source: gnome/trunk/desktop/eel.trunk.bg.po @ 1323

Last change on this file since 1323 was 1323, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.

File size: 7.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of eel po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2006.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2006.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: eel trunk\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2007-09-16 13:55+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2007-09-16 13:54+0300\n"
15"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../eel/eel-alert-dialog.c:115
23msgid "Image/label border"
24msgstr "Граница на изображение/етикет"
25
26#: ../eel/eel-alert-dialog.c:116
27msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
28msgstr ""
29"Широчина на границата около етикета и изображението в прозореца за "
30"предупреждение"
31
32#: ../eel/eel-alert-dialog.c:125
33msgid "Alert Type"
34msgstr "Вид на предупреждението"
35
36#: ../eel/eel-alert-dialog.c:126
37msgid "The type of alert"
38msgstr "Видът на предупреждението"
39
40#: ../eel/eel-alert-dialog.c:134
41msgid "Alert Buttons"
42msgstr "Бутони на предупреждението"
43
44#: ../eel/eel-alert-dialog.c:135
45msgid "The buttons shown in the alert dialog"
46msgstr "Бутони показани в прозореца за предупреждение"
47
48#: ../eel/eel-alert-dialog.c:199
49msgid "Show more _details"
50msgstr "_Повече информация"
51
52#: ../eel/eel-canvas.c:1222 ../eel/eel-canvas.c:1223
53msgid "X"
54msgstr "X"
55
56#: ../eel/eel-canvas.c:1229 ../eel/eel-canvas.c:1230
57msgid "Y"
58msgstr "Y"
59
60#: ../eel/eel-editable-label.c:366
61msgid "Text"
62msgstr "Текст"
63
64#: ../eel/eel-editable-label.c:367
65msgid "The text of the label."
66msgstr "Текстът на етикета."
67
68#: ../eel/eel-editable-label.c:373
69msgid "Justification"
70msgstr "Подравняване"
71
72#: ../eel/eel-editable-label.c:374
73msgid ""
74"The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
75"This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
76"GtkMisc::xalign for that."
77msgstr ""
78"Подравняването на редовете на текста на етикета, един спрямо друг. Това НЕ "
79"влияе върху подравняването на етикета в рамките на заделеното му място. За "
80"това погледнете GtkMisc::xalign."
81
82#: ../eel/eel-editable-label.c:382
83msgid "Line wrap"
84msgstr "Прехвърляне"
85
86#: ../eel/eel-editable-label.c:383
87msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide."
88msgstr "Ако е зададено, думите от дълъг ред се прехвърлят на следващия."
89
90#: ../eel/eel-editable-label.c:390
91msgid "Cursor Position"
92msgstr "Положение на курсора"
93
94#: ../eel/eel-editable-label.c:391
95msgid "The current position of the insertion cursor in chars."
96msgstr "Текущото положение на курсора за вмъкване в знаци."
97
98#: ../eel/eel-editable-label.c:400
99msgid "Selection Bound"
100msgstr "Граници на избора"
101
102#: ../eel/eel-editable-label.c:401
103msgid ""
104"The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars."
105msgstr "Положението на другия край на избраното от курсора в знаци."
106
107#: ../eel/eel-editable-label.c:3049
108msgid "Select All"
109msgstr "Избиране на всичко"
110
111#: ../eel/eel-editable-label.c:3060
112msgid "Input Methods"
113msgstr "Методи за въвеждане"
114
115#: ../eel/eel-gconf-extensions.c:83
116#, c-format
117msgid ""
118"GConf error:\n"
119"  %s"
120msgstr ""
121"Грешка в GConf:\n"
122"  %s"
123
124#: ../eel/eel-gconf-extensions.c:87
125#, c-format
126msgid "GConf error: %s"
127msgstr "Грешка в GConf: %s"
128
129#: ../eel/eel-gconf-extensions.c:90
130msgid "All further errors shown only on terminal."
131msgstr "Всички останали грешки са показани само в конзолата."
132
133#: ../eel/eel-gnome-extensions.c:284
134msgid "No image was selected."
135msgstr "Няма избрано изображение."
136
137#: ../eel/eel-gnome-extensions.c:285
138msgid "You must click on an image to select it."
139msgstr "Трябва да натиснете върху изображението, за да го изберете."
140
141#: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:229
142msgid "Default"
143msgstr "Стандартно"
144
145#: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:237
146msgid "Icon"
147msgstr "Икона"
148
149#: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:246
150msgid "Name"
151msgstr "Име"
152
153#: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:479
154msgid "No applications selected"
155msgstr "Няма избрани програми"
156
157#: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:528
158#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:1067
159#, c-format
160msgid "%s document"
161msgstr "Документ %s"
162
163#: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:538
164#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:1080
165msgid "Unknown"
166msgstr "Непознат"
167
168#: ../eel/eel-mime-application-chooser.c:546
169#, c-format
170msgid "Select an application to open %s and other files of type \"%s\""
171msgstr "Изберете програма, която да отваря %s и други файлове от вида „%s“"
172
173#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:175 ../eel/eel-open-with-dialog.c:220
174msgid "Could not run application"
175msgstr "Неуспех при стартирането на програмата"
176
177#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:187
178#, c-format
179msgid "Could not find '%s'"
180msgstr "Неуспех при откриването на „%s“"
181
182#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:190
183msgid "Could not find application"
184msgstr "Не може да се открие програмата"
185
186#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:287
187msgid "Could not add application"
188msgstr "Не може да се добави програмата"
189
190#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:288
191msgid "Could not add application to the application database"
192msgstr "Не може да се добави програмата към базата от данни с програми"
193
194#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:401
195msgid "Select an Application"
196msgstr "Избор на програма"
197
198#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:892
199msgid "Open With"
200msgstr "Отваряне с"
201
202#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:929
203msgid "Select an application to view its description."
204msgstr "Изберете програма, за да видите нейното описание"
205
206#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:954
207msgid "_Use a custom command"
208msgstr "Команда, зададена от _потребителя"
209
210#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:971
211msgid "_Browse..."
212msgstr "_Разглеждане..."
213
214#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:993
215msgid "_Open"
216msgstr "_Отваряне"
217
218#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:1087
219#, c-format
220msgid "Open %s and other files of type \"%s\" with:"
221msgstr "Отваряне на %s и други файлове от вида „%s“ с:"
222
223#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:1119
224msgid "_Add"
225msgstr "_Добавяне"
226
227#: ../eel/eel-open-with-dialog.c:1120
228msgid "Add Application"
229msgstr "Добавяне на програма"
230
231#: ../eel/eel-stock-dialogs.c:214
232msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
233msgstr "Може да прекратите тази операция като натиснете „Отказване“."
234
235#: ../eel/eel-vfs-extensions.c:650
236msgid " (invalid Unicode)"
237msgstr " (невалиден Уникод)"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.