source: gnome/trunk/desktop/metacity.trunk.bg.po @ 1323

Last change on this file since 1323 was 1323, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.

File size: 183.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation for metacity po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006, 2007.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: metacity trunk\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2007-09-17 21:34+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2007-09-17 21:34+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
22msgid "Desktop"
23msgstr "Работен плот"
24
25#: ../src/50-metacity-key.xml.in.h:1
26msgid "Window Management"
27msgstr "Управление на прозорци"
28
29#: ../src/tools/metacity-message.c:150
30#, c-format
31msgid "Usage: %s\n"
32msgstr "Употреба: %s\n"
33
34#: ../src/tools/metacity-message.c:176 ../src/util.c:133
35msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
36msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
37
38#: ../src/core.c:206
39#, c-format
40msgid "Unknown window information request: %d"
41msgstr "Неизвестна заявка за информация за прозорец: %d"
42
43#: ../src/delete.c:67 ../src/delete.c:94 ../src/metacity-dialog.c:50
44#: ../src/theme-parser.c:484
45#, c-format
46msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
47msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
48
49#: ../src/delete.c:74 ../src/delete.c:101 ../src/metacity-dialog.c:57
50#: ../src/theme-parser.c:493 ../src/theme-parser.c:548
51#, c-format
52msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
53msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
54
55#: ../src/delete.c:132
56#, c-format
57msgid "Failed to parse message \"%s\" from dialog process\n"
58msgstr ""
59"Неуспех при анализа на съобщението „%s“ от процеса за изобразяване на "
60"диалога\n"
61
62#: ../src/delete.c:267
63#, c-format
64msgid "Error reading from dialog display process: %s\n"
65msgstr "Грешка при четене от процеса за изобразяване на диалога: %s\n"
66
67#: ../src/delete.c:350
68#, c-format
69msgid ""
70"Error launching metacity-dialog to ask about killing an application: %s\n"
71msgstr ""
72"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който пита дали да се убие "
73"приложението: %s\n"
74
75#: ../src/delete.c:459
76#, c-format
77msgid "Failed to get hostname: %s\n"
78msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
79
80#: ../src/display.c:349
81#, c-format
82msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
83msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
84
85#: ../src/errors.c:271
86#, c-format
87msgid ""
88"Lost connection to the display '%s';\n"
89"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
90"the window manager.\n"
91msgstr ""
92"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
93"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте \n"
94"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
95
96#: ../src/errors.c:278
97#, c-format
98msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
99msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
100
101#: ../src/frames.c:1078
102msgid "Close Window"
103msgstr "Затваряне на прозореца"
104
105#: ../src/frames.c:1081
106msgid "Window Menu"
107msgstr "Меню за прозорците"
108
109#: ../src/frames.c:1084
110msgid "Minimize Window"
111msgstr "Минимизиране на прозореца"
112
113#: ../src/frames.c:1087
114msgid "Maximize Window"
115msgstr "Максимизиране на прозореца"
116
117#: ../src/frames.c:1090
118msgid "Unmaximize Window"
119msgstr "Демаксимизиране на прозореца"
120
121#: ../src/frames.c:1093
122msgid "Roll Up Window"
123msgstr "Навиване на прозореца"
124
125#: ../src/frames.c:1096
126msgid "Unroll Window"
127msgstr "Развиване на прозореца"
128
129#: ../src/frames.c:1099
130msgid "Keep Window On Top"
131msgstr "Прозорецът да е отгоре"
132
133#: ../src/frames.c:1102
134msgid "Remove Window From Top"
135msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
136
137#: ../src/frames.c:1105
138msgid "Always On Visible Workspace"
139msgstr "Винаги на видимия работен плот"
140
141#: ../src/frames.c:1108
142msgid "Put Window On Only One Workspace"
143msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
144
145#: ../src/keybindings.c:1087
146#, c-format
147msgid ""
148"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
149"binding\n"
150msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
151
152#: ../src/keybindings.c:2716
153#, c-format
154msgid "Error launching metacity-dialog to print an error about a command: %s\n"
155msgstr ""
156"Грешка при стартиране на диалоговия прозорец на Metacity за отпечатване на "
157"грешка за команда: %s\n"
158
159#: ../src/keybindings.c:2821
160#, c-format
161msgid "No command %d has been defined.\n"
162msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
163
164#: ../src/keybindings.c:3849
165msgid "No terminal command has been defined.\n"
166msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
167
168#: ../src/main.c:67
169#, c-format
170msgid ""
171"metacity %s\n"
172"Copyright (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
173"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
174"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
175"PARTICULAR PURPOSE.\n"
176msgstr ""
177"metacity %s\n"
178"Авторски права (C) 2001-2007 Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
179"Това е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно условията за "
180"разпространение.\n"
181"Не получавате НИКАКВА гаранция, дори и ПРЕПОРЪКА или СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА КАКВИТО "
182"И ДА Е ЦЕЛИ.\n"
183
184#: ../src/main.c:171
185msgid "Disable connection to session manager"
186msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
187
188#: ../src/main.c:177
189msgid "Replace the running window manager with Metacity"
190msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
191
192#: ../src/main.c:183
193msgid "Specify session management ID"
194msgstr "Определяне на идентификатор за управлението на сесии"
195
196#: ../src/main.c:188
197msgid "X Display to use"
198msgstr "X дисплеят, който да се използва"
199
200#: ../src/main.c:194
201msgid "Initialize session from savefile"
202msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазеното състояние"
203
204#: ../src/main.c:200
205msgid "Print version"
206msgstr "Версия за печат"
207
208#: ../src/main.c:353
209#, c-format
210msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
211msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
212
213#: ../src/main.c:369
214#, c-format
215msgid ""
216"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
217msgstr ""
218"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
219"обичайните теми.\n"
220
221#: ../src/main.c:429
222#, c-format
223msgid "Failed to restart: %s\n"
224msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
225
226#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
227#: ../src/menu.c:70
228msgid "Mi_nimize"
229msgstr "Ми_нимизиране"
230
231#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
232#: ../src/menu.c:72
233msgid "Ma_ximize"
234msgstr "_Максимизиране"
235
236#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
237#: ../src/menu.c:74
238msgid "Unma_ximize"
239msgstr "_Демаксимизиране"
240
241#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
242#: ../src/menu.c:76
243msgid "Roll _Up"
244msgstr "На_виване"
245
246#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
247#: ../src/menu.c:78
248msgid "_Unroll"
249msgstr "_Развиване"
250
251#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
252#: ../src/menu.c:80
253msgid "_Move"
254msgstr "_Преместване"
255
256#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
257#: ../src/menu.c:82
258msgid "_Resize"
259msgstr "О_размеряване"
260
261#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
262#: ../src/menu.c:84
263msgid "Move Titlebar On_screen"
264msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
265
266#. separator
267#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
268#: ../src/menu.c:87 ../src/menu.c:89
269msgid "Always on _Top"
270msgstr "_Отгоре"
271
272#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
273#: ../src/menu.c:91
274msgid "_Always on Visible Workspace"
275msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
276
277#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
278#: ../src/menu.c:93
279msgid "_Only on This Workspace"
280msgstr "_Само на този работен плот"
281
282#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
283#: ../src/menu.c:95
284msgid "Move to Workspace _Left"
285msgstr "Преместване на _левия работен плот"
286
287#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
288#: ../src/menu.c:97
289msgid "Move to Workspace R_ight"
290msgstr "Преместване на _десния работен плот"
291
292#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
293#: ../src/menu.c:99
294msgid "Move to Workspace _Up"
295msgstr "Преместване на _горния работен плот"
296
297#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
298#: ../src/menu.c:101
299msgid "Move to Workspace _Down"
300msgstr "Преместване в до_лния работен плот"
301
302#. separator
303#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
304#: ../src/menu.c:105
305msgid "_Close"
306msgstr "_Затваряне"
307
308#: ../src/menu.c:199 ../src/prefs.c:2246 ../src/prefs.c:2780
309#, c-format
310msgid "Workspace %d"
311msgstr "Работен плот %d"
312
313#: ../src/menu.c:208
314msgid "Workspace 1_0"
315msgstr "Работен плот 1_0"
316
317#: ../src/menu.c:210
318#, c-format
319msgid "Workspace %s%d"
320msgstr "Работен плот %s%d"
321
322#: ../src/menu.c:390
323msgid "Move to Another _Workspace"
324msgstr "Преместване на друг _работен плот"
325
326#. This is the text that should appear next to menu accelerators
327#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
328#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
329#. * this.
330#.
331#: ../src/metaaccellabel.c:105
332msgid "Shift"
333msgstr "Shift"
334
335#. This is the text that should appear next to menu accelerators
336#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
337#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
338#. * this.
339#.
340#: ../src/metaaccellabel.c:111
341msgid "Ctrl"
342msgstr "Ctrl"
343
344#. This is the text that should appear next to menu accelerators
345#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
346#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
347#. * this.
348#.
349#: ../src/metaaccellabel.c:117
350msgid "Alt"
351msgstr "Alt"
352
353#. This is the text that should appear next to menu accelerators
354#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
355#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
356#. * this.
357#.
358#: ../src/metaaccellabel.c:123
359msgid "Meta"
360msgstr "Meta"
361
362#. This is the text that should appear next to menu accelerators
363#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
364#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
365#. * this.
366#.
367#: ../src/metaaccellabel.c:129
368msgid "Super"
369msgstr "Super"
370
371#. This is the text that should appear next to menu accelerators
372#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
373#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
374#. * this.
375#.
376#: ../src/metaaccellabel.c:135
377msgid "Hyper"
378msgstr "Hyper"
379
380#. This is the text that should appear next to menu accelerators
381#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
382#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
383#. * this.
384#.
385#: ../src/metaaccellabel.c:141
386msgid "Mod2"
387msgstr "Mod2"
388
389#. This is the text that should appear next to menu accelerators
390#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
391#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
392#. * this.
393#.
394#: ../src/metaaccellabel.c:147
395msgid "Mod3"
396msgstr "Mod3"
397
398#. This is the text that should appear next to menu accelerators
399#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
400#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
401#. * this.
402#.
403#: ../src/metaaccellabel.c:153
404msgid "Mod4"
405msgstr "Mod4"
406
407#. This is the text that should appear next to menu accelerators
408#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
409#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
410#. * this.
411#.
412#: ../src/metaaccellabel.c:159
413msgid "Mod5"
414msgstr "Mod5"
415
416#: ../src/metacity-dialog.c:90
417#, c-format
418msgid "\"%s\" is not responding."
419msgstr "Прозорецът „%s“ не отговаря."
420
421#: ../src/metacity-dialog.c:97
422msgid ""
423"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
424"application to quit entirely."
425msgstr ""
426"Можете да изчакате малко преди изрично да накарате приложението да спре "
427"работата си."
428
429#: ../src/metacity-dialog.c:107
430msgid "_Wait"
431msgstr "Из_чакване"
432
433#: ../src/metacity-dialog.c:109
434msgid "_Force Quit"
435msgstr "_Принудително спиране"
436
437#: ../src/metacity-dialog.c:206
438msgid "Title"
439msgstr "Заглавие"
440
441#: ../src/metacity-dialog.c:218
442msgid "Class"
443msgstr "Клас"
444
445#: ../src/metacity-dialog.c:244
446msgid ""
447"These windows do not support \"save current setup\" and will have to be "
448"restarted manually next time you log in."
449msgstr ""
450"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
451"ще трябва да се стартират ръчно при следващото ви влизане."
452
453#: ../src/metacity-dialog.c:310
454#, c-format
455msgid ""
456"There was an error running \"%s\":\n"
457"%s."
458msgstr ""
459"Имаше грешка при изпълнението на „%s“:\n"
460"%s."
461
462#: ../src/metacity.desktop.in.h:1
463msgid "Metacity"
464msgstr "Metacity"
465
466#: ../src/metacity.schemas.in.h:1
467msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
468msgstr ""
469"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
470"на прозорците"
471
472#: ../src/metacity.schemas.in.h:2
473msgid ""
474"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
475"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
476"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
477"option is set to true."
478msgstr ""
479"Низ описващ шрифта за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
480"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
481"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
482"включена."
483
484#: ../src/metacity.schemas.in.h:3
485msgid "Action on title bar double-click"
486msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
487
488#: ../src/metacity.schemas.in.h:4
489msgid "Action on title bar middle-click"
490msgstr ""
491"Действие при натискане със средния бутон на мишката върху заглавната лента"
492
493#: ../src/metacity.schemas.in.h:5
494msgid "Action on title bar right-click"
495msgstr ""
496"Действие при натискане с десния бутон на мишката върху заглавната лента"
497
498#: ../src/metacity.schemas.in.h:6
499msgid "Activate window menu"
500msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
501
502#: ../src/metacity.schemas.in.h:7
503msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
504msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
505
506#: ../src/metacity.schemas.in.h:8
507msgid ""
508"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
509"as \"menu:minimize,maximize,close\"; the colon separates the left corner of "
510"the window from the right corner, and the button names are comma-separated. "
511"Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are silently ignored "
512"so that buttons can be added in future metacity versions without breaking "
513"older versions."
514msgstr ""
515"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
516"„menu:minimize,maximize,close“. С „;“ се разделят левия от десния ъгъл на "
517"прозореца, а със „,“ - имената на бутоните. Не са позволени повторения на "
518"бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи версии на "
519"Metacity да могат да се добавят нови бутони без да се пречи на старите "
520"версии."
521
522#: ../src/metacity.schemas.in.h:9
523msgid "Automatically raises the focused window"
524msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
525
526#: ../src/metacity.schemas.in.h:10
527msgid ""
528"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
529"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
530"(right click). Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;\" or \"&lt;Super&gt;\" "
531"for example."
532msgstr ""
533"Натискането на заглавната лента на прозорец, когато този модифициращ клавиш "
534"е натиснат, премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца "
535"(среден бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Модификаторът е "
536"от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
537
538#: ../src/metacity.schemas.in.h:11
539msgid "Close window"
540msgstr "Затваряне на прозореца"
541
542#: ../src/metacity.schemas.in.h:12
543msgid "Commands to run in response to keybindings"
544msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
545
546#: ../src/metacity.schemas.in.h:13
547msgid "Compositing Manager"
548msgstr "Мениджър за наслагване"
549
550#: ../src/metacity.schemas.in.h:14
551msgid "Control how new windows get focus"
552msgstr "Кога новите прозорци получават фокуса"
553
554#: ../src/metacity.schemas.in.h:15
555msgid "Current theme"
556msgstr "Текуща тема"
557
558#: ../src/metacity.schemas.in.h:16
559msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
560msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
561
562#: ../src/metacity.schemas.in.h:17
563msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
564msgstr "Указва дали Metacity ще действа и като мениджър за наслагване."
565
566#: ../src/metacity.schemas.in.h:18
567msgid ""
568"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
569"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
570msgstr ""
571"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
572"Може да се използва заедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
573"„бибиткания“."
574
575#: ../src/metacity.schemas.in.h:19
576msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
577msgstr ""
578"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
579"грешки"
580
581#: ../src/metacity.schemas.in.h:20
582msgid "Enable Visual Bell"
583msgstr "Включване на визуалния звънец"
584
585#: ../src/metacity.schemas.in.h:21
586msgid "Hide all windows and focus desktop"
587msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работното място"
588
589#: ../src/metacity.schemas.in.h:22
590msgid ""
591"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
592"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
593"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
594"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
595msgstr ""
596"Ако е включено и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, тогава "
597"фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен интервал, "
598"който е зададен в ключа auto_raise_delay. Това поведение не е свързано с "
599"натискането на бутоните на мишката за издигането на прозорец, нито с с "
600"навлизането на показалеца на мишката при действие на провлачване и пускане."
601
602#: ../src/metacity.schemas.in.h:23
603msgid ""
604"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
605"font for window titles."
606msgstr ""
607"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
608"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
609
610#: ../src/metacity.schemas.in.h:24
611msgid ""
612"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
613"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
614"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
615"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
616"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
617msgstr ""
618"Ако е включено, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна връзка, "
619"като се използват рамки вместо цели прозорци, избягват се анимации или чрез "
620"други средства. Това е значимо влошаване на използваемостта за много "
621"потребители, но може да позволи на специфични програми и терминални сървъри "
622"да работят. Рамките за прозорците са изключени, когато са включени "
623"възможностите за достъпност."
624
625#: ../src/metacity.schemas.in.h:25
626msgid ""
627"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
628"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
629"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
630"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
631"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
632"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
633"unimplemented at the moment."
634msgstr ""
635"Ако е истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на прозорци. "
636"Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на приложения е по-"
637"близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате прозорец при "
638"подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението ще се "
639"издигнат. При този подход натисканията за фокусиране не се предават на "
640"прозорците на други приложения. На този етап подходът на базата на "
641"приложения още не е осъществен изцяло."
642
643#: ../src/metacity.schemas.in.h:26
644msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
645msgstr ""
646"Ако е включено, се жертва част от използваемостта за повече свободни ресурси"
647
648#: ../src/metacity.schemas.in.h:27
649msgid "Lower window below other windows"
650msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
651
652#: ../src/metacity.schemas.in.h:28
653msgid "Maximize window"
654msgstr "Максимизиране на прозорец"
655
656#: ../src/metacity.schemas.in.h:29
657msgid "Maximize window horizontally"
658msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
659
660#: ../src/metacity.schemas.in.h:30
661msgid "Maximize window vertically"
662msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
663
664#: ../src/metacity.schemas.in.h:31
665msgid "Minimize window"
666msgstr "Минимизиране на прозореца"
667
668#: ../src/metacity.schemas.in.h:32
669msgid "Modifier to use for modified window click actions"
670msgstr ""
671"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с натискания по "
672"прозорците"
673
674#: ../src/metacity.schemas.in.h:33
675msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
676msgstr ""
677"Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място в обратен "
678"ред"
679
680#: ../src/metacity.schemas.in.h:34
681msgid "Move backwards between panels and the desktop with popup"
682msgstr ""
683"Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място в обратен "
684"ред, като се използва изскачащ прозорец"
685
686#: ../src/metacity.schemas.in.h:35
687msgid "Move backwards between windows immediately"
688msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред"
689
690#: ../src/metacity.schemas.in.h:36
691msgid "Move backwards between windows of an application immediately"
692msgstr ""
693"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в "
694"обратен ред"
695
696#: ../src/metacity.schemas.in.h:37
697msgid "Move backwards between windows of an application with popup"
698msgstr ""
699"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение, като се "
700"използва изскачащ прозорец"
701
702#: ../src/metacity.schemas.in.h:38
703msgid "Move between panels and the desktop immediately"
704msgstr "Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място"
705
706#: ../src/metacity.schemas.in.h:39
707msgid "Move between panels and the desktop with popup"
708msgstr ""
709"Незабавно преместване на фокуса между панелите и работното място, като се "
710"използва изскачащ прозорец"
711
712#: ../src/metacity.schemas.in.h:40
713msgid "Move between windows immediately"
714msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците "
715
716#: ../src/metacity.schemas.in.h:41
717msgid "Move between windows of an application immediately"
718msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
719
720#: ../src/metacity.schemas.in.h:42
721msgid "Move between windows of an application with popup"
722msgstr ""
723"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение, като се "
724"използва изскачащ прозорец"
725
726#: ../src/metacity.schemas.in.h:43
727msgid "Move between windows with popup"
728msgstr ""
729"Незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се използва изскачащ "
730"прозорец"
731
732#: ../src/metacity.schemas.in.h:44
733msgid "Move focus backwards between windows using popup display"
734msgstr ""
735"Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред, като се "
736"използва изскачащ прозорец"
737
738#: ../src/metacity.schemas.in.h:45
739msgid "Move window"
740msgstr "Преместване на прозорец"
741
742#: ../src/metacity.schemas.in.h:46
743msgid "Move window one workspace down"
744msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
745
746#: ../src/metacity.schemas.in.h:47
747msgid "Move window one workspace to the left"
748msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
749
750#: ../src/metacity.schemas.in.h:48
751msgid "Move window one workspace to the right"
752msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
753
754#: ../src/metacity.schemas.in.h:49
755msgid "Move window one workspace up"
756msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
757
758#: ../src/metacity.schemas.in.h:50
759msgid "Move window to east side of screen"
760msgstr "Преместване на прозореца в източния край на екрана"
761
762#: ../src/metacity.schemas.in.h:51
763msgid "Move window to north side of screen"
764msgstr "Преместване на прозореца в северния край на екрана"
765
766#: ../src/metacity.schemas.in.h:52
767msgid "Move window to north-east corner"
768msgstr "Преместване на прозореца в североизточния ъгъл на екрана"
769
770#: ../src/metacity.schemas.in.h:53
771msgid "Move window to north-west corner"
772msgstr "Преместване на прозореца в северозападния ъгъл на екрана"
773
774#: ../src/metacity.schemas.in.h:54
775msgid "Move window to south side of screen"
776msgstr "Преместване на прозореца в южния край на екрана"
777
778#: ../src/metacity.schemas.in.h:55
779msgid "Move window to south-east corner"
780msgstr "Преместване на прозореца в югоизточния ъгъл на екрана"
781
782#: ../src/metacity.schemas.in.h:56
783msgid "Move window to south-west corner"
784msgstr "Преместване на прозореца в югозападния ъгъл на екрана"
785
786#: ../src/metacity.schemas.in.h:57
787msgid "Move window to west side of screen"
788msgstr "Преместване на прозореца в западния край на екрана"
789
790#: ../src/metacity.schemas.in.h:58
791msgid "Move window to workspace 1"
792msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
793
794#: ../src/metacity.schemas.in.h:59
795msgid "Move window to workspace 10"
796msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
797
798#: ../src/metacity.schemas.in.h:60
799msgid "Move window to workspace 11"
800msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
801
802#: ../src/metacity.schemas.in.h:61
803msgid "Move window to workspace 12"
804msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
805
806#: ../src/metacity.schemas.in.h:62
807msgid "Move window to workspace 2"
808msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
809
810#: ../src/metacity.schemas.in.h:63
811msgid "Move window to workspace 3"
812msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
813
814#: ../src/metacity.schemas.in.h:64
815msgid "Move window to workspace 4"
816msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
817
818#: ../src/metacity.schemas.in.h:65
819msgid "Move window to workspace 5"
820msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
821
822#: ../src/metacity.schemas.in.h:66
823msgid "Move window to workspace 6"
824msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
825
826#: ../src/metacity.schemas.in.h:67
827msgid "Move window to workspace 7"
828msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
829
830#: ../src/metacity.schemas.in.h:68
831msgid "Move window to workspace 8"
832msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
833
834#: ../src/metacity.schemas.in.h:69
835msgid "Move window to workspace 9"
836msgstr "Преместване на прозореца на работен плот 9"
837
838#: ../src/metacity.schemas.in.h:70
839msgid "Name of workspace"
840msgstr "Име на работния плот"
841
842#: ../src/metacity.schemas.in.h:71
843msgid "Number of workspaces"
844msgstr "Брой работни плотове"
845
846#: ../src/metacity.schemas.in.h:72
847msgid ""
848"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
849"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
850"workspaces."
851msgstr ""
852"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
853"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате прекалено много "
854"работни места)."
855
856#: ../src/metacity.schemas.in.h:73
857msgid "Raise obscured window, otherwise lower"
858msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
859
860#: ../src/metacity.schemas.in.h:74
861msgid "Raise window above other windows"
862msgstr "Издигане на прозореца над другите"
863
864#: ../src/metacity.schemas.in.h:75
865msgid "Resize window"
866msgstr "Оразмеряване на прозорец"
867
868#: ../src/metacity.schemas.in.h:76
869msgid "Run a defined command"
870msgstr "Изпълняване на определена команда"
871
872#: ../src/metacity.schemas.in.h:77
873msgid "Run a terminal"
874msgstr "Стартиране на терминал"
875
876#: ../src/metacity.schemas.in.h:78
877msgid ""
878"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
879"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
880"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
881"raise the window as a side-effect. Set this option to false to decouple "
882"raising from other user actions. Even when this option is false, windows can "
883"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
884"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
885"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
886"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
887"raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
888"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
889"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
890"user complaining that your application does not work with this setting "
891"disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
892"and that they need to change this option back to true or live with the bug "
893"they requested. See also http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
894msgstr ""
895"Задаването на тази настройка да е лъжа може да доведе до неправилно "
896"поведение, така че насърчаваме потребителите да не променят стандартната "
897"стойност, която е истина. Много действия (като натискане в клиентската "
898"област на прозорец, преместването или оразмеряването му) предизвикват "
899"неговото издигане като страничен ефект. Задайте тази настройка да е лъжа, за "
900"да разделите издигането от другите взаимодействия. Когато настройката е "
901"лъжа, прозорците пак могат да бъдат издигани чрез натискане върху тях с "
902"левия бутон на мишката в комбинация с клавиша Alt или с нормално натискане "
903"върху украсата на прозореца, или някои специални съобщения (напр. искане за "
904"задействане от страна на някои програми). В момента тази настройка е "
905"неактивна, когато се използва режима на натискане за фокусиране. Забележете, "
906"че списъкът с възможности за издигане на прозорци, когато опцията "
907"raise_on_click е лъжа, не включва програмните заявки от приложенията за "
908"издигането на прозорци. Подобни заявки ще бъдат пренебрегвани независимо от "
909"причината за тях. Ако сте разработчик на приложение и някой потребител се "
910"оплаче, че приложението ви не работи, когато тази настройка е изключена, "
911"кажете им, че е ТЕХЕН проблем, че са си счупили мениджъра на прозорците и да "
912"върнат тази опция да е истина или да си живеят с това грешно положение, "
913"което сами са си поискали. За повече информация вижте: http://bugzilla.gnome."
914"org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
915
916#: ../src/metacity.schemas.in.h:79
917msgid "Show the panel menu"
918msgstr "Показване на менюто на панела"
919
920#: ../src/metacity.schemas.in.h:80
921msgid "Show the panel run application dialog"
922msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела за стартиране на програма"
923
924#: ../src/metacity.schemas.in.h:81
925msgid ""
926"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
927"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
928"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
929"run any misbehaving applications."
930msgstr ""
931"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
932"поведение на мениджъра на прозорци. Тази настройка кара Metacity да работи в "
933"изцяло правилен режим, което дава малко по-добър потребителски интерфейс, "
934"ако няма да стартирате развалени програми."
935
936#: ../src/metacity.schemas.in.h:82
937msgid "Switch to workspace 1"
938msgstr "Превключване към работен плот 1"
939
940#: ../src/metacity.schemas.in.h:83
941msgid "Switch to workspace 10"
942msgstr "Превключване към работен плот 10"
943
944#: ../src/metacity.schemas.in.h:84
945msgid "Switch to workspace 11"
946msgstr "Превключване към работен плот 11"
947
948#: ../src/metacity.schemas.in.h:85
949msgid "Switch to workspace 12"
950msgstr "Превключване към работен плот 12"
951
952#: ../src/metacity.schemas.in.h:86
953msgid "Switch to workspace 2"
954msgstr "Превключване към работен плот 2"
955
956#: ../src/metacity.schemas.in.h:87
957msgid "Switch to workspace 3"
958msgstr "Превключване към работен плот 3"
959
960#: ../src/metacity.schemas.in.h:88
961msgid "Switch to workspace 4"
962msgstr "Превключване към работен плот 4"
963
964#: ../src/metacity.schemas.in.h:89
965msgid "Switch to workspace 5"
966msgstr "Превключване към работен плот 5"
967
968#: ../src/metacity.schemas.in.h:90
969msgid "Switch to workspace 6"
970msgstr "Превключване към работен плот 6"
971
972#: ../src/metacity.schemas.in.h:91
973msgid "Switch to workspace 7"
974msgstr "Превключване към работен плот 7"
975
976#: ../src/metacity.schemas.in.h:92
977msgid "Switch to workspace 8"
978msgstr "Превключване към работен плот 8"
979
980#: ../src/metacity.schemas.in.h:93
981msgid "Switch to workspace 9"
982msgstr "Превключване към работен плот 9"
983
984#: ../src/metacity.schemas.in.h:94
985msgid "Switch to workspace above this one"
986msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
987
988#: ../src/metacity.schemas.in.h:95
989msgid "Switch to workspace below this one"
990msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
991
992#: ../src/metacity.schemas.in.h:96
993msgid "Switch to workspace on the left"
994msgstr "Превключване към работния плот вляво"
995
996#: ../src/metacity.schemas.in.h:97
997msgid "Switch to workspace on the right"
998msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
999
1000#: ../src/metacity.schemas.in.h:98
1001msgid "System Bell is Audible"
1002msgstr "Системният звънец е звуков"
1003
1004#: ../src/metacity.schemas.in.h:99
1005msgid "Take a screenshot"
1006msgstr "Снимане на екрана"
1007
1008#: ../src/metacity.schemas.in.h:100
1009msgid "Take a screenshot of a window"
1010msgstr "Снимка на отделен прозорец"
1011
1012#: ../src/metacity.schemas.in.h:101
1013msgid ""
1014"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
1015"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
1016"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
1017"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
1018"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
1019"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
1020"currently focused window's titlebar is flashed."
1021msgstr ""
1022"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
1023"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
1024"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
1025"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
1026"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
1027"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
1028"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
1029
1030#: ../src/metacity.schemas.in.h:102
1031msgid ""
1032"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
1033"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
1034"will execute command_N."
1035msgstr ""
1036"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
1037"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
1038"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
1039
1040#: ../src/metacity.schemas.in.h:103
1041msgid ""
1042"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
1043"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
1044msgstr ""
1045"Ключът /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
1046"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
1047
1048#: ../src/metacity.schemas.in.h:104
1049msgid ""
1050"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
1051"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
1052"be invoked."
1053msgstr ""
1054"Ключът /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
1055"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
1056
1057#: ../src/metacity.schemas.in.h:105
1058msgid ""
1059"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
1060"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
1061"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
1062"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
1063"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
1064"then there will be no keybinding for this action."
1065msgstr ""
1066"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
1067"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1068"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1069"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1070"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1071"клавиш."
1072
1073#: ../src/metacity.schemas.in.h:106
1074msgid ""
1075"The keybinding that switches to the workspace above the current workspace. "
1076"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1077"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1078"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1079"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1080"for this action."
1081msgstr ""
1082"Бързият клавиш, който превключва към работното място над текущото. Форматът "
1083"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1084"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1085"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1086"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1087
1088#: ../src/metacity.schemas.in.h:107
1089msgid ""
1090"The keybinding that switches to the workspace below the current workspace. "
1091"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1092"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1093"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1094"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1095"for this action."
1096msgstr ""
1097"Бързият клавиш, който превключва към работното място под текущото. Форматът "
1098"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1099"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1100"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1101"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1102
1103#: ../src/metacity.schemas.in.h:108
1104msgid ""
1105"The keybinding that switches to the workspace on the left of the current "
1106"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1107"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1108"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1109"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1110"keybinding for this action."
1111msgstr ""
1112"Бързият клавиш, който превключва към работното място вляво от текущото. "
1113"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1114"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1115"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1116"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1117
1118#: ../src/metacity.schemas.in.h:109
1119msgid ""
1120"The keybinding that switches to the workspace on the right of the current "
1121"workspace. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1122"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1123"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1124"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1125"keybinding for this action."
1126msgstr ""
1127"Бързият клавиш, който превключва към работното място вдясно от текущото. "
1128"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1129"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1130"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1131"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1132
1133#: ../src/metacity.schemas.in.h:110
1134msgid ""
1135"The keybinding that switches to workspace 1. The format looks like \"&lt;"
1136"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1137"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1138"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1139"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1140msgstr ""
1141"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1142"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1143"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1144"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1145"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1146
1147#: ../src/metacity.schemas.in.h:111
1148msgid ""
1149"The keybinding that switches to workspace 10. The format looks like \"&lt;"
1150"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1151"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1152"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1153"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1154msgstr ""
1155"Бързият клавиш, който превключва към работно място 10. Форматът е от вида "
1156"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1157"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1158"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1159"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1160
1161#: ../src/metacity.schemas.in.h:112
1162msgid ""
1163"The keybinding that switches to workspace 11. The format looks like \"&lt;"
1164"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1165"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1166"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1167"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1168msgstr ""
1169"Бързият клавиш, който превключва към работно място 11. Форматът е от вида "
1170"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1171"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1172"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1173"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1174
1175#: ../src/metacity.schemas.in.h:113
1176msgid ""
1177"The keybinding that switches to workspace 12. The format looks like \"&lt;"
1178"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1179"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1180"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1181"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1182msgstr ""
1183"Бързият клавиш, който превключва към работно място 12. Форматът е от вида "
1184"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1185"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1186"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1187"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1188
1189#: ../src/metacity.schemas.in.h:114
1190msgid ""
1191"The keybinding that switches to workspace 2. The format looks like \"&lt;"
1192"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1193"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1194"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1195"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1196msgstr ""
1197"Бързият клавиш, който превключва към работно място 2. Форматът е от вида "
1198"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1199"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1200"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1201"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1202
1203#: ../src/metacity.schemas.in.h:115
1204msgid ""
1205"The keybinding that switches to workspace 3. The format looks like \"&lt;"
1206"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1207"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1208"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1209"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1210msgstr ""
1211"Бързият клавиш, който превключва към работно място 3. Форматът е от вида "
1212"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1213"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1214"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1215"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1216
1217#: ../src/metacity.schemas.in.h:116
1218msgid ""
1219"The keybinding that switches to workspace 4. The format looks like \"&lt;"
1220"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1221"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1222"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1223"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1224msgstr ""
1225"Бързият клавиш, който превключва към работно място 4. Форматът е от вида "
1226"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1227"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1228"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1229"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1230
1231#: ../src/metacity.schemas.in.h:117
1232msgid ""
1233"The keybinding that switches to workspace 5. The format looks like \"&lt;"
1234"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1235"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1236"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1237"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1238msgstr ""
1239"Бързият клавиш, който превключва към работно място 5. Форматът е от вида "
1240"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1241"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1242"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1243"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1244
1245#: ../src/metacity.schemas.in.h:118
1246msgid ""
1247"The keybinding that switches to workspace 6. The format looks like \"&lt;"
1248"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1249"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1250"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1251"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1252msgstr ""
1253"Бързият клавиш, който превключва към работно място 6. Форматът е от вида "
1254"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1255"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1256"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1257"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1258
1259#: ../src/metacity.schemas.in.h:119
1260msgid ""
1261"The keybinding that switches to workspace 7. The format looks like \"&lt;"
1262"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1263"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1264"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1265"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1266msgstr ""
1267"Бързият клавиш, който превключва към работно място 7. Форматът е от вида "
1268"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1269"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1270"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1271"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1272
1273#: ../src/metacity.schemas.in.h:120
1274msgid ""
1275"The keybinding that switches to workspace 8. The format looks like \"&lt;"
1276"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1277"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1278"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1279"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1280msgstr ""
1281"Бързият клавиш, който превключва към работно място 8. Форматът е от вида "
1282"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1283"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1284"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1285"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1286
1287#: ../src/metacity.schemas.in.h:121
1288msgid ""
1289"The keybinding that switches to workspace 9. The format looks like \"&lt;"
1290"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1291"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1292"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1293"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1294msgstr ""
1295"Бързият клавиш, който превключва към работно място 9. Форматът е от вида "
1296"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1297"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1298"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1299"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1300
1301#: ../src/metacity.schemas.in.h:122
1302msgid ""
1303"The keybinding used to activate the window menu. The format looks like \"&lt;"
1304"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1305"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1306"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1307"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1308msgstr ""
1309"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1310"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1311"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1312"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1313"това действие няма да има бърз клавиш."
1314
1315#: ../src/metacity.schemas.in.h:123
1316msgid ""
1317"The keybinding used to close a window. The format looks like \"&lt;"
1318"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1319"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1320"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1321"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1322msgstr ""
1323"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1324"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1325"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1326"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1327"това действие няма да има бърз клавиш."
1328
1329#: ../src/metacity.schemas.in.h:124
1330msgid ""
1331"The keybinding used to enter \"move mode\" and begin moving a window using "
1332"the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1333"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1334"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1335"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1336"no keybinding for this action."
1337msgstr ""
1338"Бързият клавиш за преминаване в режим на преместване, след което прозорецът "
1339"може да се движи и с клавиатурата. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1340"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1341"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1342"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1343"да има бърз клавиш."
1344
1345#: ../src/metacity.schemas.in.h:125
1346msgid ""
1347"The keybinding used to enter \"resize mode\" and begin resizing a window "
1348"using the keyboard. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1349"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1350"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1351"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1352"will be no keybinding for this action."
1353msgstr ""
1354"Бързият клавиш за преминаване в режим на оразмеряване, след което прозорецът "
1355"може да се движи и с клавиатурата. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1356"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1357"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1358"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1359"да има бърз клавиш."
1360
1361#: ../src/metacity.schemas.in.h:126
1362msgid ""
1363"The keybinding used to hide all normal windows and set the focus to the "
1364"desktop background. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1365"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1366"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1367"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1368"will be no keybinding for this action."
1369msgstr ""
1370"Бързият клавиш за скриване на нормални прозорци и фокусиране на фона на "
1371"работния плот. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
1372"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1373"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1374"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1375"клавиш."
1376
1377#: ../src/metacity.schemas.in.h:127
1378msgid ""
1379"The keybinding used to maximize a window. The format looks like \"&lt;"
1380"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1381"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1382"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1383"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1384msgstr ""
1385"Бързият клавиш за максимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1386"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1387"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1388"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1389"това действие няма да има бърз клавиш."
1390
1391#: ../src/metacity.schemas.in.h:128
1392msgid ""
1393"The keybinding used to minimize a window. The format looks like \"&lt;"
1394"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1395"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1396"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1397"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1398msgstr ""
1399"Бързият клавиш за минимизиране на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1400"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1401"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1402"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1403"това действие няма да има бърз клавиш."
1404
1405#: ../src/metacity.schemas.in.h:129
1406msgid ""
1407"The keybinding used to move a window one workspace down. The format looks "
1408"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
1409"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
1410"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
1411"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
1412"action."
1413msgstr ""
1414"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място надолу. "
1415"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1416"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1417"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1418"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1419
1420#: ../src/metacity.schemas.in.h:130
1421msgid ""
1422"The keybinding used to move a window one workspace to the left. The format "
1423"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1424"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1425"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1426"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1427"for this action."
1428msgstr ""
1429"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вляво. Форматът "
1430"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1431"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1432"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1433"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1434
1435#: ../src/metacity.schemas.in.h:131
1436msgid ""
1437"The keybinding used to move a window one workspace to the right. The format "
1438"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1439"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1440"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1441"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1442"for this action."
1443msgstr ""
1444"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място вдясно. "
1445"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1446"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1447"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1448"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1449
1450#: ../src/metacity.schemas.in.h:132
1451msgid ""
1452"The keybinding used to move a window one workspace up. The format looks like "
1453"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1454"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1455"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1456"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1457msgstr ""
1458"Бързият клавиш за преместване на прозорец едно работно място нагоре. "
1459"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
1460"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
1461"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
1462"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1463
1464#: ../src/metacity.schemas.in.h:133
1465msgid ""
1466"The keybinding used to move a window to workspace 1. The format looks like "
1467"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1468"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1469"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1470"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1471msgstr ""
1472"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 1. Форматът е от "
1473"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1474"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1475"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1476"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1477
1478#: ../src/metacity.schemas.in.h:134
1479msgid ""
1480"The keybinding used to move a window to workspace 10. The format looks like "
1481"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1482"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1483"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1484"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1485msgstr ""
1486"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 10. Форматът е от "
1487"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1488"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1489"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1490"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1491
1492#: ../src/metacity.schemas.in.h:135
1493msgid ""
1494"The keybinding used to move a window to workspace 11. The format looks like "
1495"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1496"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1497"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1498"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1499msgstr ""
1500"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 11. Форматът е от "
1501"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1502"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1503"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1504"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1505
1506#: ../src/metacity.schemas.in.h:136
1507msgid ""
1508"The keybinding used to move a window to workspace 12. The format looks like "
1509"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1510"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1511"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1512"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1513msgstr ""
1514"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 12. Форматът е от "
1515"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1516"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1517"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1518"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1519
1520#: ../src/metacity.schemas.in.h:137
1521msgid ""
1522"The keybinding used to move a window to workspace 2. The format looks like "
1523"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1524"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1525"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1526"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1527msgstr ""
1528"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 2. Форматът е от "
1529"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1530"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1531"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1532"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1533
1534#: ../src/metacity.schemas.in.h:138
1535msgid ""
1536"The keybinding used to move a window to workspace 3. The format looks like "
1537"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1538"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1539"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1540"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1541msgstr ""
1542"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 3. Форматът е от "
1543"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1544"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1545"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1546"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1547
1548#: ../src/metacity.schemas.in.h:139
1549msgid ""
1550"The keybinding used to move a window to workspace 4. The format looks like "
1551"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1552"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1553"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1554"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1555msgstr ""
1556"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 4. Форматът е от "
1557"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1558"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1559"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1560"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1561
1562#: ../src/metacity.schemas.in.h:140
1563msgid ""
1564"The keybinding used to move a window to workspace 5. The format looks like "
1565"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1566"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1567"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1568"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1569msgstr ""
1570"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 5. Форматът е от "
1571"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1572"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1573"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1574"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1575
1576#: ../src/metacity.schemas.in.h:141
1577msgid ""
1578"The keybinding used to move a window to workspace 6. The format looks like "
1579"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1580"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1581"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1582"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1583msgstr ""
1584"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 6. Форматът е от "
1585"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1586"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1587"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1588"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1589
1590#: ../src/metacity.schemas.in.h:142
1591msgid ""
1592"The keybinding used to move a window to workspace 7. The format looks like "
1593"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1594"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1595"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1596"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1597msgstr ""
1598"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 7. Форматът е от "
1599"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1600"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1601"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1602"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1603
1604#: ../src/metacity.schemas.in.h:143
1605msgid ""
1606"The keybinding used to move a window to workspace 8. The format looks like "
1607"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1608"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1609"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1610"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1611msgstr ""
1612"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 8. Форматът е от "
1613"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1614"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1615"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1616"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1617
1618#: ../src/metacity.schemas.in.h:144
1619msgid ""
1620"The keybinding used to move a window to workspace 9. The format looks like "
1621"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1622"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1623"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1624"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1625msgstr ""
1626"Бързият клавиш за преместване на прозорец на работно място 9. Форматът е от "
1627"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1628"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1629"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1630"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1631
1632#: ../src/metacity.schemas.in.h:145
1633msgid ""
1634"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1635"using a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1636"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1637"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1638"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1639"will be no keybinding for this action."
1640msgstr ""
1641"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1642"място в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1643"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1644"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1645"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1646"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1647
1648#: ../src/metacity.schemas.in.h:146
1649msgid ""
1650"The keybinding used to move focus backwards between panels and the desktop, "
1651"without a popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1652"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1653"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1654"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1655"will be no keybinding for this action."
1656msgstr ""
1657"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1658"място в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида "
1659"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1660"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1661"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1662"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1663
1664#: ../src/metacity.schemas.in.h:147
1665msgid ""
1666"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
1667"application without a popup window. Holding \"shift\" together with this "
1668"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
1669"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1670"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1671"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1672"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1673msgstr ""
1674"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1675"приложение в обратен ред, без да се използва изскачащ прозорец. Форматът е "
1676"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1677"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1678"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1679"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1680
1681#: ../src/metacity.schemas.in.h:148
1682msgid ""
1683"The keybinding used to move focus backwards between windows of an "
1684"application, using a popup window. Holding \"shift\" together with this "
1685"binding makes the direction go forward again. The format looks like \"&lt;"
1686"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1687"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1688"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1689"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1690msgstr ""
1691"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1692"приложение в обратен ред, като се използва изскачащ прозорец. Форматът е от "
1693"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1694"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1695"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1696"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1697
1698#: ../src/metacity.schemas.in.h:149
1699msgid ""
1700"The keybinding used to move focus backwards between windows without a popup "
1701"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1702"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1703"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1704"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1705"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1706"no keybinding for this action."
1707msgstr ""
1708"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1709"ред, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1710"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1711"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1712"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1713"това действие няма да има бърз клавиш."
1714
1715#: ../src/metacity.schemas.in.h:150
1716msgid ""
1717"The keybinding used to move focus backwards between windows, using a popup "
1718"window. Holding \"shift\" together with this binding makes the direction go "
1719"forward again. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1720"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1721"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1722"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1723"no keybinding for this action."
1724msgstr ""
1725"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен "
1726"ред, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1727"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1728"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1729"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1730"това действие няма да има бърз клавиш."
1731
1732#: ../src/metacity.schemas.in.h:151
1733msgid ""
1734"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, using a "
1735"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1736"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1737"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1738"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1739"no keybinding for this action."
1740msgstr ""
1741"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1742"място, като се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1743"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1744"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1745"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1746"това действие няма да има бърз клавиш."
1747
1748#: ../src/metacity.schemas.in.h:152
1749msgid ""
1750"The keybinding used to move focus between panels and the desktop, without a "
1751"popup window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;"
1752"&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper "
1753"case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". "
1754"If you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
1755"no keybinding for this action."
1756msgstr ""
1757"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между панелите и работното "
1758"място, без да се използва изскачащ прозорец Форматът е от вида „&lt;"
1759"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1760"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1761"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1762"това действие няма да има бърз клавиш."
1763
1764#: ../src/metacity.schemas.in.h:153
1765msgid ""
1766"The keybinding used to move focus between windows of an application without "
1767"a popup window. Holding the \"shift\" key while using this binding reverses "
1768"the direction of movement. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
1769"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
1770"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
1771"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
1772"then there will be no keybinding for this action."
1773msgstr ""
1774"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1775"приложение, без да се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;"
1776"Escape). Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация "
1777"обръща посоката на местена на фокуса. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ "
1778"или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална "
1779"по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
1780"Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това "
1781"действие няма да има бърз клавиш."
1782
1783#: ../src/metacity.schemas.in.h:154
1784msgid ""
1785"The keybinding used to move focus between windows of an application, using a "
1786"popup window. (Traditionally &lt;Alt&gt;F6) Holding the \"shift\" key while "
1787"using this binding reverses the direction of movement. The format looks like "
1788"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1789"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1790"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1791"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1792msgstr ""
1793"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно "
1794"приложение, като се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;"
1795"Tab). Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация "
1796"обръща посоката на местена на фокуса. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ "
1797"или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална "
1798"по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
1799"Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това "
1800"действие няма да има бърз клавиш."
1801
1802#: ../src/metacity.schemas.in.h:155
1803msgid ""
1804"The keybinding used to move focus between windows without a popup window. "
1805"(Traditionally &lt;Alt&gt;Escape) Holding the \"shift\" key while using this "
1806"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1807"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1808"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1809"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1810"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1811msgstr ""
1812"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, без да "
1813"се използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Escape). "
1814"Използването на клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща "
1815"посоката на местена на фокуса. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1816"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1817"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1818"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1819"да има бърз клавиш."
1820
1821#: ../src/metacity.schemas.in.h:156
1822msgid ""
1823"The keybinding used to move focus between windows, using a popup window. "
1824"(Traditionally &lt;Alt&gt;Tab) Holding the \"shift\" key while using this "
1825"binding reverses the direction of movement. The format looks like \"&lt;"
1826"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1827"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1828"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1829"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1830msgstr ""
1831"Бързият клавиш за незабавно преместване на фокуса между прозорците, като се "
1832"използва изскачащ прозорец. (Традиционно е &lt;Alt&gt;Tab). Използването на "
1833"клавиша „shift“ при натискането на тази комбинация обръща посоката на "
1834"местена на фокуса. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1835"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1836"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1837"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1838"клавиш."
1839
1840#: ../src/metacity.schemas.in.h:157
1841msgid ""
1842"The keybinding used to toggle always on top. A window that is always on top "
1843"will always be visible over other overlapping windows. The format looks like "
1844"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1845"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1846"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1847"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1848msgstr ""
1849"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1850"места и появата му само на едно. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1851"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1852"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1853"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1854"да има бърз клавиш."
1855
1856#: ../src/metacity.schemas.in.h:158
1857msgid ""
1858"The keybinding used to toggle fullscreen mode. The format looks like \"&lt;"
1859"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1860"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1861"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1862"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1863msgstr ""
1864"Бързият клавиш за превключване на режим на цял екран. Форматът е от вида "
1865"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1866"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1867"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1868"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1869
1870#: ../src/metacity.schemas.in.h:159
1871msgid ""
1872"The keybinding used to toggle maximization. The format looks like \"&lt;"
1873"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1874"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1875"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1876"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1877msgstr ""
1878"Бързият клавиш за превключване на максимизирането. Форматът е от вида „&lt;"
1879"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1880"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1881"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1882"това действие няма да има бърз клавиш."
1883
1884#: ../src/metacity.schemas.in.h:160
1885msgid ""
1886"The keybinding used to toggle shaded/unshaded state. The format looks like "
1887"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1888"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1889"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1890"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1891msgstr ""
1892"Бързият клавиш за превключване между навито и развито състояние. Форматът е "
1893"от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
1894"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
1895"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1896"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1897
1898#: ../src/metacity.schemas.in.h:161
1899msgid ""
1900"The keybinding used to toggle whether the window is on all workspaces or "
1901"just one. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
1902"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
1903"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
1904"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
1905"keybinding for this action."
1906msgstr ""
1907"Бързият клавиш за превключване между появата на прозореца на всички работни "
1908"места и появата му само на едно. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или "
1909"„&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
1910"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
1911"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
1912"да има бърз клавиш."
1913
1914#: ../src/metacity.schemas.in.h:162
1915msgid ""
1916"The keybinding used to unmaximize a window. The format looks like \"&lt;"
1917"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1918"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1919"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1920"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1921msgstr ""
1922"Бързият клавиш за демаксимизирането на прозорец. Форматът е от вида „&lt;"
1923"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1924"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1925"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1926"това действие няма да има бърз клавиш."
1927
1928#: ../src/metacity.schemas.in.h:163
1929msgid ""
1930"The keybinding which display's the panel's \"Run Application\" dialog box. "
1931"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
1932"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1933"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1934"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1935"for this action."
1936msgstr ""
1937"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1938"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1939"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1940"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1941"това действие няма да има бърз клавиш."
1942
1943#: ../src/metacity.schemas.in.h:164
1944msgid ""
1945"The keybinding which invokes a terminal. The format looks like \"&lt;"
1946"Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1947"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1948"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1949"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1950msgstr ""
1951"Бързият клавиш, който стартира терминал. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1952"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1953"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1954"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1955"това действие няма да има бърз клавиш.“\n"
1956" "
1957
1958#: ../src/metacity.schemas.in.h:165
1959msgid ""
1960"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility to take a "
1961"screenshot of a window. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;"
1962"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or "
1963"upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;"
1964"\". If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
1965"will be no keybinding for this action."
1966msgstr ""
1967"Бързият клавиш за затваряне на прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
1968"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
1969"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
1970"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
1971"това действие няма да има бърз клавиш."
1972
1973#: ../src/metacity.schemas.in.h:166
1974msgid ""
1975"The keybinding which invokes the panel's screenshot utility. The format "
1976"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
1977"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
1978"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
1979"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
1980"for this action."
1981msgstr ""
1982"Бързият клавиш, който превключва към работно място 1. Форматът е от вида "
1983"„&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма "
1984"е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;"
1985"Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
1986"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
1987
1988#: ../src/metacity.schemas.in.h:167
1989msgid ""
1990"The keybinding which shows the panel's main menu. The format looks like "
1991"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
1992"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
1993"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
1994"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
1995msgstr ""
1996"Бързият клавиш за активиране на менюто на прозореца. Форматът е от вида „&lt;"
1997"Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е "
1998"доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ "
1999"и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
2000"това действие няма да има бърз клавиш."
2001
2002#: ../src/metacity.schemas.in.h:168
2003msgid "The name of a workspace."
2004msgstr "Името на работния плот"
2005
2006#: ../src/metacity.schemas.in.h:169
2007msgid "The screenshot command"
2008msgstr "Команда за снимка на екрана"
2009
2010#: ../src/metacity.schemas.in.h:170
2011msgid ""
2012"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
2013"forth."
2014msgstr ""
2015"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
2016
2017#: ../src/metacity.schemas.in.h:171
2018msgid ""
2019"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
2020"delay is given in thousandths of a second."
2021msgstr ""
2022"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
2023"истина."
2024
2025#: ../src/metacity.schemas.in.h:172
2026msgid ""
2027"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
2028"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
2029"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
2030"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
2031"unfocused when the mouse leaves the window."
2032msgstr ""
2033"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
2034"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
2035"натиснати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
2036"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
2037"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
2038"от тях."
2039
2040#: ../src/metacity.schemas.in.h:173
2041msgid "The window screenshot command"
2042msgstr "Командата за снимка на екрана"
2043
2044#: ../src/metacity.schemas.in.h:174
2045msgid ""
2046"This keybinding changes whether a window is above or below other windows. If "
2047"the window is covered by another one, it raises the window above all others, "
2048"and if the window is already fully visible, it lowers it below all others. "
2049"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
2050"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2051"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2052"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2053"for this action."
2054msgstr ""
2055"Бързият клавиш за издигането/свалянето на прозореца над/под всички останали. "
2056"Ако прозорецът е под някой друг, той се издига над всички останали, Ако е "
2057"най-отгоре, се сваля под всички прозорци. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;"
2058"a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста "
2059"либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и "
2060"„&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, "
2061"това действие няма да има бърз клавиш."
2062
2063#: ../src/metacity.schemas.in.h:175
2064msgid ""
2065"This keybinding lowers a window below other windows. The format looks like "
2066"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
2067"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
2068"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
2069"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
2070msgstr ""
2071"Бързият клавиш за свалянето на прозореца под всички останали. Форматът е от "
2072"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
2073"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
2074"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
2075"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2076
2077#: ../src/metacity.schemas.in.h:176
2078msgid ""
2079"This keybinding moves a window against the north (top) side of the screen. "
2080"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
2081"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2082"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2083"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2084"for this action."
2085msgstr ""
2086"Бързият клавиш за преместването на прозореца на северния (горния) край на "
2087"екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
2088"F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2089"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2090"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2091
2092#: ../src/metacity.schemas.in.h:177
2093msgid ""
2094"This keybinding moves a window into the east (right) side of the screen. The "
2095"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
2096"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2097"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2098"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2099"for this action."
2100msgstr ""
2101"Бързият клавиш за преместването на прозореца на източния (десния) край на "
2102"екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
2103"F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2104"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2105"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2106
2107#: ../src/metacity.schemas.in.h:178
2108msgid ""
2109"This keybinding moves a window into the north-east (top right) corner of the "
2110"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
2111"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
2112"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
2113"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
2114"keybinding for this action."
2115msgstr ""
2116"Бързият клавиш за преместването на прозореца на североизточния (горния "
2117"десен) ъгъл на екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;"
2118"Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по "
2119"отношение на регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. "
2120"Ако зададете стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма "
2121"да има бърз клавиш."
2122
2123#: ../src/metacity.schemas.in.h:179
2124msgid ""
2125"This keybinding moves a window into the north-west (top left) corner of the "
2126"screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
2127"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
2128"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
2129"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
2130"keybinding for this action."
2131msgstr ""
2132"Бързият клавиш за преместването на прозореца на северозападния (горния ляв) "
2133"ъгъл на екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
2134"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
2135"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
2136"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
2137"клавиш."
2138
2139#: ../src/metacity.schemas.in.h:180
2140msgid ""
2141"This keybinding moves a window into the south (bottom) side of the screen. "
2142"The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1"
2143"\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2144"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2145"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2146"for this action."
2147msgstr ""
2148"Бързият клавиш за преместването на прозореца на южния (долния) край на "
2149"екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
2150"F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2151"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2152"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2153
2154#: ../src/metacity.schemas.in.h:181
2155msgid ""
2156"This keybinding moves a window into the south-east (bottom right) corner of "
2157"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
2158"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
2159"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
2160"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
2161"keybinding for this action."
2162msgstr ""
2163"Бързият клавиш за преместването на прозореца на югоизточния (долния десен ) "
2164"ъгъл на екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
2165"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
2166"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
2167"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
2168"клавиш."
2169
2170#: ../src/metacity.schemas.in.h:182
2171msgid ""
2172"This keybinding moves a window into the south-west (bottom left) corner of "
2173"the screen. The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;"
2174"Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, "
2175"and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you "
2176"set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
2177"keybinding for this action."
2178msgstr ""
2179"Бързият клавиш за преместването на прозореца на югозападния (горния ляв) "
2180"ъгъл на екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
2181"Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
2182"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
2183"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
2184"клавиш."
2185
2186#: ../src/metacity.schemas.in.h:183
2187msgid ""
2188"This keybinding moves a window into the west (left) side of the screen. The "
2189"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
2190"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2191"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2192"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2193"for this action."
2194msgstr ""
2195"Бързият клавиш за преместването на прозореца на западния (левия) край на "
2196"екрана. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
2197"F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2198"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2199"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2200
2201#: ../src/metacity.schemas.in.h:184
2202msgid ""
2203"This keybinding raises the window above other windows. The format looks like "
2204"\"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly "
2205"liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;"
2206"Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string "
2207"\"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
2208msgstr ""
2209"Бързият клавиш за издигането на прозореца над всички останали. Форматът е от "
2210"вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
2211"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
2212"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
2213"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2214
2215#: ../src/metacity.schemas.in.h:185
2216msgid ""
2217"This keybinding resizes a window to fill available horizontal space. The "
2218"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
2219"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2220"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2221"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2222"for this action."
2223msgstr ""
2224"Бързият клавиш за максималното хоризонтално разширяване на прозореца. "
2225"Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
2226"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
2227"съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността "
2228"да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2229
2230#: ../src/metacity.schemas.in.h:186
2231msgid ""
2232"This keybinding resizes a window to fill available vertical space. The "
2233"format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". "
2234"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
2235"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
2236"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
2237"for this action."
2238msgstr ""
2239"Бързият клавиш за максималното вертикално разширяване на прозореца. Форматът "
2240"е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата "
2241"програма е доста либерална по отношение на регистъра и съкращения от вида "
2242"„&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете стойността да е специалният низ "
2243"„disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
2244
2245#: ../src/metacity.schemas.in.h:187
2246msgid ""
2247"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
2248"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
2249"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
2250"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
2251"anything."
2252msgstr ""
2253"Тази настройка определя ефекта на двойното натискане с левия бутон на "
2254"мишката върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, "
2255"която навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/"
2256"демаксимизира прозореца, „minimize“, която минимизира прозореца и „none“, "
2257"която не прави нищо."
2258
2259#: ../src/metacity.schemas.in.h:188
2260msgid ""
2261"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
2262"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
2263"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
2264"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
2265"anything."
2266msgstr ""
2267"Тази настройка определя ефекта на натискането със среден бутон на мишката "
2268"върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която "
2269"навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира "
2270"прозореца, „minimize“, която минимизира прозореца и „none“, която не прави "
2271"нищо."
2272
2273#: ../src/metacity.schemas.in.h:189
2274msgid ""
2275"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
2276"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
2277"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
2278"'minimize' which will minimize the window, and 'none' which will not do "
2279"anything."
2280msgstr ""
2281"Тази настройка определя ефекта на натискането с десния бутон на мишката "
2282"върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която "
2283"навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира "
2284"прозореца, „minimize“, която минимизира прозореца и „none“, която не прави "
2285"нищо."
2286
2287#: ../src/metacity.schemas.in.h:190
2288msgid ""
2289"This option provides additional control over how newly created windows get "
2290"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
2291"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
2292"given focus."
2293msgstr ""
2294"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
2295"стойности са две: „smart“ (хитър) - нормалният начин за получаване на фокус "
2296"и „strict“ (стриктен) - прозорците стартирани през терминал не получават "
2297"фокуса."
2298
2299#: ../src/metacity.schemas.in.h:191
2300msgid "Toggle always on top state"
2301msgstr "Превключване на състоянието на винаги отгоре"
2302
2303#: ../src/metacity.schemas.in.h:192
2304msgid "Toggle fullscreen mode"
2305msgstr "Превключване на режима за цял екран"
2306
2307#: ../src/metacity.schemas.in.h:193
2308msgid "Toggle maximization state"
2309msgstr "Превключване на състоянието на максимизиране"
2310
2311#: ../src/metacity.schemas.in.h:194
2312msgid "Toggle shaded state"
2313msgstr "Превключване на състоянието на навиване"
2314
2315#: ../src/metacity.schemas.in.h:195
2316msgid "Toggle window on all workspaces"
2317msgstr "Превключване на появата на прозореца на всички работни места"
2318
2319#: ../src/metacity.schemas.in.h:196
2320msgid ""
2321"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
2322"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
2323"environments."
2324msgstr ""
2325"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
2326"„звънец“ или „бибиткане“. Това е полезно при хора с проблемен слух или при "
2327"шумно обкръжение."
2328
2329#: ../src/metacity.schemas.in.h:197
2330msgid "Unmaximize window"
2331msgstr "Демаксимизиране на прозорец"
2332
2333#: ../src/metacity.schemas.in.h:198
2334msgid "Use standard system font in window titles"
2335msgstr "Използване на стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
2336
2337#: ../src/metacity.schemas.in.h:199
2338msgid "Visual Bell Type"
2339msgstr "Вид визуален звънец"
2340
2341#: ../src/metacity.schemas.in.h:200
2342msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
2343msgstr ""
2344"Дали издигането трябва да се получава като страничен резултат от други "
2345"потребителски действия"
2346
2347#: ../src/metacity.schemas.in.h:201
2348msgid "Window focus mode"
2349msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
2350
2351#: ../src/metacity.schemas.in.h:202
2352msgid "Window title font"
2353msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
2354
2355#: ../src/prefs.c:434
2356#, c-format
2357msgid "Type of %s was not integer"
2358msgstr "„%s“ не е цяло число"
2359
2360#: ../src/prefs.c:572 ../src/prefs.c:600 ../src/prefs.c:616 ../src/prefs.c:632
2361#: ../src/prefs.c:648 ../src/prefs.c:664 ../src/prefs.c:680 ../src/prefs.c:696
2362#: ../src/prefs.c:716 ../src/prefs.c:732 ../src/prefs.c:748 ../src/prefs.c:766
2363#: ../src/prefs.c:782 ../src/prefs.c:801 ../src/prefs.c:817 ../src/prefs.c:852
2364#: ../src/prefs.c:868 ../src/prefs.c:885 ../src/prefs.c:901 ../src/prefs.c:917
2365#: ../src/prefs.c:933 ../src/prefs.c:949 ../src/prefs.c:964 ../src/prefs.c:979
2366#: ../src/prefs.c:994 ../src/prefs.c:1010 ../src/prefs.c:1026
2367#: ../src/prefs.c:1042 ../src/prefs.c:1058
2368#, c-format
2369msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
2370msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е от невалиден вид\n"
2371
2372#: ../src/prefs.c:1103
2373#, c-format
2374msgid ""
2375"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
2376"modifier\n"
2377msgstr ""
2378"„%s“, който е открит в базата данни с настройките, не е валиден модификатор "
2379"на бутон на мишката\n"
2380
2381#: ../src/prefs.c:1127 ../src/prefs.c:1148 ../src/prefs.c:1705
2382#, c-format
2383msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
2384msgstr "Ключът на GConf - „%s“ е с невалидна стойност\n"
2385
2386#: ../src/prefs.c:1277
2387#, c-format
2388msgid ""
2389"%d stored in GConf key %s is not a reasonable cursor_size; must be in the "
2390"range 1..128\n"
2391msgstr ""
2392"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за размер на "
2393"показалеца на мишката. Тя трябва да е в диапазона 1÷128\n"
2394
2395#: ../src/prefs.c:1357
2396#, c-format
2397msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
2398msgstr ""
2399"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf - %s, не може да бъде "
2400"анализирано\n"
2401
2402#: ../src/prefs.c:1599
2403#, c-format
2404msgid ""
2405"%d stored in GConf key %s is not a reasonable number of workspaces, current "
2406"maximum is %d\n"
2407msgstr ""
2408"Стойността %d записана в клавиша на GConf - %s, е неподходяща за брой на "
2409"работните места. Текущият максимум е %d\n"
2410
2411#: ../src/prefs.c:1659
2412msgid ""
2413"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
2414"behave properly.\n"
2415msgstr ""
2416"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
2417"неправилно поведение.\n"
2418
2419#: ../src/prefs.c:1732
2420#, c-format
2421msgid "%d stored in GConf key %s is out of range 0 to %d\n"
2422msgstr "Стойността %d записана в ключа на GConf - %s е извън обхвата от 0÷%d\n"
2423
2424#: ../src/prefs.c:1881
2425#, c-format
2426msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
2427msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
2428
2429#: ../src/prefs.c:2276 ../src/prefs.c:2446
2430#, c-format
2431msgid ""
2432"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
2433"\"%s\"\n"
2434msgstr ""
2435"Низът „%s“ открит в базата данни с настройки е невалиден за стойност на "
2436"клавишната комбинация „%s“\n"
2437
2438#: ../src/prefs.c:2861
2439#, c-format
2440msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
2441msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
2442
2443#: ../src/resizepopup.c:113
2444#, c-format
2445msgid "%d x %d"
2446msgstr "%d×%d"
2447
2448#: ../src/screen.c:410
2449#, c-format
2450msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
2451msgstr "Екранът %d на дисплей '%s' е невалиден\n"
2452
2453#: ../src/screen.c:426
2454#, c-format
2455msgid ""
2456"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
2457"replace option to replace the current window manager.\n"
2458msgstr ""
2459"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте да го "
2460"замените с опцията --replace.\n"
2461
2462#: ../src/screen.c:453
2463#, c-format
2464msgid ""
2465"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
2466msgstr ""
2467"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
2468"дисплей „%s“\n"
2469
2470#: ../src/screen.c:511
2471#, c-format
2472msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
2473msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
2474
2475#: ../src/screen.c:716
2476#, c-format
2477msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
2478msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
2479
2480#: ../src/session.c:826 ../src/session.c:833
2481#, c-format
2482msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
2483msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
2484
2485#: ../src/session.c:843
2486#, c-format
2487msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
2488msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
2489
2490#: ../src/session.c:995
2491#, c-format
2492msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
2493msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
2494
2495#: ../src/session.c:1000
2496#, c-format
2497msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
2498msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
2499
2500#: ../src/session.c:1075
2501#, c-format
2502msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
2503msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
2504
2505#: ../src/session.c:1110
2506#, c-format
2507msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
2508msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
2509
2510#: ../src/session.c:1159
2511msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
2512msgstr ""
2513"Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
2514
2515#: ../src/session.c:1172
2516#, c-format
2517msgid "Unknown attribute %s on <metacity_session> element"
2518msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <metacity_session>"
2519
2520#: ../src/session.c:1189
2521msgid "nested <window> tag"
2522msgstr "вложен етикет <window>"
2523
2524#: ../src/session.c:1247 ../src/session.c:1279
2525#, c-format
2526msgid "Unknown attribute %s on <window> element"
2527msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <window>"
2528
2529#: ../src/session.c:1351
2530#, c-format
2531msgid "Unknown attribute %s on <maximized> element"
2532msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <maximized>"
2533
2534#: ../src/session.c:1411
2535#, c-format
2536msgid "Unknown attribute %s on <geometry> element"
2537msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <geometry>"
2538
2539#: ../src/session.c:1431
2540#, c-format
2541msgid "Unknown element %s"
2542msgstr "Непознат елемент %s"
2543
2544#: ../src/session.c:1868
2545#, c-format
2546msgid ""
2547"Error launching metacity-dialog to warn about apps that don't support "
2548"session management: %s\n"
2549msgstr ""
2550"Грешка при стартиране на диалога на Metacity, който предупреждава за "
2551"програми, които не поддържат управление на сесиите: %s\n"
2552
2553#: ../src/theme-parser.c:227 ../src/theme-parser.c:245
2554#, c-format
2555msgid "Line %d character %d: %s"
2556msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
2557
2558#: ../src/theme-parser.c:399
2559#, c-format
2560msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
2561msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
2562
2563#: ../src/theme-parser.c:417 ../src/theme-parser.c:442
2564#, c-format
2565msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
2566msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
2567
2568#: ../src/theme-parser.c:503
2569#, c-format
2570msgid "Integer %ld must be positive"
2571msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
2572
2573#: ../src/theme-parser.c:511
2574#, c-format
2575msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
2576msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
2577
2578#: ../src/theme-parser.c:539 ../src/theme-parser.c:655
2579#, c-format
2580msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
2581msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
2582
2583#: ../src/theme-parser.c:570 ../src/theme-parser.c:598
2584#, c-format
2585msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
2586msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
2587
2588#: ../src/theme-parser.c:625
2589#, c-format
2590msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
2591msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
2592
2593#: ../src/theme-parser.c:688
2594#, c-format
2595msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
2596msgstr ""
2597"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
2598"а е %g\n"
2599
2600#: ../src/theme-parser.c:753
2601#, c-format
2602msgid ""
2603"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
2604"large,x-large,xx-large)\n"
2605msgstr ""
2606"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е едно от „xx-small“, „x-"
2607"small“, „small“,„medium“, „large“, „x-large“, „xx-large“)\n"
2608
2609#: ../src/theme-parser.c:798 ../src/theme-parser.c:806
2610#: ../src/theme-parser.c:888 ../src/theme-parser.c:985
2611#: ../src/theme-parser.c:1027 ../src/theme-parser.c:1138
2612#: ../src/theme-parser.c:1188 ../src/theme-parser.c:1196
2613#: ../src/theme-parser.c:3074 ../src/theme-parser.c:3163
2614#: ../src/theme-parser.c:3170 ../src/theme-parser.c:3177
2615#, c-format
2616msgid "No \"%s\" attribute on <%s> element"
2617msgstr "Елементът <%s> няма атрибута „%s“"
2618
2619#: ../src/theme-parser.c:922 ../src/theme-parser.c:993
2620#: ../src/theme-parser.c:1035 ../src/theme-parser.c:1146
2621#, c-format
2622msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
2623msgstr "Името „%s“ на <%s> е използвано втори път"
2624
2625#: ../src/theme-parser.c:934 ../src/theme-parser.c:1047
2626#: ../src/theme-parser.c:1158
2627#, c-format
2628msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
2629msgstr "Родителят „%s“ на <%s> не е дефиниран"
2630
2631#: ../src/theme-parser.c:1060
2632#, c-format
2633msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
2634msgstr "Геометрията „%s“ на <%s> не е дефинирана"
2635
2636#: ../src/theme-parser.c:1073
2637#, c-format
2638msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
2639msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
2640
2641#: ../src/theme-parser.c:1115
2642msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
2643msgstr "За да бъде алфа стойността валидна, трябва да е указан фон"
2644
2645#: ../src/theme-parser.c:1206
2646#, c-format
2647msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
2648msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
2649
2650#: ../src/theme-parser.c:1217
2651#, c-format
2652msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
2653msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
2654
2655#: ../src/theme-parser.c:1225
2656#, c-format
2657msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
2658msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
2659
2660#: ../src/theme-parser.c:1261
2661msgid "Theme already has a fallback icon"
2662msgstr "Темата има резервна икона"
2663
2664#: ../src/theme-parser.c:1273
2665msgid "Theme already has a fallback mini_icon"
2666msgstr "Темата има резервна мини икона"
2667
2668#: ../src/theme-parser.c:1286 ../src/theme-parser.c:1350
2669#: ../src/theme-parser.c:1639 ../src/theme-parser.c:3262
2670#: ../src/theme-parser.c:3316 ../src/theme-parser.c:3488
2671#: ../src/theme-parser.c:3704 ../src/theme-parser.c:3742
2672#: ../src/theme-parser.c:3780 ../src/theme-parser.c:3818
2673#, c-format
2674msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
2675msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
2676
2677#: ../src/theme-parser.c:1376 ../src/theme-parser.c:1463
2678#: ../src/theme-parser.c:1533
2679#, c-format
2680msgid "No \"name\" attribute on element <%s>"
2681msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „name“"
2682
2683#: ../src/theme-parser.c:1383 ../src/theme-parser.c:1470
2684#, c-format
2685msgid "No \"value\" attribute on element <%s>"
2686msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2687
2688#: ../src/theme-parser.c:1414 ../src/theme-parser.c:1428
2689#: ../src/theme-parser.c:1487
2690msgid ""
2691"Cannot specify both button_width/button_height and aspect ratio for buttons"
2692msgstr ""
2693"Не може да се указват едновременно и двата размера (височина и ширина на "
2694"бутоните), и отношението на размерите им"
2695
2696#: ../src/theme-parser.c:1437
2697#, c-format
2698msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2699msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2700
2701#: ../src/theme-parser.c:1496
2702#, c-format
2703msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2704msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2705
2706#: ../src/theme-parser.c:1540
2707#, c-format
2708msgid "No \"top\" attribute on element <%s>"
2709msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „top“"
2710
2711#: ../src/theme-parser.c:1547
2712#, c-format
2713msgid "No \"bottom\" attribute on element <%s>"
2714msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „bottom“"
2715
2716#: ../src/theme-parser.c:1554
2717#, c-format
2718msgid "No \"left\" attribute on element <%s>"
2719msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „left“"
2720
2721#: ../src/theme-parser.c:1561
2722#, c-format
2723msgid "No \"right\" attribute on element <%s>"
2724msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „right“"
2725
2726#: ../src/theme-parser.c:1593
2727#, c-format
2728msgid "Border \"%s\" is unknown"
2729msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2730
2731#: ../src/theme-parser.c:1746 ../src/theme-parser.c:1856
2732#: ../src/theme-parser.c:1963 ../src/theme-parser.c:2190
2733#: ../src/theme-parser.c:3007
2734#, c-format
2735msgid "No \"color\" attribute on element <%s>"
2736msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „color“"
2737
2738#: ../src/theme-parser.c:1753
2739#, c-format
2740msgid "No \"x1\" attribute on element <%s>"
2741msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x1“"
2742
2743#: ../src/theme-parser.c:1760 ../src/theme-parser.c:2852
2744#, c-format
2745msgid "No \"y1\" attribute on element <%s>"
2746msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y1“"
2747
2748#: ../src/theme-parser.c:1767
2749#, c-format
2750msgid "No \"x2\" attribute on element <%s>"
2751msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x2“"
2752
2753#: ../src/theme-parser.c:1774 ../src/theme-parser.c:2859
2754#, c-format
2755msgid "No \"y2\" attribute on element <%s>"
2756msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y2“"
2757
2758#: ../src/theme-parser.c:1863 ../src/theme-parser.c:1970
2759#: ../src/theme-parser.c:2116 ../src/theme-parser.c:2197
2760#: ../src/theme-parser.c:2303 ../src/theme-parser.c:2401
2761#: ../src/theme-parser.c:2621 ../src/theme-parser.c:2747
2762#: ../src/theme-parser.c:2845 ../src/theme-parser.c:2919
2763#: ../src/theme-parser.c:3014
2764#, c-format
2765msgid "No \"x\" attribute on element <%s>"
2766msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „x“"
2767
2768#: ../src/theme-parser.c:1870 ../src/theme-parser.c:1977
2769#: ../src/theme-parser.c:2123 ../src/theme-parser.c:2204
2770#: ../src/theme-parser.c:2310 ../src/theme-parser.c:2408
2771#: ../src/theme-parser.c:2628 ../src/theme-parser.c:2754
2772#: ../src/theme-parser.c:2926 ../src/theme-parser.c:3021
2773#, c-format
2774msgid "No \"y\" attribute on element <%s>"
2775msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „y“"
2776
2777#: ../src/theme-parser.c:1877 ../src/theme-parser.c:1984
2778#: ../src/theme-parser.c:2130 ../src/theme-parser.c:2211
2779#: ../src/theme-parser.c:2317 ../src/theme-parser.c:2415
2780#: ../src/theme-parser.c:2635 ../src/theme-parser.c:2761
2781#: ../src/theme-parser.c:2933
2782#, c-format
2783msgid "No \"width\" attribute on element <%s>"
2784msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „width“"
2785
2786#: ../src/theme-parser.c:1884 ../src/theme-parser.c:1991
2787#: ../src/theme-parser.c:2137 ../src/theme-parser.c:2218
2788#: ../src/theme-parser.c:2324 ../src/theme-parser.c:2422
2789#: ../src/theme-parser.c:2642 ../src/theme-parser.c:2768
2790#: ../src/theme-parser.c:2940
2791#, c-format
2792msgid "No \"height\" attribute on element <%s>"
2793msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „height“"
2794
2795#: ../src/theme-parser.c:2000
2796#, c-format
2797msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
2798msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“ или „from“"
2799
2800#: ../src/theme-parser.c:2007
2801#, c-format
2802msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
2803msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“ или „to“"
2804
2805#: ../src/theme-parser.c:2016
2806#, c-format
2807msgid "No \"start_angle\" attribute on element <%s>"
2808msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“"
2809
2810#: ../src/theme-parser.c:2023
2811#, c-format
2812msgid "No \"extent_angle\" attribute on element <%s>"
2813msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“"
2814
2815#: ../src/theme-parser.c:2225
2816#, c-format
2817msgid "No \"alpha\" attribute on element <%s>"
2818msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „alpha“"
2819
2820#: ../src/theme-parser.c:2296
2821#, c-format
2822msgid "No \"type\" attribute on element <%s>"
2823msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „type“"
2824
2825#: ../src/theme-parser.c:2344
2826#, c-format
2827msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2828msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като вид градиент"
2829
2830#: ../src/theme-parser.c:2429
2831#, c-format
2832msgid "No \"filename\" attribute on element <%s>"
2833msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „filename“"
2834
2835#: ../src/theme-parser.c:2454 ../src/theme-parser.c:2965
2836#, c-format
2837msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2838msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2839
2840#: ../src/theme-parser.c:2600 ../src/theme-parser.c:2733
2841#: ../src/theme-parser.c:2838
2842#, c-format
2843msgid "No \"state\" attribute on element <%s>"
2844msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2845
2846#: ../src/theme-parser.c:2607 ../src/theme-parser.c:2740
2847#, c-format
2848msgid "No \"shadow\" attribute on element <%s>"
2849msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „shadow“"
2850
2851#: ../src/theme-parser.c:2614
2852#, c-format
2853msgid "No \"arrow\" attribute on element <%s>"
2854msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „arrow“"
2855
2856#: ../src/theme-parser.c:2667 ../src/theme-parser.c:2789
2857#: ../src/theme-parser.c:2877
2858#, c-format
2859msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2860msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2861
2862#: ../src/theme-parser.c:2677 ../src/theme-parser.c:2799
2863#, c-format
2864msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2865msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2866
2867#: ../src/theme-parser.c:2687
2868#, c-format
2869msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2870msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2871
2872#: ../src/theme-parser.c:3100 ../src/theme-parser.c:3216
2873#, c-format
2874msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2875msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2876
2877#: ../src/theme-parser.c:3112 ../src/theme-parser.c:3228
2878#, c-format
2879msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2880msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2881
2882#: ../src/theme-parser.c:3291
2883#, c-format
2884msgid "No \"value\" attribute on <%s> element"
2885msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „value“"
2886
2887#: ../src/theme-parser.c:3348
2888#, c-format
2889msgid "No \"position\" attribute on <%s> element"
2890msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „position“"
2891
2892#: ../src/theme-parser.c:3357
2893#, c-format
2894msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2895msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2896
2897#: ../src/theme-parser.c:3365
2898#, c-format
2899msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2900msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2901
2902#: ../src/theme-parser.c:3382 ../src/theme-parser.c:3473
2903#, c-format
2904msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2905msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2906
2907#: ../src/theme-parser.c:3410
2908#, c-format
2909msgid "No \"function\" attribute on <%s> element"
2910msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „function“"
2911
2912#: ../src/theme-parser.c:3418 ../src/theme-parser.c:3534
2913#, c-format
2914msgid "No \"state\" attribute on <%s> element"
2915msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „state“"
2916
2917#: ../src/theme-parser.c:3427
2918#, c-format
2919msgid "Unknown function \"%s\" for button"
2920msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
2921
2922#: ../src/theme-parser.c:3436
2923#, c-format
2924msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
2925msgstr ""
2926"Функцията на бутона „%s“ не съществува в тази версия (%d, а трябва да е %d)"
2927
2928#: ../src/theme-parser.c:3448
2929#, c-format
2930msgid "Unknown state \"%s\" for button"
2931msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
2932
2933#: ../src/theme-parser.c:3456
2934#, c-format
2935msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
2936msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
2937
2938#: ../src/theme-parser.c:3526
2939#, c-format
2940msgid "No \"focus\" attribute on <%s> element"
2941msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „focus“"
2942
2943#: ../src/theme-parser.c:3542
2944#, c-format
2945msgid "No \"style\" attribute on <%s> element"
2946msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „style“"
2947
2948#: ../src/theme-parser.c:3551
2949#, c-format
2950msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
2951msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
2952
2953#: ../src/theme-parser.c:3560
2954#, c-format
2955msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
2956msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
2957
2958#: ../src/theme-parser.c:3570
2959#, c-format
2960msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
2961msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
2962
2963#: ../src/theme-parser.c:3581
2964#, c-format
2965msgid "No \"resize\" attribute on <%s> element"
2966msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „resize“"
2967
2968#: ../src/theme-parser.c:3591 ../src/theme-parser.c:3614
2969#, c-format
2970msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
2971msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
2972
2973#: ../src/theme-parser.c:3625
2974#, c-format
2975msgid ""
2976"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
2977"states"
2978msgstr ""
2979"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
2980"засенчен"
2981
2982#: ../src/theme-parser.c:3639
2983#, c-format
2984msgid ""
2985"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
2986msgstr ""
2987"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянието максимизиран"
2988
2989#: ../src/theme-parser.c:3653 ../src/theme-parser.c:3675
2990#, c-format
2991msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
2992msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
2993
2994#: ../src/theme-parser.c:3664 ../src/theme-parser.c:3686
2995#, c-format
2996msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
2997msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
2998
2999#: ../src/theme-parser.c:3725
3000msgid ""
3001"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
3002"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
3003msgstr ""
3004"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
3005"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
3006
3007#: ../src/theme-parser.c:3763
3008msgid ""
3009"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
3010"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
3011msgstr ""
3012"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
3013"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
3014
3015#: ../src/theme-parser.c:3801
3016msgid ""
3017"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
3018"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
3019msgstr ""
3020"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
3021"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
3022
3023#: ../src/theme-parser.c:3849
3024#, c-format
3025msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
3026msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
3027
3028#: ../src/theme-parser.c:3869
3029#, c-format
3030msgid ""
3031"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
3032msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
3033
3034#: ../src/theme-parser.c:3874
3035#, c-format
3036msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
3037msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
3038
3039#: ../src/theme-parser.c:3886
3040#, c-format
3041msgid ""
3042"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
3043msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
3044
3045#: ../src/theme-parser.c:3908
3046#, c-format
3047msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
3048msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
3049
3050#: ../src/theme-parser.c:3918 ../src/theme-parser.c:3948
3051#: ../src/theme-parser.c:3953 ../src/theme-parser.c:3958
3052#, c-format
3053msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
3054msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
3055
3056#: ../src/theme-parser.c:4180
3057msgid "No draw_ops provided for frame piece"
3058msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
3059
3060#: ../src/theme-parser.c:4195
3061msgid "No draw_ops provided for button"
3062msgstr "Няма draw_ops за бутон"
3063
3064#: ../src/theme-parser.c:4247
3065#, c-format
3066msgid "No text is allowed inside element <%s>"
3067msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
3068
3069#: ../src/theme-parser.c:4302
3070msgid "<name> specified twice for this theme"
3071msgstr "<name> е указан два пъти за тази тема"
3072
3073#: ../src/theme-parser.c:4313
3074msgid "<author> specified twice for this theme"
3075msgstr "<author> е указан два пъти за тази тема"
3076
3077#: ../src/theme-parser.c:4324
3078msgid "<copyright> specified twice for this theme"
3079msgstr "<copyright> е указан два пъти за тази тема"
3080
3081#: ../src/theme-parser.c:4335
3082msgid "<date> specified twice for this theme"
3083msgstr "<date> е указан два пъти за тази тема"
3084
3085#: ../src/theme-parser.c:4346
3086msgid "<description> specified twice for this theme"
3087msgstr "<description> е указан два пъти за тази тема"
3088
3089#: ../src/theme-parser.c:4573
3090#, c-format
3091msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
3092msgstr "Неуспех при намирането на валиден файл за темата %s\n"
3093
3094#: ../src/theme-parser.c:4629
3095#, c-format
3096msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
3097msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
3098
3099#: ../src/theme-viewer.c:74
3100msgid "/_Windows"
3101msgstr "/_Прозорци"
3102
3103#: ../src/theme-viewer.c:75
3104msgid "/Windows/tearoff"
3105msgstr "/Прозорци/откъсване"
3106
3107#: ../src/theme-viewer.c:76
3108msgid "/Windows/_Dialog"
3109msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
3110
3111#: ../src/theme-viewer.c:77
3112msgid "/Windows/_Modal dialog"
3113msgstr "/Прозорци/_Модален диалогов"
3114
3115#: ../src/theme-viewer.c:78
3116msgid "/Windows/_Utility"
3117msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
3118
3119#: ../src/theme-viewer.c:79
3120msgid "/Windows/_Splashscreen"
3121msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
3122
3123#: ../src/theme-viewer.c:80
3124msgid "/Windows/_Top dock"
3125msgstr "/Прозорци/_Горен док"
3126
3127#: ../src/theme-viewer.c:81
3128msgid "/Windows/_Bottom dock"
3129msgstr "/Прозорци/_Долен док"
3130
3131#: ../src/theme-viewer.c:82
3132msgid "/Windows/_Left dock"
3133msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
3134
3135#: ../src/theme-viewer.c:83
3136msgid "/Windows/_Right dock"
3137msgstr "/Прозорци/_Десен док"
3138
3139#: ../src/theme-viewer.c:84
3140msgid "/Windows/_All docks"
3141msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
3142
3143#: ../src/theme-viewer.c:85
3144msgid "/Windows/Des_ktop"
3145msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
3146
3147#: ../src/theme-viewer.c:134
3148msgid "Open another one of these windows"
3149msgstr "Отваряне на някой друг от тези прозорци"
3150
3151#: ../src/theme-viewer.c:141
3152msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
3153msgstr "Това е демонстрационен бутон с икона „отваряне“"
3154
3155#: ../src/theme-viewer.c:148
3156msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
3157msgstr "Това е демо бутон с икона „изход“"
3158
3159#: ../src/theme-viewer.c:241
3160msgid "This is a sample message in a sample dialog"
3161msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
3162
3163#: ../src/theme-viewer.c:324
3164#, c-format
3165msgid "Fake menu item %d\n"
3166msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
3167
3168#: ../src/theme-viewer.c:358
3169msgid "Border-only window"
3170msgstr "Прозорец само с граници"
3171
3172#: ../src/theme-viewer.c:360
3173msgid "Bar"
3174msgstr "Лента"
3175
3176#: ../src/theme-viewer.c:377
3177msgid "Normal Application Window"
3178msgstr "Нормален прозорец на програма"
3179
3180#: ../src/theme-viewer.c:381
3181msgid "Dialog Box"
3182msgstr "Диалогова кутия"
3183
3184#: ../src/theme-viewer.c:385
3185msgid "Modal Dialog Box"
3186msgstr "Модална диалогова кутия"
3187
3188#: ../src/theme-viewer.c:389
3189msgid "Utility Palette"
3190msgstr "Палитра на инструментите"
3191
3192#: ../src/theme-viewer.c:393
3193msgid "Torn-off Menu"
3194msgstr "Откъсване на менюто"
3195
3196#: ../src/theme-viewer.c:397
3197msgid "Border"
3198msgstr "Граница"
3199
3200#: ../src/theme-viewer.c:725
3201#, c-format
3202msgid "Button layout test %d"
3203msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
3204
3205#: ../src/theme-viewer.c:754
3206#, c-format
3207msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
3208msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
3209
3210#: ../src/theme-viewer.c:797
3211msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
3212msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
3213
3214#: ../src/theme-viewer.c:804
3215#, c-format
3216msgid "Error loading theme: %s\n"
3217msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
3218
3219#: ../src/theme-viewer.c:810
3220#, c-format
3221msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
3222msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
3223
3224#: ../src/theme-viewer.c:833
3225msgid "Normal Title Font"
3226msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
3227
3228#: ../src/theme-viewer.c:839
3229msgid "Small Title Font"
3230msgstr "Малък шрифт на заглавието"
3231
3232#: ../src/theme-viewer.c:845
3233msgid "Large Title Font"
3234msgstr "Голям шрифт на заглавието"
3235
3236#: ../src/theme-viewer.c:850
3237msgid "Button Layouts"
3238msgstr "Изглед на бутоните"
3239
3240#: ../src/theme-viewer.c:855
3241msgid "Benchmark"
3242msgstr "Статистика"
3243
3244#: ../src/theme-viewer.c:902
3245msgid "Window Title Goes Here"
3246msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
3247
3248#: ../src/theme-viewer.c:1006
3249#, c-format
3250msgid ""
3251"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
3252"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
3253"frame)\n"
3254msgstr ""
3255"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
3256"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
3257"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
3258
3259#: ../src/theme-viewer.c:1219
3260msgid "position expression test returned TRUE but set error"
3261msgstr ""
3262"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
3263"грешка"
3264
3265#: ../src/theme-viewer.c:1221
3266msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
3267msgstr ""
3268"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
3269"грешка"
3270
3271#: ../src/theme-viewer.c:1225
3272msgid "Error was expected but none given"
3273msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
3274
3275#: ../src/theme-viewer.c:1227
3276#, c-format
3277msgid "Error %d was expected but %d given"
3278msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
3279
3280#: ../src/theme-viewer.c:1233
3281#, c-format
3282msgid "Error not expected but one was returned: %s"
3283msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
3284
3285#: ../src/theme-viewer.c:1237
3286#, c-format
3287msgid "x value was %d, %d was expected"
3288msgstr "стойността на x бе %d, а се очакваше %d"
3289
3290#: ../src/theme-viewer.c:1240
3291#, c-format
3292msgid "y value was %d, %d was expected"
3293msgstr "стойността y бе %d, а се очакваше %d"
3294
3295#: ../src/theme-viewer.c:1303
3296#, c-format
3297msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
3298msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
3299
3300#: ../src/theme.c:206
3301msgid "top"
3302msgstr "горния"
3303
3304#: ../src/theme.c:208
3305msgid "bottom"
3306msgstr "долния"
3307
3308#: ../src/theme.c:210
3309msgid "left"
3310msgstr "левия"
3311
3312#: ../src/theme.c:212
3313msgid "right"
3314msgstr "десния"
3315
3316#: ../src/theme.c:226
3317#, c-format
3318msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
3319msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
3320
3321#: ../src/theme.c:245
3322#, c-format
3323msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
3324msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер на „%s“ ръб"
3325
3326#: ../src/theme.c:282
3327#, c-format
3328msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
3329msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
3330
3331#: ../src/theme.c:294
3332msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
3333msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
3334
3335#: ../src/theme.c:925
3336msgid "Gradients should have at least two colors"
3337msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
3338
3339#: ../src/theme.c:1051
3340#, c-format
3341msgid ""
3342"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
3343"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
3344msgstr ""
3345"Цветовата спецификация на GTK трябва да указва състоянието в квадратни "
3346"скоби, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
3347"анализира „%s“"
3348
3349#: ../src/theme.c:1065
3350#, c-format
3351msgid ""
3352"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
3353"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
3354msgstr ""
3355"Цветовата спецификация на GTK трябва да съдържа квадратна скоба след "
3356"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
3357"анализа на „%s“"
3358
3359#: ../src/theme.c:1076
3360#, c-format
3361msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
3362msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
3363
3364#: ../src/theme.c:1089
3365#, c-format
3366msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
3367msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
3368
3369#: ../src/theme.c:1119
3370#, c-format
3371msgid ""
3372"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
3373"format"
3374msgstr ""
3375"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
3376"подчинява на формата"
3377
3378#: ../src/theme.c:1130
3379#, c-format
3380msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
3381msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
3382
3383#: ../src/theme.c:1140
3384#, c-format
3385msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
3386msgstr "Алфа стойността „%s“в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
3387
3388#: ../src/theme.c:1187
3389#, c-format
3390msgid ""
3391"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
3392msgstr ""
3393"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не съответства на "
3394"формата"
3395
3396#: ../src/theme.c:1198
3397#, c-format
3398msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
3399msgstr "Неуспех при анализа на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
3400
3401#: ../src/theme.c:1208
3402#, c-format
3403msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
3404msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
3405
3406#: ../src/theme.c:1237
3407#, c-format
3408msgid "Could not parse color \"%s\""
3409msgstr "Неуспех при анализа на цвета „%s“"
3410
3411#: ../src/theme.c:1496
3412#, c-format
3413msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
3414msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
3415
3416#: ../src/theme.c:1523
3417#, c-format
3418msgid ""
3419"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
3420"parsed"
3421msgstr ""
3422"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
3423"да бъде анализирано"
3424
3425#: ../src/theme.c:1537
3426#, c-format
3427msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
3428msgstr ""
3429"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
3430"анализирано"
3431
3432#: ../src/theme.c:1604
3433#, c-format
3434msgid ""
3435"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
3436"\"%s\""
3437msgstr ""
3438"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
3439"s“"
3440
3441#: ../src/theme.c:1661
3442msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
3443msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
3444
3445#: ../src/theme.c:1798 ../src/theme.c:1808 ../src/theme.c:1842
3446msgid "Coordinate expression results in division by zero"
3447msgstr "Изразът за координати дава деление на нула"
3448
3449#: ../src/theme.c:1850
3450msgid ""
3451"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
3452msgstr ""
3453"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
3454
3455#: ../src/theme.c:1906
3456#, c-format
3457msgid ""
3458"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
3459msgstr ""
3460"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
3461"операнд"
3462
3463#: ../src/theme.c:1915
3464msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
3465msgstr ""
3466"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
3467
3468#: ../src/theme.c:1923
3469msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
3470msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
3471
3472#: ../src/theme.c:1933
3473#, c-format
3474msgid ""
3475"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
3476"operand in between"
3477msgstr ""
3478"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
3479"между тях"
3480
3481#: ../src/theme.c:2051
3482msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
3483msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
3484
3485#: ../src/theme.c:2080
3486msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
3487msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
3488
3489#: ../src/theme.c:2142
3490#, c-format
3491msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
3492msgstr ""
3493"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
3494
3495#: ../src/theme.c:2197
3496msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
3497msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
3498
3499#: ../src/theme.c:2208
3500msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
3501msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
3502
3503#: ../src/theme.c:2449 ../src/theme.c:2471 ../src/theme.c:2492
3504#, c-format
3505msgid "Theme contained an expression \"%s\" that resulted in an error: %s\n"
3506msgstr "Темата съдържа израза „%s“, който даде грешка: %s\n"
3507
3508#: ../src/theme.c:3946
3509#, c-format
3510msgid ""
3511"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
3512"specified for this frame style"
3513msgstr ""
3514"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
3515"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
3516
3517#: ../src/theme.c:4422 ../src/theme.c:4447
3518#, c-format
3519msgid ""
3520"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
3521msgstr ""
3522"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
3523
3524#: ../src/theme.c:4493
3525#, c-format
3526msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
3527msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
3528
3529#: ../src/theme.c:4603 ../src/theme.c:4610 ../src/theme.c:4617
3530#: ../src/theme.c:4624 ../src/theme.c:4631
3531#, c-format
3532msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
3533msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
3534
3535#: ../src/theme.c:4639
3536#, c-format
3537msgid ""
3538"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
3539"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
3540msgstr ""
3541"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
3542"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
3543
3544#: ../src/theme.c:5006 ../src/theme.c:5068 ../src/theme.c:5131
3545#, c-format
3546msgid ""
3547"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
3548msgstr ""
3549"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
3550"s“ не започва така"
3551
3552#: ../src/theme.c:5014 ../src/theme.c:5076 ../src/theme.c:5139
3553#, c-format
3554msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
3555msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
3556
3557#: ../src/util.c:98
3558#, c-format
3559msgid "Failed to open debug log: %s\n"
3560msgstr "Неуспех при отварянето на дневника за изчистване на грешки: %s\n"
3561
3562#: ../src/util.c:108
3563#, c-format
3564msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
3565msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
3566
3567#: ../src/util.c:114
3568#, c-format
3569msgid "Opened log file %s\n"
3570msgstr "Отворен е дневника %s\n"
3571
3572#: ../src/util.c:231
3573msgid "Window manager: "
3574msgstr "Мениджър на прозорци: "
3575
3576#: ../src/util.c:379
3577msgid "Bug in window manager: "
3578msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
3579
3580#: ../src/util.c:408
3581msgid "Window manager warning: "
3582msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
3583
3584#: ../src/util.c:432
3585msgid "Window manager error: "
3586msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
3587
3588#: ../src/window-props.c:192
3589#, c-format
3590msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
3591msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
3592
3593#: ../src/window-props.c:324
3594#, c-format
3595msgid "%s (on %s)"
3596msgstr "%s (от %s)"
3597
3598#: ../src/window-props.c:1406
3599#, c-format
3600msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
3601msgstr "За %2$s е указан неправилен WM_TRANSIENT_FOR, прозорец 0x%1$lx.\n"
3602
3603#. first time through
3604#: ../src/window.c:5551
3605#, c-format
3606msgid ""
3607"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
3608"window as specified in the ICCCM.\n"
3609msgstr ""
3610"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
3611"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
3612
3613#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
3614#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
3615#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
3616#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
3617#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
3618#. * about these apps but make them work.
3619#.
3620#: ../src/window.c:6116
3621#, c-format
3622msgid ""
3623"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
3624"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
3625msgstr ""
3626"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
3627"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
3628"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
3629
3630#: ../src/xprops.c:155
3631#, c-format
3632msgid ""
3633"Window 0x%lx has property %s\n"
3634"that was expected to have type %s format %d\n"
3635"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
3636"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
3637"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
3638msgstr ""
3639"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
3640"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
3641"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
3642"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
3643"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
3644
3645#: ../src/xprops.c:401
3646#, c-format
3647msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
3648msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
3649
3650#: ../src/xprops.c:484
3651#, c-format
3652msgid ""
3653"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
3654msgstr ""
3655"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
3656"списъка\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.