source: gnome/master/gnome-disk-utility.master.bg.po @ 2737

Last change on this file since 2737 was 2737, checked in by Александър Шопов, 9 years ago

gnome-disk-utility: подаден в master

File size: 114.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-disk-utility po-file
2# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-disk-utility package.
4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2009, 2010, 2011, 2012.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2009, 2010.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-disk-utility master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2012-10-03 06:08+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2012-10-03 06:08+0300\n"
13"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"Language: bg\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21#: ../data/gnome-disk-image-mounter.desktop.in.h:1
22#: ../src/disk-image-mounter/main.c:46
23msgid "Disk Image Mounter"
24msgstr "Монтиране на файлове с образи"
25
26#: ../data/gnome-disk-image-mounter.desktop.in.h:2
27msgid "Mount Disk Images"
28msgstr "Монтиране на файлове с образи"
29
30#: ../data/gnome-disks.desktop.in.h:1 ../data/ui/about-dialog.ui.h:1
31#: ../src/disks/gduwindow.c:1000
32msgid "Disks"
33msgstr "Дискове"
34
35#: ../data/gnome-disks.desktop.in.h:2
36msgid "Manage Drives and Media"
37msgstr "Управление на устройства и носители"
38
39#: ../data/org.gnome.Disks.gschema.xml.in.in.h:1
40msgid "Default location for the Create/Restore disk image dialogs"
41msgstr ""
42"Стандартно местоположение за прозорците за създаване/възстановяване на "
43"файловете с образи на дискове"
44
45#: ../data/org.gnome.Disks.gschema.xml.in.in.h:2
46msgid ""
47"Default location for the Create/Restore disk image dialogs. If blank the ~/"
48"Documents folder is used."
49msgstr ""
50"Стандартно местоположение за прозорците за създаване/възстановяване на "
51"файловете с образи на дискове. Ако не е зададено, ще се използва папката ~/"
52"Документи."
53
54#: ../data/ui/about-dialog.ui.h:2
55msgid ""
56"Copyright © 2008-2012 Red Hat, Inc.\n"
57"Copyright © 2008-2012 David Zeuthen"
58msgstr ""
59"Авторски права © 2008-2012 Red Hat, Inc.\n"
60"Авторски права © 2008-2012 David Zeuthen"
61
62#: ../data/ui/about-dialog.ui.h:4
63msgid "View, modify and configure disks and media"
64msgstr "Преглед, промяна и настройки на дискове и носители"
65
66#: ../data/ui/about-dialog.ui.h:5
67msgid "translator-credits"
68msgstr ""
69"Ивайло Вълков <ivaylo@e-valkov.org>\n"
70"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
71"\n"
72"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
73"Научете повече за нас на <a href=\"http://gnome.cult.bg\">http://gnome.cult."
74"bg</a>\n"
75"Докладвайте за грешки на <a href=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">http://gnome."
76"cult.bg/bugs</a>"
77
78#: ../data/ui/app-menu.ui.h:1
79msgid "Attach Disk _Image..."
80msgstr "Закачане на файл с _образ…"
81
82#: ../data/ui/app-menu.ui.h:2
83msgid "_About Disks"
84msgstr "_Относно"
85
86#: ../data/ui/app-menu.ui.h:3
87msgid "_Quit"
88msgstr "_Спиране на програмата"
89
90#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:1
91msgid "Benchmark"
92msgstr "Тест за производителност"
93
94#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:2
95msgid "_Start Benchmark..."
96msgstr "_Стартиране на тест за производителност…"
97
98#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:3
99msgid "_Abort Benchmark"
100msgstr "Относно _теста за производителност"
101
102#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:4
103msgid "Last Benchmarked"
104msgstr "Последен тест за производителност"
105
106#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:5
107msgid "Average Read Rate"
108msgstr "Средна скорост при четене"
109
110#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:6
111msgid "Average Write Rate"
112msgstr "Средна скорост при запис"
113
114#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:7
115msgid "Average Access Time"
116msgstr "Средно време за достъп"
117
118#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:8
119msgid "Disk Drive or Device"
120msgstr "Диск или устройство"
121
122#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:9
123msgid "Sample Size"
124msgstr "Размер на отчета"
125
126#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:10
127msgid "_Start Benchmarking..."
128msgstr "_Стартиране на теста за производителност…"
129
130#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:11
131msgid ""
132"Benchmarking involves measuring the transfer rate on various area of the "
133"device as well as measuring how long it takes to seek from one random area "
134"to another. Please back up important data before using the write benchmark."
135msgstr ""
136"Тестът за производителност включва измерването на скоростта на обмен на "
137"данни от различни области на устройството и времето за търсене от една "
138"област към друга. Преди да започнете теста с писане, направете резервно "
139"копие на важните данни от устройството."
140
141#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:12
142msgid "Transfer Rate"
143msgstr "Скорост на обмен"
144
145#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:13
146msgid "Number of S_amples"
147msgstr "Брой на _отчетите"
148
149#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:14
150msgid "Sample S_ize (MiB)"
151msgstr "Ра_змер на отчета (MiB)"
152
153#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:15
154msgid "Also perform _write-benchmark"
155msgstr "Да се изпълни и тест за производителност на _записа (write-benchmark)"
156
157#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:16
158msgid ""
159"Bechmarking the write-rate of a disk requires exclusive access to the disk "
160"(e.g. the disk or its partitions cannot be mounted or in use) and involves "
161"reading data and then writing it back. As a result, the contents of the disk "
162"is not changed.\n"
163"\n"
164"If not checked, the write-part of the benchmark will not be done but on the "
165"other hand exclusive access to the device is not needed (e.g. the disk or "
166"device can be in use) ."
167msgstr ""
168"Тестът на скоростта на запис на диск изисква изключващ достъп до него (т.е. "
169"дискът или неговите дялове не може да са монтирани или да се ползват). "
170"Тестът включва прочитането на данни и презаписване със същото съдържание, в "
171"резултат на което данните на диска остават непроменени.\n"
172"\n"
173"Етапът с презаписването се пропуска, ако отметката не е избрана. Това "
174"позволява ползването на диска по време на теста (т.е. устройството или "
175"негови дялове може да са монтирани)."
176
177#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:19
178msgid ""
179"Number of samples. Bigger number produces a more accurate picture of access "
180"time patterns but takes more time."
181msgstr ""
182"Брой отчети. При по-голям брой ще се създаде по-точна картина за времето за "
183"достъп, но ще отнеме повече време."
184
185#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:20
186msgid ""
187"The number of MiB (1048576 bytes) to read/write for each sample. Big sample "
188"sizes tend to produce more accurate benchmarks at the cost of the benchmark "
189"taking more time."
190msgstr ""
191"Размер на областите за отчет на писането и записа в MiB (1048576 = 1024 * "
192"1024 байта). Големите размери дават по-точни отчети, но тестът продължава по-"
193"дълго време."
194
195#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:21
196msgid "Access Time"
197msgstr "Време за достъп"
198
199#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:22
200msgid "Number of Sampl_es"
201msgstr "Брой на отчетит_е"
202
203#: ../data/ui/benchmark-dialog.ui.h:23
204msgid ""
205"Number of samples. Bigger number produces more smooth graphs but the "
206"benchmark will take more time."
207msgstr ""
208"Броят на отчетите. Големият брой изглажда графиките, но тестът продължава по-"
209"дълго време."
210
211#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:1
212#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:2
213#: ../data/ui/edit-filesystem-dialog.ui.h:2
214#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:2
215#: ../data/ui/edit-partition-dialog.ui.h:2
216msgid "C_hange"
217msgstr "_Промяна"
218
219#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:2
220msgid "Change Passphrase"
221msgstr "Смяна на паролата"
222
223#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:3
224msgid "Curr_ent Passphrase"
225msgstr "Те_куща парола"
226
227#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:4
228msgid "Enter current passphrase used to protect the data"
229msgstr "Въведете текущата парола, която се използва за защита на данните"
230
231#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:5
232#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:12
233msgid "Sho_w Passphrases"
234msgstr "Пока_зване на паролите"
235
236#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:6
237#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:13
238msgid "Check this box to see the passphrases entered above"
239msgstr "Сложете отметка, за да видите въведената парола"
240
241#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:7
242#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:11
243msgid "Confirm passphrase entered above"
244msgstr "Потвърдете въведената парола"
245
246#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:8
247msgid "Enter new passphrase used to protect the data"
248msgstr "Въведете нова парола за защита на данните"
249
250#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:9
251#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:9
252msgid "C_onfirm Passphrase"
253msgstr "По_твърждаване на паролата"
254
255#: ../data/ui/change-passphrase-dialog.ui.h:10
256msgid "New _Passphrase"
257msgstr "Нова _парола"
258
259#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:1
260#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:4
261#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:5
262#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:2
263msgid "_Name"
264msgstr "_Име"
265
266#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:2
267msgid "Save in _folder"
268msgstr "Запазване в п_апка"
269
270#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:3
271msgid "Select a Folder"
272msgstr "Избор на папка"
273
274#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:4
275msgid "Copying data to disk image..."
276msgstr "Копиране на данните във файл с образ…"
277
278#: ../data/ui/create-disk-image-dialog.ui.h:5
279msgid "_Start Creating..."
280msgstr "_Стартиране на създаването…"
281
282#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:1
283msgid "Create Partition"
284msgstr "Създаване на дял"
285
286#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:2
287msgid "C_reate"
288msgstr "_Създаване"
289
290#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:3
291msgid "Partition _Size"
292msgstr "_Размер на дяла"
293
294#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:4
295msgid "The size of the partition to create, in megabytes"
296msgstr "Размерът в мегабайти на дяла на създавания дял."
297
298#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:5
299msgid "MB"
300msgstr "MB"
301
302#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:6
303msgid "Free Space _Following"
304msgstr "Свободно пространство _отзад"
305
306#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:7
307msgid "The free space following the partition, in megabytes"
308msgstr "Свободното пространство в мегабайти след дяла."
309
310#. The contents of the device, for example 'Unknown', 'FAT (32-bit version)', 'Ext4 (version 1.0)', 'Swap (version 2)'
311#: ../data/ui/create-partition-dialog.ui.h:8 ../data/ui/disks.ui.h:26
312msgid "Contents"
313msgstr "Съдържание"
314
315#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:1
316msgid "Drive Settings"
317msgstr "Настройки на устройството"
318
319#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:2
320msgid "_Standby Timeout"
321msgstr "Време за изчакване преди _приспиване"
322
323#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:3
324msgid "Enter Standby After"
325msgstr "Приспиване след"
326
327#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:4
328msgid "_Advanced Power Management"
329msgstr "_Разширено управление на захранването"
330
331#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:5
332msgid "APM Level"
333msgstr "Ниво — APM"
334
335#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:6
336msgid ""
337"Agressive spin-down may wear out the drive faster than anticipated. Please "
338"check the “Start/Stop Count” SMART attribute from time to time"
339msgstr ""
340"Честото принудително спиране на въртенето на диска може да доведе до по-"
341"бързо износване от очакваното. Преглеждайте стойността на атрибута „Брой "
342"пускания/спирания“ в данните от SMART от време на време."
343
344#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:7
345msgid "Automatic Aco_ustic Management"
346msgstr "Автоматично управление на а_кустиката"
347
348#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:8
349msgid "Vendor Recommended"
350msgstr "Стойност зададена от производителя"
351
352#: ../data/ui/disk-settings-dialog.ui.h:9
353msgid "AAM Level"
354msgstr "Ниво — AAM"
355
356#: ../data/ui/disks.ui.h:1
357msgid "Create a new partition..."
358msgstr "Създаване на нов дял…"
359
360#: ../data/ui/disks.ui.h:2
361msgid "Mount the filesystem"
362msgstr "Монтиране на файловата система"
363
364#: ../data/ui/disks.ui.h:3
365msgid "Unmount the filesystem"
366msgstr "Демонтиране на файловата система"
367
368#: ../data/ui/disks.ui.h:4
369msgid "Eject the media"
370msgstr "Изваждане на носителя"
371
372#: ../data/ui/disks.ui.h:5
373msgid "Unlock the encrypted device"
374msgstr "Отключване на щифрираното устройство"
375
376#: ../data/ui/disks.ui.h:6
377msgid "Activate the swap space"
378msgstr "Активиране на виртуалната памет"
379
380#: ../data/ui/disks.ui.h:7
381msgid "Deactivate the swap space"
382msgstr "Спиране на виртуалната памет"
383
384#: ../data/ui/disks.ui.h:8
385msgid "Lock the encrypted device"
386msgstr "Заключване на шифрираното устройство"
387
388#: ../data/ui/disks.ui.h:9
389msgid "More actions..."
390msgstr "Други действия…"
391
392#: ../data/ui/disks.ui.h:10
393msgid "Delete partition..."
394msgstr "Изтриване на дяла…"
395
396#: ../data/ui/disks.ui.h:11
397msgid "Attach Disk Image..."
398msgstr "Закачане на файл с образ…"
399
400#: ../data/ui/disks.ui.h:12
401msgid "Detach Disk Image"
402msgstr "Откачане на файл с образ"
403
404#: ../data/ui/disks.ui.h:13
405msgid "Select a device"
406msgstr "Изберете устройство"
407
408#: ../data/ui/disks.ui.h:14
409msgid "Model"
410msgstr "Модел"
411
412#: ../data/ui/disks.ui.h:15
413msgid "Serial Number"
414msgstr "Сериен номер"
415
416#: ../data/ui/disks.ui.h:16
417msgid "World Wide Name"
418msgstr "Световно наименование (WWN)"
419
420#. The physical location of the drive, could be 'Connected to another seat'  or 'Bay 11 of Promise VTrak' or 'USB connector II'
421#: ../data/ui/disks.ui.h:18
422msgid "Location"
423msgstr "Местоположение"
424
425#: ../data/ui/disks.ui.h:19
426msgid "Media"
427msgstr "Носител"
428
429#: ../data/ui/disks.ui.h:20
430msgid "Size"
431msgstr "Размер"
432
433#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the assessment of the attribute
434#: ../data/ui/disks.ui.h:21 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1503
435msgid "Assessment"
436msgstr "Оценка"
437
438#: ../data/ui/disks.ui.h:22
439msgid "Eject media"
440msgstr "Изваждане на носителя"
441
442#: ../data/ui/disks.ui.h:23
443msgid "Pending Operation"
444msgstr "Чакаща операция"
445
446#: ../data/ui/disks.ui.h:24
447msgid "_Volumes"
448msgstr "_Томове"
449
450#: ../data/ui/disks.ui.h:27
451msgid "Device"
452msgstr "Устройство"
453
454# Използва се в контекст с други низове – No; Yes; Yes, mounted in.
455# Приложение: използва се
456# Приложение: не се използва
457# Приложение: монтирано в
458#: ../data/ui/disks.ui.h:28
459msgid "In Use"
460msgstr "Приложение"
461
462#: ../data/ui/disks.ui.h:29
463msgid "Auto-clear"
464msgstr "Автоматично изчистване (auto-clear)"
465
466#: ../data/ui/disks.ui.h:30
467msgid "Partition Type"
468msgstr "Вид на дяла"
469
470#. The filename or URI of the file that is used as backing store for the loop device.
471#: ../data/ui/disks.ui.h:32
472msgid "Backing File"
473msgstr "Създаване на резервно копие на файла"
474
475#: ../data/ui/disks.ui.h:33
476msgid "Format Disk..."
477msgstr "Форматиране на диск…"
478
479#: ../data/ui/disks.ui.h:34
480msgid "Create Disk Image..."
481msgstr "Създаване на файл с образ…"
482
483#: ../data/ui/disks.ui.h:35
484msgid "Restore Disk Image..."
485msgstr "Възстановяване на файл с образ…"
486
487#: ../data/ui/disks.ui.h:36
488msgid "Benchmark Drive..."
489msgstr "Тестване на производителността на диска…"
490
491#: ../data/ui/disks.ui.h:37
492msgid "SMART Data and Tests..."
493msgstr "Тестове и данни от SMART…"
494
495#: ../data/ui/disks.ui.h:38
496msgid "Drive Settings..."
497msgstr "Настройки на устройството…"
498
499#: ../data/ui/disks.ui.h:39
500msgid "Standby Now"
501msgstr "Приспиване сега"
502
503#: ../data/ui/disks.ui.h:40
504msgid "Wake-Up from Standby"
505msgstr "Събуждане"
506
507#: ../data/ui/disks.ui.h:41
508msgid "Format..."
509msgstr "Форматиране…"
510
511#: ../data/ui/disks.ui.h:42
512msgid "Edit Partition Type..."
513msgstr "Вид на дяла…"
514
515#: ../data/ui/disks.ui.h:43
516msgid "Edit Filesystem Label..."
517msgstr "Редактиране на етикета на файловата система…"
518
519#: ../data/ui/disks.ui.h:44
520msgid "Change Passphrase..."
521msgstr "Смяна на паролата…"
522
523#: ../data/ui/disks.ui.h:45
524msgid "Edit Mount Options..."
525msgstr "Редактиране на настройките за монтиране…"
526
527#: ../data/ui/disks.ui.h:46
528msgid "Edit Encryption Options..."
529msgstr "Редактиране на настройките за шифриране…"
530
531#: ../data/ui/disks.ui.h:47
532msgid "Benchmark Volume..."
533msgstr "Тестване на производителността на тома…"
534
535#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:1
536msgid "Encryption Options"
537msgstr "Настройките за шифрирането"
538
539#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:2
540msgid "_Automatic Encryption Options"
541msgstr "Настройки за _автоматично шифриране"
542
543#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:3
544msgid ""
545"Switch off <i>Automatic Encryption Options</i> to manage encryption options "
546"and passphrase for the device. The options correspond to an entry in the <b>/"
547"etc/crypttab</b> file"
548msgstr ""
549"Изключете <i>Настройки за автоматично шифриране</i>, за да зададете "
550"настройките за шифриране и паролата на устройството. Настройките се запазват "
551"във файла <b>/etc/crypttab</b>."
552
553#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:5
554msgid "Opt_ions"
555msgstr "_Настройки"
556
557#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:6
558msgid ""
559"The name to use for the unlocked device - the device is set up as the name "
560"prefixed with <b>/dev/mapper</b>/"
561msgstr ""
562"Името, което да се използва за отключеното устройство. Устройството ще бъде "
563"достъпно като името предхождано от <b>/dev/mapper</b>/"
564
565#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:7
566msgid "Options to use when unlocking the device"
567msgstr "Настройките, които да се използват при отключване на устройството"
568
569#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:8
570msgid "Passphrase File"
571msgstr "Файл с парола"
572
573#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:9
574#: ../data/ui/unlock-device-dialog.ui.h:3
575msgid "Sho_w passphrase"
576msgstr "Пока_зване на паролата"
577
578#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:10
579msgid ""
580"Passphrase of the device or empty to request from user when setting up the "
581"device"
582msgstr ""
583"Парола за устройството. Ако е празно,  при настройване на устройството ще се "
584"пита потребителят"
585
586#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:11 ../data/ui/filesystem-create.ui.h:8
587#: ../data/ui/unlock-device-dialog.ui.h:2
588msgid "_Passphrase"
589msgstr "_Парола"
590
591#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:12
592msgid "_Unlock at startup"
593msgstr "Да се _отключва при стартиране"
594
595#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:13
596msgid "If checked, the device will be unlocked at startup [!noauto]"
597msgstr ""
598"Ако бъде избрано, устройството ще бъде отключено при стартиране [!noauto]"
599
600#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:14
601msgid "Require additional authori_zation to unlock"
602msgstr "Изискване на допълнително уп_ълномощаване за отключване"
603
604#: ../data/ui/edit-crypttab-dialog.ui.h:15
605msgid ""
606"If checked, additional authorization is required to unlock the device [x-"
607"udisks-auth]"
608msgstr ""
609"Ако бъде избрано, ще се изисква допълнително упълномощаване за отключване на "
610"устройството [x-udisks-auth]"
611
612#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:1
613#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:1
614#: ../data/ui/edit-partition-dialog.ui.h:1
615msgid "Edit Partition"
616msgstr "Редактиране на дяла"
617
618#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:3
619#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:3
620#: ../data/ui/edit-partition-dialog.ui.h:3 ../data/ui/filesystem-create.ui.h:1
621msgid "_Type"
622msgstr "_Вид"
623
624#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:4
625msgid "The partition type as a 8-bit unsigned integer"
626msgstr "Видът на дяла представен като 8-битово цяло число без знак"
627
628#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:5
629msgid "_Bootable"
630msgstr "_С възможност за стартиране"
631
632#: ../data/ui/edit-dos-partition-dialog.ui.h:6
633msgid ""
634"A flag used by the Platform bootloader to determine where the OS should be "
635"loaded from. Sometimes the partition with this flag set is referred to as "
636"the <i>active</i> partition"
637msgstr ""
638"Флаг показващ на зареждащата програма откъде да зареди операционната "
639"система. Дял с този флаг се нарича още <i>активен</i> дял."
640
641#: ../data/ui/edit-filesystem-dialog.ui.h:1
642msgid "Change Filesystem Label"
643msgstr "Редактиране на етикета на файловата система"
644
645#: ../data/ui/edit-filesystem-dialog.ui.h:3
646msgid "_Label"
647msgstr "_Етикет"
648
649#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:1
650msgid "Mount Options"
651msgstr "Настройки за монтиране"
652
653#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:2
654msgid "_Automatic Mount Options"
655msgstr "Настройки за _автоматично монтиране"
656
657#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:3
658msgid ""
659"Switch off <i>Automatic Mount Options</i> to manage mount point and mount "
660"options for the device. The options correspond to an entry in the <b>/etc/"
661"fstab</b> file"
662msgstr ""
663"Изключете <i>Настройки за автоматично монтиране</i>, за да зададете "
664"настройките и точката на монтиране на устройството. Настройките се запазват "
665"във файла <b>/etc/fstab</b>."
666
667#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:4
668msgid "I_dentify As"
669msgstr "_Разпознаване като"
670
671#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:5
672msgid ""
673"The <b>special device file</b> - use symlinks in the <b>/dev/disk</b> "
674"hierarchy to control the scope of the entry"
675msgstr ""
676"<b>Файлът за устройството</b> – използване на символни връзки в папката <b>/"
677"dev/disk</b> за задаване на обхвата на записа"
678
679#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:6
680msgid ""
681"The special device file - use symlinks in the /dev/disk hierarchy to control "
682"the scope of the entry"
683msgstr ""
684"Файлът за устройството – използване на символни връзки в папката /dev/disk "
685"за задаване на обхвата на записа"
686
687#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:7
688msgid "Mount _Point"
689msgstr "_Точка на монтиране"
690
691#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:8
692msgid "Filesystem _Type"
693msgstr "_Вид на файловата система"
694
695#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:9
696msgid "The directory to mount the device in"
697msgstr "Папката, в която да се монтира устройството"
698
699#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:10
700msgid "The filesystem type to use"
701msgstr "Видът на файлова система, която да се използва"
702
703#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:11
704msgid "Display _Name"
705msgstr "_Показване като"
706
707#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:12
708msgid ""
709"If set, the name to use for the device in the user interface [x-gvfs-name=]"
710msgstr ""
711"Ако е зададено, това е името на устройството в потребителския интерфейс [x-"
712"gvfs-name=]"
713
714#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:13
715msgid "Icon Na_me"
716msgstr "И_ме на икона"
717
718#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:14
719msgid ""
720"If set, the name of the icon to use in the device in the user interface [x-"
721"gvfs-icon=]"
722msgstr ""
723"Ако е зададено, това е името на иконата за потребителския интерфейс [x-gvfs-"
724"icon=]"
725
726#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:15
727msgid "Sho_w in user interface"
728msgstr "Пока_зване в потребителския интерфейс"
729
730#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:16
731msgid ""
732"If checked, the device is always shown in the user interface no matter what "
733"its directory is [x-gvfs-show]"
734msgstr ""
735"Ако е зададено, устройството винаги ще се показва в потребителския "
736"интерфейс, без значение коя е папката му [x-gvfs-show]"
737
738#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:17
739msgid "Require additional authori_zation to mount"
740msgstr "Изискване на допълнително уп_ълномощаване за монтиране"
741
742#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:18
743msgid ""
744"If checked, additional authorization is required to mount the device [x-"
745"udisks-auth]"
746msgstr ""
747"Ако е зададено, ще се изисква допълнително упълномощаване за монтиране на "
748"устройството [x-udisks-auth]"
749
750#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:19
751msgid "Mount at _startup"
752msgstr "Монтиране при _стартиране"
753
754#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:20
755msgid "If checked, the device will be mounted at startup [!noauto]"
756msgstr ""
757"Ако е зададено, устройството ще бъде монтирано при стартиране [!noauto]"
758
759#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:21
760msgid "Mount Opt_ions"
761msgstr "_Настройки за монтиране"
762
763#: ../data/ui/edit-fstab-dialog.ui.h:22
764msgid "The mount options stored in the <b>/etc/fstab</b> file"
765msgstr "Настройките за монтиране запазени във файла <b>/etc/fstab</b>"
766
767#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:4
768msgid "The partition type represented as a 32-bit <i>GUID</i>"
769msgstr "Видът на дяла представен като 32-битов идентификатор (<i>GUID</i>)"
770
771#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:6
772msgid ""
773"The partition name (up to 36 unicode characters). This is useful if you want "
774"to refer to the device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-partlabel</b> "
775"directory"
776msgstr ""
777"Името на дяла (най-много 36 знака от Уникод). Удобно е, ако желаете да имате "
778"достъп до устройството чрез символна връзка в папката <b>/dev/disk/by-"
779"partlabel</b>."
780
781#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:7
782msgid "_System partition"
783msgstr "_системен дял"
784
785#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:8
786msgid ""
787"Used to indicate that the partition and its contents are required for the OS/"
788"Platform to function. Special care should be taken to not delete or "
789"overwrite the contents"
790msgstr ""
791"Показва дали дялът и съдържанието му са необходими за правилната работа на "
792"операционната система или компютърната архитектура. Трябва да се вземат "
793"мерки за предпазване на данните от изтриване или презаписване."
794
795#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:9
796msgid "Legacy BIOS _Bootable"
797msgstr "_С възможност за стартиране от остарял BIOS"
798
799#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:10
800msgid ""
801"Legacy BIOS Bootable. This is equivalent to Master Boot Record <i>bootable</"
802"i> flag. It is normally only used for GPT partitions on MBR systems"
803msgstr ""
804"С възможност за стартиране от остарял BIOS. Равностойно на флага <i>с "
805"възможност за стартиране (bootable)</i> при главния запис за начално "
806"зареждане (MBR). Обикновено се използва с дялове от вида GPT в системи с "
807"главен дял за начално зареждане."
808
809#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:11
810msgid "_Read-Only"
811msgstr "Само за _четене"
812
813#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:12
814msgid ""
815"If set, some OSes may mount or use the contents of the partition as read-"
816"only instead of read-write"
817msgstr ""
818"Ако е зададено, е възможно някои операционни системи да монтират дяла или да "
819"използват съдържанието му в режим „само за четене“ вместо в режим „четене и "
820"запис“."
821
822#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:13
823msgid "H_idden"
824msgstr "_Скрито"
825
826#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:14
827msgid ""
828"If set, some OSes may hide the contents of the partition in their user "
829"interfaces"
830msgstr ""
831"Ако е зададено, в потребителския интерфейс на някои операционни системи "
832"съдържанието на дяла може да не се показва"
833
834#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:15
835msgid "Do Not _Automount"
836msgstr "Да не се монтира _автоматично"
837
838#: ../data/ui/edit-gpt-partition-dialog.ui.h:16
839msgid "If set, some OSes may not automount the contents of the partition"
840msgstr ""
841"Ако е зададено, е възможно някои операционни системи да не могат да монтират "
842"автоматично дяла."
843
844#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:3
845msgid ""
846"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
847"the device via a symlink in the <b>/dev/disk/by-label</b> directory"
848msgstr ""
849"Името, което да се използва за файловата система. Удобно е, ако желаете да "
850"имате достъп до устройството чрез символна връзка в папката <b>/dev/disk/by-"
851"label</b>."
852
853#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:4
854msgid ""
855"The name to use for the filesystem. This is useful if you want to refer to "
856"the device via a symlink in the /dev/disk/by-label directory"
857msgstr ""
858"Името, което да се използва за файловата система. Удобно е, ако желаете да "
859"имате достъп до устройството чрез символна връзка в папката /dev/disk/by-"
860"label."
861
862#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:5
863msgid "F_ilesystem"
864msgstr "файлова с_истема"
865
866#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:6
867msgid ""
868"The custom filesystem type to create e.g. <i>btrfs</i>, <i>xfs</i> or "
869"<i>swap</i>"
870msgstr ""
871"Видът на потребителската файлова система, която да се създаде. Например: "
872"<i>btrfs</i>, <i>xfs</i> или <i>swap</i>"
873
874#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:7
875msgid "The custom filesystem type to create e.g. btrfs, xfs or swap"
876msgstr ""
877"Видът на потребителската файлова система, която да се създаде. Например: "
878"btrfs, xfs или swap"
879
880#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:10
881msgid "Enter passphrase used to protect the data"
882msgstr "Въведете парола за защита на данните"
883
884#: ../data/ui/filesystem-create.ui.h:14 ../data/ui/format-disk-dialog.ui.h:4
885msgid "_Erase"
886msgstr "_Изтриване"
887
888#: ../data/ui/format-disk-dialog.ui.h:1
889msgid "Format Disk"
890msgstr "Форматиране на диск"
891
892#: ../data/ui/format-disk-dialog.ui.h:2 ../data/ui/format-volume-dialog.ui.h:2
893msgid "_Format..."
894msgstr "_Форматиране…"
895
896#: ../data/ui/format-disk-dialog.ui.h:3
897msgid "_Partitioning"
898msgstr "_Разделяне"
899
900#: ../data/ui/format-volume-dialog.ui.h:1
901msgid "Format Volume"
902msgstr "Форматиране на тома"
903
904#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:1
905msgid "_Image to restore"
906msgstr "_Образ за възстановяване"
907
908#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:2
909msgid "Select Disk Image to restore"
910msgstr "Изберете образ на диск, който да бъде възстановен"
911
912#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:3
913#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:498
914msgid "Copying data to device..."
915msgstr "Копиране на данните в устройството…"
916
917#: ../data/ui/restore-disk-image-dialog.ui.h:4
918msgid "_Start Restoring..."
919msgstr "_Стартиране на възстановяването…"
920
921#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:1
922msgid "SMART Data"
923msgstr "Данни от SMART…"
924
925#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:2
926msgid "_Start Self-test..."
927msgstr "С_тартиране на самодиагностика…"
928
929#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:3
930msgid "_Stop Self-test"
931msgstr "_Спиране на самодиагностиката"
932
933#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:4
934msgid "Powered On"
935msgstr "В работно състояние"
936
937#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:5
938msgid "Updated"
939msgstr "Обновен"
940
941#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
942#. * or the next string for a longer explanation.
943#.
944#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:6 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:284
945#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:503
946msgid "Temperature"
947msgstr "Температура"
948
949#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:7
950msgid "Self-test Result"
951msgstr "Резултат от самодиагностика"
952
953#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:8
954msgid "Self-assessment"
955msgstr "Самооценка"
956
957#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:9
958msgid "Overall Assessment"
959msgstr "Пълна оценка"
960
961#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:10
962msgid "SMART _Attributes"
963msgstr "_Атрибути на SMART"
964
965#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the value
966#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:11 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1491
967msgid "Value"
968msgstr "Стойност"
969
970#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:12
971msgid "Type"
972msgstr "Вид"
973
974#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:13
975msgid "Description"
976msgstr "Описание"
977
978# Контекстът е SMART self-test => самодиагностика
979#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:14
980msgid "Short"
981msgstr "Кратка"
982
983#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:15
984msgid "Extended"
985msgstr "Разширен дял"
986
987#: ../data/ui/smart-dialog.ui.h:16
988msgid "Conveyance"
989msgstr "Транспортна"
990
991#: ../data/ui/unlock-device-dialog.ui.h:1
992msgid "Enter passphrase to unlock"
993msgstr "Въведете парола, за да бъде отключено"
994
995#: ../data/ui/unlock-device-dialog.ui.h:4
996msgid "_Unlock"
997msgstr "_Отключване"
998
999#: ../src/disk-image-mounter/main.c:44
1000msgid "An error occurred"
1001msgstr "Възникна грешка"
1002
1003#: ../src/disk-image-mounter/main.c:65
1004msgid "Allow writing to the image"
1005msgstr "Разрешаване на писането във файла с образа"
1006
1007#: ../src/disk-image-mounter/main.c:80
1008msgid "Select Disk Image(s) to Mount"
1009msgstr "Изберете файлове с образи, които да бъдат монтирани"
1010
1011#: ../src/disk-image-mounter/main.c:84
1012msgid "_Mount"
1013msgstr "_Монтиране"
1014
1015#. Add a RO check button that defaults to RO
1016#: ../src/disk-image-mounter/main.c:90
1017msgid "Set up _read-only mount"
1018msgstr "Монтиране в режим „само за _четене“"
1019
1020#: ../src/disk-image-mounter/main.c:91
1021msgid ""
1022"If checked, the mount will be read-only. This is useful if you don't want "
1023"the underlying disk image to be modified"
1024msgstr ""
1025"Ако е избрано, образът ще бъде монтиран в режим „само за четене“. Може да се "
1026"използва, ако не искате файлът с образ да бъде променян."
1027
1028#: ../src/disk-image-mounter/main.c:133
1029#, c-format
1030msgid "Error connecting to udisks daemon: %s (%s, %d)"
1031msgstr "Грешка при свързване към демона udisks: %s (%s, %d)"
1032
1033#: ../src/disk-image-mounter/main.c:141
1034msgid "Attach and mount one or more disk image files."
1035msgstr "Закачане и монтиране на един или повече файл с образ на диск."
1036
1037#: ../src/disk-image-mounter/main.c:189
1038#, c-format
1039msgid "Cannot open `%s' - maybe the volume isn't mounted?"
1040msgstr "Неуспешно отваряне на „%s“. Може би томът не е монтиран?"
1041
1042#: ../src/disk-image-mounter/main.c:196
1043#, c-format
1044msgid "Error opening `%s': %m"
1045msgstr "Грешка при отваряне „%s“: %m"
1046
1047#: ../src/disk-image-mounter/main.c:217
1048#, c-format
1049msgid "Error attaching disk image: %s (%s, %d)"
1050msgstr "Грешка при свързване на образ на диск: %s (%s, %d)"
1051
1052#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1053#. * or the next string for a longer explanation.
1054#.
1055#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:127
1056msgid "Read Error Rate"
1057msgstr "Честота на грешките при четене"
1058
1059#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:128
1060msgid ""
1061"Frequency of errors while reading raw data from the disk. A non-zero value "
1062"indicates a problem with either the disk surface or read/write heads"
1063msgstr ""
1064"Честота на грешките при четене на необработени данни от диска. Стойност "
1065"различна от 0 означава, че има проблем с повърхността на диска или главите "
1066"за четене/запис."
1067
1068#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1069#. * or the next string for a longer explanation.
1070#.
1071#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:137
1072msgid "Throughput Performance"
1073msgstr "Производителност"
1074
1075#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:138
1076msgid "Average efficiency of the disk"
1077msgstr "Средна производителност на диска"
1078
1079#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1080#. * or the next string for a longer explanation.
1081#.
1082#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:145
1083msgid "Spinup Time"
1084msgstr "Време за развъртане"
1085
1086#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:146
1087msgid "Time needed to spin up the disk"
1088msgstr "Необходимо време за развъртане на диска"
1089
1090#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1091#. * or the next string for a longer explanation.
1092#.
1093#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:153
1094msgid "Start/Stop Count"
1095msgstr "Брой пускания/спирания"
1096
1097#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:154
1098msgid "Number of spindle start/stop cycles"
1099msgstr "Брой цикли на пускане/спиране на оста"
1100
1101#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1102#. * or the next string for a longer explanation.
1103#.
1104#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:161
1105msgid "Reallocated Sector Count"
1106msgstr "Брой на повторно заделените сектори"
1107
1108#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:162
1109msgid ""
1110"Count of remapped sectors. When the hard drive finds a read/write/"
1111"verification error, it marks the sector as \"reallocated\" and transfers "
1112"data to a special reserved area (spare area)"
1113msgstr ""
1114"Брой на повторно заделените сектори. Когато възникне грешка при четене/запис/"
1115"проверка, дискът отбелязва сектора като „повторно заделен“ и прехвърля "
1116"данните в специално запасно пространство (резервно пространство)"
1117
1118#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1119#. * or the next string for a longer explanation.
1120#.
1121#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:171
1122msgid "Read Channel Margin"
1123msgstr "Допуск на четене на канала"
1124
1125#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:172
1126msgid "Margin of a channel while reading data."
1127msgstr "Допуск на канала при четене на данни."
1128
1129#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1130#. * or the next string for a longer explanation.
1131#.
1132#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:179
1133msgid "Seek Error Rate"
1134msgstr "Честота на грешките при търсене"
1135
1136#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:180
1137msgid "Frequency of errors while positioning"
1138msgstr "Честота на грешките при позициониране на главата"
1139
1140#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1141#. * or the next string for a longer explanation.
1142#.
1143#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:187
1144msgid "Seek Timer Performance"
1145msgstr "Производителност за времето на търсене"
1146
1147#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:188
1148msgid "Average efficiency of operations while positioning"
1149msgstr "Средна производителност на действията при позициониране на главата"
1150
1151#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1152#. * or the next string for a longer explanation.
1153#.
1154#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:195 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:520
1155msgid "Power-On Hours"
1156msgstr "Часове в работно състояние"
1157
1158#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:196 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:521
1159msgid "Number of hours elapsed in the power-on state"
1160msgstr "Брой на изминалите часове в работно състояние"
1161
1162#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1163#. * or the next string for a longer explanation.
1164#.
1165#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:203
1166msgid "Spinup Retry Count"
1167msgstr "Брой на опитите за развъртане"
1168
1169#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:204
1170msgid "Number of retry attempts to spin up"
1171msgstr "Брой на повторните опити за развъртане на диска"
1172
1173#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1174#. * or the next string for a longer explanation.
1175#.
1176#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:211
1177msgid "Calibration Retry Count"
1178msgstr "Брой на опитите за калибриране"
1179
1180#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:212
1181msgid "Number of attempts to calibrate the device"
1182msgstr "Брой на опитите за калибриране на устройството"
1183
1184#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1185#. * or the next string for a longer explanation.
1186#.
1187#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:219
1188msgid "Power Cycle Count"
1189msgstr "Брой цикли на пускане"
1190
1191#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:220
1192msgid "Number of power-on events"
1193msgstr "Брой пускания на диска"
1194
1195#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1196#. * or the next string for a longer explanation.
1197#.
1198#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:227
1199msgid "Soft read error rate"
1200msgstr "Честота на непоправимите грешки при четене"
1201
1202#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:229
1203msgid "Frequency of errors while reading from the disk"
1204msgstr "Честота на грешки при четене от диска"
1205
1206#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1207#. * or the next string for a longer explanation.
1208#.
1209#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:236
1210msgid "Reported Uncorrectable Errors"
1211msgstr "Докладвани непоправими грешки"
1212
1213#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:237
1214msgid "Number of errors that could not be recovered using hardware ECC"
1215msgstr ""
1216"Брой грешки, които не могат да бъдат отстранени чрез апаратен код за "
1217"корекция на грешки (ECC)"
1218
1219#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1220#. * or the next string for a longer explanation.
1221#.
1222#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:244
1223msgid "High Fly Writes"
1224msgstr "Записи от ненормално разстояние"
1225
1226#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:245
1227msgid ""
1228"Number of times a recording head is flying outside its normal operating range"
1229msgstr ""
1230"Брой пъти, когато записващата глава се е намирала извън нормалната си "
1231"работна област"
1232
1233#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1234#. * or the next string for a longer explanation.
1235#.
1236#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:252
1237msgid "Airflow Temperature"
1238msgstr "Температура на въздушния поток"
1239
1240#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:253
1241msgid "Airflow temperature of the drive"
1242msgstr "Температура на въздушния поток на устройството"
1243
1244#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1245#. * or the next string for a longer explanation.
1246#.
1247#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:260 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:430
1248msgid "G-sense Error Rate"
1249msgstr "Честота на грешките при удар"
1250
1251#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:261
1252msgid "Frequency of mistakes as a result of impact loads"
1253msgstr "Честота на грешките в резултат на ударно натоварване или вибрации"
1254
1255#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1256#. * or the next string for a longer explanation.
1257#.
1258#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:268 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:487
1259msgid "Power-off Retract Count"
1260msgstr "Брой прибирания на главите"
1261
1262#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:269
1263msgid "Number of power-off or emergency retract cycles"
1264msgstr "Брой на аварийните прибирания на главите"
1265
1266#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1267#. * or the next string for a longer explanation.
1268#.
1269#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:276 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:463
1270msgid "Load/Unload Cycle Count"
1271msgstr "Брой цикли за зареждане/разреждане"
1272
1273#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:277
1274msgid "Number of cycles into landing zone position"
1275msgstr ""
1276"Брой на циклите на поставяне на главите в безопасното пространство за покой"
1277
1278#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:285
1279msgid "Current internal temperature of the drive"
1280msgstr "Текуща вътрешна температура на устройството"
1281
1282#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1283#. * or the next string for a longer explanation.
1284#.
1285#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:292
1286msgid "Hardware ECC Recovered"
1287msgstr "Апаратно отстранени грешки (ECC)"
1288
1289#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:293
1290msgid "Number of ECC on-the-fly errors"
1291msgstr ""
1292"Брой на апаратно откритите грешки (ECC) в процеса на извличане на данните"
1293
1294#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1295#. * or the next string for a longer explanation.
1296#.
1297#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:300
1298msgid "Reallocation Count"
1299msgstr "Брой опити за повторно заделяне"
1300
1301#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:301
1302msgid ""
1303"Number of remapping operations. The raw value of this attribute shows the "
1304"total number of (successful and unsuccessful) attempts to transfer data from "
1305"reallocated sectors to a spare area"
1306msgstr ""
1307"Брой опити за повторно заделяне. Стойността на този атрибут показва пълния "
1308"брой (успешни и неуспешни) опити за преместване на данни от повторно "
1309"заделени сектори в резервното пространство"
1310
1311#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1312#. * or the next string for a longer explanation.
1313#.
1314#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:311
1315msgid "Current Pending Sector Count"
1316msgstr "Брой на чакащите сектори"
1317
1318#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:312
1319msgid ""
1320"Number of sectors waiting to be remapped. If the sector waiting to be "
1321"remapped is subsequently written or read successfully, this value is "
1322"decreased and the sector is not remapped. Read errors on the sector will not "
1323"remap the sector, it will only be remapped on a failed write attempt"
1324msgstr ""
1325"Брой на секторите изчакващи повторно заделяне. Ако изчакващият сектор по-"
1326"късно бъде записан или прочетен успешно, тази стойност се намалява и "
1327"секторът не се заделя повторно. Повторно заделяне на сектора се извършва "
1328"само при неуспешен опит за запис"
1329
1330#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1331#. * or the next string for a longer explanation.
1332#.
1333#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:323
1334msgid "Uncorrectable Sector Count"
1335msgstr "Брой непоправими сектори"
1336
1337#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:324
1338msgid ""
1339"The total number of uncorrectable errors when reading/writing a sector. A "
1340"rise in the value of this attribute indicates defects of the disk surface "
1341"and/or problems in the mechanical subsystem"
1342msgstr ""
1343"Пълен брой на непоправимите грешки при четене/запис на сектор. Повишаване на "
1344"стойността на този атрибут означава повреда в повърхността на диска и/или "
1345"повреда в механичната подсистема."
1346
1347#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1348#. * or the next string for a longer explanation.
1349#.
1350#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:333
1351msgid "UDMA CRC Error Rate"
1352msgstr "Честота на грешките от CRC при режим UDMA"
1353
1354#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:334
1355msgid "Number of CRC errors during UDMA mode"
1356msgstr ""
1357"Брой непоправимите грешки чрез цикличен код за корекция на грешки (CRC) при "
1358"директен достъп до паметта (режим UDMA)"
1359
1360#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1361#. * or the next string for a longer explanation.
1362#.
1363#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:341
1364msgid "Write Error Rate"
1365msgstr "Честота на грешките при запис"
1366
1367#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:342
1368msgid ""
1369"Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) "
1370"flying-height"
1371msgstr ""
1372"Брой на грешките при запис на диска (или) брой на грешките в няколко области "
1373"(или) височина на главата"
1374
1375#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1376#. * or the next string for a longer explanation.
1377#.
1378#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:349
1379msgid "Soft Read Error Rate"
1380msgstr "Честота на програмните грешки при четене"
1381
1382#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:350
1383msgid "Number of off-track errors"
1384msgstr "Брой на грешките възникнали при излизане на главата извън пътечката"
1385
1386#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1387#. * or the next string for a longer explanation.
1388#.
1389#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:357
1390msgid "Data Address Mark Errors"
1391msgstr "Грешки при отбелязване на адреса на данните"
1392
1393#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:358
1394msgid "Number of Data Address Mark (DAM) errors (or) vendor-specific"
1395msgstr ""
1396"Брой грешки свързани с маркера за адреса на данните (DAM) (или) данни "
1397"специфична за производителя"
1398
1399#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1400#. * or the next string for a longer explanation.
1401#.
1402#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:365
1403msgid "Run Out Cancel"
1404msgstr "Намаляване на отклонението"
1405
1406#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:366
1407msgid "Number of ECC errors"
1408msgstr "Брой на грешките (ECC)"
1409
1410#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1411#. * or the next string for a longer explanation.
1412#.
1413#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:373
1414msgid "Soft ECC correction"
1415msgstr "Програмно отстраняване на грешки (ECC)"
1416
1417#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:374
1418msgid "Number of errors corrected by software ECC"
1419msgstr "Брой грешки отстранени програмно чрез код за корекция на грешки (ECC)."
1420
1421#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1422#. * or the next string for a longer explanation.
1423#.
1424#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:381
1425msgid "Thermal Asperity Rate"
1426msgstr "Честота на резките температурни промени"
1427
1428#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:382
1429msgid "Number of Thermal Asperity Rate errors"
1430msgstr "Брой грешки възникнали от резки температурни промени"
1431
1432#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1433#. * or the next string for a longer explanation.
1434#.
1435#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:389
1436msgid "Flying Height"
1437msgstr "Височина на главите"
1438
1439#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:390
1440msgid "Height of heads above the disk surface"
1441msgstr "Височината, на която главите се намират над повърхността на диска."
1442
1443#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1444#. * or the next string for a longer explanation.
1445#.
1446#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:397
1447msgid "Spin High Current"
1448msgstr "Големи токове при развъртане"
1449
1450#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:398
1451msgid "Amount of high current used to spin up the drive"
1452msgstr "Стойност на големите токове използвани за развъртане на диска."
1453
1454#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1455#. * or the next string for a longer explanation.
1456#.
1457#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:405
1458msgid "Spin Buzz"
1459msgstr "Брой опити за развъртане"
1460
1461#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:406
1462msgid "Number of buzz routines to spin up the drive"
1463msgstr "Брой опити за развъртане на устройството"
1464
1465#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1466#. * or the next string for a longer explanation.
1467#.
1468#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:413
1469msgid "Offline Seek Performance"
1470msgstr "Производителност на търсене в автономен режим"
1471
1472#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:414
1473msgid "Drive's seek performance during offline operations"
1474msgstr "Производителност на тресене при работа в автономен режим"
1475
1476#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1477#. * or the next string for a longer explanation.
1478#.
1479#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:421
1480msgid "Disk Shift"
1481msgstr "Приплъзване на диска"
1482
1483#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:422
1484msgid ""
1485"Shift of disk is possible as a result of strong shock loading in the store, "
1486"as a result of falling (or) temperature"
1487msgstr ""
1488"Приплъзване на диска е възможно в следствие на силен удар, падане или "
1489"температурни промени"
1490
1491#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:431
1492msgid ""
1493"Number of errors as a result of impact loads as detected by a shock sensor"
1494msgstr ""
1495"Брой грешки в следствие от ударно натоварване, отчетено от датчик за удар"
1496
1497#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1498#. * or the next string for a longer explanation.
1499#.
1500#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:438
1501msgid "Loaded Hours"
1502msgstr "Работни часове"
1503
1504#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:439
1505msgid "Number of hours in general operational state"
1506msgstr "Брой часове в основното работно състояние"
1507
1508#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1509#. * or the next string for a longer explanation.
1510#.
1511#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:446
1512msgid "Load/Unload Retry Count"
1513msgstr "Брой повторни опити за натоварване/разтоварване"
1514
1515#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:447
1516msgid ""
1517"Loading on drive caused by numerous recurrences of operations, like reading, "
1518"recording, positioning of heads, etc"
1519msgstr ""
1520"Натоварване на диска породено от броя повторни операции (например четене, "
1521"запис, позициониране на главите)."
1522
1523#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1524#. * or the next string for a longer explanation.
1525#.
1526#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:455
1527msgid "Load Friction"
1528msgstr "Натоварване поради триене"
1529
1530#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:456
1531msgid "Load on drive caused by friction in mechanical parts of the store"
1532msgstr "Натоварване на диска породено от триене в механичните детайли"
1533
1534#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:464
1535msgid "Total number of load cycles"
1536msgstr "Пълен брой на циклите за зареждане"
1537
1538#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1539#. * or the next string for a longer explanation.
1540#.
1541#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:471
1542msgid "Load-in Time"
1543msgstr "Време за натоварване"
1544
1545#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:472
1546msgid "General time for loading in a drive"
1547msgstr "Обичайно време за натоварване на диска"
1548
1549#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1550#. * or the next string for a longer explanation.
1551#.
1552#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:479
1553msgid "Torque Amplification Count"
1554msgstr "Коефициент на усилване на въртящия момент"
1555
1556#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:480
1557msgid "Quantity efforts of the rotating moment of a drive"
1558msgstr "Количествени усилия към въртящия момент на устройството"
1559
1560#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:488
1561msgid "Number of power-off retract events"
1562msgstr "Брой прибирания на главите при изключване"
1563
1564#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1565#. * or the next string for a longer explanation.
1566#.
1567#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:495
1568msgid "GMR Head Amplitude"
1569msgstr "Амплитуда на трептене на главите"
1570
1571#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:496
1572msgid "Amplitude of heads trembling (GMR-head) in running mode"
1573msgstr "Амплитудата на трептене на главите в работно състояние"
1574
1575#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:504
1576msgid "Temperature of the drive"
1577msgstr "Температура на устройството"
1578
1579#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1580#. * or the next string for a longer explanation.
1581#.
1582#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:511
1583msgid "Endurance Remaining"
1584msgstr "Остатъчна устойчивост"
1585
1586#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:512
1587msgid ""
1588"Number of physical erase cycles completed on the drive as a percentage of "
1589"the maximum physical erase cycles the drive supports"
1590msgstr ""
1591"Процентното съотношение на извършените цикли на изтриване от устройството "
1592"към максималния брой поддържани от него"
1593
1594#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1595#. * or the next string for a longer explanation.
1596#.
1597#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:528
1598msgid "Uncorrectable ECC Count"
1599msgstr "Брой непоправими грешки"
1600
1601#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:529
1602msgid "Number of uncorrectable ECC errors"
1603msgstr "Брой непоправими грешки чрез код за корекция на грешки (ECC)"
1604
1605#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1606#. * or the next string for a longer explanation.
1607#.
1608#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:536
1609msgid "Good Block Rate"
1610msgstr "Съотношение на добрите блокове"
1611
1612#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:537
1613msgid ""
1614"Number of available reserved blocks as a percentage of the total number of "
1615"reserved blocks"
1616msgstr ""
1617"Процентно съотношение на наличните резервирани блокове към общия брой такива"
1618
1619#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1620#. * or the next string for a longer explanation.
1621#.
1622#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:545
1623msgid "Head Flying Hours"
1624msgstr "Часове работа на главата"
1625
1626#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:546
1627msgid "Time while head is positioning"
1628msgstr "Време, за което главата се позиционира"
1629
1630#. Translators: SMART attribute, see http://smartmontools.sourceforge.net/doc.html
1631#. * or the next string for a longer explanation.
1632#.
1633#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:553
1634msgid "Read Error Retry Rate"
1635msgstr "Повторни четения при грешки"
1636
1637#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:554
1638msgid "Number of errors while reading from a disk"
1639msgstr "Брой грешки при четене от диск"
1640
1641#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:614
1642#, c-format
1643msgid "No description for attribute %d"
1644msgstr "Няма описание за атрибута „%d“"
1645
1646#. Translators: Shown in the treeview for a failing attribute
1647#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:665
1648msgid "FAILING"
1649msgstr "ПРЕДСТОЯЩА ПОВРЕДА"
1650
1651#. Translators: Shown in the treeview for an attribute that failed in the past
1652#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:674
1653msgid "Failed in the past"
1654msgstr "Развалял се е в миналото"
1655
1656# Резултат от самодиагностика
1657#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:678
1658msgid "OK"
1659msgstr "В добро състояние"
1660
1661#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:705
1662#, c-format
1663msgid "%d sector"
1664msgid_plural "%d sectors"
1665msgstr[0] "%d сектор"
1666msgstr[1] "%d сектора"
1667
1668#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
1669#. * for a temperature-based unit - first %f is the temperature in degrees Celcius, second %f
1670#. * is the temperature in degrees Fahrenheit
1671#. Translators: Used to format a temperature.
1672#. * The first %f is the temperature in degrees Celcius and
1673#. * the second %f is the temperature in degrees Fahrenheit.
1674#.
1675#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:717 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:929
1676#, c-format
1677msgid "%.0f° C / %.0f° F"
1678msgstr "%.0f ℃/%.0f ℉"
1679
1680#. SK_SMART_ATTRIBUTE_UNIT_UNKNOWN
1681#. Translators: Used in the treeview for the pretty/interpreted value of an attribute
1682#. * where the value cannot be interpreted
1683#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:728
1684msgid "N/A"
1685msgstr "не е налична"
1686
1687#. Translators: The first %s is the pretty value (such as '300
1688#. * sectors' or '2.5 years' or '53° C / 127° F').
1689#. *
1690#. * The three %d are the normalized, threshold and worst values -
1691#. * these are all decimal numbers.
1692#.
1693#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:774
1694#, c-format
1695msgid ""
1696"%s <span size=\"small\">(Normalized: %d, Threshold: %d, Worst: %d)</span>"
1697msgstr ""
1698"%s <span size=\"small\">(Нормализирано: %d, Праг: %d, Най-лошо: %d)</span>"
1699
1700#. Translators: Please keep "(Pre-Fail)" in English
1701#.
1702#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:784
1703msgid ""
1704"Failure is a sign the disk will fail within 24 hours <span size=\"small\">"
1705"(Pre-Fail)</span>"
1706msgstr ""
1707"Неуспехът е признак за повреда на диска до 24 часа <span size=\"small\">(Pre-"
1708"Fail)</span>"
1709
1710#. Translators: Please keep "(Old-Age)" in English
1711#.
1712#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:790
1713msgid ""
1714"Failure is a sign the disk exceeded its intended design life period <span "
1715"size=\"small\">(Old-Age)</span>"
1716msgstr ""
1717"Неуспехът е признак за остарял диск <span size=\"small\">(Old-Age)</span>"
1718
1719#. Translators: Please keep "(Online)" in English
1720#.
1721#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:797
1722msgid ""
1723"Updated every time data is collected <span size=\"small\">(Online)</span>"
1724msgstr ""
1725"Обновяване всеки път, когато се събират данни <span size=\"small\">(Online)</"
1726"span>"
1727
1728#. Translators: Please keep "(Not Online)" in English
1729#.
1730#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:803
1731msgid ""
1732"Updated only during off-line activities <span size=\"small\">(Not Online)</"
1733"span>"
1734msgstr ""
1735"Обновяване само при дейности в автономен режим <span size=\"small\">(Not "
1736"Online)</span>"
1737
1738#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:834
1739msgctxt "smart-self-test-result"
1740msgid "Last self-test completed successfully"
1741msgstr "Последната самодиагностика завърши успешно"
1742
1743#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:838
1744msgctxt "smart-self-test-result"
1745msgid "Last self-test was aborted"
1746msgstr "Последната самодиагностика беше отменена"
1747
1748#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:842
1749msgctxt "smart-self-test-result"
1750msgid "Last self-test was interrupted"
1751msgstr "Последната самодиагностика беше прекъсната"
1752
1753#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:846
1754msgctxt "smart-self-test-result"
1755msgid "Last self-test did not complete"
1756msgstr "Последната самодиагностика не е приключила"
1757
1758#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:850
1759msgctxt "smart-self-test-result"
1760msgid "Last self-test failed"
1761msgstr "Последната самодиагностика завърши неуспешно"
1762
1763#. Translators: shown when the last self-test failed and the problem is with the electrical subsystem
1764#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:855
1765msgctxt "smart-self-test-result"
1766msgid "Last self-test failed (electrical)"
1767msgstr "Последната самодиагностика завърши неуспешно (електрически)"
1768
1769#. Translators: shown when the last self-test failed and the problem is with the servo subsystem - see http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism
1770#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:860
1771msgctxt "smart-self-test-result"
1772msgid "Last self-test failed (servo)"
1773msgstr "Последната самодиагностика завърши неуспешно (сервомеханизъм)"
1774
1775#. Translators: shown when the last self-test failed and the problem is with the reading subsystem -
1776#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:865
1777msgctxt "smart-self-test-result"
1778msgid "Last self-test failed (read)"
1779msgstr "Последната самодиагностика завърши неуспешно (четене)"
1780
1781#. Translators: shown when the last self-test failed and the disk is suspected of having handling damage (e.g. physical damage to the hard disk)
1782#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:870
1783msgctxt "smart-self-test-result"
1784msgid "Last self-test failed (handling)"
1785msgstr "Последната самодиагностика завърши неуспешно (физическа повреда)"
1786
1787#. Translators: shown when a self-test is in progress. The first %d is the percentage of the test remaining.
1788#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:875
1789#, c-format
1790msgctxt "smart-self-test-result"
1791msgid "Self-test in progress — %d%% remaining"
1792msgstr "Извършва се самодиагностика – остават %d %%"
1793
1794#. Translators: Shown when a self-test is not unknown. The %s is the result-code from the API code.
1795#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:882
1796#, c-format
1797msgctxt "smart-self-test-result"
1798msgid "Unknown (%s)"
1799msgstr "Неопределен (%s)"
1800
1801#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:905
1802#, c-format
1803msgid "%s ago"
1804msgstr "Преди %s"
1805
1806#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:963
1807msgid "SMART is not supported"
1808msgstr "Не се поддържа самодиагностика (SMART)"
1809
1810#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:969
1811msgid "SMART is not enabled"
1812msgstr "Не е включена поддръжката за самодиагностика (SMART)"
1813
1814#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:981
1815msgid "Self-test in progress"
1816msgstr "Извършва се самодиагностика"
1817
1818#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:994 ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1003
1819msgid "DISK IS LIKELY TO FAIL SOON"
1820msgstr "ВЕРОЯТНО ДИСКЪТ ЩЕ СЕ ПОВРЕДИ СКОРО"
1821
1822#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1026
1823msgid "SELF-TEST FAILED"
1824msgstr "САМОДИАГНОСТИКАТА ЗАВЪРШИ НЕУСПЕШНО"
1825
1826#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1035
1827#, c-format
1828msgid "Disk is OK, one failing attribute is failing"
1829msgid_plural "Disk is OK, %d attributes are failing"
1830msgstr[0] "В добро състояние, един атрибут е извън нормата"
1831msgstr[1] "В добро състояние, %d атрибута са извън нормата"
1832
1833#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1046
1834#, c-format
1835msgid "Disk is OK, one bad sector"
1836msgid_plural "Disk is OK, %d bad sectors"
1837msgstr[0] "В добро състояние, %d лош сектор"
1838msgstr[1] "В добро състояние, %d лоши сектора"
1839
1840#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1057
1841#, c-format
1842msgid "Disk is OK, one attribute failed in the past"
1843msgid_plural "Disk is OK, %d attributes failed in the past"
1844msgstr[0] "В добро състояние, в миналото един атрибут е бил извън нормата"
1845msgstr[1] "В добро състояние, в миналото %d атрибута са били извън нормата"
1846
1847#. Otherwise, it's all honky dory
1848#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1066
1849msgid "Disk is OK"
1850msgstr "В добро състояние"
1851
1852#. Translators: Used to convey the status and temperature in one line.
1853#. * The first %s is the status of the drive.
1854#. * The second %s is the temperature of the drive.
1855#.
1856#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1080
1857#, c-format
1858msgid "%s (%s)"
1859msgstr "%s (%s)"
1860
1861#. Translators: XXX
1862#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1235
1863msgid "Threshold exceeded"
1864msgstr "Прагът е преминат"
1865
1866#. Translators: XXX
1867#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1240
1868msgid "Threshold not exceeded"
1869msgstr "Прагът не е преминат"
1870
1871#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1299
1872msgid "Error refreshing SMART data"
1873msgstr "Грешка при опресняване на данни от самодиагностика (SMART)"
1874
1875#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1331
1876msgid "Error aborting SMART self-test"
1877msgstr "Грешка при спиране на самодиагностика (SMART)"
1878
1879#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1350
1880msgid "Error starting SMART self-test"
1881msgstr "Грешка при стартиране на самодиагностика (SMART)"
1882
1883#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the Attribute ID (0-255)
1884#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1465
1885msgid "ID"
1886msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
1887
1888#. Translators: This string is used as the column title in the treeview for the attribute name and description
1889#: ../src/disks/gduatasmartdialog.c:1477
1890msgid "Attribute"
1891msgstr "Атрибут"
1892
1893#. Translators: This is used in the benchmark graph - %d is megabytes per second
1894#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:327
1895#, c-format
1896msgctxt "benchmark-graph"
1897msgid "%d MB/s"
1898msgstr "%d MB/s"
1899
1900#. Translators: This is used in the benchmark graph - %g is number of milliseconds
1901#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:332
1902#, c-format
1903msgctxt "benchmark-graph"
1904msgid "%3g ms"
1905msgstr "%3g ms"
1906
1907#. Translators: %s is the formatted size, e.g. "42 MB" and the trailing "/s" means per second
1908#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:640
1909#, c-format
1910msgctxt "benchmark-transfer-rate"
1911msgid "%s/s"
1912msgstr "%s/s"
1913
1914#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:655 ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:954
1915#, c-format
1916msgid "%d sample"
1917msgid_plural "%d samples"
1918msgstr[0] "%d отчет"
1919msgstr[1] "%d отчета"
1920
1921#. Translators: The first %s is the date and time the benchmark took place in the preferred
1922#. * format for the locale (e.g. "%c" for strftime()/g_date_time_format()), for example
1923#. * "Tue 12 Jun 2012 03:57:08 PM EDT". The second %s is how long ago that is from right
1924#. * now, for example "3 days" or "2 hours" or "12 minutes".
1925#.
1926#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:696
1927#, c-format
1928msgctxt "benchmark-updated"
1929msgid "%s (%s ago)"
1930msgstr "%s (преди %s)"
1931
1932#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:708
1933msgctxt "benchmark-updated"
1934msgid "No benchmark data available"
1935msgstr "Липсват данни от тестове за производителност"
1936
1937#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:713
1938msgctxt "benchmark-updated"
1939msgid "Opening Device..."
1940msgstr "Отваряне на устройството…"
1941
1942#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:717
1943#, c-format
1944msgctxt "benchmark-updated"
1945msgid "Measuring transfer rate (%2.1f%% complete)..."
1946msgstr "Изчисляване на скоростта на обмен (завършени са %2.1f %%)…"
1947
1948#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:724
1949#, c-format
1950msgctxt "benchmark-updated"
1951msgid "Measuring access time (%2.1f%% complete)..."
1952msgstr "Изчисляване на времето за достъп (завършени са %2.1f %%)…"
1953
1954#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:840
1955msgctxt "benchmarking"
1956msgid "An error occurred"
1957msgstr "Възникна грешка"
1958
1959#. Translators: The first %s is the partition size (e.g. "10.0 GB") and the two
1960#. * following %s are make/model (e.g. "ST 3160A") and description (e.g. "60 GB Hard Disk")
1961#.
1962#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:876
1963#, c-format
1964msgctxt "benchmark-drive-name"
1965msgid "%s partition on %s (%s)"
1966msgstr "Дял %s на %s – %s"
1967
1968#. Translators: The first %s is the make/model (e.g. "ST 3160A"), the second %s is
1969#. * the description (e.g. "60 GB Hard Disk")
1970#.
1971#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:886
1972#, c-format
1973msgctxt "benchmark-drive-name"
1974msgid "%s (%s)"
1975msgstr "%s (%s)"
1976
1977#. Translators: %d is number of milliseconds and msec means "milli-second"
1978#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:952
1979#, c-format
1980msgctxt "benchmark-access-time"
1981msgid "%.2f msec"
1982msgstr "%.2f ms"
1983
1984#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1264
1985#, c-format
1986msgctxt "benchmarking"
1987msgid "Error getting size of device: %m"
1988msgstr "Грешка при определяне на размера на устройството: %m"
1989
1990#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1274
1991#, c-format
1992msgctxt "benchmarking"
1993msgid "Error getting page size: %m\n"
1994msgstr "Грешка при определяне на размера на страницата: %m\n"
1995
1996#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1307
1997#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1326
1998#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1362
1999#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1381
2000#, c-format
2001msgctxt "benchmarking"
2002msgid "Error seeking to offset %lld"
2003msgstr "Грешка при търсене в отместване %lld"
2004
2005#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1316
2006#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1371
2007#, c-format
2008msgctxt "benchmarking"
2009msgid "Error pre-reading %lld bytes from offset %lld"
2010msgstr ""
2011"Грешка при четене на %lld байта във временната памет от отместване %lld"
2012
2013#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1337
2014#, c-format
2015msgctxt "benchmarking"
2016msgid "Error reading %d MB from offset %lld"
2017msgstr "Грешка при четене на %d MB от отместване %lld"
2018
2019#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1392
2020#, c-format
2021msgctxt "benchmarking"
2022msgid "Error writing %lld bytes at offset %lld: %m"
2023msgstr "Грешка при запис на %lld байта на отместване %lld: %m"
2024
2025#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1402
2026#, c-format
2027msgctxt "benchmarking"
2028msgid "Expected to write %lld bytes, only wrote %lld: %m"
2029msgstr "Трябваше да бъдат записани %lld байта, а не само %lld: %m"
2030
2031#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1412
2032#, c-format
2033msgctxt "benchmarking"
2034msgid "Error syncing (at offset %lld): %m"
2035msgstr "Грешка при синхронизиране (на отместване %lld): %m"
2036
2037#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1452
2038#, c-format
2039msgctxt "benchmarking"
2040msgid "Error seeking to offset %lld: %m"
2041msgstr "Грешка при търсене в отместване %lld:%m"
2042
2043#: ../src/disks/gdubenchmarkdialog.c:1464
2044#, c-format
2045msgctxt "benchmarking"
2046msgid "Error reading %lld bytes from offset %lld"
2047msgstr "Грешка при четене на %lld байта от отместване %lld"
2048
2049#: ../src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:157
2050msgid "Error updating /etc/crypttab"
2051msgstr "Грешка при обновяване на /etc/crypttab"
2052
2053#: ../src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:176
2054msgid "Error changing passphrase"
2055msgstr "Грешка при промяна на парола"
2056
2057#: ../src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:263
2058#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:408
2059msgid "Error retrieving configuration data"
2060msgstr "Грешка при получаване на данните за настройките"
2061
2062#: ../src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:289
2063msgid "/etc/crypttab configuration data is malformed"
2064msgstr "Данните в /etc/crypttab са повредени"
2065
2066#: ../src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:322
2067msgid ""
2068"Changing the passphrase for this device, will also update the passphrase "
2069"referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file"
2070msgstr ""
2071"Промяната на паролата за това устройство ще обнови и паролата използвана от "
2072"файла <i>/etc/crypttab</i>"
2073
2074#: ../src/disks/gduchangepassphrasedialog.c:341
2075#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:540
2076msgid "The strength of the passphrase"
2077msgstr "Надеждността на паролата"
2078
2079#. Translators: The suggested name for the disk image to create.
2080#. *              The first %s is a name for the disk (e.g. 'sdb').
2081#. *              The second %s is today's date and time, e.g. "March 2, 1976 6:25AM".
2082#.
2083#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:212
2084#, c-format
2085msgid "Disk Image of %s (%s).img"
2086msgstr "Файл с образ на %s (%s).img"
2087
2088#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:251
2089msgid "Error writing to image"
2090msgstr "Грешка при записване на файла с образ"
2091
2092#. Translators: string used for conveying progress of copy operation.
2093#. * The first two %s are strings with the amount of bytes (ex. "3.4 MB" and "300 MB").
2094#. * The third %s is the estimated amount of time remaining (ex. "1 minute", "5 minutes" or "Less than a minute").
2095#. * The fourth %s is the average amount of bytes transfered per second (ex. "8.9 MB").
2096#.
2097#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:279
2098#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:319
2099#, c-format
2100msgid "%s of %s copied – %s remaining (%s/sec)"
2101msgstr "Копирани са %s от %s. Остават %s (%s/секунда)"
2102
2103#. Translators: string used for convey progress of a copy operation where we don't know time remaining / speed.
2104#. * The first two %s are strings with the amount of bytes (ex. "3.4 MB" and "300 MB").
2105#.
2106#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:292
2107#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:332
2108#, c-format
2109msgid "%s of %s copied"
2110msgstr "Копирани са %s от %s"
2111
2112#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:341
2113#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:380
2114msgid "Error reading from offset %"
2115msgstr "Грешка при четене от отместване %"
2116
2117#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:404
2118#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:600
2119msgid "Error determining size of device"
2120msgstr "Грешка при определяне на размера на устройството"
2121
2122#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:442
2123#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:585
2124msgid "Error opening device"
2125msgstr "Грешка при отваряне на устройството"
2126
2127#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:488
2128#, c-format
2129msgid "A file named \"%s\" already exists.  Do you want to replace it?"
2130msgstr "Вече съществува файл с име „%s“. Желаете ли да го замените?"
2131
2132#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:491
2133#, c-format
2134msgid ""
2135"The file already exists in \"%s\".  Replacing it will overwrite its contents."
2136msgstr ""
2137"Вече съществува файл с такова име в „%s“. Замяната му ще унищожи старото му "
2138"съдържание."
2139
2140#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:495
2141msgid "_Replace"
2142msgstr "_Замяна"
2143
2144#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:538
2145msgid "Error opening file for writing"
2146msgstr "Грешка при отваряне на файла за запис"
2147
2148#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:589
2149msgid "Copying data from device..."
2150msgstr "Копиране на данните от устройството…"
2151
2152#. Translators: This is the window title for the non-modal "Create Disk Image" dialog. The %s is the device.
2153#: ../src/disks/gducreatediskimagedialog.c:637
2154#, c-format
2155msgid "Create Disk Image (%s)"
2156msgstr "Създаване на файл с образ от „%s“"
2157
2158#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:379
2159#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:254
2160msgid "Compatible with all systems and devices"
2161msgstr "Съвместима с всички операционни системи"
2162
2163#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:380
2164msgid "FAT"
2165msgstr "FAT"
2166
2167#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:385
2168msgid "Compatible with most systems"
2169msgstr "Съвместима с повечето операционни системи"
2170
2171#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:386
2172msgid "NTFS"
2173msgstr "NTFS"
2174
2175#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:391
2176msgid "Compatible with Linux systems"
2177msgstr "Съвместима със системи използващи Линукс"
2178
2179#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:392
2180msgid "Ext4"
2181msgstr "Ext4"
2182
2183#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:397
2184msgid "Encrypted, compatible with Linux systems"
2185msgstr "Шифрирана, съвместима със системи използващи Линукс"
2186
2187#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:398
2188msgid "LUKS + Ext4"
2189msgstr "LUKS + Ext4"
2190
2191#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:403
2192msgid "Custom"
2193msgstr "Потребителска"
2194
2195#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:404
2196msgid "Enter filesystem type"
2197msgstr "Въведете вида на файлова система"
2198
2199#. Translators: this is the default name for the filesystem
2200#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:450
2201msgid "New Volume"
2202msgstr "Нов том"
2203
2204#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:489
2205#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:151
2206msgid "Don't overwrite existing data"
2207msgstr "Да не се презаписват съществуващите данни"
2208
2209#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:490
2210#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:152
2211msgid "Quick"
2212msgstr "Бързо"
2213
2214#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:497
2215#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:162
2216msgid "Overwrite existing data with zeroes"
2217msgstr "Записване на нула върху всички съществуващи данни"
2218
2219#: ../src/disks/gducreatefilesystemwidget.c:498
2220#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:163
2221msgid "Slow"
2222msgstr "Бавно"
2223
2224#: ../src/disks/gducreatepartitiondialog.c:201
2225msgid "Error formatting partition"
2226msgstr "Грешка при форматиране на дял"
2227
2228#: ../src/disks/gducreatepartitiondialog.c:229
2229msgid "Error creating partition"
2230msgstr "Грешка при създаване на дял"
2231
2232#: ../src/disks/gducreatepartitiondialog.c:317
2233msgid "Extended partition"
2234msgstr "Разширен дял"
2235
2236#: ../src/disks/gducreatepartitiondialog.c:318
2237msgid "For logical partitions"
2238msgstr "Съдържа логически дялове"
2239
2240#: ../src/disks/gducreatepartitiondialog.c:331
2241msgid ""
2242"Cannot create a new partition. There are already four primary partitions."
2243msgstr "Неуспешно създаване на нов дял. Вече има четири основни дяла."
2244
2245#: ../src/disks/gducreatepartitiondialog.c:335
2246msgid "This is the last primary partition that can be created."
2247msgstr "Това е последният основен дял, които може да бъде създаден."
2248
2249# Контекстът е парола.
2250#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:108 ../src/disks/gducrypttabdialog.c:128
2251msgid "Will be created"
2252msgstr "Ще бъде създадена"
2253
2254# Контекстът е парола.
2255#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:110 ../src/disks/gducrypttabdialog.c:135
2256msgid "None"
2257msgstr "Липсва"
2258
2259# Контекстът е парола.
2260#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:137
2261msgid "Will be deleted"
2262msgstr "Ще бъде изтрита"
2263
2264#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:263
2265msgid "Error removing /etc/crypttab entry"
2266msgstr "Грешка при премахване на запис от /etc/crypttab"
2267
2268#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:347
2269msgid "Error adding /etc/crypttab entry"
2270msgstr "Грешка при добавяне на запис в /etc/crypttab"
2271
2272#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:370
2273msgid "Error updating /etc/crypttab entry"
2274msgstr "Грешка при обновяване на запис в /etc/crypttab"
2275
2276#: ../src/disks/gducrypttabdialog.c:493
2277msgid ""
2278"Only the passphrase referenced by the <i>/etc/crypttab</i> file will be "
2279"changed. To change the on-disk passphrase, use <i>Change Passphrase...</i>"
2280msgstr ""
2281"Единствено паролата, която се използва от файла /etc/crypttab ще бъде "
2282"променена. За да промените паролата записана на диска, използвайте <i>Смяна "
2283"на паролата…</i>"
2284
2285#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:533
2286msgid "Disk Drives"
2287msgstr "Дискови устройства"
2288
2289#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:942
2290msgid "Other Devices"
2291msgstr "Други устройства"
2292
2293#. Translators: This is for a /dev/loop device - %s is the size of the device e.g. "230 MB".
2294#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1047
2295#, c-format
2296msgid "%s Loop Device"
2297msgstr "Устройство за файлове с образи (loop device) (%s)"
2298
2299#. Translators: This is for a block device which we failed to categorize  - %s is
2300#. * the size of the device e.g. "230 MB".
2301#.
2302#: ../src/disks/gdudevicetreemodel.c:1068
2303#, c-format
2304msgid "%s Block Device"
2305msgstr "Блоково устройство (%s)"
2306
2307#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:264
2308msgctxt "standby-value"
2309msgid "Never"
2310msgstr "Никога"
2311
2312#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:283
2313msgctxt "standby-value"
2314msgid "Vendor-defined"
2315msgstr "Зададено от производителя"
2316
2317#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:287
2318msgctxt "standby-value"
2319msgid "Reserved"
2320msgstr "Запазено"
2321
2322#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:308
2323msgctxt "apm-level"
2324msgid "255 (Disabled)"
2325msgstr "255 (Изключено)"
2326
2327#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:312
2328#, c-format
2329msgctxt "apm-level"
2330msgid "%d (Spin-down permitted)"
2331msgstr "%d (спирането на въртенето е разрешено)"
2332
2333#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:316
2334#, c-format
2335msgctxt "apm-level"
2336msgid "%d (Spin-down not permitted)"
2337msgstr "%d (спирането на въртенето не е разрешено)"
2338
2339#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:331
2340msgctxt "aam-level"
2341msgid "0 (Disabled)"
2342msgstr "0 (Изключено)"
2343
2344#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:360
2345msgid "Error setting configuration"
2346msgstr "Грешка при задаване на настройките"
2347
2348#. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
2349#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:390
2350msgid "Never"
2351msgstr "Никога"
2352
2353#. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
2354#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:392
2355msgid "5 minutes"
2356msgstr "5 минути"
2357
2358#. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
2359#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:394
2360msgid "10 minutes"
2361msgstr "10 минути"
2362
2363#. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
2364#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:396
2365msgid "15 minutes"
2366msgstr "15 минути"
2367
2368#. Translators: This is a mark on the Standby scale. The string should be as short as possible
2369#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:398
2370msgid "3 hours"
2371msgstr "3 часа"
2372
2373#. Translators: This is a mark on the APM scale. The string should be as short as possible
2374#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:402
2375msgid "Save Power"
2376msgstr "Спестяване на енергия"
2377
2378#. Translators: This is a mark on the APM scale. The string should be as short as possible. The left arrow ("←") is to signify that the left part of the scale offers spindown. In RTL locales, please use a right arrow ("→") instead.
2379#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:404
2380msgid "← Spindown"
2381msgstr "← Спиране на въртенето"
2382
2383#. Translators: This is a mark on the APM scale. The string should be as short as possible
2384#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:406
2385msgid "Perform Better"
2386msgstr "По-добра производителност"
2387
2388#. Translators: This is a mark on the AAM scale. The string should be as short as possible
2389#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:410
2390msgid "Quiet (Slow)"
2391msgstr "Тихо (бавно)"
2392
2393#. Translators: This is a mark on the AAM scale. The string should be as short as possible
2394#: ../src/disks/gdudisksettingsdialog.c:412
2395msgid "Loud (Fast)"
2396msgstr "Шумно (бързо)"
2397
2398#: ../src/disks/gdufilesystemdialog.c:60
2399msgid "Error setting label"
2400msgstr "Грешка при запазване на етикет"
2401
2402#. Translators: Used to convey that something takes at least
2403#. * some specificed duration but may take longer. The %s is a
2404#. * time duration e.g. "8 hours and 28 minutes"
2405#.
2406#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:105
2407#, c-format
2408msgid "At least %s"
2409msgstr "Поне %s"
2410
2411#. Translators: Used to convey that something takes
2412#. * approximately some specificed duration. The %s is a time
2413#. * duration e.g. "2 hours and 2 minutes"
2414#.
2415#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:116
2416#, c-format
2417msgid "Approximately %s"
2418msgstr "Приблизително %s"
2419
2420#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:195
2421msgid "ATA Secure Erase"
2422msgstr "Защитено изтриване на ATA"
2423
2424#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:210
2425msgid "ATA Enhanced Secure Erase"
2426msgstr "Разширено защитено изтриване на ATA"
2427
2428#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:255
2429msgid "MBR / DOS"
2430msgstr "Главен дял за начално зареждане (MBR)/DOS"
2431
2432#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:265
2433msgid "Compatible with modern systems and hard disks > 2TB"
2434msgstr ""
2435"Съвместима със съвременни операционни системи и твърди дискове с обем повече "
2436"от 2 TB"
2437
2438#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:266
2439msgid "GPT"
2440msgstr "GTP"
2441
2442#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:283
2443msgid "No partitioning"
2444msgstr "Без разделяне"
2445
2446#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:284
2447msgid "Empty"
2448msgstr "без"
2449
2450#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:328
2451msgid "Error formatting disk"
2452msgstr "Грешка при форматиране на диска"
2453
2454#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:385
2455msgid "Are you sure you want to format the disk?"
2456msgstr "Сигурни ли сте, че искате да форматирате диска?"
2457
2458#. Translators: warning used for quick format
2459#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:389
2460msgid ""
2461"All data on the disk will be lost but may still be recoverable by data "
2462"recovery services"
2463msgstr ""
2464"Всички данни на диска ще бъдат загубени, но е възможно да бъдат възстановени "
2465"чрез програми за възстановяване на данни."
2466
2467#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:391
2468#: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:153
2469msgid ""
2470"<b>Tip</b>: If you are planning to recycle, sell or give away your old "
2471"computer or disk, you should use a more thorough erase type to keep your "
2472"private information from falling into the wrong hands"
2473msgstr ""
2474"<b>Съвет</b>: Ако възнамерявате да рециклирате, продадете или подарите "
2475"стария си компютър или диск, е добре да използвате по-надежден метод за "
2476"изтриване на данни, за да е сигурно, че личната ви информация няма да бъде "
2477"достъпна за злонамерени хора."
2478
2479#. Translators: warning used when overwriting data
2480#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:396
2481msgid ""
2482"All data on the disk will be overwritten and will likely not be recoverable "
2483"by data recovery services"
2484msgstr ""
2485"Всички данни на диска ще бъдат презаписани и е малко вероятно да бъдат "
2486"възстановен чрез програми за възстановяване на данни."
2487
2488#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:404
2489msgid ""
2490"<b>WARNING</b>: The Secure Erase command may take a very long time to "
2491"complete, can't be canceled and may not work properly with some hardware. In "
2492"the worst case, your drive may be rendered unusable or your system may crash "
2493"or lock up. Before proceeding, please read the article about <a "
2494"href='https://ata.wiki.kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase'>ATA Secure "
2495"Erase</a> and make sure you understand the risks"
2496msgstr ""
2497"<b>Предупреждение:</b>: Изпълнението на командата за сигурно изтриване на "
2498"данните може да отнеме много време. Командата не може да бъде спряна и е "
2499"възможно да не работи правилно с някои видове хардуер. В най-лошият случай, "
2500"дискът може да стане неизползваем или системата да е (временно) недостъпна. "
2501"Преди да използвате командата прочетете статията „<a href='https://ata.wiki."
2502"kernel.org/index.php/ATA_Secure_Erase'>Сигурно изтриване на АТА</a>“ и се "
2503"уверете, че разбирате риска."
2504
2505#: ../src/disks/gduformatdiskdialog.c:411
2506#: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:164
2507msgid "_Format"
2508msgstr "_Форматиране"
2509
2510#: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:86
2511msgid "Error formatting volume"
2512msgstr "Грешка при форматиране на тома"
2513
2514#: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:147
2515msgid "Are you sure you want to format the volume?"
2516msgstr "Сигурни ли сте, че искате да форматирате тома?"
2517
2518#. Translators: warning used for quick format of the volume
2519#: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:151
2520msgid ""
2521"All data on the volume will be lost but may still be recoverable by data "
2522"recovery services"
2523msgstr ""
2524"Всички данни на тома ще бъдат загубени, но е възможно да бъдат възстановени "
2525"чрез програми за възстановяване на данни."
2526
2527#. Translators: warning used when overwriting data of the volume
2528#: ../src/disks/gduformatvolumedialog.c:158
2529msgid ""
2530"All data on the volume will be overwritten and will likely not be "
2531"recoverable by data recovery services"
2532msgstr ""
2533"Всички данни на тома ще бъдат презаписани и е малко вероятно да бъдат "
2534"възстановен чрез програми за възстановяване на данни."
2535
2536#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:152
2537#, c-format
2538msgid "Matches partition %d of the device with the given vital product data"
2539msgstr "Съвпада с дял № %d на устройството със зададените данни"
2540
2541#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:155
2542msgid "Matches the whole disk of the device with the given vital product data"
2543msgstr "Съвпада с всички дялове на устройството със зададените данни"
2544
2545#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:160
2546#, c-format
2547msgid ""
2548"Matches partition %d of any device connected at the given port or address"
2549msgstr ""
2550"Съвпада с дял № %d на всяко устройство свързано към зададения порт или адрес"
2551
2552#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:163
2553msgid ""
2554"Matches the whole disk of any device connected at the given port or address"
2555msgstr "Съвпада с всяко устройство свързано на зададения порт или адрес"
2556
2557#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:167
2558msgid "Matches any device with the given label"
2559msgstr "Съвпада с всяко устройство със зададения етикет"
2560
2561#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:171
2562msgid "Matches the device with the given UUID"
2563msgstr "Съвпада с устройството със зададения идентификатор (UUID)"
2564
2565#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:175
2566msgid "Matches the given device"
2567msgstr "Съвпада със зададеното устройство"
2568
2569#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:459
2570msgid "The system may not work correctly if this entry is modified or removed."
2571msgstr ""
2572"Възможно е системата да не работи нормално, ако този запис бъде променен или "
2573"премахнат."
2574
2575#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:518
2576msgid "Error removing old /etc/fstab entry"
2577msgstr "Грешка при премахване на остарял запис от /etc/fstab"
2578
2579#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:574
2580msgid "Error adding new /etc/fstab entry"
2581msgstr "Грешка при добавяне на нов запис в /etc/fstab"
2582
2583#: ../src/disks/gdufstabdialog.c:598
2584msgid "Error updating /etc/fstab entry"
2585msgstr "Грешка при обновяване на запис в /etc/fstab"
2586
2587#: ../src/disks/gdupartitiondialog.c:355
2588msgid "Error setting partition type"
2589msgstr "Грешка при задаване на вида на дяла"
2590
2591#: ../src/disks/gdupartitiondialog.c:369
2592msgid "Error setting partition name"
2593msgstr "Грешка при задаване на името на дяла"
2594
2595#: ../src/disks/gdupartitiondialog.c:383
2596msgid "Error setting partition flags"
2597msgstr "Грешка при задаване флаговете на дяла"
2598
2599#: ../src/disks/gdupasswordstrengthwidget.c:126
2600msgctxt "Password strength"
2601msgid "Weak"
2602msgstr "Слаба"
2603
2604#: ../src/disks/gdupasswordstrengthwidget.c:127
2605msgctxt "Password strength"
2606msgid "Fair"
2607msgstr "Приемлива"
2608
2609#: ../src/disks/gdupasswordstrengthwidget.c:128
2610msgctxt "Password strength"
2611msgid "Good"
2612msgstr "Добра"
2613
2614#: ../src/disks/gdupasswordstrengthwidget.c:129
2615msgctxt "Password strength"
2616msgid "Strong"
2617msgstr "Силна"
2618
2619#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:126
2620msgid "Error rescanning device"
2621msgstr "Грешка при повторно проверяване на устройството"
2622
2623#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:185
2624msgid "Cannot restore image of size 0"
2625msgstr "Не може да бъде възстановен образ с размер 0"
2626
2627#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:194
2628#, c-format
2629msgid "The selected image is %s smaller than the device"
2630msgstr "Избраният образ е с %s по-малък от устройството"
2631
2632#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:203
2633#, c-format
2634msgid "The selected image is %s bigger than the device"
2635msgstr "Избраният образ е с %s по-голям от устройството"
2636
2637#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:292
2638msgid "Error writing to device"
2639msgstr "Грешка при запис в устройството"
2640
2641#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:443
2642msgid "Error opening file for reading"
2643msgstr "Грешка при отваряне на файла за четене"
2644
2645#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:457
2646msgid "Error determing size of file"
2647msgstr "Грешка при определяне на размера на файла"
2648
2649#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:487
2650msgid "Are you sure you want to write the disk image to the device?"
2651msgstr "Сигурни ли сте, че искате да запишете файла с образ на устройството?"
2652
2653#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:488
2654msgid "All existing data will be lost"
2655msgstr "Всички налични данни ще бъдат изгубени"
2656
2657#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:489
2658msgid "_Restore"
2659msgstr "_Възстановяване"
2660
2661#. Translators: This is the window title for the non-modal "Restore Disk Image" dialog. The %s is the device.
2662#: ../src/disks/gdurestorediskimagedialog.c:551
2663#, c-format
2664msgid "Restore Disk Image (%s)"
2665msgstr "Възстановяване на файл с образ за „%s“"
2666
2667#: ../src/disks/gduunlockdialog.c:86
2668msgid "Error unlocking encrypted device"
2669msgstr "Грешка при отключване на шифрирано устройство"
2670
2671#: ../src/disks/gduunlockdialog.c:143
2672msgid "The encryption passphrase was retrieved from the keyring"
2673msgstr "Паролата за шифриране беше получена от ключодържателя"
2674
2675#. Translators: This is shown in the volume grid for a partition with a name/label.
2676#. *              The %d is the partition number. The %s is the name
2677#.
2678#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1525
2679#, c-format
2680msgctxt "volume-grid"
2681msgid "Partition %d: %s"
2682msgstr "Дял %d: %s"
2683
2684#. Translators: This is shown in the volume grid for a partition with no name/label.
2685#. *              The %d is the partition number
2686#.
2687#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1532
2688#, c-format
2689msgctxt "volume-grid"
2690msgid "Partition %d"
2691msgstr "Дял %d"
2692
2693#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1552
2694msgid "No Media"
2695msgstr "Липсва носител"
2696
2697#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1569
2698msgctxt "volume-grid"
2699msgid "Free Space"
2700msgstr "Свободното пространство"
2701
2702#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1611
2703msgctxt "volume-grid"
2704msgid "Extended Partition"
2705msgstr "Разширен дял"
2706
2707#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1635
2708msgctxt "volume-grid"
2709msgid "Filesystem"
2710msgstr "файлова система"
2711
2712#: ../src/disks/gduvolumegrid.c:1653
2713msgctxt "volume-grid"
2714msgid "Swap"
2715msgstr "Виртуална памет"
2716
2717#: ../src/disks/gduwindow.c:612
2718msgid "Error deleting loop device"
2719msgstr "Грешка при изтриване на устройството за файлове с образи (loop device)"
2720
2721#: ../src/disks/gduwindow.c:683 ../src/disks/gduwindow.c:754
2722msgid "Error attaching disk image"
2723msgstr "Грешка при свързване на образ на диск"
2724
2725#: ../src/disks/gduwindow.c:723
2726msgid "Select Disk Image to Attach"
2727msgstr "Изберете файл с образ, който да бъде закачен"
2728
2729#: ../src/disks/gduwindow.c:727
2730msgid "_Attach"
2731msgstr "_Закачане"
2732
2733#. Add a RO check button that defaults to RO
2734#: ../src/disks/gduwindow.c:732
2735msgid "Set up _read-only loop device"
2736msgstr ""
2737"Настройване на устройство за файлове с образи (loop device) в режим „само за "
2738"_четене“"
2739
2740#: ../src/disks/gduwindow.c:733
2741msgid ""
2742"If checked, the loop device will be read-only. This is useful if you don't "
2743"want the underlying file to be modified"
2744msgstr ""
2745"Ако е зададено, данните в устройството за файлове с образи (loop device) ще "
2746"бъдат достъпни само за четене. Може да се използва, ако не искате файлът с "
2747"образ да бъде променян."
2748
2749#. Translators: Shown for a read-only device. The %s is the device file, e.g. /dev/sdb1
2750#: ../src/disks/gduwindow.c:1699
2751#, c-format
2752msgid "%s <span size=\"smaller\">(Read-Only)</span>"
2753msgstr "%s <span size=\"smaller\">(само за четене)</span>"
2754
2755#. Translators: Shown instead of e.g. "10 seconds remaining" when we've passed
2756#. * the expected end time...
2757#.
2758#: ../src/disks/gduwindow.c:1731
2759msgctxt "job-remaining-exceeded"
2760msgid "Almost done..."
2761msgstr "Почти приключила…"
2762
2763#: ../src/disks/gduwindow.c:1736
2764#, c-format
2765msgctxt "job-remaining"
2766msgid "%s remaining"
2767msgstr "Остават %s"
2768
2769#. Translators: Shown in "Location" when drive is connected to another seat than where
2770#. * our application is running.
2771#.
2772#: ../src/disks/gduwindow.c:1892
2773msgid "Connected to another seat"
2774msgstr "Свързан на друг порт"
2775
2776#: ../src/disks/gduwindow.c:2193
2777msgctxt "partition type"
2778msgid "Unknown"
2779msgstr "неизвестен"
2780
2781#: ../src/disks/gduwindow.c:2225
2782msgid "Extended Partition"
2783msgstr "Разширен дял"
2784
2785#. Translators: Use for mount point '/' simply because '/' is too small to hit as a hyperlink
2786#.
2787#: ../src/disks/gduwindow.c:2266
2788msgid "Filesystem Root"
2789msgstr "Коренова папка на файловата система"
2790
2791#. Translators: Shown next to "In Use". The first %s is the mount point, e.g. /media/foobar
2792#: ../src/disks/gduwindow.c:2274
2793#, c-format
2794msgid "Yes, mounted at %s"
2795msgstr "монтирано в %s"
2796
2797#. Translators: Shown when the device is not mounted next to the "In Use" label
2798#. Translators: Shown if the swap device is not in use next to the "In Use" label
2799#. Translators: Shown if the encrypted device is not unlocked next to the "In Use" label
2800#: ../src/disks/gduwindow.c:2280 ../src/disks/gduwindow.c:2316
2801#: ../src/disks/gduwindow.c:2342
2802msgid "No"
2803msgstr "не се използва"
2804
2805#. Translators: Shown if the swap device is in use next to the "In Use" label
2806#. Translators: Shown if the encrypted device is unlocked next to the "In Use" label
2807#: ../src/disks/gduwindow.c:2310 ../src/disks/gduwindow.c:2336
2808msgid "Yes"
2809msgstr "използва се"
2810
2811#. Translators: used to convey free space for partitions - the %s is the
2812#. * partition table format e.g. "Master Boot Record" or "GUID Partition Table"
2813#.
2814#: ../src/disks/gduwindow.c:2470
2815#, c-format
2816msgid "Unallocated Space (%s)"
2817msgstr "Незаделено пространство (%s)"
2818
2819#. Translators: used to convey free space for partitions (partition table format not known)
2820#: ../src/disks/gduwindow.c:2475
2821msgid "Unallocated Space"
2822msgstr "Незаделено пространство"
2823
2824#: ../src/disks/gduwindow.c:2764
2825msgid "An error occurred when trying to put the drive into standby mode"
2826msgstr "Възникна грешка при приспиване на диска"
2827
2828#: ../src/disks/gduwindow.c:2810
2829msgid "An error occurred when trying to wake up the drive from standby mode"
2830msgstr " Възникна грешка при събуждане на диска"
2831
2832#: ../src/disks/gduwindow.c:2885
2833msgid "Error mounting filesystem"
2834msgstr "Грешка при монтиране на файлова система"
2835
2836#: ../src/disks/gduwindow.c:2925
2837msgid "Error unmounting filesystem"
2838msgstr "Грешка при демонтиране на файлова система"
2839
2840#: ../src/disks/gduwindow.c:3006
2841msgid "Error deleting partition"
2842msgstr "Грешка при изтриване на дял"
2843
2844#: ../src/disks/gduwindow.c:3022
2845msgid "Are you sure you want to delete the partition?"
2846msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете дяла?"
2847
2848#: ../src/disks/gduwindow.c:3023
2849msgid "All data on the partition will be lost"
2850msgstr "Всички данни на дяла ще бъдат изгубени"
2851
2852#: ../src/disks/gduwindow.c:3024
2853msgid "_Delete"
2854msgstr "_Изтриване"
2855
2856#: ../src/disks/gduwindow.c:3055
2857msgid "Error ejecting media"
2858msgstr "Грешка при изваждане на носителя"
2859
2860#: ../src/disks/gduwindow.c:3107
2861msgid "Error locking encrypted device"
2862msgstr "Грешка при заключване на шифрирано устройството"
2863
2864#: ../src/disks/gduwindow.c:3148
2865msgid "Error starting swap"
2866msgstr "Грешка при стартиране на виртуалната памет"
2867
2868#: ../src/disks/gduwindow.c:3185
2869msgid "Error stopping swap"
2870msgstr "Грешка при спиране на виртуалната памет"
2871
2872#: ../src/disks/gduwindow.c:3227
2873msgid "Error setting autoclear flag"
2874msgstr "Грешка при задаване флага за автоматично изчистване (autoclear)"
2875
2876#: ../src/disks/gduwindow.c:3280 ../src/disks/gduwindow.c:3335
2877msgid "Error canceling job"
2878msgstr "Грешка при отменяне на задача"
2879
2880#: ../src/libgdu/gduutils.c:86
2881msgid "All Files"
2882msgstr "Всички файлове"
2883
2884#: ../src/libgdu/gduutils.c:90
2885msgid "Disk Images (*.img, *.iso)"
2886msgstr "Файлове с образи – *.img, *.iso"
2887
2888#. Translators: Used for number of years
2889#: ../src/libgdu/gduutils.c:403
2890#, c-format
2891msgid "%d year"
2892msgid_plural "%d years"
2893msgstr[0] "%d година"
2894msgstr[1] "%d години"
2895
2896#. Translators: Used for number of months
2897#: ../src/libgdu/gduutils.c:410
2898#, c-format
2899msgid "%d month"
2900msgid_plural "%d months"
2901msgstr[0] "%d месец"
2902msgstr[1] "%d месеца"
2903
2904#. Translators: Used for number of days
2905#: ../src/libgdu/gduutils.c:417
2906#, c-format
2907msgid "%d day"
2908msgid_plural "%d days"
2909msgstr[0] "%d ден"
2910msgstr[1] "%d дни"
2911
2912#. Translators: Used for number of hours
2913#: ../src/libgdu/gduutils.c:424
2914#, c-format
2915msgid "%d hour"
2916msgid_plural "%d hours"
2917msgstr[0] "%d час"
2918msgstr[1] "%d часа"
2919
2920#. Translators: Used for number of minutes
2921#: ../src/libgdu/gduutils.c:431
2922#, c-format
2923msgid "%d minute"
2924msgid_plural "%d minutes"
2925msgstr[0] "%d минутa"
2926msgstr[1] "%d минути"
2927
2928#. Translators: Used for number of seconds
2929#: ../src/libgdu/gduutils.c:438
2930#, c-format
2931msgid "%d second"
2932msgid_plural "%d seconds"
2933msgstr[0] "%d секунда"
2934msgstr[1] "%d секунди"
2935
2936#. Translators: Used for number of milli-seconds
2937#: ../src/libgdu/gduutils.c:445
2938#, c-format
2939msgid "%d milli-second"
2940msgid_plural "%d milli-seconds"
2941msgstr[0] "%d милисекунда"
2942msgstr[1] "%d милисекунди"
2943
2944#. Translators: Used for duration greater than one year. First %s is number of years, second %s is months, third %s is days
2945#: ../src/libgdu/gduutils.c:509
2946#, c-format
2947msgctxt "duration-year-to-inf"
2948msgid "%s, %s and %s"
2949msgstr "%s, %s и %s"
2950
2951#. Translators: Used for durations less than one year but greater than one month. First %s is number of months, second %s is days
2952#: ../src/libgdu/gduutils.c:514
2953#, c-format
2954msgctxt "duration-months-to-year"
2955msgid "%s and %s"
2956msgstr "%s и %s"
2957
2958#. Translators: Used for durations less than one month but greater than one day. First %s is number of days, second %s is hours
2959#: ../src/libgdu/gduutils.c:519
2960#, c-format
2961msgctxt "duration-day-to-month"
2962msgid "%s and %s"
2963msgstr "%s и %s"
2964
2965#. Translators: Used for durations less than one day but greater than one hour. First %s is number of hours, second %s is minutes
2966#: ../src/libgdu/gduutils.c:524
2967#, c-format
2968msgctxt "duration-hour-to-day"
2969msgid "%s and %s"
2970msgstr "%s и %s"
2971
2972#. Translators: Used for durations less than one hour but greater than one minute. First %s is number of minutes, second %s is seconds
2973#: ../src/libgdu/gduutils.c:535
2974#, c-format
2975msgctxt "duration-minute-to-hour"
2976msgid "%s and %s"
2977msgstr "%s и %s"
2978
2979#: ../src/libgdu/gduutils.c:544
2980msgctxt "duration"
2981msgid "Less than a minute"
2982msgstr "По-малко от минута"
2983
2984#. Translators: Used for durations less than one minute byte greater than one second. First %s is number of seconds
2985#: ../src/libgdu/gduutils.c:549
2986#, c-format
2987msgctxt "duration-second-to-minute"
2988msgid "%s"
2989msgstr "%s"
2990
2991#. Translators: Used for durations less than one second. First %s is number of milli-seconds
2992#: ../src/libgdu/gduutils.c:555
2993#, c-format
2994msgctxt "duration-zero-to-second"
2995msgid "%s"
2996msgstr "%s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.