source: gnome/master/gedit.master.bg.po @ 2814

Last change on this file since 2814 was 2814, checked in by Александър Шопов, 9 years ago

gedit.master.bg.po: подаден в master

File size: 140.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
4# Copyright (C) 2012, 2013 Free Software Foundation, Inc.
5# This file is distributed under the same license as the gedit package.
6# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
7# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
8# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com> 2004, 2005, 2007.
9# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013.
10# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
11# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010, 2011.
12#
13msgid ""
14msgstr ""
15"Project-Id-Version: gedit master\n"
16"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17"POT-Creation-Date: 2013-01-12 07:30+0200\n"
18"PO-Revision-Date: 2013-01-12 07:30+0200\n"
19"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
20"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
21"Language: bg\n"
22"MIME-Version: 1.0\n"
23"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
26
27#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
28msgid "gedit"
29msgstr "gedit"
30
31#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:791
32msgid "Text Editor"
33msgstr "Текстов редактор"
34
35#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
36msgid "Edit text files"
37msgstr "Редактиране на текстови файлове"
38
39#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
40msgid "gedit Text Editor"
41msgstr "Текстов редактор (gedit)"
42
43#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:5
44msgid "Text;"
45msgstr "текст;редактор;Text;"
46
47#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:6
48msgid "Open a New Window"
49msgstr "Отваряне на нов прозорец"
50
51#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:7
52msgid "Open a New Document"
53msgstr "Отваряне на нов документ"
54
55#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:1
56msgid "Use Default Font"
57msgstr "Използване на стандартния шрифт"
58
59#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:2
60msgid ""
61"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
62"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
63"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
64"font."
65msgstr ""
66"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
67"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
68"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
69
70#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:3
71msgid "Editor Font"
72msgstr "Шрифт на редактора"
73
74#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:4
75msgid ""
76"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
77"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
78msgstr ""
79"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
80"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
81
82#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:5
83msgid "Style Scheme"
84msgstr "Стилови схеми"
85
86#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:6
87msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
88msgstr ""
89"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
90"оцветяване на текста."
91
92#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:7
93msgid "Create Backup Copies"
94msgstr "Създаване на резервни копия"
95
96#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:8
97msgid ""
98"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
99"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
100msgstr ""
101"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
102"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
103
104#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:9
105msgid "Autosave"
106msgstr "Автоматично запазване"
107
108#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:10
109msgid ""
110"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
111"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
112"option."
113msgstr ""
114"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
115"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
116
117#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:11
118msgid "Autosave Interval"
119msgstr "Интервал за автоматично запазване"
120
121#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:12
122msgid ""
123"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
124"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
125msgstr ""
126"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
127"Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
128
129#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:13
130msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
131msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
132
133#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:14
134msgid ""
135"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
136"\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
137msgstr ""
138"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
139"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
140"нататък"
141
142#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:15
143msgid "Maximum Number of Undo Actions"
144msgstr "Максимален брой връщания назад"
145
146#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
147msgid ""
148"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
149"\"-1\" for unlimited number of actions."
150msgstr ""
151"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
152"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
153
154#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
155msgid "Line Wrapping Mode"
156msgstr "Режим с пренасяне"
157
158#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:18
159msgid ""
160"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
161"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
162"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
163"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
164msgstr ""
165"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
166"Използвайте „none“ за режим без пренос, „word“ за пренос на границите на "
167"думи и „char“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са "
168"зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, "
169"както ги виждате тук."
170
171#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:19
172msgid "Tab Size"
173msgstr "Размер на табулатора"
174
175#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:20
176msgid ""
177"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
178"characters."
179msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
180
181#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:21
182msgid "Insert spaces"
183msgstr "Вмъкване на интервали"
184
185#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
186msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
187msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
188
189#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
190msgid "Automatic indent"
191msgstr "Автоматичен отстъп"
192
193#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
194msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
195msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
196
197#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
198msgid "Display Line Numbers"
199msgstr "Показване на номера на редовете"
200
201#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
202msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
203msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
204
205#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
206msgid "Highlight Current Line"
207msgstr "Оцветяване на текущия ред"
208
209#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
210msgid "Whether gedit should highlight the current line."
211msgstr "Дали gedit да оцветява текущия ред."
212
213#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:29
214msgid "Highlight Matching Brackets"
215msgstr "Оцветяване на съответстващите скоби"
216
217#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:30
218msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
219msgstr "Дали gedit да оцветява съответстващите скоби."
220
221#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:31
222msgid "Display Right Margin"
223msgstr "Показване на дясна граница"
224
225#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:32
226msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
227msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
228
229#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:33
230msgid "Right Margin Position"
231msgstr "Позиция на дясната граница"
232
233#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
234msgid "Specifies the position of the right margin."
235msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
236
237#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
238msgid "Smart Home End"
239msgstr "Умни „Home“ и „End“"
240
241#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
242msgid ""
243"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
244"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
245"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
246"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
247"pressed, \"before\" to move to the start/end of the text before moving to "
248"the start/end of the line and \"always\" to always move to the start/end of "
249"the text instead of the start/end of the line."
250msgstr ""
251"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“. "
252"„DISABLED“ (изключване) означава курсорът винаги да се придвижва в началото/"
253"края на реда, „AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след "
254"отиването в началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/"
255"края на текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) "
256"винаги да се придвижва в началото/края на текста, а не на реда."
257
258#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
259msgid "Restore Previous Cursor Position"
260msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
261
262#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
263msgid ""
264"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
265"loaded."
266msgstr ""
267"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
268"файл."
269
270#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
271msgid "Enable Syntax Highlighting"
272msgstr "Включване на оцветяването на синтаксиса"
273
274#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
275msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
276msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
277
278#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:41
279msgid "Enable Search Highlighting"
280msgstr "Включване на оцветяването при търсене"
281
282#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:42
283msgid ""
284"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
285msgstr "Дали gedit да отбелязва оцветено всички съвпадения на търсения текст."
286
287#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
288msgid "Ensure Trailing Newline"
289msgstr "Нов ред в края"
290
291#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
292msgid ""
293"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
294msgstr "Дали gedit да слага нов ред в края, ако такъв липсва."
295
296#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
297msgid "Toolbar is Visible"
298msgstr "Лентата с инструменти е видима"
299
300#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
301msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
302msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
303
304#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
305msgid "Notebook Show Tabs Mode"
306msgstr "Показване на подпрозорци в режим за преносими компютри"
307
308#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
309msgid ""
310"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
311"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
312"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
313"make sure they appear exactly as mentioned here."
314msgstr ""
315"Указване кога да се показват подпрозорците за преносими компютри. "
316"Използвайте „never“, за да не се показват, „always“ за постоянно показван и "
317"„auto“ за показване,  само когато има повече от един подпрозорец. Имайте "
318"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
319"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
320
321#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
322msgid "Status Bar is Visible"
323msgstr "Лентата на състоянието е видима"
324
325#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
326msgid ""
327"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
328msgstr ""
329"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
330"видима."
331
332#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
333msgid "Side panel is Visible"
334msgstr "Страничният панел е видим "
335
336#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
337msgid ""
338"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
339msgstr ""
340"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
341
342#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
343msgid "Maximum Recent Files"
344msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
345
346#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
347msgid ""
348"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
349"in the \"Recent Files\" submenu."
350msgstr ""
351"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
352"подменюто „Последни файлове“."
353
354#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
355msgid "Print Syntax Highlighting"
356msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
357
358#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
359msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
360msgstr ""
361"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
362
363#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
364msgid "Print Header"
365msgstr "Печатане на горен колонтитул"
366
367#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
368msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
369msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
370
371#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
372msgid "Printing Line Wrapping Mode"
373msgstr "Режим с пренасяне при печат"
374
375#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
376msgid ""
377"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
378"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
379"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
380"make sure they appear exactly as mentioned here."
381msgstr ""
382"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте „none“ за "
383"режим без пренос, „word“ за пренос на границите на думи и „char“ за пренос "
384"при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
385"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
386
387#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
388msgid "Print Line Numbers"
389msgstr "Печатане на номера на редове"
390
391#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
392msgid ""
393"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
394"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
395"lines."
396msgstr ""
397"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
398"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
399
400#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
401msgid "Body Font for Printing"
402msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
403
404#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
405msgid ""
406"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
407msgstr ""
408"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
409
410#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
411msgid "Header Font for Printing"
412msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
413
414#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
415msgid ""
416"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
417"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
418msgstr ""
419"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
420"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
421
422#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
423msgid "Line Number Font for Printing"
424msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
425
426#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
427msgid ""
428"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
429"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
430msgstr ""
431"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
432"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
433
434#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
435#. for automatic detection of the file encoding. You may want to customize it adding
436#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
437#. for the Chinese translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
438#. (covering English and most Western European languages) if you think people
439#. in you country will rarely use it.
440#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
441#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
442#. Only recognized encodings are used.
443#. See http://git.gnome.org/browse/gedit/tree/gedit/gedit-encodings.c#n152 for
444#. a list of supported encodings
445#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:80
446msgid "['UTF-8', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
447msgstr "['UTF-8', 'CURRENT', 'WINDOWS-1251', 'KOI8R' ,'ISO-8859-5', 'UTF-16']"
448
449#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:81
450msgid "Automatically Detected Encodings"
451msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
452
453#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:82
454msgid ""
455"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
456"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
457"recognized encodings are used."
458msgstr ""
459"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
460"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
461"Използват се само познати кодирания на знаци."
462
463#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Encoding
464#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
465#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:85
466msgid "['ISO-8859-15']"
467msgstr "['UTF-8', 'WINDOWS-1251', 'KOI8R' ,'ISO-8859-5', 'UTF-16']"
468
469#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:86
470msgid "Encodings shown in menu"
471msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
472
473#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:87
474msgid ""
475"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
476"selector. Only recognized encodings are used."
477msgstr ""
478"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
479"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
480"кодирания на знаци."
481
482#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:88
483msgid "Active plugins"
484msgstr "Включени приставки"
485
486#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:89
487msgid ""
488"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
489"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
490msgstr ""
491"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
492"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
493"на дадена приставка."
494
495#: ../gedit/gedit-app.c:115
496msgid "Show the application's help"
497msgstr "Извеждане на помощта на приложението"
498
499#: ../gedit/gedit-app.c:121
500msgid "Show the application's version"
501msgstr "Извеждане на версията приложението"
502
503#: ../gedit/gedit-app.c:127
504msgid "Display list of possible values for the encoding option"
505msgstr ""
506"Показване на възможните стойности\n"
507"                                    за кодирането"
508
509#: ../gedit/gedit-app.c:135
510msgid ""
511"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
512"command line"
513msgstr ""
514"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
515"                                    използвано при отварянето на файлове "
516"чрез\n"
517"                                    командния ред"
518
519#: ../gedit/gedit-app.c:136
520msgid "ENCODING"
521msgstr "КОДИРАНЕ"
522
523#: ../gedit/gedit-app.c:143
524msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
525msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
526
527#: ../gedit/gedit-app.c:151
528msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
529msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
530
531#: ../gedit/gedit-app.c:159
532msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
533msgstr "Геометрия на прозореца за X Window (ВИСОЧИНАxШИРОЧИНА+X+Y)"
534
535#: ../gedit/gedit-app.c:160
536msgid "GEOMETRY"
537msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
538
539#: ../gedit/gedit-app.c:167
540msgid "Open files and block process until files are closed"
541msgstr ""
542"Отваряне на файловете и заключване на програмата, докато файловете не се "
543"затворят"
544
545#: ../gedit/gedit-app.c:175
546msgid "Run gedit in standalone mode"
547msgstr "Изпълнение в самостоятелен режим"
548
549#: ../gedit/gedit-app.c:184
550msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
551msgstr "[ФАЙЛ…] [+РЕД[:КОЛОНА]]"
552
553#: ../gedit/gedit-app.c:283
554msgid "There was an error displaying the help."
555msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
556
557#: ../gedit/gedit-app.c:708
558msgid "- Edit text files"
559msgstr "— редактиране на текстови файлове"
560
561#: ../gedit/gedit-app.c:817 ../gedit/gedit-app.c:906
562#, c-format
563msgid ""
564"%s\n"
565"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
566msgstr ""
567"%s\n"
568"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
569
570#: ../gedit/gedit-app.c:838
571#, c-format
572msgid "%s: invalid encoding."
573msgstr "%s: неправилно кодиране на знаците."
574
575#: ../gedit/gedit-app-osx.c:260
576msgid "About gedit"
577msgstr "Относно gedit"
578
579#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:151
580msgid "Question"
581msgstr "Въпрос"
582
583#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:324
584msgid "Close _without Saving"
585msgstr "_Без запазване"
586
587#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:372
588#, c-format
589msgid ""
590"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
591msgid_plural ""
592"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
593"lost."
594msgstr[0] ""
595"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
596"загубени безвъзвратно."
597msgstr[1] ""
598"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
599"загубени безвъзвратно."
600
601#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:381
602msgid ""
603"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
604msgstr ""
605"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
606"загубени безвъзвратно."
607
608#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:387
609#, c-format
610msgid ""
611"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
612"permanently lost."
613msgid_plural ""
614"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
615"permanently lost."
616msgstr[0] ""
617"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
618"бъдат загубени безвъзвратно."
619msgstr[1] ""
620"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
621"бъдат загубени безвъзвратно."
622
623#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:397
624#, c-format
625msgid ""
626"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
627msgid_plural ""
628"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
629"lost."
630msgstr[0] ""
631"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
632"загубени безвъзвратно."
633msgstr[1] ""
634"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
635"загубени безвъзвратно."
636
637#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:412
638msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
639msgstr ""
640"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
641"безвъзвратно."
642
643#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:418
644#, c-format
645msgid ""
646"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
647"permanently lost."
648msgid_plural ""
649"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
650"permanently lost."
651msgstr[0] ""
652"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
653"загубени безвъзвратно."
654msgstr[1] ""
655"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
656"загубени безвъзвратно."
657
658#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:433
659#, c-format
660msgid ""
661"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
662msgid_plural ""
663"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
664msgstr[0] ""
665"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
666"безвъзвратно."
667msgstr[1] ""
668"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
669"загубени безвъзвратно."
670
671#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:479
672#, c-format
673msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
674msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
675
676#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:484
677#, c-format
678msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
679msgstr ""
680"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
681
682#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:498
683#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:713
684msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
685msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
686
687#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:664
688#, c-format
689msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
690msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
691msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
692msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
693
694#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:672
695#, c-format
696msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
697msgid_plural ""
698"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
699msgstr[0] ""
700"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
701msgstr[1] ""
702"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
703"затварянето?"
704
705#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:691
706msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
707msgstr "Документи с _незапазени промени:"
708
709#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:693
710msgid "S_elect the documents you want to save:"
711msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
712
713#: ../gedit/gedit-close-confirmation-dialog.c:717
714msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
715msgstr ""
716"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
717"безвъзвратно."
718
719#: ../gedit/gedit-commands-file.c:268
720#, c-format
721msgid "Loading file '%s'…"
722msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
723
724#: ../gedit/gedit-commands-file.c:277
725#, c-format
726msgid "Loading %d file…"
727msgid_plural "Loading %d files…"
728msgstr[0] "Зарежда се %d файл…"
729msgstr[1] "Зареждат се %d файла…"
730
731#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
732#: ../gedit/gedit-commands-file.c:442
733msgid "Open Files"
734msgstr "Отваряне на файлове"
735
736#: ../gedit/gedit-commands-file.c:553
737#, c-format
738msgid "The file \"%s\" is read-only."
739msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
740
741#: ../gedit/gedit-commands-file.c:558
742msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
743msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
744
745#: ../gedit/gedit-commands-file.c:566 ../gedit/gedit-replace-dialog.c:283
746msgid "_Replace"
747msgstr "_Замяна"
748
749#: ../gedit/gedit-commands-file.c:608
750msgid "Save the file using compression?"
751msgstr "Запазване с компресия?"
752
753#: ../gedit/gedit-commands-file.c:609
754#, c-format
755msgid ""
756"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
757"using compression."
758msgstr ""
759"Файлът „%s“ е бил запазен като обикновен текст, но сега ще бъде запазен с "
760"компресия."
761
762#: ../gedit/gedit-commands-file.c:611
763msgid "_Save Using Compression"
764msgstr "_С компресия"
765
766#: ../gedit/gedit-commands-file.c:615
767msgid "Save the file as plain text?"
768msgstr "Запазване като обикновен текст?"
769
770#: ../gedit/gedit-commands-file.c:616
771#, c-format
772msgid ""
773"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
774"as plain text."
775msgstr ""
776"Файлът „%s“ е бил запазен с компресия, а сега ще бъде запазен като обикновен "
777"текст."
778
779#: ../gedit/gedit-commands-file.c:618
780msgid "_Save As Plain Text"
781msgstr "_Обикновен текст"
782
783#: ../gedit/gedit-commands-file.c:738 ../gedit/gedit-commands-file.c:955
784#, c-format
785msgid "Saving file '%s'…"
786msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
787
788#: ../gedit/gedit-commands-file.c:842
789msgid "Save As"
790msgstr "Запазване като"
791
792#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1168
793#, c-format
794msgid "Reverting the document '%s'…"
795msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
796
797#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1213
798#, c-format
799msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
800msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
801
802#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1222
803#, c-format
804msgid ""
805"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
806msgid_plural ""
807"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
808"lost."
809msgstr[0] ""
810"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
811"безвъзвратно."
812msgstr[1] ""
813"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
814"безвъзвратно."
815
816#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1231
817msgid ""
818"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
819msgstr ""
820"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
821"безвъзвратно."
822
823#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1237
824#, c-format
825msgid ""
826"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
827"permanently lost."
828msgid_plural ""
829"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
830"permanently lost."
831msgstr[0] ""
832"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
833"загубени безвъзвратно."
834msgstr[1] ""
835"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
836"загубени безвъзвратно."
837
838#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1247
839#, c-format
840msgid ""
841"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
842msgid_plural ""
843"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
844"lost."
845msgstr[0] ""
846"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
847"безвъзвратно."
848msgstr[1] ""
849"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
850"безвъзвратно."
851
852#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1262
853msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
854msgstr ""
855"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
856"безвъзвратно."
857
858#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1268
859#, c-format
860msgid ""
861"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
862"permanently lost."
863msgid_plural ""
864"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
865"permanently lost."
866msgstr[0] ""
867"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
868"загубени безвъзвратно."
869msgstr[1] ""
870"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
871"загубени безвъзвратно."
872
873#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1283
874#, c-format
875msgid ""
876"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
877msgid_plural ""
878"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
879msgstr[0] ""
880"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
881"безвъзвратно."
882msgstr[1] ""
883"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
884"безвъзвратно."
885
886#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1309
887msgid "_Revert"
888msgstr "_Възстановяване"
889
890#: ../gedit/gedit-commands-help.c:88
891msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
892msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
893
894#: ../gedit/gedit-commands-help.c:113
895msgid "translator-credits"
896msgstr ""
897"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
898"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
899"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
900"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
901"Красимир Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
902"\n"
903"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
904"Научете повече за нас на <a href=\"http://gnome.cult.bg\">http://gnome.cult."
905"bg</a>\n"
906"Докладвайте за грешки на <a href=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">http://gnome."
907"cult.bg/bugs</a>"
908
909#: ../gedit/gedit-commands-search.c:112
910#, c-format
911msgid "Found and replaced %d occurrence"
912msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
913msgstr[0] "Намерено и заменено %d съвпадение."
914msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
915
916#: ../gedit/gedit-commands-search.c:121
917msgid "Found and replaced one occurrence"
918msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
919
920#. Translators: %s is replaced by the text
921#. entered by the user in the search box
922#: ../gedit/gedit-commands-search.c:144
923#, c-format
924msgid "\"%s\" not found"
925msgstr "Низът „%s“ не е открит"
926
927#: ../gedit/gedit-document.c:1223 ../gedit/gedit-document.c:1249
928#, c-format
929msgid "Unsaved Document %d"
930msgstr "Незапазен документ %d"
931
932#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:123 ../gedit/gedit-documents-panel.c:137
933#: ../gedit/gedit-window.c:2380 ../gedit/gedit-window.c:2387
934msgid "Read-Only"
935msgstr "(само за четене)"
936
937#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1146 ../gedit/gedit-window.c:3825
938msgid "Documents"
939msgstr "Документи"
940
941#: ../gedit/gedit-encodings.c:142 ../gedit/gedit-encodings.c:184
942#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
943#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
944#: ../gedit/gedit-encodings.c:194 ../gedit/gedit-encodings.c:196
945msgid "Unicode"
946msgstr "Уникод"
947
948#: ../gedit/gedit-encodings.c:155 ../gedit/gedit-encodings.c:179
949#: ../gedit/gedit-encodings.c:229 ../gedit/gedit-encodings.c:272
950msgid "Western"
951msgstr "Западно"
952
953#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:231
954#: ../gedit/gedit-encodings.c:268
955msgid "Central European"
956msgstr "Централно европейско"
957
958#: ../gedit/gedit-encodings.c:159
959msgid "South European"
960msgstr "Южно европейско"
961
962#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:175
963#: ../gedit/gedit-encodings.c:282
964msgid "Baltic"
965msgstr "Балтийско"
966
967#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:233
968#: ../gedit/gedit-encodings.c:246 ../gedit/gedit-encodings.c:250
969#: ../gedit/gedit-encodings.c:252 ../gedit/gedit-encodings.c:270
970msgid "Cyrillic"
971msgstr "Кирилица"
972
973#: ../gedit/gedit-encodings.c:165 ../gedit/gedit-encodings.c:239
974#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
975msgid "Arabic"
976msgstr "Арабско"
977
978#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:274
979msgid "Greek"
980msgstr "Гръцко"
981
982#: ../gedit/gedit-encodings.c:169
983msgid "Hebrew Visual"
984msgstr "Иврит видим"
985
986#: ../gedit/gedit-encodings.c:171 ../gedit/gedit-encodings.c:235
987#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
988msgid "Turkish"
989msgstr "Турско"
990
991#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
992msgid "Nordic"
993msgstr "Скандинавско"
994
995#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
996msgid "Celtic"
997msgstr "Келтско"
998
999#: ../gedit/gedit-encodings.c:181
1000msgid "Romanian"
1001msgstr "Румънско"
1002
1003#: ../gedit/gedit-encodings.c:199
1004msgid "Armenian"
1005msgstr "Арменско"
1006
1007#: ../gedit/gedit-encodings.c:201 ../gedit/gedit-encodings.c:203
1008#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1009msgid "Chinese Traditional"
1010msgstr "Китайско — традиционно"
1011
1012#: ../gedit/gedit-encodings.c:205
1013msgid "Cyrillic/Russian"
1014msgstr "Кирилица/Руска"
1015
1016#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:210
1017#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:242
1018#: ../gedit/gedit-encodings.c:257
1019msgid "Japanese"
1020msgstr "Японско"
1021
1022#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1023#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:263
1024msgid "Korean"
1025msgstr "Корейско"
1026
1027#: ../gedit/gedit-encodings.c:220 ../gedit/gedit-encodings.c:222
1028#: ../gedit/gedit-encodings.c:224
1029msgid "Chinese Simplified"
1030msgstr "Китайско — опростено"
1031
1032#: ../gedit/gedit-encodings.c:226
1033msgid "Georgian"
1034msgstr "Грузинско"
1035
1036#: ../gedit/gedit-encodings.c:237 ../gedit/gedit-encodings.c:278
1037msgid "Hebrew"
1038msgstr "Иврит"
1039
1040#: ../gedit/gedit-encodings.c:254
1041msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1042msgstr "Кирилица/Украинска"
1043
1044#: ../gedit/gedit-encodings.c:259 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1045#: ../gedit/gedit-encodings.c:284
1046msgid "Vietnamese"
1047msgstr "Виетнамско"
1048
1049#: ../gedit/gedit-encodings.c:261
1050msgid "Thai"
1051msgstr "Тайско"
1052
1053#: ../gedit/gedit-encodings.c:435
1054msgid "Unknown"
1055msgstr "Неизвестно"
1056
1057#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:301
1058msgid "Automatically Detected"
1059msgstr "Автоматично открито"
1060
1061#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:320
1062#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:336
1063#, c-format
1064msgid "Current Locale (%s)"
1065msgstr "Текущ локал (%s)"
1066
1067#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:388
1068msgid "Add or Remove..."
1069msgstr "Добавяне или премахване…"
1070
1071#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:345
1072msgid "Character Encodings"
1073msgstr "Кодиране на знаците"
1074
1075#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:395 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:456
1076msgid "_Description"
1077msgstr "_Описание"
1078
1079#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:404 ../gedit/gedit-encodings-dialog.c:465
1080msgid "_Encoding"
1081msgstr "_Кодиране"
1082
1083#. ex:set ts=8 noet:
1084#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
1085msgid "Character encodings"
1086msgstr "Кодиране на знаците"
1087
1088#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
1089msgid "A_vailable encodings:"
1090msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
1091
1092#: ../gedit/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
1093msgid "E_ncodings shown in menu:"
1094msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
1095
1096#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
1097#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:909
1098msgid "All Files"
1099msgstr "Всички файлове"
1100
1101#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
1102msgid "All Text Files"
1103msgstr "Всички текстови файлове"
1104
1105#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:95
1106msgid "C_haracter Encoding:"
1107msgstr "Кодиране на з_наците:"
1108
1109#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:154
1110msgid "L_ine Ending:"
1111msgstr "Край на _ред:"
1112
1113#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:173
1114msgid "Unix/Linux"
1115msgstr "Юникс/Линукс"
1116
1117#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:179
1118msgid "Mac OS Classic"
1119msgstr "Класически Мак ОС"
1120
1121#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:185
1122msgid "Windows"
1123msgstr "Уиндоус"
1124
1125#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:182
1126#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:497
1127msgid "_Retry"
1128msgstr "_Опитване отново"
1129
1130#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:203
1131#, c-format
1132msgid "Could not find the file %s."
1133msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
1134
1135#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:205
1136#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:248
1137#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:255
1138msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1139msgstr ""
1140"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1141
1142#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1143#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:224
1144#, c-format
1145msgid "gedit cannot handle %s locations."
1146msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
1147
1148#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:230
1149msgid "gedit cannot handle this location."
1150msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
1151
1152#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:238
1153msgid "The location of the file cannot be mounted."
1154msgstr "Местоположението на файла не може да се монтира."
1155
1156#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:242
1157msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
1158msgstr ""
1159"Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е "
1160"монтирано."
1161
1162#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:246
1163#, c-format
1164msgid "%s is a directory."
1165msgstr "„%s“ е папка."
1166
1167#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:253
1168#, c-format
1169msgid "%s is not a valid location."
1170msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1171
1172#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:289
1173#, c-format
1174msgid ""
1175"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
1176"correct and try again."
1177msgstr ""
1178"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1179"опитайте отново."
1180
1181#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:304
1182#, c-format
1183msgid ""
1184"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
1185"try again."
1186msgstr ""
1187"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1188"опитайте отново."
1189
1190#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:312
1191#, c-format
1192msgid "%s is not a regular file."
1193msgstr "%s не е редовен файл."
1194
1195#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:317
1196msgid "Connection timed out. Please try again."
1197msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
1198
1199#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:340
1200msgid "The file is too big."
1201msgstr "Файлът е прекалено голям."
1202
1203#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:381
1204#, c-format
1205msgid "Unexpected error: %s"
1206msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1207
1208#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:417
1209msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
1210msgstr "gedit не намира файла. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1211
1212#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:427
1213#, c-format
1214msgid "Could not revert the file %s."
1215msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
1216
1217#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:454
1218msgid "Ch_aracter Encoding:"
1219msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1220
1221#. Translators: the access key chosen for this string should be
1222#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1223#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:506
1224#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:782
1225msgid "Edit Any_way"
1226msgstr "_Редактиране въпреки това"
1227
1228#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:608
1229msgid ""
1230"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
1231"found within this limit."
1232msgstr ""
1233"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
1234"файлът не бе открит."
1235
1236#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:612
1237msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1238msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1239
1240#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:618
1241msgid "gedit has not been able to detect the character encoding."
1242msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
1243
1244#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:620
1245#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:642
1246msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1247msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
1248
1249#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:621
1250msgid "Select a character encoding from the menu and try again."
1251msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1252
1253#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:627
1254#, c-format
1255msgid "There was a problem opening the file %s."
1256msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“."
1257
1258#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:629
1259msgid ""
1260"The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
1261"this file you could corrupt this document."
1262msgstr ""
1263"Файлът, който отворихте, съдържа неправилни знаци. Ако продължите и го "
1264"редактирате, можете да го повредите."
1265
1266#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:632
1267msgid "You can also choose another character encoding and try again."
1268msgstr "Изберете друго кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1269
1270#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:639
1271#, c-format
1272msgid "Could not open the file %s using the %s character encoding."
1273msgstr ""
1274"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците "
1275"%s."
1276
1277#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:643
1278#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:717
1279msgid "Select a different character encoding from the menu and try again."
1280msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1281
1282#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:653
1283#, c-format
1284msgid "Could not open the file %s."
1285msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
1286
1287#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:712
1288#, c-format
1289msgid "Could not save the file %s using the %s character encoding."
1290msgstr ""
1291"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците "
1292"%s."
1293
1294#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:715
1295msgid ""
1296"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1297"the specified character encoding."
1298msgstr ""
1299"Документът съдържа един или повече знаци, които не могат да бъдат записани "
1300"чрез определеното кодиране на знаците."
1301
1302#. Translators: the access key chosen for this string should be
1303#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1304#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:787
1305msgid "D_on't Edit"
1306msgstr "_Отказване на редактирането"
1307
1308#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:801
1309#, c-format
1310msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1311msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
1312
1313#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:815
1314msgid ""
1315"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
1316"edit it anyway?"
1317msgstr ""
1318"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1319"да го редактирате?"
1320
1321#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:873
1322#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:971
1323#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1260
1324msgid "S_ave Anyway"
1325msgstr "_Запазване въпреки това"
1326
1327#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:877
1328#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:975
1329#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1264
1330msgid "D_on't Save"
1331msgstr "_Отказване на запазването"
1332
1333#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1334#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1335#. * not accurate (since last load/save)
1336#.
1337#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:895
1338#, c-format
1339msgid "The file %s has been modified since reading it."
1340msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1341
1342#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:910
1343msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1344msgstr ""
1345"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1346"се запази ли въпреки това?"
1347
1348#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:998
1349#, c-format
1350msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1351msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1352
1353#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1003
1354#, c-format
1355msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1356msgstr ""
1357"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1358
1359#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1020
1360msgid ""
1361"gedit could not back up the old copy of the file before saving the new one. "
1362"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1363"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1364msgstr ""
1365"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1366"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1367"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1368"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1369
1370#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1371#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1080
1372#, c-format
1373msgid ""
1374"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
1375"the location correctly and try again."
1376msgstr ""
1377"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1378"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1379
1380#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1088
1381msgid ""
1382"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
1383"the location correctly and try again."
1384msgstr ""
1385"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1386"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1387
1388#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1097
1389#, c-format
1390msgid ""
1391"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
1392"correctly and try again."
1393msgstr ""
1394"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1395"правилно и опитайте отново."
1396
1397#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1104
1398msgid ""
1399"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
1400"that you typed the location correctly and try again."
1401msgstr ""
1402"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1403"правилно местоположението и опитайте отново."
1404
1405#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1110
1406msgid ""
1407"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
1408"and try again."
1409msgstr ""
1410"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1411"опитайте отново."
1412
1413#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1115
1414msgid ""
1415"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
1416"typed the location correctly and try again."
1417msgstr ""
1418"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1419"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1420
1421#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1121
1422msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
1423msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1424
1425#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1126
1426msgid ""
1427"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1428"the file names. Please use a shorter name."
1429msgstr ""
1430"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1431"файловете. Използвайте по-кратко име."
1432
1433#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1133
1434msgid ""
1435"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1436"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not "
1437"have this limitation."
1438msgstr ""
1439"Дискът, на който записвате, има ограничение за размера на файловете. "
1440"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1441
1442#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1149
1443#, c-format
1444msgid "Could not save the file %s."
1445msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази."
1446
1447#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1448#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1449#. * not accurate (since last load/save)
1450#.
1451#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1194
1452#, c-format
1453msgid "The file %s changed on disk."
1454msgstr "Файлът %s се промени на диска."
1455
1456#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1199
1457msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
1458msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
1459
1460#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1201
1461msgid "Do you want to reload the file?"
1462msgstr "Искате ли да презаредите файла."
1463
1464#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1206
1465msgid "_Reload"
1466msgstr "П_резареждане"
1467
1468#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1278
1469#, c-format
1470msgid "Some invalid chars have been detected while saving %s"
1471msgstr "При запазването на „%s“ бяха открити някои невалидни знаци"
1472
1473#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1294
1474msgid ""
1475"If you continue saving this file you can corrupt the document.  Save anyway?"
1476msgstr ""
1477"Ако продължите със запазването на този файл, документът може да се повреди. "
1478"Искате ли да продължите?"
1479
1480#. ex:set ts=8 noet:
1481#: ../gedit/gedit-menu.ui.h:1
1482msgid "_New Window"
1483msgstr "_Нов прозорец"
1484
1485#: ../gedit/gedit-menu.ui.h:2
1486msgid "_Preferences"
1487msgstr "_Настройки"
1488
1489#: ../gedit/gedit-menu.ui.h:3 ../gedit/gedit-ui.h:49
1490msgid "_Help"
1491msgstr "Помо_щ"
1492
1493#: ../gedit/gedit-menu.ui.h:4
1494msgid "_About"
1495msgstr "_Относно"
1496
1497#: ../gedit/gedit-menu.ui.h:5
1498msgid "_Quit"
1499msgstr "_Спиране на програмата"
1500
1501#. Keep in sync with the respective GtkActions
1502#: ../gedit/gedit-notebook-popup-menu.c:172 ../gedit/gedit-ui.h:140
1503msgid "_Move to New Window"
1504msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
1505
1506#: ../gedit/gedit-notebook-popup-menu.c:190 ../gedit/gedit-ui.h:78
1507msgid "Save _As..."
1508msgstr "Запазване _като…"
1509
1510#: ../gedit/gedit-notebook-popup-menu.c:203 ../gedit/gedit-ui.h:84
1511msgid "_Print..."
1512msgstr "_Печат…"
1513
1514#: ../gedit/gedit-open-tool-button.c:85 ../gedit/gedit-ui.h:55
1515msgid "Open a file"
1516msgstr "Отваряне на файл"
1517
1518#: ../gedit/gedit-open-tool-button.c:87
1519msgid "Open a recently used file"
1520msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
1521
1522#: ../gedit/gedit-panel.c:409 ../gedit/gedit-panel.c:587
1523msgid "Empty"
1524msgstr "Празен"
1525
1526#: ../gedit/gedit-panel.c:475
1527msgid "Hide panel"
1528msgstr "Скриване на панел"
1529
1530#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:423
1531msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
1532msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт да използва редакторът"
1533
1534#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:438
1535#, c-format
1536msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
1537msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
1538
1539#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:676
1540#, c-format
1541msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
1542msgstr ""
1543"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
1544"g_mkdir_with_parents(): %s"
1545
1546#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:860
1547msgid "The selected color scheme cannot be installed."
1548msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
1549
1550#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:887
1551msgid "Add Scheme"
1552msgstr "Добавяне на схема"
1553
1554#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:894
1555msgid "A_dd Scheme"
1556msgstr "_Добавяне на схема"
1557
1558#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:902
1559msgid "Color Scheme Files"
1560msgstr "Файлове на цветова схема"
1561
1562#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:954
1563#, c-format
1564msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
1565msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
1566
1567#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.c:1177
1568msgid "gedit Preferences"
1569msgstr "Настройки на gedit"
1570
1571#. ex:set ts=8 noet:
1572#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
1573msgid "Preferences"
1574msgstr "Предпочитани настройки"
1575
1576#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-view.c:552
1577msgid "_Display line numbers"
1578msgstr "Показване на _номера на редовете"
1579
1580#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
1581msgid "Display right _margin at column:"
1582msgstr "Показване на _дясна граница при колона:"
1583
1584#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
1585#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
1586msgid "Text Wrapping"
1587msgstr "Режим с пренасяне"
1588
1589#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
1590#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
1591msgid "Enable text _wrapping"
1592msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
1593
1594#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
1595#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
1596msgid "Do not _split words over two lines"
1597msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
1598
1599#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
1600msgid "Highlighting"
1601msgstr "Оцветяване"
1602
1603#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
1604msgid "Highlight current _line"
1605msgstr "Оцветяване на _текущия ред"
1606
1607#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
1608msgid "Highlight matching _brackets"
1609msgstr "Оцветяване на съответства_щите скоби"
1610
1611#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
1612msgid "View"
1613msgstr "Изглед"
1614
1615#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
1616msgid "Tab Stops"
1617msgstr "Табулатори"
1618
1619#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
1620msgid "_Tab width:"
1621msgstr "_Широчина на табулатора:"
1622
1623#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
1624msgid "Insert _spaces instead of tabs"
1625msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
1626
1627#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
1628msgid "_Enable automatic indentation"
1629msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
1630
1631#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
1632msgid "File Saving"
1633msgstr "Запазване на файлове"
1634
1635#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
1636msgid "Create a _backup copy of files before saving"
1637msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
1638
1639#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
1640msgid "_Autosave files every"
1641msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
1642
1643#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
1644msgid "_minutes"
1645msgstr "_минути"
1646
1647#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
1648msgid "Editor"
1649msgstr "Редактор"
1650
1651#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
1652#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:3
1653#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:7
1654msgid "Font"
1655msgstr "Шрифт"
1656
1657#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
1658msgid "Editor _font: "
1659msgstr "_Шрифт на редактора:"
1660
1661#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
1662msgid "Pick the editor font"
1663msgstr "Избор на шрифт за редактора"
1664
1665#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
1666msgid "Color Scheme"
1667msgstr "Цветова схема"
1668
1669#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
1670msgid "Install scheme"
1671msgstr "Инсталиране на схема"
1672
1673#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
1674msgid "Install Scheme"
1675msgstr "Инсталиране на схема"
1676
1677#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
1678msgid "Uninstall scheme"
1679msgstr "Деинсталиране на схема"
1680
1681#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:27
1682msgid "Uninstall Scheme"
1683msgstr "Деинсталиране на схема"
1684
1685#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
1686msgid "Font & Colors"
1687msgstr "Шрифт и цветове"
1688
1689#: ../gedit/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
1690msgid "Plugins"
1691msgstr "Приставки"
1692
1693#: ../gedit/gedit-print-job.c:572
1694#, c-format
1695msgid "File: %s"
1696msgstr "Файл: %s"
1697
1698#: ../gedit/gedit-print-job.c:581
1699msgid "Page %N of %Q"
1700msgstr "Страница %N от %Q"
1701
1702#: ../gedit/gedit-print-job.c:843
1703msgid "Preparing..."
1704msgstr "Подготовка…"
1705
1706#. ex:set ts=8 noet:
1707#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
1708msgid "Syntax Highlighting"
1709msgstr "Синтактично оцветен текст"
1710
1711#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
1712msgid "Print synta_x highlighting"
1713msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
1714
1715#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:3
1716msgid "Line Numbers"
1717msgstr "Номера на редове"
1718
1719#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
1720msgid "Print line nu_mbers"
1721msgstr "Печатане на _номера на редове"
1722
1723#. 'Number every' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1724#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
1725msgid "_Number every"
1726msgstr "_Номериране на всеки"
1727
1728#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1729#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
1730msgid "lines"
1731msgstr "реда"
1732
1733#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
1734msgid "Page header"
1735msgstr "Колонтитул на страници"
1736
1737#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
1738msgid "Print page _headers"
1739msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
1740
1741#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:14
1742msgid "Fonts"
1743msgstr "Шрифтове"
1744
1745#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
1746msgid "_Body:"
1747msgstr "_Тяло:"
1748
1749#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
1750msgid "_Line numbers:"
1751msgstr "Номера на _редове:"
1752
1753#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:17
1754msgid "He_aders and footers:"
1755msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
1756
1757#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:18
1758msgid "_Restore Default Fonts"
1759msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
1760
1761#: ../gedit/gedit-print-preview.c:562
1762msgid "Show the previous page"
1763msgstr "Показване на предишната страница"
1764
1765#: ../gedit/gedit-print-preview.c:574
1766msgid "Show the next page"
1767msgstr "Показване на следващата страница"
1768
1769#: ../gedit/gedit-print-preview.c:590
1770msgid "Current page (Alt+P)"
1771msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1772
1773#. Translators: the "of" from "1 of 19" in print preview.
1774#: ../gedit/gedit-print-preview.c:613
1775msgid "of"
1776msgstr "от"
1777
1778#: ../gedit/gedit-print-preview.c:621
1779msgid "Page total"
1780msgstr "Общо страници"
1781
1782#: ../gedit/gedit-print-preview.c:622
1783msgid "The total number of pages in the document"
1784msgstr "Общия брой страници в документа"
1785
1786#: ../gedit/gedit-print-preview.c:639
1787msgid "Show multiple pages"
1788msgstr "Показване на множество страници"
1789
1790#: ../gedit/gedit-print-preview.c:652
1791msgid "Zoom 1:1"
1792msgstr "Мащаб 1:1"
1793
1794#: ../gedit/gedit-print-preview.c:661
1795msgid "Zoom to fit the whole page"
1796msgstr "Пасване на цялата страница"
1797
1798#: ../gedit/gedit-print-preview.c:670
1799msgid "Zoom the page in"
1800msgstr "Увеличаване на страницата"
1801
1802#: ../gedit/gedit-print-preview.c:679
1803msgid "Zoom the page out"
1804msgstr "Намаляване на страницата"
1805
1806#: ../gedit/gedit-print-preview.c:691
1807msgid "_Close Preview"
1808msgstr "_Затваряне на мострата"
1809
1810#: ../gedit/gedit-print-preview.c:694
1811msgid "Close print preview"
1812msgstr "Затваряне на мострата"
1813
1814#: ../gedit/gedit-print-preview.c:763
1815#, c-format
1816msgid "Page %d of %d"
1817msgstr "Страница %d от %d"
1818
1819#: ../gedit/gedit-print-preview.c:947
1820msgid "Page Preview"
1821msgstr "Преглед на страница"
1822
1823#: ../gedit/gedit-print-preview.c:948
1824msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1825msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1826
1827#. ex:set ts=8 noet:
1828#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:220 ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:1
1829#: ../gedit/gedit-window.c:1528
1830msgid "Replace"
1831msgstr "Замяна"
1832
1833#: ../gedit/gedit-replace-dialog.c:282
1834msgid "Replace _All"
1835msgstr "Замяна на _всички"
1836
1837#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:2
1838msgid "Replace All"
1839msgstr "Замяна на всички"
1840
1841#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:3
1842msgid "_Search for: "
1843msgstr "_Търсене за: "
1844
1845#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:4
1846msgid "Replace _with: "
1847msgstr "_Замяна с:"
1848
1849#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:5
1850msgid "_Match case"
1851msgstr "Зачитане на главни/_малки"
1852
1853#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:6
1854msgid "Match _entire word only"
1855msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
1856
1857#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:7
1858msgid "Search _backwards"
1859msgstr "Търсене наза_д"
1860
1861#: ../gedit/gedit-replace-dialog.ui.h:8
1862msgid "_Wrap around"
1863msgstr "_След края — от началото"
1864
1865#. Use spaces to leave padding proportional to the font size
1866#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1867msgid "OVR"
1868msgstr "ЗАМ"
1869
1870#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1871msgid "INS"
1872msgstr "ВМК"
1873
1874#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1875#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1876#: ../gedit/gedit-statusbar.c:248
1877#, c-format
1878msgid "  Ln %d, Col %d"
1879msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1880
1881#: ../gedit/gedit-statusbar.c:347
1882#, c-format
1883msgid "There is a tab with errors"
1884msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1885msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1886msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1887
1888#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1889#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1890#: ../gedit/gedit-tab.c:750
1891#, c-format
1892msgid "Reverting %s from %s"
1893msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1894
1895#: ../gedit/gedit-tab.c:757
1896#, c-format
1897msgid "Reverting %s"
1898msgstr "Възстановяване на %s"
1899
1900#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1901#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1902#: ../gedit/gedit-tab.c:773
1903#, c-format
1904msgid "Loading %s from %s"
1905msgstr "Зареждане на %s от %s"
1906
1907#: ../gedit/gedit-tab.c:780
1908#, c-format
1909msgid "Loading %s"
1910msgstr "Зареждане на %s"
1911
1912#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1913#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1914#: ../gedit/gedit-tab.c:861
1915#, c-format
1916msgid "Saving %s to %s"
1917msgstr "Запазване на %s в %s"
1918
1919#: ../gedit/gedit-tab.c:868
1920#, c-format
1921msgid "Saving %s"
1922msgstr "Запазване на %s"
1923
1924#. Read only
1925#: ../gedit/gedit-tab.c:1853
1926msgid "RO"
1927msgstr "Четене"
1928
1929#: ../gedit/gedit-tab.c:1900
1930#, c-format
1931msgid "Error opening file %s"
1932msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
1933
1934#: ../gedit/gedit-tab.c:1905
1935#, c-format
1936msgid "Error reverting file %s"
1937msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
1938
1939#: ../gedit/gedit-tab.c:1910
1940#, c-format
1941msgid "Error saving file %s"
1942msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
1943
1944#: ../gedit/gedit-tab.c:1931
1945msgid "Unicode (UTF-8)"
1946msgstr "Уникод (UTF-8)"
1947
1948#: ../gedit/gedit-tab.c:1938
1949msgid "Name:"
1950msgstr "Име:"
1951
1952#: ../gedit/gedit-tab.c:1939
1953msgid "MIME Type:"
1954msgstr "Вид MIME:"
1955
1956#: ../gedit/gedit-tab.c:1940
1957msgid "Encoding:"
1958msgstr "Кодиране на знаците:"
1959
1960#: ../gedit/gedit-tab-label.c:283
1961msgid "Close document"
1962msgstr "Затваряне на документ"
1963
1964#. Toplevel
1965#: ../gedit/gedit-ui.h:43
1966msgid "_File"
1967msgstr "_Файл"
1968
1969#: ../gedit/gedit-ui.h:44
1970msgid "_Edit"
1971msgstr "_Редактиране"
1972
1973#: ../gedit/gedit-ui.h:45
1974msgid "_View"
1975msgstr "_Изглед"
1976
1977#: ../gedit/gedit-ui.h:46
1978msgid "_Search"
1979msgstr "_Търсене"
1980
1981#: ../gedit/gedit-ui.h:47
1982msgid "_Tools"
1983msgstr "И_нструменти"
1984
1985#: ../gedit/gedit-ui.h:48
1986msgid "_Documents"
1987msgstr "_Документи"
1988
1989#: ../gedit/gedit-ui.h:53
1990msgid "Create a new document"
1991msgstr "Създаване на нов документ"
1992
1993#: ../gedit/gedit-ui.h:54
1994msgid "_Open..."
1995msgstr "_Отваряне…"
1996
1997#. Edit menu
1998#: ../gedit/gedit-ui.h:58
1999msgid "Pr_eferences"
2000msgstr "Н_астройки"
2001
2002#: ../gedit/gedit-ui.h:59
2003msgid "Configure the application"
2004msgstr "Настройки на приложението"
2005
2006#. Help menu
2007#: ../gedit/gedit-ui.h:62
2008msgid "_Contents"
2009msgstr "_Ръководство"
2010
2011#: ../gedit/gedit-ui.h:63
2012msgid "Open the gedit manual"
2013msgstr "Отваряне на ръководството на gedit"
2014
2015#: ../gedit/gedit-ui.h:65
2016msgid "About this application"
2017msgstr "Относно приложението"
2018
2019#: ../gedit/gedit-ui.h:69
2020msgid "Leave fullscreen mode"
2021msgstr "Изход от цял екран"
2022
2023#: ../gedit/gedit-ui.h:77
2024msgid "Save the current file"
2025msgstr "Запазване на текущия файл"
2026
2027#: ../gedit/gedit-ui.h:79
2028msgid "Save the current file with a different name"
2029msgstr "Запазване на текущия файл под ново име"
2030
2031#: ../gedit/gedit-ui.h:81
2032msgid "Revert to a saved version of the file"
2033msgstr "Възстановяване до записана версия на файла"
2034
2035#: ../gedit/gedit-ui.h:82
2036msgid "Print Previe_w"
2037msgstr "П_реглед за печат"
2038
2039#: ../gedit/gedit-ui.h:83
2040msgid "Print preview"
2041msgstr "Преглед за печат"
2042
2043#: ../gedit/gedit-ui.h:85
2044msgid "Print the current page"
2045msgstr "Печат на текущата страница"
2046
2047#: ../gedit/gedit-ui.h:89
2048msgid "Undo the last action"
2049msgstr "Отменяне на последното действие"
2050
2051#: ../gedit/gedit-ui.h:91
2052msgid "Redo the last undone action"
2053msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2054
2055#: ../gedit/gedit-ui.h:93
2056msgid "Cut the selection"
2057msgstr "Изрязване на избраната част"
2058
2059#: ../gedit/gedit-ui.h:95
2060msgid "Copy the selection"
2061msgstr "Копиране на избраната част"
2062
2063#: ../gedit/gedit-ui.h:97
2064msgid "Paste the clipboard"
2065msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2066
2067#: ../gedit/gedit-ui.h:99
2068msgid "Delete the selected text"
2069msgstr "Изтриване на избрания текст"
2070
2071#: ../gedit/gedit-ui.h:100
2072msgid "Select _All"
2073msgstr "Избор на вси_чко"
2074
2075#: ../gedit/gedit-ui.h:101
2076msgid "Select the entire document"
2077msgstr "Избор на целия документ"
2078
2079#. View menu
2080#: ../gedit/gedit-ui.h:104
2081msgid "_Highlight Mode"
2082msgstr "_Режим на оцветяване"
2083
2084#. Search menu
2085#: ../gedit/gedit-ui.h:107
2086msgid "_Find..."
2087msgstr "_Търсене…"
2088
2089#: ../gedit/gedit-ui.h:108
2090msgid "Search for text"
2091msgstr "Търсене за текст"
2092
2093#: ../gedit/gedit-ui.h:109
2094msgid "Find Ne_xt"
2095msgstr "_Следваща поява"
2096
2097#: ../gedit/gedit-ui.h:110
2098msgid "Search forwards for the same text"
2099msgstr "Търсене напред за същия текст"
2100
2101#: ../gedit/gedit-ui.h:111
2102msgid "Find Pre_vious"
2103msgstr "_Предишна поява"
2104
2105#: ../gedit/gedit-ui.h:112
2106msgid "Search backwards for the same text"
2107msgstr "Търсене назад за същия текст"
2108
2109#: ../gedit/gedit-ui.h:114 ../gedit/gedit-ui.h:117
2110msgid "_Replace..."
2111msgstr "_Замяна…"
2112
2113#: ../gedit/gedit-ui.h:115 ../gedit/gedit-ui.h:118
2114msgid "Search for and replace text"
2115msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2116
2117#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2118msgid "_Clear Highlight"
2119msgstr "Из_чистване на оцветяването"
2120
2121#: ../gedit/gedit-ui.h:121
2122msgid "Clear highlighting of search matches"
2123msgstr "Изчистване на оцветяването на съвпадения при търсенето"
2124
2125#: ../gedit/gedit-ui.h:122
2126msgid "Go to _Line..."
2127msgstr "Отиване на _ред…"
2128
2129#: ../gedit/gedit-ui.h:123
2130msgid "Go to a specific line"
2131msgstr "Отиване на конкретен ред"
2132
2133#. Documents menu
2134#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2135msgid "_Save All"
2136msgstr "_Запазване на всички"
2137
2138#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2139msgid "Save all open files"
2140msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2141
2142#: ../gedit/gedit-ui.h:128
2143msgid "_Close All"
2144msgstr "Зат_варяне на всички"
2145
2146#: ../gedit/gedit-ui.h:129
2147msgid "Close all open files"
2148msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2149
2150#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2151msgid "_New Tab Group"
2152msgstr "_Нова група подпрозорци"
2153
2154#: ../gedit/gedit-ui.h:131
2155msgid "Create a new tab group"
2156msgstr "Създаване на нова група подпрозорци"
2157
2158#: ../gedit/gedit-ui.h:132
2159msgid "P_revious Tab Group"
2160msgstr "Предишна _група подпрозорци"
2161
2162#: ../gedit/gedit-ui.h:133
2163msgid "Switch to the previous tab group"
2164msgstr "Показване на предишната група подпрозорци"
2165
2166#: ../gedit/gedit-ui.h:134
2167msgid "Nex_t Tab Group"
2168msgstr "_Следваща група подпрозорци"
2169
2170#: ../gedit/gedit-ui.h:135
2171msgid "Switch to the next tab group"
2172msgstr "Показване на следващата група подпрозорци"
2173
2174#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2175msgid "_Previous Document"
2176msgstr "_Предишен документ"
2177
2178#: ../gedit/gedit-ui.h:137
2179msgid "Activate previous document"
2180msgstr "Отваряне на предишен документ"
2181
2182#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2183msgid "N_ext Document"
2184msgstr "С_ледващ документ"
2185
2186#: ../gedit/gedit-ui.h:139
2187msgid "Activate next document"
2188msgstr "Отваряне на следващ документ"
2189
2190#: ../gedit/gedit-ui.h:141
2191msgid "Move the current document to a new window"
2192msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2193
2194#: ../gedit/gedit-ui.h:148
2195msgid "Close the current file"
2196msgstr "Затваряне на текущия файл"
2197
2198#: ../gedit/gedit-ui.h:155
2199msgid "Quit the program"
2200msgstr "Спиране на програмата"
2201
2202#: ../gedit/gedit-ui.h:160
2203msgid "_Toolbar"
2204msgstr "Лента с _инструменти"
2205
2206#: ../gedit/gedit-ui.h:161
2207msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2208msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2209
2210#: ../gedit/gedit-ui.h:163
2211msgid "_Statusbar"
2212msgstr "Лента на _състоянието"
2213
2214#: ../gedit/gedit-ui.h:164
2215msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2216msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2217
2218#: ../gedit/gedit-ui.h:167
2219msgid "Edit text in fullscreen"
2220msgstr "Редактиране на текста на цял екран"
2221
2222#: ../gedit/gedit-ui.h:174
2223msgid "Side _Panel"
2224msgstr "Страничен _панел"
2225
2226#: ../gedit/gedit-ui.h:175
2227msgid "Show or hide the side panel in the current window"
2228msgstr "Показване или скриване на страничния панел в текущия прозорец"
2229
2230#: ../gedit/gedit-ui.h:177
2231msgid "_Bottom Panel"
2232msgstr "_Долен панел"
2233
2234#: ../gedit/gedit-ui.h:178
2235msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
2236msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2237
2238#: ../gedit/gedit-utils.c:1023
2239msgid "Please check your installation."
2240msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2241
2242#: ../gedit/gedit-utils.c:1081
2243#, c-format
2244msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
2245msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
2246
2247#: ../gedit/gedit-utils.c:1100
2248#, c-format
2249msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
2250msgstr "Неуспех при намирането обекта „%s“ във файла %s."
2251
2252#. Translators: '/ on <remote-share>'
2253#: ../gedit/gedit-utils.c:1323
2254#, c-format
2255msgid "/ on %s"
2256msgstr "/ на „%s“"
2257
2258#. create "Wrap Around" menu item.
2259#: ../gedit/gedit-view-frame.c:542
2260msgid "_Wrap Around"
2261msgstr "_След края — от началото"
2262
2263#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2264#: ../gedit/gedit-view-frame.c:552
2265msgid "Match _Entire Word Only"
2266msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2267
2268#. create "Match Case" menu item.
2269#: ../gedit/gedit-view-frame.c:562
2270msgid "_Match Case"
2271msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2272
2273#: ../gedit/gedit-view-frame.c:759
2274msgid "String you want to search for"
2275msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2276
2277#: ../gedit/gedit-view-frame.c:769
2278msgid "Line you want to move the cursor to"
2279msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2280
2281#: ../gedit/gedit-window.c:942
2282#, c-format
2283msgid "Use %s highlight mode"
2284msgstr "Използване на режим на оцветяване „%s“"
2285
2286#. add the "Plain Text" item before all the others
2287#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
2288#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
2289#: ../gedit/gedit-window.c:1047 ../gedit/gedit-window.c:2074
2290#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:146
2291#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:455
2292#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:571
2293#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:890
2294msgid "Plain Text"
2295msgstr "Обикновен текст"
2296
2297#: ../gedit/gedit-window.c:1048
2298msgid "Disable syntax highlighting"
2299msgstr "Изключване на оцветяването на синтаксиса"
2300
2301#. Translators: %s is a URI
2302#: ../gedit/gedit-window.c:1365
2303#, c-format
2304msgid "Open '%s'"
2305msgstr "Отваряне на „%s“"
2306
2307#: ../gedit/gedit-window.c:1467
2308msgid "Open"
2309msgstr "Отваряне"
2310
2311#: ../gedit/gedit-window.c:1522
2312msgid "Save"
2313msgstr "Запазване"
2314
2315#: ../gedit/gedit-window.c:1524
2316msgid "Print"
2317msgstr "Печат"
2318
2319#: ../gedit/gedit-window.c:1526
2320msgid "Find"
2321msgstr "Търсене"
2322
2323#. Translators: %s is a URI
2324#: ../gedit/gedit-window.c:1698
2325#, c-format
2326msgid "Activate '%s'"
2327msgstr "Отваряне на „%s“"
2328
2329#: ../gedit/gedit-window.c:2055
2330msgid "Use Spaces"
2331msgstr "Използване на интервали"
2332
2333#: ../gedit/gedit-window.c:2128
2334msgid "Tab Width"
2335msgstr "Широчина на табулатора"
2336
2337#: ../gedit/gedit-window.c:2237
2338msgid "Bracket match is out of range"
2339msgstr "Съответстващата скоба е извън обхвата"
2340
2341#: ../gedit/gedit-window.c:2242
2342msgid "Bracket match not found"
2343msgstr "Няма съответстваща скоба"
2344
2345#: ../gedit/gedit-window.c:2247
2346#, c-format
2347msgid "Bracket match found on line: %d"
2348msgstr "Открита е скоба на ред: %d"
2349
2350#: ../gedit/gedit-window.c:2852
2351msgid "There are unsaved documents"
2352msgstr "Някои документи не са записани"
2353
2354#. ex:set ts=8 noet:
2355#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:1
2356msgid "Change Case"
2357msgstr "Смяна на регистъра"
2358
2359#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:2
2360msgid "Changes the case of selected text."
2361msgstr "Смяна на регистъра на избрания текст."
2362
2363#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:242
2364msgid "C_hange Case"
2365msgstr "См_яна на регистъра"
2366
2367#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:243
2368msgid "All _Upper Case"
2369msgstr "Само _главни букви"
2370
2371#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:244
2372msgid "Change selected text to upper case"
2373msgstr "Промяна на избрания текст към главни букви"
2374
2375#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:246
2376msgid "All _Lower Case"
2377msgstr "Само _малки букви"
2378
2379#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:247
2380msgid "Change selected text to lower case"
2381msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2382
2383#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:249
2384msgid "_Invert Case"
2385msgstr "Обръщане на _регистъра"
2386
2387#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:250
2388msgid "Invert the case of selected text"
2389msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2390
2391#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:252
2392msgid "_Title Case"
2393msgstr "_Регистър за заглавие"
2394
2395#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:253
2396msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2397msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
2398
2399#. ex:set ts=8 noet:
2400#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:1
2401msgid "Check update"
2402msgstr "Проверка за обновления"
2403
2404#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:2
2405msgid "Check for latest version of gedit"
2406msgstr "Проверка за последната версия на gedit"
2407
2408#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:257
2409msgid "There was an error displaying the URI."
2410msgstr "Грешка при изобразяване на връзката."
2411
2412#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:294
2413msgid "_Download"
2414msgstr "_Изтегляне"
2415
2416#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:302
2417msgid "_Ignore Version"
2418msgstr "_Игнориране на версията"
2419
2420#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:317
2421msgid "There is a new version of gedit"
2422msgstr "Има нова версия на gedit"
2423
2424#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:321
2425msgid ""
2426"You can download the new version of gedit by clicking on the download button "
2427"or ignore that version and wait for a new one"
2428msgstr ""
2429"Можете да изтеглите новата версия на gedit като натиснете бутона за изтегляне"
2430
2431#. ex:set ts=8 noet:
2432#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:1
2433msgid "Version to Ignore"
2434msgstr "Игнорирана версия"
2435
2436#. This is releated to the next gedit version to be released
2437#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:3
2438msgid "Version to ignore until a newer version is released."
2439msgstr "Игнорирана версия до следващата издадена версия."
2440
2441#. ex:set ts=8 noet:
2442#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:1
2443#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:1
2444msgid "Document Statistics"
2445msgstr "Статистика за документа"
2446
2447#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:2
2448msgid ""
2449"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2450"characters and non-space characters in it."
2451msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2452
2453#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:427
2454msgid "_Document Statistics"
2455msgstr "_Статистика за документа"
2456
2457#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:429
2458msgid "Get statistical information on the current document"
2459msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2460
2461#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:2
2462msgid "_Update"
2463msgstr "_Подновяване"
2464
2465#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:3
2466msgid "File Name"
2467msgstr "Файл"
2468
2469#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:4
2470#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
2471#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
2472msgid "    "
2473msgstr "    "
2474
2475#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:5
2476msgid "Document"
2477msgstr "Документ"
2478
2479#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:6
2480msgid "Selection"
2481msgstr "Избрано"
2482
2483#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:7
2484msgid "Lines"
2485msgstr "Редове"
2486
2487#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:8
2488msgid "Words"
2489msgstr "Думи"
2490
2491#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:9
2492msgid "Characters (with spaces)"
2493msgstr "Знаци (с интервали)"
2494
2495#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:10
2496msgid "Characters (no spaces)"
2497msgstr "Знаци (без интервали)"
2498
2499#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:11
2500msgid "Bytes"
2501msgstr "Байтове"
2502
2503#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
2504msgid "Build"
2505msgstr "Компилиране"
2506
2507#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
2508msgid "Run \"make\" in the document directory"
2509msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2510
2511#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
2512#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:1
2513msgid "Open terminal here"
2514msgstr "Отваряне на терминал тук"
2515
2516#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
2517#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:2
2518msgid "Open a terminal in the document location"
2519msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
2520
2521#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
2522msgid "Remove trailing spaces"
2523msgstr "Изтриване на празните знаци в краищата на редовете"
2524
2525#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
2526msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
2527msgstr ""
2528"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
2529
2530#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
2531msgid "Run command"
2532msgstr "Стартиране на команда"
2533
2534#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
2535msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
2536msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода ѝ в нов документ"
2537
2538#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:1
2539msgid "External Tools"
2540msgstr "Външни инструменти"
2541
2542#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:2
2543msgid "Execute external commands and shell scripts."
2544msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2545
2546#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:1
2547#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:5
2548msgid "Whether to use the system font"
2549msgstr "Използване на системния шрифт"
2550
2551#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:2
2552msgid ""
2553"If true, the external tools will use the desktop-global standard font if "
2554"it's monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
2555msgstr ""
2556"Ако опцията е включена, външните инструменти ще използват глобалния "
2557"стандартен шрифт, ако е равноширок (може да се използва и подобен шрифт)."
2558
2559#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:4
2560#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:8
2561msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
2562msgstr ""
2563"Име на шрифт във формат Pango. Примери: „Sans 12“ или „Monospace Bold 14“."
2564
2565#: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:92
2566#, python-format
2567msgid "Could not execute command: %s"
2568msgstr "Командата не може да бъде изпълнена: %s"
2569
2570#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:157
2571msgid "You must be inside a word to run this command"
2572msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2573
2574#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:263
2575msgid "Running tool:"
2576msgstr "Стартиран инструмент:"
2577
2578#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:292
2579msgid "Done."
2580msgstr "Готово."
2581
2582#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:294
2583msgid "Exited"
2584msgstr "Завърши работа."
2585
2586#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:144
2587msgid "All languages"
2588msgstr "Всички езици"
2589
2590#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:560
2591#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:564
2592#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:888
2593#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:28
2594msgid "All Languages"
2595msgstr "Всички езици"
2596
2597#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:677
2598msgid "New tool"
2599msgstr "Нов инструмент"
2600
2601#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:808
2602#, python-format
2603msgid "This accelerator is already bound to %s"
2604msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2605
2606#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:852
2607msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2608msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2609
2610#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:854
2611msgid "Type a new accelerator"
2612msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2613
2614#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:120
2615msgid "Stopped."
2616msgstr "Спрян."
2617
2618#. ex:ts=4:et:
2619#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
2620msgid "All documents"
2621msgstr "Всички документи"
2622
2623#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
2624msgid "All documents except untitled ones"
2625msgstr "Всички документи без ненаименованите"
2626
2627#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
2628msgid "Local files only"
2629msgstr "Само локални файлове"
2630
2631#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
2632msgid "Remote files only"
2633msgstr "Само отдалечени файлове"
2634
2635#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
2636msgid "Untitled documents only"
2637msgstr "Само ненаименованите документи"
2638
2639#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
2640msgid "Nothing"
2641msgstr "Нищо"
2642
2643#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
2644msgid "Current document"
2645msgstr "Текущия документ"
2646
2647#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
2648msgid "Current selection"
2649msgstr "Текущо избраната част"
2650
2651#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
2652msgid "Current selection (default to document)"
2653msgstr "Текущо избраната част (стандартно е целият документ)"
2654
2655#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
2656msgid "Current line"
2657msgstr "Текущия ред"
2658
2659#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
2660msgid "Current word"
2661msgstr "Текущата дума"
2662
2663#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
2664msgid "Display in bottom pane"
2665msgstr "Показване в долния панел"
2666
2667#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
2668msgid "Create new document"
2669msgstr "Създаване на нов документ"
2670
2671#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
2672msgid "Append to current document"
2673msgstr "Добавяне към текущия документ"
2674
2675#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:15
2676msgid "Replace current document"
2677msgstr "Замяна на целия документ"
2678
2679#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
2680msgid "Replace current selection"
2681msgstr "Замяна на избраната част"
2682
2683#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
2684msgid "Insert at cursor position"
2685msgstr "Вмъкване на позицията на курсора"
2686
2687#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
2688msgid "Manage External Tools"
2689msgstr "Управление на външните инструменти"
2690
2691#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:19
2692msgid "_Tools:"
2693msgstr "Инс_трументи:"
2694
2695#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:20
2696msgid "Add a new tool"
2697msgstr "Добавяне на нов инструмент"
2698
2699#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
2700msgid "Add Tool"
2701msgstr "Добавяне на инструмент"
2702
2703#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
2704msgid "Remove selected tool"
2705msgstr "Премахване на избрания инструмент"
2706
2707#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
2708msgid "Remove Tool"
2709msgstr "Премахване на инструмент"
2710
2711#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:24
2712msgid "Revert tool"
2713msgstr "Възстановяване на инструмент"
2714
2715#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
2716msgid "Revert Tool"
2717msgstr "Възстановяване на инструмент"
2718
2719#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:26
2720#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
2721msgid "_Edit:"
2722msgstr "_Редактиране:"
2723
2724#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:29
2725msgid "_Applicability:"
2726msgstr "Прило_жимост:"
2727
2728#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:30
2729msgid "_Output:"
2730msgstr "_Изход:"
2731
2732#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:31
2733msgid "_Input:"
2734msgstr "_Вход:"
2735
2736#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:32
2737msgid "_Save:"
2738msgstr "_Запазване:"
2739
2740#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:33
2741msgid "Shortcut _Key:"
2742msgstr "_Бърз клавиш:"
2743
2744#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:173
2745msgid "Manage _External Tools..."
2746msgstr "_Управление на външните инструменти…"
2747
2748#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:174
2749msgid "Opens the External Tools Manager"
2750msgstr "Управление на външните инструменти"
2751
2752#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:177
2753msgid "External _Tools"
2754msgstr "_Външни инструменти"
2755
2756#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:178
2757msgid "External tools"
2758msgstr "Външни инструменти"
2759
2760#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:212
2761msgid "Shell Output"
2762msgstr "Изход от обвивка"
2763
2764#. ex:ts=4:et:
2765#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:1
2766msgid "File Browser Panel"
2767msgstr "Панел на файловия браузър"
2768
2769#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:2
2770msgid "Easy file access from the side panel"
2771msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
2772
2773#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:241
2774msgid "File System"
2775msgstr "Файлова система"
2776
2777#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:558
2778msgid "_Set root to active document"
2779msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
2780
2781#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:560
2782msgid "Set the root to the active document location"
2783msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
2784
2785#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:565
2786msgid "_Open terminal here"
2787msgstr "_Отваряне на терминал тук"
2788
2789#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:567
2790msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
2791msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
2792
2793#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:705
2794msgid "File Browser"
2795msgstr "Файлов браузър"
2796
2797#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:848
2798msgid "An error occurred while creating a new directory"
2799msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
2800
2801#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:851
2802msgid "An error occurred while creating a new file"
2803msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
2804
2805#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:854
2806msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
2807msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
2808
2809#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:857
2810msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
2811msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
2812
2813#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:860
2814msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
2815msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
2816
2817#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:863
2818msgid "An error occurred while setting a root directory"
2819msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
2820
2821#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:866
2822msgid "An error occurred while loading a directory"
2823msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
2824
2825#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:869
2826msgid "An error occurred"
2827msgstr "Възникна грешка"
2828
2829#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1083
2830msgid ""
2831"Cannot move file to trash, do you\n"
2832"want to delete permanently?"
2833msgstr ""
2834"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
2835"искате ли окончателно да го изтриете?"
2836
2837#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1088
2838#, c-format
2839msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
2840msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2841
2842#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1093
2843msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
2844msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
2845
2846#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1125
2847#, c-format
2848msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
2849msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
2850
2851#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1130
2852msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
2853msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
2854
2855#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1133
2856msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
2857msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
2858
2859#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1722
2860msgid "(Empty)"
2861msgstr "(Празен)"
2862
2863#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3467
2864msgid ""
2865"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2866"settings to make the file visible"
2867msgstr ""
2868"Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите "
2869"видим, трябва да промените филтъра си"
2870
2871#. Translators: This is the default name of new files created by the file browser pane.
2872#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3711
2873msgid "file"
2874msgstr "файл"
2875
2876#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3739
2877msgid ""
2878"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2879"settings to make the file visible"
2880msgstr ""
2881"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
2882"трябва да промените филтъра си"
2883
2884#. Translators: This is the default name of new directories created by the file browser pane.
2885#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3770
2886msgid "directory"
2887msgstr "папка"
2888
2889#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3795
2890msgid ""
2891"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2892"settings to make the directory visible"
2893msgstr ""
2894"Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, "
2895"трябва да промените филтъра си"
2896
2897#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:733
2898msgid "Bookmarks"
2899msgstr "Отметки"
2900
2901#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:821
2902msgid "_Filter"
2903msgstr "_Филтър"
2904
2905#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:826
2906msgid "_Move to Trash"
2907msgstr "Преместване в _кошчето"
2908
2909#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:827
2910msgid "Move selected file or folder to trash"
2911msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
2912
2913#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:829
2914msgid "_Delete"
2915msgstr "_Изтриване"
2916
2917#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:830
2918msgid "Delete selected file or folder"
2919msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
2920
2921#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:837
2922msgid "Open selected file"
2923msgstr "Отваряне на файла"
2924
2925#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:843
2926msgid "Up"
2927msgstr "Нагоре"
2928
2929#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:844
2930msgid "Open the parent folder"
2931msgstr "Отваряне на горната папка"
2932
2933#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:849
2934msgid "_New Folder"
2935msgstr "_Нова папка"
2936
2937#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:850
2938msgid "Add new empty folder"
2939msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
2940
2941#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:852
2942msgid "New F_ile"
2943msgstr "Нов _файл"
2944
2945#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:853
2946msgid "Add new empty file"
2947msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
2948
2949#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:858
2950msgid "_Rename"
2951msgstr "_Преименуване"
2952
2953#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:859
2954msgid "Rename selected file or folder"
2955msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
2956
2957#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:865
2958msgid "_Previous Location"
2959msgstr "_Предишно местоположение"
2960
2961#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:867
2962msgid "Go to the previous visited location"
2963msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
2964
2965#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:869
2966msgid "_Next Location"
2967msgstr "_Следващо местоположение"
2968
2969#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:870
2970msgid "Go to the next visited location"
2971msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
2972
2973#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:871
2974msgid "Re_fresh View"
2975msgstr "_Обновяване на изгледа"
2976
2977#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:872
2978msgid "Refresh the view"
2979msgstr "Обновяване на изгледа"
2980
2981#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:873
2982#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:891
2983msgid "_View Folder"
2984msgstr "_Преглед на папка"
2985
2986#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:874
2987#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:892
2988msgid "View folder in file manager"
2989msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
2990
2991#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:881
2992msgid "Show _Hidden"
2993msgstr "Показване на _скритите"
2994
2995#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:882
2996msgid "Show hidden files and folders"
2997msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
2998
2999#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:884
3000msgid "Show _Binary"
3001msgstr "Показване на _двоичните"
3002
3003#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:885
3004msgid "Show binary files"
3005msgstr "Показване на двоичните файлове"
3006
3007#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1202
3008msgid "Match Filename"
3009msgstr "Напасване на името на файла"
3010
3011#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2004
3012#, c-format
3013msgid "No mount object for mounted volume: %s"
3014msgstr "Липсва обект представляващ монтирания том: %s"
3015
3016#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2081
3017#, c-format
3018msgid "Could not open media: %s"
3019msgstr "Носителят не може да се отвори: %s"
3020
3021#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2128
3022#, c-format
3023msgid "Could not mount volume: %s"
3024msgstr "Томът не може да се монтира: %s"
3025
3026#. ex:ts=8:noet:
3027#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:1
3028msgid "Open With Tree View"
3029msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
3030
3031#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:2
3032msgid ""
3033"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
3034"bookmarks view"
3035msgstr ""
3036"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
3037"вместо изгледа на отметките"
3038
3039#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:3
3040msgid "File Browser Root Directory"
3041msgstr "Основна папка на файловия браузър"
3042
3043#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:4
3044msgid ""
3045"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
3046"and onload/tree_view is TRUE."
3047msgstr ""
3048"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
3049"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
3050
3051#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:5
3052msgid "File Browser Virtual Root Directory"
3053msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
3054
3055#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:6
3056msgid ""
3057"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
3058"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
3059"the actual root."
3060msgstr ""
3061"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
3062"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
3063"да е под истинската основна папка."
3064
3065#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:7
3066msgid "Enable Restore of Remote Locations"
3067msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
3068
3069#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:8
3070msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
3071msgstr ""
3072"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
3073
3074#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:9
3075msgid "Set Location to First Document"
3076msgstr "Местоположението да е на първия документ"
3077
3078#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:10
3079msgid ""
3080"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
3081"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
3082"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
3083"with Nautilus, etc.)"
3084msgstr ""
3085"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
3086"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
3087"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
3088"Nautilus, и т.н.)"
3089
3090#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:11
3091msgid "File Browser Filter Mode"
3092msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
3093
3094#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:12
3095msgid ""
3096"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
3097"values are: none (filter nothing), hide-hidden (filter hidden files) and "
3098"hide-binary (filter binary files)."
3099msgstr ""
3100"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
3101"браузър. Възможните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), „hide-"
3102"hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „hide-binary“ (махане на "
3103"двоичните файлове от изгледа)."
3104
3105#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:13
3106msgid "File Browser Filter Pattern"
3107msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
3108
3109#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:14
3110msgid ""
3111"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
3112"of the filter_mode."
3113msgstr ""
3114"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
3115"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
3116
3117#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:1
3118msgid "Modelines"
3119msgstr "Линии за режима"
3120
3121#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:2
3122msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
3123msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
3124
3125#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
3126msgid "Command Color Text"
3127msgstr "Цвят на командите"
3128
3129#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
3130msgid "The command color text"
3131msgstr "Цвят на командата"
3132
3133#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:3
3134msgid "Error Color Text"
3135msgstr "Цвят на грешките"
3136
3137#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:4
3138msgid "The error color text"
3139msgstr "Цвят на грешките"
3140
3141#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:6
3142msgid ""
3143"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
3144"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
3145msgstr ""
3146"Ако е истина, външните инструменти ще използват глобалния стандартен шрифт, "
3147"ако е равноширок, или подобен."
3148
3149#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
3150msgid "C_ommand color:"
3151msgstr "Цвят на _командите:"
3152
3153#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:2
3154msgid "_Error color:"
3155msgstr "Цвят на _грешките:"
3156
3157#. ex:et:ts=4:
3158#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:52
3159#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
3160msgid "Python Console"
3161msgstr "Конзола на Питон"
3162
3163#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
3164msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
3165msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел"
3166
3167#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:71
3168msgid "Quick open"
3169msgstr "Бързо отваряне"
3170
3171#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:72
3172msgid "Quickly open documents"
3173msgstr "Бързо отваряне на файлове"
3174
3175#. ex:ts=4:et:
3176#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1
3177#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:32
3178msgid "Quick Open"
3179msgstr "Бързо отваряне"
3180
3181#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:2
3182msgid "Quickly open files"
3183msgstr "Бързо отваряне на файлове"
3184
3185#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:73
3186msgid "Type to search..."
3187msgstr "Търсене на написаното…"
3188
3189#. ex:ts=8:et:
3190#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:57
3191#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:1
3192msgid "Snippets"
3193msgstr "Изрезки"
3194
3195#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:82
3196#, python-format
3197msgid "The archive \"%s\" could not be created"
3198msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
3199
3200#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:99
3201#, python-format
3202msgid "Target directory \"%s\" does not exist"
3203msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
3204
3205#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:102
3206#, python-format
3207msgid "Target directory \"%s\" is not a valid directory"
3208msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
3209
3210#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:47
3211#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:108
3212#, python-format
3213msgid "File \"%s\" does not exist"
3214msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
3215
3216#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:50
3217#, python-format
3218msgid "File \"%s\" is not a valid snippets file"
3219msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
3220
3221#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:67
3222#, python-format
3223msgid "Imported file \"%s\" is not a valid snippets file"
3224msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
3225
3226#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:77
3227#, python-format
3228msgid "The archive \"%s\" could not be extracted"
3229msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
3230
3231#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:95
3232#, python-format
3233msgid "The following files could not be imported: %s"
3234msgstr "Следните файлове не могат да бъдат внесени: %s"
3235
3236#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:111
3237#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:124
3238#, python-format
3239msgid "File \"%s\" is not a valid snippets archive"
3240msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
3241
3242#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:43
3243msgid "Snippets archive"
3244msgstr "Архив с изрезки"
3245
3246#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:63
3247msgid "Add a new snippet..."
3248msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
3249
3250#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:115
3251msgid "Global"
3252msgstr "Глобално"
3253
3254#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:399
3255msgid "Revert selected snippet"
3256msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
3257
3258#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:402
3259#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
3260msgid "Delete selected snippet"
3261msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
3262
3263#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
3264#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:661
3265msgid ""
3266"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain alphanumeric "
3267"characters (or _, : and .) or a single (non-alphanumeric) character like: {, "
3268"[, etc."
3269msgstr ""
3270"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви, "
3271"цифри (или „_“, „:“ и „.“) или единичен знак, който не е буква или цифра — "
3272"например „{“, „[“ и т.н."
3273
3274#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
3275#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:668
3276#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:16
3277msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
3278msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
3279
3280#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:757
3281#, python-format
3282msgid "The following error occurred while importing: %s"
3283msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
3284
3285#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:764
3286msgid "Import successfully completed"
3287msgstr "Внасянето завърши успешно"
3288
3289#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:778
3290#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
3291msgid "Import snippets"
3292msgstr "Внасяне на на изрезки"
3293
3294#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:783
3295#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:869
3296#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:932
3297msgid "All supported archives"
3298msgstr "Всички поддържани архиви"
3299
3300#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:784
3301#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:870
3302#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:933
3303msgid "Gzip compressed archive"
3304msgstr "Архив, компресиран с gzip"
3305
3306#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:785
3307#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:871
3308#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:934
3309msgid "Bzip2 compressed archive"
3310msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
3311
3312#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:786
3313msgid "Single snippets file"
3314msgstr "Единичен файл с изрезки"
3315
3316#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:787
3317#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:873
3318#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:936
3319msgid "All files"
3320msgstr "Всички файлове"
3321
3322#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:799
3323#, python-format
3324msgid "The following error occurred while exporting: %s"
3325msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
3326
3327#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:803
3328msgid "Export successfully completed"
3329msgstr "Изнасянето завърши успешно"
3330
3331#. Ask if system snippets should also be exported
3332#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:843
3333#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:910
3334msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
3335msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
3336
3337#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:858
3338#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:928
3339msgid "There are no snippets selected to be exported"
3340msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
3341
3342#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:863
3343#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:901
3344msgid "Export snippets"
3345msgstr "Изнасяне на изрезки"
3346
3347#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1042
3348msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
3349msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
3350
3351#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1044
3352msgid "Type a new shortcut"
3353msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
3354
3355#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:601
3356#, python-format
3357msgid ""
3358"Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
3359"aborted."
3360msgstr ""
3361"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
3362"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
3363
3364#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:609
3365#, python-format
3366msgid "Execution of the Python command (%s) failed: %s"
3367msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
3368
3369#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:2
3370msgid "Insert often-used pieces of text in a fast way"
3371msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
3372
3373#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1
3374msgid "Manage Snippets"
3375msgstr "Управление на изрезки"
3376
3377#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
3378msgid "_Snippets:"
3379msgstr "_Изрезки:"
3380
3381#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
3382msgid "Create new snippet"
3383msgstr "Създаване на нова изрезка"
3384
3385#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
3386msgid "Add Snippet"
3387msgstr "Добавяне на изрезка"
3388
3389#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
3390msgid "Remove Snippet"
3391msgstr "Изтриване на изрезка"
3392
3393#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
3394msgid "Import Snippets"
3395msgstr "Внасяне на на изрезки"
3396
3397#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
3398msgid "Export selected snippets"
3399msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
3400
3401#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
3402msgid "Export Snippets"
3403msgstr "Изнасяне на изрезки"
3404
3405#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
3406msgid "Activation"
3407msgstr "Задействане"
3408
3409#. "tab" here means the tab key, not the notebook tab!
3410#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:15
3411msgid "_Tab trigger:"
3412msgstr "_Спусък за табулатора:"
3413
3414#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:17
3415msgid "S_hortcut key:"
3416msgstr "Б_ърз клавиш:"
3417
3418#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:18
3419msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
3420msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
3421
3422#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:19
3423msgid "_Drop targets:"
3424msgstr "_Цели на влачене:"
3425
3426#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:154
3427msgid "Manage _Snippets..."
3428msgstr "Управление на _изрезки…"
3429
3430#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:155
3431msgid "Manage snippets"
3432msgstr "Управление на изрезки"
3433
3434#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:88
3435msgid "S_ort..."
3436msgstr "Подре_ждане…"
3437
3438#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:90
3439msgid "Sort the current document or selection"
3440msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст"
3441
3442#. ex:ts=8:noet:
3443#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:1
3444#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:1
3445msgid "Sort"
3446msgstr "Подреждане"
3447
3448#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:2
3449msgid "_Sort"
3450msgstr "Подре_ждане"
3451
3452#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:3
3453msgid "_Reverse order"
3454msgstr "Обратен _ред"
3455
3456#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:4
3457msgid "R_emove duplicates"
3458msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
3459
3460#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:5
3461msgid "_Ignore case"
3462msgstr "_Игнориране на главни/малки"
3463
3464#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:6
3465msgid "S_tart at column:"
3466msgstr "_Започване от колона:"
3467
3468#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:7
3469msgid "You cannot undo a sort operation"
3470msgstr "Подреждането не може да се отменя"
3471
3472#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:2
3473msgid "Sorts a document or selected text."
3474msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
3475
3476#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions for the current misspelled word
3477#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions
3478#. * for the current misspelled word
3479#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:420
3480#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:444
3481msgid "(no suggested words)"
3482msgstr "(няма предположения)"
3483
3484#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:444
3485msgid "_More..."
3486msgstr "_Още…"
3487
3488#. Ignore all
3489#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:499
3490msgid "_Ignore All"
3491msgstr "И_гнориране на всички"
3492
3493#. + Add to Dictionary
3494#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:514
3495msgid "_Add"
3496msgstr "_Добавяне"
3497
3498#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:553
3499msgid "_Spelling Suggestions..."
3500msgstr "Предло_жения за правопис…"
3501
3502#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:264
3503msgid "Check Spelling"
3504msgstr "Проверка на правописа"
3505
3506#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:275
3507msgid "Suggestions"
3508msgstr "Предложения"
3509
3510#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if the current word isn't misspelled
3511#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:551
3512msgid "(correct spelling)"
3513msgstr "(няма правописни грешки)"
3514
3515#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:692
3516msgid "Completed spell checking"
3517msgstr "Проверката на правописа приключи"
3518
3519#. Translators: the first %s is the language name, and
3520#. * the second %s is the locale name. Example:
3521#. * "French (France)"
3522#.
3523#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:378
3524#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:384
3525#, c-format
3526msgctxt "language"
3527msgid "%s (%s)"
3528msgstr "%s (%s)"
3529
3530#. Translators: this refers to an unknown language code
3531#. * (one which isn't in our built-in list).
3532#.
3533#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:393
3534#, c-format
3535msgctxt "language"
3536msgid "Unknown (%s)"
3537msgstr "Неизвестен (%s)"
3538
3539#. Translators: this refers the Default language used by the
3540#. * spell checker
3541#.
3542#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:499
3543msgctxt "language"
3544msgid "Default"
3545msgstr "Стандартен език"
3546
3547#. ex:ts=8:noet:
3548#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:140
3549#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
3550msgid "Set language"
3551msgstr "Избор на език"
3552
3553#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:182
3554msgid "Languages"
3555msgstr "Езици"
3556
3557#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:107
3558msgid "_Check Spelling..."
3559msgstr "_Проверка на правописа…"
3560
3561#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:109
3562msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3563msgstr "Проверка на текущия документ за некоректен правопис"
3564
3565#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:115
3566msgid "Set _Language..."
3567msgstr "Избор на _език…"
3568
3569#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:117
3570msgid "Set the language of the current document"
3571msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3572
3573#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:126
3574msgid "_Highlight Misspelled Words"
3575msgstr "_Оцветяване на сгрешените думи"
3576
3577#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:128
3578msgid "Automatically spell-check the current document"
3579msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3580
3581#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:810
3582msgid "The document is empty."
3583msgstr "Документът не съдържа текст."
3584
3585#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:835
3586msgid "No misspelled words"
3587msgstr "Няма сгрешени думи"
3588
3589#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
3590msgid "Select the _language of the current document."
3591msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3592
3593#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1
3594msgid "Check spelling"
3595msgstr "Проверка на правописа"
3596
3597#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
3598msgid "Misspelled word:"
3599msgstr "Сгрешена дума:"
3600
3601#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
3602msgid "word"
3603msgstr "дума"
3604
3605#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:4
3606msgid "Change _to:"
3607msgstr "Замяна _с:"
3608
3609#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:5
3610msgid "Check _Word"
3611msgstr "_Проверка на дума"
3612
3613#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:6
3614msgid "_Suggestions:"
3615msgstr "_Предложения:"
3616
3617#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:7
3618msgid "_Ignore"
3619msgstr "_Игнориране"
3620
3621#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
3622msgid "Cha_nge"
3623msgstr "_Заменяне"
3624
3625#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
3626msgid "Ignore _All"
3627msgstr "И_гнориране на всички"
3628
3629#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
3630msgid "Change A_ll"
3631msgstr "Заменяне на вси_чки"
3632
3633#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
3634msgid "User dictionary:"
3635msgstr "Потребителски речник:"
3636
3637#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:12
3638msgid "Add w_ord"
3639msgstr "_Добавяне на дума"
3640
3641#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:13
3642msgid "Language:"
3643msgstr "Език:"
3644
3645#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:14
3646msgid "Language"
3647msgstr "Език"
3648
3649#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:1
3650msgid "Spell Checker"
3651msgstr "Проверка на правописа"
3652
3653#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:2
3654msgid "Checks the spelling of the current document."
3655msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3656
3657#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:1
3658msgid "Insert Date and Time"
3659msgstr "Вмъкване на дата/време"
3660
3661#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:2
3662#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:4
3663msgid "Use the _selected format"
3664msgstr "Използване на _избрания формат"
3665
3666#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
3667#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:5
3668msgid "_Use custom format"
3669msgstr "Използване на потре_бителски формат"
3670
3671#. Translators: Use the more common date format in your locale
3672#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:5
3673#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:8
3674#, no-c-format
3675msgid "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
3676msgstr "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
3677
3678#. Translators: This example should follow the date format defined in the entry above
3679#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
3680#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:10
3681msgid "01/11/2009 17:52:00"
3682msgstr "01.11.2002 17:52:00"
3683
3684#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
3685msgid "_Insert"
3686msgstr "_Вмъкване"
3687
3688#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:184
3689msgid "In_sert Date and Time..."
3690msgstr "Вм_ъкване на дата/време…"
3691
3692#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:186
3693msgid "Insert current date and time at the cursor position"
3694msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
3695
3696#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:504
3697msgid "Available formats"
3698msgstr "Налични формати"
3699
3700#. ex:ts=8:noet:
3701#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
3702msgid "Configure date/time plugin"
3703msgstr "Настройка на приставката дата/време"
3704
3705#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:2
3706msgid "When inserting date/time..."
3707msgstr "При вмъкване на дата/време…"
3708
3709#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:3
3710msgid "_Prompt for a format"
3711msgstr "Посочване на _формат"
3712
3713#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:1
3714msgid "Prompt Type"
3715msgstr "Запитващо съобщение"
3716
3717#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:2
3718msgid ""
3719"If the user should be prompted for a format or if the selected or custom "
3720"format should be used."
3721msgstr ""
3722"Запитване на потребителя за форматиране, използване на избраното форматиране "
3723"или използване на потребителско форматиране."
3724
3725#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:3
3726msgid "Selected Format"
3727msgstr "Избран формат"
3728
3729#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:4
3730msgid "The selected format used when inserting the date/time."
3731msgstr "Избраният формат при вмъкване на дата/време."
3732
3733#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:5
3734msgid "Custom Format"
3735msgstr "Използване на потребителски формат"
3736
3737#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:6
3738msgid "The custom format used when inserting the date/time."
3739msgstr "Потребителският формат при вмъкване на дата/време."
3740
3741#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:1
3742msgid "Insert Date/Time"
3743msgstr "Вмъкване дата/време"
3744
3745#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:2
3746msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
3747msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
3748
3749#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:1
3750msgid "Zeitgeist dataprovider"
3751msgstr "Предаване на данни към Zeitgeist"
3752
3753#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:2
3754msgid "Logs access and leave event for documents used with gedit"
3755msgstr ""
3756"Регистрира събития за достъп и затваряне на документи при работа с редактора "
3757"gedit"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.