source: gnome/master/glib.master.bg.po @ 2376

Last change on this file since 2376 was 2376, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

glib: подаден в master

File size: 145.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of glib po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
6# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: glib master\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2012-01-08 16:48+0200\n"
13"PO-Revision-Date: 2012-01-08 16:47+0200\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"Language: bg\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../gio/gbufferedinputstream.c:411 ../gio/gbufferedinputstream.c:492
23#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:317
24#: ../gio/ginputstream.c:556 ../gio/ginputstream.c:680
25#: ../gio/goutputstream.c:201 ../gio/goutputstream.c:751
26#, c-format
27msgid "Too large count value passed to %s"
28msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
29
30#: ../gio/gbufferedinputstream.c:881 ../gio/ginputstream.c:888
31#: ../gio/giostream.c:292 ../gio/goutputstream.c:1226
32msgid "Stream is already closed"
33msgstr "Потокът вече е затворен"
34
35#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1831
36#: ../gio/gdbusconnection.c:1922 ../gio/gdbusconnection.c:2096
37#: ../gio/gdbusprivate.c:1419 ../gio/glocalfile.c:2100
38#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:810 ../gio/gsimpleasyncresult.c:836
39#, c-format
40msgid "Operation was cancelled"
41msgstr "Действието е прекратено"
42
43#: ../gio/gcharsetconverter.c:263
44msgid "Invalid object, not initialized"
45msgstr "Неправилен обект, не е инициализирано"
46
47#: ../gio/gcharsetconverter.c:284 ../gio/gcharsetconverter.c:312
48msgid "Incomplete multibyte sequence in input"
49msgstr "Непълна байтова последователност на входа"
50
51#: ../gio/gcharsetconverter.c:318 ../gio/gcharsetconverter.c:327
52msgid "Not enough space in destination"
53msgstr "Няма достатъчно място в целта"
54
55#: ../gio/gcharsetconverter.c:345 ../gio/gdatainputstream.c:854
56#: ../gio/gdatainputstream.c:1291 ../glib/gconvert.c:767
57#: ../glib/gconvert.c:1159 ../glib/giochannel.c:1583 ../glib/giochannel.c:1625
58#: ../glib/giochannel.c:2468 ../glib/gutf8.c:841 ../glib/gutf8.c:1292
59msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
60msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
61
62#: ../gio/gcharsetconverter.c:350 ../glib/gconvert.c:775
63#: ../glib/gconvert.c:1084 ../glib/giochannel.c:1590 ../glib/giochannel.c:2480
64#, c-format
65msgid "Error during conversion: %s"
66msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
67
68#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:856
69msgid "Cancellable initialization not supported"
70msgstr "Не се поддържа отменима инициализация"
71
72#: ../gio/gcharsetconverter.c:458 ../glib/gconvert.c:567
73#: ../glib/gconvert.c:645 ../glib/giochannel.c:1411
74#, c-format
75msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
76msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
77
78#: ../gio/gcharsetconverter.c:462 ../glib/gconvert.c:571
79#: ../glib/gconvert.c:649
80#, c-format
81msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
82msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
83
84#: ../gio/gcontenttype.c:180
85msgid "Unknown type"
86msgstr "Непознат вид"
87
88#: ../gio/gcontenttype.c:181
89#, c-format
90msgid "%s filetype"
91msgstr "Вид на файла %s"
92
93#: ../gio/gcontenttype.c:680
94#, c-format
95msgid "%s type"
96msgstr "Вид на %s"
97
98#: ../gio/gcredentials.c:273 ../gio/gcredentials.c:495
99msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
100msgstr "Операционната система няма реализация на GCredentials"
101
102#: ../gio/gcredentials.c:447
103msgid "There is no GCredentials support for your platform"
104msgstr "Платформата не поддържа GCredentials"
105
106#: ../gio/gdatainputstream.c:311
107msgid "Unexpected early end-of-stream"
108msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
109
110#: ../gio/gdbusaddress.c:142 ../gio/gdbusaddress.c:230
111#: ../gio/gdbusaddress.c:311
112#, c-format
113msgid "Unsupported key `%s' in address entry `%s'"
114msgstr "Неподдържан ключ „%s“ в адрес „%s“"
115
116#: ../gio/gdbusaddress.c:169
117#, c-format
118msgid ""
119"Address `%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
120msgstr ""
121"Адресът „%s“ е грешен (трябва да съдържа само едно от следните: път, "
122"временна директория или абстрактни ключове)"
123
124#: ../gio/gdbusaddress.c:182
125#, c-format
126msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry `%s'"
127msgstr "Безсмислена комбинация от ключ и стойност в адреса „%s“"
128
129#: ../gio/gdbusaddress.c:245 ../gio/gdbusaddress.c:326
130#, c-format
131msgid "Error in address `%s' - the port attribute is malformed"
132msgstr "Грешка в адреса „%s“ — портът е неправилен"
133
134#: ../gio/gdbusaddress.c:256 ../gio/gdbusaddress.c:337
135#, c-format
136msgid "Error in address `%s' - the family attribute is malformed"
137msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът „family“ е неправилен"
138
139#: ../gio/gdbusaddress.c:446
140#, c-format
141msgid "Address element `%s', does not contain a colon (:)"
142msgstr "Елементът на адреса „%s“ не съдържа двоеточие"
143
144#: ../gio/gdbusaddress.c:467
145#, c-format
146msgid ""
147"Key/Value pair %d, `%s', in address element `%s', does not contain an equal "
148"sign"
149msgstr ""
150"Двойката ключ/стойност %d, „%s“ в адресния елемент „%s“ не съдържа знак за "
151"равенство"
152
153#: ../gio/gdbusaddress.c:481
154#, c-format
155msgid ""
156"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, `%s', in address element "
157"`%s'"
158msgstr ""
159"Грешка при декодиране на ключа или стойността в двойката %d, „%s“ в адресния "
160"елемент „%s“"
161
162#: ../gio/gdbusaddress.c:559
163#, c-format
164msgid ""
165"Error in address `%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
166"`path' or `abstract' to be set"
167msgstr ""
168"Грешка в адреса „%s“ — транспортът „unix“ изисква точно един от ключовете "
169"„path“ или „abstract“"
170
171#: ../gio/gdbusaddress.c:595
172#, c-format
173msgid "Error in address `%s' - the host attribute is missing or malformed"
174msgstr "Грешка в адреса „%s“ — името на хост липсва или е грешен"
175
176#: ../gio/gdbusaddress.c:609
177#, c-format
178msgid "Error in address `%s' - the port attribute is missing or malformed"
179msgstr "Грешка в адреса „%s“ — портът липсва или е грешен"
180
181#: ../gio/gdbusaddress.c:623
182#, c-format
183msgid "Error in address `%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
184msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът „noncefile“ липсва или е грешен"
185
186#: ../gio/gdbusaddress.c:644
187msgid "Error auto-launching: "
188msgstr "Грешка при автоматично стартиране: "
189
190#: ../gio/gdbusaddress.c:652
191#, c-format
192msgid "Unknown or unsupported transport `%s' for address `%s'"
193msgstr "Непознат или неподдържан транспорт „%s“ за адрес „%s“"
194
195#: ../gio/gdbusaddress.c:688
196#, c-format
197msgid "Error opening nonce file `%s': %s"
198msgstr "Грешка при отваряне на моментен файл „%s“: %s"
199
200#: ../gio/gdbusaddress.c:706
201#, c-format
202msgid "Error reading from nonce file `%s': %s"
203msgstr "Грешка при четене на моментен файл „%s“: %s"
204
205#: ../gio/gdbusaddress.c:715
206#, c-format
207msgid "Error reading from nonce file `%s', expected 16 bytes, got %d"
208msgstr ""
209"Грешка при четене на моментен файл „%s“, очакват се 16 байта, а са получени "
210"%d"
211
212#: ../gio/gdbusaddress.c:733
213#, c-format
214msgid "Error writing contents of nonce file `%s' to stream:"
215msgstr "Грешка при запис на съдържанието на моментен файл „%s“ в поток:"
216
217#: ../gio/gdbusaddress.c:951
218msgid "The given address is empty"
219msgstr "Даденият адрес е празен"
220
221#: ../gio/gdbusaddress.c:1020
222msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
223msgstr ""
224"Създаването на шина за обмен на съобщения не е възможно без идентификатор на "
225"машина: "
226
227#: ../gio/gdbusaddress.c:1057
228#, c-format
229msgid "Error spawning command line `%s': "
230msgstr "Грешка при изпълняване на външна команда „%s“: "
231
232#: ../gio/gdbusaddress.c:1068
233#, c-format
234msgid "Abnormal program termination spawning command line `%s': %s"
235msgstr "Аварийно прекъсване при изпълняване на външна команда „%s“: %s"
236
237#: ../gio/gdbusaddress.c:1082
238#, c-format
239msgid "Command line `%s' exited with non-zero exit status %d: %s"
240msgstr "Командата „%s“ завърши с ненулев резултат %d: %s"
241
242#: ../gio/gdbusaddress.c:1155
243#, c-format
244msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
245msgstr ""
246"Адресът на шината на сесията не може да се определи (липсва реализация за "
247"тази операционна система)"
248
249#: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6685
250#, c-format
251msgid ""
252"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
253"- unknown value `%s'"
254msgstr ""
255"Адресът на шината не може да се определи от променливата на обкръжението "
256"DBUS_STARTER_BUS_TYPE — непозната стойност „%s“"
257
258#: ../gio/gdbusaddress.c:1263 ../gio/gdbusconnection.c:6694
259msgid ""
260"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
261"variable is not set"
262msgstr ""
263"Адресът на шината не може да се определи, защото променливата "
264"DBUS_STARTER_BUS_TYPE липсва в обкръжението"
265
266#: ../gio/gdbusaddress.c:1273
267#, c-format
268msgid "Unknown bus type %d"
269msgstr "Непознат вид шина %d"
270
271#: ../gio/gdbusauth.c:287
272msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
273msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за четене на ред"
274
275#: ../gio/gdbusauth.c:331
276msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
277msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за (безопасно) четене на ред"
278
279#: ../gio/gdbusauth.c:502
280#, c-format
281msgid ""
282"Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
283msgstr ""
284"Изчерпване на наличните механизми за идентификация (пробвани: %s) (налични: "
285"%s)"
286
287#: ../gio/gdbusauth.c:1158
288msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
289msgstr "Прекъсване чрез GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
290
291#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:266
292#, c-format
293msgid "Error when getting information for directory `%s': %s"
294msgstr "Грешка при получаване на информация за папка „%s“: %s"
295
296#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:278
297#, c-format
298msgid ""
299"Permissions on directory `%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
300msgstr ""
301"Правата за достъп до папката „%s“ са повредени. Очакван режим 0700, получен "
302"0%o"
303
304#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:299
305#, c-format
306msgid "Error creating directory `%s': %s"
307msgstr "Грешка при създаване на папка „%s“: %s"
308
309#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:382
310#, c-format
311msgid "Error opening keyring `%s' for reading: "
312msgstr "Грешка при отваряне на ключодържателя „%s“ за четене: "
313
314#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:406 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:718
315#, c-format
316msgid "Line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
317msgstr "Ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
318
319#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:420 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:732
320#, c-format
321msgid ""
322"First token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
323msgstr ""
324"Първата лексема на ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
325
326#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:435 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:746
327#, c-format
328msgid ""
329"Second token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
330msgstr ""
331"Втората лексема на ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
332
333#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:459
334#, c-format
335msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at `%s'"
336msgstr "Не е намерена бисквитка с идентификатор %d в ключодържателя в „%s“"
337
338#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:536
339#, c-format
340msgid "Error deleting stale lock file `%s': %s"
341msgstr "Грешка при изтриване на остарелия файл за синхронизация „%s“: %s"
342
343#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:568
344#, c-format
345msgid "Error creating lock file `%s': %s"
346msgstr "Грешка при създаване на файла за синхронизация „%s“: %s"
347
348#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:598
349#, c-format
350msgid "Error closing (unlinked) lock file `%s': %s"
351msgstr "Грешка при затваряне на изтрития файл за синхронизация „%s“: %s"
352
353#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:608
354#, c-format
355msgid "Error unlinking lock file `%s': %s"
356msgstr "Грешка при изтриване на файла за синхронизация „%s“: %s"
357
358#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:685
359#, c-format
360msgid "Error opening keyring `%s' for writing: "
361msgstr "Грешка при отваряне на ключодържателя „%s“ за запис: "
362
363#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:882
364#, c-format
365msgid "(Additionally, releasing the lock for `%s' also failed: %s) "
366msgstr "(Допълнително, отключването на „%s“ бе също неуспешно: %s) "
367
368#: ../gio/gdbusconnection.c:594 ../gio/gdbusconnection.c:2399
369msgid "The connection is closed"
370msgstr "Връзката е прекъсната"
371
372#: ../gio/gdbusconnection.c:1876
373msgid "Timeout was reached"
374msgstr "Времето за изчакване е просрочено"
375
376#: ../gio/gdbusconnection.c:2521
377msgid ""
378"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
379msgstr "Неподдържани флагове при създаване на изходяща връзка"
380
381#: ../gio/gdbusconnection.c:4023 ../gio/gdbusconnection.c:4339
382#, c-format
383msgid ""
384"No such interface `org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
385msgstr "Обектът в %s няма интерфейс „org.freedesktop.DBus.Properties“"
386
387#: ../gio/gdbusconnection.c:4094
388#, c-format
389msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
390msgstr ""
391"Грешка при промяна на свойството „%s“: Очакван е вид „%s“, а е получен „%s“"
392
393#: ../gio/gdbusconnection.c:4189
394#, c-format
395msgid "No such property `%s'"
396msgstr "Липсва свойство „%s“"
397
398#: ../gio/gdbusconnection.c:4201
399#, c-format
400msgid "Property `%s' is not readable"
401msgstr "Свойството „%s“ не поддържа четене"
402
403#: ../gio/gdbusconnection.c:4212
404#, c-format
405msgid "Property `%s' is not writable"
406msgstr "Свойството „%s“ не поддържа запис"
407
408#: ../gio/gdbusconnection.c:4282 ../gio/gdbusconnection.c:6128
409#, c-format
410msgid "No such interface `%s'"
411msgstr "Липсва интерфейс „%s“"
412
413#: ../gio/gdbusconnection.c:4466
414msgid "No such interface"
415msgstr "Липсва такъв интерфейс"
416
417#: ../gio/gdbusconnection.c:4687 ../gio/gdbusconnection.c:6634
418#, c-format
419msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
420msgstr "Липсва интерфейс „%s“ към обекта в %s"
421
422#: ../gio/gdbusconnection.c:4739
423#, c-format
424msgid "No such method `%s'"
425msgstr "Липсва метод „%s“"
426
427#: ../gio/gdbusconnection.c:4770
428#, c-format
429msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
430msgstr "Видът на съобщението („%s“) не съвпада с очаквания („%s“)"
431
432#: ../gio/gdbusconnection.c:4990
433#, c-format
434msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
435msgstr "Вече е наличен обект за интерфейса %s в %s"
436
437#: ../gio/gdbusconnection.c:5188
438#, c-format
439msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
440msgstr "Методът „%s“ върна тип „%s“, а се очаква „%s“"
441
442#: ../gio/gdbusconnection.c:6239
443#, c-format
444msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
445msgstr "Не съществува метод „%s“ на интерфейса „%s“ със сигнатура „%s“"
446
447#: ../gio/gdbusconnection.c:6358
448#, c-format
449msgid "A subtree is already exported for %s"
450msgstr "Вече има поддърво за %s"
451
452#: ../gio/gdbusmessage.c:859
453msgid "type is INVALID"
454msgstr "видът е INVALID"
455
456#: ../gio/gdbusmessage.c:870
457msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
458msgstr ""
459"Съобщение METHOD_CALL: в заглавната част липсват полета PATH или MEMBER"
460
461#: ../gio/gdbusmessage.c:881
462msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
463msgstr "Съобщение METHOD_RETURN: в заглавната част липсва поле REPLY_SERIAL"
464
465#: ../gio/gdbusmessage.c:893
466msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
467msgstr ""
468"Съобщение ERROR: в заглавната част липсват полета REPLY_SERIAL или ERROR_NAME"
469
470#: ../gio/gdbusmessage.c:906
471msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
472msgstr ""
473"Съобщение SIGNAL: в заглавната част липсват полета PATH, INTERFACE или MEMBER"
474
475#: ../gio/gdbusmessage.c:914
476msgid ""
477"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
478"freedesktop/DBus/Local"
479msgstr ""
480"Съобщение SIGNAL: Полето PATH в заглавната част използва запазената "
481"стойност /org/freedesktop/DBus/Local"
482
483#: ../gio/gdbusmessage.c:922
484msgid ""
485"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
486"freedesktop.DBus.Local"
487msgstr ""
488"Съобщение SIGNAL: Полето INTERFACE в заглавната част използва запазената "
489"стойност org.freedesktop.DBus.Local"
490
491#: ../gio/gdbusmessage.c:998
492#, c-format
493msgid "Wanted to read %lu byte but got EOF"
494msgid_plural "Wanted to read %lu bytes but got EOF"
495msgstr[0] "Достигнат е край на файл при опит за четене на %lu байт"
496msgstr[1] "Достигнат е край на файл при опит за четене на %lu байта"
497
498#: ../gio/gdbusmessage.c:1025
499#, c-format
500msgid ""
501"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
502"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was `%s'"
503msgstr ""
504"Очаква се низ, кодиран в UTF-8, а са получени неправилни байтове при "
505"отместване %d (дължината на низа е %d). Декодираният от UTF-8 низ до тази "
506"позиция е „%s“"
507
508#: ../gio/gdbusmessage.c:1038
509#, c-format
510msgid "Expected NUL byte after the string `%s' but found byte %d"
511msgstr "След низа „%s“ се очаква байт NUL, а не %d"
512
513#: ../gio/gdbusmessage.c:1242
514#, c-format
515msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus object path"
516msgstr "Запазената стойност „%s“ не е допустим път до обект в D-Bus"
517
518#: ../gio/gdbusmessage.c:1268
519#, c-format
520msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature"
521msgstr "Прочетената стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus"
522
523#: ../gio/gdbusmessage.c:1324
524#, c-format
525msgid ""
526"Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
527msgid_plural ""
528"Encountered array of length %u bytes. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
529msgstr[0] ""
530"Срещнат е масив с дължина %u байт. Максималната дължина е 2²⁶ (64МБ)"
531msgstr[1] ""
532"Срещнат е масив с дължина %u байта. Максималната дължина е 2²⁶ (64МБ)"
533
534#: ../gio/gdbusmessage.c:1490
535#, c-format
536msgid "Parsed value `%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
537msgstr "Прочетената вариантна стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus"
538
539#: ../gio/gdbusmessage.c:1517
540#, c-format
541msgid ""
542"Error deserializing GVariant with type string `%s' from the D-Bus wire format"
543msgstr ""
544"Грешка при разчитане на GVariant от вид „%s“ от машинния формат на D-Bus"
545
546#: ../gio/gdbusmessage.c:1705
547#, c-format
548msgid ""
549"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
550"0x%02x"
551msgstr ""
552"Недопустима стойност на индикатора за подреждане на байтовете в думи. Очаква "
553"се или 0x6c („l“), или 0x42 („B“), а е открита стойност 0x%02x"
554
555#: ../gio/gdbusmessage.c:1719
556#, c-format
557msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
558msgstr "Недопустима главна версия на протокола. Очаква се 1, а е открита %d"
559
560#: ../gio/gdbusmessage.c:1776
561#, c-format
562msgid "Signature header with signature `%s' found but message body is empty"
563msgstr ""
564"Открита е сигнатурна заглавна част със сигнатура „%s“, обаче тялото на "
565"съобщението е празно"
566
567#: ../gio/gdbusmessage.c:1790
568#, c-format
569msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
570msgstr "Разчетената стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus (за тяло)"
571
572#: ../gio/gdbusmessage.c:1821
573#, c-format
574msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
575msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
576msgstr[0] "В заглавната част на съобщението няма сигнатура, а тялото е %u байт"
577msgstr[1] ""
578"В заглавната част на съобщението няма сигнатура, а тялото е %u байта"
579
580#: ../gio/gdbusmessage.c:1831
581msgid "Cannot deserialize message: "
582msgstr "Неуспешно декодиране на съобщение: "
583
584#: ../gio/gdbusmessage.c:2163
585#, c-format
586msgid ""
587"Error serializing GVariant with type string `%s' to the D-Bus wire format"
588msgstr "Грешка при кодиране на GVariant от вид „%s“ в машинния формат на D-Bus"
589
590#: ../gio/gdbusmessage.c:2303
591#, c-format
592msgid ""
593"Message has %d file descriptors but the header field indicates %d file "
594"descriptors"
595msgstr ""
596"Съобщението има %d файлови дескриптора, а в заглавната част са обявени %d"
597
598#: ../gio/gdbusmessage.c:2311
599msgid "Cannot serialize message: "
600msgstr "Неуспешно кодиране на съобщението:"
601
602#: ../gio/gdbusmessage.c:2355
603#, c-format
604msgid "Message body has signature `%s' but there is no signature header"
605msgstr ""
606"Тялото на съобщението има сигнатура „%s“, но няма заглавна част със сигнатури"
607
608#: ../gio/gdbusmessage.c:2365
609#, c-format
610msgid ""
611"Message body has type signature `%s' but signature in the header field is `"
612"%s'"
613msgstr ""
614"Тялото на съобщението има сигнатура за тип „%s“, но полето в заглавната част "
615"за сигнатури е „%s“"
616
617#: ../gio/gdbusmessage.c:2381
618#, c-format
619msgid "Message body is empty but signature in the header field is `(%s)'"
620msgstr ""
621"Тялото на съобщението е празно, а сигнатурата в полето на заглавната част е "
622"„(%s)“"
623
624#: ../gio/gdbusmessage.c:2938
625#, c-format
626msgid "Error return with body of type `%s'"
627msgstr "Връщане на грешка с тяло от вид „%s“"
628
629#: ../gio/gdbusmessage.c:2946
630msgid "Error return with empty body"
631msgstr "Връщане на грешка с празно тяло на съобщението"
632
633#: ../gio/gdbusprivate.c:2071
634msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
635msgstr "Неуспешно зареждане на /var/lib/dbus/machine-id или /etc/machine-id: "
636
637#: ../gio/gdbusproxy.c:1529
638#, c-format
639msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
640msgstr "Грешка при извикване на StartServiceByName за %s:"
641
642#: ../gio/gdbusproxy.c:1550
643#, c-format
644msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
645msgstr "Неочакван отговор „%d“ от метода StartServicebyName(„%s“)"
646
647#: ../gio/gdbusproxy.c:2631 ../gio/gdbusproxy.c:2765
648msgid ""
649"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
650"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
651msgstr ""
652"Не може да се направи обръщение към метода. Посредникът е за предварително "
653"дефинирано име без собственик, а е създаден с флага "
654"G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START"
655
656#: ../gio/gdbusserver.c:708
657msgid "Abstract name space not supported"
658msgstr "Не се поддържа абстрактно пространство за имена"
659
660#: ../gio/gdbusserver.c:795
661msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
662msgstr "Не може да се задава моментен файл при създаване на сървър"
663
664#: ../gio/gdbusserver.c:872
665#, c-format
666msgid "Error writing nonce file at `%s': %s"
667msgstr "Грешка при запис в моментен файл „%s“: %s"
668
669#: ../gio/gdbusserver.c:1038
670#, c-format
671msgid "The string `%s' is not a valid D-Bus GUID"
672msgstr "Низът „%s“ не е допустим глобален идентификатор в D-Bus"
673
674#: ../gio/gdbusserver.c:1078
675#, c-format
676msgid "Cannot listen on unsupported transport `%s'"
677msgstr "Невъзможно е да се чака за връзки по неподдържан транспорт „%s“"
678
679#: ../gio/gdbus-tool.c:88
680msgid "COMMAND"
681msgstr "КОМАНДА"
682
683#: ../gio/gdbus-tool.c:93
684#, c-format
685msgid ""
686"Commands:\n"
687"  help         Shows this information\n"
688"  introspect   Introspect a remote object\n"
689"  monitor      Monitor a remote object\n"
690"  call         Invoke a method on a remote object\n"
691"  emit         Emit a signal\n"
692"\n"
693"Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
694msgstr ""
695"Команди:\n"
696"  help         Показва този текст\n"
697"  introspect   Анализ на отдалечен обект\n"
698"  monitor      Наблюдение на отдалечен обект\n"
699"  call         Обръщане към метод на отдалечен обект\n"
700"  emit         Издаване на сигнал\n"
701"\n"
702"Използвайте „%s КОМАНДА --help“ за допълнителна информация за всяка "
703"команда.\n"
704
705#: ../gio/gdbus-tool.c:162 ../gio/gdbus-tool.c:218 ../gio/gdbus-tool.c:290
706#: ../gio/gdbus-tool.c:314 ../gio/gdbus-tool.c:691 ../gio/gdbus-tool.c:1010
707#: ../gio/gdbus-tool.c:1443
708#, c-format
709msgid "Error: %s\n"
710msgstr "Грешка: %s\n"
711
712#: ../gio/gdbus-tool.c:173 ../gio/gdbus-tool.c:231 ../gio/gdbus-tool.c:1459
713#, c-format
714msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
715msgstr "Грешка при разчитане на XML с аналитична информация: %s\n"
716
717#: ../gio/gdbus-tool.c:348
718msgid "Connect to the system bus"
719msgstr "Свързване към системната шина"
720
721#: ../gio/gdbus-tool.c:349
722msgid "Connect to the session bus"
723msgstr "Свързване към шината на сесията"
724
725#: ../gio/gdbus-tool.c:350
726msgid "Connect to given D-Bus address"
727msgstr "Свързване към даден адрес на D-Bus"
728
729#: ../gio/gdbus-tool.c:360
730msgid "Connection Endpoint Options:"
731msgstr "Варианти за връзка:"
732
733#: ../gio/gdbus-tool.c:361
734msgid "Options specifying the connection endpoint"
735msgstr "Опции, указващи точката за връзка"
736
737#: ../gio/gdbus-tool.c:383
738#, c-format
739msgid "No connection endpoint specified"
740msgstr "Не е указана точка за връзка"
741
742#: ../gio/gdbus-tool.c:393
743#, c-format
744msgid "Multiple connection endpoints specified"
745msgstr "Указани са множество точки за връзка"
746
747#: ../gio/gdbus-tool.c:463
748#, c-format
749msgid ""
750"Warning: According to introspection data, interface `%s' does not exist\n"
751msgstr "Предупреждение: Според анализа интерфейсът „%s“ не съществува\n"
752
753#: ../gio/gdbus-tool.c:472
754#, c-format
755msgid ""
756"Warning: According to introspection data, method `%s' does not exist on "
757"interface `%s'\n"
758msgstr ""
759"Предупреждение: Според анализа методът „%s“ не се предлага от интерфейса "
760"„%s“\n"
761
762#: ../gio/gdbus-tool.c:534
763msgid "Optional destination for signal (unique name)"
764msgstr "Незадължителен получател на сигнала (уникално име)"
765
766#: ../gio/gdbus-tool.c:535
767msgid "Object path to emit signal on"
768msgstr "Път до обекта, към който да се излъчи сигнал"
769
770#: ../gio/gdbus-tool.c:536
771msgid "Signal and interface name"
772msgstr "Име на сигнал и интерфейс"
773
774#: ../gio/gdbus-tool.c:568
775msgid "Emit a signal."
776msgstr "Издаване на сигнал."
777
778#: ../gio/gdbus-tool.c:602 ../gio/gdbus-tool.c:822 ../gio/gdbus-tool.c:1549
779#: ../gio/gdbus-tool.c:1781
780#, c-format
781msgid "Error connecting: %s\n"
782msgstr "Грешка при свързване: %s\n"
783
784#: ../gio/gdbus-tool.c:614
785#, c-format
786msgid "Error: object path not specified.\n"
787msgstr "Грешка: не е указан път до обект\n"
788
789#: ../gio/gdbus-tool.c:619 ../gio/gdbus-tool.c:883 ../gio/gdbus-tool.c:1607
790#: ../gio/gdbus-tool.c:1840
791#, c-format
792msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
793msgstr "Грешка: „%s“ не е допустим път до обект\n"
794
795#: ../gio/gdbus-tool.c:625
796#, c-format
797msgid "Error: signal not specified.\n"
798msgstr "Грешка: не е указан сигнал\n"
799
800#: ../gio/gdbus-tool.c:634
801#, c-format
802msgid "Error: %s is not a valid interface name\n"
803msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно име на интерфейс\n"
804
805#: ../gio/gdbus-tool.c:640
806#, c-format
807msgid "Error: %s is not a valid member name\n"
808msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно име на член\n"
809
810#: ../gio/gdbus-tool.c:646
811#, c-format
812msgid "Error: %s is not a valid unique bus name.\n"
813msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно, уникално име на шина\n"
814
815#: ../gio/gdbus-tool.c:669 ../gio/gdbus-tool.c:982
816#, c-format
817msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
818msgstr "Грешка при анализ на параметър %d: %s\n"
819
820#: ../gio/gdbus-tool.c:698
821#, c-format
822msgid "Error flushing connection: %s\n"
823msgstr "Грешка при завършване на предаването на данните на връзка: %s\n"
824
825#: ../gio/gdbus-tool.c:725
826msgid "Destination name to invoke method on"
827msgstr "Целево име, към чийто метод да се направи обръщение"
828
829#: ../gio/gdbus-tool.c:726
830msgid "Object path to invoke method on"
831msgstr "Път до обект, към чийто метод да се направи обръщение"
832
833#: ../gio/gdbus-tool.c:727
834msgid "Method and interface name"
835msgstr "Име на метод и интерфейс"
836
837#: ../gio/gdbus-tool.c:728
838msgid "Timeout in seconds"
839msgstr "Време за изчакване в секунди"
840
841#: ../gio/gdbus-tool.c:767
842msgid "Invoke a method on a remote object."
843msgstr "Обръщение към метод на отдалечен обект"
844
845#: ../gio/gdbus-tool.c:842 ../gio/gdbus-tool.c:1568 ../gio/gdbus-tool.c:1800
846#, c-format
847msgid "Error: Destination is not specified\n"
848msgstr "Грешка: не е указана цел\n"
849
850#: ../gio/gdbus-tool.c:863 ../gio/gdbus-tool.c:1587
851#, c-format
852msgid "Error: Object path is not specified\n"
853msgstr "Грешка: Не е указан път до обект\n"
854
855#: ../gio/gdbus-tool.c:898
856#, c-format
857msgid "Error: Method name is not specified\n"
858msgstr "Грешка: Не е указано име на метод\n"
859
860#: ../gio/gdbus-tool.c:909
861#, c-format
862msgid "Error: Method name `%s' is invalid\n"
863msgstr "Грешка: „%s“ не е допустимо име на метод\n"
864
865#: ../gio/gdbus-tool.c:974
866#, c-format
867msgid "Error parsing parameter %d of type `%s': %s\n"
868msgstr "Грешка при анализ на параметър %d от вид „%s“: %s\n"
869
870#: ../gio/gdbus-tool.c:1406
871msgid "Destination name to introspect"
872msgstr "Име на целта за анализ"
873
874#: ../gio/gdbus-tool.c:1407
875msgid "Object path to introspect"
876msgstr "Път до обекта за анализ"
877
878#: ../gio/gdbus-tool.c:1408
879msgid "Print XML"
880msgstr "Извеждане на XML"
881
882#: ../gio/gdbus-tool.c:1409
883msgid "Introspect children"
884msgstr "Анализ на наследниците"
885
886#: ../gio/gdbus-tool.c:1410
887msgid "Only print properties"
888msgstr "Извеждане само на свойствата"
889
890#: ../gio/gdbus-tool.c:1501
891msgid "Introspect a remote object."
892msgstr "Анализ на отдалечен обект."
893
894#: ../gio/gdbus-tool.c:1699
895msgid "Destination name to monitor"
896msgstr "Име на целта за наблюдение"
897
898#: ../gio/gdbus-tool.c:1700
899msgid "Object path to monitor"
900msgstr "Път до обекта за наблюдение"
901
902#: ../gio/gdbus-tool.c:1733
903msgid "Monitor a remote object."
904msgstr "Наблюдение на отдалечен обект."
905
906#: ../gio/gdesktopappinfo.c:575 ../gio/gwin32appinfo.c:221
907msgid "Unnamed"
908msgstr "Без име"
909
910#: ../gio/gdesktopappinfo.c:988
911msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
912msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
913
914#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1276
915msgid "Unable to find terminal required for application"
916msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
917
918#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1563
919#, c-format
920msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
921msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
922
923#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1567
924#, c-format
925msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
926msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
927
928#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1807 ../gio/gdesktopappinfo.c:1831
929msgid "Application information lacks an identifier"
930msgstr "В информацията за програма липсва идентификатор"
931
932#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2055
933#, c-format
934msgid "Can't create user desktop file %s"
935msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
936
937#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2171
938#, c-format
939msgid "Custom definition for %s"
940msgstr "Потребителска дефиниция за %s"
941
942#: ../gio/gdrive.c:363
943msgid "drive doesn't implement eject"
944msgstr "устройството не поддържа изваждане"
945
946#. Translators: This is an error
947#. * message for drive objects that
948#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
949#: ../gio/gdrive.c:444
950msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
951msgstr "устройството не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
952
953#: ../gio/gdrive.c:521
954msgid "drive doesn't implement polling for media"
955msgstr "устройството не поддържа следене за носител"
956
957#: ../gio/gdrive.c:728
958msgid "drive doesn't implement start"
959msgstr "устройството не поддържа стартиране"
960
961#: ../gio/gdrive.c:831
962msgid "drive doesn't implement stop"
963msgstr "устройството не поддържа спиране"
964
965#: ../gio/gdummytlsbackend.c:168 ../gio/gdummytlsbackend.c:288
966#: ../gio/gdummytlsbackend.c:378
967msgid "TLS support is not available"
968msgstr "Липсва поддръжка на TLS"
969
970#: ../gio/gemblem.c:324
971#, c-format
972msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
973msgstr "Версия %d на кодирането GEmblem не се поддържа"
974
975#: ../gio/gemblem.c:334
976#, c-format
977msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
978msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblem"
979
980#: ../gio/gemblemedicon.c:367
981#, c-format
982msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
983msgstr "Версия %d на кодирането GEmblemedIcon не се поддържа"
984
985#: ../gio/gemblemedicon.c:377
986#, c-format
987msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
988msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblemedIcon"
989
990#: ../gio/gemblemedicon.c:400
991msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
992msgstr "Очакваше се GEmblem за GEmblemedIcon"
993
994#: ../gio/gfile.c:874 ../gio/gfile.c:1105 ../gio/gfile.c:1240
995#: ../gio/gfile.c:1477 ../gio/gfile.c:1531 ../gio/gfile.c:1588
996#: ../gio/gfile.c:1671 ../gio/gfile.c:1726 ../gio/gfile.c:1786
997#: ../gio/gfile.c:1840 ../gio/gfile.c:3312 ../gio/gfile.c:3366
998#: ../gio/gfile.c:3500 ../gio/gfile.c:3541 ../gio/gfile.c:3871
999#: ../gio/gfile.c:4273 ../gio/gfile.c:4359 ../gio/gfile.c:4448
1000#: ../gio/gfile.c:4546 ../gio/gfile.c:4633 ../gio/gfile.c:4727
1001#: ../gio/gfile.c:5048 ../gio/gfile.c:5315 ../gio/gfile.c:5380
1002#: ../gio/gfile.c:7008 ../gio/gfile.c:7098 ../gio/gfile.c:7184
1003#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:439
1004msgid "Operation not supported"
1005msgstr "Действието не се поддържа"
1006
1007#. Translators: This is an error message when trying to find the
1008#. * enclosing (user visible) mount of a file, but none exists.
1009#. Translators: This is an error message when trying to
1010#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
1011#. * none exists.
1012#. Translators: This is an error message when trying to find
1013#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
1014#. * exists.
1015#: ../gio/gfile.c:1361 ../gio/glocalfile.c:1051 ../gio/glocalfile.c:1062
1016#: ../gio/glocalfile.c:1075
1017msgid "Containing mount does not exist"
1018msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
1019
1020#: ../gio/gfile.c:2414 ../gio/glocalfile.c:2256
1021msgid "Can't copy over directory"
1022msgstr "Не може да се копира върху папка"
1023
1024#: ../gio/gfile.c:2475
1025msgid "Can't copy directory over directory"
1026msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
1027
1028#: ../gio/gfile.c:2483 ../gio/glocalfile.c:2265
1029msgid "Target file exists"
1030msgstr "Целевият файл съществува"
1031
1032#: ../gio/gfile.c:2501
1033msgid "Can't recursively copy directory"
1034msgstr "Папката не може да се копира рекурсивно"
1035
1036#: ../gio/gfile.c:2761
1037msgid "Splice not supported"
1038msgstr "Не се поддържа разделяне"
1039
1040#: ../gio/gfile.c:2765
1041#, c-format
1042msgid "Error splicing file: %s"
1043msgstr "Грешка при разделяне на файл: %s"
1044
1045#: ../gio/gfile.c:2912
1046msgid "Can't copy special file"
1047msgstr "Не може да се копира специален файл"
1048
1049#: ../gio/gfile.c:3490
1050msgid "Invalid symlink value given"
1051msgstr "Зададена е неправилна стойност на символна връзка"
1052
1053#: ../gio/gfile.c:3584
1054msgid "Trash not supported"
1055msgstr "Не се поддържа кошче"
1056
1057#: ../gio/gfile.c:3633
1058#, c-format
1059msgid "File names cannot contain '%c'"
1060msgstr "Файловите имена не могат да съдържат „%c“"
1061
1062#: ../gio/gfile.c:6067 ../gio/gvolume.c:332
1063msgid "volume doesn't implement mount"
1064msgstr "томът не поддържа монтиране"
1065
1066#: ../gio/gfile.c:6178
1067msgid "No application is registered as handling this file"
1068msgstr "Не е регистрирано приложение за обработка на този вид файлове"
1069
1070#: ../gio/gfileenumerator.c:205
1071msgid "Enumerator is closed"
1072msgstr "Броячът е затворен"
1073
1074#: ../gio/gfileenumerator.c:212 ../gio/gfileenumerator.c:271
1075#: ../gio/gfileenumerator.c:371 ../gio/gfileenumerator.c:480
1076msgid "File enumerator has outstanding operation"
1077msgstr "Файловият брояч все още е е привършил"
1078
1079#: ../gio/gfileenumerator.c:361 ../gio/gfileenumerator.c:470
1080msgid "File enumerator is already closed"
1081msgstr "Файловият брояч вече е затворен"
1082
1083#: ../gio/gfileicon.c:236
1084#, c-format
1085msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
1086msgstr "Версия %d на кодирането GFileIcon не се поддържа"
1087
1088#: ../gio/gfileicon.c:246
1089msgid "Malformed input data for GFileIcon"
1090msgstr "Неправилни входни данни за GFileIcon"
1091
1092#: ../gio/gfileinputstream.c:154 ../gio/gfileinputstream.c:420
1093#: ../gio/gfileiostream.c:170 ../gio/gfileoutputstream.c:169
1094#: ../gio/gfileoutputstream.c:523
1095msgid "Stream doesn't support query_info"
1096msgstr "Потокът не поддържа запитване за информация (query_info)"
1097
1098#: ../gio/gfileinputstream.c:335 ../gio/gfileiostream.c:387
1099#: ../gio/gfileoutputstream.c:381
1100msgid "Seek not supported on stream"
1101msgstr "Търсенето не се поддържа от потока"
1102
1103#: ../gio/gfileinputstream.c:379
1104msgid "Truncate not allowed on input stream"
1105msgstr "Входният поток не може да се съкращава"
1106
1107#: ../gio/gfileiostream.c:463 ../gio/gfileoutputstream.c:457
1108msgid "Truncate not supported on stream"
1109msgstr "Потокът не може да се съкращава"
1110
1111#: ../gio/gicon.c:284
1112#, c-format
1113msgid "Wrong number of tokens (%d)"
1114msgstr "Неправилен брой лексеми (%d)"
1115
1116#: ../gio/gicon.c:304
1117#, c-format
1118msgid "No type for class name %s"
1119msgstr "Липсва тип за името на клас %s"
1120
1121#: ../gio/gicon.c:314
1122#, c-format
1123msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
1124msgstr "Типът „%s“ не поддържа интерфейса GIcon"
1125
1126#: ../gio/gicon.c:325
1127#, c-format
1128msgid "Type %s is not classed"
1129msgstr "Типът „%s“ не е класов"
1130
1131#: ../gio/gicon.c:339
1132#, c-format
1133msgid "Malformed version number: %s"
1134msgstr "Неправилен номер на версия: %s"
1135
1136#: ../gio/gicon.c:353
1137#, c-format
1138msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
1139msgstr "Типът „%s“ не поддържа from_tokens() от интерфейса GIcon"
1140
1141#: ../gio/gicon.c:430
1142msgid "Can't handle the supplied version the icon encoding"
1143msgstr "Подадената версия на кодирането на икони не се поддържа"
1144
1145#: ../gio/ginetaddressmask.c:184
1146msgid "No address specified"
1147msgstr "Не е указан адрес"
1148
1149#: ../gio/ginetaddressmask.c:192
1150#, c-format
1151msgid "Length %u is too long for address"
1152msgstr "Дължината на адреса %u е прекалено голяма"
1153
1154#: ../gio/ginetaddressmask.c:225
1155msgid "Address has bits set beyond prefix length"
1156msgstr "В адреса са зададени битове след префикса му"
1157
1158#: ../gio/ginetaddressmask.c:304
1159#, c-format
1160msgid "Could not parse '%s' as IP address mask"
1161msgstr "„%s“ не е на маска за адреси на IP"
1162
1163#: ../gio/ginetsocketaddress.c:181 ../gio/ginetsocketaddress.c:198
1164#: ../gio/gunixsocketaddress.c:221
1165msgid "Not enough space for socket address"
1166msgstr "Няма достатъчно място за адреса на гнездо"
1167
1168#: ../gio/ginetsocketaddress.c:211
1169msgid "Unsupported socket address"
1170msgstr "Неподдържан адрес на гнездо"
1171
1172#: ../gio/ginputstream.c:194
1173msgid "Input stream doesn't implement read"
1174msgstr "Входният поток не поддържа четене"
1175
1176#. Translators: This is an error you get if there is already an
1177#. * operation running against this stream when you try to start
1178#. * one
1179#. Translators: This is an error you get if there is
1180#. * already an operation running against this stream when
1181#. * you try to start one
1182#: ../gio/ginputstream.c:898 ../gio/giostream.c:302
1183#: ../gio/goutputstream.c:1236
1184msgid "Stream has outstanding operation"
1185msgstr "Действията върху потока не са привършили"
1186
1187#: ../gio/glib-compile-schemas.c:741
1188msgid "empty names are not permitted"
1189msgstr "не се позволяват празни имена"
1190
1191#: ../gio/glib-compile-schemas.c:751
1192#, c-format
1193msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
1194msgstr "неправилно име „%s“: имената трябва да започват с малка буква"
1195
1196#: ../gio/glib-compile-schemas.c:763
1197#, c-format
1198msgid ""
1199"invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
1200"and dash ('-') are permitted."
1201msgstr ""
1202"неправилно име „%s“: неправилен знак „%c“; позволени са само малки букви, "
1203"цифри и тире („-“)."
1204
1205#: ../gio/glib-compile-schemas.c:772
1206#, c-format
1207msgid "invalid name '%s': two successive dashes ('--') are not permitted."
1208msgstr "неправилно име „%s“: не са позволени две последователни тирета(„--“)."
1209
1210#: ../gio/glib-compile-schemas.c:781
1211#, c-format
1212msgid "invalid name '%s': the last character may not be a dash ('-')."
1213msgstr "неправилно име „%s“: последният знак не може да е тире („-“)."
1214
1215#: ../gio/glib-compile-schemas.c:789
1216#, c-format
1217msgid "invalid name '%s': maximum length is 1024"
1218msgstr "неправилно име „%s“: максималната дължина е 1024"
1219
1220#: ../gio/glib-compile-schemas.c:858
1221#, c-format
1222msgid "<child name='%s'> already specified"
1223msgstr "<child name='%s'> вече е указано"
1224
1225#: ../gio/glib-compile-schemas.c:884
1226msgid "cannot add keys to a 'list-of' schema"
1227msgstr "към схема „list-of“ не могат да се добавят ключове"
1228
1229#: ../gio/glib-compile-schemas.c:895
1230#, c-format
1231msgid "<key name='%s'> already specified"
1232msgstr "<key name='%s'> вече е указано"
1233
1234#: ../gio/glib-compile-schemas.c:913
1235#, c-format
1236msgid ""
1237"<key name='%s'> shadows <key name='%s'> in <schema id='%s'>; use <override> "
1238"to modify value"
1239msgstr ""
1240"<key name='%s'> покрива <key name='%s'> в <schema id='%s'>; използвайте "
1241"<override>, за да промените стойността"
1242
1243#: ../gio/glib-compile-schemas.c:924
1244#, c-format
1245msgid ""
1246"exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
1247"to <key>"
1248msgstr ""
1249"като атрибут на <key> трябва да присъства точно едно от „type“, „enum“ или "
1250"„flags“"
1251
1252#: ../gio/glib-compile-schemas.c:943
1253#, c-format
1254msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
1255msgstr "<%s id='%s'> не е дефинирано (все още)."
1256
1257#: ../gio/glib-compile-schemas.c:958
1258#, c-format
1259msgid "invalid GVariant type string '%s'"
1260msgstr "неправилен низ за вид на GVariant: „%s“"
1261
1262#: ../gio/glib-compile-schemas.c:988
1263msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
1264msgstr "използвано е <override>, но схемата не разширява нищо"
1265
1266#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1001
1267#, c-format
1268msgid "no <key name='%s'> to override"
1269msgstr "липсва <key name='%s'> за предефиниране"
1270
1271#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1009
1272#, c-format
1273msgid "<override name='%s'> already specified"
1274msgstr "вече е указано <override name='%s'>"
1275
1276#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1080
1277#, c-format
1278msgid "<schema id='%s'> already specified"
1279msgstr "вече е указано <schema id='%s'>"
1280
1281#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1092
1282#, c-format
1283msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema '%s'"
1284msgstr "<schema id='%s'> добавя към схема „%s“, която още не съществува"
1285
1286#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1108
1287#, c-format
1288msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema '%s'"
1289msgstr "<schema id='%s'> е списък на схема „%s“, която още не съществува"
1290
1291#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1116
1292#, c-format
1293msgid "Can not be a list of a schema with a path"
1294msgstr "Не може да е списък от схема с път"
1295
1296#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1126
1297#, c-format
1298msgid "Can not extend a schema with a path"
1299msgstr "Схема не може да се разширява с път"
1300
1301#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1136
1302#, c-format
1303msgid ""
1304"<schema id='%s'> is a list, extending <schema id='%s'> which is not a list"
1305msgstr ""
1306"<schema id='%s'> е списък, разширяващ <schema id='%s'>, която не е списък"
1307
1308#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1146
1309#, c-format
1310msgid ""
1311"<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
1312"does not extend '%s'"
1313msgstr ""
1314"<schema id='%s' list-of='%s'> разширява <schema id='%s' list-of='%s'>, но "
1315"„%s“ не разширява „%s“"
1316
1317#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1163
1318#, c-format
1319msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
1320msgstr "всеки път трябва да започва и да завършва с наклонена черта („/“)"
1321
1322#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1170
1323#, c-format
1324msgid "the path of a list must end with ':/'"
1325msgstr "пътят на списък трябва да завършва с „:/“"
1326
1327#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1196
1328#, c-format
1329msgid "<%s id='%s'> already specified"
1330msgstr "вече е указано <%s id='%s'>"
1331
1332#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1416 ../gio/gmenumarkup.c:299
1333#, c-format
1334msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
1335msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <%s>"
1336
1337#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1420 ../gio/gmenumarkup.c:304
1338#, c-format
1339msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
1340msgstr "Елементът <%s> не е позволен на най-горно ниво"
1341
1342#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1511 ../gio/gmenumarkup.c:383
1343#, c-format
1344msgid "text may not appear inside <%s>"
1345msgstr "в <%s> не е позволен текст"
1346
1347#. Translators: Do not translate "--strict".
1348#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1697 ../gio/glib-compile-schemas.c:1768
1349#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1844
1350#, c-format
1351msgid "--strict was specified; exiting.\n"
1352msgstr "Указано е „--strict“, излизане.\n"
1353
1354#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1705
1355#, c-format
1356msgid "This entire file has been ignored.\n"
1357msgstr "Целият файл е пренебрегнат.\n"
1358
1359#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1764
1360#, c-format
1361msgid "Ignoring this file.\n"
1362msgstr "Пренебрегване на файла.\n"
1363
1364#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1804
1365#, c-format
1366msgid "No such key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s'"
1367msgstr ""
1368"Липсва ключ „%s“ в схемата „%s“, указан във файла за предефиниране „%s“"
1369
1370#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1810 ../gio/glib-compile-schemas.c:1868
1371#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1896
1372#, c-format
1373msgid "; ignoring override for this key.\n"
1374msgstr "; пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
1375
1376#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1814 ../gio/glib-compile-schemas.c:1872
1377#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1900
1378#, c-format
1379msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
1380msgstr "и е указано „--strict“, излизане.\n"
1381
1382#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1830
1383#, c-format
1384msgid ""
1385"error parsing key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s': "
1386"%s.  "
1387msgstr ""
1388"грешка при анализиране на ключа „%s“ от схемата „%s“, указан във файла за "
1389"предефиниране „%s“ — %s."
1390
1391#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1840
1392#, c-format
1393msgid "Ignoring override for this key.\n"
1394msgstr "Пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
1395
1396#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1858
1397#, c-format
1398msgid ""
1399"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is out of the "
1400"range given in the schema"
1401msgstr ""
1402"предефинирането на ключа „%s“ в схемата „%s“ във файла за предефиниране „%s“ "
1403"е извън обсега, даден в схемата"
1404
1405#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1886
1406#, c-format
1407msgid ""
1408"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is not in the "
1409"list of valid choices"
1410msgstr ""
1411"предефинирането на ключа „%s“ в схемата „%s“ във файла за предефиниране „%s“ "
1412"не е в списъка с позволени стойности"
1413
1414#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1939
1415msgid "where to store the gschemas.compiled file"
1416msgstr "място за съхраняване на файла gschemas.compiled"
1417
1418#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1939 ../gio/glib-compile-schemas.c:1969
1419msgid "DIRECTORY"
1420msgstr "ПАПКА"
1421
1422# Явно става дума за обясняване на --strict
1423#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1940
1424msgid "Abort on any errors in schemas"
1425msgstr "Прекъсване на работа при всякакви грешки в схемите"
1426
1427#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1941
1428msgid "Do not write the gschema.compiled file"
1429msgstr "Без запис на файл gschema.compiled"
1430
1431#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1942
1432msgid "Do not enforce key name restrictions"
1433msgstr "Без налагане на ограниченията за имена на ключове"
1434
1435#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1972
1436msgid ""
1437"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
1438"Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
1439"and the cache file is called gschemas.compiled."
1440msgstr ""
1441"Компилиране на всички файлове със схеми за GSettings в кеш.\n"
1442"Файловете със схемите трябва да завършват на .gschema.xml,\n"
1443"а файлът с кеша се нарича gschemas.compiled."
1444
1445#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1988
1446#, c-format
1447msgid "You should give exactly one directory name\n"
1448msgstr "Изисква се точно едно име на папка\n"
1449
1450#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2027
1451#, c-format
1452msgid "No schema files found: "
1453msgstr "Не са открити файлове със схеми: "
1454
1455#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2030
1456#, c-format
1457msgid "doing nothing.\n"
1458msgstr "без обработка.\n"
1459
1460#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2033
1461#, c-format
1462msgid "removed existing output file.\n"
1463msgstr "съществуващият резултатен файл е премахнат.\n"
1464
1465#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:287
1466msgid "Unable to find default local directory monitor type"
1467msgstr ""
1468"Стандартната функционалност за наблюдение на локални папки не може да бъде "
1469"открита"
1470
1471#: ../gio/glocalfile.c:571 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:422
1472#, c-format
1473msgid "Invalid filename %s"
1474msgstr "Неправилно име на файл: %s"
1475
1476#: ../gio/glocalfile.c:948
1477#, c-format
1478msgid "Error getting filesystem info: %s"
1479msgstr "Грешка при получаване на информация за файловата система: %s"
1480
1481#: ../gio/glocalfile.c:1097
1482msgid "Can't rename root directory"
1483msgstr "Кореновата папка не може да се преименува"
1484
1485#: ../gio/glocalfile.c:1117 ../gio/glocalfile.c:1143
1486#, c-format
1487msgid "Error renaming file: %s"
1488msgstr "Грешка при преименуване на файл: %s"
1489
1490#: ../gio/glocalfile.c:1126
1491msgid "Can't rename file, filename already exists"
1492msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува друг файл с такова име"
1493
1494#: ../gio/glocalfile.c:1139 ../gio/glocalfile.c:2129 ../gio/glocalfile.c:2158
1495#: ../gio/glocalfile.c:2318 ../gio/glocalfileoutputstream.c:581
1496#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:634 ../gio/glocalfileoutputstream.c:679
1497#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1167
1498msgid "Invalid filename"
1499msgstr "Неправилно име на файл"
1500
1501#: ../gio/glocalfile.c:1300
1502#, c-format
1503msgid "Error opening file: %s"
1504msgstr "Грешка при отваряне на файл: %s"
1505
1506#: ../gio/glocalfile.c:1316
1507msgid "Can't open directory"
1508msgstr "Папката не може да бъде отворена"
1509
1510#: ../gio/glocalfile.c:1441
1511#, c-format
1512msgid "Error removing file: %s"
1513msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
1514
1515#: ../gio/glocalfile.c:1808
1516#, c-format
1517msgid "Error trashing file: %s"
1518msgstr "Грешка при преместване на файл в кошчето: %s"
1519
1520#: ../gio/glocalfile.c:1831
1521#, c-format
1522msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
1523msgstr "Неуспешно създаване на папката за кошче „%s“: %s"
1524
1525#: ../gio/glocalfile.c:1852
1526msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
1527msgstr "Не може да се открие най-горната папка за кошче"
1528
1529#: ../gio/glocalfile.c:1931 ../gio/glocalfile.c:1951
1530msgid "Unable to find or create trash directory"
1531msgstr "Не може да се създаде папката за кошче"
1532
1533#: ../gio/glocalfile.c:1985
1534#, c-format
1535msgid "Unable to create trashing info file: %s"
1536msgstr "Неуспешно създаване на файл с информация за кошчето: %s"
1537
1538#: ../gio/glocalfile.c:2014 ../gio/glocalfile.c:2019 ../gio/glocalfile.c:2099
1539#: ../gio/glocalfile.c:2106
1540#, c-format
1541msgid "Unable to trash file: %s"
1542msgstr "Неуспешно преместване на файл в кошчето: %s"
1543
1544#: ../gio/glocalfile.c:2107 ../glib/gregex.c:213
1545msgid "internal error"
1546msgstr "вътрешна грешка"
1547
1548#: ../gio/glocalfile.c:2133
1549#, c-format
1550msgid "Error creating directory: %s"
1551msgstr "Грешка при създаване на папка: %s"
1552
1553#: ../gio/glocalfile.c:2162
1554#, c-format
1555msgid "Filesystem does not support symbolic links"
1556msgstr "Файловата система не поддържа символни връзки"
1557
1558#: ../gio/glocalfile.c:2166
1559#, c-format
1560msgid "Error making symbolic link: %s"
1561msgstr "Грешка при създаване на символна връзка: %s"
1562
1563#: ../gio/glocalfile.c:2228 ../gio/glocalfile.c:2322
1564#, c-format
1565msgid "Error moving file: %s"
1566msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
1567
1568#: ../gio/glocalfile.c:2251
1569msgid "Can't move directory over directory"
1570msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
1571
1572#: ../gio/glocalfile.c:2278 ../gio/glocalfileoutputstream.c:965
1573#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:979 ../gio/glocalfileoutputstream.c:994
1574#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1010 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1024
1575msgid "Backup file creation failed"
1576msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
1577
1578#: ../gio/glocalfile.c:2297
1579#, c-format
1580msgid "Error removing target file: %s"
1581msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
1582
1583#: ../gio/glocalfile.c:2311
1584msgid "Move between mounts not supported"
1585msgstr "Не се поддържа местене между монтирани местоположения"
1586
1587#: ../gio/glocalfileinfo.c:719
1588msgid "Attribute value must be non-NULL"
1589msgstr "Стойността на атрибут не трябва да е NULL"
1590
1591#: ../gio/glocalfileinfo.c:726
1592msgid "Invalid attribute type (string expected)"
1593msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ)"
1594
1595#: ../gio/glocalfileinfo.c:733
1596msgid "Invalid extended attribute name"
1597msgstr "Неправилно име на допълнителен атрибут"
1598
1599#: ../gio/glocalfileinfo.c:773
1600#, c-format
1601msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
1602msgstr "Грешка при задаване на допълнителен атрибут „%s“: %s"
1603
1604#: ../gio/glocalfileinfo.c:1426
1605msgid " (invalid encoding)"
1606msgstr " (неправилно кодиране)"
1607
1608#: ../gio/glocalfileinfo.c:1527 ../gio/glocalfileoutputstream.c:843
1609#, c-format
1610msgid "Error when getting information for file '%s': %s"
1611msgstr "Грешка при получаване на информация за файла „%s“: %s"
1612
1613#: ../gio/glocalfileinfo.c:1779
1614#, c-format
1615msgid "Error when getting information for file descriptor: %s"
1616msgstr "Грешка при получаване на информация за файловия дескриптор: %s"
1617
1618#: ../gio/glocalfileinfo.c:1824
1619msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
1620msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint32)"
1621
1622#: ../gio/glocalfileinfo.c:1842
1623msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
1624msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint64)"
1625
1626#: ../gio/glocalfileinfo.c:1861 ../gio/glocalfileinfo.c:1880
1627msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
1628msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ от байтове)"
1629
1630#: ../gio/glocalfileinfo.c:1915
1631msgid "Cannot set permissions on symlinks"
1632msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп на символната връзка"
1633
1634#: ../gio/glocalfileinfo.c:1931
1635#, c-format
1636msgid "Error setting permissions: %s"
1637msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп: %s"
1638
1639#: ../gio/glocalfileinfo.c:1982
1640#, c-format
1641msgid "Error setting owner: %s"
1642msgstr "Грешка при задаване на собственик: %s"
1643
1644#: ../gio/glocalfileinfo.c:2005
1645msgid "symlink must be non-NULL"
1646msgstr "символната връзка трябва да не е NULL"
1647
1648#: ../gio/glocalfileinfo.c:2015 ../gio/glocalfileinfo.c:2034
1649#: ../gio/glocalfileinfo.c:2045
1650#, c-format
1651msgid "Error setting symlink: %s"
1652msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: %s"
1653
1654#: ../gio/glocalfileinfo.c:2024
1655msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
1656msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: файлът не е такава"
1657
1658#: ../gio/glocalfileinfo.c:2150
1659#, c-format
1660msgid "Error setting modification or access time: %s"
1661msgstr "Грешка при задаване на времето на промяна или достъп: %s"
1662
1663#: ../gio/glocalfileinfo.c:2173
1664msgid "SELinux context must be non-NULL"
1665msgstr "Контекстът на SELinux трябва да не е NULL"
1666
1667#: ../gio/glocalfileinfo.c:2188
1668#, c-format
1669msgid "Error setting SELinux context: %s"
1670msgstr "Грешка при задаване на контекста на SELinux: %s"
1671
1672#: ../gio/glocalfileinfo.c:2195
1673msgid "SELinux is not enabled on this system"
1674msgstr "SELinux не е включен на тази система"
1675
1676#: ../gio/glocalfileinfo.c:2287
1677#, c-format
1678msgid "Setting attribute %s not supported"
1679msgstr "Не се поддържа задаването на атрибута %s"
1680
1681#: ../gio/glocalfileinputstream.c:185 ../gio/glocalfileoutputstream.c:732
1682#, c-format
1683msgid "Error reading from file: %s"
1684msgstr "Грешка при четене от файл: %s"
1685
1686#: ../gio/glocalfileinputstream.c:216 ../gio/glocalfileinputstream.c:228
1687#: ../gio/glocalfileinputstream.c:340 ../gio/glocalfileoutputstream.c:470
1688#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1042
1689#, c-format
1690msgid "Error seeking in file: %s"
1691msgstr "Грешка при търсене във файл: %s"
1692
1693#: ../gio/glocalfileinputstream.c:261 ../gio/glocalfileoutputstream.c:256
1694#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:351
1695#, c-format
1696msgid "Error closing file: %s"
1697msgstr "Грешка при затваряне на файл: %s"
1698
1699#: ../gio/glocalfilemonitor.c:212
1700msgid "Unable to find default local file monitor type"
1701msgstr ""
1702"Стандартната функционалност за наблюдение на локални файлове не може да бъде "
1703"открита"
1704
1705#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:202 ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
1706#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:753
1707#, c-format
1708msgid "Error writing to file: %s"
1709msgstr "Грешка при запис във файл: %s"
1710
1711#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:283
1712#, c-format
1713msgid "Error removing old backup link: %s"
1714msgstr "Грешка при премахване на стара, резервна връзка: %s"
1715
1716#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:297 ../gio/glocalfileoutputstream.c:310
1717#, c-format
1718msgid "Error creating backup copy: %s"
1719msgstr "Грешка при създаване на резервно копие: %s"
1720
1721#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:328
1722#, c-format
1723msgid "Error renaming temporary file: %s"
1724msgstr "Грешка при преименуване на временен файл: %s"
1725
1726#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:516 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1093
1727#, c-format
1728msgid "Error truncating file: %s"
1729msgstr "Грешка при съкращаване на файл: %s"
1730
1731#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:587 ../gio/glocalfileoutputstream.c:640
1732#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:685 ../gio/glocalfileoutputstream.c:825
1733#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1074 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1173
1734#, c-format
1735msgid "Error opening file '%s': %s"
1736msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
1737
1738#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:856
1739msgid "Target file is a directory"
1740msgstr "Целевият файл е папка"
1741
1742#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:861
1743msgid "Target file is not a regular file"
1744msgstr "Целевият файл не е обикновен файл"
1745
1746#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:873
1747msgid "The file was externally modified"
1748msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
1749
1750#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1058
1751#, c-format
1752msgid "Error removing old file: %s"
1753msgstr "Грешка при изтриване на стар файл: %s"
1754
1755#: ../gio/gmemoryinputstream.c:493 ../gio/gmemoryoutputstream.c:750
1756msgid "Invalid GSeekType supplied"
1757msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
1758
1759#: ../gio/gmemoryinputstream.c:503
1760msgid "Invalid seek request"
1761msgstr "Неправилна заявка за търсене"
1762
1763#: ../gio/gmemoryinputstream.c:527
1764msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
1765msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
1766
1767#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:496
1768msgid "Memory output stream not resizable"
1769msgstr "Изходящият поток в паметта не може да бъде преоразмерен"
1770
1771#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:512
1772msgid "Failed to resize memory output stream"
1773msgstr "Неуспешно преоразмеряване на изходящия поток в паметта"
1774
1775#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:600
1776msgid ""
1777"Amount of memory required to process the write is larger than available "
1778"address space"
1779msgstr ""
1780"Количеството памет, необходимо за обработката на записа, е по-голямо от "
1781"наличното адресно пространство."
1782
1783#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:760
1784msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
1785msgstr "Заявеното търсене е преди началото на потока"
1786
1787#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:769
1788msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
1789msgstr "Заявеното търсене е след края на потока"
1790
1791#. Translators: This is an error
1792#. * message for mount objects that
1793#. * don't implement unmount.
1794#: ../gio/gmount.c:363
1795msgid "mount doesn't implement \"unmount\""
1796msgstr "монтираният обект не поддържа демонтиране"
1797
1798#. Translators: This is an error
1799#. * message for mount objects that
1800#. * don't implement eject.
1801#: ../gio/gmount.c:442
1802msgid "mount doesn't implement \"eject\""
1803msgstr "монтираният обект не поддържа изваждане"
1804
1805#. Translators: This is an error
1806#. * message for mount objects that
1807#. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
1808#: ../gio/gmount.c:523
1809msgid "mount doesn't implement \"unmount\" or \"unmount_with_operation\""
1810msgstr ""
1811"монтираният обект не поддържа нито демонтиране, нито демонтиране с действие"
1812
1813#. Translators: This is an error
1814#. * message for mount objects that
1815#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
1816#: ../gio/gmount.c:611
1817msgid "mount doesn't implement \"eject\" or \"eject_with_operation\""
1818msgstr ""
1819"монтираният обект не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
1820
1821#. Translators: This is an error
1822#. * message for mount objects that
1823#. * don't implement remount.
1824#: ../gio/gmount.c:701
1825msgid "mount doesn't implement \"remount\""
1826msgstr "монтираният обект не поддържа повторно монтиране"
1827
1828#. Translators: This is an error
1829#. * message for mount objects that
1830#. * don't implement content type guessing.
1831#: ../gio/gmount.c:785
1832msgid "mount doesn't implement content type guessing"
1833msgstr "монтираният обект не поддържа откриване на вида"
1834
1835#. Translators: This is an error
1836#. * message for mount objects that
1837#. * don't implement content type guessing.
1838#: ../gio/gmount.c:874
1839msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
1840msgstr "монтираният обект не поддържа синхронно откриване на вида"
1841
1842#: ../gio/gnetworkaddress.c:322
1843#, c-format
1844msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
1845msgstr "Името на хоста „%s“ съдържа „[“, но липсва „]“"
1846
1847#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:178
1848msgid "Network unreachable"
1849msgstr "Мрежата е недостъпна"
1850
1851#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:218
1852msgid "Host unreachable"
1853msgstr "Хостът е недостъпен"
1854
1855#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:97 ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:109
1856#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:120
1857#, c-format
1858msgid "Could not create network monitor: %s"
1859msgstr "Състоянието на мрежата не може да бъде наблюдавано: %s"
1860
1861#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:129
1862msgid "Could not create network monitor: "
1863msgstr "Състоянието на мрежата не може да бъде наблюдавано: "
1864
1865#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:177
1866msgid "Could not get network status: "
1867msgstr "Състояниета на мрежата не може да бъде получено: "
1868
1869#: ../gio/goutputstream.c:210 ../gio/goutputstream.c:415
1870msgid "Output stream doesn't implement write"
1871msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
1872
1873#: ../gio/goutputstream.c:376 ../gio/goutputstream.c:874
1874msgid "Source stream is already closed"
1875msgstr "Изходният поток вече е затворен"
1876
1877#: ../gio/gresolver.c:764
1878#, c-format
1879msgid "Error resolving '%s': %s"
1880msgstr "Грешка при откриване по адрес на „%s“: %s"
1881
1882#: ../gio/gresolver.c:814
1883#, c-format
1884msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
1885msgstr "Грешка при обратно откриване по адрес на „%s“: %s"
1886
1887#: ../gio/gresolver.c:849 ../gio/gresolver.c:928
1888#, c-format
1889msgid "No service record for '%s'"
1890msgstr "Няма запис за услугата „%s“"
1891
1892#: ../gio/gresolver.c:854 ../gio/gresolver.c:933
1893#, c-format
1894msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
1895msgstr "Временно е невъзможно „%s“ да бъде открит по адрес"
1896
1897#: ../gio/gresolver.c:859 ../gio/gresolver.c:938
1898#, c-format
1899msgid "Error resolving '%s'"
1900msgstr "Грешка при откриване по адрес на %s"
1901
1902#: ../gio/gsettings-tool.c:53 ../gio/gsettings-tool.c:74
1903#, c-format
1904msgid "No such schema '%s'\n"
1905msgstr "Липсва схема „%s“\n"
1906
1907#: ../gio/gsettings-tool.c:59
1908#, c-format
1909msgid "Schema '%s' is not relocatable (path must not be specified)\n"
1910msgstr "Схемата „%s“ не може да се мести (не трябва да указвате път)\n"
1911
1912#: ../gio/gsettings-tool.c:80
1913#, c-format
1914msgid "Schema '%s' is relocatable (path must be specified)\n"
1915msgstr "Схемата „%s“ може да се мести (трябва да укажете път)\n"
1916
1917#: ../gio/gsettings-tool.c:94
1918#, c-format
1919msgid "Empty path given.\n"
1920msgstr "Даден е празен път.\n"
1921
1922#: ../gio/gsettings-tool.c:100
1923#, c-format
1924msgid "Path must begin with a slash (/)\n"
1925msgstr "Пътят трябва да започва с наклонена черта („/“)\n"
1926
1927#: ../gio/gsettings-tool.c:106
1928#, c-format
1929msgid "Path must end with a slash (/)\n"
1930msgstr "Пътят трябва да завършва с наклонена черта („/“)\n"
1931
1932#: ../gio/gsettings-tool.c:112
1933#, c-format
1934msgid "Path must not contain two adjacent slashes (//)\n"
1935msgstr "Пътят не трябва да съдържа две последователни наклонени черти („//“)\n"
1936
1937#: ../gio/gsettings-tool.c:133
1938#, c-format
1939msgid "No such key '%s'\n"
1940msgstr "Липсва ключ „%s“\n"
1941
1942#: ../gio/gsettings-tool.c:500
1943#, c-format
1944msgid "The provided value is outside of the valid range\n"
1945msgstr "Стойността е извън интервала на допустимите стойности\n"
1946
1947#: ../gio/gsettings-tool.c:529
1948msgid "Print help"
1949msgstr "Извеждане на помощта"
1950
1951#: ../gio/gsettings-tool.c:535
1952msgid "List the installed (non-relocatable) schemas"
1953msgstr "Извеждане на инсталираните схеми (които не се местят)"
1954
1955#: ../gio/gsettings-tool.c:541
1956msgid "List the installed relocatable schemas"
1957msgstr "Извеждане на инсталираните схеми, които могат да се местят"
1958
1959#: ../gio/gsettings-tool.c:547
1960msgid "List the keys in SCHEMA"
1961msgstr "Извеждане на ключовете в СХЕМАта"
1962
1963#: ../gio/gsettings-tool.c:548 ../gio/gsettings-tool.c:554
1964#: ../gio/gsettings-tool.c:591
1965msgid "SCHEMA[:PATH]"
1966msgstr "СХЕМА[:ПЪТ]"
1967
1968#: ../gio/gsettings-tool.c:553
1969msgid "List the children of SCHEMA"
1970msgstr "Извеждане на наследниците на СХЕМАта"
1971
1972#: ../gio/gsettings-tool.c:559
1973msgid ""
1974"List keys and values, recursively\n"
1975"If no SCHEMA is given, list all keys\n"
1976msgstr ""
1977"Рекурсивно извеждане на ключовете и стойностите им\n"
1978"Ако липсва СХЕМА, се извеждат всички ключове\n"
1979
1980#: ../gio/gsettings-tool.c:561
1981msgid "[SCHEMA[:PATH]]"
1982msgstr "[СХЕМА[:ПЪТ]]"
1983
1984#: ../gio/gsettings-tool.c:566
1985msgid "Get the value of KEY"
1986msgstr "Получаване на стойността на КЛЮЧ"
1987
1988#: ../gio/gsettings-tool.c:567 ../gio/gsettings-tool.c:573
1989#: ../gio/gsettings-tool.c:585 ../gio/gsettings-tool.c:597
1990msgid "SCHEMA[:PATH] KEY"
1991msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] КЛЮЧ"
1992
1993#: ../gio/gsettings-tool.c:572
1994msgid "Query the range of valid values for KEY"
1995msgstr "Запитване за интервала от допустими стойности за КЛЮЧа"
1996
1997#: ../gio/gsettings-tool.c:578
1998msgid "Set the value of KEY to VALUE"
1999msgstr "Задаване на СТОЙНОСТта на КЛЮЧ"
2000
2001#: ../gio/gsettings-tool.c:579
2002msgid "SCHEMA[:PATH] KEY VALUE"
2003msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] КЛЮЧ СТОЙНОСТ"
2004
2005#: ../gio/gsettings-tool.c:584
2006msgid "Reset KEY to its default value"
2007msgstr "Връща стандартната стойност на КЛЮЧ"
2008
2009#: ../gio/gsettings-tool.c:590
2010msgid "Reset all keys in SCHEMA to their defaults"
2011msgstr "Връщане на стандартната стойност на всички ключове в СХЕМАта"
2012
2013#: ../gio/gsettings-tool.c:596
2014msgid "Check if KEY is writable"
2015msgstr "Проверка дали стойността на КЛЮЧ може да се променя"
2016
2017#: ../gio/gsettings-tool.c:602
2018msgid ""
2019"Monitor KEY for changes.\n"
2020"If no KEY is specified, monitor all keys in SCHEMA.\n"
2021"Use ^C to stop monitoring.\n"
2022msgstr ""
2023"Наблюдение на КЛЮЧа за промени.\n"
2024"Ако не е указан определен КЛЮЧ, се следят всички във СХЕМАта.\n"
2025"Наблюдението се спира с „^C“.\n"
2026
2027#: ../gio/gsettings-tool.c:605
2028msgid "SCHEMA[:PATH] [KEY]"
2029msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] [КЛЮЧ]"
2030
2031#: ../gio/gsettings-tool.c:609
2032#, c-format
2033msgid ""
2034"Unknown command %s\n"
2035"\n"
2036msgstr ""
2037"Непозната команда „%s“\n"
2038"\n"
2039
2040#: ../gio/gsettings-tool.c:617
2041msgid ""
2042"Usage:\n"
2043"  gsettings [--schemadir SCHEMADIR] COMMAND [ARGS...]\n"
2044"\n"
2045"Commands:\n"
2046"  help                      Show this information\n"
2047"  list-schemas              List installed schemas\n"
2048"  list-relocatable-schemas  List relocatable schemas\n"
2049"  list-keys                 List keys in a schema\n"
2050"  list-children             List children of a schema\n"
2051"  list-recursively          List keys and values, recursively\n"
2052"  range                     Queries the range of a key\n"
2053"  get                       Get the value of a key\n"
2054"  set                       Set the value of a key\n"
2055"  reset                     Reset the value of a key\n"
2056"  reset-recursively         Reset all values in a given schema\n"
2057"  writable                  Check if a key is writable\n"
2058"  monitor                   Watch for changes\n"
2059"\n"
2060"Use 'gsettings help COMMAND' to get detailed help.\n"
2061"\n"
2062msgstr ""
2063"Употреба:\n"
2064"  gsettings [--schemadir ПАПКА_НА_СХЕМА] КОМАНДА [АРГУМЕНТИ…]\n"
2065"\n"
2066"Команди:\n"
2067"  help                      Показване на този текст\n"
2068"  list-schemas              Извеждане на инсталираните схеми\n"
2069"  list-relocatable-schemas  Извеждане на схемите, които могат да се местят\n"
2070"  list-keys                 Извеждане на ключовете в схема\n"
2071"  list-children             Извеждане на наследниците на схема\n"
2072"  list-recursively          Рекурсивно извеждане на ключовете и стойностите "
2073"им\n"
2074"  range                     Какъв е интервала от допустими стойности за "
2075"ключ\n"
2076"  get                       Получаване на стойността на даден ключ\n"
2077"  set                       Промяна на стойността на даден ключ\n"
2078"  reset                     Връщане на стандартната стойност на даден ключ\n"
2079"  reset-recursively         Връщане на стойностите на всички ключове в "
2080"схема\n"
2081"  writable                  Проверка дали даден ключ може да се променя\n"
2082"  monitor                   Наблюдение на даден ключ за промени\n"
2083"\n"
2084"Използвайте „gsettings help КОМАНДА“ за допълнителна информация.\n"
2085"\n"
2086
2087#: ../gio/gsettings-tool.c:639
2088#, c-format
2089msgid ""
2090"Usage:\n"
2091"  gsettings [--schemadir SCHEMADIR] %s %s\n"
2092"\n"
2093"%s\n"
2094"\n"
2095msgstr ""
2096"Уореба:\n"
2097"  gsettings [--schemadir ПАПКА_НА_СХЕМА] %s %s\n"
2098"\n"
2099"%s\n"
2100"\n"
2101
2102#: ../gio/gsettings-tool.c:642
2103msgid "Arguments:\n"
2104msgstr "Аргументи:\n"
2105
2106#: ../gio/gsettings-tool.c:645
2107msgid "  SCHEMADIR A directory to search for additional schemas\n"
2108msgstr "  ПАПКА_НА_СХЕМА     Папка, в която да се търсят допълнителни схеми\n"
2109
2110#: ../gio/gsettings-tool.c:649
2111msgid "  COMMAND   The (optional) command to explain\n"
2112msgstr ""
2113"  КОМАНДА     Помощ за командата или обща помощ, ако не е указана команда\n"
2114
2115#: ../gio/gsettings-tool.c:653
2116msgid ""
2117"  SCHEMA    The name of the schema\n"
2118"  PATH      The path, for relocatable schemas\n"
2119msgstr ""
2120"Аргументи:\n"
2121"  СХЕМА       Името на схемата\n"
2122"  ПЪТ         Път (за схеми, които могат да се местят)\n"
2123
2124#: ../gio/gsettings-tool.c:658
2125msgid "  KEY       The (optional) key within the schema\n"
2126msgstr "  КЛЮЧ        Ключ в схемата (незадължителен)\n"
2127
2128#: ../gio/gsettings-tool.c:662
2129msgid "  KEY       The key within the schema\n"
2130msgstr "  КЛЮЧ        Ключ в схемата\n"
2131
2132#: ../gio/gsettings-tool.c:666
2133msgid "  VALUE     The value to set\n"
2134msgstr "  СТОЙНОСТ    Стойност, която да бъде зададена\n"
2135
2136#: ../gio/gsettings-tool.c:787
2137#, c-format
2138msgid "Empty schema name given\n"
2139msgstr "Подадено е празно име за схема\n"
2140
2141#: ../gio/gsocket.c:277
2142msgid "Invalid socket, not initialized"
2143msgstr "Неправилно гнездо, не е инициализирано"
2144
2145#: ../gio/gsocket.c:284
2146#, c-format
2147msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
2148msgstr "Неправилно гнездо, неуспешна инициализация понеже: %s"
2149
2150#: ../gio/gsocket.c:292
2151msgid "Socket is already closed"
2152msgstr "Гнездото вече е затворено"
2153
2154#: ../gio/gsocket.c:300 ../gio/gsocket.c:2805 ../gio/gsocket.c:2849
2155msgid "Socket I/O timed out"
2156msgstr "Просрочено време за отговор при входни-изходна операция с гнездото"
2157
2158#: ../gio/gsocket.c:466
2159#, c-format
2160msgid "creating GSocket from fd: %s"
2161msgstr "създаване на GSocket от файлов дескриптор: %s"
2162
2163#: ../gio/gsocket.c:500 ../gio/gsocket.c:516
2164#, c-format
2165msgid "Unable to create socket: %s"
2166msgstr "Неуспешно създаване на гнездо: %s"
2167
2168#: ../gio/gsocket.c:500
2169msgid "Unknown protocol was specified"
2170msgstr "Указан е непознат протокол"
2171
2172#: ../gio/gsocket.c:1270
2173#, c-format
2174msgid "could not get local address: %s"
2175msgstr "локалният адрес не може да бъде получен :%s"
2176
2177#: ../gio/gsocket.c:1313
2178#, c-format
2179msgid "could not get remote address: %s"
2180msgstr "отдалеченият адрес не може да бъде получен :%s"
2181
2182#: ../gio/gsocket.c:1374
2183#, c-format
2184msgid "could not listen: %s"
2185msgstr "не може да се слуша: %s"
2186
2187#: ../gio/gsocket.c:1448
2188#, c-format
2189msgid "Error binding to address: %s"
2190msgstr "Грешка при свързване към адрес: %s"
2191
2192#: ../gio/gsocket.c:1568
2193#, c-format
2194msgid "Error accepting connection: %s"
2195msgstr "Грешка при приемане на връзка: %s"
2196
2197#: ../gio/gsocket.c:1689
2198msgid "Connection in progress"
2199msgstr "В момента се осъществява връзка"
2200
2201#: ../gio/gsocket.c:1741 ../gio/gsocket.c:3590
2202#, c-format
2203msgid "Unable to get pending error: %s"
2204msgstr "Неуспешно получаване на текущата грешка: %s"
2205
2206#: ../gio/gsocket.c:1878
2207#, c-format
2208msgid "Error receiving data: %s"
2209msgstr "Грешка при получаване на данни: %s"
2210
2211#: ../gio/gsocket.c:2053
2212#, c-format
2213msgid "Error sending data: %s"
2214msgstr "Грешка при изпращане на данни: %s"
2215
2216#: ../gio/gsocket.c:2166
2217#, c-format
2218msgid "Unable to shutdown socket: %s"
2219msgstr "Неуспешно изключване на гнездо: %s"
2220
2221#: ../gio/gsocket.c:2245
2222#, c-format
2223msgid "Error closing socket: %s"
2224msgstr "Грешка при затваряне на гнездо: %s"
2225
2226#: ../gio/gsocket.c:2798
2227#, c-format
2228msgid "Waiting for socket condition: %s"
2229msgstr "Изчакване за състояние на гнездо: %s"
2230
2231#: ../gio/gsocket.c:3065 ../gio/gsocket.c:3146
2232#, c-format
2233msgid "Error sending message: %s"
2234msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
2235
2236#: ../gio/gsocket.c:3090
2237msgid "GSocketControlMessage not supported on windows"
2238msgstr "GSocketControlMessage не се поддържа под Уиндоус"
2239
2240#: ../gio/gsocket.c:3369 ../gio/gsocket.c:3505
2241#, c-format
2242msgid "Error receiving message: %s"
2243msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
2244
2245#: ../gio/gsocket.c:3609
2246msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
2247msgstr "g_socket_get_credentials не е реализирана на тази операционна система"
2248
2249#: ../gio/gsocketclient.c:171
2250#, c-format
2251msgid "Could not connect to proxy server %s: "
2252msgstr "Неуспешно свързване към сървъра-посредник %s: "
2253
2254#: ../gio/gsocketclient.c:185
2255#, c-format
2256msgid "Could not connect to %s: "
2257msgstr "Неуспешно свързване към „%s“: "
2258
2259#: ../gio/gsocketclient.c:187
2260msgid "Could not connect: "
2261msgstr "Неуспешно свързване: "
2262
2263#: ../gio/gsocketclient.c:973 ../gio/gsocketclient.c:1544
2264msgid "Unknown error on connect"
2265msgstr "Непозната грешка при свързване"
2266
2267#: ../gio/gsocketclient.c:1026 ../gio/gsocketclient.c:1483
2268msgid "Trying to proxy over non-TCP connection is not supported."
2269msgstr "Не се поддържа посредничество без използването на TCP."
2270
2271#: ../gio/gsocketclient.c:1052 ../gio/gsocketclient.c:1504
2272#, c-format
2273msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
2274msgstr "Не се поддържа протоколът за посредничество „%s“."
2275
2276#: ../gio/gsocketlistener.c:191
2277msgid "Listener is already closed"
2278msgstr "Функцията за слушане вече е затворена"
2279
2280#: ../gio/gsocketlistener.c:232
2281msgid "Added socket is closed"
2282msgstr "Добавеното гнездо е затворено"
2283
2284#: ../gio/gsocks4aproxy.c:121
2285#, c-format
2286msgid "SOCKSv4 does not support IPv6 address '%s'"
2287msgstr "SOCKSv4 не поддържа адреса IPv6 „%s“"
2288
2289#: ../gio/gsocks4aproxy.c:139
2290msgid "Username is too long for SOCKSv4 protocol"
2291msgstr "Потребителското име е твърде дълго за протокола SOCKSv4"
2292
2293#: ../gio/gsocks4aproxy.c:156
2294#, c-format
2295msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv4 protocol"
2296msgstr "Името на хоста „%s“ е твърде дълго за протокола SOCKSv4"
2297
2298#: ../gio/gsocks4aproxy.c:182
2299msgid "The server is not a SOCKSv4 proxy server."
2300msgstr "Този сървър не предоставя посредничество чрез SOCKSv4."
2301
2302#: ../gio/gsocks4aproxy.c:189
2303msgid "Connection through SOCKSv4 server was rejected"
2304msgstr "Връзката през сървъра SOCKSv4 беше отхвърлена"
2305
2306#: ../gio/gsocks5proxy.c:155 ../gio/gsocks5proxy.c:326
2307#: ../gio/gsocks5proxy.c:336
2308msgid "The server is not a SOCKSv5 proxy server."
2309msgstr "Този сървър не предоставя посредничество чрез SOCKSv5."
2310
2311#: ../gio/gsocks5proxy.c:169
2312msgid "The SOCKSv5 proxy requires authentication."
2313msgstr "Посредникът чрез SOCKSv5 изисква идентификация."
2314
2315#: ../gio/gsocks5proxy.c:179
2316msgid ""
2317"The SOCKSv5 proxy requires an authentication method that is not supported by "
2318"GLib."
2319msgstr ""
2320"Посредникът чрез SOCKSv5 изисква механизъм за идентификация, който не се "
2321"поддържа от GLib."
2322
2323#: ../gio/gsocks5proxy.c:208
2324msgid "Username or password is too long for SOCKSv5 protocol."
2325msgstr "Потребителското име или паролата са твърде дълги за протокола SOCKSv5."
2326
2327#: ../gio/gsocks5proxy.c:238
2328msgid "SOCKSv5 authentication failed due to wrong username or password."
2329msgstr ""
2330"Идентифицирането за SOCKSv4 не успя поради грешно потребителско име или "
2331"парола."
2332
2333#: ../gio/gsocks5proxy.c:288
2334#, c-format
2335msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv5 protocol"
2336msgstr "Името на хоста „%s“ е твърде дълго за протокола SOCKSv5."
2337
2338#: ../gio/gsocks5proxy.c:350
2339msgid "The SOCKSv5 proxy server uses unknown address type."
2340msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 използва непознат вид адрес."
2341
2342#: ../gio/gsocks5proxy.c:357
2343msgid "Internal SOCKSv5 proxy server error."
2344msgstr "Вътрешна грешка на сървъра посредник за SOCKSv5."
2345
2346#: ../gio/gsocks5proxy.c:363
2347msgid "SOCKSv5 connection not allowed by ruleset."
2348msgstr "Правилата не позволяват свързването по SOCKSv5."
2349
2350#: ../gio/gsocks5proxy.c:370
2351msgid "Host unreachable through SOCKSv5 server."
2352msgstr "Хостът не е достижим през сървъра за SOCKSv5."
2353
2354#: ../gio/gsocks5proxy.c:376
2355msgid "Network unreachable through SOCKSv5 proxy."
2356msgstr "Мрежата не е достижима през сървъра посредник за SOCKSv5."
2357
2358#: ../gio/gsocks5proxy.c:382
2359msgid "Connection refused through SOCKSv5 proxy."
2360msgstr "Връзката сървъра посредник за SOCKSv5 е отказана."
2361
2362#: ../gio/gsocks5proxy.c:388
2363msgid "SOCKSv5 proxy does not support 'connect' command."
2364msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 не поддържа командата „connect“."
2365
2366#: ../gio/gsocks5proxy.c:394
2367msgid "SOCKSv5 proxy does not support provided address type."
2368msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 не поддържа предоставения вид адрес."
2369
2370#: ../gio/gsocks5proxy.c:400
2371msgid "Unknown SOCKSv5 proxy error."
2372msgstr "Неизвестна грешка със сървъра посредник за SOCKSv5."
2373
2374#: ../gio/gthemedicon.c:498
2375#, c-format
2376msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
2377msgstr "Версия %d на кодирането GThemedIcon не се поддържа"
2378
2379#: ../gio/gtlscertificate.c:249
2380msgid "Cannot decrypt PEM-encoded private key"
2381msgstr "Частният ключ, шифриран с PEM, не може да бъде дешифриран"
2382
2383#: ../gio/gtlscertificate.c:254
2384msgid "No PEM-encoded private key found"
2385msgstr "Липсва частен ключ, шифриран с PEM"
2386
2387#: ../gio/gtlscertificate.c:264
2388msgid "Could not parse PEM-encoded private key"
2389msgstr "Частният ключ, шифриран с PEM, не може да бъде анализиран"
2390
2391#: ../gio/gtlscertificate.c:289
2392msgid "No PEM-encoded certificate found"
2393msgstr "Липсва сертификат, шифриран с PEM"
2394
2395#: ../gio/gtlscertificate.c:298
2396msgid "Could not parse PEM-encoded certificate"
2397msgstr "Сертификатът, шифриран с PEM, не може да бъде анализиран"
2398
2399#: ../gio/gtlspassword.c:114
2400msgid ""
2401"This is the last chance to enter the password correctly before your access "
2402"is locked out."
2403msgstr ""
2404"Това е последният ви шанс да въведете правилна парола, преди машината да се "
2405"заключи."
2406
2407#: ../gio/gtlspassword.c:116
2408msgid ""
2409"Several password entered have been incorrect, and your access will be locked "
2410"out after further failures."
2411msgstr ""
2412"Няколко пъти сте въвели неправилна парола. Ако отново сгрешите, машината ще "
2413"се заключи за достъп."
2414
2415#: ../gio/gtlspassword.c:118
2416msgid "The password entered is incorrect."
2417msgstr "Въведената парола е неправилна."
2418
2419#: ../gio/gunixconnection.c:164 ../gio/gunixconnection.c:521
2420#, c-format
2421msgid "Expecting 1 control message, got %d"
2422msgstr "Очакваше се 1 контролно съобщение, а бяха получени %d"
2423
2424#: ../gio/gunixconnection.c:177 ../gio/gunixconnection.c:531
2425msgid "Unexpected type of ancillary data"
2426msgstr "Неочакван вид на помощните данни"
2427
2428#: ../gio/gunixconnection.c:195
2429#, c-format
2430msgid "Expecting one fd, but got %d\n"
2431msgstr "Очакваше се един файлов дескриптор, а бяха получени %d\n"
2432
2433#: ../gio/gunixconnection.c:211
2434msgid "Received invalid fd"
2435msgstr "Получен е неправилен файлов дескриптор"
2436
2437#: ../gio/gunixconnection.c:371
2438msgid "Error sending credentials: "
2439msgstr "Грешка при изпращане на самоличност: "
2440
2441#: ../gio/gunixconnection.c:452
2442#, c-format
2443msgid "Error checking if SO_PASSCRED is enabled for socket: %s"
2444msgstr "Грешка при проверка дали SO_PASSCRED е позволено за гнездото: %s"
2445
2446#: ../gio/gunixconnection.c:461
2447#, c-format
2448msgid ""
2449"Unexpected option length while checking if SO_PASSCRED is enabled for "
2450"socket. Expected %d bytes, got %d"
2451msgstr ""
2452"Неочаквана дължина на опциите при проверка дали SO_PASSCRED е позволено за "
2453"гнездото. Очаквани са %d байта, а са получени %d"
2454
2455#: ../gio/gunixconnection.c:478
2456#, c-format
2457msgid "Error enabling SO_PASSCRED: %s"
2458msgstr "Грешка при разрешаване на SO_PASSCRED: %s"
2459
2460#: ../gio/gunixconnection.c:509
2461msgid ""
2462"Expecting to read a single byte for receiving credentials but read zero bytes"
2463msgstr ""
2464"Очаква се един байт за получаване на самоличност, но са прочетени 0 байта."
2465
2466#: ../gio/gunixconnection.c:545
2467#, c-format
2468msgid "Not expecting control message, but got %d"
2469msgstr "Не се очакваше контролно съобщение, а бяха получени %d"
2470
2471#: ../gio/gunixconnection.c:571
2472#, c-format
2473msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
2474msgstr "Грешка при забраняване на SO_PASSCRED: %s"
2475
2476#: ../gio/gunixinputstream.c:392 ../gio/gunixinputstream.c:413
2477#: ../gio/gunixinputstream.c:492
2478#, c-format
2479msgid "Error reading from file descriptor: %s"
2480msgstr "Грешка при четене от файловия дескриптор: %s"
2481
2482#: ../gio/gunixinputstream.c:447 ../gio/gunixinputstream.c:642
2483#: ../gio/gunixoutputstream.c:433 ../gio/gunixoutputstream.c:597
2484#, c-format
2485msgid "Error closing file descriptor: %s"
2486msgstr "Грешка при затваряне на файловия дескриптор: %s"
2487
2488#: ../gio/gunixmounts.c:1983 ../gio/gunixmounts.c:2020
2489msgid "Filesystem root"
2490msgstr "Коренова папка на файловата система"
2491
2492#: ../gio/gunixoutputstream.c:378 ../gio/gunixoutputstream.c:399
2493#: ../gio/gunixoutputstream.c:478
2494#, c-format
2495msgid "Error writing to file descriptor: %s"
2496msgstr "Грешка при запис във файловия дескриптор: %s"
2497
2498#: ../gio/gunixsocketaddress.c:244
2499msgid "Abstract unix domain socket addresses not supported on this system"
2500msgstr ""
2501"Тази система не поддържа абстрактни адреси на гнезда за домейни в ЮНИКС"
2502
2503#: ../gio/gvolume.c:408
2504msgid "volume doesn't implement eject"
2505msgstr "томът не поддържа изваждане"
2506
2507#. Translators: This is an error
2508#. * message for volume objects that
2509#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
2510#: ../gio/gvolume.c:488
2511msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
2512msgstr "томът не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
2513
2514#: ../gio/gwin32appinfo.c:276
2515msgid "Can't find application"
2516msgstr "Приложението не може да бъде открито"
2517
2518#: ../gio/gwin32appinfo.c:308
2519#, c-format
2520msgid "Error launching application: %s"
2521msgstr "Грешка при стартиране на приложение: %s"
2522
2523#: ../gio/gwin32appinfo.c:344
2524msgid "URIs not supported"
2525msgstr "Не се поддържат такива адреси"
2526
2527#: ../gio/gwin32appinfo.c:366
2528msgid "association changes not supported on win32"
2529msgstr "не се поддържа промяна на асоциациите при win32"
2530
2531#: ../gio/gwin32appinfo.c:378
2532msgid "Association creation not supported on win32"
2533msgstr "Не се поддържа създаването на асоциации при win32"
2534
2535#: ../gio/gwin32inputstream.c:318
2536#, c-format
2537msgid "Error reading from handle: %s"
2538msgstr "Грешка при четене от манипулатор: %s"
2539
2540#: ../gio/gwin32inputstream.c:348 ../gio/gwin32outputstream.c:348
2541#, c-format
2542msgid "Error closing handle: %s"
2543msgstr "Грешка при затваряне на манипулатор: %s"
2544
2545#: ../gio/gwin32outputstream.c:318
2546#, c-format
2547msgid "Error writing to handle: %s"
2548msgstr "Грешка при запис в манипулатор: %s"
2549
2550#: ../gio/gzlibcompressor.c:396 ../gio/gzlibdecompressor.c:349
2551msgid "Not enough memory"
2552msgstr "недостатъчно памет"
2553
2554#: ../gio/gzlibcompressor.c:403 ../gio/gzlibdecompressor.c:356
2555#, c-format
2556msgid "Internal error: %s"
2557msgstr "Вътрешна грешка: %s"
2558
2559#: ../gio/gzlibcompressor.c:416 ../gio/gzlibdecompressor.c:370
2560msgid "Need more input"
2561msgstr "Необходими са още данни от входа"
2562
2563#: ../gio/gzlibdecompressor.c:342
2564msgid "Invalid compressed data"
2565msgstr "Неправилни, компресирани данни"
2566
2567#: ../glib/gbookmarkfile.c:760
2568#, c-format
2569msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
2570msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
2571
2572#: ../glib/gbookmarkfile.c:771 ../glib/gbookmarkfile.c:842
2573#: ../glib/gbookmarkfile.c:852 ../glib/gbookmarkfile.c:959
2574#, c-format
2575msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
2576msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
2577
2578#: ../glib/gbookmarkfile.c:1129 ../glib/gbookmarkfile.c:1194
2579#: ../glib/gbookmarkfile.c:1258 ../glib/gbookmarkfile.c:1268
2580#, c-format
2581msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
2582msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
2583
2584#: ../glib/gbookmarkfile.c:1154 ../glib/gbookmarkfile.c:1168
2585#: ../glib/gbookmarkfile.c:1236 ../glib/gbookmarkfile.c:1288
2586#, c-format
2587msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
2588msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
2589
2590#: ../glib/gbookmarkfile.c:1814
2591msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
2592msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
2593
2594#: ../glib/gbookmarkfile.c:2015
2595#, c-format
2596msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
2597msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
2598
2599#: ../glib/gbookmarkfile.c:2061 ../glib/gbookmarkfile.c:2219
2600#: ../glib/gbookmarkfile.c:2304 ../glib/gbookmarkfile.c:2384
2601#: ../glib/gbookmarkfile.c:2469 ../glib/gbookmarkfile.c:2552
2602#: ../glib/gbookmarkfile.c:2630 ../glib/gbookmarkfile.c:2709
2603#: ../glib/gbookmarkfile.c:2751 ../glib/gbookmarkfile.c:2848
2604#: ../glib/gbookmarkfile.c:2968 ../glib/gbookmarkfile.c:3158
2605#: ../glib/gbookmarkfile.c:3234 ../glib/gbookmarkfile.c:3399
2606#: ../glib/gbookmarkfile.c:3488 ../glib/gbookmarkfile.c:3578
2607#: ../glib/gbookmarkfile.c:3706
2608#, c-format
2609msgid "No bookmark found for URI '%s'"
2610msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
2611
2612#: ../glib/gbookmarkfile.c:2393
2613#, c-format
2614msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
2615msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
2616
2617#: ../glib/gbookmarkfile.c:2478
2618#, c-format
2619msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
2620msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
2621
2622#: ../glib/gbookmarkfile.c:2857
2623#, c-format
2624msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
2625msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
2626
2627#: ../glib/gbookmarkfile.c:3252 ../glib/gbookmarkfile.c:3409
2628#, c-format
2629msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
2630msgstr "Никоя програма „%s“ не е регистрирала отметка за „%s“"
2631
2632#: ../glib/gbookmarkfile.c:3432
2633#, c-format
2634msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
2635msgstr "Неуспешно дописване на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
2636
2637#: ../glib/gconvert.c:806 ../glib/gutf8.c:837 ../glib/gutf8.c:1047
2638#: ../glib/gutf8.c:1184 ../glib/gutf8.c:1288
2639msgid "Partial character sequence at end of input"
2640msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
2641
2642#: ../glib/gconvert.c:1056
2643#, c-format
2644msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
2645msgstr ""
2646"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
2647
2648#: ../glib/gconvert.c:1873
2649#, c-format
2650msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
2651msgstr ""
2652"Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „file“ (файлова "
2653"система)"
2654
2655#: ../glib/gconvert.c:1883
2656#, c-format
2657msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
2658msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
2659
2660#: ../glib/gconvert.c:1900
2661#, c-format
2662msgid "The URI '%s' is invalid"
2663msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
2664
2665#: ../glib/gconvert.c:1912
2666#, c-format
2667msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
2668msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
2669
2670#: ../glib/gconvert.c:1928
2671#, c-format
2672msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
2673msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
2674
2675#: ../glib/gconvert.c:2023
2676#, c-format
2677msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
2678msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
2679
2680#: ../glib/gconvert.c:2033
2681msgid "Invalid hostname"
2682msgstr "Неправилно име на хост"
2683
2684#. Translators: 'before midday' indicator
2685#: ../glib/gdatetime.c:203
2686msgctxt "GDateTime"
2687msgid "AM"
2688msgstr "пр. об."
2689
2690#. Translators: 'after midday' indicator
2691#: ../glib/gdatetime.c:205
2692msgctxt "GDateTime"
2693msgid "PM"
2694msgstr "сл. об."
2695
2696#. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
2697#: ../glib/gdatetime.c:208
2698msgctxt "GDateTime"
2699msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
2700msgstr "%x (%a) %X %Z"
2701
2702#. Translators: this is the preferred format for expressing the date
2703#: ../glib/gdatetime.c:211
2704msgctxt "GDateTime"
2705msgid "%m/%d/%y"
2706msgstr "%d.%m.%y"
2707
2708#. Translators: this is the preferred format for expressing the time
2709#: ../glib/gdatetime.c:214
2710msgctxt "GDateTime"
2711msgid "%H:%M:%S"
2712msgstr "%H:%M:%S"
2713
2714#. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
2715#: ../glib/gdatetime.c:217
2716msgctxt "GDateTime"
2717msgid "%I:%M:%S %p"
2718msgstr "%l,%M,%S"
2719
2720#: ../glib/gdatetime.c:230
2721msgctxt "full month name"
2722msgid "January"
2723msgstr "януари"
2724
2725#: ../glib/gdatetime.c:232
2726msgctxt "full month name"
2727msgid "February"
2728msgstr "февруари"
2729
2730#: ../glib/gdatetime.c:234
2731msgctxt "full month name"
2732msgid "March"
2733msgstr "март"
2734
2735#: ../glib/gdatetime.c:236
2736msgctxt "full month name"
2737msgid "April"
2738msgstr "април"
2739
2740#: ../glib/gdatetime.c:238
2741msgctxt "full month name"
2742msgid "May"
2743msgstr "май"
2744
2745#: ../glib/gdatetime.c:240
2746msgctxt "full month name"
2747msgid "June"
2748msgstr "юни"
2749
2750#: ../glib/gdatetime.c:242
2751msgctxt "full month name"
2752msgid "July"
2753msgstr "юли"
2754
2755#: ../glib/gdatetime.c:244
2756msgctxt "full month name"
2757msgid "August"
2758msgstr "август"
2759
2760#: ../glib/gdatetime.c:246
2761msgctxt "full month name"
2762msgid "September"
2763msgstr "септември"
2764
2765#: ../glib/gdatetime.c:248
2766msgctxt "full month name"
2767msgid "October"
2768msgstr "октомври"
2769
2770#: ../glib/gdatetime.c:250
2771msgctxt "full month name"
2772msgid "November"
2773msgstr "ноември"
2774
2775#: ../glib/gdatetime.c:252
2776msgctxt "full month name"
2777msgid "December"
2778msgstr "декември"
2779
2780#: ../glib/gdatetime.c:267
2781msgctxt "abbreviated month name"
2782msgid "Jan"
2783msgstr "яну"
2784
2785#: ../glib/gdatetime.c:269
2786msgctxt "abbreviated month name"
2787msgid "Feb"
2788msgstr "фев"
2789
2790#: ../glib/gdatetime.c:271
2791msgctxt "abbreviated month name"
2792msgid "Mar"
2793msgstr "мар"
2794
2795#: ../glib/gdatetime.c:273
2796msgctxt "abbreviated month name"
2797msgid "Apr"
2798msgstr "апр"
2799
2800#: ../glib/gdatetime.c:275
2801msgctxt "abbreviated month name"
2802msgid "May"
2803msgstr "май"
2804
2805#: ../glib/gdatetime.c:277
2806msgctxt "abbreviated month name"
2807msgid "Jun"
2808msgstr "юни"
2809
2810#: ../glib/gdatetime.c:279
2811msgctxt "abbreviated month name"
2812msgid "Jul"
2813msgstr "юли"
2814
2815#: ../glib/gdatetime.c:281
2816msgctxt "abbreviated month name"
2817msgid "Aug"
2818msgstr "авг"
2819
2820#: ../glib/gdatetime.c:283
2821msgctxt "abbreviated month name"
2822msgid "Sep"
2823msgstr "сеп"
2824
2825#: ../glib/gdatetime.c:285
2826msgctxt "abbreviated month name"
2827msgid "Oct"
2828msgstr "окт"
2829
2830#: ../glib/gdatetime.c:287
2831msgctxt "abbreviated month name"
2832msgid "Nov"
2833msgstr "ное"
2834
2835#: ../glib/gdatetime.c:289
2836msgctxt "abbreviated month name"
2837msgid "Dec"
2838msgstr "дек"
2839
2840#: ../glib/gdatetime.c:304
2841msgctxt "full weekday name"
2842msgid "Monday"
2843msgstr "понеделник"
2844
2845#: ../glib/gdatetime.c:306
2846msgctxt "full weekday name"
2847msgid "Tuesday"
2848msgstr "вторник"
2849
2850#: ../glib/gdatetime.c:308
2851msgctxt "full weekday name"
2852msgid "Wednesday"
2853msgstr "сряда"
2854
2855#: ../glib/gdatetime.c:310
2856msgctxt "full weekday name"
2857msgid "Thursday"
2858msgstr "четвъртък"
2859
2860#: ../glib/gdatetime.c:312
2861msgctxt "full weekday name"
2862msgid "Friday"
2863msgstr "петък"
2864
2865#: ../glib/gdatetime.c:314
2866msgctxt "full weekday name"
2867msgid "Saturday"
2868msgstr "събота"
2869
2870#: ../glib/gdatetime.c:316
2871msgctxt "full weekday name"
2872msgid "Sunday"
2873msgstr "неделя"
2874
2875#: ../glib/gdatetime.c:331
2876msgctxt "abbreviated weekday name"
2877msgid "Mon"
2878msgstr "пн"
2879
2880#: ../glib/gdatetime.c:333
2881msgctxt "abbreviated weekday name"
2882msgid "Tue"
2883msgstr "вт"
2884
2885#: ../glib/gdatetime.c:335
2886msgctxt "abbreviated weekday name"
2887msgid "Wed"
2888msgstr "ср"
2889
2890#: ../glib/gdatetime.c:337
2891msgctxt "abbreviated weekday name"
2892msgid "Thu"
2893msgstr "чт"
2894
2895#: ../glib/gdatetime.c:339
2896msgctxt "abbreviated weekday name"
2897msgid "Fri"
2898msgstr "пт"
2899
2900#: ../glib/gdatetime.c:341
2901msgctxt "abbreviated weekday name"
2902msgid "Sat"
2903msgstr "сб"
2904
2905#: ../glib/gdatetime.c:343
2906msgctxt "abbreviated weekday name"
2907msgid "Sun"
2908msgstr "нд"
2909
2910#: ../glib/gdir.c:121 ../glib/gdir.c:144
2911#, c-format
2912msgid "Error opening directory '%s': %s"
2913msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
2914
2915#: ../glib/gfileutils.c:675 ../glib/gfileutils.c:763
2916#, c-format
2917msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
2918msgstr "Неуспешно заделяне на %lu байта за четене на файла „%s“"
2919
2920#: ../glib/gfileutils.c:690
2921#, c-format
2922msgid "Error reading file '%s': %s"
2923msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
2924
2925#: ../glib/gfileutils.c:704
2926#, c-format
2927msgid "File \"%s\" is too large"
2928msgstr "Файлът „%s“ е прекалено голям"
2929
2930#: ../glib/gfileutils.c:787
2931#, c-format
2932msgid "Failed to read from file '%s': %s"
2933msgstr "Неуспешно четене от файл „%s“: %s"
2934
2935#: ../glib/gfileutils.c:838 ../glib/gfileutils.c:925
2936#, c-format
2937msgid "Failed to open file '%s': %s"
2938msgstr "Неуспешно отваряне на файл „%s“: %s"
2939
2940#: ../glib/gfileutils.c:855
2941#, c-format
2942msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
2943msgstr ""
2944"Неуспех при получаване на атрибутите на файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
2945"fstat(): %s"
2946
2947#: ../glib/gfileutils.c:889
2948#, c-format
2949msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
2950msgstr ""
2951"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
2952
2953#: ../glib/gfileutils.c:997
2954#, c-format
2955msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
2956msgstr ""
2957"Неуспех при преименуване на файл „%s“ на „%s“: неуспешно изпълнение на "
2958"g_rename(): %s"
2959
2960#: ../glib/gfileutils.c:1039 ../glib/gfileutils.c:1584
2961#, c-format
2962msgid "Failed to create file '%s': %s"
2963msgstr "Неуспешно създаване на файл „%s“: %s"
2964
2965#: ../glib/gfileutils.c:1053
2966#, c-format
2967msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
2968msgstr ""
2969"Неуспешно отваряне на файл „%s“ за писане: неуспешно изпълнение на fdopen(): "
2970"%s"
2971
2972#: ../glib/gfileutils.c:1078
2973#, c-format
2974msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
2975msgstr "Неуспешен запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
2976
2977#: ../glib/gfileutils.c:1097
2978#, c-format
2979msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
2980msgstr "Неуспешен запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fflush(): %s"
2981
2982#: ../glib/gfileutils.c:1141
2983#, c-format
2984msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
2985msgstr "Неуспешен запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fsync(): %s"
2986
2987#: ../glib/gfileutils.c:1165
2988#, c-format
2989msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
2990msgstr "Неуспешно затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
2991
2992#: ../glib/gfileutils.c:1287
2993#, c-format
2994msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
2995msgstr ""
2996"Неуспешно изтриване на съществуващия файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
2997"g_unlink(): %s"
2998
2999#: ../glib/gfileutils.c:1547
3000#, c-format
3001msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
3002msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
3003
3004#: ../glib/gfileutils.c:1560
3005#, c-format
3006msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
3007msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
3008
3009#: ../glib/gfileutils.c:2088
3010#, c-format
3011msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
3012msgstr "Неуспешно четене на символната връзка „%s“: %s"
3013
3014#: ../glib/gfileutils.c:2109
3015msgid "Symbolic links not supported"
3016msgstr "Символни връзки не се поддържат"
3017
3018#: ../glib/giochannel.c:1415
3019#, c-format
3020msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
3021msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
3022
3023#: ../glib/giochannel.c:1760
3024msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
3025msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
3026
3027#: ../glib/giochannel.c:1807 ../glib/giochannel.c:2064
3028#: ../glib/giochannel.c:2151
3029msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
3030msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
3031
3032#: ../glib/giochannel.c:1888 ../glib/giochannel.c:1965
3033msgid "Channel terminates in a partial character"
3034msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
3035
3036#: ../glib/giochannel.c:1951
3037msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
3038msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
3039
3040#: ../glib/gkeyfile.c:730
3041msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
3042msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
3043
3044#: ../glib/gkeyfile.c:765
3045msgid "Not a regular file"
3046msgstr "Не е обикновен файл"
3047
3048#: ../glib/gkeyfile.c:1167
3049#, c-format
3050msgid ""
3051"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
3052msgstr ""
3053"Ключовият файл съдържа реда „%s“, който не е нито двойка ключ-стойност, нито "
3054"група, нито коментар"
3055
3056#: ../glib/gkeyfile.c:1227
3057#, c-format
3058msgid "Invalid group name: %s"
3059msgstr "Неправилно име на група: %s"
3060
3061#: ../glib/gkeyfile.c:1249
3062msgid "Key file does not start with a group"
3063msgstr "Ключовият файл не започва с група"
3064
3065#: ../glib/gkeyfile.c:1275
3066#, c-format
3067msgid "Invalid key name: %s"
3068msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
3069
3070#: ../glib/gkeyfile.c:1302
3071#, c-format
3072msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
3073msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
3074
3075#: ../glib/gkeyfile.c:1548 ../glib/gkeyfile.c:1710 ../glib/gkeyfile.c:3088
3076#: ../glib/gkeyfile.c:3154 ../glib/gkeyfile.c:3283 ../glib/gkeyfile.c:3416
3077#: ../glib/gkeyfile.c:3558 ../glib/gkeyfile.c:3796 ../glib/gkeyfile.c:3865
3078#, c-format
3079msgid "Key file does not have group '%s'"
3080msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
3081
3082#: ../glib/gkeyfile.c:1722
3083#, c-format
3084msgid "Key file does not have key '%s'"
3085msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
3086
3087#: ../glib/gkeyfile.c:1829 ../glib/gkeyfile.c:1945
3088#, c-format
3089msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
3090msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
3091
3092#: ../glib/gkeyfile.c:1849 ../glib/gkeyfile.c:1965 ../glib/gkeyfile.c:2334
3093#, c-format
3094msgid ""
3095"Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
3096msgstr ""
3097"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
3098"анализирана."
3099
3100#: ../glib/gkeyfile.c:2551 ../glib/gkeyfile.c:2917
3101#, c-format
3102msgid ""
3103"Key file contains key '%s' in group '%s' which has a value that cannot be "
3104"interpreted."
3105msgstr ""
3106"Ключовият файл съдържа ключа „%s“ в групата „%s“, чиято стойност не може да "
3107"бъде анализирана."
3108
3109#: ../glib/gkeyfile.c:2629 ../glib/gkeyfile.c:2705
3110#, c-format
3111msgid "Key '%s' in group '%s' has value '%s' where %s was expected"
3112msgstr "Ключът „%s“ в групата „%s“ има стойност „%s“, а се очакваше „%s“."
3113
3114#: ../glib/gkeyfile.c:3103 ../glib/gkeyfile.c:3298 ../glib/gkeyfile.c:3876
3115#, c-format
3116msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
3117msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
3118
3119#: ../glib/gkeyfile.c:4110
3120msgid "Key file contains escape character at end of line"
3121msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
3122
3123#: ../glib/gkeyfile.c:4132
3124#, c-format
3125msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
3126msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност — „%s“"
3127
3128#: ../glib/gkeyfile.c:4274
3129#, c-format
3130msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
3131msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
3132
3133#: ../glib/gkeyfile.c:4288
3134#, c-format
3135msgid "Integer value '%s' out of range"
3136msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
3137
3138#: ../glib/gkeyfile.c:4321
3139#, c-format
3140msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
3141msgstr ""
3142"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
3143
3144#: ../glib/gkeyfile.c:4345
3145#, c-format
3146msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
3147msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
3148
3149#: ../glib/gmappedfile.c:128
3150#, c-format
3151msgid "Failed to get attributes of file '%s%s%s%s': fstat() failed: %s"
3152msgstr ""
3153"Неуспешно получаване на атрибутите на файла „%s%s%s%s“: неуспешно изпълнение "
3154"на fstat(): %s"
3155
3156#: ../glib/gmappedfile.c:194
3157#, c-format
3158msgid "Failed to map %s%s%s%s: mmap() failed: %s"
3159msgstr ""
3160"Неуспешно отваряне на файл в паметта „%s%s%s%s“: неуспешно изпълнение на mmap"
3161"(): %s"
3162
3163#: ../glib/gmappedfile.c:260
3164#, c-format
3165msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
3166msgstr "Неуспешно отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
3167
3168#: ../glib/gmarkup.c:356 ../glib/gmarkup.c:397
3169#, c-format
3170msgid "Error on line %d char %d: "
3171msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: "
3172
3173#: ../glib/gmarkup.c:419 ../glib/gmarkup.c:502
3174#, c-format
3175msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
3176msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — „%s“ е грешен"
3177
3178#: ../glib/gmarkup.c:430
3179#, c-format
3180msgid "'%s' is not a valid name "
3181msgstr "„%s“ е неправилно име "
3182
3183#: ../glib/gmarkup.c:446
3184#, c-format
3185msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
3186msgstr "„%s“ е неправилно име „%c“"
3187
3188#: ../glib/gmarkup.c:555
3189#, c-format
3190msgid "Error on line %d: %s"
3191msgstr "Грешка на ред %d: %s"
3192
3193#: ../glib/gmarkup.c:639
3194#, c-format
3195msgid ""
3196"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
3197"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
3198msgstr ""
3199"Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на знак "
3200"(напр. &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
3201
3202#: ../glib/gmarkup.c:651
3203msgid ""
3204"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
3205"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
3206"as &amp;"
3207msgstr ""
3208"Указателят на знак не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали амперсанд, "
3209"без той да е начало на заместваща последователност. Представете амперсанда "
3210"чрез „&amp;“"
3211
3212#: ../glib/gmarkup.c:677
3213#, c-format
3214msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
3215msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
3216
3217#: ../glib/gmarkup.c:715
3218msgid ""
3219"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
3220msgstr ""
3221"Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
3222"последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
3223
3224#: ../glib/gmarkup.c:723
3225#, c-format
3226msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
3227msgstr "Името на заместващата последователност „%-.*s“ е неизвестно"
3228
3229#: ../glib/gmarkup.c:728
3230msgid ""
3231"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
3232"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
3233msgstr ""
3234"Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
3235"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
3236"амперсанда чрез „&amp;“"
3237
3238#: ../glib/gmarkup.c:1076
3239msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
3240msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
3241
3242#: ../glib/gmarkup.c:1116
3243#, c-format
3244msgid ""
3245"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
3246"element name"
3247msgstr ""
3248"„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
3249
3250#: ../glib/gmarkup.c:1184
3251#, c-format
3252msgid ""
3253"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag "
3254"'%s'"
3255msgstr ""
3256"Неподходящ знак „%s“, очаква се етикетът на празния елемент „%s“ да завърши "
3257"с „>“"
3258
3259#: ../glib/gmarkup.c:1268
3260#, c-format
3261msgid ""
3262"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
3263msgstr ""
3264"Неподходящ знак „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент "
3265"„%s“"
3266
3267#: ../glib/gmarkup.c:1309
3268#, c-format
3269msgid ""
3270"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
3271"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
3272"character in an attribute name"
3273msgstr ""
3274"Неподходящ знак „%s“, очаква се или отварящият етикет на елемента „%s“ да "
3275"завърши със знак „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
3276"вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
3277
3278#: ../glib/gmarkup.c:1353
3279#, c-format
3280msgid ""
3281"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
3282"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
3283msgstr ""
3284"Неподходящ знак „%s“, очаква се знакът „\"“ след знака за равенство, когато "
3285"се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
3286
3287#: ../glib/gmarkup.c:1486
3288#, c-format
3289msgid ""
3290"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
3291"begin an element name"
3292msgstr ""
3293"„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
3294
3295#: ../glib/gmarkup.c:1522
3296#, c-format
3297msgid ""
3298"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
3299"allowed character is '>'"
3300msgstr ""
3301"„%s“ е неправилен знак при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
3302"Позволен е знакът „>“"
3303
3304#: ../glib/gmarkup.c:1533
3305#, c-format
3306msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
3307msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
3308
3309#: ../glib/gmarkup.c:1542
3310#, c-format
3311msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
3312msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
3313
3314#: ../glib/gmarkup.c:1710
3315msgid "Document was empty or contained only whitespace"
3316msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
3317
3318#: ../glib/gmarkup.c:1724
3319msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
3320msgstr ""
3321"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба — „<“"
3322
3323#: ../glib/gmarkup.c:1732 ../glib/gmarkup.c:1777
3324#, c-format
3325msgid ""
3326"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
3327"element opened"
3328msgstr ""
3329"Документът завършва неочаквано — има отворени елементи. Последно отворен е "
3330"„%s“"
3331
3332#: ../glib/gmarkup.c:1740
3333#, c-format
3334msgid ""
3335"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
3336"the tag <%s/>"
3337msgstr ""
3338"Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
3339"етикета <%s/>"
3340
3341#: ../glib/gmarkup.c:1746
3342msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
3343msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
3344
3345#: ../glib/gmarkup.c:1752
3346msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
3347msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
3348
3349#: ../glib/gmarkup.c:1757
3350msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
3351msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
3352
3353#: ../glib/gmarkup.c:1763
3354msgid ""
3355"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
3356"name; no attribute value"
3357msgstr ""
3358"Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
3359"атрибута. Атрибутът няма стойност"
3360
3361#: ../glib/gmarkup.c:1770
3362msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
3363msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
3364
3365#: ../glib/gmarkup.c:1786
3366#, c-format
3367msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
3368msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
3369
3370#: ../glib/gmarkup.c:1792
3371msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
3372msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
3373
3374#: ../glib/goption.c:759
3375msgid "Usage:"
3376msgstr "Употреба:"
3377
3378#: ../glib/goption.c:759
3379msgid "[OPTION...]"
3380msgstr "[ОПЦИЯ…]"
3381
3382#: ../glib/goption.c:865
3383msgid "Help Options:"
3384msgstr "Настройки на помощта:"
3385
3386#: ../glib/goption.c:866
3387msgid "Show help options"
3388msgstr "Показване на настройките на помощта"
3389
3390#: ../glib/goption.c:872
3391msgid "Show all help options"
3392msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
3393
3394#: ../glib/goption.c:934
3395msgid "Application Options:"
3396msgstr "Настройки на приложението:"
3397
3398#: ../glib/goption.c:996 ../glib/goption.c:1066
3399#, c-format
3400msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
3401msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
3402
3403#: ../glib/goption.c:1006 ../glib/goption.c:1074
3404#, c-format
3405msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
3406msgstr ""
3407"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
3408
3409#: ../glib/goption.c:1031
3410#, c-format
3411msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
3412msgstr ""
3413"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
3414
3415#: ../glib/goption.c:1039
3416#, c-format
3417msgid "Double value '%s' for %s out of range"
3418msgstr ""
3419"Стойността с повишена точност — double „%s“ за %s е извън интервала на "
3420"допустимите стойности"
3421
3422#: ../glib/goption.c:1302 ../glib/goption.c:1381
3423#, c-format
3424msgid "Error parsing option %s"
3425msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
3426
3427#: ../glib/goption.c:1412 ../glib/goption.c:1525
3428#, c-format
3429msgid "Missing argument for %s"
3430msgstr "Липсва аргумент за %s"
3431
3432#: ../glib/goption.c:1956
3433#, c-format
3434msgid "Unknown option %s"
3435msgstr "Непозната опция %s"
3436
3437#: ../glib/gregex.c:190
3438msgid "corrupted object"
3439msgstr "повреден обект"
3440
3441#: ../glib/gregex.c:192
3442msgid "internal error or corrupted object"
3443msgstr "вътрешна грешка или повреден обект"
3444
3445#: ../glib/gregex.c:194
3446msgid "out of memory"
3447msgstr "недостатъчно памет"
3448
3449#: ../glib/gregex.c:199
3450msgid "backtracking limit reached"
3451msgstr "достигната е границата на обратното връщане"
3452
3453#: ../glib/gregex.c:211 ../glib/gregex.c:219
3454msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
3455msgstr ""
3456"шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
3457
3458#: ../glib/gregex.c:221
3459msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
3460msgstr ""
3461"обратните указатели не се поддържат като условие при частично съвпадение"
3462
3463#: ../glib/gregex.c:230
3464msgid "recursion limit reached"
3465msgstr "прекалено дълбока рекурсия"
3466
3467#: ../glib/gregex.c:232
3468msgid "workspace limit for empty substrings reached"
3469msgstr "границата на работното пространство за празни поднизове е достигната"
3470
3471#: ../glib/gregex.c:234
3472msgid "invalid combination of newline flags"
3473msgstr "неправилна комбинация от флагове за нов ред"
3474
3475#: ../glib/gregex.c:236
3476msgid "bad offset"
3477msgstr "неправилно отместване"
3478
3479#: ../glib/gregex.c:238
3480msgid "short utf8"
3481msgstr "прекалено къс utf8"
3482
3483#: ../glib/gregex.c:242
3484msgid "unknown error"
3485msgstr "непозната грешка"
3486
3487#: ../glib/gregex.c:262
3488msgid "\\ at end of pattern"
3489msgstr "„\\“ в края на шаблон"
3490
3491#: ../glib/gregex.c:265
3492msgid "\\c at end of pattern"
3493msgstr "„\\c“ в края на шаблон"
3494
3495#: ../glib/gregex.c:268
3496msgid "unrecognized character follows \\"
3497msgstr "след „\\“ следва непознат знак"
3498
3499#: ../glib/gregex.c:275
3500msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
3501msgstr ""
3502"тук не са позволени екранирания за промяна на регистъра („\\l“, „\\L“, "
3503"„\\u“, „\\U“)"
3504
3505#: ../glib/gregex.c:278
3506msgid "numbers out of order in {} quantifier"
3507msgstr "числата не са в правилен ред в определението за брой с „{}“"
3508
3509#: ../glib/gregex.c:281
3510msgid "number too big in {} quantifier"
3511msgstr "прекалено голямо число в определението за брой с „{}“"
3512
3513#: ../glib/gregex.c:284
3514msgid "missing terminating ] for character class"
3515msgstr "липсва завършващ знак „]“ за клас от знаци"
3516
3517#: ../glib/gregex.c:287
3518msgid "invalid escape sequence in character class"
3519msgstr "грешна екранираща последователност в класа от знаци"
3520
3521#: ../glib/gregex.c:290
3522msgid "range out of order in character class"
3523msgstr "знаците са в неправилен ред в класа от знаци"
3524
3525#: ../glib/gregex.c:293
3526msgid "nothing to repeat"
3527msgstr "няма какво да се повтори"
3528
3529#: ../glib/gregex.c:296
3530msgid "unrecognized character after (?"
3531msgstr "непознат знак след „(?“"
3532
3533#: ../glib/gregex.c:300
3534msgid "unrecognized character after (?<"
3535msgstr "непознат знак след „(?<“"
3536
3537#: ../glib/gregex.c:304
3538msgid "unrecognized character after (?P"
3539msgstr "непознат знак след „(?P“"
3540
3541#: ../glib/gregex.c:307
3542msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
3543msgstr "именованите класове от POSIX се поддържат само в клас"
3544
3545#: ../glib/gregex.c:310
3546msgid "missing terminating )"
3547msgstr "липсва завършваща „)“"
3548
3549#: ../glib/gregex.c:314
3550msgid ") without opening ("
3551msgstr "„)“ без отваряща „(“"
3552
3553#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
3554#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
3555#.
3556#: ../glib/gregex.c:321
3557msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
3558msgstr "„(?R“ или „(?[+-]цифри“ трябва да се следват от „)“"
3559
3560#: ../glib/gregex.c:324
3561msgid "reference to non-existent subpattern"
3562msgstr "указател към несъществуващ подшаблон"
3563
3564#: ../glib/gregex.c:327
3565msgid "missing ) after comment"
3566msgstr "липсва „)“ след коментар"
3567
3568#: ../glib/gregex.c:330
3569msgid "regular expression too large"
3570msgstr "регулярният израз е прекалено голям"
3571
3572#: ../glib/gregex.c:333
3573msgid "failed to get memory"
3574msgstr "неуспешно получаване на памет"
3575
3576#: ../glib/gregex.c:336
3577msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
3578msgstr "предположението за преглед назад не е с постоянна дължина"
3579
3580#: ../glib/gregex.c:339
3581msgid "malformed number or name after (?("
3582msgstr "неправилен номер или име след „(?(“"
3583
3584#: ../glib/gregex.c:342
3585msgid "conditional group contains more than two branches"
3586msgstr "условната група съдържа повече от две разклонения"
3587
3588#: ../glib/gregex.c:345
3589msgid "assertion expected after (?("
3590msgstr "очаква се предположение след „(?(“"
3591
3592#: ../glib/gregex.c:348
3593msgid "unknown POSIX class name"
3594msgstr "непознато име на клас по POSIX"
3595
3596#: ../glib/gregex.c:351
3597msgid "POSIX collating elements are not supported"
3598msgstr "не се поддържат елементи на POSIX за подредба"
3599
3600#: ../glib/gregex.c:354
3601msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
3602msgstr "знаковата стойност в последователността „\\x{…}“ е прекалено голяма"
3603
3604#: ../glib/gregex.c:357
3605msgid "invalid condition (?(0)"
3606msgstr "неправилно условие „(?(0)“"
3607
3608#: ../glib/gregex.c:360
3609msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
3610msgstr "предположението за преглед назад не може да съдържа „\\C“"
3611
3612#: ../glib/gregex.c:363
3613msgid "recursive call could loop indefinitely"
3614msgstr "рекурсивно извикване може да доведе до безкраен цикъл"
3615
3616#: ../glib/gregex.c:366
3617msgid "missing terminator in subpattern name"
3618msgstr "липсва краен знак в име на подшаблон"
3619
3620#: ../glib/gregex.c:369
3621msgid "two named subpatterns have the same name"
3622msgstr "два именовани подшаблона са с еднакво име"
3623
3624#: ../glib/gregex.c:372
3625msgid "malformed \\P or \\p sequence"
3626msgstr "неправилни последователности „\\P“ или „\\p“"
3627
3628#: ../glib/gregex.c:375
3629msgid "unknown property name after \\P or \\p"
3630msgstr "непознато име на свойство след „\\P“ или „\\p“"
3631
3632#: ../glib/gregex.c:378
3633msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
3634msgstr "името на подшаблон е прекалено дълго (максимално е 32 знака)"
3635
3636#: ../glib/gregex.c:381
3637msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
3638msgstr "прекалено много именовани подшаблони (максимумът е 10 000)"
3639
3640#: ../glib/gregex.c:384
3641msgid "octal value is greater than \\377"
3642msgstr "осмичната стойност е по-голяма от „\\377“"
3643
3644#: ../glib/gregex.c:387
3645msgid "DEFINE group contains more than one branch"
3646msgstr "групата DEFINE съдържа повече от едно разклонение"
3647
3648#: ../glib/gregex.c:390
3649msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
3650msgstr "не можете да повторите група DEFINE"
3651
3652#: ../glib/gregex.c:393
3653msgid "inconsistent NEWLINE options"
3654msgstr "несъвместими опции за нов ред"
3655
3656#: ../glib/gregex.c:396
3657msgid ""
3658"\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
3659msgstr ""
3660"„\\g“ не е последвано от име във фигурни скоби или число различно от „0“ "
3661"евентуално във фигурни скоби"
3662
3663#: ../glib/gregex.c:401
3664msgid "unexpected repeat"
3665msgstr "неочаквано повторение"
3666
3667#: ../glib/gregex.c:405
3668msgid "code overflow"
3669msgstr "препълване на кода"
3670
3671#: ../glib/gregex.c:409
3672msgid "overran compiling workspace"
3673msgstr "надхвърлено е работното пространство за компилация"
3674
3675#: ../glib/gregex.c:413
3676msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
3677msgstr "не е открит указан предварително проверен подшаблон"
3678
3679#: ../glib/gregex.c:631 ../glib/gregex.c:1753
3680#, c-format
3681msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
3682msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз — %1$s"
3683
3684#: ../glib/gregex.c:1206
3685msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
3686msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на UTF-8"
3687
3688#: ../glib/gregex.c:1215
3689msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
3690msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на настройки в UTF-8"
3691
3692#: ../glib/gregex.c:1271
3693#, c-format
3694msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
3695msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз %s, знак %d: %s"
3696
3697#: ../glib/gregex.c:1307
3698#, c-format
3699msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
3700msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
3701
3702#: ../glib/gregex.c:2182
3703msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
3704msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
3705
3706#: ../glib/gregex.c:2198
3707msgid "hexadecimal digit expected"
3708msgstr "очаква се шестнайсетично число"
3709
3710#: ../glib/gregex.c:2238
3711msgid "missing '<' in symbolic reference"
3712msgstr "в символния указател липсва „<“"
3713
3714#: ../glib/gregex.c:2247
3715msgid "unfinished symbolic reference"
3716msgstr "незавършен символен указател"
3717
3718#: ../glib/gregex.c:2254
3719msgid "zero-length symbolic reference"
3720msgstr "символен указател с нулева дължина"
3721
3722#: ../glib/gregex.c:2265
3723msgid "digit expected"
3724msgstr "очаква се цифра"
3725
3726#: ../glib/gregex.c:2283
3727msgid "illegal symbolic reference"
3728msgstr "неправилен символен указател"
3729
3730#: ../glib/gregex.c:2345
3731msgid "stray final '\\'"
3732msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
3733
3734#: ../glib/gregex.c:2349
3735msgid "unknown escape sequence"
3736msgstr "непозната екранираща последователност"
3737
3738#: ../glib/gregex.c:2359
3739#, c-format
3740msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
3741msgstr "Грешка при анализа на текста за замяна „%s“, знак %lu: %s"
3742
3743#: ../glib/gshell.c:91
3744msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
3745msgstr "Цитиран текст не започва със знака „\"“"
3746
3747#: ../glib/gshell.c:181
3748msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
3749msgstr ""
3750"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран за обвивката"
3751
3752#: ../glib/gshell.c:559
3753#, c-format
3754msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
3755msgstr "Текстът свърши веднага след знака „\\“. (Текстът е „%s“)"
3756
3757#: ../glib/gshell.c:566
3758#, c-format
3759msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
3760msgstr ""
3761"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
3762
3763#: ../glib/gshell.c:578
3764msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
3765msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
3766
3767#: ../glib/gspawn.c:208
3768#, c-format
3769msgid "Failed to read data from child process (%s)"
3770msgstr "Неуспешно четене на данни от дъщерен процес (%s)"
3771
3772#: ../glib/gspawn.c:348
3773#, c-format
3774msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
3775msgstr ""
3776"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
3777
3778#: ../glib/gspawn.c:433
3779#, c-format
3780msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
3781msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
3782
3783#: ../glib/gspawn.c:1174 ../glib/gspawn-win32.c:338 ../glib/gspawn-win32.c:346
3784#, c-format
3785msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
3786msgstr "Неуспешно четене от дъщерен канал (%s)"
3787
3788#: ../glib/gspawn.c:1241
3789#, c-format
3790msgid "Failed to fork (%s)"
3791msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
3792
3793#: ../glib/gspawn.c:1387 ../glib/gspawn-win32.c:369
3794#, c-format
3795msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
3796msgstr "Неуспешна промяна към папка „%s“ (%s)"
3797
3798#: ../glib/gspawn.c:1397
3799#, c-format
3800msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
3801msgstr "Неуспешно изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
3802
3803#: ../glib/gspawn.c:1407
3804#, c-format
3805msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
3806msgstr "Неуспешно пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
3807
3808#: ../glib/gspawn.c:1416
3809#, c-format
3810msgid "Failed to fork child process (%s)"
3811msgstr "Неуспешно разклоняване на дъщерен процес (%s)"
3812
3813#: ../glib/gspawn.c:1424
3814#, c-format
3815msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
3816msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
3817
3818#: ../glib/gspawn.c:1448
3819#, c-format
3820msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
3821msgstr ""
3822"Неуспешно четене на достатъчно данни от канала на дъщерен процес (с "
3823"идентификатор %s)"
3824
3825#: ../glib/gspawn.c:1521 ../glib/gspawn-win32.c:299
3826#, c-format
3827msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
3828msgstr "Неуспешно създаване на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
3829
3830#: ../glib/gspawn-win32.c:282
3831msgid "Failed to read data from child process"
3832msgstr "Неуспешно четене на данни от дъщерен процес"
3833
3834#: ../glib/gspawn-win32.c:375 ../glib/gspawn-win32.c:494
3835#, c-format
3836msgid "Failed to execute child process (%s)"
3837msgstr "Неуспешно изпълнение на дъщерен процес (%s)"
3838
3839#: ../glib/gspawn-win32.c:444
3840#, c-format
3841msgid "Invalid program name: %s"
3842msgstr "Неправилно име на програма: %s"
3843
3844#: ../glib/gspawn-win32.c:454 ../glib/gspawn-win32.c:722
3845#: ../glib/gspawn-win32.c:1278
3846#, c-format
3847msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
3848msgstr "Неправилен низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
3849
3850#: ../glib/gspawn-win32.c:465 ../glib/gspawn-win32.c:737
3851#: ../glib/gspawn-win32.c:1311
3852#, c-format
3853msgid "Invalid string in environment: %s"
3854msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
3855
3856#: ../glib/gspawn-win32.c:718 ../glib/gspawn-win32.c:1259
3857#, c-format
3858msgid "Invalid working directory: %s"
3859msgstr "Неправилна работна папка: %s"
3860
3861#: ../glib/gspawn-win32.c:783
3862#, c-format
3863msgid "Failed to execute helper program (%s)"
3864msgstr "Неуспешно изпълнение на програмата за помощта (%s)"
3865
3866#: ../glib/gspawn-win32.c:997
3867msgid ""
3868"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
3869"process"
3870msgstr ""
3871"Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от дъщерен "
3872"процес"
3873
3874#: ../glib/gutf8.c:915
3875msgid "Character out of range for UTF-8"
3876msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
3877
3878#: ../glib/gutf8.c:1015 ../glib/gutf8.c:1024 ../glib/gutf8.c:1154
3879#: ../glib/gutf8.c:1163 ../glib/gutf8.c:1302 ../glib/gutf8.c:1398
3880msgid "Invalid sequence in conversion input"
3881msgstr "Неправилна последователност на входа"
3882
3883#: ../glib/gutf8.c:1313 ../glib/gutf8.c:1409
3884msgid "Character out of range for UTF-16"
3885msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
3886
3887#: ../glib/gutils.c:2166 ../glib/gutils.c:2193 ../glib/gutils.c:2297
3888#, c-format
3889msgid "%u byte"
3890msgid_plural "%u bytes"
3891msgstr[0] "%u B"
3892msgstr[1] "%u B"
3893
3894#: ../glib/gutils.c:2172
3895#, c-format
3896msgid "%.1f KiB"
3897msgstr "%.1f KiB"
3898
3899#: ../glib/gutils.c:2174
3900#, c-format
3901msgid "%.1f MiB"
3902msgstr "%.1f MiB"
3903
3904#: ../glib/gutils.c:2177
3905#, c-format
3906msgid "%.1f GiB"
3907msgstr "%.1f GiB"
3908
3909#: ../glib/gutils.c:2180
3910#, c-format
3911msgid "%.1f TiB"
3912msgstr "%.1f TiB"
3913
3914#: ../glib/gutils.c:2183
3915#, c-format
3916msgid "%.1f PiB"
3917msgstr "%.1f PiB"
3918
3919#: ../glib/gutils.c:2186
3920#, c-format
3921msgid "%.1f EiB"
3922msgstr "%.1f EiB"
3923
3924#: ../glib/gutils.c:2199
3925#, c-format
3926msgid "%.1f kB"
3927msgstr "%.1f kb"
3928
3929#: ../glib/gutils.c:2202 ../glib/gutils.c:2310
3930#, c-format
3931msgid "%.1f MB"
3932msgstr "%.1f MB"
3933
3934#: ../glib/gutils.c:2205 ../glib/gutils.c:2315
3935#, c-format
3936msgid "%.1f GB"
3937msgstr "%.1f GB"
3938
3939#: ../glib/gutils.c:2207 ../glib/gutils.c:2320
3940#, c-format
3941msgid "%.1f TB"
3942msgstr "%.1f TB"
3943
3944#: ../glib/gutils.c:2210 ../glib/gutils.c:2325
3945#, c-format
3946msgid "%.1f PB"
3947msgstr "%.1f PB"
3948
3949#: ../glib/gutils.c:2213 ../glib/gutils.c:2330
3950#, c-format
3951msgid "%.1f EB"
3952msgstr "%.1f EB"
3953
3954#. Translators: the %s in "%s bytes" will always be replaced by a number.
3955#: ../glib/gutils.c:2250
3956#, c-format
3957msgid "%s byte"
3958msgid_plural "%s bytes"
3959msgstr[0] "%s байт"
3960msgstr[1] "%s байта"
3961
3962#: ../glib/gutils.c:2305
3963#, c-format
3964msgid "%.1f KB"
3965msgstr "%.1f KB"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.