source: gnome/master/gnome-disk-utility.master.bg.po @ 3440

Last change on this file since 3440 was 3440, checked in by Александър Шопов, 5 months ago

gnome-disk-utility: подаден през vertimus

File size: 151.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-disk-utility po-file
2# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2021 Alexander Shopov.
4# This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package.
5# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2009, 2010, 2011, 2012.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2009, 2010, 2021.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/gnome-disk-utility/"
12"issues\n"
13"POT-Creation-Date: 2021-09-13 15:57+0000\n"
14"PO-Revision-Date: 2021-09-14 23:34+0200\n"
15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"Language: bg\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
22
23#: data/gnome-disk-image-mounter.desktop.in:3 src/disk-image-mounter/main.c:48
24msgid "Disk Image Mounter"
25msgstr "Монтиране на файлове с образи"
26
27#: data/gnome-disk-image-mounter.desktop.in:4
28msgid "Mount Disk Images"
29msgstr "Монтиране на файлове с образи"
30
31#: data/gnome-disk-image-writer.desktop.in:3
32msgid "Disk Image Writer"
33msgstr "Записване на файлове с образи"
34
35#: data/gnome-disk-image-writer.desktop.in:4
36msgid "Write Disk Images to Devices"
37msgstr "Записване на файлове с образи върху устройства"
38
39#: data/org.gnome.Disks.gschema.xml:6
40msgid "Default location for the Create/Restore disk image dialogs"
41msgstr ""
42"Стандартно местоположение за прозорците за създаване/възстановяване на "
43"файловете с образи на дискове"
44
45#: data/org.gnome.Disks.gschema.xml:7
46msgid ""
47"Default location for the Create/Restore disk image dialogs. If blank the ~/"
48"Documents folder is used."
49msgstr ""
50"Стандартно местоположение за прозорците за създаване/възстановяване на "
51"файловете с образи на дискове. Ако не е зададено, ще се използва папката „~/"
52"Документи“."
53
54#: data/org.gnome.Disks.gschema.xml:13
55msgid ""
56"The number of samples the benchmark will include for the read/write test."
57msgstr ""
58"Брой отчѐти, които тестът за производителност ще извърши за проверка на "
59"скоростта при писане/четене."
60
61#: data/org.gnome.Disks.gschema.xml:17
62msgid "The number of MiB (1048576 bytes) to read/write for each sample."
63msgstr ""
64"Размер на всеки отчет за скоростта при писане/четене [MiB] (1048576 байта)."
65
66#: data/org.gnome.Disks.gschema.xml:21
67msgid "To enable or disable the write test."
68msgstr "Включване/изключван на теста за производителност при запис."
69
70#: data/org.gnome.Disks.gschema.xml:25
71msgid "The number of samples the benchmark will do for the access time test."
72msgstr ""
73"Брой отчѐти, които тестът за производителност ще извърши за проверка на "
74"скоростта на достъп."
75
76#: data/org.gnome.DiskUtility.appdata.xml.in:7
77msgid "GNOME Disks"
78msgstr "Дискове на GNOME"
79
80#: data/org.gnome.DiskUtility.appdata.xml.in:8
81msgid "Disk management utility for GNOME"
82msgstr "Програма за управление на дискове за GNOME"
83
84#: data/org.gnome.DiskUtility.appdata.xml.in:10
85msgid ""
86"Disks provides an easy way to inspect, format, partition, and configure "
87"disks and block devices."
88msgstr ""
89"Програмата „Дискове на GNOME“ дава възможност лесно да проверявате, "
90"форматирате, поделяте и настройвате дискове и други блокови устройства."
91
92#: data/org.gnome.DiskUtility.appdata.xml.in:14
93msgid ""
94"Using Disks, you can view SMART data, manage devices, benchmark physical "
95"disks, and image USB sticks."
96msgstr ""
97"Чрез „Дискове на GNOME“ може да преглеждате данните от самодиагностиката "
98"(SMART), да управлявате и да тествате производителността на устройства, "
99"както и да записвате изображение върху USB памет."
100
101#: data/org.gnome.DiskUtility.appdata.xml.in:22
102msgid "An easy way to manage your disks"
103msgstr "Лесно управление на дисковете"
104
105#: data/org.gnome.DiskUtility.appdata.xml.in:34
106msgid "The GNOME Project"
107msgstr "Проектът GNOME"
108
109#: data/org.gnome.DiskUtility.desktop.in:3 src/disks/gduwindow.c:1108
110#: src/disks/ui/about-dialog.ui:11 src/disks/ui/disks.ui:28
111msgid "Disks"
112msgstr "Дискове"
113
114#: data/org.gnome.DiskUtility.desktop.in:4
115msgid "Manage Drives and Media"
116msgstr "Управление на устройства и носители"
117
118#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
119#: data/org.gnome.DiskUtility.desktop.in:6
120msgid ""
121"disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;"
122"restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;"
123msgstr ""
124"disk;drive;volume;harddisk;hdd;disc;cdrom;dvd;partition;iso;image;backup;"
125"restore;benchmark;raid;luks;encryption;S.M.A.R.T.;smart;диск;устройство;том;"
126"харддиск;твърд диск;ЗУТМД;си ди;дял;резервно копие;бекъп;възстановяване;"
127"производителност;раид;шифриране;криптиране;смарт;флашка;памет;суап;"
128"странициране;виртуална;"
129
130#: src/disk-image-mounter/main.c:46
131msgid "An error occurred"
132msgstr "Възникна грешка"
133
134#: src/disk-image-mounter/main.c:67
135msgid "Allow writing to the image"
136msgstr "Разрешаване на писането във файла с образа"
137
138#: src/disk-image-mounter/main.c:82
139msgid "Select Disk Image(s) to Mount"
140msgstr "Изберете файлове с образи, които да бъдат монтирани"
141
142#: src/disk-image-mounter/main.c:85 src/disks/gducreatediskimagedialog.c:927
143#: src/disks/gducreateformatdialog.c:173 src/disks/gducreateformatdialog.c:474
144#: src/disks/gdunewdiskimagedialog.c:329 src/disks/gduwindow.c:818
145msgid "_Cancel"
146msgstr "_Отмяна"
147
148#: src/disk-image-mounter/main.c:86
149msgid "_Mount"
150msgstr "_Монтиране"
151
152#. Add a RO check button that defaults to RO
153#: src/disk-image-mounter/main.c:94
154msgid "Set up _read-only mount"
155msgstr "Монтиране в режим „само за _четене“"
156
157#: src/disk-image-mounter/main.c:95
158msgid ""
159"If checked, the mount will be read-only. This is useful if you don’t want "
160"the underlying disk image to be modified"
161msgstr ""
162"Ако е избрано, монтирането ще е в режим „само за четене“. Може да се "
163"използва, ако не искате файлът с образ да бъде променян."
164
165#: src/disk-image-mounter/main.c:136
166#, c-format
167msgid "Error connecting to udisks daemon: %s (%s, %d)"
168msgstr "Грешка при свързване към демона udisks: %s (%s, %d)"
169
170#: src/disk-image-mounter/main.c:144
171msgid "Attach and mount one or more disk image files."
172msgstr "Закачане и монтиране на един или повече файл с образ на диск."
173
174#: src/disk-image-mounter/main.c:192
175#, c-format
176msgid "Cannot open “%s” — maybe the volume isn’t mounted?"
177msgstr "Неуспешно отваряне на „%s“ — може би томът не е монтиран?"
178
179#: src/disk-image-mounter/main.c:199
180#, c-format
181msgid "Error opening “%s”: %m"
182msgstr "Грешка при отваряне „%s“: %m"
183
184#: src/disk-image-mounter/main.c:220
185#, c-format
186msgid "Error attaching disk image: %s (%s, %d)"
187msgstr "Грешка при свързване на образ на диск: %s (%s, %d)"
188
189#: src/disks/gduapplication.c:92
190msgid "Stop running jobs?"
191msgstr "Да се спрат ли текущите действия?"
192
193#: src/disks/gduapplication.c:94
194msgid "Closing now stops the running jobs and leads to a corrupt result."
195msgstr ""
196"Ако спрете програмата сега, ще спрете и текущите действия, а резултатът ще е "
197"развален диск/изображение."
198
199#: src/disks/gduapplication.c:144
200#, c-format
201msgid "Error opening %s: %s"
202msgstr "Грешка при отваряне на „%s“: %s"
203
204#: src/disks/gduapplication.c:151
205#, c-format
206msgid "Error looking up block device for %s"
207msgstr "Грешка при заключване на блоковото устройство на „%s“"
208
209#: src/disks/gduapplication.c:173
210msgid "Select device"
211msgstr "Избор на устройство"
212
213#: src/disks/gduapplication.c:174
214msgid "Format selected device"
215msgstr "Форматиране на устройство"
216
217#: src/disks/gduapplication.c:175
218msgid "Ignored, kept for compatibility"
219msgstr "Прескача се, само за съвместимост"
220
221#: src/disks/gduapplication.c:176
222msgid "Restore disk image"
223msgstr "Възстановяване на файл с образ"
224
225#: src/disks/gduapplication.c:208
226msgid "--format-device must be used together with --block-device\n"
227msgstr "опцията „--format-device“ изисква „--block-device“\n"
228
229#: src/disks/gduapplication.c:214
230msgid "--format-device must not be used together with --restore-disk-image"
231msgstr "опциите „--format-device“ и „--restore-disk-image“ са несъвместими"
232
233#. Translators: Shown in the About dialog to convey version numbers.
234#. *              The first %s is the version of Disks (for example "3.6").
235#. *              The second %s is the version of the running udisks daemon (for example "2.0.90").
236#. *              The third, fourth and fifth %d are the major, minor and micro versions of libudisks2 that was used when compiling the Disks application (for example 2, 0 and 90).
237#.
238#: src/disks/gduapplication.c:342
239#, c-format
240msgid ""
241"gnome-disk-utility %s\n"
242"UDisks %s (built against %d.%d.%d)"
243msgstr ""
244"gnome-disk-utility %s\n"
245"UDisks %s (компилат %d.%d.%d)"
246
247#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
248#. * or the next string for a longer explanation.
249#.
250#: src/disks/gduatasmartdialog.c:151
251msgid "Read Error Rate"
252msgstr "Честота на грешките при четене"
253
254#: src/disks/gduatasmartdialog.c:152
255msgid ""
256"Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value "
257"indicates a problem with either the disk surface or read/write heads"
258msgstr ""
259"Честота на грешките при четене на необработени данни от диска. Стойност "
260"различна от 0 означава, че има проблем с повърхността на диска или главите "
261"за четене/запис."
262
263#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
264#. * or the next string for a longer explanation.
265#.
266#: src/disks/gduatasmartdialog.c:161
267msgid "Throughput Performance"
268msgstr "Производителност"
269
270#: src/disks/gduatasmartdialog.c:162
271msgid "Average efficiency of the disk"
272msgstr "Средна производителност на диска"
273
274#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
275#. * or the next string for a longer explanation.
276#.
277#: src/disks/gduatasmartdialog.c:169
278msgid "Spinup Time"
279msgstr "Време за развъртане"
280
281#: src/disks/gduatasmartdialog.c:170
282msgid "Time needed to spin up the disk"
283msgstr "Необходимо време за развъртане на диска"
284
285#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
286#. * or the next string for a longer explanation.
287#.
288#: src/disks/gduatasmartdialog.c:177
289msgid "Start/Stop Count"
290msgstr "Брой пускания/спирания"
291
292#: src/disks/gduatasmartdialog.c:178
293msgid "Number of spindle start/stop cycles"
294msgstr "Брой цикли на пускане/спиране на оста"
295
296#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
297#. * or the next string for a longer explanation.
298#.
299#: src/disks/gduatasmartdialog.c:185
300msgid "Reallocated Sector Count"
301msgstr "Брой на повторно заделените сектори"
302
303#: src/disks/gduatasmartdialog.c:186
304msgid ""
305"Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/"
306"verification error, it marks the sector as “reallocated” and transfers data "
307"to a special reserved area (spare area)"
308msgstr ""
309"Брой на повторно заделените сектори. Когато възникне грешка при четене/запис/"
310"проверка, дискът отбелязва сектора като „повторно заделен“ и прехвърля "
311"данните в специално запасно пространство (резервно пространство)"
312
313#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
314#. * or the next string for a longer explanation.
315#.
316#: src/disks/gduatasmartdialog.c:195
317msgid "Read Channel Margin"
318msgstr "Допуск на четене на канала"
319
320#: src/disks/gduatasmartdialog.c:196
321msgid "Margin of a channel while reading data."
322msgstr "Допуск на канала при четене на данни."
323
324#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
325#. * or the next string for a longer explanation.
326#.
327#: src/disks/gduatasmartdialog.c:203
328msgid "Seek Error Rate"
329msgstr "Честота на грешките при търсене"
330
331#: src/disks/gduatasmartdialog.c:204
332msgid "Frequency of errors while positioning"
333msgstr "Честота на грешките при позициониране на главата"
334
335#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
336#. * or the next string for a longer explanation.
337#.
338#: src/disks/gduatasmartdialog.c:211
339msgid "Seek Timer Performance"
340msgstr "Производителност за времето на търсене"
341
342#: src/disks/gduatasmartdialog.c:212
343msgid "Average efficiency of operations while positioning"
344msgstr "Средна производителност на действията при позициониране на главата"
345
346#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
347#. * or the next string for a longer explanation.
348#.
349#: src/disks/gduatasmartdialog.c:219 src/disks/gduatasmartdialog.c:544
350msgid "Power-On Hours"
351msgstr "Часове в работно състояние"
352
353#: src/disks/gduatasmartdialog.c:220 src/disks/gduatasmartdialog.c:545
354msgid "Number of hours elapsed in the power-on state"
355msgstr "Брой на изминалите часове в работно състояние"
356
357#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
358#. * or the next string for a longer explanation.
359#.
360#: src/disks/gduatasmartdialog.c:227
361msgid "Spinup Retry Count"
362msgstr "Брой на опитите за развъртане"
363
364#: src/disks/gduatasmartdialog.c:228
365msgid "Number of retry attempts to spin up"
366msgstr "Брой на повторните опити за развъртане на диска"
367
368#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
369#. * or the next string for a longer explanation.
370#.
371#: src/disks/gduatasmartdialog.c:235
372msgid "Calibration Retry Count"
373msgstr "Брой на опитите за калибриране"
374
375#: src/disks/gduatasmartdialog.c:236
376msgid "Number of attempts to calibrate the device"
377msgstr "Брой на опитите за калибриране на устройството"
378
379#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
380#. * or the next string for a longer explanation.
381#.
382#: src/disks/gduatasmartdialog.c:243
383msgid "Power Cycle Count"
384msgstr "Брой цикли на пускане"
385
386#: src/disks/gduatasmartdialog.c:244
387msgid "Number of power-on events"
388msgstr "Брой пускания на диска"
389
390#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
391#. * or the next string for a longer explanation.
392#.
393#: src/disks/gduatasmartdialog.c:251
394msgid "Soft read error rate"
395msgstr "Честота на непоправимите грешки при четене"
396
397#: src/disks/gduatasmartdialog.c:253
398msgid "Frequency of errors while reading from the disk"
399msgstr "Честота на грешки при четене от диска"
400
401#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
402#. * or the next string for a longer explanation.
403#.
404#: src/disks/gduatasmartdialog.c:260
405msgid "Reported Uncorrectable Errors"
406msgstr "Докладвани непоправими грешки"
407
408#: src/disks/gduatasmartdialog.c:261
409msgid "Number of errors that could not be recovered using hardware ECC"
410msgstr ""
411"Брой грешки, които не могат да бъдат отстранени чрез апаратен код за "
412"корекция на грешки (ECC)"
413
414#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
415#. * or the next string for a longer explanation.
416#.
417#: src/disks/gduatasmartdialog.c:268
418msgid "High Fly Writes"
419msgstr "Записи от ненормално разстояние"
420
421#: src/disks/gduatasmartdialog.c:269
422msgid ""
423"Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
424msgstr ""
425"Брой пъти, когато записващата глава се е намирала извън нормалната си "
426"работна област"
427
428#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
429#. * or the next string for a longer explanation.
430#.
431#: src/disks/gduatasmartdialog.c:276
432msgid "Airflow Temperature"
433msgstr "Температура на въздушния поток"
434
435#: src/disks/gduatasmartdialog.c:277
436msgid "Airflow temperature of the drive"
437msgstr "Температура на въздушния поток на устройството"
438
439#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
440#. * or the next string for a longer explanation.
441#.
442#: src/disks/gduatasmartdialog.c:284 src/disks/gduatasmartdialog.c:454
443msgid "G-sense Error Rate"
444msgstr "Честота на грешките при удар"
445
446#: src/disks/gduatasmartdialog.c:285
447msgid "Frequency of mistakes as a result of impact loads"
448msgstr "Честота на грешките в резултат на ударно натоварване или вибрации"
449
450#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
451#. * or the next string for a longer explanation.
452#.
453#: src/disks/gduatasmartdialog.c:292 src/disks/gduatasmartdialog.c:511
454msgid "Power-off Retract Count"
455msgstr "Брой прибирания на главите"
456
457#: src/disks/gduatasmartdialog.c:293
458msgid "Number of power-off or emergency retract cycles"
459msgstr "Брой на аварийните прибирания на главите"
460
461#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
462#. * or the next string for a longer explanation.
463#.
464#: src/disks/gduatasmartdialog.c:300 src/disks/gduatasmartdialog.c:487
465msgid "Load/Unload Cycle Count"
466msgstr "Брой цикли за зареждане/разреждане"
467
468#: src/disks/gduatasmartdialog.c:301
469msgid "Number of cycles into landing zone position"
470msgstr ""
471"Брой на циклите на поставяне на главите в безопасното пространство за покой"
472
473#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
474#. * or the next string for a longer explanation.
475#.
476#: src/disks/gduatasmartdialog.c:308 src/disks/gduatasmartdialog.c:527
477#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:162
478msgid "Temperature"
479msgstr "Температура"
480
481#: src/disks/gduatasmartdialog.c:309
482msgid "Current internal temperature of the drive"
483msgstr "Текуща вътрешна температура на устройството"
484
485#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
486#. * or the next string for a longer explanation.
487#.
488#: src/disks/gduatasmartdialog.c:316
489msgid "Hardware ECC Recovered"
490msgstr "Апаратно отстранени грешки (ECC)"
491
492#: src/disks/gduatasmartdialog.c:317
493msgid "Number of ECC on-the-fly errors"
494msgstr ""
495"Брой на апаратно откритите грешки (ECC) в процеса на извличане на данните"
496
497#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
498#. * or the next string for a longer explanation.
499#.
500#: src/disks/gduatasmartdialog.c:324
501msgid "Reallocation Count"
502msgstr "Брой опити за повторно заделяне"
503
504#: src/disks/gduatasmartdialog.c:325
505msgid ""
506"Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the "
507"total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from "
508"reallocated sectors to a spare area"
509msgstr ""
510"Брой опити за повторно заделяне. Стойността на този атрибут показва пълния "
511"брой (успешни и неуспешни) опити за преместване на данни от повторно "
512"заделени сектори в резервното пространство"
513
514#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
515#. * or the next string for a longer explanation.
516#.
517#: src/disks/gduatasmartdialog.c:335
518msgid "Current Pending Sector Count"
519msgstr "Брой на чакащите сектори"
520
521#: src/disks/gduatasmartdialog.c:336
522msgid ""
523"Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be "
524"remapped is subsequently written or read successfully, this value is "
525"decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not "
526"remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
527msgstr ""
528"Брой на секторите изчакващи повторно заделяне. Ако изчакващият сектор по-"
529"късно бъде записан или прочетен успешно, тази стойност се намалява и "
530"секторът не се заделя повторно. Повторно заделяне на сектора се извършва "
531"само при неуспешен опит за запис"
532
533#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
534#. * or the next string for a longer explanation.
535#.
536#: src/disks/gduatasmartdialog.c:347
537msgid "Uncorrectable Sector Count"
538msgstr "Брой непоправими сектори"
539
540#: src/disks/gduatasmartdialog.c:348
541msgid ""
542"The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A "
543"rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface "
544"and/or problems in the mechanical subsystem"
545msgstr ""
546"Пълен брой на непоправимите грешки при четене/запис на сектор. Повишаване на "
547"стойността на този атрибут означава повреда в повърхността на диска и/или "
548"повреда в механичната подсистема."
549
550#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
551#. * or the next string for a longer explanation.
552#.
553#: src/disks/gduatasmartdialog.c:357
554msgid "UDMA CRC Error Rate"
555msgstr "Честота на грешките от CRC при режим UDMA"
556
557#: src/disks/gduatasmartdialog.c:358
558msgid "Number of CRC errors during UDMA mode"
559msgstr ""
560"Брой непоправимите грешки чрез цикличен код за корекция на грешки (CRC) при "
561"директен достъп до паметта (режим UDMA)"
562
563#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
564#. * or the next string for a longer explanation.
565#.
566#: src/disks/gduatasmartdialog.c:365
567msgid "Write Error Rate"
568msgstr "Честота на грешките при запис"
569
570#: src/disks/gduatasmartdialog.c:366
571msgid ""
572"Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) "
573"flying-height"
574msgstr ""
575"Брой на грешките при запис на диска (или) брой на грешките в няколко области "
576"(или) височина на главата"
577
578#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
579#. * or the next string for a longer explanation.
580#.
581#: src/disks/gduatasmartdialog.c:373
582msgid "Soft Read Error Rate"
583msgstr "Честота на програмните грешки при четене"
584
585#: src/disks/gduatasmartdialog.c:374
586msgid "Number of off-track errors"
587msgstr "Брой на грешките възникнали при излизане на главата извън пътечката"
588
589#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
590#. * or the next string for a longer explanation.
591#.
592#: src/disks/gduatasmartdialog.c:381
593msgid "Data Address Mark Errors"
594msgstr "Грешки при отбелязване на адреса на данните"
595
596#: src/disks/gduatasmartdialog.c:382
597msgid "Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific"
598msgstr ""
599"Брой грешки свързани с маркера за адреса на данните (DAM) (или) данни "
600"специфична за производителя"
601
602#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
603#. * or the next string for a longer explanation.
604#.
605#: src/disks/gduatasmartdialog.c:389
606msgid "Run Out Cancel"
607msgstr "Намаляване на отклонението"
608
609#: src/disks/gduatasmartdialog.c:390
610msgid "Number of ECC errors"
611msgstr "Брой на грешките (ECC)"
612
613#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
614#. * or the next string for a longer explanation.
615#.
616#: src/disks/gduatasmartdialog.c:397
617msgid "Soft ECC correction"
618msgstr "Програмно отстраняване на грешки (ECC)"
619
620#: src/disks/gduatasmartdialog.c:398
621msgid "Number of errors corrected by software ECC"
622msgstr "Брой грешки отстранени програмно чрез код за корекция на грешки (ECC)."
623
624#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
625#. * or the next string for a longer explanation.
626#.
627#: src/disks/gduatasmartdialog.c:405
628msgid "Thermal Asperity Rate"
629msgstr "Честота на резките температурни промѐни"
630
631#: src/disks/gduatasmartdialog.c:406
632msgid "Number of Thermal Asperity Rate errors"
633msgstr "Брой грешки възникнали от резки температурни промѐни"
634
635#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
636#. * or the next string for a longer explanation.
637#.
638#: src/disks/gduatasmartdialog.c:413
639msgid "Flying Height"
640msgstr "Височина на главите"
641
642#: src/disks/gduatasmartdialog.c:414
643msgid "Height of heads above the disk surface"
644msgstr "Височината, на която главите се намират над повърхността на диска"
645
646#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
647#. * or the next string for a longer explanation.
648#.
649#: src/disks/gduatasmartdialog.c:421
650msgid "Spin High Current"
651msgstr "Големи токове при развъртане"
652
653#: src/disks/gduatasmartdialog.c:422
654msgid "Amount of high current used to spin up the drive"
655msgstr "Стойност на големите токове използвани за развъртане на диска."
656
657#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
658#. * or the next string for a longer explanation.
659#.
660#: src/disks/gduatasmartdialog.c:429
661msgid "Spin Buzz"
662msgstr "Брой опити за развъртане"
663
664#: src/disks/gduatasmartdialog.c:430
665msgid "Number of buzz routines to spin up the drive"
666msgstr "Брой опити за развъртане на устройството"
667
668#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
669#. * or the next string for a longer explanation.
670#.
671#: src/disks/gduatasmartdialog.c:437
672msgid "Offline Seek Performance"
673msgstr "Производителност на търсене в автономен режим"
674
675#: src/disks/gduatasmartdialog.c:438
676msgid "Drive’s seek performance during offline operations"
677msgstr "Производителност на търсене при действия в автономен режим"
678
679#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
680#. * or the next string for a longer explanation.
681#.
682#: src/disks/gduatasmartdialog.c:445
683msgid "Disk Shift"
684msgstr "Приплъзване на диска"
685
686#: src/disks/gduatasmartdialog.c:446
687msgid ""
688"Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, "
689"as a result of falling (or) temperature"
690msgstr ""
691"Приплъзването на диска е възможно в следствие на силен удар, падане или "
692"температурни промѐни"
693
694#: src/disks/gduatasmartdialog.c:455
695msgid ""
696"Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
697msgstr ""
698"Брой грешки в следствие от ударно натоварване, отчетено от датчик за удар"
699
700#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
701#. * or the next string for a longer explanation.
702#.
703#: src/disks/gduatasmartdialog.c:462
704msgid "Loaded Hours"
705msgstr "Работни часове"
706
707#: src/disks/gduatasmartdialog.c:463
708msgid "Number of hours in general operational state"
709msgstr "Брой часове в основното работно състояние"
710
711#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
712#. * or the next string for a longer explanation.
713#.
714#: src/disks/gduatasmartdialog.c:470
715msgid "Load/Unload Retry Count"
716msgstr "Брой повторни опити за натоварване/разтоварване"
717
718#: src/disks/gduatasmartdialog.c:471
719msgid ""
720"Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, "
721"recording, positioning of heads, etc"
722msgstr ""
723"Натоварване на диска породено от броя повторни операции (например четене, "
724"запис, позициониране на главите)."
725
726#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
727#. * or the next string for a longer explanation.
728#.
729#: src/disks/gduatasmartdialog.c:479
730msgid "Load Friction"
731msgstr "Натоварване поради триене"
732
733#: src/disks/gduatasmartdialog.c:480
734msgid "Load on drive caused by friction in mechanical parts of the store"
735msgstr "Натоварване на диска породено от триене в механичните детайли"
736
737#: src/disks/gduatasmartdialog.c:488
738msgid "Total number of load cycles"
739msgstr "Пълен брой на циклите за зареждане"
740
741#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
742#. * or the next string for a longer explanation.
743#.
744#: src/disks/gduatasmartdialog.c:495
745msgid "Load-in Time"
746msgstr "Време за натоварване"
747
748#: src/disks/gduatasmartdialog.c:496
749msgid "General time for loading in a drive"
750msgstr "Обичайно време за натоварване на диска"
751
752#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
753#. * or the next string for a longer explanation.
754#.
755#: src/disks/gduatasmartdialog.c:503
756msgid "Torque Amplification Count"
757msgstr "Коефициент на усилване на въртящия момент"
758
759#: src/disks/gduatasmartdialog.c:504
760msgid "Quantity efforts of the rotating moment of a drive"
761msgstr "Количествени усилия към въртящия момент на устройството"
762
763#: src/disks/gduatasmartdialog.c:512
764msgid "Number of power-off retract events"
765msgstr "Брой прибирания на главите при изключване"
766
767#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
768#. * or the next string for a longer explanation.
769#.
770#: src/disks/gduatasmartdialog.c:519
771msgid "GMR Head Amplitude"
772msgstr "Амплитуда на трептене на главите"
773
774#: src/disks/gduatasmartdialog.c:520
775msgid "Amplitude of heads trembling (GMR-head) in running mode"
776msgstr "Амплитудата на трептене на главите в работно състояние"
777
778#: src/disks/gduatasmartdialog.c:528
779msgid "Temperature of the drive"
780msgstr "Температура на устройството"
781
782#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
783#. * or the next string for a longer explanation.
784#.
785#: src/disks/gduatasmartdialog.c:535
786msgid "Endurance Remaining"
787msgstr "Остатъчна устойчивост"
788
789#: src/disks/gduatasmartdialog.c:536
790msgid ""
791"Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of "
792"the maximum physical erase cycles the drive supports"
793msgstr ""
794"Процентното съотношение на извършените цикли на изтриване от устройството "
795"към максималния брой поддържани от него"
796
797#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
798#. * or the next string for a longer explanation.
799#.
800#: src/disks/gduatasmartdialog.c:552
801msgid "Uncorrectable ECC Count"
802msgstr "Брой непоправими грешки"
803
804#: src/disks/gduatasmartdialog.c:553
805msgid "Number of uncorrectable ECC errors"
806msgstr "Брой непоправими грешки чрез код за корекция на грешки (ECC)"
807
808#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
809#. * or the next string for a longer explanation.
810#.
811#: src/disks/gduatasmartdialog.c:560
812msgid "Good Block Rate"
813msgstr "Съотношение на добрите блокове"
814
815#: src/disks/gduatasmartdialog.c:561
816msgid ""
817"Number of available reserved blocks as a percentage of the total number of "
818"reserved blocks"
819msgstr ""
820"Процентно съотношение на наличните резервирани блокове към общия брой такива"
821
822#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
823#. * or the next string for a longer explanation.
824#.
825#: src/disks/gduatasmartdialog.c:569
826msgid "Head Flying Hours"
827msgstr "Часове работа на главата"
828
829#: src/disks/gduatasmartdialog.c:570
830msgid "Time while head is positioning"
831msgstr "Време, за което главата се позиционира"
832
833#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
834#. * or the next string for a longer explanation.
835#.
836#: src/disks/gduatasmartdialog.c:577
837msgid "Read Error Retry Rate"
838msgstr "Повторни четения при грешки"
839
840#: src/disks/gduatasmartdialog.c:578
841msgid "Number of errors while reading from a disk"
842msgstr "Брой грешки при четене от диск"
843
844#. Translators: SMART attribute, see https://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.#Known_ATA_S.M.A.R.T._attributes
845#. * or the next string for a longer explanation.
846#.
847#: src/disks/gduatasmartdialog.c:585
848msgid "Total LBAs Written"
849msgstr "Общо записани логически блокове"
850
851#: src/disks/gduatasmartdialog.c:586
852msgid "The amount of data written during the lifetime of the disk"
853msgstr "Обемът данни записани върху диска по време на експлоатацията му"
854
855#. Translators: SMART attribute, see https://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.#Known_ATA_S.M.A.R.T._attributes
856#. * or the next string for a longer explanation.
857#.
858#: src/disks/gduatasmartdialog.c:593
859msgid "Total LBAs Read"
860msgstr "Общо прочетени логически блокове"
861
862#: src/disks/gduatasmartdialog.c:594
863msgid "The amount of data read during the lifetime of the disk"
864msgstr "Обемът данни прочетени от диска по време на експлоатацията му"
865
866#: src/disks/gduatasmartdialog.c:653
867#, c-format
868msgid "No description for attribute %d"
869msgstr "Няма описание за атрибута „%d“"
870
871#. Translators: Shown in the treeview for a failing attribute
872#: src/disks/gduatasmartdialog.c:700
873msgid "FAILING"
874msgstr "ПРЕДСТОЯЩА ПОВРЕДА"
875
876#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that failed in the past
877#: src/disks/gduatasmartdialog.c:709
878msgid "Failed in the past"
879msgstr "Развалял се е в миналото"
880
881# Резултат от самодиагностика
882#: src/disks/gduatasmartdialog.c:713
883msgid "OK"
884msgstr "В добро състояние"
885
886#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
887#. * for a sector-based unit
888#: src/disks/gduatasmartdialog.c:740
889#, c-format
890msgid "%d sector"
891msgid_plural "%d sectors"
892msgstr[0] "%d сектор"
893msgstr[1] "%d сектора"
894
895#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
896#. * for a temperature-based unit - first %f is the temperature in degrees Celcius, second %f
897#. * is the temperature in degrees Fahrenheit
898#. Translators: Used to format a temperature.
899#. * The first %f is the temperature in degrees Celcius and
900#. * the second %f is the temperature in degrees Fahrenheit.
901#.
902#: src/disks/gduatasmartdialog.c:752 src/disks/gduatasmartdialog.c:885
903#, c-format
904msgid "%.0f° C / %.0f° F"
905msgstr "%.0f ℃/%.0f ℉"
906
907#. SK_SMART_ATTRIBUTE_UNIT_UNKNOWN
908#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
909#. * where the value cannot be interpreted
910#. Translators: Shown for normalized values (current, worst, threshold) if the value is
911#. * not applicable, e.g. meaningless. See http://en.wikipedia.org/wiki/N/A
912#.
913#: src/disks/gduatasmartdialog.c:763 src/disks/gduatasmartdialog.c:1133
914msgid "N/A"
915msgstr "не е налична"
916
917#: src/disks/gduatasmartdialog.c:783
918msgctxt "smart-self-test-result"
919msgid "Last self-test completed successfully"
920msgstr "Последната самодиагностика завърши успешно"
921
922#: src/disks/gduatasmartdialog.c:787
923msgctxt "smart-self-test-result"
924msgid "Last self-test was aborted"
925msgstr "Последната самодиагностика беше отменена"
926
927#: src/disks/gduatasmartdialog.c:791
928msgctxt "smart-self-test-result"
929msgid "Last self-test was interrupted"
930msgstr "Последната самодиагностика беше прекъсната"
931
932#: src/disks/gduatasmartdialog.c:795
933msgctxt "smart-self-test-result"
934msgid "Last self-test did not complete"
935msgstr "Последната самодиагностика не е приключила"
936
937#: src/disks/gduatasmartdialog.c:799
938msgctxt "smart-self-test-result"
939msgid "Last self-test failed"
940msgstr "Последната самодиагностика завърши неуспешно"
941
942#. Translators: shown when the last self-test failed and the problem is with the electrical subsystem
943#: src/disks/gduatasmartdialog.c:804
944msgctxt "smart-self-test-result"
945msgid "Last self-test failed (electrical)"
946msgstr "Последната самодиагностика завърши неуспешно (електрическо подсистема)"
947
948#. Translators: shown when the last self-test failed and the problem is with the servo subsystem - see http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism
949#: src/disks/gduatasmartdialog.c:809
950msgctxt "smart-self-test-result"
951msgid "Last self-test failed (servo)"
952msgstr "Последната самодиагностика завърши неуспешно (сервомеханизъм)"
953
954#. Translators: shown when the last self-test failed and the problem is with the reading subsystem -
955#: src/disks/gduatasmartdialog.c:814
956msgctxt "smart-self-test-result"
957msgid "Last self-test failed (read)"
958msgstr "Последната самодиагностика завърши неуспешно (четене)"
959
960#. Translators: shown when the last self-test failed and the disk is suspected of having handling damage (e.g. physical damage to the hard disk)
961#: src/disks/gduatasmartdialog.c:819
962msgctxt "smart-self-test-result"
963msgid "Last self-test failed (handling)"
964msgstr "Последната самодиагностика завърши неуспешно (физическа повреда)"
965
966#. Translators: shown when a self-test is in progress. The first %d is the percentage of the test remaining.
967#: src/disks/gduatasmartdialog.c:824
968#, c-format
969msgctxt "smart-self-test-result"
970msgid "Self-test in progress — %d%% remaining"
971msgstr "Извършва се самодиагностика – остават %d %%"
972
973#. Translators: Shown when a self-test is not unknown. The %s is the result-code from the API code.
974#: src/disks/gduatasmartdialog.c:831
975#, c-format
976msgctxt "smart-self-test-result"
977msgid "Unknown (%s)"
978msgstr "Неопределен (%s)"
979
980#: src/disks/gduatasmartdialog.c:856
981#, c-format
982msgid "%s ago"
983msgstr "Преди %s"
984
985#: src/disks/gduatasmartdialog.c:919
986msgid "SMART is not supported"
987msgstr "Не се поддържа самодиагностика (SMART)"
988
989#: src/disks/gduatasmartdialog.c:927
990msgid "SMART is not enabled"
991msgstr "Не е включена поддръжката за самодиагностика (SMART)"
992
993#: src/disks/gduatasmartdialog.c:937
994msgid "Self-test in progress"
995msgstr "Извършва се самодиагностика"
996
997#: src/disks/gduatasmartdialog.c:950 src/disks/gduatasmartdialog.c:959
998msgid "DISK IS LIKELY TO FAIL SOON"
999msgstr "ВЕРОЯТНО ДИСКЪТ ЩЕ СЕ ПОВРЕДИ СКОРО"
1000
1001#: src/disks/gduatasmartdialog.c:982
1002msgid "SELF-TEST FAILED"
1003msgstr "САМОДИАГНОСТИКАТА ЗАВЪРШИ НЕУСПЕШНО"
1004
1005#: src/disks/gduatasmartdialog.c:991
1006#, c-format
1007msgid "Disk is OK, one failing attribute is failing"
1008msgid_plural "Disk is OK, %d attributes are failing"
1009msgstr[0] "В добро състояние, един атрибут е извън нормата"
1010msgstr[1] "В добро състояние, %d атрибута са извън нормата"
1011
1012#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1002
1013#, c-format
1014msgid "Disk is OK, one bad sector"
1015msgid_plural "Disk is OK, %d bad sectors"
1016msgstr[0] "В добро състояние, 1 лош сектор"
1017msgstr[1] "В добро състояние, %d лоши сектори"
1018
1019#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1013
1020#, c-format
1021msgid "Disk is OK, one attribute failed in the past"
1022msgid_plural "Disk is OK, %d attributes failed in the past"
1023msgstr[0] "В добро състояние, в миналото един атрибут е бил извън нормата"
1024msgstr[1] "В добро състояние, в миналото %d атрибута са били извън нормата"
1025
1026#. Otherwise, it's all honky dory
1027#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1022
1028msgid "Disk is OK"
1029msgstr "В добро състояние"
1030
1031#. Translators: Used to convey the status and temperature in one line.
1032#. * The first %s is the status of the drive.
1033#. * The second %s is the temperature of the drive.
1034#.
1035#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1036
1036#, c-format
1037msgid "%s (%s)"
1038msgstr "%s (%s)"
1039
1040#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1121
1041msgid "Pre-Fail"
1042msgstr "Преди повреда"
1043
1044#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1123
1045msgid "Old-Age"
1046msgstr "Възраст"
1047
1048#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1126
1049msgid "Online"
1050msgstr "Включен"
1051
1052#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1128
1053msgid "Offline"
1054msgstr "Изключен"
1055
1056#. Translators: XXX
1057#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1237
1058msgid "Threshold exceeded"
1059msgstr "Прагът е преминат"
1060
1061#. Translators: XXX
1062#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1242
1063msgid "Threshold not exceeded"
1064msgstr "Прагът не е преминат"
1065
1066#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1318
1067msgid "Error refreshing SMART data"
1068msgstr "Грешка при опресняване на данни от самодиагностика (SMART)"
1069
1070#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1350
1071msgid "Error aborting SMART self-test"
1072msgstr "Грешка при спиране на самодиагностика (SMART)"
1073
1074#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1369
1075msgid "Error starting SMART self-test"
1076msgstr "Грешка при стартиране на самодиагностика (SMART)"
1077
1078#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1448
1079msgid "An error occurred when trying to toggle whether SMART is enabled"
1080msgstr "Грешка при превключване на състоянието на самодиагностика (SMART)"
1081
1082#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the Attribute ID (0-255)
1083#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1530
1084msgid "ID"
1085msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
1086
1087#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the attribute name and description
1088#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1542
1089msgid "Attribute"
1090msgstr "Атрибут"
1091
1092#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the value
1093#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1556
1094msgid "Value"
1095msgstr "Стойност"
1096
1097#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the normalized value
1098#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1568
1099msgid "Normalized"
1100msgstr "Нормализиран"
1101
1102#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the threshold value
1103#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1580
1104msgid "Threshold"
1105msgstr "Праг"
1106
1107#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the worst value
1108#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1592
1109msgid "Worst"
1110msgstr "Най-лош"
1111
1112#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the type
1113#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1604
1114#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:105
1115msgid "Type"
1116msgstr "Вид"
1117
1118#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the update type (Online / Offline)
1119#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1616
1120msgid "Updates"
1121msgstr "Обновления"
1122
1123#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the assessment of the attribute
1124#: src/disks/gduatasmartdialog.c:1628 src/disks/ui/disks.ui:355
1125msgid "Assessment"
1126msgstr "Оценка"
1127
1128#. Translators: This is used in the benchmark graph - %d is megabytes per second
1129#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:332
1130#, c-format
1131msgctxt "benchmark-graph"
1132msgid "%d MB/s"
1133msgstr "%d MB/s"
1134
1135#. Translators: This is used in the benchmark graph - %g is number of milliseconds
1136#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:337
1137#, c-format
1138msgctxt "benchmark-graph"
1139msgid "%3g ms"
1140msgstr "%3g ms"
1141
1142#. Translators: %s is the formatted size, e.g. "42 MB" and the trailing "/s" means per second
1143#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:661
1144#, c-format
1145msgctxt "benchmark-transfer-rate"
1146msgid "%s/s"
1147msgstr "%s/s"
1148
1149#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:676 src/disks/gdubenchmarkdialog.c:888
1150#, c-format
1151msgid "%u sample"
1152msgid_plural "%u samples"
1153msgstr[0] "%u отчет"
1154msgstr[1] "%u отчѐта"
1155
1156#. Translators: The first %s is the date and time the benchmark took place in the preferred
1157#. * format for the locale (e.g. "%c" for strftime()/g_date_time_format()), for example
1158#. * "Tue 12 Jun 2012 03:57:08 PM EDT". The second %s is how long ago that is from right
1159#. * now, for example "3 days" or "2 hours" or "12 minutes".
1160#.
1161#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:717
1162#, c-format
1163msgctxt "benchmark-updated"
1164msgid "%s (%s ago)"
1165msgstr "%s (преди %s)"
1166
1167#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:729
1168msgctxt "benchmark-updated"
1169msgid "No benchmark data available"
1170msgstr "Липсват данни от тестове за производителност"
1171
1172#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:734
1173msgctxt "benchmark-updated"
1174msgid "Opening Device…"
1175msgstr "Отваряне на устройството…"
1176
1177#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:738
1178#, c-format
1179msgctxt "benchmark-updated"
1180msgid "Measuring transfer rate (%2.1f%% complete)…"
1181msgstr "Изчисляване на скоростта на обмен (завършени са %2.1f %%)…"
1182
1183#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:745
1184#, c-format
1185msgctxt "benchmark-updated"
1186msgid "Measuring access time (%2.1f%% complete)…"
1187msgstr "Изчисляване на времето за достъп (завършени са %2.1f %%)…"
1188
1189#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:811
1190msgctxt "benchmarking"
1191msgid "An error occurred"
1192msgstr "Възникна грешка"
1193
1194#. Translators: %d is number of milliseconds and msec means "milli-second"
1195#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:886
1196#, c-format
1197msgctxt "benchmark-access-time"
1198msgid "%.2f msec"
1199msgstr "%.2f ms"
1200
1201#. Translators: Reason why suspend/logout is being inhibited
1202#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1180
1203msgctxt "create-inhibit-message"
1204msgid "Benchmarking device"
1205msgstr "Тестване на производителността на диска"
1206
1207#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1206
1208#, c-format
1209msgctxt "benchmarking"
1210msgid "Error getting size of device: %m"
1211msgstr "Грешка при определяне на размера на устройството: %m"
1212
1213#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1216
1214#, c-format
1215msgctxt "benchmarking"
1216msgid "Error getting page size: %m\n"
1217msgstr "Грешка при определяне на размера на страницата: %m\n"
1218
1219#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1250 src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1313
1220#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1332
1221#, c-format
1222msgctxt "benchmarking"
1223msgid "Error seeking to offset %lld"
1224msgstr "Грешка при търсене до отместване %lld"
1225
1226#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1261
1227#, c-format
1228msgctxt "benchmarking"
1229msgid "Error pre-reading %s from offset %s"
1230msgstr "Грешка при предварително четене на %s при отместване %s"
1231
1232#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1273
1233#, c-format
1234msgctxt "benchmarking"
1235msgid "Error seeking to offset %s"
1236msgstr "Грешка при търсене при отместване %s"
1237
1238#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1287
1239#, c-format
1240msgctxt "benchmarking"
1241msgid "Error reading %s from offset %s"
1242msgstr "Грешка при четене на %s при отместване %s"
1243
1244#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1322
1245#, c-format
1246msgctxt "benchmarking"
1247msgid "Error pre-reading %lld bytes from offset %lld"
1248msgstr "Грешка при предварително четене на %lld байта при отместване %lld"
1249
1250#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1343
1251#, c-format
1252msgctxt "benchmarking"
1253msgid "Error writing %lld bytes at offset %lld: %m"
1254msgstr "Грешка при запис на %lld байта при отместване %lld: %m"
1255
1256#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1353
1257#, c-format
1258msgctxt "benchmarking"
1259msgid "Expected to write %lld bytes, only wrote %lld: %m"
1260msgstr "Трябваше да бъдат записани %lld байта, а не само %lld: %m"
1261
1262#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1363
1263#, c-format
1264msgctxt "benchmarking"
1265msgid "Error syncing (at offset %lld): %m"
1266msgstr "Грешка при синхронизиране (на отместване %lld): %m"
1267
1268#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1403
1269#, c-format
1270msgctxt "benchmarking"
1271msgid "Error seeking to offset %lld: %m"
1272msgstr "Грешка при търсене при отместване %lld:%m"
1273
1274#: src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1415
1275#, c-format
1276msgctxt "benchmarking"
1277msgid "Error reading %lld bytes from offset %lld"
1278msgstr "Грешка при четене на %lld байта от отместване %lld"
1279
1280#: src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:120
1281msgid "The passphrases do not match"
1282msgstr "Паролите не съвпадат"
1283
1284#: src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:129
1285msgid "The passphrase matches the existing passphrase"
1286msgstr "Паролата съвпада с текущата"
1287
1288#: src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:189
1289msgid "Error updating /etc/crypttab"
1290msgstr "Грешка при обновяване на „/etc/crypttab“"
1291
1292#: src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:208
1293msgid "Error changing passphrase"
1294msgstr "Грешка при промяна на парола"
1295
1296#: src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:295 src/disks/gducrypttabdialog.c:408
1297msgid "Error retrieving configuration data"
1298msgstr "Грешка при получаване на данните за настройките"
1299
1300#: src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:321
1301msgid "/etc/crypttab configuration data is malformed"
1302msgstr "Данните в „/etc/crypttab“ са повредени"
1303
1304#: src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:354
1305msgid ""
1306"Changing the passphrase for this device, will also update the passphrase "
1307"referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file"
1308msgstr ""
1309"Промяната на паролата за това устройство ще обнови и паролата използвана от "
1310"файла „<i>/etc/crypttab</i>“"
1311
1312#: src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:373
1313msgid "The strength of the passphrase"
1314msgstr "Надеждността на паролата"
1315
1316#. Translators: In most cases this should not need translation unless the
1317#. *              separation character '—' is not appropriate. The strings come
1318#. *              from UDisks, first is description, second the name:
1319#. *              "Partition 1 of 32 GB Flash Disk — /dev/sdb1".
1320#.
1321#: src/disks/gducreateconfirmpage.c:110
1322#, c-format
1323msgid "%s — %s"
1324msgstr "%s — %s"
1325
1326#. Translators: Disk usage in the format '3 GB (7%)', unit string comes from UDisks.
1327#.
1328#: src/disks/gducreateconfirmpage.c:128
1329#, c-format
1330msgid "%s (%.1f%%)"
1331msgstr "%s (%.1f%%)"
1332
1333#. Translators: The suggested name for the disk image to create.
1334#. *              The first %s is a name for the disk (e.g. 'sdb').
1335#. *              The second %s is today's date and time, e.g. "March 2, 1976 6:25AM".
1336#.
1337#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:274
1338#, c-format
1339msgid "Disk Image of %s (%s).img"
1340msgstr "Файл с образ на %s (%s).img"
1341
1342#. Translators: A descriptive string for the sound played when
1343#. * there's a read error that's being ignored, see
1344#. * CA_PROP_EVENT_DESCRIPTION
1345#.
1346#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:307
1347msgid "Disk image read error"
1348msgstr "Грешка при четене на файл с образ"
1349
1350#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:343
1351msgid "Allocating Disk Image"
1352msgstr "Заделяне на файл с образ"
1353
1354#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:347
1355msgid "Retrieving DVD keys"
1356msgstr "Извличане на ключовете за DVD"
1357
1358#. Translators: Shown when there are read errors and we skip some data.
1359#. *              The first %s is the amount of unreadable data (ex. "512 kB").
1360#.
1361#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:356
1362#, c-format
1363msgid "%s unreadable (replaced with zeroes)"
1364msgstr "%s не се четат (заменени са с нули)"
1365
1366#. Translators: A descriptive string for the 'complete' sound, see CA_PROP_EVENT_DESCRIPTION
1367#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:410
1368#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:613
1369msgid "Disk image copying complete"
1370msgstr "Копирането на образ на диска завърши"
1371
1372#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:439
1373msgid "Error creating disk image"
1374msgstr "Грешка при създаване на образ на диск"
1375
1376#. Translators: Primary message in dialog shown if some data was unreadable while creating a disk image
1377#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:480
1378msgid "Unrecoverable read errors while creating disk image"
1379msgstr "Фатална грешка при създаване на образ на диск"
1380
1381#. Translators: Secondary message in dialog shown if some data was unreadable while creating a disk image.
1382#. * The %f is the percentage of unreadable data (ex. 13.0).
1383#. * The first %s is the amount of unreadable data (ex. "4.2 MB").
1384#. * The second %s is the name of the device (ex "/dev/").
1385#.
1386#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:489
1387#, c-format
1388msgid ""
1389"%2.1f%% (%s) of the data on the device “%s” was unreadable and replaced with "
1390"zeroes in the created disk image file. This typically happens if the medium "
1391"is scratched or if there is physical damage to the drive"
1392msgstr ""
1393"%2.1f%% (%s) от данните на устройство „%s“ са нечетими и са заменени с нули "
1394"във файла с изображението. Най-често това се случва при надраскан носител "
1395"или дефект върху физическата част на диска"
1396
1397#. Translators: Label of secondary button in dialog if some data was unreadable while creating a disk image
1398#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:495
1399msgid "_Delete Disk Image File"
1400msgstr "_Изтриване на файл с образ"
1401
1402#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:497
1403msgid "_Close"
1404msgstr "_Затваряне"
1405
1406#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:722
1407#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:731
1408msgid "Error determining size of device: "
1409msgstr "Грешка при определяне на размера на устройството:"
1410
1411#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:729
1412#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:738
1413#, c-format
1414msgid "Device is size 0"
1415msgstr "Размерът на устройството е 0"
1416
1417#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:762
1418msgid "Error allocating space for disk image file: "
1419msgstr "Грешка при заделянето на пространство за образ на диск: "
1420
1421#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:922
1422#: src/disks/gdunewdiskimagedialog.c:324
1423#, c-format
1424msgid "A file named “%s” already exists.  Do you want to replace it?"
1425msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Желаете ли да го замените?"
1426
1427#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:925
1428#: src/disks/gdunewdiskimagedialog.c:327
1429#, c-format
1430msgid ""
1431"The file already exists in “%s”.  Replacing it will overwrite its contents."
1432msgstr ""
1433"Вече съществува файл с такова име в „%s“. Замяната му ще унищожи старото му "
1434"съдържание."
1435
1436#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:928
1437#: src/disks/gdunewdiskimagedialog.c:330
1438msgid "_Replace"
1439msgstr "_Замяна"
1440
1441#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:978
1442#: src/disks/gdunewdiskimagedialog.c:247
1443msgid "Error opening file for writing"
1444msgstr "Грешка при отваряне на файла за запис"
1445
1446#. Translators: Reason why suspend/logout is being inhibited
1447#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:994
1448msgctxt "create-inhibit-message"
1449msgid "Copying device to disk image"
1450msgstr "Копиране на данните от устройство във файл с образ…"
1451
1452#. Translators: this is the description of the job
1453#: src/disks/gducreatediskimagedialog.c:1000
1454msgid "Creating Disk Image"
1455msgstr "Създаване на файл с образ"
1456
1457#: src/disks/gducreateformatdialog.c:175
1458msgid "_Previous"
1459msgstr "На_зад"
1460
1461#: src/disks/gducreateformatdialog.c:181
1462msgid "Cre_ate"
1463msgstr "Съз_даване"
1464
1465#: src/disks/gducreateformatdialog.c:187
1466msgid "Form_at"
1467msgstr "_Форматиране"
1468
1469#: src/disks/gducreateformatdialog.c:194
1470msgid "N_ext"
1471msgstr "На_пред"
1472
1473#: src/disks/gducreateformatdialog.c:221
1474msgid "Error formatting volume"
1475msgstr "Грешка при форматиране на тома"
1476
1477#: src/disks/gducreateformatdialog.c:292
1478msgid "Error creating partition"
1479msgstr "Грешка при създаване на дял"
1480
1481#: src/disks/gducreateformatdialog.c:454
1482msgid "Create Partition"
1483msgstr "Създаване на дял"
1484
1485#: src/disks/gducreateformatdialog.c:463
1486msgid "Format Volume"
1487msgstr "Форматиране на тома"
1488
1489#: src/disks/gducreateformatdialog.c:466
1490msgid "Custom Format"
1491msgstr "Друго форматиране"
1492
1493#: src/disks/gducreateformatdialog.c:469
1494msgid "Set Password"
1495msgstr "Задаване на парола"
1496
1497#: src/disks/gducreateformatdialog.c:472
1498msgid "Confirm Details"
1499msgstr "Потвърждаване на детайлите"
1500
1501#: src/disks/gducreateformatdialog.c:475 src/disks/gduformatdiskdialog.c:444
1502msgid "_Format"
1503msgstr "_Форматиране"
1504
1505#: src/disks/gducreateotherpage.c:115
1506msgid "XFS — Linux Filesystem"
1507msgstr "XFS — файлова система за Linux"
1508
1509#: src/disks/gducreateotherpage.c:117
1510msgid "Linux Swap Partition"
1511msgstr "Дял за виртуална памет на Linux"
1512
1513#: src/disks/gducreateotherpage.c:119
1514msgid "Btrfs — Copy-on-write Linux Filesystem, for snapshots"
1515msgstr ""
1516"Btrfs — файлова система с копиране при запис, удобна за „снимки“ на текущото "
1517"състояние"
1518
1519#: src/disks/gducreateotherpage.c:121
1520msgid "F2FS — Flash Storage Linux Filesystem"
1521msgstr "F2FS — файлова система за карти и памети за USB за Linux"
1522
1523#: src/disks/gducreateotherpage.c:123
1524msgid "exFAT — Flash Storage Windows Filesystem, used on SDXC cards"
1525msgstr "exFAT — файлова система на Windows за карти с памет SDXC"
1526
1527#: src/disks/gducreateotherpage.c:125
1528msgid "UDF — Universal Disk Format, for removable devices on many systems"
1529msgstr ""
1530"UDF — универсален формат на диска, за носители, ползвани от най-различни "
1531"системи"
1532
1533#: src/disks/gducreateotherpage.c:127
1534msgid "No Filesystem"
1535msgstr "Без файлова система"
1536
1537#: src/disks/gducreateotherpage.c:203
1538#, c-format
1539msgid "The utility %s is missing."
1540msgstr "Програмата „%s“ липсва."
1541
1542#: src/disks/gducreatepartitionpage.c:320
1543msgid ""
1544"Cannot create a new partition. There are already four primary partitions."
1545msgstr "Неуспешно създаване на нов дял. Вече има четири основни дяла."
1546
1547#: src/disks/gducreatepartitionpage.c:324
1548msgid "This is the last primary partition that can be created."
1549msgstr "Това е последният основен дял, които може да бъде създаден."
1550
1551#: src/disks/gducreatepasswordpage.c:124
1552msgid "The passwords do not match"
1553msgstr "Паролите не съвпадат"
1554
1555# Контекстът е парола.
1556#: src/disks/gducrypttabdialog.c:108 src/disks/gducrypttabdialog.c:128
1557msgid "Will be created"
1558msgstr "Ще бъде създадена"
1559
1560# Контекстът е парола.
1561#: src/disks/gducrypttabdialog.c:110 src/disks/gducrypttabdialog.c:135
1562msgid "None"
1563msgstr "Липсва"
1564
1565# Контекстът е парола.
1566#: src/disks/gducrypttabdialog.c:137
1567msgid "Will be deleted"
1568msgstr "Ще бъде изтрита"
1569
1570#: src/disks/gducrypttabdialog.c:263
1571msgid "Error removing /etc/crypttab entry"
1572msgstr "Грешка при премахване на запис от „/etc/crypttab“"
1573
1574#: src/disks/gducrypttabdialog.c:347
1575msgid "Error adding /etc/crypttab entry"
1576msgstr "Грешка при добавяне на запис в „/etc/crypttab“"
1577
1578#: src/disks/gducrypttabdialog.c:370
1579msgid "Error updating /etc/crypttab entry"
1580msgstr "Грешка при обновяване на запис в „/etc/crypttab“"
1581
1582#: src/disks/gducrypttabdialog.c:493
1583msgid ""
1584"Only the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file will be "
1585"changed. To change the on-disk passphrase, use <i>Change Passphrase…</i>"
1586msgstr ""
1587"Единствено паролата във файла „/etc/crypttab“ ще бъде променена. За да "
1588"променѝте паролата записана на диска, използвайте <i>Смяна на паролата…</i>"
1589
1590# Контекстът е парола.
1591#: src/disks/gdudevicetreemodel.c:496
1592msgid "(None)"
1593msgstr "(Няма)"
1594
1595#: src/disks/gdudevicetreemodel.c:611
1596msgid "Disk Drives"
1597msgstr "Дискови устройства"
1598
1599#: src/disks/gdudevicetreemodel.c:1025
1600msgid "Other Devices"
1601msgstr "Други устройства"
1602
1603#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:288
1604msgctxt "standby-value"
1605msgid "Never"
1606msgstr "Никога"
1607
1608#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:307
1609msgctxt "standby-value"
1610msgid "Vendor-defined"
1611msgstr "Зададено от производителя"
1612
1613#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:311
1614msgctxt "standby-value"
1615msgid "Reserved"
1616msgstr "Запазено"
1617
1618#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:332
1619msgctxt "apm-level"
1620msgid "255 (Disabled)"
1621msgstr "255 (Изключено)"
1622
1623#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:336
1624#, c-format
1625msgctxt "apm-level"
1626msgid "%d (Spin-down permitted)"
1627msgstr "%d (спирането на въртенето е разрешено)"
1628
1629#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:340
1630#, c-format
1631msgctxt "apm-level"
1632msgid "%d (Spin-down not permitted)"
1633msgstr "%d (спирането на въртенето не е разрешено)"
1634
1635#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:355
1636msgctxt "aam-level"
1637msgid "0 (Disabled)"
1638msgstr "0 (Изключено)"
1639
1640#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:384
1641msgid "Error setting configuration"
1642msgstr "Грешка при задаване на настройките"
1643
1644#. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
1645#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:414
1646msgid "Never"
1647msgstr "Никога"
1648
1649#. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
1650#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:416
1651msgid "5 minutes"
1652msgstr "5 минути"
1653
1654#. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
1655#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:418
1656msgid "10 minutes"
1657msgstr "10 минути"
1658
1659#. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
1660#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:420
1661msgid "15 minutes"
1662msgstr "15 минути"
1663
1664#. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
1665#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:422
1666msgid "3 hours"
1667msgstr "3 часа"
1668
1669#. Translators: This is a mark on the APM scale. The string should be as short as possible
1670#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:426
1671msgid "Save Power"
1672msgstr "Пестене на енергия"
1673
1674#. Translators: This is a mark on the APM scale. The string should be as short as possible. The left arrow ("←") is to signify that the left part of the scale offers spindown. In RTL locales, please use a right arrow ("→") instead.
1675#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:428
1676msgid "← Spindown"
1677msgstr "← Спиране на въртенето"
1678
1679#. Translators: This is a mark on the APM scale. The string should be as short as possible
1680#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:430
1681msgid "Perform Better"
1682msgstr "По-добра производителност"
1683
1684#. Translators: This is a mark on the AAM scale. The string should be as short as possible
1685#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:434
1686msgid "Quiet (Slow)"
1687msgstr "Тихо (бавно)"
1688
1689#. Translators: This is a mark on the AAM scale. The string should be as short as possible
1690#: src/disks/gdudisksettingsdialog.c:436
1691msgid "Loud (Fast)"
1692msgstr "Шумно (бързо)"
1693
1694#: src/disks/gdufilesystemdialog.c:86
1695msgid "The label matches the existing label"
1696msgstr "Етикетът е същият както текущия"
1697
1698#: src/disks/gdufilesystemdialog.c:108
1699msgid "Error setting label"
1700msgstr "Грешка при запазване на етикет"
1701
1702#. Translators: Used to convey that something takes at least
1703#. * some specificed duration but may take longer. The %s is a
1704#. * time duration e.g. "8 hours and 28 minutes"
1705#.
1706#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:104
1707#, c-format
1708msgid "At least %s"
1709msgstr "Поне %s"
1710
1711#. Translators: Used to convey that something takes
1712#. * approximately some specificed duration. The %s is a time
1713#. * duration e.g. "2 hours and 2 minutes"
1714#.
1715#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:115
1716#, c-format
1717msgid "Approximately %s"
1718msgstr "Приблизително %s"
1719
1720#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:150
1721msgid "Don’t overwrite existing data"
1722msgstr "Без презаписване на съществуващи данни"
1723
1724#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:151
1725msgid "Quick"
1726msgstr "Бързо"
1727
1728#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:161
1729msgid "Overwrite existing data with zeroes"
1730msgstr "Записване на нула върху всички съществуващи данни"
1731
1732#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:162
1733msgid "Slow"
1734msgstr "Бавно"
1735
1736#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:194
1737msgid "ATA Secure Erase"
1738msgstr "Сигурно изтриване на ATA"
1739
1740#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:209
1741msgid "ATA Enhanced Secure Erase"
1742msgstr "Разширено сигурно изтриване на ATA"
1743
1744#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:253
1745msgid "Compatible with all systems and devices"
1746msgstr "Съвместимо с всички операционни системи"
1747
1748#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:254
1749msgid "MBR / DOS"
1750msgstr "Главен дял за начално зареждане (MBR)/DOS"
1751
1752#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:264
1753msgid "Compatible with modern systems and hard disks > 2TB"
1754msgstr ""
1755"Съвместимо със съвременни операционни системи и твърди дискове с обем повече "
1756"от 2 TB"
1757
1758#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:265
1759msgid "GPT"
1760msgstr "GTP"
1761
1762#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:282
1763msgid "No partitioning"
1764msgstr "Без разделяне"
1765
1766#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:283
1767msgid "Empty"
1768msgstr "без"
1769
1770#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:327
1771msgid "Error formatting disk"
1772msgstr "Грешка при форматиране на диска"
1773
1774#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:417
1775msgid "Are you sure you want to format the disk?"
1776msgstr "Сигурни ли сте, че искате да форматирате диска?"
1777
1778#. Translators: warning used for quick format
1779#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:421
1780msgid ""
1781"All data on the disk will be lost but may still be recoverable by data "
1782"recovery services"
1783msgstr ""
1784"Всички данни на диска ще бъдат загубени, но е възможно да бъдат възстановени "
1785"чрез програми за възстановяване на данни."
1786
1787#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:423
1788msgid ""
1789"<b>Tip</b>: If you are planning to recycle, sell or give away your old "
1790"computer or disk, you should use a more thorough erase type to keep your "
1791"private information from falling into the wrong hands"
1792msgstr ""
1793"<b>Съвет</b>: Ако възнамерявате да рециклирате, продадете или подарите "
1794"стария си компютър или диск, е добре да използвате по-надежден метод за "
1795"изтриване на данни, за да е сигурно, че личната ви информация няма да бъде "
1796"достъпна за злонамерени хора."
1797
1798#. Translators: warning used when overwriting data
1799#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:428
1800msgid ""
1801"All data on the disk will be overwritten and will likely not be recoverable "
1802"by data recovery services"
1803msgstr ""
1804"Всички данни на диска ще бъдат презаписани и е малко вероятно да бъдат "
1805"възстановен чрез програми за възстановяване на данни."
1806
1807#: src/disks/gduformatdiskdialog.c:436
1808msgid ""
1809"<b>WARNING</b>: The Secure Erase command may take a very long time to "
1810"complete, can’t be canceled and may not work properly with some hardware. In "
1811"the worst case, your drive may be rendered unusable or your system may crash "
1812"or lock up. Before proceeding, please read the article about <a "
1813"href='https://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase'>ATA Secure "
1814"Erase</a> and make sure you understand the risks"
1815msgstr ""
1816"<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:</b>: Изпълнението на командата за сигурно изтриване на "
1817"данните може да отнеме много време. Командата не може да бъде спряна и е "
1818"възможно да не работи правилно с някои видове хардуер. В най-лошия случай, "
1819"дискът може да стане неизползваем или системата да е (временно) недостъпна. "
1820"Преди да използвате командата, прочетете статията „<a href='https://ata.wiki."
1821"kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase'>Сигурно изтриване на АТА</a>“ и се "
1822"уверете, че разбирате риска."
1823
1824#: src/disks/gdufstabdialog.c:155
1825#, c-format
1826msgid "Matches partition %u of the device with the given vital product data"
1827msgstr "Съвпада с дял № %u на устройството със зададените данни"
1828
1829#: src/disks/gdufstabdialog.c:158
1830msgid "Matches the whole disk of the device with the given vital product data"
1831msgstr "Съвпада с всички дялове на устройството със зададените данни"
1832
1833#: src/disks/gdufstabdialog.c:163
1834#, c-format
1835msgid ""
1836"Matches partition %u of any device connected at the given port or address"
1837msgstr ""
1838"Съвпада с дял № %u на всяко устройство свързано към зададения порт или адрес"
1839
1840#: src/disks/gdufstabdialog.c:166
1841msgid ""
1842"Matches the whole disk of any device connected at the given port or address"
1843msgstr "Съвпада с всяко устройство свързано на зададения порт или адрес"
1844
1845#: src/disks/gdufstabdialog.c:170
1846msgid "Matches any device with the given label"
1847msgstr "Съвпада с всяко устройство със зададения етикет"
1848
1849#: src/disks/gdufstabdialog.c:174
1850msgid "Matches the device with the given UUID"
1851msgstr "Съвпада с устройството със зададения идентификатор (UUID)"
1852
1853#: src/disks/gdufstabdialog.c:178
1854msgid "Matches the given device"
1855msgstr "Съвпада със зададеното устройство"
1856
1857#: src/disks/gdufstabdialog.c:481
1858msgid "The system may not work correctly if this entry is modified or removed."
1859msgstr ""
1860"Възможно е системата да не работи нормално, ако този запис бъде променен или "
1861"премахнат."
1862
1863#: src/disks/gdufstabdialog.c:542
1864msgid "Error removing old /etc/fstab entry"
1865msgstr "Грешка при премахване на остарял запис от „/etc/fstab“"
1866
1867#: src/disks/gdufstabdialog.c:598
1868msgid "Error adding new /etc/fstab entry"
1869msgstr "Грешка при добавяне на нов запис в „/etc/fstab“"
1870
1871#: src/disks/gdufstabdialog.c:622
1872msgid "Error updating /etc/fstab entry"
1873msgstr "Грешка при обновяване на запис в „/etc/fstab“"
1874
1875#. Translators: The suggested name for the disk image to create.
1876#. *              The %s is today's date and time, e.g. "March 2, 1976 6:25AM".
1877#.
1878#: src/disks/gdunewdiskimagedialog.c:192
1879#, c-format
1880msgid "Unnamed (%s).img"
1881msgstr "(%s).img без име"
1882
1883#: src/disks/gdunewdiskimagedialog.c:267
1884msgid "Error writing file"
1885msgstr "Грешка при записване на файла"
1886
1887#: src/disks/gdupartitiondialog.c:351
1888msgid "Error setting partition type"
1889msgstr "Грешка при задаване на вида на дяла"
1890
1891#: src/disks/gdupartitiondialog.c:365
1892msgid "Error setting partition name"
1893msgstr "Грешка при задаване на името на дяла"
1894
1895#: src/disks/gdupartitiondialog.c:379
1896msgid "Error setting partition flags"
1897msgstr "Грешка при задаване флаговете на дяла"
1898
1899#: src/disks/gdupasswordstrengthwidget.c:126
1900msgctxt "Password strength"
1901msgid "Weak"
1902msgstr "Слаба"
1903
1904#: src/disks/gdupasswordstrengthwidget.c:127
1905msgctxt "Password strength"
1906msgid "Fair"
1907msgstr "Приемлива"
1908
1909#: src/disks/gdupasswordstrengthwidget.c:128
1910msgctxt "Password strength"
1911msgid "Good"
1912msgstr "Добра"
1913
1914#: src/disks/gdupasswordstrengthwidget.c:129
1915msgctxt "Password strength"
1916msgid "Strong"
1917msgstr "Силна"
1918
1919#: src/disks/gduresizedialog.c:188
1920msgid "Current Size"
1921msgstr "Текущ размер"
1922
1923#: src/disks/gduresizedialog.c:199
1924msgid "Minimal Size"
1925msgstr "Минимален размер"
1926
1927#: src/disks/gduresizedialog.c:249
1928msgid "_Resize"
1929msgstr "_Преоразмеряване"
1930
1931#: src/disks/gduresizedialog.c:352 src/disks/gduresizedialog.c:431
1932#: src/disks/gduresizedialog.c:595 src/disks/gduresizedialog.c:618
1933msgid "Error resizing filesystem"
1934msgstr "Грешка при преоразмеряване на файлова система"
1935
1936#: src/disks/gduresizedialog.c:370 src/disks/gduresizedialog.c:493
1937#: src/disks/gduresizedialog.c:569
1938msgid "Error resizing partition"
1939msgstr "Грешка при преоразмеряване на дял"
1940
1941#: src/disks/gduresizedialog.c:389 src/disks/gduresizedialog.c:413
1942msgid "Error repairing filesystem after resize"
1943msgstr "Грешка при поправка на файлова система след преоразмеряване"
1944
1945#: src/disks/gduresizedialog.c:464
1946msgid "Resizing not ready"
1947msgstr "Преоразмеряването не е привършило"
1948
1949#: src/disks/gduresizedialog.c:466
1950msgid "Waited too long for the filesystem"
1951msgstr "Твърде дълго изчакване на файловата система"
1952
1953#: src/disks/gduresizedialog.c:526 src/disks/gduresizedialog.c:642
1954msgid "Error repairing filesystem"
1955msgstr "Грешка при поправяне на файлова система"
1956
1957#: src/disks/gduresizedialog.c:748
1958msgid "Error mounting the filesystem"
1959msgstr "Грешка при монтиране на файлова система"
1960
1961#: src/disks/gduresizedialog.c:790
1962msgid "Fit to size"
1963msgstr "Според текущия размер"
1964
1965#: src/disks/gduresizedialog.c:825
1966msgid "Error mounting filesystem to calculate minimum size"
1967msgstr ""
1968"Грешка при монтиране на файловата система, за да се изчисли минималния размер"
1969
1970#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:277
1971msgid "File does not appear to be XZ compressed"
1972msgstr "Файлът не е компресиран с XZ"
1973
1974#. Translators: Shown for a compressed disk image in the "Size" field.
1975#. *              The %s is the uncompressed size as a long string, e.g. "4.2 MB (4,300,123 bytes)".
1976#.
1977#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:286
1978#, c-format
1979msgid "%s when decompressed"
1980msgstr "%s след разархивиране"
1981
1982#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:302
1983msgid "Cannot restore image of size 0"
1984msgstr "Не може да бъде възстановен образ с размер 0"
1985
1986#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:311
1987#, c-format
1988msgid "The disk image is %s smaller than the target device"
1989msgstr "Избраният образ е с %s по-малък от целевото устройство"
1990
1991#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:320
1992#, c-format
1993msgid "The disk image is %s bigger than the target device"
1994msgstr "Избраният образ е с %s по-голям от целевото устройство"
1995
1996#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:650
1997msgid "Error restoring disk image"
1998msgstr "Грешка при възстановяване на образ на диск"
1999
2000#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:930
2001msgid "Error opening file for reading"
2002msgstr "Грешка при отваряне на файла за четене"
2003
2004#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:945
2005msgid "Error determining size of file"
2006msgstr "Грешка при определяне на размера на файла"
2007
2008#. Translators: Reason why suspend/logout is being inhibited
2009#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:973
2010msgctxt "restore-inhibit-message"
2011msgid "Copying disk image to device"
2012msgstr "Копиране на образ на диск към устройство…"
2013
2014#. Translators: this is the description of the job
2015#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:979
2016msgid "Restoring Disk Image"
2017msgstr "Възстановяване на файл с образ"
2018
2019#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:1035
2020msgid "Are you sure you want to write the disk image to the device?"
2021msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запишете файла с образ на устройството?"
2022
2023#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:1036
2024msgid "All existing data will be lost"
2025msgstr "Всички налични данни ще бъдат изгубени"
2026
2027#: src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:1037
2028msgid "_Restore"
2029msgstr "_Възстановяване"
2030
2031#: src/disks/gduunlockdialog.c:112 src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:209
2032msgid "Select a Keyfile"
2033msgstr "Избор на файл с ключ"
2034
2035#: src/disks/gduunlockdialog.c:147 src/disks/gduunlockdialog.c:226
2036msgid "Error unlocking device"
2037msgstr "Грешка при отключване на устройство"
2038
2039#: src/disks/gduunlockdialog.c:224
2040#, c-format
2041msgid "Invalid PIM"
2042msgstr "Неправилен ПИН"
2043
2044#: src/disks/gduunlockdialog.c:261
2045msgid "The encryption passphrase was retrieved from the keyring"
2046msgstr "Паролата за шифриране бе получена от ключодържателя"
2047
2048#: src/disks/gduunlockdialog.c:305
2049msgid "Set options to unlock"
2050msgstr "Настройки за отключване"
2051
2052#: src/disks/gduvolumegrid.c:262
2053msgid "Volumes Grid"
2054msgstr "Мрежа с томове"
2055
2056#: src/disks/gduvolumegrid.c:566 src/disks/gduwindow.c:2030
2057msgid "No Media"
2058msgstr "Липсва носител"
2059
2060#: src/disks/gduvolumegrid.c:1666
2061msgctxt "volume-grid"
2062msgid "Filesystem"
2063msgstr "файлова система"
2064
2065#: src/disks/gduvolumegrid.c:1676
2066msgctxt "volume-grid"
2067msgid "Swap"
2068msgstr "Виртуална памет"
2069
2070#. Translators: This is shown in the volume grid for a partition with a name/label.
2071#. *              The %d is the partition number. The %s is the name
2072#.
2073#: src/disks/gduvolumegrid.c:1699
2074#, c-format
2075msgctxt "volume-grid"
2076msgid "Partition %u: %s"
2077msgstr "Дял %u: %s"
2078
2079#. Translators: This is shown in the volume grid for a partition with no name/label.
2080#. *              The %d is the partition number
2081#.
2082#: src/disks/gduvolumegrid.c:1706
2083#, c-format
2084msgctxt "volume-grid"
2085msgid "Partition %u"
2086msgstr "Дял %u"
2087
2088#: src/disks/gduvolumegrid.c:1763
2089msgctxt "volume-grid"
2090msgid "Extended Partition"
2091msgstr "Разширен дял"
2092
2093#: src/disks/gduvolumegrid.c:1838
2094msgctxt "volume-grid"
2095msgid "Free Space"
2096msgstr "Свободното пространство"
2097
2098#: src/disks/gduwindow.c:642
2099msgid "Error deleting loop device"
2100msgstr "Грешка при изтриване на устройството за файлове с образи (loop device)"
2101
2102#: src/disks/gduwindow.c:742 src/disks/gduwindow.c:785
2103msgid "Error attaching disk image"
2104msgstr "Грешка при свързване на образ на диск"
2105
2106#: src/disks/gduwindow.c:815
2107msgid "Select Disk Image to Attach"
2108msgstr "Изберете файл с образ, който да бъде закачен"
2109
2110#: src/disks/gduwindow.c:819
2111msgid "_Attach"
2112msgstr "_Закачане"
2113
2114#. set file types
2115#. allow_compressed
2116#. Add a RO check button that defaults to RO
2117#: src/disks/gduwindow.c:826
2118msgid "Set up _read-only loop device"
2119msgstr ""
2120"Настройване на устройство за файлове с образи (loop device) в режим „само за "
2121"_четене“"
2122
2123#: src/disks/gduwindow.c:827
2124msgid ""
2125"If checked, the loop device will be read-only. This is useful if you don’t "
2126"want the underlying file to be modified"
2127msgstr ""
2128"Ако е зададено, данните в устройството за файлове с образи (loop device) ще "
2129"бъдат достъпни само за четене. Може да се използва, ако не искате файлът с "
2130"образ да бъде променян."
2131
2132#. Translators: Shown for a read-only device. The %s is the device file, e.g. /dev/sdb1
2133#: src/disks/gduwindow.c:1673
2134#, c-format
2135msgid "%s (Read-Only)"
2136msgstr "%s (само за четене)"
2137
2138#. Translators: Used for job progress.
2139#. *              The first %s is the estimated amount of time remaining (ex. "1 minute" or "5 minutes").
2140#. *              The second %s is the average amount of bytes transfered per second (ex. "8.9 MB").
2141#.
2142#: src/disks/gduwindow.c:1711
2143#, c-format
2144msgctxt "job-remaining-with-rate"
2145msgid "%s remaining (%s/sec)"
2146msgstr "Остават %s (%s/s)"
2147
2148#. Translators: Used for job progress.
2149#. *              The first %s is the estimated amount of time remaining (ex. "1 minute" or "5 minutes").
2150#.
2151#: src/disks/gduwindow.c:1719
2152#, c-format
2153msgctxt "job-remaining"
2154msgid "%s remaining"
2155msgstr "Остават %s"
2156
2157#. Translators: Used to convey job progress where the amount of bytes to process is known.
2158#. *              The first %s is the amount of bytes processed (ex. "650 MB").
2159#. *              The second %s is the total amount of bytes to process (ex. "8.5 GB").
2160#. *              The third %s is the estimated amount of time remaining including speed (if known) (ex. "1 minute remaining", "5 minutes remaining (42.3 MB/s)", "Less than a minute remaining").
2161#.
2162#: src/disks/gduwindow.c:1734
2163#, c-format
2164msgid "%s of %s — %s"
2165msgstr "%s от общо %s — %s"
2166
2167#. Translators: Used in job progress bar.
2168#. *              The %s is the job description (e.g. "Erasing Device").
2169#. *              The %f is the completion percentage (between 0.0 and 100.0).
2170#.
2171#: src/disks/gduwindow.c:1859
2172#, c-format
2173msgid "%s: %2.1f%%"
2174msgstr "%s: %2.1f%%"
2175
2176#: src/disks/gduwindow.c:1939 src/disks/gduwindow.c:2322
2177msgid "Block device is empty"
2178msgstr "Празно блоково устройство"
2179
2180#. Translators: Shown for unknown partitioning type. The first %s is the low-level type.
2181#: src/disks/gduwindow.c:1962
2182#, c-format
2183msgctxt "partitioning"
2184msgid "Unknown (%s)"
2185msgstr "Неопределен (%s)"
2186
2187#. Translators: Shown in "Location" when drive is connected to another seat than where
2188#. * our application is running.
2189#.
2190#: src/disks/gduwindow.c:2121
2191msgid "Connected to another seat"
2192msgstr "Свързан на друг порт"
2193
2194#: src/disks/gduwindow.c:2266
2195msgid "Loop device is empty"
2196msgstr "Празно устройство за файлове с образи (loop device)"
2197
2198#. Translators: Shown in 'Size' field for a filesystem where we know the amount of unused
2199#. *              space.
2200#. *              The first %s is a short string with the size (e.g. '69 GB (68,719,476,736 bytes)').
2201#. *              The second %s is a short string with the space free (e.g. '43 GB').
2202#. *              The %f is the percentage in use (e.g. 62.2).
2203#.
2204#: src/disks/gduwindow.c:2483
2205#, c-format
2206msgid "%s — %s free (%.1f%% full)"
2207msgstr "%s — %s свободни (%.1f%% заети)"
2208
2209#: src/disks/gduwindow.c:2513
2210msgctxt "partition type"
2211msgid "Unknown"
2212msgstr "неизвестен"
2213
2214#. Translators: Use for mount point '/' simply because '/' is too small to hit as a hyperlink
2215#.
2216#: src/disks/gduwindow.c:2551
2217msgctxt "volume-content-fs"
2218msgid "Filesystem Root"
2219msgstr "Коренова папка"
2220
2221#. Translators: Shown as in-use part of 'Contents'. The first %s is the mount point, e.g. /media/foobar
2222#: src/disks/gduwindow.c:2559
2223#, c-format
2224msgctxt "volume-content-fs"
2225msgid "Mounted at %s"
2226msgstr "Монтирано в %s"
2227
2228#. Translators: Shown when the device is not mounted next to the "In Use" label
2229#: src/disks/gduwindow.c:2565
2230msgctxt "volume-content-fs"
2231msgid "Not Mounted"
2232msgstr "Не е монтирано"
2233
2234#. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the swap device is in use
2235#: src/disks/gduwindow.c:2588
2236msgctxt "volume-content-swap"
2237msgid "Active"
2238msgstr "Ползван"
2239
2240#. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the swap device is not in use
2241#: src/disks/gduwindow.c:2594
2242msgctxt "volume-content-swap"
2243msgid "Not Active"
2244msgstr "Неползван"
2245
2246#. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the encrypted device is unlocked
2247#: src/disks/gduwindow.c:2609
2248msgctxt "volume-content-crypto"
2249msgid "Unlocked"
2250msgstr "Отключен"
2251
2252#. Translators: Shown as in-use part of 'Contents' if the encrypted device is unlocked
2253#: src/disks/gduwindow.c:2615
2254msgctxt "volume-content-crypto"
2255msgid "Locked"
2256msgstr "Заключен"
2257
2258#: src/disks/gduwindow.c:2629
2259msgctxt "volume-contents-msdos-ext"
2260msgid "Extended Partition"
2261msgstr "Разширен дял"
2262
2263#. Translators: Shown in 'Contents' field for a member that can be "mounted" (e.g. filesystem or swap area).
2264#. *              The first %s is the usual contents string e.g. "Swapspace" or "Ext4 (version 1.0)".
2265#. *              The second %s is either "Mounted at /path/to/fs", "Not Mounted, "Active", "Not Active", "Unlocked" or "Locked".
2266#.
2267#: src/disks/gduwindow.c:2649
2268#, c-format
2269msgctxt "volume-contents-combiner"
2270msgid "%s — %s"
2271msgstr "%s — %s"
2272
2273#. Translators: used to convey free space for partitions
2274#: src/disks/gduwindow.c:2772
2275msgid "Unallocated Space"
2276msgstr "Незаделено пространство"
2277
2278#: src/disks/gduwindow.c:2973
2279msgid "Error while repairing filesystem"
2280msgstr "Грешка при поправяне на файлова система"
2281
2282#: src/disks/gduwindow.c:3000
2283msgid "Repair successful"
2284msgstr "Успешно поправяне"
2285
2286#: src/disks/gduwindow.c:3000
2287msgid "Repair failed"
2288msgstr "Неуспешно поправяне"
2289
2290#: src/disks/gduwindow.c:3003
2291#, c-format
2292msgid "Filesystem %s on %s has been repaired."
2293msgstr "Файловата система %s на %s е поправена."
2294
2295#. show as result and not error message, because it's not a malfunction of GDU
2296#: src/disks/gduwindow.c:3009
2297#, c-format
2298msgid "Filesystem %s on %s could not be repaired."
2299msgstr "Файловата система %s на %s не бе поправена."
2300
2301#: src/disks/gduwindow.c:3062
2302msgid "Confirm Repair"
2303msgstr "Потвърждаване на поправката"
2304
2305#: src/disks/gduwindow.c:3065
2306msgid ""
2307"A filesystem repair is not always possible and can cause data loss. Consider "
2308"backing it up first in order to use forensic recovery tools that retrieve "
2309"lost files. The operation may take a long time, especially if the partition "
2310"contains a lot of data."
2311msgstr ""
2312"Не винаги е възможно да се поправи файлова система — това може да доведе до "
2313"загуба на данни. Пробвайте да направите резервно копие, преди да използвате "
2314"инструменти за възстановяване на файлове. Операцията може да отнеме доста "
2315"време, особено ако дялът съдържа много данни."
2316
2317#: src/disks/gduwindow.c:3110
2318msgid "Error while taking filesystem ownership"
2319msgstr "Грешка при придобиване на собственост на файлова система"
2320
2321#: src/disks/gduwindow.c:3174
2322msgid "Error while checking filesystem"
2323msgstr "Грешка при проверка на файлова система"
2324
2325#: src/disks/gduwindow.c:3201
2326msgid "Filesystem intact"
2327msgstr "Файловата система е наред"
2328
2329#: src/disks/gduwindow.c:3201
2330msgid "Filesystem damaged"
2331msgstr "Файловата система е повредена"
2332
2333#: src/disks/gduwindow.c:3204
2334#, c-format
2335msgid "Filesystem %s on %s is undamaged."
2336msgstr "Файловата система %s на %s е наред."
2337
2338#. show as result and not error message, because it's not a malfunction of GDU
2339#: src/disks/gduwindow.c:3210
2340#, c-format
2341msgid "Filesystem %s on %s needs repairing."
2342msgstr "Файловата система %s на %s трябва да се поправи."
2343
2344#: src/disks/gduwindow.c:3261
2345msgid "Confirm Check"
2346msgstr "Потвърждаване на проверката"
2347
2348#: src/disks/gduwindow.c:3264
2349msgid ""
2350"The check may take a long time, especially if the partition contains a lot "
2351"of data."
2352msgstr ""
2353"Проверката може да отнеме много време, особено ако дялът съдържа много данни."
2354
2355#: src/disks/gduwindow.c:3544
2356msgid "An error occurred when trying to put the drive into standby mode"
2357msgstr "Възникна грешка при приспиване на диска"
2358
2359#: src/disks/gduwindow.c:3591
2360msgid "An error occurred when trying to wake up the drive from standby mode"
2361msgstr "Грешка при събуждане на устройството от състояние на изчакване"
2362
2363#: src/disks/gduwindow.c:3637
2364msgid "Error powering off drive"
2365msgstr "Грешка при изключване на устройството"
2366
2367#. Translators: Heading for powering off a device with multiple drives
2368#: src/disks/gduwindow.c:3689
2369msgid "Are you sure you want to power off the drives?"
2370msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изключите устройствата?"
2371
2372#. Translators: Message for powering off a device with multiple drives
2373#: src/disks/gduwindow.c:3691
2374msgid ""
2375"This operation will prepare the system for the following drives to be "
2376"powered down and removed."
2377msgstr ""
2378"Операцията ще подготви операционната система за изключването и махането на "
2379"следните устройства:"
2380
2381#: src/disks/gduwindow.c:3695 src/disks/ui/drive-menu.ui:44
2382msgid "_Power Off"
2383msgstr "_Изключване"
2384
2385#: src/disks/gduwindow.c:3775
2386msgid "Error mounting filesystem"
2387msgstr "Грешка при монтиране на файлова система"
2388
2389#: src/disks/gduwindow.c:3860
2390msgid "Error deleting partition"
2391msgstr "Грешка при изтриване на дял"
2392
2393#: src/disks/gduwindow.c:3897
2394msgid "Are you sure you want to delete the partition?"
2395msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете дяла?"
2396
2397#: src/disks/gduwindow.c:3898
2398msgid "All data on the partition will be lost"
2399msgstr "Всички данни на дяла ще бъдат изгубени"
2400
2401#: src/disks/gduwindow.c:3899
2402msgid "_Delete"
2403msgstr "_Изтриване"
2404
2405#: src/disks/gduwindow.c:3930
2406msgid "Error ejecting media"
2407msgstr "Грешка при изваждане на носителя"
2408
2409#: src/disks/gduwindow.c:4013
2410msgid "Error starting swap"
2411msgstr "Грешка при стартиране на виртуалната памет"
2412
2413#: src/disks/gduwindow.c:4050
2414msgid "Error stopping swap"
2415msgstr "Грешка при спиране на виртуалната памет"
2416
2417#: src/disks/gduwindow.c:4092
2418msgid "Error setting autoclear flag"
2419msgstr "Грешка при задаване флага за автоматично изчистване (autoclear)"
2420
2421#: src/disks/gduwindow.c:4145 src/disks/gduwindow.c:4209
2422msgid "Error canceling job"
2423msgstr "Грешка при отмяна на задача"
2424
2425#: src/disks/gduxzdecompressor.c:122
2426msgid "Invalid compressed data"
2427msgstr "Неправилни компресирани данни"
2428
2429#: src/disks/gduxzdecompressor.c:129
2430msgid "Not enough memory"
2431msgstr "Няма достатъчно памет"
2432
2433#: src/disks/gduxzdecompressor.c:136
2434#, c-format
2435msgid "Internal error"
2436msgstr "Вътрешна грешка"
2437
2438#: src/disks/gduxzdecompressor.c:151
2439msgid "Need more input"
2440msgstr "Необходими са още входни данни"
2441
2442#: src/disks/ui/about-dialog.ui:12
2443msgid ""
2444"Copyright © 2008-2013 Red Hat, Inc.\n"
2445"Copyright © 2008-2013 David Zeuthen\n"
2446"Copyright © 2009-2017 The GNOME Project\n"
2447msgstr ""
2448"Авторски права © 2008-2013 Red Hat, Inc.\n"
2449"Авторски права © 2008-2013 David Zeuthen\n"
2450"Авторски права © 2009-2017 Проектът GNOME\n"
2451
2452#: src/disks/ui/about-dialog.ui:16
2453msgid "View, modify and configure disks and media"
2454msgstr "Преглед, промяна и настройки на дискове и носители"
2455
2456#: src/disks/ui/about-dialog.ui:19
2457msgid "translator-credits"
2458msgstr ""
2459"Ивайло Вълков &lt;<a href='mailto:ivaylo@e-valkov.org'>ivaylo@e-valkov.org</"
2460"a>&gt;\n"
2461"Александър Шопов &lt;<a href='mailto:ash@kambanaria.org'>ash@kambanaria.org</"
2462"a>&gt;\n"
2463"\n"
2464"\n"
2465"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2466"Научете повече за нас на <a href='https://fsa-bg.org/project/gtp'>уеб сайта</"
2467"a> ни.\n"
2468"Докладвайте за грешки в превода в <a href='https://fsa-bg.org/project/gtp/"
2469"newticket'>съответния раздел</a>."
2470
2471#: src/disks/ui/app-menu.ui:6
2472msgid "_New Disk Image…"
2473msgstr "_Нов файл с образ…"
2474
2475#: src/disks/ui/app-menu.ui:10
2476msgid "_Attach Disk Image… (.iso, .img)"
2477msgstr "_Закачане на файл с образ… (.iso, .img)"
2478
2479#: src/disks/ui/app-menu.ui:17
2480msgid "_Keyboard Shortcuts"
2481msgstr "_Клавишни комбинации"
2482
2483#: src/disks/ui/app-menu.ui:21
2484msgid "_Help"
2485msgstr "Помо_щ"
2486
2487#: src/disks/ui/app-menu.ui:24
2488msgid "_About Disks"
2489msgstr "_Относно"
2490
2491#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:7
2492msgid "Benchmark"
2493msgstr "Тест за производителност"
2494
2495#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:23
2496msgid "_Start Benchmark…"
2497msgstr "_Начало на тест за производителност…"
2498
2499#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:35
2500msgid "_Abort Benchmark"
2501msgstr "Относно _теста за производителност"
2502
2503#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:83
2504msgid "Last Benchmarked"
2505msgstr "Последен тест за производителност"
2506
2507#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:100
2508msgid "Average Read Rate"
2509msgstr "Средна скорост при четене"
2510
2511#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:117
2512msgid "Average Write Rate"
2513msgstr "Средна скорост при запис"
2514
2515#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:134
2516msgid "Average Access Time"
2517msgstr "Средно време за достъп"
2518
2519#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:215
2520msgid "Disk or Device"
2521msgstr "Диск или устройство"
2522
2523#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:248
2524msgid "Sample Size"
2525msgstr "Размер на отчѐта"
2526
2527#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:291
2528msgid "Benchmark Settings"
2529msgstr "Настройки на теста за производителност"
2530
2531#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:316
2532msgid "_Start Benchmarking…"
2533msgstr "_Начало на теста за производителност…"
2534
2535#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:340
2536msgid ""
2537"Benchmarking involves measuring the transfer rate on various area of the "
2538"device as well as measuring how long it takes to seek from one random area "
2539"to another. Please back up important data before using the write benchmark."
2540msgstr ""
2541"Тестът за производителност включва измерването на скоростта на обмен на "
2542"данни от различни области на устройството и времето за търсене от една "
2543"област към друга. Преди да започнете теста с писане, направете резервно "
2544"копие на важните данни от устройството."
2545
2546#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:356
2547msgid "Transfer Rate"
2548msgstr "Скорост на обмен"
2549
2550#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:374
2551msgid "Number of S_amples"
2552msgstr "Брой на _отчетите"
2553
2554#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:393
2555msgid "Sample S_ize (MiB)"
2556msgstr "Ра_змер на отчѐта (MiB)"
2557
2558#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:409
2559msgid "Perform _write-benchmark"
2560msgstr "Тест за производителност на _записа (write-benchmark)"
2561
2562#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:413
2563msgid ""
2564"Benchmarking the write-rate of a disk requires exclusive access to the disk "
2565"(e.g. the disk or its partitions cannot be mounted or in use) and involves "
2566"reading data and then writing it back. As a result, the contents of the disk "
2567"is not changed.\n"
2568"\n"
2569"If not checked, the write-part of the benchmark will not be done but on the "
2570"other hand exclusive access to the device is not needed (e.g. the disk or "
2571"device can be in use)."
2572msgstr ""
2573"Тестът на скоростта на запис на диск изисква изключващ достъп до него (т.е. "
2574"дискът или неговите дялове не може да са монтирани или да се ползват). "
2575"Тестът включва прочитането на данни и презаписване със същото съдържание, в "
2576"резултат на което данните на диска остават непроменени.\n"
2577"\n"
2578"Етапът с презаписването се пропуска, ако отметката не е избрана. Това "
2579"позволява ползването на диска по време на теста (т.е. устройството или "
2580"негови дялове може да са монтирани)."
2581
2582#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:432
2583msgid ""
2584"Number of samples. Bigger number produces more smooth graphs but the "
2585"benchmark will take more time."
2586msgstr ""
2587"Броят на отчетите. Големият брой изглажда графиките, но тестът продължава по-"
2588"дълго време."
2589
2590#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:449
2591msgid ""
2592"The number of MiB (1048576 bytes) to read/write for each sample. Big sample "
2593"sizes tend to produce more accurate benchmarks at the cost of the benchmark "
2594"taking more time."
2595msgstr ""
2596"Размер на областите за отчет на писането и записа [MiB] (1048576 = 1024 * "
2597"1024 байта). Големите размери дават по-точни отчѐти, но тестът продължава по-"
2598"дълго време."
2599
2600#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:482
2601msgid "Access Time"
2602msgstr "Време за достъп"
2603
2604#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:500
2605msgid "Number of Sampl_es"
2606msgstr "Брой на отчетит_е"
2607
2608#: src/disks/ui/benchmark-dialog.ui:519
2609msgid ""
2610"Number of samples. Bigger number produces a more accurate picture of access "
2611"time patterns but takes more time."
2612msgstr ""
2613"Брой отчѐти. При по-голям брой ще се създаде по-точна картина за времето за "
2614"достъп, но ще отнеме повече време."
2615
2616#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:7
2617msgid "Change Passphrase"
2618msgstr "Смяна на паролата"
2619
2620#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:32
2621#: src/disks/ui/edit-dos-partition-dialog.ui:36
2622#: src/disks/ui/edit-filesystem-dialog.ui:36
2623#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:36
2624#: src/disks/ui/edit-partition-dialog.ui:36
2625msgid "C_hange"
2626msgstr "_Промяна"
2627
2628#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:68
2629msgid "Curr_ent Passphrase"
2630msgstr "Те_куща парола"
2631
2632#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:88
2633#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:89
2634msgid "Enter current passphrase used to protect the data"
2635msgstr "Въведете текущата парола, която се използва за защита на данните"
2636
2637#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:105
2638msgid "Sho_w Passphrases"
2639msgstr "Пока_зване на паролите"
2640
2641#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:111
2642#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:112
2643#: src/disks/ui/create-password-page.ui:101
2644msgid "Check this box to see the passphrases entered above"
2645msgstr "Сложете отметка, за да видите въведената парола"
2646
2647#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:146
2648#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:147
2649#: src/disks/ui/create-password-page.ui:81
2650msgid "Confirm passphrase entered above"
2651msgstr "Потвърдете въведената парола"
2652
2653#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:167
2654#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:168
2655msgid "Enter new passphrase used to protect the data"
2656msgstr "Въведете нова парола за защита на данните"
2657
2658#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:188
2659msgid "C_onfirm Passphrase"
2660msgstr "По_твърждаване на паролата"
2661
2662#: src/disks/ui/change-passphrase-dialog.ui:208
2663msgid "New _Passphrase"
2664msgstr "Нова _парола"
2665
2666#: src/disks/ui/create-confirm-page.ui:17
2667msgid "Warning: all data on the volume will be lost"
2668msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всички данни на дяла ще бъдат изгубени"
2669
2670#: src/disks/ui/create-confirm-page.ui:33
2671msgid "Confirm the details of the current volume before proceeding."
2672msgstr "Преди да продължите, потвърдете настройките за текущия том."
2673
2674#: src/disks/ui/create-confirm-page.ui:46 src/disks/ui/disks.ui:910
2675msgid "Device"
2676msgstr "Устройство"
2677
2678#: src/disks/ui/create-confirm-page.ui:72
2679msgid "Volume"
2680msgstr "Том"
2681
2682#: src/disks/ui/create-confirm-page.ui:98
2683msgid "Used"
2684msgstr "Използван"
2685
2686#. The physical location of the drive, could be 'Connected to another seat'  or 'Bay 11 of Promise VTrak' or 'USB connector II'
2687#: src/disks/ui/create-confirm-page.ui:113 src/disks/ui/disks.ui:297
2688msgid "Location"
2689msgstr "Местоположение"
2690
2691#: src/disks/ui/create-disk-image-dialog.ui:8
2692msgid "Create Disk Image"
2693msgstr "Създаване на файл с образ"
2694
2695#: src/disks/ui/create-disk-image-dialog.ui:29
2696#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:104
2697#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:91
2698#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:48
2699msgid "_Name"
2700msgstr "_Име"
2701
2702#: src/disks/ui/create-disk-image-dialog.ui:48
2703#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:67
2704msgid "Save in _Folder"
2705msgstr "Запазване в п_апка"
2706
2707#: src/disks/ui/create-disk-image-dialog.ui:85
2708#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:123
2709msgid "Select a Folder"
2710msgstr "Избор на папка"
2711
2712#: src/disks/ui/create-disk-image-dialog.ui:99
2713msgid "Source"
2714msgstr "Източник"
2715
2716#: src/disks/ui/create-disk-image-dialog.ui:143
2717msgid "_Start Creating…"
2718msgstr "_Начало на създаването…"
2719
2720#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:19
2721msgid "Volume _Name"
2722msgstr "_Име на том"
2723
2724#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:33
2725msgid ""
2726"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
2727"the device via a symlink in the /dev/disk/by-label directory."
2728msgstr ""
2729"Името, което да се използва за файловата система. Удобно е, ако желаете да "
2730"имате достъп до устройството чрез символна връзка в папката „/dev/disk/by-"
2731"label“."
2732
2733#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:47
2734msgid "For example: “Angela’s Files” or “Backup”."
2735msgstr "Например: „Arhiv“ или „Failove 2020“."
2736
2737#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:74
2738#: src/disks/ui/format-disk-dialog.ui:87
2739msgid "_Erase"
2740msgstr "_Изтриване"
2741
2742#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:89
2743msgid "Overwrites existing data, but takes longer."
2744msgstr "Записване на нули върху всички съществуващи данни, отнема повече време"
2745
2746#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:115
2747msgid "_Internal disk for use with Linux systems only (Ext4)"
2748msgstr "Вътрешен диск само за _Linux (Ext4)"
2749
2750#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:131
2751#: src/disks/ui/create-other-page.ui:36
2752msgid "_Password protect volume (LUKS)"
2753msgstr "_Защита с парола (LUKS)"
2754
2755#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:147
2756msgid "For use with _Windows (NTFS)"
2757msgstr "Само за _Windows (NTFS)"
2758
2759#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:163
2760msgid "For use with all _systems and devices (FAT)"
2761msgstr "Съвместима с _всички операционни системи (FAT)"
2762
2763#: src/disks/ui/create-filesystem-page.ui:179
2764msgid "_Other"
2765msgstr "_Друг"
2766
2767#: src/disks/ui/create-other-page.ui:17
2768msgid ""
2769"In case that the default options do not fit your needs select one of the "
2770"following filesystems. Be aware of the technical differences and do research "
2771"about your use case."
2772msgstr ""
2773"В случай, че стандартните настройки не отговарят на нуждите ви, изберете "
2774"някоя от алтернативните файлови системи. Добре е да сте запознати с техните "
2775"особености и техническата им приложимост във вашия случай."
2776
2777#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:71 src/disks/ui/resize-dialog.ui:87
2778msgid "Partition _Size"
2779msgstr "_Размер на дяла"
2780
2781#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:85 src/disks/ui/resize-dialog.ui:101
2782msgid "The size of the partition to create"
2783msgstr "Размерът на създавания дял"
2784
2785#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:103
2786#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:140 src/disks/ui/resize-dialog.ui:119
2787msgid "bytes"
2788msgstr "b"
2789
2790#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:104
2791#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:141 src/disks/ui/resize-dialog.ui:120
2792msgid "kB"
2793msgstr "kB"
2794
2795#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:105
2796#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:142 src/disks/ui/resize-dialog.ui:121
2797msgid "MB"
2798msgstr "MB"
2799
2800#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:106
2801#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:143 src/disks/ui/resize-dialog.ui:122
2802msgid "GB"
2803msgstr "GB"
2804
2805#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:107
2806#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:144 src/disks/ui/resize-dialog.ui:123
2807msgid "TB"
2808msgstr "TB"
2809
2810#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:108
2811#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:145 src/disks/ui/resize-dialog.ui:124
2812msgid "PB"
2813msgstr "PB"
2814
2815#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:109
2816#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:146 src/disks/ui/resize-dialog.ui:125
2817msgid "KiB"
2818msgstr "KiB"
2819
2820#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:110
2821#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:147 src/disks/ui/resize-dialog.ui:126
2822msgid "MiB"
2823msgstr "MiB"
2824
2825#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:111
2826#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:148 src/disks/ui/resize-dialog.ui:127
2827msgid "GiB"
2828msgstr "GiB"
2829
2830#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:112
2831#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:149 src/disks/ui/resize-dialog.ui:128
2832msgid "TiB"
2833msgstr "TiB"
2834
2835#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:113
2836#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:150 src/disks/ui/resize-dialog.ui:129
2837msgid "PiB"
2838msgstr "PiB"
2839
2840#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:127 src/disks/ui/resize-dialog.ui:143
2841msgid "Free Space _Following"
2842msgstr "Свободно пространство _отзад"
2843
2844#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:140 src/disks/ui/resize-dialog.ui:160
2845msgid "The free space following the partition"
2846msgstr "Свободното пространство след дяла"
2847
2848#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:165
2849msgid "Extended Partition"
2850msgstr "Разширен дял"
2851
2852#: src/disks/ui/create-partition-page.ui:169
2853msgid "Extended Partitions can contain Logical Partitions"
2854msgstr "Разширените дялове може да съдържат логически дялове"
2855
2856#: src/disks/ui/create-password-page.ui:18
2857msgid ""
2858"Data stored in the volume will only be accessible with the correct password. "
2859"Be careful not to forget it."
2860msgstr ""
2861"Данните в тома ще са достъпни само при въвеждането на правилната парола. "
2862"Внимавайте да не я забравите."
2863
2864#: src/disks/ui/create-password-page.ui:34
2865msgid "_Password"
2866msgstr "_Парола"
2867
2868#: src/disks/ui/create-password-page.ui:48
2869msgid "_Confirm"
2870msgstr "По_твърждаване"
2871
2872#: src/disks/ui/create-password-page.ui:63
2873msgid "Enter passphrase used to protect the data"
2874msgstr "Въведете парола за защита на данните"
2875
2876#: src/disks/ui/create-password-page.ui:95
2877msgid "Sh_ow Password"
2878msgstr "Пока_зване на паролата"
2879
2880#: src/disks/ui/create-password-page.ui:134
2881msgid "Mix uppercase and lowercase and try to use a number or two."
2882msgstr "Нека има и главни, и малки букви, и цифри."
2883
2884#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:23
2885msgid "Drive Settings"
2886msgstr "Настройки на устройството"
2887
2888#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:54
2889msgid "Apply Standby Timeout Settings"
2890msgstr "Прилагане на настройките за времето за заспиване"
2891
2892#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:71
2893msgid ""
2894"Turn on to configure Standby Timeout at startup and when the disk is "
2895"connected"
2896msgstr ""
2897"Включете, за да настроите времето за изчакване при стартиране на системата и "
2898"при свързване на устройството"
2899
2900#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:104
2901msgid "Enter Standby After"
2902msgstr "Приспиване след"
2903
2904#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:159
2905msgid "_Standby"
2906msgstr "При_спиване"
2907
2908#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:182
2909msgid "Apply Advanced Power Management Settings"
2910msgstr "Прилагане на настройките за управление на енергопотреблението"
2911
2912#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:199
2913msgid "Turn on to configure APM at startup and when the disk is connected"
2914msgstr ""
2915"Включете, за да настроите управлението на енергопотреблението при стартиране "
2916"на системата и при свързване на устройството"
2917
2918#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:232
2919msgid "APM Level"
2920msgstr "Ниво на енергопотребление"
2921
2922#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:280
2923msgid ""
2924"Aggressive spin-down may wear out the drive faster than anticipated. Please "
2925"check the “Start/Stop Count” SMART attribute from time to time"
2926msgstr ""
2927"Честото принудително спиране на въртенето на диска може да доведе до по-"
2928"бързо износване от очакваното. Преглеждайте стойността на атрибута „Брой "
2929"пускания/спирания“ в данните от самодиагностика (SMART) от време на време"
2930
2931#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:308
2932msgid "A_PM"
2933msgstr "_Управление на енергопотреблението"
2934
2935#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:333
2936msgid "Apply Automatic Acoustic Management Settings"
2937msgstr "Прилагане на настройките за управление на акустиката"
2938
2939#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:350
2940msgid "Turn on to configure AAM at startup and when the disk is connected"
2941msgstr ""
2942"Включете, за да настроите управлението на акустиката при стартиране на "
2943"системата и при свързване на устройството"
2944
2945#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:384
2946msgid "Vendor Recommended"
2947msgstr "Препоръчани от производителя"
2948
2949#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:401
2950msgid "AAM Level"
2951msgstr "Ниво на акустика"
2952
2953#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:473
2954msgid "_AAM"
2955msgstr "_Управление на акустиката"
2956
2957#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:498
2958msgid "Apply Write Cache Settings"
2959msgstr "Настройки на кеша на устройството"
2960
2961#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:515
2962msgid ""
2963"Turn on to configure Write Cache setting at startup and when the disk is "
2964"connected"
2965msgstr ""
2966"Включете, за настроите управлението на кеша за устройството при стартиране "
2967"на системата и при свързване на устройството"
2968
2969#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:549
2970msgid "S_etting"
2971msgstr "_Настройки"
2972
2973#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:570
2974msgid "Enable Write Cache"
2975msgstr "Кеширане при запис"
2976
2977#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:571
2978msgid "Disable Write Cache"
2979msgstr "Изключване на кеша при запис"
2980
2981#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:594
2982msgid ""
2983"Performance is increased by enabling write caching, but leaves the system "
2984"susceptible to data loss in the event of a power failure"
2985msgstr ""
2986"Производителността се увеличава при включване на кеширането при запис, но "
2987"рискува загуба на данни при прекъсване на енергозахранването"
2988
2989#: src/disks/ui/disk-settings-dialog.ui:622
2990msgid "Wr_ite Cache"
2991msgstr "_Кеширане при запис"
2992
2993#: src/disks/ui/disks.ui:34
2994msgid "Application Menu"
2995msgstr "Меню на програмата"
2996
2997#: src/disks/ui/disks.ui:94
2998msgid "Go back to main view"
2999msgstr "Назад към основния изглед"
3000
3001#: src/disks/ui/disks.ui:106
3002msgid "Drive Options"
3003msgstr "Настройки на устройството"
3004
3005#: src/disks/ui/disks.ui:121
3006msgid "Power off this disk"
3007msgstr "Изключване на диска"
3008
3009#: src/disks/ui/disks.ui:136
3010msgid "Eject this disk"
3011msgstr "Изваждане на този диск"
3012
3013#: src/disks/ui/disks.ui:151
3014msgid "Detach this loop device"
3015msgstr "Откачане на устройството за файлове с образи (loop device)"
3016
3017#: src/disks/ui/disks.ui:174
3018msgid "No Device Selected"
3019msgstr "Не е избрано устройство"
3020
3021#: src/disks/ui/disks.ui:175
3022msgid "Select a device to manage."
3023msgstr "Изберете устройство за управление."
3024
3025#: src/disks/ui/disks.ui:210
3026msgid "Model"
3027msgstr "Модел"
3028
3029#: src/disks/ui/disks.ui:239
3030msgid "Serial Number"
3031msgstr "Сериен номер"
3032
3033#: src/disks/ui/disks.ui:268
3034msgid "World Wide Name"
3035msgstr "Световно наименование (WWN)"
3036
3037#: src/disks/ui/disks.ui:326
3038msgid "Media"
3039msgstr "Носител"
3040
3041#: src/disks/ui/disks.ui:385 src/disks/ui/disks.ui:998
3042msgid "Job"
3043msgstr "Задача"
3044
3045#: src/disks/ui/disks.ui:484
3046msgid "Name"
3047msgstr "Име"
3048
3049#: src/disks/ui/disks.ui:513 src/disks/ui/disks.ui:852
3050msgid "Size"
3051msgstr "Размер"
3052
3053#: src/disks/ui/disks.ui:542
3054msgid "Auto-clear"
3055msgstr "Автоматично изчистване (auto-clear)"
3056
3057#: src/disks/ui/disks.ui:560
3058msgid "Detach loop device after unmount action"
3059msgstr ""
3060"Изключване на устройството за файлове с образи (loop device) след "
3061"демонтиране на образ"
3062
3063#. The filename or URI of the file that is used as backing store for the loop device.
3064#: src/disks/ui/disks.ui:574
3065msgid "Backing File"
3066msgstr "Създаване на резервно копие на файла"
3067
3068#: src/disks/ui/disks.ui:603
3069msgid "Partitioning"
3070msgstr "Разделяне"
3071
3072#: src/disks/ui/disks.ui:634
3073msgid "_Volumes"
3074msgstr "_Томове"
3075
3076#: src/disks/ui/disks.ui:675
3077msgid "Mount selected partition"
3078msgstr "Монтиране на избрания дял"
3079
3080#: src/disks/ui/disks.ui:692
3081msgid "Unmount selected partition"
3082msgstr "Демонтиране на избрания дял"
3083
3084#: src/disks/ui/disks.ui:709
3085msgid "Activate selected swap partition"
3086msgstr "Включване на избрания дял за виртуална памет"
3087
3088#: src/disks/ui/disks.ui:726
3089msgid "Deactivate selected swap partition"
3090msgstr "Изключване на избрания дял за виртуална памет"
3091
3092#: src/disks/ui/disks.ui:743
3093msgid "Unlock selected encrypted partition"
3094msgstr "Отключване на избраното шифрирано устройство"
3095
3096#: src/disks/ui/disks.ui:760
3097msgid "Lock selected encrypted partition"
3098msgstr "Заключване на избраното шифрирано устройство"
3099
3100#: src/disks/ui/disks.ui:777
3101msgid "Create partition in unallocated space"
3102msgstr "Създаване на дял в незаделеното пространство"
3103
3104#: src/disks/ui/disks.ui:794
3105msgid "Additional partition options"
3106msgstr "Допълнителни настройки на дял"
3107
3108#: src/disks/ui/disks.ui:821
3109msgid "Delete selected partition"
3110msgstr "Изтриване на избрания дял"
3111
3112#. The contents of the device, for example 'Unknown', 'FAT (32-bit version)', 'Ext4 (version 1.0)', 'Swap (version 2)'
3113#: src/disks/ui/disks.ui:881
3114msgid "Contents"
3115msgstr "Съдържание"
3116
3117#: src/disks/ui/disks.ui:939
3118msgid "UUID"
3119msgstr "Идентификатор"
3120
3121#: src/disks/ui/disks.ui:968
3122msgid "Partition Type"
3123msgstr "Вид на дяла"
3124
3125#: src/disks/ui/drive-menu.ui:6
3126msgid "Format _Disk…"
3127msgstr "_Форматиране на диск…"
3128
3129#: src/disks/ui/drive-menu.ui:12
3130msgid "_Create Disk Image…"
3131msgstr "_Създаване на файл с образ…"
3132
3133#: src/disks/ui/drive-menu.ui:16
3134msgid "_Restore Disk Image…"
3135msgstr "_Възстановяване на файл с образ…"
3136
3137#: src/disks/ui/drive-menu.ui:22
3138msgid "_Benchmark Disk…"
3139msgstr "_Тестване на производителността на диска…"
3140
3141#: src/disks/ui/drive-menu.ui:26
3142msgid "_SMART Data & Self-Tests…"
3143msgstr "Тестове и _данни от самодиагностика (SMART)…"
3144
3145#: src/disks/ui/drive-menu.ui:30
3146msgid "Drive S_ettings…"
3147msgstr "_Настройки на устройството…"
3148
3149#: src/disks/ui/drive-menu.ui:36
3150msgid "S_tandby Now"
3151msgstr "П_риспиване сега"
3152
3153#: src/disks/ui/drive-menu.ui:40
3154msgid "_Wake-Up from Standby"
3155msgstr "Съ_буждане"
3156
3157#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:11
3158msgid "Encryption Options"
3159msgstr "Настройките за шифрирането"
3160
3161#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:71 src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:41
3162msgid "Us_er Session Defaults"
3163msgstr "_Стандартни настройки за потребителска сесия"
3164
3165#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:86
3166msgid ""
3167"Switch off <i>User Session Defaults</i> to manage encryption options and "
3168"passphrase for the device. The options correspond to an entry in the <b>/etc/"
3169"crypttab</b> file"
3170msgstr ""
3171"Изключете <i>Стандартни настройки за потребителска сесия</i>, за да зададете "
3172"настройките за шифриране и паролата на устройството. Настройките се запазват "
3173"във файла „<b>/etc/crypttab</b>“."
3174
3175#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:124
3176msgid "Opt_ions"
3177msgstr "_Настройки"
3178
3179#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:143
3180msgid ""
3181"The name to use for the unlocked device — the device is set up as the name "
3182"prefixed with <b>/dev/mapper</b>/"
3183msgstr ""
3184"Името, което да се използва за отключеното устройство. Устройството ще бъде "
3185"достъпно с това име, предхождано от „<b>/dev/mapper</b>/“"
3186
3187#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:160
3188msgid "Options to use when unlocking the device"
3189msgstr "Настройките, които да се използват при отключване на устройството"
3190
3191#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:177
3192msgid "Passphrase File"
3193msgstr "Файл с парола"
3194
3195#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:207
3196#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:87
3197msgid "Sho_w passphrase"
3198msgstr "Пока_зване на паролата"
3199
3200#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:229
3201msgid ""
3202"Passphrase of the device or empty to request from user when setting up the "
3203"device"
3204msgstr ""
3205"Парола за устройството. Ако е празно, при настройване на устройството ще се "
3206"пита потребителят"
3207
3208#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:246
3209#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:53
3210msgid "_Passphrase"
3211msgstr "_Парола"
3212
3213#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:268
3214msgid "_Unlock at system startup"
3215msgstr "_Отключване при стартиране"
3216
3217#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:274
3218msgid "If checked, the device will be unlocked at system startup [!noauto]"
3219msgstr ""
3220"Ако бъде избрано, устройството ще бъде отключено при стартиране [!noauto]"
3221
3222#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:289
3223msgid "Require additional authori_zation to unlock"
3224msgstr "Изискване на допълнително уп_ълномощаване за отключване"
3225
3226#: src/disks/ui/edit-crypttab-dialog.ui:295
3227msgid ""
3228"If checked, additional authorization is required to unlock the device [x-"
3229"udisks-auth]"
3230msgstr ""
3231"Ако бъде избрано, ще се изисква допълнително упълномощаване за отключване на "
3232"устройството [x-udisks-auth]"
3233
3234#: src/disks/ui/edit-dos-partition-dialog.ui:7
3235#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:8
3236#: src/disks/ui/edit-partition-dialog.ui:7
3237msgid "Edit Partition"
3238msgstr "Редактиране на дяла"
3239
3240#: src/disks/ui/edit-dos-partition-dialog.ui:60
3241#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:59
3242#: src/disks/ui/edit-partition-dialog.ui:59
3243msgid "_Type"
3244msgstr "_Вид"
3245
3246#: src/disks/ui/edit-dos-partition-dialog.ui:76
3247msgid "The partition type as a 8-bit unsigned integer"
3248msgstr "Видът на дяла представен като 8-битово цяло число без знак"
3249
3250#: src/disks/ui/edit-dos-partition-dialog.ui:87
3251msgid "_Bootable"
3252msgstr "_С възможност за стартиране"
3253
3254#: src/disks/ui/edit-dos-partition-dialog.ui:92
3255msgid ""
3256"A flag used by the Platform bootloader to determine where the OS should be "
3257"loaded from. Sometimes the partition with this flag set is referred to as "
3258"the <i>active</i> partition"
3259msgstr ""
3260"Флаг показващ на зареждащата програма откъде да зареди операционната "
3261"система. Дял с този флаг се нарича още <i>активен</i> дял."
3262
3263#: src/disks/ui/edit-filesystem-dialog.ui:7
3264msgid "Change Filesystem Label"
3265msgstr "Редактиране на етикета на файловата система"
3266
3267#: src/disks/ui/edit-filesystem-dialog.ui:56
3268msgid "This filesystem will be automatically unmounted prior to any changes."
3269msgstr "Тази файлова система ще бъде автоматично демонтирана преди промѐни."
3270
3271#: src/disks/ui/edit-filesystem-dialog.ui:71
3272msgid "_Label"
3273msgstr "_Етикет"
3274
3275#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:7
3276msgid "Mount Options"
3277msgstr "Настройки за монтиране"
3278
3279#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:54
3280msgid ""
3281"Switch off <i>User Session Defaults</i> to manage mount point and mount "
3282"options for the device. The options correspond to an entry in the <b>/etc/"
3283"fstab</b> file"
3284msgstr ""
3285"Изключете <i>Стандартни настройки за потребителска сесия</i>, за да зададете "
3286"настройките и точката на монтиране на устройството. Настройките се запазват "
3287"във файла „<b>/etc/fstab</b>“."
3288
3289#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:71
3290msgid "I_dentify As"
3291msgstr "_Разпознаване като"
3292
3293#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:90
3294msgid ""
3295"The <b>special device file</b> — use symlinks in the <b>/dev/disk</b> "
3296"hierarchy to control the scope of the entry"
3297msgstr ""
3298"<b>Файлът за устройството</b> – използване на символни връзки в папката „<b>/"
3299"dev/disk</b>“ за задаване на обхвата на записа"
3300
3301#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:91
3302msgid ""
3303"The special device file — use symlinks in the /dev/disk hierarchy to control "
3304"the scope of the entry"
3305msgstr ""
3306"Файлът за устройството – използване на символни връзки в папката „/dev/disk“ "
3307"за задаване на обхвата на записа"
3308
3309#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:121
3310msgid "Mount _Point"
3311msgstr "_Точка на монтиране"
3312
3313#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:140
3314msgid "Filesystem _Type"
3315msgstr "_Вид на файловата система"
3316
3317#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:159 src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:160
3318msgid "The directory to mount the device in"
3319msgstr "Папката, в която да се монтира устройството"
3320
3321#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:176 src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:177
3322msgid "The filesystem type to use"
3323msgstr "Видът на файлова система, която да се използва"
3324
3325#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:199
3326msgid "Display _Name"
3327msgstr "_Показване като"
3328
3329#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:218
3330msgid ""
3331"If set, the name to use for the device in the user interface [x-gvfs-name=]"
3332msgstr ""
3333"Ако е зададено, това е името на устройството в потребителския интерфейс [x-"
3334"gvfs-name=]"
3335
3336#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:235
3337msgid "Icon Na_me"
3338msgstr "И_ме на икона"
3339
3340#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:254
3341msgid ""
3342"If set, the name of the icon to use in the device in the user interface [x-"
3343"gvfs-icon=]"
3344msgstr ""
3345"Ако е зададено, това е името на иконата за потребителския интерфейс [x-gvfs-"
3346"icon=]"
3347
3348#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:268
3349msgid "Sho_w in user interface"
3350msgstr "Пока_зване в потребителския интерфейс"
3351
3352#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:273 src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:274
3353msgid ""
3354"If checked, the device is always shown in the user interface no matter what "
3355"its directory is [x-gvfs-show]"
3356msgstr ""
3357"Ако е зададено, устройството винаги ще се показва в потребителския "
3358"интерфейс, без значение коя е папката му [x-gvfs-show]"
3359
3360#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:288
3361msgid "Require additional authori_zation to mount"
3362msgstr "Изискване на допълнително уп_ълномощаване за монтиране"
3363
3364#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:293 src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:294
3365msgid ""
3366"If checked, additional authorization is required to mount the device [x-"
3367"udisks-auth]"
3368msgstr ""
3369"Ако е зададено, ще се изисква допълнително упълномощаване за монтиране на "
3370"устройството [x-udisks-auth]"
3371
3372#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:308
3373msgid "Mount at system _startup"
3374msgstr "Монтиране при _стартиране"
3375
3376#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:313
3377msgid "If checked, the device will be mounted at system startup [!noauto]"
3378msgstr ""
3379"Ако е зададено, устройството ще бъде монтирано при стартиране [!noauto]"
3380
3381#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:330
3382msgid "S_ymbolic Icon Name"
3383msgstr "И_ме на икона"
3384
3385#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:349 src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:350
3386msgid ""
3387"If set, the name of the symbolic icon to use in the device in the user "
3388"interface [x-gvfs-symbolic-icon=]"
3389msgstr ""
3390"Ако е зададено, това е името на иконата за потребителския интерфейс [x-gvfs-"
3391"icon=]"
3392
3393#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:376
3394msgid "Mount Opt_ions"
3395msgstr "_Настройки за монтиране"
3396
3397#: src/disks/ui/edit-fstab-dialog.ui:395
3398msgid "The mount options stored in the <b>/etc/fstab</b> file"
3399msgstr "Настройките за монтиране запазени във файла „<b>/etc/fstab</b>“"
3400
3401#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:77
3402msgid "The partition type represented as a 32-bit <i>GUID</i>"
3403msgstr "Видът на дяла представен като 32-битов идентификатор (<i>GUID</i>)"
3404
3405#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:109
3406msgid ""
3407"The partition name (up to 36 unicode characters). This is useful if you want "
3408"to refer to the device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-partlabel</b> "
3409"directory"
3410msgstr ""
3411"Името на дяла (най-много 36 знака от Уникод). Удобно е, ако желаете да имате "
3412"достъп до устройството чрез символна връзка в папката „<b>/dev/disk/by-"
3413"partlabel</b>“."
3414
3415#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:122
3416msgid "_System Partition"
3417msgstr "_Системен дял"
3418
3419#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:127
3420msgid ""
3421"Used to indicate that the partition and its contents are required for the OS/"
3422"Platform to function. Special care should be taken to not delete or "
3423"overwrite the contents"
3424msgstr ""
3425"Показва дали дялът и съдържанието му са необходими за правилната работа на "
3426"операционната система или компютърната архитектура. Трябва да се вземат "
3427"мерки за предпазване на данните от изтриване или презаписване."
3428
3429#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:141
3430msgid "Legacy BIOS _Bootable"
3431msgstr "_С възможност за стартиране от остарял BIOS"
3432
3433#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:146
3434msgid ""
3435"This is equivalent to Master Boot Record <i>bootable</i> flag. It is "
3436"normally only used for GPT partitions on MBR systems"
3437msgstr ""
3438"Равностойно на флага <i>с възможност за стартиране (bootable)</i> при "
3439"главния запис за начално зареждане (MBR). Обикновено се използва с дялове от "
3440"вида GPT в системи с главен дял за начално зареждане."
3441
3442#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:163
3443msgid "Flags"
3444msgstr "Флагове"
3445
3446#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:179
3447msgid "Hide from _Firmware"
3448msgstr "Скриване от _фърмуера"
3449
3450#: src/disks/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui:184
3451msgid ""
3452"Indicates that EFI firmware should ignore the content of the partition and "
3453"not try to read from it"
3454msgstr "Фърмуерът за EFI да прескача дяла и да не се опитва да чете от него"
3455
3456#: src/disks/ui/erase-multiple-disks-dialog.ui:7
3457msgid "Erase Multiple Disks"
3458msgstr "Изтриване на множество дискове"
3459
3460#: src/disks/ui/erase-multiple-disks-dialog.ui:31
3461msgid "_Erase…"
3462msgstr "_Изтриване…"
3463
3464#: src/disks/ui/erase-multiple-disks-dialog.ui:52
3465msgid "Erase _Type"
3466msgstr "_Вид изтриване"
3467
3468#: src/disks/ui/format-disk-dialog.ui:7
3469msgid "Format Disk"
3470msgstr "Форматиране на диск"
3471
3472#: src/disks/ui/format-disk-dialog.ui:34
3473msgid "_Format…"
3474msgstr "_Форматиране…"
3475
3476#: src/disks/ui/format-disk-dialog.ui:70
3477msgid "_Partitioning"
3478msgstr "_Разделяне"
3479
3480#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:8
3481msgid "New Disk Image"
3482msgstr "Нов файл с образ"
3483
3484#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:29
3485msgid "Image _Size"
3486msgstr "_Размер на образ"
3487
3488#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:86
3489msgid "The size of the image to create"
3490msgstr "Размерът на създавания образ"
3491
3492#: src/disks/ui/new-disk-image-dialog.ui:177
3493msgid "Attach new _Image…"
3494msgstr "Закачане на нов _образ…"
3495
3496#: src/disks/ui/resize-dialog.ui:19
3497msgid "Resize Volume"
3498msgstr "Преоразмеряване на том"
3499
3500#: src/disks/ui/resize-dialog.ui:48
3501msgid ""
3502"Resizing a filesystem can lead to data loss. You are advised to backup your "
3503"data before. The resize operation will take longer if a lot of data has to "
3504"be moved. The minimal size is calculated according to the current content. "
3505"Keep additional free space for the filesystem to work fast and reliably."
3506msgstr ""
3507"Преоразмеряването на файлова система може да доведе до загуба на данни. "
3508"Съветваме ви да направите резервно копие преди това. Преоразмеряването става "
3509"по-дълго, ако има много данни за местене. Размерът се изчислява според "
3510"текущото съдържание. Дръжте поне известно място свободно, за да може "
3511"файловата система да работи бързо и надеждно."
3512
3513#: src/disks/ui/resize-dialog.ui:189
3514msgid "_Difference"
3515msgstr "_Разлика"
3516
3517#: src/disks/ui/resize-dialog.ui:206
3518msgid "The difference to the previous partition size"
3519msgstr "Разлика с предишния размер на диска"
3520
3521#: src/disks/ui/restore-disk-image-dialog.ui:9
3522msgid "Restore Disk Image"
3523msgstr "Възстановяване на файл с образ"
3524
3525#: src/disks/ui/restore-disk-image-dialog.ui:44
3526msgid "_Image to Restore"
3527msgstr "_Образ за възстановяване"
3528
3529#: src/disks/ui/restore-disk-image-dialog.ui:63
3530msgid "Select Disk Image to Restore"
3531msgstr "Изберете образ на диск за възстановяване"
3532
3533#: src/disks/ui/restore-disk-image-dialog.ui:77
3534msgid "Destination"
3535msgstr "Цел"
3536
3537#: src/disks/ui/restore-disk-image-dialog.ui:110
3538msgid "_Destination"
3539msgstr "_Цел"
3540
3541#: src/disks/ui/restore-disk-image-dialog.ui:141
3542msgid "Image to Restore"
3543msgstr "Образ за възстановяване"
3544
3545#: src/disks/ui/restore-disk-image-dialog.ui:174
3546msgid "Image Size"
3547msgstr "Размер на образа"
3548
3549#: src/disks/ui/restore-disk-image-dialog.ui:230
3550msgid "_Start Restoring…"
3551msgstr "_Стартиране на възстановяването…"
3552
3553#: src/disks/ui/shortcuts.ui:13
3554msgctxt "shortcut window"
3555msgid "General"
3556msgstr "Общи"
3557
3558#: src/disks/ui/shortcuts.ui:17
3559msgctxt "shortcut window"
3560msgid "Help"
3561msgstr "Помощ"
3562
3563#: src/disks/ui/shortcuts.ui:24
3564msgctxt "shortcut window"
3565msgid "Open the application menu"
3566msgstr "Отваряне на менюто на програмата"
3567
3568#: src/disks/ui/shortcuts.ui:31
3569msgctxt "shortcut window"
3570msgid "Keyboard shortcuts"
3571msgstr "Клавишни комбинации"
3572
3573#: src/disks/ui/shortcuts.ui:38
3574msgctxt "shortcut window"
3575msgid "Quit"
3576msgstr "Спиране на програмата"
3577
3578#: src/disks/ui/shortcuts.ui:47
3579msgctxt "shortcut window"
3580msgid "Disks"
3581msgstr "Дискове"
3582
3583#: src/disks/ui/shortcuts.ui:51
3584msgctxt "shortcut window"
3585msgid "Create a new empty disk image"
3586msgstr "Създаване на нов, празен образ на диск"
3587
3588#: src/disks/ui/shortcuts.ui:58
3589msgctxt "shortcut window"
3590msgid "Attach an existing disk image"
3591msgstr "Свързване на съществуващ образ на диск"
3592
3593#: src/disks/ui/shortcuts.ui:65
3594msgctxt "shortcut window"
3595msgid "Unselect current disk"
3596msgstr "Без избор на текущия диск"
3597
3598#: src/disks/ui/shortcuts.ui:74
3599msgctxt "shortcut window"
3600msgid "Drive"
3601msgstr "Дисково устройство"
3602
3603#: src/disks/ui/shortcuts.ui:78
3604msgctxt "shortcut window"
3605msgid "Open the drive menu"
3606msgstr "Отваряне на менюто за дискови устройства"
3607
3608#: src/disks/ui/shortcuts.ui:85
3609msgctxt "shortcut window"
3610msgid "Format the drive"
3611msgstr "Форматиране на устройството"
3612
3613#: src/disks/ui/shortcuts.ui:92
3614msgctxt "shortcut window"
3615msgid "Restore an image to the disk"
3616msgstr "Възстановяване на диска от изображение"
3617
3618#: src/disks/ui/shortcuts.ui:99
3619msgctxt "shortcut window"
3620msgid "SMART data"
3621msgstr "Данни от самодиагностика (SMART)"
3622
3623#: src/disks/ui/shortcuts.ui:106
3624msgctxt "shortcut window"
3625msgid "Drive settings"
3626msgstr "Настройки на устройство"
3627
3628#: src/disks/ui/shortcuts.ui:115
3629msgctxt "shortcut window"
3630msgid "Partition"
3631msgstr "Дял"
3632
3633#: src/disks/ui/shortcuts.ui:119
3634msgctxt "shortcut window"
3635msgid "Open the volume menu"
3636msgstr "Отваряне на менюто за томове"
3637
3638#: src/disks/ui/shortcuts.ui:126
3639msgctxt "shortcut window"
3640msgid "Format the selected volume"
3641msgstr "Форматиране на избрания том"
3642
3643#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:7
3644msgid "SMART Data & Self-Tests"
3645msgstr "Тестове и данни от самодиагностика (SMART)"
3646
3647#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:24
3648msgid "_Start Self-test"
3649msgstr "С_тартиране на самодиагностика"
3650
3651#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:28
3652msgid "Click to start a SMART self-test"
3653msgstr "Натиснете за начало на самодиагностика (SMART)"
3654
3655#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:37
3656msgid "_Stop Self-test"
3657msgstr "_Спиране на самодиагностиката"
3658
3659#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:41
3660msgid "Click to stop the SMART self-test currently in progress"
3661msgstr "Натиснете, за да спрете текущата самодиагностика (SMART)"
3662
3663#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:63
3664msgid "Click to force re-reading SMART data from the hard disk"
3665msgstr "Натиснете за прочитане на данните от самодиагностиката (SMART) отново"
3666
3667#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:96
3668msgid "Powered On"
3669msgstr "В работно състояние"
3670
3671#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:129
3672msgid "Updated"
3673msgstr "Обновен"
3674
3675#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:195
3676msgid "Self-test Result"
3677msgstr "Резултат от самодиагностика"
3678
3679#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:212
3680msgid "Self-assessment"
3681msgstr "Самооценка"
3682
3683#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:229
3684msgid "Overall Assessment"
3685msgstr "Пълна оценка"
3686
3687#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:295
3688msgid "Click to toggle whether SMART is enabled for the hard disk"
3689msgstr "Натиснете за превключване на самодиагностиката SMART за този диск"
3690
3691#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:306
3692msgid "SMART _Attributes"
3693msgstr "_Атрибути на SMART"
3694
3695# Контекстът е SMART self-test => самодиагностика
3696#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:364
3697msgid "Short"
3698msgstr "Кратка"
3699
3700#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:372
3701msgid "Extended"
3702msgstr "Разширен дял"
3703
3704#: src/disks/ui/smart-dialog.ui:380
3705msgid "Conveyance"
3706msgstr "Транспортна"
3707
3708#: src/disks/ui/take-ownership-dialog.ui:4
3709msgid "Confirm Taking Ownership"
3710msgstr "Потвърдете придобиването на собственост"
3711
3712#: src/disks/ui/take-ownership-dialog.ui:5
3713msgid ""
3714"Changes ownership of the filesystem to your user and group. The recursive "
3715"mode does also change the ownership of all subdirectories and files, this "
3716"can lead to destructive results when the filesystem contains a directory "
3717"structure where ownership should belong to different users (e.g., a system "
3718"backup or a filesystem that is accessed by multiple users)."
3719msgstr ""
3720"Смяна собственикът на файловата система да сте вие и вашата група. "
3721"Рекурсивният режим сменя и собствеността на всички подпапки и файлове, което "
3722"може да повреди състоянието на файлова система, която позволява различните "
3723"обекти в нея да се притежават от различни потребители (напр. архивни копия, "
3724"файлови системи достъпвани от много потребители и др.)."
3725
3726#: src/disks/ui/take-ownership-dialog.ui:13
3727msgid "Enable _recursive mode"
3728msgstr "_Рекурсивен режим"
3729
3730#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:8
3731msgid "Enter passphrase to unlock"
3732msgstr "Въведете парола, за да бъде отключено"
3733
3734#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:36
3735msgid "This volume might be a VeraCrypt volume as it contains random data."
3736msgstr "Този том може да е на VeraCrypt, защото съдържа случайни данни."
3737
3738#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:69
3739#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:176
3740msgid "If specified"
3741msgstr "Ако е зададен"
3742
3743#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:107
3744msgid "Volume type"
3745msgstr "_Вид том"
3746
3747#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:126
3748msgid "_Hidden"
3749msgstr "_Скрит"
3750
3751#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:127
3752msgid ""
3753"Instead of unlocking this volume, attempt to unlock a secondary volume "
3754"hidden inside."
3755msgstr "Опит за отключване на вторичен дял, скрит в този съдържащ го дял."
3756
3757#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:139
3758msgid "Windows _system"
3759msgstr "_Системен за Windows"
3760
3761#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:140
3762msgid "Unlock an encrypted Windows system partition or drive."
3763msgstr "Отключване на шифриран системен диск или дял на Windows."
3764
3765#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:161
3766msgid "PI_M"
3767msgstr "_Множител за итерации (PIM)"
3768
3769#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:177
3770msgid ""
3771"If set, the VeraCrypt PIM (Personal Iterations Multiplier) numeric value to "
3772"use for this volume."
3773msgstr ""
3774"Ако е зададено число, то ще се полза като множител на итерациите на "
3775"VeraCrypt (PIM) за този том."
3776
3777#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:194
3778msgid "_Keyfiles"
3779msgstr "_Файл с ключ"
3780
3781#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:211
3782msgid "Select a keyfile to unlock this volume"
3783msgstr "Избор на файл с ключ за отключването на този том"
3784
3785#: src/disks/ui/unlock-device-dialog.ui:240
3786msgid "_Unlock"
3787msgstr "_Отключване"
3788
3789#: src/disks/ui/volume-menu.ui:6
3790msgid "Format _Partition…"
3791msgstr "_Форматиране на дял…"
3792
3793#: src/disks/ui/volume-menu.ui:12
3794msgid "_Edit Partition…"
3795msgstr "Редактиране на _дял…"
3796
3797#: src/disks/ui/volume-menu.ui:16
3798msgid "Edit _Filesystem…"
3799msgstr "Редактиране на _файлова система…"
3800
3801#: src/disks/ui/volume-menu.ui:20
3802msgid "Change Pa_ssphrase…"
3803msgstr "_Смяна на паролата…"
3804
3805#: src/disks/ui/volume-menu.ui:26
3806msgid "Resi_ze…"
3807msgstr "Прео_размеряване…"
3808
3809#: src/disks/ui/volume-menu.ui:30
3810msgid "C_heck Filesystem…"
3811msgstr "Про_верка на файлова система…"
3812
3813#: src/disks/ui/volume-menu.ui:34
3814msgid "Rep_air Filesystem…"
3815msgstr "_Поправка на файлова система…"
3816
3817#: src/disks/ui/volume-menu.ui:38
3818msgid "_Take Ownership…"
3819msgstr "_Придобиване на собственост…"
3820
3821#: src/disks/ui/volume-menu.ui:44
3822msgid "Edit _Mount Options…"
3823msgstr "Редактиране на настройките за _монтиране…"
3824
3825#: src/disks/ui/volume-menu.ui:48
3826msgid "Edit Encr_yption Options…"
3827msgstr "Редактиране на настройките за _шифриране…"
3828
3829#: src/disks/ui/volume-menu.ui:54
3830msgid "_Create Partition Image…"
3831msgstr "Създаване на _образ на диск…"
3832
3833#: src/disks/ui/volume-menu.ui:58
3834msgid "_Restore Partition Image…"
3835msgstr "_Възстановяване на файл с образ…"
3836
3837#: src/disks/ui/volume-menu.ui:62
3838msgid "_Benchmark Partition…"
3839msgstr "_Тестване на производителността на дял"
3840
3841#: src/libgdu/gduutils.c:107
3842msgid "All Files"
3843msgstr "Всички файлове"
3844
3845#: src/libgdu/gduutils.c:112
3846msgid "Disk Images (*.img, *.img.xz, *.iso)"
3847msgstr "Файлове с образи (*.img, *.img.xz, *.iso)"
3848
3849#: src/libgdu/gduutils.c:114
3850msgid "Disk Images (*.img, *.iso)"
3851msgstr "Файлове с образи (*.img, *.iso)"
3852
3853#. Translators: Used for number of years
3854#: src/libgdu/gduutils.c:443
3855#, c-format
3856msgid "%d year"
3857msgid_plural "%d years"
3858msgstr[0] "%d година"
3859msgstr[1] "%d години"
3860
3861#. Translators: Used for number of months
3862#: src/libgdu/gduutils.c:450
3863#, c-format
3864msgid "%d month"
3865msgid_plural "%d months"
3866msgstr[0] "%d месец"
3867msgstr[1] "%d месеца"
3868
3869#. Translators: Used for number of days
3870#: src/libgdu/gduutils.c:457
3871#, c-format
3872msgid "%d day"
3873msgid_plural "%d days"
3874msgstr[0] "%d ден"
3875msgstr[1] "%d дни"
3876
3877#. Translators: Used for number of hours
3878#: src/libgdu/gduutils.c:464
3879#, c-format
3880msgid "%d hour"
3881msgid_plural "%d hours"
3882msgstr[0] "%d час"
3883msgstr[1] "%d часа"
3884
3885#. Translators: Used for number of minutes
3886#: src/libgdu/gduutils.c:471
3887#, c-format
3888msgid "%d minute"
3889msgid_plural "%d minutes"
3890msgstr[0] "%d минутa"
3891msgstr[1] "%d минути"
3892
3893#. Translators: Used for number of seconds
3894#: src/libgdu/gduutils.c:478
3895#, c-format
3896msgid "%d second"
3897msgid_plural "%d seconds"
3898msgstr[0] "%d секунда"
3899msgstr[1] "%d секунди"
3900
3901#. Translators: Used for number of milli-seconds
3902#: src/libgdu/gduutils.c:485
3903#, c-format
3904msgid "%d milli-second"
3905msgid_plural "%d milli-seconds"
3906msgstr[0] "%d милисекунда"
3907msgstr[1] "%d милисекунди"
3908
3909#. Translators: Used for duration greater than one year. First %s is number of years, second %s is months, third %s is days
3910#: src/libgdu/gduutils.c:549
3911#, c-format
3912msgctxt "duration-year-to-inf"
3913msgid "%s, %s and %s"
3914msgstr "%s, %s и %s"
3915
3916#. Translators: Used for durations less than one year but greater than one month. First %s is number of months, second %s is days
3917#: src/libgdu/gduutils.c:554
3918#, c-format
3919msgctxt "duration-months-to-year"
3920msgid "%s and %s"
3921msgstr "%s и %s"
3922
3923#. Translators: Used for durations less than one month but greater than one day. First %s is number of days, second %s is hours
3924#: src/libgdu/gduutils.c:559
3925#, c-format
3926msgctxt "duration-day-to-month"
3927msgid "%s and %s"
3928msgstr "%s и %s"
3929
3930#. Translators: Used for durations less than one day but greater than one hour. First %s is number of hours, second %s is minutes
3931#: src/libgdu/gduutils.c:564
3932#, c-format
3933msgctxt "duration-hour-to-day"
3934msgid "%s and %s"
3935msgstr "%s и %s"
3936
3937#. Translators: Used for durations less than one hour but greater than one minute. First %s is number of minutes, second %s is seconds
3938#: src/libgdu/gduutils.c:575
3939#, c-format
3940msgctxt "duration-minute-to-hour"
3941msgid "%s and %s"
3942msgstr "%s и %s"
3943
3944#: src/libgdu/gduutils.c:584
3945msgctxt "duration"
3946msgid "Less than a minute"
3947msgstr "По-малко от минута"
3948
3949#. Translators: Used for durations less than one minute byte greater than one second. First %s is number of seconds
3950#: src/libgdu/gduutils.c:589
3951#, c-format
3952msgctxt "duration-second-to-minute"
3953msgid "%s"
3954msgstr "%s"
3955
3956#. Translators: Used for durations less than one second. First %s is number of milli-seconds
3957#: src/libgdu/gduutils.c:595
3958#, c-format
3959msgctxt "duration-zero-to-second"
3960msgid "%s"
3961msgstr "%s"
3962
3963#. Translators: Shown in confirmation dialogs with a list of devices that will be affected by the action
3964#: src/libgdu/gduutils.c:833
3965msgctxt "confirmation-list-of-devices"
3966msgid "Affected Devices"
3967msgstr "Участващи устройства"
3968
3969#: src/libgdu/gduutils.c:1419
3970msgid "Error unmounting filesystem"
3971msgstr "Грешка при демонтиране на файлова система"
3972
3973#: src/libgdu/gduutils.c:1451
3974msgid "Error locking device"
3975msgstr "Грешка при заключване на устройството"
3976
3977#: src/libgdu/gduutils.c:1472
3978msgid "Error disabling autoclear for loop device"
3979msgstr ""
3980"Грешка при изключване на флага за автоматично изчистване (autoclear) на "
3981"устройството за файлове с образи (loop device)"
3982
3983#. Translators: This is used as the title of the SMART failure notification
3984#: src/notify/gdusdmonitor.c:356
3985msgctxt "notify-smart"
3986msgid "Hard Disk Problems Detected"
3987msgstr "Засечени са проблеми с хард диск"
3988
3989#. Translators: This is used as the text of the SMART failure notification
3990#: src/notify/gdusdmonitor.c:358
3991msgctxt "notify-smart"
3992msgid "A hard disk is likely to fail soon."
3993msgstr "Вероятно е един от хард дисковете да дефектира."
3994
3995#. Translators: Text for button in SMART failure notification
3996#: src/notify/gdusdmonitor.c:362
3997msgctxt "notify-smart"
3998msgid "Examine"
3999msgstr "Преглед"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.