source: gnome/obsolete/libgnome.master.bg.po @ 2529

Last change on this file since 2529 was 2529, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

Преместване на остарелите и изоставените

File size: 56.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of libgnome po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
5# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
6# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004, 2005.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: libgnome trunk\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2010-02-23 09:43+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2010-02-23 09:43+0200\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:1
22msgid "Error message"
23msgstr "Съобщение за грешка"
24
25#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:2
26msgid "Informational message"
27msgstr "Информационно съобщение"
28
29#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:3
30msgid "Log in"
31msgstr "Влизане в системата"
32
33#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:4
34msgid "Log out"
35msgstr "Излизане от системата"
36
37#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:5
38msgid "Miscellaneous message"
39msgstr "Друго съобщение"
40
41#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:6
42msgid "Question dialog"
43msgstr "Запитващ диалогов прозорец"
44
45#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:7
46msgid "System events"
47msgstr "Системни събития"
48
49#: ../gnome-data/gnome-2.soundlist.in.h:8
50msgid "Warning message"
51msgstr "Предупреждаващо съобщение"
52
53#: ../gnome-data/gnome-default.xml.in.in.h:1
54msgid "Default Background"
55msgstr "Стандартен фон"
56
57#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:1
58msgid "Choose menu item"
59msgstr "Избор на елемент от менюто"
60
61#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:2
62msgid "Click on command button"
63msgstr "Натискане на команден бутон"
64
65#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:3
66msgid "Select check box"
67msgstr "Избор на кутия за отмятане"
68
69#: ../gnome-data/gtk-events-2.soundlist.in.h:4
70msgid "User interface events"
71msgstr "Събития на потребителския интерфейс"
72
73#: ../libgnome/gnome-exec.c:450
74msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
75msgstr ""
76"Не може да бъде открит терминал, ще се използва xterm, дори и ако не работи"
77
78#: ../libgnome/gnome-gconf.c:175
79msgid "GNOME GConf Support"
80msgstr "Поддръжка на GNOME GConf"
81
82#: ../libgnome/gnome-help.c:167
83#, c-format
84msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP domain"
85msgstr "Областта GNOME_FILE_DOMAIN_APP_HELP не е открита"
86
87#: ../libgnome/gnome-help.c:180
88#, c-format
89msgid "Unable to find the GNOME_FILE_DOMAIN_HELP domain."
90msgstr "Неуспех при намирането на областта GNOME_FILE_DOMAIN_HELP"
91
92#: ../libgnome/gnome-help.c:193 ../libgnome/gnome-help.c:208
93#, c-format
94msgid ""
95"Unable to show help as %s is not a directory.  Please check your "
96"installation."
97msgstr ""
98"Помощта не може да бъде показана, защото %s не е папка. Проверете "
99"инсталацията си."
100
101#: ../libgnome/gnome-help.c:217
102#, c-format
103msgid "Unable to find help paths %s or %s. Please check your installation"
104msgstr ""
105"Пътищата за помощта %s или %s не могат да бъдат намерени. Проверете "
106"инсталацията си."
107
108#: ../libgnome/gnome-help.c:233
109#, c-format
110msgid ""
111"Unable to find the help files in either %s or %s.  Please check your "
112"installation"
113msgstr ""
114"Файловете с помощта не могат да бъдат намерение нито в %s, нито в %s. "
115"Проверете инсталацията си."
116
117#: ../libgnome/gnome-help.c:350
118#, c-format
119msgid "Unable to find doc_id %s in the help path"
120msgstr "Неуспех при намирането на doc_id %s в пътя за помощта"
121
122#: ../libgnome/gnome-help.c:371
123#, c-format
124msgid "Help document %s/%s not found"
125msgstr "Неуспех при намирането на документа с помощ %s/%s"
126
127#. FIXME: get this from bonobo
128#: ../libgnome/gnome-init.c:90
129msgid "Bonobo Support"
130msgstr "Поддръжка на Bonobo"
131
132#: ../libgnome/gnome-init.c:144
133msgid "Bonobo activation Support"
134msgstr "Поддръжка на активиране на Bonobo"
135
136#: ../libgnome/gnome-init.c:380 ../libgnome/gnome-init.c:394
137#, c-format
138msgid "Could not create per-user gnome configuration directory `%s': %s\n"
139msgstr ""
140"Неуспех при създаването на папката с настройки на GNOME за потребител „%s“: %"
141"s\n"
142
143#: ../libgnome/gnome-init.c:402
144#, c-format
145msgid ""
146"Could not stat private per-user gnome configuration directory `%s': %s\n"
147msgstr ""
148"Неуспех при достъпа до папката с настройки на GNOME за потребител „%s“: %s\n"
149
150#: ../libgnome/gnome-init.c:410
151#, c-format
152msgid ""
153"Could not set mode 0700 on private per-user gnome configuration directory `%"
154"s': %s\n"
155msgstr ""
156"Неуспех при задаване на права за достъп 0700 на личната папка за настройки "
157"на GNOME за всеки потребител „%s“: %s\n"
158
159#: ../libgnome/gnome-init.c:417
160#, c-format
161msgid "Could not create gnome accelerators directory `%s': %s\n"
162msgstr ""
163"Неуспех при създаването на папка с клавишни комбинации за GNOME „%s“: %s\n"
164
165#: ../libgnome/gnome-init.c:456
166msgid "GNOME Virtual Filesystem"
167msgstr "Виртуална файлова система на GNOME"
168
169#: ../libgnome/gnome-init.c:474 ../libgnome/gnome-init.c:517
170msgid "Disable sound server usage"
171msgstr "Спиране на ползването на звуковия сървър"
172
173#: ../libgnome/gnome-init.c:477 ../libgnome/gnome-init.c:520
174msgid "Enable sound server usage"
175msgstr "Разрешаване на ползването на звуковия сървър"
176
177#: ../libgnome/gnome-init.c:481 ../libgnome/gnome-init.c:523
178msgid "Host:port on which the sound server to use is running"
179msgstr "Хост:порт, на които работи звуковия сървър"
180
181#: ../libgnome/gnome-init.c:482 ../libgnome/gnome-init.c:525
182msgid "HOSTNAME:PORT"
183msgstr "ИМЕ_НА_ХОСТ:ПОРТ"
184
185#: ../libgnome/gnome-init.c:491 ../libgnome/gnome-init.c:535
186msgid "GNOME Library"
187msgstr "Библиотека на GNOME"
188
189#: ../libgnome/gnome-init.c:492
190msgid "Show GNOME options"
191msgstr "Показване на опциите на GNOME"
192
193#: ../libgnome/gnome-program.c:457
194msgid "Popt Table"
195msgstr "Таблица на popt"
196
197#: ../libgnome/gnome-program.c:458
198msgid "The table of options for popt"
199msgstr "Таблица с настройките на popt"
200
201#: ../libgnome/gnome-program.c:465
202msgid "Popt Flags"
203msgstr "Флаговете на popt"
204
205#: ../libgnome/gnome-program.c:466
206msgid "The flags to use for popt"
207msgstr "Флагове, които да се ползват с popt"
208
209#: ../libgnome/gnome-program.c:474
210msgid "Popt Context"
211msgstr "Контекст на popt"
212
213#: ../libgnome/gnome-program.c:475
214msgid "The popt context pointer that GnomeProgram is using"
215msgstr "Указателят към контекст на popt, който програмата на GNOME използва"
216
217#: ../libgnome/gnome-program.c:483
218msgid "GOption Context"
219msgstr "Контекст на GOption"
220
221#: ../libgnome/gnome-program.c:484
222msgid "The goption context pointer that GnomeProgram is using"
223msgstr "Указателят към контекст на GOption, който програмата на GNOME използва"
224
225#: ../libgnome/gnome-program.c:492
226msgid "Human readable name"
227msgstr "Наименование на програмата"
228
229#: ../libgnome/gnome-program.c:493
230msgid "Human readable name of this application"
231msgstr "Наименование на програмата, което се разбира от хората"
232
233#: ../libgnome/gnome-program.c:502
234msgid "GNOME path"
235msgstr "Път на GNOME"
236
237#: ../libgnome/gnome-program.c:503
238msgid "Path in which to look for installed files"
239msgstr "Път, в който да се търсят инсталираните файлове"
240
241#: ../libgnome/gnome-program.c:512
242msgid "App ID"
243msgstr "Прогр. ид."
244
245#: ../libgnome/gnome-program.c:513
246msgid "ID string to use for this application"
247msgstr "Идентификатор, който да се ползва за тази програма"
248
249#: ../libgnome/gnome-program.c:520
250msgid "App version"
251msgstr "Верс. на прогр."
252
253#: ../libgnome/gnome-program.c:521
254msgid "Version of this application"
255msgstr "Версията на тази програма"
256
257#: ../libgnome/gnome-program.c:528
258msgid "GNOME Prefix"
259msgstr "Представка на GNOME"
260
261#: ../libgnome/gnome-program.c:529
262msgid "Prefix where GNOME was installed"
263msgstr "Пътят, където е инсталиран GNOME"
264
265#: ../libgnome/gnome-program.c:538
266msgid "GNOME Libdir"
267msgstr "Библ. на GNOME"
268
269#: ../libgnome/gnome-program.c:539
270msgid "Library prefix where GNOME was installed"
271msgstr "Пътят, където са инсталирани библиотеките на GNOME"
272
273#: ../libgnome/gnome-program.c:548
274msgid "GNOME Datadir"
275msgstr "Данни на GNOME"
276
277#: ../libgnome/gnome-program.c:549
278msgid "Data prefix where GNOME was installed"
279msgstr "Пътят, където са инсталирани файловете с данни на GNOME"
280
281#: ../libgnome/gnome-program.c:558
282msgid "GNOME Sysconfdir"
283msgstr "Сист. настр. на GNOME"
284
285#: ../libgnome/gnome-program.c:559
286msgid "Configuration prefix where GNOME was installed"
287msgstr "Пътят, където са инсталирани системните настройки на GNOME"
288
289#: ../libgnome/gnome-program.c:569
290msgid "GNOME App Prefix"
291msgstr "Прогр. предст. на GNOME"
292
293#: ../libgnome/gnome-program.c:570
294msgid "Prefix where this application was installed"
295msgstr "Пътят, където е инсталирана тази програма"
296
297#: ../libgnome/gnome-program.c:578
298msgid "GNOME App Libdir"
299msgstr "Прогр. библ. на GNOME"
300
301#: ../libgnome/gnome-program.c:579
302msgid "Library prefix where this application was installed"
303msgstr "Пътят, където са инсталирани библиотеките на тази програма"
304
305#: ../libgnome/gnome-program.c:588
306msgid "GNOME App Datadir"
307msgstr "Прогр. данни. на GNOME"
308
309#: ../libgnome/gnome-program.c:589
310msgid "Data prefix where this application was installed"
311msgstr "Пътят, където са инсталирани данните за тази програма"
312
313#: ../libgnome/gnome-program.c:598
314msgid "GNOME App Sysconfdir"
315msgstr "Сист. настр. на прогр. на GNOME"
316
317#: ../libgnome/gnome-program.c:599
318msgid "Configuration prefix where this application was installed"
319msgstr "Пътят, където са инсталирани системните настройки на тази програма"
320
321#: ../libgnome/gnome-program.c:608
322msgid "Create Directories"
323msgstr "Създаване на папки"
324
325#: ../libgnome/gnome-program.c:609
326msgid "Create standard GNOME directories on startup"
327msgstr "Създаване на стандартните папки за GNOME при стартиране"
328
329#: ../libgnome/gnome-program.c:618
330msgid "Enable Sound"
331msgstr "Включване на звука"
332
333#: ../libgnome/gnome-program.c:619
334msgid "Enable sound on startup"
335msgstr "Включване на звука при стартиране"
336
337#: ../libgnome/gnome-program.c:627
338msgid "Espeaker"
339msgstr "Еспийкър"
340
341#: ../libgnome/gnome-program.c:628
342msgid "How to connect to esd"
343msgstr "Как да се свързва към esd"
344
345#: ../libgnome/gnome-program.c:1393
346msgid "Help options"
347msgstr "Настройки на помощта"
348
349#: ../libgnome/gnome-program.c:1398
350msgid "Application options"
351msgstr "Настройки на програмата"
352
353#: ../libgnome/gnome-program.c:1414
354msgid "Dynamic modules to load"
355msgstr "Динамични модули, които да се заредят"
356
357#: ../libgnome/gnome-program.c:1415
358msgid "MODULE1,MODULE2,..."
359msgstr "МОДУЛ1,МОДУЛ,…"
360
361#. Translators: the first %s is the error message, 2nd %s the program name
362#: ../libgnome/gnome-program.c:1633
363#, c-format
364msgid ""
365"%s\n"
366"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
367msgstr ""
368"%s\n"
369"Изпълнете „%s --help“, за да видите списък с наличните опции за командния "
370"ред.\n"
371
372#: ../libgnome/gnome-url.c:85
373#, c-format
374msgid "Unknown internal error while displaying this location."
375msgstr "Неизвестна вътрешна грешка при показване на това местоположение."
376
377#: ../libgnome/gnome-url.c:92
378#, c-format
379msgid "The specified location is invalid."
380msgstr "Определеното местоположение е неправилно."
381
382#: ../libgnome/gnome-url.c:99
383#, c-format
384msgid ""
385"There was an error parsing the default action command associated with this "
386"location."
387msgstr ""
388"Имаше грешка при анализирането на стандартната команда свързана с това "
389"местоположение."
390
391#: ../libgnome/gnome-url.c:107 ../libgnome/gnome-url.c:180
392#, c-format
393msgid ""
394"There was an error launching the default action command associated with this "
395"location."
396msgstr ""
397"Имаше грешка при стартирането на стандартната команда, свързана с това "
398"местоположение."
399
400#: ../libgnome/gnome-url.c:115
401#, c-format
402msgid "There is no default action associated with this location."
403msgstr "Няма стандартно действие свързано с това местоположение."
404
405#: ../libgnome/gnome-url.c:122
406#, c-format
407msgid "The default action does not support this protocol."
408msgstr "Стандартното действие не поддържа този протокол."
409
410#: ../libgnome/gnome-url.c:129
411#, c-format
412msgid "The request was cancelled."
413msgstr "Заявката бе отменена."
414
415#: ../libgnome/gnome-url.c:139
416#, c-format
417msgid "The host \"%s\" could not be found."
418msgstr "Хостът „%s“ не може да бъде открит."
419
420#: ../libgnome/gnome-url.c:145
421#, c-format
422msgid "The host could not be found."
423msgstr "Хостът не може да бъде открит."
424
425#: ../libgnome/gnome-url.c:156
426#, c-format
427msgid "The location or file could not be found."
428msgstr "Местоположението или файлът не могат да бъдат открити."
429
430#: ../libgnome/gnome-url.c:163
431#, c-format
432msgid "The login has failed."
433msgstr "Неуспешно влизане."
434
435#: ../libgnome/gnome-open.c:52
436#, c-format
437msgid "Error showing url: %s\n"
438msgstr "Грешка при показването на адреса: %s\n"
439
440#: ../monikers/GNOME_Moniker_std.server.in.in.h:1
441msgid "Extra Moniker factory"
442msgstr "Фабрика за допълнителни моникъри"
443
444#: ../monikers/GNOME_Moniker_std.server.in.in.h:2
445msgid "GConf moniker"
446msgstr "Моникър за GConf"
447
448#: ../monikers/GNOME_Moniker_std.server.in.in.h:3
449msgid "config indirect moniker"
450msgstr "настройване на непряк моникър"
451
452#: ../monikers/bonobo-config-bag.c:231
453msgid "Unknown type"
454msgstr "Неизвестен вид"
455
456#: ../monikers/bonobo-moniker-conf-indirect.c:44
457#, c-format
458msgid "Key %s not found in configuration"
459msgstr "Ключът %s не може да бъде намерен в настройките"
460
461#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:1
462msgid "Beep when a modifier is pressed."
463msgstr "Издаване на звук при натискане на модифициращ клавиш"
464
465#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:2
466msgid "Disable if two keys are pressed at the same time."
467msgstr "Изключване, ако два клавиша са натиснати едновременно."
468
469#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:3
470msgid ""
471"Do not accept a key as being pressed unless held for @delay milliseconds."
472msgstr "Клавиш не е натиснат, ако не е задържан поне @delay милисекунди."
473
474#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:4
475msgid "How long to accelerate in milliseconds"
476msgstr "Колко дълго да ускорява в милисекунди"
477
478#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:5
479msgid "How many milliseconds it takes to go from 0 to maximum speed."
480msgstr "За колко милисекунди се стига от 0 до максималната скорост."
481
482#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:6
483msgid ""
484"How many milliseconds to wait before mouse movement keys start to operate."
485msgstr ""
486"Колко милисекунди да се изчака преди включването на клавишите за движение на "
487"мишката."
488
489#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:7
490msgid "How many pixels per second to move at the maximum speed."
491msgstr "С колко пиксела в секунда да се движи при максимална скорост."
492
493#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:8
494msgid "Ignore multiple presses of the _same_ key within @delay milliseconds."
495msgstr ""
496"Игнориране на множество натискания на _един_ клавиш в рамките на @delay "
497"милисекунди."
498
499#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:9
500msgid "Initial delay in milliseconds"
501msgstr "Първоначално забавяне в милисекунди"
502
503#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:10
504msgid "Minimum interval in milliseconds"
505msgstr "Минимален интервал в милисекунди"
506
507#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:11
508msgid "Pixels per seconds"
509msgstr "Пиксели в секунда"
510
511#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_keyboard.schemas.in.h:12
512msgid "minimum interval in milliseconds"
513msgstr "минимален интервал в милисекунди"
514
515#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_startup.schemas.in.h:1
516msgid ""
517"List of assistive technology applications to start when logging into the "
518"GNOME desktop."
519msgstr ""
520"Списък с програмите за достъпност, които да се стартират в началото на сесия "
521"на GNOME."
522
523#: ../schemas/desktop_gnome_accessibility_startup.schemas.in.h:2
524msgid "Startup Assistive Technology Applications"
525msgstr "Стартиране на програмите за достъпност за хора с увреждания"
526
527#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_mobility.schemas.in.h:1
528msgid ""
529"GNOME to start preferred Mobility assistive technology application during "
530"login."
531msgstr ""
532"GNOME да стартира по време на влизане в сесията предпочитаната програма за "
533"достъпност за хората с двигателни увреждания."
534
535#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_mobility.schemas.in.h:2
536msgid "Preferred Mobility assistive technology application"
537msgstr "Предпочитана програма за достъпност за хора с двигателни увреждания"
538
539#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_mobility.schemas.in.h:3
540msgid ""
541"Preferred Mobility assistive technology application to be used for login, "
542"menu, or command line."
543msgstr ""
544"Предпочитана програма за достъпност за хората с двигателни увреждания за "
545"влизане, отваряне на менюто и ползване на команден ред."
546
547#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_mobility.schemas.in.h:4
548msgid "Start preferred Mobility assistive technology application"
549msgstr "Стартиране на програмите за достъпност за хора с двигателни увреждания"
550
551#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_visual.schemas.in.h:1
552msgid ""
553"GNOME to start preferred Visual assistive technology application during "
554"login."
555msgstr ""
556"GNOME да стартира по време на влизане в сесията предпочитаната програма за "
557"достъпност за хората със зрителни увреждания."
558
559#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_visual.schemas.in.h:2
560msgid "Preferred Visual assistive technology application"
561msgstr "Предпочитана програма за достъпност за хора със зрителни увреждания"
562
563#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_visual.schemas.in.h:3
564msgid ""
565"Preferred Visual assistive technology application be used for login, menu, "
566"or command line."
567msgstr ""
568"Предпочитана програма за достъпност за хората със зрителни увреждания за "
569"влизане, отваряне на менюто и ползване на команден ред."
570
571#: ../schemas/desktop_gnome_applications_at_visual.schemas.in.h:4
572msgid "Start preferred Visual assistive technology application"
573msgstr "Стартиране на програмите за достъпност за хора със зрителни увреждания"
574
575#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:1
576msgid "Browser needs terminal"
577msgstr "Браузърът се нуждае от терминал"
578
579#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:2
580msgid "Browser understands remote"
581msgstr "Браузърът разбира опцията remote"
582
583#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:3
584msgid "Default browser"
585msgstr "Стандартен браузър"
586
587#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:4
588msgid "Default browser for all URLs."
589msgstr "Стандартен браузър за всички адреси."
590
591#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:5
592msgid "Whether the default browser needs a terminal to run."
593msgstr "Дали стандартният браузър се нуждае от терминал."
594
595#: ../schemas/desktop_gnome_applications_browser.schemas.in.h:6
596msgid "Whether the default browser understands netscape remote."
597msgstr "Дали стандартният браузър разбира опцията remote на netscape."
598
599#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:1
600msgid "Calendar needs terminal"
601msgstr "Календарът се нуждае от терминал"
602
603#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:2
604msgid "Default calendar"
605msgstr "Стандартна програма за календар"
606
607#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:3
608msgid "Default calendar application"
609msgstr "Стандартна програма за календар"
610
611#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:4
612msgid "Default tasks"
613msgstr "Стандартна програма за задачи"
614
615#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:5
616msgid "Default tasks application"
617msgstr "Стандартна програма за задачи"
618
619#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:6
620msgid "Tasks needs terminal"
621msgstr "Програмата за задачи се нуждае от терминал"
622
623#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:7
624msgid "Whether the default calendar application needs a terminal to run"
625msgstr "Дали стандартната програма за календар се нуждае от терминал"
626
627#: ../schemas/desktop_gnome_applications_office.schemas.in.h:8
628msgid "Whether the default tasks application needs a terminal to run"
629msgstr "Дали стандартната програма за задачи се нуждае от терминал"
630
631#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:1
632msgid ""
633"Argument used to execute programs in the terminal defined by the 'exec' key."
634msgstr ""
635"Аргумент, с който се изпълнява командата в терминала, дефиниран чрез ключа "
636"„exec“."
637
638#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:2
639msgid "Exec Arguments"
640msgstr "Аргументи на exec"
641
642#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:3
643msgid "Terminal application"
644msgstr "Терминална програма"
645
646#: ../schemas/desktop_gnome_applications_terminal.schemas.in.h:4
647msgid "Terminal program to use when starting applications that require one."
648msgstr ""
649"Коя терминална програма да се ползва при стартирането на програми в терминал."
650
651#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:1
652msgid ""
653"A list with names of the first window manager workspaces. This key has been "
654"deprecated since GNOME 2.12."
655msgstr ""
656"Списък с имената на работните места на първия мениджър на прозорци. Този "
657"ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12 насам."
658
659#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:2
660msgid "Fallback window manager (deprecated)"
661msgstr "Резервен мениджър на прозорци (остаряла настройка, да не се използва)"
662
663#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:3
664msgid ""
665"Fallback window manager if user window manager can't be found. This key has "
666"been deprecated since GNOME 2.12."
667msgstr ""
668"Резервен мениджър на прозорци в случай, че потребителският не е открит. Този "
669"ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12 насам."
670
671#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:4
672msgid "Names of the workspaces (deprecated)"
673msgstr "Имената на работните плотове (остаряла настройка, да не се използва)"
674
675#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:5
676msgid "The number of workspaces (deprecated)"
677msgstr "Брой на работните плотове (остаряла настройка, да не се използва)"
678
679#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:6
680msgid ""
681"The number of workspaces the window manager should use This key has been "
682"deprecated since GNOME 2.12."
683msgstr ""
684"Брой на работните плотове, които мениджърът на прозорци да използва. Този "
685"ключ е остарял и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12 насам."
686
687#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:7
688msgid "User window manager (deprecated)"
689msgstr ""
690"Потребителски мениджър на прозорци (остаряла настройка, да не се използва)"
691
692#: ../schemas/desktop_gnome_applications_window_manager.schemas.in.h:8
693msgid ""
694"Window manager to try first. This key has been deprecated since GNOME 2.12."
695msgstr ""
696"Мениджър за прозорци, който да се използва с приоритет. Този ключ е остарял "
697"и не се препоръчва да се ползва от GNOME 2.12 насам."
698
699#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:1
700msgid "Color Shading Type"
701msgstr "Тип на цветовото нюансиране"
702
703#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:2
704msgid ""
705"Determines how the image set by wallpaper_filename is rendered. Possible "
706"values are \"none\", \"wallpaper\", \"centered\", \"scaled\", \"stretched\", "
707"\"zoom\", \"spanned\"."
708msgstr ""
709"Указване как да се изобразява изображението указано от wallpaper_filename. "
710"Възможни стойности са „none“ (без изобразяване), „wallpaper“ (нормално "
711"изобразяване), „centered“ (центриране), „scaled“ (пропорционално "
712"мащабиране), „stretched“ (непропорционално разтегляне), „spanned“ (пренесено "
713"по екраните)."
714
715#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:3
716msgid "Draw Desktop Background"
717msgstr "Изчертаване на фона на работния плот"
718
719#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:4
720msgid "File to use for the background image."
721msgstr "Файл, който да се използва като фон."
722
723#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:5
724msgid "Have GNOME draw the desktop background."
725msgstr "GNOME да изчертава фона на работния плот."
726
727#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:6
728msgid ""
729"How to shade the background color. Possible values are \"horizontal-gradient"
730"\", \"vertical-gradient\", and \"solid\"."
731msgstr ""
732"Как да се нюансира цветът за фона. Възможни стойности са „horizontal-"
733"gradient“ (хоризонтално преливане), „vertical-gradient“ (вертикално "
734"преливане), и „solid“ (единствен цвят)."
735
736#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:7
737msgid "Left or Top color when drawing gradients, or the solid color."
738msgstr "Ляв или горен цвят при преливки или единствен цвят."
739
740#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:8
741msgid "Opacity with which to draw the background picture."
742msgstr "Непрозрачност, с която да се изобрази изображението за фон."
743
744#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:9
745msgid "Picture Filename"
746msgstr "Име на изображението"
747
748#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:10
749msgid "Picture Opacity"
750msgstr "Непрозрачност на изображението"
751
752#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:11
753msgid "Picture Options"
754msgstr "Настройки на изображението"
755
756#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:12
757msgid "Primary Color"
758msgstr "Първи цвят"
759
760#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:13
761msgid "Right or Bottom color when drawing gradients, not used for solid color."
762msgstr "Десен или долен цвят при преливки, не се използва при единствен цвят."
763
764#: ../schemas/desktop_gnome_background.schemas.in.in.h:14
765msgid "Secondary Color"
766msgstr "Втори цвят"
767
768#: ../schemas/desktop_gnome_file_views.schemas.in.h:1
769msgid "File Icon Theme"
770msgstr "Име на темата с икони"
771
772#: ../schemas/desktop_gnome_file_views.schemas.in.h:2
773msgid "Theme used for displaying file icons."
774msgstr "Тема на иконите, която да се използва."
775
776#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:1
777msgid "Basename of the default theme used by gtk+."
778msgstr "Основно име на стандартната тема използвана от gtk+."
779
780#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:2
781msgid "Buttons Have Icons"
782msgstr "Бутоните имат икони"
783
784#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:3
785msgid "Can Change Accels"
786msgstr "Бързите клавиши да могат да се сменят"
787
788#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:4
789msgid "Cursor Blink"
790msgstr "Курсорът да премигва"
791
792#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:5
793msgid "Cursor Blink Time"
794msgstr "Време за премигване на курсора"
795
796#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:6
797msgid "Default font"
798msgstr "Стандартен шрифт"
799
800#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:7
801msgid "Document font"
802msgstr "Шрифт на документа"
803
804#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:8
805msgid "Enable Accessibility"
806msgstr "Включена достъпност"
807
808#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:9
809msgid "Enable Animations"
810msgstr "Включени анимации"
811
812#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:10
813msgid "GTK IM Module"
814msgstr "Модул за вход на GTK"
815
816#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:11
817msgid "GTK IM Preedit Style"
818msgstr "Стил на предварителна редакция на метода за вход на GTK"
819
820#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:12
821msgid "GTK IM Status Style"
822msgstr "Стил на състоянието на методите за вход на GTK"
823
824#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:13
825msgid "Gtk+ Theme"
826msgstr "Тема на Gtk+"
827
828#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:14
829msgid "Icon Theme"
830msgstr "Тема с икони"
831
832#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:15
833msgid "Icon theme to use for the panel, nautilus etc."
834msgstr "Тема за иконите, която да се използва от панела, nautilus и т.н."
835
836#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:16
837msgid "Keyboard shortcut to open the menu bars."
838msgstr "Бърз клавиш за отваряне на менютата."
839
840#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:17
841msgid "Length of the cursor blink cycle, in milliseconds."
842msgstr "Интервал на курсора на показалеца в милисекунди."
843
844#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:18
845msgid "Menubar Detachable"
846msgstr "Менютата могат да се откъсват"
847
848#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:19
849msgid "Menubar accelerator"
850msgstr "Ускорител за лентата с менютата"
851
852#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:20
853msgid "Menus Have Icons"
854msgstr "Менютата имат икони"
855
856#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:21
857msgid "Menus Have Tearoff"
858msgstr "Менютата имат лента за откъсване"
859
860#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:22
861msgid "Module for GtkFileChooser"
862msgstr "Модул за GtkFileChooser"
863
864#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:23
865msgid ""
866"Module to use as the filesystem model for the GtkFileChooser widget. "
867"Possible values are \"gio\", \"gnome-vfs\" and \"gtk+\"."
868msgstr ""
869"Модул, който да се използва като модел на файловата система за графичния "
870"обект GtkFileChooser. Възможните стойности са: „gio“, „gnome-vfs“ и „gtk+“."
871
872#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:24
873msgid "Monospace font"
874msgstr "Равноширок шрифт"
875
876#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:25
877msgid ""
878"Name of a monospaced (fixed-width) font for use in locations like terminals."
879msgstr "Име на равноширок шрифт, който да се използва на места като терминали."
880
881#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:26
882msgid "Name of the GTK+ input method Preedit Style used by gtk+."
883msgstr ""
884"Име на метода за вход на gtk+ с предварителна редакция, който се ползва от "
885"gtk+."
886
887#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:27
888msgid "Name of the GTK+ input method Status Style used by gtk+."
889msgstr ""
890"Име на стила за състоянието на метода за вход на gtk+, който се ползва."
891
892#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:28
893msgid "Name of the default font used by gtk+."
894msgstr "Име на стандартния шрифт, който се ползва от gtk+."
895
896#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:29
897msgid "Name of the default font used for reading documents."
898msgstr "Стандартен шрифт за четене на документи."
899
900#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:30
901msgid "Name of the input method module used by GTK+."
902msgstr ""
903"Име на стила за състоянието на метода за вход на GTK+, който се ползва."
904
905#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:31
906msgid "Show the 'Input Methods' menu"
907msgstr "Показване на менюто „Методи за вход“"
908
909#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:32
910msgid "Show the 'Unicode Control Character' menu"
911msgstr "Показване на менюто „Контролни знаци на Уникод“"
912
913#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:33
914msgid ""
915"Size of icons in toolbars, either \"small-toolbar\" or \"large-toolbar\"."
916msgstr ""
917"Размер на иконите в лентите с инструменти: или „small-toolbar“ (малки ленти "
918"с инструменти), или „large-toolbar“ (големи ленти с инструменти)."
919
920#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:34
921msgid "Status Bar on Right"
922msgstr "Лентата за състояние отдясно"
923
924#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:35
925msgid "Toolbar Detachable"
926msgstr "Лентите с инструменти могат да се отделят"
927
928#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:36
929msgid "Toolbar Icon Size"
930msgstr "Размер на иконите в лентите за инструменти"
931
932#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:37
933msgid "Toolbar Style"
934msgstr "Стил на лентите за инструменти"
935
936#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:38
937msgid ""
938"Toolbar Style. Valid values are \"both\", \"both-horiz\", \"icons\", and "
939"\"text\"."
940msgstr ""
941"Стил на лентите за инструменти. Валидни стойности са „both“ (текст под "
942"иконите), „both_horiz“ (текст до иконите), „icons“ (само икони), и "
943"„text“ (само текст)."
944
945#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:39
946msgid "Use Custom Font"
947msgstr "Използване на шрифт по избор"
948
949#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:40
950msgid "Whether Applications should have accessibility support."
951msgstr "Дали програмите да имат поддръжка за достъпност."
952
953#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:41
954msgid ""
955"Whether animations should be displayed. Note: This is a global key, it "
956"changes the behaviour of the window manager, the panel etc."
957msgstr ""
958"Дали да се показват анимации. Забележка: това е глобална настройка, тя "
959"променя поведението на мениджъра на прозорци, панела и др."
960
961#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:42
962msgid "Whether buttons may display an icon in addition to the button text."
963msgstr "Дали бутоните да имат икони."
964
965#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:43
966msgid "Whether menus may display an icon next to a menu entry."
967msgstr "Дали менютата да имат икони."
968
969#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:44
970msgid "Whether menus should have a tearoff."
971msgstr "Дали менютата да имат поле за откъсване."
972
973#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:45
974msgid ""
975"Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
976"the input method."
977msgstr ""
978"Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност "
979"за смяна на метода за вход."
980
981#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:46
982msgid ""
983"Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
984"control characters."
985msgstr ""
986"Дали контекстните менюта в местата за въвеждане на текст да дават възможност "
987"за въвеждане на контролни знаци на Уникод."
988
989#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:47
990msgid "Whether the cursor should blink."
991msgstr "Дали курсорът да премигва."
992
993#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:48
994msgid "Whether the user can detach menubars and move them around."
995msgstr ""
996"Дали потребителят може да откъсва менютата и да ги поставя произволно по "
997"екрана."
998
999#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:49
1000msgid "Whether the user can detach toolbars and move them around."
1001msgstr ""
1002"Дали потребителят може да откъсва лентите с инструменти и да ги поставя "
1003"произволно по екрана."
1004
1005#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:50
1006msgid ""
1007"Whether the user can dynamically type a new accelerator when positioned over "
1008"an active menuitem."
1009msgstr ""
1010"Дали потребителят може динамично да задава нова клавишна комбинация, когато "
1011"е позициониран върху активен елемент от меню."
1012
1013#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:51
1014msgid "Whether to display a status bar meter on the right."
1015msgstr "Дали индикаторът на лентата за състояние да е отдясно."
1016
1017#: ../schemas/desktop_gnome_interface.schemas.in.in.h:52
1018msgid "Whether to use a custom font in gtk+ applications."
1019msgstr "Дали да се ползва друг шрифт в програмите на gtk+."
1020
1021#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:1
1022msgid "Disable URL and MIME type handlers"
1023msgstr "Изключване на поддръжката на адреси и видове MIME"
1024
1025#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:2
1026msgid "Disable command line"
1027msgstr "Изключване на командния интерпретатор"
1028
1029#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:3
1030msgid "Disable lock screen"
1031msgstr "Изключване на заключването на екрана"
1032
1033#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:4
1034msgid "Disable print setup"
1035msgstr "Изключване на настройките на печата"
1036
1037#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:5
1038msgid "Disable printing"
1039msgstr "Изключване на печата"
1040
1041#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:6
1042msgid "Disable saving files to disk"
1043msgstr "Изключване на запазването на файлове на диска"
1044
1045#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:7
1046msgid "Disable user switching"
1047msgstr "Изключване на смяната на потребител"
1048
1049#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:8
1050msgid "Prevent running any URL or MIME type handler applications."
1051msgstr ""
1052"Ограничаване на стартирането на програми за обработката на адреси и видове "
1053"MIME."
1054
1055#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:9
1056msgid ""
1057"Prevent the user from accessing the terminal or specifying a command line to "
1058"be executed. For example, this would disable access to the panel's \"Run "
1059"Application\" dialog."
1060msgstr ""
1061"Ограничаване на достъпа на потребителя до терминала или определяне на "
1062"команда, която да бъде изпълнена. Например, това ще забрани достъпа до "
1063"„Стартиране на програма…“ в панела."
1064
1065#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:10
1066msgid ""
1067"Prevent the user from modifying print settings. For example, this would "
1068"disable access to all applications' \"Print Setup\" dialogs."
1069msgstr ""
1070"Ограничаване на потребителя да не променя на настройките за печат. Например, "
1071"това ще спре достъпа до всички диалогови прозорци „Настройки на печат“ в "
1072"програмите.\""
1073
1074#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:11
1075msgid ""
1076"Prevent the user from printing. For example, this would disable access to "
1077"all applications' \"Print\" dialogs."
1078msgstr ""
1079"Ограничаване на потребителя от възможността за печат. Например, това ще спре "
1080"достъпа до всички диалогови прозорци „Печат…“ в програмите."
1081
1082#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:12
1083msgid ""
1084"Prevent the user from saving files to disk. For example, this would disable "
1085"access to all applications' \"Save as\" dialogs."
1086msgstr ""
1087"Ограничаване на потребителя от записване на файлове. Например, това ще "
1088"забрани достъпа до всички диалогови прозорци „Запазване като…“ в програмите."
1089
1090#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:13
1091msgid ""
1092"Prevent the user from switching to another account while his session is "
1093"active."
1094msgstr ""
1095"Ограничаване на потребителя да не може да преминава към друга регистрация, "
1096"когато сесията му е активна."
1097
1098#: ../schemas/desktop_gnome_lockdown.schemas.in.h:14
1099msgid "Prevent the user to lock his screen."
1100msgstr "Ограничаване на потребителя да не може да заключва екрана си."
1101
1102#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:1
1103msgid "File name of the bell sound to be played."
1104msgstr "Име на файла, който да замени звънеца."
1105
1106#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:2
1107msgid "Keyboard Bell Custom Filename"
1108msgstr "Име на файла за специален клавиатурен звънец"
1109
1110#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:3
1111msgid "Remember NumLock state"
1112msgstr "Запомняне на състоянието на NumLock"
1113
1114#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:4
1115msgid ""
1116"When set to true, GNOME will remember the state of the NumLock LED between "
1117"sessions."
1118msgstr ""
1119"Когато тази настройка е зададена, GNOME ще запомня състоянието на NumLock в "
1120"края на една сесия и ще го възстановява в началото на следващата."
1121
1122#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_keyboard.schemas.in.h:5
1123msgid "possible values are \"on\", \"off\", and \"custom\"."
1124msgstr ""
1125"възможни стойности са „on“ (включено), „off“ (изключено), и „custom“ (друго)."
1126
1127#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:1
1128msgid ""
1129"Acceleration multiplier for mouse motion. A value of -1 is the system "
1130"default."
1131msgstr ""
1132"Множител на ускорението на движението на мишката. -1 е стандартната системна "
1133"стойност."
1134
1135#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:2
1136msgid "Cursor font"
1137msgstr "Шрифт на показалеца"
1138
1139#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:3
1140msgid "Cursor size"
1141msgstr "Размер на показалеца"
1142
1143#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:4
1144msgid "Cursor theme"
1145msgstr "Тема на показалеца"
1146
1147#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:5
1148msgid ""
1149"Cursor theme name. Used only by Xservers that support Xcursor, such as "
1150"XFree86 4.3 and later."
1151msgstr ""
1152"Име на тема на показалците. Използва се само от X сървъри, които поддържат "
1153"Xcursor, напр. XFree86 4.3 и по-нови."
1154
1155#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:6
1156msgid "Distance before a drag is started."
1157msgstr "Разстояние, след което започва изтеглянето."
1158
1159#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:7
1160msgid ""
1161"Distance in pixels the pointer must move before accelerated mouse motion is "
1162"activated. A value of -1 is the system default."
1163msgstr ""
1164"Разстояние в пиксели, което показалецът трябва да измине, преди включване не "
1165"ускоряването. -1 е стандартната системна стойност."
1166
1167#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:8
1168msgid "Double Click Time"
1169msgstr "Време за двойно натискане"
1170
1171#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:9
1172msgid "Drag Threshold"
1173msgstr "Праг на изтегляне"
1174
1175#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:10
1176msgid ""
1177"Font name of the cursor. If unset, the default font is used. This value is "
1178"only propagated to the X server start of each session, so changing it mid-"
1179"session won't have an effect until the next time you log in."
1180msgstr ""
1181"Име на шрифта на курсора. Ако не е зададен, се използва стандартният. "
1182"Стойността се дава в началото на X сесията, така че промяната няма да се "
1183"използва до следващото влизане в X."
1184
1185#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:11
1186msgid ""
1187"Highlights the current location of the pointer when the Control key is "
1188"pressed and released."
1189msgstr ""
1190"Открояване на текущото положение на показалеца при натискането на клавиш "
1191"Control."
1192
1193#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:12
1194msgid "Length of a double click."
1195msgstr "Продължителност на двойното натискане."
1196
1197#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:13
1198msgid "Locate Pointer"
1199msgstr "Показване на показалеца"
1200
1201#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:14
1202msgid "Motion Threshold"
1203msgstr "Праг на движение"
1204
1205#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:15
1206msgid "Mouse button orientation"
1207msgstr "Ориентация на бутона на мишката"
1208
1209#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:16
1210msgid "Single Click"
1211msgstr "Единично натискане"
1212
1213#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:17
1214msgid "Single click to open icons."
1215msgstr "Иконите да се отварят с единично натискане."
1216
1217#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:18
1218msgid "Size of the cursor referenced by cursor_theme."
1219msgstr "Размер на показалеца, който е указан от темата."
1220
1221#: ../schemas/desktop_gnome_peripherals_mouse.schemas.in.h:19
1222msgid "Swap left and right mouse buttons for left-handed mice."
1223msgstr "Разменяне на левия и десния бутон за левичари."
1224
1225#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:1
1226msgid "Default mixer device"
1227msgstr "Стандартно устройство за смесване на звука"
1228
1229#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:2
1230msgid "Default mixer tracks"
1231msgstr "Стандартни канали за смесване"
1232
1233#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:3
1234msgid "Enable ESD"
1235msgstr "Включване на ESD"
1236
1237#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:4
1238msgid "Enable sound server startup."
1239msgstr "Включване на употреба на звуковия сървър."
1240
1241#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:5
1242msgid "Input feedback sounds"
1243msgstr "Звуци при вход от потребителя"
1244
1245#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:6
1246msgid "Sound theme name"
1247msgstr "Име на звуковата тема"
1248
1249#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:7
1250msgid "Sounds for events"
1251msgstr "Звук при събития"
1252
1253#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:8
1254msgid "The XDG sound theme to use for event sounds."
1255msgstr "Звукова тема по XDG, която да се използва."
1256
1257#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:9
1258msgid "The default mixer device used by the multimedia key bindings."
1259msgstr ""
1260"Стандартно устройство за смесване на звука, което се използва за "
1261"мултимедийните клавиши."
1262
1263#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:10
1264msgid "The default mixer tracks used by the multimedia key bindings."
1265msgstr ""
1266"Стандартни канали за смесване, които се използват за мултимедийните клавиши."
1267
1268#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:11
1269msgid "Whether to play sounds on input events."
1270msgstr "Дали да се пуска звук при събитията от входа."
1271
1272#: ../schemas/desktop_gnome_sound.schemas.in.h:12
1273msgid "Whether to play sounds on user events."
1274msgstr "Дали да се пуска звук при потребителски събития."
1275
1276#: ../schemas/desktop_gnome_thumbnail_cache.schemas.in.h:1
1277msgid ""
1278"Maximum age for thumbnails in the cache, in days. Set to -1 to disable "
1279"cleaning."
1280msgstr ""
1281"Максимална възраст в дни на временните мини-изображения. Стойност -1 "
1282"изключва изтриването им."
1283
1284#: ../schemas/desktop_gnome_thumbnail_cache.schemas.in.h:2
1285msgid ""
1286"Maximum size of the thumbnail cache, in megabytes. Set to -1 to disable "
1287"cleaning."
1288msgstr ""
1289"Максимален общ размер в мегабайти за временните мини-изображения. Стойност -"
1290"1 изключва изтриването им."
1291
1292#: ../schemas/desktop_gnome_thumbnailers.schemas.in.h:1
1293msgid "Disable all external thumbnailers"
1294msgstr "Изключване на всички външни програми за създаване на мини-изображения"
1295
1296#: ../schemas/desktop_gnome_thumbnailers.schemas.in.h:2
1297msgid ""
1298"Set to true to disable all external thumbnailer programs, independent on "
1299"whether they are independently disabled/enabled."
1300msgstr ""
1301"Укажете „истина“, за да се изключат всички външни програми за създаване на "
1302"смалени изображения, независимо дали поотделно са включени или не."
1303
1304#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:1
1305msgid "Allow postponing of breaks"
1306msgstr "Позволяване отлагането на почивките"
1307
1308#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:2
1309msgid "Break time"
1310msgstr "Време за почивка"
1311
1312#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:3
1313msgid "Number of minutes of typing time before break mode starts."
1314msgstr "Брой минути писане, преди да се пусне почивка."
1315
1316#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:4
1317msgid "Number of minutes that the typing break should last."
1318msgstr "Колко минути да трае почивката от писане"
1319
1320#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:5
1321msgid "Type time"
1322msgstr "Време за писане"
1323
1324#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:6
1325msgid "Whether or not keyboard locking is enabled"
1326msgstr "Дали заключването на клавиатурата е включено"
1327
1328#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:7
1329msgid "Whether or not keyboard locking is enabled."
1330msgstr "Дали заключването на клавиатурата е включено."
1331
1332#: ../schemas/desktop_gnome_typing_break.schemas.in.h:8
1333msgid "Whether or not the typing break screen can be postponed."
1334msgstr "Дали почивката може или не може да се отлага."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.