source: gnome/master/vino.master.bg.po @ 2319

Last change on this file since 2319 was 2319, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

gnome-packageki, gdm, vino, mutter: подадени в master

File size: 32.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of vino po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the vino package.
4# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2011.
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: vino master\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2011-08-12 07:17+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2011-08-12 07:17+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"Language: bg\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../capplet/vino-message-box.c:55
23#, c-format
24msgid "There was an error showing the URL \"%s\""
25msgstr "Грешка при показване на адреса %s"
26
27#: ../capplet/vino-preferences.c:245
28#, c-format
29msgid ""
30"There was an error displaying help:\n"
31"%s"
32msgstr ""
33"Грешка при показване на помощта:\n"
34"%s"
35
36#: ../capplet/vino-preferences.c:278
37msgid "Checking the connectivity of this machine..."
38msgstr "Проверка на свързаността на тази машина…"
39
40#: ../capplet/vino-preferences.c:298
41msgid "Your desktop is only reachable over the local network."
42msgstr "Работното ви място е достъпно само от локалната мрежа."
43
44#: ../capplet/vino-preferences.c:311
45msgid " or "
46msgstr " или "
47
48#: ../capplet/vino-preferences.c:315
49#, c-format
50msgid "Others can access your computer using the address %s."
51msgstr "Другите могат да достъпят компютъра ви на адрес „%s“."
52
53#: ../capplet/vino-preferences.c:324
54msgid "Nobody can access your desktop."
55msgstr "Никой не може да достъпи работното ви място."
56
57#: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:1
58msgid "Choose how other users can remotely view your desktop"
59msgstr "Изберете как други потребители могат да наблюдават работното ви място"
60
61#: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:2
62#: ../server/vino-server.desktop.in.in.h:1
63msgid "Desktop Sharing"
64msgstr "Споделяне на работното място"
65
66#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:1
67msgid "Allowed authentication methods"
68msgstr "Позволени методи за идентификация"
69
70#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:2
71msgid "Alternative port number"
72msgstr "Нестандартен номер на порт"
73
74#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:3
75msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
76msgstr ""
77"Адрес на е-поща, на която трябва да се прати адресът на отдалеченото работно "
78"място"
79
80#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:4
81msgid "Enable remote access to the desktop"
82msgstr "Включване на отдалечения достъп до работното място"
83
84#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:5
85msgid ""
86"If not set, the server will listen on all network interfaces. Set this if "
87"you want that accept connections only from some specific network interface. "
88"eg: eth0, wifi0, lo, ..."
89msgstr ""
90"Ако не е зададен, сървърът ще следи всички мрежови интерфейси. Задайте "
91"стойност, ако искате да се слуша само на определен интерфейс, напр. eth0, "
92"wifi0, lo, …"
93
94#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:6
95msgid ""
96"If true, allows remote access to the desktop via the RFB protocol. Users on "
97"remote machines may then connect to the desktop using a VNC viewer."
98msgstr ""
99"Ако е истина, отдалеченият достъп до работното място през протокола RFB се "
100"позволява. Потребителите на отдалечените машини могат да се свържат с "
101"работното място чрез клиентска програма поддържаща VNC."
102
103#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:7
104msgid ""
105"If true, remote users accessing the desktop are not allowed access until the "
106"user on the host machine approves the connection. Recommended especially "
107"when access is not password protected."
108msgstr ""
109"Ако е истина, на отдалечените потребители не им е позволен достъп, докато "
110"потребителят на машината-приемник не одобри връзката. Това е препоръчително, "
111"особено ако достъпът не е защитен с парола."
112
113#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:8
114msgid ""
115"If true, remote users accessing the desktop are only allowed to view the "
116"desktop. Remote users will not be able to use the mouse or keyboard."
117msgstr ""
118"Ако е истина, на отдалечените потребители ще се позволява само да наблюдават "
119"работното място. Отдалечените потребители няма да могат да използват мишката "
120"или клавиатурата."
121
122#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:9
123msgid ""
124"If true, remote users accessing the desktop are required to support "
125"encryption. It is highly recommended that you use a client which supports "
126"encryption unless the intervening network is trusted."
127msgstr ""
128"Ако е истина, отдалечените потребители са задължени да поддържат шифриране. "
129"Силно препоръчително е да използвате клиент, който поддържа шифриране, освен "
130"ако мрежата е сигурна."
131
132#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:10
133msgid "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
134msgstr ""
135"Ако е истина, екранът ще бъде заключен, след като и последният потребител "
136"прекъсне връзката."
137
138#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:11
139msgid ""
140"If true, the server will listen to another port, instead of the default "
141"(5900). The port must be specified in the 'alternative-port' key."
142msgstr ""
143"Ако е истина, сървърът ще слуша на друг порт вместо на стандартния (5900). "
144"Портът трябва да е указан в ключа „alternative_port“."
145
146#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:12
147msgid ""
148"If true, we will not use the XDamage extension of X.org. This extension does "
149"not work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it "
150"will make vino work on these environments with a slower rendering as side "
151"effect."
152msgstr ""
153"Ако е истина, разширението XDamage на X.org няма да се ползва. То не работи "
154"правилно с някои видео драйвери при ползването на триизмерни ефекти. "
155"Изключването му ще позволи на vino да работи в тези условия за сметка на "
156"малко по-бавна работа."
157
158#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:13
159msgid ""
160"If true, we will use UPNP protocol to automatically forward the port used by "
161"vino in the router."
162msgstr ""
163"Ако е истина, ще се ползва протоколът UPNP за автоматично пренасочване от "
164"страна на маршрутизатора на порта ползван от vino."
165
166#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:14
167msgid "Listen on an alternative port"
168msgstr "Слушане на нестандартен порт"
169
170#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:15
171msgid ""
172"Lists the authentication methods with which remote users may access the "
173"desktop. There are two possible authentication methods; \"vnc\" causes the "
174"remote user to be prompted for a password (the password is specified by the "
175"vnc-password key) before connecting and \"none\" which allows any remote "
176"user to connect."
177msgstr ""
178"Изброява методите за идентификация, с които отдалечените потребители могат "
179"да получат достъп до работното място. Има два възможни метода за "
180"идентификация: „vnc“ — изисква парола от отдалечения потребител (паролата е "
181"определена от ключа „vnc_password“) преди да позволи връзката, и „none“ — "
182"позволява на всеки потребител да се свърже."
183
184#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:16
185msgid "Lock the screen when last user disconnect"
186msgstr ""
187"Заключване на екрана след като и последният потребител прекъсне връзката"
188
189#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:17
190msgid "Network interface for listening"
191msgstr "Мрежов интерфейс, който да се следи"
192
193#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:18
194msgid "Only allow remote users to view the desktop"
195msgstr "Отдалечените потребители могат само да наблюдават работното място"
196
197#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:19
198msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
199msgstr "Нужна е парола за идентификация „vnc“"
200
201#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:20
202msgid "Prompt the user before completing a connection"
203msgstr "Запитване до потребителя преди завършване на връзката"
204
205#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:21
206msgid "Require encryption"
207msgstr "Изискване на шифриране"
208
209#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:22
210msgid ""
211"The password which the remote user will be prompted for if the \"vnc\" "
212"authentication method is used. The password specified by the key is base64 "
213"encoded. The special value of 'keyring' (which is not valid base64) means "
214"that the password is stored in the GNOME keyring."
215msgstr ""
216"Паролата, за която отдалечения потребител ще бъде попитан, ако се използва "
217"метода за идентификация „vnc“. Паролата определена от ключа е кодирана по "
218"base64. Специалната стойност „keyring“ (ключодържател, това не е правилен "
219"base64) означава, че паролата се съхранява в ключодържателя на GNOME."
220
221#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:23
222msgid ""
223"The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' key "
224"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
225msgstr ""
226"Портът, на който сървърът ще слуша, ако ключът „use_alternative_port“ е "
227"зададен да е истина. Валидните стойности са в обхвата от 5000 до 50000."
228
229#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:24
230msgid ""
231"This key controls the behavior of the status icon. There are three options: "
232"\"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You will see the "
233"icon only when there is someone connected, this is the default behavior; "
234"\"never\" - Never shows the icon."
235msgstr ""
236"Този ключ определя поведението на иконата за състоянието. Има три варианта: "
237"„always“ — иконата винаги да се показва, „client“ — иконата да се показва, "
238"само когато някой е свързан (това е стандартната настройка), „never“ — "
239"никога да не се показва."
240
241#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:25
242msgid ""
243"This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should "
244"be sent if the user clicks on the URL in the Desktop Sharing preferences "
245"dialog."
246msgstr ""
247"Този ключ определя е-пощата, на която да се прати адресът на отдалеченото "
248"работно място, ако потребителят натисне с мишката върху адреса в настройките "
249"за отдалеченото работно място."
250
251#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:26
252msgid "When the status icon should be shown"
253msgstr "Кога да се показва иконата за състоянието"
254
255#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:27
256msgid "When true, disable the background on receive valid session"
257msgstr "Когато е истина, при получаване на успешна сесия фонът се изключва"
258
259#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:28
260msgid "Whether we should disable the XDamage extension of X.org"
261msgstr "Дали разширението XDamage на X.org да се изключи"
262
263#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.in.h:29
264msgid "Whether we should use UPNP to forward the port in routers"
265msgstr "Дали да се ползва UPNP за пренасочване на порт от маршрутизаторите"
266
267#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:1
268msgid "Al_ways"
269msgstr "_Винаги"
270
271#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:2
272msgid "Allow other users to _view your desktop"
273msgstr "Други потребители да могат да _наблюдават работното ви място"
274
275#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:3
276msgid "Automatically _configure UPnP router to open and forward ports"
277msgstr ""
278"_Автоматично настройване на маршрутизатора с UPnP да отваря и препраща "
279"портове"
280
281#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:4
282msgid "Desktop Sharing Preferences"
283msgstr "Настройки на отдалечения достъп"
284
285#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:5
286msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
287msgstr "Отдалечените потребители могат да контролират мишката и клавиатурата"
288
289#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:6
290msgid "Security"
291msgstr "Сигурност"
292
293#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:7
294msgid "Sharing"
295msgstr "Споделяне"
296
297#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:8
298msgid "Show Notification Area Icon"
299msgstr "Показване на икона в областта за уведомяване"
300
301#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:9
302msgid "Some of these preferences are locked down"
303msgstr "Някои от тези настройки са заключени"
304
305#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:10
306msgid "The router must have the UPnP feature enabled"
307msgstr "Маршрутизаторът трябва да поддържа UPnP"
308
309#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:11
310msgid "Your desktop will be shared"
311msgstr "Работното ви място ще бъде споделено"
312
313#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:12
314msgid "_Allow other users to control your desktop"
315msgstr "_Други потребители да могат да контролират работното ви място"
316
317#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:13
318msgid "_Never"
319msgstr "_Никога"
320
321#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:14
322msgid "_Only when someone is connected"
323msgstr "_Само когато някой e свързан"
324
325#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:15
326msgid "_Require the user to enter this password:"
327msgstr "Тази _парола да бъде поискана от потребителя:"
328
329#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:16
330msgid "_You must confirm each access to this machine"
331msgstr "_Трябва да одобрявате всеки опит за достъп до машината"
332
333#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:165
334#, c-format
335msgid "File is not a valid .desktop file"
336msgstr "Файлът не е във формат .desktop"
337
338#. translators: 'Version' is from a desktop file, and
339#. * should not be translated. '%s' would probably be a
340#. * version number.
341#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:191
342#, c-format
343msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
344msgstr "Непозната версия на файла: %s"
345
346#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:971
347#, c-format
348msgid "Starting %s"
349msgstr "Стартиране на %s"
350
351#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1113
352#, c-format
353msgid "Application does not accept documents on command line"
354msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
355
356#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1181
357#, c-format
358msgid "Unrecognized launch option: %d"
359msgstr "Непозната опция при стартиране: %d"
360
361#. translators: The 'Type=Link' string is found in a
362#. * desktop file, and should not be translated.
363#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1388
364#, c-format
365msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
366msgstr "В обекти от вида „Type=Link“ не може да се подават адреси на документи"
367
368#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1409
369#, c-format
370msgid "Not a launchable item"
371msgstr "Не е обект за стартиране"
372
373#: ../server/smclient/eggsmclient.c:226
374msgid "Disable connection to session manager"
375msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
376
377#: ../server/smclient/eggsmclient.c:229
378msgid "Specify file containing saved configuration"
379msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
380
381#: ../server/smclient/eggsmclient.c:229
382msgid "FILE"
383msgstr "ФАЙЛ"
384
385#: ../server/smclient/eggsmclient.c:232
386msgid "Specify session management ID"
387msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесии"
388
389#: ../server/smclient/eggsmclient.c:232
390msgid "ID"
391msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
392
393#: ../server/smclient/eggsmclient.c:253
394msgid "Session management options:"
395msgstr "Опции на управлението на сесии:"
396
397#: ../server/smclient/eggsmclient.c:254
398msgid "Show session management options"
399msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
400
401#: ../server/vino-main.c:108
402msgid ""
403"Your XServer does not support the XTest extension - remote desktop access "
404"will be view-only\n"
405msgstr ""
406"Вашият X сървър не поддържа разширението XTest — отдалеченият достъп ще "
407"позволява само наблюдение\n"
408
409#: ../server/vino-main.c:200
410msgid "- VNC Server for GNOME"
411msgstr "— сървър за VNC за GNOME"
412
413#: ../server/vino-main.c:206
414msgid ""
415"Run 'vino-server --help' to see a full list of available command line options"
416msgstr "Изпълнете „vino-passwd --help“, за да видите списъка с налични опции"
417
418#: ../server/vino-main.c:226
419msgid "GNOME Desktop Sharing"
420msgstr "Споделяне на работно място"
421
422#.
423#. * Translators: translate "vino-mdns:showusername" to
424#. * "1" if "%s's remote desktop" doesn't make sense in
425#. * your language.
426#.
427#: ../server/vino-mdns.c:62
428msgid "vino-mdns:showusername"
429msgstr "0"
430
431#.
432#. * Translators: this string is used ONLY if you
433#. * translated "vino-mdns:showusername" to anything
434#. * other than "1"
435#.
436#: ../server/vino-mdns.c:74
437#, c-format
438msgid "%s's remote desktop on %s"
439msgstr "Отдалечено работно място на %s на %s"
440
441#: ../server/vino-prefs.c:109
442#, c-format
443msgid "Received signal %d, exiting."
444msgstr "Получен е сигнал %d, спиране на програмата."
445
446#: ../server/vino-prompt.c:141
447msgid "Screen"
448msgstr "Екран"
449
450#: ../server/vino-prompt.c:142
451msgid "The screen on which to display the prompt"
452msgstr "Екранът, на който да се появи запитването"
453
454#: ../server/vino-prompt.c:345
455#, c-format
456msgid ""
457"A user on the computer '%s' is trying to remotely view or control your "
458"desktop."
459msgstr ""
460"Потребител на компютъра „%s“ се опитва отдалечено да наблюдава или "
461"контролира работното ви място."
462
463#: ../server/vino-prompt.ui.h:1
464msgid ""
465"A user on another computer is trying to remotely view or control your "
466"desktop."
467msgstr ""
468"Потребител на друг компютър се опитва отдалечено да наблюдава или контролира "
469"работното ви място."
470
471#: ../server/vino-prompt.ui.h:2
472msgid "Another user is trying to view your desktop."
473msgstr "Друг потребител се опитва да наблюдава работното ви място."
474
475#: ../server/vino-prompt.ui.h:3
476msgid "Do you want to allow them to do so?"
477msgstr "Разрешавате ли му?"
478
479#: ../server/vino-prompt.ui.h:4
480msgid "Question"
481msgstr "Въпрос"
482
483#: ../server/vino-prompt.ui.h:5 ../server/vino-util.c:89
484msgid "_Allow"
485msgstr "_Позволяване"
486
487#: ../server/vino-prompt.ui.h:6 ../server/vino-util.c:90
488msgid "_Refuse"
489msgstr "_Отказване"
490
491#: ../server/vino-server.c:156 ../server/vino-server.c:179
492#, c-format
493msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
494msgstr "Неуспех при отваряне на връзка към шината: %s\n"
495
496#: ../server/vino-server.desktop.in.in.h:2
497msgid "GNOME Desktop Sharing Server"
498msgstr "Сървър за споделяне на работно място на GNOME"
499
500#: ../server/vino-status-icon.c:103 ../server/vino-status-tube-icon.c:96
501msgid "Desktop sharing is enabled"
502msgstr "Включено е споделяне на работното място"
503
504#: ../server/vino-status-icon.c:111
505#, c-format
506msgid "One person is viewing your desktop"
507msgid_plural "%d people are viewing your desktop"
508msgstr[0] "Един потребител наблюдава работното ви място"
509msgstr[1] "%d потребителя наблюдават работното ви място"
510
511#: ../server/vino-status-icon.c:212 ../server/vino-status-tube-icon.c:180
512msgid "Error displaying preferences"
513msgstr "Грешка при показване на настройките"
514
515#: ../server/vino-status-icon.c:234 ../server/vino-status-tube-icon.c:200
516msgid "Error displaying help"
517msgstr "Грешка при показване на помощта"
518
519#: ../server/vino-status-icon.c:267
520msgid ""
521"Licensed under the GNU General Public License Version 2\n"
522"\n"
523"Vino is free software; you can redistribute it and/or\n"
524"modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
525"as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
526"of the License, or (at your option) any later version.\n"
527"\n"
528"Vino is distributed in the hope that it will be useful,\n"
529"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
530"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
531"GNU General Public License for more details.\n"
532"\n"
533"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
534"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
535"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
536"02110-1301, USA.\n"
537msgstr ""
538"Лицензирано по условията на Общия публичен лиценз на ГНУ, версия 2\n"
539"\n"
540"Тази програма (Vinagre) е свободен софтуер. Можете да я \n"
541"разпространявате и/или променяте под условията на Общия публичен\n"
542"лиценз на GNU (GNU GPL), както е публикуван от Фондацията за\n"
543"свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по ваше решение) по\n"
544"-късна версия.\n"
545"\n"
546"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна,\n"
547"но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или\n"
548"СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете\n"
549"Общия публичен лиценз на GNU.\n"
550"\n"
551"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU\n"
552"GPL) заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software\n"
553"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,\n"
554"USA.\n"
555
556#. Translators comment: put your own name here to appear in the about dialog.
557#: ../server/vino-status-icon.c:282
558msgid "translator-credits"
559msgstr ""
560"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
561"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
562"\n"
563"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
564"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
565"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
566
567#: ../server/vino-status-icon.c:288
568msgid "Share your desktop with other users"
569msgstr "Споделяне на работното място с други потребители"
570
571#: ../server/vino-status-icon.c:355 ../server/vino-status-tube-icon.c:232
572#, c-format
573msgid "Are you sure you want to disconnect '%s'?"
574msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изключите „%s“?"
575
576#: ../server/vino-status-icon.c:358
577#, c-format
578msgid "The remote user from '%s' will be disconnected. Are you sure?"
579msgstr "Отдалеченият потребител от „%s“ ще бъде изключен. Сигурни ли сте?"
580
581#: ../server/vino-status-icon.c:364
582msgid "Are you sure you want to disconnect all clients?"
583msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изключите всички потребители?"
584
585#: ../server/vino-status-icon.c:366
586msgid "All remote users will be disconnected. Are you sure?"
587msgstr "Всички отдалечени потребители ще бъдат изключени. Сигурни ли сте?"
588
589#: ../server/vino-status-icon.c:378 ../server/vino-status-tube-icon.c:246
590msgid "Disconnect"
591msgstr "Изключване"
592
593#: ../server/vino-status-icon.c:404 ../server/vino-status-tube-icon.c:271
594msgid "_Preferences"
595msgstr "_Настройки"
596
597#: ../server/vino-status-icon.c:419
598msgid "Disconnect all"
599msgstr "Изключване на всички"
600
601#. Translators: %s is a hostname
602#. Translators: %s is the alias of the telepathy contact
603#: ../server/vino-status-icon.c:443 ../server/vino-status-tube-icon.c:284
604#, c-format
605msgid "Disconnect %s"
606msgstr "Изключване на %s"
607
608#: ../server/vino-status-icon.c:464 ../server/vino-status-tube-icon.c:303
609msgid "_Help"
610msgstr "Помо_щ"
611
612#: ../server/vino-status-icon.c:472
613msgid "_About"
614msgstr "_Относно"
615
616#: ../server/vino-status-icon.c:605 ../server/vino-status-tube-icon.c:400
617#, c-format
618msgid "Error initializing libnotify\n"
619msgstr "Грешка при инициализирането на libnotify\n"
620
621#. Translators: %s is a hostname
622#: ../server/vino-status-icon.c:626
623msgid "Another user is viewing your desktop"
624msgstr "Друг потребител наблюдава работното ви място"
625
626#: ../server/vino-status-icon.c:628
627#, c-format
628msgid "A user on the computer '%s' is remotely viewing your desktop."
629msgstr "Потребител на компютъра „%s“ отдалечено наблюдава работното ви място."
630
631#. Translators: %s is a hostname
632#: ../server/vino-status-icon.c:634
633msgid "Another user is controlling your desktop"
634msgstr "Друг потребител контролира работното ви място"
635
636#: ../server/vino-status-icon.c:636
637#, c-format
638msgid "A user on the computer '%s' is remotely controlling your desktop."
639msgstr "Потребител на компютъра „%s“ отдалечено контролира работното ви място."
640
641#: ../server/vino-status-icon.c:664 ../server/vino-status-tube-icon.c:435
642#, c-format
643msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
644msgstr "Грешка при изобразяването на съобщението за уведомяване: %s\n"
645
646#: ../server/vino-status-tube-icon.c:235
647#, c-format
648msgid "The remote user '%s' will be disconnected. Are you sure?"
649msgstr "Отдалеченият потребител от „%s“ ще бъде изключен. Сигурни ли сте?"
650
651#: ../server/vino-tube-server.c:269 ../server/vino-tube-server.c:298
652msgid "Share my desktop information"
653msgstr "Споделяне на информацията за работното място"
654
655#. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
656#: ../server/vino-tube-server.c:273
657#, c-format
658msgid "'%s' rejected the desktop sharing invitation."
659msgstr "„%s“ отказа поканата за споделяне на работното място"
660
661#. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
662#: ../server/vino-tube-server.c:277
663#, c-format
664msgid "'%s' disconnected"
665msgstr "„%s“ се изключи"
666
667#. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
668#: ../server/vino-tube-server.c:304
669#, c-format
670msgid "'%s' is remotely controlling your desktop."
671msgstr "Потребителят „%s“ отдалечено контролира работното ви място."
672
673#. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
674#: ../server/vino-tube-server.c:313
675#, c-format
676msgid "Waiting for '%s' to connect to the screen."
677msgstr "Изчакване на „%s“ да се свърже с екрана ви."
678
679#: ../server/vino-util.c:140
680msgid "An error has occurred:"
681msgstr "Възникна грешка:"
682
683#: ../tools/vino-passwd.c:115
684#, c-format
685msgid "Cancelled"
686msgstr "Отказана"
687
688#: ../tools/vino-passwd.c:122
689#, c-format
690msgid ""
691"ERROR: Maximum length of password is %d character. Please, re-enter the "
692"password."
693msgid_plural ""
694"ERROR: Maximum length of password is %d characters. Please, re-enter the "
695"password."
696msgstr[0] ""
697"ГРЕШКА: Максималната дължина на паролата е %d знак. Въведете я отново."
698msgstr[1] ""
699"ГРЕШКА: Максималната дължина на паролата е %d знака. Въведете я отново."
700
701#: ../tools/vino-passwd.c:156
702#, c-format
703msgid "Changing Vino password.\n"
704msgstr "Смяна на паролата на Vino.\n"
705
706#: ../tools/vino-passwd.c:158
707msgid "Enter new Vino password: "
708msgstr "Въведете новата парола на Vino: "
709
710#: ../tools/vino-passwd.c:161
711msgid "Retype new Vino password: "
712msgstr "Повторете новата парола на Vino: "
713
714#: ../tools/vino-passwd.c:167
715#, c-format
716msgid "vino-passwd: password updated successfully.\n"
717msgstr "vino-passwd: паролата е сменена успешно.\n"
718
719#: ../tools/vino-passwd.c:172
720#, c-format
721msgid "Sorry, passwords do not match.\n"
722msgstr "Паролите не съвпадат.\n"
723
724#: ../tools/vino-passwd.c:173
725#, c-format
726msgid "vino-passwd: password unchanged.\n"
727msgstr "vino-passwd: паролата не е сменена.\n"
728
729#: ../tools/vino-passwd.c:189
730msgid "Show Vino version"
731msgstr "Извеждане на версията на Vino"
732
733#: ../tools/vino-passwd.c:198
734msgid "- Updates Vino password"
735msgstr "— смяна на паролата на vino"
736
737#: ../tools/vino-passwd.c:208
738msgid ""
739"Run 'vino-passwd --help' to see a full list of available command line options"
740msgstr "Изпълнете „vino-passwd --help“, за да видите списъка с налични опции"
741
742#: ../tools/vino-passwd.c:215
743#, c-format
744msgid "VINO Version %s\n"
745msgstr "VINO, версия %s\n"
746
747#: ../tools/vino-passwd.c:226
748#, c-format
749msgid "ERROR: You do not have enough permissions to change Vino password.\n"
750msgstr "ГРЕШКА: Нямате правата да смените паролата на Vino.\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.