source: gnome/trunk/fast-user-switch-applet.trunk.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 21.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of fast-user-switching-applet.
2# Copyright (C) 2005, 2006 THE fast-user-switching-applet'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the fast-user-switching-applet package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: fast-user-switching-applet\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-11-02 00:29+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2006-11-02 00:29+0200\n"
13"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:1
21msgid "A menu to quickly switch between users"
22msgstr "Меню, чрез което бързо да се превключва между потребителите"
23
24#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:2 ../src/applet.c:346
25msgid "User Switcher"
26msgstr "Превключване на потребителите"
27
28#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.server.in.in.h:3
29msgid "User Switcher Applet Factory"
30msgstr "Фабрика за аплети за превключване на потребители"
31
32#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:1
33msgid "Edit Personal _Information"
34msgstr "Редактиране на личната _информация"
35
36#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:2
37msgid "_About"
38msgstr "_Относно"
39
40#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:3
41msgid "_Edit Users and Groups"
42msgstr "_Редактиране на потребители и групи"
43
44#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:4
45msgid "_Help"
46msgstr "_Помощ"
47
48#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:5
49msgid "_Preferences"
50msgstr "Н_астройки"
51
52#: ../data/GNOME_FastUserSwitchApplet.xml.h:6
53msgid "_Setup Login Screen"
54msgstr "Н_астройки на екрана за влизане"
55
56#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:1
57msgid "Display Style"
58msgstr "Стил на показване"
59
60#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:2
61msgid "Lock Screen After Switch"
62msgstr "Заключване на екрана след превключване"
63
64#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:3
65msgid "Show \"Login Window\" Menuitem"
66msgstr "Показване на обекта „Прозорец за влизане“"
67
68#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:4
69msgid "Show \"Other\" Menuitem"
70msgstr "Показване на обекта „Други“"
71
72#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:5
73msgid "Show Active Users Only"
74msgstr "Показване само на активните потребители"
75
76#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:6
77msgid ""
78"Specifies how to display the applet in the panel. Use \"username\" to "
79"display the current user's name, \"icon\" to show the people icon, or \"text"
80"\" to use the word `Users.'"
81msgstr ""
82"Определя как да се показва аплетът в панела. Използвайте „username“, за да "
83"се показва името на текущия потребител; „icon“, за да се показва иконата на "
84"човека; или „text“, за да се използва думата „Потребители“."
85
86#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:7
87msgid "Use Xnest"
88msgstr "Използване на Xnest"
89
90#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:8
91msgid ""
92"When to show the \"Login Window\" item. Possible values include: \"always\" "
93"to always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
94"default) to show the item when the applet is in Xnest mode."
95msgstr ""
96"Кога да се показва обектът „Прозорец за влизане“. Възможните стойности са: "
97"„always“, за да се показва винаги; „never“, за да не се показва никога; и "
98"„auto“ (по подразбиране), за да показва само в режим на Xnest."
99
100#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:9
101msgid ""
102"When to show the \"Other\" item. Possible values include: \"always\" to "
103"always show the item, \"never\" to never show the item, and \"auto\" (the "
104"default) to show the item when the applet is in console (not Xnest) mode."
105msgstr ""
106"Кога да се показва обектът „Други“. Възможните стойности са: „always“, за да "
107"се показва винаги; „never“, за да не се показва никога; и „auto“ (по "
108"подразбиране), за да показва само в режим Xnest."
109
110#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:10
111msgid ""
112"Whether or not to create new Xnest windows instead of spawning new consoles "
113"when switching users."
114msgstr ""
115"Дали да се създават нови прозорци на Xnest, вместо да се създават нови "
116"конзоли, при превключването на потребител."
117
118#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:11
119msgid ""
120"Whether or not to lock the screen after switching to a different console."
121msgstr "Дали екранът да се заключва след превключването към различна конзола."
122
123#: ../data/fast-user-switch-applet.schemas.in.h:12
124msgid "Whether to show only users who are currently logged in, or all users."
125msgstr ""
126"Дали да се показват потребители, които са влезнали или всички потребители."
127
128#: ../data/ui.glade.h:1
129msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Multiple Logins Found</span>"
130msgstr ""
131"<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Открити са множество влизания</span>"
132
133#: ../data/ui.glade.h:2
134msgid "Appearance"
135msgstr "Външен вид"
136
137#: ../data/ui.glade.h:3 ../src/applet.c:1997
138msgid "Continue"
139msgstr "Продължаване"
140
141#: ../data/ui.glade.h:4
142msgid "Create new logins in _nested windows"
143msgstr "Създаване на нови влизания във вложени прозорци"
144
145#: ../data/ui.glade.h:5
146msgid "Details"
147msgstr "Подробности"
148
149#: ../data/ui.glade.h:6
150msgid "Multiple Logins Found - User Switcher"
151msgstr "Открити са множество влизания в системата"
152
153#: ../data/ui.glade.h:7
154msgid "Options"
155msgstr "Опции"
156
157#: ../data/ui.glade.h:8
158msgid "Some preferences have been locked by the system adminstrator."
159msgstr "Някои настройки са заключени от системния администратор."
160
161#: ../data/ui.glade.h:9 ../src/applet.c:2022
162msgid ""
163"The user you want to switch to is logged in multiple times on this computer. "
164"Which login do you want to switch to?"
165msgstr ""
166"Потребителят, към който искате да превключите, е влезнал множество пъти на "
167"този компютър. Към кое влизане желаете да превключите?"
168
169#: ../data/ui.glade.h:10
170msgid "Use the `people' icon for the menu title"
171msgstr "Използване на иконата за хора, като заглавие на менюто"
172
173#: ../data/ui.glade.h:11
174msgid "Use the current user's name for the menu title"
175msgstr "Използване на името на текущия потребител за заглавие на менюто."
176
177#: ../data/ui.glade.h:12
178msgid "Use the word `Users' as the menu title"
179msgstr "Използване на думата „Потребители“, като заглавие на менюто"
180
181#: ../data/ui.glade.h:13
182msgid "User Switcher Error"
183msgstr "Превключване между потребители - Грешка"
184
185#: ../data/ui.glade.h:14
186msgid "User Switcher Preferences"
187msgstr "Настройки на превключвателя"
188
189#: ../data/ui.glade.h:15 ../src/applet.c:469 ../src/applet.c:476
190#: ../src/applet.c:1381 ../src/applet.c:1386 ../src/applet.c:1399
191#: ../src/applet.c:1404
192msgid "Users"
193msgstr "Потребители"
194
195#: ../data/ui.glade.h:16
196msgid ""
197"When a new login must be created to switch users, create it in a window "
198"instead of on a new screen"
199msgstr ""
200"Когато трябва да бъде създадено ново влизане в системата при превключването "
201"между потребители, да се създаде в прозорец, вместо на нов екран."
202
203#: ../data/ui.glade.h:17
204msgid ""
205"When changing to a different display, activate the screensaver for this "
206"display."
207msgstr ""
208"При сменянето към различен дисплей да се активира предпазителя на екрана на "
209"този дисплей."
210
211#: ../data/ui.glade.h:18
212msgid "_Lock the screen after switching users"
213msgstr "Заключване на екрана след превключване на потребителя"
214
215#: ../src/applet.c:540
216msgid "Other"
217msgstr "Други"
218
219#: ../src/applet.c:553
220msgid "Login Window"
221msgstr "Прозорец за влизане"
222
223#: ../src/applet.c:1139
224msgid ""
225"The Fast User Switch Applet is free software; you can redistribute it and/or "
226"modify it under the terms of the GNU General Public License as published by "
227"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
228"option) any later version."
229msgstr ""
230"Аплетът Fast User Switch е свободен софтуер; можете да го разпространявате и/"
231"или променяте под същите условия на лиценза Гну Общ Публичен Лиценз както е "
232"публикуван от Free Software Foundation; или версия 2 на същия Лиценз, или "
233"(по ваш избор) всяка по-нова версия."
234
235#: ../src/applet.c:1143
236msgid ""
237"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
238"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
239"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for "
240"more details."
241msgstr ""
242"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезен, но БЕЗ "
243"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
244"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на ГНУ."
245
246#: ../src/applet.c:1147
247msgid ""
248"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
249"this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
250"Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA "
251msgstr ""
252"Заедно с тази програма трябва да сте получили копие на лиценза Общ публичен "
253"лиценз на ГНУ. Ако не сте, пишете на Free Software Foundation, Inc. 59 "
254"Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA"
255
256#: ../src/applet.c:1157
257msgid "Fast User Switch Applet"
258msgstr "Аплет за бързо превключване на потребители"
259
260#: ../src/applet.c:1161
261msgid "A menu to quickly switch between users."
262msgstr "Меню, чрез което бързо да се превключва между потребителите."
263
264#: ../src/applet.c:1165
265msgid "translator-credits"
266msgstr ""
267"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
268"\n"
269"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
270"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
271"Докладвайте за грешки на https://gnome.cult.bg/bugs"
272
273#: ../src/applet.c:1991
274msgid "Multiple Logins Found - Fast User-Switch"
275msgstr "Открити са множество влизания в системата"
276
277#: ../src/applet.c:2021
278msgid "Multiple Logins Found"
279msgstr "Открити са множество влизания"
280
281#: ../src/applet.c:2039
282#, c-format
283msgid "%s in a nested window on console %d"
284msgstr "%s във вложен прозорец на конзола %d"
285
286#: ../src/applet.c:2043
287#, c-format
288msgid "%s on console %d"
289msgstr "%s на конзола %d"
290
291#: ../src/applet.c:2085
292msgid "Display Manager Unavailable"
293msgstr "Програмата за управление на дисплеи не е налична"
294
295#: ../src/applet.c:2086
296msgid ""
297"In order for the User Selector to function properly, the GNOME Display "
298"Manager must be running, but it is not."
299msgstr ""
300"За да може изборът на потребители да оперира правилно, GDM трябва да е "
301"пуснат, но в момента той не е."
302
303#: ../src/applet.c:2090
304msgid "Multiple Consoles Not Supported"
305msgstr "Не се поддържат множество конзоли"
306
307#: ../src/applet.c:2091
308msgid "This system does not support multiple graphical login screens."
309msgstr "Тази система не поддържа екрани за множество графични влизания."
310
311#: ../src/applet.c:2096
312msgid "Too Many Sessions"
313msgstr "Прекалено много сесии"
314
315#: ../src/applet.c:2097
316msgid ""
317"There are currently too many sessions running to create a new one. Someone "
318"must log out, or the system configuration must be changed to allow for more."
319msgstr ""
320"В момента има прекалено много работещи сесии и не може да се създават нови. "
321"Някой трябва да излезе от системата или настройките й трябва да се променят, "
322"за да се позволят повече сесии."
323
324#: ../src/applet.c:2103
325msgid "Graphical System Error"
326msgstr "Грешка на графичната система"
327
328#: ../src/applet.c:2104
329msgid ""
330"The graphical interface did not properly start, which is needed for "
331"graphical logins. It is likely that the X Window System or GDM is not "
332"properly configured."
333msgstr ""
334"Графичният интерфейс не се стартира правилно, а той е нужен за графичните "
335"влизания в системата. Твърде е вероятно или X сървърът, или GDM да са лошо "
336"конфигурирани."
337
338#: ../src/applet.c:2109
339msgid "Permissions Error"
340msgstr "Грешки с правата за достъп"
341
342#: ../src/applet.c:2110
343msgid ""
344"Your user does not have permissions to create additional logins.  Check your "
345"<i>~/.Xauthority</i> setup."
346msgstr ""
347"Вашият потребител няма правата да създава допълнителни влизания. Проверете "
348"настройките на Вашия файл <i>~/.Xauthority</i>."
349
350#: ../src/applet.c:2255
351msgid "Missing Required File"
352msgstr "Липсва нужен файл"
353
354#: ../src/applet.c:2257
355#, c-format
356msgid ""
357"The User Selector's interfaces file, `%s', could not be opened. It is likely "
358"that this application was not properly installed or configured."
359msgstr ""
360"Файлът за интерфейси на избора на потребители, „%s“, не може да бъде "
361"отворен. Твърде вероятно е програмата да не е правилно инсталирана или "
362"конфигурирана."
363
364#: ../src/applet.c:2333
365#, c-format
366msgid "Can't lock screen: %s"
367msgstr "Екранът не може да се заключи: %s"
368
369#: ../src/applet.c:2347
370#, c-format
371msgid "Can't temporarily set screensaver to blank screen: %s"
372msgstr "Предпазителят не може временно да затъмни екрана: %s"
373
374#: ../src/fusa-display.c:119 ../src/fusa-user.c:150
375msgid "Manager"
376msgstr "Мениджър"
377
378#: ../src/fusa-display.c:120
379msgid "The manager which owns this object."
380msgstr "Мениджърът, който притежава този обект."
381
382#: ../src/fusa-display.c:127
383msgid "Name"
384msgstr "Име"
385
386#: ../src/fusa-display.c:128
387msgid "The name of the X11 display this object refers to."
388msgstr "Името на дисплея, към който този обект се обръща"
389
390#: ../src/fusa-display.c:134 ../src/fusa-user-menu-item.c:163
391msgid "User"
392msgstr "Потребител"
393
394#: ../src/fusa-display.c:135
395msgid "The user currently logged in on this virtual terminal."
396msgstr "Потребителят, който в момента е включен към този виртуален терминал."
397
398#: ../src/fusa-display.c:141
399msgid "Console"
400msgstr "Конзола"
401
402#: ../src/fusa-display.c:142
403msgid "The number of the virtual console this display can be found on, or %-1."
404msgstr ""
405"Номерът на виртуалната конзола, на която може да бъде открит този дисплей "
406"или %-1."
407
408#: ../src/fusa-display.c:148
409msgid "Nested"
410msgstr "Вложен"
411
412#: ../src/fusa-display.c:149
413msgid "Whether or not this display is a windowed (Xnest) display."
414msgstr "Дали този дисплей е вложен в прозорец (Xnest) или не"
415
416#: ../src/fusa-manager.c:1035
417msgid "The display manager could not be contacted for unknown reasons."
418msgstr ""
419"Няма връзка с програмата за управление на дисплеи поради непознати причини."
420
421#: ../src/fusa-manager.c:1042
422msgid "The display manager is not running or too old."
423msgstr ""
424"Програмата за управление на дисплеи не е стартирана или е твърде стара."
425
426#: ../src/fusa-manager.c:1045
427msgid "The configured limit of flexible servers has been reached."
428msgstr "Достигнат е текущият лимит на гъвкави сървъри."
429
430#: ../src/fusa-manager.c:1048
431msgid "There was an unknown error starting X."
432msgstr "Имаше непозната грешка при стартирането на X."
433
434#: ../src/fusa-manager.c:1051
435msgid "The X server failed to finish starting."
436msgstr "Х сървърът не успя да завърши стартирането си."
437
438#: ../src/fusa-manager.c:1054
439msgid "There are too many X sessions running."
440msgstr "Има прекалено много работещи сесии на X."
441
442#: ../src/fusa-manager.c:1057
443msgid "The nested X server (Xnest) cannot connect to your current X server."
444msgstr "Вложеният X сървър (Xnest) не може да се свърже с текущия X сървър."
445
446#: ../src/fusa-manager.c:1060
447msgid "The X server in the GDM configuration could not be found."
448msgstr "Х сървърът в конфигурацията на GDM не може да бъде открит."
449
450#: ../src/fusa-manager.c:1063
451msgid ""
452"Trying to set an unknown logout action, or trying to set a logout action "
453"which is not available."
454msgstr "Опит за задаване на непознато или липсващо действие за изход."
455
456#: ../src/fusa-manager.c:1066
457msgid "Virtual terminals not supported."
458msgstr "Не се поддържат виртуални терминали."
459
460#: ../src/fusa-manager.c:1069
461msgid "Invalid virtual terminal number."
462msgstr "Невалиден номер на виртуален терминал."
463
464#: ../src/fusa-manager.c:1072
465msgid "Trying to update an unsupported configuration key."
466msgstr "Опит да се обнови неподдържан конфигурационен ключ."
467
468#: ../src/fusa-manager.c:1075
469msgid "~/.Xauthority file badly configured or missing."
470msgstr "Файлът ~/.Xauthority липсва или е с неправилно съдържание."
471
472#: ../src/fusa-manager.c:1078
473msgid "Too many messages were sent to the display manager, and it hung up."
474msgstr ""
475"На програмата за управление на дисплеи бяха изпратени прекалено много "
476"съобщения и тя заби."
477
478#: ../src/fusa-manager.c:1082
479msgid "The display manager sent an unknown error message."
480msgstr "Програмата за управление на дисплеи изпрати непознат код за грешка."
481
482#: ../src/fusa-user-menu-item.c:164
483msgid "The user this menu item represents."
484msgstr "Потребителят, представян от този обект от менюто."
485
486#: ../src/fusa-user-menu-item.c:171
487msgid "Icon Size"
488msgstr "Размер на иконата"
489
490#: ../src/fusa-user-menu-item.c:172
491msgid "The size of the icon to use."
492msgstr "Размерът на използваната икона."
493
494#: ../src/fusa-user-menu-item.c:178
495msgid "Indicator Size"
496msgstr "Размер на индикатора"
497
498#: ../src/fusa-user-menu-item.c:179
499msgid "Size of check indicator"
500msgstr "Размер на индикатора за проверка"
501
502#: ../src/fusa-user-menu-item.c:184
503msgid "Indicator Spacing"
504msgstr "Отстояние до индикатора"
505
506#: ../src/fusa-user-menu-item.c:185
507msgid "Space between the username and the indicator"
508msgstr "Разстоянието между името на потребителя и индикатора"
509
510#: ../src/fusa-user.c:151
511msgid "The user manager object this user is controlled by."
512msgstr "Обектът на управлението, който контролира този потребител"
513
514#: ../src/fusa-utils.c:80
515msgid "Show Details"
516msgstr "Показване на подробности"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.