source: gnome/master/gedit.master.bg.po @ 2392

Last change on this file since 2392 was 2392, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

gedit: подаден в master

File size: 138.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
4# Copyright (C) 2012 Free Software Foundation, Inc.
5# This file is distributed under the same license as the gedit package.
6# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
7# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
8# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com> 2004, 2005, 2007.
9# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012.
10# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
11# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010, 2011.
12#
13msgid ""
14msgstr ""
15"Project-Id-Version: gedit master\n"
16"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
17"POT-Creation-Date: 2012-01-08 09:35+0200\n"
18"PO-Revision-Date: 2012-01-08 09:35+0200\n"
19"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
20"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
21"Language: bg\n"
22"MIME-Version: 1.0\n"
23"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
24"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
25"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
26
27#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
28msgid "Edit text files"
29msgstr "Редактиране на текстови файлове"
30
31#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:799
32msgid "Text Editor"
33msgstr "Текстов редактор"
34
35#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
36msgid "gedit"
37msgstr "gedit"
38
39#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
40msgid "gedit Text Editor"
41msgstr "Текстов редактор (gedit)"
42
43#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:1
44msgid ""
45"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
46"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
47msgstr ""
48"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
49"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
50
51#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:2
52msgid "Active plugins"
53msgstr "Включени приставки"
54
55#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:3
56msgid "Automatic indent"
57msgstr "Автоматичен отстъп"
58
59#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:4
60msgid "Automatically Detected Encodings"
61msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
62
63#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:5
64msgid "Autosave"
65msgstr "Автоматично запазване"
66
67#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:6
68msgid "Autosave Interval"
69msgstr "Интервал за автоматично запазване"
70
71#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:7
72msgid "Body Font for Printing"
73msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
74
75#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:8
76msgid "Create Backup Copies"
77msgstr "Създаване на резервни копия"
78
79#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:9
80msgid "Display Line Numbers"
81msgstr "Показване на номера на редовете"
82
83#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:10
84msgid "Display Right Margin"
85msgstr "Показване на дясна граница"
86
87#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:11
88msgid "Editor Font"
89msgstr "Шрифт на редактора"
90
91#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:12
92msgid "Enable Search Highlighting"
93msgstr "Включване на оцветяването при търсене"
94
95#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:13
96msgid "Enable Syntax Highlighting"
97msgstr "Включване на оцветяването на синтаксиса"
98
99#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:14
100msgid "Encodings shown in menu"
101msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
102
103#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:15
104msgid "Header Font for Printing"
105msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
106
107#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
108msgid "Highlight Current Line"
109msgstr "Оцветяване на текущия ред"
110
111#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
112msgid "Highlight Matching Brackets"
113msgstr "Оцветяване на съответстващите скоби"
114
115#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:18
116msgid ""
117"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
118"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
119"lines."
120msgstr ""
121"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
122"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
123
124#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:19
125msgid "Insert spaces"
126msgstr "Вмъкване на интервали"
127
128#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:20
129msgid "Line Number Font for Printing"
130msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
131
132#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:21
133msgid "Line Wrapping Mode"
134msgstr "Режим с пренасяне"
135
136#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
137msgid ""
138"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
139"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
140msgstr ""
141"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
142"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
143"на дадена приставка."
144
145#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
146msgid ""
147"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
148"selector. Only recognized encodings are used."
149msgstr ""
150"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
151"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
152"кодирания на знаци."
153
154#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
155msgid "Maximum Number of Undo Actions"
156msgstr "Максимален брой връщания назад"
157
158#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
159msgid "Maximum Recent Files"
160msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
161
162#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
163msgid ""
164"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
165"\"-1\" for unlimited number of actions."
166msgstr ""
167"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
168"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
169
170#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
171msgid ""
172"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
173"\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
174msgstr ""
175"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
176"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
177"нататък"
178
179#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
180msgid "Notebook Show Tabs Mode"
181msgstr "Показване на подпрозорци в режим за преносими компютри"
182
183#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:29
184msgid ""
185"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
186"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
187msgstr ""
188"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
189"Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
190
191#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:30
192msgid "Print Header"
193msgstr "Печатане на горен колонтитул"
194
195#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:31
196msgid "Print Line Numbers"
197msgstr "Печатане на номера на редове"
198
199#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:32
200msgid "Print Syntax Highlighting"
201msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
202
203#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:33
204msgid "Printing Line Wrapping Mode"
205msgstr "Режим с пренасяне при печат"
206
207#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
208msgid "Restore Previous Cursor Position"
209msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
210
211#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
212msgid "Right Margin Position"
213msgstr "Позиция на дясната граница"
214
215#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
216msgid "Side panel is Visible"
217msgstr "Страничният панел е видим "
218
219#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
220msgid "Smart Home End"
221msgstr "Умни „Home“ и „End“"
222
223#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
224msgid ""
225"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
226"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
227"recognized encodings are used."
228msgstr ""
229"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
230"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
231"Използват се само познати кодирания на знаци."
232
233#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
234msgid ""
235"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
236"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
237"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
238"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
239"pressed, \"before\" to move to the start/end of the text before moving to "
240"the start/end of the line and \"always\" to always move to the start/end of "
241"the text instead of the start/end of the line."
242msgstr ""
243"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“. "
244"„DISABLED“ (изключване) означава курсорът винаги да се придвижва в началото/"
245"края на реда, „AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след "
246"отиването в началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/"
247"края на текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) "
248"винаги да се придвижва в началото/края на текста, а не на реда."
249
250#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
251msgid ""
252"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
253"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
254"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
255"make sure they appear exactly as mentioned here."
256msgstr ""
257"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте „none“ за "
258"режим без пренос, „word“ за пренос на границите на думи и „char“ за пренос "
259"при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
260"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
261
262#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:41
263msgid ""
264"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
265"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
266"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
267"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
268msgstr ""
269"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
270"Използвайте „none“ за режим без пренос, „word“ за пренос на границите на "
271"думи и „char“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са "
272"зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, "
273"както ги виждате тук."
274
275#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:42
276msgid ""
277"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
278msgstr ""
279"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
280
281#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
282msgid ""
283"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
284"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
285msgstr ""
286"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
287"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
288
289#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
290msgid ""
291"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
292"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
293msgstr ""
294"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
295"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
296
297#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
298msgid ""
299"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
300"in the \"Recent Files\" submenu."
301msgstr ""
302"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
303"подменюто „Последни файлове“."
304
305#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
306msgid ""
307"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
308"characters."
309msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
310
311#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
312msgid "Specifies the position of the right margin."
313msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
314
315#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
316msgid ""
317"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
318"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
319"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
320"make sure they appear exactly as mentioned here."
321msgstr ""
322"Указване кога да се показват подпрозорците за преносими компютри. "
323"Използвайте „never“, за да не се показват, „always“ за постоянно показван и "
324"„auto“ за показване,  само когато има повече от един подпрозорец. Имайте "
325"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
326"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
327
328#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
329msgid "Status Bar is Visible"
330msgstr "Лентата на състоянието е видима"
331
332#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
333msgid "Style Scheme"
334msgstr "Стилови схеми"
335
336#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
337msgid "Tab Size"
338msgstr "Размер на табулатора"
339
340#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
341msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
342msgstr ""
343"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
344"оцветяване на текста."
345
346#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
347msgid "Toolbar is Visible"
348msgstr "Лентата с инструменти е видима"
349
350#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
351msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
352msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
353
354#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
355msgid "Use Default Font"
356msgstr "Използване на стандартния шрифт"
357
358#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
359msgid ""
360"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
361"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
362"option."
363msgstr ""
364"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
365"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
366
367#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
368msgid ""
369"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
370"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
371msgstr ""
372"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
373"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
374
375#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
376msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
377msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
378
379#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
380msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
381msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
382
383#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
384msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
385msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
386
387#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
388msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
389msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
390
391#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
392msgid ""
393"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
394msgstr "Дали gedit да отбелязва оцветено всички съвпадения на търсения текст."
395
396#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
397msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
398msgstr "Дали gedit да оцветява съответстващите скоби."
399
400#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
401msgid "Whether gedit should highlight the current line."
402msgstr "Дали gedit да оцветява текущия ред."
403
404#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
405msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
406msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
407
408#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
409msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
410msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
411
412#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
413msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
414msgstr ""
415"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
416
417#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
418msgid ""
419"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
420"loaded."
421msgstr ""
422"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
423"файл."
424
425#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
426msgid ""
427"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
428msgstr ""
429"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
430
431#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
432msgid ""
433"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
434msgstr ""
435"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
436"видима."
437
438#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
439msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
440msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
441
442#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
443msgid ""
444"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
445"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
446"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
447"font."
448msgstr ""
449"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
450"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
451"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
452
453#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:141
454msgid "Log Out _without Saving"
455msgstr "Изход _без запазване"
456
457#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:145
458msgid "_Cancel Logout"
459msgstr "_Отказване на изход"
460
461#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
462msgid "Close _without Saving"
463msgstr "_Без запазване"
464
465#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:214
466msgid "Question"
467msgstr "Въпрос"
468
469#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
470#, c-format
471msgid ""
472"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
473msgid_plural ""
474"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
475"lost."
476msgstr[0] ""
477"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
478"загубени безвъзвратно."
479msgstr[1] ""
480"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
481"загубени безвъзвратно."
482
483#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:423
484msgid ""
485"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
486msgstr ""
487"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
488"загубени безвъзвратно."
489
490#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:429
491#, c-format
492msgid ""
493"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
494"permanently lost."
495msgid_plural ""
496"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
497"permanently lost."
498msgstr[0] ""
499"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
500"бъдат загубени безвъзвратно."
501msgstr[1] ""
502"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
503"бъдат загубени безвъзвратно."
504
505#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:439
506#, c-format
507msgid ""
508"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
509msgid_plural ""
510"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
511"lost."
512msgstr[0] ""
513"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
514"загубени безвъзвратно."
515msgstr[1] ""
516"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
517"загубени безвъзвратно."
518
519#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:454
520msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
521msgstr ""
522"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
523"безвъзвратно."
524
525#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:460
526#, c-format
527msgid ""
528"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
529"permanently lost."
530msgid_plural ""
531"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
532"permanently lost."
533msgstr[0] ""
534"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
535"загубени безвъзвратно."
536msgstr[1] ""
537"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
538"загубени безвъзвратно."
539
540#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:475
541#, c-format
542msgid ""
543"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
544msgid_plural ""
545"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
546msgstr[0] ""
547"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
548"безвъзвратно."
549msgstr[1] ""
550"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
551"загубени безвъзвратно."
552
553#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:519
554#, c-format
555msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
556msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
557
558#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:524
559#, c-format
560msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
561msgstr ""
562"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
563
564#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
565#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:755
566msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
567msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
568
569#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
570#, c-format
571msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
572msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
573msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
574msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
575
576#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:714
577#, c-format
578msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
579msgid_plural ""
580"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
581msgstr[0] ""
582"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
583msgstr[1] ""
584"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
585"затварянето?"
586
587#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:733
588msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
589msgstr "Документи с _незапазени промени:"
590
591#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:735
592msgid "S_elect the documents you want to save:"
593msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
594
595#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:759
596msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
597msgstr ""
598"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
599"безвъзвратно."
600
601#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:347
602msgid "Character Encodings"
603msgstr "Кодиране на знаците"
604
605#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:410
606#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:471
607msgid "_Description"
608msgstr "_Описание"
609
610#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:419
611#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:480
612msgid "_Encoding"
613msgstr "_Кодиране"
614
615#. ex:set ts=8 noet:
616#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
617msgid "A_vailable encodings:"
618msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
619
620#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
621msgid "Character encodings"
622msgstr "Кодиране на знаците"
623
624#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
625msgid "E_ncodings shown in menu:"
626msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
627
628#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:419
629msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
630msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт да използва редакторът"
631
632#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:434
633#, c-format
634msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
635msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
636
637#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:629
638msgid "The selected color scheme cannot be installed."
639msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
640
641#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:656
642msgid "Add Scheme"
643msgstr "Добавяне на схема"
644
645#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:663
646msgid "A_dd Scheme"
647msgstr "_Добавяне на схема"
648
649#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:671
650msgid "Color Scheme Files"
651msgstr "Файлове на цветова схема"
652
653#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:678
654#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
655msgid "All Files"
656msgstr "Всички файлове"
657
658#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:723
659#, c-format
660msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
661msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
662
663#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:942
664msgid "gedit Preferences"
665msgstr "Настройки на gedit"
666
667#. ex:set ts=8 noet:
668#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
669msgid "Color Scheme"
670msgstr "Цветова схема"
671
672#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
673msgid "Create a _backup copy of files before saving"
674msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
675
676#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
677msgid "Display right _margin at column:"
678msgstr "Показване на _дясна граница при колона:"
679
680#. ex:set ts=8 noet:
681#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
682#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
683msgid "Do not _split words over two lines"
684msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
685
686#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
687msgid "Editor"
688msgstr "Редактор"
689
690#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
691msgid "Editor _font: "
692msgstr "_Шрифт на редактора:"
693
694#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
695#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
696msgid "Enable text _wrapping"
697msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
698
699#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
700msgid "File Saving"
701msgstr "Запазване на файлове"
702
703#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
704#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:2
705#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:4
706msgid "Font"
707msgstr "Шрифт"
708
709#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
710msgid "Font & Colors"
711msgstr "Шрифт и цветове"
712
713#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
714msgid "Highlight current _line"
715msgstr "Оцветяване на _текущия ред"
716
717#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
718msgid "Highlight matching _brackets"
719msgstr "Оцветяване на съответства_щите скоби"
720
721#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
722msgid "Highlighting"
723msgstr "Оцветяване"
724
725#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
726msgid "Insert _spaces instead of tabs"
727msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
728
729#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
730msgid "Pick the editor font"
731msgstr "Избор на шрифт за редактора"
732
733#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
734msgid "Plugins"
735msgstr "Приставки"
736
737#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
738msgid "Preferences"
739msgstr "Предпочитани настройки"
740
741#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
742msgid "Tab Stops"
743msgstr "Табулатори"
744
745#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
746#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
747msgid "Text Wrapping"
748msgstr "Режим с пренасяне"
749
750#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
751msgid "View"
752msgstr "Изглед"
753
754#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
755msgid "_Add..."
756msgstr "_Добавяне…"
757
758#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
759msgid "_Autosave files every"
760msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
761
762#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23 ../gedit/gedit-view.c:552
763msgid "_Display line numbers"
764msgstr "Показване на _номера на редовете"
765
766#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
767msgid "_Enable automatic indentation"
768msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
769
770#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
771msgid "_Tab width:"
772msgstr "_Широчина на табулатора:"
773
774#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
775msgid "_minutes"
776msgstr "_минути"
777
778#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:209
779#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1625
780msgid "Replace"
781msgstr "Замяна"
782
783#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:287
784msgid "Replace _All"
785msgstr "Замяна на _всички"
786
787#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:288
788#: ../gedit/gedit-commands-file.c:570
789msgid "_Replace"
790msgstr "_Замяна"
791
792#. ex:set ts=8 noet:
793#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:1
794msgid "Match _entire word only"
795msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
796
797#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:3
798msgid "Replace All"
799msgstr "Замяна на всички"
800
801#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:4
802msgid "Replace _with: "
803msgstr "_Замяна с:"
804
805#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:5
806msgid "Search _backwards"
807msgstr "Търсене наза_д"
808
809#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:6
810msgid "_Match case"
811msgstr "Зачитане на главни/_малки"
812
813#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:7
814msgid "_Search for: "
815msgstr "_Търсене за: "
816
817#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:8
818msgid "_Wrap around"
819msgstr "_След края — от началото"
820
821#: ../gedit/gedit-app.c:222
822msgid "There was an error displaying the help."
823msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
824
825#: ../gedit/gedit-command-line.c:232
826#, c-format
827msgid "%s: invalid encoding.\n"
828msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
829
830#: ../gedit/gedit-command-line.c:256
831msgid "Show the application's version"
832msgstr "Извеждане на версията приложението"
833
834#: ../gedit/gedit-command-line.c:262
835msgid "Display list of possible values for the encoding option"
836msgstr ""
837"Показване на възможните стойности\n"
838"                                    за кодирането"
839
840#: ../gedit/gedit-command-line.c:270
841msgid ""
842"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
843"command line"
844msgstr ""
845"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
846"                                    използвано при отварянето на файлове "
847"чрез\n"
848"                                    командния ред"
849
850#: ../gedit/gedit-command-line.c:271
851msgid "ENCODING"
852msgstr "КОДИРАНЕ"
853
854#: ../gedit/gedit-command-line.c:278
855msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
856msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
857
858#: ../gedit/gedit-command-line.c:286
859msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
860msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
861
862#: ../gedit/gedit-command-line.c:294
863msgid "Set the size and position of the window (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
864msgstr "Геометрия на прозореца за X Window (ВИСОЧИНАxШИРОЧИНА+X+Y)"
865
866#: ../gedit/gedit-command-line.c:295
867msgid "GEOMETRY"
868msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
869
870#: ../gedit/gedit-command-line.c:302
871msgid "Open files and block process until files are closed"
872msgstr ""
873"Отваряне на файловете и заключване на програмата, докато файловете не се "
874"затворят"
875
876#: ../gedit/gedit-command-line.c:310
877msgid "Run gedit in the background"
878msgstr "Изпълнение във фонов режим"
879
880#: ../gedit/gedit-command-line.c:318
881msgid "Run gedit in standalone mode"
882msgstr "Изпълнение в самостоятелен режим"
883
884#: ../gedit/gedit-command-line.c:327
885msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
886msgstr "[ФАЙЛ…] [+РЕД[:КОЛОНА]]"
887
888#. Setup command line options
889#: ../gedit/gedit-command-line.c:334
890msgid "- Edit text files"
891msgstr "— редактиране на текстови файлове"
892
893#: ../gedit/gedit-command-line.c:345
894#, c-format
895msgid ""
896"%s\n"
897"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
898msgstr ""
899"%s\n"
900"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
901
902#: ../gedit/gedit-commands-file.c:272
903#, c-format
904msgid "Loading file '%s'…"
905msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
906
907#: ../gedit/gedit-commands-file.c:281
908#, c-format
909msgid "Loading %d file…"
910msgid_plural "Loading %d files…"
911msgstr[0] "Зарежда се %d файл…"
912msgstr[1] "Зареждат се %d файла…"
913
914#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
915#: ../gedit/gedit-commands-file.c:446
916msgid "Open Files"
917msgstr "Отваряне на файлове"
918
919#: ../gedit/gedit-commands-file.c:557
920#, c-format
921msgid "The file \"%s\" is read-only."
922msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
923
924#: ../gedit/gedit-commands-file.c:562
925msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
926msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
927
928#: ../gedit/gedit-commands-file.c:612
929msgid "Save the file using compression?"
930msgstr "Запазване с компресия?"
931
932#: ../gedit/gedit-commands-file.c:613
933#, c-format
934msgid ""
935"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
936"using compression."
937msgstr ""
938"Файлът „%s“ е бил запазен като обикновен текст, но сега ще бъде запазен с "
939"компресия."
940
941#: ../gedit/gedit-commands-file.c:615
942msgid "_Save Using Compression"
943msgstr "_С компресия"
944
945#: ../gedit/gedit-commands-file.c:619
946msgid "Save the file as plain text?"
947msgstr "Запазване като обикновен текст?"
948
949#: ../gedit/gedit-commands-file.c:620
950#, c-format
951msgid ""
952"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
953"as plain text."
954msgstr ""
955"Файлът „%s“ е бил запазен с компресия, а сега ще бъде запазен като обикновен "
956"текст."
957
958#: ../gedit/gedit-commands-file.c:622
959msgid "_Save As Plain Text"
960msgstr "_Обикновен текст"
961
962#: ../gedit/gedit-commands-file.c:740 ../gedit/gedit-commands-file.c:957
963#, c-format
964msgid "Saving file '%s'…"
965msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
966
967#: ../gedit/gedit-commands-file.c:844
968msgid "Save As"
969msgstr "Запазване като"
970
971#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1171
972#, c-format
973msgid "Reverting the document '%s'…"
974msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
975
976#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1216
977#, c-format
978msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
979msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
980
981#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1225
982#, c-format
983msgid ""
984"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
985msgid_plural ""
986"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
987"lost."
988msgstr[0] ""
989"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
990"безвъзвратно."
991msgstr[1] ""
992"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
993"безвъзвратно."
994
995#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1234
996msgid ""
997"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
998msgstr ""
999"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1000"безвъзвратно."
1001
1002#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1240
1003#, c-format
1004msgid ""
1005"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1006"permanently lost."
1007msgid_plural ""
1008"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1009"permanently lost."
1010msgstr[0] ""
1011"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1012"загубени безвъзвратно."
1013msgstr[1] ""
1014"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1015"загубени безвъзвратно."
1016
1017#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1250
1018#, c-format
1019msgid ""
1020"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1021msgid_plural ""
1022"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1023"lost."
1024msgstr[0] ""
1025"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1026"безвъзвратно."
1027msgstr[1] ""
1028"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1029"безвъзвратно."
1030
1031#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1265
1032msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1033msgstr ""
1034"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1035"безвъзвратно."
1036
1037#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1271
1038#, c-format
1039msgid ""
1040"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1041"permanently lost."
1042msgid_plural ""
1043"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1044"permanently lost."
1045msgstr[0] ""
1046"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1047"загубени безвъзвратно."
1048msgstr[1] ""
1049"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1050"загубени безвъзвратно."
1051
1052#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1286
1053#, c-format
1054msgid ""
1055"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
1056msgid_plural ""
1057"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1058msgstr[0] ""
1059"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1060"безвъзвратно."
1061msgstr[1] ""
1062"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1063"безвъзвратно."
1064
1065#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1312
1066msgid "_Revert"
1067msgstr "_Възстановяване"
1068
1069#: ../gedit/gedit-commands-help.c:88
1070msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1071msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
1072
1073#: ../gedit/gedit-commands-help.c:113
1074msgid "translator-credits"
1075msgstr ""
1076"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
1077"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1078"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
1079"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
1080"Красимир Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
1081"\n"
1082"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1083"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1084"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1085
1086#: ../gedit/gedit-commands-search.c:112
1087#, c-format
1088msgid "Found and replaced %d occurrence"
1089msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1090msgstr[0] "Намерено и заменено %d съвпадение."
1091msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
1092
1093#: ../gedit/gedit-commands-search.c:121
1094msgid "Found and replaced one occurrence"
1095msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
1096
1097#. Translators: %s is replaced by the text
1098#. entered by the user in the search box
1099#: ../gedit/gedit-commands-search.c:144
1100#, c-format
1101msgid "\"%s\" not found"
1102msgstr "Низът „%s“ не е открит"
1103
1104#: ../gedit/gedit-document.c:1224 ../gedit/gedit-document.c:1250
1105#, c-format
1106msgid "Unsaved Document %d"
1107msgstr "Незапазен документ %d"
1108
1109#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:122 ../gedit/gedit-documents-panel.c:136
1110#: ../gedit/gedit-window.c:2458 ../gedit/gedit-window.c:2465
1111msgid "Read-Only"
1112msgstr "(само за четене)"
1113
1114#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1145 ../gedit/gedit-window.c:3907
1115msgid "Documents"
1116msgstr "Документи"
1117
1118#: ../gedit/gedit-encodings.c:142 ../gedit/gedit-encodings.c:184
1119#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
1120#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
1121#: ../gedit/gedit-encodings.c:194 ../gedit/gedit-encodings.c:196
1122msgid "Unicode"
1123msgstr "Уникод"
1124
1125#: ../gedit/gedit-encodings.c:155 ../gedit/gedit-encodings.c:179
1126#: ../gedit/gedit-encodings.c:229 ../gedit/gedit-encodings.c:272
1127msgid "Western"
1128msgstr "Западно"
1129
1130#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:231
1131#: ../gedit/gedit-encodings.c:268
1132msgid "Central European"
1133msgstr "Централно европейско"
1134
1135#: ../gedit/gedit-encodings.c:159
1136msgid "South European"
1137msgstr "Южно европейско"
1138
1139#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:175
1140#: ../gedit/gedit-encodings.c:282
1141msgid "Baltic"
1142msgstr "Балтийско"
1143
1144#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1145#: ../gedit/gedit-encodings.c:246 ../gedit/gedit-encodings.c:250
1146#: ../gedit/gedit-encodings.c:252 ../gedit/gedit-encodings.c:270
1147msgid "Cyrillic"
1148msgstr "Кирилица"
1149
1150#: ../gedit/gedit-encodings.c:165 ../gedit/gedit-encodings.c:239
1151#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
1152msgid "Arabic"
1153msgstr "Арабско"
1154
1155#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:274
1156msgid "Greek"
1157msgstr "Гръцко"
1158
1159#: ../gedit/gedit-encodings.c:169
1160msgid "Hebrew Visual"
1161msgstr "Иврит видим"
1162
1163#: ../gedit/gedit-encodings.c:171 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1164#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
1165msgid "Turkish"
1166msgstr "Турско"
1167
1168#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
1169msgid "Nordic"
1170msgstr "Скандинавско"
1171
1172#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
1173msgid "Celtic"
1174msgstr "Келтско"
1175
1176#: ../gedit/gedit-encodings.c:181
1177msgid "Romanian"
1178msgstr "Румънско"
1179
1180#: ../gedit/gedit-encodings.c:199
1181msgid "Armenian"
1182msgstr "Арменско"
1183
1184#: ../gedit/gedit-encodings.c:201 ../gedit/gedit-encodings.c:203
1185#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1186msgid "Chinese Traditional"
1187msgstr "Китайско — традиционно"
1188
1189#: ../gedit/gedit-encodings.c:205
1190msgid "Cyrillic/Russian"
1191msgstr "Кирилица/Руска"
1192
1193#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:210
1194#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:242
1195#: ../gedit/gedit-encodings.c:257
1196msgid "Japanese"
1197msgstr "Японско"
1198
1199#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1200#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:263
1201msgid "Korean"
1202msgstr "Корейско"
1203
1204#: ../gedit/gedit-encodings.c:220 ../gedit/gedit-encodings.c:222
1205#: ../gedit/gedit-encodings.c:224
1206msgid "Chinese Simplified"
1207msgstr "Китайско — опростено"
1208
1209#: ../gedit/gedit-encodings.c:226
1210msgid "Georgian"
1211msgstr "Грузинско"
1212
1213#: ../gedit/gedit-encodings.c:237 ../gedit/gedit-encodings.c:278
1214msgid "Hebrew"
1215msgstr "Иврит"
1216
1217#: ../gedit/gedit-encodings.c:254
1218msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1219msgstr "Кирилица/Украинска"
1220
1221#: ../gedit/gedit-encodings.c:259 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1222#: ../gedit/gedit-encodings.c:284
1223msgid "Vietnamese"
1224msgstr "Виетнамско"
1225
1226#: ../gedit/gedit-encodings.c:261
1227msgid "Thai"
1228msgstr "Тайско"
1229
1230#: ../gedit/gedit-encodings.c:435
1231msgid "Unknown"
1232msgstr "Неизвестно"
1233
1234#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:301
1235msgid "Automatically Detected"
1236msgstr "Автоматично открито"
1237
1238#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:320
1239#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:336
1240#, c-format
1241msgid "Current Locale (%s)"
1242msgstr "Текущ локал (%s)"
1243
1244#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:388
1245msgid "Add or Remove..."
1246msgstr "Добавяне или премахване…"
1247
1248#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
1249msgid "All Text Files"
1250msgstr "Всички текстови файлове"
1251
1252#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:95
1253msgid "C_haracter Encoding:"
1254msgstr "Кодиране на з_наците:"
1255
1256#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:154
1257msgid "L_ine Ending:"
1258msgstr "Край на _ред:"
1259
1260#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:173
1261msgid "Unix/Linux"
1262msgstr "Юникс/Линукс"
1263
1264#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:179
1265msgid "Mac OS Classic"
1266msgstr "Класически Мак ОС"
1267
1268#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:185
1269msgid "Windows"
1270msgstr "Уиндоус"
1271
1272#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:182
1273#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:497
1274msgid "_Retry"
1275msgstr "_Опитване отново"
1276
1277#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:203
1278#, c-format
1279msgid "Could not find the file %s."
1280msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
1281
1282#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:205
1283#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:248
1284#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:255
1285msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1286msgstr ""
1287"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1288
1289#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1290#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:224
1291#, c-format
1292msgid "gedit cannot handle %s locations."
1293msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
1294
1295#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:230
1296msgid "gedit cannot handle this location."
1297msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
1298
1299#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:238
1300msgid "The location of the file cannot be mounted."
1301msgstr "Местоположението на файла не може да се монтира."
1302
1303#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:242
1304msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
1305msgstr ""
1306"Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е "
1307"монтирано."
1308
1309#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:246
1310#, c-format
1311msgid "%s is a directory."
1312msgstr "„%s“ е папка."
1313
1314#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:253
1315#, c-format
1316msgid "%s is not a valid location."
1317msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1318
1319#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:289
1320#, c-format
1321msgid ""
1322"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
1323"correct and try again."
1324msgstr ""
1325"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1326"опитайте отново."
1327
1328#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:304
1329#, c-format
1330msgid ""
1331"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
1332"try again."
1333msgstr ""
1334"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1335"опитайте отново."
1336
1337#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:312
1338#, c-format
1339msgid "%s is not a regular file."
1340msgstr "%s не е редовен файл."
1341
1342#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:317
1343msgid "Connection timed out. Please try again."
1344msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
1345
1346#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:340
1347msgid "The file is too big."
1348msgstr "Файлът е прекалено голям."
1349
1350#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:381
1351#, c-format
1352msgid "Unexpected error: %s"
1353msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1354
1355#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:417
1356msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
1357msgstr "gedit не намира файла. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1358
1359#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:427
1360#, c-format
1361msgid "Could not revert the file %s."
1362msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
1363
1364#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:454
1365msgid "Ch_aracter Encoding:"
1366msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1367
1368#. Translators: the access key chosen for this string should be
1369#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1370#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:506
1371#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:782
1372msgid "Edit Any_way"
1373msgstr "_Редактиране въпреки това"
1374
1375#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:608
1376msgid ""
1377"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
1378"found within this limit."
1379msgstr ""
1380"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
1381"файлът не бе открит."
1382
1383#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:612
1384msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1385msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1386
1387#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:618
1388msgid "gedit has not been able to detect the character encoding."
1389msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
1390
1391#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:620
1392#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:642
1393msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1394msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
1395
1396#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:621
1397msgid "Select a character encoding from the menu and try again."
1398msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1399
1400#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:627
1401#, c-format
1402msgid "There was a problem opening the file %s."
1403msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“."
1404
1405#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:629
1406msgid ""
1407"The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
1408"this file you could corrupt this document."
1409msgstr ""
1410"Файлът, който отворихте, съдържа неправилни знаци. Ако продължите и го "
1411"редактирате, можете да го повредите."
1412
1413#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:632
1414msgid "You can also choose another character encoding and try again."
1415msgstr "Изберете друго кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1416
1417#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:639
1418#, c-format
1419msgid "Could not open the file %s using the %s character encoding."
1420msgstr ""
1421"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците "
1422"%s."
1423
1424#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:643
1425#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:717
1426msgid "Select a different character encoding from the menu and try again."
1427msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1428
1429#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:653
1430#, c-format
1431msgid "Could not open the file %s."
1432msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
1433
1434#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:712
1435#, c-format
1436msgid "Could not save the file %s using the %s character encoding."
1437msgstr ""
1438"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците "
1439"%s."
1440
1441#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:715
1442msgid ""
1443"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1444"the specified character encoding."
1445msgstr ""
1446"Документът съдържа един или повече знаци, които не могат да бъдат записани "
1447"чрез определеното кодиране на знаците."
1448
1449#. Translators: the access key chosen for this string should be
1450#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1451#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:787
1452msgid "D_on't Edit"
1453msgstr "_Отказване на редактирането"
1454
1455#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:801
1456#, c-format
1457msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1458msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
1459
1460#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:815
1461msgid ""
1462"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
1463"edit it anyway?"
1464msgstr ""
1465"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1466"да го редактирате?"
1467
1468#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:873
1469#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:971
1470#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1260
1471msgid "S_ave Anyway"
1472msgstr "_Запазване въпреки това"
1473
1474#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:877
1475#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:975
1476#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1264
1477msgid "D_on't Save"
1478msgstr "_Отказване на запазването"
1479
1480#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1481#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1482#. * not accurate (since last load/save)
1483#.
1484#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:895
1485#, c-format
1486msgid "The file %s has been modified since reading it."
1487msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1488
1489#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:910
1490msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1491msgstr ""
1492"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1493"се запази ли въпреки това?"
1494
1495#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:998
1496#, c-format
1497msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1498msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1499
1500#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1003
1501#, c-format
1502msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1503msgstr ""
1504"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1505
1506#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1020
1507msgid ""
1508"gedit could not back up the old copy of the file before saving the new one. "
1509"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1510"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1511msgstr ""
1512"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1513"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1514"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1515"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1516
1517#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1518#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1080
1519#, c-format
1520msgid ""
1521"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
1522"the location correctly and try again."
1523msgstr ""
1524"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1525"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1526
1527#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1088
1528msgid ""
1529"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
1530"the location correctly and try again."
1531msgstr ""
1532"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1533"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1534
1535#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1097
1536#, c-format
1537msgid ""
1538"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
1539"correctly and try again."
1540msgstr ""
1541"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1542"правилно и опитайте отново."
1543
1544#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1104
1545msgid ""
1546"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
1547"that you typed the location correctly and try again."
1548msgstr ""
1549"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1550"правилно местоположението и опитайте отново."
1551
1552#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1110
1553msgid ""
1554"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
1555"and try again."
1556msgstr ""
1557"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1558"опитайте отново."
1559
1560#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1115
1561msgid ""
1562"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
1563"typed the location correctly and try again."
1564msgstr ""
1565"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1566"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1567
1568#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1121
1569msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
1570msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1571
1572#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1126
1573msgid ""
1574"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1575"the file names. Please use a shorter name."
1576msgstr ""
1577"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1578"файловете. Използвайте по-кратко име."
1579
1580#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1133
1581msgid ""
1582"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1583"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not "
1584"have this limitation."
1585msgstr ""
1586"Дискът, на който записвате, има ограничение за размера на файловете. "
1587"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1588
1589#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1149
1590#, c-format
1591msgid "Could not save the file %s."
1592msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази."
1593
1594#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1595#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1596#. * not accurate (since last load/save)
1597#.
1598#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1194
1599#, c-format
1600msgid "The file %s changed on disk."
1601msgstr "Файлът %s се промени на диска."
1602
1603#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1199
1604msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
1605msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
1606
1607#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1201
1608msgid "Do you want to reload the file?"
1609msgstr "Искате ли да презаредите файла."
1610
1611#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1206
1612msgid "_Reload"
1613msgstr "П_резареждане"
1614
1615#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1278
1616#, c-format
1617msgid "Some invalid chars have been detected while saving %s"
1618msgstr "При запазването на „%s“ бяха открити някои невалидни знаци"
1619
1620#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1294
1621msgid ""
1622"If you continue saving this file you can corrupt the document.  Save anyway?"
1623msgstr ""
1624"Ако продължите със запазването на този файл, документът може да се повреди. "
1625"Искате ли да продължите?"
1626
1627#. Keep in sync with the respective GtkActions
1628#: ../gedit/gedit-notebook-popup-menu.c:172 ../gedit/gedit-ui.h:140
1629msgid "_Move to New Window"
1630msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
1631
1632#: ../gedit/gedit-notebook-popup-menu.c:190 ../gedit/gedit-ui.h:78
1633msgid "Save _As..."
1634msgstr "Запазване _като…"
1635
1636#: ../gedit/gedit-notebook-popup-menu.c:203 ../gedit/gedit-ui.h:84
1637msgid "_Print..."
1638msgstr "_Печат…"
1639
1640#: ../gedit/gedit-panel.c:409 ../gedit/gedit-panel.c:586
1641msgid "Empty"
1642msgstr "Празен"
1643
1644#: ../gedit/gedit-panel.c:475
1645msgid "Hide panel"
1646msgstr "Скриване на панел"
1647
1648#: ../gedit/gedit-print-job.c:580
1649#, c-format
1650msgid "File: %s"
1651msgstr "Файл: %s"
1652
1653#: ../gedit/gedit-print-job.c:589
1654msgid "Page %N of %Q"
1655msgstr "Страница %N от %Q"
1656
1657#: ../gedit/gedit-print-job.c:851
1658msgid "Preparing..."
1659msgstr "Подготовка…"
1660
1661#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:3
1662msgid "Fonts"
1663msgstr "Шрифтове"
1664
1665#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
1666msgid "He_aders and footers:"
1667msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
1668
1669#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:5
1670msgid "Line Numbers"
1671msgstr "Номера на редове"
1672
1673#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
1674msgid "Page header"
1675msgstr "Колонтитул на страници"
1676
1677#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:7
1678msgid "Print line nu_mbers"
1679msgstr "Печатане на _номера на редове"
1680
1681#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
1682msgid "Print page _headers"
1683msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
1684
1685#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
1686msgid "Print synta_x highlighting"
1687msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
1688
1689#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
1690msgid "Syntax Highlighting"
1691msgstr "Синтактично оцветен текст"
1692
1693#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
1694msgid "_Body:"
1695msgstr "_Тяло:"
1696
1697#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
1698msgid "_Line numbers:"
1699msgstr "Номера на _редове:"
1700
1701#. 'Number every' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1702#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
1703msgid "_Number every"
1704msgstr "_Номериране на всеки"
1705
1706#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
1707msgid "_Restore Default Fonts"
1708msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
1709
1710#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1711#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:18
1712msgid "lines"
1713msgstr "реда"
1714
1715#: ../gedit/gedit-print-preview.c:582
1716msgid "Show the previous page"
1717msgstr "Показване на предишната страница"
1718
1719#: ../gedit/gedit-print-preview.c:594
1720msgid "Show the next page"
1721msgstr "Показване на следващата страница"
1722
1723#: ../gedit/gedit-print-preview.c:610
1724msgid "Current page (Alt+P)"
1725msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1726
1727#. Translators: the "of" from "1 of 19" in print preview.
1728#: ../gedit/gedit-print-preview.c:633
1729msgid "of"
1730msgstr "от"
1731
1732#: ../gedit/gedit-print-preview.c:641
1733msgid "Page total"
1734msgstr "Общо страници"
1735
1736#: ../gedit/gedit-print-preview.c:642
1737msgid "The total number of pages in the document"
1738msgstr "Общия брой страници в документа"
1739
1740#: ../gedit/gedit-print-preview.c:659
1741msgid "Show multiple pages"
1742msgstr "Показване на множество страници"
1743
1744#: ../gedit/gedit-print-preview.c:672
1745msgid "Zoom 1:1"
1746msgstr "Мащаб 1:1"
1747
1748#: ../gedit/gedit-print-preview.c:681
1749msgid "Zoom to fit the whole page"
1750msgstr "Пасване на цялата страница"
1751
1752#: ../gedit/gedit-print-preview.c:690
1753msgid "Zoom the page in"
1754msgstr "Увеличаване на страницата"
1755
1756#: ../gedit/gedit-print-preview.c:699
1757msgid "Zoom the page out"
1758msgstr "Намаляване на страницата"
1759
1760#: ../gedit/gedit-print-preview.c:711
1761msgid "_Close Preview"
1762msgstr "_Затваряне на мострата"
1763
1764#: ../gedit/gedit-print-preview.c:714
1765msgid "Close print preview"
1766msgstr "Затваряне на мострата"
1767
1768#: ../gedit/gedit-print-preview.c:783
1769#, c-format
1770msgid "Page %d of %d"
1771msgstr "Страница %d от %d"
1772
1773#: ../gedit/gedit-print-preview.c:967
1774msgid "Page Preview"
1775msgstr "Преглед на страница"
1776
1777#: ../gedit/gedit-print-preview.c:968
1778msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1779msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1780
1781#. Use spaces to leave padding proportional to the font size
1782#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1783msgid "OVR"
1784msgstr "ВРХУ"
1785
1786#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1787msgid "INS"
1788msgstr "ВМКВ"
1789
1790#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1791#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1792#: ../gedit/gedit-statusbar.c:248
1793#, c-format
1794msgid "  Ln %d, Col %d"
1795msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1796
1797#: ../gedit/gedit-statusbar.c:347
1798#, c-format
1799msgid "There is a tab with errors"
1800msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1801msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1802msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1803
1804#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:176
1805#, c-format
1806msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
1807msgstr ""
1808"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
1809"g_mkdir_with_parents(): %s"
1810
1811#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1812#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1813#: ../gedit/gedit-tab.c:734
1814#, c-format
1815msgid "Reverting %s from %s"
1816msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1817
1818#: ../gedit/gedit-tab.c:741
1819#, c-format
1820msgid "Reverting %s"
1821msgstr "Възстановяване на %s"
1822
1823#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1824#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1825#: ../gedit/gedit-tab.c:757
1826#, c-format
1827msgid "Loading %s from %s"
1828msgstr "Зареждане на %s от %s"
1829
1830#: ../gedit/gedit-tab.c:764
1831#, c-format
1832msgid "Loading %s"
1833msgstr "Зареждане на %s"
1834
1835#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1836#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1837#: ../gedit/gedit-tab.c:845
1838#, c-format
1839msgid "Saving %s to %s"
1840msgstr "Запазване на %s в %s"
1841
1842#: ../gedit/gedit-tab.c:852
1843#, c-format
1844msgid "Saving %s"
1845msgstr "Запазване на %s"
1846
1847#. Read only
1848#: ../gedit/gedit-tab.c:1835
1849msgid "RO"
1850msgstr "Четене"
1851
1852#: ../gedit/gedit-tab.c:1882
1853#, c-format
1854msgid "Error opening file %s"
1855msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
1856
1857#: ../gedit/gedit-tab.c:1887
1858#, c-format
1859msgid "Error reverting file %s"
1860msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
1861
1862#: ../gedit/gedit-tab.c:1892
1863#, c-format
1864msgid "Error saving file %s"
1865msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
1866
1867#: ../gedit/gedit-tab.c:1913
1868msgid "Unicode (UTF-8)"
1869msgstr "Уникод (UTF-8)"
1870
1871#: ../gedit/gedit-tab.c:1920
1872msgid "Name:"
1873msgstr "Име:"
1874
1875#: ../gedit/gedit-tab.c:1921
1876msgid "MIME Type:"
1877msgstr "Вид MIME:"
1878
1879#: ../gedit/gedit-tab.c:1922
1880msgid "Encoding:"
1881msgstr "Кодиране на знаците:"
1882
1883#: ../gedit/gedit-tab-label.c:283
1884msgid "Close document"
1885msgstr "Затваряне на документ"
1886
1887#. Toplevel
1888#: ../gedit/gedit-ui.h:43
1889msgid "_File"
1890msgstr "_Файл"
1891
1892#: ../gedit/gedit-ui.h:44
1893msgid "_Edit"
1894msgstr "_Редактиране"
1895
1896#: ../gedit/gedit-ui.h:45
1897msgid "_View"
1898msgstr "_Изглед"
1899
1900#: ../gedit/gedit-ui.h:46
1901msgid "_Search"
1902msgstr "_Търсене"
1903
1904#: ../gedit/gedit-ui.h:47
1905msgid "_Tools"
1906msgstr "И_нструменти"
1907
1908#: ../gedit/gedit-ui.h:48
1909msgid "_Documents"
1910msgstr "_Документи"
1911
1912#: ../gedit/gedit-ui.h:49
1913msgid "_Help"
1914msgstr "Помо_щ"
1915
1916#: ../gedit/gedit-ui.h:53
1917msgid "Create a new document"
1918msgstr "Създаване на нов документ"
1919
1920#: ../gedit/gedit-ui.h:54
1921msgid "_Open..."
1922msgstr "_Отваряне…"
1923
1924#: ../gedit/gedit-ui.h:55 ../gedit/gedit-window.c:1553
1925msgid "Open a file"
1926msgstr "Отваряне на файл"
1927
1928#. Edit menu
1929#: ../gedit/gedit-ui.h:58
1930msgid "Pr_eferences"
1931msgstr "Н_астройки"
1932
1933#: ../gedit/gedit-ui.h:59
1934msgid "Configure the application"
1935msgstr "Настройки на приложението"
1936
1937#. Help menu
1938#: ../gedit/gedit-ui.h:62
1939msgid "_Contents"
1940msgstr "_Ръководство"
1941
1942#: ../gedit/gedit-ui.h:63
1943msgid "Open the gedit manual"
1944msgstr "Отваряне на ръководството на gedit"
1945
1946#: ../gedit/gedit-ui.h:65
1947msgid "About this application"
1948msgstr "Относно приложението"
1949
1950#: ../gedit/gedit-ui.h:69
1951msgid "Leave fullscreen mode"
1952msgstr "Изход от цял екран"
1953
1954#: ../gedit/gedit-ui.h:77
1955msgid "Save the current file"
1956msgstr "Запазване на текущия файл"
1957
1958#: ../gedit/gedit-ui.h:79
1959msgid "Save the current file with a different name"
1960msgstr "Запазване на текущия файл под ново име"
1961
1962#: ../gedit/gedit-ui.h:81
1963msgid "Revert to a saved version of the file"
1964msgstr "Възстановяване до записана версия на файла"
1965
1966#: ../gedit/gedit-ui.h:82
1967msgid "Print Previe_w"
1968msgstr "П_реглед за печат"
1969
1970#: ../gedit/gedit-ui.h:83
1971msgid "Print preview"
1972msgstr "Преглед за печат"
1973
1974#: ../gedit/gedit-ui.h:85
1975msgid "Print the current page"
1976msgstr "Печат на текущата страница"
1977
1978#: ../gedit/gedit-ui.h:89
1979msgid "Undo the last action"
1980msgstr "Отменяне на последното действие"
1981
1982#: ../gedit/gedit-ui.h:91
1983msgid "Redo the last undone action"
1984msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
1985
1986#: ../gedit/gedit-ui.h:93
1987msgid "Cut the selection"
1988msgstr "Изрязване на избраната част"
1989
1990#: ../gedit/gedit-ui.h:95
1991msgid "Copy the selection"
1992msgstr "Копиране на избраната част"
1993
1994#: ../gedit/gedit-ui.h:97
1995msgid "Paste the clipboard"
1996msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
1997
1998#: ../gedit/gedit-ui.h:99
1999msgid "Delete the selected text"
2000msgstr "Изтриване на избрания текст"
2001
2002#: ../gedit/gedit-ui.h:100
2003msgid "Select _All"
2004msgstr "Избор на вси_чко"
2005
2006#: ../gedit/gedit-ui.h:101
2007msgid "Select the entire document"
2008msgstr "Избор на целия документ"
2009
2010#. View menu
2011#: ../gedit/gedit-ui.h:104
2012msgid "_Highlight Mode"
2013msgstr "_Режим на оцветяване"
2014
2015#. Search menu
2016#: ../gedit/gedit-ui.h:107
2017msgid "_Find..."
2018msgstr "_Търсене…"
2019
2020#: ../gedit/gedit-ui.h:108
2021msgid "Search for text"
2022msgstr "Търсене за текст"
2023
2024#: ../gedit/gedit-ui.h:109
2025msgid "Find Ne_xt"
2026msgstr "_Следваща поява"
2027
2028#: ../gedit/gedit-ui.h:110
2029msgid "Search forwards for the same text"
2030msgstr "Търсене напред за същия текст"
2031
2032#: ../gedit/gedit-ui.h:111
2033msgid "Find Pre_vious"
2034msgstr "_Предишна поява"
2035
2036#: ../gedit/gedit-ui.h:112
2037msgid "Search backwards for the same text"
2038msgstr "Търсене назад за същия текст"
2039
2040#: ../gedit/gedit-ui.h:114 ../gedit/gedit-ui.h:117
2041msgid "_Replace..."
2042msgstr "_Замяна…"
2043
2044#: ../gedit/gedit-ui.h:115 ../gedit/gedit-ui.h:118
2045msgid "Search for and replace text"
2046msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2047
2048#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2049msgid "_Clear Highlight"
2050msgstr "Из_чистване на оцветяването"
2051
2052#: ../gedit/gedit-ui.h:121
2053msgid "Clear highlighting of search matches"
2054msgstr "Изчистване на оцветяването на съвпадения при търсенето"
2055
2056#: ../gedit/gedit-ui.h:122
2057msgid "Go to _Line..."
2058msgstr "Отиване на _ред…"
2059
2060#: ../gedit/gedit-ui.h:123
2061msgid "Go to a specific line"
2062msgstr "Отиване на конкретен ред"
2063
2064#. Documents menu
2065#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2066msgid "_Save All"
2067msgstr "_Запазване на всички"
2068
2069#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2070msgid "Save all open files"
2071msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2072
2073#: ../gedit/gedit-ui.h:128
2074msgid "_Close All"
2075msgstr "Зат_варяне на всички"
2076
2077#: ../gedit/gedit-ui.h:129
2078msgid "Close all open files"
2079msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2080
2081#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2082msgid "_New Tab Group"
2083msgstr "_Нова група подпрозорци"
2084
2085#: ../gedit/gedit-ui.h:131
2086msgid "Create a new tab group"
2087msgstr "Създаване на нова група подпрозорци"
2088
2089#: ../gedit/gedit-ui.h:132
2090msgid "P_revious Tab Group"
2091msgstr "Предишна _група подпрозорци"
2092
2093#: ../gedit/gedit-ui.h:133
2094msgid "Switch to the previous tab group"
2095msgstr "Показване на предишната група подпрозорци"
2096
2097#: ../gedit/gedit-ui.h:134
2098msgid "Nex_t Tab Group"
2099msgstr "_Следваща група подпрозорци"
2100
2101#: ../gedit/gedit-ui.h:135
2102msgid "Switch to the next tab group"
2103msgstr "Показване на следващата група подпрозорци"
2104
2105#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2106msgid "_Previous Document"
2107msgstr "_Предишен документ"
2108
2109#: ../gedit/gedit-ui.h:137
2110msgid "Activate previous document"
2111msgstr "Отваряне на предишен документ"
2112
2113#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2114msgid "N_ext Document"
2115msgstr "С_ледващ документ"
2116
2117#: ../gedit/gedit-ui.h:139
2118msgid "Activate next document"
2119msgstr "Отваряне на следващ документ"
2120
2121#: ../gedit/gedit-ui.h:141
2122msgid "Move the current document to a new window"
2123msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2124
2125#: ../gedit/gedit-ui.h:148
2126msgid "Close the current file"
2127msgstr "Затваряне на текущия файл"
2128
2129#: ../gedit/gedit-ui.h:155
2130msgid "Quit the program"
2131msgstr "Спиране на програмата"
2132
2133#: ../gedit/gedit-ui.h:160
2134msgid "_Toolbar"
2135msgstr "Лента с _инструменти"
2136
2137#: ../gedit/gedit-ui.h:161
2138msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2139msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2140
2141#: ../gedit/gedit-ui.h:163
2142msgid "_Statusbar"
2143msgstr "Лента на _състоянието"
2144
2145#: ../gedit/gedit-ui.h:164
2146msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2147msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2148
2149#: ../gedit/gedit-ui.h:167
2150msgid "Edit text in fullscreen"
2151msgstr "Редактиране на текста на цял екран"
2152
2153#: ../gedit/gedit-ui.h:174
2154msgid "Side _Panel"
2155msgstr "Страничен _панел"
2156
2157#: ../gedit/gedit-ui.h:175
2158msgid "Show or hide the side panel in the current window"
2159msgstr "Показване или скриване на страничния панел в текущия прозорец"
2160
2161#: ../gedit/gedit-ui.h:177
2162msgid "_Bottom Panel"
2163msgstr "_Долен панел"
2164
2165#: ../gedit/gedit-ui.h:178
2166msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
2167msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2168
2169#: ../gedit/gedit-utils.c:1017
2170msgid "Please check your installation."
2171msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2172
2173#: ../gedit/gedit-utils.c:1075
2174#, c-format
2175msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
2176msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
2177
2178#: ../gedit/gedit-utils.c:1094
2179#, c-format
2180msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
2181msgstr "Неуспех при намирането обекта „%s“ във файла %s."
2182
2183#. Translators: '/ on <remote-share>'
2184#: ../gedit/gedit-utils.c:1316
2185#, c-format
2186msgid "/ on %s"
2187msgstr "/ на „%s“"
2188
2189#. create "Wrap Around" menu item.
2190#: ../gedit/gedit-view-frame.c:553
2191msgid "_Wrap Around"
2192msgstr "_След края — от началото"
2193
2194#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2195#: ../gedit/gedit-view-frame.c:563
2196msgid "Match _Entire Word Only"
2197msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2198
2199#. create "Match Case" menu item.
2200#: ../gedit/gedit-view-frame.c:573
2201msgid "_Match Case"
2202msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2203
2204#: ../gedit/gedit-view-frame.c:774
2205msgid "String you want to search for"
2206msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2207
2208#: ../gedit/gedit-view-frame.c:781
2209msgid "Line you want to move the cursor to"
2210msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2211
2212#: ../gedit/gedit-window.c:1008
2213#, c-format
2214msgid "Use %s highlight mode"
2215msgstr "Използване на режим на оцветяване „%s“"
2216
2217#. add the "Plain Text" item before all the others
2218#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
2219#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
2220#: ../gedit/gedit-window.c:1113 ../gedit/gedit-window.c:2152
2221#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:138
2222#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:442
2223#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:553
2224#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:874
2225msgid "Plain Text"
2226msgstr "Обикновен текст"
2227
2228#: ../gedit/gedit-window.c:1114
2229msgid "Disable syntax highlighting"
2230msgstr "Изключване на оцветяването на синтаксиса"
2231
2232#. Translators: %s is a URI
2233#: ../gedit/gedit-window.c:1431
2234#, c-format
2235msgid "Open '%s'"
2236msgstr "Отваряне на „%s“"
2237
2238#: ../gedit/gedit-window.c:1555
2239msgid "Open a recently used file"
2240msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2241
2242#: ../gedit/gedit-window.c:1561
2243msgid "Open"
2244msgstr "Отваряне"
2245
2246#: ../gedit/gedit-window.c:1619
2247msgid "Save"
2248msgstr "Запазване"
2249
2250#: ../gedit/gedit-window.c:1621
2251msgid "Print"
2252msgstr "Печат"
2253
2254#: ../gedit/gedit-window.c:1623
2255msgid "Find"
2256msgstr "Търсене"
2257
2258#. Translators: %s is a URI
2259#: ../gedit/gedit-window.c:1783
2260#, c-format
2261msgid "Activate '%s'"
2262msgstr "Отваряне на „%s“"
2263
2264#: ../gedit/gedit-window.c:2133
2265msgid "Use Spaces"
2266msgstr "Използване на интервали"
2267
2268#: ../gedit/gedit-window.c:2206
2269msgid "Tab Width"
2270msgstr "Широчина на табулатора"
2271
2272#: ../gedit/gedit-window.c:2315
2273msgid "Bracket match is out of range"
2274msgstr "Съответстващата скоба е извън обхвата"
2275
2276#: ../gedit/gedit-window.c:2320
2277msgid "Bracket match not found"
2278msgstr "Няма съответстваща скоба"
2279
2280#: ../gedit/gedit-window.c:2325
2281#, c-format
2282msgid "Bracket match found on line: %d"
2283msgstr "Открита е скоба на ред: %d"
2284
2285#: ../gedit/gedit-window.c:4113
2286msgid "About gedit"
2287msgstr "Относно gedit"
2288
2289#. ex:set ts=8 noet:
2290#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:1
2291msgid "Change Case"
2292msgstr "Смяна на регистъра"
2293
2294#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:2
2295msgid "Changes the case of selected text."
2296msgstr "Смяна на регистъра на избрания текст."
2297
2298#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:242
2299msgid "C_hange Case"
2300msgstr "См_яна на регистъра"
2301
2302#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:243
2303msgid "All _Upper Case"
2304msgstr "Само _главни букви"
2305
2306#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:244
2307msgid "Change selected text to upper case"
2308msgstr "Промяна на избрания текст към главни букви"
2309
2310#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:246
2311msgid "All _Lower Case"
2312msgstr "Само _малки букви"
2313
2314#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:247
2315msgid "Change selected text to lower case"
2316msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2317
2318#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:249
2319msgid "_Invert Case"
2320msgstr "Обръщане на _регистъра"
2321
2322#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:250
2323msgid "Invert the case of selected text"
2324msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2325
2326#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:252
2327msgid "_Title Case"
2328msgstr "_Регистър за заглавие"
2329
2330#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:253
2331msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2332msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
2333
2334#. ex:set ts=8 noet:
2335#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:1
2336msgid "Check for latest version of gedit"
2337msgstr "Проверка за последната версия на gedit"
2338
2339#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:2
2340msgid "Check update"
2341msgstr "Проверка за обновления"
2342
2343#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:256
2344msgid "There was an error displaying the URI."
2345msgstr "Грешка при изобразяване на връзката."
2346
2347#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:293
2348msgid "_Download"
2349msgstr "_Изтегляне"
2350
2351#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:301
2352msgid "_Ignore Version"
2353msgstr "_Игнориране на версията"
2354
2355#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:316
2356msgid "There is a new version of gedit"
2357msgstr "Има нова версия на gedit"
2358
2359#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:320
2360msgid ""
2361"You can download the new version of gedit by clicking on the download button "
2362"or ignore that version and wait for a new one"
2363msgstr ""
2364"Можете да изтеглите новата версия на gedit като натиснете бутона за изтегляне"
2365
2366#. ex:set ts=8 noet:
2367#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:1
2368msgid "Version to Ignore"
2369msgstr "Игнорирана версия"
2370
2371#. This is releated to the next gedit version to be released
2372#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:3
2373msgid "Version to ignore until a newer version is released."
2374msgstr "Игнорирана версия до следващата издадена версия."
2375
2376#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:1
2377msgid ""
2378"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2379"characters and non-space characters in it."
2380msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2381
2382#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:2
2383#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:6
2384msgid "Document Statistics"
2385msgstr "Статистика за документа"
2386
2387#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:451
2388msgid "_Document Statistics"
2389msgstr "_Статистика за документа"
2390
2391#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:453
2392msgid "Get statistical information on the current document"
2393msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2394
2395#. ex:set ts=8 noet:
2396#. ex:ts=4:et:
2397#. ex:ts=8:noet:
2398#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:1
2399#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
2400#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1
2401#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
2402msgid "    "
2403msgstr "    "
2404
2405#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:2
2406msgid "Bytes"
2407msgstr "Байтове"
2408
2409#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:3
2410msgid "Characters (no spaces)"
2411msgstr "Знаци (без интервали)"
2412
2413#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:4
2414msgid "Characters (with spaces)"
2415msgstr "Знаци (с интервали)"
2416
2417#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:5
2418msgid "Document"
2419msgstr "Документ"
2420
2421#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:7
2422msgid "File Name"
2423msgstr "Файл"
2424
2425#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:8
2426msgid "Lines"
2427msgstr "Редове"
2428
2429#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:9
2430msgid "Selection"
2431msgstr "Избрано"
2432
2433#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:10
2434msgid "Words"
2435msgstr "Думи"
2436
2437#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:11
2438msgid "_Update"
2439msgstr "_Подновяване"
2440
2441#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
2442msgid "Build"
2443msgstr "Компилиране"
2444
2445#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
2446msgid "Run \"make\" in the document directory"
2447msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2448
2449#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
2450#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:1
2451msgid "Open a terminal in the document location"
2452msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
2453
2454#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
2455#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:2
2456msgid "Open terminal here"
2457msgstr "Отваряне на терминал тук"
2458
2459#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
2460msgid "Remove trailing spaces"
2461msgstr "Изтриване на празните знаци в краищата на редовете"
2462
2463#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
2464msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
2465msgstr ""
2466"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
2467
2468#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
2469msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
2470msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода ѝ в нов документ"
2471
2472#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
2473msgid "Run command"
2474msgstr "Стартиране на команда"
2475
2476#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:1
2477msgid "Execute external commands and shell scripts."
2478msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2479
2480#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:2
2481msgid "External Tools"
2482msgstr "Външни инструменти"
2483
2484#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:1
2485#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
2486msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
2487msgstr ""
2488"Име на шрифт във формат Pango. Примери: „Sans 12“ или „Monospace Bold 14“."
2489
2490#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:3
2491msgid ""
2492"If true, the external tools will use the desktop-global standard font if "
2493"it's monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
2494msgstr ""
2495"Ако опцията е включена, външните инструменти ще използват глобалния "
2496"стандартен шрифт, ако е равноширок (може да се използва и подобен шрифт)."
2497
2498#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:4
2499#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:8
2500msgid "Whether to use the system font"
2501msgstr "Използване на системния шрифт"
2502
2503#: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:92
2504#, python-format
2505msgid "Could not execute command: %s"
2506msgstr "Командата не може да бъде изпълнена: %s"
2507
2508#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:159
2509msgid "You must be inside a word to run this command"
2510msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2511
2512#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:265
2513msgid "Running tool:"
2514msgstr "Стартиран инструмент:"
2515
2516#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:294
2517msgid "Done."
2518msgstr "Готово."
2519
2520#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:296
2521msgid "Exited"
2522msgstr "Завърши работа."
2523
2524#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:136
2525msgid "All languages"
2526msgstr "Всички езици"
2527
2528#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:542
2529#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:546
2530#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:872
2531#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
2532msgid "All Languages"
2533msgstr "Всички езици"
2534
2535#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:659
2536msgid "New tool"
2537msgstr "Нов инструмент"
2538
2539#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:790
2540#, python-format
2541msgid "This accelerator is already bound to %s"
2542msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2543
2544#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:834
2545msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2546msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2547
2548#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:836
2549msgid "Type a new accelerator"
2550msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2551
2552#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:120
2553msgid "Stopped."
2554msgstr "Спрян."
2555
2556#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
2557msgid "Add Tool"
2558msgstr "Добавяне на инструмент"
2559
2560#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
2561msgid "Add a new tool"
2562msgstr "Добавяне на нов инструмент"
2563
2564#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
2565msgid "All documents"
2566msgstr "Всички документи"
2567
2568#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
2569msgid "All documents except untitled ones"
2570msgstr "Всички документи без ненаименованите"
2571
2572#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
2573msgid "Append to current document"
2574msgstr "Добавяне към текущия документ"
2575
2576#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
2577msgid "Create new document"
2578msgstr "Създаване на нов документ"
2579
2580#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
2581msgid "Current document"
2582msgstr "Текущия документ"
2583
2584#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
2585msgid "Current line"
2586msgstr "Текущия ред"
2587
2588#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
2589msgid "Current selection"
2590msgstr "Текущо избраната част"
2591
2592#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
2593msgid "Current selection (default to document)"
2594msgstr "Текущо избраната част (стандартно е целият документ)"
2595
2596#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
2597msgid "Current word"
2598msgstr "Текущата дума"
2599
2600#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
2601msgid "Display in bottom pane"
2602msgstr "Показване в долния панел"
2603
2604#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:15
2605msgid "Insert at cursor position"
2606msgstr "Вмъкване на позицията на курсора"
2607
2608#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
2609msgid "Local files only"
2610msgstr "Само локални файлове"
2611
2612#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
2613msgid "Manage External Tools"
2614msgstr "Управление на външните инструменти"
2615
2616#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
2617msgid "Nothing"
2618msgstr "Нищо"
2619
2620#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:19
2621msgid "Remote files only"
2622msgstr "Само отдалечени файлове"
2623
2624#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:20
2625msgid "Remove Tool"
2626msgstr "Премахване на инструмент"
2627
2628#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
2629msgid "Remove selected tool"
2630msgstr "Премахване на избрания инструмент"
2631
2632#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
2633msgid "Replace current document"
2634msgstr "Замяна на целия документ"
2635
2636#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
2637msgid "Replace current selection"
2638msgstr "Замяна на избраната част"
2639
2640#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:24
2641msgid "Revert Tool"
2642msgstr "Възстановяване на инструмент"
2643
2644#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
2645msgid "Revert tool"
2646msgstr "Възстановяване на инструмент"
2647
2648#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:26
2649msgid "Shortcut _Key:"
2650msgstr "_Бърз клавиш:"
2651
2652#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
2653msgid "Untitled documents only"
2654msgstr "Само ненаименованите документи"
2655
2656#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:28
2657msgid "_Applicability:"
2658msgstr "Прило_жимост:"
2659
2660#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:29
2661#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:16
2662msgid "_Edit:"
2663msgstr "_Редактиране:"
2664
2665#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:30
2666msgid "_Input:"
2667msgstr "_Вход:"
2668
2669#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:31
2670msgid "_Output:"
2671msgstr "_Изход:"
2672
2673#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:32
2674msgid "_Save:"
2675msgstr "_Запазване:"
2676
2677#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:33
2678msgid "_Tools:"
2679msgstr "Инс_трументи:"
2680
2681#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:179
2682msgid "Manage _External Tools..."
2683msgstr "_Управление на външните инструменти…"
2684
2685#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:180
2686msgid "Opens the External Tools Manager"
2687msgstr "Управление на външните инструменти"
2688
2689#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:183
2690msgid "External _Tools"
2691msgstr "_Външни инструменти"
2692
2693#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:184
2694msgid "External tools"
2695msgstr "Външни инструменти"
2696
2697#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:218
2698msgid "Shell Output"
2699msgstr "Изход от обвивка"
2700
2701#. ex:ts=4:et:
2702#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:1
2703msgid "Easy file access from the side panel"
2704msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
2705
2706#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:2
2707msgid "File Browser Panel"
2708msgstr "Панел на файловия браузър"
2709
2710#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:239
2711msgid "File System"
2712msgstr "Файлова система"
2713
2714#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:558
2715msgid "_Set root to active document"
2716msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
2717
2718#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:560
2719msgid "Set the root to the active document location"
2720msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
2721
2722#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:565
2723msgid "_Open terminal here"
2724msgstr "_Отваряне на терминал тук"
2725
2726#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:567
2727msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
2728msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
2729
2730#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:705
2731msgid "File Browser"
2732msgstr "Файлов браузър"
2733
2734#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:848
2735msgid "An error occurred while creating a new directory"
2736msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
2737
2738#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:851
2739msgid "An error occurred while creating a new file"
2740msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
2741
2742#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:854
2743msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
2744msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
2745
2746#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:857
2747msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
2748msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
2749
2750#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:860
2751msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
2752msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
2753
2754#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:863
2755msgid "An error occurred while setting a root directory"
2756msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
2757
2758#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:866
2759msgid "An error occurred while loading a directory"
2760msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
2761
2762#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:869
2763msgid "An error occurred"
2764msgstr "Възникна грешка"
2765
2766#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1085
2767msgid ""
2768"Cannot move file to trash, do you\n"
2769"want to delete permanently?"
2770msgstr ""
2771"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
2772"искате ли окончателно да го изтриете?"
2773
2774#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1090
2775#, c-format
2776msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
2777msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2778
2779#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1095
2780msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
2781msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
2782
2783#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1127
2784#, c-format
2785msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
2786msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
2787
2788#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1132
2789msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
2790msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
2791
2792#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1135
2793msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
2794msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
2795
2796#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1722
2797msgid "(Empty)"
2798msgstr "(Празен)"
2799
2800#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3467
2801msgid ""
2802"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2803"settings to make the file visible"
2804msgstr ""
2805"Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите "
2806"видим, трябва да промените филтъра си"
2807
2808#. Translators: This is the default name of new files created by the file browser pane.
2809#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3711
2810msgid "file"
2811msgstr "файл"
2812
2813#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3739
2814msgid ""
2815"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2816"settings to make the file visible"
2817msgstr ""
2818"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
2819"трябва да промените филтъра си"
2820
2821#. Translators: This is the default name of new directories created by the file browser pane.
2822#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3770
2823msgid "directory"
2824msgstr "папка"
2825
2826#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3795
2827msgid ""
2828"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2829"settings to make the directory visible"
2830msgstr ""
2831"Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, "
2832"трябва да промените филтъра си"
2833
2834#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:734
2835msgid "Bookmarks"
2836msgstr "Отметки"
2837
2838#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:822
2839msgid "_Filter"
2840msgstr "_Филтър"
2841
2842#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:827
2843msgid "_Move to Trash"
2844msgstr "Преместване в _кошчето"
2845
2846#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:828
2847msgid "Move selected file or folder to trash"
2848msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
2849
2850#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:830
2851msgid "_Delete"
2852msgstr "_Изтриване"
2853
2854#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:831
2855msgid "Delete selected file or folder"
2856msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
2857
2858#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:838
2859msgid "Open selected file"
2860msgstr "Отваряне на файла"
2861
2862#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:844
2863msgid "Up"
2864msgstr "Нагоре"
2865
2866#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:845
2867msgid "Open the parent folder"
2868msgstr "Отваряне на горната папка"
2869
2870#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:850
2871msgid "_New Folder"
2872msgstr "_Нова папка"
2873
2874#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:851
2875msgid "Add new empty folder"
2876msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
2877
2878#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:853
2879msgid "New F_ile"
2880msgstr "Нов _файл"
2881
2882#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:854
2883msgid "Add new empty file"
2884msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
2885
2886#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:859
2887msgid "_Rename"
2888msgstr "_Преименуване"
2889
2890#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:860
2891msgid "Rename selected file or folder"
2892msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
2893
2894#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:866
2895msgid "_Previous Location"
2896msgstr "_Предишно местоположение"
2897
2898#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:868
2899msgid "Go to the previous visited location"
2900msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
2901
2902#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:870
2903msgid "_Next Location"
2904msgstr "_Следващо местоположение"
2905
2906#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:871
2907msgid "Go to the next visited location"
2908msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
2909
2910#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:872
2911msgid "Re_fresh View"
2912msgstr "_Обновяване на изгледа"
2913
2914#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:873
2915msgid "Refresh the view"
2916msgstr "Обновяване на изгледа"
2917
2918#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:874
2919#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:892
2920msgid "_View Folder"
2921msgstr "_Преглед на папка"
2922
2923#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:875
2924#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:893
2925msgid "View folder in file manager"
2926msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
2927
2928#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:882
2929msgid "Show _Hidden"
2930msgstr "Показване на _скритите"
2931
2932#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:883
2933msgid "Show hidden files and folders"
2934msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
2935
2936#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:885
2937msgid "Show _Binary"
2938msgstr "Показване на _двоичните"
2939
2940#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:886
2941msgid "Show binary files"
2942msgstr "Показване на двоичните файлове"
2943
2944#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1207
2945msgid "Match Filename"
2946msgstr "Напасване на името на файла"
2947
2948#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2009
2949#, c-format
2950msgid "No mount object for mounted volume: %s"
2951msgstr "Липсва обект представляващ монтирания том: %s"
2952
2953#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2086
2954#, c-format
2955msgid "Could not open media: %s"
2956msgstr "Носителят не може да се отвори: %s"
2957
2958#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2133
2959#, c-format
2960msgid "Could not mount volume: %s"
2961msgstr "Томът не може да се монтира: %s"
2962
2963#. ex:ts=8:noet:
2964#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:1
2965msgid "Enable Restore of Remote Locations"
2966msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
2967
2968#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:2
2969msgid "File Browser Filter Mode"
2970msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
2971
2972#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:3
2973msgid "File Browser Filter Pattern"
2974msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
2975
2976#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:4
2977msgid "File Browser Root Directory"
2978msgstr "Основна папка на файловия браузър"
2979
2980#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:5
2981msgid "File Browser Virtual Root Directory"
2982msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
2983
2984#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:6
2985msgid ""
2986"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
2987"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
2988"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
2989"with Nautilus, etc.)"
2990msgstr ""
2991"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
2992"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
2993"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
2994"Nautilus, и т.н.)"
2995
2996#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:7
2997msgid "Open With Tree View"
2998msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
2999
3000#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:8
3001msgid ""
3002"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
3003"bookmarks view"
3004msgstr ""
3005"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
3006"вместо изгледа на отметките"
3007
3008#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:9
3009msgid "Set Location to First Document"
3010msgstr "Местоположението да е на първия документ"
3011
3012#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:10
3013msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
3014msgstr ""
3015"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
3016
3017#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:11
3018msgid ""
3019"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
3020"and onload/tree_view is TRUE."
3021msgstr ""
3022"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
3023"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
3024
3025#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:12
3026msgid ""
3027"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
3028"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
3029"the actual root."
3030msgstr ""
3031"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
3032"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
3033"да е под истинската основна папка."
3034
3035#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:13
3036msgid ""
3037"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
3038"of the filter_mode."
3039msgstr ""
3040"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
3041"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
3042
3043#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:14
3044msgid ""
3045"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
3046"values are: none (filter nothing), hide-hidden (filter hidden files) and "
3047"hide-binary (filter binary files)."
3048msgstr ""
3049"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
3050"браузър. Възможните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), „hide-"
3051"hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „hide-binary“ (махане на "
3052"двоичните файлове от изгледа)."
3053
3054#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:1
3055msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
3056msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
3057
3058#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:2
3059msgid "Modelines"
3060msgstr "Линии за режима"
3061
3062#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
3063msgid "Command Color Text"
3064msgstr "Цвят на командите"
3065
3066#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:3
3067msgid "Error Color Text"
3068msgstr "Цвят на грешките"
3069
3070#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:5
3071msgid ""
3072"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
3073"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
3074msgstr ""
3075"Ако е истина, външните инструменти ще използват глобалния стандартен шрифт, "
3076"ако е равноширок, или подобен."
3077
3078#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:6
3079msgid "The command color text"
3080msgstr "Цвят на командата"
3081
3082#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:7
3083msgid "The error color text"
3084msgstr "Цвят на грешките"
3085
3086#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
3087msgid "C_ommand color:"
3088msgstr "Цвят на _командите:"
3089
3090#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:2
3091msgid "_Error color:"
3092msgstr "Цвят на _грешките:"
3093
3094#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:52
3095#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
3096msgid "Python Console"
3097msgstr "Конзола на Питон"
3098
3099#. ex:et:ts=4:
3100#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
3101msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
3102msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел"
3103
3104#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1
3105#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:31
3106msgid "Quick Open"
3107msgstr "Бързо отваряне"
3108
3109#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:2
3110msgid "Quickly open files"
3111msgstr "Бързо отваряне на файлове"
3112
3113#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:72
3114msgid "Type to search..."
3115msgstr "Търсене на написаното…"
3116
3117#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:56
3118#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:2
3119msgid "Snippets"
3120msgstr "Изрезки"
3121
3122#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:82
3123#, python-format
3124msgid "The archive \"%s\" could not be created"
3125msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
3126
3127#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:99
3128#, python-format
3129msgid "Target directory \"%s\" does not exist"
3130msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
3131
3132#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:102
3133#, python-format
3134msgid "Target directory \"%s\" is not a valid directory"
3135msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
3136
3137#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:47
3138#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:108
3139#, python-format
3140msgid "File \"%s\" does not exist"
3141msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
3142
3143#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:50
3144#, python-format
3145msgid "File \"%s\" is not a valid snippets file"
3146msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
3147
3148#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:67
3149#, python-format
3150msgid "Imported file \"%s\" is not a valid snippets file"
3151msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
3152
3153#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:77
3154#, python-format
3155msgid "The archive \"%s\" could not be extracted"
3156msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
3157
3158#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:95
3159#, python-format
3160msgid "The following files could not be imported: %s"
3161msgstr "Следните файлове не могат да бъдат внесени: %s"
3162
3163#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:111
3164#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:124
3165#, python-format
3166msgid "File \"%s\" is not a valid snippets archive"
3167msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
3168
3169#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:43
3170msgid "Snippets archive"
3171msgstr "Архив с изрезки"
3172
3173#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:62
3174msgid "Add a new snippet..."
3175msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
3176
3177#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:115
3178msgid "Global"
3179msgstr "Глобално"
3180
3181#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:396
3182msgid "Revert selected snippet"
3183msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
3184
3185#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:399
3186#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
3187msgid "Delete selected snippet"
3188msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
3189
3190#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
3191#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:659
3192msgid ""
3193"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
3194"single (non-alphanumeric) character like: {, [, etc."
3195msgstr ""
3196"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
3197"единичен знак, който не е буква или цифра — например „{“, „[“ и т.н."
3198
3199#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
3200#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:666
3201#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
3202msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
3203msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
3204
3205#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:755
3206#, python-format
3207msgid "The following error occurred while importing: %s"
3208msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
3209
3210#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:762
3211msgid "Import successfully completed"
3212msgstr "Внасянето завърши успешно"
3213
3214#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:776
3215#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
3216msgid "Import snippets"
3217msgstr "Внасяне на на изрезки"
3218
3219#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:781
3220#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:867
3221#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:930
3222msgid "All supported archives"
3223msgstr "Всички поддържани архиви"
3224
3225#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:782
3226#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:868
3227#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:931
3228msgid "Gzip compressed archive"
3229msgstr "Архив, компресиран с gzip"
3230
3231#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:783
3232#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:869
3233#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:932
3234msgid "Bzip2 compressed archive"
3235msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
3236
3237#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:784
3238msgid "Single snippets file"
3239msgstr "Единичен файл с изрезки"
3240
3241#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:785
3242#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:871
3243#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:934
3244msgid "All files"
3245msgstr "Всички файлове"
3246
3247#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:797
3248#, python-format
3249msgid "The following error occurred while exporting: %s"
3250msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
3251
3252#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:801
3253msgid "Export successfully completed"
3254msgstr "Изнасянето завърши успешно"
3255
3256#. Ask if system snippets should also be exported
3257#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:841
3258#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:908
3259msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
3260msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
3261
3262#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:856
3263#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:926
3264msgid "There are no snippets selected to be exported"
3265msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
3266
3267#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:861
3268#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:899
3269msgid "Export snippets"
3270msgstr "Изнасяне на изрезки"
3271
3272#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1040
3273msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
3274msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
3275
3276#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1042
3277msgid "Type a new shortcut"
3278msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
3279
3280#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:594
3281#, python-format
3282msgid ""
3283"Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
3284"aborted."
3285msgstr ""
3286"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
3287"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
3288
3289#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:602
3290#, python-format
3291msgid "Execution of the Python command (%s) failed: %s"
3292msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
3293
3294#. ex:ts=8:et:
3295#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:1
3296msgid "Insert often-used pieces of text in a fast way"
3297msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
3298
3299#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
3300msgid "Activation"
3301msgstr "Задействане"
3302
3303#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
3304msgid "Add Snippet"
3305msgstr "Добавяне на изрезка"
3306
3307#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
3308msgid "Create new snippet"
3309msgstr "Създаване на нова изрезка"
3310
3311#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
3312msgid "Export Snippets"
3313msgstr "Изнасяне на изрезки"
3314
3315#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
3316msgid "Export selected snippets"
3317msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
3318
3319#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
3320msgid "Import Snippets"
3321msgstr "Внасяне на на изрезки"
3322
3323#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
3324msgid "Manage Snippets"
3325msgstr "Управление на изрезки"
3326
3327#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
3328msgid "Remove Snippet"
3329msgstr "Изтриване на изрезка"
3330
3331#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
3332msgid "S_hortcut key:"
3333msgstr "Б_ърз клавиш:"
3334
3335#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
3336msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
3337msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
3338
3339#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:15
3340msgid "_Drop targets:"
3341msgstr "_Цели на влачене:"
3342
3343#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:17
3344msgid "_Snippets:"
3345msgstr "_Изрезки:"
3346
3347#. "tab" here means the tab key, not the notebook tab!
3348#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:19
3349msgid "_Tab trigger:"
3350msgstr "_Спусък за табулатора:"
3351
3352#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:154
3353msgid "Manage _Snippets..."
3354msgstr "Управление на _изрезки…"
3355
3356#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:155
3357msgid "Manage snippets"
3358msgstr "Управление на изрезки"
3359
3360#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:88
3361msgid "S_ort..."
3362msgstr "Подре_ждане…"
3363
3364#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:90
3365msgid "Sort the current document or selection"
3366msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст"
3367
3368#. ex:ts=8:noet:
3369#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:1
3370msgid "R_emove duplicates"
3371msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
3372
3373#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:2
3374msgid "S_tart at column:"
3375msgstr "_Започване от колона:"
3376
3377#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:3
3378#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:1
3379msgid "Sort"
3380msgstr "Подреждане"
3381
3382#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:4
3383msgid "You cannot undo a sort operation"
3384msgstr "Подреждането не може да се отменя"
3385
3386#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:5
3387msgid "_Ignore case"
3388msgstr "_Игнориране на главни/малки"
3389
3390#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:6
3391msgid "_Reverse order"
3392msgstr "Обратен _ред"
3393
3394#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:7
3395msgid "_Sort"
3396msgstr "Подре_ждане"
3397
3398#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:2
3399msgid "Sorts a document or selected text."
3400msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
3401
3402#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions for the current misspelled word
3403#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions
3404#. * for the current misspelled word
3405#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:420
3406#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:458
3407msgid "(no suggested words)"
3408msgstr "(няма предположения)"
3409
3410#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:444
3411msgid "_More..."
3412msgstr "_Още…"
3413
3414#. Ignore all
3415#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:499
3416msgid "_Ignore All"
3417msgstr "И_гнориране на всички"
3418
3419#. + Add to Dictionary
3420#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:514
3421msgid "_Add"
3422msgstr "_Добавяне"
3423
3424#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:553
3425msgid "_Spelling Suggestions..."
3426msgstr "Предло_жения за правопис…"
3427
3428#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:278
3429msgid "Check Spelling"
3430msgstr "Проверка на правописа"
3431
3432#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:289
3433msgid "Suggestions"
3434msgstr "Предложения"
3435
3436#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if the current word isn't misspelled
3437#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:565
3438msgid "(correct spelling)"
3439msgstr "(няма правописни грешки)"
3440
3441#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:706
3442msgid "Completed spell checking"
3443msgstr "Проверката на правописа приключи"
3444
3445#. Translators: the first %s is the language name, and
3446#. * the second %s is the locale name. Example:
3447#. * "French (France)"
3448#.
3449#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:373
3450#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:379
3451#, c-format
3452msgctxt "language"
3453msgid "%s (%s)"
3454msgstr "%s (%s)"
3455
3456#. Translators: this refers to an unknown language code
3457#. * (one which isn't in our built-in list).
3458#.
3459#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:388
3460#, c-format
3461msgctxt "language"
3462msgid "Unknown (%s)"
3463msgstr "Неизвестен (%s)"
3464
3465#. Translators: this refers the Default language used by the
3466#. * spell checker
3467#.
3468#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:494
3469msgctxt "language"
3470msgid "Default"
3471msgstr "Стандартен език"
3472
3473#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:142
3474#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
3475msgid "Set language"
3476msgstr "Избор на език"
3477
3478#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:196
3479msgid "Languages"
3480msgstr "Езици"
3481
3482#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:107
3483msgid "_Check Spelling..."
3484msgstr "_Проверка на правописа…"
3485
3486#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:109
3487msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3488msgstr "Проверка на текущия документ за некоректен правопис"
3489
3490#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:115
3491msgid "Set _Language..."
3492msgstr "Избор на _език…"
3493
3494#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:117
3495msgid "Set the language of the current document"
3496msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3497
3498#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:126
3499msgid "_Highlight Misspelled Words"
3500msgstr "_Оцветяване на сгрешените думи"
3501
3502#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:128
3503msgid "Automatically spell-check the current document"
3504msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3505
3506#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:810
3507msgid "The document is empty."
3508msgstr "Документът не съдържа текст."
3509
3510#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:835
3511msgid "No misspelled words"
3512msgstr "Няма сгрешени думи"
3513
3514#. ex:ts=8:noet:
3515#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
3516msgid "Select the _language of the current document."
3517msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3518
3519#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1
3520msgid "Add w_ord"
3521msgstr "_Добавяне на дума"
3522
3523#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
3524msgid "Cha_nge"
3525msgstr "_Заменяне"
3526
3527#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
3528msgid "Change A_ll"
3529msgstr "Заменяне на вси_чки"
3530
3531#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:4
3532msgid "Change _to:"
3533msgstr "Замяна _с:"
3534
3535#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:5
3536msgid "Check _Word"
3537msgstr "_Проверка на дума"
3538
3539#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:6
3540msgid "Check spelling"
3541msgstr "Проверка на правописа"
3542
3543#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:7
3544msgid "Ignore _All"
3545msgstr "И_гнориране на всички"
3546
3547#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
3548msgid "Language"
3549msgstr "Език"
3550
3551#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
3552msgid "Language:"
3553msgstr "Език:"
3554
3555#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
3556msgid "Misspelled word:"
3557msgstr "Сгрешена дума:"
3558
3559#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
3560msgid "User dictionary:"
3561msgstr "Потребителски речник:"
3562
3563#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:12
3564msgid "_Ignore"
3565msgstr "_Игнориране"
3566
3567#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:13
3568msgid "_Suggestions:"
3569msgstr "_Предложения:"
3570
3571#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:14
3572msgid "word"
3573msgstr "дума"
3574
3575#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:1
3576msgid "Checks the spelling of the current document."
3577msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3578
3579#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:2
3580msgid "Spell Checker"
3581msgstr "Проверка на правописа"
3582
3583#. Translators: Use the more common date format in your locale
3584#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:2
3585#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:4
3586#, no-c-format
3587msgid "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
3588msgstr "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
3589
3590#. Translators: This example should follow the date format defined in the entry above
3591#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
3592#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
3593msgid "01/11/2009 17:52:00"
3594msgstr "01.11.2002 17:52:00"
3595
3596#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:4
3597msgid "Insert Date and Time"
3598msgstr "Вмъкване на дата/време"
3599
3600#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:5
3601#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:8
3602msgid "Use the _selected format"
3603msgstr "Използване на _избрания формат"
3604
3605#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
3606msgid "_Insert"
3607msgstr "_Вмъкване"
3608
3609#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
3610#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:11
3611msgid "_Use custom format"
3612msgstr "Използване на потре_бителски формат"
3613
3614#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:188
3615msgid "In_sert Date and Time..."
3616msgstr "Вм_ъкване на дата/време…"
3617
3618#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:190
3619msgid "Insert current date and time at the cursor position"
3620msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
3621
3622#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:537
3623msgid "Available formats"
3624msgstr "Налични формати"
3625
3626#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:7
3627msgid "Configure date/time plugin"
3628msgstr "Настройка на приставката дата/време"
3629
3630#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:9
3631msgid "When inserting date/time..."
3632msgstr "При вмъкване на дата/време…"
3633
3634#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:10
3635msgid "_Prompt for a format"
3636msgstr "Посочване на _формат"
3637
3638#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:1
3639msgid "Custom Format"
3640msgstr "Използване на потребителски формат"
3641
3642#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:2
3643msgid ""
3644"If the user should be prompted for a format or if the selected or custom "
3645"format should be used."
3646msgstr ""
3647"Запитване на потребителя за форматиране, използване на избраното форматиране "
3648"или използване на потребителско форматиране."
3649
3650#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:3
3651msgid "Prompt Type"
3652msgstr "Запитващо съобщение"
3653
3654#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:4
3655msgid "Selected Format"
3656msgstr "Избран формат"
3657
3658#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:5
3659msgid "The custom format used when inserting the date/time."
3660msgstr "Потребителският формат при вмъкване на дата/време."
3661
3662#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:6
3663msgid "The selected format used when inserting the date/time."
3664msgstr "Избраният формат при вмъкване на дата/време."
3665
3666#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:1
3667msgid "Insert Date/Time"
3668msgstr "Вмъкване дата/време"
3669
3670#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:2
3671msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
3672msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
3673
3674#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:1
3675msgid "Logs access and leave event for documents used with gedit"
3676msgstr ""
3677"Регистрира събития за достъп и затваряне на документи при работа с редактора "
3678"gedit"
3679
3680#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:2
3681msgid "Zeitgeist dataprovider"
3682msgstr "Предаване на данни към Zeitgeist"
3683
3684#~ msgid "Previous location"
3685#~ msgstr "Предишно местоположение"
3686
3687#~ msgid "Go to previous location"
3688#~ msgstr "Отиване на предишното местоположение"
3689
3690#~ msgid "Go to a previously opened location"
3691#~ msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
3692
3693#~ msgid "Next location"
3694#~ msgstr "Следващо местоположение"
3695
3696#~ msgid "Go to next location"
3697#~ msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.