source: gnome/master/gnome-shell.master.bg.po @ 3441

Last change on this file since 3441 was 3441, checked in by Александър Шопов, 9 months ago

gnome-shell: подаден през vertimus

File size: 104.5 KB
RevLine 
[1955]1# Bulgarian translation of gnome-shell po-file.
[3037]2# Copyright (C) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Free Software Foundation, Inc.
[3184]3# Copyright (C) 2015, 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
[3411]4# Copyright (C) 2021 Alexander Shopov.
[1951]5# This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
[2905]6# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
[3184]7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2012, 2015, 2016, 2017.
[2905]8#
[1951]9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
[3411]12"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-shell/issues\n"
[3441]13"POT-Creation-Date: 2021-09-14 10:19+0000\n"
14"PO-Revision-Date: 2021-09-15 14:02+0200\n"
[2981]15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
[1951]16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
[2094]17"Language: bg\n"
[1951]18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22
[3441]23#: data/50-gnome-shell-launchers.xml:6
24msgid "Launchers"
25msgstr "Стартери"
26
27#: data/50-gnome-shell-launchers.xml:10
28msgid "Activate favorite application 1"
29msgstr "Стартиране на любима програма 1"
30
31#: data/50-gnome-shell-launchers.xml:14
32msgid "Activate favorite application 2"
33msgstr "Стартиране на любима програма 2"
34
35#: data/50-gnome-shell-launchers.xml:18
36msgid "Activate favorite application 3"
37msgstr "Стартиране на любима програма 3"
38
39#: data/50-gnome-shell-launchers.xml:22
40msgid "Activate favorite application 4"
41msgstr "Стартиране на любима програма 4"
42
43#: data/50-gnome-shell-launchers.xml:26
44msgid "Activate favorite application 5"
45msgstr "Стартиране на любима програма 5"
46
47#: data/50-gnome-shell-launchers.xml:30
48msgid "Activate favorite application 6"
49msgstr "Стартиране на любима програма 6"
50
51#: data/50-gnome-shell-launchers.xml:34
52msgid "Activate favorite application 7"
53msgstr "Стартиране на любима програма 7"
54
55#: data/50-gnome-shell-launchers.xml:38
56msgid "Activate favorite application 8"
57msgstr "Стартиране на любима програма 8"
58
59#: data/50-gnome-shell-launchers.xml:42
60msgid "Activate favorite application 9"
61msgstr "Стартиране на любима програма 9"
62
[3184]63#: data/50-gnome-shell-system.xml:6
64msgid "System"
65msgstr "Системни"
66
67#: data/50-gnome-shell-system.xml:9
68msgid "Show the notification list"
69msgstr "Показване на списъка с известия"
70
71#: data/50-gnome-shell-system.xml:12
72msgid "Focus the active notification"
73msgstr "Фокусиране на активното известие"
74
75#: data/50-gnome-shell-system.xml:15
76msgid "Show the overview"
77msgstr "Показване на програмите"
78
79#: data/50-gnome-shell-system.xml:18
80msgid "Show all applications"
81msgstr "Показване на всички програми"
82
83#: data/50-gnome-shell-system.xml:21
84msgid "Open the application menu"
85msgstr "Отваряне на менюто с програми"
86
87#: data/org.gnome.Shell.desktop.in.in:4
88msgid "GNOME Shell"
89msgstr "Обвивка на GNOME"
90
91#: data/org.gnome.Shell.desktop.in.in:5
92msgid "Window management and application launching"
93msgstr "Управление на прозорци и стартиране на програми"
94
95#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:6
96msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
97msgstr ""
98"Включване на вътрешни инструменти полезни за разработчици и изпитатели чрез "
99"Alt-F2"
100
101#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:9
102msgid ""
103"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
104"dialog."
105msgstr ""
106"Разрешаване на достъпа до вътрешни инструменти за наблюдение и изчистване "
107"грешки чрез Alt-F2."
108
109#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:16
110msgid "UUIDs of extensions to enable"
111msgstr "Идентификатори на разширенията за включване"
112
113#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:17
114msgid ""
115"GNOME Shell extensions have a UUID property; this key lists extensions which "
116"should be loaded. Any extension that wants to be loaded needs to be in this "
117"list. You can also manipulate this list with the EnableExtension and "
118"DisableExtension D-Bus methods on org.gnome.Shell."
119msgstr ""
120"Разширенията на „Обвивката на GNOME“ имат идентификатор (UUID). Този ключ "
121"съдържа списък на разширенията, които да се зареждат. Само разширения "
122"включени в списъка ще бъдат заредени. Можете да променяте този списък с "
123"методите на D-Bus — „EnableExtension“ и „DisableExtension“ на org.gnome."
124"Shell."
125
126#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:26
[3411]127msgid "UUIDs of extensions to force disabling"
128msgstr "Идентификатори на разширенията за изключване"
129
130#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:27
131msgid ""
132"GNOME Shell extensions have a UUID property; this key lists extensions which "
133"should be disabled, even if loaded as part of the current mode. You can also "
134"manipulate this list with the EnableExtension and DisableExtension D-Bus "
135"methods on org.gnome.Shell. This key takes precedence over the “enabled-"
136"extensions” setting."
137msgstr ""
138"Разширенията на „Обвивката на GNOME“ имат идентификатор (UUID). Този ключ "
139"съдържа списък на разширенията, които да се изключат дори и да са част от "
140"текущия режим. Можете да променяте този списък с методите на D-Bus — "
141"„EnableExtension“ и „DisableExtension“ на org.gnome.Shell. Тази настройка е "
142"с превес над „enabled-estensions“."
143
144#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:37
[3184]145msgid "Disable user extensions"
146msgstr "Изключване на потребителските разширения"
147
[3411]148#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:38
[3184]149msgid ""
150"Disable all extensions the user has enabled without affecting the “enabled-"
151"extension” setting."
152msgstr ""
153"Изключване на всички включени от потребителя разширения без промяна на "
154"настройката „enabled-extension“."
155
[3411]156#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:45
[3184]157msgid "Disables the validation of extension version compatibility"
158msgstr "Изключване на проверката за съвместимостта на версиите на разширенията"
159
[3411]160#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:46
[3184]161msgid ""
162"GNOME Shell will only load extensions that claim to support the current "
163"running version. Enabling this option will disable this check and try to "
164"load all extensions regardless of the versions they claim to support."
165msgstr ""
166"Обвивката на GNOME ще зарежда само разширения, които изрично са заявили, че "
167"поддържат текущата версия. Избирането на тази функция изключва проверката за "
168"съвместимост и зарежда разширенията независимо от версията."
169
[3411]170#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:54
[3184]171msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
172msgstr ""
173"Списък на идентификаторите на файловете във формат „.desktop“ за любими "
174"програми"
175
[3411]176#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:55
[3184]177msgid ""
178"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
179"favorites area."
180msgstr ""
181"Програмите, които отговарят на тези идентификатор, ще бъдат показани в "
182"областта „Любими“."
183
[3411]184#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:62
[3184]185msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
186msgstr "История на командата Alt-F2"
187
188#. Translators: looking glass is a debugger and inspector tool, see https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeShell/LookingGlass
[3411]189#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:67
[3184]190msgid "History for the looking glass dialog"
191msgstr "История на прозореца на дебъгера"
192
[3411]193#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:71
[3184]194msgid "Always show the “Log out” menu item in the user menu."
195msgstr "Винаги да се показва „Изход“ в менюто на потребителя"
196
[3411]197#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:72
[3184]198msgid ""
199"This key overrides the automatic hiding of the “Log out” menu item in single-"
200"user, single-session situations."
201msgstr ""
202"Този ключ предефинира автоматичното скриване на обекта „Изход“ от менюто в "
203"режими с един потребител или единична сесия."
204
[3411]205#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:79
[3184]206msgid ""
207"Whether to remember password for mounting encrypted or remote filesystems"
208msgstr ""
209"Дали да се запазват пароли за монтиране на шифрирани или отдалечени файлови "
210"системи"
211
[3411]212#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:80
[3184]213msgid ""
214"The shell will request a password when an encrypted device or a remote "
215"filesystem is mounted. If the password can be saved for future use a "
216"“Remember Password” checkbox will be present. This key sets the default "
217"state of the checkbox."
218msgstr ""
219"Обвивката ще поиска парола, когато се монтира шифрирано устройство или "
220"отдалечена файлова система. Ще се предостави отметка „Запомняне на "
221"паролата“, ако е възможно запазването на паролата за по-късно използване."
222
[3411]223#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:89
[3184]224msgid ""
225"Whether the default Bluetooth adapter had set up devices associated to it"
226msgstr "Дали има асоциирани устройства по Bluetooth към стандартното"
227
[3411]228#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:90
[3184]229msgid ""
230"The shell will only show a Bluetooth menu item if a Bluetooth adapter is "
231"powered, or if there were devices set up associated with the default "
232"adapter. This will be reset if the default adapter is ever seen not to have "
233"devices associated to it."
234msgstr ""
235"Менюто за Bluetooth ще се показва при включен адаптер или при асоциирани към "
236"стандартното устройства. Ако в някой момент няма асоциирани към стандартното "
237"устройство, състоянието се занулява."
238
[3411]239#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:99
240msgid "The last version the “Welcome to GNOME” dialog was shown for"
241msgstr "Последна версия, за която е показван прозореца „Добре дошли в GNOME“"
242
243#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:100
244msgid ""
245"This key determines for which version the “Welcome to GNOME” dialog was last "
246"shown. An empty string represents the oldest possible version, and a huge "
247"number will represent versions that do not exist yet. This huge number can "
248"be used to effectively disable the dialog."
249msgstr ""
250"Ключът съдържа версията на GNOME, за която прозорецът „Добре дошли в GNOME“ "
[3441]251"е показван. Празен низ указва възможно най-стара версия, а прекалено голямо "
[3411]252"число ще сочи версия, която още не съществува. Ако попълнете такова голямо "
253"число, изключвате прозореца на практика."
254
[3441]255#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:133
[3411]256msgid "Layout of the app picker"
257msgstr "Подредба на избора на програми"
258
[3441]259#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:134
[3411]260msgid ""
261"Layout of the app picker. Each entry in the array is a page. Pages are "
262"stored in the order they appear in GNOME Shell. Each page contains an "
263"“application id” → 'data' pair. Currently, the following values are stored "
264"as 'data': • “position”: the position of the application icon in the page"
265msgstr ""
266"Подредба на избора на програми. Всеки запис в масива е страница. Подредбата "
267"указва реда им в „Обвивката на GNOME“. Всеки запис на страница съдържа "
268"двойка „идентификатор на програма“ → „данни“. Текущо следните стойности се "
269"съхраняват като данни: • „position“: местоположение на иконата програмата на "
270"страницата"
271
[3441]272#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:149
[3184]273msgid "Keybinding to open the application menu"
274msgstr "Клавишна комбинация за менюто за програми"
275
[3441]276#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:150
[3184]277msgid "Keybinding to open the application menu."
278msgstr "Клавишна комбинация за отваряне на менюто за програми."
279
[3441]280#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:156
281#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:163
[3411]282msgid "Keybinding to shift between overview states"
283msgstr "Клавишна комбинация за смяна на изгледа"
284
[3441]285#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:157
[3411]286msgid "Keybinding to shift between session, window picker and app grid"
287msgstr ""
288"Клавишна комбинация за преминаване към сесия, към управлението на прозорци и "
289"към решетката на програмите"
290
[3441]291#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:164
[3411]292msgid "Keybinding to shift between app grid, window picker and session"
293msgstr ""
294"Клавишна комбинация за преминаване към решетката на програмите, към "
295"управлението на прозорци и към сесия"
296
[3441]297#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:170
[3184]298msgid "Keybinding to open the “Show Applications” view"
299msgstr "Клавишна комбинация за отваряне на изгледа „Показване на програмите“"
300
[3441]301#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:171
[3184]302msgid ""
303"Keybinding to open the “Show Applications” view of the Activities Overview."
304msgstr ""
305"Клавишна комбинация за отваряне на изгледа „Показване на програмите“ за "
306"прегледа на дейностите."
307
[3441]308#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:178
[3184]309msgid "Keybinding to open the overview"
310msgstr "Клавишна комбинация за отваряне на изгледа „Показване на програмите“"
311
[3441]312#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:179
[3184]313msgid "Keybinding to open the Activities Overview."
314msgstr "Клавишна комбинация за отваряне на изгледа „Показване на програмите“."
315
[3441]316#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:185
[3184]317msgid "Keybinding to toggle the visibility of the notification list"
318msgstr "Клавишна комбинация за показване/скриване на областта за известия"
319
[3441]320#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:186
[3184]321msgid "Keybinding to toggle the visibility of the notification list."
322msgstr "Клавишна комбинация за показване/скриване на областта за известия."
323
[3441]324#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:192
[3184]325msgid "Keybinding to focus the active notification"
326msgstr "Клавишна комбинация за фокусиране на текущото известие"
327
[3441]328#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:193
[3184]329msgid "Keybinding to focus the active notification."
330msgstr "Клавишна комбинация за фокусиране на текущото известие."
331
[3441]332#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:199
[3411]333msgid "Switch to application 1"
334msgstr "Към програма 1"
[3184]335
[3441]336#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:203
[3411]337msgid "Switch to application 2"
338msgstr "Към програма 2"
[3184]339
[3441]340#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:207
[3411]341msgid "Switch to application 3"
342msgstr "Към програма 3"
[3184]343
[3441]344#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:211
[3411]345msgid "Switch to application 4"
346msgstr "Към програма 4"
347
[3441]348#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:215
[3411]349msgid "Switch to application 5"
350msgstr "Към програма 5"
351
[3441]352#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:219
[3411]353msgid "Switch to application 6"
354msgstr "Към програма 6"
355
[3441]356#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:223
[3411]357msgid "Switch to application 7"
358msgstr "Към програма 7"
359
[3441]360#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:227
[3411]361msgid "Switch to application 8"
362msgstr "Към програма 8"
363
[3441]364#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:231
[3411]365msgid "Switch to application 9"
366msgstr "Към програма 9"
367
[3441]368#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:240
369#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:267
[3184]370msgid "Limit switcher to current workspace."
371msgstr "Ограничаване на превключването до текущия работен плот."
372
[3441]373#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:241
[3184]374msgid ""
375"If true, only applications that have windows on the current workspace are "
376"shown in the switcher. Otherwise, all applications are included."
377msgstr ""
378"Ако е истина, само програмите с прозорци на текущият работен плот се "
379"превключват. В противен случай се превключва между всички програми."
380
[3441]381#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:258
[3184]382msgid "The application icon mode."
383msgstr "Режим на иконите."
384
[3441]385#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:259
[3184]386msgid ""
387"Configures how the windows are shown in the switcher. Valid possibilities "
388"are “thumbnail-only” (shows a thumbnail of the window), “app-icon-"
389"only” (shows only the application icon) or “both”."
390msgstr ""
391"Определя как бутоните да се показват в областта за превключване. Възможните "
392"стойности са: „thumbnail-only“ (показване на миниатюра на прозореца), „app-"
393"icon-only“ (показване само на иконата на приложението) и „both“ (и двете)."
394
[3441]395#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:268
[3184]396msgid ""
397"If true, only windows from the current workspace are shown in the switcher. "
398"Otherwise, all windows are included."
399msgstr ""
400"Ако е истина, само програмите с прозорци на текущият работен плот се "
401"превключват. В противен случай се превключва между всички програми."
402
[3441]403#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:278
[3411]404msgid "Locations"
405msgstr "Местоположения"
406
[3441]407#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:279
[3411]408msgid "The locations to show in world clocks"
409msgstr "Местоположенията за световния часовник"
410
[3441]411#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:289
[3411]412msgid "Automatic location"
413msgstr "Автоматично местоположение"
414
[3441]415#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:290
[3411]416msgid "Whether to fetch the current location or not"
417msgstr "Да се включи ли и текущото местоположение"
418
[3441]419#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:297
[3411]420msgid "Location"
421msgstr "Местоположение"
422
[3441]423#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:298
[3411]424msgid "The location for which to show a forecast"
425msgstr "Местоположение, за което да се показва прогноза на времето"
426
[3441]427#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:310
[3184]428msgid "Attach modal dialog to the parent window"
429msgstr "Прилепени модални диалогови прозорци"
430
[3441]431#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:311
432#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:320
[3411]433#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:328
434#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:336
435#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:344
[3184]436msgid ""
437"This key overrides the key in org.gnome.mutter when running GNOME Shell."
438msgstr ""
439"Този ключ е с предимство пред ключа org.gnome.mutter, когато се използва "
440"GNOME Shell."
441
[3441]442#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:319
[3184]443msgid "Enable edge tiling when dropping windows on screen edges"
444msgstr ""
445"Включване на прилепването и максимизирането на прозорците по границите на "
446"екрана"
447
[3441]448#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:327
[3184]449msgid "Workspaces are managed dynamically"
450msgstr "Работните плотове се управляват динамично"
451
[3441]452#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:335
[3184]453msgid "Workspaces only on primary monitor"
454msgstr "Работните плотове са само на основния монитор"
455
[3441]456#: data/org.gnome.shell.gschema.xml.in:343
[3184]457msgid "Delay focus changes in mouse mode until the pointer stops moving"
458msgstr ""
459"Отлагане на промените за фокусирането докато показалецът на мишката спре да "
460"се движи."
461
462#: data/org.gnome.Shell.PortalHelper.desktop.in.in:3
463msgid "Network Login"
464msgstr "Мрежов вход"
465
[3411]466#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:28
467#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:241
468msgid "Something’s gone wrong"
469msgstr "Нещо се обърка"
[3184]470
[3411]471#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:39
472msgid ""
473"We’re very sorry, but there’s been a problem: the settings for this "
474"extension can’t be displayed. We recommend that you report the issue to the "
475"extension authors."
476msgstr ""
477"За съжаление се появи проблем: настройките на разширението не може да се "
478"изведат. Препоръчваме ви да докладвате проблема на авторите му."
[2474]479
[3411]480#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:64
481msgid "Technical Details"
482msgstr "Технически детайли"
483
484#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:106
485msgid "Homepage"
486msgstr "Уеб страница"
487
488#: js/dbusServices/extensions/ui/extension-prefs-dialog.ui:107
489msgid "Visit extension homepage"
490msgstr "Към уеб страницата на разширението"
491
492#: js/gdm/authPrompt.js:141 js/ui/audioDeviceSelection.js:61
[3441]493#: js/ui/components/networkAgent.js:110 js/ui/components/polkitAgent.js:138
494#: js/ui/endSessionDialog.js:438 js/ui/extensionDownloader.js:228
[3411]495#: js/ui/shellMountOperation.js:376 js/ui/shellMountOperation.js:386
[3441]496#: js/ui/status/network.js:978 subprojects/extensions-app/js/main.js:183
[2332]497msgid "Cancel"
498msgstr "Отказване"
499
[3411]500#. Cisco LEAP
[3441]501#: js/gdm/authPrompt.js:285 js/ui/components/networkAgent.js:209
502#: js/ui/components/networkAgent.js:225 js/ui/components/networkAgent.js:249
503#: js/ui/components/networkAgent.js:270 js/ui/components/networkAgent.js:290
504#: js/ui/components/networkAgent.js:300 js/ui/components/polkitAgent.js:275
[3411]505#: js/ui/shellMountOperation.js:326
506msgid "Password"
507msgstr "Парола"
[2905]508
[3411]509#: js/gdm/loginDialog.js:317
[2905]510msgid "Choose Session"
[2906]511msgstr "Избор на сесия"
[2849]512
[3411]513#: js/gdm/loginDialog.js:456
[2905]514msgid "Not listed?"
515msgstr "Липсва в списъка?"
516
[2981]517#. Translators: this message is shown below the username entry field
518#. to clue the user in on how to login to the local network realm
[3411]519#: js/gdm/loginDialog.js:921
[2907]520#, javascript-format
[2863]521msgid "(e.g., user or %s)"
522msgstr "(напр. потребител или %s)"
523
[2981]524#. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
525#. is not visible here since we only care about phase2 authentication
526#. (and don't even care of which one)
[3441]527#: js/gdm/loginDialog.js:926 js/ui/components/networkAgent.js:245
528#: js/ui/components/networkAgent.js:268 js/ui/components/networkAgent.js:286
[3411]529msgid "Username"
530msgstr "Потребител"
[2849]531
[3411]532#: js/gdm/loginDialog.js:1279
[2332]533msgid "Login Window"
534msgstr "Екран за идентификация"
535
[3411]536#: js/gdm/util.js:430
[2691]537msgid "Authentication error"
538msgstr "Грешка при удостоверяване"
539
[2981]540#. Translators: this message is shown below the password entry field
[3411]541#. to indicate the user can swipe their finger on the fingerprint reader
542#: js/gdm/util.js:589
543msgid "(or swipe finger across reader)"
544msgstr "(или прекарайте пръст през сензора за отпечатъци)"
[2666]545
[3411]546#. Translators: this message is shown below the password entry field
547#. to indicate the user can place their finger on the fingerprint reader instead
548#: js/gdm/util.js:594
549msgid "(or place finger on reader)"
550msgstr "(или поставете пръст на сензора за отпечатъци)"
551
[3184]552#. Translators: The name of the power-off action in search
[3411]553#: js/misc/systemActions.js:82
[3184]554msgctxt "search-result"
[3411]555msgid "Power Off"
[3184]556msgstr "Изключване"
557
558#. Translators: A list of keywords that match the power-off action, separated by semicolons
[3411]559#: js/misc/systemActions.js:85
560msgid "power off;shutdown;halt;stop"
561msgstr "power off;shutdown;halt;stop;изключване;спиране"
[3184]562
[3411]563#. Translators: The name of the restart action in search
564#: js/misc/systemActions.js:90
565msgctxt "search-result"
566msgid "Restart"
567msgstr "Рестартиране"
568
569#. Translators: A list of keywords that match the restart action, separated by semicolons
570#: js/misc/systemActions.js:93
571msgid "reboot;restart;"
572msgstr "reboot;restart;рестартиране"
573
[3184]574#. Translators: The name of the lock screen action in search
[3411]575#: js/misc/systemActions.js:98
[3184]576msgctxt "search-result"
[3411]577msgid "Lock Screen"
[3184]578msgstr "Заключване на екрана"
579
580#. Translators: A list of keywords that match the lock screen action, separated by semicolons
[3411]581#: js/misc/systemActions.js:101
[3184]582msgid "lock screen"
583msgstr "lock screen;заключване"
584
585#. Translators: The name of the logout action in search
[3411]586#: js/misc/systemActions.js:106
[3184]587msgctxt "search-result"
[3411]588msgid "Log Out"
[3184]589msgstr "Изход"
590
591#. Translators: A list of keywords that match the logout action, separated by semicolons
[3411]592#: js/misc/systemActions.js:109
593msgid "logout;log out;sign off"
594msgstr "logout;log out;sign off;излизане;изход"
[3184]595
596#. Translators: The name of the suspend action in search
[3411]597#: js/misc/systemActions.js:114
[3184]598msgctxt "search-result"
599msgid "Suspend"
600msgstr "Приспиване"
601
602#. Translators: A list of keywords that match the suspend action, separated by semicolons
[3411]603#: js/misc/systemActions.js:117
[3184]604msgid "suspend;sleep"
605msgstr "приспиване"
606
607#. Translators: The name of the switch user action in search
[3411]608#: js/misc/systemActions.js:122
[3184]609msgctxt "search-result"
[3411]610msgid "Switch User"
[3184]611msgstr "Смяна на потребител"
612
613#. Translators: A list of keywords that match the switch user action, separated by semicolons
[3411]614#: js/misc/systemActions.js:125
[3184]615msgid "switch user"
616msgstr "смяна на потребител"
617
[3411]618#. Translators: A list of keywords that match the lock orientation action, separated by semicolons
619#: js/misc/systemActions.js:132
620msgid "lock orientation;unlock orientation;screen;rotation"
621msgstr ""
622"lock orientation;unlock orientation;screen;rotation;ориентация;завъртане;"
623"обръщане;завъртане на екрана"
624
625#: js/misc/systemActions.js:232
[3184]626msgctxt "search-result"
[3411]627msgid "Unlock Screen Rotation"
628msgstr "Завъртане на екрана, когато е отключен"
[3184]629
[3411]630#: js/misc/systemActions.js:233
631msgctxt "search-result"
632msgid "Lock Screen Rotation"
633msgstr "Завъртане на екрана, когато е заключен"
[3184]634
[3441]635#: js/misc/util.js:121
[2273]636msgid "Command not found"
637msgstr "Командата не беше открита"
[2088]638
[2981]639#. Replace "Error invoking GLib.shell_parse_argv: " with
640#. something nicer
[3441]641#: js/misc/util.js:157
[2273]642msgid "Could not parse command:"
[2907]643msgstr "Неуспешно анализиране на командата:"
[2088]644
[3441]645#: js/misc/util.js:165
[2907]646#, javascript-format
[2905]647msgid "Execution of “%s” failed:"
[2273]648msgstr "Неуспешно изпълнение на „%s“:"
[2088]649
[3441]650#: js/misc/util.js:182
[3184]651msgid "Just now"
652msgstr "Сега"
653
[3441]654#: js/misc/util.js:184
[3184]655#, javascript-format
656msgid "%d minute ago"
657msgid_plural "%d minutes ago"
658msgstr[0] "преди %d минута"
659msgstr[1] "преди %d минути"
660
[3441]661#: js/misc/util.js:188
[3184]662#, javascript-format
663msgid "%d hour ago"
664msgid_plural "%d hours ago"
665msgstr[0] "преди %d час"
666msgstr[1] "преди %d часа"
667
[3441]668#: js/misc/util.js:192 js/ui/dateMenu.js:162
[3184]669msgid "Yesterday"
670msgstr "Вчера"
671
[3441]672#: js/misc/util.js:194
[3184]673#, javascript-format
674msgid "%d day ago"
675msgid_plural "%d days ago"
676msgstr[0] "преди %d ден"
677msgstr[1] "преди %d дни"
678
[3441]679#: js/misc/util.js:198
[3184]680#, javascript-format
681msgid "%d week ago"
682msgid_plural "%d weeks ago"
683msgstr[0] "преди %d седмица"
684msgstr[1] "преди %d седмици"
685
[3441]686#: js/misc/util.js:202
[3184]687#, javascript-format
688msgid "%d month ago"
689msgid_plural "%d months ago"
690msgstr[0] "преди %d месец"
691msgstr[1] "преди %d месеца"
692
[3441]693#: js/misc/util.js:205
[3184]694#, javascript-format
695msgid "%d year ago"
696msgid_plural "%d years ago"
697msgstr[0] "преди %d година"
698msgstr[1] "преди %d години"
699
[2981]700#. Translators: Time in 24h format
[3441]701#: js/misc/util.js:238
[2981]702msgid "%H∶%M"
703msgstr "%H∶%M"
704
705#. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
706#. time string in 24h format. i.e. "Yesterday, 14:30"
[3441]707#: js/misc/util.js:244
[2981]708#, no-c-format
709msgid "Yesterday, %H∶%M"
710msgstr "Вчера, %H:%M"
711
712#. Translators: this is the week day name followed by a time
713#. string in 24h format. i.e. "Monday, 14:30"
[3441]714#: js/misc/util.js:250
[2981]715#, no-c-format
716msgid "%A, %H∶%M"
717msgstr "%A, %H:%M"
718
719#. Translators: this is the month name and day number
720#. followed by a time string in 24h format.
721#. i.e. "May 25, 14:30"
[3441]722#: js/misc/util.js:256
[2981]723#, no-c-format
[3411]724msgid "%B %-d, %H∶%M"
725msgstr "%-d% %B, %H:%M"
[2981]726
727#. Translators: this is the month name, day number, year
728#. number followed by a time string in 24h format.
729#. i.e. "May 25 2012, 14:30"
[3441]730#: js/misc/util.js:262
[2981]731#, no-c-format
[3411]732msgid "%B %-d %Y, %H∶%M"
733msgstr "%-d %B %Y, %H:%M"
[2981]734
[3411]735#. Show only the time if date is on today
736#. eslint-disable-line no-lonely-if
[2981]737#. Translators: Time in 12h format
[3441]738#: js/misc/util.js:267
[2981]739msgid "%l∶%M %p"
740msgstr "%l∶%M %p"
741
742#. Translators: this is the word "Yesterday" followed by a
743#. time string in 12h format. i.e. "Yesterday, 2:30 pm"
[3441]744#: js/misc/util.js:273
[2981]745#, no-c-format
746msgid "Yesterday, %l∶%M %p"
747msgstr "Вчера, %l:%M %p"
748
749#. Translators: this is the week day name followed by a time
750#. string in 12h format. i.e. "Monday, 2:30 pm"
[3441]751#: js/misc/util.js:279
[2981]752#, no-c-format
753msgid "%A, %l∶%M %p"
754msgstr "%A, %l:%M %p"
755
756#. Translators: this is the month name and day number
757#. followed by a time string in 12h format.
758#. i.e. "May 25, 2:30 pm"
[3441]759#: js/misc/util.js:285
[2981]760#, no-c-format
[3411]761msgid "%B %-d, %l∶%M %p"
762msgstr "%-d %B, %l:%M %p"
[2981]763
764#. Translators: this is the month name, day number, year
765#. number followed by a time string in 12h format.
766#. i.e. "May 25 2012, 2:30 pm"
[3441]767#: js/misc/util.js:291
[2981]768#, no-c-format
[3411]769msgid "%B %-d %Y, %l∶%M %p"
770msgstr "%-d %B %Y, %l:%M %p"
[2981]771
[3184]772#. TRANSLATORS: this is the title of the wifi captive portal login window
[3441]773#: js/portalHelper/main.js:49
[3184]774msgid "Hotspot Login"
775msgstr "Вход в безжична мрежа"
[2905]776
[3441]777#: js/portalHelper/main.js:95
[3184]778msgid ""
779"Your connection to this hotspot login is not secure. Passwords or other "
780"information you enter on this page can be viewed by people nearby."
781msgstr ""
782"Връзката към тази безжична мрежа не е шифрирана. Информацията и паролите, "
783"които въведете на тази страница, са потенциално видими за всички наоколо."
784
[3102]785#. No support for non-modal system dialogs, so ignore the option
786#. let modal = options['modal'] || true;
[3441]787#: js/ui/accessDialog.js:39 js/ui/status/location.js:417
[3102]788msgid "Deny Access"
789msgstr "Отказване на достъп"
790
[3441]791#: js/ui/accessDialog.js:40 js/ui/status/location.js:420
[3102]792msgid "Grant Access"
793msgstr "Позволяване на достъп"
794
[3441]795#: js/ui/appDisplay.js:1846
[3411]796msgid "Unnamed Folder"
797msgstr "Папка без име"
[2905]798
[3441]799#: js/ui/appFavorites.js:164
800#, javascript-format
801msgid "%s has been added to your favorites."
802msgstr "Програмата „%s“ беше добавена в „Любими“"
803
804#: js/ui/appFavorites.js:197
805#, javascript-format
806msgid "%s has been removed from your favorites."
807msgstr "Програмата „%s“ беше премахната от „Любими“"
808
[3411]809#. Translators: This is the heading of a list of open windows
[3441]810#: js/ui/appMenu.js:46
[3411]811msgid "Open Windows"
812msgstr "Отворени прозорци"
[2856]813
[3441]814#: js/ui/appMenu.js:54
[1951]815msgid "New Window"
816msgstr "Нов прозорец"
817
[3441]818#: js/ui/appMenu.js:81
819msgid "Show Details"
820msgstr "Показване на подробности"
[3184]821
[3441]822#: js/ui/appMenu.js:96
823msgid "Quit"
824msgstr "Спиране на програмата"
[3411]825
[3441]826#: js/ui/appMenu.js:163 js/ui/dash.js:245
[1951]827msgid "Remove from Favorites"
828msgstr "Премахване от „Любими“"
829
[3441]830#: js/ui/appMenu.js:164
[1951]831msgid "Add to Favorites"
[1972]832msgstr "Добавяне в „Любими“"
[1951]833
[3441]834#: js/ui/appMenu.js:181
835msgid "Launch using Integrated Graphics Card"
836msgstr "Стартиране с вградената графична карта"
[2905]837
[3441]838#: js/ui/appMenu.js:182
839msgid "Launch using Discrete Graphics Card"
840msgstr "Стартиране с отделната графична карта"
[1972]841
[3411]842#: js/ui/audioDeviceSelection.js:41
[3075]843msgid "Select Audio Device"
844msgstr "Избор на устройство за аудио"
845
[3411]846#: js/ui/audioDeviceSelection.js:56
[3075]847msgid "Sound Settings"
848msgstr "Настройки на звука"
849
[3411]850#: js/ui/audioDeviceSelection.js:69
[3075]851msgid "Headphones"
852msgstr "Слушалки"
853
[3411]854#: js/ui/audioDeviceSelection.js:71
[3075]855msgid "Headset"
856msgstr "Малки слушалки"
857
[3411]858#: js/ui/audioDeviceSelection.js:73 js/ui/status/volume.js:277
[3075]859msgid "Microphone"
860msgstr "Микрофон"
861
[3411]862#: js/ui/backgroundMenu.js:14
[3037]863msgid "Change Background…"
864msgstr "Смяна на фона…"
865
[3411]866#: js/ui/backgroundMenu.js:16 js/ui/status/nightLight.js:45
[3037]867msgid "Display Settings"
868msgstr "Настройки на екрана"
869
[3411]870#: js/ui/backgroundMenu.js:17
[2856]871msgid "Settings"
872msgstr "Настройки"
873
[2981]874#. Translators: Enter 0-6 (Sunday-Saturday) for non-work days. Examples: "0" (Sunday) "6" (Saturday) "06" (Sunday and Saturday).
[3411]875#: js/ui/calendar.js:36
[2981]876msgctxt "calendar-no-work"
877msgid "06"
878msgstr "06"
879
[2273]880#. Translators: Calendar grid abbreviation for Sunday.
881#. *
882#. * NOTE: These grid abbreviations are always shown together
883#. * and in order, e.g. "S M T W T F S".
[2981]884#.
[3411]885#: js/ui/calendar.js:65
[2273]886msgctxt "grid sunday"
887msgid "S"
888msgstr "Н"
[1951]889
[2981]890#. Translators: Calendar grid abbreviation for Monday
[3411]891#: js/ui/calendar.js:67
[2273]892msgctxt "grid monday"
893msgid "M"
894msgstr "П"
[1951]895
[2981]896#. Translators: Calendar grid abbreviation for Tuesday
[3411]897#: js/ui/calendar.js:69
[2273]898msgctxt "grid tuesday"
899msgid "T"
900msgstr "В"
[1972]901
[2981]902#. Translators: Calendar grid abbreviation for Wednesday
[3411]903#: js/ui/calendar.js:71
[2273]904msgctxt "grid wednesday"
905msgid "W"
906msgstr "С"
[1972]907
[2981]908#. Translators: Calendar grid abbreviation for Thursday
[3411]909#: js/ui/calendar.js:73
[2273]910msgctxt "grid thursday"
911msgid "T"
912msgstr "Ч"
[1972]913
[2981]914#. Translators: Calendar grid abbreviation for Friday
[3411]915#: js/ui/calendar.js:75
[2273]916msgctxt "grid friday"
917msgid "F"
918msgstr "П"
[1972]919
[2981]920#. Translators: Calendar grid abbreviation for Saturday
[3411]921#: js/ui/calendar.js:77
[2273]922msgctxt "grid saturday"
923msgid "S"
924msgstr "С"
[1972]925
[3411]926#. *
927#. * Translators: The header displaying just the month name
928#. * standalone, when this is a month of the current year.
929#. * "%OB" is the new format specifier introduced in glibc 2.27,
930#. * in most cases you should not change it.
931#.
932#: js/ui/calendar.js:392
933msgid "%OB"
934msgstr "%OB"
935
936#. *
937#. * Translators: The header displaying the month name and the year
938#. * number, when this is a month of a different year.  You can
939#. * reorder the format specifiers or add other modifications
940#. * according to the requirements of your language.
941#. * "%OB" is the new format specifier introduced in glibc 2.27,
942#. * in most cases you should not use the old "%B" here unless you
943#. * absolutely know what you are doing.
944#.
945#: js/ui/calendar.js:402
946msgid "%OB %Y"
947msgstr "%OB %Y"
948
949#: js/ui/calendar.js:461
[2905]950msgid "Previous month"
[2907]951msgstr "Предния месец"
[2905]952
[3411]953#: js/ui/calendar.js:476
[2905]954msgid "Next month"
[2907]955msgstr "Следващия месец"
[2905]956
[3411]957#: js/ui/calendar.js:626
[3037]958#, no-javascript-format
959msgctxt "date day number format"
960msgid "%d"
961msgstr "%d"
962
[3411]963#: js/ui/calendar.js:682
[2981]964msgid "Week %V"
965msgstr "%V-а седмица"
[2273]966
[3411]967#: js/ui/calendar.js:896
[2981]968msgid "No Notifications"
969msgstr "Няма известия"
[2273]970
[3411]971#: js/ui/calendar.js:950
972msgid "Do Not Disturb"
973msgstr "Не безпокойте!"
[2273]974
[3441]975#: js/ui/calendar.js:971
[3411]976msgid "Clear"
977msgstr "Изчистване"
[3184]978
979#. Translators: %s is an application name
[3411]980#: js/ui/closeDialog.js:42
[3184]981#, javascript-format
982msgid "“%s” is not responding."
983msgstr "Програмата „%s“ не отговаря."
984
[3411]985#: js/ui/closeDialog.js:43
[3184]986msgid ""
987"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
988"application to quit entirely."
989msgstr ""
990"Може да изчакате известно време за отговор или принудително да спрете "
991"програмата."
992
[3411]993#: js/ui/closeDialog.js:70
[3184]994msgid "Force Quit"
995msgstr "Принудително спиране"
996
[3411]997#: js/ui/closeDialog.js:73
[3184]998msgid "Wait"
999msgstr "Изчакване"
1000
[3411]1001#: js/ui/components/automountManager.js:85
[2849]1002msgid "External drive connected"
1003msgstr "Закачен е външен диск"
1004
[3411]1005#: js/ui/components/automountManager.js:97
[2849]1006msgid "External drive disconnected"
1007msgstr "Отдалеченият диск е разкачен"
1008
[3411]1009#: js/ui/components/automountManager.js:206
1010msgid "Unable to unlock volume"
1011msgstr "Неуспешно отключване на тома"
1012
1013#: js/ui/components/automountManager.js:207
1014msgid "The installed udisks version does not support the PIM setting"
1015msgstr ""
1016"Инсталираната версия на „udisks“ не поддържа задаването на брой итерации "
1017"(PIM)"
1018
1019#: js/ui/components/autorunManager.js:332
[2907]1020#, javascript-format
[2666]1021msgid "Open with %s"
[2907]1022msgstr "Отваряне с „%s“"
[2666]1023
[3441]1024#: js/ui/components/networkAgent.js:92
[3411]1025msgid ""
1026"Alternatively you can connect by pushing the “WPS” button on your router."
1027msgstr "Може да се свържете и като натиснете бутона „WPS“ на рутъра."
[2666]1028
[3441]1029#: js/ui/components/networkAgent.js:104 js/ui/status/network.js:258
1030#: js/ui/status/network.js:349 js/ui/status/network.js:981
[2666]1031msgid "Connect"
1032msgstr "Свързване"
1033
[3441]1034#: js/ui/components/networkAgent.js:215
[3411]1035msgid "Key"
1036msgstr "Ключ"
[2666]1037
[3441]1038#: js/ui/components/networkAgent.js:253 js/ui/components/networkAgent.js:276
[3411]1039msgid "Private key password"
1040msgstr "Парола за частния ключ"
[2666]1041
[3441]1042#: js/ui/components/networkAgent.js:274
[3411]1043msgid "Identity"
1044msgstr "Самоличност"
[2666]1045
[3441]1046#: js/ui/components/networkAgent.js:288
[3411]1047msgid "Service"
1048msgstr "Услуга"
[2666]1049
[3441]1050#: js/ui/components/networkAgent.js:317 js/ui/components/networkAgent.js:345
[3411]1051#: js/ui/components/networkAgent.js:679 js/ui/components/networkAgent.js:700
1052msgid "Authentication required"
1053msgstr "Изисква се удостоверяване"
[2666]1054
[3441]1055#: js/ui/components/networkAgent.js:318 js/ui/components/networkAgent.js:680
[2907]1056#, javascript-format
[2666]1057msgid ""
1058"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
[2905]1059"“%s”."
[2666]1060msgstr ""
1061"За достъп до безжичната мрежа „%s“ са необходими пароли или криптирани "
1062"ключове."
1063
[3441]1064#: js/ui/components/networkAgent.js:322 js/ui/components/networkAgent.js:684
[2666]1065msgid "Wired 802.1X authentication"
1066msgstr "Жична идентификация 802.1Х"
1067
[3441]1068#: js/ui/components/networkAgent.js:324
[3411]1069msgid "Network name"
1070msgstr "Име на мрежа"
[2666]1071
[3441]1072#: js/ui/components/networkAgent.js:329 js/ui/components/networkAgent.js:688
[2666]1073msgid "DSL authentication"
1074msgstr "Удостоверяване за DSL"
1075
[3441]1076#: js/ui/components/networkAgent.js:336 js/ui/components/networkAgent.js:693
[2666]1077msgid "PIN code required"
[2907]1078msgstr "Необходим е ПИН"
[2666]1079
[3441]1080#: js/ui/components/networkAgent.js:337 js/ui/components/networkAgent.js:694
[2666]1081msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
1082msgstr "Мобилното устройство изисква ПИН"
1083
[3441]1084#: js/ui/components/networkAgent.js:338
[3411]1085msgid "PIN"
1086msgstr "ПИН"
[2666]1087
[3441]1088#: js/ui/components/networkAgent.js:346 js/ui/components/networkAgent.js:685
[3411]1089#: js/ui/components/networkAgent.js:689 js/ui/components/networkAgent.js:701
1090#: js/ui/components/networkAgent.js:705
[2907]1091#, javascript-format
[2905]1092msgid "A password is required to connect to “%s”."
[2666]1093msgstr "За свързване към „%s“ се изисква парола."
1094
[3441]1095#: js/ui/components/networkAgent.js:668 js/ui/status/network.js:1789
[2988]1096msgid "Network Manager"
1097msgstr "Управление на мрежата"
1098
[3411]1099#: js/ui/components/networkAgent.js:704
1100msgid "VPN password"
1101msgstr "Парола за ВЧМ"
1102
1103#: js/ui/components/polkitAgent.js:39
[2666]1104msgid "Authentication Required"
1105msgstr "Необходимо е удостоверяване"
1106
[3411]1107#: js/ui/components/polkitAgent.js:79
[2666]1108msgid "Administrator"
1109msgstr "Администратор"
1110
[3411]1111#: js/ui/components/polkitAgent.js:141
[2666]1112msgid "Authenticate"
1113msgstr "Удостоверяване"
1114
1115#. Translators: "that didn't work" refers to the fact that the
1116#. * requested authentication was not gained; this can happen
1117#. * because of an authentication error (like invalid password),
[2981]1118#. * for instance.
[3411]1119#: js/ui/components/polkitAgent.js:252 js/ui/shellMountOperation.js:402
[3184]1120msgid "Sorry, that didn’t work. Please try again."
[2907]1121msgstr "Неуспешно действие. Опитайте отново."
[2666]1122
1123#. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
[2981]1124#. IM name.
[3411]1125#: js/ui/components/telepathyClient.js:822
[2907]1126#, javascript-format
[2666]1127msgid "%s is now known as %s"
[3037]1128msgstr "„%s“ в момента е познат като „%s“"
[2666]1129
[3441]1130#: js/ui/ctrlAltTab.js:21 js/ui/overviewControls.js:404
[2849]1131msgid "Windows"
1132msgstr "Прозорци"
1133
[3411]1134#: js/ui/dash.js:204 js/ui/dash.js:247
[2666]1135msgid "Show Applications"
1136msgstr "Показване на програмите"
1137
[2981]1138#. Translators: this is the name of the dock/favorites area on
1139#. the left of the overview
[3411]1140#: js/ui/dash.js:394
[2856]1141msgid "Dash"
1142msgstr "Най-ползвани"
1143
[2981]1144#. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
[3411]1145#. * shown - it is shown just below the time in the top bar (e.g.,
1146#. * "Tue 9:29 AM").  The string itself should become a full date, e.g.,
1147#. * "February 17 2015".
[2981]1148#.
[3411]1149#: js/ui/dateMenu.js:79
1150msgid "%B %-d %Y"
1151msgstr "%-d %B %Y"
[2849]1152
[2981]1153#. Translators: This is the accessible name of the date button shown
1154#. * below the time in the shell; it should combine the weekday and the
1155#. * date, e.g. "Tuesday February 17 2015".
1156#.
[3411]1157#: js/ui/dateMenu.js:86
[2981]1158msgid "%A %B %e %Y"
1159msgstr "%A, %e %B %Y"
[2849]1160
[3411]1161#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on current year
1162#: js/ui/dateMenu.js:151
1163msgctxt "calendar heading"
1164msgid "%B %-d"
1165msgstr "%-d %B"
[2273]1166
[3411]1167#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on different year
1168#: js/ui/dateMenu.js:154
1169msgctxt "calendar heading"
1170msgid "%B %-d %Y"
1171msgstr "%-d %B %Y"
[2273]1172
[3411]1173#: js/ui/dateMenu.js:160
1174msgid "Today"
1175msgstr "Днес"
[3184]1176
[3411]1177#: js/ui/dateMenu.js:164
1178msgid "Tomorrow"
1179msgstr "Утре"
[3184]1180
[3411]1181#. Translators: Shown in calendar event list for all day events
1182#. * Keep it short, best if you can use less then 10 characters
1183#.
1184#: js/ui/dateMenu.js:180
1185msgctxt "event list time"
1186msgid "All Day"
1187msgstr "Цял ден"
[3184]1188
[3411]1189#: js/ui/dateMenu.js:231
1190msgid "No Events"
1191msgstr "Няма събития"
[3184]1192
[3411]1193#: js/ui/dateMenu.js:348
1194msgid "Add world clocks…"
1195msgstr "Добавяне на световен часовник…"
[3184]1196
[3411]1197#: js/ui/dateMenu.js:349
1198msgid "World Clocks"
1199msgstr "Световен часовник"
1200
1201#: js/ui/dateMenu.js:629
[3184]1202msgid "Loading…"
1203msgstr "Зареждане…"
1204
[3411]1205#: js/ui/dateMenu.js:639
[3184]1206msgid "Go online for weather information"
1207msgstr "За метеорологичната обстановка трябва да сте онлайн."
1208
[3411]1209#: js/ui/dateMenu.js:641
[3184]1210msgid "Weather information is currently unavailable"
1211msgstr "В момента метеорологичната информация не е налична."
1212
[3411]1213#: js/ui/dateMenu.js:651
1214msgid "Weather"
1215msgstr "Прогноза за времето"
1216
1217#: js/ui/dateMenu.js:653
1218msgid "Select weather location…"
1219msgstr "Избор на местоположения…"
1220
1221#: js/ui/endSessionDialog.js:39
[3184]1222#, javascript-format
[2360]1223msgctxt "title"
[2273]1224msgid "Log Out %s"
1225msgstr "Изход на „%s“"
1226
[3411]1227#: js/ui/endSessionDialog.js:40
[2360]1228msgctxt "title"
[2273]1229msgid "Log Out"
1230msgstr "Изход"
1231
[3411]1232#: js/ui/endSessionDialog.js:43
[2907]1233#, javascript-format
[2340]1234msgid "%s will be logged out automatically in %d second."
1235msgid_plural "%s will be logged out automatically in %d seconds."
1236msgstr[0] ""
1237"Потребителят „%s“ ще излезе от системата автоматично след %d секунда."
1238msgstr[1] ""
1239"Потребителят „%s“ ще излезе от системата автоматично след %d секунди."
[2273]1240
[3411]1241#: js/ui/endSessionDialog.js:49
[2907]1242#, javascript-format
[2340]1243msgid "You will be logged out automatically in %d second."
1244msgid_plural "You will be logged out automatically in %d seconds."
1245msgstr[0] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунда."
1246msgstr[1] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунди."
[2273]1247
[3411]1248#: js/ui/endSessionDialog.js:56
[2360]1249msgctxt "button"
1250msgid "Log Out"
1251msgstr "Изход"
1252
[3411]1253#: js/ui/endSessionDialog.js:62
[2360]1254msgctxt "title"
1255msgid "Power Off"
1256msgstr "Изключване"
1257
[3411]1258#: js/ui/endSessionDialog.js:63
[2905]1259msgctxt "title"
1260msgid "Install Updates & Power Off"
1261msgstr "Инсталиране на обновленията и изключване"
[2273]1262
[3411]1263#: js/ui/endSessionDialog.js:66
[2907]1264#, javascript-format
[2340]1265msgid "The system will power off automatically in %d second."
1266msgid_plural "The system will power off automatically in %d seconds."
1267msgstr[0] "Системата ще се изключи автоматично след %d секунда."
1268msgstr[1] "Системата ще се изключи автоматично след %d секунди."
[2273]1269
[3411]1270#: js/ui/endSessionDialog.js:70 js/ui/endSessionDialog.js:89
[2905]1271msgctxt "checkbox"
1272msgid "Install pending software updates"
[2907]1273msgstr "Инсталиране на изчакващите обновления"
[2273]1274
[3411]1275#: js/ui/endSessionDialog.js:74
[2360]1276msgctxt "button"
1277msgid "Power Off"
1278msgstr "Изключване"
1279
[3411]1280#: js/ui/endSessionDialog.js:81
[2360]1281msgctxt "title"
1282msgid "Restart"
1283msgstr "Рестартиране"
1284
[3411]1285#: js/ui/endSessionDialog.js:82
1286msgctxt "title"
1287msgid "Install Updates & Restart"
1288msgstr "Инсталиране на обновленията и рестартиране"
1289
1290#: js/ui/endSessionDialog.js:85
[2907]1291#, javascript-format
[2340]1292msgid "The system will restart automatically in %d second."
1293msgid_plural "The system will restart automatically in %d seconds."
1294msgstr[0] "Системата ще се рестартира автоматично след %d секунда."
1295msgstr[1] "Системата ще се рестартира автоматично след %d секунди."
[2273]1296
[3411]1297#: js/ui/endSessionDialog.js:93
1298msgctxt "button"
1299msgid "Restart"
1300msgstr "Рестартиране"
1301
1302#: js/ui/endSessionDialog.js:101
[2905]1303msgctxt "title"
1304msgid "Restart & Install Updates"
1305msgstr "Рестартиране и инсталиране на обновленията"
[2273]1306
[3411]1307#: js/ui/endSessionDialog.js:104
[2907]1308#, javascript-format
[2905]1309msgid "The system will automatically restart and install updates in %d second."
1310msgid_plural ""
1311"The system will automatically restart and install updates in %d seconds."
1312msgstr[0] ""
1313"Системата ще се рестартира автоматично и ще инсталира обновления след %d "
1314"секунда."
1315msgstr[1] ""
1316"Системата ще се рестартира автоматично и ще инсталира обновления след %d "
1317"секунди."
1318
[3411]1319#: js/ui/endSessionDialog.js:111 js/ui/endSessionDialog.js:132
[2905]1320msgctxt "button"
1321msgid "Restart &amp; Install"
[2906]1322msgstr "Рестартиране и инсталиране"
[2905]1323
[3411]1324#: js/ui/endSessionDialog.js:113
[2905]1325msgctxt "button"
1326msgid "Install &amp; Power Off"
[2906]1327msgstr "Инсталиране и изключване"
[2905]1328
[3411]1329#: js/ui/endSessionDialog.js:114
[2905]1330msgctxt "checkbox"
1331msgid "Power off after updates are installed"
[2906]1332msgstr "Изключване на компютъра след инсталиране на обновленията"
[2905]1333
[3411]1334#: js/ui/endSessionDialog.js:121
[3102]1335msgctxt "title"
1336msgid "Restart & Install Upgrade"
1337msgstr "Рестартиране и инсталиране на обновленията"
1338
1339#. Translators: This is the text displayed for system upgrades in the
1340#. shut down dialog. First %s gets replaced with the distro name and
1341#. second %s with the distro version to upgrade to
[3411]1342#: js/ui/endSessionDialog.js:126
[3102]1343#, javascript-format
1344msgid ""
1345"%s %s will be installed after restart. Upgrade installation can take a long "
1346"time: ensure that you have backed up and that the computer is plugged in."
1347msgstr ""
[3184]1348"След рестартиране ще се инсталира %s %s. Обновяването отнема доста време, "
1349"проверете дали имате резервно копие на данните си и дали компютърът има "
1350"надежден източник на захранване."
[3102]1351
[3411]1352#: js/ui/endSessionDialog.js:284
1353msgid "Low battery power: please plug in before installing updates."
[2905]1354msgstr ""
[3411]1355"Нисък заряд в батериите — включете захранването, преди да инсталирате "
1356"обновленията."
[2905]1357
[3411]1358#: js/ui/endSessionDialog.js:293
1359msgid "Some applications are busy or have unsaved work"
1360msgstr "Някои програми са заети или имат незапазени промени"
[2905]1361
[3411]1362#: js/ui/endSessionDialog.js:298
1363msgid "Other users are logged in"
1364msgstr "Има други влезли потребители"
[2905]1365
[3411]1366#: js/ui/endSessionDialog.js:467
1367msgctxt "button"
1368msgid "Boot Options"
1369msgstr "Настройки за стартиране"
1370
[2981]1371#. Translators: Remote here refers to a remote session, like a ssh login
[3411]1372#: js/ui/endSessionDialog.js:686
[2907]1373#, javascript-format
[2905]1374msgid "%s (remote)"
1375msgstr "%s (отдалечен)"
1376
[2981]1377#. Translators: Console here refers to a tty like a VT console
[3411]1378#: js/ui/endSessionDialog.js:689
[2907]1379#, javascript-format
[2905]1380msgid "%s (console)"
1381msgstr "%s (конзола)"
1382
[3441]1383#: js/ui/extensionDownloader.js:232
[2340]1384msgid "Install"
1385msgstr "Инсталиране"
1386
[3441]1387#: js/ui/extensionDownloader.js:238
[3411]1388msgid "Install Extension"
1389msgstr "Инсталиране на разширение"
1390
[3441]1391#: js/ui/extensionDownloader.js:239
[2907]1392#, javascript-format
[2905]1393msgid "Download and install “%s” from extensions.gnome.org?"
[2340]1394msgstr "Да се изтегли и инсталира ли „%s“ от from extensions.gnome.org?"
1395
[3441]1396#: js/ui/extensionSystem.js:252
[3411]1397msgid "Extension Updates Available"
1398msgstr "Има обновления на разширенията"
1399
[3441]1400#: js/ui/extensionSystem.js:253
[3411]1401msgid "Extension updates are ready to be installed."
1402msgstr "Обновленията са готови за инсталиране."
1403
1404#: js/ui/inhibitShortcutsDialog.js:79
1405msgid "Allow inhibiting shortcuts"
1406msgstr "Клавишните комбинации да може да се изключват"
1407
[3184]1408#. Translators: %s is an application name like "Settings"
[3411]1409#: js/ui/inhibitShortcutsDialog.js:82
[3184]1410#, javascript-format
[3411]1411msgid "The application %s wants to inhibit shortcuts"
1412msgstr "Програмата „%s“ иска временно да изключи клавишните комбинации"
[3184]1413
[3411]1414#: js/ui/inhibitShortcutsDialog.js:83
1415msgid "An application wants to inhibit shortcuts"
1416msgstr "Програма иска временно да изключи клавишните комбинации"
[3184]1417
1418#. Translators: %s is a keyboard shortcut like "Super+x"
[3411]1419#: js/ui/inhibitShortcutsDialog.js:90
[3184]1420#, javascript-format
1421msgid "You can restore shortcuts by pressing %s."
1422msgstr "Може да ги възстановите като натиснете комбинацията %s."
1423
[3411]1424#: js/ui/inhibitShortcutsDialog.js:100
[3184]1425msgid "Deny"
1426msgstr "Забраняване"
1427
[3411]1428#: js/ui/inhibitShortcutsDialog.js:107
[3184]1429msgid "Allow"
1430msgstr "Позволяване"
1431
[3411]1432#: js/ui/kbdA11yDialog.js:32
1433msgid "Slow Keys Turned On"
1434msgstr "Бавни клавиши включени"
[2273]1435
[3411]1436#: js/ui/kbdA11yDialog.js:33
1437msgid "Slow Keys Turned Off"
1438msgstr "Бавни клавиши изключени"
1439
1440#: js/ui/kbdA11yDialog.js:34
1441msgid ""
1442"You just held down the Shift key for 8 seconds. This is the shortcut for the "
1443"Slow Keys feature, which affects the way your keyboard works."
1444msgstr ""
1445"Задържахте клавиша Shift натиснат за 8 секунди. Това включва „Бавни клавиши“ "
1446"— настройка, която променя начина на работа на клавиатурата."
1447
1448#: js/ui/kbdA11yDialog.js:40
1449msgid "Sticky Keys Turned On"
1450msgstr "Лепкави клавиши включени"
1451
1452#: js/ui/kbdA11yDialog.js:41
1453msgid "Sticky Keys Turned Off"
1454msgstr "Лепкави клавиши изключени"
1455
1456#: js/ui/kbdA11yDialog.js:43
1457msgid ""
1458"You just pressed the Shift key 5 times in a row. This is the shortcut for "
1459"the Sticky Keys feature, which affects the way your keyboard works."
1460msgstr ""
1461"Натиснахте клавиша Shift 5 пъти последователно. Това включва „Лепкави "
1462"клавиши“ — настройка, която променя начина на работа на клавиатурата."
1463
1464#: js/ui/kbdA11yDialog.js:45
1465msgid ""
1466"You just pressed two keys at once, or pressed the Shift key 5 times in a "
1467"row. This turns off the Sticky Keys feature, which affects the way your "
1468"keyboard works."
1469msgstr ""
1470"Току що натиснахте два клавиша едновременно или натиснахте клавиша Shift 5 "
1471"пъти последователно. Това изключва „Лепкави клавиши“ — настройка, която "
1472"променя начина на работа на клавиатурата."
1473
1474#: js/ui/kbdA11yDialog.js:54
1475msgid "Leave On"
1476msgstr "Оставяне включено"
1477
1478#: js/ui/kbdA11yDialog.js:54 js/ui/status/bluetooth.js:156
[3441]1479#: js/ui/status/network.js:1377
[3411]1480msgid "Turn On"
1481msgstr "Включване"
1482
1483#: js/ui/kbdA11yDialog.js:62 js/ui/status/bluetooth.js:156
1484#: js/ui/status/network.js:166 js/ui/status/network.js:350
[3441]1485#: js/ui/status/network.js:1377 js/ui/status/network.js:1489
[3411]1486#: js/ui/status/nightLight.js:41 js/ui/status/rfkill.js:81
1487#: js/ui/status/rfkill.js:110
1488msgid "Turn Off"
1489msgstr "Изключване"
1490
1491#: js/ui/kbdA11yDialog.js:62
1492msgid "Leave Off"
1493msgstr "Оставяне изключено"
1494
[3441]1495#: js/ui/keyboard.js:226
[3411]1496msgid "Region & Language Settings"
1497msgstr "Район и език"
1498
1499#: js/ui/lookingGlass.js:676
[2273]1500msgid "No extensions installed"
1501msgstr "Няма инсталирани разширения"
1502
[2981]1503#. Translators: argument is an extension UUID.
[3411]1504#: js/ui/lookingGlass.js:734
[2907]1505#, javascript-format
[2360]1506msgid "%s has not emitted any errors."
[2379]1507msgstr "Разширението %s не е обозначило никакви грешки."
[2360]1508
[3411]1509#: js/ui/lookingGlass.js:740
[2360]1510msgid "Hide Errors"
1511msgstr "Скриване на грешките"
1512
[3411]1513#: js/ui/lookingGlass.js:744 js/ui/lookingGlass.js:810
[2360]1514msgid "Show Errors"
1515msgstr "Показване на грешките"
1516
[3411]1517#: js/ui/lookingGlass.js:753
[2273]1518msgid "Enabled"
1519msgstr "Включено"
1520
1521#. translators:
1522#. * The device has been disabled
[3411]1523#: js/ui/lookingGlass.js:756 subprojects/gvc/gvc-mixer-control.c:1900
[2273]1524msgid "Disabled"
1525msgstr "Изключено"
1526
[3411]1527#: js/ui/lookingGlass.js:758
1528#: subprojects/extensions-app/data/ui/extension-row.ui:158
[2273]1529msgid "Error"
1530msgstr "Грешка"
1531
[3411]1532#: js/ui/lookingGlass.js:760
[2273]1533msgid "Out of date"
1534msgstr "Остаряло"
1535
[3411]1536#: js/ui/lookingGlass.js:762
[2332]1537msgid "Downloading"
1538msgstr "Изтегляне"
1539
[3411]1540#: js/ui/lookingGlass.js:792
[2273]1541msgid "View Source"
1542msgstr "Преглед на изходния код"
1543
[3411]1544#: js/ui/lookingGlass.js:801
[2273]1545msgid "Web Page"
1546msgstr "Домашна страница"
1547
[3441]1548#: js/ui/main.js:290
[3411]1549msgid "Logged in as a privileged user"
1550msgstr "Влезли сте като администратор"
1551
[3441]1552#: js/ui/main.js:291
[3411]1553msgid ""
1554"Running a session as a privileged user should be avoided for security "
1555"reasons. If possible, you should log in as a normal user."
1556msgstr ""
[3441]1557"Избягвайте да стартирате сесия като администратор заради сигурността.  "
1558"Влезте в системата като обикновен потребител, ако е възможно."
[3411]1559
[3441]1560#: js/ui/main.js:340
[3411]1561msgid "Screen Lock disabled"
[3441]1562msgstr "Изключено заключване на екрана"
[3411]1563
[3441]1564#: js/ui/main.js:341
[3411]1565msgid "Screen Locking requires the GNOME display manager."
1566msgstr "Заключването на екрана изисква мениджъра на дисплеи на GNOME."
1567
[3441]1568#: js/ui/messageTray.js:1443
[2273]1569msgid "System Information"
1570msgstr "Информация за системата"
1571
[3411]1572#: js/ui/mpris.js:207
[3075]1573msgid "Unknown artist"
1574msgstr "Неизвестен изпълнител"
1575
[3411]1576#: js/ui/mpris.js:217
[3075]1577msgid "Unknown title"
1578msgstr "Неизвестно заглавие"
1579
[3411]1580#. Translators: this is the text displayed
1581#. in the search entry when no search is
1582#. active; it should not exceed ~30
1583#. characters.
[3441]1584#: js/ui/overviewControls.js:313
[3411]1585msgid "Type to search"
1586msgstr "Текст за търсене"
1587
[3441]1588#: js/ui/overviewControls.js:392
[3411]1589msgid "Applications"
1590msgstr "Програми"
1591
[3441]1592#: js/ui/overview.js:58
[2273]1593msgid "Undo"
1594msgstr "Отмяна"
1595
[3184]1596#. Translators: This is the main view to select
1597#. activities. See also note for "Activities" string.
[3441]1598#: js/ui/overview.js:71
[2541]1599msgid "Overview"
1600msgstr "Преглед"
1601
[3441]1602#: js/ui/padOsd.js:95
[3184]1603msgid "New shortcut…"
1604msgstr "Нова комбинация…"
1605
[3441]1606#: js/ui/padOsd.js:142
[3184]1607msgid "Application defined"
1608msgstr "Налични програми"
1609
[3441]1610#: js/ui/padOsd.js:143
[3184]1611msgid "Show on-screen help"
1612msgstr "Извеждане на помощта"
1613
[3441]1614#: js/ui/padOsd.js:144
[3184]1615msgid "Switch monitor"
1616msgstr "Смяна на екран"
1617
[3441]1618#: js/ui/padOsd.js:145
[3184]1619msgid "Assign keystroke"
1620msgstr "Задаване на клавишна комбинация"
1621
[3441]1622#: js/ui/padOsd.js:211
[3184]1623msgid "Done"
1624msgstr "Готово"
1625
[3441]1626#: js/ui/padOsd.js:716
[3184]1627msgid "Edit…"
1628msgstr "Редактиране…"
1629
[3441]1630#: js/ui/padOsd.js:758 js/ui/padOsd.js:875
[3184]1631msgid "None"
1632msgstr "Няма"
1633
[3441]1634#: js/ui/padOsd.js:829
[3184]1635msgid "Press a button to configure"
1636msgstr "Натиснете клавиш за настройване"
1637
[3441]1638#: js/ui/padOsd.js:830
[3184]1639msgid "Press Esc to exit"
1640msgstr "Натиснете Esc за отмяна"
1641
[3441]1642#: js/ui/padOsd.js:833
[3184]1643msgid "Press any key to exit"
1644msgstr "Натиснете произволен клавиш за изход"
1645
[2323]1646#. Translators: If there is no suitable word for "Activities"
[2981]1647#. in your language, you can use the word for "Overview".
[3441]1648#: js/ui/panel.js:271
[2088]1649msgid "Activities"
1650msgstr "Дейности"
1651
[3441]1652#: js/ui/panel.js:556
[3037]1653msgctxt "System menu in the top bar"
1654msgid "System"
1655msgstr "Системни"
1656
[3441]1657#: js/ui/panel.js:674
[2288]1658msgid "Top Bar"
1659msgstr "Горна лента"
1660
[3411]1661#: js/ui/runDialog.js:58
1662msgid "Run a Command"
1663msgstr "Изпълнение на команда"
[2094]1664
[3411]1665#: js/ui/runDialog.js:73
1666msgid "Press ESC to close"
1667msgstr "Натиснете Esc за отмяна"
[1951]1668
[3411]1669#: js/ui/runDialog.js:238
[3184]1670msgid "Restart is not available on Wayland"
1671msgstr "Рестартирането не е налично в Wayland"
1672
[3411]1673#: js/ui/runDialog.js:243
[2905]1674msgid "Restarting…"
1675msgstr "Рестартиране…"
1676
[3441]1677#: js/ui/screenShield.js:224
[2850]1678msgid "GNOME needs to lock the screen"
1679msgstr "Екранът трябва да бъде заключен от GNOME"
1680
[2981]1681#. We could not become modal, so we can't activate the
1682#. screenshield. The user is probably very upset at this
1683#. point, but any application using global grabs is broken
1684#. Just tell him to stop using this app
1685#.
1686#. XXX: another option is to kick the user into the gdm login
1687#. screen, where we're not affected by grabs
[3441]1688#: js/ui/screenShield.js:264 js/ui/screenShield.js:634
[2850]1689msgid "Unable to lock"
[2863]1690msgstr "Неуспешно заключване"
[2850]1691
[3441]1692#: js/ui/screenShield.js:265 js/ui/screenShield.js:635
[2850]1693msgid "Lock was blocked by an application"
1694msgstr "Заключването беше блокирано от програма"
1695
[3441]1696#: js/ui/screenshot.js:155
[3411]1697msgid "Screenshot taken"
1698msgstr "Екранът е заснет"
1699
[3441]1700#: js/ui/search.js:825
[2850]1701msgid "Searching…"
[2273]1702msgstr "Търсене…"
[1951]1703
[3441]1704#: js/ui/search.js:827
[2666]1705msgid "No results."
[2273]1706msgstr "Няма съвпадения."
1707
[3441]1708#: js/ui/search.js:953
[3184]1709#, javascript-format
1710msgid "%d more"
1711msgid_plural "%d more"
1712msgstr[0] "още %d"
1713msgstr[1] "още %d"
1714
[3411]1715#: js/ui/searchController.js:87
1716msgid "Search"
1717msgstr "Търсене"
1718
1719#: js/ui/shellEntry.js:20
[2360]1720msgid "Copy"
1721msgstr "Копиране"
1722
[3411]1723#: js/ui/shellEntry.js:25
[2360]1724msgid "Paste"
1725msgstr "Поставяне"
1726
[3441]1727#: js/ui/shellEntry.js:77
[2360]1728msgid "Show Text"
1729msgstr "Показване на текста"
1730
[3441]1731#: js/ui/shellEntry.js:79
[2360]1732msgid "Hide Text"
1733msgstr "Скриване на текста"
1734
[3441]1735#: js/ui/shellEntry.js:166
[3411]1736msgid "Caps lock is on."
1737msgstr "Caps Lock е натиснат."
[2273]1738
[3411]1739#: js/ui/shellMountOperation.js:285
1740msgid "Hidden Volume"
1741msgstr "Скрит дял"
1742
1743#: js/ui/shellMountOperation.js:288
1744msgid "Windows System Volume"
1745msgstr "Системен дял на Windows"
1746
1747#: js/ui/shellMountOperation.js:291
1748msgid "Uses Keyfiles"
1749msgstr "Файл с ключ"
1750
1751#. Translators: %s is the Disks application
1752#: js/ui/shellMountOperation.js:298
1753#, javascript-format
1754msgid ""
1755"To unlock a volume that uses keyfiles, use the <i>%s</i> utility instead."
1756msgstr ""
1757"За да отключите дял, който ползва ключове, ползвайте програмата <i>%s</i>."
1758
1759#: js/ui/shellMountOperation.js:306
1760msgid "PIM Number"
1761msgstr "Итерации (PIM)"
1762
1763#: js/ui/shellMountOperation.js:365
[2666]1764msgid "Remember Password"
[2612]1765msgstr "Запомняне на паролата"
1766
[3411]1767#: js/ui/shellMountOperation.js:380
1768msgid "Unlock"
1769msgstr "Отключване"
1770
1771#. Translators: %s is the Disks application
1772#: js/ui/shellMountOperation.js:391
1773#, javascript-format
1774msgid "Open %s"
1775msgstr "Отваряне на „%s“"
1776
1777#: js/ui/shellMountOperation.js:423
1778msgid "The PIM must be a number or empty."
1779msgstr "Броят итерации (PIM) трябва да е число или да е празно."
1780
1781#. Translators: %s is the Disks application
1782#: js/ui/shellMountOperation.js:465
1783#, javascript-format
1784msgid "Unable to start %s"
1785msgstr "Неуспешно стартиране на „%s“"
1786
1787#. Translators: %s is the Disks application
1788#: js/ui/shellMountOperation.js:467
1789#, javascript-format
1790msgid "Couldn’t find the %s application"
1791msgstr "Програмата „%s“ не може да се изтрие"
1792
1793#: js/ui/status/accessibility.js:35
[2474]1794msgid "Accessibility"
1795msgstr "Достъпност"
1796
[3411]1797#: js/ui/status/accessibility.js:48
[2273]1798msgid "Zoom"
1799msgstr "Увеличаване"
[1972]1800
[3411]1801#: js/ui/status/accessibility.js:55
[2612]1802msgid "Screen Reader"
1803msgstr "Четец на екрана"
1804
[3411]1805#: js/ui/status/accessibility.js:59
[2349]1806msgid "Screen Keyboard"
1807msgstr "Екранна клавиатура"
1808
[3411]1809#: js/ui/status/accessibility.js:63
[2273]1810msgid "Visual Alerts"
1811msgstr "Визуална помощ"
1812
[3411]1813#: js/ui/status/accessibility.js:66
[2273]1814msgid "Sticky Keys"
1815msgstr "Лепкави клавиши"
1816
[3411]1817#: js/ui/status/accessibility.js:69
[2273]1818msgid "Slow Keys"
1819msgstr "Бавни клавиши"
1820
[3411]1821#: js/ui/status/accessibility.js:72
[2273]1822msgid "Bounce Keys"
1823msgstr "Подскачащи клавиши"
1824
[3411]1825#: js/ui/status/accessibility.js:75
[2273]1826msgid "Mouse Keys"
1827msgstr "Клавиши за мишка"
1828
[3411]1829#: js/ui/status/accessibility.js:134
[2273]1830msgid "High Contrast"
1831msgstr "Висок контраст"
1832
[3411]1833#: js/ui/status/accessibility.js:176
[2273]1834msgid "Large Text"
1835msgstr "Едър текст"
1836
[3411]1837#: js/ui/status/bluetooth.js:40
[2273]1838msgid "Bluetooth"
1839msgstr "Bluetooth"
1840
[3441]1841#: js/ui/status/bluetooth.js:49 js/ui/status/network.js:652
[2273]1842msgid "Bluetooth Settings"
1843msgstr "Настройки на Bluetooth"
1844
[3037]1845#. Translators: this is the number of connected bluetooth devices
[3411]1846#: js/ui/status/bluetooth.js:148
[2907]1847#, javascript-format
[3037]1848msgid "%d Connected"
1849msgid_plural "%d Connected"
1850msgstr[0] "%d свързано"
1851msgstr[1] "%d свързани"
[2323]1852
[3411]1853#: js/ui/status/bluetooth.js:152
1854msgid "Bluetooth Off"
1855msgstr "Bluetooth изключен"
[2273]1856
[3411]1857#: js/ui/status/bluetooth.js:154
1858msgid "Bluetooth On"
1859msgstr "Bluetooth включен"
[3037]1860
[3411]1861#: js/ui/status/brightness.js:39
[2905]1862msgid "Brightness"
[2906]1863msgstr "Яркост"
[2323]1864
[3411]1865#: js/ui/status/dwellClick.js:12
1866msgid "Single Click"
1867msgstr "Еднократно натискане"
1868
1869#: js/ui/status/dwellClick.js:17
1870msgid "Double Click"
1871msgstr "Двукратно натискане"
1872
1873#: js/ui/status/dwellClick.js:22
1874msgid "Drag"
1875msgstr "Влачене"
1876
1877#: js/ui/status/dwellClick.js:27
1878msgid "Secondary Click"
1879msgstr "Натискане на 2<sup>я</sup> бутон"
1880
1881#: js/ui/status/dwellClick.js:36
1882msgid "Dwell Click"
1883msgstr "Натискане чрез задържане"
1884
1885#: js/ui/status/keyboard.js:829
1886msgid "Keyboard"
1887msgstr "Клавиатура"
1888
1889#: js/ui/status/keyboard.js:846
[2905]1890msgid "Show Keyboard Layout"
1891msgstr "Показване на клавиатурната подредба"
[2323]1892
[3441]1893#: js/ui/status/location.js:234 js/ui/status/location.js:267
[3037]1894msgid "Location Enabled"
1895msgstr "Местоположението е включено"
[2273]1896
[3441]1897#: js/ui/status/location.js:235 js/ui/status/location.js:268
[2905]1898msgid "Disable"
1899msgstr "Изключване"
[2273]1900
[3441]1901#: js/ui/status/location.js:236
[2907]1902msgid "Privacy Settings"
1903msgstr "Настройки за поверителност"
1904
[3441]1905#: js/ui/status/location.js:266
[3037]1906msgid "Location In Use"
1907msgstr "Текущо местоположение"
[2273]1908
[3441]1909#: js/ui/status/location.js:270
[3037]1910msgid "Location Disabled"
1911msgstr "Местоположението е изключено"
1912
[3441]1913#: js/ui/status/location.js:271
[2905]1914msgid "Enable"
1915msgstr "Включване"
[2273]1916
[3441]1917#: js/ui/status/location.js:398
[3411]1918msgid "Allow location access"
1919msgstr "Позволяване на достъп до местоположението"
1920
[3075]1921#. Translators: %s is an application name
[3441]1922#: js/ui/status/location.js:400
[3075]1923#, javascript-format
[3411]1924msgid "The app %s wants to access your location"
1925msgstr "Заявка от „%s“ за местоположението ви"
[3075]1926
[3441]1927#: js/ui/status/location.js:410
[3075]1928msgid "Location access can be changed at any time from the privacy settings."
1929msgstr ""
1930"Може да промените правата за достъп до местоположението през настройките за "
1931"лични данни."
1932
[3411]1933#: js/ui/status/network.js:72
[2905]1934msgid "<unknown>"
1935msgstr "<неизвестно>"
[2273]1936
[3037]1937#. Translators: %s is a network identifier
[3441]1938#: js/ui/status/network.js:455 js/ui/status/network.js:1406
[3037]1939#, javascript-format
1940msgid "%s Off"
1941msgstr "„%s“: изключен"
[2273]1942
[3037]1943#. Translators: %s is a network identifier
[3411]1944#: js/ui/status/network.js:458
[3037]1945#, javascript-format
1946msgid "%s Connected"
1947msgstr "„%s“: свързан"
[2273]1948
[2905]1949#. Translators: this is for network devices that are physically present but are not
[3037]1950#. under NetworkManager's control (and thus cannot be used in the menu);
1951#. %s is a network identifier
[3411]1952#: js/ui/status/network.js:463
[3037]1953#, javascript-format
1954msgid "%s Unmanaged"
1955msgstr "„%s“: без управление"
[2273]1956
[3037]1957#. Translators: %s is a network identifier
[3411]1958#: js/ui/status/network.js:466
[3037]1959#, javascript-format
1960msgid "%s Disconnecting"
1961msgstr "„%s“: прекъсване на връзката"
[2849]1962
[3037]1963#. Translators: %s is a network identifier
[3441]1964#: js/ui/status/network.js:473 js/ui/status/network.js:1398
[3037]1965#, javascript-format
1966msgid "%s Connecting"
1967msgstr "„%s“: свързване"
[2273]1968
[3037]1969#. Translators: this is for network connections that require some kind of key or password; %s is a network identifier
[3411]1970#: js/ui/status/network.js:476
[3037]1971#, javascript-format
1972msgid "%s Requires Authentication"
1973msgstr "„%s“: изисква идентификация"
[2273]1974
[2905]1975#. Translators: this is for devices that require some kind of firmware or kernel
[3037]1976#. module, which is missing; %s is a network identifier
[3411]1977#: js/ui/status/network.js:484
[3037]1978#, javascript-format
1979msgid "Firmware Missing For %s"
1980msgstr "Липсва фърмуер за „%s“"
[2273]1981
[2905]1982#. Translators: this is for a network device that cannot be activated (for example it
[3037]1983#. is disabled by rfkill, or it has no coverage; %s is a network identifier
[3411]1984#: js/ui/status/network.js:488
[3037]1985#, javascript-format
1986msgid "%s Unavailable"
1987msgstr "„%s“: недостъпен"
[2273]1988
[3037]1989#. Translators: %s is a network identifier
[3411]1990#: js/ui/status/network.js:491
[3037]1991#, javascript-format
1992msgid "%s Connection Failed"
1993msgstr "„%s“: неуспешна връзка"
[2273]1994
[3411]1995#: js/ui/status/network.js:503
[2905]1996msgid "Wired Settings"
[2907]1997msgstr "Настройки на жична връзка"
[2273]1998
[3441]1999#: js/ui/status/network.js:550
[2905]2000msgid "Mobile Broadband Settings"
2001msgstr "Настройки на мобилна широколентова връзка"
[2273]2002
[3037]2003#. Translators: %s is a network identifier
[3441]2004#: js/ui/status/network.js:619 js/ui/status/network.js:1403
[3037]2005#, javascript-format
2006msgid "%s Hardware Disabled"
2007msgstr "„%s“: изключено устройство"
[2273]2008
[3037]2009#. Translators: this is for a network device that cannot be activated
2010#. because it's disabled by rfkill (airplane mode); %s is a network identifier
[3441]2011#: js/ui/status/network.js:623
[3037]2012#, javascript-format
2013msgid "%s Disabled"
2014msgstr "„%s“: изключено"
2015
[3441]2016#: js/ui/status/network.js:664
[3102]2017msgid "Connect to Internet"
2018msgstr "Свързване към Интернет"
[2273]2019
[3441]2020#: js/ui/status/network.js:873
[2905]2021msgid "Airplane Mode is On"
[3037]2022msgstr "Самолетният режим е включен"
[2273]2023
[3441]2024#: js/ui/status/network.js:874
[2905]2025msgid "Wi-Fi is disabled when airplane mode is on."
[3037]2026msgstr "Безжичната връзка е изключена при самолетен режим."
[2666]2027
[3441]2028#: js/ui/status/network.js:875
[2905]2029msgid "Turn Off Airplane Mode"
[3037]2030msgstr "Изключване на самолетен режим"
[2288]2031
[3441]2032#: js/ui/status/network.js:884
[2905]2033msgid "Wi-Fi is Off"
[2906]2034msgstr "Безжичната връзка е изключена"
[2863]2035
[3441]2036#: js/ui/status/network.js:885
[2905]2037msgid "Wi-Fi needs to be turned on in order to connect to a network."
[2906]2038msgstr "Безжичната връзка трябва да е включена, за да се свържете към мрежа."
[2288]2039
[3441]2040#: js/ui/status/network.js:886
[2905]2041msgid "Turn On Wi-Fi"
[2906]2042msgstr "Включване на безжичната връзка"
[2288]2043
[3441]2044#: js/ui/status/network.js:911
[2905]2045msgid "Wi-Fi Networks"
[2906]2046msgstr "Безжични мрежи"
[2288]2047
[3441]2048#: js/ui/status/network.js:913
[2905]2049msgid "Select a network"
2050msgstr "Избор на мрежата"
[2288]2051
[3441]2052#: js/ui/status/network.js:945
[2905]2053msgid "No Networks"
[2906]2054msgstr "Липсват мрежи"
[2288]2055
[3441]2056#: js/ui/status/network.js:966 js/ui/status/rfkill.js:108
[2905]2057msgid "Use hardware switch to turn off"
[2906]2058msgstr "Изключване чрез физически бутон"
[2288]2059
[3441]2060#: js/ui/status/network.js:1267
[2905]2061msgid "Select Network"
[2906]2062msgstr "Избор на мрежа"
[2288]2063
[3441]2064#: js/ui/status/network.js:1273
[2905]2065msgid "Wi-Fi Settings"
2066msgstr "Настройки на безжична връзка"
[2323]2067
[3037]2068#. Translators: %s is a network identifier
[3441]2069#: js/ui/status/network.js:1394
[3037]2070#, javascript-format
2071msgid "%s Hotspot Active"
2072msgstr "„%s“: включена безжична точка за достъп"
[2288]2073
[3037]2074#. Translators: %s is a network identifier
[3441]2075#: js/ui/status/network.js:1409
[3037]2076#, javascript-format
2077msgid "%s Not Connected"
2078msgstr "„%s“: няма връзка"
[2849]2079
[3441]2080#: js/ui/status/network.js:1506
[3184]2081msgid "connecting…"
[2905]2082msgstr "свързване…"
[2849]2083
[2981]2084#. Translators: this is for network connections that require some kind of key or password
[3441]2085#: js/ui/status/network.js:1509
[2905]2086msgid "authentication required"
2087msgstr "изисква се удостоверяване"
[2288]2088
[3441]2089#: js/ui/status/network.js:1511
[2905]2090msgid "connection failed"
2091msgstr "връзката е неуспешна"
2092
[3441]2093#: js/ui/status/network.js:1562
[2905]2094msgid "VPN Settings"
[2907]2095msgstr "Настройки на ВЧМ (VPN)"
[2905]2096
[3441]2097#: js/ui/status/network.js:1579
[2905]2098msgid "VPN"
[2906]2099msgstr "ВЧМ"
[2905]2100
[3441]2101#: js/ui/status/network.js:1589
[3037]2102msgid "VPN Off"
2103msgstr "Без ВЧМ"
2104
[3441]2105#: js/ui/status/network.js:1650 js/ui/status/rfkill.js:84
[3184]2106msgid "Network Settings"
2107msgstr "Настройки на мрежата"
2108
[3441]2109#: js/ui/status/network.js:1678
[3184]2110#, javascript-format
2111msgid "%s Wired Connection"
2112msgid_plural "%s Wired Connections"
2113msgstr[0] "%s жична връзка"
2114msgstr[1] "%s жични връзки"
2115
[3441]2116#: js/ui/status/network.js:1682
[3184]2117#, javascript-format
2118msgid "%s Wi-Fi Connection"
2119msgid_plural "%s Wi-Fi Connections"
2120msgstr[0] "%s безжична връзка"
2121msgstr[1] "%s безжични връзки"
2122
[3441]2123#: js/ui/status/network.js:1686
[3184]2124#, javascript-format
2125msgid "%s Modem Connection"
2126msgid_plural "%s Modem Connections"
2127msgstr[0] "%s връзка по модем"
2128msgstr[1] "%s връзки по модем"
2129
[3441]2130#: js/ui/status/network.js:1830
[3037]2131msgid "Connection failed"
2132msgstr "Връзката е неуспешна"
2133
[3441]2134#: js/ui/status/network.js:1831
[2332]2135msgid "Activation of network connection failed"
[3037]2136msgstr "Неуспешна връзка към мрежата"
[2288]2137
[3411]2138#: js/ui/status/nightLight.js:63
[3184]2139msgid "Night Light Disabled"
2140msgstr "Нощният режим е изключен"
2141
[3411]2142#: js/ui/status/nightLight.js:64
[3184]2143msgid "Night Light On"
2144msgstr "Нощният режим е включен"
2145
[3411]2146#: js/ui/status/nightLight.js:66
[3184]2147msgid "Resume"
2148msgstr "Включване наново"
2149
[3411]2150#: js/ui/status/nightLight.js:67
[3184]2151msgid "Disable Until Tomorrow"
2152msgstr "Изключване до утре сутрин"
2153
[3441]2154#: js/ui/status/power.js:51 js/ui/status/powerProfiles.js:57
[2273]2155msgid "Power Settings"
[3037]2156msgstr "Настройки на захранването"
[2273]2157
[3441]2158#: js/ui/status/power.js:68
[2905]2159msgid "Fully Charged"
[2906]2160msgstr "Пълно зареждане"
[2905]2161
[3441]2162#: js/ui/status/power.js:74
[3411]2163msgid "Not Charging"
2164msgstr "Не се зарежда"
2165
[2981]2166#. 0 is reported when UPower does not have enough data
2167#. to estimate battery life
[3441]2168#: js/ui/status/power.js:77 js/ui/status/power.js:83
[2850]2169msgid "Estimating…"
2170msgstr "Приблизително…"
[2273]2171
[2981]2172#. Translators: this is <hours>:<minutes> Remaining (<percentage>)
[3441]2173#: js/ui/status/power.js:91
[2907]2174#, javascript-format
[3037]2175msgid "%d∶%02d Remaining (%d %%)"
2176msgstr "%d:%02d до разреждане (%d %%)"
[2273]2177
[2981]2178#. Translators: this is <hours>:<minutes> Until Full (<percentage>)
[3441]2179#: js/ui/status/power.js:97
[2907]2180#, javascript-format
[3037]2181msgid "%d∶%02d Until Full (%d %%)"
2182msgstr "%d:%02d до зареждане (%d %%)"
[2273]2183
[3411]2184#. The icon label
[3441]2185#: js/ui/status/power.js:145
[3037]2186#, javascript-format
2187msgid "%d %%"
2188msgstr "%d %%"
[2273]2189
[3441]2190#: js/ui/status/powerProfiles.js:19
2191msgctxt "Power profile"
2192msgid "Performance"
2193msgstr "Бързина"
2194
2195#: js/ui/status/powerProfiles.js:20
2196msgctxt "Power profile"
2197msgid "Balanced"
2198msgstr "Баланс"
2199
2200#: js/ui/status/powerProfiles.js:21
2201msgctxt "Power profile"
2202msgid "Power Saver"
2203msgstr "Енергоспестяване"
2204
[3411]2205#: js/ui/status/remoteAccess.js:38
2206msgid "Screen is Being Shared"
2207msgstr "Споделен екран"
2208
2209#: js/ui/status/remoteAccess.js:40
2210msgid "Turn off"
2211msgstr "Изключване"
2212
[2981]2213#. The menu only appears when airplane mode is on, so just
2214#. statically build it as if it was on, rather than dynamically
2215#. changing the menu contents.
[3411]2216#: js/ui/status/rfkill.js:79
[3037]2217msgid "Airplane Mode On"
2218msgstr "Самолетният режим е включен"
[2273]2219
[3411]2220#: js/ui/status/system.js:104
2221msgid "Lock"
2222msgstr "Заключване"
[2273]2223
[3411]2224#: js/ui/status/system.js:116
2225msgid "Power Off / Log Out"
2226msgstr "Изключване/Изход"
2227
2228#: js/ui/status/system.js:119
2229msgid "Suspend"
2230msgstr "Приспиване"
2231
2232#: js/ui/status/system.js:130
2233msgid "Restart…"
2234msgstr "Рестартиране…"
2235
2236#: js/ui/status/system.js:141
2237msgid "Power Off…"
2238msgstr "Изключване"
2239
2240#: js/ui/status/system.js:154
[2905]2241msgid "Log Out"
2242msgstr "Изход"
[2273]2243
[3411]2244#: js/ui/status/system.js:165
2245msgid "Switch User…"
2246msgstr "Смяна на потребител…"
[3037]2247
[3411]2248#: js/ui/status/thunderbolt.js:262
2249msgid "Thunderbolt"
2250msgstr "Thunderbolt"
[2273]2251
[3411]2252#: js/ui/status/thunderbolt.js:324
2253msgid "Unknown Thunderbolt device"
2254msgstr "Непознато устройство с Thunderbolt"
[2273]2255
[3411]2256#: js/ui/status/thunderbolt.js:325
2257msgid ""
2258"New device has been detected while you were away. Please disconnect and "
2259"reconnect the device to start using it."
2260msgstr ""
2261"Засечено е ново устройство докато отсъствахте. За да го ползвате, извадете "
2262"го и го поставете наново."
[2612]2263
[3411]2264#: js/ui/status/thunderbolt.js:328
2265msgid "Unauthorized Thunderbolt device"
2266msgstr "Неодобрено устройство с Thunderbolt"
2267
2268#: js/ui/status/thunderbolt.js:329
2269msgid ""
2270"New device has been detected and needs to be authorized by an administrator."
2271msgstr ""
2272"Засечено е ново устройство, което трябва да се одобри от администратор."
2273
2274#: js/ui/status/thunderbolt.js:335
2275msgid "Thunderbolt authorization error"
2276msgstr "Грешка при одобряване на устройство с Thunderbolt"
2277
2278#: js/ui/status/thunderbolt.js:336
2279#, javascript-format
2280msgid "Could not authorize the Thunderbolt device: %s"
2281msgstr "Устройството с Thunderbolt не може да се одобри: %s"
2282
2283#: js/ui/status/volume.js:160
[2849]2284msgid "Volume changed"
[3037]2285msgstr "Променена сила на звука"
[2849]2286
[3411]2287#: js/ui/status/volume.js:222
[2273]2288msgid "Volume"
2289msgstr "Сила на звука"
2290
[3184]2291#. Translators: this is for display mirroring i.e. cloning.
2292#. * Try to keep it under around 15 characters.
2293#.
[3411]2294#: js/ui/switchMonitor.js:17
[3184]2295msgid "Mirror"
2296msgstr "Еднакво изображение"
2297
2298#. Translators: this is for the desktop spanning displays.
2299#. * Try to keep it under around 15 characters.
2300#.
[3411]2301#: js/ui/switchMonitor.js:22
[3184]2302msgid "Join Displays"
2303msgstr "Обединяване на екраните"
2304
2305#. Translators: this is for using only an external display.
2306#. * Try to keep it under around 15 characters.
2307#.
[3411]2308#: js/ui/switchMonitor.js:27
[3184]2309msgid "External Only"
2310msgstr "Външни екрани"
2311
2312#. Translators: this is for using only the laptop display.
2313#. * Try to keep it under around 15 characters.
2314#.
[3411]2315#: js/ui/switchMonitor.js:32
[3184]2316msgid "Built-in Only"
2317msgstr "Вградени екрани"
2318
[3411]2319#. Translators: This is a time format for a date in
2320#. long format
2321#: js/ui/unlockDialog.js:371
2322msgid "%A %B %-d"
2323msgstr "%A, %-d %B"
[2653]2324
[3411]2325#: js/ui/unlockDialog.js:377
2326msgid "Swipe up to unlock"
2327msgstr "Прекарайте пръст за отключване"
2328
2329#: js/ui/unlockDialog.js:378
2330msgid "Click or press a key to unlock"
2331msgstr "Натиснете клавиш или мишката за отключване"
2332
2333#: js/ui/unlockDialog.js:556
[2849]2334msgid "Unlock Window"
2335msgstr "Отключване на прозореца"
2336
[3411]2337#: js/ui/unlockDialog.js:565
2338msgid "Log in as another user"
2339msgstr "Влизане като друг потребител"
[2332]2340
[3411]2341#: js/ui/welcomeDialog.js:36
2342#, javascript-format
2343msgid "Welcome to GNOME %s"
2344msgstr "Добре дошли в GNOME %s"
[2612]2345
[3411]2346#: js/ui/welcomeDialog.js:37
2347msgid "If you want to learn your way around, check out the tour."
2348msgstr "Въвеждащата демонстрация ще ви помогне да се ориентирате."
2349
2350#: js/ui/welcomeDialog.js:45
2351msgid "No Thanks"
2352msgstr "Няма нужда"
2353
2354#: js/ui/welcomeDialog.js:50
2355msgid "Take Tour"
2356msgstr "Демонстрация"
2357
[3184]2358#: js/ui/windowAttentionHandler.js:20
[2907]2359#, javascript-format
[2905]2360msgid "“%s” is ready"
2361msgstr "Програмата „%s“ е готова за употреба"
[2612]2362
[3411]2363#. Translators: This string should be shorter than 30 characters
2364#: js/ui/windowManager.js:63
2365msgid "Keep these display settings?"
2366msgstr "Запазване на настройките?"
[2612]2367
[3411]2368#. Translators: this and the following message should be limited in length,
[2905]2369#. to avoid ellipsizing the labels.
[2981]2370#.
[3411]2371#: js/ui/windowManager.js:72
[2905]2372msgid "Revert Settings"
[3411]2373msgstr "Връщане на предишните"
[2332]2374
[3411]2375#: js/ui/windowManager.js:75
[2905]2376msgid "Keep Changes"
[2906]2377msgstr "Запазване на промените"
[2332]2378
[3411]2379#: js/ui/windowManager.js:94
[2907]2380#, javascript-format
[2905]2381msgid "Settings changes will revert in %d second"
2382msgid_plural "Settings changes will revert in %d seconds"
[2906]2383msgstr[0] "Настройките ще се възстановят след %d секунда"
[2907]2384msgstr[1] "Настройките ще се възстановят след %d секунди"
[2332]2385
[2981]2386#. Translators: This represents the size of a window. The first number is
2387#. * the width of the window and the second is the height.
[3411]2388#: js/ui/windowManager.js:550
[2981]2389#, javascript-format
[3184]2390msgid "%d × %d"
[2981]2391msgstr "%d × %d"
2392
[3411]2393#: js/ui/windowMenu.js:27
[3441]2394msgid "Hide"
2395msgstr "Скриване"
[2849]2396
[3411]2397#: js/ui/windowMenu.js:34
[3441]2398msgid "Restore"
2399msgstr "Възстановяване"
[2332]2400
[3411]2401#: js/ui/windowMenu.js:38
[2905]2402msgid "Maximize"
[2906]2403msgstr "Максимизиране"
[2651]2404
[3411]2405#: js/ui/windowMenu.js:45
[2905]2406msgid "Move"
[2906]2407msgstr "Преместване"
[2345]2408
[3411]2409#: js/ui/windowMenu.js:51
[2905]2410msgid "Resize"
[2906]2411msgstr "Оразмеряване"
[2345]2412
[3411]2413#: js/ui/windowMenu.js:58
[2905]2414msgid "Move Titlebar Onscreen"
[2906]2415msgstr "Преместване на лентата за заглавието по екрана"
[2850]2416
[3411]2417#: js/ui/windowMenu.js:63
[2905]2418msgid "Always on Top"
[2906]2419msgstr "Винаги отгоре"
[2850]2420
[3411]2421#: js/ui/windowMenu.js:82
[2905]2422msgid "Always on Visible Workspace"
[2906]2423msgstr "Винаги на видимия работен плот"
[2850]2424
[3411]2425#: js/ui/windowMenu.js:96
[3037]2426msgid "Move to Workspace Left"
2427msgstr "Преместване на левия работен плот"
2428
[3411]2429#: js/ui/windowMenu.js:102
[3037]2430msgid "Move to Workspace Right"
2431msgstr "Преместване на десния работен плот"
2432
[3411]2433#: js/ui/windowMenu.js:108
[2905]2434msgid "Move to Workspace Up"
[2906]2435msgstr "Преместване на горния работен плот"
[2850]2436
[3411]2437#: js/ui/windowMenu.js:114
[2905]2438msgid "Move to Workspace Down"
[2906]2439msgstr "Преместване на долния работен плот"
[2379]2440
[3411]2441#: js/ui/windowMenu.js:132
[3037]2442msgid "Move to Monitor Up"
2443msgstr "Преместване на горния монитор"
2444
[3411]2445#: js/ui/windowMenu.js:141
[3037]2446msgid "Move to Monitor Down"
2447msgstr "Преместване на долния монитор"
2448
[3411]2449#: js/ui/windowMenu.js:150
[3037]2450msgid "Move to Monitor Left"
2451msgstr "Преместване на левия монитор"
2452
[3411]2453#: js/ui/windowMenu.js:159
[3037]2454msgid "Move to Monitor Right"
2455msgstr "Преместване на десния монитор"
2456
[3411]2457#: js/ui/windowMenu.js:167
2458msgid "Close"
2459msgstr "Затваряне"
2460
[3184]2461#: src/calendar-server/evolution-calendar.desktop.in:3
2462msgid "Evolution Calendar"
2463msgstr "Календар на Evolution"
[2088]2464
[3441]2465#: src/main.c:419 subprojects/extensions-tool/src/main.c:317
[2288]2466msgid "Print version"
2467msgstr "Показване на версията"
2468
[3441]2469#: src/main.c:425
[2332]2470msgid "Mode used by GDM for login screen"
[3037]2471msgstr "Режим на GDM за екрана за влизане"
[2332]2472
[3441]2473#: src/main.c:431
[3184]2474msgid "Use a specific mode, e.g. “gdm” for login screen"
[2646]2475msgstr "Използване на определен режим за екрана за идентификация, напр. „gdm“"
[2612]2476
[3441]2477#: src/main.c:437
[2612]2478msgid "List possible modes"
2479msgstr "Списък на достъпните режими"
2480
[3411]2481#: src/shell-app.c:298
[2981]2482msgctxt "program"
2483msgid "Unknown"
2484msgstr "Неизвестна"
2485
[3411]2486#: src/shell-app.c:549
[2288]2487#, c-format
[2905]2488msgid "Failed to launch “%s”"
[2907]2489msgstr "Неуспешно стартиране на „%s“"
[2288]2490
[3411]2491#: src/shell-keyring-prompt.c:731
[2506]2492msgid "Passwords do not match."
2493msgstr "Паролите не съвпадат."
2494
[3411]2495#: src/shell-keyring-prompt.c:739
[2506]2496msgid "Password cannot be blank"
2497msgstr "Не може да не попълнете паролата"
2498
[3411]2499#: src/shell-polkit-authentication-agent.c:344
[2273]2500msgid "Authentication dialog was dismissed by the user"
2501msgstr "Прозорецът за упълномощаване беше затворен от потребителя"
[3102]2502
[3411]2503#: subprojects/extensions-app/data/metainfo/org.gnome.Extensions.metainfo.xml.in:5
2504#: subprojects/extensions-app/data/org.gnome.Extensions.desktop.in.in:4
2505#: subprojects/extensions-app/js/main.js:217
2506#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:56
2507msgid "Extensions"
2508msgstr "Разширения"
2509
2510#: subprojects/extensions-app/data/metainfo/org.gnome.Extensions.metainfo.xml.in:6
2511#: subprojects/extensions-app/js/main.js:218
2512msgid "Manage your GNOME Extensions"
2513msgstr "Управление на разширенията на GNOME"
2514
2515#: subprojects/extensions-app/data/metainfo/org.gnome.Extensions.metainfo.xml.in:17
2516msgid "The GNOME Project"
2517msgstr "Проект GNOME"
2518
2519#: subprojects/extensions-app/data/metainfo/org.gnome.Extensions.metainfo.xml.in:36
2520msgid ""
2521"GNOME Extensions handles updating extensions, configuring extension "
2522"preferences and removing or disabling unwanted extensions."
2523msgstr ""
2524"С „Разширенията на GNOME“ може да променяте настройките им, да инсталирате "
2525"нови, да деинсталирате или изключвате нежеланите разширения."
2526
2527#: subprojects/extensions-app/data/org.gnome.Extensions.desktop.in.in:7
2528msgid "Configure GNOME Shell Extensions"
2529msgstr "Настройки на разширенията на обвивката"
2530
2531#: subprojects/extensions-app/js/main.js:142
2532#: subprojects/extensions-app/js/main.js:152
2533msgid "No Matches"
2534msgstr "Няма открити"
2535
2536#: subprojects/extensions-app/js/main.js:179
2537#, javascript-format
2538msgid "Remove “%s”?"
2539msgstr "Да се премахне ли „%s“?"
2540
2541#: subprojects/extensions-app/js/main.js:180
2542msgid ""
2543"If you remove the extension, you need to return to download it if you want "
2544"to enable it again"
2545msgstr ""
[3441]2546"Ако премахнете разширение, ще трябва да го изтеглите наново, за да го "
[3411]2547"включите."
2548
2549#: subprojects/extensions-app/js/main.js:184
2550msgid "Remove"
2551msgstr "Премахване"
2552
2553#: subprojects/extensions-app/js/main.js:216
2554msgid "translator-credits"
2555msgstr ""
[3441]2556"Ивайло Вълков &lt;<a href='mailto:ivaylo@e-valkov.org'>ivaylo@e-valkov.org</"
2557"a>&gt;\n"
2558"Александър Шопов &lt;<a href='mailto:ash@kambanaria.org'>ash@kambanaria.org</"
2559"a>&gt;\n"
[3411]2560"\n"
[3441]2561"\n"
[3411]2562"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
[3441]2563"Научете повече за нас на <a href='https://fsa-bg.org/project/gtp'>уеб сайта</"
2564"a> ни.\n"
2565"Докладвайте за грешки в превода в <a href='https://fsa-bg.org/project/gtp/"
2566"newticket'>съответния раздел</a>."
[3411]2567
2568#: subprojects/extensions-app/js/main.js:344
2569#, javascript-format
2570msgid "%d extension will be updated on next login."
2571msgid_plural "%d extensions will be updated on next login."
2572msgstr[0] "При следващото влизане ще се обнови %d разширение."
2573msgstr[1] "При следващото влизане ще се обновят %d разширения."
2574
2575#: subprojects/extensions-app/js/main.js:494
2576msgid "The extension is incompatible with the current GNOME version"
2577msgstr "Разширението не е съвместимо с текущата версия на GNOME"
2578
2579#: subprojects/extensions-app/js/main.js:497
2580msgid "The extension had an error"
2581msgstr "Грешка от разширението"
2582
2583#: subprojects/extensions-app/data/ui/extension-row.ui:83
2584#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:322
2585#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:241
2586msgid "Description"
2587msgstr "Описание"
2588
2589#: subprojects/extensions-app/data/ui/extension-row.ui:104
2590#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:253
2591msgid "Version"
2592msgstr "Версия"
2593
2594#: subprojects/extensions-app/data/ui/extension-row.ui:131
2595msgid "Author"
2596msgstr "Автор"
2597
2598#: subprojects/extensions-app/data/ui/extension-row.ui:185
2599msgid "Website"
2600msgstr "Уеб страница"
2601
2602#: subprojects/extensions-app/data/ui/extension-row.ui:201
2603msgid "Remove…"
2604msgstr "Премахване…"
2605
2606#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:7
2607msgid "Help"
2608msgstr "Помощ"
2609
2610#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:11
2611msgid "About Extensions"
2612msgstr "Относно разширенията"
2613
2614#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:27
2615msgid ""
2616"To find and add extensions, visit <a href=\"https://extensions.gnome.org"
2617"\">extensions.gnome.org</a>."
2618msgstr ""
2619"За търсене и добавяне на разширения посетете <a href='https://extensions."
2620"gnome.org'>extensions.gnome.org</a>."
2621
2622#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:34
2623msgid "Warning"
2624msgstr "Предупреждение"
2625
2626#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:44
2627msgid ""
2628"Extensions can cause system issues, including performance problems. If you "
2629"encounter problems with your system, it is recommended to disable all "
2630"extensions."
2631msgstr ""
2632"Приложенията могат да предизвикат проблеми със системата, включително да "
2633"влошат производителността. Ако ви се случи нещо подобно, препоръчваме да "
2634"изключите всички разширения."
2635
2636#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:150
2637msgid "Manually Installed"
2638msgstr "Ръчно инсталирано"
2639
2640#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:174
2641msgid "Built-In"
2642msgstr "Вградено"
2643
2644#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:217
2645msgid "No Installed Extensions"
2646msgstr "Не са инсталирани разширения"
2647
2648#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:252
2649msgid ""
2650"We’re very sorry, but it was not possible to get the list of installed "
2651"extensions. Make sure you are logged into GNOME and try again."
2652msgstr ""
2653"За съжаление списъкът с инсталираните разширения не може да се получи. "
2654"Влезте наново в GNOME и пробвайте пак."
2655
2656#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:288
2657msgid "Extension Updates Ready"
2658msgstr "Налични са обновления на разширенията"
2659
2660#: subprojects/extensions-app/data/ui/extensions-window.ui:303
2661msgid "Log Out…"
2662msgstr "Изход…"
2663
2664#. Translators: a file path to an extension directory
2665#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:222
2666#, c-format
2667msgid "The new extension was successfully created in %s.\n"
2668msgstr "Новото разширение бе успешно създадено в „%s“.\n"
2669
2670#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:296
2671#, c-format
2672msgid ""
2673"Name should be a very short (ideally descriptive) string.\n"
2674"Examples are: %s"
2675msgstr ""
2676"Името трябва да е кратко и описателно.\n"
2677"Примери: %s"
2678
2679#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:302
2680#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:238
2681msgid "Name"
2682msgstr "Име"
2683
2684#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:316
2685#, c-format
2686msgid ""
2687"Description is a single-sentence explanation of what your extension does.\n"
2688"Examples are: %s"
2689msgstr ""
2690"Описанието трябва да обясни какво прави разширението с едно изречение.\n"
2691"Примери: %s"
2692
2693#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:336
2694msgid ""
2695"UUID is a globally-unique identifier for your extension.\n"
2696"This should be in the format of an email address (clicktofocus@janedoe."
2697"example.com)\n"
2698msgstr ""
2699"Това е уникален идентификатор (UUID) на разширението.\n"
2700"Форматът е като на адрес за е-поща (clicktofocus@janedoe.example.com)\n"
2701
2702#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:363
2703msgid "Choose one of the available templates:\n"
2704msgstr "Избор на някой он съществуващите шаблони:\n"
2705
2706#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:377
2707msgid "Template"
2708msgstr "Шаблон"
2709
2710#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:432
2711msgid "The unique identifier of the new extension"
2712msgstr "Уникален ИДЕНТИФИКАТОР на разширението"
2713
2714#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:435
2715msgid "NAME"
2716msgstr "ИМЕ"
2717
2718#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:436
2719msgid "The user-visible name of the new extension"
2720msgstr "ИМЕ на приложението"
2721
2722#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:438
2723msgid "DESCRIPTION"
2724msgstr "ОПИСАНИЕ"
2725
2726#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:440
2727msgid "A short description of what the extension does"
2728msgstr "Кратко ОПИСАНИЕ на функционалността на разширението"
2729
2730#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:443
2731msgid "TEMPLATE"
2732msgstr "ШАБЛОН"
2733
2734#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:444
2735msgid "The template to use for the new extension"
2736msgstr "Шаблон за новото разширение"
2737
2738#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:450
2739msgid "Enter extension information interactively"
2740msgstr "Интерактивно въвеждане на информацията за разширението"
2741
2742#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:458
2743msgid "Create a new extension"
2744msgstr "Създаване на ново разширение"
2745
2746#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:476
2747#: subprojects/extensions-tool/src/command-list.c:172
2748msgid "Unknown arguments"
2749msgstr "Непознати аргументи"
2750
2751#: subprojects/extensions-tool/src/command-create.c:501
2752msgid "UUID, name and description are required"
2753msgstr "Идентификаторът, името и описанието са задължителни"
2754
2755#: subprojects/extensions-tool/src/command-disable.c:46
2756#: subprojects/extensions-tool/src/command-enable.c:46
2757#: subprojects/extensions-tool/src/command-info.c:50
2758#: subprojects/extensions-tool/src/command-list.c:64
2759msgid "Failed to connect to GNOME Shell\n"
2760msgstr "Няма връзка с обвивката на GNOME\n"
2761
2762#: subprojects/extensions-tool/src/command-disable.c:53
2763#: subprojects/extensions-tool/src/command-enable.c:53
2764#, c-format
2765msgid "Extension “%s” does not exist\n"
2766msgstr "Разширението „%s“ не съществува\n"
2767
2768#: subprojects/extensions-tool/src/command-disable.c:101
2769msgid "Disable an extension"
2770msgstr "Изключване на разширение"
2771
2772#: subprojects/extensions-tool/src/command-disable.c:119
2773#: subprojects/extensions-tool/src/command-enable.c:119
2774#: subprojects/extensions-tool/src/command-info.c:103
2775#: subprojects/extensions-tool/src/command-prefs.c:97
2776#: subprojects/extensions-tool/src/command-reset.c:76
2777#: subprojects/extensions-tool/src/command-uninstall.c:104
2778msgid "No UUID given"
2779msgstr "Не е зададен идентификатор"
2780
2781#: subprojects/extensions-tool/src/command-disable.c:124
2782#: subprojects/extensions-tool/src/command-enable.c:124
2783#: subprojects/extensions-tool/src/command-info.c:108
2784#: subprojects/extensions-tool/src/command-prefs.c:102
2785#: subprojects/extensions-tool/src/command-reset.c:81
2786#: subprojects/extensions-tool/src/command-uninstall.c:109
2787msgid "More than one UUID given"
2788msgstr "Зададен е повече от един идентификатор"
2789
2790#: subprojects/extensions-tool/src/command-enable.c:101
2791msgid "Enable an extension"
2792msgstr "Включване на разширение"
2793
2794#: subprojects/extensions-tool/src/command-info.c:59
2795#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:155
2796#, c-format
2797msgid "Extension “%s” doesn't exist\n"
2798msgstr "Разширението „%s“ не съществува\n"
2799
2800#: subprojects/extensions-tool/src/command-info.c:85
2801msgid "Show extensions info"
2802msgstr "Извеждане на информация за разширение"
2803
2804#: subprojects/extensions-tool/src/command-install.c:173
2805msgid "Overwrite an existing extension"
2806msgstr "Презаписване на съществуващо разширение"
2807
2808#: subprojects/extensions-tool/src/command-install.c:175
2809msgid "EXTENSION_BUNDLE"
2810msgstr "КОМПЛЕКТ_РАЗШИРЕНИЯ"
2811
2812#: subprojects/extensions-tool/src/command-install.c:184
2813msgid "Install an extension bundle"
2814msgstr "Инсталиране на комплект разширения"
2815
2816#: subprojects/extensions-tool/src/command-install.c:202
2817msgid "No extension bundle specified"
2818msgstr "Не е указан комплект разширения"
2819
2820#: subprojects/extensions-tool/src/command-install.c:208
2821msgid "More than one extension bundle specified"
2822msgstr "Указани са повече от един комплекти разширения"
2823
2824#: subprojects/extensions-tool/src/command-list.c:128
2825msgid "Show user-installed extensions"
2826msgstr "Потребителски разширения на обвивката"
2827
2828#: subprojects/extensions-tool/src/command-list.c:131
2829msgid "Show system-installed extensions"
2830msgstr "Системни разширения на обвивката"
2831
2832#: subprojects/extensions-tool/src/command-list.c:134
2833msgid "Show enabled extensions"
2834msgstr "Включени разширения"
2835
2836#: subprojects/extensions-tool/src/command-list.c:137
2837msgid "Show disabled extensions"
2838msgstr "Изключени разширения"
2839
2840#: subprojects/extensions-tool/src/command-list.c:140
2841msgid "Show extensions with preferences"
2842msgstr "Разширения с настройки"
2843
2844#: subprojects/extensions-tool/src/command-list.c:143
2845msgid "Show extensions with updates"
2846msgstr "Разширения с обновления"
2847
2848#: subprojects/extensions-tool/src/command-list.c:146
2849msgid "Print extension details"
2850msgstr "Подробна информация за разширение"
2851
2852#: subprojects/extensions-tool/src/command-list.c:154
2853msgid "List installed extensions"
2854msgstr "Списък с инсталираните приложения"
2855
2856#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:450
2857msgid "FILE"
2858msgstr "ФАЙЛ"
2859
2860#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:451
2861msgid "Additional source to include in the bundle"
2862msgstr "Допълнително да се включи в комплекта"
2863
2864#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:454
2865msgid "SCHEMA"
2866msgstr "СХЕМА"
2867
2868#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:455
2869msgid "A GSettings schema that should be included"
2870msgstr "СХЕМА на GSettings, която да се включи"
2871
2872#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:457
2873#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:468
2874msgid "DIRECTORY"
2875msgstr "ДИРЕКТОРИЯ"
2876
2877#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:459
2878msgid "The directory where translations are found"
2879msgstr "ДИРЕКТОРИЯ, в която са преводите"
2880
2881#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:461
2882msgid "DOMAIN"
2883msgstr "КОНТЕКСТ"
2884
2885#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:463
2886msgid "The gettext domain to use for translations"
2887msgstr "КОНТЕКСТ на gettext за преводите"
2888
2889#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:466
2890msgid "Overwrite an existing pack"
2891msgstr "Презаписване на съществуващ пакет"
2892
2893#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:470
2894msgid "The directory where the pack should be created"
2895msgstr "В коя директория да се създаде пакетът"
2896
2897#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:472
2898msgid "SOURCE_DIRECTORY"
2899msgstr "ДИРЕКТОРИЯ_ИЗТОЧНИК"
2900
2901#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:481
2902msgid "Create an extension bundle"
2903msgstr "Създаване на комплект разширения"
2904
2905#: subprojects/extensions-tool/src/command-pack.c:501
2906msgid "More than one source directory specified"
2907msgstr "Указана е повече от една директория-източник"
2908
2909#: subprojects/extensions-tool/src/command-prefs.c:47
2910#, c-format
2911msgid "Extension “%s” doesn't have preferences\n"
2912msgstr "Разширението „%s“ няма настройки\n"
2913
2914#: subprojects/extensions-tool/src/command-prefs.c:79
2915msgid "Opens extension preferences"
2916msgstr "Отваряне на настройките на разширението"
2917
2918#: subprojects/extensions-tool/src/command-reset.c:58
2919msgid "Reset an extension"
2920msgstr "Нулиране на разширение"
2921
2922#: subprojects/extensions-tool/src/command-uninstall.c:49
2923msgid "Cannot uninstall system extensions\n"
2924msgstr "Системните разширения не може да се деинсталират\n"
2925
2926#: subprojects/extensions-tool/src/command-uninstall.c:64
2927#, c-format
2928msgid "Failed to uninstall “%s”\n"
2929msgstr "Неуспешно деинсталиране на „%s“\n"
2930
2931#: subprojects/extensions-tool/src/command-uninstall.c:86
2932msgid "Uninstall an extension"
2933msgstr "Деинсталиране на разширение"
2934
2935#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:72
2936msgid "Do not print error messages"
2937msgstr "Без извеждане на грешки"
2938
2939#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:146
2940msgid "Failed to connect to GNOME Shell"
2941msgstr "Неуспешна връзка към Обвивката на GNOME"
2942
2943#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:244
2944msgid "Path"
2945msgstr "Път"
2946
2947#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:247
2948msgid "URL"
2949msgstr "Адрес"
2950
2951#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:250
2952msgid "Original author"
2953msgstr "Първоначален автор"
2954
2955#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:256
2956msgid "State"
2957msgstr "Състояние"
2958
2959#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:290
2960msgid "“version” takes no arguments"
2961msgstr "Опцията „version“ не приема аргументи"
2962
2963#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:292
2964#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:312
2965msgid "Usage:"
2966msgstr "Употреба:"
2967
2968#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:295
2969msgid "Print version information and exit."
2970msgstr "Извеждане на версията и изход."
2971
2972#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:310
2973#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:313
2974msgid "COMMAND"
2975msgstr "КОМАНДА"
2976
2977#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:313
2978msgid "[ARGS…]"
2979msgstr "[АРГУМЕНТ…]"
2980
2981#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:315
2982msgid "Commands:"
2983msgstr "Команди:"
2984
2985#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:316
2986msgid "Print help"
2987msgstr "Извеждане на помощта"
2988
2989#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:318
2990msgid "Enable extension"
2991msgstr "Включване на разширение"
2992
2993#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:319
2994msgid "Disable extension"
2995msgstr "Изключване на разширение"
2996
2997#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:320
2998msgid "Reset extension"
2999msgstr "Нулиране на разширение"
3000
3001#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:321
3002msgid "Uninstall extension"
3003msgstr "Деинсталиране на разширение"
3004
3005#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:322
3006msgid "List extensions"
3007msgstr "Списък на разширенията"
3008
3009#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:323
3010#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:324
3011msgid "Show extension info"
3012msgstr "Информация за разширение"
3013
3014#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:325
3015msgid "Open extension preferences"
3016msgstr "Настройки на разширение"
3017
3018#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:326
3019msgid "Create extension"
3020msgstr "Създаване на разширение"
3021
3022#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:327
3023msgid "Package extension"
3024msgstr "Пакетиране на разширение"
3025
3026#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:328
3027msgid "Install extension bundle"
3028msgstr "Инсталиране на комплект разширения"
3029
3030#: subprojects/extensions-tool/src/main.c:330
3031#, c-format
3032msgid "Use “%s” to get detailed help.\n"
3033msgstr "За подробна помощ ползвайте „%s“.\n"
3034
3035#: subprojects/extensions-tool/src/templates/00-plain.desktop.in:4
3036msgid "Plain"
3037msgstr "Примерно"
3038
3039#: subprojects/extensions-tool/src/templates/00-plain.desktop.in:5
3040msgid "An empty extension"
3041msgstr "Примерно разширение"
3042
3043#: subprojects/extensions-tool/src/templates/indicator.desktop.in:4
3044msgid "Indicator"
3045msgstr "Индикатор"
3046
3047#: subprojects/extensions-tool/src/templates/indicator.desktop.in:5
3048msgid "Add an icon to the top bar"
3049msgstr "Икона в горната лента"
3050
[3184]3051#. translators:
3052#. * The number of sound outputs on a particular device
[3411]3053#: subprojects/gvc/gvc-mixer-control.c:1907
[3184]3054#, c-format
3055msgid "%u Output"
3056msgid_plural "%u Outputs"
3057msgstr[0] "%u изход"
3058msgstr[1] "%u изхода"
[3102]3059
[3184]3060#. translators:
3061#. * The number of sound inputs on a particular device
[3411]3062#: subprojects/gvc/gvc-mixer-control.c:1917
[3184]3063#, c-format
3064msgid "%u Input"
3065msgid_plural "%u Inputs"
3066msgstr[0] "%u вход"
3067msgstr[1] "%u входа"
[3102]3068
[3411]3069#: subprojects/gvc/gvc-mixer-control.c:2867
[3184]3070msgid "System Sounds"
3071msgstr "Системни звуци"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.