source: gnome/trunk/deskbar-applet.trunk.bg.po @ 1396

Last change on this file since 1396 was 1396, checked in by yavorescu, 14 years ago

(deskbar-applet): Обновяване за 2.22.

File size: 39.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of deskbar-applet po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the deskbar-applet package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007.
5# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: deskbar-applet trunk\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2008-03-19 18:08+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2008-03-19 18:08+0200\n"
13"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:1
21msgid ""
22"Choose whether triggering the keyboard shortcut also pastes the current "
23"selection in the search box."
24msgstr ""
25"Избор дали задействането на бързите клавиши поставя текущо избраното в "
26"полето за търсене."
27
28#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:2
29msgid "Clear entry after match has been selected"
30msgstr "Изчистване на полето след избор на съвпадение"
31
32#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:3
33msgid "Collapsed categories"
34msgstr "Свити категории"
35
36#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:4
37msgid "Enabled handlers"
38msgstr "Включени обработващи модули"
39
40#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:5
41msgid ""
42"If enabled it will clear the entry after a search result has been selected"
43msgstr "Ако е истина, полето ще се изчиства след избор на резултат"
44
45#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:6
46msgid "If enabled the window will be closed after an action has been activated"
47msgstr "Ако е истина, прозорецът ще се затваря след избор на действие"
48
49#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:7
50msgid "Keybinding"
51msgstr "Клавишна комбинация"
52
53#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:8
54msgid "Milliseconds to wait before starting to search"
55msgstr "Изчакване в милисекунди преди започване на търсенето"
56
57#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:9
58msgid "Minimum number of characters needed to start searching"
59msgstr "Минимален брой на въведените знаци, преди да започне търсене"
60
61#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:10
62msgid "Selects the user interface to use, one of \"Window\" or \"Button\""
63msgstr "Избира потребителския интерфейс, „Window“ или „Button“"
64
65#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:11
66msgid "The default height of the window in pixels"
67msgstr "Стандартната височина на прозореца в пиксели"
68
69#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:12
70msgid "The default position of the window on the screen (x-coordinate)"
71msgstr "Стандартното местоположение на прозореца по екрана (по X)"
72
73#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:13
74msgid "The default position of the window on the screen (y-coordinate)"
75msgstr "Стандартното местоположение на прозореца по екрана (по Y)"
76
77#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:14
78msgid "The default width of the window in pixels"
79msgstr "Стандартната широчина на прозореца в пиксели"
80
81#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:15
82msgid "The key sequence will focus Deskbar-Applet, allowing to type quickly"
83msgstr ""
84"Клавишната комбинация, която ще прехвърли фокуса на аплета Deskbar, което "
85"позволява бързо въвеждане"
86
87#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:16
88msgid ""
89"The list of categories to be collapsed when displayed. Valid categories are: "
90"default, history, documents, emails, conversations, files, people, places, "
91"actions, web, websearch, news and notes."
92msgstr ""
93"Списъкът с категории, които да бъдат свити при показване. Валидни думи са: "
94"„default“ (стандартна), „history“ (история), „documents“ (документи), "
95"„emails“ (е-писма), „conversations“ (разговори), „files“ (файлове), "
96"„people“ (хора), „places“ (места), „actions“ (действия), „web“ (уеб), "
97"„websearch“ (търсения в Интернет), „news“ (новини) и „notes“ (бележки)."
98
99#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:17
100msgid ""
101"The list of exported class names of the enabled handlers sorted by priority. "
102"Leftmost has highest priority"
103msgstr ""
104"Списък с публичните имена на класове на включените обработващи модули "
105"подредени по приоритет. Тези отляво са с по-голям приоритет."
106
107#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:18
108msgid "The maximum number of items stored in history"
109msgstr "Максимален брой елементи съхранявани в историята"
110
111#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:19
112msgid ""
113"The minimum number of characters that need to be typed before the applet "
114"starts showing matches"
115msgstr ""
116"Минималният брой знаци, които трябва да бъдат въведени, преди аплетът да "
117"започне да показва съвпадения"
118
119#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:20
120msgid ""
121"The time in milliseconds between a keystroke in the search entry and the "
122"actual search being performed"
123msgstr ""
124"Времето в милисекунди между натискане на клавиш в полето за въвеждане и "
125"изпълняването на самото търсене"
126
127#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:21
128msgid "Whether to close the window after an action has been activated"
129msgstr "Дали прозорецът да се затвори след активиране на действие"
130
131#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:22
132msgid ""
133"Whether to show only the preferred search engine, rather than all available "
134"engines. This only affects Mozilla-based web browsers such as Firefox."
135msgstr ""
136"Дали да се показва само предпочитаната търсачка, вместо всички налични. Това "
137"влияе само върху браузърите базирани на Mozilla като Firefox."
138
139#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:23
140msgid "Whether triggering Deskbar-Applet pastes the current selection"
141msgstr "Дали задействането на аплета Deskbar вмъква текущо избраното"
142
143#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:24
144msgid "Window height"
145msgstr "Височина на прозореца"
146
147#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:25
148msgid "Window width"
149msgstr "Широчина на прозореца"
150
151#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:26
152msgid "X-coordinate of window"
153msgstr "Координата X на прозореца"
154
155#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:27
156msgid "Y-coordinate of window"
157msgstr "Координата Y на прозореца"
158
159#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:1
160msgid "_About"
161msgstr "_Относно"
162
163#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:2
164msgid "_Clear History"
165msgstr "_Изчистване на историята"
166
167#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:3
168msgid "_Help"
169msgstr "Помо_щ"
170
171#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:4
172msgid "_Preferences"
173msgstr "_Настройки"
174
175#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:1
176msgid "An all-in-one action bar"
177msgstr "Универсална лента"
178
179# Започва на кирилица, за да се сортира сред преведените аплети.
180#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:2 ../deskbar/ui/About.py:27
181msgid "Deskbar"
182msgstr "Аплет Deskbar"
183
184#: ../data/prefs-dialog.glade.h:1
185msgid "<b>Available Extensions</b>"
186msgstr "<b>Налични приставки</b>"
187
188#: ../data/prefs-dialog.glade.h:2
189msgid "<b>Extensions with Errors</b>"
190msgstr "<b>Приставки с грешки</b>"
191
192#: ../data/prefs-dialog.glade.h:3
193msgid "<b>Focus</b>"
194msgstr "<b>Фокусиране</b>"
195
196#: ../data/prefs-dialog.glade.h:4
197msgid "<b>Loaded Extensions</b>"
198msgstr "<b>Заредени приставки</b>"
199
200#: ../data/prefs-dialog.glade.h:5
201msgid "<b>Window Behavior</b>"
202msgstr "<b>Поведение на прозореца</b>"
203
204#: ../data/prefs-dialog.glade.h:6
205msgid "Deskbar Preferences"
206msgstr "Настройки"
207
208#: ../data/prefs-dialog.glade.h:7
209msgid "Extensions with Errors"
210msgstr "Приставки с грешки"
211
212#: ../data/prefs-dialog.glade.h:8
213msgid "General"
214msgstr "Общи"
215
216#: ../data/prefs-dialog.glade.h:9
217msgid "New Extensions"
218msgstr "Нови приставки"
219
220#: ../data/prefs-dialog.glade.h:10
221msgid "Search selection when triggering the shortcut"
222msgstr "Търсене в избраното при задействане с бързи клавиши"
223
224#: ../data/prefs-dialog.glade.h:11
225msgid "Searches"
226msgstr "Търсения"
227
228#: ../data/prefs-dialog.glade.h:12
229msgid "Stick to panel"
230msgstr "Придържане към панела"
231
232#: ../data/prefs-dialog.glade.h:13
233msgid "_Check For Updates"
234msgstr "Проверка за _обновявания"
235
236#: ../data/prefs-dialog.glade.h:14
237msgid "_Check for new extensions"
238msgstr "Проверка за _нови приставки"
239
240#: ../data/prefs-dialog.glade.h:15
241msgid "_Install"
242msgstr "_Инсталиране"
243
244#: ../data/prefs-dialog.glade.h:16
245msgid "_Keyboard shortcut to focus:"
246msgstr "_Бърз клавиш за фокусиране:"
247
248#: ../data/prefs-dialog.glade.h:17
249msgid "_More..."
250msgstr "_Допълнителни..."
251
252#: ../data/prefs-dialog.glade.h:18
253msgid "_Reload"
254msgstr "_Презареждане"
255
256#: ../data/prefs-dialog.glade.h:19
257msgid "_Update"
258msgstr "_Обновяване"
259
260#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:1
261msgid ""
262"<i><small><b>Note:</b> To use a shortcut (for example <b>wp</b>) to search "
263"for <b>something</b>, type \"<b>wp something</b>\" in the deskbar</small></"
264"i>."
265msgstr ""
266"<i><small><b>Бележка:</b> За да използвате съкращение (напр. <b>дай</b>), за "
267"да търсете <b>нещо</b>, напишете „<b>дай нещо</b>“ в лентата</small></i>."
268
269#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:2
270msgid "Shortcuts for Bookmarked Searches"
271msgstr "Бързи клавиши за отметките за търсене"
272
273#: ../data/mozilla-search.glade.h:1
274msgid "<b>Search Engines</b>"
275msgstr "<b>Търсачки</b>"
276
277#: ../data/mozilla-search.glade.h:2
278msgid "Deskbar Preferences - Web Searches"
279msgstr "Настройки - търсене в Интернет"
280
281#: ../data/mozilla-search.glade.h:3
282msgid "Show all available search engines"
283msgstr "Показване на всички налични търсачки"
284
285#: ../data/mozilla-search.glade.h:4
286msgid "Show only the primary search engine"
287msgstr "Показване само на основната търсачка"
288
289#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:57 ../deskbar/handlers/beagle-live.py:181
290#, python-format
291msgid "Open History Item %s"
292msgstr "Отваряне от историята: %s"
293
294#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:59
295#, python-format
296msgid "Open Bookmark %s"
297msgstr "Отваряне на отметка %s"
298
299#. translators: First %s is the search engine name, second %s is the search term
300#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:75
301#, python-format
302msgid "Search <b>%(name)s</b> for <i>%(text)s</i>"
303msgstr "Търсене в <b>%(name)s</b> на <i>%(text)s</i>"
304
305#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:101 ../deskbar/handlers/yahoo.py:33
306msgid "URL"
307msgstr "Адрес"
308
309#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:236
310msgid "Shortcut"
311msgstr "Бърз клавиш"
312
313#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:244
314msgid "Bookmark Name"
315msgstr "Име на отметка"
316
317#: ../deskbar/core/Categories.py:7
318msgid "Uncategorized"
319msgstr "Без категория"
320
321#: ../deskbar/core/Categories.py:11 ../deskbar/handlers/history.py:27
322msgid "History"
323msgstr "История"
324
325#: ../deskbar/core/Categories.py:17
326msgid "Documents"
327msgstr "Документи"
328
329#: ../deskbar/core/Categories.py:21
330msgid "Emails"
331msgstr "Е-писма"
332
333#: ../deskbar/core/Categories.py:25
334msgid "Conversations"
335msgstr "Разговори"
336
337#: ../deskbar/core/Categories.py:29
338msgid "Files"
339msgstr "Файлове"
340
341#: ../deskbar/core/Categories.py:33
342msgid "People"
343msgstr "Хора"
344
345#: ../deskbar/core/Categories.py:37
346msgid "Places"
347msgstr "Места"
348
349#: ../deskbar/core/Categories.py:41
350msgid "Actions"
351msgstr "Действия"
352
353#: ../deskbar/core/Categories.py:45 ../deskbar/handlers/web_address.py:44
354msgid "Web"
355msgstr "Уеб"
356
357#: ../deskbar/core/Categories.py:49
358msgid "Web Search"
359msgstr "Търсене в Интернет"
360
361#: ../deskbar/core/Categories.py:53
362msgid "News"
363msgstr "Новини"
364
365#: ../deskbar/core/Categories.py:57
366msgid "Notes"
367msgstr "Бележки"
368
369#: ../deskbar/core/DeskbarHistory.py:22
370msgid "<i>Choose action</i>"
371msgstr "<i>Изберете действие</i>"
372
373#: ../deskbar/core/Utils.py:132
374msgid "Cannot execute program:"
375msgstr "Не може да се изпълни програмата:"
376
377#: ../deskbar/core/Utils.py:172
378msgid "Cannot show URL:"
379msgstr "Не може да се отвори адрес:"
380
381#. translators: This is the window title.
382#: ../deskbar/deskbar-applet.py:15
383msgid "Deskbar Applet"
384msgstr "Аплет Deskbar"
385
386#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:103
387#, python-format
388msgid "Edit contact %s"
389msgstr "Редактиране на контакта %s"
390
391#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:114
392#, python-format
393msgid "From %s"
394msgstr "От %s"
395
396#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:129
397#, python-format
398msgid "News from %s"
399msgstr "Новини от %s"
400
401#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:143
402#, python-format
403msgid "Note: %s"
404msgstr "Бележка: %s"
405
406#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:156
407#, python-format
408msgid "With %s"
409msgstr "С %s"
410
411#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:170
412#, python-format
413msgid "Calendar: %s"
414msgstr "Календар: %s"
415
416#. translators: in this case the file (2nd) is part of an archive (1st)
417#. e.g. README is part of deskbar-applet.tar.gz
418#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:203
419#, python-format
420msgid "Open %s containing %s"
421msgstr "Отваряне на %s, съдържащ %s"
422
423#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:205
424#: ../deskbar/handlers/actions/OpenFileAction.py:51
425#: ../deskbar/handlers/actions/ShowUrlAction.py:24
426#, python-format
427msgid "Open %s"
428msgstr "Отваряне на %s"
429
430#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:229
431#, python-format
432msgid "Additional results for category <b>%s</b>"
433msgstr "Допълнителни резултати за категория <b>%s</b>"
434
435#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:229
436#: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacItems.py:19
437msgid "name"
438msgstr "име"
439
440#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:323
441msgid "Beagle Live"
442msgstr "Beagle на живо"
443
444#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:324
445msgid "Search all of your documents (using Beagle), as you type"
446msgstr "Претърсване на всичките ви документи (с Beagle) докато пишете"
447
448#. translators: This is used for unknown values returned by beagle
449#. translators: for example unknown email sender, or unknown note title
450#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:461
451#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:483
452msgid "?"
453msgstr "?"
454
455#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:514
456msgid ""
457"Could not load beagle, libbeagle has been compiled without python bindings."
458msgstr ""
459"Beagle не може да се зареди. Библиотеката libbeagle е компилирана без "
460"поддръжка на Питон."
461
462#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:523
463msgid "Beagled could not be found in your $PATH."
464msgstr "Програмата beagled не може да бъде открита в $PATH."
465
466#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:21
467#, python-format
468msgid "Search for %s using Beagle"
469msgstr "Търсене на %s чрез Beagle"
470
471#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:37
472msgid "Beagle"
473msgstr "Beagle"
474
475#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:38
476msgid "Search all of your documents (using Beagle)"
477msgstr "Претърсване на всичките ви документи (чрез Beagle)"
478
479#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:54
480msgid "Beagle does not seem to be installed."
481msgstr "Изглежда програмата Beagle не е инсталирана."
482
483#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:47
484msgid "del.icio.us Bookmarks"
485msgstr "Отметки в del.icio.us"
486
487#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:48
488msgid "Search your del.icio.us bookmarks by tag name"
489msgstr "Търсене по име в отметките в del.icio.us"
490
491#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:80
492msgid "del.icio.us Account"
493msgstr "Регистрация в del.icio.us"
494
495#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:87
496msgid "Enter your del.icio.us username below"
497msgstr "Въведете потребителското си име за del.icio.us отдолу"
498
499#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:93
500msgid "Username: "
501msgstr "Потребителско име: "
502
503#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:109
504msgid "You need to configure your del.icio.us account."
505msgstr "Трябва да настроите регистрацията си в del.icio.us."
506
507#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:114
508msgid "You can modify your del.icio.us account."
509msgstr "Можете да промените регистрацията си в del.icio.us."
510
511#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:51
512msgid "Web Bookmarks (Epiphany)"
513msgstr "Отметки в уеб (в Epiphany)"
514
515#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:52 ../deskbar/handlers/mozilla.py:157
516msgid "Open your web bookmarks by name"
517msgstr "Отваряне на отметките по име"
518
519#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:82 ../deskbar/handlers/epiphany.py:127
520#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:161
521msgid "Epiphany is not your preferred browser."
522msgstr "Epiphany не е предпочитаният браузър."
523
524#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:88
525msgid "Web Searches (Epiphany)"
526msgstr "Търсене в Интернет (с Epiphany)"
527
528#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:89 ../deskbar/handlers/mozilla.py:234
529msgid "Search the web via your browser's search settings"
530msgstr "Търсене в Интернет чрез настройките на уеб браузъра"
531
532#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:124
533msgid "You can set shortcuts for your searches."
534msgstr "Можете да задавате бързи клавиши за търсенето."
535
536#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:134
537msgid "Web History (Epiphany)"
538msgstr "История на уеб (в Epiphany)"
539
540#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:135 ../deskbar/handlers/mozilla.py:784
541msgid "Open your web history by name"
542msgstr "Отваряне на елементите в историята по име"
543
544#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
545#: ../deskbar/handlers/evolution.py:27
546#, python-format
547msgid "Edit contact <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
548msgstr "Редактиране на контакт <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
549
550# „Адресник“ вместо „адресна книга“ за съвместимост с Evo.
551#: ../deskbar/handlers/evolution.py:42
552msgid "Mail (Address Book)"
553msgstr "Поща (адресник)"
554
555#: ../deskbar/handlers/evolution.py:43
556msgid "Send mail to your contacts by typing their name or e-mail address"
557msgstr ""
558"Пращане на е-писмо до познати като напишете името или адреса им на е-поща"
559
560#: ../deskbar/handlers/evolution.py:67
561msgid ""
562"Autocompletion Needs to be Enabled\n"
563"We cannot provide e-mail addresses from your address book unless "
564"autocompletion is enabled.  To do this, from your mail program's menu, "
565"choose Edit - Preferences, and then Autocompletion."
566msgstr ""
567"Трябва да включите автоматичното довършване.\n"
568"Адресите във вашия адресник не могат да бъдат получавани, освен ако не "
569"включите автоматичното довършване. За да направите това, стартирайте "
570"програмата си за е-поща и от менюто отидете в Редактиране -> Настройки -> "
571"Авт. довършване."
572
573#. FIXME:
574#. _("Location") should be _("Location of %s") % name
575#: ../deskbar/handlers/files.py:62
576#: ../deskbar/handlers/actions/ActionsFactory.py:35
577msgid "Location"
578msgstr "Местоположение"
579
580#: ../deskbar/handlers/files.py:70
581msgid "Files, Folders and Places"
582msgstr "Файлове, папки и места"
583
584#: ../deskbar/handlers/files.py:71
585msgid "View your files, folders, bookmarks, drives, network places by name"
586msgstr ""
587"Преглеждане на файловете, папките, отметките, устройствата и мрежовите места "
588"по име"
589
590#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:30
591msgid "Shut down this system now?"
592msgstr "Спиране на компютъра?"
593
594#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:31
595#, python-format
596msgid "This system will be automatically shut down in %s seconds."
597msgstr "Компютърът ще се изключи автоматично след %s секунди."
598
599#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:32 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:223
600#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:281
601msgid "Shut Down"
602msgstr "Спиране"
603
604#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:34
605msgid "Log out of this system now?"
606msgstr "Излизане от системата?"
607
608#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:35
609#, python-format
610msgid "You will be automatically logged out in %s seconds."
611msgstr "Ще излезете от системата автоматично след %s секунди."
612
613#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:36 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:236
614#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:240 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:284
615msgid "Log Out"
616msgstr "Излизане от системата"
617
618# Различава се от другите действия (където е „компютър“), но компютъра
619# не се рестартира, а системата.  FIXME: Може би всички да се променят
620# на „система“?
621#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:38
622msgid "Restart this system now?"
623msgstr "Рестартиране на системата?"
624
625#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:39
626#, python-format
627msgid "This system will be automatically restarted in %s seconds."
628msgstr "Системата ще се рестартира автоматично след %s секунди."
629
630#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:40 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:257
631#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:283
632msgid "Restart"
633msgstr "Рестартиране"
634
635#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:42
636msgid "Suspend this system now?"
637msgstr "Приспиване на компютъра?"
638
639#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:43
640#, python-format
641msgid "This system will be automatically suspended in %s seconds."
642msgstr "Автоматично приспиване на компютъра след %s секунди."
643
644#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:44 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:313
645msgid "Suspend"
646msgstr "Приспиване"
647
648#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:46
649msgid "Hibernate this system now?"
650msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра?"
651
652#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:47
653#, python-format
654msgid "This system will be automatically hibernated in %s seconds."
655msgstr "Автоматично дълбоко приспиване на компютъра след %s секунди."
656
657#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:48 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:315
658msgid "Hibernate"
659msgstr "Дълбоко приспиване"
660
661#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:100
662msgid "Suspend the machine"
663msgstr "Приспиване на компютъра"
664
665#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:117
666msgid "Hibernate the machine"
667msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
668
669#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:134
670msgid "Shutdown the machine"
671msgstr "Спиране на компютъра"
672
673#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:155
674msgid "Lock the screen"
675msgstr "Заключване на екрана"
676
677#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:178 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:302
678msgid "Lock"
679msgstr "Заключване"
680
681#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:219
682msgid "Turn off the computer"
683msgstr "Изключване на компютъра"
684
685#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:253
686msgid "Restart the computer"
687msgstr "Рестартиране на компютъра"
688
689#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:268 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:272
690#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:282
691msgid "Switch User"
692msgstr "Промяна на потребителя"
693
694#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:278
695msgid "Computer Actions"
696msgstr "Действия с компютъра"
697
698#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:279
699msgid "Logoff, shutdown, restart, suspend and related actions."
700msgstr ""
701"Излизане от системата, приспиване, дълбоко приспиване и др. подобни действия"
702
703#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:317
704msgid "Shutdown"
705msgstr "Спиране"
706
707#: ../deskbar/handlers/history.py:28
708msgid "Recognize previously used searches"
709msgstr "Разпознаване на предишни търсения"
710
711#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:15
712#, python-format
713msgid "Switch to <b>%(name)s</b>"
714msgstr "Избиране на <b>%(name)s</b>"
715
716#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:47
717msgid "Window Switcher"
718msgstr "Избор на прозорец"
719
720#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:48
721msgid "Switch to an existing window by name."
722msgstr "Избиране и преминаване към прозорец по име."
723
724#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:51
725msgid "Windows"
726msgstr "Прозорци"
727
728#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:156
729msgid "Web Bookmarks (Mozilla)"
730msgstr "Отметки в уеб (с Mozilla)"
731
732#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:219 ../deskbar/handlers/mozilla.py:305
733#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:831
734msgid "Mozilla/Firefox is not your preferred browser."
735msgstr "Mozilla/Firefox не е предпочитаният браузър."
736
737#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:233
738msgid "Web Searches (Mozilla)"
739msgstr "Търсене в Интернет (с Mozilla)"
740
741#. Correct firefox version or iceweasel
742#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:299
743msgid "You can customize which search engines are offered."
744msgstr "Може да персонализирате кои търсачки да се използват."
745
746#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:783
747msgid "Web History (Mozilla)"
748msgstr "История на уеб (в Mozilla)"
749
750#: ../deskbar/handlers/programs.py:77
751#, python-format
752msgid "Lookup %s in dictionary"
753msgstr "Търсене на %s в речник"
754
755#: ../deskbar/handlers/programs.py:84
756#, python-format
757msgid "Search for file names like %s"
758msgstr "Търсене на файлове с имена подобни на %s"
759
760#: ../deskbar/handlers/programs.py:90
761#, python-format
762msgid "Search in Devhelp for %s"
763msgstr "Търсене в документацията за %s"
764
765#: ../deskbar/handlers/programs.py:124
766msgid "Dictionary"
767msgstr "Речник"
768
769#: ../deskbar/handlers/programs.py:125
770msgid "Look up word definitions in the dictionary"
771msgstr "Търсене на превод или дефиниция на дума в речник"
772
773#: ../deskbar/handlers/programs.py:141
774msgid "GNOME dictionary is not installed"
775msgstr "Речникът на GNOME не е инсталиран"
776
777#: ../deskbar/handlers/programs.py:148
778msgid "Files and Folders Search"
779msgstr "Търсене на файлове и папки"
780
781#: ../deskbar/handlers/programs.py:149
782msgid "Find files and folders by searching for a name pattern"
783msgstr "Търсене на файлове и папки чрез шаблон за името им"
784
785#: ../deskbar/handlers/programs.py:165
786msgid "GNOME search tool is not installed"
787msgstr "Инструментът за търсене не е инсталиран"
788
789#: ../deskbar/handlers/programs.py:172
790msgid "Developer Documentation"
791msgstr "Документация за разработчици"
792
793#: ../deskbar/handlers/programs.py:173
794msgid "Search Devhelp for a function name"
795msgstr "Търсене в документацията за разработчици за име на функция"
796
797#: ../deskbar/handlers/programs.py:192
798msgid "Devhelp is not installed"
799msgstr "Програмата Devhelp не е инсталирана"
800
801#: ../deskbar/handlers/programs.py:241
802#, python-format
803msgid "Execute %s in terminal"
804msgstr "Изпълняване на %s в терминал"
805
806#: ../deskbar/handlers/programs.py:243
807#, python-format
808msgid "Execute %s"
809msgstr "Изпълняване на %s"
810
811#: ../deskbar/handlers/programs.py:259
812msgid "Programs"
813msgstr "Програми"
814
815#: ../deskbar/handlers/programs.py:260
816msgid "Launch a program by its name and/or description"
817msgstr "Стартиране на програма чрез име и/или описание"
818
819#: ../deskbar/handlers/recent.py:38
820msgid "Recent Documents"
821msgstr "Скоро отваряни документи"
822
823#: ../deskbar/handlers/recent.py:39
824msgid "Retrieve your recently accessed files and locations"
825msgstr "Получаване на списъка на скоро ползваните файлове и места"
826
827#: ../deskbar/handlers/recent.py:58
828msgid "This handler requires a more recent gtk version (2.9.0 or newer)."
829msgstr ""
830"Тази програма за обработка се нуждае от по-нова версия (2.9.0 или по-нова)."
831
832#: ../deskbar/handlers/templates.py:37
833#, python-format
834msgid "Create %s"
835msgstr "Създаване на %s"
836
837#: ../deskbar/handlers/templates.py:40
838msgid "Create Document"
839msgstr "Създаване на документ"
840
841#: ../deskbar/handlers/templates.py:53
842msgid "Name:"
843msgstr "Име:"
844
845#: ../deskbar/handlers/templates.py:60
846msgid "Folder:"
847msgstr "Папка:"
848
849#: ../deskbar/handlers/templates.py:64
850msgid "Choose Folder"
851msgstr "Избор на папка"
852
853#: ../deskbar/handlers/templates.py:119
854#, python-format
855msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
856msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го замените?"
857
858#: ../deskbar/handlers/templates.py:123
859#, python-format
860msgid ""
861"The file already exists in \"%s\".  Replacing it will overwrite its contents."
862msgstr "Файлът вече съществува в „%s“. Замяната ще презапише съдържанието му."
863
864#: ../deskbar/handlers/templates.py:130
865msgid "Replace"
866msgstr "Замяна"
867
868#: ../deskbar/handlers/templates.py:166
869msgid "Templates"
870msgstr "Шаблони"
871
872#: ../deskbar/handlers/templates.py:167
873msgid "Create new files from your templates"
874msgstr "Създаване на нови файлове от ваши шаблони"
875
876#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:37
877#, python-format
878msgid "Open note <b>%(name)s</b>"
879msgstr "Отваряне на бележка <b>%(name)s</b>"
880
881#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:50
882msgid "Really delete this note?"
883msgstr "Наистина ли да се изтрие тази бележка?"
884
885#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:51
886msgid "If you delete a note it is permanently lost."
887msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи безвъзвратно."
888
889#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:63
890#, python-format
891msgid "Delete note <b>%(name)s</b>"
892msgstr "Изтриване на бележка <b>%(name)s</b>"
893
894#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:88
895#, python-format
896msgid "Create note <b>%(name)s</b>"
897msgstr "Създаване на бележка <b>%(name)s</b>"
898
899#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:110
900msgid "Title"
901msgstr "Заглавие"
902
903#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:111
904msgid "Contents"
905msgstr "Съдържание"
906
907#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:130
908msgid "Tomboy Notes"
909msgstr "Бележки на Tomboy"
910
911#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:131
912msgid "Search your Tomboy notes"
913msgstr "Търсене на бележките „Tomboy“"
914
915#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:198
916msgid "Tomboy does not seem to be installed."
917msgstr "Изглежда програмата Tomboy не е инсталирана."
918
919#: ../deskbar/handlers/tomboy.py:231
920#, python-format
921msgid ""
922"Tomboy does not seem to be the correct version.\n"
923"Tomboy %s or greater must be installed."
924msgstr ""
925"Изглежда версията на Tomboy е несъвместима.\n"
926"Трябва да е инсталирана версия %s или по-нова."
927
928#: ../deskbar/handlers/web_address.py:45
929msgid "Open web pages and send emails by typing a complete address"
930msgstr ""
931"Отваряне на уеб страница и пращане на е-поща чрез въвеждане на пълен адрес"
932
933#: ../deskbar/handlers/yahoo.py:41
934msgid "Yahoo! Search"
935msgstr "Търсене с Yahoo!"
936
937#: ../deskbar/handlers/yahoo.py:42
938msgid "Search Yahoo! as you type"
939msgstr "Търсене с Yahoo! докато пишете"
940
941#: ../deskbar/handlers/actions/ActionsFactory.py:62
942#, python-format
943msgid "URL of %s"
944msgstr "Адресът на %s"
945
946#: ../deskbar/handlers/actions/CopyToClipboardAction.py:18
947#, python-format
948msgid "Copy <b>%(name)s</b> to clipboard"
949msgstr "Копиране на <b>%(name)s</b> в буфера за обмен"
950
951#: ../deskbar/handlers/actions/GoToLocationAction.py:23
952#, python-format
953msgid "Go to location of %s"
954msgstr "Отваряне на адреса на %s"
955
956#. translators: First %s is the programs full name, second is the executable name
957#. translators: For example: Launch Text Editor (gedit)
958#: ../deskbar/handlers/actions/OpenDesktopFileAction.py:54
959#, python-format
960msgid "Launch <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
961msgstr "Стартиране на <b>%(name)s</b> (%(prog)s)"
962
963#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithApplicationAction.py:48
964#, python-format
965msgid "Open <b>%(name)s</b> with <b>%(program)s</b>"
966msgstr "Отваряне на <b>%(name)s с %(program)s</b>"
967
968#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithNautilusAction.py:28
969#, python-format
970msgid "Open network place %s"
971msgstr "Отваряне в мрежата на %s"
972
973#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithNautilusAction.py:30
974#, python-format
975msgid "Open audio disc %s"
976msgstr "Отваряне на аудио диска %s"
977
978#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithNautilusAction.py:32
979#, python-format
980msgid "Open location %s"
981msgstr "Отваряне на местоположението %s"
982
983#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
984#: ../deskbar/handlers/actions/SendEmailToAction.py:24
985#, python-format
986msgid "Send Email to <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
987msgstr "Пращане на е-писмо до <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
988
989#. translators: %s is a filename
990#: ../deskbar/handlers/actions/SendFileViaEmailAction.py:44
991#, python-format
992msgid "Send %s via e-mail"
993msgstr "Изпращане на %s по е-поща"
994
995#: ../deskbar/ui/About.py:23
996msgid "An all-in-one action bar."
997msgstr "Универсална лента."
998
999#: ../deskbar/ui/About.py:30
1000msgid "Deskbar Website"
1001msgstr "Сайт на Deskbar"
1002
1003#. translators: These appear in the About dialog, usual format applies.
1004#: ../deskbar/ui/About.py:34
1005msgid "translator-credits"
1006msgstr ""
1007"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1008"\n"
1009"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1010"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1011"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1012
1013#: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacHeader.py:26
1014msgid "<b>Search:</b>"
1015msgstr "<b>Търсене:</b>"
1016
1017#: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacItems.py:22
1018msgid "default"
1019msgstr "стандартно"
1020
1021#. translators: _H is a mnemonic, i.e. pressing Alt+h will focus the widget
1022#: ../deskbar/ui/CuemiacAlignedView.py:85
1023#: ../deskbar/ui/CuemiacWindowView.py:77
1024msgid "_History"
1025msgstr "_История"
1026
1027#: ../deskbar/ui/CuemiacAlignedView.py:147
1028#: ../deskbar/ui/CuemiacWindowView.py:139
1029msgid "Back to Matches"
1030msgstr "Обратно към съвпаденията"
1031
1032#: ../deskbar/ui/DeskbarTray.py:44
1033msgid "Show search entry"
1034msgstr "Показване на търсения елемент"
1035
1036#: ../deskbar/ui/DeskbarTray.py:111
1037msgid ""
1038"Some potentially old modules that make use of an old Deskbar-Applet API have "
1039"been found. Remove these files for this warning to disappear.\n"
1040msgstr ""
1041"Бяха открити някои приставки, които използват остарели функции на аплета "
1042"Deskbar. Изтрийте техните файлове и това предупреждение няма да се показва.\n"
1043
1044#: ../deskbar/ui/preferences/AccelEntry.py:102
1045msgid "New accelerator..."
1046msgstr "Нов бърз клавиш..."
1047
1048#: ../deskbar/ui/preferences/AccelEntry.py:154
1049#, python-format
1050msgid ""
1051"The shortcut \"%s\" cannot be used because it will prevent correct operation "
1052"of your keyboard.\n"
1053"Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.\n"
1054msgstr ""
1055"„%s“ не може да се ползва самостоятелно за бърз клавиш, защото клавиатурата "
1056"няма да работи правилно.\n"
1057"Комбинирайте го с някой от клавишите „Control“, „Alt“ или „Shift“.\n"
1058
1059#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:88
1060msgid "Reload all extensions"
1061msgstr "Презареждане на всички приставки"
1062
1063#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:93
1064msgid "<i><small>Drag and drop an extension to change its order.</small></i>"
1065msgstr ""
1066"<i><small>Чрез влачене можете да промените подредбата на приставките.</"
1067"small></i>"
1068
1069#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:200
1070msgid "A problem occured"
1071msgstr "Възникна грешка"
1072
1073#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:208
1074msgid "Extension has been installed successfully"
1075msgstr "Обработващият модул е инсталиран успешно"
1076
1077#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:440
1078msgid "Retrieving the extension index"
1079msgstr "Извличане на списъка с приставки"
1080
1081#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:442
1082msgid "Downloading extension"
1083msgstr "Изтегляне на приставката"
1084
1085#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:444
1086msgid "Extracting archive"
1087msgstr "Разархивиране"
1088
1089#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:451
1090msgid "Installing extension"
1091msgstr "Инсталиране на приставката"
1092
1093#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:452
1094msgid "The extension will be downloaded and installed."
1095msgstr "Приставката ще бъде изтеглена и инсталирана."
1096
1097#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:492
1098msgid "Extension could not be installed due a problem with the provided file"
1099msgstr "Приставката не беше инсталирана заради проблем с предоставения файл"
1100
1101#: ../deskbar/ui/preferences/ErrorDialog.py:8
1102msgid "Error"
1103msgstr "Грешка"
1104
1105#: ../deskbar/ui/preferences/ErrorDialog.py:26
1106msgid "Check the description beneath for further details."
1107msgstr "За повече детайли погледнете описанието по долу."
1108
1109#: ../deskbar/ui/preferences/ErrorDialog.py:32
1110msgid "Details"
1111msgstr "Подробности"
1112
1113#: ../deskbar/ui/preferences/ModuleListView.py:53
1114msgid "Version:"
1115msgstr "Версия:"
1116
1117#: ../deskbar/ui/preferences/ModuleListView.py:56
1118msgid "Update Available"
1119msgstr "Налични са обновявания"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.