source: gnome/trunk/atk.trunk.bg.po @ 1326

Last change on this file since 1326 was 1326, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

Няма нужда от толкова дълбоки йерархии.

File size: 14.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation for atk
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006.
5# Към всички преводачи - това са специални термини,
6# които трябва да са достъпни за потребители с
7# увреждания - например слепота. Преводът е ОПИСАТЕЛЕН,
8# за да може да се предаде на потребителя какво всъщност
9# има на екрана. Преводът не е идеален. Някои от
10# термините са силно обвързани с терминологията на Java.
11# За повече информация:
12# http://java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/components/rootpane.html
13#
14msgid ""
15msgstr ""
16"Project-Id-Version: atk-HEAD\n"
17"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
18"POT-Creation-Date: 2006-07-05 16:17+0300\n"
19"PO-Revision-Date: 2006-07-05 16:18+0300\n"
20"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
21"Language-Team: Bulgarian <dict@linux.zonebg.com>\n"
22"MIME-Version: 1.0\n"
23"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25"lural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
26
27#: ../atk/atkhyperlink.c:103
28msgid "Selected Link"
29msgstr "Избрана препратка"
30
31#: ../atk/atkhyperlink.c:104
32msgid "Specifies whether the AtkHyperlink object is selected"
33msgstr "Определя дали обектът AtkHyperlink е избран"
34
35#: ../atk/atkhyperlink.c:110
36msgid "Number of Anchors"
37msgstr "Брой котви"
38
39#: ../atk/atkhyperlink.c:111
40msgid "The number of anchors associated with the AtkHyperlink object"
41msgstr "Броят на котвите свързани с обект AtkHyperlink"
42
43#: ../atk/atkhyperlink.c:119
44msgid "End index"
45msgstr "Край на индекс"
46
47#: ../atk/atkhyperlink.c:120
48msgid "The end index of the AtkHyperlink object"
49msgstr "Крайният индекс на обект AtkHyperlink"
50
51#: ../atk/atkhyperlink.c:128
52msgid "Start index"
53msgstr "Начало на индекс"
54
55#: ../atk/atkhyperlink.c:129
56msgid "The start index of the AtkHyperlink object"
57msgstr "Началният индекс на обект AtkHyperlink"
58
59#: ../atk/atkobject.c:82
60msgid "invalid"
61msgstr "невалидно"
62
63#: ../atk/atkobject.c:83
64msgid "accelerator label"
65msgstr "надпис на ускорител"
66
67#: ../atk/atkobject.c:84
68msgid "alert"
69msgstr "внимание"
70
71#: ../atk/atkobject.c:85
72msgid "animation"
73msgstr "анимация"
74
75#: ../atk/atkobject.c:86
76msgid "arrow"
77msgstr "стрелка"
78
79#: ../atk/atkobject.c:87
80msgid "calendar"
81msgstr "календар"
82
83#: ../atk/atkobject.c:88
84msgid "canvas"
85msgstr "платно"
86
87#: ../atk/atkobject.c:89
88msgid "check box"
89msgstr "кутийка за отмятане"
90
91#: ../atk/atkobject.c:90
92msgid "check menu item"
93msgstr "елемент на менюто за отмятане"
94
95#: ../atk/atkobject.c:91
96msgid "color chooser"
97msgstr "избор на цвят"
98
99#: ../atk/atkobject.c:92
100msgid "column header"
101msgstr "заглавие на колона"
102
103#: ../atk/atkobject.c:93
104msgid "combo box"
105msgstr "кутийка за избор от определени стойности"
106
107#: ../atk/atkobject.c:94
108msgid "dateeditor"
109msgstr "редактор на дата"
110
111#: ../atk/atkobject.c:95
112msgid "desktop icon"
113msgstr "икона за работния плот"
114
115#: ../atk/atkobject.c:96
116msgid "desktop frame"
117msgstr "рамка на работния плот"
118
119#: ../atk/atkobject.c:97
120msgid "dial"
121msgstr "скала"
122
123#: ../atk/atkobject.c:98
124msgid "dialog"
125msgstr "диалогова кутия"
126
127#: ../atk/atkobject.c:99
128msgid "directory pane"
129msgstr "изглед към папки"
130
131#: ../atk/atkobject.c:100
132msgid "drawing area"
133msgstr "област за рисуване"
134
135#: ../atk/atkobject.c:101
136msgid "file chooser"
137msgstr "избор на файл"
138
139#: ../atk/atkobject.c:102
140msgid "filler"
141msgstr "пълнител"
142
143#. I know it looks wrong but that is what Java returns
144#: ../atk/atkobject.c:104
145msgid "fontchooser"
146msgstr "избор на шрифт"
147
148#: ../atk/atkobject.c:105
149msgid "frame"
150msgstr "рамка"
151
152#: ../atk/atkobject.c:106
153msgid "glass pane"
154msgstr "най-горна рамка"
155
156#: ../atk/atkobject.c:107
157msgid "html container"
158msgstr "контейнер с код на html"
159
160#: ../atk/atkobject.c:108
161msgid "icon"
162msgstr "икона"
163
164#: ../atk/atkobject.c:109
165msgid "image"
166msgstr "картина"
167
168#: ../atk/atkobject.c:110
169msgid "internal frame"
170msgstr "вътрешна рамка"
171
172#: ../atk/atkobject.c:111
173msgid "label"
174msgstr "етикет"
175
176#: ../atk/atkobject.c:112
177msgid "layered pane"
178msgstr "рамка със слоеве обекти"
179
180#: ../atk/atkobject.c:113
181msgid "list"
182msgstr "списък"
183
184#: ../atk/atkobject.c:114
185msgid "list item"
186msgstr "елемент на списък"
187
188#: ../atk/atkobject.c:115
189msgid "menu"
190msgstr "меню"
191
192#: ../atk/atkobject.c:116
193msgid "menu bar"
194msgstr "лента с менюта"
195
196#: ../atk/atkobject.c:117
197msgid "menu item"
198msgstr "елемент от меню"
199
200#: ../atk/atkobject.c:118
201msgid "option pane"
202msgstr "панел с опции"
203
204#: ../atk/atkobject.c:119
205msgid "page tab"
206msgstr "таб за страница"
207
208#: ../atk/atkobject.c:120
209msgid "page tab list"
210msgstr "списък с табове"
211
212#: ../atk/atkobject.c:121
213msgid "panel"
214msgstr "панел"
215
216#: ../atk/atkobject.c:122
217msgid "password text"
218msgstr "текстово поле за парола"
219
220#: ../atk/atkobject.c:123
221msgid "popup menu"
222msgstr "изскачащо меню"
223
224#: ../atk/atkobject.c:124
225msgid "progress bar"
226msgstr "лента за прогрес"
227
228#: ../atk/atkobject.c:125
229msgid "push button"
230msgstr "бутон"
231
232#: ../atk/atkobject.c:126
233msgid "radio button"
234msgstr "радио-бутон"
235
236#: ../atk/atkobject.c:127
237msgid "radio menu item"
238msgstr "радио-елемент от меню"
239
240#: ../atk/atkobject.c:128
241msgid "root pane"
242msgstr "основна рамка"
243
244#: ../atk/atkobject.c:129
245msgid "row header"
246msgstr "заглавие на ред"
247
248#: ../atk/atkobject.c:130
249msgid "scroll bar"
250msgstr "лента за прелистване"
251
252#: ../atk/atkobject.c:131
253msgid "scroll pane"
254msgstr "рамка, която се прелиства"
255
256#: ../atk/atkobject.c:132
257msgid "separator"
258msgstr "разделител"
259
260#: ../atk/atkobject.c:133
261msgid "slider"
262msgstr "плъзгач"
263
264#: ../atk/atkobject.c:134
265msgid "split pane"
266msgstr "разделителна рамка"
267
268#: ../atk/atkobject.c:135
269msgid "spin button"
270msgstr "бутон за последователен избор"
271
272#: ../atk/atkobject.c:136
273msgid "statusbar"
274msgstr "лента за състояние"
275
276#: ../atk/atkobject.c:137
277msgid "table"
278msgstr "таблица"
279
280#: ../atk/atkobject.c:138
281msgid "table cell"
282msgstr "клетка от таблица"
283
284#: ../atk/atkobject.c:139
285msgid "table column header"
286msgstr "заглавие на колона в таблица"
287
288#: ../atk/atkobject.c:140
289msgid "table row header"
290msgstr "заглавие на ред в таблица"
291
292#: ../atk/atkobject.c:141
293msgid "tear off menu item"
294msgstr "елемент на менюто, който може да се отдели от него"
295
296#: ../atk/atkobject.c:142
297msgid "terminal"
298msgstr "терминал"
299
300#: ../atk/atkobject.c:143
301msgid "text"
302msgstr "текст"
303
304#: ../atk/atkobject.c:144
305msgid "toggle button"
306msgstr "превключващ бутон"
307
308#: ../atk/atkobject.c:145
309msgid "tool bar"
310msgstr "лента с инструменти"
311
312#: ../atk/atkobject.c:146
313msgid "tool tip"
314msgstr "подсказка"
315
316#: ../atk/atkobject.c:147
317msgid "tree"
318msgstr "дърво"
319
320#: ../atk/atkobject.c:148
321msgid "tree table"
322msgstr "дървовидна таблица"
323
324#: ../atk/atkobject.c:149
325msgid "unknown"
326msgstr "непознато"
327
328#: ../atk/atkobject.c:150
329msgid "viewport"
330msgstr "изглед"
331
332#: ../atk/atkobject.c:151
333msgid "window"
334msgstr "прозорец"
335
336#: ../atk/atkobject.c:152
337msgid "header"
338msgstr "горен колонтитул"
339
340#: ../atk/atkobject.c:153
341msgid "footer"
342msgstr "долен колонтитул"
343
344#: ../atk/atkobject.c:154
345msgid "paragraph"
346msgstr "абзац"
347
348#: ../atk/atkobject.c:155
349msgid "application"
350msgstr "приложение"
351
352#: ../atk/atkobject.c:156
353msgid "autocomplete"
354msgstr "автоматично довършване"
355
356#: ../atk/atkobject.c:157
357msgid "edit bar"
358msgstr "лента за редакция"
359
360#: ../atk/atkobject.c:158
361msgid "embedded component"
362msgstr "вграден компонент"
363
364#: ../atk/atkobject.c:159
365msgid "entry"
366msgstr "запис"
367
368#: ../atk/atkobject.c:160
369msgid "chart"
370msgstr "чертеж"
371
372#: ../atk/atkobject.c:161
373msgid "caption"
374msgstr "заглавие"
375
376#: ../atk/atkobject.c:162
377msgid "document frame"
378msgstr "рамка за документи"
379
380#: ../atk/atkobject.c:163
381msgid "heading"
382msgstr "горен колонтитул"
383
384#: ../atk/atkobject.c:164
385msgid "page"
386msgstr "страница"
387
388#: ../atk/atkobject.c:165
389msgid "section"
390msgstr "раздел"
391
392#: ../atk/atkobject.c:166
393msgid "redundant object"
394msgstr "излишен обект"
395
396#: ../atk/atkobject.c:167
397msgid "form"
398msgstr "формуляр"
399
400#: ../atk/atkobject.c:356
401msgid "Accessible Name"
402msgstr "Достъпно име"
403
404#: ../atk/atkobject.c:357
405msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
406msgstr ""
407"Име на обект от някакъв клас. Името е форматирано за технологии за достъпност"
408
409#: ../atk/atkobject.c:363
410msgid "Accessible Description"
411msgstr "Достъпно описание"
412
413#: ../atk/atkobject.c:364
414msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
415msgstr "Описание на обект, форматиран за технологии за достъпност"
416
417#: ../atk/atkobject.c:370
418msgid "Accessible Parent"
419msgstr "Достъпен родител"
420
421#: ../atk/atkobject.c:371
422msgid "Is used to notify that the parent has changed"
423msgstr "Използва се, за да уведоми за промяна в родителя"
424
425#: ../atk/atkobject.c:377
426msgid "Accessible Value"
427msgstr "Достъпна стойност"
428
429#: ../atk/atkobject.c:378
430msgid "Is used to notify that the value has changed"
431msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на стойността"
432
433#: ../atk/atkobject.c:386
434msgid "Accessible Role"
435msgstr "Достъпна роля"
436
437#: ../atk/atkobject.c:387
438msgid "The accessible role of this object"
439msgstr "Достъпната роля на този обект"
440
441#: ../atk/atkobject.c:395
442msgid "Accessible Layer"
443msgstr "Достъпен слой"
444
445#: ../atk/atkobject.c:396
446msgid "The accessible layer of this object"
447msgstr "Достъпният слой на този обект"
448
449#: ../atk/atkobject.c:404
450msgid "Accessible MDI Value"
451msgstr "Достъпна стойност на приложение с множество прозорци в един контейнер"
452
453#: ../atk/atkobject.c:405
454msgid "The accessible MDI value of this object"
455msgstr ""
456"Достъпна стойност на обект на приложение с множество прозорци в един "
457"контейнер"
458
459#: ../atk/atkobject.c:413
460msgid "Accessible Table Caption"
461msgstr "Достъпно заглавие на таблица"
462
463#: ../atk/atkobject.c:414
464msgid ""
465"Is used to notify that the table caption has changed; this property should "
466"not be used. accessible-table-caption-object should be used instead"
467msgstr ""
468"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица. Това "
469"свойство не трябва да се използва. Вместо него се използва accessible-table-"
470"caption-object"
471
472#: ../atk/atkobject.c:420
473msgid "Accessible Table Column Header"
474msgstr "Достъпно заглавие на колона на таблица"
475
476#: ../atk/atkobject.c:421
477msgid "Is used to notify that the table column header has changed"
478msgstr ""
479"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на колона на таблица."
480
481#: ../atk/atkobject.c:427
482msgid "Accessible Table Column Description"
483msgstr "Достъпно описание на колона в таблица"
484
485#: ../atk/atkobject.c:428
486msgid "Is used to notify that the table column description has changed"
487msgstr ""
488"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на колона на таблица."
489
490#: ../atk/atkobject.c:434
491msgid "Accessible Table Row Header"
492msgstr "Достъпно заглавие на ред на таблица"
493
494#: ../atk/atkobject.c:435
495msgid "Is used to notify that the table row header has changed"
496msgstr ""
497"Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на ред на таблица."
498
499#: ../atk/atkobject.c:441
500msgid "Accessible Table Row Description"
501msgstr "Достъпно описание на ред в таблица"
502
503#: ../atk/atkobject.c:442
504msgid "Is used to notify that the table row description has changed"
505msgstr ""
506"Използва се, за да се уведоми за промяна на описание на ред на таблица."
507
508#: ../atk/atkobject.c:448
509msgid "Accessible Table Summary"
510msgstr "Достъпно резюме на таблица"
511
512#: ../atk/atkobject.c:449
513msgid "Is used to notify that the table summary has changed"
514msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на резюме на таблица"
515
516#: ../atk/atkobject.c:455
517msgid "Accessible Table Caption Object"
518msgstr "Достъпен обект за заглавие на таблица"
519
520#: ../atk/atkobject.c:456
521msgid "Is used to notify that the table caption has changed"
522msgstr "Използва се, за да се уведоми за промяна на заглавие на таблица"
523
524#: ../atk/atkobject.c:462
525msgid "Number of Accessible Hypertext Links"
526msgstr "Брой достъпни препратки в хипертекст"
527
528#: ../atk/atkobject.c:463
529msgid "The number of links which the current AtkHypertext has"
530msgstr "Брой препратки, в текущия обект AtkHypertext"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.