source: gnome/master/gnome-shell.master.bg.po @ 2379

Last change on this file since 2379 was 2379, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

gnome-shell: подаден в master

File size: 53.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-shell po-file.
2# Copyright (C) 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010, 2011.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012.
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2012-01-08 10:49+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2012-01-08 10:49+0200\n"
12"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"Language: bg\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:1
21msgid "GNOME Shell"
22msgstr "Обвивка на GNOME"
23
24#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:2
25msgid "Window management and application launching"
26msgstr "Управление на прозорци и стартиране на програми"
27
28#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:1
29msgid ""
30"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
31"dialog."
32msgstr ""
33"Разрешава достъпа до вътрешни инструменти за наблюдение и изчистване грешки "
34"чрез Alt-F2."
35
36#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
37msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
38msgstr ""
39"Включване на вътрешни инструменти полезни за разработчици и изпитатели чрез "
40"Alt-F2"
41
42#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:3
43msgid "File extension used for storing the screencast"
44msgstr "Разширение на файла за съхранение на записите"
45
46#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:4
47msgid "Framerate used for recording screencasts."
48msgstr "Честота на кадрите за създаваните записи"
49
50#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
51msgid ""
52"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
53"should be loaded. Any extension that wants to be loaded needs to be in this "
54"list. You can also manipulate this list with the EnableExtension and "
55"DisableExtension DBus methods on org.gnome.Shell."
56msgstr ""
57"Разширенията на Обвивката на GNOME имат идентификатор (uuid). Този ключ "
58"съдържа списък на разширенията, които да се зареждат. Само разширения "
59"включени в списъка ще бъдат заредени. Можете да променяте този списък с "
60"методите на DBus — EnableExtension и DisableExtension на org.gnome.Shell."
61
62#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:6
63msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
64msgstr "История на командата Alt-F2"
65
66#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
67msgid "History for the looking glass dialog"
68msgstr "История на прозореца с огледалото"
69
70#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
71msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
72msgstr "Показване на дата в допълнение към времето, ако е истина."
73
74#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
75msgid "If true, display seconds in time."
76msgstr "Показване на секундите в допълнение към времето, ако е истина."
77
78#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
79msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
80msgstr "Показване на деня от седмицата по ISO, ако е истина."
81
82#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
83msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
84msgstr ""
85"Списък на идентификаторите на файловете във формат .desktop за любими "
86"програми"
87
88#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
89#, no-c-format
90msgid ""
91"Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax "
92"used for gst-launch. The pipeline should have an unconnected sink pad where "
93"the recorded video is recorded. It will normally have a unconnected source "
94"pad; output from that pad will be written into the output file. However the "
95"pipeline can also take care of its own output - this might be used to send "
96"the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set "
97"to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently "
98"'videorate ! vp8enc quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux' and "
99"records to WEBM using the VP8 codec. %T is used as a placeholder for a guess "
100"at the optimal thread count on the system."
101msgstr ""
102"Задава конвейера на GStreamer, който ще се използва за кодиране на записите. "
103"Използвайте синтаксиса на gst-launch. Конвейерът трябва да бъде с несвързан "
104"блок-приемник, където се записва видеото. Обикновено конвейерът е с "
105"несвързан блок-източник. Изходът от този блок ще бъде записан в изходния "
106"файл. Въпреки това конвейерът може да задава собствен изход — това може да "
107"се използва за изпращане на изхода към icecast сървър чрез „shout2send“ или "
108"подобен елемент. Когато този ключ не е зададен или стойността му e празна, "
109"се използва стандартния конвейер. За момента това е „videorate ! vp8enc "
110"quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux“ и записва видео контейнер "
111"WEBM и използва кодера VP8. Стойността в „%T“ замества предполагаемия "
112"оптимален брой нишки за системата."
113
114#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:14
115msgid "Show date in clock"
116msgstr "Показване на дата в часовника"
117
118#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
119msgid "Show the week date in the calendar"
120msgstr "Показване на деня от седмицата в календара"
121
122#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
123msgid "Show time with seconds"
124msgstr "Показване на секунди към времето"
125
126#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
127msgid ""
128"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
129"favorites area."
130msgstr ""
131"Програмите, които отговарят на тези идентификатор, ще бъдат показани в "
132"областта „Любими“."
133
134#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
135msgid ""
136"The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
137"current date, and use this extension. It should be changed when recording to "
138"a different container format."
139msgstr ""
140"Разширението ще се използва към името на файла за създадените записи на "
141"екрана, което ще бъде уникално и ще зависи от текущата дата. Трябва да го "
142"промените, когато записвате в различен формат на контейнера."
143
144#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
145msgid ""
146"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
147"screencast recorder in frames-per-second."
148msgstr ""
149"Честота на кадрите за записа на екрана създаден от записващата програма на "
150"Обвивката на GNOME в кадри за секунда."
151
152#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
153msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
154msgstr "Конвейерът на gstreamer за кодиране на записа на екрана"
155
156#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
157msgid ""
158"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
159"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
160"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
161"remove already saved data."
162msgstr ""
163"Обикновено обвивката наблюдава работещите програми, за да представя най-"
164"често използваните (например в стартери). Въпреки, че тази информация се "
165"пази в тайна, може да желаете да изключите тази функционалност, за да "
166"защитите личните си данни. Забележете, че дори да го направите, това няма да "
167"премахне вече запазените данни."
168
169#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
170msgid "The type of keyboard to use."
171msgstr "Видът на клавиатурата, която да се ползва."
172
173#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
174msgid "Uuids of extensions to enable"
175msgstr "Идентификатори (uuid) на разширения, които да бъдат включени"
176
177#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
178msgid "Whether to collect stats about applications usage"
179msgstr "Дали да се събира статистика за използването на програми"
180
181#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:25
182msgid "Which keyboard to use"
183msgstr "Коя клавиатура да бъде да се ползва"
184
185#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
186msgid "disabled OpenSearch providers"
187msgstr "изключени доставчици на OpenSearch"
188
189#: ../js/gdm/loginDialog.js:623
190msgid "Session..."
191msgstr "Сесия…"
192
193#: ../js/gdm/loginDialog.js:785
194msgctxt "title"
195msgid "Sign In"
196msgstr "Регистриране"
197
198#. Translators: this message is shown below the password entry field
199#. to indicate the user can swipe their finger instead
200#: ../js/gdm/loginDialog.js:830
201msgid "(or swipe finger)"
202msgstr "(или се регистрирайте с пръстов отпечатък)"
203
204#. translators: this message is shown below the user list on the
205#. login screen. It can be activated to reveal an entry for
206#. manually entering the username.
207#: ../js/gdm/loginDialog.js:851
208msgid "Not listed?"
209msgstr "Липсва в списъка?"
210
211#: ../js/gdm/loginDialog.js:1019 ../js/ui/endSessionDialog.js:418
212#: ../js/ui/extensionSystem.js:516 ../js/ui/networkAgent.js:145
213#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:175 ../js/ui/status/bluetooth.js:462
214msgid "Cancel"
215msgstr "Отказване"
216
217#: ../js/gdm/loginDialog.js:1024
218msgctxt "button"
219msgid "Sign In"
220msgstr "Регистриране"
221
222#: ../js/gdm/loginDialog.js:1376
223msgid "Login Window"
224msgstr "Екран за идентификация"
225
226#: ../js/gdm/powerMenu.js:113 ../js/ui/userMenu.js:578
227#: ../js/ui/userMenu.js:580 ../js/ui/userMenu.js:649
228msgid "Suspend"
229msgstr "Приспиване"
230
231#: ../js/gdm/powerMenu.js:118
232msgid "Restart"
233msgstr "Рестартиране"
234
235#: ../js/gdm/powerMenu.js:123
236msgid "Power Off"
237msgstr "Изключване"
238
239#: ../js/misc/util.js:92
240msgid "Command not found"
241msgstr "Командата не беше открита"
242
243#. Replace "Error invoking GLib.shell_parse_argv: " with
244#. something nicer
245#: ../js/misc/util.js:119
246msgid "Could not parse command:"
247msgstr "Неуспех при анализиране на командата:"
248
249#: ../js/misc/util.js:127
250#, c-format
251msgid "Execution of '%s' failed:"
252msgstr "Неуспешно изпълнение на „%s“:"
253
254#. Translators: Filter to display all applications
255#: ../js/ui/appDisplay.js:251
256msgid "All"
257msgstr "Всички"
258
259#: ../js/ui/appDisplay.js:310
260msgid "APPLICATIONS"
261msgstr "ПРОГРАМИ"
262
263#: ../js/ui/appDisplay.js:366
264msgid "SETTINGS"
265msgstr "НАСТРОЙКИ"
266
267#: ../js/ui/appDisplay.js:666
268msgid "New Window"
269msgstr "Нов прозорец"
270
271#: ../js/ui/appDisplay.js:669
272msgid "Remove from Favorites"
273msgstr "Премахване от „Любими“"
274
275#: ../js/ui/appDisplay.js:670
276msgid "Add to Favorites"
277msgstr "Добавяне в „Любими“"
278
279#: ../js/ui/appFavorites.js:87
280#, c-format
281msgid "%s has been added to your favorites."
282msgstr "Програмата „%s“ беше добавена в „Любими“"
283
284#: ../js/ui/appFavorites.js:118
285#, c-format
286msgid "%s has been removed from your favorites."
287msgstr "Програмата „%s“ беше премахната от „Любими“"
288
289#: ../js/ui/autorunManager.js:265
290msgid "Removable Devices"
291msgstr "Външни устройства"
292
293#: ../js/ui/autorunManager.js:560
294#, c-format
295msgid "Open with %s"
296msgstr "Отваряне с %s"
297
298#: ../js/ui/autorunManager.js:586
299msgid "Eject"
300msgstr "Изваждане"
301
302#. Translators: Shown in calendar event list for all day events
303#. * Keep it short, best if you can use less then 10 characters
304#.
305#: ../js/ui/calendar.js:62
306msgctxt "event list time"
307msgid "All Day"
308msgstr "Цял ден"
309
310#. Translators: Shown in calendar event list, if 24h format
311#: ../js/ui/calendar.js:67
312msgctxt "event list time"
313msgid "%H:%M"
314msgstr "%H:%M"
315
316#. Transators: Shown in calendar event list, if 12h format
317#: ../js/ui/calendar.js:74
318msgctxt "event list time"
319msgid "%l:%M %p"
320msgstr "%l:%M %p"
321
322#. Translators: Calendar grid abbreviation for Sunday.
323#. *
324#. * NOTE: These grid abbreviations are always shown together
325#. * and in order, e.g. "S M T W T F S".
326#.
327#: ../js/ui/calendar.js:114
328msgctxt "grid sunday"
329msgid "S"
330msgstr "Н"
331
332#. Translators: Calendar grid abbreviation for Monday
333#: ../js/ui/calendar.js:116
334msgctxt "grid monday"
335msgid "M"
336msgstr "П"
337
338#. Translators: Calendar grid abbreviation for Tuesday
339#: ../js/ui/calendar.js:118
340msgctxt "grid tuesday"
341msgid "T"
342msgstr "В"
343
344#. Translators: Calendar grid abbreviation for Wednesday
345#: ../js/ui/calendar.js:120
346msgctxt "grid wednesday"
347msgid "W"
348msgstr "С"
349
350#. Translators: Calendar grid abbreviation for Thursday
351#: ../js/ui/calendar.js:122
352msgctxt "grid thursday"
353msgid "T"
354msgstr "Ч"
355
356#. Translators: Calendar grid abbreviation for Friday
357#: ../js/ui/calendar.js:124
358msgctxt "grid friday"
359msgid "F"
360msgstr "П"
361
362#. Translators: Calendar grid abbreviation for Saturday
363#: ../js/ui/calendar.js:126
364msgctxt "grid saturday"
365msgid "S"
366msgstr "С"
367
368#. Translators: Event list abbreviation for Sunday.
369#. *
370#. * NOTE: These list abbreviations are normally not shown together
371#. * so they need to be unique (e.g. Tuesday and Thursday cannot
372#. * both be 'T').
373#.
374#: ../js/ui/calendar.js:139
375msgctxt "list sunday"
376msgid "Su"
377msgstr "Нд"
378
379#. Translators: Event list abbreviation for Monday
380#: ../js/ui/calendar.js:141
381msgctxt "list monday"
382msgid "M"
383msgstr "Пн"
384
385#. Translators: Event list abbreviation for Tuesday
386#: ../js/ui/calendar.js:143
387msgctxt "list tuesday"
388msgid "T"
389msgstr "Вт"
390
391#. Translators: Event list abbreviation for Wednesday
392#: ../js/ui/calendar.js:145
393msgctxt "list wednesday"
394msgid "W"
395msgstr "Ср"
396
397#. Translators: Event list abbreviation for Thursday
398#: ../js/ui/calendar.js:147
399msgctxt "list thursday"
400msgid "Th"
401msgstr "Чт"
402
403#. Translators: Event list abbreviation for Friday
404#: ../js/ui/calendar.js:149
405msgctxt "list friday"
406msgid "F"
407msgstr "Пт"
408
409#. Translators: Event list abbreviation for Saturday
410#: ../js/ui/calendar.js:151
411msgctxt "list saturday"
412msgid "S"
413msgstr "Сб"
414
415#. Translators: Text to show if there are no events
416#: ../js/ui/calendar.js:681
417msgid "Nothing Scheduled"
418msgstr "Няма нищо запланувано"
419
420#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on current year
421#: ../js/ui/calendar.js:697
422msgctxt "calendar heading"
423msgid "%A, %B %d"
424msgstr "%A, %B %d"
425
426#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on different year
427#: ../js/ui/calendar.js:700
428msgctxt "calendar heading"
429msgid "%A, %B %d, %Y"
430msgstr "%A, %B, %d, %Y"
431
432#: ../js/ui/calendar.js:710
433msgid "Today"
434msgstr "Днес"
435
436#: ../js/ui/calendar.js:714
437msgid "Tomorrow"
438msgstr "Утре"
439
440#: ../js/ui/calendar.js:723
441msgid "This week"
442msgstr "Тази седмица"
443
444#: ../js/ui/calendar.js:731
445msgid "Next week"
446msgstr "Следващата седмица"
447
448#: ../js/ui/contactDisplay.js:63 ../js/ui/notificationDaemon.js:486
449#: ../js/ui/status/power.js:215 ../src/shell-app.c:394
450msgid "Unknown"
451msgstr "Неизвестно"
452
453#: ../js/ui/contactDisplay.js:84 ../js/ui/userMenu.js:127
454msgid "Available"
455msgstr "На линия"
456
457#: ../js/ui/contactDisplay.js:89 ../js/ui/userMenu.js:136
458msgid "Away"
459msgstr "Отсъстващ"
460
461#: ../js/ui/contactDisplay.js:93 ../js/ui/userMenu.js:130
462msgid "Busy"
463msgstr "Зает"
464
465#: ../js/ui/contactDisplay.js:97
466msgid "Offline"
467msgstr "Извън мрежата"
468
469#: ../js/ui/contactDisplay.js:141
470msgid "CONTACTS"
471msgstr "КОНТАКТИ"
472
473#: ../js/ui/dash.js:229 ../js/ui/messageTray.js:1204
474msgid "Remove"
475msgstr "Изтриване"
476
477#: ../js/ui/dateMenu.js:96
478msgid "Date and Time Settings"
479msgstr "Настройки на датата и времето"
480
481#: ../js/ui/dateMenu.js:122
482msgid "Open Calendar"
483msgstr "Отваряне на календара"
484
485#. Translators: This is the time format with date used
486#. in 24-hour mode.
487#: ../js/ui/dateMenu.js:180
488msgid "%a %b %e, %R:%S"
489msgstr "%a, %e %b, %R:%S"
490
491#: ../js/ui/dateMenu.js:181
492msgid "%a %b %e, %R"
493msgstr "%a, %e %b, %R"
494
495#. Translators: This is the time format without date used
496#. in 24-hour mode.
497#: ../js/ui/dateMenu.js:185
498msgid "%a %R:%S"
499msgstr "%a, %R:%S"
500
501#: ../js/ui/dateMenu.js:186
502msgid "%a %R"
503msgstr "%a, %R"
504
505#. Translators: This is a time format with date used
506#. for AM/PM.
507#: ../js/ui/dateMenu.js:193
508msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
509msgstr "%a, %e %b, %l:%M:%S %p"
510
511#: ../js/ui/dateMenu.js:194
512msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
513msgstr "%a, %e %b, %l:%M %p"
514
515#. Translators: This is a time format without date used
516#. for AM/PM.
517#: ../js/ui/dateMenu.js:198
518msgid "%a %l:%M:%S %p"
519msgstr "%a %l:%M:%S %p"
520
521#: ../js/ui/dateMenu.js:199
522msgid "%a %l:%M %p"
523msgstr "%a, %H:%M"
524
525#. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
526#. * shown - it is shown just below the time in the shell (e.g. "Tue 9:29 AM").
527#.
528#: ../js/ui/dateMenu.js:210
529msgid "%A %B %e, %Y"
530msgstr "%A %B %e, %Y"
531
532#: ../js/ui/docDisplay.js:13
533msgid "RECENT ITEMS"
534msgstr "СКОРО ОТВАРЯНИ"
535
536#: ../js/ui/endSessionDialog.js:61
537#, c-format
538msgctxt "title"
539msgid "Log Out %s"
540msgstr "Изход на „%s“"
541
542#: ../js/ui/endSessionDialog.js:62
543msgctxt "title"
544msgid "Log Out"
545msgstr "Изход"
546
547#: ../js/ui/endSessionDialog.js:63
548msgid "Click Log Out to quit these applications and log out of the system."
549msgstr ""
550"Натиснете „Изход“, за да спрете тези програми и да излезете от системата."
551
552#: ../js/ui/endSessionDialog.js:65
553#, c-format
554msgid "%s will be logged out automatically in %d second."
555msgid_plural "%s will be logged out automatically in %d seconds."
556msgstr[0] ""
557"Потребителят „%s“ ще излезе от системата автоматично след %d секунда."
558msgstr[1] ""
559"Потребителят „%s“ ще излезе от системата автоматично след %d секунди."
560
561#: ../js/ui/endSessionDialog.js:70
562#, c-format
563msgid "You will be logged out automatically in %d second."
564msgid_plural "You will be logged out automatically in %d seconds."
565msgstr[0] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунда."
566msgstr[1] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунди."
567
568#: ../js/ui/endSessionDialog.js:74
569msgid "Logging out of the system."
570msgstr "Излизане от системата."
571
572#: ../js/ui/endSessionDialog.js:76
573msgctxt "button"
574msgid "Log Out"
575msgstr "Изход"
576
577#: ../js/ui/endSessionDialog.js:81
578msgctxt "title"
579msgid "Power Off"
580msgstr "Изключване"
581
582#: ../js/ui/endSessionDialog.js:82
583msgid "Click Power Off to quit these applications and power off the system."
584msgstr ""
585"Натиснете „Изключване“, за да спрете тези програми и да излезете от "
586"системата."
587
588#: ../js/ui/endSessionDialog.js:84
589#, c-format
590msgid "The system will power off automatically in %d second."
591msgid_plural "The system will power off automatically in %d seconds."
592msgstr[0] "Системата ще се изключи автоматично след %d секунда."
593msgstr[1] "Системата ще се изключи автоматично след %d секунди."
594
595#: ../js/ui/endSessionDialog.js:88
596msgid "Powering off the system."
597msgstr "Изключване на системата."
598
599#: ../js/ui/endSessionDialog.js:90 ../js/ui/endSessionDialog.js:107
600msgctxt "button"
601msgid "Restart"
602msgstr "Рестартиране"
603
604#: ../js/ui/endSessionDialog.js:92
605msgctxt "button"
606msgid "Power Off"
607msgstr "Изключване"
608
609#: ../js/ui/endSessionDialog.js:98
610msgctxt "title"
611msgid "Restart"
612msgstr "Рестартиране"
613
614#: ../js/ui/endSessionDialog.js:99
615msgid "Click Restart to quit these applications and restart the system."
616msgstr ""
617"Натиснете „Рестартиране“, за да спрете тези програми и да рестартирате "
618"системата."
619
620#: ../js/ui/endSessionDialog.js:101
621#, c-format
622msgid "The system will restart automatically in %d second."
623msgid_plural "The system will restart automatically in %d seconds."
624msgstr[0] "Системата ще се рестартира автоматично след %d секунда."
625msgstr[1] "Системата ще се рестартира автоматично след %d секунди."
626
627#: ../js/ui/endSessionDialog.js:105
628msgid "Restarting the system."
629msgstr "Рестартиране на системата."
630
631#: ../js/ui/extensionSystem.js:520
632msgid "Install"
633msgstr "Инсталиране"
634
635#: ../js/ui/extensionSystem.js:524
636#, c-format
637msgid "Download and install '%s' from extensions.gnome.org?"
638msgstr "Да се изтегли и инсталира ли „%s“ от from extensions.gnome.org?"
639
640#: ../js/ui/keyboard.js:322
641msgid "tray"
642msgstr "област за уведомяване"
643
644#: ../js/ui/keyboard.js:539 ../js/ui/status/power.js:203
645msgid "Keyboard"
646msgstr "Клавиатура"
647
648#: ../js/ui/lookingGlass.js:724
649msgid "No extensions installed"
650msgstr "Няма инсталирани разширения"
651
652#. Translators: argument is an extension UUID.
653#: ../js/ui/lookingGlass.js:779
654#, c-format
655msgid "%s has not emitted any errors."
656msgstr "Разширението %s не е обозначило никакви грешки."
657
658#: ../js/ui/lookingGlass.js:785
659msgid "Hide Errors"
660msgstr "Скриване на грешките"
661
662#: ../js/ui/lookingGlass.js:789 ../js/ui/lookingGlass.js:840
663msgid "Show Errors"
664msgstr "Показване на грешките"
665
666#: ../js/ui/lookingGlass.js:798
667msgid "Enabled"
668msgstr "Включено"
669
670#. translators:
671#. * The device has been disabled
672#: ../js/ui/lookingGlass.js:801 ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1093
673msgid "Disabled"
674msgstr "Изключено"
675
676#: ../js/ui/lookingGlass.js:803
677msgid "Error"
678msgstr "Грешка"
679
680#: ../js/ui/lookingGlass.js:805
681msgid "Out of date"
682msgstr "Остаряло"
683
684#: ../js/ui/lookingGlass.js:807
685msgid "Downloading"
686msgstr "Изтегляне"
687
688#: ../js/ui/lookingGlass.js:828
689msgid "View Source"
690msgstr "Преглед на изходния код"
691
692#: ../js/ui/lookingGlass.js:834
693msgid "Web Page"
694msgstr "Домашна страница"
695
696#: ../js/ui/messageTray.js:1197
697msgid "Open"
698msgstr "Отваряне"
699
700#: ../js/ui/messageTray.js:1214
701msgid "Unmute"
702msgstr "Пускане на звука"
703
704#: ../js/ui/messageTray.js:1214
705msgid "Mute"
706msgstr "Заглушаване"
707
708#: ../js/ui/messageTray.js:2444
709msgid "System Information"
710msgstr "Информация за системата"
711
712#: ../js/ui/networkAgent.js:140
713msgid "Connect"
714msgstr "Свързване"
715
716#. Cisco LEAP
717#: ../js/ui/networkAgent.js:235 ../js/ui/networkAgent.js:247
718#: ../js/ui/networkAgent.js:274 ../js/ui/networkAgent.js:294
719#: ../js/ui/networkAgent.js:304
720msgid "Password: "
721msgstr "Парола: "
722
723#. static WEP
724#: ../js/ui/networkAgent.js:240
725msgid "Key: "
726msgstr "Ключ: "
727
728#. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
729#. is not visible here since we only care about phase2 authentication
730#. (and don't even care of which one)
731#: ../js/ui/networkAgent.js:272 ../js/ui/networkAgent.js:290
732msgid "Username: "
733msgstr "Потребител: "
734
735#: ../js/ui/networkAgent.js:278
736msgid "Identity: "
737msgstr "Самоличност: "
738
739#: ../js/ui/networkAgent.js:280
740msgid "Private key password: "
741msgstr "Парола за частният ключ: "
742
743#: ../js/ui/networkAgent.js:292
744msgid "Service: "
745msgstr "Услуга: "
746
747#: ../js/ui/networkAgent.js:321
748msgid "Authentication required by wireless network"
749msgstr "Изисква се удостоверяване за безжична мрежа"
750
751#: ../js/ui/networkAgent.js:322
752#, c-format
753msgid ""
754"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
755"'%s'."
756msgstr ""
757"За достъп до безжичната мрежа „%s“ са необходими пароли или криптирани "
758"ключове."
759
760#: ../js/ui/networkAgent.js:326
761msgid "Wired 802.1X authentication"
762msgstr "Жична идентификация 802.1Х"
763
764#: ../js/ui/networkAgent.js:328
765msgid "Network name: "
766msgstr "Име на мрежата: "
767
768#: ../js/ui/networkAgent.js:333
769msgid "DSL authentication"
770msgstr "Удостоверяване за DSL"
771
772#: ../js/ui/networkAgent.js:340
773msgid "PIN code required"
774msgstr "Необходим е PIN"
775
776#: ../js/ui/networkAgent.js:341
777msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
778msgstr "Мобилното устройство изисква ПИН"
779
780#: ../js/ui/networkAgent.js:342
781msgid "PIN: "
782msgstr "ПИН: "
783
784#: ../js/ui/networkAgent.js:348
785msgid "Mobile broadband network password"
786msgstr "Парола за мобилна широколентова връзка"
787
788#: ../js/ui/networkAgent.js:349
789#, c-format
790msgid "A password is required to connect to '%s'."
791msgstr "За свързване към „%s“ се изисква парола."
792
793#: ../js/ui/overview.js:90
794msgid "Undo"
795msgstr "Отмяна"
796
797#: ../js/ui/overview.js:199
798msgid "Windows"
799msgstr "Прозорци"
800
801#: ../js/ui/overview.js:202
802msgid "Applications"
803msgstr "Програми"
804
805#. Translators: this is the name of the dock/favorites area on
806#. the left of the overview
807#: ../js/ui/overview.js:226
808msgid "Dash"
809msgstr "Най-ползвани"
810
811#: ../js/ui/panel.js:564
812msgid "Quit"
813msgstr "Спиране на програмата"
814
815#. Translators: If there is no suitable word for "Activities"
816#. in your language, you can use the word for "Overview".
817#: ../js/ui/panel.js:595
818msgid "Activities"
819msgstr "Дейности"
820
821#: ../js/ui/panel.js:982
822msgid "Top Bar"
823msgstr "Горна лента"
824
825#: ../js/ui/placeDisplay.js:115
826#, c-format
827msgid "Failed to unmount '%s'"
828msgstr "Неуспех при демонтиране на „%s“"
829
830#: ../js/ui/placeDisplay.js:118
831msgid "Retry"
832msgstr "Нов опит"
833
834#: ../js/ui/placeDisplay.js:156
835msgid "Connect to..."
836msgstr "Свързване към…"
837
838#: ../js/ui/placeDisplay.js:364
839msgid "PLACES & DEVICES"
840msgstr "МЕСТА И УСТРОЙСТВА"
841
842#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:71
843msgid "Authentication Required"
844msgstr "Необходимо е удостоверяване"
845
846#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:109
847msgid "Administrator"
848msgstr "Администратор"
849
850#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:179
851msgid "Authenticate"
852msgstr "Удостоверяване"
853
854#. Translators: "that didn't work" refers to the fact that the
855#. * requested authentication was not gained; this can happen
856#. * because of an authentication error (like invalid password),
857#. * for instance.
858#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:260
859msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
860msgstr "Действието не беше успешно. Опитайте отново."
861
862#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:272
863msgid "Password:"
864msgstr "Парола:"
865
866#. Translators: this MUST be either "toggle-switch-us"
867#. (for toggle switches containing the English words
868#. "ON" and "OFF") or "toggle-switch-intl" (for toggle
869#. switches containing "◯" and "|"). Other values will
870#. simply result in invisible toggle switches.
871#: ../js/ui/popupMenu.js:719
872msgid "toggle-switch-us"
873msgstr "toggle-switch-intl"
874
875#: ../js/ui/runDialog.js:205
876msgid "Please enter a command:"
877msgstr "Въведете команда:"
878
879#: ../js/ui/searchDisplay.js:333
880msgid "Searching..."
881msgstr "Търсене…"
882
883#: ../js/ui/searchDisplay.js:356
884msgid "No matching results."
885msgstr "Няма съвпадения."
886
887#: ../js/ui/shellEntry.js:26
888msgid "Copy"
889msgstr "Копиране"
890
891#: ../js/ui/shellEntry.js:31
892msgid "Paste"
893msgstr "Поставяне"
894
895#: ../js/ui/shellEntry.js:77
896msgid "Show Text"
897msgstr "Показване на текста"
898
899#: ../js/ui/shellEntry.js:79
900msgid "Hide Text"
901msgstr "Скриване на текста"
902
903#: ../js/ui/shellMountOperation.js:269
904msgid "Wrong password, please try again"
905msgstr "Грешна парола. Опитайте отново."
906
907#: ../js/ui/status/accessibility.js:52
908msgid "Zoom"
909msgstr "Увеличаване"
910
911#. let screenReader = this._buildItem(_("Screen Reader"), APPLICATIONS_SCHEMA,
912#. 'screen-reader-enabled');
913#. this.menu.addMenuItem(screenReader);
914#: ../js/ui/status/accessibility.js:63
915msgid "Screen Keyboard"
916msgstr "Екранна клавиатура"
917
918#: ../js/ui/status/accessibility.js:67
919msgid "Visual Alerts"
920msgstr "Визуална помощ"
921
922#: ../js/ui/status/accessibility.js:70
923msgid "Sticky Keys"
924msgstr "Лепкави клавиши"
925
926#: ../js/ui/status/accessibility.js:73
927msgid "Slow Keys"
928msgstr "Бавни клавиши"
929
930#: ../js/ui/status/accessibility.js:76
931msgid "Bounce Keys"
932msgstr "Подскачащи клавиши"
933
934#: ../js/ui/status/accessibility.js:79
935msgid "Mouse Keys"
936msgstr "Клавиши за мишка"
937
938#: ../js/ui/status/accessibility.js:83
939msgid "Universal Access Settings"
940msgstr "Настройки на универсалния достъп"
941
942#: ../js/ui/status/accessibility.js:117
943msgid "High Contrast"
944msgstr "Висок контраст"
945
946#: ../js/ui/status/accessibility.js:154
947msgid "Large Text"
948msgstr "Едър текст"
949
950#: ../js/ui/status/bluetooth.js:35 ../js/ui/status/bluetooth.js:258
951#: ../js/ui/status/bluetooth.js:341 ../js/ui/status/bluetooth.js:371
952#: ../js/ui/status/bluetooth.js:407 ../js/ui/status/bluetooth.js:436
953#: ../js/ui/status/network.js:892
954msgid "Bluetooth"
955msgstr "Bluetooth"
956
957#: ../js/ui/status/bluetooth.js:48
958msgid "Visibility"
959msgstr "Видимост"
960
961#: ../js/ui/status/bluetooth.js:62
962msgid "Send Files to Device..."
963msgstr "Изпращане на файлове на устройство..."
964
965#: ../js/ui/status/bluetooth.js:63
966msgid "Set up a New Device..."
967msgstr "Настройка на ново устройство…"
968
969#: ../js/ui/status/bluetooth.js:87
970msgid "Bluetooth Settings"
971msgstr "Настройки на Bluetooth"
972
973#. TRANSLATORS: this means that bluetooth was disabled by hardware rfkill
974#: ../js/ui/status/bluetooth.js:107 ../js/ui/status/network.js:255
975msgid "hardware disabled"
976msgstr "устройството е изключено (чрез бутон)"
977
978#: ../js/ui/status/bluetooth.js:203
979msgid "Connection"
980msgstr "Свързване"
981
982#: ../js/ui/status/bluetooth.js:214 ../js/ui/status/network.js:490
983msgid "disconnecting..."
984msgstr "прекъсване на връзката…"
985
986#: ../js/ui/status/bluetooth.js:227 ../js/ui/status/network.js:496
987msgid "connecting..."
988msgstr "свързване…"
989
990#: ../js/ui/status/bluetooth.js:245
991msgid "Send Files..."
992msgstr "Изпращане на файлове..."
993
994#: ../js/ui/status/bluetooth.js:250
995msgid "Browse Files..."
996msgstr "Разглеждане на файлове..."
997
998#: ../js/ui/status/bluetooth.js:259
999msgid "Error browsing device"
1000msgstr "Грешка при разглеждане на устройството"
1001
1002#: ../js/ui/status/bluetooth.js:260
1003#, c-format
1004msgid "The requested device cannot be browsed, error is '%s'"
1005msgstr "Заявеното устройство не може да бъде разгледано. Грешката е „%s“"
1006
1007#: ../js/ui/status/bluetooth.js:268
1008msgid "Keyboard Settings"
1009msgstr "Настройка на клавиатурата"
1010
1011#: ../js/ui/status/bluetooth.js:271
1012msgid "Mouse Settings"
1013msgstr "Настройки на мишката"
1014
1015#: ../js/ui/status/bluetooth.js:276 ../js/ui/status/volume.js:58
1016msgid "Sound Settings"
1017msgstr "Настройки на звука"
1018
1019#: ../js/ui/status/bluetooth.js:372
1020#, c-format
1021msgid "Authorization request from %s"
1022msgstr "Заявка за упълномощаване от „%s“"
1023
1024#: ../js/ui/status/bluetooth.js:378
1025#, c-format
1026msgid "Device %s wants access to the service '%s'"
1027msgstr "Устройството %s иска достъп до услугата „%s“"
1028
1029#: ../js/ui/status/bluetooth.js:380
1030msgid "Always grant access"
1031msgstr "Винаги позволяване на достъп"
1032
1033#: ../js/ui/status/bluetooth.js:381
1034msgid "Grant this time only"
1035msgstr "Позволяване само този път"
1036
1037#: ../js/ui/status/bluetooth.js:382 ../js/ui/telepathyClient.js:1168
1038msgid "Reject"
1039msgstr "Отхвърляне"
1040
1041#: ../js/ui/status/bluetooth.js:408
1042#, c-format
1043msgid "Pairing confirmation for %s"
1044msgstr "Потвърждение за сдвояване с „%s“"
1045
1046#: ../js/ui/status/bluetooth.js:414 ../js/ui/status/bluetooth.js:444
1047#, c-format
1048msgid "Device %s wants to pair with this computer"
1049msgstr "Устройството %s иска да се сдвои с този компютър"
1050
1051#: ../js/ui/status/bluetooth.js:415
1052#, c-format
1053msgid "Please confirm whether the PIN '%s' matches the one on the device."
1054msgstr "Потвърдете дали кодът „%s“ съвпада с този на устройството."
1055
1056#: ../js/ui/status/bluetooth.js:417
1057msgid "Matches"
1058msgstr "Съвпадения"
1059
1060#: ../js/ui/status/bluetooth.js:418
1061msgid "Does not match"
1062msgstr "Няма съвпадения"
1063
1064#: ../js/ui/status/bluetooth.js:437
1065#, c-format
1066msgid "Pairing request for %s"
1067msgstr "Запитване за свързване с „%s“"
1068
1069#: ../js/ui/status/bluetooth.js:445
1070msgid "Please enter the PIN mentioned on the device."
1071msgstr "Въведете кода на устройството %s."
1072
1073#: ../js/ui/status/bluetooth.js:461
1074msgid "OK"
1075msgstr "Добре"
1076
1077#: ../js/ui/status/keyboard.js:68
1078msgid "Show Keyboard Layout"
1079msgstr "Показване на клавиатурната подредба"
1080
1081#: ../js/ui/status/keyboard.js:73
1082msgid "Region and Language Settings"
1083msgstr "Настройки на региона и езика"
1084
1085#: ../js/ui/status/network.js:96
1086msgid "<unknown>"
1087msgstr "<неизвестно>"
1088
1089#. Translators: this indicates that wireless or wwan is disabled by hardware killswitch
1090#: ../js/ui/status/network.js:277
1091msgid "disabled"
1092msgstr "изключено"
1093
1094#. Translators: this is for network devices that are physically present but are not
1095#. under NetworkManager's control (and thus cannot be used in the menu)
1096#: ../js/ui/status/network.js:488
1097msgid "unmanaged"
1098msgstr "без управление"
1099
1100#. Translators: this is for network connections that require some kind of key or password
1101#: ../js/ui/status/network.js:499
1102msgid "authentication required"
1103msgstr "изисква се удостоверяване"
1104
1105#. Translators: this is for devices that require some kind of firmware or kernel
1106#. module, which is missing
1107#: ../js/ui/status/network.js:509
1108msgid "firmware missing"
1109msgstr "липсва фърмуер"
1110
1111#. Translators: this is for wired network devices that are physically disconnected
1112#: ../js/ui/status/network.js:516
1113msgid "cable unplugged"
1114msgstr "кабелът е изваден"
1115
1116#. Translators: this is for a network device that cannot be activated (for example it
1117#. is disabled by rfkill, or it has no coverage
1118#: ../js/ui/status/network.js:521
1119msgid "unavailable"
1120msgstr "недостъпно"
1121
1122#: ../js/ui/status/network.js:523
1123msgid "connection failed"
1124msgstr "връзката е неуспешна"
1125
1126#: ../js/ui/status/network.js:584 ../js/ui/status/network.js:1504
1127msgid "More..."
1128msgstr "Повече…"
1129
1130#. TRANSLATORS: this is the indication that a connection for another logged in user is active,
1131#. and we cannot access its settings (including the name)
1132#: ../js/ui/status/network.js:620 ../js/ui/status/network.js:1439
1133msgid "Connected (private)"
1134msgstr "Връзката е осъществена (няма налични данни)"
1135
1136#: ../js/ui/status/network.js:695
1137msgid "Auto Ethernet"
1138msgstr "Автоматична мрежа по Ethernet"
1139
1140#: ../js/ui/status/network.js:756
1141msgid "Auto broadband"
1142msgstr "Автоматична широколентова мрежа"
1143
1144#: ../js/ui/status/network.js:759
1145msgid "Auto dial-up"
1146msgstr "Автоматична мрежа през модем"
1147
1148#. TRANSLATORS: this the automatic wireless connection name (including the network name)
1149#: ../js/ui/status/network.js:878 ../js/ui/status/network.js:1451
1150#, c-format
1151msgid "Auto %s"
1152msgstr "Автоматична мрежа към „%s“"
1153
1154#: ../js/ui/status/network.js:880
1155msgid "Auto bluetooth"
1156msgstr "Автоматична мрежа по Bluetooth"
1157
1158#: ../js/ui/status/network.js:1453
1159msgid "Auto wireless"
1160msgstr "Автоматична безжична мрежа"
1161
1162#: ../js/ui/status/network.js:1547
1163msgid "Enable networking"
1164msgstr "Включване на мрежата"
1165
1166#: ../js/ui/status/network.js:1559
1167msgid "Wired"
1168msgstr "Жична"
1169
1170#: ../js/ui/status/network.js:1570
1171msgid "Wireless"
1172msgstr "Безжична"
1173
1174#: ../js/ui/status/network.js:1580
1175msgid "Mobile broadband"
1176msgstr "Мобилна широколентова"
1177
1178#: ../js/ui/status/network.js:1590
1179msgid "VPN Connections"
1180msgstr "Връзки към ВЧМ"
1181
1182#: ../js/ui/status/network.js:1601
1183msgid "Network Settings"
1184msgstr "Настройки на мрежата"
1185
1186#: ../js/ui/status/network.js:1738
1187msgid "Connection failed"
1188msgstr "Връзката е неуспешна"
1189
1190#: ../js/ui/status/network.js:1739
1191msgid "Activation of network connection failed"
1192msgstr "Осъществяването на връзка към мрежата е неуспешно"
1193
1194#: ../js/ui/status/network.js:1989
1195msgid "Networking is disabled"
1196msgstr "Мрежата е изключена"
1197
1198#: ../js/ui/status/network.js:2113
1199msgid "Network Manager"
1200msgstr "Управление на мрежата"
1201
1202#: ../js/ui/status/power.js:77
1203msgid "Power Settings"
1204msgstr "Настройка на захранването"
1205
1206#. 0 is reported when UPower does not have enough data
1207#. to estimate battery life
1208#: ../js/ui/status/power.js:98
1209msgid "Estimating..."
1210msgstr "Приблизително времето…"
1211
1212#: ../js/ui/status/power.js:105
1213#, c-format
1214msgid "%d hour remaining"
1215msgid_plural "%d hours remaining"
1216msgstr[0] "Остава %d час"
1217msgstr[1] "Остават %d часа"
1218
1219#. TRANSLATORS: this is a time string, as in "%d hours %d minutes remaining"
1220#: ../js/ui/status/power.js:108
1221#, c-format
1222msgid "%d %s %d %s remaining"
1223msgstr "Остават %d %s и %d %s"
1224
1225#: ../js/ui/status/power.js:110
1226msgid "hour"
1227msgid_plural "hours"
1228msgstr[0] "час"
1229msgstr[1] "часа"
1230
1231#: ../js/ui/status/power.js:110
1232msgid "minute"
1233msgid_plural "minutes"
1234msgstr[0] "минута"
1235msgstr[1] "минути"
1236
1237#: ../js/ui/status/power.js:113
1238#, c-format
1239msgid "%d minute remaining"
1240msgid_plural "%d minutes remaining"
1241msgstr[0] "остават %d минути"
1242msgstr[1] "остават %d минути"
1243
1244#: ../js/ui/status/power.js:116 ../js/ui/status/power.js:186
1245#, c-format
1246msgctxt "percent of battery remaining"
1247msgid "%d%%"
1248msgstr "%d %%"
1249
1250#: ../js/ui/status/power.js:193
1251msgid "AC adapter"
1252msgstr "Адаптер за ел. мрежа"
1253
1254#: ../js/ui/status/power.js:195
1255msgid "Laptop battery"
1256msgstr "Батерия на преносим компютър"
1257
1258#: ../js/ui/status/power.js:197
1259msgid "UPS"
1260msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
1261
1262#: ../js/ui/status/power.js:199
1263msgid "Monitor"
1264msgstr "Монитор"
1265
1266#: ../js/ui/status/power.js:201
1267msgid "Mouse"
1268msgstr "Мишка"
1269
1270#: ../js/ui/status/power.js:205
1271msgid "PDA"
1272msgstr "Цифров помощник"
1273
1274#: ../js/ui/status/power.js:207
1275msgid "Cell phone"
1276msgstr "Мобилен телефон"
1277
1278#: ../js/ui/status/power.js:209
1279msgid "Media player"
1280msgstr "Музикално устройство"
1281
1282#: ../js/ui/status/power.js:211
1283msgid "Tablet"
1284msgstr "Таблет"
1285
1286#: ../js/ui/status/power.js:213
1287msgid "Computer"
1288msgstr "Компютър"
1289
1290#: ../js/ui/status/volume.js:38
1291msgid "Volume"
1292msgstr "Сила на звука"
1293
1294#: ../js/ui/status/volume.js:50
1295msgid "Microphone"
1296msgstr "Микрофон"
1297
1298#. We got the TpContact
1299#. FIXME: We don't have a 'chat room' icon (bgo #653737) use
1300#. system-users for now as Empathy does.
1301#: ../js/ui/telepathyClient.js:267
1302msgid "Invitation"
1303msgstr "Покана"
1304
1305#. We got the TpContact
1306#: ../js/ui/telepathyClient.js:335
1307msgid "Call"
1308msgstr "Разговор"
1309
1310#. We got the TpContact
1311#: ../js/ui/telepathyClient.js:365
1312msgid "File Transfer"
1313msgstr "Обмен на файлове"
1314
1315#: ../js/ui/telepathyClient.js:446
1316msgid "Subscription request"
1317msgstr "Искане за записване"
1318
1319#: ../js/ui/telepathyClient.js:482
1320msgid "Connection error"
1321msgstr "Грешка при свързване"
1322
1323#: ../js/ui/telepathyClient.js:740
1324#, c-format
1325msgid "%s is online."
1326msgstr "%s е на линия."
1327
1328#: ../js/ui/telepathyClient.js:745
1329#, c-format
1330msgid "%s is offline."
1331msgstr "%s не е на линия."
1332
1333#: ../js/ui/telepathyClient.js:748
1334#, c-format
1335msgid "%s is away."
1336msgstr "%s отсъства."
1337
1338#: ../js/ui/telepathyClient.js:751
1339#, c-format
1340msgid "%s is busy."
1341msgstr "%s е зает."
1342
1343#. Translators: this is a time format string followed by a date.
1344#. If applicable, replace %X with a strftime format valid for your
1345#. locale, without seconds.
1346#: ../js/ui/telepathyClient.js:964
1347#, no-c-format
1348msgid "Sent at <b>%X</b> on <b>%A</b>"
1349msgstr "Изпратено в <b>%X</b> на <b>%A</b>"
1350
1351#. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25",
1352#. shown when you get a chat message in the same year.
1353#: ../js/ui/telepathyClient.js:970
1354#, no-c-format
1355msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>"
1356msgstr "Изпратено на <b>%3$d %2$B</b>, <b>%1$A</b>"
1357
1358#. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25, 2012",
1359#. shown when you get a chat message in a different year.
1360#: ../js/ui/telepathyClient.js:975
1361#, no-c-format
1362msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>, %Y"
1363msgstr "Изпратено на <b>%3$d %2$B %4$Y</b>, <b>%1$A</b>"
1364
1365#. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
1366#. IM name.
1367#: ../js/ui/telepathyClient.js:1017
1368#, c-format
1369msgid "%s is now known as %s"
1370msgstr "%s в момента е познат като %s"
1371
1372#. translators: argument is a room name like
1373#. * room@jabber.org for example.
1374#: ../js/ui/telepathyClient.js:1119
1375#, c-format
1376msgid "Invitation to %s"
1377msgstr "Покана за присъединяване към %s"
1378
1379#. translators: first argument is the name of a contact and the second
1380#. * one the name of a room. "Alice is inviting you to join room@jabber.org
1381#. * for example.
1382#: ../js/ui/telepathyClient.js:1127
1383#, c-format
1384msgid "%s is inviting you to join %s"
1385msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
1386
1387#: ../js/ui/telepathyClient.js:1129 ../js/ui/telepathyClient.js:1209
1388#: ../js/ui/telepathyClient.js:1307
1389msgid "Decline"
1390msgstr "Отклоняване"
1391
1392#: ../js/ui/telepathyClient.js:1130 ../js/ui/telepathyClient.js:1210
1393#: ../js/ui/telepathyClient.js:1308
1394msgid "Accept"
1395msgstr "Приемане"
1396
1397#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
1398#: ../js/ui/telepathyClient.js:1160
1399#, c-format
1400msgid "Video call from %s"
1401msgstr "Видео разговор от %s"
1402
1403#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
1404#: ../js/ui/telepathyClient.js:1163
1405#, c-format
1406msgid "Call from %s"
1407msgstr "Повикване от %s"
1408
1409#. translators: this is a button label (verb), not a noun
1410#: ../js/ui/telepathyClient.js:1170
1411msgid "Answer"
1412msgstr "Отговор"
1413
1414#. To translators: The first parameter is
1415#. * the contact's alias and the second one is the
1416#. * file name. The string will be something
1417#. * like: "Alice is sending you test.ogg"
1418#.
1419#: ../js/ui/telepathyClient.js:1203
1420#, c-format
1421msgid "%s is sending you %s"
1422msgstr "%s ви праща „%s“"
1423
1424#. To translators: The parameter is the contact's alias
1425#: ../js/ui/telepathyClient.js:1272
1426#, c-format
1427msgid "%s would like permission to see when you are online"
1428msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
1429
1430#: ../js/ui/telepathyClient.js:1365
1431msgid "Network error"
1432msgstr "Мрежова грешка"
1433
1434#: ../js/ui/telepathyClient.js:1367
1435msgid "Authentication failed"
1436msgstr "Неуспешно идентифициране"
1437
1438#: ../js/ui/telepathyClient.js:1369
1439msgid "Encryption error"
1440msgstr "Грешка в шифрирането"
1441
1442#: ../js/ui/telepathyClient.js:1371
1443msgid "Certificate not provided"
1444msgstr "Не е предоставен сертификат"
1445
1446#: ../js/ui/telepathyClient.js:1373
1447msgid "Certificate untrusted"
1448msgstr "Сертификатът не е доверен"
1449
1450#: ../js/ui/telepathyClient.js:1375
1451msgid "Certificate expired"
1452msgstr "Сертификатът е изтекъл"
1453
1454#: ../js/ui/telepathyClient.js:1377
1455msgid "Certificate not activated"
1456msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
1457
1458#: ../js/ui/telepathyClient.js:1379
1459msgid "Certificate hostname mismatch"
1460msgstr "Несъвпадане на името с това в сертификата"
1461
1462#: ../js/ui/telepathyClient.js:1381
1463msgid "Certificate fingerprint mismatch"
1464msgstr "Несъвпадане на отпечатъка на сертификата"
1465
1466#: ../js/ui/telepathyClient.js:1383
1467msgid "Certificate self-signed"
1468msgstr "Сертификатът е самоподписан"
1469
1470#: ../js/ui/telepathyClient.js:1385
1471msgid "Status is set to offline"
1472msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
1473
1474#: ../js/ui/telepathyClient.js:1387
1475msgid "Encryption is not available"
1476msgstr "Не е налично шифриране"
1477
1478#: ../js/ui/telepathyClient.js:1389
1479msgid "Certificate is invalid"
1480msgstr "Сертификатът е неправилен"
1481
1482#: ../js/ui/telepathyClient.js:1391
1483msgid "Connection has been refused"
1484msgstr "Връзката е отказана"
1485
1486#: ../js/ui/telepathyClient.js:1393
1487msgid "Connection can't be established"
1488msgstr "Не може да се установи връзка"
1489
1490#: ../js/ui/telepathyClient.js:1395
1491msgid "Connection has been lost"
1492msgstr "Връзката прекъсна"
1493
1494#: ../js/ui/telepathyClient.js:1397
1495msgid "This resource is already connected to the server"
1496msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
1497
1498#: ../js/ui/telepathyClient.js:1399
1499msgid ""
1500"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
1501msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
1502
1503#: ../js/ui/telepathyClient.js:1401
1504msgid "The account already exists on the server"
1505msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
1506
1507#: ../js/ui/telepathyClient.js:1403
1508msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
1509msgstr ""
1510"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
1511
1512#: ../js/ui/telepathyClient.js:1405
1513msgid "Certificate has been revoked"
1514msgstr "Сертификатът е анулиран"
1515
1516#: ../js/ui/telepathyClient.js:1407
1517msgid ""
1518"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
1519msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
1520
1521#: ../js/ui/telepathyClient.js:1409
1522msgid ""
1523"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
1524"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
1525msgstr ""
1526"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
1527"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
1528
1529#. translators: argument is the account name, like
1530#. * name@jabber.org for example.
1531#: ../js/ui/telepathyClient.js:1419
1532#, c-format
1533msgid "Connection to %s failed"
1534msgstr "Връзката е към „%s“ е неуспешна"
1535
1536#: ../js/ui/telepathyClient.js:1428
1537msgid "Reconnect"
1538msgstr "Ново свързване"
1539
1540#: ../js/ui/telepathyClient.js:1429
1541msgid "Edit account"
1542msgstr "Редактиране на регистрацията"
1543
1544#: ../js/ui/telepathyClient.js:1475
1545msgid "Unknown reason"
1546msgstr "Неизвестна причина"
1547
1548#: ../js/ui/userMenu.js:133
1549msgid "Hidden"
1550msgstr "Скрит"
1551
1552#: ../js/ui/userMenu.js:139
1553msgid "Idle"
1554msgstr "Бездействие"
1555
1556#: ../js/ui/userMenu.js:142
1557msgid "Unavailable"
1558msgstr "Недостъпно"
1559
1560#: ../js/ui/userMenu.js:576 ../js/ui/userMenu.js:580 ../js/ui/userMenu.js:650
1561msgid "Power Off..."
1562msgstr "Изключване..."
1563
1564#: ../js/ui/userMenu.js:612
1565msgid "Notifications"
1566msgstr "Известяване"
1567
1568#: ../js/ui/userMenu.js:620
1569msgid "Online Accounts"
1570msgstr "Мрежови регистрации"
1571
1572#: ../js/ui/userMenu.js:624
1573msgid "System Settings"
1574msgstr "Настройки на системата"
1575
1576#: ../js/ui/userMenu.js:631
1577msgid "Lock Screen"
1578msgstr "Заключване на екрана"
1579
1580#: ../js/ui/userMenu.js:636
1581msgid "Switch User"
1582msgstr "Смяна на потребител"
1583
1584#: ../js/ui/userMenu.js:641
1585msgid "Log Out..."
1586msgstr "Изход…"
1587
1588#: ../js/ui/userMenu.js:669
1589msgid "Your chat status will be set to busy"
1590msgstr "Състоянието ви ще се зададе да е „Зает“"
1591
1592#: ../js/ui/userMenu.js:670
1593msgid ""
1594"Notifications are now disabled, including chat messages. Your online status "
1595"has been adjusted to let others know that you might not see their messages."
1596msgstr ""
1597"Известяванията са изключени, включително и бързите съобщения. Състоянието ви "
1598"онлайн е обновено, за да покаже на другите, че може и да не видите веднага "
1599"техните съобщения."
1600
1601#. Translators: this is the text displayed
1602#. in the search entry when no search is
1603#. active; it should not exceed ~30
1604#. characters.
1605#: ../js/ui/viewSelector.js:113
1606msgid "Type to search..."
1607msgstr "Търсене на написаното…"
1608
1609#: ../js/ui/viewSelector.js:131 ../src/shell-util.c:244
1610msgid "Search"
1611msgstr "Търсене"
1612
1613#: ../js/ui/wanda.js:124
1614#, c-format
1615msgid ""
1616"Sorry, no wisdom for you today:\n"
1617"%s"
1618msgstr ""
1619"Мъдрост днес не ще да има:\n"
1620"%s"
1621
1622#: ../js/ui/wanda.js:128
1623#, c-format
1624msgid "%s the Oracle says"
1625msgstr "А пророчицата рече «%s»"
1626
1627#: ../js/ui/wanda.js:168
1628msgid "Your favorite Easter Egg"
1629msgstr "Любимото ви великденско яйце"
1630
1631#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:33
1632#, c-format
1633msgid "'%s' is ready"
1634msgstr "Програмата „%s“ е готова за употреба"
1635
1636#. translators:
1637#. * The number of sound outputs on a particular device
1638#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1100
1639#, c-format
1640msgid "%u Output"
1641msgid_plural "%u Outputs"
1642msgstr[0] "%u изход"
1643msgstr[1] "%u изхода"
1644
1645#. translators:
1646#. * The number of sound inputs on a particular device
1647#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1110
1648#, c-format
1649msgid "%u Input"
1650msgid_plural "%u Inputs"
1651msgstr[0] "%u вход"
1652msgstr[1] "%u входа"
1653
1654#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1408
1655msgid "System Sounds"
1656msgstr "Системни звуци"
1657
1658#: ../src/main.c:262
1659msgid "Print version"
1660msgstr "Показване на версията"
1661
1662#: ../src/main.c:268
1663msgid "Mode used by GDM for login screen"
1664msgstr "Режим използван от GDM за екрана за влизане"
1665
1666#: ../src/shell-app.c:639
1667#, c-format
1668msgid "Failed to launch '%s'"
1669msgstr "Неуспех при стартиране на „%s“"
1670
1671#: ../src/shell-mobile-providers.c:80
1672msgid "United Kingdom"
1673msgstr "Великобритания"
1674
1675#: ../src/shell-mobile-providers.c:526
1676msgid "Default"
1677msgstr "Стандартно"
1678
1679#: ../src/shell-polkit-authentication-agent.c:334
1680msgid "Authentication dialog was dismissed by the user"
1681msgstr "Прозорецът за упълномощаване беше затворен от потребителя"
1682
1683#. Translators: this is the same string as the one found in
1684#. * nautilus
1685#: ../src/shell-util.c:89
1686msgid "Home"
1687msgstr "Домашна папка"
1688
1689#. Translators: this is the same string as the one found in
1690#. * nautilus
1691#: ../src/shell-util.c:98
1692msgid "File System"
1693msgstr "Файлова система"
1694
1695#. Translators: the first string is the name of a gvfs
1696#. * method, and the second string is a path. For
1697#. * example, "Trash: some-directory". It means that the
1698#. * directory called "some-directory" is in the trash.
1699#.
1700#: ../src/shell-util.c:294
1701#, c-format
1702msgid "%1$s: %2$s"
1703msgstr "%1$s: %2$s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.