source: gnome/master/gedit.master.bg.po @ 2421

Last change on this file since 2421 was 2421, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

gedit: подаден в master

File size: 139.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
4# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
5# This file is distributed under the same license as the gedit package.
6# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
7# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
8# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com> 2004, 2005, 2007.
9# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012.
10# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
11# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010, 2011.
12#
13msgid ""
14msgstr ""
15"Project-Id-Version: gedit master\n"
16"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17"POT-Creation-Date: 2012-02-03 13:38+0200\n"
18"PO-Revision-Date: 2012-02-03 13:39+0200\n"
19"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
20"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
21"Language: bg\n"
22"MIME-Version: 1.0\n"
23"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
26
27#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
28msgid "Edit text files"
29msgstr "Редактиране на текстови файлове"
30
31#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:799
32msgid "Text Editor"
33msgstr "Текстов редактор"
34
35#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
36msgid "gedit"
37msgstr "gedit"
38
39#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
40msgid "gedit Text Editor"
41msgstr "Текстов редактор (gedit)"
42
43#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:1
44msgid ""
45"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
46"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
47msgstr ""
48"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
49"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
50
51#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:2
52msgid "Active plugins"
53msgstr "Включени приставки"
54
55#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:3
56msgid "Automatic indent"
57msgstr "Автоматичен отстъп"
58
59#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:4
60msgid "Automatically Detected Encodings"
61msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
62
63#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:5
64msgid "Autosave"
65msgstr "Автоматично запазване"
66
67#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:6
68msgid "Autosave Interval"
69msgstr "Интервал за автоматично запазване"
70
71#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:7
72msgid "Body Font for Printing"
73msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
74
75#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:8
76msgid "Create Backup Copies"
77msgstr "Създаване на резервни копия"
78
79#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:9
80msgid "Display Line Numbers"
81msgstr "Показване на номера на редовете"
82
83#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:10
84msgid "Display Right Margin"
85msgstr "Показване на дясна граница"
86
87#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:11
88msgid "Editor Font"
89msgstr "Шрифт на редактора"
90
91#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:12
92msgid "Enable Search Highlighting"
93msgstr "Включване на оцветяването при търсене"
94
95#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:13
96msgid "Enable Syntax Highlighting"
97msgstr "Включване на оцветяването на синтаксиса"
98
99#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:14
100msgid "Encodings shown in menu"
101msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
102
103#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:15
104msgid "Ensure Trailing Newline"
105msgstr ""
106
107#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
108msgid "Header Font for Printing"
109msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
110
111#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
112msgid "Highlight Current Line"
113msgstr "Оцветяване на текущия ред"
114
115#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:18
116msgid "Highlight Matching Brackets"
117msgstr "Оцветяване на съответстващите скоби"
118
119#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:19
120msgid ""
121"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
122"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
123"lines."
124msgstr ""
125"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
126"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
127
128#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:20
129msgid "Insert spaces"
130msgstr "Вмъкване на интервали"
131
132#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:21
133msgid "Line Number Font for Printing"
134msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
135
136#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
137msgid "Line Wrapping Mode"
138msgstr "Режим с пренасяне"
139
140#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
141msgid ""
142"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
143"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
144msgstr ""
145"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
146"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
147"на дадена приставка."
148
149#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
150msgid ""
151"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
152"selector. Only recognized encodings are used."
153msgstr ""
154"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
155"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
156"кодирания на знаци."
157
158#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
159msgid "Maximum Number of Undo Actions"
160msgstr "Максимален брой връщания назад"
161
162#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
163msgid "Maximum Recent Files"
164msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
165
166#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
167msgid ""
168"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
169"\"-1\" for unlimited number of actions."
170msgstr ""
171"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
172"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
173
174#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
175msgid ""
176"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
177"\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
178msgstr ""
179"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
180"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
181"нататък"
182
183#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:29
184msgid "Notebook Show Tabs Mode"
185msgstr "Показване на подпрозорци в режим за преносими компютри"
186
187#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:30
188msgid ""
189"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
190"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
191msgstr ""
192"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
193"Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
194
195#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:31
196msgid "Print Header"
197msgstr "Печатане на горен колонтитул"
198
199#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:32
200msgid "Print Line Numbers"
201msgstr "Печатане на номера на редове"
202
203#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:33
204msgid "Print Syntax Highlighting"
205msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
206
207#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
208msgid "Printing Line Wrapping Mode"
209msgstr "Режим с пренасяне при печат"
210
211#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
212msgid "Restore Previous Cursor Position"
213msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
214
215#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
216msgid "Right Margin Position"
217msgstr "Позиция на дясната граница"
218
219#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
220msgid "Side panel is Visible"
221msgstr "Страничният панел е видим "
222
223#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
224msgid "Smart Home End"
225msgstr "Умни „Home“ и „End“"
226
227#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
228msgid ""
229"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
230"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
231"recognized encodings are used."
232msgstr ""
233"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
234"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
235"Използват се само познати кодирания на знаци."
236
237#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
238msgid ""
239"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
240"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
241"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
242"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
243"pressed, \"before\" to move to the start/end of the text before moving to "
244"the start/end of the line and \"always\" to always move to the start/end of "
245"the text instead of the start/end of the line."
246msgstr ""
247"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“. "
248"„DISABLED“ (изключване) означава курсорът винаги да се придвижва в началото/"
249"края на реда, „AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след "
250"отиването в началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/"
251"края на текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) "
252"винаги да се придвижва в началото/края на текста, а не на реда."
253
254#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:41
255msgid ""
256"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
257"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
258"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
259"make sure they appear exactly as mentioned here."
260msgstr ""
261"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте „none“ за "
262"режим без пренос, „word“ за пренос на границите на думи и „char“ за пренос "
263"при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
264"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
265
266#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:42
267msgid ""
268"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
269"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
270"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
271"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
272msgstr ""
273"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
274"Използвайте „none“ за режим без пренос, „word“ за пренос на границите на "
275"думи и „char“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са "
276"зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, "
277"както ги виждате тук."
278
279#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
280msgid ""
281"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
282msgstr ""
283"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
284
285#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
286msgid ""
287"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
288"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
289msgstr ""
290"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
291"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
292
293#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
294msgid ""
295"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
296"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
297msgstr ""
298"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
299"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
300
301#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
302msgid ""
303"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
304"in the \"Recent Files\" submenu."
305msgstr ""
306"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
307"подменюто „Последни файлове“."
308
309#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
310msgid ""
311"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
312"characters."
313msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
314
315#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
316msgid "Specifies the position of the right margin."
317msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
318
319#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
320msgid ""
321"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
322"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
323"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
324"make sure they appear exactly as mentioned here."
325msgstr ""
326"Указване кога да се показват подпрозорците за преносими компютри. "
327"Използвайте „never“, за да не се показват, „always“ за постоянно показван и "
328"„auto“ за показване,  само когато има повече от един подпрозорец. Имайте "
329"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
330"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
331
332#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
333msgid "Status Bar is Visible"
334msgstr "Лентата на състоянието е видима"
335
336#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
337msgid "Style Scheme"
338msgstr "Стилови схеми"
339
340#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
341msgid "Tab Size"
342msgstr "Размер на табулатора"
343
344#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
345msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
346msgstr ""
347"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
348"оцветяване на текста."
349
350#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
351msgid "Toolbar is Visible"
352msgstr "Лентата с инструменти е видима"
353
354#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
355msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
356msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
357
358#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
359msgid "Use Default Font"
360msgstr "Използване на стандартния шрифт"
361
362#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
363msgid ""
364"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
365"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
366"option."
367msgstr ""
368"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
369"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
370
371#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
372msgid ""
373"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
374"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
375msgstr ""
376"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
377"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
378
379#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
380msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
381msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
382
383#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
384msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
385msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
386
387#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
388msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
389msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
390
391#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
392msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
393msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
394
395#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
396msgid ""
397"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
398msgstr "Дали gedit да отбелязва оцветено всички съвпадения на търсения текст."
399
400#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
401msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
402msgstr "Дали gedit да оцветява съответстващите скоби."
403
404#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
405msgid "Whether gedit should highlight the current line."
406msgstr "Дали gedit да оцветява текущия ред."
407
408#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
409msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
410msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
411
412#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
413msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
414msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
415
416#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
417msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
418msgstr ""
419"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
420
421#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
422msgid ""
423"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
424"loaded."
425msgstr ""
426"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
427"файл."
428
429#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
430#, fuzzy
431msgid ""
432"Whether gedit will ensure that documents always end with a trailing newline."
433msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
434
435#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
436msgid ""
437"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
438msgstr ""
439"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
440
441#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
442msgid ""
443"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
444msgstr ""
445"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
446"видима."
447
448#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:73
449msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
450msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
451
452#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:74
453msgid ""
454"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
455"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
456"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
457"font."
458msgstr ""
459"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
460"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
461"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
462
463#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:141
464msgid "Log Out _without Saving"
465msgstr "Изход _без запазване"
466
467#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:145
468msgid "_Cancel Logout"
469msgstr "_Отказване на изход"
470
471#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
472msgid "Close _without Saving"
473msgstr "_Без запазване"
474
475#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:214
476msgid "Question"
477msgstr "Въпрос"
478
479#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
480#, c-format
481msgid ""
482"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
483msgid_plural ""
484"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
485"lost."
486msgstr[0] ""
487"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
488"загубени безвъзвратно."
489msgstr[1] ""
490"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
491"загубени безвъзвратно."
492
493#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:423
494msgid ""
495"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
496msgstr ""
497"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
498"загубени безвъзвратно."
499
500#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:429
501#, c-format
502msgid ""
503"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
504"permanently lost."
505msgid_plural ""
506"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
507"permanently lost."
508msgstr[0] ""
509"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
510"бъдат загубени безвъзвратно."
511msgstr[1] ""
512"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
513"бъдат загубени безвъзвратно."
514
515#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:439
516#, c-format
517msgid ""
518"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
519msgid_plural ""
520"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
521"lost."
522msgstr[0] ""
523"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
524"загубени безвъзвратно."
525msgstr[1] ""
526"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
527"загубени безвъзвратно."
528
529#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:454
530msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
531msgstr ""
532"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
533"безвъзвратно."
534
535#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:460
536#, c-format
537msgid ""
538"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
539"permanently lost."
540msgid_plural ""
541"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
542"permanently lost."
543msgstr[0] ""
544"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
545"загубени безвъзвратно."
546msgstr[1] ""
547"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
548"загубени безвъзвратно."
549
550#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:475
551#, c-format
552msgid ""
553"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
554msgid_plural ""
555"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
556msgstr[0] ""
557"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
558"безвъзвратно."
559msgstr[1] ""
560"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
561"загубени безвъзвратно."
562
563#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:519
564#, c-format
565msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
566msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
567
568#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:524
569#, c-format
570msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
571msgstr ""
572"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
573
574#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
575#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:755
576msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
577msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
578
579#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
580#, c-format
581msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
582msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
583msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
584msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
585
586#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:714
587#, c-format
588msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
589msgid_plural ""
590"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
591msgstr[0] ""
592"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
593msgstr[1] ""
594"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
595"затварянето?"
596
597#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:733
598msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
599msgstr "Документи с _незапазени промени:"
600
601#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:735
602msgid "S_elect the documents you want to save:"
603msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
604
605#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:759
606msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
607msgstr ""
608"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
609"безвъзвратно."
610
611#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:347
612msgid "Character Encodings"
613msgstr "Кодиране на знаците"
614
615#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:410
616#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:471
617msgid "_Description"
618msgstr "_Описание"
619
620#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:419
621#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:480
622msgid "_Encoding"
623msgstr "_Кодиране"
624
625#. ex:set ts=8 noet:
626#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
627msgid "A_vailable encodings:"
628msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
629
630#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
631msgid "Character encodings"
632msgstr "Кодиране на знаците"
633
634#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
635msgid "E_ncodings shown in menu:"
636msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
637
638#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:423
639msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
640msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт да използва редакторът"
641
642#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:438
643#, c-format
644msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
645msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
646
647#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:676
648#, c-format
649msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
650msgstr ""
651"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
652"g_mkdir_with_parents(): %s"
653
654#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:860
655msgid "The selected color scheme cannot be installed."
656msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
657
658#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:887
659msgid "Add Scheme"
660msgstr "Добавяне на схема"
661
662#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:894
663msgid "A_dd Scheme"
664msgstr "_Добавяне на схема"
665
666#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:902
667msgid "Color Scheme Files"
668msgstr "Файлове на цветова схема"
669
670#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:909
671#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
672msgid "All Files"
673msgstr "Всички файлове"
674
675#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:954
676#, c-format
677msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
678msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
679
680#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1180
681msgid "gedit Preferences"
682msgstr "Настройки на gedit"
683
684#. ex:set ts=8 noet:
685#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
686msgid "Color Scheme"
687msgstr "Цветова схема"
688
689#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
690msgid "Create a _backup copy of files before saving"
691msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
692
693#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
694msgid "Display right _margin at column:"
695msgstr "Показване на _дясна граница при колона:"
696
697#. ex:set ts=8 noet:
698#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
699#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
700msgid "Do not _split words over two lines"
701msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
702
703#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
704msgid "Editor"
705msgstr "Редактор"
706
707#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
708msgid "Editor _font: "
709msgstr "_Шрифт на редактора:"
710
711#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
712#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
713msgid "Enable text _wrapping"
714msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
715
716#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
717msgid "File Saving"
718msgstr "Запазване на файлове"
719
720#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
721#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:2
722#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:4
723msgid "Font"
724msgstr "Шрифт"
725
726#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
727msgid "Font & Colors"
728msgstr "Шрифт и цветове"
729
730#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
731msgid "Highlight current _line"
732msgstr "Оцветяване на _текущия ред"
733
734#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
735msgid "Highlight matching _brackets"
736msgstr "Оцветяване на съответства_щите скоби"
737
738#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
739msgid "Highlighting"
740msgstr "Оцветяване"
741
742#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
743msgid "Insert _spaces instead of tabs"
744msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
745
746#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
747#, fuzzy
748msgid "Install scheme"
749msgstr "Стилови схеми"
750
751#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
752msgid "Pick the editor font"
753msgstr "Избор на шрифт за редактора"
754
755#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
756msgid "Plugins"
757msgstr "Приставки"
758
759#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
760msgid "Preferences"
761msgstr "Предпочитани настройки"
762
763#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
764msgid "Tab Stops"
765msgstr "Табулатори"
766
767#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
768#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
769msgid "Text Wrapping"
770msgstr "Режим с пренасяне"
771
772#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
773msgid "Uninstall scheme"
774msgstr ""
775
776#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
777msgid "View"
778msgstr "Изглед"
779
780#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
781msgid "_Autosave files every"
782msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
783
784#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24 ../gedit/gedit-view.c:552
785msgid "_Display line numbers"
786msgstr "Показване на _номера на редовете"
787
788#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
789msgid "_Enable automatic indentation"
790msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
791
792#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
793msgid "_Tab width:"
794msgstr "_Широчина на табулатора:"
795
796#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:27
797msgid "_minutes"
798msgstr "_минути"
799
800#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
801msgid "toolbutton1"
802msgstr ""
803
804#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
805msgid "toolbutton2"
806msgstr ""
807
808#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:209
809#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1559
810msgid "Replace"
811msgstr "Замяна"
812
813#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:287
814msgid "Replace _All"
815msgstr "Замяна на _всички"
816
817#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:288
818#: ../gedit/gedit-commands-file.c:570
819msgid "_Replace"
820msgstr "_Замяна"
821
822#. ex:set ts=8 noet:
823#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:1
824msgid "Match _entire word only"
825msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
826
827#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:3
828msgid "Replace All"
829msgstr "Замяна на всички"
830
831#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:4
832msgid "Replace _with: "
833msgstr "_Замяна с:"
834
835#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:5
836msgid "Search _backwards"
837msgstr "Търсене наза_д"
838
839#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:6
840msgid "_Match case"
841msgstr "Зачитане на главни/_малки"
842
843#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:7
844msgid "_Search for: "
845msgstr "_Търсене за: "
846
847#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:8
848msgid "_Wrap around"
849msgstr "_След края — от началото"
850
851#: ../gedit/gedit-app.c:224
852msgid "There was an error displaying the help."
853msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
854
855#: ../gedit/gedit-app-osx.c:274
856msgid "About gedit"
857msgstr "Относно gedit"
858
859#: ../gedit/gedit-command-line.c:232
860#, c-format
861msgid "%s: invalid encoding.\n"
862msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
863
864#: ../gedit/gedit-command-line.c:256
865msgid "Show the application's version"
866msgstr "Извеждане на версията приложението"
867
868#: ../gedit/gedit-command-line.c:262
869msgid "Display list of possible values for the encoding option"
870msgstr ""
871"Показване на възможните стойности\n"
872"                                    за кодирането"
873
874#: ../gedit/gedit-command-line.c:270
875msgid ""
876"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
877"command line"
878msgstr ""
879"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
880"                                    използвано при отварянето на файлове "
881"чрез\n"
882"                                    командния ред"
883
884#: ../gedit/gedit-command-line.c:271
885msgid "ENCODING"
886msgstr "КОДИРАНЕ"
887
888#: ../gedit/gedit-command-line.c:278
889msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
890msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
891
892#: ../gedit/gedit-command-line.c:286
893msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
894msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
895
896#: ../gedit/gedit-command-line.c:294
897msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
898msgstr "Геометрия на прозореца за X Window (ВИСОЧИНАxШИРОЧИНА+X+Y)"
899
900#: ../gedit/gedit-command-line.c:295
901msgid "GEOMETRY"
902msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
903
904#: ../gedit/gedit-command-line.c:302
905msgid "Open files and block process until files are closed"
906msgstr ""
907"Отваряне на файловете и заключване на програмата, докато файловете не се "
908"затворят"
909
910#: ../gedit/gedit-command-line.c:310
911msgid "Run gedit in the background"
912msgstr "Изпълнение във фонов режим"
913
914#: ../gedit/gedit-command-line.c:318
915msgid "Run gedit in standalone mode"
916msgstr "Изпълнение в самостоятелен режим"
917
918#: ../gedit/gedit-command-line.c:327
919msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
920msgstr "[ФАЙЛ…] [+РЕД[:КОЛОНА]]"
921
922#. Setup command line options
923#: ../gedit/gedit-command-line.c:334
924msgid "- Edit text files"
925msgstr "— редактиране на текстови файлове"
926
927#: ../gedit/gedit-command-line.c:345
928#, c-format
929msgid ""
930"%s\n"
931"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
932msgstr ""
933"%s\n"
934"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
935
936#: ../gedit/gedit-commands-file.c:272
937#, c-format
938msgid "Loading file '%s'…"
939msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
940
941#: ../gedit/gedit-commands-file.c:281
942#, c-format
943msgid "Loading %d file…"
944msgid_plural "Loading %d files…"
945msgstr[0] "Зарежда се %d файл…"
946msgstr[1] "Зареждат се %d файла…"
947
948#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
949#: ../gedit/gedit-commands-file.c:446
950msgid "Open Files"
951msgstr "Отваряне на файлове"
952
953#: ../gedit/gedit-commands-file.c:557
954#, c-format
955msgid "The file \"%s\" is read-only."
956msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
957
958#: ../gedit/gedit-commands-file.c:562
959msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
960msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
961
962#: ../gedit/gedit-commands-file.c:612
963msgid "Save the file using compression?"
964msgstr "Запазване с компресия?"
965
966#: ../gedit/gedit-commands-file.c:613
967#, c-format
968msgid ""
969"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
970"using compression."
971msgstr ""
972"Файлът „%s“ е бил запазен като обикновен текст, но сега ще бъде запазен с "
973"компресия."
974
975#: ../gedit/gedit-commands-file.c:615
976msgid "_Save Using Compression"
977msgstr "_С компресия"
978
979#: ../gedit/gedit-commands-file.c:619
980msgid "Save the file as plain text?"
981msgstr "Запазване като обикновен текст?"
982
983#: ../gedit/gedit-commands-file.c:620
984#, c-format
985msgid ""
986"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
987"as plain text."
988msgstr ""
989"Файлът „%s“ е бил запазен с компресия, а сега ще бъде запазен като обикновен "
990"текст."
991
992#: ../gedit/gedit-commands-file.c:622
993msgid "_Save As Plain Text"
994msgstr "_Обикновен текст"
995
996#: ../gedit/gedit-commands-file.c:740 ../gedit/gedit-commands-file.c:957
997#, c-format
998msgid "Saving file '%s'…"
999msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
1000
1001#: ../gedit/gedit-commands-file.c:844
1002msgid "Save As"
1003msgstr "Запазване като"
1004
1005#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1171
1006#, c-format
1007msgid "Reverting the document '%s'…"
1008msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
1009
1010#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1216
1011#, c-format
1012msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
1013msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
1014
1015#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1225
1016#, c-format
1017msgid ""
1018"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1019msgid_plural ""
1020"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1021"lost."
1022msgstr[0] ""
1023"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1024"безвъзвратно."
1025msgstr[1] ""
1026"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1027"безвъзвратно."
1028
1029#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1234
1030msgid ""
1031"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1032msgstr ""
1033"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1034"безвъзвратно."
1035
1036#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1240
1037#, c-format
1038msgid ""
1039"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1040"permanently lost."
1041msgid_plural ""
1042"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1043"permanently lost."
1044msgstr[0] ""
1045"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1046"загубени безвъзвратно."
1047msgstr[1] ""
1048"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1049"загубени безвъзвратно."
1050
1051#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1250
1052#, c-format
1053msgid ""
1054"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1055msgid_plural ""
1056"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1057"lost."
1058msgstr[0] ""
1059"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1060"безвъзвратно."
1061msgstr[1] ""
1062"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1063"безвъзвратно."
1064
1065#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1265
1066msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1067msgstr ""
1068"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1069"безвъзвратно."
1070
1071#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1271
1072#, c-format
1073msgid ""
1074"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1075"permanently lost."
1076msgid_plural ""
1077"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1078"permanently lost."
1079msgstr[0] ""
1080"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1081"загубени безвъзвратно."
1082msgstr[1] ""
1083"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1084"загубени безвъзвратно."
1085
1086#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1286
1087#, c-format
1088msgid ""
1089"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
1090msgid_plural ""
1091"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1092msgstr[0] ""
1093"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1094"безвъзвратно."
1095msgstr[1] ""
1096"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1097"безвъзвратно."
1098
1099#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1312
1100msgid "_Revert"
1101msgstr "_Възстановяване"
1102
1103#: ../gedit/gedit-commands-help.c:88
1104msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1105msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
1106
1107#: ../gedit/gedit-commands-help.c:113
1108msgid "translator-credits"
1109msgstr ""
1110"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
1111"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1112"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
1113"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
1114"Красимир Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
1115"\n"
1116"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1117"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1118"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1119
1120#: ../gedit/gedit-commands-search.c:112
1121#, c-format
1122msgid "Found and replaced %d occurrence"
1123msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1124msgstr[0] "Намерено и заменено %d съвпадение."
1125msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
1126
1127#: ../gedit/gedit-commands-search.c:121
1128msgid "Found and replaced one occurrence"
1129msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
1130
1131#. Translators: %s is replaced by the text
1132#. entered by the user in the search box
1133#: ../gedit/gedit-commands-search.c:144
1134#, c-format
1135msgid "\"%s\" not found"
1136msgstr "Низът „%s“ не е открит"
1137
1138#: ../gedit/gedit-document.c:1222 ../gedit/gedit-document.c:1248
1139#, c-format
1140msgid "Unsaved Document %d"
1141msgstr "Незапазен документ %d"
1142
1143#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:122 ../gedit/gedit-documents-panel.c:136
1144#: ../gedit/gedit-window.c:2399 ../gedit/gedit-window.c:2406
1145msgid "Read-Only"
1146msgstr "(само за четене)"
1147
1148#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1143 ../gedit/gedit-window.c:3848
1149msgid "Documents"
1150msgstr "Документи"
1151
1152#: ../gedit/gedit-encodings.c:142 ../gedit/gedit-encodings.c:184
1153#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
1154#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
1155#: ../gedit/gedit-encodings.c:194 ../gedit/gedit-encodings.c:196
1156msgid "Unicode"
1157msgstr "Уникод"
1158
1159#: ../gedit/gedit-encodings.c:155 ../gedit/gedit-encodings.c:179
1160#: ../gedit/gedit-encodings.c:229 ../gedit/gedit-encodings.c:272
1161msgid "Western"
1162msgstr "Западно"
1163
1164#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:231
1165#: ../gedit/gedit-encodings.c:268
1166msgid "Central European"
1167msgstr "Централно европейско"
1168
1169#: ../gedit/gedit-encodings.c:159
1170msgid "South European"
1171msgstr "Южно европейско"
1172
1173#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:175
1174#: ../gedit/gedit-encodings.c:282
1175msgid "Baltic"
1176msgstr "Балтийско"
1177
1178#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1179#: ../gedit/gedit-encodings.c:246 ../gedit/gedit-encodings.c:250
1180#: ../gedit/gedit-encodings.c:252 ../gedit/gedit-encodings.c:270
1181msgid "Cyrillic"
1182msgstr "Кирилица"
1183
1184#: ../gedit/gedit-encodings.c:165 ../gedit/gedit-encodings.c:239
1185#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
1186msgid "Arabic"
1187msgstr "Арабско"
1188
1189#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:274
1190msgid "Greek"
1191msgstr "Гръцко"
1192
1193#: ../gedit/gedit-encodings.c:169
1194msgid "Hebrew Visual"
1195msgstr "Иврит видим"
1196
1197#: ../gedit/gedit-encodings.c:171 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1198#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
1199msgid "Turkish"
1200msgstr "Турско"
1201
1202#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
1203msgid "Nordic"
1204msgstr "Скандинавско"
1205
1206#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
1207msgid "Celtic"
1208msgstr "Келтско"
1209
1210#: ../gedit/gedit-encodings.c:181
1211msgid "Romanian"
1212msgstr "Румънско"
1213
1214#: ../gedit/gedit-encodings.c:199
1215msgid "Armenian"
1216msgstr "Арменско"
1217
1218#: ../gedit/gedit-encodings.c:201 ../gedit/gedit-encodings.c:203
1219#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1220msgid "Chinese Traditional"
1221msgstr "Китайско — традиционно"
1222
1223#: ../gedit/gedit-encodings.c:205
1224msgid "Cyrillic/Russian"
1225msgstr "Кирилица/Руска"
1226
1227#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:210
1228#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:242
1229#: ../gedit/gedit-encodings.c:257
1230msgid "Japanese"
1231msgstr "Японско"
1232
1233#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1234#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:263
1235msgid "Korean"
1236msgstr "Корейско"
1237
1238#: ../gedit/gedit-encodings.c:220 ../gedit/gedit-encodings.c:222
1239#: ../gedit/gedit-encodings.c:224
1240msgid "Chinese Simplified"
1241msgstr "Китайско — опростено"
1242
1243#: ../gedit/gedit-encodings.c:226
1244msgid "Georgian"
1245msgstr "Грузинско"
1246
1247#: ../gedit/gedit-encodings.c:237 ../gedit/gedit-encodings.c:278
1248msgid "Hebrew"
1249msgstr "Иврит"
1250
1251#: ../gedit/gedit-encodings.c:254
1252msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1253msgstr "Кирилица/Украинска"
1254
1255#: ../gedit/gedit-encodings.c:259 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1256#: ../gedit/gedit-encodings.c:284
1257msgid "Vietnamese"
1258msgstr "Виетнамско"
1259
1260#: ../gedit/gedit-encodings.c:261
1261msgid "Thai"
1262msgstr "Тайско"
1263
1264#: ../gedit/gedit-encodings.c:435
1265msgid "Unknown"
1266msgstr "Неизвестно"
1267
1268#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:301
1269msgid "Automatically Detected"
1270msgstr "Автоматично открито"
1271
1272#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:320
1273#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:336
1274#, c-format
1275msgid "Current Locale (%s)"
1276msgstr "Текущ локал (%s)"
1277
1278#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:388
1279msgid "Add or Remove..."
1280msgstr "Добавяне или премахване…"
1281
1282#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
1283msgid "All Text Files"
1284msgstr "Всички текстови файлове"
1285
1286#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:95
1287msgid "C_haracter Encoding:"
1288msgstr "Кодиране на з_наците:"
1289
1290#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:154
1291msgid "L_ine Ending:"
1292msgstr "Край на _ред:"
1293
1294#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:173
1295msgid "Unix/Linux"
1296msgstr "Юникс/Линукс"
1297
1298#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:179
1299msgid "Mac OS Classic"
1300msgstr "Класически Мак ОС"
1301
1302#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:185
1303msgid "Windows"
1304msgstr "Уиндоус"
1305
1306#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:182
1307#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:497
1308msgid "_Retry"
1309msgstr "_Опитване отново"
1310
1311#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:203
1312#, c-format
1313msgid "Could not find the file %s."
1314msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
1315
1316#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:205
1317#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:248
1318#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:255
1319msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1320msgstr ""
1321"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1322
1323#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1324#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:224
1325#, c-format
1326msgid "gedit cannot handle %s locations."
1327msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
1328
1329#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:230
1330msgid "gedit cannot handle this location."
1331msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
1332
1333#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:238
1334msgid "The location of the file cannot be mounted."
1335msgstr "Местоположението на файла не може да се монтира."
1336
1337#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:242
1338msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
1339msgstr ""
1340"Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е "
1341"монтирано."
1342
1343#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:246
1344#, c-format
1345msgid "%s is a directory."
1346msgstr "„%s“ е папка."
1347
1348#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:253
1349#, c-format
1350msgid "%s is not a valid location."
1351msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1352
1353#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:289
1354#, c-format
1355msgid ""
1356"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
1357"correct and try again."
1358msgstr ""
1359"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1360"опитайте отново."
1361
1362#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:304
1363#, c-format
1364msgid ""
1365"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
1366"try again."
1367msgstr ""
1368"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1369"опитайте отново."
1370
1371#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:312
1372#, c-format
1373msgid "%s is not a regular file."
1374msgstr "%s не е редовен файл."
1375
1376#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:317
1377msgid "Connection timed out. Please try again."
1378msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
1379
1380#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:340
1381msgid "The file is too big."
1382msgstr "Файлът е прекалено голям."
1383
1384#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:381
1385#, c-format
1386msgid "Unexpected error: %s"
1387msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1388
1389#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:417
1390msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
1391msgstr "gedit не намира файла. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1392
1393#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:427
1394#, c-format
1395msgid "Could not revert the file %s."
1396msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
1397
1398#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:454
1399msgid "Ch_aracter Encoding:"
1400msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1401
1402#. Translators: the access key chosen for this string should be
1403#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1404#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:506
1405#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:782
1406msgid "Edit Any_way"
1407msgstr "_Редактиране въпреки това"
1408
1409#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:608
1410msgid ""
1411"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
1412"found within this limit."
1413msgstr ""
1414"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
1415"файлът не бе открит."
1416
1417#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:612
1418msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1419msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1420
1421#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:618
1422msgid "gedit has not been able to detect the character encoding."
1423msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
1424
1425#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:620
1426#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:642
1427msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1428msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
1429
1430#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:621
1431msgid "Select a character encoding from the menu and try again."
1432msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1433
1434#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:627
1435#, c-format
1436msgid "There was a problem opening the file %s."
1437msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“."
1438
1439#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:629
1440msgid ""
1441"The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
1442"this file you could corrupt this document."
1443msgstr ""
1444"Файлът, който отворихте, съдържа неправилни знаци. Ако продължите и го "
1445"редактирате, можете да го повредите."
1446
1447#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:632
1448msgid "You can also choose another character encoding and try again."
1449msgstr "Изберете друго кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1450
1451#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:639
1452#, c-format
1453msgid "Could not open the file %s using the %s character encoding."
1454msgstr ""
1455"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците "
1456"%s."
1457
1458#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:643
1459#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:717
1460msgid "Select a different character encoding from the menu and try again."
1461msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1462
1463#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:653
1464#, c-format
1465msgid "Could not open the file %s."
1466msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
1467
1468#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:712
1469#, c-format
1470msgid "Could not save the file %s using the %s character encoding."
1471msgstr ""
1472"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците "
1473"%s."
1474
1475#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:715
1476msgid ""
1477"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1478"the specified character encoding."
1479msgstr ""
1480"Документът съдържа един или повече знаци, които не могат да бъдат записани "
1481"чрез определеното кодиране на знаците."
1482
1483#. Translators: the access key chosen for this string should be
1484#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1485#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:787
1486msgid "D_on't Edit"
1487msgstr "_Отказване на редактирането"
1488
1489#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:801
1490#, c-format
1491msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1492msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
1493
1494#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:815
1495msgid ""
1496"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
1497"edit it anyway?"
1498msgstr ""
1499"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1500"да го редактирате?"
1501
1502#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:873
1503#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:971
1504#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1260
1505msgid "S_ave Anyway"
1506msgstr "_Запазване въпреки това"
1507
1508#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:877
1509#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:975
1510#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1264
1511msgid "D_on't Save"
1512msgstr "_Отказване на запазването"
1513
1514#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1515#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1516#. * not accurate (since last load/save)
1517#.
1518#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:895
1519#, c-format
1520msgid "The file %s has been modified since reading it."
1521msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1522
1523#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:910
1524msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1525msgstr ""
1526"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1527"се запази ли въпреки това?"
1528
1529#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:998
1530#, c-format
1531msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1532msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1533
1534#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1003
1535#, c-format
1536msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1537msgstr ""
1538"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1539
1540#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1020
1541msgid ""
1542"gedit could not back up the old copy of the file before saving the new one. "
1543"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1544"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1545msgstr ""
1546"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1547"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1548"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1549"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1550
1551#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1552#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1080
1553#, c-format
1554msgid ""
1555"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
1556"the location correctly and try again."
1557msgstr ""
1558"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1559"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1560
1561#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1088
1562msgid ""
1563"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
1564"the location correctly and try again."
1565msgstr ""
1566"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1567"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1568
1569#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1097
1570#, c-format
1571msgid ""
1572"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
1573"correctly and try again."
1574msgstr ""
1575"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1576"правилно и опитайте отново."
1577
1578#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1104
1579msgid ""
1580"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
1581"that you typed the location correctly and try again."
1582msgstr ""
1583"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1584"правилно местоположението и опитайте отново."
1585
1586#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1110
1587msgid ""
1588"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
1589"and try again."
1590msgstr ""
1591"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1592"опитайте отново."
1593
1594#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1115
1595msgid ""
1596"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
1597"typed the location correctly and try again."
1598msgstr ""
1599"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1600"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1601
1602#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1121
1603msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
1604msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1605
1606#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1126
1607msgid ""
1608"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1609"the file names. Please use a shorter name."
1610msgstr ""
1611"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1612"файловете. Използвайте по-кратко име."
1613
1614#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1133
1615msgid ""
1616"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1617"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not "
1618"have this limitation."
1619msgstr ""
1620"Дискът, на който записвате, има ограничение за размера на файловете. "
1621"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1622
1623#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1149
1624#, c-format
1625msgid "Could not save the file %s."
1626msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази."
1627
1628#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1629#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1630#. * not accurate (since last load/save)
1631#.
1632#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1194
1633#, c-format
1634msgid "The file %s changed on disk."
1635msgstr "Файлът %s се промени на диска."
1636
1637#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1199
1638msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
1639msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
1640
1641#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1201
1642msgid "Do you want to reload the file?"
1643msgstr "Искате ли да презаредите файла."
1644
1645#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1206
1646msgid "_Reload"
1647msgstr "П_резареждане"
1648
1649#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1278
1650#, c-format
1651msgid "Some invalid chars have been detected while saving %s"
1652msgstr "При запазването на „%s“ бяха открити някои невалидни знаци"
1653
1654#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1294
1655msgid ""
1656"If you continue saving this file you can corrupt the document.  Save anyway?"
1657msgstr ""
1658"Ако продължите със запазването на този файл, документът може да се повреди. "
1659"Искате ли да продължите?"
1660
1661#. Keep in sync with the respective GtkActions
1662#: ../gedit/gedit-notebook-popup-menu.c:172 ../gedit/gedit-ui.h:140
1663msgid "_Move to New Window"
1664msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
1665
1666#: ../gedit/gedit-notebook-popup-menu.c:190 ../gedit/gedit-ui.h:78
1667msgid "Save _As..."
1668msgstr "Запазване _като…"
1669
1670#: ../gedit/gedit-notebook-popup-menu.c:203 ../gedit/gedit-ui.h:84
1671msgid "_Print..."
1672msgstr "_Печат…"
1673
1674#: ../gedit/gedit-panel.c:409 ../gedit/gedit-panel.c:585
1675msgid "Empty"
1676msgstr "Празен"
1677
1678#: ../gedit/gedit-panel.c:475
1679msgid "Hide panel"
1680msgstr "Скриване на панел"
1681
1682#: ../gedit/gedit-print-job.c:580
1683#, c-format
1684msgid "File: %s"
1685msgstr "Файл: %s"
1686
1687#: ../gedit/gedit-print-job.c:589
1688msgid "Page %N of %Q"
1689msgstr "Страница %N от %Q"
1690
1691#: ../gedit/gedit-print-job.c:851
1692msgid "Preparing..."
1693msgstr "Подготовка…"
1694
1695#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:3
1696msgid "Fonts"
1697msgstr "Шрифтове"
1698
1699#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
1700msgid "He_aders and footers:"
1701msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
1702
1703#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:5
1704msgid "Line Numbers"
1705msgstr "Номера на редове"
1706
1707#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
1708msgid "Page header"
1709msgstr "Колонтитул на страници"
1710
1711#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:7
1712msgid "Print line nu_mbers"
1713msgstr "Печатане на _номера на редове"
1714
1715#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
1716msgid "Print page _headers"
1717msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
1718
1719#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
1720msgid "Print synta_x highlighting"
1721msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
1722
1723#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
1724msgid "Syntax Highlighting"
1725msgstr "Синтактично оцветен текст"
1726
1727#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
1728msgid "_Body:"
1729msgstr "_Тяло:"
1730
1731#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
1732msgid "_Line numbers:"
1733msgstr "Номера на _редове:"
1734
1735#. 'Number every' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1736#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
1737msgid "_Number every"
1738msgstr "_Номериране на всеки"
1739
1740#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
1741msgid "_Restore Default Fonts"
1742msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
1743
1744#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1745#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:18
1746msgid "lines"
1747msgstr "реда"
1748
1749#: ../gedit/gedit-print-preview.c:582
1750msgid "Show the previous page"
1751msgstr "Показване на предишната страница"
1752
1753#: ../gedit/gedit-print-preview.c:594
1754msgid "Show the next page"
1755msgstr "Показване на следващата страница"
1756
1757#: ../gedit/gedit-print-preview.c:610
1758msgid "Current page (Alt+P)"
1759msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1760
1761#. Translators: the "of" from "1 of 19" in print preview.
1762#: ../gedit/gedit-print-preview.c:633
1763msgid "of"
1764msgstr "от"
1765
1766#: ../gedit/gedit-print-preview.c:641
1767msgid "Page total"
1768msgstr "Общо страници"
1769
1770#: ../gedit/gedit-print-preview.c:642
1771msgid "The total number of pages in the document"
1772msgstr "Общия брой страници в документа"
1773
1774#: ../gedit/gedit-print-preview.c:659
1775msgid "Show multiple pages"
1776msgstr "Показване на множество страници"
1777
1778#: ../gedit/gedit-print-preview.c:672
1779msgid "Zoom 1:1"
1780msgstr "Мащаб 1:1"
1781
1782#: ../gedit/gedit-print-preview.c:681
1783msgid "Zoom to fit the whole page"
1784msgstr "Пасване на цялата страница"
1785
1786#: ../gedit/gedit-print-preview.c:690
1787msgid "Zoom the page in"
1788msgstr "Увеличаване на страницата"
1789
1790#: ../gedit/gedit-print-preview.c:699
1791msgid "Zoom the page out"
1792msgstr "Намаляване на страницата"
1793
1794#: ../gedit/gedit-print-preview.c:711
1795msgid "_Close Preview"
1796msgstr "_Затваряне на мострата"
1797
1798#: ../gedit/gedit-print-preview.c:714
1799msgid "Close print preview"
1800msgstr "Затваряне на мострата"
1801
1802#: ../gedit/gedit-print-preview.c:783
1803#, c-format
1804msgid "Page %d of %d"
1805msgstr "Страница %d от %d"
1806
1807#: ../gedit/gedit-print-preview.c:967
1808msgid "Page Preview"
1809msgstr "Преглед на страница"
1810
1811#: ../gedit/gedit-print-preview.c:968
1812msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1813msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1814
1815#. Use spaces to leave padding proportional to the font size
1816#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1817msgid "OVR"
1818msgstr "ЗАМ"
1819
1820#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1821msgid "INS"
1822msgstr "ВМК"
1823
1824#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1825#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1826#: ../gedit/gedit-statusbar.c:248
1827#, c-format
1828msgid "  Ln %d, Col %d"
1829msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1830
1831#: ../gedit/gedit-statusbar.c:347
1832#, c-format
1833msgid "There is a tab with errors"
1834msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1835msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1836msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1837
1838#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1839#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1840#: ../gedit/gedit-tab.c:734
1841#, c-format
1842msgid "Reverting %s from %s"
1843msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1844
1845#: ../gedit/gedit-tab.c:741
1846#, c-format
1847msgid "Reverting %s"
1848msgstr "Възстановяване на %s"
1849
1850#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1851#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1852#: ../gedit/gedit-tab.c:757
1853#, c-format
1854msgid "Loading %s from %s"
1855msgstr "Зареждане на %s от %s"
1856
1857#: ../gedit/gedit-tab.c:764
1858#, c-format
1859msgid "Loading %s"
1860msgstr "Зареждане на %s"
1861
1862#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1863#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1864#: ../gedit/gedit-tab.c:845
1865#, c-format
1866msgid "Saving %s to %s"
1867msgstr "Запазване на %s в %s"
1868
1869#: ../gedit/gedit-tab.c:852
1870#, c-format
1871msgid "Saving %s"
1872msgstr "Запазване на %s"
1873
1874#. Read only
1875#: ../gedit/gedit-tab.c:1835
1876msgid "RO"
1877msgstr "Четене"
1878
1879#: ../gedit/gedit-tab.c:1882
1880#, c-format
1881msgid "Error opening file %s"
1882msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
1883
1884#: ../gedit/gedit-tab.c:1887
1885#, c-format
1886msgid "Error reverting file %s"
1887msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
1888
1889#: ../gedit/gedit-tab.c:1892
1890#, c-format
1891msgid "Error saving file %s"
1892msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
1893
1894#: ../gedit/gedit-tab.c:1913
1895msgid "Unicode (UTF-8)"
1896msgstr "Уникод (UTF-8)"
1897
1898#: ../gedit/gedit-tab.c:1920
1899msgid "Name:"
1900msgstr "Име:"
1901
1902#: ../gedit/gedit-tab.c:1921
1903msgid "MIME Type:"
1904msgstr "Вид MIME:"
1905
1906#: ../gedit/gedit-tab.c:1922
1907msgid "Encoding:"
1908msgstr "Кодиране на знаците:"
1909
1910#: ../gedit/gedit-tab-label.c:283
1911msgid "Close document"
1912msgstr "Затваряне на документ"
1913
1914#. Toplevel
1915#: ../gedit/gedit-ui.h:43
1916msgid "_File"
1917msgstr "_Файл"
1918
1919#: ../gedit/gedit-ui.h:44
1920msgid "_Edit"
1921msgstr "_Редактиране"
1922
1923#: ../gedit/gedit-ui.h:45
1924msgid "_View"
1925msgstr "_Изглед"
1926
1927#: ../gedit/gedit-ui.h:46
1928msgid "_Search"
1929msgstr "_Търсене"
1930
1931#: ../gedit/gedit-ui.h:47
1932msgid "_Tools"
1933msgstr "И_нструменти"
1934
1935#: ../gedit/gedit-ui.h:48
1936msgid "_Documents"
1937msgstr "_Документи"
1938
1939#: ../gedit/gedit-ui.h:49
1940msgid "_Help"
1941msgstr "Помо_щ"
1942
1943#: ../gedit/gedit-ui.h:53
1944msgid "Create a new document"
1945msgstr "Създаване на нов документ"
1946
1947#: ../gedit/gedit-ui.h:54
1948msgid "_Open..."
1949msgstr "_Отваряне…"
1950
1951#: ../gedit/gedit-ui.h:55 ../gedit/gedit-window.c:1487
1952msgid "Open a file"
1953msgstr "Отваряне на файл"
1954
1955#. Edit menu
1956#: ../gedit/gedit-ui.h:58
1957msgid "Pr_eferences"
1958msgstr "Н_астройки"
1959
1960#: ../gedit/gedit-ui.h:59
1961msgid "Configure the application"
1962msgstr "Настройки на приложението"
1963
1964#. Help menu
1965#: ../gedit/gedit-ui.h:62
1966msgid "_Contents"
1967msgstr "_Ръководство"
1968
1969#: ../gedit/gedit-ui.h:63
1970msgid "Open the gedit manual"
1971msgstr "Отваряне на ръководството на gedit"
1972
1973#: ../gedit/gedit-ui.h:65
1974msgid "About this application"
1975msgstr "Относно приложението"
1976
1977#: ../gedit/gedit-ui.h:69
1978msgid "Leave fullscreen mode"
1979msgstr "Изход от цял екран"
1980
1981#: ../gedit/gedit-ui.h:77
1982msgid "Save the current file"
1983msgstr "Запазване на текущия файл"
1984
1985#: ../gedit/gedit-ui.h:79
1986msgid "Save the current file with a different name"
1987msgstr "Запазване на текущия файл под ново име"
1988
1989#: ../gedit/gedit-ui.h:81
1990msgid "Revert to a saved version of the file"
1991msgstr "Възстановяване до записана версия на файла"
1992
1993#: ../gedit/gedit-ui.h:82
1994msgid "Print Previe_w"
1995msgstr "П_реглед за печат"
1996
1997#: ../gedit/gedit-ui.h:83
1998msgid "Print preview"
1999msgstr "Преглед за печат"
2000
2001#: ../gedit/gedit-ui.h:85
2002msgid "Print the current page"
2003msgstr "Печат на текущата страница"
2004
2005#: ../gedit/gedit-ui.h:89
2006msgid "Undo the last action"
2007msgstr "Отменяне на последното действие"
2008
2009#: ../gedit/gedit-ui.h:91
2010msgid "Redo the last undone action"
2011msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2012
2013#: ../gedit/gedit-ui.h:93
2014msgid "Cut the selection"
2015msgstr "Изрязване на избраната част"
2016
2017#: ../gedit/gedit-ui.h:95
2018msgid "Copy the selection"
2019msgstr "Копиране на избраната част"
2020
2021#: ../gedit/gedit-ui.h:97
2022msgid "Paste the clipboard"
2023msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2024
2025#: ../gedit/gedit-ui.h:99
2026msgid "Delete the selected text"
2027msgstr "Изтриване на избрания текст"
2028
2029#: ../gedit/gedit-ui.h:100
2030msgid "Select _All"
2031msgstr "Избор на вси_чко"
2032
2033#: ../gedit/gedit-ui.h:101
2034msgid "Select the entire document"
2035msgstr "Избор на целия документ"
2036
2037#. View menu
2038#: ../gedit/gedit-ui.h:104
2039msgid "_Highlight Mode"
2040msgstr "_Режим на оцветяване"
2041
2042#. Search menu
2043#: ../gedit/gedit-ui.h:107
2044msgid "_Find..."
2045msgstr "_Търсене…"
2046
2047#: ../gedit/gedit-ui.h:108
2048msgid "Search for text"
2049msgstr "Търсене за текст"
2050
2051#: ../gedit/gedit-ui.h:109
2052msgid "Find Ne_xt"
2053msgstr "_Следваща поява"
2054
2055#: ../gedit/gedit-ui.h:110
2056msgid "Search forwards for the same text"
2057msgstr "Търсене напред за същия текст"
2058
2059#: ../gedit/gedit-ui.h:111
2060msgid "Find Pre_vious"
2061msgstr "_Предишна поява"
2062
2063#: ../gedit/gedit-ui.h:112
2064msgid "Search backwards for the same text"
2065msgstr "Търсене назад за същия текст"
2066
2067#: ../gedit/gedit-ui.h:114 ../gedit/gedit-ui.h:117
2068msgid "_Replace..."
2069msgstr "_Замяна…"
2070
2071#: ../gedit/gedit-ui.h:115 ../gedit/gedit-ui.h:118
2072msgid "Search for and replace text"
2073msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2074
2075#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2076msgid "_Clear Highlight"
2077msgstr "Из_чистване на оцветяването"
2078
2079#: ../gedit/gedit-ui.h:121
2080msgid "Clear highlighting of search matches"
2081msgstr "Изчистване на оцветяването на съвпадения при търсенето"
2082
2083#: ../gedit/gedit-ui.h:122
2084msgid "Go to _Line..."
2085msgstr "Отиване на _ред…"
2086
2087#: ../gedit/gedit-ui.h:123
2088msgid "Go to a specific line"
2089msgstr "Отиване на конкретен ред"
2090
2091#. Documents menu
2092#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2093msgid "_Save All"
2094msgstr "_Запазване на всички"
2095
2096#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2097msgid "Save all open files"
2098msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2099
2100#: ../gedit/gedit-ui.h:128
2101msgid "_Close All"
2102msgstr "Зат_варяне на всички"
2103
2104#: ../gedit/gedit-ui.h:129
2105msgid "Close all open files"
2106msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2107
2108#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2109msgid "_New Tab Group"
2110msgstr "_Нова група подпрозорци"
2111
2112#: ../gedit/gedit-ui.h:131
2113msgid "Create a new tab group"
2114msgstr "Създаване на нова група подпрозорци"
2115
2116#: ../gedit/gedit-ui.h:132
2117msgid "P_revious Tab Group"
2118msgstr "Предишна _група подпрозорци"
2119
2120#: ../gedit/gedit-ui.h:133
2121msgid "Switch to the previous tab group"
2122msgstr "Показване на предишната група подпрозорци"
2123
2124#: ../gedit/gedit-ui.h:134
2125msgid "Nex_t Tab Group"
2126msgstr "_Следваща група подпрозорци"
2127
2128#: ../gedit/gedit-ui.h:135
2129msgid "Switch to the next tab group"
2130msgstr "Показване на следващата група подпрозорци"
2131
2132#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2133msgid "_Previous Document"
2134msgstr "_Предишен документ"
2135
2136#: ../gedit/gedit-ui.h:137
2137msgid "Activate previous document"
2138msgstr "Отваряне на предишен документ"
2139
2140#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2141msgid "N_ext Document"
2142msgstr "С_ледващ документ"
2143
2144#: ../gedit/gedit-ui.h:139
2145msgid "Activate next document"
2146msgstr "Отваряне на следващ документ"
2147
2148#: ../gedit/gedit-ui.h:141
2149msgid "Move the current document to a new window"
2150msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2151
2152#: ../gedit/gedit-ui.h:148
2153msgid "Close the current file"
2154msgstr "Затваряне на текущия файл"
2155
2156#: ../gedit/gedit-ui.h:155
2157msgid "Quit the program"
2158msgstr "Спиране на програмата"
2159
2160#: ../gedit/gedit-ui.h:160
2161msgid "_Toolbar"
2162msgstr "Лента с _инструменти"
2163
2164#: ../gedit/gedit-ui.h:161
2165msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2166msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2167
2168#: ../gedit/gedit-ui.h:163
2169msgid "_Statusbar"
2170msgstr "Лента на _състоянието"
2171
2172#: ../gedit/gedit-ui.h:164
2173msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2174msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2175
2176#: ../gedit/gedit-ui.h:167
2177msgid "Edit text in fullscreen"
2178msgstr "Редактиране на текста на цял екран"
2179
2180#: ../gedit/gedit-ui.h:174
2181msgid "Side _Panel"
2182msgstr "Страничен _панел"
2183
2184#: ../gedit/gedit-ui.h:175
2185msgid "Show or hide the side panel in the current window"
2186msgstr "Показване или скриване на страничния панел в текущия прозорец"
2187
2188#: ../gedit/gedit-ui.h:177
2189msgid "_Bottom Panel"
2190msgstr "_Долен панел"
2191
2192#: ../gedit/gedit-ui.h:178
2193msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
2194msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2195
2196#: ../gedit/gedit-utils.c:1017
2197msgid "Please check your installation."
2198msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2199
2200#: ../gedit/gedit-utils.c:1075
2201#, c-format
2202msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
2203msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
2204
2205#: ../gedit/gedit-utils.c:1094
2206#, c-format
2207msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
2208msgstr "Неуспех при намирането обекта „%s“ във файла %s."
2209
2210#. Translators: '/ on <remote-share>'
2211#: ../gedit/gedit-utils.c:1316
2212#, c-format
2213msgid "/ on %s"
2214msgstr "/ на „%s“"
2215
2216#. create "Wrap Around" menu item.
2217#: ../gedit/gedit-view-frame.c:546
2218msgid "_Wrap Around"
2219msgstr "_След края — от началото"
2220
2221#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2222#: ../gedit/gedit-view-frame.c:556
2223msgid "Match _Entire Word Only"
2224msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2225
2226#. create "Match Case" menu item.
2227#: ../gedit/gedit-view-frame.c:566
2228msgid "_Match Case"
2229msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2230
2231#: ../gedit/gedit-view-frame.c:767
2232msgid "String you want to search for"
2233msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2234
2235#: ../gedit/gedit-view-frame.c:777
2236msgid "Line you want to move the cursor to"
2237msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2238
2239#: ../gedit/gedit-window.c:942
2240#, c-format
2241msgid "Use %s highlight mode"
2242msgstr "Използване на режим на оцветяване „%s“"
2243
2244#. add the "Plain Text" item before all the others
2245#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
2246#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
2247#: ../gedit/gedit-window.c:1047 ../gedit/gedit-window.c:2093
2248#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:138
2249#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:442
2250#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:553
2251#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:874
2252msgid "Plain Text"
2253msgstr "Обикновен текст"
2254
2255#: ../gedit/gedit-window.c:1048
2256msgid "Disable syntax highlighting"
2257msgstr "Изключване на оцветяването на синтаксиса"
2258
2259#. Translators: %s is a URI
2260#: ../gedit/gedit-window.c:1365
2261#, c-format
2262msgid "Open '%s'"
2263msgstr "Отваряне на „%s“"
2264
2265#: ../gedit/gedit-window.c:1489
2266msgid "Open a recently used file"
2267msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2268
2269#: ../gedit/gedit-window.c:1495
2270msgid "Open"
2271msgstr "Отваряне"
2272
2273#: ../gedit/gedit-window.c:1553
2274msgid "Save"
2275msgstr "Запазване"
2276
2277#: ../gedit/gedit-window.c:1555
2278msgid "Print"
2279msgstr "Печат"
2280
2281#: ../gedit/gedit-window.c:1557
2282msgid "Find"
2283msgstr "Търсене"
2284
2285#. Translators: %s is a URI
2286#: ../gedit/gedit-window.c:1717
2287#, c-format
2288msgid "Activate '%s'"
2289msgstr "Отваряне на „%s“"
2290
2291#: ../gedit/gedit-window.c:2074
2292msgid "Use Spaces"
2293msgstr "Използване на интервали"
2294
2295#: ../gedit/gedit-window.c:2147
2296msgid "Tab Width"
2297msgstr "Широчина на табулатора"
2298
2299#: ../gedit/gedit-window.c:2256
2300msgid "Bracket match is out of range"
2301msgstr "Съответстващата скоба е извън обхвата"
2302
2303#: ../gedit/gedit-window.c:2261
2304msgid "Bracket match not found"
2305msgstr "Няма съответстваща скоба"
2306
2307#: ../gedit/gedit-window.c:2266
2308#, c-format
2309msgid "Bracket match found on line: %d"
2310msgstr "Открита е скоба на ред: %d"
2311
2312#. ex:set ts=8 noet:
2313#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:1
2314msgid "Change Case"
2315msgstr "Смяна на регистъра"
2316
2317#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:2
2318msgid "Changes the case of selected text."
2319msgstr "Смяна на регистъра на избрания текст."
2320
2321#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:242
2322msgid "C_hange Case"
2323msgstr "См_яна на регистъра"
2324
2325#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:243
2326msgid "All _Upper Case"
2327msgstr "Само _главни букви"
2328
2329#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:244
2330msgid "Change selected text to upper case"
2331msgstr "Промяна на избрания текст към главни букви"
2332
2333#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:246
2334msgid "All _Lower Case"
2335msgstr "Само _малки букви"
2336
2337#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:247
2338msgid "Change selected text to lower case"
2339msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2340
2341#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:249
2342msgid "_Invert Case"
2343msgstr "Обръщане на _регистъра"
2344
2345#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:250
2346msgid "Invert the case of selected text"
2347msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2348
2349#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:252
2350msgid "_Title Case"
2351msgstr "_Регистър за заглавие"
2352
2353#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:253
2354msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2355msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
2356
2357#. ex:set ts=8 noet:
2358#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:1
2359msgid "Check for latest version of gedit"
2360msgstr "Проверка за последната версия на gedit"
2361
2362#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:2
2363msgid "Check update"
2364msgstr "Проверка за обновления"
2365
2366#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:257
2367msgid "There was an error displaying the URI."
2368msgstr "Грешка при изобразяване на връзката."
2369
2370#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:294
2371msgid "_Download"
2372msgstr "_Изтегляне"
2373
2374#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:302
2375msgid "_Ignore Version"
2376msgstr "_Игнориране на версията"
2377
2378#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:317
2379msgid "There is a new version of gedit"
2380msgstr "Има нова версия на gedit"
2381
2382#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:321
2383msgid ""
2384"You can download the new version of gedit by clicking on the download button "
2385"or ignore that version and wait for a new one"
2386msgstr ""
2387"Можете да изтеглите новата версия на gedit като натиснете бутона за изтегляне"
2388
2389#. ex:set ts=8 noet:
2390#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:1
2391msgid "Version to Ignore"
2392msgstr "Игнорирана версия"
2393
2394#. This is releated to the next gedit version to be released
2395#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:3
2396msgid "Version to ignore until a newer version is released."
2397msgstr "Игнорирана версия до следващата издадена версия."
2398
2399#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:1
2400msgid ""
2401"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2402"characters and non-space characters in it."
2403msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2404
2405#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:2
2406#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:6
2407msgid "Document Statistics"
2408msgstr "Статистика за документа"
2409
2410#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:451
2411msgid "_Document Statistics"
2412msgstr "_Статистика за документа"
2413
2414#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:453
2415msgid "Get statistical information on the current document"
2416msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2417
2418#. ex:set ts=8 noet:
2419#. ex:ts=4:et:
2420#. ex:ts=8:noet:
2421#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:1
2422#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
2423#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1
2424#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
2425msgid "    "
2426msgstr "    "
2427
2428#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:2
2429msgid "Bytes"
2430msgstr "Байтове"
2431
2432#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:3
2433msgid "Characters (no spaces)"
2434msgstr "Знаци (без интервали)"
2435
2436#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:4
2437msgid "Characters (with spaces)"
2438msgstr "Знаци (с интервали)"
2439
2440#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:5
2441msgid "Document"
2442msgstr "Документ"
2443
2444#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:7
2445msgid "File Name"
2446msgstr "Файл"
2447
2448#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:8
2449msgid "Lines"
2450msgstr "Редове"
2451
2452#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:9
2453msgid "Selection"
2454msgstr "Избрано"
2455
2456#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:10
2457msgid "Words"
2458msgstr "Думи"
2459
2460#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:11
2461msgid "_Update"
2462msgstr "_Подновяване"
2463
2464#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
2465msgid "Build"
2466msgstr "Компилиране"
2467
2468#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
2469msgid "Run \"make\" in the document directory"
2470msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2471
2472#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
2473#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:1
2474msgid "Open a terminal in the document location"
2475msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
2476
2477#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
2478#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:2
2479msgid "Open terminal here"
2480msgstr "Отваряне на терминал тук"
2481
2482#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
2483msgid "Remove trailing spaces"
2484msgstr "Изтриване на празните знаци в краищата на редовете"
2485
2486#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
2487msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
2488msgstr ""
2489"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
2490
2491#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
2492msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
2493msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода ѝ в нов документ"
2494
2495#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
2496msgid "Run command"
2497msgstr "Стартиране на команда"
2498
2499#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:1
2500msgid "Execute external commands and shell scripts."
2501msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2502
2503#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:2
2504msgid "External Tools"
2505msgstr "Външни инструменти"
2506
2507#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:1
2508#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
2509msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
2510msgstr ""
2511"Име на шрифт във формат Pango. Примери: „Sans 12“ или „Monospace Bold 14“."
2512
2513#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:3
2514msgid ""
2515"If true, the external tools will use the desktop-global standard font if "
2516"it's monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
2517msgstr ""
2518"Ако опцията е включена, външните инструменти ще използват глобалния "
2519"стандартен шрифт, ако е равноширок (може да се използва и подобен шрифт)."
2520
2521#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:4
2522#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:8
2523msgid "Whether to use the system font"
2524msgstr "Използване на системния шрифт"
2525
2526#: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:92
2527#, python-format
2528msgid "Could not execute command: %s"
2529msgstr "Командата не може да бъде изпълнена: %s"
2530
2531#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:159
2532msgid "You must be inside a word to run this command"
2533msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2534
2535#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:265
2536msgid "Running tool:"
2537msgstr "Стартиран инструмент:"
2538
2539#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:294
2540msgid "Done."
2541msgstr "Готово."
2542
2543#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:296
2544msgid "Exited"
2545msgstr "Завърши работа."
2546
2547#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:136
2548msgid "All languages"
2549msgstr "Всички езици"
2550
2551#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:542
2552#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:546
2553#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:872
2554#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
2555msgid "All Languages"
2556msgstr "Всички езици"
2557
2558#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:659
2559msgid "New tool"
2560msgstr "Нов инструмент"
2561
2562#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:790
2563#, python-format
2564msgid "This accelerator is already bound to %s"
2565msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2566
2567#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:834
2568msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2569msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2570
2571#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:836
2572msgid "Type a new accelerator"
2573msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2574
2575#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:120
2576msgid "Stopped."
2577msgstr "Спрян."
2578
2579#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
2580msgid "Add Tool"
2581msgstr "Добавяне на инструмент"
2582
2583#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
2584msgid "Add a new tool"
2585msgstr "Добавяне на нов инструмент"
2586
2587#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
2588msgid "All documents"
2589msgstr "Всички документи"
2590
2591#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
2592msgid "All documents except untitled ones"
2593msgstr "Всички документи без ненаименованите"
2594
2595#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
2596msgid "Append to current document"
2597msgstr "Добавяне към текущия документ"
2598
2599#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
2600msgid "Create new document"
2601msgstr "Създаване на нов документ"
2602
2603#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
2604msgid "Current document"
2605msgstr "Текущия документ"
2606
2607#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
2608msgid "Current line"
2609msgstr "Текущия ред"
2610
2611#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
2612msgid "Current selection"
2613msgstr "Текущо избраната част"
2614
2615#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
2616msgid "Current selection (default to document)"
2617msgstr "Текущо избраната част (стандартно е целият документ)"
2618
2619#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
2620msgid "Current word"
2621msgstr "Текущата дума"
2622
2623#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
2624msgid "Display in bottom pane"
2625msgstr "Показване в долния панел"
2626
2627#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:15
2628msgid "Insert at cursor position"
2629msgstr "Вмъкване на позицията на курсора"
2630
2631#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
2632msgid "Local files only"
2633msgstr "Само локални файлове"
2634
2635#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
2636msgid "Manage External Tools"
2637msgstr "Управление на външните инструменти"
2638
2639#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
2640msgid "Nothing"
2641msgstr "Нищо"
2642
2643#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:19
2644msgid "Remote files only"
2645msgstr "Само отдалечени файлове"
2646
2647#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:20
2648msgid "Remove Tool"
2649msgstr "Премахване на инструмент"
2650
2651#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
2652msgid "Remove selected tool"
2653msgstr "Премахване на избрания инструмент"
2654
2655#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
2656msgid "Replace current document"
2657msgstr "Замяна на целия документ"
2658
2659#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
2660msgid "Replace current selection"
2661msgstr "Замяна на избраната част"
2662
2663#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:24
2664msgid "Revert Tool"
2665msgstr "Възстановяване на инструмент"
2666
2667#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
2668msgid "Revert tool"
2669msgstr "Възстановяване на инструмент"
2670
2671#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:26
2672msgid "Shortcut _Key:"
2673msgstr "_Бърз клавиш:"
2674
2675#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
2676msgid "Untitled documents only"
2677msgstr "Само ненаименованите документи"
2678
2679#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:28
2680msgid "_Applicability:"
2681msgstr "Прило_жимост:"
2682
2683#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:29
2684#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:16
2685msgid "_Edit:"
2686msgstr "_Редактиране:"
2687
2688#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:30
2689msgid "_Input:"
2690msgstr "_Вход:"
2691
2692#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:31
2693msgid "_Output:"
2694msgstr "_Изход:"
2695
2696#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:32
2697msgid "_Save:"
2698msgstr "_Запазване:"
2699
2700#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:33
2701msgid "_Tools:"
2702msgstr "Инс_трументи:"
2703
2704#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:179
2705msgid "Manage _External Tools..."
2706msgstr "_Управление на външните инструменти…"
2707
2708#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:180
2709msgid "Opens the External Tools Manager"
2710msgstr "Управление на външните инструменти"
2711
2712#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:183
2713msgid "External _Tools"
2714msgstr "_Външни инструменти"
2715
2716#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:184
2717msgid "External tools"
2718msgstr "Външни инструменти"
2719
2720#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:218
2721msgid "Shell Output"
2722msgstr "Изход от обвивка"
2723
2724#. ex:ts=4:et:
2725#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:1
2726msgid "Easy file access from the side panel"
2727msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
2728
2729#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:2
2730msgid "File Browser Panel"
2731msgstr "Панел на файловия браузър"
2732
2733#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:239
2734msgid "File System"
2735msgstr "Файлова система"
2736
2737#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:558
2738msgid "_Set root to active document"
2739msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
2740
2741#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:560
2742msgid "Set the root to the active document location"
2743msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
2744
2745#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:565
2746msgid "_Open terminal here"
2747msgstr "_Отваряне на терминал тук"
2748
2749#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:567
2750msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
2751msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
2752
2753#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:705
2754msgid "File Browser"
2755msgstr "Файлов браузър"
2756
2757#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:848
2758msgid "An error occurred while creating a new directory"
2759msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
2760
2761#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:851
2762msgid "An error occurred while creating a new file"
2763msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
2764
2765#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:854
2766msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
2767msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
2768
2769#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:857
2770msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
2771msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
2772
2773#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:860
2774msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
2775msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
2776
2777#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:863
2778msgid "An error occurred while setting a root directory"
2779msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
2780
2781#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:866
2782msgid "An error occurred while loading a directory"
2783msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
2784
2785#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:869
2786msgid "An error occurred"
2787msgstr "Възникна грешка"
2788
2789#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1085
2790msgid ""
2791"Cannot move file to trash, do you\n"
2792"want to delete permanently?"
2793msgstr ""
2794"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
2795"искате ли окончателно да го изтриете?"
2796
2797#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1090
2798#, c-format
2799msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
2800msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2801
2802#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1095
2803msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
2804msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
2805
2806#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1127
2807#, c-format
2808msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
2809msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
2810
2811#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1132
2812msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
2813msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
2814
2815#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1135
2816msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
2817msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
2818
2819#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1722
2820msgid "(Empty)"
2821msgstr "(Празен)"
2822
2823#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3467
2824msgid ""
2825"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2826"settings to make the file visible"
2827msgstr ""
2828"Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите "
2829"видим, трябва да промените филтъра си"
2830
2831#. Translators: This is the default name of new files created by the file browser pane.
2832#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3711
2833msgid "file"
2834msgstr "файл"
2835
2836#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3739
2837msgid ""
2838"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2839"settings to make the file visible"
2840msgstr ""
2841"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
2842"трябва да промените филтъра си"
2843
2844#. Translators: This is the default name of new directories created by the file browser pane.
2845#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3770
2846msgid "directory"
2847msgstr "папка"
2848
2849#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3795
2850msgid ""
2851"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2852"settings to make the directory visible"
2853msgstr ""
2854"Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, "
2855"трябва да промените филтъра си"
2856
2857#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:734
2858msgid "Bookmarks"
2859msgstr "Отметки"
2860
2861#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:822
2862msgid "_Filter"
2863msgstr "_Филтър"
2864
2865#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:827
2866msgid "_Move to Trash"
2867msgstr "Преместване в _кошчето"
2868
2869#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:828
2870msgid "Move selected file or folder to trash"
2871msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
2872
2873#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:830
2874msgid "_Delete"
2875msgstr "_Изтриване"
2876
2877#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:831
2878msgid "Delete selected file or folder"
2879msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
2880
2881#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:838
2882msgid "Open selected file"
2883msgstr "Отваряне на файла"
2884
2885#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:844
2886msgid "Up"
2887msgstr "Нагоре"
2888
2889#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:845
2890msgid "Open the parent folder"
2891msgstr "Отваряне на горната папка"
2892
2893#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:850
2894msgid "_New Folder"
2895msgstr "_Нова папка"
2896
2897#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:851
2898msgid "Add new empty folder"
2899msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
2900
2901#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:853
2902msgid "New F_ile"
2903msgstr "Нов _файл"
2904
2905#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:854
2906msgid "Add new empty file"
2907msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
2908
2909#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:859
2910msgid "_Rename"
2911msgstr "_Преименуване"
2912
2913#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:860
2914msgid "Rename selected file or folder"
2915msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
2916
2917#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:866
2918msgid "_Previous Location"
2919msgstr "_Предишно местоположение"
2920
2921#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:868
2922msgid "Go to the previous visited location"
2923msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
2924
2925#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:870
2926msgid "_Next Location"
2927msgstr "_Следващо местоположение"
2928
2929#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:871
2930msgid "Go to the next visited location"
2931msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
2932
2933#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:872
2934msgid "Re_fresh View"
2935msgstr "_Обновяване на изгледа"
2936
2937#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:873
2938msgid "Refresh the view"
2939msgstr "Обновяване на изгледа"
2940
2941#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:874
2942#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:892
2943msgid "_View Folder"
2944msgstr "_Преглед на папка"
2945
2946#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:875
2947#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:893
2948msgid "View folder in file manager"
2949msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
2950
2951#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:882
2952msgid "Show _Hidden"
2953msgstr "Показване на _скритите"
2954
2955#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:883
2956msgid "Show hidden files and folders"
2957msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
2958
2959#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:885
2960msgid "Show _Binary"
2961msgstr "Показване на _двоичните"
2962
2963#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:886
2964msgid "Show binary files"
2965msgstr "Показване на двоичните файлове"
2966
2967#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1207
2968msgid "Match Filename"
2969msgstr "Напасване на името на файла"
2970
2971#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2009
2972#, c-format
2973msgid "No mount object for mounted volume: %s"
2974msgstr "Липсва обект представляващ монтирания том: %s"
2975
2976#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2086
2977#, c-format
2978msgid "Could not open media: %s"
2979msgstr "Носителят не може да се отвори: %s"
2980
2981#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2133
2982#, c-format
2983msgid "Could not mount volume: %s"
2984msgstr "Томът не може да се монтира: %s"
2985
2986#. ex:ts=8:noet:
2987#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:1
2988msgid "Enable Restore of Remote Locations"
2989msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
2990
2991#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:2
2992msgid "File Browser Filter Mode"
2993msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
2994
2995#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:3
2996msgid "File Browser Filter Pattern"
2997msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
2998
2999#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:4
3000msgid "File Browser Root Directory"
3001msgstr "Основна папка на файловия браузър"
3002
3003#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:5
3004msgid "File Browser Virtual Root Directory"
3005msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
3006
3007#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:6
3008msgid ""
3009"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
3010"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
3011"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
3012"with Nautilus, etc.)"
3013msgstr ""
3014"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
3015"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
3016"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
3017"Nautilus, и т.н.)"
3018
3019#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:7
3020msgid "Open With Tree View"
3021msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
3022
3023#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:8
3024msgid ""
3025"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
3026"bookmarks view"
3027msgstr ""
3028"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
3029"вместо изгледа на отметките"
3030
3031#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:9
3032msgid "Set Location to First Document"
3033msgstr "Местоположението да е на първия документ"
3034
3035#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:10
3036msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
3037msgstr ""
3038"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
3039
3040#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:11
3041msgid ""
3042"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
3043"and onload/tree_view is TRUE."
3044msgstr ""
3045"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
3046"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
3047
3048#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:12
3049msgid ""
3050"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
3051"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
3052"the actual root."
3053msgstr ""
3054"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
3055"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
3056"да е под истинската основна папка."
3057
3058#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:13
3059msgid ""
3060"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
3061"of the filter_mode."
3062msgstr ""
3063"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
3064"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
3065
3066#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:14
3067msgid ""
3068"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
3069"values are: none (filter nothing), hide-hidden (filter hidden files) and "
3070"hide-binary (filter binary files)."
3071msgstr ""
3072"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
3073"браузър. Възможните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), „hide-"
3074"hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „hide-binary“ (махане на "
3075"двоичните файлове от изгледа)."
3076
3077#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:1
3078msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
3079msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
3080
3081#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:2
3082msgid "Modelines"
3083msgstr "Линии за режима"
3084
3085#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
3086msgid "Command Color Text"
3087msgstr "Цвят на командите"
3088
3089#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:3
3090msgid "Error Color Text"
3091msgstr "Цвят на грешките"
3092
3093#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:5
3094msgid ""
3095"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
3096"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
3097msgstr ""
3098"Ако е истина, външните инструменти ще използват глобалния стандартен шрифт, "
3099"ако е равноширок, или подобен."
3100
3101#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:6
3102msgid "The command color text"
3103msgstr "Цвят на командата"
3104
3105#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:7
3106msgid "The error color text"
3107msgstr "Цвят на грешките"
3108
3109#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
3110msgid "C_ommand color:"
3111msgstr "Цвят на _командите:"
3112
3113#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:2
3114msgid "_Error color:"
3115msgstr "Цвят на _грешките:"
3116
3117#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:52
3118#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
3119msgid "Python Console"
3120msgstr "Конзола на Питон"
3121
3122#. ex:et:ts=4:
3123#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
3124msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
3125msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел"
3126
3127#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:71
3128#, fuzzy
3129msgid "Quick open"
3130msgstr "Бързо отваряне"
3131
3132#: ../plugins/quickopen/quickopen/__init__.py:72
3133#, fuzzy
3134msgid "Quickly open documents"
3135msgstr "Бързо отваряне на файлове"
3136
3137#. ex:ts=4:et:
3138#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1
3139#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:31
3140msgid "Quick Open"
3141msgstr "Бързо отваряне"
3142
3143#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:2
3144msgid "Quickly open files"
3145msgstr "Бързо отваряне на файлове"
3146
3147#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:72
3148msgid "Type to search..."
3149msgstr "Търсене на написаното…"
3150
3151#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:56
3152#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:2
3153msgid "Snippets"
3154msgstr "Изрезки"
3155
3156#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:82
3157#, python-format
3158msgid "The archive \"%s\" could not be created"
3159msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
3160
3161#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:99
3162#, python-format
3163msgid "Target directory \"%s\" does not exist"
3164msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
3165
3166#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:102
3167#, python-format
3168msgid "Target directory \"%s\" is not a valid directory"
3169msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
3170
3171#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:47
3172#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:108
3173#, python-format
3174msgid "File \"%s\" does not exist"
3175msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
3176
3177#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:50
3178#, python-format
3179msgid "File \"%s\" is not a valid snippets file"
3180msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
3181
3182#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:67
3183#, python-format
3184msgid "Imported file \"%s\" is not a valid snippets file"
3185msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
3186
3187#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:77
3188#, python-format
3189msgid "The archive \"%s\" could not be extracted"
3190msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
3191
3192#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:95
3193#, python-format
3194msgid "The following files could not be imported: %s"
3195msgstr "Следните файлове не могат да бъдат внесени: %s"
3196
3197#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:111
3198#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:124
3199#, python-format
3200msgid "File \"%s\" is not a valid snippets archive"
3201msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
3202
3203#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:43
3204msgid "Snippets archive"
3205msgstr "Архив с изрезки"
3206
3207#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:63
3208msgid "Add a new snippet..."
3209msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
3210
3211#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:116
3212msgid "Global"
3213msgstr "Глобално"
3214
3215#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:400
3216msgid "Revert selected snippet"
3217msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
3218
3219#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:403
3220#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
3221msgid "Delete selected snippet"
3222msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
3223
3224#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
3225#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:663
3226msgid ""
3227"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
3228"single (non-alphanumeric) character like: {, [, etc."
3229msgstr ""
3230"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
3231"единичен знак, който не е буква или цифра — например „{“, „[“ и т.н."
3232
3233#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
3234#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:670
3235#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
3236msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
3237msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
3238
3239#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:759
3240#, python-format
3241msgid "The following error occurred while importing: %s"
3242msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
3243
3244#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:766
3245msgid "Import successfully completed"
3246msgstr "Внасянето завърши успешно"
3247
3248#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:780
3249#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
3250msgid "Import snippets"
3251msgstr "Внасяне на на изрезки"
3252
3253#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:785
3254#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:871
3255#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:934
3256msgid "All supported archives"
3257msgstr "Всички поддържани архиви"
3258
3259#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:786
3260#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:872
3261#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:935
3262msgid "Gzip compressed archive"
3263msgstr "Архив, компресиран с gzip"
3264
3265#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:787
3266#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:873
3267#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:936
3268msgid "Bzip2 compressed archive"
3269msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
3270
3271#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:788
3272msgid "Single snippets file"
3273msgstr "Единичен файл с изрезки"
3274
3275#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:789
3276#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:875
3277#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:938
3278msgid "All files"
3279msgstr "Всички файлове"
3280
3281#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:801
3282#, python-format
3283msgid "The following error occurred while exporting: %s"
3284msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
3285
3286#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:805
3287msgid "Export successfully completed"
3288msgstr "Изнасянето завърши успешно"
3289
3290#. Ask if system snippets should also be exported
3291#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:845
3292#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:912
3293msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
3294msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
3295
3296#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:860
3297#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:930
3298msgid "There are no snippets selected to be exported"
3299msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
3300
3301#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:865
3302#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:903
3303msgid "Export snippets"
3304msgstr "Изнасяне на изрезки"
3305
3306#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1044
3307msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
3308msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
3309
3310#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1046
3311msgid "Type a new shortcut"
3312msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
3313
3314#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:602
3315#, python-format
3316msgid ""
3317"Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
3318"aborted."
3319msgstr ""
3320"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
3321"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
3322
3323#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:610
3324#, python-format
3325msgid "Execution of the Python command (%s) failed: %s"
3326msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
3327
3328#. ex:ts=8:et:
3329#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:1
3330msgid "Insert often-used pieces of text in a fast way"
3331msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
3332
3333#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
3334msgid "Activation"
3335msgstr "Задействане"
3336
3337#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
3338msgid "Add Snippet"
3339msgstr "Добавяне на изрезка"
3340
3341#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
3342msgid "Create new snippet"
3343msgstr "Създаване на нова изрезка"
3344
3345#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
3346msgid "Export Snippets"
3347msgstr "Изнасяне на изрезки"
3348
3349#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
3350msgid "Export selected snippets"
3351msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
3352
3353#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
3354msgid "Import Snippets"
3355msgstr "Внасяне на на изрезки"
3356
3357#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
3358msgid "Manage Snippets"
3359msgstr "Управление на изрезки"
3360
3361#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
3362msgid "Remove Snippet"
3363msgstr "Изтриване на изрезка"
3364
3365#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
3366msgid "S_hortcut key:"
3367msgstr "Б_ърз клавиш:"
3368
3369#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
3370msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
3371msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
3372
3373#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:15
3374msgid "_Drop targets:"
3375msgstr "_Цели на влачене:"
3376
3377#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:17
3378msgid "_Snippets:"
3379msgstr "_Изрезки:"
3380
3381#. "tab" here means the tab key, not the notebook tab!
3382#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:19
3383msgid "_Tab trigger:"
3384msgstr "_Спусък за табулатора:"
3385
3386#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:154
3387msgid "Manage _Snippets..."
3388msgstr "Управление на _изрезки…"
3389
3390#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:155
3391msgid "Manage snippets"
3392msgstr "Управление на изрезки"
3393
3394#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:88
3395msgid "S_ort..."
3396msgstr "Подре_ждане…"
3397
3398#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:90
3399msgid "Sort the current document or selection"
3400msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст"
3401
3402#. ex:ts=8:noet:
3403#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:1
3404msgid "R_emove duplicates"
3405msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
3406
3407#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:2
3408msgid "S_tart at column:"
3409msgstr "_Започване от колона:"
3410
3411#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:3
3412#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:1
3413msgid "Sort"
3414msgstr "Подреждане"
3415
3416#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:4
3417msgid "You cannot undo a sort operation"
3418msgstr "Подреждането не може да се отменя"
3419
3420#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:5
3421msgid "_Ignore case"
3422msgstr "_Игнориране на главни/малки"
3423
3424#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:6
3425msgid "_Reverse order"
3426msgstr "Обратен _ред"
3427
3428#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:7
3429msgid "_Sort"
3430msgstr "Подре_ждане"
3431
3432#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:2
3433msgid "Sorts a document or selected text."
3434msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
3435
3436#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions for the current misspelled word
3437#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions
3438#. * for the current misspelled word
3439#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:420
3440#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:458
3441msgid "(no suggested words)"
3442msgstr "(няма предположения)"
3443
3444#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:444
3445msgid "_More..."
3446msgstr "_Още…"
3447
3448#. Ignore all
3449#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:499
3450msgid "_Ignore All"
3451msgstr "И_гнориране на всички"
3452
3453#. + Add to Dictionary
3454#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:514
3455msgid "_Add"
3456msgstr "_Добавяне"
3457
3458#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:553
3459msgid "_Spelling Suggestions..."
3460msgstr "Предло_жения за правопис…"
3461
3462#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:278
3463msgid "Check Spelling"
3464msgstr "Проверка на правописа"
3465
3466#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289
3467msgid "Suggestions"
3468msgstr "Предложения"
3469
3470#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if the current word isn't misspelled
3471#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:565
3472msgid "(correct spelling)"
3473msgstr "(няма правописни грешки)"
3474
3475#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:706
3476msgid "Completed spell checking"
3477msgstr "Проверката на правописа приключи"
3478
3479#. Translators: the first %s is the language name, and
3480#. * the second %s is the locale name. Example:
3481#. * "French (France)"
3482#.
3483#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:378
3484#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:384
3485#, c-format
3486msgctxt "language"
3487msgid "%s (%s)"
3488msgstr "%s (%s)"
3489
3490#. Translators: this refers to an unknown language code
3491#. * (one which isn't in our built-in list).
3492#.
3493#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:393
3494#, c-format
3495msgctxt "language"
3496msgid "Unknown (%s)"
3497msgstr "Неизвестен (%s)"
3498
3499#. Translators: this refers the Default language used by the
3500#. * spell checker
3501#.
3502#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:499
3503msgctxt "language"
3504msgid "Default"
3505msgstr "Стандартен език"
3506
3507#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:142
3508#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
3509msgid "Set language"
3510msgstr "Избор на език"
3511
3512#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:196
3513msgid "Languages"
3514msgstr "Езици"
3515
3516#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:107
3517msgid "_Check Spelling..."
3518msgstr "_Проверка на правописа…"
3519
3520#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:109
3521msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3522msgstr "Проверка на текущия документ за некоректен правопис"
3523
3524#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:115
3525msgid "Set _Language..."
3526msgstr "Избор на _език…"
3527
3528#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:117
3529msgid "Set the language of the current document"
3530msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3531
3532#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:126
3533msgid "_Highlight Misspelled Words"
3534msgstr "_Оцветяване на сгрешените думи"
3535
3536#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:128
3537msgid "Automatically spell-check the current document"
3538msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3539
3540#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:810
3541msgid "The document is empty."
3542msgstr "Документът не съдържа текст."
3543
3544#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:835
3545msgid "No misspelled words"
3546msgstr "Няма сгрешени думи"
3547
3548#. ex:ts=8:noet:
3549#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
3550msgid "Select the _language of the current document."
3551msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3552
3553#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1
3554msgid "Add w_ord"
3555msgstr "_Добавяне на дума"
3556
3557#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
3558msgid "Cha_nge"
3559msgstr "_Заменяне"
3560
3561#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
3562msgid "Change A_ll"
3563msgstr "Заменяне на вси_чки"
3564
3565#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:4
3566msgid "Change _to:"
3567msgstr "Замяна _с:"
3568
3569#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:5
3570msgid "Check _Word"
3571msgstr "_Проверка на дума"
3572
3573#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:6
3574msgid "Check spelling"
3575msgstr "Проверка на правописа"
3576
3577#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:7
3578msgid "Ignore _All"
3579msgstr "И_гнориране на всички"
3580
3581#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
3582msgid "Language"
3583msgstr "Език"
3584
3585#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
3586msgid "Language:"
3587msgstr "Език:"
3588
3589#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
3590msgid "Misspelled word:"
3591msgstr "Сгрешена дума:"
3592
3593#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
3594msgid "User dictionary:"
3595msgstr "Потребителски речник:"
3596
3597#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:12
3598msgid "_Ignore"
3599msgstr "_Игнориране"
3600
3601#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:13
3602msgid "_Suggestions:"
3603msgstr "_Предложения:"
3604
3605#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:14
3606msgid "word"
3607msgstr "дума"
3608
3609#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:1
3610msgid "Checks the spelling of the current document."
3611msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3612
3613#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:2
3614msgid "Spell Checker"
3615msgstr "Проверка на правописа"
3616
3617#. Translators: Use the more common date format in your locale
3618#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:2
3619#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:4
3620#, no-c-format
3621msgid "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
3622msgstr "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
3623
3624#. Translators: This example should follow the date format defined in the entry above
3625#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
3626#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
3627msgid "01/11/2009 17:52:00"
3628msgstr "01.11.2002 17:52:00"
3629
3630#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:4
3631msgid "Insert Date and Time"
3632msgstr "Вмъкване на дата/време"
3633
3634#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:5
3635#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:8
3636msgid "Use the _selected format"
3637msgstr "Използване на _избрания формат"
3638
3639#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
3640msgid "_Insert"
3641msgstr "_Вмъкване"
3642
3643#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
3644#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:11
3645msgid "_Use custom format"
3646msgstr "Използване на потре_бителски формат"
3647
3648#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:188
3649msgid "In_sert Date and Time..."
3650msgstr "Вм_ъкване на дата/време…"
3651
3652#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:190
3653msgid "Insert current date and time at the cursor position"
3654msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
3655
3656#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:537
3657msgid "Available formats"
3658msgstr "Налични формати"
3659
3660#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:7
3661msgid "Configure date/time plugin"
3662msgstr "Настройка на приставката дата/време"
3663
3664#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:9
3665msgid "When inserting date/time..."
3666msgstr "При вмъкване на дата/време…"
3667
3668#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:10
3669msgid "_Prompt for a format"
3670msgstr "Посочване на _формат"
3671
3672#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:1
3673msgid "Custom Format"
3674msgstr "Използване на потребителски формат"
3675
3676#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:2
3677msgid ""
3678"If the user should be prompted for a format or if the selected or custom "
3679"format should be used."
3680msgstr ""
3681"Запитване на потребителя за форматиране, използване на избраното форматиране "
3682"или използване на потребителско форматиране."
3683
3684#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:3
3685msgid "Prompt Type"
3686msgstr "Запитващо съобщение"
3687
3688#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:4
3689msgid "Selected Format"
3690msgstr "Избран формат"
3691
3692#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:5
3693msgid "The custom format used when inserting the date/time."
3694msgstr "Потребителският формат при вмъкване на дата/време."
3695
3696#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:6
3697msgid "The selected format used when inserting the date/time."
3698msgstr "Избраният формат при вмъкване на дата/време."
3699
3700#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:1
3701msgid "Insert Date/Time"
3702msgstr "Вмъкване дата/време"
3703
3704#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:2
3705msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
3706msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
3707
3708#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:1
3709msgid "Logs access and leave event for documents used with gedit"
3710msgstr ""
3711"Регистрира събития за достъп и затваряне на документи при работа с редактора "
3712"gedit"
3713
3714#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:2
3715msgid "Zeitgeist dataprovider"
3716msgstr "Предаване на данни към Zeitgeist"
3717
3718#~ msgid "_Add..."
3719#~ msgstr "_Добавяне…"
3720
3721#~ msgid "Previous location"
3722#~ msgstr "Предишно местоположение"
3723
3724#~ msgid "Go to previous location"
3725#~ msgstr "Отиване на предишното местоположение"
3726
3727#~ msgid "Go to a previously opened location"
3728#~ msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
3729
3730#~ msgid "Next location"
3731#~ msgstr "Следващо местоположение"
3732
3733#~ msgid "Go to next location"
3734#~ msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.