source: gnome/trunk/deskbar-applet.trunk.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 31.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of deskbar-applet po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the deskbar-applet package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: deskbar-applet trunk\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2007-10-06 08:39+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2007-10-06 08:38+0300\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:1
20msgid ""
21"Choose whether triggering the keyboard shortcut also pastes the current "
22"selection in the search box."
23msgstr ""
24"Избор дали задействането на бързите клавиши поставя текущо избраното в "
25"полето за търсене."
26
27#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:2
28msgid "Clear entry after match has been selected"
29msgstr "Изчистване на полето след избор на съвпадение"
30
31#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:3
32msgid "Collapsed categories"
33msgstr "Свити категории"
34
35#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:4
36msgid "Enabled handlers"
37msgstr "Включени обработващи модули"
38
39#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:5
40msgid ""
41"If enabled it will clear the entry after a search result has been selected"
42msgstr "Ако е истина, полето ще се изчиства след избор на резултат"
43
44#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:6
45msgid "If enabled the window will be closed after an action has been activated"
46msgstr "Ако е истина, прозорецът ще се затваря след избор на действие"
47
48#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:7
49msgid "Keybinding"
50msgstr "Клавишна комбинация"
51
52#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:8
53msgid "Milliseconds to wait before starting to search"
54msgstr "Изчакване в милисекунди преди започване на търсенето"
55
56#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:9
57msgid "Minimum number of characters needed to start searching"
58msgstr "Минимален брой на въведените знаци, преди да започне търсене"
59
60#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:10
61msgid "The default height of the window in pixels"
62msgstr "Стандартната височина на прозореца в пиксели"
63
64#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:11
65msgid "The default position of the window on the screen (x-coordinate)"
66msgstr "Стандартното местоположение на прозореца по екрана (по X)"
67
68#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:12
69msgid "The default position of the window on the screen (y-coordinate)"
70msgstr "Стандартното местоположение на прозореца по екрана (по Y)"
71
72#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:13
73msgid "The default width of the window in pixels"
74msgstr "Стандартната широчина на прозореца в пиксели"
75
76#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:14
77msgid "The key sequence will focus Deskbar-Applet, allowing to type quickly"
78msgstr ""
79"Клавишната комбинация, която ще прехвърли фокуса на аплета Deskbar, което "
80"позволява бързо въвеждане"
81
82#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:15
83msgid ""
84"The list of categories to be collapsed when displayed. Valid categories are: "
85"default, history, documents, emails, conversations, files, people, places, "
86"actions, web, websearch, news and notes."
87msgstr ""
88"Списъкът с категории, които да бъдат свити при показване. Валидни думи са: "
89"„default“ (стандартна), „history“ (история), „documents“ (документи), "
90"„emails“ (е-писма), „conversations“ (разговори), „files“ (файлове), "
91"„people“ (хора), „places“ (места), „actions“ (действия), „web“ (уеб), "
92"„websearch“ (търсения в Интернет), „news“ (новини) и „notes“ (бележки)."
93
94#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:16
95msgid ""
96"The list of exported class names of the enabled handlers sorted by priority. "
97"Leftmost has highest priority"
98msgstr ""
99"Списък с публичните имена на класове на включените обработващи модули "
100"подредени по приоритет. Тези отляво са с по-голям приоритет."
101
102#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:17
103msgid "The maximum number of items stored in history"
104msgstr "Максимален брой елементи съхранявани в историята"
105
106#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:18
107msgid ""
108"The minimum number of characters that need to be typed before the applet "
109"starts showing matches"
110msgstr ""
111"Минималният брой знаци, които трябва да бъдат въведени, преди аплетът да "
112"започне да показва съвпадения"
113
114#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:19
115msgid ""
116"The time in milliseconds between a keystroke in the search entry and the "
117"actual search being performed"
118msgstr ""
119"Времето в милисекунди между натискане на клавиш в полето за въвеждане и "
120"изпълняването на самото търсене"
121
122#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:20
123msgid "Whether to close the window after an actions has been activated"
124msgstr "Дали прозорецът да се затвори след избор на действие"
125
126#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:21
127msgid ""
128"Whether to show only the preferred search engine, rather than all available "
129"engines. This only affects Mozilla-based web browsers such as Firefox."
130msgstr ""
131"Дали да се показва само предпочитаната търсачка, вместо всички налични. Това "
132"влияе само върху браузърите базирани на Mozilla като Firefox."
133
134#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:22
135msgid "Whether triggering Deskbar-Applet pastes the current selection"
136msgstr "Дали задействането на аплета Deskbar вмъква текущо избраното"
137
138#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:23
139msgid "Window height"
140msgstr "Височина на прозореца"
141
142#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:24
143msgid "Window width"
144msgstr "Широчина на прозореца"
145
146#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:25
147msgid "X-coordinate of window"
148msgstr "Координата X на прозореца"
149
150#: ../data/deskbar-applet.schemas.in.h:26
151msgid "Y-coordinate of window"
152msgstr "Координата Y на прозореца"
153
154#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:1
155msgid "_About"
156msgstr "_Относно"
157
158#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:2
159msgid "_Clear History"
160msgstr "_Изчистване на историята"
161
162#: ../data/Deskbar_Applet.xml.h:3
163msgid "_Preferences"
164msgstr "_Настройки"
165
166#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:1
167msgid "An all-in-one action bar"
168msgstr "Универсална лента"
169
170#: ../data/Deskbar_Applet.server.in.in.h:2 ../deskbar/ui/About.py:19
171msgid "Deskbar"
172msgstr "Deskbar"
173
174#: ../data/prefs-dialog.glade.h:1
175msgid "<b>Available Extensions</b>"
176msgstr "<b>Налични приставки</b>"
177
178#: ../data/prefs-dialog.glade.h:2
179msgid "<b>Extensions with Errors</b>"
180msgstr "<b>Приставки с грешки</b>"
181
182#: ../data/prefs-dialog.glade.h:3
183msgid "<b>Focus</b>"
184msgstr "<b>Фокусиране</b>"
185
186#: ../data/prefs-dialog.glade.h:4
187msgid "<b>Loaded Extensions</b>"
188msgstr "<b>Заредени приставки</b>"
189
190#: ../data/prefs-dialog.glade.h:5
191msgid "Deskbar Preferences"
192msgstr "Настройки"
193
194#: ../data/prefs-dialog.glade.h:6
195msgid "Extensions with Errors"
196msgstr "Приставки с грешки"
197
198#: ../data/prefs-dialog.glade.h:7
199msgid "General"
200msgstr "Общи"
201
202#: ../data/prefs-dialog.glade.h:8
203msgid "New Extensions"
204msgstr "Нови приставки"
205
206#: ../data/prefs-dialog.glade.h:9
207msgid "Search selection when triggering the shortcut"
208msgstr "Търсене в избраното при задействане с бързи клавиши"
209
210#: ../data/prefs-dialog.glade.h:10
211msgid "Searches"
212msgstr "Търсения"
213
214#: ../data/prefs-dialog.glade.h:11
215msgid "_Check For Updates"
216msgstr "Проверка за _обновявания"
217
218#: ../data/prefs-dialog.glade.h:12
219msgid "_Check for new extensions"
220msgstr "Проверка за _нови приставки"
221
222#: ../data/prefs-dialog.glade.h:13
223msgid "_Install"
224msgstr "_Инсталиране"
225
226#: ../data/prefs-dialog.glade.h:14
227msgid "_Keyboard shortcut to focus:"
228msgstr "_Бърз клавиш за фокусиране:"
229
230#: ../data/prefs-dialog.glade.h:15
231msgid "_More..."
232msgstr "_Допълнителни..."
233
234#: ../data/prefs-dialog.glade.h:16
235msgid "_Update"
236msgstr "_Обновяване"
237
238#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:1
239msgid ""
240"<i><small><b>Note:</b> To use a shortcut (for example <b>wp</b>) to search "
241"for <b>something</b>, type \"<b>wp something</b>\" in the deskbar</small></"
242"i>."
243msgstr ""
244"<i><small><b>Бележка:</b> За да използвате съкращение (напр. <b>дай</b>), за "
245"да търсете <b>нещо</b>, напишете „<b>дай нещо</b>“ в лентата</small></i>."
246
247#: ../data/smart-bookmarks.glade.h:2
248msgid "Shortcuts for Bookmarked Searches"
249msgstr "Бързи клавиши за отметките за търсене"
250
251#: ../data/mozilla-search.glade.h:1
252msgid "<b>Search Engines</b>"
253msgstr "<b>Търсачки</b>"
254
255#: ../data/mozilla-search.glade.h:2
256msgid "Deskbar Preferences - Web Searches"
257msgstr "Настройки - търсене в Интернет"
258
259#: ../data/mozilla-search.glade.h:3
260msgid "Show all available search engines"
261msgstr "Показване на всички налични търсачки"
262
263#: ../data/mozilla-search.glade.h:4
264msgid "Show only the primary search engine"
265msgstr "Показване само на основната търсачка"
266
267#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:51 ../deskbar/handlers/beagle-live.py:177
268#, python-format
269msgid "Open History Item %s"
270msgstr "Отваряне от историята: %s"
271
272#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:53
273#, python-format
274msgid "Open Bookmark %s"
275msgstr "Отваряне на отметка %s"
276
277#. translators: First %s is the search engine name, second %s is the search term
278#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:69
279#, python-format
280msgid "Search <b>%(name)s</b> for <i>%(text)s</i>"
281msgstr "Търсене в <b>%(name)s</b> на <i>%(text)s</i>"
282
283#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:95 ../deskbar/handlers/yahoo.py:30
284msgid "URL"
285msgstr "Адрес"
286
287#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:230
288msgid "Shortcut"
289msgstr "Бърз клавиш"
290
291#: ../deskbar/core/BrowserMatch.py:238
292msgid "Bookmark Name"
293msgstr "Име на отметка"
294
295#: ../deskbar/core/Categories.py:7
296msgid "Uncategorized"
297msgstr "Без категория"
298
299#: ../deskbar/core/Categories.py:11 ../deskbar/handlers/history.py:27
300msgid "History"
301msgstr "История"
302
303#: ../deskbar/core/Categories.py:17
304msgid "Documents"
305msgstr "Документи"
306
307#: ../deskbar/core/Categories.py:21
308msgid "Emails"
309msgstr "Е-писма"
310
311#: ../deskbar/core/Categories.py:25
312msgid "Conversations"
313msgstr "Разговори"
314
315#: ../deskbar/core/Categories.py:29
316msgid "Files"
317msgstr "Файлове"
318
319#: ../deskbar/core/Categories.py:33
320msgid "People"
321msgstr "Хора"
322
323#: ../deskbar/core/Categories.py:37
324msgid "Places"
325msgstr "Места"
326
327#: ../deskbar/core/Categories.py:41
328msgid "Actions"
329msgstr "Действия"
330
331#: ../deskbar/core/Categories.py:45 ../deskbar/handlers/web_address.py:44
332msgid "Web"
333msgstr "Уеб"
334
335#: ../deskbar/core/Categories.py:49
336msgid "Web Search"
337msgstr "Търсене в Интернет"
338
339#: ../deskbar/core/Categories.py:53
340msgid "News"
341msgstr "Новини"
342
343#: ../deskbar/core/Categories.py:57
344msgid "Notes"
345msgstr "Бележки"
346
347#: ../deskbar/core/DeskbarHistory.py:20
348msgid "<i>Choose action</i>"
349msgstr "<i>Изберете действие</i>"
350
351#: ../deskbar/core/Utils.py:124
352msgid "Cannot execute program:"
353msgstr "Не може да се изпълни програмата:"
354
355#: ../deskbar/core/Utils.py:164
356msgid "Cannot show URL:"
357msgstr "Не може да се отвори адрес:"
358
359#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:99
360#, python-format
361msgid "Edit contact %s"
362msgstr "Редактиране на контакта %s"
363
364#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:110
365#, python-format
366msgid "From %s"
367msgstr "От %s"
368
369#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:125
370#, python-format
371msgid "News from %s"
372msgstr "Новини от %s"
373
374#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:139
375#, python-format
376msgid "Note: %s"
377msgstr "Бележка: %s"
378
379#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:152
380#, python-format
381msgid "With %s"
382msgstr "С %s"
383
384#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:166
385#, python-format
386msgid "Calendar: %s"
387msgstr "Календар: %s"
388
389#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:272
390msgid "Beagle Live"
391msgstr "Beagle на живо"
392
393#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:273
394msgid "Search all of your documents (using Beagle), as you type"
395msgstr "Претърсване на всичките ви документи (с Beagle) докато пишете"
396
397#. translators: This is used for unknown values returned by beagle
398#. translators: for example unknown email sender, or unknown note title
399#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:382
400#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:404
401msgid "?"
402msgstr "?"
403
404#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:442
405msgid ""
406"Could not load beagle, libbeagle has been compiled without python bindings."
407msgstr ""
408"Beagle не може да се зареди. Библиотеката libbeagle е компилирана без "
409"поддръжка на Python."
410
411#: ../deskbar/handlers/beagle-live.py:451
412msgid "Beagled could not be found in your $PATH."
413msgstr "Програмата beagled не може да бъде открита в $PATH."
414
415#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:21
416#, python-format
417msgid "Search for %s using Beagle"
418msgstr "Търсене на %s чрез Beagle"
419
420#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:37
421msgid "Beagle"
422msgstr "Beagle"
423
424#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:38
425msgid "Search all of your documents (using Beagle)"
426msgstr "Претърсване на всичките ви документи (чрез Beagle)"
427
428#: ../deskbar/handlers/beagle-static.py:54
429msgid "Beagle does not seem to be installed."
430msgstr "Изглежда програмата Beagle не е инсталирана."
431
432#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:44
433msgid "del.icio.us Bookmarks"
434msgstr "Отметки в del.icio.us"
435
436#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:45
437msgid "Search your del.icio.us bookmarks by tag name"
438msgstr "Търсене по име в отметките в del.icio.us"
439
440#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:77
441msgid "del.icio.us Account"
442msgstr "Регистрация в del.icio.us"
443
444#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:84
445msgid "Enter your del.icio.us username below"
446msgstr "Въведете потребителското си име за del.icio.us отдолу"
447
448#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:90
449msgid "Username: "
450msgstr "Потребителско име: "
451
452#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:106
453msgid "You need to configure your del.icio.us account."
454msgstr "Трябва да настроите регистрацията си в del.icio.us."
455
456#: ../deskbar/handlers/desklicious.py:111
457msgid "You can modify your del.icio.us account."
458msgstr "Можете да промените регистрацията си в del.icio.us."
459
460#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:48
461msgid "Web Bookmarks (Epiphany)"
462msgstr "Отметки в уеб (в Epiphany)"
463
464#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:49 ../deskbar/handlers/mozilla.py:125
465msgid "Open your web bookmarks by name"
466msgstr "Отваряне на отметките по име"
467
468#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:82 ../deskbar/handlers/epiphany.py:127
469msgid "Epiphany is not your preferred browser."
470msgstr "Epiphany не е предпочитаният браузър."
471
472#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:88
473msgid "Web Searches (Epiphany)"
474msgstr "Търсене в Интернет (с Epiphany)"
475
476#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:89 ../deskbar/handlers/mozilla.py:195
477msgid "Search the web via your browser's search settings"
478msgstr "Търсене в Интернет чрез настройките на уеб браузъра"
479
480#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:124
481msgid "You can set shortcuts for your searches."
482msgstr "Можете да задавате бързи клавиши за търсенето"
483
484#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:134
485msgid "Web History (Epiphany)"
486msgstr "История на уеб (в Epiphany)"
487
488#: ../deskbar/handlers/epiphany.py:135 ../deskbar/handlers/mozilla.py:738
489msgid "Open your web history by name"
490msgstr "Отваряне на елементите в историята по име"
491
492#: ../deskbar/handlers/evolution.py:21
493msgid "Mail (Address Book)"
494msgstr "Поща (адресна книга)"
495
496#: ../deskbar/handlers/evolution.py:22
497msgid "Send mail to your contacts by typing their name or e-mail address"
498msgstr ""
499"Пращане на е-писмо до познати като напишете името или адреса им на е-поща"
500
501#: ../deskbar/handlers/evolution.py:47
502msgid ""
503"Autocompletion Needs to be Enabled\n"
504"We cannot provide e-mail addresses from your address book unless "
505"autocompletion is enabled.  To do this, from your mail program's menu, "
506"choose Edit - Preferences, and then Autocompletion."
507msgstr ""
508"Трябва да включите автоматичното дописване.\n"
509"Адресите във вашата адресна книга не могат да бъдат получавани, освен ако не "
510"включите автоматичното завършване. За да направите това, стартирайте "
511"програмата си за е-поща и от менюто отидете в Редактиране -> Настройки -> "
512"Автоматично дописване."
513
514#. FIXME:
515#. _("Location") should be _("Location of %s") % name
516#: ../deskbar/handlers/files.py:61
517#: ../deskbar/handlers/actions/ActionsFactory.py:37
518msgid "Location"
519msgstr "Местоположение"
520
521#: ../deskbar/handlers/files.py:69
522msgid "Files, Folders and Places"
523msgstr "Файлове, папки и места"
524
525#: ../deskbar/handlers/files.py:70
526msgid "View your files, folders, bookmarks, drives, network places by name"
527msgstr ""
528"Преглеждане на файловете, папките, отметките, устройствата и мрежовите места "
529"по име"
530
531#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:33
532msgid "Suspend the machine"
533msgstr "Приспиване на компютъра"
534
535#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:49
536msgid "Hibernate the machine"
537msgstr "Дълбоко приспиване на компютъра"
538
539#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:65
540msgid "Shutdown the machine"
541msgstr "Спиране на компютъра"
542
543#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:86
544msgid "Lock the screen"
545msgstr "Заключване на екрана"
546
547#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:109 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:230
548msgid "Lock"
549msgstr "Заключване"
550
551#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:149
552msgid "Turn off the computer"
553msgstr "Изключване на компютъра"
554
555#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:153 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:209
556msgid "Shut Down"
557msgstr "Спиране"
558
559#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:165
560msgid "Log out"
561msgstr "Излизане от системата"
562
563#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:169 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:212
564msgid "Log Out"
565msgstr "Излизане от системата"
566
567#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:181
568msgid "Restart the computer"
569msgstr "Рестартиране на компютъра"
570
571#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:185 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:211
572msgid "Restart"
573msgstr "Рестартиране"
574
575#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:196 ../deskbar/handlers/gdmactions.py:200
576#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:210
577msgid "Switch User"
578msgstr "Промяна на потребителя"
579
580#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:206
581msgid "Computer Actions"
582msgstr "Действия с компютъра"
583
584#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:207
585msgid "Logoff, shutdown, restart, suspend and related actions."
586msgstr ""
587"Излизане от системата, приспиване, дълбоко приспиване и др. подобни действия"
588
589#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:241
590msgid "Suspend"
591msgstr "Приспиване"
592
593#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:243
594msgid "Hibernate"
595msgstr "Дълбоко приспиване"
596
597#: ../deskbar/handlers/gdmactions.py:245
598msgid "Shutdown"
599msgstr "Спиране"
600
601#: ../deskbar/handlers/history.py:28
602msgid "Recognize previously used searches"
603msgstr "Разпознаване на предишни търсения"
604
605#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:15
606#, python-format
607msgid "Switch to <b>%(name)s</b>"
608msgstr "Избиране на <b>%(name)s</b>"
609
610#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:47
611msgid "Window Switcher"
612msgstr "Избор на прозорец"
613
614#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:48
615msgid "Switch to an existing window by name."
616msgstr "Избиране и преминаване към прозорец по име."
617
618#: ../deskbar/handlers/iswitch-window.py:51
619msgid "Windows"
620msgstr "Прозорци"
621
622#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:124
623msgid "Web Bookmarks (Mozilla)"
624msgstr "Отметки в уеб (с Mozilla)"
625
626#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:187 ../deskbar/handlers/mozilla.py:259
627msgid "Mozilla/Firefox is not your preferred browser."
628msgstr "Mozilla/Firefox не е предпочитаният браузър."
629
630#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:194
631msgid "Web Searches (Mozilla)"
632msgstr "Търсене в Интернет (с Mozilla)"
633
634#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:253
635msgid "You can customize which search engines are offered."
636msgstr "Може да персонализирате кои търсачки да се използват."
637
638#: ../deskbar/handlers/mozilla.py:737
639msgid "Web History (Mozilla)"
640msgstr "История на уеб (в Mozilla)"
641
642#: ../deskbar/handlers/programs.py:76
643#, python-format
644msgid "Lookup %s in dictionary"
645msgstr "Търсене на %s в речник"
646
647#: ../deskbar/handlers/programs.py:83
648#, python-format
649msgid "Search for file names like %s"
650msgstr "Търсене на файлове с имена подобни на %s"
651
652#: ../deskbar/handlers/programs.py:89
653#, python-format
654msgid "Search in Devhelp for %s"
655msgstr "Търсене в документацията за %s"
656
657#: ../deskbar/handlers/programs.py:115
658msgid "Dictionary"
659msgstr "Речник"
660
661#: ../deskbar/handlers/programs.py:116
662msgid "Look up word definitions in the dictionary"
663msgstr "Търсене на превод или дефиниция на дума в речник"
664
665#: ../deskbar/handlers/programs.py:132
666msgid "Files and Folders Search"
667msgstr "Търсене на файлове и папки"
668
669#: ../deskbar/handlers/programs.py:133
670msgid "Find files and folders by searching for a name pattern"
671msgstr "Търсене на файлове и папки чрез шаблон за името им"
672
673#: ../deskbar/handlers/programs.py:149
674msgid "Developer Documentation"
675msgstr "Документация за разработчици"
676
677#: ../deskbar/handlers/programs.py:150
678msgid "Search Devhelp for a function name"
679msgstr "Търсене в документацията за разработчици за име на функция"
680
681#: ../deskbar/handlers/programs.py:198
682#, python-format
683msgid "Execute %s"
684msgstr "Изпълняване на %s"
685
686#: ../deskbar/handlers/programs.py:220
687msgid "Programs"
688msgstr "Програми"
689
690#: ../deskbar/handlers/programs.py:221
691msgid "Launch a program by its name and/or description"
692msgstr "Стартиране на програма чрез име и/или описание"
693
694#: ../deskbar/handlers/recent.py:38
695msgid "Recent Documents"
696msgstr "Скоро отваряни документи"
697
698#: ../deskbar/handlers/recent.py:39
699msgid "Retrieve your recently accessed files and locations"
700msgstr "Получаване на списъка на скоро ползваните файлове и места"
701
702#: ../deskbar/handlers/recent.py:58
703msgid "This handler requires a more recent gtk version (2.9.0 or newer)."
704msgstr ""
705"Тази програма за обработка се нуждае от по-нова версия (2.9.0 или по-нова)."
706
707#: ../deskbar/handlers/web_address.py:45
708msgid "Open web pages and send emails by typing a complete address"
709msgstr ""
710"Отваряне на уеб страница и пращане на е-поща чрез въвеждане на пълен адрес"
711
712#: ../deskbar/handlers/yahoo.py:38
713msgid "Yahoo! Search"
714msgstr "Търсене с Yahoo!"
715
716#: ../deskbar/handlers/yahoo.py:39
717msgid "Search Yahoo! as you type"
718msgstr "Търсене с Yahoo! докато пишете"
719
720#: ../deskbar/handlers/actions/ActionsFactory.py:59
721#, python-format
722msgid "URL of %s"
723msgstr "Адресът на %s"
724
725#: ../deskbar/handlers/actions/CopyToClipboardAction.py:18
726#, python-format
727msgid "Copy <b>%(name)s</b> to clipboard"
728msgstr "Копиране на <b>%(name)s</b> в буфера за обмен"
729
730#: ../deskbar/handlers/actions/GoToLocationAction.py:23
731#, python-format
732msgid "Go to location of %s"
733msgstr "Отваряне на адреса на %s"
734
735#. translators: First %s is the programs full name, second is the executable name
736#. translators: For example: Launch Text Editor (gedit)
737#: ../deskbar/handlers/actions/OpenDesktopFileAction.py:40
738#, python-format
739msgid "Launch <b>%(name)s</b>"
740msgstr "Стартиране на <b>%(name)s</b>"
741
742#: ../deskbar/handlers/actions/OpenFileAction.py:38
743#: ../deskbar/handlers/actions/ShowUrlAction.py:24
744#, python-format
745msgid "Open %s"
746msgstr "Отваряне на %s"
747
748#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithApplicationAction.py:42
749#, python-format
750msgid "Open <b>%(name)s</b> with <b>%(program)s</b>"
751msgstr "Отваряне на <b>%(name)s с %(program)s</b>"
752
753#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithNautilusAction.py:28
754#, python-format
755msgid "Open network place %s"
756msgstr "Отваряне в мрежата на %s"
757
758#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithNautilusAction.py:30
759#, python-format
760msgid "Open audio disc %s"
761msgstr "Отваряне на аудио диска %s"
762
763#: ../deskbar/handlers/actions/OpenWithNautilusAction.py:32
764#, python-format
765msgid "Open location %s"
766msgstr "Отваряне на местоположението %s"
767
768#. translators: First %s is the contact full name, second %s is the email address
769#: ../deskbar/handlers/actions/SendEmailToAction.py:24
770#, python-format
771msgid "Send Email to <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
772msgstr "Пращане на е-писмо до <b>%(name)s</b> (%(email)s)"
773
774#. translators: %s is a filename
775#: ../deskbar/handlers/actions/SendFileViaEmailAction.py:44
776#, python-format
777msgid "Send %s via e-mail"
778msgstr "Изпращане на %s по е-поща"
779
780#: ../deskbar/ui/About.py:22
781msgid "An all-in-one action bar."
782msgstr "Универсална лента."
783
784#: ../deskbar/ui/About.py:25
785msgid "Deskbar Website"
786msgstr "Сайт на Deskbar"
787
788#. about.set_artists([])
789#. about.set_documenters([])
790#. translators: These appear in the About dialog, usual format applies.
791#: ../deskbar/ui/About.py:36
792msgid "translator-credits"
793msgstr ""
794"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
795"\n"
796"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
797"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
798"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
799
800#: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacHeader.py:18
801msgid "<b>Search:</b>"
802msgstr "<b>Търсене:</b>"
803
804#: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacItems.py:19
805msgid "name"
806msgstr "име"
807
808#: ../deskbar/ui/cuemiac/CuemiacItems.py:22
809msgid "default"
810msgstr "стандартно"
811
812#. translators: _H is a mnemonic, i.e. pressing Alt+h will focus the widget
813#: ../deskbar/ui/CuemiacWindowView.py:75
814msgid "_History"
815msgstr "_История"
816
817#: ../deskbar/ui/CuemiacWindowView.py:133
818msgid "Back to Matches"
819msgstr "Обратно към съвпаденията"
820
821#: ../deskbar/ui/DeskbarApplet.py:86
822msgid "Show search entry"
823msgstr "Показване на търсения елемент"
824
825#: ../deskbar/ui/DeskbarApplet.py:115
826msgid ""
827"Some potentially old modules that make use of an old Deskbar-Applet API have "
828"been found. Remove these files for this warning to disappear.\n"
829msgstr ""
830"Бяха открити някои приставки, които използват остарели функции на аплета "
831"Deskbar. Изтрийте техните файлове и това предупреждение няма да се показва.\n"
832
833#: ../deskbar/ui/preferences/AccelEntry.py:102
834msgid "New accelerator..."
835msgstr "Нов бърз клавиш..."
836
837#: ../deskbar/ui/preferences/AccelEntry.py:154
838#, python-format
839msgid ""
840"The shortcut \"%s\" cannot be used because it will prevent correct operation "
841"of your keyboard.\n"
842"Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.\n"
843msgstr ""
844"„%s“ не може да се ползва самостоятелно за бърз клавиш, защото клавиатурата "
845"няма да работи правилно.\n"
846"Комбинирайте го с някой от клавишите „Control“, „Alt“ или „Shift“.\n"
847
848#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:81
849msgid "<i><small>Drag and drop an extension to change its order.</small></i>"
850msgstr ""
851"<i><small>Чрез влачене можете да промените подредбата на приставките.</"
852"small></i>"
853
854#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:312
855msgid "A problem occured"
856msgstr "Възникна грешка"
857
858#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:377
859msgid "Handler has been installed successfully"
860msgstr "Обработващият модул е инсталиран успешно."
861
862#: ../deskbar/ui/preferences/DeskbarPreferences.py:380
863msgid "Handler could not be installed due a problem with the provided file"
864msgstr ""
865"Обработващият модул не беше инсталиран заради проблем с предоставения файл"
866
867#: ../deskbar/ui/preferences/ErrorDialog.py:8
868msgid "Error"
869msgstr "Грешка"
870
871#: ../deskbar/ui/preferences/ErrorDialog.py:26
872msgid "Check the description beneath for further details."
873msgstr "За повече детайли погледнете описанието по долу."
874
875#: ../deskbar/ui/preferences/ErrorDialog.py:32
876msgid "Details"
877msgstr "Подробности"
878
879#: ../deskbar/ui/preferences/ModuleListView.py:53
880msgid "Version:"
881msgstr "Версия:"
882
883#: ../deskbar/ui/preferences/ModuleListView.py:56
884msgid "Update Available"
885msgstr "Налични са обновявания"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.