source: gnome/master/gtksourceview.master.bg.po @ 1844

Last change on this file since 1844 was 1844, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

tomboy, seahorse, yelp, gnome-applets, gtksourceview, gok: обновени и подадени в master

File size: 77.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gtksourceview po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gtksourceview package.
4# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
6# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gtksourceview master\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2009-08-18 08:23+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2009-08-18 08:23+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:180
22#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:471
23msgid "Highlight Syntax"
24msgstr "Оцветяване на синтаксиса"
25
26#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:181
27msgid "Whether to highlight syntax in the buffer"
28msgstr "Дали синтаксисът в буфера да се оцветява"
29
30#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:194
31msgid "Highlight Matching Brackets"
32msgstr "Оцветяване на съответстващите скоби"
33
34#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:195
35msgid "Whether to highlight matching brackets"
36msgstr "Дали съответстващите скоби да се оцветяват"
37
38#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:207
39msgid "Maximum Undo Levels"
40msgstr "Брой отмени"
41
42#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:208
43msgid "Number of undo levels for the buffer"
44msgstr "Колко отмени на действия в буфера да се помнят"
45
46#. Translators: throughout gtksourceview "language" stands
47#. * for "programming language", not "spoken language"
48#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:220
49msgid "Language"
50msgstr "Език"
51
52#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:221
53msgid "Language object to get highlighting patterns from"
54msgstr "Правилата на кой език да се ползват за оцветяването"
55
56#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:229
57msgid "Can undo"
58msgstr "С отмяна"
59
60#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:230
61msgid "Whether Undo operation is possible"
62msgstr "Дали действията могат да бъдат отменяни"
63
64#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:237
65msgid "Can redo"
66msgstr "С повтаряне"
67
68#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:238
69msgid "Whether Redo operation is possible"
70msgstr "Дали отменените действия могат да бъдат повторени"
71
72#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:252
73#: ../gtksourceview/gtksourcebuffer.c:253
74msgid "Style scheme"
75msgstr "Стилова схема"
76
77#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:2608
78msgid "using \\C is not supported in language definitions"
79msgstr "използването на „\\C“ в дефинициите на езици не се поддържа"
80
81#. regex_new could fail, for instance if there are different
82#. * named sub-patterns with the same name or if resulting regex is
83#. * too long. In this case fixing lang file helps (e.g. renaming
84#. * subpatterns, making huge keywords use bigger prefixes, etc.)
85#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:3232
86#, c-format
87msgid ""
88"Cannot create a regex for all the transitions, the syntax highlighting "
89"process will be slower than usual.\n"
90"The error was: %s"
91msgstr ""
92"Не могат да се съставят регулярни изрази за всички преходи. Оцветяването на "
93"синтаксиса ще бъде по-бавно от обикновено.\n"
94"Грешката е: %s"
95
96#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:4547
97msgid ""
98"Highlighting a single line took too much time, syntax highlighting will be "
99"disabled"
100msgstr ""
101"Оцветяването на един ред отне твърде много време. Оцветяването на синтаксиса "
102"ще бъде изключено."
103
104#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:5757
105#, c-format
106msgid "context '%s' cannot contain a \\%%{...@start} command"
107msgstr "контекстът „%s“ не може да съдържа команда „\\%%{…@start}“"
108
109#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:5909
110#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:5996
111#, c-format
112msgid "duplicated context id '%s'"
113msgstr "идентификаторът на контекст „%s“ се повтаря"
114
115#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:6109
116#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:6169
117#, c-format
118msgid ""
119"style override used with wildcard context reference in language '%s' in ref "
120"'%s'"
121msgstr ""
122"налагане на стил, което е използвано с указател с маска към контексти в "
123"езика „%s“, указател „%s“ "
124
125#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:6183
126#, c-format
127msgid "invalid context reference '%s'"
128msgstr "неправилен указател към контекст „%s“"
129
130#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:6202
131#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:6212
132#, c-format
133msgid "unknown context '%s'"
134msgstr "непознат контекст „%s“"
135
136#: ../gtksourceview/gtksourcecontextengine.c:6312
137#, c-format
138msgid "Missing main language definition (id = \"%s\".)"
139msgstr "Основната дефиниция на език липсва (id = „%s“)."
140
141#: ../gtksourceview/gtksourcegutter.c:336
142msgid "View"
143msgstr "Изглед"
144
145#: ../gtksourceview/gtksourcegutter.c:337
146msgid "The gutters' GtkSourceView"
147msgstr "Поле за подвързване от GtkSourceView"
148
149#: ../gtksourceview/gtksourcegutter.c:349
150msgid "Window Type"
151msgstr "Вид на прозореца"
152
153#: ../gtksourceview/gtksourcegutter.c:350
154msgid "The gutters text window type"
155msgstr "Вид на прозореца на полето за подвързване"
156
157#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:42
158#: ../gtksourceview/language-specs/changelog.lang.h:8
159#: ../gtksourceview/language-specs/cmake.lang.h:7
160#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:10
161#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:11
162#: ../gtksourceview/language-specs/diff.lang.h:9
163#: ../gtksourceview/language-specs/dot.lang.h:6
164#: ../gtksourceview/language-specs/dpatch.lang.h:2
165#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:8
166#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:8
167#: ../gtksourceview/language-specs/libtool.lang.h:3
168#: ../gtksourceview/language-specs/msil.lang.h:2
169#: ../gtksourceview/language-specs/nsis.lang.h:4
170#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:6
171#: ../gtksourceview/language-specs/pkgconfig.lang.h:1
172#: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:5
173#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:10
174#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:6
175#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:9
176#: ../gtksourceview/language-specs/yacc.lang.h:1
177msgid "Others"
178msgstr "Други"
179
180#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:215
181#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:216
182msgid "Language id"
183msgstr "Идентификатор на език"
184
185#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:223
186#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:224
187msgid "Language name"
188msgstr "Име на език"
189
190#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:231
191#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:232
192msgid "Language section"
193msgstr "Раздел за език"
194
195#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:239
196msgid "Hidden"
197msgstr "Скрит"
198
199#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage.c:240
200msgid "Whether the language should be hidden from the user"
201msgstr "Дали езикът да е скрит от потребителя"
202
203#: ../gtksourceview/gtksourcelanguagemanager.c:134
204msgid "Language specification directories"
205msgstr "Папка с езиковите спецификации"
206
207#: ../gtksourceview/gtksourcelanguagemanager.c:135
208msgid ""
209"List of directories where the language specification files (.lang) are "
210"located"
211msgstr ""
212"Списък с папки, където се пазят файловете за езикови спецификации (.lang)."
213
214#: ../gtksourceview/gtksourcelanguagemanager.c:144
215msgid "Language ids"
216msgstr "Идентификатори на език"
217
218#: ../gtksourceview/gtksourcelanguagemanager.c:145
219msgid "List of the ids of the available languages"
220msgstr "Списък с идентификатори на наличните езици"
221
222#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage-parser-2.c:879
223#, c-format
224msgid "Unknown id '%s' in regex '%s'"
225msgstr "Непознат идентификатор „%s“ в контекста „%s“"
226
227#: ../gtksourceview/gtksourcelanguage-parser-2.c:1107
228#, c-format
229msgid "in regex '%s': backreferences are not supported"
230msgstr ""
231"в регулярния израз „%s“: не се поддържат указатели към вече намерени групи "
232"знаци"
233
234#: ../gtksourceview/gtksourcemark.c:121
235msgid "category"
236msgstr "категория"
237
238#: ../gtksourceview/gtksourcemark.c:122
239msgid "The mark category"
240msgstr "Категорията за маркиране"
241
242#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:411
243msgid "Source Buffer"
244msgstr "Буфер с изходен код"
245
246#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:412
247msgid "The GtkSourceBuffer object to print"
248msgstr "Обектът „GtkSourceBuffer“ за печат"
249
250#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:429
251#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:319
252msgid "Tab Width"
253msgstr "Дължина на табулаторите"
254
255#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:430
256#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:320
257msgid "Width of a tab character expressed in spaces"
258msgstr "Колко знака интервал е дълъг един табулатор"
259
260#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:450
261msgid "Wrap Mode"
262msgstr "Режим с пренасяне"
263
264#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:451
265msgid ""
266"Whether to wrap lines never, at word boundaries, or at character boundaries."
267msgstr "Дали редовете да се пренасят при граница между думи, знаци или никога."
268
269#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:472
270msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
271msgstr "Дали документът да се печата с оцветен синтаксис"
272
273#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:493
274msgid "Print Line Numbers"
275msgstr "Разпечатване на номерата на редовете"
276
277#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:494
278msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
279msgstr "Интервал на номера на редове за печат („0“ значи без номера)"
280
281#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:516
282msgid "Print Header"
283msgstr "Разпечатване на горен колонтитул"
284
285#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:517
286msgid "Whether to print a header in each page"
287msgstr "Дали да се печата горен колонтитул на всяка страница"
288
289#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:539
290msgid "Print Footer"
291msgstr "Разпечатване на долен колонтитул"
292
293#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:540
294msgid "Whether to print a footer in each page"
295msgstr "Дали да се печата долен колонтитул на всяка страница"
296
297#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:562
298msgid "Body Font Name"
299msgstr "Шрифт за основния текст"
300
301#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:563
302msgid "Name of the font to use for the text body (e.g. \"Monospace 10\")"
303msgstr "Име на шрифта за основния текст (напр. „Monospace 10“)"
304
305#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:586
306msgid "Line Numbers Font Name"
307msgstr "Шрифт за номерата на редовете"
308
309#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:587
310msgid "Name of the font to use for the line numbers (e.g. \"Monospace 10\")"
311msgstr "Име на шрифта за номерата на редовете (напр. „Monospace 10“)"
312
313#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:610
314msgid "Header Font Name"
315msgstr "Шрифт за горния колонтитул"
316
317#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:611
318msgid "Name of the font to use for the page header (e.g. \"Monospace 10\")"
319msgstr "Име на шрифта за горния колонтитул (напр. „Monospace 10“)"
320
321#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:634
322msgid "Footer Font Name"
323msgstr "Шрифт за долния колонтитул"
324
325#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:635
326msgid "Name of the font to use for the page footer (e.g. \"Monospace 10\")"
327msgstr "Име на шрифта за долния колонтитул (напр. „Monospace 10“)"
328
329#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:651
330msgid "Number of pages"
331msgstr "Брой страници"
332
333#: ../gtksourceview/gtksourceprintcompositor.c:652
334msgid ""
335"The number of pages in the document (-1 means the document has not been "
336"completely paginated)."
337msgstr ""
338"Броят на страниците в документа („-1“ означава, че страниците в документа не "
339"са били изцяло номерирани)."
340
341#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:70
342msgid "Line background"
343msgstr "Фон на линията"
344
345#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:71
346msgid "Line background color"
347msgstr "Цвят на фона на линията"
348
349#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:78
350msgid "Background"
351msgstr "Фон"
352
353#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:79
354msgid "Background color"
355msgstr "Цвят на фона"
356
357#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:86
358msgid "Foreground"
359msgstr "Шрифт"
360
361#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:87
362msgid "Foreground color"
363msgstr "Цвят на шрифта"
364
365#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:94 ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:95
366#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:2
367msgid "Bold"
368msgstr "Получер"
369
370#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:102 ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:103
371#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:5
372msgid "Italic"
373msgstr "Курсивeн"
374
375#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:110 ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:111
376msgid "Underline"
377msgstr "Подчертан"
378
379#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:118 ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:119
380msgid "Strikethrough"
381msgstr "Зачертан"
382
383#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:126
384msgid "Line background set"
385msgstr "Фон на линията"
386
387#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:127
388msgid "Whether line background color is set"
389msgstr "Дали е зададен цвят на фона на линията"
390
391#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:134
392msgid "Foreground set"
393msgstr "Цветен шрифт"
394
395#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:135
396msgid "Whether foreground color is set"
397msgstr "Дали е зададен цвят на знаците"
398
399#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:142
400msgid "Background set"
401msgstr "Цветен фон"
402
403#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:143
404msgid "Whether background color is set"
405msgstr "Дали е зададен цвят на фона"
406
407#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:150
408msgid "Bold set"
409msgstr "Получер шрифт"
410
411#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:151
412msgid "Whether bold attribute is set"
413msgstr "Дали е зададено знаците да са получерни"
414
415#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:158
416msgid "Italic set"
417msgstr "Курсивен шрифт"
418
419#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:159
420msgid "Whether italic attribute is set"
421msgstr "Дали е зададено знаците да са курсивни"
422
423#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:166
424msgid "Underline set"
425msgstr "Подчертан шрифт"
426
427#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:167
428msgid "Whether underline attribute is set"
429msgstr "Дали е зададено знаците да са подчертани"
430
431#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:174
432msgid "Strikethrough set"
433msgstr "Зачертан шрифт"
434
435#: ../gtksourceview/gtksourcestyle.c:175
436msgid "Whether strikethrough attribute is set"
437msgstr "Дали е зададено знаците да са зачертани"
438
439#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:170
440#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:171
441msgid "Style scheme id"
442msgstr "Идентификатор на стилова схема"
443
444#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:183
445#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:184
446msgid "Style scheme name"
447msgstr "Име на стилова схема"
448
449#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:196
450#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:197
451msgid "Style scheme description"
452msgstr "Описание на стилова схема"
453
454#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:209
455#: ../gtksourceview/gtksourcestylescheme.c:210
456msgid "Style scheme filename"
457msgstr "Име файла на стилова схема"
458
459#: ../gtksourceview/gtksourcestyleschememanager.c:145
460msgid "Style scheme search path"
461msgstr "Път за търсене на стиловите схеми"
462
463#: ../gtksourceview/gtksourcestyleschememanager.c:146
464msgid "List of directories and files where the style schemes are located"
465msgstr "Списък с папки и файлове, в които се намират стиловите схеми"
466
467#: ../gtksourceview/gtksourcestyleschememanager.c:154
468msgid "Scheme ids"
469msgstr "Идентификатори на схеми"
470
471#: ../gtksourceview/gtksourcestyleschememanager.c:155
472msgid "List of the ids of the available style schemes"
473msgstr "Списък с идентификатори на наличните стилови схеми"
474
475#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:294
476msgid "Show Line Numbers"
477msgstr "Номерация на редовете"
478
479#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:295
480msgid "Whether to display line numbers"
481msgstr "Дали редовете да се номерират"
482
483#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:306
484msgid "Show Line Marks"
485msgstr "Показване на маркери на редовете"
486
487#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:307
488msgid "Whether to display line mark pixbufs"
489msgstr "Дали да се показват маркери на редовете"
490
491#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:334
492msgid "Indent Width"
493msgstr "Размер на отстъпа"
494
495#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:335
496msgid "Number of spaces to use for each step of indent"
497msgstr "Брой интервали, които да се добавят за всяко ниво на отстъп"
498
499#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:344
500msgid "Auto Indentation"
501msgstr "Автоматичен отстъп"
502
503#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:345
504msgid "Whether to enable auto indentation"
505msgstr "Дали да автоматично да се вмъкват отстъпи"
506
507#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:352
508msgid "Insert Spaces Instead of Tabs"
509msgstr "Интервали вместо табулатори"
510
511#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:353
512msgid "Whether to insert spaces instead of tabs"
513msgstr "Дали новите табулатори да се заместват с интервали"
514
515#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:365
516msgid "Show Right Margin"
517msgstr "Поле отдясно"
518
519#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:366
520msgid "Whether to display the right margin"
521msgstr "Дали да се показва поле отдясно"
522
523#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:378
524msgid "Right Margin Position"
525msgstr "Позиция на дясното поле"
526
527#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:379
528msgid "Position of the right margin"
529msgstr "Позиция на дясното поле"
530
531#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:395
532msgid "Smart Home/End"
533msgstr "Умни „Home“/„End“"
534
535#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:396
536msgid ""
537"HOME and END keys move to first/last non whitespace characters on line "
538"before going to the start/end of the line"
539msgstr ""
540"Клавишите „HOME“ и „END“ местят курсора първо при първия/последния значещ "
541"знак, преди да отиват в началото/края на реда"
542
543#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:406
544msgid "Highlight current line"
545msgstr "Оцветяване на текущия ред"
546
547#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:407
548msgid "Whether to highlight the current line"
549msgstr "Дали текущият ред да се оцветява"
550
551#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:414
552msgid "Indent on tab"
553msgstr "Отстъп при табулация"
554
555#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:415
556msgid "Whether to indent the selected text when the tab key is pressed"
557msgstr ""
558"Дали отстъпът на избрания текст да се увеличава при натискане на табулатора"
559
560#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:429
561msgid "Draw Spaces"
562msgstr "Показване на интервалите"
563
564#: ../gtksourceview/gtksourceview.c:430
565msgid "Set if and how the spaces should be visualized"
566msgstr "Задаване кога и как да се визуализират интервалите"
567
568#: ../gtksourceview/gtksourceview-i18n.c:38
569msgid "translator-credits"
570msgstr ""
571"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
572"Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
573"\n"
574"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
575"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
576"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
577
578#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:1
579msgid "Ada"
580msgstr "Ada"
581
582#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:2
583msgid "Arbitrary base number"
584msgstr "Число в някаква бройна система"
585
586#. A boolean constant: TRUE, false
587#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:3
588#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:3
589#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:1
590#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:1
591#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:4
592#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:1
593#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:2
594#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:1
595#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:1
596#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:1
597#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:2
598#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:2
599#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:1
600#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:2
601#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:3
602#: ../gtksourceview/language-specs/vala.lang.h:1
603#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:1
604#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:2
605msgid "Boolean value"
606msgstr "Булева стойност"
607
608#. Any comment
609#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:4
610#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:4
611#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:4
612#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:4
613#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:4
614#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:3
615#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:11
616#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:3
617#: ../gtksourceview/language-specs/dosbatch.lang.h:2
618#: ../gtksourceview/language-specs/dot.lang.h:2
619#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:3
620#: ../gtksourceview/language-specs/erlang.lang.h:4
621#: ../gtksourceview/language-specs/forth.lang.h:1
622#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:2
623#: ../gtksourceview/language-specs/gap.lang.h:2
624#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:2
625#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:2
626#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:3
627#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:1
628#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:3
629#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:3
630#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:2
631#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:2
632#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:2
633#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:4
634#: ../gtksourceview/language-specs/nsis.lang.h:1
635#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:4
636#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:1
637#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:3
638#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:1
639#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:2
640#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:2
641#: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:1
642#: ../gtksourceview/language-specs/prolog.lang.h:1
643#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:5
644#: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:2
645#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:1
646#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:1
647#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:3
648#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:1
649#: ../gtksourceview/language-specs/vala.lang.h:2
650#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:2
651#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:2
652#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:4
653#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:4
654msgid "Comment"
655msgstr "Коментар"
656
657#. map-to="def:others"
658#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:5
659#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:5
660#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:5
661#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:6
662#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:3
663#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:5
664#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:5
665#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:4
666#: ../gtksourceview/language-specs/forth.lang.h:3
667#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:3
668#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:3
669#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:3
670#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:2
671#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:4
672#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:4
673#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:5
674#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:5
675#: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:2
676#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:5
677#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:2
678#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:2
679#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:3
680#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:2
681#: ../gtksourceview/language-specs/vala.lang.h:3
682#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:3
683msgid "Data Type"
684msgstr "Тип на данната"
685
686#. A decimal number: 1234
687#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:6
688#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:7
689#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:6
690#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:19
691#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:6
692#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:6
693#: ../gtksourceview/language-specs/erlang.lang.h:6
694#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:6
695#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:6
696#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:4
697#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:7
698#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:7
699#: ../gtksourceview/language-specs/vala.lang.h:4
700msgid "Decimal number"
701msgstr "Десетично число"
702
703#. map to nothing
704#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:7
705#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:9
706#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:8
707#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:9
708#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:5
709#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:7
710#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:3
711#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:8
712#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:7
713#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:8
714#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:8
715#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:2
716msgid "Escaped Character"
717msgstr "Екраниран знак"
718
719#. keywords: "if", "for", "while", etc.
720#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:8
721#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:7
722#: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:2
723#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:7
724#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:13
725#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:4
726#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:10
727#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:8
728#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:36
729#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:10
730#: ../gtksourceview/language-specs/dosbatch.lang.h:4
731#: ../gtksourceview/language-specs/dot.lang.h:5
732#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:12
733#: ../gtksourceview/language-specs/erlang.lang.h:9
734#: ../gtksourceview/language-specs/forth.lang.h:7
735#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:7
736#: ../gtksourceview/language-specs/gap.lang.h:6
737#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:7
738#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:9
739#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:4
740#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:7
741#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:11
742#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:10
743#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:5
744#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:10
745#: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:3
746#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:10
747#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:3
748#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:7
749#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:4
750#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:9
751#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:13
752#: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:3
753#: ../gtksourceview/language-specs/prolog.lang.h:3
754#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:11
755#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:6
756#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:12
757#: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:4
758#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:5
759#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:6
760#: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:1
761#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:6
762#: ../gtksourceview/language-specs/vala.lang.h:7
763#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:4
764#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:6
765#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:5
766msgid "Keyword"
767msgstr "Ключова дума"
768
769#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:9
770#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:10
771#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:15
772#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:12
773#: ../gtksourceview/language-specs/forth.lang.h:9
774#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:11
775#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:5
776#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:14
777#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:6
778#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:5
779msgid "Preprocessor"
780msgstr "Предпроцесор"
781
782#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:10
783#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:13
784#: ../gtksourceview/language-specs/vala.lang.h:9
785#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:7
786msgid "Real number"
787msgstr "Реално число"
788
789#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:11
790#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:11
791#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:13
792#: ../gtksourceview/language-specs/chdr.lang.h:2
793#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:16
794#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:5
795#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:14
796#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:13
797#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:14
798#: ../gtksourceview/language-specs/erlang.lang.h:11
799#: ../gtksourceview/language-specs/forth.lang.h:10
800#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:8
801#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:12
802#: ../gtksourceview/language-specs/haskell-literate.lang.h:2
803#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:6
804#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:15
805#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:4
806#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:15
807#: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:5
808#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:16
809#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:7
810#: ../gtksourceview/language-specs/prolog.lang.h:7
811#: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:6
812#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:9
813#: ../gtksourceview/language-specs/vala.lang.h:10
814#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:6
815#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:7
816#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:8
817msgid "Sources"
818msgstr "Изходен код"
819
820#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:12
821#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:17
822#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:16
823msgid "Storage Class"
824msgstr "Клас за съхранение"
825
826#. A string constant: "this is a string"
827#: ../gtksourceview/language-specs/ada.lang.h:13
828#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:13
829#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:15
830#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:18
831#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:15
832#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:13
833#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:57
834#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:15
835#: ../gtksourceview/language-specs/dosbatch.lang.h:6
836#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:15
837#: ../gtksourceview/language-specs/erlang.lang.h:12
838#: ../gtksourceview/language-specs/forth.lang.h:11
839#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:9
840#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:13
841#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:7
842#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:9
843#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:17
844#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:15
845#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:10
846#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:16
847#: ../gtksourceview/language-specs/nsis.lang.h:5
848#: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:6
849#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:17
850#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:7
851#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:11
852#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:8
853#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:19
854#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:19
855#: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:8
856#: ../gtksourceview/language-specs/prolog.lang.h:8
857#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:17
858#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:21
859#: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:7
860#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:9
861#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:10
862#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:10
863#: ../gtksourceview/language-specs/vala.lang.h:11
864#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:8
865#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:9
866msgid "String"
867msgstr "Низ"
868
869#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:1
870msgid "ASP"
871msgstr "ASP"
872
873#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:2
874msgid "ASP Object"
875msgstr "Обект на ASP"
876
877#. A function name (also: methods for classes)
878#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:6
879#: ../gtksourceview/language-specs/changelog.lang.h:6
880#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:7
881#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:32
882#: ../gtksourceview/language-specs/gap.lang.h:4
883#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:3
884#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:7
885#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:4
886#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:6
887#: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:3
888#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:3
889#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:5
890msgid "Function"
891msgstr "Функция"
892
893#. A generic number constant
894#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:8
895#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:11
896#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:40
897#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:10
898#: ../gtksourceview/language-specs/forth.lang.h:8
899#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:13
900#: ../gtksourceview/language-specs/prolog.lang.h:4
901#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:6
902msgid "Number"
903msgstr "Число"
904
905#. Operators: "+", "*", etc.
906#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:9
907#: ../gtksourceview/language-specs/cmake.lang.h:6
908#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:42
909#: ../gtksourceview/language-specs/erlang.lang.h:10
910#: ../gtksourceview/language-specs/nsis.lang.h:3
911#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:11
912#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:16
913#: ../gtksourceview/language-specs/prolog.lang.h:5
914msgid "Operator"
915msgstr "Оператор"
916
917#. A special constant like NULL in C or null in Java
918#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:12
919#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:53
920#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:7
921msgid "Special constant"
922msgstr "Специална константа"
923
924#: ../gtksourceview/language-specs/asp.lang.h:14
925msgid "VBScript and ADO constants"
926msgstr "Константи на VBScript и ADO"
927
928#: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:1
929#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:3
930#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:1
931#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:4
932msgid "Builtin Function"
933msgstr "Вградена функция"
934
935#: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:3
936msgid "Pattern"
937msgstr "Шаблон"
938
939#: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:4
940#: ../gtksourceview/language-specs/dosbatch.lang.h:5
941#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:14
942#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:9
943#: ../gtksourceview/language-specs/m4.lang.h:3
944#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:18
945#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:18
946#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:15
947#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:19
948#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:7
949#: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:2
950msgid "Scripts"
951msgstr "Скриптове"
952
953#: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:5
954#: ../gtksourceview/language-specs/cmake.lang.h:8
955#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:15
956#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:10
957#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:8
958#: ../gtksourceview/language-specs/nsis.lang.h:6
959#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:21
960#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:20
961#: ../gtksourceview/language-specs/pkgconfig.lang.h:3
962#: ../gtksourceview/language-specs/prolog.lang.h:9
963#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:23
964#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:11
965#: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:4
966msgid "Variable"
967msgstr "Променлива"
968
969#: ../gtksourceview/language-specs/awk.lang.h:6
970msgid "awk"
971msgstr "awk"
972
973#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:1
974msgid "Boo"
975msgstr "Boo"
976
977#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:2
978#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:2
979#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:2
980#: ../gtksourceview/language-specs/libtool.lang.h:1
981#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:2
982#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:2
983#: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:1
984msgid "Boolean"
985msgstr "Булева стойност"
986
987#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:6
988msgid "Definition"
989msgstr "Дефиниция"
990
991#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:8
992#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:13
993msgid "Multiline string"
994msgstr "Низ на няколко реда"
995
996#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:9
997#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:10
998#: ../gtksourceview/language-specs/xslt.lang.h:3
999msgid "Namespace"
1000msgstr "Пространство на имена"
1001
1002#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:10
1003#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:11
1004#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:11
1005#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:12
1006#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:11
1007#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:12
1008#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:14
1009#: ../gtksourceview/language-specs/vala.lang.h:8
1010msgid "Null Value"
1011msgstr "Стойност null"
1012
1013#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:12
1014#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:17
1015#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:17
1016msgid "Regular Expression"
1017msgstr "Регулярен израз"
1018
1019#: ../gtksourceview/language-specs/boo.lang.h:14
1020#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:16
1021#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:20
1022msgid "Special Variable"
1023msgstr "Специална променлива"
1024
1025#: ../gtksourceview/language-specs/changelog.lang.h:1
1026msgid "Bullet"
1027msgstr "Водач"
1028
1029#: ../gtksourceview/language-specs/changelog.lang.h:2
1030msgid "ChangeLog"
1031msgstr "Дневник на промените"
1032
1033#: ../gtksourceview/language-specs/changelog.lang.h:3
1034#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:3
1035msgid "Date"
1036msgstr "Дата"
1037
1038#: ../gtksourceview/language-specs/changelog.lang.h:4
1039msgid "E-mail address"
1040msgstr "Адрес на е-поща"
1041
1042#: ../gtksourceview/language-specs/changelog.lang.h:5
1043msgid "File"
1044msgstr "Файл"
1045
1046#: ../gtksourceview/language-specs/changelog.lang.h:7
1047msgid "Name"
1048msgstr "Име"
1049
1050#: ../gtksourceview/language-specs/changelog.lang.h:9
1051msgid "Release"
1052msgstr "Версия"
1053
1054#: ../gtksourceview/language-specs/chdr.lang.h:1
1055msgid "C/C++/ObjC Header"
1056msgstr "Заглавен файл на C/C++/ObjC"
1057
1058#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:2
1059msgid "C"
1060msgstr "C"
1061
1062#. A character constant: 'c'
1063#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:3
1064#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:3
1065#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:9
1066#: ../gtksourceview/language-specs/gap.lang.h:1
1067#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:1
1068#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:2
1069#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:3
1070#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:3
1071msgid "Character"
1072msgstr "Знак"
1073
1074#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:5
1075#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:2
1076#: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:1
1077msgid "Common Defines"
1078msgstr "Общи дефиниции"
1079
1080#. Any erroneous construct
1081#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:8
1082#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:7
1083#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:6
1084#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:28
1085#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:7
1086#: ../gtksourceview/language-specs/dot.lang.h:3
1087#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:5
1088#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:6
1089#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:6
1090#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:7
1091#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:7
1092#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:4
1093#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:5
1094#: ../gtksourceview/language-specs/prolog.lang.h:2
1095#: ../gtksourceview/language-specs/vala.lang.h:5
1096#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:4
1097#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:8
1098msgid "Error"
1099msgstr "Грешка"
1100
1101#. A floating point constant: 2.3e10
1102#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:10
1103#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:30
1104#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:8
1105#: ../gtksourceview/language-specs/erlang.lang.h:8
1106#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:8
1107#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:8
1108#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:9
1109#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:4
1110#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:9
1111msgid "Floating point number"
1112msgstr "Число с плаващата запетая"
1113
1114#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:11
1115#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:9
1116#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:9
1117#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:11
1118#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:9
1119#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:11
1120#: ../gtksourceview/language-specs/vala.lang.h:6
1121msgid "Hexadecimal number"
1122msgstr "Шестнадесетично число"
1123
1124#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:12
1125msgid "Included File"
1126msgstr "Включен файл"
1127
1128#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:14
1129#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:12
1130#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:13
1131#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:15
1132msgid "Octal number"
1133msgstr "Осмично число"
1134
1135#: ../gtksourceview/language-specs/c.lang.h:19
1136msgid "printf Conversion"
1137msgstr "Преобразуване на printf"
1138
1139#: ../gtksourceview/language-specs/classic.xml.h:1
1140msgid "Classic"
1141msgstr "Класическа"
1142
1143#: ../gtksourceview/language-specs/classic.xml.h:2
1144msgid "Classic color scheme"
1145msgstr "Класическа цветова схема"
1146
1147#: ../gtksourceview/language-specs/cmake.lang.h:1
1148msgid "Builtin Command"
1149msgstr "Вградена команда"
1150
1151#: ../gtksourceview/language-specs/cmake.lang.h:2
1152msgid "Builtin Variable"
1153msgstr "Вградена променлива"
1154
1155#: ../gtksourceview/language-specs/cmake.lang.h:3
1156msgid "CMake"
1157msgstr "CMake"
1158
1159#. Any constant
1160#: ../gtksourceview/language-specs/cmake.lang.h:4
1161#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:15
1162#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:1
1163#: ../gtksourceview/language-specs/libtool.lang.h:2
1164#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:6
1165msgid "Constant"
1166msgstr "Константа"
1167
1168#: ../gtksourceview/language-specs/cmake.lang.h:5
1169msgid "Control Keyword"
1170msgstr "Контролна ключова дума"
1171
1172#: ../gtksourceview/language-specs/cobalt.xml.h:1
1173msgid "Blue based color scheme"
1174msgstr "Синя цветова схема"
1175
1176#: ../gtksourceview/language-specs/cobalt.xml.h:2
1177msgid "Cobalt"
1178msgstr "Cobalt"
1179
1180#: ../gtksourceview/language-specs/cpp.lang.h:1
1181msgid "C++"
1182msgstr "C++"
1183
1184#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:2
1185msgid "C#"
1186msgstr "C#"
1187
1188#: ../gtksourceview/language-specs/csharp.lang.h:16
1189msgid "String Format"
1190msgstr "Формат на низ"
1191
1192#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:1
1193msgid "CSS"
1194msgstr "CSS"
1195
1196#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:2
1197msgid "Color"
1198msgstr "Цвят"
1199
1200#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:4
1201#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:4
1202#: ../gtksourceview/language-specs/gap.lang.h:3
1203#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:4
1204#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:4
1205#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:5
1206#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:4
1207#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:3
1208#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:3
1209msgid "Decimal"
1210msgstr "Десетично число"
1211
1212#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:5
1213msgid "Dimension"
1214msgstr "Размер"
1215
1216#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:9
1217msgid "Known Property Value"
1218msgstr "Стойност на познато свойство"
1219
1220#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:11
1221msgid "Others 2"
1222msgstr "Други 2"
1223
1224#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:12
1225msgid "Others 3"
1226msgstr "Други 3"
1227
1228#: ../gtksourceview/language-specs/css.lang.h:14
1229msgid "at-rules"
1230msgstr "Правила „@“"
1231
1232#. A base-N number: 0xFFFF
1233#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:2
1234#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:1
1235#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:2
1236msgid "Base-N number"
1237msgstr "Цяло число в основа N"
1238
1239#. A builtin name: like __import__, abs in Python
1240#. (see http://docs.python.org/lib/built-in-funcs.html)
1241#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:7
1242msgid "Built-in identifier"
1243msgstr "Вграден идентификатор"
1244
1245#. A complex number
1246#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:13
1247#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:6
1248msgid "Complex number"
1249msgstr "Комплексно число"
1250
1251#. A primitive data type: int, long, char, etc.
1252#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:17
1253msgid "Data type"
1254msgstr "Тип на данна"
1255
1256#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:20
1257msgid "Defaults"
1258msgstr "Стандартни стойности"
1259
1260#. A special comment containing documentation like in javadoc or
1261#. gtk-doc
1262#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:23
1263msgid "Documentation comment"
1264msgstr "Документиращ коментар"
1265
1266#. This style doesn't map to anything since it must be used as an additional
1267#. style for text which is already styled as a "doc-comment"
1268#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:26
1269msgid "Documentation comment element"
1270msgstr "Елемент от документиращ коментар"
1271
1272#. Any variable name
1273#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:34
1274#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:12
1275msgid "Identifier"
1276msgstr "Идентификатор"
1277
1278#. Anything that needs extra attention; mostly the keywords TODO, FIXME and XXX
1279#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:38
1280msgid "Note (FIXME, TODO, XXX, etc.)"
1281msgstr "Бележка (FIXME, TODO, XXX, и т.н.)"
1282
1283#. This one is for '#include <foo.h>' and "#pragma blah", or 'use foobar', etc..
1284#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:44
1285msgid "Preprocessor directive"
1286msgstr "Директива на предпроцесора"
1287
1288#. Reserved keywords: like "const" and "goto" in Java
1289#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:46
1290msgid "Reserved keyword"
1291msgstr "Запазена ключова дума"
1292
1293#. A shebang: #!/bin/sh
1294#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:48
1295#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:8
1296msgid "Shebang"
1297msgstr "Решетка с удивителна"
1298
1299#. This style doesn't map to anything since it must be used as an additional
1300#. style for text which is already styled as a "string"
1301#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:51
1302msgid "Special character (inside a string)"
1303msgstr "Специален знак (в низ)"
1304
1305#. Any statement
1306#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:55
1307msgid "Statement"
1308msgstr "Израз без стойност"
1309
1310#. Text that stands out, HTML links, e-mail addresses, etc.
1311#: ../gtksourceview/language-specs/def.lang.h:59
1312msgid "Underlined"
1313msgstr "Подчертано"
1314
1315#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:1
1316msgid ".desktop"
1317msgstr ".desktop"
1318
1319#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:3
1320msgid "Category"
1321msgstr "Категория"
1322
1323#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:4
1324msgid "Encoding"
1325msgstr "Кодиране"
1326
1327#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:5
1328msgid "Exec parameter"
1329msgstr "Параметър при изпълнение"
1330
1331#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:6
1332msgid "Group"
1333msgstr "Група"
1334
1335#. Translators: "Key" here means key value, that is the left hand
1336#. side in a myoption=something line in a .desktop file
1337#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:9
1338msgid "Key"
1339msgstr "Ключ"
1340
1341#: ../gtksourceview/language-specs/desktop.lang.h:12
1342msgid "Translation"
1343msgstr "Превод"
1344
1345#: ../gtksourceview/language-specs/diff.lang.h:1
1346msgid "Added line"
1347msgstr "Добавен ред"
1348
1349#. Others 3
1350#: ../gtksourceview/language-specs/diff.lang.h:3
1351msgid "Changed line"
1352msgstr "Променен ред"
1353
1354#: ../gtksourceview/language-specs/diff.lang.h:4
1355msgid "Diff"
1356msgstr "Разлики"
1357
1358#. Keyword
1359#: ../gtksourceview/language-specs/diff.lang.h:6
1360msgid "Ignore"
1361msgstr "Игнориране"
1362
1363#. String
1364#: ../gtksourceview/language-specs/diff.lang.h:8
1365#: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:4
1366msgid "Location"
1367msgstr "Местоположение"
1368
1369#. Others 2
1370#: ../gtksourceview/language-specs/diff.lang.h:11
1371msgid "Removed line"
1372msgstr "Премахнат ред"
1373
1374#. Preprocessor
1375#: ../gtksourceview/language-specs/diff.lang.h:13
1376msgid "Special case"
1377msgstr "Специален случай"
1378
1379#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:1
1380#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:1
1381msgid "Binary number"
1382msgstr "Двоично число"
1383
1384#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:4
1385msgid "D"
1386msgstr "D"
1387
1388#: ../gtksourceview/language-specs/d.lang.h:14
1389msgid "Special Token"
1390msgstr "Специална лексема"
1391
1392#: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:1
1393msgid "Docbook"
1394msgstr "DocBook"
1395
1396#: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:2
1397msgid "Formatting Elements"
1398msgstr "Форматиращи елементи"
1399
1400#: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:3
1401msgid "GUI Elements"
1402msgstr "Елементи на ГПИ"
1403
1404#: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:4
1405msgid "Header Elements"
1406msgstr "Заглавни елементи"
1407
1408#: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:5
1409#: ../gtksourceview/language-specs/dtd.lang.h:2
1410#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:6
1411#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:14
1412#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:7
1413#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:6
1414#: ../gtksourceview/language-specs/mallard.lang.h:4
1415#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:6
1416#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:8
1417#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:9
1418#: ../gtksourceview/language-specs/xslt.lang.h:2
1419msgid "Markup"
1420msgstr "Маркиране"
1421
1422#: ../gtksourceview/language-specs/docbook.lang.h:6
1423msgid "Structural Elements"
1424msgstr "Структурни елементи"
1425
1426#: ../gtksourceview/language-specs/dosbatch.lang.h:1
1427#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:1
1428msgid "Command"
1429msgstr "Команда"
1430
1431#: ../gtksourceview/language-specs/dosbatch.lang.h:3
1432msgid "Dos Batch"
1433msgstr "Пакетен файл на DOS"
1434
1435#: ../gtksourceview/language-specs/dot.lang.h:1
1436#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:1
1437msgid "Attribute name"
1438msgstr "Име на атрибут"
1439
1440#: ../gtksourceview/language-specs/dot.lang.h:4
1441msgid "Graphviz Dot"
1442msgstr "Graphviz Dot"
1443
1444#: ../gtksourceview/language-specs/dpatch.lang.h:1
1445msgid "DPatch"
1446msgstr "DPatch"
1447
1448#: ../gtksourceview/language-specs/dpatch.lang.h:3
1449msgid "patch-start"
1450msgstr "начало на кръпка"
1451
1452#: ../gtksourceview/language-specs/dtd.lang.h:1
1453#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:4
1454msgid "DTD"
1455msgstr "DTD"
1456
1457#: ../gtksourceview/language-specs/dtd.lang.h:3
1458msgid "decl"
1459msgstr "декларация"
1460
1461#: ../gtksourceview/language-specs/dtd.lang.h:4
1462msgid "entity"
1463msgstr "заместваща последователност"
1464
1465#: ../gtksourceview/language-specs/dtd.lang.h:5
1466msgid "error"
1467msgstr "грешка"
1468
1469#: ../gtksourceview/language-specs/dtd.lang.h:6
1470msgid "quoted-value"
1471msgstr "цитирана стойност"
1472
1473#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:1
1474msgid "Assertion"
1475msgstr "Предположение"
1476
1477#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:2
1478msgid "Boolean Value"
1479msgstr "Булева стойност"
1480
1481#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:5
1482msgid "Debug"
1483msgstr "Изчистване на грешки"
1484
1485#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:7
1486msgid "Design by Contract"
1487msgstr "Договор на програмата"
1488
1489#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:8
1490msgid "Eiffel"
1491msgstr "Eiffel"
1492
1493#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:10
1494msgid "Exception Handling"
1495msgstr "Обработка на изключения"
1496
1497#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:13
1498#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:16
1499msgid "Predefined Variable"
1500msgstr "Предефинирана променлива"
1501
1502#: ../gtksourceview/language-specs/eiffel.lang.h:16
1503msgid "Void Value"
1504msgstr "Стойност void"
1505
1506#: ../gtksourceview/language-specs/erlang.lang.h:1
1507msgid "Atom"
1508msgstr "Атом"
1509
1510#: ../gtksourceview/language-specs/erlang.lang.h:2
1511#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:1
1512#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:1
1513#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:1
1514#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:1
1515msgid "Base-N Integer"
1516msgstr "Цяло число в основа N"
1517
1518#: ../gtksourceview/language-specs/erlang.lang.h:3
1519#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:4
1520msgid "Builtin"
1521msgstr "Вграден обект"
1522
1523#: ../gtksourceview/language-specs/erlang.lang.h:5
1524#: ../gtksourceview/language-specs/forth.lang.h:2
1525#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:3
1526msgid "Compiler Directive"
1527msgstr "Директива към компилатора"
1528
1529#: ../gtksourceview/language-specs/erlang.lang.h:7
1530msgid "Erlang"
1531msgstr "Erlang"
1532
1533#: ../gtksourceview/language-specs/forth.lang.h:4
1534msgid "Debug Code"
1535msgstr "Код за изчистване на грешки"
1536
1537#: ../gtksourceview/language-specs/forth.lang.h:5
1538msgid "Error Text"
1539msgstr "Текст на грешка"
1540
1541#: ../gtksourceview/language-specs/forth.lang.h:6
1542msgid "Forth"
1543msgstr "Forth"
1544
1545#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:1
1546msgid "BOZ Literal"
1547msgstr "Литерал „BOZ“"
1548
1549#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:5
1550#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:6
1551#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:5
1552#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:4
1553msgid "Floating Point"
1554msgstr "Плаваща запетая"
1555
1556#: ../gtksourceview/language-specs/fortran.lang.h:6
1557msgid "Fortran 95"
1558msgstr "Fortran 95"
1559
1560#: ../gtksourceview/language-specs/gap.lang.h:5
1561msgid "GAP"
1562msgstr "GAP"
1563
1564#: ../gtksourceview/language-specs/gap.lang.h:7
1565#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:10
1566#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:9
1567msgid "Scientific"
1568msgstr "Научно представяне"
1569
1570#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:2
1571msgid "Deprecated"
1572msgstr "Изоставено"
1573
1574#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:4
1575msgid "Function Name"
1576msgstr "Име на функция"
1577
1578#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:5
1579msgid "Inline Documentation Section"
1580msgstr "Вмъкнат раздел с документация"
1581
1582#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:7
1583msgid "Parameter"
1584msgstr "Параметър"
1585
1586#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:8
1587msgid "Property Name"
1588msgstr "Име на свойство"
1589
1590#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:9
1591msgid "Return"
1592msgstr "Връщана стойност"
1593
1594#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:10
1595msgid "Signal Name"
1596msgstr "Име на сигнал"
1597
1598#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:11
1599msgid "Since"
1600msgstr "От"
1601
1602#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:12
1603#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:8
1604#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:10
1605msgid "Type"
1606msgstr "Тип"
1607
1608#: ../gtksourceview/language-specs/gtk-doc.lang.h:13
1609msgid "gtk-doc"
1610msgstr "gtk-doc"
1611
1612#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:5
1613msgid "GtkRC"
1614msgstr "GtkRC"
1615
1616#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:6
1617msgid "Include directive"
1618msgstr "Директива за включване"
1619
1620#: ../gtksourceview/language-specs/gtkrc.lang.h:10
1621msgid "Widget State"
1622msgstr "Състояние на графичния обект"
1623
1624#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:1
1625#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:1
1626msgid "Anchor"
1627msgstr "Котва"
1628
1629#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:2
1630msgid "Code Block"
1631msgstr "Блок с код"
1632
1633#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:3
1634msgid "Definition list"
1635msgstr "Списък с дефиниции"
1636
1637#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:4
1638msgid "Emphasis"
1639msgstr "Наблягане"
1640
1641#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:5
1642msgid "Enumerated list"
1643msgstr "Изброен списък"
1644
1645#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:6
1646msgid "Escape"
1647msgstr "Екраниране"
1648
1649#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:7
1650msgid "Haddock"
1651msgstr "Haddock"
1652
1653#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:8
1654msgid "Haddock Directive"
1655msgstr "Директива за Haddock"
1656
1657#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:9
1658msgid "Header Property"
1659msgstr "Атрибут на заглавната част"
1660
1661#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:10
1662msgid "Hyperlinked Identifier"
1663msgstr "Идентификатор с хипервръзка"
1664
1665#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:11
1666msgid "Hyperlinked Module Name"
1667msgstr "Име на модул с хипервръзка"
1668
1669#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:12
1670msgid "Inline Haddock Section"
1671msgstr "Вмъкнат раздел на Haddock"
1672
1673#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:13
1674msgid "Itemized list"
1675msgstr "Поточков списък"
1676
1677#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:15
1678msgid "Monospace"
1679msgstr "Равноширок"
1680
1681#: ../gtksourceview/language-specs/haddock.lang.h:16
1682msgid "URL"
1683msgstr "Адрес"
1684
1685#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:6
1686msgid "Float"
1687msgstr "Число с плаваща запетая"
1688
1689#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:7
1690msgid "Haskell"
1691msgstr "Haskell"
1692
1693#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:8
1694msgid "Hex"
1695msgstr "Hex"
1696
1697#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:10
1698msgid "Octal"
1699msgstr "Осмично"
1700
1701#: ../gtksourceview/language-specs/haskell.lang.h:14
1702#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:22
1703msgid "Symbol"
1704msgstr "Символ"
1705
1706#: ../gtksourceview/language-specs/haskell-literate.lang.h:1
1707msgid "Literate Haskell"
1708msgstr "Literate Haskell"
1709
1710#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:1
1711msgid "Attribute Name"
1712msgstr "Име на атрибут"
1713
1714#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:2
1715msgid "Attribute Value"
1716msgstr "Стойност на атрибут"
1717
1718#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:6
1719msgid "HTML"
1720msgstr "HTML"
1721
1722#: ../gtksourceview/language-specs/html.lang.h:8
1723#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:12
1724msgid "Tag"
1725msgstr "Етикет"
1726
1727#: ../gtksourceview/language-specs/idl.lang.h:3
1728msgid "IDL"
1729msgstr "IDL"
1730
1731#: ../gtksourceview/language-specs/ini.lang.h:1
1732msgid ".ini"
1733msgstr ".ini"
1734
1735#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:5
1736msgid "Declaration"
1737msgstr "Декларация"
1738
1739#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:8
1740msgid "External"
1741msgstr "Пакети и имена"
1742
1743#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:9
1744#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:8
1745msgid "Future Reserved Keywords"
1746msgstr "Бъдещи запазени думи"
1747
1748#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:10
1749msgid "Java"
1750msgstr "Java"
1751
1752#: ../gtksourceview/language-specs/java.lang.h:14
1753msgid "Scope Declaration"
1754msgstr "Декларация на обхват"
1755
1756#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:3
1757msgid "Constructors"
1758msgstr "Конструктори"
1759
1760#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:9
1761msgid "Javascript"
1762msgstr "JavaScript"
1763
1764#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:12
1765msgid "Object"
1766msgstr "Обект"
1767
1768#: ../gtksourceview/language-specs/javascript.lang.h:13
1769msgid "Properties"
1770msgstr "Свойства"
1771
1772#: ../gtksourceview/language-specs/kate.xml.h:1
1773msgid "Color scheme used in the Kate text editor"
1774msgstr "Цветова схема използвана в текстовия редактор Kate"
1775
1776#: ../gtksourceview/language-specs/kate.xml.h:2
1777msgid "Kate"
1778msgstr "Kate"
1779
1780#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:3
1781#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:5
1782msgid "Include"
1783msgstr "Включване"
1784
1785#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:4
1786msgid "Inline Math Mode"
1787msgstr "Вмъкнат математически режим"
1788
1789#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:5
1790msgid "LaTeX"
1791msgstr "LaTeX"
1792
1793#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:7
1794msgid "Math Mode"
1795msgstr "Математически режим"
1796
1797#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:8
1798#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:16
1799msgid "Verbatim"
1800msgstr "Дословно"
1801
1802#: ../gtksourceview/language-specs/latex.lang.h:9
1803msgid "math-bound"
1804msgstr "Режим свързан с математическия"
1805
1806#: ../gtksourceview/language-specs/libtool.lang.h:4
1807msgid "libtool"
1808msgstr "libtool"
1809
1810#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:6
1811msgid "Lua"
1812msgstr "Lua"
1813
1814#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:7
1815#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:14
1816msgid "Nil Constant"
1817msgstr "Константата nil"
1818
1819#: ../gtksourceview/language-specs/lua.lang.h:8
1820msgid "Reserved Identifier"
1821msgstr "Запазен идентификатор"
1822
1823#: ../gtksourceview/language-specs/m4.lang.h:1
1824msgid "Autoconf Macro"
1825msgstr "Макрос на autoconf"
1826
1827#: ../gtksourceview/language-specs/m4.lang.h:2
1828msgid "Obsolete Autoconf Macro"
1829msgstr "Изоставен макрос на autoconf"
1830
1831#: ../gtksourceview/language-specs/m4.lang.h:4
1832msgid "m4"
1833msgstr "m4"
1834
1835#: ../gtksourceview/language-specs/m4.lang.h:5
1836msgid "m4 Macro"
1837msgstr "Макрос на m4"
1838
1839#: ../gtksourceview/language-specs/m4.lang.h:6
1840msgid "m4-comment"
1841msgstr "Коментар на m4"
1842
1843#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:1
1844msgid "Assignment Left Hand Side"
1845msgstr "Лява страна на присвояване"
1846
1847#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:2
1848msgid "Assignment Right Hand Side"
1849msgstr "Дясна страна на присвояване"
1850
1851#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:3
1852msgid "Makefile"
1853msgstr "Makefile"
1854
1855#. Translators: Trailing Tabs refers to tabulation characters present at
1856#. the end of the line
1857#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:7
1858msgid "Trailing Tab"
1859msgstr "Краен табулатор"
1860
1861#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:9
1862msgid "command"
1863msgstr "команда"
1864
1865#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:10
1866msgid "function"
1867msgstr "функция"
1868
1869#. FIXME make it better names, and make them translatable
1870#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:11
1871#: ../gtksourceview/language-specs/yacc.lang.h:4
1872msgid "keyword"
1873msgstr "ключова дума"
1874
1875#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:12
1876msgid "prereq"
1877msgstr "изискано"
1878
1879#: ../gtksourceview/language-specs/makefile.lang.h:13
1880msgid "targets"
1881msgstr "цели"
1882
1883#: ../gtksourceview/language-specs/mallard.lang.h:1
1884msgid "Block Elements"
1885msgstr "Блокови елементи"
1886
1887#: ../gtksourceview/language-specs/mallard.lang.h:2
1888msgid "Inline Elements"
1889msgstr "Вмъкнати елементи"
1890
1891#: ../gtksourceview/language-specs/mallard.lang.h:3
1892msgid "Mallard"
1893msgstr "Mallard"
1894
1895#: ../gtksourceview/language-specs/mallard.lang.h:5
1896msgid "Page Elements"
1897msgstr "Елементи към страницата"
1898
1899#: ../gtksourceview/language-specs/mallard.lang.h:6
1900msgid "Section Elements"
1901msgstr "Елементи към раздела"
1902
1903#: ../gtksourceview/language-specs/msil.lang.h:1
1904msgid "MSIL"
1905msgstr "MSIL"
1906
1907#: ../gtksourceview/language-specs/nemerle.lang.h:11
1908msgid "Nemerle"
1909msgstr "Nemerle"
1910
1911#: ../gtksourceview/language-specs/nsis.lang.h:2
1912msgid "NSIS"
1913msgstr "NSIS"
1914
1915#: ../gtksourceview/language-specs/objc.lang.h:4
1916msgid "Objective-C"
1917msgstr "Objective-C"
1918
1919#: ../gtksourceview/language-specs/oblivion.xml.h:1
1920msgid "Dark color scheme using the Tango color palette"
1921msgstr "Тъмна цветова схема базирана на Tango"
1922
1923#: ../gtksourceview/language-specs/oblivion.xml.h:2
1924msgid "Oblivion"
1925msgstr "Oblivion"
1926
1927#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:3
1928msgid "Builtin-function keyword"
1929msgstr "Ключова дума за вградена функция"
1930
1931#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:9
1932msgid "Floating Point number"
1933msgstr "Число с плаващата запетая"
1934
1935#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:11
1936msgid "Labeled argument"
1937msgstr "Аргумент с етикет"
1938
1939#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:12
1940msgid "Module Path"
1941msgstr "Път за модул"
1942
1943#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:13
1944msgid "Objective Caml"
1945msgstr "Objective Caml"
1946
1947#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:14
1948msgid "Ocamldoc Comments"
1949msgstr "Коментар на Ocamldoc"
1950
1951#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:15
1952msgid "Polymorphic Variant"
1953msgstr "Полиморфен вариант"
1954
1955#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:18
1956msgid "Type Variable"
1957msgstr "Променлива за тип"
1958
1959#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:19
1960msgid "Type, module or object keyword"
1961msgstr "Ключови думи за тип, модул или обект"
1962
1963#: ../gtksourceview/language-specs/ocaml.lang.h:20
1964msgid "Variant Constructor"
1965msgstr "Конструктор на варианти"
1966
1967#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:4
1968msgid "OCL"
1969msgstr "OCL"
1970
1971#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:5
1972msgid "Operation operator"
1973msgstr "Оператор за операция"
1974
1975#: ../gtksourceview/language-specs/ocl.lang.h:8
1976msgid "Type Operators"
1977msgstr "Оператори за типове"
1978
1979#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:8
1980msgid "Octave"
1981msgstr "Octave"
1982
1983#: ../gtksourceview/language-specs/octave.lang.h:9
1984msgid "Reserved Constant"
1985msgstr "Запазена константа"
1986
1987#: ../gtksourceview/language-specs/pascal.lang.h:5
1988msgid "Pascal"
1989msgstr "Pascal"
1990
1991#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:3
1992msgid "Control"
1993msgstr "Контролираща дума"
1994
1995#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:5
1996msgid "File Descriptor"
1997msgstr "Файлов дескриптор"
1998
1999#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:6
2000#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:9
2001#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:10
2002msgid "Heredoc"
2003msgstr "Документ Heredoc"
2004
2005#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:7
2006#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:10
2007#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:11
2008#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:4
2009msgid "Heredoc Bound"
2010msgstr "Режим свързан с Heredock"
2011
2012#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:8
2013msgid "Include Statement"
2014msgstr "Израз за включване"
2015
2016#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:10
2017msgid "Line Directive"
2018msgstr "Директива за ред"
2019
2020#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:12
2021msgid "POD"
2022msgstr "POD"
2023
2024#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:13
2025msgid "POD Escape"
2026msgstr "Екраниране на POD"
2027
2028#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:14
2029msgid "POD heading"
2030msgstr "Заглавна част на POD"
2031
2032#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:15
2033msgid "POD keyword"
2034msgstr "Ключова дума на POD"
2035
2036#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:16
2037msgid "Perl"
2038msgstr "Perl"
2039
2040#: ../gtksourceview/language-specs/perl.lang.h:20
2041msgid "System Command"
2042msgstr "Системна команда"
2043
2044#: ../gtksourceview/language-specs/php.lang.h:17
2045msgid "PHP"
2046msgstr "PHP"
2047
2048#: ../gtksourceview/language-specs/pkgconfig.lang.h:2
2049msgid "Package Info"
2050msgstr "Информация за пакет"
2051
2052#: ../gtksourceview/language-specs/pkgconfig.lang.h:4
2053msgid "pkg-config"
2054msgstr "pkg-config"
2055
2056#: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:2
2057msgid "Fuzzy"
2058msgstr "Неточно"
2059
2060#. FIXME make it some nice name and mark it translatable
2061#: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:7
2062msgid "Special"
2063msgstr "специален случай"
2064
2065#: ../gtksourceview/language-specs/po.lang.h:9
2066msgid "gettext translation"
2067msgstr "Превод на gettext"
2068
2069#: ../gtksourceview/language-specs/prolog.lang.h:6
2070msgid "Prolog"
2071msgstr "Prolog"
2072
2073#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:3
2074msgid "Builtin Constant"
2075msgstr "Вградена константа"
2076
2077#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:5
2078msgid "Builtin Object"
2079msgstr "Вграден обект"
2080
2081#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:10
2082msgid "Format"
2083msgstr "Формат"
2084
2085#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:12
2086msgid "Module Handler"
2087msgstr "Функция за обработка на модул"
2088
2089#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:14
2090msgid "Python"
2091msgstr "Python"
2092
2093#: ../gtksourceview/language-specs/python.lang.h:18
2094msgid "string-conversion"
2095msgstr "преобразуване на низ"
2096
2097#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:1
2098msgid "Assignment Operator"
2099msgstr "Оператор за присвояване"
2100
2101#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:3
2102msgid "Delimiter"
2103msgstr "Разделител"
2104
2105#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:5
2106msgid "Integer Number"
2107msgstr "Цяло число"
2108
2109#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:7
2110msgid "R"
2111msgstr "R"
2112
2113#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:8
2114msgid "Reserved Class"
2115msgstr "Запазен клас"
2116
2117#: ../gtksourceview/language-specs/R.lang.h:10
2118msgid "Special Constant"
2119msgstr "Специална константа"
2120
2121#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:1
2122msgid "Command Macro"
2123msgstr "Макрос за команда"
2124
2125#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:2
2126msgid "Conditional Macro"
2127msgstr "Условен макрос"
2128
2129#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:4
2130msgid "Define"
2131msgstr "Дефиниция"
2132
2133#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:5
2134msgid "Directory Macro"
2135msgstr "Макрос за папка"
2136
2137#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:6
2138msgid "Email"
2139msgstr "Е-писмо"
2140
2141#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:7
2142msgid "Flow Conditional"
2143msgstr "Условен преход"
2144
2145#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:8
2146#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:4
2147msgid "Header"
2148msgstr "Заглавна част"
2149
2150#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:9
2151msgid "Other Macro"
2152msgstr "Друг макрос"
2153
2154#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:11
2155msgid "RPM Variable"
2156msgstr "Променлива за RPM"
2157
2158#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:12
2159msgid "RPM spec"
2160msgstr "Спецификация за RPM"
2161
2162#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:13
2163#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:9
2164msgid "Section"
2165msgstr "Раздел"
2166
2167#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:14
2168msgid "Spec Macro"
2169msgstr "Макрос на спецификацията"
2170
2171#: ../gtksourceview/language-specs/rpmspec.lang.h:15
2172msgid "Switch"
2173msgstr "Ключ"
2174
2175#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:1
2176msgid "Attribute Definition"
2177msgstr "Дефиниция на атрибут"
2178
2179#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:13
2180msgid "Module handler"
2181msgstr "Функция за обработка на модул"
2182
2183#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:15
2184msgid "Numeric literal"
2185msgstr "Литерал за число"
2186
2187#: ../gtksourceview/language-specs/ruby.lang.h:18
2188msgid "Ruby"
2189msgstr "Ruby"
2190
2191#: ../gtksourceview/language-specs/scheme.lang.h:5
2192msgid "Scheme"
2193msgstr "Scheme"
2194
2195#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:2
2196msgid "Common Commands"
2197msgstr "Обичайни команди"
2198
2199#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:10
2200msgid "Subshell"
2201msgstr "Под-обвивка"
2202
2203#. FIXME: need to sort out proper styles for variables
2204#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:13
2205msgid "Variable Definition"
2206msgstr "Дефиниция на променлива"
2207
2208#: ../gtksourceview/language-specs/sh.lang.h:14
2209msgid "sh"
2210msgstr "sh"
2211
2212#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:7
2213msgid "No idea what it is"
2214msgstr "Без идея какво е това"
2215
2216#: ../gtksourceview/language-specs/sql.lang.h:8
2217msgid "SQL"
2218msgstr "SQL"
2219
2220#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:7
2221msgid "Option"
2222msgstr "Опция"
2223
2224#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:8
2225msgid "Option Name"
2226msgstr "Име на опция"
2227
2228#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:10
2229msgid "Section 1"
2230msgstr "Раздел 1"
2231
2232#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:11
2233msgid "Section 2"
2234msgstr "Раздел 2"
2235
2236#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:12
2237msgid "Section 3"
2238msgstr "Раздел 3"
2239
2240#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:13
2241msgid "Section 4"
2242msgstr "Раздел 4"
2243
2244#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:14
2245msgid "Section 5"
2246msgstr "Раздел 5"
2247
2248#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:15
2249msgid "Text2Tags"
2250msgstr "Text2Tags"
2251
2252#: ../gtksourceview/language-specs/t2t.lang.h:17
2253msgid "Verbatim Block"
2254msgstr "Дословен блок"
2255
2256#: ../gtksourceview/language-specs/tango.xml.h:1
2257msgid "Color scheme using Tango color palette"
2258msgstr "Цветова схема базирана на Tango"
2259
2260#: ../gtksourceview/language-specs/tango.xml.h:2
2261msgid "Tango"
2262msgstr "Tango"
2263
2264#: ../gtksourceview/language-specs/tcl.lang.h:3
2265msgid "Tcl"
2266msgstr "Tcl"
2267
2268#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:3
2269msgid "File Attributes"
2270msgstr "Файлови атрибути"
2271
2272#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:4
2273msgid "Generated Content"
2274msgstr "Генерирано съдържание"
2275
2276#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:7
2277msgid "Macros"
2278msgstr "Макрос"
2279
2280#: ../gtksourceview/language-specs/texinfo.lang.h:11
2281msgid "Texinfo"
2282msgstr "Texinfo"
2283
2284#: ../gtksourceview/language-specs/vala.lang.h:12
2285msgid "Vala"
2286msgstr "Vala"
2287
2288#: ../gtksourceview/language-specs/vbnet.lang.h:9
2289msgid "VB.NET"
2290msgstr "VB.NET"
2291
2292#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:5
2293msgid "Gate"
2294msgstr "Логически елемент"
2295
2296#: ../gtksourceview/language-specs/verilog.lang.h:9
2297msgid "Verilog"
2298msgstr "Verilog"
2299
2300#: ../gtksourceview/language-specs/vhdl.lang.h:11
2301msgid "VHDL"
2302msgstr "VHDL"
2303
2304#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:2
2305msgid "Attribute value"
2306msgstr "Стойност на атрибут"
2307
2308#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:3
2309msgid "CDATA delimiter"
2310msgstr "Разделител за знакови данни"
2311
2312#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:5
2313msgid "DOCTYPE"
2314msgstr "Декларация на типа на документа"
2315
2316#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:6
2317msgid "Element name"
2318msgstr "Име на елемент"
2319
2320#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:7
2321msgid "Entity"
2322msgstr "Заместваща последователност"
2323
2324#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:11
2325msgid "Processing instruction"
2326msgstr "Инструкция за обработка"
2327
2328#: ../gtksourceview/language-specs/xml.lang.h:13
2329msgid "XML"
2330msgstr "XML"
2331
2332#: ../gtksourceview/language-specs/xslt.lang.h:1
2333msgid "Element"
2334msgstr "Елемент"
2335
2336#: ../gtksourceview/language-specs/xslt.lang.h:4
2337msgid "XSLT"
2338msgstr "XSLT"
2339
2340#: ../gtksourceview/language-specs/yacc.lang.h:2
2341msgid "Yacc"
2342msgstr "Yacc"
2343
2344#: ../gtksourceview/language-specs/yacc.lang.h:5
2345msgid "rule"
2346msgstr "правило"
2347
2348#: ../gtksourceview/language-specs/yacc.lang.h:6
2349msgid "token-type"
2350msgstr "вид лексема"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.