source: gnome/master/vino.master.bg.po @ 2389

Last change on this file since 2389 was 2389, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

vino: подаден в master

File size: 32.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of vino po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the vino package.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: vino master\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2012-01-08 08:43+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2012-01-08 08:43+0200\n"
15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"Language: bg\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#: ../capplet/vino-message-box.c:55
24#, c-format
25msgid "There was an error showing the URL \"%s\""
26msgstr "Грешка при показване на адреса %s"
27
28#: ../capplet/vino-preferences.c:245
29#, c-format
30msgid ""
31"There was an error displaying help:\n"
32"%s"
33msgstr ""
34"Грешка при показване на помощта:\n"
35"%s"
36
37#: ../capplet/vino-preferences.c:278
38msgid "Checking the connectivity of this machine..."
39msgstr "Проверка на свързаността на тази машина…"
40
41#: ../capplet/vino-preferences.c:298
42msgid "Your desktop is only reachable over the local network."
43msgstr "Работното ви място е достъпно само от локалната мрежа."
44
45#: ../capplet/vino-preferences.c:311
46msgid " or "
47msgstr " или "
48
49#: ../capplet/vino-preferences.c:315
50#, c-format
51msgid "Others can access your computer using the address %s."
52msgstr "Другите могат да достъпят компютъра ви на адрес „%s“."
53
54#: ../capplet/vino-preferences.c:324
55msgid "Nobody can access your desktop."
56msgstr "Никой не може да достъпи работното ви място."
57
58#: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:1
59msgid "Choose how other users can remotely view your desktop"
60msgstr "Изберете как други потребители могат да наблюдават работното ви място"
61
62#: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:2
63#: ../server/vino-server.desktop.in.in.h:1
64msgid "Desktop Sharing"
65msgstr "Споделяне на работното място"
66
67#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:1
68msgid "Allowed authentication methods"
69msgstr "Позволени методи за идентификация"
70
71#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:2
72msgid "Alternative port number"
73msgstr "Нестандартен номер на порт"
74
75#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:3
76msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
77msgstr ""
78"Адрес на е-поща, на която трябва да се прати адресът на отдалеченото работно "
79"място"
80
81#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:4
82msgid "Enable remote access to the desktop"
83msgstr "Включване на отдалечения достъп до работното място"
84
85#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:5
86msgid ""
87"If not set, the server will listen on all network interfaces. Set this if "
88"you want that accept connections only from some specific network interface. "
89"eg: eth0, wifi0, lo, ..."
90msgstr ""
91"Ако не е зададен, сървърът ще следи всички мрежови интерфейси. Задайте "
92"стойност, ако искате да се слуша само на определен интерфейс, напр. eth0, "
93"wifi0, lo, …"
94
95#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:6
96msgid ""
97"If true, allows remote access to the desktop via the RFB protocol. Users on "
98"remote machines may then connect to the desktop using a VNC viewer."
99msgstr ""
100"Ако е истина, отдалеченият достъп до работното място през протокола RFB се "
101"позволява. Потребителите на отдалечените машини могат да се свържат с "
102"работното място чрез клиентска програма поддържаща VNC."
103
104#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:7
105msgid ""
106"If true, remote users accessing the desktop are not allowed access until the "
107"user on the host machine approves the connection. Recommended especially "
108"when access is not password protected."
109msgstr ""
110"Ако е истина, на отдалечените потребители не им е позволен достъп, докато "
111"потребителят на машината-приемник не одобри връзката. Това е препоръчително, "
112"особено ако достъпът не е защитен с парола."
113
114#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:8
115msgid ""
116"If true, remote users accessing the desktop are only allowed to view the "
117"desktop. Remote users will not be able to use the mouse or keyboard."
118msgstr ""
119"Ако е истина, на отдалечените потребители ще се позволява само да наблюдават "
120"работното място. Отдалечените потребители няма да могат да използват мишката "
121"или клавиатурата."
122
123#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:9
124msgid ""
125"If true, remote users accessing the desktop are required to support "
126"encryption. It is highly recommended that you use a client which supports "
127"encryption unless the intervening network is trusted."
128msgstr ""
129"Ако е истина, отдалечените потребители са задължени да поддържат шифриране. "
130"Силно препоръчително е да използвате клиент, който поддържа шифриране, освен "
131"ако мрежата е сигурна."
132
133#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:10
134msgid "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
135msgstr ""
136"Ако е истина, екранът ще бъде заключен, след като и последният потребител "
137"прекъсне връзката."
138
139#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:11
140msgid ""
141"If true, the server will listen to another port, instead of the default "
142"(5900). The port must be specified in the 'alternative-port' key."
143msgstr ""
144"Ако е истина, сървърът ще слуша на друг порт вместо на стандартния (5900). "
145"Портът трябва да е указан в ключа „alternative_port“."
146
147#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:12
148msgid ""
149"If true, we will not use the XDamage extension of X.org. This extension does "
150"not work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it "
151"will make vino work on these environments with a slower rendering as side "
152"effect."
153msgstr ""
154"Ако е истина, разширението XDamage на X.org няма да се ползва. То не работи "
155"правилно с някои видео драйвери при ползването на триизмерни ефекти. "
156"Изключването му ще позволи на vino да работи в тези условия за сметка на "
157"малко по-бавна работа."
158
159#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:13
160msgid "If true, we will notify, when the user connects to the system."
161msgstr ""
162"Ако е истина, ще се известява, когато потребител се свърже със системата."
163
164#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:14
165msgid ""
166"If true, we will use UPNP protocol to automatically forward the port used by "
167"vino in the router."
168msgstr ""
169"Ако е истина, ще се ползва протоколът UPNP за автоматично пренасочване от "
170"страна на маршрутизатора на порта ползван от vino."
171
172#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:15
173msgid "Listen on an alternative port"
174msgstr "Слушане на нестандартен порт"
175
176#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:16
177msgid ""
178"Lists the authentication methods with which remote users may access the "
179"desktop. There are two possible authentication methods; \"vnc\" causes the "
180"remote user to be prompted for a password (the password is specified by the "
181"vnc-password key) before connecting and \"none\" which allows any remote "
182"user to connect."
183msgstr ""
184"Изброява методите за идентификация, с които отдалечените потребители могат "
185"да получат достъп до работното място. Има два възможни метода за "
186"идентификация: „vnc“ — изисква парола от отдалечения потребител (паролата е "
187"определена от ключа „vnc_password“) преди да позволи връзката, и „none“ — "
188"позволява на всеки потребител да се свърже."
189
190#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:17
191msgid "Lock the screen when last user disconnect"
192msgstr ""
193"Заключване на екрана след като и последният потребител прекъсне връзката"
194
195#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:18
196msgid "Network interface for listening"
197msgstr "Мрежов интерфейс, който да се следи"
198
199#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:19
200msgid "Notify on connect"
201msgstr "Известяване при свързване"
202
203#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:20
204msgid "Only allow remote users to view the desktop"
205msgstr "Отдалечените потребители могат само да наблюдават работното място"
206
207#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:21
208msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
209msgstr "Нужна е парола за идентификация „vnc“"
210
211#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:22
212msgid "Prompt the user before completing a connection"
213msgstr "Запитване до потребителя преди завършване на връзката"
214
215#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:23
216msgid "Require encryption"
217msgstr "Изискване на шифриране"
218
219#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:24
220msgid ""
221"The password which the remote user will be prompted for if the \"vnc\" "
222"authentication method is used. The password specified by the key is base64 "
223"encoded. The special value of 'keyring' (which is not valid base64) means "
224"that the password is stored in the GNOME keyring."
225msgstr ""
226"Паролата, за която отдалечения потребител ще бъде попитан, ако се използва "
227"метода за идентификация „vnc“. Паролата определена от ключа е кодирана по "
228"base64. Специалната стойност „keyring“ (ключодържател, това не е правилен "
229"base64) означава, че паролата се съхранява в ключодържателя на GNOME."
230
231#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:25
232msgid ""
233"The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' key "
234"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
235msgstr ""
236"Портът, на който сървърът ще слуша, ако ключът „use_alternative_port“ е "
237"зададен да е истина. Валидните стойности са в обхвата от 5000 до 50000."
238
239#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:26
240msgid ""
241"This key controls the behavior of the status icon. There are three options: "
242"\"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You will see the "
243"icon only when there is someone connected, this is the default behavior; "
244"\"never\" - Never shows the icon."
245msgstr ""
246"Този ключ определя поведението на иконата за състоянието. Има три варианта: "
247"„always“ — иконата винаги да се показва, „client“ — иконата да се показва, "
248"само когато някой е свързан (това е стандартната настройка), „never“ — "
249"никога да не се показва."
250
251#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:27
252msgid ""
253"This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should "
254"be sent if the user clicks on the URL in the Desktop Sharing preferences "
255"dialog."
256msgstr ""
257"Този ключ определя е-пощата, на която да се прати адресът на отдалеченото "
258"работно място, ако потребителят натисне с мишката върху адреса в настройките "
259"за отдалеченото работно място."
260
261#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:28
262msgid "When the status icon should be shown"
263msgstr "Кога да се показва иконата за състоянието"
264
265#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:29
266msgid "When true, disable the background on receive valid session"
267msgstr "Когато е истина, при получаване на успешна сесия фонът се изключва"
268
269#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:30
270msgid "Whether we should disable the XDamage extension of X.org"
271msgstr "Дали разширението XDamage на X.org да се изключи"
272
273#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:31
274msgid "Whether we should use UPNP to forward the port in routers"
275msgstr "Дали да се ползва UPNP за пренасочване на порт от маршрутизаторите"
276
277#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:1
278msgid "Al_ways"
279msgstr "_Винаги"
280
281#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:2
282msgid "Allow other users to _view your desktop"
283msgstr "Други потребители да могат да _наблюдават работното ви място"
284
285#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:3
286msgid "Automatically _configure UPnP router to open and forward ports"
287msgstr ""
288"_Автоматично настройване на маршрутизатора с UPnP да отваря и препраща "
289"портове"
290
291#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:4
292msgid "Desktop Sharing Preferences"
293msgstr "Настройки на отдалечения достъп"
294
295#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:5
296msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
297msgstr "Отдалечените потребители могат да контролират мишката и клавиатурата"
298
299#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:6
300msgid "Security"
301msgstr "Сигурност"
302
303#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:7
304msgid "Sharing"
305msgstr "Споделяне"
306
307#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:8
308msgid "Show Notification Area Icon"
309msgstr "Показване на икона в областта за уведомяване"
310
311#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:9
312msgid "Some of these preferences are locked down"
313msgstr "Някои от тези настройки са заключени"
314
315#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:10
316msgid "The router must have the UPnP feature enabled"
317msgstr "Маршрутизаторът трябва да поддържа UPnP"
318
319#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:11
320msgid "Your desktop will be shared"
321msgstr "Работното ви място ще бъде споделено"
322
323#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:12
324msgid "_Allow other users to control your desktop"
325msgstr "_Други потребители да могат да контролират работното ви място"
326
327#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:13
328msgid "_Never"
329msgstr "_Никога"
330
331#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:14
332msgid "_Only when someone is connected"
333msgstr "_Само когато някой e свързан"
334
335#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:15
336msgid "_Require the user to enter this password:"
337msgstr "Тази _парола да бъде поискана от потребителя:"
338
339#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:16
340msgid "_You must confirm each access to this machine"
341msgstr "_Трябва да одобрявате всеки опит за достъп до машината"
342
343#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:165
344#, c-format
345msgid "File is not a valid .desktop file"
346msgstr "Файлът не е във формат .desktop"
347
348#. translators: 'Version' is from a desktop file, and
349#. * should not be translated. '%s' would probably be a
350#. * version number.
351#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:191
352#, c-format
353msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
354msgstr "Непозната версия на файла: %s"
355
356#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:974
357#, c-format
358msgid "Starting %s"
359msgstr "Стартиране на %s"
360
361#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1116
362#, c-format
363msgid "Application does not accept documents on command line"
364msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
365
366#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1184
367#, c-format
368msgid "Unrecognized launch option: %d"
369msgstr "Непозната опция при стартиране: %d"
370
371#. translators: The 'Type=Link' string is found in a
372#. * desktop file, and should not be translated.
373#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1391
374#, c-format
375msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
376msgstr "В обекти от вида „Type=Link“ не може да се подават адреси на документи"
377
378#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1412
379#, c-format
380msgid "Not a launchable item"
381msgstr "Не е обект за стартиране"
382
383#: ../server/smclient/eggsmclient.c:226
384msgid "Disable connection to session manager"
385msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
386
387#: ../server/smclient/eggsmclient.c:229
388msgid "Specify file containing saved configuration"
389msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
390
391#: ../server/smclient/eggsmclient.c:229
392msgid "FILE"
393msgstr "ФАЙЛ"
394
395#: ../server/smclient/eggsmclient.c:232
396msgid "Specify session management ID"
397msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесии"
398
399#: ../server/smclient/eggsmclient.c:232
400msgid "ID"
401msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
402
403#: ../server/smclient/eggsmclient.c:253
404msgid "Session management options:"
405msgstr "Опции на управлението на сесии:"
406
407#: ../server/smclient/eggsmclient.c:254
408msgid "Show session management options"
409msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
410
411#: ../server/vino-main.c:108
412msgid ""
413"Your XServer does not support the XTest extension - remote desktop access "
414"will be view-only\n"
415msgstr ""
416"Вашият X сървър не поддържа разширението XTest — отдалеченият достъп ще "
417"позволява само наблюдение\n"
418
419#: ../server/vino-main.c:200
420msgid "- VNC Server for GNOME"
421msgstr "— сървър за VNC за GNOME"
422
423#: ../server/vino-main.c:206
424msgid ""
425"Run 'vino-server --help' to see a full list of available command line options"
426msgstr "Изпълнете „vino-passwd --help“, за да видите списъка с налични опции"
427
428#: ../server/vino-main.c:226
429msgid "GNOME Desktop Sharing"
430msgstr "Споделяне на работно място"
431
432#.
433#. * Translators: translate "vino-mdns:showusername" to
434#. * "1" if "%s's remote desktop" doesn't make sense in
435#. * your language.
436#.
437#: ../server/vino-mdns.c:62
438msgid "vino-mdns:showusername"
439msgstr "0"
440
441#.
442#. * Translators: this string is used ONLY if you
443#. * translated "vino-mdns:showusername" to anything
444#. * other than "1"
445#.
446#: ../server/vino-mdns.c:74
447#, c-format
448msgid "%s's remote desktop on %s"
449msgstr "Отдалечено работно място на %s на %s"
450
451#: ../server/vino-prefs.c:111
452#, c-format
453msgid "Received signal %d, exiting."
454msgstr "Получен е сигнал %d, спиране на програмата."
455
456#: ../server/vino-prompt.c:141
457msgid "Screen"
458msgstr "Екран"
459
460#: ../server/vino-prompt.c:142
461msgid "The screen on which to display the prompt"
462msgstr "Екранът, на който да се появи запитването"
463
464#: ../server/vino-prompt.c:345
465#, c-format
466msgid ""
467"A user on the computer '%s' is trying to remotely view or control your "
468"desktop."
469msgstr ""
470"Потребител на компютъра „%s“ се опитва отдалечено да наблюдава или "
471"контролира работното ви място."
472
473#: ../server/vino-prompt.ui.h:1
474msgid ""
475"A user on another computer is trying to remotely view or control your "
476"desktop."
477msgstr ""
478"Потребител на друг компютър се опитва отдалечено да наблюдава или контролира "
479"работното ви място."
480
481#: ../server/vino-prompt.ui.h:2
482msgid "Another user is trying to view your desktop."
483msgstr "Друг потребител се опитва да наблюдава работното ви място."
484
485#: ../server/vino-prompt.ui.h:3
486msgid "Do you want to allow them to do so?"
487msgstr "Разрешавате ли му?"
488
489#: ../server/vino-prompt.ui.h:4
490msgid "Question"
491msgstr "Въпрос"
492
493#: ../server/vino-prompt.ui.h:5 ../server/vino-util.c:89
494msgid "_Allow"
495msgstr "_Позволяване"
496
497#: ../server/vino-prompt.ui.h:6 ../server/vino-util.c:90
498msgid "_Refuse"
499msgstr "_Отказване"
500
501#: ../server/vino-server.c:158 ../server/vino-server.c:181
502#, c-format
503msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
504msgstr "Неуспех при отваряне на връзка към шината: %s\n"
505
506#: ../server/vino-server.desktop.in.in.h:2
507msgid "GNOME Desktop Sharing Server"
508msgstr "Сървър за споделяне на работно място на GNOME"
509
510#: ../server/vino-status-icon.c:103 ../server/vino-status-tube-icon.c:96
511msgid "Desktop sharing is enabled"
512msgstr "Включено е споделяне на работното място"
513
514#: ../server/vino-status-icon.c:111
515#, c-format
516msgid "One person is viewing your desktop"
517msgid_plural "%d people are viewing your desktop"
518msgstr[0] "Един потребител наблюдава работното ви място"
519msgstr[1] "%d потребителя наблюдават работното ви място"
520
521#: ../server/vino-status-icon.c:212 ../server/vino-status-tube-icon.c:180
522msgid "Error displaying preferences"
523msgstr "Грешка при показване на настройките"
524
525#: ../server/vino-status-icon.c:234 ../server/vino-status-tube-icon.c:200
526msgid "Error displaying help"
527msgstr "Грешка при показване на помощта"
528
529#: ../server/vino-status-icon.c:267
530msgid ""
531"Licensed under the GNU General Public License Version 2\n"
532"\n"
533"Vino is free software; you can redistribute it and/or\n"
534"modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
535"as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
536"of the License, or (at your option) any later version.\n"
537"\n"
538"Vino is distributed in the hope that it will be useful,\n"
539"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
540"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
541"GNU General Public License for more details.\n"
542"\n"
543"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
544"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
545"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
546"02110-1301, USA.\n"
547msgstr ""
548"Лицензирано по условията на Общия публичен лиценз на ГНУ, версия 2\n"
549"\n"
550"Тази програма (Vinagre) е свободен софтуер. Можете да я \n"
551"разпространявате и/или променяте под условията на Общия публичен\n"
552"лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията за\n"
553"свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по ваше решение) по\n"
554"-късна версия.\n"
555"\n"
556"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна,\n"
557"но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или\n"
558"СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете\n"
559"Общия публичен лиценз на GNU.\n"
560"\n"
561"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU\n"
562"GPL) заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software\n"
563"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,\n"
564"USA.\n"
565
566#. Translators comment: put your own name here to appear in the about dialog.
567#: ../server/vino-status-icon.c:282
568msgid "translator-credits"
569msgstr ""
570"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
571"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
572"\n"
573"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
574"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
575"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
576
577#: ../server/vino-status-icon.c:288
578msgid "Share your desktop with other users"
579msgstr "Споделяне на работното място с други потребители"
580
581#: ../server/vino-status-icon.c:355 ../server/vino-status-tube-icon.c:232
582#, c-format
583msgid "Are you sure you want to disconnect '%s'?"
584msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изключите „%s“?"
585
586#: ../server/vino-status-icon.c:358
587#, c-format
588msgid "The remote user from '%s' will be disconnected. Are you sure?"
589msgstr "Отдалеченият потребител от „%s“ ще бъде изключен. Сигурни ли сте?"
590
591#: ../server/vino-status-icon.c:364
592msgid "Are you sure you want to disconnect all clients?"
593msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изключите всички потребители?"
594
595#: ../server/vino-status-icon.c:366
596msgid "All remote users will be disconnected. Are you sure?"
597msgstr "Всички отдалечени потребители ще бъдат изключени. Сигурни ли сте?"
598
599#: ../server/vino-status-icon.c:378 ../server/vino-status-tube-icon.c:246
600msgid "Disconnect"
601msgstr "Изключване"
602
603#: ../server/vino-status-icon.c:404 ../server/vino-status-tube-icon.c:271
604msgid "_Preferences"
605msgstr "_Настройки"
606
607#: ../server/vino-status-icon.c:419
608msgid "Disconnect all"
609msgstr "Изключване на всички"
610
611#. Translators: %s is a hostname
612#. Translators: %s is the alias of the telepathy contact
613#: ../server/vino-status-icon.c:443 ../server/vino-status-tube-icon.c:284
614#, c-format
615msgid "Disconnect %s"
616msgstr "Изключване на %s"
617
618#: ../server/vino-status-icon.c:464 ../server/vino-status-tube-icon.c:303
619msgid "_Help"
620msgstr "Помо_щ"
621
622#: ../server/vino-status-icon.c:472
623msgid "_About"
624msgstr "_Относно"
625
626#: ../server/vino-status-icon.c:605 ../server/vino-status-tube-icon.c:400
627#, c-format
628msgid "Error initializing libnotify\n"
629msgstr "Грешка при инициализирането на libnotify\n"
630
631#. Translators: %s is a hostname
632#: ../server/vino-status-icon.c:626
633msgid "Another user is viewing your desktop"
634msgstr "Друг потребител наблюдава работното ви място"
635
636#: ../server/vino-status-icon.c:628
637#, c-format
638msgid "A user on the computer '%s' is remotely viewing your desktop."
639msgstr "Потребител на компютъра „%s“ отдалечено наблюдава работното ви място."
640
641#. Translators: %s is a hostname
642#: ../server/vino-status-icon.c:634
643msgid "Another user is controlling your desktop"
644msgstr "Друг потребител контролира работното ви място"
645
646#: ../server/vino-status-icon.c:636
647#, c-format
648msgid "A user on the computer '%s' is remotely controlling your desktop."
649msgstr "Потребител на компютъра „%s“ отдалечено контролира работното ви място."
650
651#: ../server/vino-status-icon.c:664 ../server/vino-status-tube-icon.c:435
652#, c-format
653msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
654msgstr "Грешка при изобразяването на съобщението за уведомяване: %s\n"
655
656#: ../server/vino-status-tube-icon.c:235
657#, c-format
658msgid "The remote user '%s' will be disconnected. Are you sure?"
659msgstr "Отдалеченият потребител от „%s“ ще бъде изключен. Сигурни ли сте?"
660
661#: ../server/vino-tube-server.c:269 ../server/vino-tube-server.c:298
662msgid "Share my desktop information"
663msgstr "Споделяне на информацията за работното място"
664
665#. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
666#: ../server/vino-tube-server.c:273
667#, c-format
668msgid "'%s' rejected the desktop sharing invitation."
669msgstr "„%s“ отказа поканата за споделяне на работното място"
670
671#. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
672#: ../server/vino-tube-server.c:277
673#, c-format
674msgid "'%s' disconnected"
675msgstr "„%s“ се изключи"
676
677#. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
678#: ../server/vino-tube-server.c:304
679#, c-format
680msgid "'%s' is remotely controlling your desktop."
681msgstr "Потребителят „%s“ отдалечено контролира работното ви място."
682
683#. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
684#: ../server/vino-tube-server.c:313
685#, c-format
686msgid "Waiting for '%s' to connect to the screen."
687msgstr "Изчакване на „%s“ да се свърже с екрана ви."
688
689#: ../server/vino-util.c:140
690msgid "An error has occurred:"
691msgstr "Възникна грешка:"
692
693#: ../tools/vino-passwd.c:115
694#, c-format
695msgid "Cancelled"
696msgstr "Отказана"
697
698#: ../tools/vino-passwd.c:122
699#, c-format
700msgid ""
701"ERROR: Maximum length of password is %d character. Please, re-enter the "
702"password."
703msgid_plural ""
704"ERROR: Maximum length of password is %d characters. Please, re-enter the "
705"password."
706msgstr[0] ""
707"ГРЕШКА: Максималната дължина на паролата е %d знак. Въведете я отново."
708msgstr[1] ""
709"ГРЕШКА: Максималната дължина на паролата е %d знака. Въведете я отново."
710
711#: ../tools/vino-passwd.c:156
712#, c-format
713msgid "Changing Vino password.\n"
714msgstr "Смяна на паролата на Vino.\n"
715
716#: ../tools/vino-passwd.c:158
717msgid "Enter new Vino password: "
718msgstr "Въведете новата парола на Vino: "
719
720#: ../tools/vino-passwd.c:161
721msgid "Retype new Vino password: "
722msgstr "Повторете новата парола на Vino: "
723
724#: ../tools/vino-passwd.c:167
725#, c-format
726msgid "vino-passwd: password updated successfully.\n"
727msgstr "vino-passwd: паролата е сменена успешно.\n"
728
729#: ../tools/vino-passwd.c:172
730#, c-format
731msgid "Sorry, passwords do not match.\n"
732msgstr "Паролите не съвпадат.\n"
733
734#: ../tools/vino-passwd.c:173
735#, c-format
736msgid "vino-passwd: password unchanged.\n"
737msgstr "vino-passwd: паролата не е сменена.\n"
738
739#: ../tools/vino-passwd.c:189
740msgid "Show Vino version"
741msgstr "Извеждане на версията на Vino"
742
743#: ../tools/vino-passwd.c:198
744msgid "- Updates Vino password"
745msgstr "— смяна на паролата на vino"
746
747#: ../tools/vino-passwd.c:208
748msgid ""
749"Run 'vino-passwd --help' to see a full list of available command line options"
750msgstr "Изпълнете „vino-passwd --help“, за да видите списъка с налични опции"
751
752#: ../tools/vino-passwd.c:215
753#, c-format
754msgid "VINO Version %s\n"
755msgstr "VINO, версия %s\n"
756
757#: ../tools/vino-passwd.c:226
758#, c-format
759msgid "ERROR: You do not have enough permissions to change Vino password.\n"
760msgstr "ГРЕШКА: Нямате правата да смените паролата на Vino.\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.