source: gnome/trunk/desktop/gnome-screensaver.trunk.bg.po @ 1323

Last change on this file since 1323 was 1323, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.

File size: 29.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-screensaver po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-screensaver package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005, 2006.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-screensaver trunk\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2007-09-30 15:03+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2007-09-30 15:03+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:1
21msgid "Screensaver"
22msgstr "Предпазител на екрана"
23
24#: ../data/gnome-screensaver-preferences.desktop.in.h:2
25msgid "Set your screensaver preferences"
26msgstr "Настройване на предпазителя на екрана"
27
28#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:1
29msgid "<b>Screensaver preview</b>"
30msgstr "<b>Преглед на темата</b>"
31
32#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:2
33msgid "<b>Warning: the screen will not be locked for the root user.</b>"
34msgstr "<b>Внимание: екранът няма да бъде заключен за администратора.</b>"
35
36#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:3
37msgid "Power _Management"
38msgstr "_Управление на захранването"
39
40#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:4
41msgid "Regard the computer as _idle after:"
42msgstr "Сесията е _неактивна след:"
43
44#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:5
45msgid "Screensaver Preferences"
46msgstr "Настройки на предпазителя на екрана"
47
48#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:6
49msgid "Screensaver Preview"
50msgstr "Преглед на предпазителя на екрана"
51
52#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:7
53msgid "_Activate screensaver when computer is idle"
54msgstr "_Включване на предпазителя на екрана при неактивна сесия"
55
56#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:8
57msgid "_Lock screen when screensaver is active"
58msgstr "_Заключване на екрана при задействане на предпазителя"
59
60#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:9
61msgid "_Preview"
62msgstr "_Преглед"
63
64#: ../data/gnome-screensaver-preferences.glade.h:10
65msgid "_Screensaver theme:"
66msgstr "_Тема на предпазителя на екрана:"
67
68#: ../data/gnome-screensaver.directory.in.h:1
69#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:10
70msgid "Screensaver themes"
71msgstr "Теми за предпазителя"
72
73#: ../data/gnome-screensaver.directory.in.h:2
74msgid "Screensavers"
75msgstr "Предпазители на екрана"
76
77#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:1
78msgid "Activate when idle"
79msgstr "Включване при неактивна сесия"
80
81#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:2
82msgid "Allow embedding a keyboard into the window"
83msgstr "Позволяване на вграждането на клавиатура в прозореца"
84
85#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:3
86msgid "Allow logout"
87msgstr "Позволяване на изход"
88
89#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:4
90msgid "Allow user switching"
91msgstr "Позволяване на превключването на потребител"
92
93#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:5
94msgid "Embedded keyboard command"
95msgstr "Вградена клавиатурна команда"
96
97#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:6
98msgid "Lock on activation"
99msgstr "Заключване при задействане"
100
101#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:7
102msgid "Logout command"
103msgstr "Команда за изход"
104
105#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:8
106msgid "Reason for being away"
107msgstr "Причина да не сте при компютъра"
108
109#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:9
110msgid "Screensaver theme selection mode"
111msgstr "Режим на избор на тема на екранния предпазител"
112
113#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:11
114msgid "Set this to TRUE to activate the screensaver when the session is idle."
115msgstr "Дали екранният предпазител да се задейства при неактивна сесия."
116
117#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:12
118msgid ""
119"Set this to TRUE to allow embedding a keyboard into the window when trying "
120"to unlock. The \"keyboard_command\" key must be set with the appropriate "
121"command."
122msgstr ""
123"Задайте това да е ИСТИНА, за да се позволи вграждане на клавиатура в "
124"прозореца при опит за отключване. Клавишът „keyboard_command“ трябва да "
125"съдържа подходящата команда."
126
127#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:13
128msgid "Set this to TRUE to lock the screen when the screensaver goes active."
129msgstr "Дали екранният предпазител да заключва екрана при задействането си."
130
131#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:14
132msgid ""
133"Set this to TRUE to offer an option in the unlock dialog to switch to a "
134"different user account."
135msgstr ""
136"Дали да се дава възможност за превключване към друг потребител в диалога за "
137"отключване"
138
139#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:15
140msgid ""
141"Set this to TRUE to offer an option in unlock dialog to logging out after a "
142"delay. The Delay is specified in the \"logout_delay\" key."
143msgstr ""
144"Дали да се дава възможността за изход в диалога за отключване след известно "
145"време. То се задава в ключа „logout_delay“."
146
147#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:16
148msgid ""
149"The command that will be run, if the \"embedded_keyboard_enabled\" key is "
150"set to TRUE, to embed a keyboard widget into the window. This command should "
151"implement an XEMBED plug interface and output a window XID on the standard "
152"output."
153msgstr ""
154"Командата, която ще бъде стартирана, ако ключът „embedded_keyboard_enabled“ "
155"е зададен да е ИСТИНА, за да се вгради графичен обект-клавиатура в "
156"прозореца. Тази команда трябва да ползва интерфейса XEMBED и на стандартния "
157"изход да извежда идентификаторът на прозореца - XID."
158
159#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:17
160msgid ""
161"The command to invoke when the logout button is clicked. This command should "
162"simply log the user out without any interaction. This key has effect only if "
163"the \"logout_enable\" key is set to TRUE."
164msgstr ""
165"Коя команда да се изпълнява при натискането на бутона за изход. Командата "
166"трябва да доведе до изхода на потребителя без вход от потребителя. Този ключ "
167"е в сила, единствено ако ключът „logout_enable“ е ИСТИНА."
168
169#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:18
170msgid ""
171"The number of minutes after screensaver activation before locking the screen."
172msgstr ""
173"Броят минути време след задействане на екранния предпазител преди да се "
174"изчисти екрана"
175
176#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:19
177msgid ""
178"The number of minutes after the screensaver activation before a logout "
179"option will appear in unlock dialog. This key has effect only if the "
180"\"logout_enable\" key is set to TRUE."
181msgstr ""
182"Броят минути след задействане на екранния предпазител, преди да се появи "
183"бутон за изход в диалога за отключване. Този ключ е в сила, единствено ако "
184"ключът „logout_enable“ е ИСТИНА."
185
186#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:20
187msgid ""
188"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
189msgstr "Броят минути време бездействие, за да се счете сесията за неактивна"
190
191#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:21
192msgid "The number of minutes to run before changing the screensaver theme."
193msgstr ""
194"Броят минути изпълнение, преди да се смени темата на екранния предпазител"
195
196#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:22
197msgid ""
198"The number of seconds of inactivity before signalling to power-management. "
199"This key is set and maintained by the session power-management agent."
200msgstr ""
201"Броят секунди бездействие, преди да се сигнализира на управлението на "
202"захранването. Този ключ се задава и се поддържа от програмата за "
203"управлението на захранването."
204
205#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:23
206msgid "The reason for being away from the computer."
207msgstr "Причината да не сте при компютъра."
208
209#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:24
210msgid ""
211"The selection mode used by screensaver. May be \"blank-only\" to enable the "
212"screensaver without using any theme on activation, \"single\" to enable "
213"screensaver using only one theme on activation (specified in \"themes\" "
214"key), and \"random\" to enable the screensaver using a random theme on "
215"activation."
216msgstr ""
217"Режимът за избор на екранния предпазител. „blank-only“ позволява задействане "
218"без никаква тема, „single“ позволява задействане с една тема (тя е указана в "
219"ключа „themes“), а „random“ позволява случайна тема при задействане на "
220"предпазителя."
221
222#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:25
223msgid "Theme for lock dialog"
224msgstr "Тема за прозореца за заключен екран"
225
226#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:26
227msgid "Theme to use for the lock dialog."
228msgstr "Тема на прозореца за заключен екран"
229
230#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:27
231msgid ""
232"This key specifies the list of themes to be used by the screensaver. It's "
233"ignored when \"mode\" key is \"blank-only\", should provide the theme name "
234"when \"mode\" is \"single\", and should provide a list of themes when \"mode"
235"\" is \"random\"."
236msgstr ""
237"Ключът указва списъка с темите за екранния предпазител. Този ключ е без "
238"значение, когато режимът в ключа „mode“ е „blank-only“. Този ключ трябва да "
239"съдържа името на темата, когато режимът е „single“, а когато режимът е "
240"„random“, трябва да съдържа списък с имена на темите."
241
242#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:28
243msgid "Time before locking"
244msgstr "Време преди заключване"
245
246#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:29
247msgid "Time before logout option"
248msgstr "Време преди възможност за изход"
249
250#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:30
251msgid "Time before power-management baseline"
252msgstr "Време преди съобщаване на управлението на захранване"
253
254#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:31
255msgid "Time before session is considered idle"
256msgstr "Време, за да се счете сесията за неактивна"
257
258#: ../data/gnome-screensaver.schemas.in.h:32
259msgid "Time before theme change"
260msgstr "Време преди промяна на темата"
261
262#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:2
263#, no-c-format
264msgid "<b>Leave a message for %R:</b>"
265msgstr "<b>Оставяне на съобщение за %R:</b>"
266
267#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:4
268#, no-c-format
269msgid "<span size=\"small\">%U on %h</span>"
270msgstr "<span size=\"small\">%U на %h</span>"
271
272#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:6
273#, no-c-format
274msgid "<span size=\"x-large\">%R</span>"
275msgstr "<span size=\"x-large\">%R</span>"
276
277#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:7
278msgid "_Cancel"
279msgstr "_Отказ"
280
281#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:8
282msgid "_Leave Message"
283msgstr "Оставяне на _съобщение"
284
285#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:9
286msgid "_Log Out"
287msgstr "_Изход"
288
289#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:10
290msgid "_Switch User"
291msgstr "_Смяна на потребител"
292
293#: ../data/lock-dialog-default.glade.h:11 ../src/gs-lock-plug.c:1207
294msgid "_Unlock"
295msgstr "_Отключване"
296
297#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:1
298msgid "Cosmos"
299msgstr "Космос"
300
301#: ../savers/cosmos-slideshow.desktop.in.in.h:2
302msgid "Display a slideshow of pictures of the cosmos"
303msgstr "Показва прожекция със снимки от космоса"
304
305#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:1
306msgid "Bubbles the GNOME foot logo around the screen"
307msgstr "Логото на GNOME със стъпалото се движи по екрана"
308
309#: ../savers/footlogo-floaters.desktop.in.in.h:2
310msgid "Floating Feet"
311msgstr "Летящи табани"
312
313#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.h:1
314msgid "Display a slideshow from your Pictures folder"
315msgstr "Показва прожекция от папката със снимки"
316
317#: ../savers/personal-slideshow.desktop.in.h:2
318msgid "Pictures folder"
319msgstr "Папка за снимки"
320
321#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:1
322msgid "A pop-art-ish grid of pulsing colors."
323msgstr "Мрежа от пулсиращи цветове в стил поп-арт."
324
325#: ../savers/popsquares.desktop.in.h:2
326msgid "Pop art squares"
327msgstr "Квадрати поп-арт"
328
329#: ../savers/floaters.c:84
330msgid "Show paths that images follow"
331msgstr "Показване на пътищата, по които се движат изображенията"
332
333#: ../savers/floaters.c:87
334msgid "Occasionally rotate images as they move"
335msgstr "Изображенията понякога да се въртят при движението си"
336
337#: ../savers/floaters.c:90
338msgid "Print out frame rate and other statistics"
339msgstr "Отпечатване на броя кадри в секунда и други статистики"
340
341#: ../savers/floaters.c:93
342msgid "The maximum number of images to keep on screen"
343msgstr "Максималният брой изображения, които да се държат на екрана"
344
345#: ../savers/floaters.c:93
346msgid "MAX_IMAGES"
347msgstr "МАКС_ИЗОБРАЖЕНИЯ"
348
349#: ../savers/floaters.c:96
350msgid "The initial size and position of window"
351msgstr "Първоначалният размер и местоположение на прозореца"
352
353#: ../savers/floaters.c:96
354msgid "WIDTHxHEIGHT+X+Y"
355msgstr "ШИР.×ВИС.+ОТМ.поX+ОТМ.поY"
356
357#: ../savers/floaters.c:99
358msgid "The source image to use"
359msgstr "Изображение, което да се ползва"
360
361#. translators: the word "image" here
362#. * represents a command line argument
363#.
364#: ../savers/floaters.c:1194
365msgid "image - floats images around the screen"
366msgstr "image - разни изображения движат по екрана"
367
368#: ../savers/floaters.c:1200
369#, c-format
370msgid "%s. See --help for usage information.\n"
371msgstr "%s. За помощ използвайте опцията „--help“.\n"
372
373#: ../savers/floaters.c:1209
374msgid "You must specify one image.  See --help for usage information.\n"
375msgstr ""
376"Трябва да укажете едно изображение. За помощ използвайте опцията „--help“.\n"
377
378#: ../savers/slideshow.c:53
379msgid "Location to get images from"
380msgstr "Място, от което да се вземат изображенията"
381
382#: ../savers/slideshow.c:53
383msgid "PATH"
384msgstr "ПЪТ"
385
386#: ../savers/slideshow.c:55
387msgid "Color to use for images background"
388msgstr "Цвят за фона на изображенията"
389
390#: ../savers/slideshow.c:55
391msgid "\"#rrggbb\""
392msgstr "„#rrggbb“"
393
394#: ../savers/slideshow.c:57
395msgid "Do not randomize pictures from location"
396msgstr "Изображенията от местоположението да се показват последователно"
397
398#: ../savers/slideshow.c:59
399msgid "Do not try to stretch images on screen"
400msgstr "Изображенията да не се разтягат по екрана"
401
402#: ../src/file-transfer-dialog.c:94
403#, c-format
404msgid "Copying file: %u of %u"
405msgstr "Копиране на файл: %u от %u"
406
407#: ../src/file-transfer-dialog.c:122
408#, c-format
409msgid "Copying '%s'"
410msgstr "Копиране на „%s“"
411
412#: ../src/file-transfer-dialog.c:193
413msgid "From URI"
414msgstr "От адрес"
415
416#: ../src/file-transfer-dialog.c:194
417msgid "URI currently transferring from"
418msgstr "От кой адрес се приемат данни"
419
420#: ../src/file-transfer-dialog.c:201
421msgid "To URI"
422msgstr "До адрес"
423
424#: ../src/file-transfer-dialog.c:202
425msgid "URI currently transferring to"
426msgstr "Към кой адрес се предават данни"
427
428#: ../src/file-transfer-dialog.c:209
429msgid "Fraction completed"
430msgstr "Частта е приключена"
431
432#: ../src/file-transfer-dialog.c:210
433msgid "Fraction of transfer currently completed"
434msgstr "Каква част от трансфера е приключена"
435
436#: ../src/file-transfer-dialog.c:217
437msgid "Current URI index"
438msgstr "Текущ индекс на адрес"
439
440#: ../src/file-transfer-dialog.c:218
441msgid "Current URI index - starts from 1"
442msgstr "Текущ индекс на адрес - броенето започва от 1"
443
444#: ../src/file-transfer-dialog.c:225
445msgid "Total URIs"
446msgstr "Общо адреси"
447
448#: ../src/file-transfer-dialog.c:226
449msgid "Total number of URIs"
450msgstr "Общ брой на адресите"
451
452#: ../src/file-transfer-dialog.c:327 ../src/file-transfer-dialog.c:369
453msgid "Copying files"
454msgstr "Копиране на файлове"
455
456#: ../src/file-transfer-dialog.c:345
457msgid "From:"
458msgstr "От:"
459
460#: ../src/file-transfer-dialog.c:349
461msgid "To:"
462msgstr "До:"
463
464#: ../src/file-transfer-dialog.c:448
465msgid "Connecting..."
466msgstr "Свързване..."
467
468#: ../src/gnome-screensaver-command.c:62
469msgid "Causes the screensaver to exit gracefully"
470msgstr "Кара екранният предпазител да се затвори"
471
472#: ../src/gnome-screensaver-command.c:64
473msgid "Query the state of the screensaver"
474msgstr "Запитване за състоянието на екранния предпазител"
475
476#: ../src/gnome-screensaver-command.c:66
477msgid "Query the length of time the screensaver has been active"
478msgstr "Запитване за времето на активност на екранния предпазител"
479
480#: ../src/gnome-screensaver-command.c:68
481msgid "Tells the running screensaver process to lock the screen immediately"
482msgstr "Съобщава на стартирания екранен предпазител веднага да заключи екрана"
483
484#: ../src/gnome-screensaver-command.c:70
485msgid "If the screensaver is active then switch to another graphics demo"
486msgstr ""
487"Ако екранният предпазител е включен, да се превключи към друга визуализация"
488
489#: ../src/gnome-screensaver-command.c:72
490msgid "Turn the screensaver on (blank the screen)"
491msgstr "Включване на екранния предпазител (изчистване на екрана)"
492
493#: ../src/gnome-screensaver-command.c:74
494msgid "If the screensaver is active then deactivate it (un-blank the screen)"
495msgstr ""
496"Ако екранният предпазител е активен - да се деактивира (включване на екрана)"
497
498#: ../src/gnome-screensaver-command.c:76
499msgid "Poke the running screensaver to simulate user activity"
500msgstr ""
501"Взаимодействане с работещия екранен предпазител за симулация на "
502"потребителска дейност"
503
504#: ../src/gnome-screensaver-command.c:78
505msgid ""
506"Inhibit the screensaver from activating.  Command blocks while inhibit is "
507"active."
508msgstr ""
509"Да не се допуска стартиране на предпазителя на екрана. Командата блокира "
510"докато забраната е активна."
511
512#: ../src/gnome-screensaver-command.c:80
513msgid "The calling application that is inhibiting the screensaver"
514msgstr ""
515"Викащата програма, която не допуска стартирането на предпазителя на екрана"
516
517#: ../src/gnome-screensaver-command.c:82
518msgid "The reason for inhibiting the screensaver"
519msgstr "Причината за недопускането на стартирането на предпазителя на екрана"
520
521#: ../src/gnome-screensaver-command.c:84 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:55
522#: ../src/gnome-screensaver.c:56
523msgid "Version of this application"
524msgstr "Версия на програмата"
525
526#: ../src/gnome-screensaver-command.c:249
527#, c-format
528msgid "The screensaver is %s\n"
529msgstr "Екранният предпазител е %s\n"
530
531#: ../src/gnome-screensaver-command.c:249
532msgid "active"
533msgstr "активен"
534
535#: ../src/gnome-screensaver-command.c:249
536msgid "inactive"
537msgstr "неактивен"
538
539#: ../src/gnome-screensaver-command.c:274
540#, c-format
541msgid "The screensaver has been active for %d seconds.\n"
542msgstr "Екранният предпазител се е задействал преди %d секунди.\n"
543
544#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:53
545msgid "Show debugging output"
546msgstr "Показване на информацията за изчистване на грешки"
547
548#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:57
549msgid "Show the logout button"
550msgstr "Показване на бутона за изход"
551
552#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:59
553msgid "Command to invoke from the logout button"
554msgstr "Команда стартирана от бутона за изход"
555
556#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:61
557msgid "Show the switch user button"
558msgstr "Показване на бутона за смяна на потребителя"
559
560#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:63
561msgid "Message to show in the dialog"
562msgstr "Съобщение, което да се покаже в прозореца"
563
564#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:63
565msgid "MESSAGE"
566msgstr "СЪОБЩЕНИЕ"
567
568#. login: is whacked always translate to Username:
569#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:173 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:174
570#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:175 ../src/gs-auth-pam.c:698
571msgid "Username:"
572msgstr "Потребител:"
573
574#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:176 ../src/gnome-screensaver-dialog.c:177
575#: ../src/gs-auth-pam.c:166
576msgid "Password:"
577msgstr "Парола:"
578
579#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:178
580msgid "You are required to change your password immediately (password aged)"
581msgstr "Изисква се да смените паролата си незабавно (остаряла парола)"
582
583#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:179
584msgid "You are required to change your password immediately (root enforced)"
585msgstr ""
586"Необходимо е незабавно да смените паролата (администраторът ви е задължил)"
587
588#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:180
589msgid "Your account has expired; please contact your system administrator"
590msgstr "Регистрацията ви е изтекла. Свържете се със системния администратор."
591
592#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:181
593msgid "No password supplied"
594msgstr "Не е предоставена парола."
595
596#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:182
597msgid "Password unchanged"
598msgstr "Паролата е непроменена"
599
600#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:183
601msgid "Can not get username"
602msgstr "Не може да се получи потребителското име."
603
604#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:184
605msgid "Retype new UNIX password:"
606msgstr "Въведете отново новата парола за UNIX:"
607
608#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:185
609msgid "Enter new UNIX password:"
610msgstr "Въведете нова парола за UNIX:"
611
612#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:186
613msgid "(current) UNIX password:"
614msgstr "(текуща) парола за UNIX:"
615
616#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:187
617msgid "Error while changing NIS password."
618msgstr "Грешка при сменяне на паролата за NIS."
619
620#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:188
621msgid "You must choose a longer password"
622msgstr "Трябва да изберете друга парола."
623
624#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:189
625msgid "Password has been already used. Choose another."
626msgstr "Паролата вече е използвана. Изберете друга."
627
628#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:190
629msgid "You must wait longer to change your password"
630msgstr "Трябва да изчакате по-дълго, за да смените паролата си."
631
632#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:191
633msgid "Sorry, passwords do not match"
634msgstr "Паролите не съвпадат."
635
636#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:257
637msgid "Checking..."
638msgstr "Проверка..."
639
640#: ../src/gnome-screensaver-dialog.c:299 ../src/gs-auth-pam.c:457
641msgid "Authentication failed."
642msgstr "Идентификацията пропадна."
643
644#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:500
645msgid "Blank screen"
646msgstr "Черен екран"
647
648#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:506
649msgid "Random"
650msgstr "Произволна"
651
652#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:876
653msgid "Invalid screensaver theme"
654msgstr "Грешна тема за екранния предпазител"
655
656#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:879
657msgid "This file does not appear to be a valid screensaver theme."
658msgstr "Този файл не изглежда да е валидна тема за екранния предпазител."
659
660#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1006
661#, c-format
662msgid "%d hour"
663msgid_plural "%d hours"
664msgstr[0] "%d час"
665msgstr[1] "%d часа"
666
667#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1009
668#, c-format
669msgid "%d minute"
670msgid_plural "%d minutes"
671msgstr[0] "%d минута"
672msgstr[1] "%d минути"
673
674#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1012
675#, c-format
676msgid "%d second"
677msgid_plural "%d seconds"
678msgstr[0] "%d секунда"
679msgstr[1] "%d секунди"
680
681#. hour:minutes:seconds
682#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1018
683#, c-format
684msgid "%s %s %s"
685msgstr "%s, %s и %s"
686
687#. hour:minutes
688#. minutes:seconds
689#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1021
690#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1029
691#, c-format
692msgid "%s %s"
693msgstr "%s и %s"
694
695#. hour
696#. minutes
697#. seconds
698#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1024
699#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1032
700#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1036
701#, c-format
702msgid "%s"
703msgstr "%s"
704
705#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1051
706msgid "Never"
707msgstr "Никога"
708
709#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1450
710msgid "Could not load the main interface"
711msgstr "Неуспех при зареждането на главния интерфейс"
712
713#: ../src/gnome-screensaver-preferences.c:1452
714msgid "Please make sure that the screensaver is properly installed"
715msgstr "Уверете се, че предпазителя на екрана е инсталиран правилно."
716
717#: ../src/gnome-screensaver.c:57
718msgid "Don't become a daemon"
719msgstr "Да не се преминава в режим на демон"
720
721#: ../src/gnome-screensaver.c:58
722msgid "Enable debugging code"
723msgstr "Да се включи режим на изчистване на грешки"
724
725#: ../src/gs-auth-pam.c:397
726#, c-format
727msgid "Unable to establish service %s: %s\n"
728msgstr "Не може да се установи услугата %s: %s\n"
729
730#: ../src/gs-auth-pam.c:423
731#, c-format
732msgid "Can't set PAM_TTY=%s"
733msgstr "Не може да се настрои PAM_TTY=%s"
734
735#: ../src/gs-auth-pam.c:455
736msgid "Incorrect password."
737msgstr "Неправилна парола"
738
739#: ../src/gs-auth-pam.c:471
740msgid "Not permitted to gain access at this time."
741msgstr "В момента нямате право на достъп."
742
743#: ../src/gs-auth-pam.c:477
744msgid "No longer permitted to access the system."
745msgstr "Вече нямате право на достъп до системата."
746
747#: ../src/gs-listener-dbus.c:1921
748msgid "failed to register with the message bus"
749msgstr "неуспех при регистрирането към шината за съобщенията"
750
751#: ../src/gs-listener-dbus.c:1931
752msgid "not connected to the message bus"
753msgstr "няма връзка с шината за съобщенията"
754
755#: ../src/gs-listener-dbus.c:1940
756msgid "screensaver already running in this session"
757msgstr "предпазителят на екрана вече е стартиран в тази сесия"
758
759#: ../src/gs-lock-plug.c:269
760msgid "Time has expired."
761msgstr "Времето изтече!"
762
763#: ../src/gs-lock-plug.c:297
764msgid "You have the Caps Lock key on."
765msgstr "Клавишът „Caps Lock“ е натиснат"
766
767#: ../src/gs-lock-plug.c:1187
768msgid "S_witch User..."
769msgstr "_Смяна на потребител..."
770
771#: ../src/gs-lock-plug.c:1196
772msgid "Log _Out"
773msgstr "_Изход"
774
775#. To translators: This expands to USERNAME on HOSTNAME
776#: ../src/gs-lock-plug.c:1373
777msgid "%U on %h"
778msgstr "%U на %h"
779
780#: ../src/gs-lock-plug.c:1387
781msgid "_Password:"
782msgstr "Па_рола:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.