source: gnome/trunk/desktop/bug-buddy.trunk.bg.po @ 1323

Last change on this file since 1323 was 1323, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Преустройство на хранилището - да е малко по-подредено.

File size: 23.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of bug-buddy
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005, 2006, 2007.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: bug-buddy trunk\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2007-09-16 13:48+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2007-09-16 13:46+0300\n"
15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../src/bug-buddy.c:86
23msgid "Name of contact"
24msgstr "Име за контакт"
25
26#: ../src/bug-buddy.c:86
27msgid "NAME"
28msgstr "ИМЕ"
29
30#: ../src/bug-buddy.c:87
31msgid "Email address of contact"
32msgstr "Адрес на е-поща за контакт"
33
34#: ../src/bug-buddy.c:87
35msgid "EMAIL"
36msgstr "Е-ПОЩА"
37
38#: ../src/bug-buddy.c:88
39msgid "Package containing the program"
40msgstr "Пакет, съдържащ програмата"
41
42#: ../src/bug-buddy.c:88
43msgid "PACKAGE"
44msgstr "ПАКЕТ"
45
46#: ../src/bug-buddy.c:89
47msgid "Version of the package"
48msgstr "Версия на пакета"
49
50#: ../src/bug-buddy.c:89
51msgid "VERSION"
52msgstr "ВЕРСИЯ"
53
54#: ../src/bug-buddy.c:90
55msgid "File name of crashed program"
56msgstr "Име на файл от забилата програма"
57
58#: ../src/bug-buddy.c:90 ../src/bug-buddy.c:92 ../src/bug-buddy.c:93
59#: ../src/bug-buddy.c:94
60msgid "FILE"
61msgstr "ФАЙЛ"
62
63#: ../src/bug-buddy.c:91
64msgid "PID of crashed program"
65msgstr "Идентификатор на процеса на забилата програма"
66
67#: ../src/bug-buddy.c:91
68msgid "PID"
69msgstr "Ид. пр."
70
71#: ../src/bug-buddy.c:92
72msgid "Core file from program"
73msgstr "Файл core от програмата"
74
75#: ../src/bug-buddy.c:93
76msgid "Text file to include in the report"
77msgstr "Текстов файл за включване в доклада"
78
79#: ../src/bug-buddy.c:94
80msgid "MiniDump file with info about the crash"
81msgstr "Файл MiniDump с информация за забиването"
82
83#: ../src/bug-buddy.c:95
84msgid "PID of the program to kill after the report"
85msgstr "Идентификатор на процеса, който да бъде убит след доклада"
86
87#: ../src/bug-buddy.c:95
88msgid "KILL"
89msgstr "УБИВАНЕ"
90
91#: ../src/bug-buddy.c:374
92#, c-format
93msgid "Bug Buddy was unable to view the link \"%s\"\n"
94msgstr "Bug Buddy не може да отвори връзката „%s“\n"
95
96#: ../src/bug-buddy.c:407
97msgid ""
98"<span weight=\"bold\">Network Connection Error</span>\n"
99"Maybe no Network Connection available.\n"
100"Do you want to store this report until a Network Connection is available?"
101msgstr ""
102"<span weight=\"bold\">Грешка в мрежовата връзка</span>\n"
103"Възможно е да липсва връзка с мрежата. Искате ли да\n"
104"запазите този доклад докато мрежовата връзка се възстанови?"
105
106#: ../src/bug-buddy.c:499 ../src/bug-buddy.c:1055 ../src/bug-buddy.c:1260
107msgid "_Close"
108msgstr "_Затваряне"
109
110#: ../src/bug-buddy.c:531
111msgid ""
112"A bug report detailing your software crash has been sent to GNOME. This "
113"information will allow the developers to understand the cause of the crash "
114"and prepare a solution for it.\n"
115"\n"
116"You may be contacted by a GNOME developer if more details are required about "
117"the crash.\n"
118"\n"
119"You can view your bug report and follow its progress with this URL:\n"
120msgstr ""
121"Докладът за грешка за това забиване на програма вече е изпратен към проекта "
122"GNOME. Това ще позволи на разработчиците да разберат причините и да намерят "
123"решение.\n"
124"\n"
125"Ако е необходима допълнителна информация, е възможно разработчик на GNOME да "
126"се свърже с вас.\n"
127"\n"
128"Можете да проследите своя доклад за грешка и работата по него на следния "
129"адрес:\n"
130
131#: ../src/bug-buddy.c:542
132msgid ""
133"Bug Buddy has encountered an error while submitting your report to the "
134"Bugzilla server.  Details of the error are included below.\n"
135"\n"
136msgstr ""
137"Bug Buddy получи грешка при подаването на доклада ви към сървъра Bugzilla. "
138"Подробностите за това са дадени по-долу.\n"
139"\n"
140
141#: ../src/bug-buddy.c:548
142#, c-format
143msgid ""
144"Server returned bad state.  This is most likely a server issue and should be "
145"reported to bugmaster@gnome.org\n"
146"\n"
147"%s"
148msgstr ""
149"Сървърът подаде сигнал за лошо състояние. Това най-вероятно е проблем, който "
150"трябва да докладвате на bugmaster@gnome.org\n"
151"\n"
152"%s"
153
154#: ../src/bug-buddy.c:553
155#, c-format
156msgid ""
157"Failed to parse the xml-rpc response.  Response follows:\n"
158"\n"
159"%s"
160msgstr ""
161"Неуспех при анализирането на отговора от xml-rpc. Отговорът е даден отдолу:\n"
162"\n"
163"%s"
164
165#: ../src/bug-buddy.c:562
166msgid ""
167"Bugzilla reported an error when trying to process your request, but was "
168"unable to parse the response."
169msgstr ""
170"Bugzilla докладва за грешка при опита си да обработи вашата заявка, но "
171"отговорът не може да се анализира."
172
173#: ../src/bug-buddy.c:572
174msgid "The email address you provided is not valid."
175msgstr "Дали сте невалиден адрес за е-поща."
176
177#: ../src/bug-buddy.c:574
178msgid ""
179"The account associated with the email address provided has been disabled."
180msgstr "Регистрацията свързана с въведения адрес на е-поща е деактивирана."
181
182#: ../src/bug-buddy.c:577
183msgid ""
184"The product specified doesn't exist or has been renamed.  Please upgrade to "
185"the latest version."
186msgstr ""
187"Указаният продукт не съществува или е преименуван. Обновете до последната "
188"версия."
189
190#: ../src/bug-buddy.c:580
191msgid ""
192"The component specified doesn't exist or has been renamed.  Please upgrade "
193"to the latest version."
194msgstr ""
195"Указаният компонент не съществува или е преименуван. Обновете до последната "
196"версия."
197
198#: ../src/bug-buddy.c:583
199msgid ""
200"The summary is required in your bug report. This should not happen with the "
201"latest Bug Buddy."
202msgstr ""
203"Необходимо е кратко описание за доклада за грешка. С последните версии на "
204"Bug Buddy този проблем не би трябвало да възниква."
205
206#: ../src/bug-buddy.c:586
207msgid ""
208"The description is required in your bug report. This should not happen with "
209"the latest Bug Buddy."
210msgstr ""
211"Необходимо е дълго описание за доклада за грешка. С последните версии на Bug "
212"Buddy този проблем не би трябвало да възниква."
213
214#: ../src/bug-buddy.c:589
215#, c-format
216msgid ""
217"The fault code returned by Bugzilla is not recognized. Please report the "
218"following information to bugzilla.gnome.org manually:\n"
219"\n"
220"%s"
221msgstr ""
222"Кодът за грешка върнат от Bugzilla е непознат. Молим лично да докладвате "
223"следната информация на сайта http://bugzilla.gnome.org:\n"
224"\n"
225"%s"
226
227#: ../src/bug-buddy.c:596
228msgid ""
229"An unknown error occurred.  This is most likely a problem with bug-buddy. "
230"Please report this problem manually at bugzilla.gnome.org\n"
231"\n"
232msgstr ""
233"Възникна непозната грешка. Най-вероятно това се дължи на проблем с Bug "
234"Buddy. Молим лично да докладвате следната информация на сайта http://"
235"bugzilla.gnome.org:\n"
236"\n"
237
238#: ../src/bug-buddy.c:750
239#, c-format
240msgid "Unable to create the bug report: %s\n"
241msgstr "Докладът за грешка не може да бъде създаден: %s\n"
242
243#: ../src/bug-buddy.c:752
244msgid "There was an error creating the bug report\n"
245msgstr "Имаше грешка при създаването на доклада за грешка:\n"
246
247#: ../src/bug-buddy.c:812
248msgid "Sending..."
249msgstr "Изпращане..."
250
251#. Translators: This is the hyperlink which takes to http://live.gnome.org/GettingTraces/DistroSpecificInstructions
252#. * page. Please also mention that the page is in English
253#: ../src/bug-buddy.c:1016
254msgid "Getting useful crash reports"
255msgstr "Получаване на полезни доклади за грешки"
256
257#: ../src/bug-buddy.c:1035
258#, c-format
259msgid ""
260"The application %s crashed. The bug reporting tool was unable to collect "
261"enough information about the crash to be useful to the developers.\n"
262"\n"
263"In order to submit useful reports, please consider installing debug packages "
264"for your distribution.\n"
265"Click the link below to get information about how to install these "
266"packages:\n"
267msgstr ""
268"Програмата %s заби. Програмата за докладване на грешки не успя да събере "
269"достатъчно информация относно причината за проблема.\n"
270"\n"
271"За да изпращате полезни доклади за грешки, моля помислете върху възможността "
272"да инсталирате пакети за проследяване на грешки към вашата дистрибуция.\n"
273"Натиснете върху връзката по-долу, за да получите информация как да "
274"инсталирате тези пакети:\n"
275
276#: ../src/bug-buddy.c:1073 ../src/bug-buddy.c:1826
277msgid ""
278"\n"
279"\n"
280"Please write your report in English, if possible."
281msgstr ""
282"\n"
283"\n"
284"Молим, ако е възможно, да напишете доклада за грешка на английски език."
285
286#: ../src/bug-buddy.c:1086
287#, c-format
288msgid ""
289"Information about the %s application crash has been successfully collected.  "
290"Please provide some more details about what you were doing when the "
291"application crashed.\n"
292"\n"
293"A valid email address is required.  This will allow the developers to "
294"contact you for more information if necessary."
295msgstr ""
296"Информацията за забиването на програмата %s е събрана успешно. Молим да ни "
297"осведомите какво правехте, когато програмата заби.\n"
298"\n"
299"Необходим е валиден адрес на е-поща. Това ще позволи на разработчиците да се "
300"свържат с вас в случай на нужда от повече информация."
301
302#: ../src/bug-buddy.c:1123
303msgid "WARNING:"
304msgstr "ВНИМАНИЕ:"
305
306#: ../src/bug-buddy.c:1124
307msgid ""
308"Some sensitive data is likely present in the crash details.  Please review "
309"and edit the information if you are concerned about transmitting passwords "
310"or other sensitive data."
311msgstr ""
312"Възможно е в информацията за проблема да има лична информация. Прегледайте и "
313"редактирайте информацията, която е важна за вас, ако се притеснявате за "
314"изпращането на пароли или друга чувствителна информация."
315
316#: ../src/bug-buddy.c:1161
317msgid "Save File"
318msgstr "Запазване на файл"
319
320#: ../src/bug-buddy.c:1181
321msgid "-bugreport.txt"
322msgstr "-доклад_за_грешка.txt"
323
324#: ../src/bug-buddy.c:1232
325msgid "_Save Bug Report"
326msgstr "_Запазване на доклад за грешки"
327
328#: ../src/bug-buddy.c:1237
329#, c-format
330msgid ""
331"The application %s has crashed.\n"
332"Information about the crash has been successfully collected.\n"
333"\n"
334"This application is not known to bug-buddy, therefore the bug report cannot "
335"be sent to the GNOME Bugzilla.  Please save the bug to a text file and "
336"report it to the appropriate bug tracker for this application."
337msgstr ""
338"Приложението %s заби.\n"
339"Информацията за това е събрана успешно.\n"
340"\n"
341"Програмата, която заби, е непозната за Bug Buddy и затова информацията не "
342"може да бъде изпратена към сървъра Bugzilla на проекта GNOME. Молим да "
343"запазите доклада за грешка в текстов файл и да го изпратите в системата за "
344"проследяване на грешки на това приложение."
345
346#: ../src/bug-buddy.c:1269
347msgid ""
348"Your application has crashed. Information about the crash has been "
349"successfully collected.\n"
350"\n"
351"However we are working on GNOME debug server to handle correctly this "
352"information.\n"
353"\n"
354msgstr ""
355"Приложението заби. Информацията за забиването е събрана успешно.\n"
356"\n"
357"Работим върху сървъра на GNOME за изчистване на грешки, за да обработим "
358"информацията.\n"
359"\n"
360
361#: ../src/bug-buddy.c:1337
362#, c-format
363msgid "There was an error displaying help: %s"
364msgstr "Има грешка при показване на помощта: %s"
365
366#: ../src/bug-buddy.c:1677
367msgid ""
368"\n"
369"\n"
370"Bug Buddy is a utility that helps report debugging\n"
371"information to the GNOME Bugzilla when a program crashes."
372msgstr ""
373"\n"
374"\n"
375"Bug Buddy е инструмент, който помага за докладването на\n"
376"информация за изчистване на грешки при забиването на\n"
377"програма към сървъра Bugzilla на проекта GNOME."
378
379#: ../src/bug-buddy.c:1692 ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:5
380msgid "Bug Buddy"
381msgstr "Bug Buddy"
382
383#: ../src/bug-buddy.c:1706
384msgid ""
385"Bug Buddy could not load its user interface file.\n"
386"Please make sure Bug Buddy was installed correctly."
387msgstr ""
388"Неуспех при зареждането на интерфейса на Bug Buddy.\n"
389"Проверете дали Bug Buddy е инсталиран правилно."
390
391#: ../src/bug-buddy.c:1721
392msgid "Collecting information from your system..."
393msgstr "Събиране на информация за системата..."
394
395#: ../src/bug-buddy.c:1724
396msgid "Either --appname or --package arguments are required.\n"
397msgstr ""
398"Трябва да подадете поне един от двата аргумента „--appname“ и „--package“.\n"
399
400#: ../src/bug-buddy.c:1732
401msgid "Either --pid , --include or --minidump arguments are required.\n"
402msgstr ""
403"Трябва да подадете поне един от аргументите „--pid“, „--include“ и „--"
404"minidump“.\n"
405
406#: ../src/bug-buddy.c:1740
407msgid ""
408"Bug Buddy was unable to retrieve information regarding the version of GNOME "
409"you are running.  This is most likely due to a missing installation of gnome-"
410"desktop.\n"
411msgstr ""
412"Bug Buddy не успя да получи информация за версията на GNOME, която ползвате. "
413"Това най-вероятно се дължи на липсата на пакета „gnome-desktop“.\n"
414
415#: ../src/bug-buddy.c:1763
416#, c-format
417msgid ""
418"The %s application has crashed.  We are collecting information about the "
419"crash to send to the developers in order to fix the problem."
420msgstr ""
421"Програмата %s заби. Събира се информация за забиването. Тя ще бъде изпратена "
422"на разработчиците, за да им помогне при решаването на проблема."
423
424#: ../src/bug-buddy.c:1784
425msgid "Collecting information from the crash..."
426msgstr "Събиране на информация от забиването..."
427
428#: ../src/bug-buddy.c:1801
429#, c-format
430msgid ""
431"Bug Buddy encountered the following error when trying to retrieve debugging "
432"information: %s\n"
433msgstr ""
434"Bug Buddy се натъкна на следния проблем при събирането на информация за "
435"изчистване на грешки: %s\n"
436
437#: ../src/bug-buddy.c:1834
438#, c-format
439msgid ""
440"Bug Buddy doesn't know how to send a suggestion for the application %s.\n"
441msgstr "Bug Buddy не знае как да прати предложение за приложението %s\n"
442
443#: ../src/bug-buddy.c:1859
444#, c-format
445msgid ""
446"Thank you for helping us improving our software.\n"
447"Please fill your suggestions/error information for %s application.\n"
448"\n"
449"A valid email address is required.  This will allow developers to contact "
450"you for more information if necessary."
451msgstr ""
452"Благодарим ви, че ни помагате да подобрим нашия софтуер.\n"
453"Молим, попълнете предложенията си/откритите грешки за програмата %s.\n"
454"\n"
455"Необходим е валиден адрес на е-поща.  Това ще позволи на разработчиците да "
456"се свържат с вас, ако е необходимо."
457
458#: ../src/bug-buddy.c:1871
459msgid "Suggestion / Error description:"
460msgstr "Описание на предложение/грешка:"
461
462#: ../src/bug-buddy.desktop.in.in.h:1
463msgid "Bug Report Tool"
464msgstr "Докладване за грешки"
465
466#: ../src/bug-buddy.desktop.in.in.h:2
467msgid "Report a bug in GNOME-based applications"
468msgstr "Докладване за грешки в програми към GNOME"
469
470#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:1
471msgid "<b>What _were you doing when the application crashed?</b>"
472msgstr "<b>_Какво правихте, когато програмата заби?</b>"
473
474#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:2
475msgid "<b>Your _email address:</b> "
476msgstr "<b>Вашата _е-поща:</b> "
477
478#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:3
479msgid ""
480"<small><i><b>Note:</b>  Sensitive information may be present in the crash "
481"details.  Please review the crash details if you are concerned about "
482"transmitting passwords or other sensitive information.</i></small>"
483msgstr ""
484"<small><i><b>Бележка:</b> Възможно е в информацията за проблема да има лична "
485"информация. Прегледайте и редактирайте информацията, която е важна за вас, "
486"ако се притеснявате за изпращането на пароли или друга чувствителна "
487"информация.</i></small>"
488
489#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:4
490msgid "<span size=\"xx-large\"><b>Bug reporting tool</b></span>"
491msgstr ""
492"<span size=\"xx-large\"><b>Инструмент за докладване на грешки</b></span>"
493
494#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:6
495msgid "C_opy"
496msgstr "_Копиране"
497
498#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:7
499msgid "Review Crash Details"
500msgstr "Преглед на информацията за грешката"
501
502#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:8
503msgid "Send _other pending crash reports"
504msgstr "Изпращане на _другите подготвени доклади за грешки"
505
506#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:9
507msgid "_Review Crash Details"
508msgstr "_Преглеждане на данните за забиването"
509
510#: ../src/bug-buddy.gtkbuilder.h:10
511msgid "_Send"
512msgstr "_Изпращане"
513
514#: ../src/bugzilla.c:473
515#, c-format
516msgid "HTTP Response returned bad status code %d"
517msgstr "Отговорът по HTTP върна лош код за състояние %d"
518
519#: ../src/bugzilla.c:480
520msgid "Unable to parse XML-RPC Response"
521msgstr "Отговорът по XML-RPC не може да се анализира"
522
523#: ../src/bugzilla.c:543
524#, c-format
525msgid ""
526"Unable to parse XML-RPC Response\n"
527"\n"
528"%d\n"
529"\n"
530"%s"
531msgstr ""
532"Отговорът по XML-RPC не може да се анализира\n"
533"\n"
534"%d\n"
535"\n"
536"%s"
537
538#: ../src/bugzilla.c:567
539msgid "Application does not track its bugs in the GNOME Bugzilla."
540msgstr ""
541"Грешките в това приложение не се проследяват чрез сървъра Bugzilla на "
542"проекта GNOME."
543
544#: ../src/bugzilla.c:573
545msgid "Product or component not specified."
546msgstr "Не е указан продукт или компонент."
547
548#: ../src/bugzilla.c:580
549msgid "Unable to create XML-RPC message."
550msgstr "Не може да се създаде съобщение по XML-RPC."
551
552#: ../src/gdb-buddy.c:54
553msgid "gdb has already exited"
554msgstr "gdb вече спря работа"
555
556#: ../src/gdb-buddy.c:95
557msgid "Error on read... aborting"
558msgstr "Грешка при четене... прекъсване"
559
560#: ../src/gdb-buddy.c:228
561msgid "The binary file could not be found. Try using an absolute path."
562msgstr "Двоичният файл не може да бъде намерен. Опитайте с абсолютен път."
563
564#: ../src/gdb-buddy.c:239
565msgid ""
566"GDB could not be found on your system. Debugging information will not be "
567"obtained."
568msgstr ""
569"GDB не е открит във вашата система. Информацията за изчистване на грешки "
570"няма да бъде получена."
571
572#: ../src/gdb-buddy.c:248
573msgid ""
574"Could not find the gdb-cmd file.\n"
575"Please try reinstalling Bug Buddy."
576msgstr ""
577"Файлът gdb-cmd не може да бъде открит.\n"
578"Пробвайте да преинсталирате Bug Buddy."
579
580#: ../src/gdb-buddy.c:263
581#, c-format
582msgid ""
583"There was an error running gdb:\n"
584"\n"
585"%s"
586msgstr ""
587"Има грешка при изпълнение на gdb:\n"
588"\n"
589"%s"
590
591#: ../bug-buddy.schemas.in.h:1
592msgid "Bug reporter name"
593msgstr "Име на докладващия"
594
595#: ../bug-buddy.schemas.in.h:2
596msgid "Email Address"
597msgstr "Е-поща"
598
599#: ../bug-buddy.schemas.in.h:3
600msgid ""
601"Email Address for submitting bug reports to GNOME Bugzilla. This address "
602"will be used for correspondence regarding the bug you are submitting. If you "
603"already have a GNOME Bugzilla account, please use it as your Email Address."
604msgstr ""
605"Е-поща за пускането на доклади за грешки в GNOME Bugzilla. Тя ще бъде "
606"използвана за следене на грешката, която сте докладвали. Ако вече сте "
607"регистрирани в GNOME Bugzilla, използвайте името на регистрацията си вместо "
608"адрес за е-поща."
609
610#: ../bug-buddy.schemas.in.h:4
611msgid "File to save bug reports"
612msgstr "Файл за запазване на доклади"
613
614#: ../bug-buddy.schemas.in.h:5
615msgid ""
616"File where you want to save your bug report in order to submit it later."
617msgstr ""
618"Файл, в който искате да запазите вашия доклад за грешка, за да го пратите по-"
619"късно."
620
621#: ../bug-buddy.schemas.in.h:6
622msgid "Real name of user reporting the bug."
623msgstr "Истинско име на потребителя докладващ грешката."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.