в действителност съдържа вида "
1268"„%s“"
1269
1270#: ../gconf/gconf-value.c:263
1271#, c-format
1272msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
1273msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
1274
1275#: ../gconf/gconf-value.c:276
1276#, c-format
1277msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
1278msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
1279
1280#: ../gconf/gconf-value.c:327
1281#, c-format
1282msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
1283msgstr ""
1284"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
1285
1286#: ../gconf/gconf-value.c:358 ../gconf/gconf-value.c:519
1287#, c-format
1288msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
1289msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни знаци)"
1290
1291#: ../gconf/gconf-value.c:405
1292#, c-format
1293msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
1294msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
1295
1296#: ../gconf/gconf-value.c:418
1297#, c-format
1298msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
1299msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
1300
1301#: ../gconf/gconf-value.c:448 ../gconf/gconf-value.c:534
1302#, c-format
1303msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
1304msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
1305
1306#: ../gconf/gconf-value.c:488
1307#, c-format
1308msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
1309msgstr ""
1310"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
1311
1312#: ../gconf/gconf.c:95
1313msgid "Key is NULL"
1314msgstr "Ключът е NULL"
1315
1316#: ../gconf/gconf.c:102
1317#, c-format
1318msgid "\"%s\": %s"
1319msgstr "„%s“: %s"
1320
1321#: ../gconf/gconf.c:423
1322#, c-format
1323msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
1324msgstr "Сървърът не успя да открие номера по IP на адреса „%s“"
1325
1326#: ../gconf/gconf.c:801
1327msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
1328msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
1329
1330#: ../gconf/gconf.c:2251
1331#, c-format
1332msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
1333msgstr ""
1334"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
1335
1336#: ../gconf/gconf.c:2623
1337msgid "Must begin with a slash (/)"
1338msgstr "Трябва да започва с наклонена черта (/)"
1339
1340#: ../gconf/gconf.c:2645
1341msgid "Can't have two slashes (/) in a row"
1342msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга (/)"
1343
1344#: ../gconf/gconf.c:2647
1345msgid "Can't have a period (.) right after a slash (/)"
1346msgstr "Не може веднага след наклонена черта (/) да следва точка (.)"
1347
1348#: ../gconf/gconf.c:2667
1349#, c-format
1350msgid "'\\%o' is not an ASCII character, so isn't allowed in key names"
1351msgstr ""
1352"„\\%o“ не е знак от ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
1353
1354#: ../gconf/gconf.c:2677
1355#, c-format
1356msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
1357msgstr "„%c“ не е валиден знак в името на ключ/папка"
1358
1359#: ../gconf/gconf.c:2691
1360msgid "Key/directory may not end with a slash (/)"
1361msgstr "Ключ и папка не трябва да завършват с наклонена черта (/)"
1362
1363#: ../gconf/gconf.c:3062
1364#, c-format
1365msgid "Failure shutting down config server: %s"
1366msgstr "Неуспех при спиране на сървър за настройки: %s"
1367
1368#: ../gconf/gconf.c:3123
1369#, c-format
1370msgid "Expected float, got %s"
1371msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
1372
1373#: ../gconf/gconf.c:3158
1374#, c-format
1375msgid "Expected int, got %s"
1376msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
1377
1378#: ../gconf/gconf.c:3193
1379#, c-format
1380msgid "Expected string, got %s"
1381msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
1382
1383#: ../gconf/gconf.c:3227
1384#, c-format
1385msgid "Expected bool, got %s"
1386msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
1387
1388#: ../gconf/gconf.c:3260
1389#, c-format
1390msgid "Expected schema, got %s"
1391msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
1392
1393#: ../gconf/gconf.c:3599
1394#, c-format
1395msgid "CORBA error: %s"
1396msgstr "Грешка на CORBA: %s"
1397
1398#: ../gconf/gconfd.c:302
1399msgid "Shutdown request received"
1400msgstr "Получена е заявка за спиране"
1401
1402#: ../gconf/gconfd.c:334
1403msgid ""
1404"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
1405"directory"
1406msgstr ""
1407"gconfd е компилиран с информация за изчиствана на грешки. Опит да се зареди "
1408"gconf.path от папката с изходен код..."
1409
1410#: ../gconf/gconfd.c:354
1411#, c-format
1412msgid ""
1413"No configuration files found, trying to use the default config source `%s'"
1414msgstr ""
1415"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се стандартният източник „%s“"
1416
1417#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
1418#. request would result in another failed gconfd being spawned.
1419#.
1420#: ../gconf/gconfd.c:362
1421#, c-format
1422msgid ""
1423"No configuration sources in the source path, configuration won't be saved; "
1424"edit %s%s"
1425msgstr ""
1426"Няма нито един източник на настройки в пътя, конфигурирането няма да се "
1427"запази. Редактирайте %s%s"
1428
1429#: ../gconf/gconfd.c:375
1430#, c-format
1431msgid "Error loading some config sources: %s"
1432msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
1433
1434#: ../gconf/gconfd.c:387
1435msgid ""
1436"No config source addresses successfully resolved, can't load or store config "
1437"data"
1438msgstr ""
1439"Не е разрешен нито един адрес на източник на настройки. Не може да се "
1440"заредят или запазят конфигурационните данни."
1441
1442#: ../gconf/gconfd.c:404
1443msgid ""
1444"No writable config sources successfully resolved, may not be able to save "
1445"some configuration changes"
1446msgstr ""
1447"Не е разрешен нито един източник на настройки с права за запис, промените "
1448"може да не се запазят."
1449
1450#: ../gconf/gconfd.c:433
1451#, c-format
1452msgid "Received signal %d, dumping core. Please report a GConf bug."
1453msgstr ""
1454"Получи се сигнал %d, създава се файл core. Изпратете доклад за грешка в "
1455"GConf."
1456
1457#: ../gconf/gconfd.c:439
1458#, c-format
1459msgid "Received signal %d. Please report a GConf bug."
1460msgstr "Получи се сигнал %d. Изпратете доклад за грешка в GConf."
1461
1462#: ../gconf/gconfd.c:459
1463#, c-format
1464msgid ""
1465"Received signal %d, shutting down abnormally. Please file a GConf bug report."
1466msgstr ""
1467"Получи се сигнал %d, аварийно спиране. Изпратете доклад за грешка в GConf."
1468
1469#: ../gconf/gconfd.c:475
1470#, c-format
1471msgid "Received signal %d, shutting down cleanly"
1472msgstr "Получи се сигнал %d, чисто спиране"
1473
1474#: ../gconf/gconfd.c:563
1475#, c-format
1476msgid "Failed to open %s: %s"
1477msgstr "Неуспех при отваряне на %s: %s"
1478
1479#: ../gconf/gconfd.c:579
1480#, c-format
1481msgid "Owner of %s is not the current user"
1482msgstr "Собственикът на %s не е текущия потребител"
1483
1484#: ../gconf/gconfd.c:587
1485#, c-format
1486msgid "Bad permissions %lo on directory %s"
1487msgstr "Неправилни права на достъп %lo за папката %s"
1488
1489#. openlog() does not copy logname - what total brokenness.
1490#. So we free it at the end of main()
1491#: ../gconf/gconfd.c:679
1492#, c-format
1493msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
1494msgstr "стартира се (версия %s), идентификатор на процес %u, потребител „%s“"
1495
1496#: ../gconf/gconfd.c:736
1497msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
1498msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
1499
1500#: ../gconf/gconfd.c:749
1501#, c-format
1502msgid "Failed to create %s: %s"
1503msgstr "Неуспех при създаване на %s: %s"
1504
1505#: ../gconf/gconfd.c:756
1506#, c-format
1507msgid "Directory %s has a problem, gconfd can't use it"
1508msgstr "Има проблем с папката %s, gconfd не може да я използва"
1509
1510#: ../gconf/gconfd.c:788
1511#, c-format
1512msgid ""
1513"Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %"
1514"s"
1515msgstr ""
1516"Неуспех при запис на байт във файлов дескриптор на програмен канал %d, "
1517"клиентската програма може да забие: %s"
1518
1519#: ../gconf/gconfd.c:798
1520#, c-format
1521msgid "Failed to get lock for daemon, exiting: %s"
1522msgstr "Неуспех при получаване на заключване за демон, приключване: %s"
1523
1524#: ../gconf/gconfd.c:836
1525#, c-format
1526msgid "Error releasing lockfile: %s"
1527msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
1528
1529#: ../gconf/gconfd.c:844
1530msgid "Exiting"
1531msgstr "Приключва се"
1532
1533#: ../gconf/gconfd.c:869
1534msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
1535msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази данни се презареждат"
1536
1537#: ../gconf/gconfd.c:886
1538msgid "GConf server is not in use, shutting down."
1539msgstr "Не се използва сървър GConf, програмата спира."
1540
1541#: ../gconf/gconfd.c:1212
1542#, c-format
1543msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
1544msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
1545
1546#: ../gconf/gconfd.c:1340
1547#, c-format
1548msgid "Returning exception: %s"
1549msgstr "Върнато изключение: %s"
1550
1551#: ../gconf/gconfd.c:1446
1552#, c-format
1553msgid ""
1554"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
1555"gconfd shutdown (%s)"
1556msgstr ""
1557"Неуспех при отваряне на журнален файл за gconfd. Няма да може да се "
1558"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
1559
1560#: ../gconf/gconfd.c:1481
1561#, c-format
1562msgid ""
1563"Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
1564msgstr ""
1565"Неуспех при затварянето на журналния файл на gconfd. Данните може да не са "
1566"запазени успешно (%s)"
1567
1568#: ../gconf/gconfd.c:1543
1569#, c-format
1570msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
1571msgstr ""
1572"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
1573
1574#: ../gconf/gconfd.c:1557
1575#, c-format
1576msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
1577msgstr ""
1578"Не може да се запише файлът за запазване на състоянието „%s“ fd: %d: %s"
1579
1580#: ../gconf/gconfd.c:1566
1581#, c-format
1582msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
1583msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1584
1585#: ../gconf/gconfd.c:1580
1586#, c-format
1587msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
1588msgstr ""
1589"Не може да се премести старият файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1590
1591#: ../gconf/gconfd.c:1590
1592#, c-format
1593msgid "Failed to move new save state file into place: %s"
1594msgstr ""
1595"Неуспех при преместването на новия файл за запазване на състоянието на "
1596"мястото му: %s"
1597
1598#: ../gconf/gconfd.c:1599
1599#, c-format
1600msgid ""
1601"Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
1602msgstr ""
1603"Неуспех при възстановяването на първоначалния файл за запазване на "
1604"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
1605
1606#: ../gconf/gconfd.c:2078
1607#, c-format
1608msgid ""
1609"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
1610msgstr ""
1611"Не може да възстанови процесът-слушател на адрес „%s“, не може да се открие "
1612"базата данни"
1613
1614#: ../gconf/gconfd.c:2114
1615#, c-format
1616msgid "Error reading saved state file: %s"
1617msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
1618
1619#: ../gconf/gconfd.c:2164
1620#, c-format
1621msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
1622msgstr "Не може да се отвори файлът за запазване на състоянието „%s“: %s"
1623
1624#: ../gconf/gconfd.c:2283
1625#, c-format
1626msgid ""
1627"Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
1628"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1629msgstr ""
1630"Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd, няма "
1631"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
1632
1633#: ../gconf/gconfd.c:2288
1634#, c-format
1635msgid ""
1636"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
1637"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1638msgstr ""
1639"Неуспех при запис на премахването на процес-слушател в журнала на gconfd. "
1640"Може погрешно да бъде добавен отново след спиране или завършване на gconfd (%"
1641"s)"
1642
1643#: ../gconf/gconfd.c:2311 ../gconf/gconfd.c:2485
1644#, c-format
1645msgid "Failed to get IOR for client: %s"
1646msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
1647
1648#: ../gconf/gconfd.c:2326
1649#, c-format
1650msgid "Failed to open saved state file: %s"
1651msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
1652
1653#: ../gconf/gconfd.c:2339
1654#, c-format
1655msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
1656msgstr ""
1657"Неуспех при запис на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1658"състоянието: %s"
1659
1660#: ../gconf/gconfd.c:2347
1661#, c-format
1662msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
1663msgstr ""
1664"Неуспех при приключване на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1665"състоянието: %s"
1666
1667#: ../gconf/gconfd.c:2446
1668msgid ""
1669"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
1670msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
1671
1672#: ../gconf/gconftool.c:90
1673msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
1674msgstr ""
1675"Задаване на стойност на клавиш и записване върху диска. Използва се с --type."
1676
1677#: ../gconf/gconftool.c:99
1678msgid "Print the value of a key to standard output."
1679msgstr "Отпечатване на стойността на ключ на стандартния изход."
1680
1681#: ../gconf/gconftool.c:109
1682msgid "Unset the keys on the command line"
1683msgstr "Премахване на стойностите на ключовете на командния ред"
1684
1685#: ../gconf/gconftool.c:118
1686msgid ""
1687"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
1688"command line"
1689msgstr ""
1690"Рекурсивно премахване на стойностите на всички ключове под ключа/папката на "
1691"командния ред"
1692
1693#: ../gconf/gconftool.c:127
1694msgid "Print all key/value pairs in a directory."
1695msgstr "Показване на всички двойки ключ/стойност в папка."
1696
1697#: ../gconf/gconftool.c:136
1698msgid "Print all subdirectories in a directory."
1699msgstr "Показване на всички подпапки в папка."
1700
1701#: ../gconf/gconftool.c:145
1702msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
1703msgstr "Рекурсивен печат на всички записи в папка."
1704
1705#: ../gconf/gconftool.c:154
1706msgid "Search for a key, recursively."
1707msgstr "Рекурсивно търсене на ключ"
1708
1709#: ../gconf/gconftool.c:163
1710msgid "Get the short doc string for a key"
1711msgstr "Получаване на кратка информация за ключа"
1712
1713#: ../gconf/gconftool.c:172
1714msgid "Get the long doc string for a key"
1715msgstr "Получаване на подробна информация за ключа"
1716
1717#: ../gconf/gconftool.c:181
1718msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
1719msgstr "Връщане на 0, ако папката съществува, и 2, ако не съществува."
1720
1721#: ../gconf/gconftool.c:190
1722msgid "Ignore schema defaults when reading values."
1723msgstr ""
1724"Игнориране на стандартните настройки на схемата, когато се четат стойностите."
1725
1726#: ../gconf/gconftool.c:205
1727msgid ""
1728"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
1729"recursively."
1730msgstr ""
1731"Рекурсивно извеждане на описание на всички записи в папка във вид на XML."
1732
1733#: ../gconf/gconftool.c:214
1734msgid ""
1735"Load from the specified file an XML description of values and set them "
1736"relative to a directory."
1737msgstr ""
1738"Зареждане от избрания файл на описание във вид на XML на стойностите и "
1739"настройване относително към папка."
1740
1741#: ../gconf/gconftool.c:223
1742msgid "Unload a set of values described in an XML file."
1743msgstr "Махане на набор от стойности описани във файл на XML."
1744
1745#: ../gconf/gconftool.c:238
1746msgid "Get the name of the default source"
1747msgstr "Получаване на името на стандартния източник"
1748
1749#: ../gconf/gconftool.c:247
1750msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
1751msgstr "Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА."
1752
1753#: ../gconf/gconftool.c:256
1754msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
1755msgstr ""
1756"Връщане на 0, ако gconfd се изпълнява в момента, и 2, ако не се изпълнява."
1757
1758#: ../gconf/gconftool.c:265
1759msgid ""
1760"Launch the config server (gconfd). (Normally happens automatically when "
1761"needed.)"
1762msgstr ""
1763"Стартиране на конфигурационен сървър (gconfd). (Нормално стартирането е "
1764"автоматично - при необходимост)"
1765
1766#: ../gconf/gconftool.c:280
1767msgid ""
1768"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
1769"describes. Unique abbreviations OK."
1770msgstr ""
1771"Указване на вида, който се задава, или вида на стойностите, които схемата "
1772"описва. Уникалните съкращения са позволени."
1773
1774#: ../gconf/gconftool.c:281
1775msgid "int|bool|float|string|list|pair"
1776msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
1777
1778#: ../gconf/gconftool.c:289
1779msgid "Print the data type of a key to standard output."
1780msgstr "Отпечатване на вида данни на ключ на стандартния изход."
1781
1782#: ../gconf/gconftool.c:298
1783msgid "Get the number of elements in a list key."
1784msgstr "Взимане номера на елементите в ключ-списък."
1785
1786#: ../gconf/gconftool.c:307
1787msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
1788msgstr "Взимане на специфичен елемент от ключ-списък, индексирано с номера."
1789
1790#: ../gconf/gconftool.c:316
1791msgid ""
1792"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
1793"schema describes. Unique abbreviations OK."
1794msgstr ""
1795"Указване на вида на стойността на списъка, която се задава, или вида на "
1796"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1797
1798#: ../gconf/gconftool.c:317 ../gconf/gconftool.c:326 ../gconf/gconftool.c:335
1799msgid "int|bool|float|string"
1800msgstr "int|bool|float|string"
1801
1802#: ../gconf/gconftool.c:325
1803msgid ""
1804"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
1805"schema describes. Unique abbreviations OK."
1806msgstr ""
1807"Указване на вида на главата (car) от двойката, който се задава или вида на "
1808"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1809
1810#: ../gconf/gconftool.c:334
1811msgid ""
1812"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
1813"schema describes. Unique abbreviations OK."
1814msgstr ""
1815"Указване на вида на опашката (cdr) от двойката, който се задава, или вида на "
1816"стойностите, които схемата описва. Уникалните съкращения са позволени."
1817
1818#: ../gconf/gconftool.c:349
1819msgid "Specify a schema file to be installed"
1820msgstr "Указване на файл-схема за инсталиране"
1821
1822#: ../gconf/gconftool.c:350
1823msgid "FILENAME"
1824msgstr "ИМЕ НА ФАЙЛ"
1825
1826#: ../gconf/gconftool.c:358
1827msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
1828msgstr ""
1829"Указване на източник на настройки, който да се използва, вместо стандартния "
1830"път"
1831
1832#: ../gconf/gconftool.c:359
1833msgid "SOURCE"
1834msgstr "ИЗТОЧНИК"
1835
1836#: ../gconf/gconftool.c:367
1837msgid ""
1838"Access the config database directly, bypassing server. Requires that gconfd "
1839"is not running."
1840msgstr ""
1841"Директен достъп до базата данни с настройки. Сървърът се прескача. Не трябва "
1842"да има стартиран процес gconfd."
1843
1844#: ../gconf/gconftool.c:376
1845msgid ""
1846"Properly installs schema files on the command line into the database. "
1847"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1848"config source or set to the empty string to use the default."
1849msgstr ""
1850"Инсталиране на файловете-схеми от командния ред в базата данни. За да се "
1851"ползва различен от стандартния източник на настройки, той трябва да е "
1852"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
1853"използва стандартният източник."
1854
1855#: ../gconf/gconftool.c:385
1856msgid ""
1857"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
1858"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1859"config source or set to the empty string to use the default."
1860msgstr ""
1861"Деинсталиране на файловете-схеми от командния ред от базата данни. За да се "
1862"ползва различен от стандартния източник на настройки, той трябва да е "
1863"посочен в променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е празна, се "
1864"използва стандартният източник."
1865
1866#: ../gconf/gconftool.c:400
1867msgid ""
1868"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
1869"different types for keys on the command line."
1870msgstr ""
1871"Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на различни "
1872"видове стойности на ключовете на командния ред."
1873
1874#: ../gconf/gconftool.c:409
1875msgid ""
1876"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
1877"the directories on the command line."
1878msgstr ""
1879"Стресово изпитване на приложение чрез задаване и премахване на стойности на "
1880"ключове в папките на командния ред."
1881
1882#: ../gconf/gconftool.c:424
1883msgid ""
1884"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
1885"type."
1886msgstr ""
1887"Задаване на схема и записване върху диска. Използва се със --short-desc, --"
1888"long-desc, --owner, и --type."
1889
1890#: ../gconf/gconftool.c:433
1891msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
1892msgstr "Указване на кратко описание на схема"
1893
1894#: ../gconf/gconftool.c:434 ../gconf/gconftool.c:443
1895msgid "DESCRIPTION"
1896msgstr "ОПИСАНИЕ"
1897
1898#: ../gconf/gconftool.c:442
1899msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
1900msgstr "Указване на подробно описание на схема."
1901
1902#: ../gconf/gconftool.c:451
1903msgid "Specify the owner of a schema"
1904msgstr "Указване на собственик на схема"
1905
1906#: ../gconf/gconftool.c:452
1907msgid "OWNER"
1908msgstr "СОБСТВЕНИК"
1909
1910#: ../gconf/gconftool.c:460
1911msgid "Get the name of the schema applied to this key"
1912msgstr "Получаване на името на схемата присвоена на този ключ"
1913
1914#: ../gconf/gconftool.c:469
1915msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
1916msgstr ""
1917"Указване на името на схемата, последвано от ключа, на който да се присвои "
1918"схемата"
1919
1920#: ../gconf/gconftool.c:478
1921msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
1922msgstr "Премахване на всяко име на схема присвоена на дадените ключове"
1923
1924#: ../gconf/gconftool.c:493
1925msgid "Print version"
1926msgstr "Показване на версията"
1927
1928#: ../gconf/gconftool.c:502
1929msgid "[FILE...]|[KEY...]|[DIR...]"
1930msgstr "[ФАЙЛ...]|[КЛЮЧ...]|[ПАПКА...]"
1931
1932#: ../gconf/gconftool.c:562
1933msgid "- Tool to manipulate a GConf configuration"
1934msgstr " - инструмент за работа с настройки на GConf"
1935
1936#: ../gconf/gconftool.c:567
1937msgid "Client options:"
1938msgstr "Настройки на клиента:"
1939
1940#: ../gconf/gconftool.c:567
1941msgid "Show client options"
1942msgstr "Показване на настройките на клиента"
1943
1944#: ../gconf/gconftool.c:572
1945msgid "Key type options:"
1946msgstr "Настройки на вида на ключа:"
1947
1948#: ../gconf/gconftool.c:572
1949msgid "Show key type options"
1950msgstr "Показване на настройките на вида на ключа"
1951
1952#: ../gconf/gconftool.c:577
1953msgid "Load/Save options:"
1954msgstr "Настройки на зареждането/запазването:"
1955
1956#: ../gconf/gconftool.c:577
1957msgid "Show load/save options"
1958msgstr "Показване на настройките на зареждането/запазването"
1959
1960#: ../gconf/gconftool.c:582
1961msgid "Server options:"
1962msgstr "Настройки на сървъра:"
1963
1964#: ../gconf/gconftool.c:582
1965msgid "Show server options"
1966msgstr "Показване на настройките на сървъра"
1967
1968#: ../gconf/gconftool.c:587
1969msgid "Installation options:"
1970msgstr "Настройки за инсталация:"
1971
1972#: ../gconf/gconftool.c:587
1973msgid "Show installation options"
1974msgstr "Показване на настройките за инсталация"
1975
1976#: ../gconf/gconftool.c:592
1977msgid "Test options:"
1978msgstr "Настройки за тестване:"
1979
1980#: ../gconf/gconftool.c:592
1981msgid "Show test options"
1982msgstr "Показване на настройките за тестване"
1983
1984#: ../gconf/gconftool.c:597
1985msgid "Schema options:"
1986msgstr "Настройки на схема:"
1987
1988#: ../gconf/gconftool.c:597
1989msgid "Show schema options"
1990msgstr "Показване на настройките на схема"
1991
1992#: ../gconf/gconftool.c:606
1993#, c-format
1994msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1995msgstr ""
1996"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
1997"командата.\n"
1998
1999#: ../gconf/gconftool.c:634
2000msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
2001msgstr ""
2002"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
2003
2004#: ../gconf/gconftool.c:644
2005msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
2006msgstr ""
2007"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
2008
2009#: ../gconf/gconftool.c:651
2010msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
2011msgstr ""
2012"Не може едновременно да се получава вида и да се задава/премахва информация\n"
2013
2014#: ../gconf/gconftool.c:662
2015msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
2016msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
2017
2018#: ../gconf/gconftool.c:673
2019msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
2020msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
2021
2022#: ../gconf/gconftool.c:687
2023msgid ""
2024"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
2025"entries, --all-dirs, or --search-key\n"
2026msgstr ""
2027"--recursive-list не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-"
2028"entries, --all-dirs или --search-key\n"
2029
2030#: ../gconf/gconftool.c:701
2031msgid ""
2032"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
2033"all-dirs, or --search-key\n"
2034msgstr ""
2035"--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries, "
2036"--all-dirs или --search-key\n"
2037
2038#: ../gconf/gconftool.c:707
2039msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
2040msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
2041
2042#: ../gconf/gconftool.c:713
2043msgid "Must specify a type when setting a value\n"
2044msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида й\n"
2045
2046#: ../gconf/gconftool.c:721
2047msgid ""
2048"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
2049"--recursive-list, --get-list-size or --get-list-element\n"
2050msgstr ""
2051"--ignore-schema-defaults се използва само с --get, --all-entries, --dump, --"
2052"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
2053
2054#: ../gconf/gconftool.c:733 ../gconf/gconftool.c:746 ../gconf/gconftool.c:759
2055#: ../gconf/gconftool.c:773 ../gconf/gconftool.c:786 ../gconf/gconftool.c:799
2056#: ../gconf/gconftool.c:813
2057#, c-format
2058msgid "%s option must be used by itself.\n"
2059msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
2060
2061#: ../gconf/gconftool.c:822
2062msgid ""
2063"You must specify a config source with --config-source when using --direct\n"
2064msgstr ""
2065"Трябва да укажете източник на настройки с --config-source, когато използвате "
2066"--direct\n"
2067
2068#: ../gconf/gconftool.c:828
2069#, c-format
2070msgid "Failed to init GConf: %s\n"
2071msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
2072
2073#: ../gconf/gconftool.c:856
2074msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
2075msgstr ""
2076"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
2077
2078#: ../gconf/gconftool.c:863
2079msgid ""
2080"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
2081msgstr ""
2082"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL е зададена, не се деинсталират "
2083"схеми\n"
2084
2085#: ../gconf/gconftool.c:876
2086msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
2087msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
2088
2089#: ../gconf/gconftool.c:911
2090#, c-format
2091msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
2092msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
2093
2094#: ../gconf/gconftool.c:1198
2095#, c-format
2096msgid "Shutdown error: %s\n"
2097msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
2098
2099#: ../gconf/gconftool.c:1241
2100msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
2101msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
2102
2103#: ../gconf/gconftool.c:1272 ../gconf/gconftool.c:1433
2104#: ../gconf/gconftool.c:1699
2105#, c-format
2106msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
2107msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
2108
2109#: ../gconf/gconftool.c:1292 ../gconf/gconftool.c:1452
2110msgid "(no value set)"
2111msgstr "(няма зададена стойност)"
2112
2113#: ../gconf/gconftool.c:1342
2114msgid "Must specify a key pattern to search for.\n"
2115msgstr "Трябва да укажете шаблон за ключ, който да се търси.\n"
2116
2117#: ../gconf/gconftool.c:1391
2118msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
2119msgstr ""
2120"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
2121
2122#: ../gconf/gconftool.c:1758
2123#, c-format
2124msgid "Failed to spawn the config server (gconfd): %s\n"
2125msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
2126
2127#: ../gconf/gconftool.c:1787
2128msgid "Must specify a key or keys to get\n"
2129msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
2130
2131#: ../gconf/gconftool.c:1822
2132#, c-format
2133msgid "Type: %s\n"
2134msgstr "Вид: %s\n"
2135
2136#: ../gconf/gconftool.c:1823
2137#, c-format
2138msgid "List Type: %s\n"
2139msgstr "Вид списък: %s\n"
2140
2141#: ../gconf/gconftool.c:1824
2142#, c-format
2143msgid "Car Type: %s\n"
2144msgstr "Вид на глава (car): %s\n"
2145
2146#: ../gconf/gconftool.c:1825
2147#, c-format
2148msgid "Cdr Type: %s\n"
2149msgstr "Вид на опашка (cdr): %s\n"
2150
2151#: ../gconf/gconftool.c:1830
2152#, c-format
2153msgid "Default Value: %s\n"
2154msgstr "Стандартна стойност: %s\n"
2155
2156#: ../gconf/gconftool.c:1830 ../gconf/gconftool.c:1832
2157#: ../gconf/gconftool.c:1833 ../gconf/gconftool.c:1834
2158msgid "Unset"
2159msgstr "Без стойност"
2160
2161#: ../gconf/gconftool.c:1832
2162#, c-format
2163msgid "Owner: %s\n"
2164msgstr "Собственик: %s\n"
2165
2166#: ../gconf/gconftool.c:1833
2167#, c-format
2168msgid "Short Desc: %s\n"
2169msgstr "Кр. опис.: %s\n"
2170
2171#: ../gconf/gconftool.c:1834
2172#, c-format
2173msgid "Long Desc: %s\n"
2174msgstr "Подр. опис.: %s\n"
2175
2176#: ../gconf/gconftool.c:1843 ../gconf/gconftool.c:2067
2177#: ../gconf/gconftool.c:2101 ../gconf/gconftool.c:2146
2178#: ../gconf/gconftool.c:2291
2179#, c-format
2180msgid "No value set for `%s'\n"
2181msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
2182
2183#: ../gconf/gconftool.c:1847 ../gconf/gconftool.c:2071
2184#: ../gconf/gconftool.c:2105 ../gconf/gconftool.c:2150
2185#: ../gconf/gconftool.c:2295
2186#, c-format
2187msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
2188msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
2189
2190#: ../gconf/gconftool.c:1890 ../gconf/gconftool.c:1902
2191#, c-format
2192msgid "Don't understand type `%s'\n"
2193msgstr "Не може да се разбере вида „%s“\n"
2194
2195#: ../gconf/gconftool.c:1914
2196msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
2197msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
2198
2199#: ../gconf/gconftool.c:1934
2200#, c-format
2201msgid "No value to set for key: `%s'\n"
2202msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
2203
2204#: ../gconf/gconftool.c:1962
2205msgid "Cannot set schema as value\n"
2206msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
2207
2208#: ../gconf/gconftool.c:1972
2209msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
2210msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже видът на елементите\n"
2211
2212#: ../gconf/gconftool.c:1986
2213msgid ""
2214"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
2215msgstr ""
2216"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на главата и опашката "
2217"(car и cdr)\n"
2218
2219#: ../gconf/gconftool.c:2001
2220#, c-format
2221msgid "Error: %s\n"
2222msgstr "Грешка: %s\n"
2223
2224#: ../gconf/gconftool.c:2014 ../gconf/gconftool.c:3046
2225#, c-format
2226msgid "Error setting value: %s\n"
2227msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
2228
2229#: ../gconf/gconftool.c:2032
2230#, c-format
2231msgid "Error syncing: %s\n"
2232msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
2233
2234#: ../gconf/gconftool.c:2047
2235msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
2236msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
2237
2238#: ../gconf/gconftool.c:2091
2239msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
2240msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
2241
2242#: ../gconf/gconftool.c:2116 ../gconf/gconftool.c:2161
2243#, c-format
2244msgid "Key %s is not a list.\n"
2245msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
2246
2247#: ../gconf/gconftool.c:2136
2248msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
2249msgstr "Трябва да се определи ключ, от който елементът-списък да се вземе.\n"
2250
2251#: ../gconf/gconftool.c:2167
2252msgid "Must specify list index.\n"
2253msgstr "Трябва да се обозначи списъчен индекс.\n"
2254
2255#: ../gconf/gconftool.c:2174
2256msgid "List index must be non-negative.\n"
2257msgstr "Индексът на списъка трябва да е неотрицателен.\n"
2258
2259#: ../gconf/gconftool.c:2183
2260msgid "List index is out of bounds.\n"
2261msgstr "Индексът на списъка е извън граници.\n"
2262
2263#: ../gconf/gconftool.c:2209
2264msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
2265msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
2266
2267#: ../gconf/gconftool.c:2229
2268#, c-format
2269msgid "No schema known for `%s'\n"
2270msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
2271
2272#: ../gconf/gconftool.c:2262
2273#, c-format
2274msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
2275msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
2276
2277#: ../gconf/gconftool.c:2267
2278#, c-format
2279msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
2280msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
2281
2282#: ../gconf/gconftool.c:2274
2283#, c-format
2284msgid "No schema stored at '%s'\n"
2285msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
2286
2287#: ../gconf/gconftool.c:2277
2288#, c-format
2289msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
2290msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
2291
2292#: ../gconf/gconftool.c:2333
2293msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
2294msgstr ""
2295"Трябва да укажете име на схема последвано от име на ключ, на който да се "
2296"присвои схемата\n"
2297
2298#: ../gconf/gconftool.c:2340
2299#, c-format
2300msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
2301msgstr ""
2302"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
2303
2304#: ../gconf/gconftool.c:2358
2305msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
2306msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
2307
2308#: ../gconf/gconftool.c:2368
2309#, c-format
2310msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
2311msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
2312
2313#: ../gconf/gconftool.c:2393
2314msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
2315msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
2316
2317#: ../gconf/gconftool.c:2435
2318msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2319msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2320
2321#: ../gconf/gconftool.c:2455
2322msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2323msgstr "Видът на главата (car) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2324
2325#: ../gconf/gconftool.c:2475
2326msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2327msgstr "Видът на опашката (cdr) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2328
2329#: ../gconf/gconftool.c:2490
2330#, c-format
2331msgid "Error setting value: %s"
2332msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
2333
2334#: ../gconf/gconftool.c:2504
2335#, c-format
2336msgid "Error syncing: %s"
2337msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
2338
2339#: ../gconf/gconftool.c:2519
2340msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
2341msgstr ""
2342"Трябва да укажете една или повече папки, от които да се получава двойката "
2343"ключ/стойност.\n"
2344
2345#: ../gconf/gconftool.c:2533
2346msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
2347msgstr ""
2348"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
2349
2350#: ../gconf/gconftool.c:2544
2351#, c-format
2352msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
2353msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
2354
2355#: ../gconf/gconftool.c:2564
2356msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
2357msgstr ""
2358"Трябва да укажете един или повече ключове, чиито стойности рекурсивно да се "
2359"премахнат.\n"
2360
2361#: ../gconf/gconftool.c:2578
2362#, c-format
2363msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
2364msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
2365
2366#: ../gconf/gconftool.c:2598
2367msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
2368msgstr ""
2369"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
2370
2371#: ../gconf/gconftool.c:2632
2372#, c-format
2373msgid "Error listing dirs: %s\n"
2374msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
2375
2376#: ../gconf/gconftool.c:2768
2377msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
2378msgstr ""
2379"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да укажете както глава, така и опашка (<car> и <cdr>) "
2380"в двойка (<pair>)\n"
2381
2382#: ../gconf/gconftool.c:2795
2383#, c-format
2384msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
2385msgstr ""
2386"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под стойността <value> - "
2387"игнорира се\n"
2388
2389#: ../gconf/gconftool.c:2828
2390msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
2391msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
2392
2393#: ../gconf/gconftool.c:2834
2394#, c-format
2395msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
2396msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
2397
2398#: ../gconf/gconftool.c:2852
2399#, c-format
2400msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
2401msgstr ""
2402"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
2403
2404#: ../gconf/gconftool.c:2873
2405#, c-format
2406msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
2407msgstr ""
2408"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая „%"
2409"s“\n"
2410
2411#: ../gconf/gconftool.c:2895
2412#, c-format
2413msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
2414msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
2415
2416#: ../gconf/gconftool.c:2916
2417#, c-format
2418msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
2419msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
2420
2421#: ../gconf/gconftool.c:3025 ../gconf/gconftool.c:3567
2422#, c-format
2423msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
2424msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
2425
2426#: ../gconf/gconftool.c:3140
2427#, c-format
2428msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
2429msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
2430
2431#: ../gconf/gconftool.c:3149
2432#, c-format
2433msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
2434msgstr ""
2435"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък (list_type) за схема (%"
2436"s)\n"
2437
2438#: ../gconf/gconftool.c:3160 ../gconf/gconftool.c:3190
2439#: ../gconf/gconftool.c:3219
2440#, c-format
2441msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
2442msgstr ""
2443"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стандартната стойност „%s“ на "
2444"схемата (%s)\n"
2445
2446#: ../gconf/gconftool.c:3178
2447#, c-format
2448msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
2449msgstr ""
2450"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на главата или опашката (car "
2451"или cdr) за схема (%s)\n"
2452
2453#: ../gconf/gconftool.c:3203
2454msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
2455msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате стандартна стойност за схема\n"
2456
2457#: ../gconf/gconftool.c:3232
2458msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
2459msgstr ""
2460"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
2461
2462#: ../gconf/gconftool.c:3280 ../gconf/gconftool.c:3301
2463#: ../gconf/gconftool.c:3322 ../gconf/gconftool.c:3343
2464#, c-format
2465msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
2466msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
2467
2468#: ../gconf/gconftool.c:3297
2469#, c-format
2470msgid ""
2471"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2472msgstr ""
2473"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка (list_type) може да е само int, float, "
2474"string или bool, а не „%s“\n"
2475
2476#: ../gconf/gconftool.c:3318
2477#, c-format
2478msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2479msgstr ""
2480"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на главата (car_type) може да е само int, float, "
2481"string или bool, а не „%s“\n"
2482
2483#: ../gconf/gconftool.c:3339
2484#, c-format
2485msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2486msgstr ""
2487"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на опашката (cdr_type) може да е само int, float, "
2488"string или bool, а не „%s“\n"
2489
2490#: ../gconf/gconftool.c:3379
2491msgid "WARNING: empty <applyto> node"
2492msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
2493
2494#: ../gconf/gconftool.c:3382 ../gconf/gconftool.c:3640
2495#, c-format
2496msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
2497msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
2498
2499#: ../gconf/gconftool.c:3393
2500msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
2501msgstr ""
2502"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на списъка (<list_type>) за схема-списък\n"
2503
2504#: ../gconf/gconftool.c:3399
2505msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
2506msgstr ""
2507"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на главата (<car_type>) за схема-двойка\n"
2508
2509#: ../gconf/gconftool.c:3405
2510msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
2511msgstr ""
2512"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на опашката (<cdr_type>) за схема-двойка\n"
2513
2514#: ../gconf/gconftool.c:3434
2515msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
2516msgstr ""
2517"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
2518
2519#: ../gconf/gconftool.c:3440
2520#, c-format
2521msgid ""
2522"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
2523msgstr ""
2524"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество възли <locale> за локала „%s“, всички след първия "
2525"се игнорират\n"
2526
2527#: ../gconf/gconftool.c:3538
2528#, c-format
2529msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
2530msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
2531
2532#: ../gconf/gconftool.c:3575
2533#, c-format
2534msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
2535msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
2536
2537#: ../gconf/gconftool.c:3649
2538msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
2539msgstr "Трябва да има поне един запис <locale> в <schema>\n"
2540
2541#: ../gconf/gconftool.c:3684
2542#, c-format
2543msgid "WARNING: failed to install schema `%s' locale `%s': %s\n"
2544msgstr ""
2545"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2546
2547#: ../gconf/gconftool.c:3692
2548#, c-format
2549msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
2550msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
2551
2552#: ../gconf/gconftool.c:3702
2553#, c-format
2554msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s' locale `%s': %s\n"
2555msgstr ""
2556"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2557
2558#: ../gconf/gconftool.c:3710
2559#, c-format
2560msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
2561msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
2562
2563#: ../gconf/gconftool.c:3748
2564msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
2565msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
2566
2567#: ../gconf/gconftool.c:3789
2568#, c-format
2569msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
2570msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
2571
2572#: ../gconf/gconftool.c:3821
2573#, c-format
2574msgid "Failed to open `%s': %s\n"
2575msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
2576
2577#: ../gconf/gconftool.c:3828
2578#, c-format
2579msgid "Document `%s' is empty?\n"
2580msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
2581
2582#: ../gconf/gconftool.c:3840
2583#, c-format
2584msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
2585msgstr ""
2586"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
2587
2588#: ../gconf/gconftool.c:3853
2589#, c-format
2590msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
2591msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
2592
2593#: ../gconf/gconftool.c:3867
2594#, c-format
2595msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
2596msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
2597
2598#: ../gconf/gconftool.c:3888
2599#, c-format
2600msgid "Error syncing config data: %s"
2601msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
2602
2603#: ../gconf/gconftool.c:3904
2604msgid "Must specify some schema files to install\n"
2605msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
2606
2607#: ../gconf/gconftool.c:3932
2608#, c-format
2609msgid ""
2610"\n"
2611"%s\n"
2612msgstr ""
2613"\n"
2614"%s\n"
2615
2616#: ../gconf/gconftool.c:3952
2617#, c-format
2618msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
2619msgstr ""
2620"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
2621
2622#: ../gconf/gconftool.c:4078
2623msgid "Must specify some keys to break\n"
2624msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
2625
2626#: ../gconf/gconftool.c:4084
2627#, c-format
2628msgid ""
2629"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
2630"  %s\n"
2631msgstr ""
2632"Правят се опити да се забие програма чрез задаване на лоша стойност на "
2633"ключа:\n"
2634"  %s\n"
2635
2636#: ../gconf/gconftool.c:4102
2637msgid "Must specify some directories to break\n"
2638msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
2639
2640#: ../gconf/gconftool.c:4121
2641#, c-format
2642msgid ""
2643"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
2644"directory:\n"
2645"  %s\n"
2646msgstr ""
2647"Правят се опити да се забие програма, чрез задаване на лоши стойности на "
2648"ключовете в папка\n"
2649"  %s\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.