source: gnome/trunk/ekiga.trunk.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 141.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of ekiga.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 THE ekiga'S COPYRIGHT HOLDER
3# This file is distributed under the same license as the ekiga package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@dir.bg>, 2004, 2005, 2006.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
6# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
7# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006.
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: ekiga HEAD\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2006-11-03 09:23+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2006-11-03 09:23+0200\n"
15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../ekiga.desktop.in.in.h:1
23msgid "Ekiga Softphone"
24msgstr "Телефон по Интернет - Ekiga"
25
26#: ../ekiga.desktop.in.in.h:2
27msgid "IP Telephony, VoIP and Video Conferencing"
28msgstr "Телефония по IP, VoIP и видео конференции"
29
30#: ../ekiga.desktop.in.in.h:3
31msgid "Talk to people over the Internet"
32msgstr "Разговор с хора по Интернет"
33
34#: ../ekiga.schemas.in.in.h:1
35msgid "0: 56Kbps, 1: ISDN, 2:DSL, 3: LAN, 4: Custom"
36msgstr "0: 56Kbps, 1: ISDN, 2:DSL, 3: LAN, 4: Избрана от потребителя скорост"
37
38#: ../ekiga.schemas.in.in.h:2
39msgid "Address of public IP detector"
40msgstr "Адрес на публичен детектор на IP"
41
42#: ../ekiga.schemas.in.in.h:3
43msgid "Alternative audio output device"
44msgstr "Допълнително изходно звуково устройство"
45
46#: ../ekiga.schemas.in.in.h:4
47msgid "Always forward calls to the given host"
48msgstr "Обажданията винаги да се прехвърлят към посочения хост"
49
50#: ../ekiga.schemas.in.in.h:5
51msgid "Audio input device"
52msgstr "Входно звуково устройство"
53
54#: ../ekiga.schemas.in.in.h:6
55msgid "Audio output device"
56msgstr "Изходно звуково устройство"
57
58#: ../ekiga.schemas.in.in.h:7
59msgid "Audio plugin"
60msgstr "Звукова приставка"
61
62#: ../ekiga.schemas.in.in.h:8
63msgid "Automatic echo cancellation"
64msgstr "Автоматично махане на ехото"
65
66#: ../ekiga.schemas.in.in.h:9 ../src/gui/preferences.cpp:532
67msgid ""
68"Automatically reject or forward incoming calls if no answer is given after "
69"the specified amount of time (in seconds)"
70msgstr ""
71"Автоматично отказване или прехвърляне на входящи обаждания, ако няма отговор "
72"в рамките на посочения брой секунди"
73
74#: ../ekiga.schemas.in.in.h:10
75msgid ""
76"Automatically switch to fullscreen for images displayed in the main GUI at "
77"the beginning of the call"
78msgstr ""
79"Автоматично превключване към режим на цял екран за изображения показвани в "
80"главния прозорец в началото на обаждането"
81
82#: ../ekiga.schemas.in.in.h:11
83msgid "Calls history"
84msgstr "История на обажданията"
85
86#: ../ekiga.schemas.in.in.h:12
87msgid "Change the main window panel section"
88msgstr "Промяна на секцията за панела на основния прозарец"
89
90#: ../ekiga.schemas.in.in.h:13
91msgid "Clear inactive calls"
92msgstr "Изчистване на неактивните обаждания"
93
94#: ../ekiga.schemas.in.in.h:14
95msgid ""
96"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
97"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
98"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
99"versions of Netmeeting"
100msgstr ""
101"Връзката ще бъде осъществена в режим „Бързо набиране“. Това е нов начин за "
102"по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
103"Netmeeting. Ползването му, както и на тунелирането по H.245, може да забие "
104"някои версии на Netmeeting"
105
106#: ../ekiga.schemas.in.in.h:15
107msgid "Country code"
108msgstr "Код на страната"
109
110#: ../ekiga.schemas.in.in.h:16
111msgid "DTMF sending"
112msgstr "Изпращане на DTMF"
113
114#: ../ekiga.schemas.in.in.h:17
115msgid "Display a popup window when receiving a call"
116msgstr "Показване на прозорец при получаване на обаждане"
117
118#: ../ekiga.schemas.in.in.h:18
119msgid "Enable 'Fast Start'"
120msgstr "Включване на „Бързо набиране“"
121
122#: ../ekiga.schemas.in.in.h:19
123msgid "Enable H.245 tunneling"
124msgstr "Включване на тунелиране по H.245"
125
126#: ../ekiga.schemas.in.in.h:20
127msgid "Enable IP checking"
128msgstr "Включване на проверка на адрес (IP)"
129
130#: ../ekiga.schemas.in.in.h:21
131msgid "Enable bilinear filtering on displayed video"
132msgstr "Включване на билинейно филтриране за показваното видео"
133
134#: ../ekiga.schemas.in.in.h:22
135msgid "Enable early H.245"
136msgstr "Включване на ранен H.245"
137
138#: ../ekiga.schemas.in.in.h:23
139msgid "Enable echo cancelation"
140msgstr "Включване на премахването на ехото"
141
142#: ../ekiga.schemas.in.in.h:24
143msgid ""
144"Enable or disable bilinear interpolation when rendering video images (this "
145"has no effect in fullscreen mode)"
146msgstr ""
147"Включване или изключване на билинейната интерполация на видео изображението "
148"(настройката няма значение в режим на цял екран)"
149
150#: ../ekiga.schemas.in.in.h:25
151msgid "Enable silence detection"
152msgstr "Включване на откриването на тишина"
153
154#: ../ekiga.schemas.in.in.h:26
155msgid "Enable video support"
156msgstr "Включване на поддръжката на видео"
157
158#: ../ekiga.schemas.in.in.h:27
159msgid ""
160"Enter a valid URL to connect to a web application that outputs the public IP "
161"of your host"
162msgstr ""
163"Въведете валиден адрес за връзка към програма работеща през уеб, която "
164"показва публичния адрес (IP) на Вашия хост"
165
166#: ../ekiga.schemas.in.in.h:28
167msgid ""
168"Enter the number of seconds after which Ekiga should try refreshing the NAT "
169"binding when STUN is being used"
170msgstr ""
171"Въведете броя секунди, които Ekiga трябва да изчака преди обновяване на "
172"правилата за NAT при използване на STUN"
173
174#: ../ekiga.schemas.in.in.h:29
175msgid ""
176"Enter the public IP of your NAT/PAT router if you want to use IP translation"
177msgstr ""
178"Въведете публичния адрес по IP на Вашия маршрутизатор с NAT/PAT, ако искате "
179"да има преобразуване на адреси по IP"
180
181#: ../ekiga.schemas.in.in.h:30 ../src/gui/preferences.cpp:427
182msgid "Enter your first name"
183msgstr "Въведете собственото си име"
184
185#: ../ekiga.schemas.in.in.h:31
186msgid "Enter your last name"
187msgstr "Въведете фамилията си"
188
189#: ../ekiga.schemas.in.in.h:32
190msgid "First name"
191msgstr "Собствено име"
192
193#: ../ekiga.schemas.in.in.h:33
194msgid "Forward calls to host"
195msgstr "Прехвърляне на обаждания към хост"
196
197#: ../ekiga.schemas.in.in.h:34
198msgid "Forward calls to the given host if busy"
199msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при заето"
200
201#: ../ekiga.schemas.in.in.h:35
202msgid "Forward calls to the given host if no answer"
203msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост при липса на отговор"
204
205#: ../ekiga.schemas.in.in.h:36
206msgid "Gateway/proxy host"
207msgstr "Адрес на шлюз/посредник"
208
209# FIXME
210#: ../ekiga.schemas.in.in.h:37 ../src/gui/preferences.cpp:477
211msgid ""
212"If enabled, Ekiga will start hidden provided that the notification area is "
213"present in the GNOME panel"
214msgstr ""
215"Ако е включено, а зоната за уведомяване на Gnome работи, Ekiga ще се "
216"стартира скрита"
217
218#: ../ekiga.schemas.in.in.h:38
219msgid ""
220"If enabled, a popup window will be displayed when receiving an incoming call"
221msgstr ""
222"Ако е включено, изскачащ прозорец ще Ви уведомява за входящите обаждания"
223
224#: ../ekiga.schemas.in.in.h:39
225msgid ""
226"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
227"specified in the field below"
228msgstr ""
229"Ако е включено, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
230"определен в полето долу"
231
232#: ../ekiga.schemas.in.in.h:40
233msgid ""
234"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
235"specified in the field below if you already are in a call or if you are in "
236"Do Not Disturb mode"
237msgstr ""
238"Ако е включено и вече сте отговорили на обаждане или сте в режим „Не ме "
239"безпокойте“, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста "
240"определен в полето долу"
241
242#: ../ekiga.schemas.in.in.h:41
243msgid ""
244"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
245"specified in the field below if you do not answer the call"
246msgstr ""
247"Ако е включено, обажданията, на които не отговорите, ще бъдат прехвърлени "
248"към хоста, който е определен в полето долу"
249
250#: ../ekiga.schemas.in.in.h:42
251msgid "If enabled, allows video during calls"
252msgstr "Ако е включено, видеото е позволено по време на обаждане"
253
254#: ../ekiga.schemas.in.in.h:43 ../src/gui/preferences.cpp:530
255msgid ""
256"If enabled, calls for which no audio and video has been received in the last "
257"30 seconds are automatically cleared"
258msgstr ""
259"Ако е включено, обаждания, при които през последните 30 секунди няма получен "
260"звук или картина, ще се изчистват автоматично"
261
262#: ../ekiga.schemas.in.in.h:44
263msgid "If enabled, use echo cancelation"
264msgstr "Ако е включено, ехото се маха автоматично"
265
266#: ../ekiga.schemas.in.in.h:45
267msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it"
268msgstr "Ако е включено, тишината се открива с кодерите, които поддържат това"
269
270#: ../ekiga.schemas.in.in.h:46
271msgid "Incoming call mode"
272msgstr "Режим на входящи обаждания"
273
274#: ../ekiga.schemas.in.in.h:47
275msgid "Kind of network selected in the druid"
276msgstr "Вид мрежа избрана в помощника"
277
278#: ../ekiga.schemas.in.in.h:48
279msgid "Last name"
280msgstr "Последно име"
281
282#: ../ekiga.schemas.in.in.h:49
283msgid "Listen port"
284msgstr "Порт, на който да се слуша"
285
286#: ../ekiga.schemas.in.in.h:50
287msgid "Local video window size"
288msgstr "Големина на локалния видео прозорец"
289
290#: ../ekiga.schemas.in.in.h:51
291msgid "Maximum jitter buffer"
292msgstr "Максимален защитен буфер"
293
294#: ../ekiga.schemas.in.in.h:52
295msgid "Maximum video bandwidth"
296msgstr "Максимална широчина на лентата за видео"
297
298#: ../ekiga.schemas.in.in.h:53
299msgid "Minimum jitter buffer"
300msgstr "Минимален защитен буфер"
301
302#: ../ekiga.schemas.in.in.h:54
303msgid "Minimum transmitted video quality"
304msgstr "Минимално качество на предаване на видео"
305
306#: ../ekiga.schemas.in.in.h:55
307msgid "NAT Binding Timeout"
308msgstr "Максимално време за свързване към NAT"
309
310#: ../ekiga.schemas.in.in.h:56
311msgid "No answer timeout"
312msgstr "Време, след което се счита, че е нямало отговор"
313
314#: ../ekiga.schemas.in.in.h:57
315msgid "Number of frames for G.711"
316msgstr "Брой кадри за G.711"
317
318#: ../ekiga.schemas.in.in.h:58
319msgid "Number of frames for GSM"
320msgstr "Брой кадри за GSM"
321
322#: ../ekiga.schemas.in.in.h:59
323msgid "Number of frames transmitted in each packet for the G.711 codec"
324msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет на кодера за G.711"
325
326#: ../ekiga.schemas.in.in.h:60
327msgid "Number of frames transmitted in each packet for the GSM codec"
328msgstr "Брой кадри предадени с всеки пакет на кодера за GSM"
329
330#: ../ekiga.schemas.in.in.h:61
331msgid "Outbound Proxy"
332msgstr "Изходящ посредник"
333
334#: ../ekiga.schemas.in.in.h:62
335msgid "Output device type"
336msgstr "Вид на изходното устройство"
337
338#: ../ekiga.schemas.in.in.h:63 ../src/gui/preferences.cpp:485
339msgid "Place windows displaying video above other windows during calls"
340msgstr ""
341"Прозорците с видео картината да са над всички останали по време на обаждания"
342
343#: ../ekiga.schemas.in.in.h:64 ../src/gui/preferences.cpp:1527
344msgid "Play busy tone"
345msgstr "Пускане на сигнал за заето"
346
347#: ../ekiga.schemas.in.in.h:65 ../src/gui/preferences.cpp:1518
348msgid "Play ring tone"
349msgstr "Пускане на сигнал за звънене"
350
351#: ../ekiga.schemas.in.in.h:66 ../src/gui/preferences.cpp:1509
352msgid "Play sound on incoming calls"
353msgstr "Пускане на звук при входящо обаждане"
354
355#: ../ekiga.schemas.in.in.h:67
356msgid "Play sound on new message"
357msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
358
359#: ../ekiga.schemas.in.in.h:68
360msgid "Play sound on new voice mail"
361msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
362
363#: ../ekiga.schemas.in.in.h:69
364msgid "Position of the local video window"
365msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
366
367#: ../ekiga.schemas.in.in.h:70
368msgid "Position on the screen of the PC-To-Phone window"
369msgstr "Позицията на екрана на прозореца за „компютър към телефон“"
370
371#: ../ekiga.schemas.in.in.h:71
372msgid "Position on the screen of the address book window"
373msgstr "Позицията на екрана на прозореца с указателя"
374
375#: ../ekiga.schemas.in.in.h:72
376msgid "Position on the screen of the audio settings window"
377msgstr "Позицията на екрана на прозореца за звуковите настройки"
378
379#: ../ekiga.schemas.in.in.h:73
380msgid "Position on the screen of the chat window"
381msgstr "Позицията на екрана на прозореца за съобщения"
382
383#: ../ekiga.schemas.in.in.h:74
384msgid "Position on the screen of the druid window"
385msgstr "Позиция на екрана за прозореца с помощника за настройките"
386
387#: ../ekiga.schemas.in.in.h:75
388msgid "Position on the screen of the log window"
389msgstr "Позицията на екрана на прозореца с журнала"
390
391#: ../ekiga.schemas.in.in.h:76
392msgid "Position on the screen of the main window"
393msgstr "Позицията на екрана на главния прозорец"
394
395#: ../ekiga.schemas.in.in.h:77
396msgid "Position on the screen of the preferences window"
397msgstr "Позицията на екрана на прозореца за настройките"
398
399#: ../ekiga.schemas.in.in.h:78
400msgid "Position on the screen of the video settings window"
401msgstr "Позицията на екрана за видео настройките"
402
403#: ../ekiga.schemas.in.in.h:79
404msgid "Public IP of the NAT/PAT router"
405msgstr "Публичен адрес по IP на маршрутизатора за NAT/PAT"
406
407#: ../ekiga.schemas.in.in.h:80
408msgid "Registration timeout"
409msgstr "Време, след което се счита, че регистрирането е неуспешно"
410
411#: ../ekiga.schemas.in.in.h:81
412msgid "Remote video window position"
413msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
414
415#: ../ekiga.schemas.in.in.h:82
416msgid "Remote video window size"
417msgstr "Размер на прозореца за отдалечената видео картина"
418
419#: ../ekiga.schemas.in.in.h:83
420msgid "Revision of the schema file"
421msgstr "Версия на файла със схема"
422
423#: ../ekiga.schemas.in.in.h:84
424msgid "Roster view saving group status"
425msgstr "Изгледът за списъка запазва състоянието на групата"
426
427#: ../ekiga.schemas.in.in.h:85
428msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events."
429msgstr "Избор на алтернативно изходно звуково устройство за звуковите ефекти."
430
431#: ../ekiga.schemas.in.in.h:86 ../src/gui/preferences.cpp:884
432msgid "Select the audio input device to use"
433msgstr "Избор на входното звуково устройство"
434
435#: ../ekiga.schemas.in.in.h:87 ../src/gui/preferences.cpp:877
436msgid "Select the audio output device to use"
437msgstr "Избор на изходното звуково устройство"
438
439#: ../ekiga.schemas.in.in.h:88 ../src/gui/preferences.cpp:745
440msgid ""
441"Select the desired method for NAT traversal (STUN is strongly suggested)"
442msgstr "Предпочитан метод за преминаване през NAT (силно се препоръчва STUN)"
443
444#: ../ekiga.schemas.in.in.h:89 ../src/gui/preferences.cpp:956
445msgid ""
446"Select the format for video cameras (does not apply to most USB cameras)"
447msgstr "Избор на формата за видео камерите (не важи за повечето камери с USB)"
448
449#: ../ekiga.schemas.in.in.h:90
450msgid ""
451"Select the transmitted video size: Small (QCIF 176x144) or Large (CIF "
452"352x288)"
453msgstr ""
454"Избор на размера на предаваната видео картина: нормален (QCIF 176x144) или "
455"голям (CIF 352x288)"
456
457#: ../ekiga.schemas.in.in.h:91 ../src/gui/preferences.cpp:948
458msgid ""
459"Select the video input device to use. If an error occurs when using this "
460"device a test picture will be transmitted."
461msgstr ""
462"Избор на входното видео устройство, което да се използва. Ако се появи "
463"грешка при използването на това устройство, ще се появи тестова картина."
464
465#: ../ekiga.schemas.in.in.h:92
466msgid "Size of the PC-To-Phone window"
467msgstr "Размер на прозореца за „компютър към телефон“"
468
469#: ../ekiga.schemas.in.in.h:93
470msgid "Size of the address book window"
471msgstr "Размер на прозореца за указателя"
472
473#: ../ekiga.schemas.in.in.h:94
474msgid "Size of the audio settings window"
475msgstr "Размер на прозореца за звуковите настройки"
476
477#: ../ekiga.schemas.in.in.h:95
478msgid "Size of the chat window"
479msgstr "Размер на прозореца за съобщения"
480
481#: ../ekiga.schemas.in.in.h:96
482msgid "Size of the druid window"
483msgstr "Размер на прозореца за помощника за настройките"
484
485#: ../ekiga.schemas.in.in.h:97
486msgid "Size of the log window"
487msgstr "Размер на прозореца за дневниците"
488
489#: ../ekiga.schemas.in.in.h:98
490msgid "Size of the preferences window"
491msgstr "Размер на прозореца с настройките"
492
493#: ../ekiga.schemas.in.in.h:99
494msgid "Size of the video settings window"
495msgstr "Размер на прозореца за видео настройките"
496
497#: ../ekiga.schemas.in.in.h:100
498msgid "Start hidden"
499msgstr "Стартиране скрито"
500
501#: ../ekiga.schemas.in.in.h:101 ../src/gui/main.cpp:1034
502#: ../src/gui/main.cpp:1922 ../src/gui/main.cpp:1947
503msgid "Switch to fullscreen"
504msgstr "Превключване към пълен екран"
505
506#: ../ekiga.schemas.in.in.h:102
507msgid "TCP port range"
508msgstr "Диапазон на портове по TCP"
509
510#: ../ekiga.schemas.in.in.h:103
511msgid "The Audio Codecs List"
512msgstr "Списък със звуковите кодери"
513
514#: ../ekiga.schemas.in.in.h:104
515msgid ""
516"The Automatic Echo Cancellation level: Off, Low, Medium, High, Automatic "
517"Gain Compensation. Choosing Automatic Gain Compensation modulates the volume "
518"for best quality."
519msgstr ""
520"Нивото на автоматично премахване на ехото: „Off“ (изключено), „Low“ (ниско), "
521"„Medium“ (средно), „High“ (високо), „Automatic Gain "
522"Compensation“ (автоматична компенсация на усилването). Автоматичната "
523"компенсация модулира силата на звука за постигане на най-добро качество."
524
525#: ../ekiga.schemas.in.in.h:105 ../src/gui/preferences.cpp:772
526msgid ""
527"The Gateway host is the host to use to do H.323 calls through a gateway that "
528"will relay calls"
529msgstr ""
530"Шлюзът е хостът, който ще се използва за препредаване на обаждания с H.323"
531
532#: ../ekiga.schemas.in.in.h:106
533msgid "The NAT method"
534msgstr "Методът на NAT"
535
536#: ../ekiga.schemas.in.in.h:107 ../src/gui/preferences.cpp:826
537msgid "The SIP Outbound Proxy to use for outgoing calls"
538msgstr "Изходящият посредник за SIP за изходящите обаждания"
539
540#: ../ekiga.schemas.in.in.h:108
541msgid "The STUN Server"
542msgstr "Сървър за STUN"
543
544#: ../ekiga.schemas.in.in.h:109
545msgid ""
546"The STUN server to use for STUN Support. STUN is a technic that permits to "
547"go through some types of NAT gateways"
548msgstr ""
549"Настройката позволява използване на сървър за STUN. Това е технология, която "
550"позволява преминаването през някои видове шлюзове за NAT."
551
552#: ../ekiga.schemas.in.in.h:110
553msgid "The Video Codecs List"
554msgstr "Списък със видео кодерите"
555
556#: ../ekiga.schemas.in.in.h:111
557msgid "The accounts list"
558msgstr "Списък с регистрациите"
559
560#: ../ekiga.schemas.in.in.h:112
561msgid ""
562"The audio plugin that will be used to detect the devices and manage them"
563msgstr ""
564"Аудио приставката, която ще бъде използвана за откриване и управление на "
565"аудио устройствата"
566
567#: ../ekiga.schemas.in.in.h:113
568msgid "The busy tone sound"
569msgstr "Звукът за заето"
570
571#: ../ekiga.schemas.in.in.h:114
572msgid ""
573"The chosen sound will be played at the end of calls or calling somebody who "
574"is busy, if enabled"
575msgstr ""
576"Избраният аудио файл, ще бъде изпълняван след края на обажданията или когато "
577"се свързвате с някой, който е зает."
578
579#: ../ekiga.schemas.in.in.h:115
580msgid "The chosen sound will be played on incoming calls, if enabled"
581msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска при входящи обаждания"
582
583#: ../ekiga.schemas.in.in.h:116
584msgid ""
585"The chosen sound will be played when a new instant message is received, if "
586"enabled"
587msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой"
588
589#: ../ekiga.schemas.in.in.h:117
590msgid ""
591"The chosen sound will be played when a new voice mail is received, if enabled"
592msgstr ""
593"Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой."
594
595#: ../ekiga.schemas.in.in.h:118
596msgid "The chosen sound will be played when calling somebody, if enabled"
597msgstr "Ако е включен, избраният звук ще се пуска, когато се обаждате на някой"
598
599#: ../ekiga.schemas.in.in.h:119
600msgid "The default video view"
601msgstr "Стандартният видео изглед"
602
603#: ../ekiga.schemas.in.in.h:120
604msgid ""
605"The default video view (0: Local, 1: Remote, 2: Both incrusted, 3: Both with "
606"local video in a separate window, 4: Both)"
607msgstr ""
608"Стандартния видео изглед (0: локален; 1: отдалечен; 2: и двата, локалното "
609"видео изображение е вградено в прозореца на отдалеченото; 3: и двата, като "
610"локалното видео изображение е в отделен прозорец; 4: и двата)"
611
612#: ../ekiga.schemas.in.in.h:121
613msgid "The dial tone sound"
614msgstr "Звукът при набиране"
615
616#: ../ekiga.schemas.in.in.h:122
617msgid "The history of the 100 last calls"
618msgstr "История на последните 100 обаждания"
619
620#: ../ekiga.schemas.in.in.h:123 ../src/gui/preferences.cpp:775
621#: ../src/gui/preferences.cpp:829
622msgid "The host where calls should be forwarded if call forwarding is enabled"
623msgstr ""
624"Хостът, към който обажданията трябва да бъдат прехвърляни, когато "
625"прехвърлянето е включено"
626
627#: ../ekiga.schemas.in.in.h:124
628msgid ""
629"The image to transmit if \"Picture\" is selected as video plugin or if the "
630"opening of the device fails. Leave blank to use the default Ekiga logo."
631msgstr ""
632"Изображението, което да се предава, ако за видео приставка е избрано "
633"„Изображение“ или има проблем с видео устройството. Ако не е попълнено нищо, "
634"ще се използва стандартното лого на Ekiga."
635
636#: ../ekiga.schemas.in.in.h:125
637msgid "The incoming call sound"
638msgstr "Звукът за входящо обаждане"
639
640#: ../ekiga.schemas.in.in.h:126
641msgid "The list of accounts to which Ekiga should register"
642msgstr "Списък на регистрациите, към които Ekiga трябва да се включи"
643
644#: ../ekiga.schemas.in.in.h:127
645msgid "The local zoom value"
646msgstr "Мащаб на локалната картина"
647
648#: ../ekiga.schemas.in.in.h:128
649msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
650msgstr "Максималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)"
651
652#: ../ekiga.schemas.in.in.h:129
653msgid ""
654"The maximum video bandwidth in kbit/s. The video quality and the number of "
655"transmitted frames per second will be dynamically adjusted above their "
656"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value"
657msgstr ""
658"Максимална широчина на лентата за видео в kbit/s. Качеството на видео "
659"изображенията и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
660"регулирана по време на обажданията, за да се минимизира широчината на "
661"ползваната лента до указаната стойност"
662
663#: ../ekiga.schemas.in.in.h:130
664msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)"
665msgstr "Минималният размер на защитния буфер за аудио приемане (в ms)"
666
667#: ../ekiga.schemas.in.in.h:132
668#, no-c-format
669msgid ""
670"The minimum transmitted video quality to keep when trying to minimize the "
671"used bandwidth: choose 100% on a LAN for the best quality, 1% being the "
672"worst quality"
673msgstr ""
674"Минималното качество на видеото, което да не се преминава при опитите за "
675"минимизиране на широчината на ползваната лента: използвайте 100% при локална "
676"мрежа за най-добро качество. 1% е най-лошо качество."
677
678#: ../ekiga.schemas.in.in.h:133
679msgid "The network interface"
680msgstr "Мрежови интерфейс"
681
682#: ../ekiga.schemas.in.in.h:134 ../src/gui/preferences.cpp:736
683msgid "The network interface to listen on"
684msgstr "Мрежовият интерфейс, на който да се слуша"
685
686#: ../ekiga.schemas.in.in.h:135
687msgid "The new instant message sound"
688msgstr "Звукът за ново съобщение"
689
690#: ../ekiga.schemas.in.in.h:136
691msgid "The new voice mail sound"
692msgstr "Звукът за нова гласова поща"
693
694#: ../ekiga.schemas.in.in.h:137
695msgid ""
696"The output device type is the type of device connected to your Quicknet "
697"card. It can be either a POTS (Plain Old Telephone System) or a headset."
698msgstr ""
699"Типът на изходящото устройство е видът на устройството свързано към Вашата "
700"карта Quicknet. Може да бъде POTS (просто остарялата телефонна система) или "
701"телефонни слушалки."
702
703#: ../ekiga.schemas.in.in.h:138
704msgid ""
705"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
706"for the new value to take effect"
707msgstr ""
708"Порт за очакване на входящи връзки. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може "
709"новата настройка да влезе в сила."
710
711#: ../ekiga.schemas.in.in.h:139
712msgid ""
713"The port to listen to for incoming connections. Ekiga needs to be restarted "
714"for the new value to take effect."
715msgstr ""
716"Порт за очакване на входящи връзки. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може "
717"новата настройка да влезе в сила."
718
719#: ../ekiga.schemas.in.in.h:140
720msgid "The position of the local video window"
721msgstr "Позицията на прозореца за локалната видео картина"
722
723#: ../ekiga.schemas.in.in.h:141
724msgid "The position of the remote video window"
725msgstr "Позицията на прозореца за отдалечената видео картина"
726
727#: ../ekiga.schemas.in.in.h:142
728msgid ""
729"The prefix that will be used to save pictures of the conversation. That "
730"prefix is followed by the snapshot number."
731msgstr ""
732"Представката, която ще се използва за имена на снимките от обаждането. Ще "
733"бъде следвана от поредния номер на снимката."
734
735#: ../ekiga.schemas.in.in.h:143
736msgid ""
737"The range of TCP ports that Ekiga will use for the H.323 H.245 channel. "
738"Ekiga needs to be restarted for the new values to take effect. This port "
739"range has no effect if both participants to the conference are using H.245 "
740"Tunneling."
741msgstr ""
742"Диапазон от портове по TCP, които Ekiga ще използва за канала H.245 за "
743"H.323. Трябва да рестартирате Ekiga, за да може новата настройка да влезе в "
744"сила. Този диапазон от портове няма никакво значение, ако и двамата "
745"участника в обаждането използват тунелиране на H.245."
746
747#: ../ekiga.schemas.in.in.h:144
748msgid ""
749"The range of UDP ports that Ekiga will use for RTP (audio and video "
750"communication channels). Ekiga needs to be restarted for the new values to "
751"take effect."
752msgstr ""
753"Диапазон на портовете по UDP, които Ekiga ще използва за RTP (аудио и видео "
754"канали за връзка). Трябва да рестартирате Ekiga, за да може новата настройка "
755"да влезе в сила."
756
757#: ../ekiga.schemas.in.in.h:145
758msgid ""
759"The range of UDP ports that Ekiga will use for SIP signaling and when "
760"registering to gatekeepers. Ekiga needs to be restarted for the new values "
761"to take effect."
762msgstr ""
763"Диапазон на портовете по UDP, които Ekiga ще използва за сигнализиране по "
764"SIP и при регистриране към сървърите-портиери. Трябва да рестартирате Ekiga, "
765"за да може новата настройка да влезе в сила."
766
767#: ../ekiga.schemas.in.in.h:146
768msgid "The remote zoom value"
769msgstr "Мащаб на отдалечената картина"
770
771#: ../ekiga.schemas.in.in.h:147
772msgid "The save prefix"
773msgstr "Представката при запазване"
774
775#: ../ekiga.schemas.in.in.h:148
776msgid "The size of the local video window"
777msgstr "Размерът на прозореца за локалния видео сигнал"
778
779#: ../ekiga.schemas.in.in.h:149
780msgid "The size of the remote video window"
781msgstr "Размерът на прозореца за отдалечената видео картина"
782
783#: ../ekiga.schemas.in.in.h:150
784msgid ""
785"The sound that will be played at the end of calls or when calling somebody "
786"who is busy, if enabled"
787msgstr ""
788"Ако е включено, е звукът, който ще се пуска в края на всяко обаждане или "
789"когато се обаждате на някой и Ви дава заето"
790
791#: ../ekiga.schemas.in.in.h:151
792msgid "The sound that will be played on incoming calls, if enabled"
793msgstr "Ако е включено е звукът, който ще се пуска при входящи обаждания"
794
795#: ../ekiga.schemas.in.in.h:152
796msgid "The sound that will be played when calling somebody, if enabled"
797msgstr ""
798"Ако е включено е звукът, който ще се пуска, когато се обаждате на някой"
799
800#: ../ekiga.schemas.in.in.h:153
801msgid ""
802"The sound that will be played when there is a new instant message, if enabled"
803msgstr "Ако е включено е звукът, който ще се пуска, при ново съобщение"
804
805#: ../ekiga.schemas.in.in.h:154
806msgid ""
807"The sound that will be played when there is a new voice mail, if enabled"
808msgstr "Ако е включено е звукът, който ще се пуска при нова гласова поща"
809
810#: ../ekiga.schemas.in.in.h:155
811msgid ""
812"The time after which Ekiga will renew its registration with the registrar"
813msgstr "Времето, след което Ekiga ще поднови регистрацията"
814
815#: ../ekiga.schemas.in.in.h:156
816msgid "The two-letter country code of your country (e.g.: BE, UK, FR, DE, ...)"
817msgstr "Двубуквеният код на Вашата страна (например: BG, UK, FR, DE, ...)"
818
819#: ../ekiga.schemas.in.in.h:157 ../src/gui/preferences.cpp:952
820msgid "The video channel number to use (to select camera, tv or other sources)"
821msgstr ""
822"Номерът на видео канала, който да се използва (за избор на камера, телевизор "
823"или друг източник)"
824
825#: ../ekiga.schemas.in.in.h:158 ../src/gui/preferences.cpp:936
826msgid ""
827"The video plugin that will be used to detect the devices and manage them"
828msgstr "Видео приставка за откриване и управление на устройствата"
829
830#: ../ekiga.schemas.in.in.h:159
831msgid ""
832"The way to react to incoming calls: 0 displays a popup, 1 automatically "
833"answers the call, 2 automatically rejects the call and 3 forwards the call "
834"to the given URL, if any"
835msgstr ""
836"Начинът, по който да се реагира при входящо обаждане: „0“ - показване на "
837"прозорче, „1“ автоматично отговаряне на обаждането, „2“ автоматично "
838"отказване и „3“ - прехвърля към зададения адрес"
839
840#: ../ekiga.schemas.in.in.h:160
841msgid "The zoom value"
842msgstr "Мащаб на увеличение"
843
844#: ../ekiga.schemas.in.in.h:161
845msgid ""
846"The zoom value to apply to images displayed in the local video window (can "
847"be 0.50, 1.00, or 2.00)"
848msgstr ""
849"Мащаб на изображенията, показвани в прозореца за локално видео (възможни "
850"стойности: 0.50, 1.00 или 2.00)"
851
852#: ../ekiga.schemas.in.in.h:162
853msgid ""
854"The zoom value to apply to images displayed in the main GUI (can be 0.50, "
855"1.00, or 2.00)"
856msgstr ""
857"Мащаб на изображенията, показвани в главния прозорец (възможни стойности: "
858"0.50, 1.00 или 2.00)"
859
860#: ../ekiga.schemas.in.in.h:163
861msgid ""
862"The zoom value to apply to images displayed in the remote video window (can "
863"be 0.50, 1.00, or 2.00)"
864msgstr ""
865"Мащаб на изображенията, показвани в прозореца за отдалечено видео (възможни "
866"стойности: 0.50, 1.00 или 2.00)"
867
868#: ../ekiga.schemas.in.in.h:164 ../src/gui/preferences.cpp:787
869msgid ""
870"This enables H.245 Tunneling mode. In H.245 Tunneling mode H.245 messages "
871"are encapsulated into the the H.225 channel (port 1720). This saves one TCP "
872"connection during calls. H.245 Tunneling was introduced in H.323v2 and "
873"Netmeeting does not support it. Using both Fast Start and H.245 Tunneling "
874"can crash some versions of Netmeeting."
875msgstr ""
876"Това включва тунелирането на H.245. В този режим съобщенията за H.245 се "
877"вграждат в канала за H.225 (порт 1720). Това спестява една връзка по TCP по "
878"време на обаждане. Тунелирането на H.245 бе въведено с H.323v2 и Netmeeting "
879"не го поддържа. Ползването на „Бързо набиране“ и тунелирането по H.245, може "
880"да забие някои версии на Netmeeting."
881
882#: ../ekiga.schemas.in.in.h:165 ../src/gui/preferences.cpp:789
883msgid "This enables H.245 early in the setup"
884msgstr "Това включва ранния H.245 при осъществяване на връзка"
885
886#: ../ekiga.schemas.in.in.h:166
887msgid ""
888"This enables IP checking from ekiga.com. The returned IP is only used when "
889"IP Translation is enabled."
890msgstr ""
891"Това включва проверката на адреса по IP към ekiga.com. Полученият адрес се "
892"използва, само когато NAT е включен."
893
894#: ../ekiga.schemas.in.in.h:167
895msgid ""
896"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"RFC2833"
897"\" (0), \"INFO\" (1)"
898msgstr ""
899"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
900"стойности са  „RFC2833“ (0) и „INFO“ (1)"
901
902#: ../ekiga.schemas.in.in.h:168
903msgid ""
904"This permits to set the mode for DTMFs sending. The values can be \"String"
905"\" (0), \"Tone\" (1), \"RFC2833\" (2), \"Q.931\" (3) (default is \"String"
906"\"). Choosing other values than \"String\" disables the Text Chat"
907msgstr ""
908"Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF. Валидните "
909"стойности са „String“ (0), „Tone“ (1), „RFC2833“ (2), „Q.931“ (3) (по "
910"подразбиране е „String“ - низ). Ако изберете стойност различна от „String“, "
911"няма да можете да пращате текстови съобщения"
912
913#: ../ekiga.schemas.in.in.h:169
914msgid "UDP port range"
915msgstr "Диапазон на портове по UDP"
916
917#: ../ekiga.schemas.in.in.h:170
918msgid "User directory"
919msgstr "Регистър с потребители"
920
921#: ../ekiga.schemas.in.in.h:171
922msgid "Version"
923msgstr "Версия"
924
925#: ../ekiga.schemas.in.in.h:172
926msgid "Video channel"
927msgstr "Видео канал"
928
929#: ../ekiga.schemas.in.in.h:173
930msgid "Video format"
931msgstr "Видео формат"
932
933#: ../ekiga.schemas.in.in.h:174
934msgid "Video image"
935msgstr "Видео образ"
936
937#: ../ekiga.schemas.in.in.h:175
938msgid "Video input device"
939msgstr "Входно видео устройство"
940
941#: ../ekiga.schemas.in.in.h:176
942msgid "Video plugin"
943msgstr "Видео приставка"
944
945#: ../ekiga.schemas.in.in.h:177
946msgid "Video preview"
947msgstr "Преглед на видеото"
948
949#: ../ekiga.schemas.in.in.h:178
950msgid "Video size"
951msgstr "Размер на видео картината"
952
953#: ../lib/about/gnome-about.c:203
954msgid "Credits"
955msgstr "Заслуги"
956
957#: ../lib/about/gnome-about.c:235
958msgid "Written by"
959msgstr "Автори"
960
961#: ../lib/about/gnome-about.c:250
962msgid "Documented by"
963msgstr "Документатори"
964
965#: ../lib/about/gnome-about.c:265
966msgid "Translated by"
967msgstr "Преводачи"
968
969#. Add the credits button
970#: ../lib/about/gnome-about.c:326
971msgid "C_redits"
972msgstr "_Заслуги"
973
974#: ../lib/about/gnome-about.c:407
975msgid "Authors"
976msgstr "Автори"
977
978#: ../lib/about/gnome-about.c:408
979msgid "List of authors of the programs"
980msgstr "Списък на авторите на програмата"
981
982#: ../lib/about/gnome-about.c:421
983msgid "Documenter entry"
984msgstr "Член в списъка на документатори"
985
986#: ../lib/about/gnome-about.c:422
987msgid "A single documenter entry"
988msgstr "Един член в списъка на документатори"
989
990#: ../lib/about/gnome-about.c:518
991#, c-format
992msgid "About %s"
993msgstr "Относно %s"
994
995#: ../lib/gmconf/gmconf-gconf.c:155
996msgid ""
997"An error has happened in the configuration backend.\n"
998"Maybe some of your settings won't be saved."
999msgstr ""
1000"Имаше грешка при програмата за конфигуриране.\n"
1001"Може би някои от настройките Ви няма да бъдат запазени."
1002
1003#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-avahi.cpp:285
1004msgid "Contacts Near Me"
1005msgstr "Контакти, които са близо до мен"
1006
1007#. Init the address book
1008#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-eds.cpp:306 ../src/endpoints/ekiga.cpp:488
1009msgid "On This Computer"
1010msgstr "На този компютър"
1011
1012#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts-eds.cpp:310 ../src/endpoints/ekiga.cpp:488
1013#: ../src/gui/addressbook.cpp:2699
1014msgid "Personal"
1015msgstr "Личен"
1016
1017#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts.cpp:308
1018msgid "Friends"
1019msgstr "Приятели"
1020
1021#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts.cpp:311
1022msgid "Colleagues"
1023msgstr "Колеги"
1024
1025#: ../lib/gmcontacts/gmcontacts.cpp:314
1026msgid "Family"
1027msgstr "Семейство"
1028
1029#: ../lib/gui/gmdialog.c:464
1030msgid "Do not show this dialog again"
1031msgstr "Прозорецът да не се показва отново"
1032
1033#: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:809
1034msgid "Group"
1035msgstr "Група"
1036
1037#: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1184
1038msgid "Rename"
1039msgstr "Преименуване"
1040
1041#: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1193
1042msgid "Delete"
1043msgstr "Изтриване"
1044
1045#: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1257
1046#, c-format
1047msgid "Delete group %s?"
1048msgstr "Изтриване на групата „%s“?"
1049
1050#: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1280
1051msgid "Group deleted."
1052msgstr "Групата е изтрита."
1053
1054#: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1285
1055msgid "Could not delete group!"
1056msgstr "Групата не може да бъде изтрита!"
1057
1058#: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1330
1059msgid "Rename group"
1060msgstr "Преименуване на група"
1061
1062#: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1386
1063msgid "Group renamed."
1064msgstr "Групата е преименувана."
1065
1066#: ../lib/gui/gmgroupseditor.c:1391
1067msgid "Could not rename group!"
1068msgstr "Групата не може да бъде преименувана!"
1069
1070#: ../src/clients/ils.cpp:105 ../src/gui/tools.cpp:174
1071msgid "Invalid parameters"
1072msgstr "Невалидни параметри"
1073
1074#: ../src/clients/ils.cpp:105
1075msgid ""
1076"Please provide your first name and e-mail in the Personal Data section in "
1077"order to be able to register to the users directory."
1078msgstr ""
1079"Въведете първото си име и е-пощата в раздела за лични данни, за да можете да "
1080"се регистрирате в регистъра за потребители"
1081
1082#: ../src/clients/ils.cpp:145
1083msgid "Invalid users directory"
1084msgstr "Невалиден регистър с потребители"
1085
1086#: ../src/clients/ils.cpp:145
1087msgid "Operation impossible since there is no users directory specified."
1088msgstr "Действието е невъзможно, тъй като няма избран регистър с потребители."
1089
1090#: ../src/clients/ils.cpp:238
1091msgid "Failed to parse XML file"
1092msgstr "Неуспех при анализа на файл с XML"
1093
1094#: ../src/clients/ils.cpp:238
1095msgid ""
1096"There was an error while parsing the XML file. Please make sure that it is "
1097"correctly installed in your system."
1098msgstr ""
1099"Грешка при анализа на файла с XML. Проверете дали е инсталиран правилно на "
1100"системата Ви."
1101
1102#: ../src/clients/ils.cpp:249
1103msgid "Bad information"
1104msgstr "Грешна информация"
1105
1106#: ../src/clients/ils.cpp:249
1107#, c-format
1108msgid "Bad LDAP information from XML file: %s."
1109msgstr "Грешна информация за LDAP от файла с XML: %s."
1110
1111#: ../src/clients/ils.cpp:257
1112#, c-format
1113msgid "ILS registration failed: unable to connect to %s"
1114msgstr "Грешка при регистрация по ILS: свързването към %s е невъзможно"
1115
1116#: ../src/clients/ils.cpp:270
1117msgid "ILS registration failed: unable to set time limit on operations"
1118msgstr ""
1119"Грешка при регистрация по ILS: не може да се зададе ограничение по време на "
1120"действията"
1121
1122#: ../src/clients/ils.cpp:282
1123#, c-format
1124msgid "ILS registration failed: failed to bind to %s"
1125msgstr "Грешка при регистрация по ILS: неуспех при свързването към %s"
1126
1127#: ../src/clients/ils.cpp:310
1128#, c-format
1129msgid "Updated information on %s"
1130msgstr "Данните за %s са обновени"
1131
1132#: ../src/clients/ils.cpp:314 ../src/endpoints/accountshandler.cpp:332
1133#: ../src/endpoints/sip.cpp:283
1134#, c-format
1135msgid "Unregistered from %s"
1136msgstr "Прекъсване на регистрацията към %s"
1137
1138#: ../src/clients/stun.cpp:104
1139#, c-format
1140msgid "STUN server set to %s"
1141msgstr "Задаване на сървъра за STUN да е %s"
1142
1143#: ../src/clients/stun.cpp:113
1144msgid "Removed STUN server"
1145msgstr "Премахнат сървър за STUN"
1146
1147#: ../src/clients/stun.cpp:142
1148#, c-format
1149msgid ""
1150"STUN test result: %s.\n"
1151"\n"
1152"Ekiga could not detect the type of NAT you are using. The most appropriate "
1153"method, if your router does not natively support SIP or H.323, is probably "
1154"to forward the required ports to your internal machine and use IP "
1155"translation if you are behind a NAT router. Please also make sure you are "
1156"not running a local firewall."
1157msgstr ""
1158"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
1159"\n"
1160"Ekiga не може да определи вида на NAT, който използвате. Вероятно най-"
1161"подходящото решение е да да пренасочите нужните портове към вътрешната си "
1162"машина и да използване NAT, ако сте зад маршрутизатор с NAT, който не "
1163"поддържа правилно H.323. Проверете и дали не използвате локална защитна "
1164"стена."
1165
1166#: ../src/clients/stun.cpp:148
1167#, c-format
1168msgid ""
1169"STUN test result: %s.\n"
1170"\n"
1171"Your system does not need any specific configuration as long as you do not "
1172"have a local firewall blocking the ports required by Ekiga."
1173msgstr ""
1174"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
1175"\n"
1176"Системата Ви няма нужда от специални настройки, стига да не използвате "
1177"локална защитна стена, която да блокира портовете, използвани от Ekiga."
1178
1179#: ../src/clients/stun.cpp:153
1180msgid ""
1181"Ekiga detected Symmetric NAT. The most appropriate method, if your router "
1182"does not natively support SIP or H.323, is to forward the required ports to "
1183"your internal machine in order to change your Symmetric NAT into Cone NAT. "
1184"If you run this test again after the port forwarding has been done, it "
1185"should report Cone NAT. This should allow Ekiga to be used with STUN support "
1186"enabled. If it does not report Cone NAT, then it means that there is a "
1187"problem in your forwarding rules."
1188msgstr ""
1189"Ekiga откри симетричен NAT. Ако маршрутизаторът Ви не поддържа SIP или "
1190"H.323, най добре е да пренасочите нужните портове към Вашата вътрешна машина "
1191"и така да превърнете симетричния NAT в такъв с резервирани портове (Cone "
1192"NAT). Повторното изпълнение на тази проверка след настройката на "
1193"пренасочването на портовете трябва да открие несиметричния NAT, което ще "
1194"позволи използването на Ekiga със STUN. Ако тогава не се открие "
1195"резервирането на портовете за NAT, значи има някакъв проблем с правилата за "
1196"пренасочване."
1197
1198#: ../src/clients/stun.cpp:157
1199#, c-format
1200msgid ""
1201"STUN test result: %s.\n"
1202"\n"
1203"You do not seem to be using a NAT router. STUN support is not required."
1204msgstr ""
1205"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
1206"\n"
1207"Изглежда, че не използвате маршрутизатор с NAT. Няма нужда от поддръжка на "
1208"STUN."
1209
1210#: ../src/clients/stun.cpp:162
1211#, c-format
1212msgid ""
1213"STUN test result: %s.\n"
1214"\n"
1215"Using a STUN server is most probably the most appropriate method if your "
1216"router does not natively support SIP or H.323.\n"
1217"\n"
1218"Enable STUN Support?"
1219msgstr ""
1220"Резултати от проверката за STUN: %s.\n"
1221"\n"
1222"Използването на сървър за STUN вероятно е най-подходящият начин, ако сте зад "
1223"маршрутизатор, който не поддържа правилно SIP или H.323.\n"
1224"\n"
1225"Да се включи ли поддръжката на STUN?"
1226
1227#: ../src/clients/stun.cpp:170 ../src/clients/stun.cpp:183
1228msgid "NAT Detection Finished"
1229msgstr "Откриването на NAT приключи"
1230
1231#: ../src/clients/stun.cpp:194
1232msgid "The detection of your NAT type is finished"
1233msgstr "Откриването на вида на NAT приключи"
1234
1235#: ../src/clients/stun.cpp:261
1236msgid "Unknown NAT"
1237msgstr "Неизвестен NAT"
1238
1239#: ../src/clients/stun.cpp:262
1240msgid "Open NAT"
1241msgstr "Отваряне на NAT"
1242
1243#: ../src/clients/stun.cpp:263
1244msgid "Cone NAT"
1245msgstr "NAT с резервирани портове"
1246
1247#: ../src/clients/stun.cpp:264
1248msgid "Restricted NAT"
1249msgstr "Ограничен NAT"
1250
1251#: ../src/clients/stun.cpp:265
1252msgid "Port Restricted NAT"
1253msgstr "NAT с ограничаване по портове"
1254
1255#: ../src/clients/stun.cpp:266
1256msgid "Symmetric NAT"
1257msgstr "Симетричен NAT"
1258
1259#: ../src/clients/stun.cpp:267
1260msgid "Symmetric Firewall"
1261msgstr "Симетрична защитна стена"
1262
1263#: ../src/clients/stun.cpp:268
1264msgid "Blocked"
1265msgstr "Блокиран"
1266
1267#: ../src/clients/stun.cpp:269
1268msgid "Partially Blocked"
1269msgstr "Частично блокиран"
1270
1271#: ../src/clients/stun.cpp:270
1272msgid "No NAT"
1273msgstr "Без NAT"
1274
1275#: ../src/clients/stun.cpp:321
1276msgid "Detection in progress"
1277msgstr "В момента тече откриването"
1278
1279#: ../src/clients/stun.cpp:322
1280msgid "Please wait while your type of NAT is being detected."
1281msgstr "Изчакайте докато вида на Вашия NAT бъде открит."
1282
1283#: ../src/clients/stun.cpp:373
1284#, c-format
1285msgid "Set STUN server to %s (%s)"
1286msgstr "Задаване на сървъра за STUN да е %s (%s)"
1287
1288#: ../src/clients/stun.cpp:375
1289#, c-format
1290msgid "Ignored STUN server (%s)"
1291msgstr "Сървърът за STUN бе игнориран (%s)"
1292
1293#: ../src/components/bonobo.cpp:115
1294msgid "Cannot run Ekiga"
1295msgstr "Ekiga не може да се стартира"
1296
1297#: ../src/components/bonobo.cpp:115
1298msgid ""
1299"Ekiga is already running, if you want it to call a given SIP, H.323, or "
1300"callto address, please use \"ekiga -c address\"."
1301msgstr ""
1302"Ekiga вече е стартирана. Ако искате да се обадите на даден адрес "
1303"(включително за SIP или H.323), използвайте „ekiga -c адрес“."
1304
1305#: ../src/components/bonobo.cpp:168
1306msgid ""
1307"It appears that you do not have ekiga.server installed in a valid location. "
1308"Factory mode disabled.\n"
1309msgstr ""
1310"Изглежда, че ekiga.server не е инсталиран на правилното място. Режимът за "
1311"фабрика се изключва.\n"
1312
1313#: ../src/components/bonobo.cpp:172
1314msgid ""
1315"Error registering Ekiga with the activation service; factory mode disabled.\n"
1316msgstr ""
1317"Грешка при регистриране на Ekiga към услугата за активиране. Режимът за "
1318"фабрика се изключва.\n"
1319
1320#: ../src/components/bonobo.cpp:212
1321msgid "Failed to retrieve Ekiga server from activation server\n"
1322msgstr "Грешка при получаване на сървъра на Ekiga от услугата за активиране.\n"
1323
1324#: ../src/devices/audio.cpp:285
1325msgid "Opening device for playing"
1326msgstr "Отваряне на устройство за възпроизвеждане"
1327
1328#: ../src/devices/audio.cpp:287
1329msgid "Opening device for recording"
1330msgstr "Отваряне на устройство за запис"
1331
1332#: ../src/devices/audio.cpp:298 ../src/devices/audio.cpp:300
1333#: ../src/devices/videoinput.cpp:703
1334msgid "Failed to open the device"
1335msgstr "Грешка при отваряне устройството"
1336
1337#: ../src/devices/audio.cpp:298
1338#, c-format
1339msgid ""
1340"Impossible to open the selected audio device (%s) for recording. Please "
1341"check your audio setup, the permissions and that the device is not busy."
1342msgstr ""
1343"Не е възможно да се отвори избраното звуково устройство (%s) за запис. "
1344"Проверете звуковите настройки, правата за достъп и дали устройството не е "
1345"заето."
1346
1347#: ../src/devices/audio.cpp:300
1348#, c-format
1349msgid ""
1350"Impossible to open the selected audio device (%s) for playing. Please check "
1351"your audio setup, the permissions and that the device is not busy."
1352msgstr ""
1353"Не е възможно да се отвори избраното звуково устройство (%s). Проверете "
1354"звуковите настройки, правата за достъп и дали устройството не е заето."
1355
1356#: ../src/devices/audio.cpp:320 ../src/devices/audio.cpp:389
1357msgid "Cannot use the audio device"
1358msgstr "Звуковото устройство не може да се използва"
1359
1360#: ../src/devices/audio.cpp:320
1361#, c-format
1362msgid ""
1363"The selected audio device (%s) was successfully opened but it is impossible "
1364"to read data from this device. Please check your audio setup."
1365msgstr ""
1366"Избраното звуково устройство (%s) е успешно заредено, но получаването на "
1367"данни от него е невъзможно. Проверете звуковите настройки на системата си."
1368
1369#: ../src/devices/audio.cpp:329
1370msgid "Recording your voice"
1371msgstr "Записване на гласа Ви"
1372
1373#: ../src/devices/audio.cpp:368
1374msgid "Recording and playing back"
1375msgstr "Записване и изпълнение"
1376
1377#: ../src/devices/audio.cpp:389
1378#, c-format
1379msgid ""
1380"The selected audio device (%s) was successfully opened but it is impossible "
1381"to write data to this device. Please check your audio setup."
1382msgstr ""
1383"Избраното звуково устройство (%s) беше успешно отворено, но е невъзможно да "
1384"се записва с него. Проверете звуковите настройки."
1385
1386#: ../src/devices/audio.cpp:485 ../src/devices/audio.cpp:486
1387#: ../src/devices/videoinput.cpp:310 ../src/devices/videoinput.cpp:580
1388#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:315 ../src/endpoints/ekiga.cpp:317
1389#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:319 ../src/endpoints/pcss.cpp:241
1390#: ../src/gui/druid.cpp:1839 ../src/gui/druid.cpp:1853
1391#: ../src/gui/druid.cpp:1913
1392msgid "No device found"
1393msgstr "Не беше открито устройство"
1394
1395#: ../src/devices/audio.cpp:504
1396#, c-format
1397msgid ""
1398"Ekiga is now recording from %s and playing back to %s. Please say \"1, 2, 3, "
1399"Ekiga rocks!\" in your microphone. You should hear yourself back into the "
1400"speakers with a four-second delay."
1401msgstr ""
1402"Ekiga записва от %s и възпроизвежда през %s. Кажете в микрофона „1, 2, 3 - "
1403"Екига, супер си!“ и след 4 секунди трябва да чуете гласа си в слушалките."
1404
1405#: ../src/devices/videoinput.cpp:319
1406#, c-format
1407msgid "Opening video device %s with plugin %s"
1408msgstr "Отваряне на видео устройството %s с приставката %s"
1409
1410#: ../src/devices/videoinput.cpp:347
1411#, c-format
1412msgid "Successfully opened video device %s, channel %d"
1413msgstr "Видео устройството %s, канал %d, се отвори успешно"
1414
1415#: ../src/devices/videoinput.cpp:358
1416#, c-format
1417msgid "Error while opening video device %s"
1418msgstr "Грешка при отваряне на видео устройството %s"
1419
1420#. Translators: Do not translate MovingLogo and Picture
1421#: ../src/devices/videoinput.cpp:362
1422msgid ""
1423"A moving logo will be transmitted during calls. Notice that you can always "
1424"transmit a given image or the moving logo by choosing \"Picture\" as video "
1425"plugin and \"MovingLogo\" or \"StaticPicture\" as device."
1426msgstr ""
1427"По време на обажданията ще се предава подвижно лого. Винаги можете да "
1428"смените предаваното изображение като изберете за видео приставка - "
1429"„Изображение“, а за устройство - „MovingLogo“ (подвижно лого) или "
1430"„StaticPicture“ (неподвижна картинка)."
1431
1432#: ../src/devices/videoinput.cpp:364
1433msgid "Couldn't open the video device"
1434msgstr "Видео устройството не може да бъде отворено"
1435
1436#: ../src/devices/videoinput.cpp:368
1437msgid ""
1438"There was an error while opening the device. Please check your permissions "
1439"and make sure that the appropriate driver is loaded."
1440msgstr ""
1441"Имаше грешка при отваряне на устройството. Проверете правата за достъп до "
1442"файловете и дали е зареден правилният драйвер."
1443
1444#: ../src/devices/videoinput.cpp:372 ../src/devices/videoinput.cpp:681
1445msgid "Your video driver doesn't support the requested video format."
1446msgstr "Видео драйверът Ви не поддържа избрания видео формат."
1447
1448#: ../src/devices/videoinput.cpp:376
1449msgid "Could not open the chosen channel."
1450msgstr "Избрания канал не може да бъде отворен."
1451
1452#: ../src/devices/videoinput.cpp:380
1453msgid ""
1454"Your driver doesn't seem to support any of the color formats supported by "
1455"Ekiga.\n"
1456" Please check your kernel driver documentation in order to determine which "
1457"Palette is supported."
1458msgstr ""
1459"Драйверът Ви изглежда не поддържа никой от цветовите формати поддържани от "
1460"Ekiga.\n"
1461"Проверете документацията за драйвера в ядрото, за да разберете коя палитра "
1462"се поддържа."
1463
1464#: ../src/devices/videoinput.cpp:384
1465msgid "Error while setting the frame rate."
1466msgstr "Грешка при настройване на кадрите в секунда."
1467
1468#: ../src/devices/videoinput.cpp:388
1469msgid "Error while setting the frame size."
1470msgstr "Грешка при настройване размера на прозореца."
1471
1472#: ../src/devices/videoinput.cpp:428
1473msgid "Opened the video device using the \"Picture\" video plugin"
1474msgstr "Видео устройството е отворено с видео приставката „Изображение“"
1475
1476#: ../src/devices/videoinput.cpp:581
1477msgid "Picture"
1478msgstr "Изображение"
1479
1480#: ../src/devices/videoinput.cpp:593
1481#, c-format
1482msgid ""
1483"Ekiga is now testing the %s video device. If you experience machine crashes, "
1484"then report a bug to the video driver author."
1485msgstr ""
1486"Ekiga изпробва видео устройството %s. Ако компютърът Ви забие, съобщете за "
1487"грешката на авторите на видео драйвера."
1488
1489#: ../src/devices/videoinput.cpp:655
1490#, c-format
1491msgid "Test %d done"
1492msgstr "Тест %d завършен"
1493
1494#: ../src/devices/videoinput.cpp:657
1495#, c-format
1496msgid "Test %d failed"
1497msgstr "Тест %d неуспешен"
1498
1499#: ../src/devices/videoinput.cpp:676
1500#, c-format
1501msgid "Error while opening %s."
1502msgstr "Грешка при отваряне на %s."
1503
1504#: ../src/devices/videoinput.cpp:685
1505msgid "Could not open the chosen channel with the chosen video format."
1506msgstr "Не може да се отвори избрания канал с избрания видео формат"
1507
1508#: ../src/devices/videoinput.cpp:689
1509msgid "Your driver doesn't support any of the color formats tried by Ekiga"
1510msgstr ""
1511"Драйверът Ви не поддържа нито един от цветовите формати пробвани от Ekiga"
1512
1513#: ../src/devices/videoinput.cpp:693
1514msgid "Error with the frame rate."
1515msgstr "Грешка с кадрите в секунда"
1516
1517#: ../src/devices/videoinput.cpp:697
1518msgid "Error with the frame size."
1519msgstr "Грешка при големината на прозореца."
1520
1521#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:186
1522#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:270
1523msgid "Registering"
1524msgstr "Регистриране"
1525
1526#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:200
1527#, c-format
1528msgid "Registration of %s to %s failed"
1529msgstr "Неуспешно регистриране на %s към %s"
1530
1531#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:211
1532#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:323 ../src/endpoints/sip.cpp:364
1533#: ../src/endpoints/sip.cpp:376
1534msgid "Registration failed"
1535msgstr "Неуспешно регистриране"
1536
1537#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:225
1538#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:338
1539msgid "Unregistering"
1540msgstr "Прекъсване на регистрацията"
1541
1542#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:294
1543msgid "Gatekeeper registration failed: duplicate alias"
1544msgstr "Грешка при регистриране към сървър-портиер: дублиране на псевдоним"
1545
1546#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:298
1547msgid "Gatekeeper registration failed: bad username/password"
1548msgstr ""
1549"Регистрацията към сървър-портиер е неуспешна: грешно потребителско име/парола"
1550
1551#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:301
1552msgid "Gatekeeper registration failed: transport error"
1553msgstr "Грешка при регистриране към сървър-портиер: грешка в транспорта"
1554
1555#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:304
1556#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:309
1557msgid "Gatekeeper registration failed"
1558msgstr "Грешка при регистриране към сървър-портиер"
1559
1560#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:312 ../src/endpoints/sip.cpp:272
1561#, c-format
1562msgid "Registered to %s"
1563msgstr "Регистриран към %s"
1564
1565#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:322 ../src/endpoints/sip.cpp:278
1566msgid "Registered"
1567msgstr "Регистриран"
1568
1569#: ../src/endpoints/accountshandler.cpp:352 ../src/endpoints/sip.cpp:289
1570msgid "Unregistered"
1571msgstr "Нерегистриран"
1572
1573#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:105
1574msgid "Answering call..."
1575msgstr "Отговаряне на обаждане..."
1576
1577#: ../src/endpoints/ekiga.cpp:518
1578#, c-format
1579msgid "Started Ekiga %d.%d.%d for user %s"
1580msgstr "Заредена е Ekiga %d.%d.%d за потребител %s"
1581
1582#: ../src/endpoints/manager.cpp:711
1583#, c-format
1584msgid "Forwarding call to %s"
1585msgstr "Прехвърляне на обаждането към %s"
1586
1587#. Update the log and status bar
1588#: ../src/endpoints/manager.cpp:869
1589#, c-format
1590msgid "Call from %s"
1591msgstr "Обаждане от %s"
1592
1593#: ../src/endpoints/manager.cpp:883
1594msgid "Rejecting incoming call"
1595msgstr "Отказване на входящо обаждане"
1596
1597#: ../src/endpoints/manager.cpp:885
1598#, c-format
1599msgid "Rejecting incoming call from %s"
1600msgstr "Отказване на входящо обаждане от %s"
1601
1602#: ../src/endpoints/manager.cpp:891
1603msgid "Forwarding incoming call"
1604msgstr "Прехвърляне на входящо обаждане"
1605
1606#: ../src/endpoints/manager.cpp:893
1607#, c-format
1608msgid "Forwarding incoming call from %s to %s"
1609msgstr "Прехвърляне на входящо обаждане от %s към %s"
1610
1611#: ../src/endpoints/manager.cpp:899
1612msgid "Auto-Answering incoming call"
1613msgstr "Автоматично отговаряне на входящо обаждане"
1614
1615#: ../src/endpoints/manager.cpp:900
1616#, c-format
1617msgid "Auto-Answering incoming call from %s"
1618msgstr "Автоматично отговаряне на входящо обаждане от %s"
1619
1620#: ../src/endpoints/manager.cpp:1054
1621#, c-format
1622msgid "Connected with %s using %s"
1623msgstr "Свързан с %s чрез %s"
1624
1625#: ../src/endpoints/manager.cpp:1056
1626#, c-format
1627msgid "Connected with %s"
1628msgstr "Свързан с %s"
1629
1630#: ../src/endpoints/manager.cpp:1161 ../src/gui/main.cpp:1751
1631msgid "Standby"
1632msgstr "Изчакване"
1633
1634#: ../src/endpoints/manager.cpp:1228
1635msgid "Local user cleared the call"
1636msgstr "Локалният потребител изчисти обаждането"
1637
1638#: ../src/endpoints/manager.cpp:1231 ../src/endpoints/manager.cpp:1234
1639msgid "Local user rejected the call"
1640msgstr "Локалният потребител отказа обаждането"
1641
1642#: ../src/endpoints/manager.cpp:1237
1643msgid "Remote user cleared the call"
1644msgstr "Отдалеченият потребител изчисти обаждането"
1645
1646#: ../src/endpoints/manager.cpp:1240
1647msgid "Remote user rejected the call"
1648msgstr "Отдалеченият потребител отказа обаждането"
1649
1650#: ../src/endpoints/manager.cpp:1243
1651msgid "Remote user has stopped calling"
1652msgstr "Отдалеченият потребител спря обаждането"
1653
1654#: ../src/endpoints/manager.cpp:1246
1655msgid "Abnormal call termination"
1656msgstr "Необичайно прекъсване на обаждане"
1657
1658#: ../src/endpoints/manager.cpp:1249
1659msgid "Could not connect to remote host"
1660msgstr "Неуспех при свързване с отдалечен хост"
1661
1662#: ../src/endpoints/manager.cpp:1252
1663msgid "The Gatekeeper cleared the call"
1664msgstr "Сървърът-портиер изчисти обаждането"
1665
1666#: ../src/endpoints/manager.cpp:1255 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:535
1667#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:536
1668msgid "User not found"
1669msgstr "Потребителят не е намерен"
1670
1671#: ../src/endpoints/manager.cpp:1258
1672msgid "Insufficient bandwidth"
1673msgstr "Недостатъчна скорост на връзката"
1674
1675#: ../src/endpoints/manager.cpp:1261
1676msgid "No common codec"
1677msgstr "Няма подходящ кодер"
1678
1679#: ../src/endpoints/manager.cpp:1264
1680msgid "Call forwarded"
1681msgstr "Обаждането е прехвърлено"
1682
1683#: ../src/endpoints/manager.cpp:1267
1684msgid "Security check failed"
1685msgstr "Грешка при проверката на сигурността"
1686
1687#: ../src/endpoints/manager.cpp:1270
1688msgid "Local user is busy"
1689msgstr "Локалният потребител е зает"
1690
1691#: ../src/endpoints/manager.cpp:1273 ../src/endpoints/manager.cpp:1279
1692msgid "Congested link to remote party"
1693msgstr "Задръстена линия към отсрещната страна"
1694
1695#: ../src/endpoints/manager.cpp:1276
1696msgid "Remote user is busy"
1697msgstr "Отдалеченият потребител е зает"
1698
1699#: ../src/endpoints/manager.cpp:1282
1700msgid "Remote host is offline"
1701msgstr "Отдалеченият хост е изключен"
1702
1703#: ../src/endpoints/manager.cpp:1289
1704msgid "Remote user is not available at this time"
1705msgstr "Отдалеченият потребител не е достъпен в момента"
1706
1707#: ../src/endpoints/manager.cpp:1291
1708msgid "Local user is not available at this time"
1709msgstr "Локалният потребител не е достъпен в момента"
1710
1711#: ../src/endpoints/manager.cpp:1295
1712msgid "Call completed"
1713msgstr "Обаждането завърши"
1714
1715#: ../src/endpoints/manager.cpp:1662
1716msgid "Error while starting the listener for the H.323 protocol"
1717msgstr "Портовете, на които да се слуша за H.323, не могат да се отворят"
1718
1719#: ../src/endpoints/manager.cpp:1662
1720msgid ""
1721"You will not be able to receive incoming H.323 calls. Please check that no "
1722"other program is already running on the port used by Ekiga."
1723msgstr ""
1724"Няма да можете да приемате обаждания по H.323. Проверете дали някоя друга "
1725"програма не е заела порта използван от Ekiga."
1726
1727#: ../src/endpoints/manager.cpp:1679
1728msgid "Error while starting the listener for the SIP protocol"
1729msgstr "Портовете, на които да се слуша за SIP, не могат да се отворят"
1730
1731#: ../src/endpoints/manager.cpp:1679
1732msgid ""
1733"You will not be able to receive incoming SIP calls. Please check that no "
1734"other program is already running on the port used by Ekiga."
1735msgstr ""
1736"Няма да можете да приемате обаждания по SIP. Проверете дали някоя друга "
1737"програма не е заела порта използван от Ekiga."
1738
1739#: ../src/endpoints/manager.cpp:1926
1740#, c-format
1741msgid "Opened codec %s for transmission"
1742msgstr "Отваряне на кодера %s за предаване"
1743
1744#: ../src/endpoints/manager.cpp:1937
1745#, c-format
1746msgid "Closed codec %s which was opened for transmission"
1747msgstr "Затваряне на кодера %s, който беше отворен за предаване"
1748
1749#: ../src/endpoints/manager.cpp:1951
1750#, c-format
1751msgid "Opened codec %s for reception"
1752msgstr "Отваряне на кодера %s за приемане"
1753
1754#: ../src/endpoints/manager.cpp:1962
1755#, c-format
1756msgid "Closed codec %s which was opened for reception"
1757msgstr "Затваряне на кодера %s, който беше отворен за приемане"
1758
1759#: ../src/endpoints/manager.cpp:2104
1760#, c-format
1761msgid "A:%.1f/%.1f   V:%.1f/%.1f"
1762msgstr "Ср.:%.1f/%.1f  Ск.:%.1f/%.1f"
1763
1764#: ../src/endpoints/pcss.cpp:266
1765#, c-format
1766msgid "Opened %s for recording with plugin %s"
1767msgstr "%s е отворен за запис с приставката %s"
1768
1769#: ../src/endpoints/pcss.cpp:267
1770#, c-format
1771msgid "Opened %s for playing with plugin %s"
1772msgstr "%s е отворен за възпроизвеждане с приставката %s"
1773
1774#: ../src/endpoints/pcss.cpp:285
1775msgid "Could not open audio channel for audio transmission"
1776msgstr "Неуспех при отваряне на аудио канала за аудио предаване"
1777
1778#: ../src/endpoints/pcss.cpp:285
1779msgid ""
1780"An error occurred while trying to record from the soundcard for the audio "
1781"transmission. Please check that your soundcard is not busy and that your "
1782"driver supports full-duplex.\n"
1783"The audio transmission has been disabled."
1784msgstr ""
1785"Възникна грешка при опита за запис от звуковата карта за предаване на аудио. "
1786"Проверете дали тя не е заета от друга програма и дали драйверът й поддържа "
1787"пълен дуплекс.\n"
1788"Предаването на аудио е изключено."
1789
1790#: ../src/endpoints/pcss.cpp:287
1791msgid "Could not open audio channel for audio reception"
1792msgstr "Звуковият канал не може да бъде отворен за приемане"
1793
1794#: ../src/endpoints/pcss.cpp:287
1795msgid ""
1796"An error occurred while trying to play audio to the soundcard for the audio "
1797"reception. Please check that your soundcard is not busy and that your driver "
1798"supports full-duplex.\n"
1799"The audio reception has been disabled."
1800msgstr ""
1801"Възникна грешка при опита за възпроизвеждане на звук към звуковата карта за "
1802"приемане на аудио. Проверете дали тя не е заета от друга програма и дали "
1803"драйверът й поддържа пълен дуплекс.\n"
1804"Приемането на аудио е изключено."
1805
1806#: ../src/endpoints/sip.cpp:335
1807msgid "Bad request"
1808msgstr "Лоша заявка"
1809
1810#: ../src/endpoints/sip.cpp:339
1811msgid "Payment required"
1812msgstr "Изисква се плащане"
1813
1814#: ../src/endpoints/sip.cpp:344
1815msgid "Forbidden"
1816msgstr "Забранено е"
1817
1818#: ../src/endpoints/sip.cpp:348
1819msgid "Timeout"
1820msgstr "Изтичане на времето"
1821
1822#: ../src/endpoints/sip.cpp:352
1823msgid "Conflict"
1824msgstr "Има конфликт"
1825
1826#: ../src/endpoints/sip.cpp:356
1827msgid "Temporarily unavailable"
1828msgstr "Временно недостъпна услуга"
1829
1830#: ../src/endpoints/sip.cpp:360
1831msgid "Not Acceptable"
1832msgstr "Не може да се приеме"
1833
1834#: ../src/endpoints/sip.cpp:369
1835#, c-format
1836msgid "Registration failed: %s"
1837msgstr "Неуспешно регистриране: %s"
1838
1839#: ../src/endpoints/sip.cpp:381
1840#, c-format
1841msgid "Unregistration failed: %s"
1842msgstr "Неуспешно прекъсване на регистрацията: %s"
1843
1844#: ../src/endpoints/sip.cpp:388
1845msgid "Unregistration failed"
1846msgstr "Неуспешно прекъсване на регистрацията"
1847
1848#: ../src/endpoints/sip.cpp:585
1849msgid "Error: User not found"
1850msgstr "Грешка: Потребителят не е намерен"
1851
1852#: ../src/endpoints/sip.cpp:589
1853msgid "Error: User offline"
1854msgstr "Грешка: Потребителят не е в мрежата"
1855
1856#: ../src/endpoints/sip.cpp:594
1857msgid "Error: Forbidden"
1858msgstr "Грешка: Забранено"
1859
1860#: ../src/endpoints/sip.cpp:598
1861msgid "Error: Timeout"
1862msgstr "Грешка: Изтичане на времето"
1863
1864#: ../src/endpoints/sip.cpp:602 ../src/gui/chat.cpp:1036
1865msgid "Error: Failed to transmit message"
1866msgstr "Грешка: Неуспех при изпращането на съобщение"
1867
1868#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:441
1869msgid "Invalid URL handler"
1870msgstr "Невалидна програма за обработка на адреси"
1871
1872#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:441
1873msgid ""
1874"Please specify a valid URL handler. Currently both h323: and callto: are "
1875"supported."
1876msgstr ""
1877"Укажете програма за обработка на поддържани в момента видове адреси - h323: "
1878"и callto:."
1879
1880#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:469
1881#, c-format
1882msgid "Calling %s"
1883msgstr "Обаждане на %s"
1884
1885#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:472
1886#, c-format
1887msgid "Transferring call to %s"
1888msgstr "Прехвърляне на обаждането към %s"
1889
1890#: ../src/endpoints/urlhandler.cpp:541 ../src/endpoints/urlhandler.cpp:542
1891msgid "Failed to call user"
1892msgstr "Неуспех при обаждането на потребител"
1893
1894#: ../src/gui/accounts.cpp:408
1895msgid "Edit the Account Information"
1896msgstr "Редактиране данните на регистрацията"
1897
1898#. Account Name
1899#: ../src/gui/accounts.cpp:432
1900msgid "Account Name:"
1901msgstr "Име на регистрацията:"
1902
1903#: ../src/gui/accounts.cpp:446
1904msgid "Protocol:"
1905msgstr "Протокол:"
1906
1907#: ../src/gui/accounts.cpp:470 ../src/gui/accounts.cpp:973
1908msgid "Registrar:"
1909msgstr "Регистър:"
1910
1911#: ../src/gui/accounts.cpp:472 ../src/gui/accounts.cpp:982
1912msgid "Gatekeeper:"
1913msgstr "Сървър-портиер:"
1914
1915#. User
1916#: ../src/gui/accounts.cpp:486
1917msgid "User:"
1918msgstr "Потребителско име:"
1919
1920#. Password
1921#: ../src/gui/accounts.cpp:501
1922msgid "Password:"
1923msgstr "Парола:"
1924
1925#. Advanced Options
1926#: ../src/gui/accounts.cpp:518
1927msgid "More _Options"
1928msgstr "_Допълнителни настройки"
1929
1930#: ../src/gui/accounts.cpp:532
1931msgid "Authentication Login:"
1932msgstr "Влизане за идентификация:"
1933
1934#: ../src/gui/accounts.cpp:554 ../src/gui/accounts.cpp:983
1935msgid "Gatekeeper ID:"
1936msgstr "Идентификатор пред сървър-портиер:"
1937
1938#. Timeout
1939#: ../src/gui/accounts.cpp:578
1940msgid "Registration Timeout:"
1941msgstr "Времето за регистриране изтече:"
1942
1943#. SIP
1944#. H323
1945#: ../src/gui/accounts.cpp:684 ../src/gui/accounts.cpp:686
1946#: ../src/gui/addressbook.cpp:2771 ../src/gui/addressbook.cpp:3250
1947#: ../src/gui/contacts.cpp:773
1948msgid "Missing information"
1949msgstr "Липсват данни"
1950
1951#: ../src/gui/accounts.cpp:684
1952msgid ""
1953"Please make sure to provide a valid account name, host name, and user name."
1954msgstr "Задайте валидно име на регистрацията, името на хоста и на потребителя."
1955
1956#: ../src/gui/accounts.cpp:686
1957msgid ""
1958"Please make sure to provide a valid account name, host name and registration "
1959"timeout."
1960msgstr ""
1961"Задайте валидно име на регистрацията, името на хоста и максимално време за "
1962"регистрация."
1963
1964#: ../src/gui/accounts.cpp:716
1965#, c-format
1966msgid "Are you sure you want to delete account %s?"
1967msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията %s?"
1968
1969#: ../src/gui/accounts.cpp:974
1970msgid "Realm/Domain:"
1971msgstr "Област/домейн:"
1972
1973#: ../src/gui/accounts.cpp:1497
1974msgid "Account Name"
1975msgstr "Име на регистрацията"
1976
1977#: ../src/gui/accounts.cpp:1498
1978msgid "Protocol"
1979msgstr "Протокол"
1980
1981#: ../src/gui/accounts.cpp:1507
1982msgid "Voice Mails"
1983msgstr "Гласова поща"
1984
1985#: ../src/gui/accounts.cpp:1508
1986msgid "Status"
1987msgstr "Състояние"
1988
1989#: ../src/gui/accounts.cpp:1519
1990msgid "Accounts"
1991msgstr "Регистрации"
1992
1993#: ../src/gui/accounts.cpp:1555 ../src/gui/preferences.cpp:603
1994msgid "A"
1995msgstr "А"
1996
1997#: ../src/gui/accounts.cpp:1655
1998msgid "_Default"
1999msgstr "_По подразбиране"
2000
2001#: ../src/gui/addressbook.cpp:766 ../src/gui/contacts.cpp:959
2002msgid "Contact collision"
2003msgstr "Несъвместимост между контакти"
2004
2005#: ../src/gui/addressbook.cpp:768 ../src/gui/contacts.cpp:961
2006#, c-format
2007msgid ""
2008"Another contact with the same speed dial already exists in your address "
2009"book:\n"
2010"\n"
2011"<b>Name</b>: %s\n"
2012"<b>URL</b>: %s\n"
2013"<b>Speed Dial</b>: %s\n"
2014msgstr ""
2015"В указателя вече съществува друг контакт със същото бързо набиране:\n"
2016"\n"
2017"<b>Име на контакта</b>: %s\n"
2018"<b>Адрес за връзка</b>: %s\n"
2019"<b>Бързо набиране</b>: %s\n"
2020
2021#: ../src/gui/addressbook.cpp:768 ../src/gui/addressbook.cpp:770
2022#: ../src/gui/contacts.cpp:961 ../src/gui/contacts.cpp:963
2023#: ../src/gui/druid.cpp:1975 ../src/gui/preferences.cpp:716
2024msgid "None"
2025msgstr "Няма"
2026
2027#: ../src/gui/addressbook.cpp:770 ../src/gui/contacts.cpp:963
2028#, c-format
2029msgid ""
2030"Another contact with similar information already exists in your address "
2031"book:\n"
2032"\n"
2033"<b>Name</b>: %s\n"
2034"<b>URL</b>: %s\n"
2035"<b>Speed Dial</b>: %s\n"
2036"\n"
2037"Do you still want to add the contact?"
2038msgstr ""
2039"В указателя вече съществува друг контакт с подобна информация:\n"
2040"\n"
2041"<b>Име на контакта</b>: %s\n"
2042"<b>Адрес за връзка</b>: %s\n"
2043"<b>Бързо набиране</b>: %s\n"
2044"\n"
2045"Все още ли искате да добавите контакта?"
2046
2047#. Translators: This is "S" as in "Status"
2048#: ../src/gui/addressbook.cpp:938
2049msgid "S"
2050msgstr "С"
2051
2052#: ../src/gui/addressbook.cpp:949 ../src/gui/callshistory.cpp:810
2053msgid "Name"
2054msgstr "Име"
2055
2056#: ../src/gui/addressbook.cpp:964
2057msgid "Comment"
2058msgstr "Коментар"
2059
2060#: ../src/gui/addressbook.cpp:979
2061msgid "Software"
2062msgstr "Софтуер"
2063
2064#: ../src/gui/addressbook.cpp:993
2065msgid "VoIP URL"
2066msgstr "Адрес за VoIP"
2067
2068#: ../src/gui/addressbook.cpp:1009
2069msgid "E-Mail"
2070msgstr "Е-поща"
2071
2072#: ../src/gui/addressbook.cpp:1023
2073msgid "Location"
2074msgstr "Местонахождение"
2075
2076#: ../src/gui/addressbook.cpp:1037
2077msgid "Categories"
2078msgstr "Категории"
2079
2080#: ../src/gui/addressbook.cpp:1050
2081msgid "Speed Dial"
2082msgstr "Бързо набиране"
2083
2084#: ../src/gui/addressbook.cpp:1079
2085msgid "Name contains"
2086msgstr "Името съдържа"
2087
2088#: ../src/gui/addressbook.cpp:1080
2089msgid "URL contains"
2090msgstr "Адресът съдържа"
2091
2092#: ../src/gui/addressbook.cpp:1082
2093msgid "Belongs to category"
2094msgstr "Принадлежи към категория"
2095
2096#: ../src/gui/addressbook.cpp:1084
2097msgid "Location contains"
2098msgstr "Адресът съдържа"
2099
2100#. edit a local contact's addressbook entry, usage: local contacts
2101#: ../src/gui/addressbook.cpp:1496 ../src/gui/addressbook.cpp:2223
2102#: ../src/gui/addressbook.cpp:2256 ../src/gui/contacts.cpp:1140
2103msgid "_Properties"
2104msgstr "_Настройки"
2105
2106#. delete a local contact entry, usage: local contacts
2107#: ../src/gui/addressbook.cpp:1503 ../src/gui/addressbook.cpp:2230
2108#: ../src/gui/addressbook.cpp:2263 ../src/gui/contacts.cpp:1151
2109msgid "_Delete"
2110msgstr "_Изтриване"
2111
2112#: ../src/gui/addressbook.cpp:1738
2113#, c-format
2114msgid "Error while fetching users list from %s"
2115msgstr "Грешка при получаване списъка с включените потребители от %s"
2116
2117#: ../src/gui/addressbook.cpp:1742
2118#, c-format
2119msgid "Found %d user in %s"
2120msgid_plural "Found %d users in %s"
2121msgstr[0] "Намерен е %d потребител в %s"
2122msgstr[1] "Намерени са %d потребителя в %s"
2123
2124#: ../src/gui/addressbook.cpp:1746
2125#, c-format
2126msgid "Found %d user in %s for a total of %d users"
2127msgid_plural "Found %d users in %s for a total of %d users"
2128msgstr[0] "Намерен е %1$d потребител от общо %3$d потребители в %2$s"
2129msgstr[1] "Намерени са %1$d потребителя от общо %3$d потребители в %2$s"
2130
2131#: ../src/gui/addressbook.cpp:2170 ../src/gui/main.cpp:763
2132msgid "Address Book"
2133msgstr "Указател"
2134
2135#: ../src/gui/addressbook.cpp:2199
2136msgid "C_ontact"
2137msgstr "_Контакт"
2138
2139#. call a contact, usage: general
2140#: ../src/gui/addressbook.cpp:2201 ../src/gui/callshistory.cpp:333
2141#: ../src/gui/chat.cpp:687 ../src/gui/contacts.cpp:1085
2142msgid "C_all Contact"
2143msgstr "_Набиране на контакта"
2144
2145#. send a contact a (SIP!) message, usage: SIP contacts only
2146#: ../src/gui/addressbook.cpp:2206 ../src/gui/contacts.cpp:1128
2147msgid "_Send Message"
2148msgstr "_Изпращане на съобщение"
2149
2150#. copy a contact's URL to clipboard, usage: general
2151#: ../src/gui/addressbook.cpp:2211 ../src/gui/chat.cpp:682
2152#: ../src/gui/chat.cpp:687 ../src/gui/contacts.cpp:1096
2153msgid "_Copy URL to Clipboard"
2154msgstr "_Копиране на адрес в буфера за обмен"
2155
2156#: ../src/gui/addressbook.cpp:2216 ../src/gui/contacts.cpp:1106
2157msgid "_Write e-Mail"
2158msgstr "_Писане на е-писмо"
2159
2160#. "new contact" dialog, usage: local context
2161#: ../src/gui/addressbook.cpp:2237 ../src/gui/contacts.cpp:1162
2162msgid "New _Contact"
2163msgstr "Нов _контакт"
2164
2165#. add a contact to the local addressbook, usage: remote contacts only
2166#: ../src/gui/addressbook.cpp:2242 ../src/gui/callshistory.cpp:340
2167#: ../src/gui/chat.cpp:687 ../src/gui/contacts.cpp:1117
2168msgid "Add Contact to _Address Book"
2169msgstr "Добавяне на контакт към _указателя"
2170
2171#: ../src/gui/addressbook.cpp:2249 ../src/gui/main.cpp:930
2172msgid "_Close"
2173msgstr "_Затваряне"
2174
2175#: ../src/gui/addressbook.cpp:2254 ../src/gui/main.cpp:1042
2176#: ../src/gui/statusicon.cpp:134
2177msgid "Address _Book"
2178msgstr "_Указател"
2179
2180#: ../src/gui/addressbook.cpp:2270
2181msgid "New _Address Book"
2182msgstr "Нов _указател"
2183
2184#: ../src/gui/addressbook.cpp:2343
2185msgid "Remote Contacts"
2186msgstr "Отдалечени контакти"
2187
2188#: ../src/gui/addressbook.cpp:2351
2189msgid "Local Contacts"
2190msgstr "Локални контакти"
2191
2192#: ../src/gui/addressbook.cpp:2474 ../src/gui/contacts.cpp:505
2193msgid "Edit the Contact Information"
2194msgstr "Редактиране данните на контакта"
2195
2196#: ../src/gui/addressbook.cpp:2495 ../src/gui/addressbook.cpp:2965
2197#: ../src/gui/contacts.cpp:524
2198msgid "Name:"
2199msgstr "Име:"
2200
2201#: ../src/gui/addressbook.cpp:2515 ../src/gui/contacts.cpp:544
2202msgid "VoIP URL:"
2203msgstr "Адрес за VoIP:"
2204
2205#: ../src/gui/addressbook.cpp:2537 ../src/gui/contacts.cpp:609
2206msgid "Email:"
2207msgstr "Е-поща:"
2208
2209#: ../src/gui/addressbook.cpp:2558 ../src/gui/contacts.cpp:629
2210msgid "Speed Dial:"
2211msgstr "Бързо набиране:"
2212
2213#: ../src/gui/addressbook.cpp:2580
2214msgid "Categories:"
2215msgstr "Категории:"
2216
2217#: ../src/gui/addressbook.cpp:2605 ../src/gui/contacts.cpp:654
2218msgid "Local Addressbook:"
2219msgstr "Локален указател:"
2220
2221#: ../src/gui/addressbook.cpp:2771
2222msgid ""
2223"Please make sure to provide at least a full name or an URL for the contact."
2224msgstr "Задайте поне име и адрес за контакта."
2225
2226#: ../src/gui/addressbook.cpp:2818 ../src/gui/contacts.cpp:833
2227#, c-format
2228msgid "Are you sure you want to delete %s from %s?"
2229msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от %s?"
2230
2231#: ../src/gui/addressbook.cpp:2944
2232msgid "Edit an address book"
2233msgstr "Редактиране на указател"
2234
2235#: ../src/gui/addressbook.cpp:2945
2236msgid "Add an address book"
2237msgstr "Добавяне на указател"
2238
2239#: ../src/gui/addressbook.cpp:2990
2240msgid "Type:"
2241msgstr "Вид:"
2242
2243#: ../src/gui/addressbook.cpp:2996
2244msgid "Local"
2245msgstr "Локален"
2246
2247#: ../src/gui/addressbook.cpp:2997
2248msgid "Remote LDAP"
2249msgstr "Отдалечен по LDAP"
2250
2251#: ../src/gui/addressbook.cpp:2998
2252msgid "Remote ILS"
2253msgstr "Отдалечен по ILS"
2254
2255#: ../src/gui/addressbook.cpp:3029
2256msgid "Hostname:"
2257msgstr "Хост:"
2258
2259#: ../src/gui/addressbook.cpp:3052
2260msgid "Port:"
2261msgstr "Порт:"
2262
2263#: ../src/gui/addressbook.cpp:3077
2264msgid "Base DN:"
2265msgstr "Базов DN:"
2266
2267#: ../src/gui/addressbook.cpp:3100
2268msgid "Search Scope:"
2269msgstr "Обхват на търсене:"
2270
2271#: ../src/gui/addressbook.cpp:3106
2272msgid "Subtree"
2273msgstr "Поддърво"
2274
2275#: ../src/gui/addressbook.cpp:3107
2276msgid "One Level"
2277msgstr "Едно ниво"
2278
2279#: ../src/gui/addressbook.cpp:3137
2280msgid "Search Attribute:"
2281msgstr "Атрибут за търсене:"
2282
2283#: ../src/gui/addressbook.cpp:3250
2284msgid "Please make sure you fill in all required fields."
2285msgstr "Попълнете всички задължителни полета."
2286
2287#: ../src/gui/addressbook.cpp:3296
2288#, c-format
2289msgid "Are you sure you want to delete %s and all its contacts?"
2290msgstr ""
2291"Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата %s и всичките контакти в нея?"
2292
2293#: ../src/gui/callbacks.cpp:124
2294msgid "Disconnecting..."
2295msgstr "Прекъсване..."
2296
2297#: ../src/gui/callbacks.cpp:143
2298msgid "Contributors:"
2299msgstr "Допринесли:"
2300
2301#: ../src/gui/callbacks.cpp:150
2302msgid "Artwork:"
2303msgstr "Дизайн:"
2304
2305#: ../src/gui/callbacks.cpp:157
2306msgid "See AUTHORS file for full credits"
2307msgstr "За пълния списък погледнете файла AUTHORS"
2308
2309#. Translators: Please write translator credits here, and
2310#. * seperate names with \n
2311#: ../src/gui/callbacks.cpp:174
2312msgid "translator-credits"
2313msgstr ""
2314"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>\n"
2315"Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
2316"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
2317"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
2318"\n"
2319"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2320"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2321"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2322
2323#. Translators: Please test to see if your translation
2324#. * looks OK and fits within the box
2325#: ../src/gui/callbacks.cpp:185
2326msgid ""
2327"Ekiga is full-featured SIP and H.323 compatible VoIP, IP-Telephony and "
2328"Videoconferencing application that allows you to make audio and video calls "
2329"to remote users with SIP and H.323 hardware or software."
2330msgstr ""
2331"Ekiga e многофункционална програма съвместима със SIP и H.323 за видео "
2332"конференции и телефония по VoIP и IP. Тя позволява да се осъществяват аудио "
2333"и видео връзки към отдалечени потребители, които имат хардуер или софтуер "
2334"поддържащи SIP или H.323."
2335
2336#: ../src/gui/callshistory.cpp:793
2337msgid "Type"
2338msgstr "Вид"
2339
2340#: ../src/gui/callshistory.cpp:802
2341msgid "Date"
2342msgstr "Дата"
2343
2344#: ../src/gui/callshistory.cpp:819
2345msgid "Duration"
2346msgstr "Продължителност"
2347
2348#: ../src/gui/chat.cpp:628
2349msgid "Hang _up"
2350msgstr "_Затваряне"
2351
2352#: ../src/gui/chat.cpp:629 ../src/gui/statusicon.cpp:98
2353msgid "_Call"
2354msgstr "_Набиране"
2355
2356#: ../src/gui/chat.cpp:631
2357msgid "Call this user"
2358msgstr "Обаждане на този потребител"
2359
2360#: ../src/gui/chat.cpp:639
2361msgid "_Send"
2362msgstr "_Изпращане"
2363
2364#: ../src/gui/chat.cpp:644
2365msgid "Send message"
2366msgstr "Изпращане на съобщение"
2367
2368#: ../src/gui/chat.cpp:682
2369msgid "_Open URL"
2370msgstr "Отваряне на _адрес"
2371
2372#: ../src/gui/chat.cpp:710
2373msgid "_Copy Equation"
2374msgstr "_Копиране на уравнение"
2375
2376#: ../src/gui/chat.cpp:1327
2377msgid "Chat Window"
2378msgstr "Прозорец за текстови съобщения"
2379
2380#: ../src/gui/chat.cpp:1452
2381msgid "You"
2382msgstr "Вие"
2383
2384#. Translators: "He says", "You say"
2385#: ../src/gui/chat.cpp:1454
2386msgid "says:"
2387msgstr "каза"
2388
2389#: ../src/gui/chat.cpp:1454
2390msgid "say:"
2391msgstr "казахте"
2392
2393#: ../src/gui/chat.cpp:1526
2394msgid "New Remote User"
2395msgstr "Нов отдалечен потребител"
2396
2397#: ../src/gui/config.cpp:217
2398msgid "Changing this setting will only affect new calls"
2399msgstr "Промяната в тази настройки ще влияе само на нови обаждания"
2400
2401#: ../src/gui/config.cpp:218
2402msgid ""
2403"Ekiga cannot apply one or more changes to the current call. Your new "
2404"settings will take effect for the next call."
2405msgstr ""
2406"Ekiga не може да приложи някои промени към текущото обаждане. Новите "
2407"настройки ще се използват от следващото обаждане."
2408
2409#: ../src/gui/config.cpp:289
2410msgid "H.245 Tunneling disabled"
2411msgstr "Тунелирането по H.245 е изключено"
2412
2413#: ../src/gui/config.cpp:290
2414msgid "H.245 Tunneling enabled"
2415msgstr "Тунелирането по H.245 е включено"
2416
2417#: ../src/gui/config.cpp:322
2418msgid "Early H.245 disabled"
2419msgstr "Ранното тунелиране по H.245 е изключено"
2420
2421#: ../src/gui/config.cpp:323
2422msgid "Early H.245 enabled"
2423msgstr "Ранното тунелиране по H.245 е включено"
2424
2425#: ../src/gui/config.cpp:356
2426msgid "Fast Start disabled"
2427msgstr "Бързото набиране е изключено"
2428
2429#: ../src/gui/config.cpp:357
2430msgid "Fast Start enabled"
2431msgstr "Бързото набиране е включено"
2432
2433#: ../src/gui/config.cpp:464
2434msgid "Enabled silence detection"
2435msgstr "Откриването на тишина е включено"
2436
2437#: ../src/gui/config.cpp:470
2438msgid "Disabled silence detection"
2439msgstr "Откриването на тишина е изключено"
2440
2441#: ../src/gui/config.cpp:529
2442msgid "Enabled echo cancelation"
2443msgstr "Премахването на ехото е включено"
2444
2445#: ../src/gui/config.cpp:535
2446msgid "Disabled echo cancelation"
2447msgstr "Премахването на ехото е изключено"
2448
2449#: ../src/gui/contacts.cpp:506
2450msgid "New contact"
2451msgstr "Нов контакт"
2452
2453#. The Categories
2454#: ../src/gui/contacts.cpp:564
2455msgid "Edit Groups"
2456msgstr "Редактиране на групите"
2457
2458#: ../src/gui/contacts.cpp:569
2459msgid "Add to roster"
2460msgstr "Добавяне към списъка"
2461
2462#. More Settings
2463#: ../src/gui/contacts.cpp:595
2464msgid "More _Settings"
2465msgstr "_Още настройки"
2466
2467#: ../src/gui/contacts.cpp:774
2468msgid ""
2469"Please make sure to provide at least a full name and an URL for the contact."
2470msgstr "Задайте поне пълно име и адрес за контакта."
2471
2472#: ../src/gui/druid.cpp:620
2473msgid ""
2474"This is the Ekiga general configuration assistant. The following steps will "
2475"set up Ekiga by asking a few simple questions.\n"
2476"\n"
2477"Once you have completed these steps, you can always change them later by "
2478"selecting Preferences in the Edit menu."
2479msgstr ""
2480"Това е помощникът за общите настройки на Ekiga. В следващите страници "
2481"програмата ще бъде настроена чрез няколко прости въпроса.\n"
2482"\n"
2483"След като веднъж сте настроили програмата, можете да промените настройките в "
2484"меню „Редактиране“ и в него - „Настройки“."
2485
2486#: ../src/gui/druid.cpp:632
2487#, c-format
2488msgid "Configuration Assistant - page 1/%d"
2489msgstr "Помощник за настройки - страница 1 от %d"
2490
2491#: ../src/gui/druid.cpp:674
2492#, c-format
2493msgid "Personal Information - page %d/%d"
2494msgstr "Лични данни - страница %d от %d"
2495
2496#. The user fields
2497#: ../src/gui/druid.cpp:687
2498msgid "Please enter your first name and your surname:"
2499msgstr "Въведете името и фамилията си:"
2500
2501#: ../src/gui/druid.cpp:696
2502msgid ""
2503"Your first name and surname will be used when connecting to other VoIP and "
2504"videoconferencing software."
2505msgstr ""
2506"Вашите име и фамилия ще бъдат използвани, когато се свързвате с други "
2507"програми за VoIP и видео конференция."
2508
2509#: ../src/gui/druid.cpp:742
2510#, c-format
2511msgid "ekiga.net Account - page %d/%d"
2512msgstr "Регистрация в ekiga.net - страница %d от %d"
2513
2514#: ../src/gui/druid.cpp:753
2515msgid "Please enter your username:"
2516msgstr "Въведете Вашето потребителско име:"
2517
2518#: ../src/gui/druid.cpp:761
2519msgid "Please enter your password:"
2520msgstr "Въведете Вашата парола:"
2521
2522#: ../src/gui/druid.cpp:772
2523msgid ""
2524"The username and password are used to login to your existing account at the "
2525"ekiga.net free SIP service. If you do not have an ekiga.net SIP address yet, "
2526"you may first create an account below. This will provide a SIP address that "
2527"allows people to call you.\n"
2528"\n"
2529"You may skip this step if you use an alternative SIP service, or if you "
2530"would prefer to specify the login details later."
2531msgstr ""
2532"Потребителското Ви име и паролата Ви се използват, за да се регистрирате към "
2533"услугата за SIP към ekiga.net. Ако все още нямате адрес за SIP от ekiga.net, "
2534"можете да създадете такъв с възможностите по-долу. На такъв адрес ще може да "
2535"Ви се обаждат.\n"
2536"Може да пропуснете тази стъпка, ако използвате различен сървър за SIP или "
2537"искате по-късно да попълните детайлите."
2538
2539#: ../src/gui/druid.cpp:782
2540msgid "Get an ekiga.net SIP account"
2541msgstr "Регистриране за SIP към ekiga.net"
2542
2543#: ../src/gui/druid.cpp:792
2544msgid "I do not want to sign up for the ekiga.net free service"
2545msgstr "Не искам да се регистрирам към безплатната услуга на ekiga.net"
2546
2547#: ../src/gui/druid.cpp:848
2548#, c-format
2549msgid "Connection Type - page %d/%d"
2550msgstr "Вид връзка - страница %d от %d"
2551
2552#. The connection type
2553#: ../src/gui/druid.cpp:860
2554msgid "Please choose your connection type:"
2555msgstr "Изберете вида на Вашата връзка:"
2556
2557#: ../src/gui/druid.cpp:875
2558msgid ""
2559"The connection type will permit determining the best quality settings that "
2560"Ekiga will use during calls. You can later change the settings individually "
2561"in the preferences window."
2562msgstr ""
2563"Видът на връзката ще помогне за определяне на най-подходящите настройки на "
2564"качеството на звука и картината. По-късно можете да промените стойностите от "
2565"прозореца за настройки."
2566
2567#: ../src/gui/druid.cpp:913
2568#, c-format
2569msgid "NAT Type - page %d/%d"
2570msgstr "Вид на NAT - страница %d от %d"
2571
2572#: ../src/gui/druid.cpp:923
2573msgid "Click here to detect your NAT Type:"
2574msgstr "Натиснете тук за откриване вида на NAT:"
2575
2576#: ../src/gui/druid.cpp:927
2577msgid "Detect NAT Type"
2578msgstr "Откриване вида на NAT"
2579
2580#: ../src/gui/druid.cpp:931
2581msgid ""
2582"The NAT type detection will permit to assist you in configuring your NAT "
2583"router to be able to do calls with Ekiga."
2584msgstr ""
2585"Откриването на вида на NAT ще помогне да се позволят обаждания чрез Ekiga "
2586"през маршрутизатора Ви за NAT."
2587
2588#: ../src/gui/druid.cpp:976
2589#, c-format
2590msgid "Audio Manager - page %d/%d"
2591msgstr "Аудио мениджър - страница %d от %d"
2592
2593#. The Audio devices
2594#: ../src/gui/druid.cpp:988
2595msgid "Please choose your audio manager:"
2596msgstr "Изберете аудио мениджър:"
2597
2598#: ../src/gui/druid.cpp:997
2599msgid ""
2600"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. "
2601"WindowsMultimedia is probably the best choice when available."
2602msgstr ""
2603"Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява Вашите аудио устройства. "
2604"Ако е налична, вероятно най-добрият избор е WindowsMultimedia."
2605
2606#: ../src/gui/druid.cpp:999
2607msgid ""
2608"The audio manager is the plugin that will manage your audio devices. ALSA is "
2609"probably the best choice when available."
2610msgstr ""
2611"Аудио мениджърът е приставката, която ще управлява вашите аудио устройства. "
2612"Ако е налична, вероятно най-добрият избор е ALSA."
2613
2614#: ../src/gui/druid.cpp:1039
2615#, c-format
2616msgid "Audio Devices - page %d/%d"
2617msgstr "Аудио устройства - страница %d от %d"
2618
2619#. The Audio devices
2620#: ../src/gui/druid.cpp:1051
2621msgid "Please choose the audio output device:"
2622msgstr "Изберете изходното аудио устройство:"
2623
2624#: ../src/gui/druid.cpp:1059
2625msgid ""
2626"The audio output device is the device managed by the audio manager that will "
2627"be used to play audio."
2628msgstr ""
2629"Това е изходното аудио устройство, което се управлява от аудио мениджъра и "
2630"ще се използва за възпроизвеждане на звук."
2631
2632#: ../src/gui/druid.cpp:1069
2633msgid "Please choose the audio input device:"
2634msgstr "Изберете входното аудио устройство:"
2635
2636#: ../src/gui/druid.cpp:1077
2637msgid ""
2638"The audio input device is the device managed by the audio manager that will "
2639"be used to record your voice."
2640msgstr ""
2641"Това е входното аудио устройство, което се управлява от аудио мениджъра и ще "
2642"се използва за записване на гласа Ви."
2643
2644#: ../src/gui/druid.cpp:1090 ../src/gui/druid.cpp:1224
2645msgid "Test Settings"
2646msgstr "Изпробване на настройките"
2647
2648#: ../src/gui/druid.cpp:1134
2649#, c-format
2650msgid "Video Manager - page %d/%d"
2651msgstr "Видео мениджър - страница %d от %d"
2652
2653#. The Audio devices
2654#: ../src/gui/druid.cpp:1146
2655msgid "Please choose your video manager:"
2656msgstr "Изберете видео мениджър:"
2657
2658#: ../src/gui/druid.cpp:1154
2659msgid ""
2660"The video manager is the plugin that will manage your video devices, "
2661"Video4Linux is the most common choice if you own a webcam."
2662msgstr ""
2663"Видео мениджърът е приставката, която ще управлява Вашите видео устройства. "
2664"Ако имате уеб камера, вероятно най-добрият избор е Video4Linux."
2665
2666#: ../src/gui/druid.cpp:1192
2667#, c-format
2668msgid "Video Devices - page %d/%d"
2669msgstr "Видео устройства - страница %d от %d"
2670
2671#. The Video devices
2672#: ../src/gui/druid.cpp:1204
2673msgid "Please choose the video input device:"
2674msgstr "Изберете входното видео устройство:"
2675
2676#: ../src/gui/druid.cpp:1212
2677msgid ""
2678"The video input device is the device managed by the video manager that will "
2679"be used to capture video."
2680msgstr ""
2681"Това е входното видео устройство, което се управлява от видео мениджъра и ще "
2682"се използва за заснемане на образа."
2683
2684#: ../src/gui/druid.cpp:1260
2685#, c-format
2686msgid "Configuration complete - page %d/%d"
2687msgstr "Настройването на Ekiga приключи - страница %d от %d"
2688
2689#: ../src/gui/druid.cpp:1690
2690msgid "56k Modem"
2691msgstr "56k модем"
2692
2693#: ../src/gui/druid.cpp:1697
2694msgid "ISDN"
2695msgstr "ISDN"
2696
2697#: ../src/gui/druid.cpp:1704
2698msgid "xDSL/Cable"
2699msgstr "xDSL/кабел"
2700
2701#: ../src/gui/druid.cpp:1711
2702msgid "T1/LAN"
2703msgstr "T1/LAN"
2704
2705#: ../src/gui/druid.cpp:1718
2706msgid "Keep current settings"
2707msgstr "Запазване на текущите настройки"
2708
2709#: ../src/gui/druid.cpp:1975
2710#, c-format
2711msgid ""
2712"You have now finished the Ekiga configuration. All the settings can be "
2713"changed in the Ekiga preferences. Enjoy!\n"
2714"\n"
2715"\n"
2716"Configuration summary:\n"
2717"\n"
2718"Username: %s\n"
2719"Connection type: %s\n"
2720"Audio manager: %s\n"
2721"Audio player: %s\n"
2722"Audio recorder: %s\n"
2723"Video manager: %s\n"
2724"Video input: %s\n"
2725"SIP URL: %s\n"
2726msgstr ""
2727"Програмата Ekiga вече е настроена. Всички конфигурации могат да бъдат "
2728"променяни от меню „Редактиране“ и в него - „Настройки“. Ползвайте програмата "
2729"със здраве!\n"
2730"\n"
2731"\n"
2732"Обобщение на настройките:\n"
2733"\n"
2734"Потребителско име: %s\n"
2735"Вид връзка: %s\n"
2736"Аудио мениджър: %s\n"
2737"Аудио изход: %s\n"
2738"Аудио вход: %s\n"
2739"Видео мениджър: %s\n"
2740"Видео вход: %s\n"
2741"Адрес за SIP: %s\n"
2742
2743#: ../src/gui/druid.cpp:2030
2744msgid "First Time Configuration Assistant"
2745msgstr "Помощник за първоначално настройване"
2746
2747#: ../src/gui/history.cpp:128 ../src/gui/main.cpp:1056
2748msgid "General History"
2749msgstr "Обща история"
2750
2751#: ../src/gui/main.cpp:693
2752msgid "Enter a URL on the left, and click this button to place a call"
2753msgstr ""
2754"Вляво въведете адрес и натиснете този бутон, за да се свържете към него."
2755
2756#: ../src/gui/main.cpp:740
2757msgid "New Contact"
2758msgstr "Нов контакт"
2759
2760#: ../src/gui/main.cpp:779
2761msgid "Open text chat"
2762msgstr "Отваряне на прозорец за текстови съобщения"
2763
2764#: ../src/gui/main.cpp:856 ../src/gui/main.cpp:983
2765msgid "C_all"
2766msgstr "_Набиране"
2767
2768#: ../src/gui/main.cpp:858
2769msgid "Ca_ll"
2770msgstr "_Набиране"
2771
2772#: ../src/gui/main.cpp:858 ../src/gui/statusicon.cpp:98
2773msgid "Place a new call"
2774msgstr "Ново набиране"
2775
2776#: ../src/gui/main.cpp:861 ../src/gui/statusicon.cpp:101
2777msgid "_Hang up"
2778msgstr "_Прекъсване"
2779
2780#: ../src/gui/main.cpp:862 ../src/gui/statusicon.cpp:102
2781msgid "Terminate the current call"
2782msgstr "Прекратяване на текущото обаждане"
2783
2784#: ../src/gui/main.cpp:868 ../src/gui/statusicon.cpp:108
2785msgid "_Available"
2786msgstr "_Свободен"
2787
2788#: ../src/gui/main.cpp:869 ../src/gui/statusicon.cpp:109
2789msgid "Display a popup to accept the call"
2790msgstr "Изскачане на прозорец за приемане на обаждането"
2791
2792#: ../src/gui/main.cpp:874 ../src/gui/statusicon.cpp:114
2793msgid "Aut_o Answer"
2794msgstr "Автоматичн_о отговаряне"
2795
2796#: ../src/gui/main.cpp:875 ../src/gui/statusicon.cpp:115
2797msgid "Auto answer calls"
2798msgstr "Автоматично отговаряне на обаждания"
2799
2800#: ../src/gui/main.cpp:880 ../src/gui/statusicon.cpp:120
2801msgid "_Do Not Disturb"
2802msgstr "_Не ме безпокойте"
2803
2804#: ../src/gui/main.cpp:881 ../src/gui/statusicon.cpp:121
2805msgid "Reject calls"
2806msgstr "Отказване на обаждания"
2807
2808#: ../src/gui/main.cpp:886 ../src/gui/statusicon.cpp:126
2809msgid "_Forward"
2810msgstr "_Прехвърляне"
2811
2812#: ../src/gui/main.cpp:886 ../src/gui/statusicon.cpp:126
2813msgid "Forward calls"
2814msgstr "Прехвърляне на обаждания"
2815
2816#: ../src/gui/main.cpp:894
2817msgid "Speed dials"
2818msgstr "Бързо набиране"
2819
2820#: ../src/gui/main.cpp:898 ../src/gui/main.cpp:3335
2821msgid "_Hold Call"
2822msgstr "_Задържане на обаждането"
2823
2824#: ../src/gui/main.cpp:898 ../src/gui/main.cpp:1847
2825msgid "Hold the current call"
2826msgstr "Задържане на текущото обаждане"
2827
2828#: ../src/gui/main.cpp:902
2829msgid "_Transfer Call"
2830msgstr "_Прехвърляне на обаждане"
2831
2832#: ../src/gui/main.cpp:903
2833msgid "Transfer the current call"
2834msgstr "Прехвърляне на текущото обаждане"
2835
2836#: ../src/gui/main.cpp:910 ../src/gui/main.cpp:3374
2837msgid "Suspend _Audio"
2838msgstr "Спиране на _звука"
2839
2840#: ../src/gui/main.cpp:911
2841msgid "Suspend or resume the audio transmission"
2842msgstr "Спиране или продължаване на предаването на аудио"
2843
2844#: ../src/gui/main.cpp:915 ../src/gui/main.cpp:3376
2845msgid "Suspend _Video"
2846msgstr "Спиране на _видеото"
2847
2848#: ../src/gui/main.cpp:916
2849msgid "Suspend or resume the video transmission"
2850msgstr "Спиране или продължаване на предаването на видео"
2851
2852#: ../src/gui/main.cpp:923
2853msgid "_Save Current Picture"
2854msgstr "_Записване на текущата картинка"
2855
2856#: ../src/gui/main.cpp:924
2857msgid "Save a snapshot of the current video"
2858msgstr "Записване на снимка от текущото видео"
2859
2860#: ../src/gui/main.cpp:930
2861msgid "Close the Ekiga window"
2862msgstr "Затваряне на прозореца на Ekiga"
2863
2864#: ../src/gui/main.cpp:937 ../src/gui/statusicon.cpp:175
2865msgid "_Quit"
2866msgstr "_Спиране на програмата"
2867
2868#: ../src/gui/main.cpp:937 ../src/gui/statusicon.cpp:176
2869msgid "Quit Ekiga"
2870msgstr "Спиране на програмата"
2871
2872#: ../src/gui/main.cpp:941
2873msgid "_Edit"
2874msgstr "_Редактиране"
2875
2876#: ../src/gui/main.cpp:943
2877msgid "Configuration Druid"
2878msgstr "Помощник за настройките"
2879
2880#: ../src/gui/main.cpp:944
2881msgid "Run the configuration druid"
2882msgstr "Пускане на помощника за настройките"
2883
2884#: ../src/gui/main.cpp:951
2885msgid "_Accounts"
2886msgstr "_Регистрации"
2887
2888#: ../src/gui/main.cpp:952
2889msgid "Edit your accounts"
2890msgstr "Редактиране на регистрации"
2891
2892#: ../src/gui/main.cpp:957 ../src/gui/statusicon.cpp:142
2893msgid "_Preferences"
2894msgstr "_Настройки"
2895
2896#: ../src/gui/main.cpp:958 ../src/gui/statusicon.cpp:143
2897msgid "Change your preferences"
2898msgstr "Промяна на настройките"
2899
2900#: ../src/gui/main.cpp:963
2901msgid "_View"
2902msgstr "_Изглед"
2903
2904#: ../src/gui/main.cpp:965
2905msgid "Panel"
2906msgstr "Панел"
2907
2908#: ../src/gui/main.cpp:967
2909msgid "Con_tacts"
2910msgstr "_Контакти"
2911
2912#: ../src/gui/main.cpp:967
2913msgid "View the contacts list"
2914msgstr "Преглед на списъка с контакти"
2915
2916#: ../src/gui/main.cpp:972
2917msgid "_Dialpad"
2918msgstr "_Циферблат"
2919
2920#: ../src/gui/main.cpp:972
2921msgid "View the dialpad"
2922msgstr "Показване на циферблата"
2923
2924#: ../src/gui/main.cpp:977
2925msgid "Calls _History"
2926msgstr "_История на обажданията"
2927
2928#: ../src/gui/main.cpp:978
2929msgid "View the calls history"
2930msgstr "Преглед на история на обажданията"
2931
2932#: ../src/gui/main.cpp:984
2933msgid "View the call information"
2934msgstr "Преглед на историята на обажданията"
2935
2936#: ../src/gui/main.cpp:992 ../src/gui/main.cpp:4391
2937msgid "Local Video"
2938msgstr "Локално видео"
2939
2940#: ../src/gui/main.cpp:993
2941msgid "Local video image"
2942msgstr "Локално видео изображение"
2943
2944#: ../src/gui/main.cpp:998 ../src/gui/main.cpp:4398
2945msgid "Remote Video"
2946msgstr "Отдалечено видео"
2947
2948#: ../src/gui/main.cpp:999
2949msgid "Remote video image"
2950msgstr "Отдалечено видео изображение"
2951
2952#: ../src/gui/main.cpp:1004
2953msgid "Both (Picture-in-Picture)"
2954msgstr "И двете (локалното е в отдалеченото)"
2955
2956#: ../src/gui/main.cpp:1005 ../src/gui/main.cpp:1012
2957msgid "Both video images"
2958msgstr "И двете видео изображения"
2959
2960#: ../src/gui/main.cpp:1011
2961msgid "Both (Both in New Windows)"
2962msgstr "И двете (всяко в нов прозорец)"
2963
2964#: ../src/gui/main.cpp:1020 ../src/gui/main.cpp:1908 ../src/gui/main.cpp:1933
2965msgid "Zoom In"
2966msgstr "Увеличаване"
2967
2968#: ../src/gui/main.cpp:1020 ../src/gui/main.cpp:1908 ../src/gui/main.cpp:1933
2969msgid "Zoom in"
2970msgstr "Увеличаване"
2971
2972#: ../src/gui/main.cpp:1024 ../src/gui/main.cpp:1912 ../src/gui/main.cpp:1937
2973msgid "Zoom Out"
2974msgstr "Намаляване"
2975
2976#: ../src/gui/main.cpp:1024 ../src/gui/main.cpp:1912 ../src/gui/main.cpp:1937
2977msgid "Zoom out"
2978msgstr "Намаляване"
2979
2980#: ../src/gui/main.cpp:1028 ../src/gui/main.cpp:1916 ../src/gui/main.cpp:1941
2981msgid "Normal Size"
2982msgstr "Нормален размер"
2983
2984#: ../src/gui/main.cpp:1028 ../src/gui/main.cpp:1916 ../src/gui/main.cpp:1941
2985msgid "Normal size"
2986msgstr "Нормален размер"
2987
2988#: ../src/gui/main.cpp:1034 ../src/gui/main.cpp:1922 ../src/gui/main.cpp:1947
2989msgid "Fullscreen"
2990msgstr "На цял екран"
2991
2992#: ../src/gui/main.cpp:1040
2993msgid "_Tools"
2994msgstr "_Инструменти"
2995
2996#: ../src/gui/main.cpp:1043 ../src/gui/statusicon.cpp:135
2997msgid "Open the address book"
2998msgstr "Отваряне на указателя"
2999
3000#: ../src/gui/main.cpp:1050
3001msgid "C_hat Window"
3002msgstr "_Текстови съобщения"
3003
3004#: ../src/gui/main.cpp:1051
3005msgid "Open the chat window"
3006msgstr "Показване на прозореца за текстови съобщения"
3007
3008#: ../src/gui/main.cpp:1057
3009msgid "View the operations history"
3010msgstr "Преглед на историята на действията"
3011
3012#: ../src/gui/main.cpp:1064
3013msgid "PC-To-Phone Account"
3014msgstr "Регистрация за обаждане „компютър към телефон“"
3015
3016#: ../src/gui/main.cpp:1065
3017msgid "Manage your PC-To-Phone account"
3018msgstr "Управление на регистрацията Ви за обаждане „компютър към телефон“"
3019
3020#: ../src/gui/main.cpp:1070
3021msgid "_Help"
3022msgstr "_Помощ"
3023
3024#: ../src/gui/main.cpp:1072 ../src/gui/statusicon.cpp:151
3025#: ../src/gui/statusicon.cpp:162
3026msgid "_Contents"
3027msgstr "_Ръководство"
3028
3029#: ../src/gui/main.cpp:1073 ../src/gui/statusicon.cpp:152
3030#: ../src/gui/statusicon.cpp:163
3031msgid "Get help by reading the Ekiga manual"
3032msgstr "Помогнете си като прочетете ръководството на Ekiga"
3033
3034#: ../src/gui/main.cpp:1077 ../src/gui/main.cpp:1083
3035#: ../src/gui/statusicon.cpp:156 ../src/gui/statusicon.cpp:167
3036msgid "_About"
3037msgstr "_Относно"
3038
3039#: ../src/gui/main.cpp:1078 ../src/gui/main.cpp:1084
3040#: ../src/gui/statusicon.cpp:157 ../src/gui/statusicon.cpp:168
3041msgid "View information about Ekiga"
3042msgstr "Показване на информация за Ekiga"
3043
3044#: ../src/gui/main.cpp:1277
3045msgid "Contacts"
3046msgstr "Контакти"
3047
3048#: ../src/gui/main.cpp:1324
3049msgid "Calls History"
3050msgstr "История на обажданията"
3051
3052#: ../src/gui/main.cpp:1409
3053msgid "Dialpad"
3054msgstr "Циферблат"
3055
3056#: ../src/gui/main.cpp:1446
3057msgid "Video Settings"
3058msgstr "Видео настройки"
3059
3060#: ../src/gui/main.cpp:1474
3061msgid "Adjust brightness"
3062msgstr "Настройване на яркостта"
3063
3064#: ../src/gui/main.cpp:1496
3065msgid "Adjust whiteness"
3066msgstr "Настройване на нивото на бялото"
3067
3068#: ../src/gui/main.cpp:1518
3069msgid "Adjust color"
3070msgstr "Настройване на цветовете"
3071
3072#: ../src/gui/main.cpp:1540
3073msgid "Adjust contrast"
3074msgstr "Настройване на контраста"
3075
3076#: ../src/gui/main.cpp:1593
3077msgid "Audio Settings"
3078msgstr "Звукови настройки"
3079
3080#: ../src/gui/main.cpp:1782
3081msgid "Change the volume of your soundcard"
3082msgstr "Промяна на силата на звука на звуковата карта"
3083
3084#: ../src/gui/main.cpp:1805
3085msgid "Change the color settings of your video device"
3086msgstr "Промяна на цветовите настройки на видео устройството"
3087
3088#: ../src/gui/main.cpp:1826
3089msgid "Display images from your camera device"
3090msgstr "Показване на изображения от Вашата камера"
3091
3092#: ../src/gui/main.cpp:1859
3093msgid "Call"
3094msgstr "Набиране"
3095
3096#: ../src/gui/main.cpp:2089
3097msgid "Notification area not detected"
3098msgstr "Зоната за уведомяване не е открита"
3099
3100#: ../src/gui/main.cpp:2089
3101msgid ""
3102"The notification area is not present in your panel, so Ekiga cannot start "
3103"hidden."
3104msgstr ""
3105"Няма зона за уведомяване във Вашите панели, затова програмата Ekiga не може "
3106"да се стартира скрита."
3107
3108#: ../src/gui/main.cpp:2398
3109#, c-format
3110msgid "Sent DTMF %c"
3111msgstr "Изпратен е DTMF: %c"
3112
3113#: ../src/gui/main.cpp:2604 ../src/gui/main.cpp:4458
3114#, c-format
3115msgid "Missed calls: %d - Voice Mails: %s"
3116msgstr "%d пропуснати обаждания и %s гласови съобщения"
3117
3118#: ../src/gui/main.cpp:3322
3119msgid "_Retrieve Call"
3120msgstr "_Приемане на обаждане"
3121
3122#: ../src/gui/main.cpp:3378
3123msgid "Resume _Audio"
3124msgstr "Пускане на _звука"
3125
3126#: ../src/gui/main.cpp:3380
3127msgid "Resume _Video"
3128msgstr "Пускане на _видеото"
3129
3130#: ../src/gui/main.cpp:3971
3131#, c-format
3132msgid "Call Duration: %s\n"
3133msgstr "Продължителност на обаждането: %s\n"
3134
3135#: ../src/gui/main.cpp:4084
3136msgid "Transfer call to:"
3137msgstr "Прехвърляне на обаждане към:"
3138
3139#: ../src/gui/main.cpp:4085 ../src/gui/main.cpp:4150
3140msgid "Transfer"
3141msgstr "Прехвърляне"
3142
3143#: ../src/gui/main.cpp:4148
3144msgid "Reject"
3145msgstr "Отказване"
3146
3147#: ../src/gui/main.cpp:4152
3148msgid "Accept"
3149msgstr "Приемане"
3150
3151#: ../src/gui/main.cpp:4159
3152msgid "Incoming call from"
3153msgstr "Входящо обаждане от"
3154
3155#: ../src/gui/main.cpp:4172
3156msgid "Remote URL:"
3157msgstr "Отдалечен адрес:"
3158
3159#: ../src/gui/main.cpp:4184
3160msgid "Remote Application:"
3161msgstr "Отдалечена програма:"
3162
3163#. Add the window icon and title
3164#: ../src/gui/main.cpp:4250 ../src/gui/main.cpp:4373
3165msgid "Ekiga"
3166msgstr "Ekiga"
3167
3168#: ../src/gui/main.cpp:4627
3169#, c-format
3170msgid ""
3171"Lost packets: %.1f %%\n"
3172"Late packets: %.1f %%\n"
3173"Out of order packets: %.1f %%\n"
3174"Jitter buffer: %d ms"
3175msgstr ""
3176"Загубени пакети: %.1f %%\n"
3177"Закъснели пакети: %.1f %%\n"
3178"Непоследователни пакети: %.1f %%\n"
3179"Защитен буфер: %d ms"
3180
3181#: ../src/gui/main.cpp:4765
3182msgid "Prints debug messages in the console (level between 1 and 6)"
3183msgstr "Показване на съобщенията за грешка в конзолата (нива между 1 и 6)"
3184
3185#: ../src/gui/main.cpp:4770
3186msgid "Makes Ekiga call the given URL"
3187msgstr "Кара Ekiga да набере дадения адрес"
3188
3189#: ../src/gui/main.cpp:4852
3190msgid "No usable audio plugin detected"
3191msgstr "Не беше открита използваема аудио приставка"
3192
3193#: ../src/gui/main.cpp:4853
3194msgid ""
3195"Ekiga didn't find any usable audio plugin. Make sure that your installation "
3196"is correct."
3197msgstr ""
3198"Ekiga не успя да открие използваема аудио приставка. Проверете дали "
3199"инсталацията Ви е правилна."
3200
3201#: ../src/gui/main.cpp:4856
3202msgid "No usable audio codecs detected"
3203msgstr "Не беше открит използваем аудио кодер"
3204
3205#: ../src/gui/main.cpp:4857
3206msgid ""
3207"Ekiga didn't find any usable audio codec. Make sure that your installation "
3208"is correct."
3209msgstr ""
3210"Ekiga не успя да открие използваем аудио кодер. Проверете дали инсталацията "
3211"Ви е правилна."
3212
3213#: ../src/gui/main.cpp:4861
3214msgid "Configuration database corruption"
3215msgstr "Повреда на базата от данни за настройките"
3216
3217#: ../src/gui/main.cpp:4862
3218#, c-format
3219msgid ""
3220"Ekiga got an invalid value for the configuration key %s.\n"
3221"\n"
3222"It probably means that your configuration schemas have not been correctly "
3223"installed or the that permissions are not correct.\n"
3224"\n"
3225"Please check the FAQ (http://www.ekiga.org/), the troubleshooting section of "
3226"the GConf site (http://www.gnome.org/projects/gconf/) or the mailing list "
3227"archives for more information (http://mail.gnome.org) about this problem."
3228msgstr ""
3229"Ekiga получи неправилна стойност за ключа от настройките %s.\n"
3230"\n"
3231"Най-вероятно това се дължи на неправилна инсталация на схемите за настройки "
3232"или на неподходящи права за достъп.\n"
3233"\n"
3234"За повече информация проверете често задаваните въпроси (http://www.ekiga."
3235"org/faq.php), раздела за справяне с проблеми в страницата на GConf (http://"
3236"www.gnome.org/projects/gconf/) или архивите на пощенските списъци (http://"
3237"mail.gnome.org)."
3238
3239#: ../src/gui/misc.cpp:115
3240msgid "Error"
3241msgstr "Грешка"
3242
3243#: ../src/gui/preferences.cpp:422
3244msgid "Personal Information"
3245msgstr "Лични данни"
3246
3247#: ../src/gui/preferences.cpp:425
3248msgid "_First name:"
3249msgstr "_Собствено име:"
3250
3251#: ../src/gui/preferences.cpp:432
3252msgid "Sur_name:"
3253msgstr "_Фамилия:"
3254
3255#: ../src/gui/preferences.cpp:434
3256msgid "Enter your surname"
3257msgstr "Въведете фамилията си"
3258
3259#: ../src/gui/preferences.cpp:440
3260msgid "E-_mail address:"
3261msgstr "Адрес на е-поща:"
3262
3263#: ../src/gui/preferences.cpp:442
3264msgid "Enter your e-mail address"
3265msgstr "Въведете адреса на Вашата е-поща"
3266
3267#: ../src/gui/preferences.cpp:447
3268msgid "_Comment:"
3269msgstr "_Коментар:"
3270
3271#: ../src/gui/preferences.cpp:449
3272msgid "Enter a comment about yourself"
3273msgstr "Въведете коментар за себе си"
3274
3275#: ../src/gui/preferences.cpp:454
3276msgid "_Location:"
3277msgstr "_Местонахождение:"
3278
3279#: ../src/gui/preferences.cpp:456
3280msgid "Enter your country or city"
3281msgstr "Въведете Вашата страна или град"
3282
3283#. Add the update button
3284#: ../src/gui/preferences.cpp:461 ../src/gui/preferences.cpp:749
3285msgid "_Apply"
3286msgstr "_Прилагане"
3287
3288#: ../src/gui/preferences.cpp:461
3289msgid ""
3290"Click here to update the users directory you are registered to with the new "
3291"First Name, Last Name, E-Mail, Comment and Location"
3292msgstr ""
3293"Натиснете тук, за да обновите указателя на регистъра, в който сте "
3294"регистриран, с новото си собствено и фамилно име, адрес на е-поща, коментар "
3295"и местонахождение"
3296
3297#: ../src/gui/preferences.cpp:475
3298msgid "Ekiga GUI"
3299msgstr "ГПИ на Ekiga"
3300
3301#: ../src/gui/preferences.cpp:477
3302msgid "Start _hidden"
3303msgstr "Стартиране в _скрито състояние"
3304
3305#: ../src/gui/preferences.cpp:483
3306msgid "Video Display"
3307msgstr "Видео дисплей"
3308
3309#: ../src/gui/preferences.cpp:485
3310msgid "Place windows displaying video _above other windows"
3311msgstr "Поставяне на прозорците за видео над другите прозорци"
3312
3313#: ../src/gui/preferences.cpp:498
3314msgid "Users Directory"
3315msgstr "Регистър на потребителите"
3316
3317#. Add all the fields
3318#: ../src/gui/preferences.cpp:502
3319msgid "Users directory:"
3320msgstr "Регистър на потребителите:"
3321
3322#: ../src/gui/preferences.cpp:502
3323msgid "The users directory server to register with"
3324msgstr ""
3325"Директориен сървър - регистър с потребители, в която да се регистрирате"
3326
3327#: ../src/gui/preferences.cpp:504
3328msgid "Enable _registering"
3329msgstr "_Включване на регистриране"
3330
3331#: ../src/gui/preferences.cpp:504
3332msgid "If enabled, register with the selected users directory"
3333msgstr "Ако е избрано, се регистрирате в избрания регистър с потребители"
3334
3335#: ../src/gui/preferences.cpp:506
3336msgid "_Publish my details in the users directory when registering"
3337msgstr ""
3338"Публикуване на информацията Ви в регистъра за потребители при регистрация"
3339
3340#: ../src/gui/preferences.cpp:506
3341msgid ""
3342"If enabled, your details are shown to people browsing the users directory. "
3343"If disabled, you are not visible to users browsing the users directory, but "
3344"they can still use the callto URL to call you."
3345msgstr ""
3346"Ако е включено, информацията за Вас ще се вижда от разглеждащите регистъра с "
3347"потребители. Ако е изключено, информацията няма да се вижда, но другите все "
3348"още ще могат да се свързват с Вас, ако знаят точния Ви адрес, на който да Ви "
3349"търсят."
3350
3351#: ../src/gui/preferences.cpp:517
3352msgid "Call Forwarding"
3353msgstr "Прехвърляне на обаждания"
3354
3355#: ../src/gui/preferences.cpp:519
3356msgid "_Always forward calls to the given host"
3357msgstr "Обажданията _винаги да се прехвърлят към избрания хост"
3358
3359#: ../src/gui/preferences.cpp:519
3360msgid ""
3361"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3362"specified in the protocol settings"
3363msgstr ""
3364"Ако е включено, всички входящи обаждания ще бъдат прехвърляни към хоста, "
3365"който е зададен в настройките на протокола."
3366
3367#: ../src/gui/preferences.cpp:521
3368msgid "Forward calls to the given host if _no answer"
3369msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако _няма отговор"
3370
3371#: ../src/gui/preferences.cpp:521
3372msgid ""
3373"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3374"specified in the protocol settings if you do not answer the call"
3375msgstr ""
3376"Ако е включено и не приемете входящо обаждане, то ще бъде прехвърляно към "
3377"хоста, който е зададен в настройките на протокола."
3378
3379#: ../src/gui/preferences.cpp:523
3380msgid "Forward calls to the given host if _busy"
3381msgstr "Прехвърляне на обаждания към даден хост, ако е _заето"
3382
3383#: ../src/gui/preferences.cpp:523
3384msgid ""
3385"If enabled, all incoming calls will be forwarded to the host that is "
3386"specified in the protocol settings if you already are in a call or if you "
3387"are in Do Not Disturb mode"
3388msgstr ""
3389"Ако е включено и вече говорите с някой или сте в режим „Не ме безпокойте“, "
3390"входящите обаждания ще бъдат прехвърляни на хоста, който е зададен в "
3391"настройките на протокола."
3392
3393#: ../src/gui/preferences.cpp:527 ../src/gui/preferences.cpp:1606
3394msgid "Call Options"
3395msgstr "Настройки на обажданията"
3396
3397#. Add all the fields
3398#: ../src/gui/preferences.cpp:530
3399msgid "Automatically _clear calls after 30 seconds of inactivity"
3400msgstr "_Автоматично изчистване на обажданията след 30 секунди неактивност"
3401
3402#: ../src/gui/preferences.cpp:532
3403msgid "Timeout to reject or forward unanswered incoming calls (in seconds):"
3404msgstr ""
3405"Време, след което се прекъсват или прехвърлят неприетите обаждания (в "
3406"секунди):"
3407
3408#: ../src/gui/preferences.cpp:566
3409msgid "Ekiga Sound Events"
3410msgstr "Звукови събития на Ekiga"
3411
3412#: ../src/gui/preferences.cpp:615 ../src/gui/preferences.cpp:624
3413#: ../src/gui/preferences.cpp:633
3414msgid "Event"
3415msgstr "Събитие"
3416
3417#: ../src/gui/preferences.cpp:645
3418msgid "Choose a sound"
3419msgstr "Избор на звук"
3420
3421#: ../src/gui/preferences.cpp:651
3422msgid "Wavefiles"
3423msgstr "Аудио файлове във формат wav"
3424
3425#: ../src/gui/preferences.cpp:660 ../src/gui/preferences.cpp:679
3426msgid "Play"
3427msgstr "Изпълнение"
3428
3429#: ../src/gui/preferences.cpp:693
3430msgid "Alternative Output Device"
3431msgstr "Алтернативно изходно устройство"
3432
3433#: ../src/gui/preferences.cpp:699
3434msgid "Alternative output device:"
3435msgstr "Алтернативно изходно устройство:"
3436
3437#: ../src/gui/preferences.cpp:699
3438msgid "Select an alternative audio output device to use for sound events"
3439msgstr "Избор на алтернативно изходно аудио устройство за звуковите събития"
3440
3441#: ../src/gui/preferences.cpp:717
3442msgid "STUN"
3443msgstr "STUN"
3444
3445#: ../src/gui/preferences.cpp:718
3446msgid "IP Translation"
3447msgstr "Транслиране на IP"
3448
3449#: ../src/gui/preferences.cpp:731
3450msgid "Network Interface"
3451msgstr "Мрежови интерфейс"
3452
3453#: ../src/gui/preferences.cpp:736
3454msgid "Listen on:"
3455msgstr "Слушане за връзка на:"
3456
3457#: ../src/gui/preferences.cpp:743
3458msgid "NAT Settings"
3459msgstr "Настройки на NAT"
3460
3461#: ../src/gui/preferences.cpp:745
3462msgid "NAT Traversal Method:"
3463msgstr "Метод за преминаване през NAT:"
3464
3465#: ../src/gui/preferences.cpp:747
3466msgid "STUN Se_rver:"
3467msgstr "_Сървър за STUN:"
3468
3469#: ../src/gui/preferences.cpp:747
3470msgid "The STUN server to use for STUN Support."
3471msgstr "Сървърът за STUN, който да се ползва."
3472
3473#: ../src/gui/preferences.cpp:749
3474msgid "Click here to update your NAT settings"
3475msgstr "Натиснете тук за обновяване на настройките Ви за NAT"
3476
3477#: ../src/gui/preferences.cpp:761
3478msgid "String"
3479msgstr "Низ"
3480
3481#: ../src/gui/preferences.cpp:762
3482msgid "Tone"
3483msgstr "Тон"
3484
3485#: ../src/gui/preferences.cpp:763 ../src/gui/preferences.cpp:814
3486msgid "RFC2833"
3487msgstr "RFC2833"
3488
3489#: ../src/gui/preferences.cpp:764
3490msgid "Q.931"
3491msgstr "Q.931"
3492
3493#: ../src/gui/preferences.cpp:770 ../src/gui/preferences.cpp:824
3494msgid "Misc Settings"
3495msgstr "Разни настройки"
3496
3497#: ../src/gui/preferences.cpp:772
3498msgid "Default _gateway:"
3499msgstr "_Шлюз по подразбиране:"
3500
3501#: ../src/gui/preferences.cpp:775 ../src/gui/preferences.cpp:829
3502msgid "Forward _URL:"
3503msgstr "_Адрес за прехвърляне:"
3504
3505#: ../src/gui/preferences.cpp:784
3506msgid "Advanced Settings"
3507msgstr "Допълнителни настройки"
3508
3509#. The toggles
3510#: ../src/gui/preferences.cpp:787
3511msgid "Enable H.245 _tunneling"
3512msgstr "Включване на _тунелиране по H.245"
3513
3514#: ../src/gui/preferences.cpp:789
3515msgid "Enable _early H.245"
3516msgstr "Включване на _ранния H.245"
3517
3518#: ../src/gui/preferences.cpp:791
3519msgid "Enable fast _start procedure"
3520msgstr "Включване на процедурата „_Бързо стартиране“"
3521
3522#: ../src/gui/preferences.cpp:791
3523msgid ""
3524"Connection will be established in Fast Start mode. Fast Start is a new way "
3525"to start calls faster that was introduced in H.323v2. It is not supported by "
3526"Netmeeting and using both Fast Start and H.245 Tunneling can crash some "
3527"versions of Netmeeting."
3528msgstr ""
3529"Връзката ще бъде осъществена в режим „Бързо набиране“. Това е нов начин за "
3530"по-бързо стартиране на обаждания представено в H.323v2. Не се поддържа от "
3531"Netmeeting. Ползването му, както и на тунелирането по H.245, може да забие "
3532"някои версии на Netmeeting"
3533
3534#: ../src/gui/preferences.cpp:797 ../src/gui/preferences.cpp:837
3535msgid "DTMF Mode"
3536msgstr "Режим за DTMF"
3537
3538#: ../src/gui/preferences.cpp:799 ../src/gui/preferences.cpp:839
3539msgid "_Send DTMF as:"
3540msgstr "_Изпращане на DTMF като:"
3541
3542#: ../src/gui/preferences.cpp:799 ../src/gui/preferences.cpp:839
3543msgid "This permits to set the mode for DTMFs sending."
3544msgstr "Това позволява указването на режима за изпращане на DTMF."
3545
3546#: ../src/gui/preferences.cpp:815
3547msgid "INFO"
3548msgstr "ИНФО"
3549
3550#: ../src/gui/preferences.cpp:826
3551msgid "_Outbound Proxy:"
3552msgstr "Изходящ _посредник:"
3553
3554#: ../src/gui/preferences.cpp:859
3555msgid "Audio Plugin"
3556msgstr "Аудио приставка"
3557
3558#: ../src/gui/preferences.cpp:864
3559msgid "Audio plugin:"
3560msgstr "Аудио приставка:"
3561
3562#: ../src/gui/preferences.cpp:864
3563msgid ""
3564"The audio plugin that will be used to detect the devices and manage them."
3565msgstr "Аудио приставка за откриване и управление на устройствата."
3566
3567#: ../src/gui/preferences.cpp:870 ../src/gui/preferences.cpp:1642
3568msgid "Audio Devices"
3569msgstr "Аудио устройства"
3570
3571#: ../src/gui/preferences.cpp:877
3572msgid "Output device:"
3573msgstr "Изходно устройство:"
3574
3575#: ../src/gui/preferences.cpp:884 ../src/gui/preferences.cpp:948
3576msgid "Input device:"
3577msgstr "Входно устройство:"
3578
3579#. That button will refresh the devices list
3580#: ../src/gui/preferences.cpp:889 ../src/gui/preferences.cpp:1012
3581msgid "_Detect devices"
3582msgstr "_Откриване на устройствата"
3583
3584#: ../src/gui/preferences.cpp:889
3585msgid "Click here to refresh the devices list"
3586msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройствата"
3587
3588#: ../src/gui/preferences.cpp:914
3589msgid "Normal"
3590msgstr "Нормален"
3591
3592#: ../src/gui/preferences.cpp:915
3593msgid "Large"
3594msgstr "Голям"
3595
3596#: ../src/gui/preferences.cpp:920
3597msgid "PAL (Europe)"
3598msgstr "PAL (Европа)"
3599
3600#: ../src/gui/preferences.cpp:921
3601msgid "NTSC (America)"
3602msgstr "NTSC (Америка)"
3603
3604#: ../src/gui/preferences.cpp:922
3605msgid "SECAM (France)"
3606msgstr "SECAM (Франция)"
3607
3608#: ../src/gui/preferences.cpp:923
3609msgid "Auto"
3610msgstr "Автоматично"
3611
3612#: ../src/gui/preferences.cpp:932
3613msgid "Video Plugin"
3614msgstr "Видео приставка"
3615
3616#: ../src/gui/preferences.cpp:936
3617msgid "Video plugin:"
3618msgstr "Видео приставка:"
3619
3620#: ../src/gui/preferences.cpp:942 ../src/gui/preferences.cpp:1646
3621msgid "Video Devices"
3622msgstr "Видео устройства"
3623
3624#. Video Channel
3625#: ../src/gui/preferences.cpp:952
3626msgid "Channel:"
3627msgstr "Канал:"
3628
3629#: ../src/gui/preferences.cpp:954
3630msgid "Size:"
3631msgstr "Размер:"
3632
3633#: ../src/gui/preferences.cpp:954
3634msgid ""
3635"Select the transmitted video size: Normal (QCIF 176x144) or Large (CIF "
3636"352x288)"
3637msgstr ""
3638"Избор на размера на предаваната картина: нормален (QCIF 176x144) или голям "
3639"(CIF 352x288)"
3640
3641#: ../src/gui/preferences.cpp:956
3642msgid "Format:"
3643msgstr "Формат:"
3644
3645#. The file selector button
3646#: ../src/gui/preferences.cpp:959
3647msgid "Image:"
3648msgstr "Изображение:"
3649
3650#: ../src/gui/preferences.cpp:962
3651msgid "Choose a Picture"
3652msgstr "Избор на изображение"
3653
3654#: ../src/gui/preferences.cpp:966
3655msgid "Preview"
3656msgstr "Преглед"
3657
3658#: ../src/gui/preferences.cpp:976
3659msgid "Images"
3660msgstr "Изображения"
3661
3662#: ../src/gui/preferences.cpp:1012
3663msgid "Click here to refresh the devices list."
3664msgstr "Натиснете тук, за да опресните списъка с устройства."
3665
3666#: ../src/gui/preferences.cpp:1032
3667msgid "Available Audio Codecs"
3668msgstr "Налични звукови кодери"
3669
3670#: ../src/gui/preferences.cpp:1048
3671msgid "Audio Codecs Settings"
3672msgstr "Настройки на звуковите кодери"
3673
3674#. Translators: the full sentence is Automatically adjust jitter buffer
3675#. between X and Y ms
3676#: ../src/gui/preferences.cpp:1052
3677msgid "Automatically adjust _jitter buffer between"
3678msgstr "Автоматично настройване на _защитния буфер между"
3679
3680#: ../src/gui/preferences.cpp:1052
3681msgid "and"
3682msgstr "и"
3683
3684#: ../src/gui/preferences.cpp:1052
3685msgid "ms"
3686msgstr "ms"
3687
3688#: ../src/gui/preferences.cpp:1052
3689msgid "The minimum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
3690msgstr "Минималният размер на защитния буфер за приемане на звук (в ms)"
3691
3692#: ../src/gui/preferences.cpp:1052
3693msgid "The maximum jitter buffer size for audio reception (in ms)."
3694msgstr "Максималният размер на защитния буфер за приемане на звук (в ms)"
3695
3696#: ../src/gui/preferences.cpp:1054
3697msgid "Enable silence _detection"
3698msgstr "_Откриване на тишина"
3699
3700#: ../src/gui/preferences.cpp:1054
3701msgid "If enabled, use silence detection with the codecs supporting it."
3702msgstr "Откриване на тишина с кодерите, които поддържат тази възможност."
3703
3704#: ../src/gui/preferences.cpp:1056
3705msgid "Enable echo can_celation"
3706msgstr "Премахване на _ехото"
3707
3708#: ../src/gui/preferences.cpp:1056
3709msgid "If enabled, use echo cancelation."
3710msgstr "Автоматично махане на ехото."
3711
3712#: ../src/gui/preferences.cpp:1073
3713msgid "Available Video Codecs"
3714msgstr "Налични видео кодери"
3715
3716#: ../src/gui/preferences.cpp:1088
3717msgid "Video Codecs Settings"
3718msgstr "Настройки на аудио кодерите"
3719
3720#: ../src/gui/preferences.cpp:1090
3721msgid "Enable _video support"
3722msgstr "Включване на поддръжката на _видео"
3723
3724#: ../src/gui/preferences.cpp:1090
3725msgid "If enabled, allows video during calls."
3726msgstr "Ако е включено, видеото е разрешено по време на обаждане."
3727
3728#: ../src/gui/preferences.cpp:1092
3729msgid "Maximum video _bandwidth (in kbits/s):"
3730msgstr "Максимална широчина на лентата за _видеото (в kbits/s):"
3731
3732#: ../src/gui/preferences.cpp:1092
3733msgid ""
3734"The maximum video bandwidth in kbits/s. The video quality and the number of "
3735"transmitted frames per second will be dynamically adjusted above their "
3736"minimum during calls to try to minimize the bandwidth to the given value."
3737msgstr ""
3738"Максимална широчина на лентата за видео в kbits/s. Качеството на видео "
3739"изображението и честотата на предаваните кадри ще бъде автоматично "
3740"регулирана по време на обаждането, за да се минимизира широчината на "
3741"ползваната лента до указаната стойност"
3742
3743#. Translators: the full sentence is Keep a minimum video quality of X %
3744#: ../src/gui/preferences.cpp:1095
3745msgid "Frame Rate"
3746msgstr "Честота на кадрите"
3747
3748#: ../src/gui/preferences.cpp:1095
3749msgid "Picture Quality"
3750msgstr "Качество на картината"
3751
3752#: ../src/gui/preferences.cpp:1095
3753msgid ""
3754"Choose if you want to favour speed or quality for the transmitted video."
3755msgstr ""
3756"Изберете кое предпочитате да взема превес при предаването на картина - "
3757"скоростта или качеството?"
3758
3759#: ../src/gui/preferences.cpp:1536
3760msgid "Play sound for new voice mails"
3761msgstr "Пускане на звук при нова гласова поща"
3762
3763#: ../src/gui/preferences.cpp:1545
3764msgid "Play sound for new instant messages"
3765msgstr "Пускане на звук при ново съобщение"
3766
3767#: ../src/gui/preferences.cpp:1574
3768msgid "Ekiga Preferences"
3769msgstr "Настройки на Ekiga"
3770
3771#: ../src/gui/preferences.cpp:1589
3772msgid "General"
3773msgstr "Общи"
3774
3775#: ../src/gui/preferences.cpp:1590
3776msgid "Personal Data"
3777msgstr "Лични данни"
3778
3779#: ../src/gui/preferences.cpp:1595
3780msgid "General Settings"
3781msgstr "Общи настройки"
3782
3783#: ../src/gui/preferences.cpp:1601
3784msgid "Directory Settings"
3785msgstr "Настройки на регистъра с потребители"
3786
3787#: ../src/gui/preferences.cpp:1611
3788msgid "Sound Events"
3789msgstr "Звукови събития"
3790
3791#: ../src/gui/preferences.cpp:1615
3792msgid "Protocols"
3793msgstr "Протоколи"
3794
3795#: ../src/gui/preferences.cpp:1617
3796msgid "Network Settings"
3797msgstr "Мрежови настройки"
3798
3799#: ../src/gui/preferences.cpp:1622
3800msgid "SIP Settings"
3801msgstr "Настройки за SIP"
3802
3803#: ../src/gui/preferences.cpp:1627
3804msgid "H.323 Settings"
3805msgstr "Настройки за H.323"
3806
3807#: ../src/gui/preferences.cpp:1631
3808msgid "Codecs"
3809msgstr "Кодери"
3810
3811#: ../src/gui/preferences.cpp:1633
3812msgid "Audio Codecs"
3813msgstr "Звукови кодери"
3814
3815#: ../src/gui/preferences.cpp:1637
3816msgid "Video Codecs"
3817msgstr "Видео кодери"
3818
3819#: ../src/gui/preferences.cpp:1641
3820msgid "Devices"
3821msgstr "Устройства"
3822
3823#: ../src/gui/tools.cpp:174
3824msgid ""
3825"Please provide your username and password in order to be able to use the PC-"
3826"To-Phone service."
3827msgstr ""
3828"Въведете потребителското име и паролата си, за да използвате услугата за "
3829"обаждане „компютър към телефон“."
3830
3831#: ../src/gui/tools.cpp:312 ../src/gui/tools.cpp:331
3832msgid "PC-To-Phone Settings"
3833msgstr "Настройки на „компютър към телефон“"
3834
3835#. Introduction label
3836#: ../src/gui/tools.cpp:322
3837msgid ""
3838"You can make calls to regular phones and cell numbers worldwide using Ekiga. "
3839"To enable this, you need to do three things. First create an account at the "
3840"URL below. Then enter your account number and password. Finally, activate "
3841"the registration below.\n"
3842"\n"
3843"The service will work only if your account is created using the URL in this "
3844"dialog."
3845msgstr ""
3846"Можете да се обаждате на обикновени и мобилни телефони по целия свят като "
3847"използвате Ekiga. За да се възползвате от тази възможност, трябва да "
3848"направите три неща:\n"
3849"1. Регистрирайте се на адреса посочен отдолу;\n"
3850"2. Въведете номера и паролата на регистрацията си;\n"
3851"3. Включете регистрацията си отдолу.\n"
3852"\n"
3853"Тази услуга работи, само ако регистрацията е направена чрез адреса в този "
3854"прозорец."
3855
3856#: ../src/gui/tools.cpp:333
3857msgid "Account _number:"
3858msgstr "_Номер на регистрацията:"
3859
3860#: ../src/gui/tools.cpp:350
3861msgid "_Password:"
3862msgstr "_Парола:"
3863
3864#: ../src/gui/tools.cpp:369
3865msgid "Use PC-To-Phone service"
3866msgstr "Използване на услугата „компютър към телефон“"
3867
3868#: ../src/gui/tools.cpp:381
3869msgid ""
3870"Click on one of the following links to get more information about your "
3871"existing Ekiga PC-To-Phone account, or to create a new account."
3872msgstr ""
3873"Натиснете някоя от връзките по-долу за повече информация за регистрацията Ви "
3874"към Ekiga за обаждания „компютър към телефон“ или за създаване на нова "
3875"регистрация."
3876
3877#: ../src/gui/tools.cpp:389
3878msgid "Get an Ekiga PC-To-Phone account"
3879msgstr ""
3880"Получаване на регистрация към Ekiga за обаждания „компютър към телефон“"
3881
3882#: ../src/gui/tools.cpp:403
3883msgid "Recharge the account"
3884msgstr "Презареждане на регистрация"
3885
3886#: ../src/gui/tools.cpp:417
3887msgid "Consult the balance history"
3888msgstr "Справка с баланса"
3889
3890#: ../src/gui/tools.cpp:431
3891msgid "Consult the calls history"
3892msgstr "Справка с историята на обажданията"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.