source: gnome/master/gedit.master.bg.po @ 2318

Last change on this file since 2318 was 2318, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

yelp-xsl, gtk+, gtk+-properties, glib, gedit, gnome-bluetooth, gnome-system-monitor, zenity, orca, gnome-session, gconf, gvfs, network-manager-applet, gnome-utils, atk: подадени в master

File size: 138.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the gedit package.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
7# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com> 2004, 2005, 2007.
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2009, 2011.
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010, 2011.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: gedit master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2011-08-11 23:02+0300\n"
17"PO-Revision-Date: 2011-08-11 23:02+0300\n"
18"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"Language: bg\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
27msgid "Edit text files"
28msgstr "Редактиране на текстови файлове"
29
30#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:805
31msgid "Text Editor"
32msgstr "Текстов редактор"
33
34#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
35msgid "gedit"
36msgstr "gedit"
37
38#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
39msgid "gedit Text Editor"
40msgstr "Текстов редактор (gedit)"
41
42#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:1
43msgid ""
44"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
45"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
46msgstr ""
47"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
48"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
49
50#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:2
51msgid "Active plugins"
52msgstr "Включени приставки"
53
54#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:3
55msgid "Automatic indent"
56msgstr "Автоматичен отстъп"
57
58#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:4
59msgid "Automatically Detected Encodings"
60msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
61
62#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:5
63msgid "Autosave"
64msgstr "Автоматично запазване"
65
66#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:6
67msgid "Autosave Interval"
68msgstr "Интервал за автоматично запазване"
69
70#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:7
71msgid "Body Font for Printing"
72msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
73
74#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:8
75msgid "Create Backup Copies"
76msgstr "Създаване на резервни копия"
77
78#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:9
79msgid "Display Line Numbers"
80msgstr "Показване на номера на редовете"
81
82#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:10
83msgid "Display Right Margin"
84msgstr "Показване на дясна граница"
85
86#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:11
87msgid "Editor Font"
88msgstr "Шрифт на редактора"
89
90#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:12
91msgid "Enable Search Highlighting"
92msgstr "Включване на оцветяването при търсене"
93
94#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:13
95msgid "Enable Syntax Highlighting"
96msgstr "Включване на оцветяването на синтаксиса"
97
98#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:14
99msgid "Encodings shown in menu"
100msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
101
102#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:15
103msgid "Header Font for Printing"
104msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
105
106#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
107msgid "Highlight Current Line"
108msgstr "Оцветяване на текущия ред"
109
110#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
111msgid "Highlight Matching Brackets"
112msgstr "Оцветяване на съответстващите скоби"
113
114#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:18
115msgid ""
116"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
117"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
118"lines."
119msgstr ""
120"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
121"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
122
123#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:19
124msgid "Insert spaces"
125msgstr "Вмъкване на интервали"
126
127#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:20
128msgid "Line Number Font for Printing"
129msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
130
131#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:21
132msgid "Line Wrapping Mode"
133msgstr "Режим с пренасяне"
134
135#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
136msgid ""
137"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
138"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
139msgstr ""
140"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
141"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
142"на дадена приставка."
143
144#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
145msgid ""
146"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
147"selector. Only recognized encodings are used."
148msgstr ""
149"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
150"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
151"кодирания на знаци."
152
153#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
154msgid "Maximum Number of Undo Actions"
155msgstr "Максимален брой връщания назад"
156
157#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
158msgid "Maximum Recent Files"
159msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
160
161#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
162msgid ""
163"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
164"\"-1\" for unlimited number of actions."
165msgstr ""
166"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
167"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
168
169#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
170msgid ""
171"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
172"\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
173msgstr ""
174"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
175"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
176"нататък"
177
178#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
179msgid "Notebook Show Tabs Mode"
180msgstr "Показване на подпрозорци в режим за преносими компютри"
181
182#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:29
183msgid ""
184"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
185"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
186msgstr ""
187"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
188"Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
189
190#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:30
191msgid "Print Header"
192msgstr "Печатане на горен колонтитул"
193
194#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:31
195msgid "Print Line Numbers"
196msgstr "Печатане на номера на редове"
197
198#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:32
199msgid "Print Syntax Highlighting"
200msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
201
202#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:33
203msgid "Printing Line Wrapping Mode"
204msgstr "Режим с пренасяне при печат"
205
206#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
207msgid "Restore Previous Cursor Position"
208msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
209
210#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
211msgid "Right Margin Position"
212msgstr "Позиция на дясната граница"
213
214#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
215msgid "Side panel is Visible"
216msgstr "Страничният панел е видим "
217
218#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
219msgid "Smart Home End"
220msgstr "Умни „Home“ и „End“"
221
222#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
223msgid ""
224"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
225"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
226"recognized encodings are used."
227msgstr ""
228"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
229"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
230"Използват се само познати кодирания на знаци."
231
232#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
233msgid ""
234"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
235"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
236"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
237"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
238"pressed, \"before\" to move to the start/end of the text before moving to "
239"the start/end of the line and \"always\" to always move to the start/end of "
240"the text instead of the start/end of the line."
241msgstr ""
242"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“. "
243"„DISABLED“ (изключване) означава курсорът винаги да се придвижва в началото/"
244"края на реда, „AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след "
245"отиването в началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/"
246"края на текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) "
247"винаги да се придвижва в началото/края на текста, а не на реда."
248
249#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
250msgid ""
251"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
252"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
253"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
254"make sure they appear exactly as mentioned here."
255msgstr ""
256"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте „none“ за "
257"режим без пренос, „word“ за пренос на границите на думи и „char“ за пренос "
258"при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
259"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
260
261#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:41
262msgid ""
263"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
264"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
265"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
266"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
267msgstr ""
268"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
269"Използвайте „none“ за режим без пренос, „word“ за пренос на границите на "
270"думи и „char“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са "
271"зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, "
272"както ги виждате тук."
273
274#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:42
275msgid ""
276"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
277msgstr ""
278"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
279
280#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
281msgid ""
282"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
283"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
284msgstr ""
285"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
286"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
287
288#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
289msgid ""
290"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
291"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
292msgstr ""
293"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
294"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
295
296#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
297msgid ""
298"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
299"in the \"Recent Files\" submenu."
300msgstr ""
301"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
302"подменюто „Последни файлове“."
303
304#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
305msgid ""
306"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
307"characters."
308msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
309
310#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
311msgid "Specifies the position of the right margin."
312msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
313
314#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
315msgid ""
316"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
317"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
318"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
319"make sure they appear exactly as mentioned here."
320msgstr ""
321"Указване кога да се показват подпрозорците за преносими компютри. "
322"Използвайте „never“, за да не се показват, „always“ за постоянно показван и "
323"„auto“ за показване,  само когато има повече от един подпрозорец. Имайте "
324"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
325"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
326
327#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
328msgid "Status Bar is Visible"
329msgstr "Лентата на състоянието е видима"
330
331#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
332msgid "Style Scheme"
333msgstr "Стилови схеми"
334
335#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
336msgid "Tab Size"
337msgstr "Размер на табулатора"
338
339#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
340msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
341msgstr ""
342"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
343"оцветяване на текста."
344
345#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
346msgid "Toolbar is Visible"
347msgstr "Лентата с инструменти е видима"
348
349#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
350msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
351msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
352
353#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
354msgid "Use Default Font"
355msgstr "Използване на стандартния шрифт"
356
357#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
358msgid ""
359"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
360"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
361"option."
362msgstr ""
363"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
364"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
365
366#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
367msgid ""
368"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
369"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
370msgstr ""
371"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
372"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
373
374#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
375msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
376msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
377
378#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
379msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
380msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
381
382#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
383msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
384msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
385
386#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
387msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
388msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
389
390#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
391msgid ""
392"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
393msgstr "Дали gedit да отбелязва оцветено всички съвпадения на търсения текст."
394
395#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
396msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
397msgstr "Дали gedit да оцветява съответстващите скоби."
398
399#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
400msgid "Whether gedit should highlight the current line."
401msgstr "Дали gedit да оцветява текущия ред."
402
403#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
404msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
405msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
406
407#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
408msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
409msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
410
411#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
412msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
413msgstr ""
414"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
415
416#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
417msgid ""
418"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
419"loaded."
420msgstr ""
421"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
422"файл."
423
424#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
425msgid ""
426"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
427msgstr ""
428"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
429
430#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
431msgid ""
432"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
433msgstr ""
434"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
435"видима."
436
437#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
438msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
439msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
440
441#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
442msgid ""
443"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
444"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
445"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
446"font."
447msgstr ""
448"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
449"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
450"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
451
452#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:141
453msgid "Log Out _without Saving"
454msgstr "Изход _без запазване"
455
456#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:145
457msgid "_Cancel Logout"
458msgstr "_Отказване на изход"
459
460#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
461msgid "Close _without Saving"
462msgstr "_Без запазване"
463
464#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:214
465msgid "Question"
466msgstr "Въпрос"
467
468#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
469#, c-format
470msgid ""
471"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
472msgid_plural ""
473"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
474"lost."
475msgstr[0] ""
476"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
477"загубени безвъзвратно."
478msgstr[1] ""
479"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
480"загубени безвъзвратно."
481
482#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:423
483msgid ""
484"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
485msgstr ""
486"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
487"загубени безвъзвратно."
488
489#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:429
490#, c-format
491msgid ""
492"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
493"permanently lost."
494msgid_plural ""
495"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
496"permanently lost."
497msgstr[0] ""
498"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
499"бъдат загубени безвъзвратно."
500msgstr[1] ""
501"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
502"бъдат загубени безвъзвратно."
503
504#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:439
505#, c-format
506msgid ""
507"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
508msgid_plural ""
509"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
510"lost."
511msgstr[0] ""
512"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
513"загубени безвъзвратно."
514msgstr[1] ""
515"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
516"загубени безвъзвратно."
517
518#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:454
519msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
520msgstr ""
521"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
522"безвъзвратно."
523
524#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:460
525#, c-format
526msgid ""
527"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
528"permanently lost."
529msgid_plural ""
530"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
531"permanently lost."
532msgstr[0] ""
533"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
534"загубени безвъзвратно."
535msgstr[1] ""
536"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
537"загубени безвъзвратно."
538
539#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:475
540#, c-format
541msgid ""
542"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
543msgid_plural ""
544"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
545msgstr[0] ""
546"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
547"безвъзвратно."
548msgstr[1] ""
549"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
550"загубени безвъзвратно."
551
552#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:519
553#, c-format
554msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
555msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
556
557#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:524
558#, c-format
559msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
560msgstr ""
561"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
562
563#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
564#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:755
565msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
566msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
567
568#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
569#, c-format
570msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
571msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
572msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
573msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
574
575#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:714
576#, c-format
577msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
578msgid_plural ""
579"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
580msgstr[0] ""
581"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
582msgstr[1] ""
583"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
584"затварянето?"
585
586#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:733
587msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
588msgstr "Документи с _незапазени промени:"
589
590#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:735
591msgid "S_elect the documents you want to save:"
592msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
593
594#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:759
595msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
596msgstr ""
597"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
598"безвъзвратно."
599
600#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:351
601msgid "Character Encodings"
602msgstr "Кодиране на знаците"
603
604#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:414
605#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:475
606msgid "_Description"
607msgstr "_Описание"
608
609#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:423
610#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:484
611msgid "_Encoding"
612msgstr "_Кодиране"
613
614#. ex:set ts=8 noet:
615#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
616msgid "A_vailable encodings:"
617msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
618
619#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
620msgid "Character encodings"
621msgstr "Кодиране на знаците"
622
623#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
624msgid "E_ncodings shown in menu:"
625msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
626
627#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:423
628msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
629msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт да използва редакторът"
630
631#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:438
632#, c-format
633msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
634msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
635
636#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:634
637msgid "The selected color scheme cannot be installed."
638msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
639
640#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:661
641msgid "Add Scheme"
642msgstr "Добавяне на схема"
643
644#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:668
645msgid "A_dd Scheme"
646msgstr "_Добавяне на схема"
647
648#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:676
649msgid "Color Scheme Files"
650msgstr "Файлове на цветова схема"
651
652#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:683
653#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
654msgid "All Files"
655msgstr "Всички файлове"
656
657#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:728
658#, c-format
659msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
660msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
661
662#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:947
663msgid "gedit Preferences"
664msgstr "Настройки на gedit"
665
666#. ex:set ts=8 noet:
667#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
668msgid "Color Scheme"
669msgstr "Цветова схема"
670
671#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
672msgid "Create a _backup copy of files before saving"
673msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
674
675#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
676msgid "Display right _margin at column:"
677msgstr "Показване на _дясна граница при колона:"
678
679#. ex:set ts=8 noet:
680#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
681#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
682msgid "Do not _split words over two lines"
683msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
684
685#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
686msgid "Editor"
687msgstr "Редактор"
688
689#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
690msgid "Editor _font: "
691msgstr "_Шрифт на редактора:"
692
693#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
694#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
695msgid "Enable text _wrapping"
696msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
697
698#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
699msgid "File Saving"
700msgstr "Запазване на файлове"
701
702#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
703#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:2
704#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:4
705msgid "Font"
706msgstr "Шрифт"
707
708#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
709msgid "Font & Colors"
710msgstr "Шрифт и цветове"
711
712#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
713msgid "Highlight current _line"
714msgstr "Оцветяване на _текущия ред"
715
716#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
717msgid "Highlight matching _brackets"
718msgstr "Оцветяване на съответства_щите скоби"
719
720#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
721msgid "Highlighting"
722msgstr "Оцветяване"
723
724#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
725msgid "Insert _spaces instead of tabs"
726msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
727
728#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
729msgid "Pick the editor font"
730msgstr "Избор на шрифт за редактора"
731
732#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
733msgid "Plugins"
734msgstr "Приставки"
735
736#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
737msgid "Preferences"
738msgstr "Предпочитани настройки"
739
740#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
741msgid "Tab Stops"
742msgstr "Табулатори"
743
744#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
745#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
746msgid "Text Wrapping"
747msgstr "Режим с пренасяне"
748
749#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
750msgid "View"
751msgstr "Изглед"
752
753#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
754msgid "_Add..."
755msgstr "_Добавяне…"
756
757#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
758msgid "_Autosave files every"
759msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
760
761#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23 ../gedit/gedit-view.c:561
762msgid "_Display line numbers"
763msgstr "Показване на _номера на редовете"
764
765#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
766msgid "_Enable automatic indentation"
767msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
768
769#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
770msgid "_Tab width:"
771msgstr "_Широчина на табулатора:"
772
773#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
774msgid "_minutes"
775msgstr "_минути"
776
777#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:209
778#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1626
779msgid "Replace"
780msgstr "Замяна"
781
782#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:291
783msgid "Replace _All"
784msgstr "Замяна на _всички"
785
786#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:292
787#: ../gedit/gedit-commands-file.c:572
788msgid "_Replace"
789msgstr "_Замяна"
790
791#. ex:set ts=8 noet:
792#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:1
793msgid "Match _entire word only"
794msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
795
796#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:3
797msgid "Replace All"
798msgstr "Замяна на всички"
799
800#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:4
801msgid "Replace _with: "
802msgstr "_Замяна с:"
803
804#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:5
805msgid "Search _backwards"
806msgstr "Търсене наза_д"
807
808#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:6
809msgid "_Match case"
810msgstr "Зачитане на главни/_малки"
811
812#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:7
813msgid "_Search for: "
814msgstr "_Търсене за: "
815
816#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:8
817msgid "_Wrap around"
818msgstr "_След края — от началото"
819
820#: ../gedit/gedit-app.c:235
821msgid "There was an error displaying the help."
822msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
823
824#: ../gedit/gedit-command-line.c:232
825#, c-format
826msgid "%s: invalid encoding.\n"
827msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
828
829#: ../gedit/gedit-command-line.c:256
830msgid "Show the application's version"
831msgstr "Извеждане на версията приложението"
832
833#: ../gedit/gedit-command-line.c:262
834msgid "Display list of possible values for the encoding option"
835msgstr ""
836"Показване на възможните стойности\n"
837"                                    за кодирането"
838
839#: ../gedit/gedit-command-line.c:270
840msgid ""
841"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
842"command line"
843msgstr ""
844"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
845"                                    използвано при отварянето на файлове "
846"чрез\n"
847"                                    командния ред"
848
849#: ../gedit/gedit-command-line.c:271
850msgid "ENCODING"
851msgstr "КОДИРАНЕ"
852
853#: ../gedit/gedit-command-line.c:278
854msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
855msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
856
857#: ../gedit/gedit-command-line.c:286
858msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
859msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
860
861#: ../gedit/gedit-command-line.c:294
862msgid "Set the X geometry window size (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
863msgstr "Геометрия на прозореца за X Window (ВИСОЧИНАxШИРОЧИНА+X+Y)"
864
865#: ../gedit/gedit-command-line.c:295
866msgid "GEOMETRY"
867msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
868
869#: ../gedit/gedit-command-line.c:302
870msgid "Open files and block process until files are closed"
871msgstr ""
872"Отваряне на файловете и заключване на програмата, докато файловете не се "
873"затворят"
874
875#: ../gedit/gedit-command-line.c:310
876msgid "Run gedit in the background"
877msgstr "Изпълнение във фонов режим"
878
879#: ../gedit/gedit-command-line.c:318
880msgid "Run gedit in standalone mode"
881msgstr "Изпълнение в самостоятелен режим"
882
883#: ../gedit/gedit-command-line.c:327
884msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
885msgstr "[ФАЙЛ…] [+РЕД[:КОЛОНА]]"
886
887#. Setup command line options
888#: ../gedit/gedit-command-line.c:334
889msgid "- Edit text files"
890msgstr "— редактиране на текстови файлове"
891
892#: ../gedit/gedit-command-line.c:345
893#, c-format
894msgid ""
895"%s\n"
896"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
897msgstr ""
898"%s\n"
899"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
900
901#: ../gedit/gedit-commands-file.c:272
902#, c-format
903msgid "Loading file '%s'…"
904msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
905
906#: ../gedit/gedit-commands-file.c:281
907#, c-format
908msgid "Loading %d file…"
909msgid_plural "Loading %d files…"
910msgstr[0] "Зарежда се %d файл…"
911msgstr[1] "Зареждат се %d файла…"
912
913#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
914#: ../gedit/gedit-commands-file.c:446
915msgid "Open Files"
916msgstr "Отваряне на файлове"
917
918#: ../gedit/gedit-commands-file.c:559
919#, c-format
920msgid "The file \"%s\" is read-only."
921msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
922
923#: ../gedit/gedit-commands-file.c:564
924msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
925msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
926
927#: ../gedit/gedit-commands-file.c:614
928msgid "Save the file using compression?"
929msgstr "Запазване с компресия?"
930
931#: ../gedit/gedit-commands-file.c:615
932#, c-format
933msgid ""
934"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
935"using compression."
936msgstr ""
937"Файлът „%s“ е бил запазен като обикновен текст, но сега ще бъде запазен с "
938"компресия."
939
940#: ../gedit/gedit-commands-file.c:617
941msgid "_Save Using Compression"
942msgstr "_С компресия"
943
944#: ../gedit/gedit-commands-file.c:621
945msgid "Save the file as plain text?"
946msgstr "Запазване като обикновен текст?"
947
948#: ../gedit/gedit-commands-file.c:622
949#, c-format
950msgid ""
951"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
952"as plain text."
953msgstr ""
954"Файлът „%s“ е бил запазен с компресия, а сега ще бъде запазен като обикновен "
955"текст."
956
957#: ../gedit/gedit-commands-file.c:624
958msgid "_Save As Plain Text"
959msgstr "_Обикновен текст"
960
961#: ../gedit/gedit-commands-file.c:742 ../gedit/gedit-commands-file.c:961
962#, c-format
963msgid "Saving file '%s'…"
964msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
965
966#: ../gedit/gedit-commands-file.c:847
967msgid "Save As"
968msgstr "Запазване като"
969
970#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1175
971#, c-format
972msgid "Reverting the document '%s'…"
973msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
974
975#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1220
976#, c-format
977msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
978msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
979
980#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1229
981#, c-format
982msgid ""
983"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
984msgid_plural ""
985"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
986"lost."
987msgstr[0] ""
988"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
989"безвъзвратно."
990msgstr[1] ""
991"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
992"безвъзвратно."
993
994#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1238
995msgid ""
996"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
997msgstr ""
998"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
999"безвъзвратно."
1000
1001#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1244
1002#, c-format
1003msgid ""
1004"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1005"permanently lost."
1006msgid_plural ""
1007"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1008"permanently lost."
1009msgstr[0] ""
1010"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1011"загубени безвъзвратно."
1012msgstr[1] ""
1013"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1014"загубени безвъзвратно."
1015
1016#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1254
1017#, c-format
1018msgid ""
1019"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1020msgid_plural ""
1021"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1022"lost."
1023msgstr[0] ""
1024"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1025"безвъзвратно."
1026msgstr[1] ""
1027"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1028"безвъзвратно."
1029
1030#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1269
1031msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1032msgstr ""
1033"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1034"безвъзвратно."
1035
1036#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1275
1037#, c-format
1038msgid ""
1039"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1040"permanently lost."
1041msgid_plural ""
1042"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1043"permanently lost."
1044msgstr[0] ""
1045"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1046"загубени безвъзвратно."
1047msgstr[1] ""
1048"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1049"загубени безвъзвратно."
1050
1051#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1290
1052#, c-format
1053msgid ""
1054"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
1055msgid_plural ""
1056"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1057msgstr[0] ""
1058"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1059"безвъзвратно."
1060msgstr[1] ""
1061"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1062"безвъзвратно."
1063
1064#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1316
1065msgid "_Revert"
1066msgstr "_Възстановяване"
1067
1068#: ../gedit/gedit-commands-help.c:88
1069msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1070msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
1071
1072#: ../gedit/gedit-commands-help.c:113
1073msgid "translator-credits"
1074msgstr ""
1075"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
1076"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1077"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
1078"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
1079"Красимир Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
1080"\n"
1081"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1082"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1083"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1084
1085#: ../gedit/gedit-commands-search.c:112
1086#, c-format
1087msgid "Found and replaced %d occurrence"
1088msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1089msgstr[0] "Намерено и заменено %d съвпадение."
1090msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
1091
1092#: ../gedit/gedit-commands-search.c:121
1093msgid "Found and replaced one occurrence"
1094msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
1095
1096#. Translators: %s is replaced by the text
1097#. entered by the user in the search box
1098#: ../gedit/gedit-commands-search.c:144
1099#, c-format
1100msgid "\"%s\" not found"
1101msgstr "Низът „%s“ не е открит"
1102
1103#: ../gedit/gedit-document.c:1241 ../gedit/gedit-document.c:1267
1104#, c-format
1105msgid "Unsaved Document %d"
1106msgstr "Незапазен документ %d"
1107
1108#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:121 ../gedit/gedit-documents-panel.c:135
1109#: ../gedit/gedit-window.c:2459 ../gedit/gedit-window.c:2466
1110msgid "Read-Only"
1111msgstr "(само за четене)"
1112
1113#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1142 ../gedit/gedit-window.c:3907
1114msgid "Documents"
1115msgstr "Документи"
1116
1117#: ../gedit/gedit-encodings.c:142 ../gedit/gedit-encodings.c:184
1118#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
1119#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
1120#: ../gedit/gedit-encodings.c:194 ../gedit/gedit-encodings.c:196
1121msgid "Unicode"
1122msgstr "Уникод"
1123
1124#: ../gedit/gedit-encodings.c:155 ../gedit/gedit-encodings.c:179
1125#: ../gedit/gedit-encodings.c:229 ../gedit/gedit-encodings.c:272
1126msgid "Western"
1127msgstr "Западно"
1128
1129#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:231
1130#: ../gedit/gedit-encodings.c:268
1131msgid "Central European"
1132msgstr "Централно европейско"
1133
1134#: ../gedit/gedit-encodings.c:159
1135msgid "South European"
1136msgstr "Южно европейско"
1137
1138#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:175
1139#: ../gedit/gedit-encodings.c:282
1140msgid "Baltic"
1141msgstr "Балтийско"
1142
1143#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1144#: ../gedit/gedit-encodings.c:246 ../gedit/gedit-encodings.c:250
1145#: ../gedit/gedit-encodings.c:252 ../gedit/gedit-encodings.c:270
1146msgid "Cyrillic"
1147msgstr "Кирилица"
1148
1149#: ../gedit/gedit-encodings.c:165 ../gedit/gedit-encodings.c:239
1150#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
1151msgid "Arabic"
1152msgstr "Арабско"
1153
1154#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:274
1155msgid "Greek"
1156msgstr "Гръцко"
1157
1158#: ../gedit/gedit-encodings.c:169
1159msgid "Hebrew Visual"
1160msgstr "Иврит видим"
1161
1162#: ../gedit/gedit-encodings.c:171 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1163#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
1164msgid "Turkish"
1165msgstr "Турско"
1166
1167#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
1168msgid "Nordic"
1169msgstr "Скандинавско"
1170
1171#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
1172msgid "Celtic"
1173msgstr "Келтско"
1174
1175#: ../gedit/gedit-encodings.c:181
1176msgid "Romanian"
1177msgstr "Румънско"
1178
1179#: ../gedit/gedit-encodings.c:199
1180msgid "Armenian"
1181msgstr "Арменско"
1182
1183#: ../gedit/gedit-encodings.c:201 ../gedit/gedit-encodings.c:203
1184#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1185msgid "Chinese Traditional"
1186msgstr "Китайско — традиционно"
1187
1188#: ../gedit/gedit-encodings.c:205
1189msgid "Cyrillic/Russian"
1190msgstr "Кирилица/Руска"
1191
1192#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:210
1193#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:242
1194#: ../gedit/gedit-encodings.c:257
1195msgid "Japanese"
1196msgstr "Японско"
1197
1198#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1199#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:263
1200msgid "Korean"
1201msgstr "Корейско"
1202
1203#: ../gedit/gedit-encodings.c:220 ../gedit/gedit-encodings.c:222
1204#: ../gedit/gedit-encodings.c:224
1205msgid "Chinese Simplified"
1206msgstr "Китайско — опростено"
1207
1208#: ../gedit/gedit-encodings.c:226
1209msgid "Georgian"
1210msgstr "Грузинско"
1211
1212#: ../gedit/gedit-encodings.c:237 ../gedit/gedit-encodings.c:278
1213msgid "Hebrew"
1214msgstr "Иврит"
1215
1216#: ../gedit/gedit-encodings.c:254
1217msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1218msgstr "Кирилица/Украинска"
1219
1220#: ../gedit/gedit-encodings.c:259 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1221#: ../gedit/gedit-encodings.c:284
1222msgid "Vietnamese"
1223msgstr "Виетнамско"
1224
1225#: ../gedit/gedit-encodings.c:261
1226msgid "Thai"
1227msgstr "Тайско"
1228
1229#: ../gedit/gedit-encodings.c:435
1230msgid "Unknown"
1231msgstr "Неизвестно"
1232
1233#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:310
1234msgid "Automatically Detected"
1235msgstr "Автоматично открито"
1236
1237#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:329
1238#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:345
1239#, c-format
1240msgid "Current Locale (%s)"
1241msgstr "Текущ локал (%s)"
1242
1243#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:397
1244msgid "Add or Remove..."
1245msgstr "Добавяне или премахване…"
1246
1247#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
1248msgid "All Text Files"
1249msgstr "Всички текстови файлове"
1250
1251#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:99
1252msgid "C_haracter Encoding:"
1253msgstr "Кодиране на з_наците:"
1254
1255#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:158
1256msgid "L_ine Ending:"
1257msgstr "Край на _ред:"
1258
1259#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:177
1260msgid "Unix/Linux"
1261msgstr "Юникс/Линукс"
1262
1263#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:183
1264msgid "Mac OS Classic"
1265msgstr "Класически Мак ОС"
1266
1267#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:189
1268msgid "Windows"
1269msgstr "Уиндоус"
1270
1271#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:182
1272#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:497
1273msgid "_Retry"
1274msgstr "_Опитване отново"
1275
1276#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:203
1277#, c-format
1278msgid "Could not find the file %s."
1279msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
1280
1281#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:205
1282#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:248
1283#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:255
1284msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1285msgstr ""
1286"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1287
1288#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1289#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:224
1290#, c-format
1291msgid "gedit cannot handle %s locations."
1292msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
1293
1294#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:230
1295msgid "gedit cannot handle this location."
1296msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
1297
1298#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:238
1299msgid "The location of the file cannot be mounted."
1300msgstr "Местоположението на файла не може да се монтира."
1301
1302#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:242
1303msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
1304msgstr ""
1305"Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е "
1306"монтирано."
1307
1308#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:246
1309#, c-format
1310msgid "%s is a directory."
1311msgstr "„%s“ е папка."
1312
1313#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:253
1314#, c-format
1315msgid "%s is not a valid location."
1316msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1317
1318#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:289
1319#, c-format
1320msgid ""
1321"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
1322"correct and try again."
1323msgstr ""
1324"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1325"опитайте отново."
1326
1327#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:304
1328#, c-format
1329msgid ""
1330"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
1331"try again."
1332msgstr ""
1333"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1334"опитайте отново."
1335
1336#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:312
1337#, c-format
1338msgid "%s is not a regular file."
1339msgstr "%s не е редовен файл."
1340
1341#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:317
1342msgid "Connection timed out. Please try again."
1343msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
1344
1345#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:340
1346msgid "The file is too big."
1347msgstr "Файлът е прекалено голям."
1348
1349#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:381
1350#, c-format
1351msgid "Unexpected error: %s"
1352msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1353
1354#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:417
1355msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
1356msgstr "gedit не намира файла. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1357
1358#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:427
1359#, c-format
1360msgid "Could not revert the file %s."
1361msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
1362
1363#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:454
1364msgid "Ch_aracter Encoding:"
1365msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1366
1367#. Translators: the access key chosen for this string should be
1368#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1369#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:506
1370#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:782
1371msgid "Edit Any_way"
1372msgstr "_Редактиране въпреки това"
1373
1374#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:608
1375msgid ""
1376"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
1377"found within this limit."
1378msgstr ""
1379"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
1380"файлът не бе открит."
1381
1382#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:612
1383msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1384msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1385
1386#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:618
1387msgid "gedit has not been able to detect the character encoding."
1388msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
1389
1390#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:620
1391#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:642
1392msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1393msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
1394
1395#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:621
1396msgid "Select a character encoding from the menu and try again."
1397msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1398
1399#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:627
1400#, c-format
1401msgid "There was a problem opening the file %s."
1402msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“."
1403
1404#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:629
1405msgid ""
1406"The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
1407"this file you could corrupt this document."
1408msgstr ""
1409"Файлът, който отворихте, съдържа неправилни знаци. Ако продължите и го "
1410"редактирате, можете да го повредите."
1411
1412#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:632
1413msgid "You can also choose another character encoding and try again."
1414msgstr "Изберете друго кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1415
1416#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:639
1417#, c-format
1418msgid "Could not open the file %s using the %s character encoding."
1419msgstr ""
1420"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците "
1421"%s."
1422
1423#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:643
1424#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:717
1425msgid "Select a different character encoding from the menu and try again."
1426msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1427
1428#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:653
1429#, c-format
1430msgid "Could not open the file %s."
1431msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
1432
1433#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:712
1434#, c-format
1435msgid "Could not save the file %s using the %s character encoding."
1436msgstr ""
1437"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците "
1438"%s."
1439
1440#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:715
1441msgid ""
1442"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1443"the specified character encoding."
1444msgstr ""
1445"Документът съдържа един или повече знаци, които не могат да бъдат записани "
1446"чрез определеното кодиране на знаците."
1447
1448#. Translators: the access key chosen for this string should be
1449#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1450#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:787
1451msgid "D_on't Edit"
1452msgstr "_Отказване на редактирането"
1453
1454#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:801
1455#, c-format
1456msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1457msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
1458
1459#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:815
1460msgid ""
1461"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
1462"edit it anyway?"
1463msgstr ""
1464"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1465"да го редактирате?"
1466
1467#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:873
1468#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:971
1469#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1260
1470msgid "S_ave Anyway"
1471msgstr "_Запазване въпреки това"
1472
1473#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:877
1474#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:975
1475#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1264
1476msgid "D_on't Save"
1477msgstr "_Отказване на запазването"
1478
1479#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1480#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1481#. * not accurate (since last load/save)
1482#.
1483#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:895
1484#, c-format
1485msgid "The file %s has been modified since reading it."
1486msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1487
1488#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:910
1489msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1490msgstr ""
1491"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1492"се запази ли въпреки това?"
1493
1494#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:998
1495#, c-format
1496msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1497msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1498
1499#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1003
1500#, c-format
1501msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1502msgstr ""
1503"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1504
1505#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1020
1506msgid ""
1507"gedit could not back up the old copy of the file before saving the new one. "
1508"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1509"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1510msgstr ""
1511"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1512"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1513"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1514"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1515
1516#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1517#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1080
1518#, c-format
1519msgid ""
1520"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
1521"the location correctly and try again."
1522msgstr ""
1523"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1524"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1525
1526#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1088
1527msgid ""
1528"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
1529"the location correctly and try again."
1530msgstr ""
1531"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1532"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1533
1534#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1097
1535#, c-format
1536msgid ""
1537"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
1538"correctly and try again."
1539msgstr ""
1540"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1541"правилно и опитайте отново."
1542
1543#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1104
1544msgid ""
1545"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
1546"that you typed the location correctly and try again."
1547msgstr ""
1548"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1549"правилно местоположението и опитайте отново."
1550
1551#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1110
1552msgid ""
1553"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
1554"and try again."
1555msgstr ""
1556"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1557"опитайте отново."
1558
1559#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1115
1560msgid ""
1561"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
1562"typed the location correctly and try again."
1563msgstr ""
1564"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1565"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1566
1567#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1121
1568msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
1569msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1570
1571#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1126
1572msgid ""
1573"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1574"the file names. Please use a shorter name."
1575msgstr ""
1576"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1577"файловете. Използвайте по-кратко име."
1578
1579#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1133
1580msgid ""
1581"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1582"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not "
1583"have this limitation."
1584msgstr ""
1585"Дискът, на който записвате, има ограничение за размера на файловете. "
1586"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1587
1588#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1149
1589#, c-format
1590msgid "Could not save the file %s."
1591msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази."
1592
1593#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1594#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1595#. * not accurate (since last load/save)
1596#.
1597#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1194
1598#, c-format
1599msgid "The file %s changed on disk."
1600msgstr "Файлът %s се промени на диска."
1601
1602#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1199
1603msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
1604msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
1605
1606#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1201
1607msgid "Do you want to reload the file?"
1608msgstr "Искате ли да презаредите файла."
1609
1610#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1206
1611msgid "_Reload"
1612msgstr "П_резареждане"
1613
1614#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1278
1615#, c-format
1616msgid "Some invalid chars have been detected while saving %s"
1617msgstr "При запазването на „%s“ бяха открити някои невалидни знаци"
1618
1619#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1294
1620msgid ""
1621"If you continue saving this file you can corrupt the document.  Save anyway?"
1622msgstr ""
1623"Ако продължите със запазването на този файл, документът може да се повреди. "
1624"Искате ли да продължите?"
1625
1626#: ../gedit/gedit-panel.c:409 ../gedit/gedit-panel.c:586
1627msgid "Empty"
1628msgstr "Празен"
1629
1630#: ../gedit/gedit-panel.c:475
1631msgid "Hide panel"
1632msgstr "Скриване на панел"
1633
1634#: ../gedit/gedit-print-job.c:586
1635#, c-format
1636msgid "File: %s"
1637msgstr "Файл: %s"
1638
1639#: ../gedit/gedit-print-job.c:595
1640msgid "Page %N of %Q"
1641msgstr "Страница %N от %Q"
1642
1643#: ../gedit/gedit-print-job.c:857
1644msgid "Preparing..."
1645msgstr "Подготовка…"
1646
1647#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:3
1648msgid "Fonts"
1649msgstr "Шрифтове"
1650
1651#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
1652msgid "He_aders and footers:"
1653msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
1654
1655#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:5
1656msgid "Line Numbers"
1657msgstr "Номера на редове"
1658
1659#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
1660msgid "Page header"
1661msgstr "Колонтитул на страници"
1662
1663#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:7
1664msgid "Print line nu_mbers"
1665msgstr "Печатане на _номера на редове"
1666
1667#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
1668msgid "Print page _headers"
1669msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
1670
1671#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
1672msgid "Print synta_x highlighting"
1673msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
1674
1675#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
1676msgid "Syntax Highlighting"
1677msgstr "Синтактично оцветен текст"
1678
1679#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
1680msgid "_Body:"
1681msgstr "_Тяло:"
1682
1683#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
1684msgid "_Line numbers:"
1685msgstr "Номера на _редове:"
1686
1687#. 'Number every' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1688#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
1689msgid "_Number every"
1690msgstr "_Номериране на всеки"
1691
1692#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
1693msgid "_Restore Default Fonts"
1694msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
1695
1696#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1697#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:18
1698msgid "lines"
1699msgstr "реда"
1700
1701#: ../gedit/gedit-print-preview.c:582
1702msgid "Show the previous page"
1703msgstr "Показване на предишната страница"
1704
1705#: ../gedit/gedit-print-preview.c:594
1706msgid "Show the next page"
1707msgstr "Показване на следващата страница"
1708
1709#: ../gedit/gedit-print-preview.c:610
1710msgid "Current page (Alt+P)"
1711msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1712
1713#. Translators: the "of" from "1 of 19" in print preview.
1714#: ../gedit/gedit-print-preview.c:633
1715msgid "of"
1716msgstr "от"
1717
1718#: ../gedit/gedit-print-preview.c:641
1719msgid "Page total"
1720msgstr "Общо страници"
1721
1722#: ../gedit/gedit-print-preview.c:642
1723msgid "The total number of pages in the document"
1724msgstr "Общия брой страници в документа"
1725
1726#: ../gedit/gedit-print-preview.c:659
1727msgid "Show multiple pages"
1728msgstr "Показване на множество страници"
1729
1730#: ../gedit/gedit-print-preview.c:672
1731msgid "Zoom 1:1"
1732msgstr "Мащаб 1:1"
1733
1734#: ../gedit/gedit-print-preview.c:681
1735msgid "Zoom to fit the whole page"
1736msgstr "Пасване на цялата страница"
1737
1738#: ../gedit/gedit-print-preview.c:690
1739msgid "Zoom the page in"
1740msgstr "Увеличаване на страницата"
1741
1742#: ../gedit/gedit-print-preview.c:699
1743msgid "Zoom the page out"
1744msgstr "Намаляване на страницата"
1745
1746#: ../gedit/gedit-print-preview.c:711
1747msgid "_Close Preview"
1748msgstr "_Затваряне на мострата"
1749
1750#: ../gedit/gedit-print-preview.c:714
1751msgid "Close print preview"
1752msgstr "Затваряне на мострата"
1753
1754#: ../gedit/gedit-print-preview.c:783
1755#, c-format
1756msgid "Page %d of %d"
1757msgstr "Страница %d от %d"
1758
1759#: ../gedit/gedit-print-preview.c:967
1760msgid "Page Preview"
1761msgstr "Преглед на страница"
1762
1763#: ../gedit/gedit-print-preview.c:968
1764msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1765msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1766
1767#. Use spaces to leave padding proportional to the font size
1768#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1769msgid "OVR"
1770msgstr "ВРХУ"
1771
1772#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1773msgid "INS"
1774msgstr "ВМКВ"
1775
1776#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1777#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1778#: ../gedit/gedit-statusbar.c:248
1779#, c-format
1780msgid "  Ln %d, Col %d"
1781msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1782
1783#: ../gedit/gedit-statusbar.c:347
1784#, c-format
1785msgid "There is a tab with errors"
1786msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1787msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1788msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1789
1790#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:210
1791#, c-format
1792msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
1793msgstr ""
1794"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
1795"g_mkdir_with_parents(): %s"
1796
1797#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1798#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1799#: ../gedit/gedit-tab.c:744
1800#, c-format
1801msgid "Reverting %s from %s"
1802msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1803
1804#: ../gedit/gedit-tab.c:751
1805#, c-format
1806msgid "Reverting %s"
1807msgstr "Възстановяване на %s"
1808
1809#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1810#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1811#: ../gedit/gedit-tab.c:767
1812#, c-format
1813msgid "Loading %s from %s"
1814msgstr "Зареждане на %s от %s"
1815
1816#: ../gedit/gedit-tab.c:774
1817#, c-format
1818msgid "Loading %s"
1819msgstr "Зареждане на %s"
1820
1821#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1822#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1823#: ../gedit/gedit-tab.c:855
1824#, c-format
1825msgid "Saving %s to %s"
1826msgstr "Запазване на %s в %s"
1827
1828#: ../gedit/gedit-tab.c:862
1829#, c-format
1830msgid "Saving %s"
1831msgstr "Запазване на %s"
1832
1833#. Read only
1834#: ../gedit/gedit-tab.c:1835
1835msgid "RO"
1836msgstr "Четене"
1837
1838#: ../gedit/gedit-tab.c:1882
1839#, c-format
1840msgid "Error opening file %s"
1841msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
1842
1843#: ../gedit/gedit-tab.c:1887
1844#, c-format
1845msgid "Error reverting file %s"
1846msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
1847
1848#: ../gedit/gedit-tab.c:1892
1849#, c-format
1850msgid "Error saving file %s"
1851msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
1852
1853#: ../gedit/gedit-tab.c:1913
1854msgid "Unicode (UTF-8)"
1855msgstr "Уникод (UTF-8)"
1856
1857#: ../gedit/gedit-tab.c:1920
1858msgid "Name:"
1859msgstr "Име:"
1860
1861#: ../gedit/gedit-tab.c:1921
1862msgid "MIME Type:"
1863msgstr "Вид MIME:"
1864
1865#: ../gedit/gedit-tab.c:1922
1866msgid "Encoding:"
1867msgstr "Кодиране на знаците:"
1868
1869#: ../gedit/gedit-tab-label.c:283
1870msgid "Close document"
1871msgstr "Затваряне на документ"
1872
1873#. Toplevel
1874#: ../gedit/gedit-ui.h:43
1875msgid "_File"
1876msgstr "_Файл"
1877
1878#: ../gedit/gedit-ui.h:44
1879msgid "_Edit"
1880msgstr "_Редактиране"
1881
1882#: ../gedit/gedit-ui.h:45
1883msgid "_View"
1884msgstr "_Изглед"
1885
1886#: ../gedit/gedit-ui.h:46
1887msgid "_Search"
1888msgstr "_Търсене"
1889
1890#: ../gedit/gedit-ui.h:47
1891msgid "_Tools"
1892msgstr "И_нструменти"
1893
1894#: ../gedit/gedit-ui.h:48
1895msgid "_Documents"
1896msgstr "_Документи"
1897
1898#: ../gedit/gedit-ui.h:49
1899msgid "_Help"
1900msgstr "Помо_щ"
1901
1902#: ../gedit/gedit-ui.h:53
1903msgid "Create a new document"
1904msgstr "Създаване на нов документ"
1905
1906#: ../gedit/gedit-ui.h:54
1907msgid "_Open..."
1908msgstr "_Отваряне…"
1909
1910#: ../gedit/gedit-ui.h:55 ../gedit/gedit-window.c:1554
1911msgid "Open a file"
1912msgstr "Отваряне на файл"
1913
1914#. Edit menu
1915#: ../gedit/gedit-ui.h:58
1916msgid "Pr_eferences"
1917msgstr "Н_астройки"
1918
1919#: ../gedit/gedit-ui.h:59
1920msgid "Configure the application"
1921msgstr "Настройки на приложението"
1922
1923#. Help menu
1924#: ../gedit/gedit-ui.h:62
1925msgid "_Contents"
1926msgstr "_Ръководство"
1927
1928#: ../gedit/gedit-ui.h:63
1929msgid "Open the gedit manual"
1930msgstr "Отваряне на ръководството на gedit"
1931
1932#: ../gedit/gedit-ui.h:65
1933msgid "About this application"
1934msgstr "Относно приложението"
1935
1936#: ../gedit/gedit-ui.h:69
1937msgid "Leave fullscreen mode"
1938msgstr "Изход от цял екран"
1939
1940#: ../gedit/gedit-ui.h:77
1941msgid "Save the current file"
1942msgstr "Запазване на текущия файл"
1943
1944#: ../gedit/gedit-ui.h:78
1945msgid "Save _As..."
1946msgstr "Запазване _като…"
1947
1948#: ../gedit/gedit-ui.h:79
1949msgid "Save the current file with a different name"
1950msgstr "Запазване на текущия файл под ново име"
1951
1952#: ../gedit/gedit-ui.h:81
1953msgid "Revert to a saved version of the file"
1954msgstr "Възстановяване до записана версия на файла"
1955
1956#: ../gedit/gedit-ui.h:82
1957msgid "Print Previe_w"
1958msgstr "П_реглед за печат"
1959
1960#: ../gedit/gedit-ui.h:83
1961msgid "Print preview"
1962msgstr "Преглед за печат"
1963
1964#: ../gedit/gedit-ui.h:84
1965msgid "_Print..."
1966msgstr "_Печат…"
1967
1968#: ../gedit/gedit-ui.h:85
1969msgid "Print the current page"
1970msgstr "Печат на текущата страница"
1971
1972#: ../gedit/gedit-ui.h:89
1973msgid "Undo the last action"
1974msgstr "Отменяне на последното действие"
1975
1976#: ../gedit/gedit-ui.h:91
1977msgid "Redo the last undone action"
1978msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
1979
1980#: ../gedit/gedit-ui.h:93
1981msgid "Cut the selection"
1982msgstr "Изрязване на избраната част"
1983
1984#: ../gedit/gedit-ui.h:95
1985msgid "Copy the selection"
1986msgstr "Копиране на избраната част"
1987
1988#: ../gedit/gedit-ui.h:97
1989msgid "Paste the clipboard"
1990msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
1991
1992#: ../gedit/gedit-ui.h:99
1993msgid "Delete the selected text"
1994msgstr "Изтриване на избрания текст"
1995
1996#: ../gedit/gedit-ui.h:100
1997msgid "Select _All"
1998msgstr "Избор на вси_чко"
1999
2000#: ../gedit/gedit-ui.h:101
2001msgid "Select the entire document"
2002msgstr "Избор на целия документ"
2003
2004#. View menu
2005#: ../gedit/gedit-ui.h:104
2006msgid "_Highlight Mode"
2007msgstr "_Режим на оцветяване"
2008
2009#. Search menu
2010#: ../gedit/gedit-ui.h:107
2011msgid "_Find..."
2012msgstr "_Търсене…"
2013
2014#: ../gedit/gedit-ui.h:108
2015msgid "Search for text"
2016msgstr "Търсене за текст"
2017
2018#: ../gedit/gedit-ui.h:109
2019msgid "Find Ne_xt"
2020msgstr "_Следваща поява"
2021
2022#: ../gedit/gedit-ui.h:110
2023msgid "Search forwards for the same text"
2024msgstr "Търсене напред за същия текст"
2025
2026#: ../gedit/gedit-ui.h:111
2027msgid "Find Pre_vious"
2028msgstr "_Предишна поява"
2029
2030#: ../gedit/gedit-ui.h:112
2031msgid "Search backwards for the same text"
2032msgstr "Търсене назад за същия текст"
2033
2034#: ../gedit/gedit-ui.h:114 ../gedit/gedit-ui.h:117
2035msgid "_Replace..."
2036msgstr "_Замяна…"
2037
2038#: ../gedit/gedit-ui.h:115 ../gedit/gedit-ui.h:118
2039msgid "Search for and replace text"
2040msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2041
2042#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2043msgid "_Clear Highlight"
2044msgstr "Из_чистване на оцветяването"
2045
2046#: ../gedit/gedit-ui.h:121
2047msgid "Clear highlighting of search matches"
2048msgstr "Изчистване на оцветяването на съвпадения при търсенето"
2049
2050#: ../gedit/gedit-ui.h:122
2051msgid "Go to _Line..."
2052msgstr "Отиване на _ред…"
2053
2054#: ../gedit/gedit-ui.h:123
2055msgid "Go to a specific line"
2056msgstr "Отиване на конкретен ред"
2057
2058#. Documents menu
2059#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2060msgid "_Save All"
2061msgstr "_Запазване на всички"
2062
2063#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2064msgid "Save all open files"
2065msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2066
2067#: ../gedit/gedit-ui.h:128
2068msgid "_Close All"
2069msgstr "Зат_варяне на всички"
2070
2071#: ../gedit/gedit-ui.h:129
2072msgid "Close all open files"
2073msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2074
2075#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2076msgid "_New Tab Group"
2077msgstr "_Нова група подпрозорци"
2078
2079#: ../gedit/gedit-ui.h:131
2080msgid "Create a new tab group"
2081msgstr "Създаване на нова група подпрозорци"
2082
2083#: ../gedit/gedit-ui.h:132
2084msgid "P_revious Tab Group"
2085msgstr "Предишна _група подпрозорци"
2086
2087#: ../gedit/gedit-ui.h:133
2088msgid "Switch to the previous tab group"
2089msgstr "Показване на предишната група подпрозорци"
2090
2091#: ../gedit/gedit-ui.h:134
2092msgid "Nex_t Tab Group"
2093msgstr "_Следваща група подпрозорци"
2094
2095#: ../gedit/gedit-ui.h:135
2096msgid "Switch to the next tab group"
2097msgstr "Показване на следващата група подпрозорци"
2098
2099#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2100msgid "_Previous Document"
2101msgstr "_Предишен документ"
2102
2103#: ../gedit/gedit-ui.h:137
2104msgid "Activate previous document"
2105msgstr "Отваряне на предишен документ"
2106
2107#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2108msgid "N_ext Document"
2109msgstr "С_ледващ документ"
2110
2111#: ../gedit/gedit-ui.h:139
2112msgid "Activate next document"
2113msgstr "Отваряне на следващ документ"
2114
2115#: ../gedit/gedit-ui.h:140
2116msgid "_Move to New Window"
2117msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
2118
2119#: ../gedit/gedit-ui.h:141
2120msgid "Move the current document to a new window"
2121msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2122
2123#: ../gedit/gedit-ui.h:148
2124msgid "Close the current file"
2125msgstr "Затваряне на текущия файл"
2126
2127#: ../gedit/gedit-ui.h:155
2128msgid "Quit the program"
2129msgstr "Спиране на програмата"
2130
2131#: ../gedit/gedit-ui.h:160
2132msgid "_Toolbar"
2133msgstr "Лента с _инструменти"
2134
2135#: ../gedit/gedit-ui.h:161
2136msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2137msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2138
2139#: ../gedit/gedit-ui.h:163
2140msgid "_Statusbar"
2141msgstr "Лента на _състоянието"
2142
2143#: ../gedit/gedit-ui.h:164
2144msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2145msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2146
2147#: ../gedit/gedit-ui.h:167
2148msgid "Edit text in fullscreen"
2149msgstr "Редактиране на текста на цял екран"
2150
2151#: ../gedit/gedit-ui.h:174
2152msgid "Side _Panel"
2153msgstr "Страничен _панел"
2154
2155#: ../gedit/gedit-ui.h:175
2156msgid "Show or hide the side panel in the current window"
2157msgstr "Показване или скриване на страничния панел в текущия прозорец"
2158
2159#: ../gedit/gedit-ui.h:177
2160msgid "_Bottom Panel"
2161msgstr "_Долен панел"
2162
2163#: ../gedit/gedit-ui.h:178
2164msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
2165msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2166
2167#: ../gedit/gedit-utils.c:1017
2168msgid "Please check your installation."
2169msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2170
2171#: ../gedit/gedit-utils.c:1087
2172#, c-format
2173msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
2174msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
2175
2176#: ../gedit/gedit-utils.c:1107
2177#, c-format
2178msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
2179msgstr "Неуспех при намирането обекта „%s“ във файла %s."
2180
2181#. Translators: '/ on <remote-share>'
2182#: ../gedit/gedit-utils.c:1252
2183#, c-format
2184msgid "/ on %s"
2185msgstr "/ на „%s“"
2186
2187#. create "Wrap Around" menu item.
2188#: ../gedit/gedit-view-frame.c:624
2189msgid "_Wrap Around"
2190msgstr "_След края — от началото"
2191
2192#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2193#: ../gedit/gedit-view-frame.c:634
2194msgid "Match _Entire Word Only"
2195msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2196
2197#. create "Match Case" menu item.
2198#: ../gedit/gedit-view-frame.c:644
2199msgid "_Match Case"
2200msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2201
2202#: ../gedit/gedit-view-frame.c:903
2203msgid "String you want to search for"
2204msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2205
2206#: ../gedit/gedit-view-frame.c:912
2207msgid "Line you want to move the cursor to"
2208msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2209
2210#: ../gedit/gedit-window.c:1040
2211#, c-format
2212msgid "Use %s highlight mode"
2213msgstr "Използване на режим на оцветяване „%s“"
2214
2215#. add the "Plain Text" item before all the others
2216#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
2217#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
2218#: ../gedit/gedit-window.c:1107 ../gedit/gedit-window.c:2156
2219#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:138
2220#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:441
2221#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:552
2222#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:871
2223msgid "Plain Text"
2224msgstr "Обикновен текст"
2225
2226#: ../gedit/gedit-window.c:1108
2227msgid "Disable syntax highlighting"
2228msgstr "Изключване на оцветяването на синтаксиса"
2229
2230#. Translators: %s is a URI
2231#: ../gedit/gedit-window.c:1433
2232#, c-format
2233msgid "Open '%s'"
2234msgstr "Отваряне на „%s“"
2235
2236#: ../gedit/gedit-window.c:1556
2237msgid "Open a recently used file"
2238msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2239
2240#: ../gedit/gedit-window.c:1562
2241msgid "Open"
2242msgstr "Отваряне"
2243
2244#: ../gedit/gedit-window.c:1620
2245msgid "Save"
2246msgstr "Запазване"
2247
2248#: ../gedit/gedit-window.c:1622
2249msgid "Print"
2250msgstr "Печат"
2251
2252#: ../gedit/gedit-window.c:1624
2253msgid "Find"
2254msgstr "Търсене"
2255
2256#. Translators: %s is a URI
2257#: ../gedit/gedit-window.c:1784
2258#, c-format
2259msgid "Activate '%s'"
2260msgstr "Отваряне на „%s“"
2261
2262#: ../gedit/gedit-window.c:2134
2263msgid "Use Spaces"
2264msgstr "Използване на интервали"
2265
2266#: ../gedit/gedit-window.c:2207
2267msgid "Tab Width"
2268msgstr "Широчина на табулатора"
2269
2270#: ../gedit/gedit-window.c:2316
2271msgid "Bracket match is out of range"
2272msgstr "Съответстващата скоба е извън обхвата"
2273
2274#: ../gedit/gedit-window.c:2321
2275msgid "Bracket match not found"
2276msgstr "Няма съответстваща скоба"
2277
2278#: ../gedit/gedit-window.c:2326
2279#, c-format
2280msgid "Bracket match found on line: %d"
2281msgstr "Открита е скоба на ред: %d"
2282
2283#: ../gedit/gedit-window.c:4113
2284msgid "About gedit"
2285msgstr "Относно gedit"
2286
2287#. ex:set ts=8 noet:
2288#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:1
2289msgid "Change Case"
2290msgstr "Смяна на регистъра"
2291
2292#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:2
2293msgid "Changes the case of selected text."
2294msgstr "Смяна на регистъра на избрания текст."
2295
2296#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:242
2297msgid "C_hange Case"
2298msgstr "См_яна на регистъра"
2299
2300#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:243
2301msgid "All _Upper Case"
2302msgstr "Само _главни букви"
2303
2304#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:244
2305msgid "Change selected text to upper case"
2306msgstr "Промяна на избрания текст към главни букви"
2307
2308#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:246
2309msgid "All _Lower Case"
2310msgstr "Само _малки букви"
2311
2312#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:247
2313msgid "Change selected text to lower case"
2314msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2315
2316#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:249
2317msgid "_Invert Case"
2318msgstr "Обръщане на _регистъра"
2319
2320#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:250
2321msgid "Invert the case of selected text"
2322msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2323
2324#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:252
2325msgid "_Title Case"
2326msgstr "_Регистър за заглавие"
2327
2328#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:253
2329msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2330msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
2331
2332#. ex:set ts=8 noet:
2333#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:1
2334msgid "Check for latest version of gedit"
2335msgstr "Проверка за последната версия на gedit"
2336
2337#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:2
2338msgid "Check update"
2339msgstr "Проверка за обновления"
2340
2341#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:270
2342msgid "There was an error displaying the URI."
2343msgstr "Грешка при изобразяване на връзката."
2344
2345#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:307
2346msgid "_Download"
2347msgstr "_Изтегляне"
2348
2349#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:315
2350msgid "_Ignore Version"
2351msgstr "_Игнориране на версията"
2352
2353#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:330
2354msgid "There is a new version of gedit"
2355msgstr "Има нова версия на gedit"
2356
2357#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:334
2358msgid ""
2359"You can download the new version of gedit by clicking on the download button "
2360"or ignore that version and wait for a new one"
2361msgstr ""
2362"Можете да изтеглите новата версия на gedit като натиснете бутона за изтегляне"
2363
2364#. ex:set ts=8 noet:
2365#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:1
2366msgid "Version to Ignore"
2367msgstr "Игнорирана версия"
2368
2369#. This is releated to the next gedit version to be released
2370#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:3
2371msgid "Version to ignore until a newer version is released."
2372msgstr "Игнорирана версия до следващата издадена версия."
2373
2374#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:1
2375msgid ""
2376"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2377"characters and non-space characters in it."
2378msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2379
2380#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:2
2381#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:6
2382msgid "Document Statistics"
2383msgstr "Статистика за документа"
2384
2385#. ex:ts=4:et:
2386#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:1
2387#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
2388#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1
2389#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
2390msgid "    "
2391msgstr "    "
2392
2393#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:2
2394msgid "Bytes"
2395msgstr "Байтове"
2396
2397#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:3
2398msgid "Characters (no spaces)"
2399msgstr "Знаци (без интервали)"
2400
2401#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:4
2402msgid "Characters (with spaces)"
2403msgstr "Знаци (с интервали)"
2404
2405#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:5
2406msgid "Document"
2407msgstr "Документ"
2408
2409#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:7
2410msgid "File Name"
2411msgstr "Файл"
2412
2413#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:8
2414msgid "Lines"
2415msgstr "Редове"
2416
2417#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:9
2418msgid "Selection"
2419msgstr "Избрано"
2420
2421#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:10
2422msgid "Words"
2423msgstr "Думи"
2424
2425#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:11
2426msgid "_Update"
2427msgstr "_Подновяване"
2428
2429#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:451
2430msgid "_Document Statistics"
2431msgstr "_Статистика за документа"
2432
2433#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:453
2434msgid "Get statistical information on the current document"
2435msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2436
2437#. ex:set ts=8 noet:
2438#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:1
2439#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
2440msgid "Open a terminal in the document location"
2441msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
2442
2443#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:2
2444#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
2445msgid "Open terminal here"
2446msgstr "Отваряне на терминал тук"
2447
2448#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:1
2449msgid "Execute external commands and shell scripts."
2450msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2451
2452#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:2
2453msgid "External Tools"
2454msgstr "Външни инструменти"
2455
2456#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:1
2457#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
2458msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
2459msgstr ""
2460"Име на шрифт във формат Pango. Примери: „Sans 12“ или „Monospace Bold 14“."
2461
2462#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:3
2463msgid ""
2464"If true, the external tools will use the desktop-global standard font if "
2465"it's monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
2466msgstr ""
2467"Ако опцията е включена, външните инструменти ще използват глобалния "
2468"стандартен шрифт, ако е равноширок (може да се използва и подобен шрифт)."
2469
2470#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:4
2471#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:8
2472msgid "Whether to use the system font"
2473msgstr "Използване на системния шрифт"
2474
2475#: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:92
2476#, python-format
2477msgid "Could not execute command: %s"
2478msgstr "Командата не може да бъде изпълнена: %s"
2479
2480#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:159
2481msgid "You must be inside a word to run this command"
2482msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2483
2484#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:265
2485msgid "Running tool:"
2486msgstr "Стартиран инструмент:"
2487
2488#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:294
2489msgid "Done."
2490msgstr "Готово."
2491
2492#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:296
2493msgid "Exited"
2494msgstr "Завърши работа."
2495
2496#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:136
2497msgid "All languages"
2498msgstr "Всички езици"
2499
2500#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:541
2501#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:545
2502#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:869
2503#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
2504msgid "All Languages"
2505msgstr "Всички езици"
2506
2507#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:652
2508msgid "New tool"
2509msgstr "Нов инструмент"
2510
2511#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:783
2512#, python-format
2513msgid "This accelerator is already bound to %s"
2514msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2515
2516#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:834
2517msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2518msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2519
2520#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:836
2521msgid "Type a new accelerator"
2522msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2523
2524#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:120
2525msgid "Stopped."
2526msgstr "Спрян."
2527
2528#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
2529msgid "Add Tool"
2530msgstr "Добавяне на инструмент"
2531
2532#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
2533msgid "Add a new tool"
2534msgstr "Добавяне на нов инструмент"
2535
2536#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
2537msgid "All documents"
2538msgstr "Всички документи"
2539
2540#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
2541msgid "All documents except untitled ones"
2542msgstr "Всички документи без ненаименованите"
2543
2544#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
2545msgid "Append to current document"
2546msgstr "Добавяне към текущия документ"
2547
2548#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
2549msgid "Create new document"
2550msgstr "Създаване на нов документ"
2551
2552#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
2553msgid "Current document"
2554msgstr "Текущия документ"
2555
2556#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
2557msgid "Current line"
2558msgstr "Текущия ред"
2559
2560#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
2561msgid "Current selection"
2562msgstr "Текущо избраната част"
2563
2564#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
2565msgid "Current selection (default to document)"
2566msgstr "Текущо избраната част (стандартно е целият документ)"
2567
2568#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
2569msgid "Current word"
2570msgstr "Текущата дума"
2571
2572#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
2573msgid "Display in bottom pane"
2574msgstr "Показване в долния панел"
2575
2576#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:15
2577msgid "Insert at cursor position"
2578msgstr "Вмъкване на позицията на курсора"
2579
2580#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
2581msgid "Local files only"
2582msgstr "Само локални файлове"
2583
2584#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
2585msgid "Manage External Tools"
2586msgstr "Управление на външните инструменти"
2587
2588#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
2589msgid "Nothing"
2590msgstr "Нищо"
2591
2592#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:19
2593msgid "Remote files only"
2594msgstr "Само отдалечени файлове"
2595
2596#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:20
2597msgid "Remove Tool"
2598msgstr "Премахване на инструмент"
2599
2600#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
2601msgid "Remove selected tool"
2602msgstr "Премахване на избрания инструмент"
2603
2604#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
2605msgid "Replace current document"
2606msgstr "Замяна на целия документ"
2607
2608#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
2609msgid "Replace current selection"
2610msgstr "Замяна на избраната част"
2611
2612#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:24
2613msgid "Revert Tool"
2614msgstr "Възстановяване на инструмент"
2615
2616#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
2617msgid "Revert tool"
2618msgstr "Възстановяване на инструмент"
2619
2620#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:26
2621msgid "Untitled documents only"
2622msgstr "Само ненаименованите документи"
2623
2624#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
2625msgid "_Applicability:"
2626msgstr "Прило_жимост:"
2627
2628#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:28
2629#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:16
2630msgid "_Edit:"
2631msgstr "_Редактиране:"
2632
2633#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:29
2634msgid "_Input:"
2635msgstr "_Вход:"
2636
2637#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:30
2638msgid "_Output:"
2639msgstr "_Изход:"
2640
2641#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:31
2642msgid "_Save:"
2643msgstr "_Запазване:"
2644
2645#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:32
2646msgid "_Shortcut Key:"
2647msgstr "_Бърз клавиш:"
2648
2649#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:33
2650msgid "_Tools:"
2651msgstr "Инс_трументи:"
2652
2653#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:176
2654msgid "Manage _External Tools..."
2655msgstr "_Управление на външните инструменти…"
2656
2657#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:177
2658msgid "Opens the External Tools Manager"
2659msgstr "Управление на външните инструменти"
2660
2661#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:180
2662msgid "External _Tools"
2663msgstr "_Външни инструменти"
2664
2665#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:181
2666msgid "External tools"
2667msgstr "Външни инструменти"
2668
2669#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:215
2670msgid "Shell Output"
2671msgstr "Изход от обвивка"
2672
2673#. ex:ts=4:et:
2674#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
2675msgid "Build"
2676msgstr "Компилиране"
2677
2678#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
2679msgid "Run \"make\" in the document directory"
2680msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2681
2682#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
2683msgid "Remove trailing spaces"
2684msgstr "Изтриване на празните знаци в краищата на редовете"
2685
2686#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
2687msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
2688msgstr ""
2689"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
2690
2691#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
2692msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
2693msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода ѝ в нов документ"
2694
2695#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
2696msgid "Run command"
2697msgstr "Стартиране на команда"
2698
2699#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:1
2700msgid "Easy file access from the side panel"
2701msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
2702
2703#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:2
2704msgid "File Browser Panel"
2705msgstr "Панел на файловия браузър"
2706
2707#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:243
2708msgid "File System"
2709msgstr "Файлова система"
2710
2711#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:577
2712msgid "_Set root to active document"
2713msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
2714
2715#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:579
2716msgid "Set the root to the active document location"
2717msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
2718
2719#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:584
2720msgid "_Open terminal here"
2721msgstr "_Отваряне на терминал тук"
2722
2723#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:586
2724msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
2725msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
2726
2727#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:724
2728msgid "File Browser"
2729msgstr "Файлов браузър"
2730
2731#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:867
2732msgid "An error occurred while creating a new directory"
2733msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
2734
2735#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:870
2736msgid "An error occurred while creating a new file"
2737msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
2738
2739#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:873
2740msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
2741msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
2742
2743#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:876
2744msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
2745msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
2746
2747#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:879
2748msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
2749msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
2750
2751#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:882
2752msgid "An error occurred while setting a root directory"
2753msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
2754
2755#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:885
2756msgid "An error occurred while loading a directory"
2757msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
2758
2759#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:888
2760msgid "An error occurred"
2761msgstr "Възникна грешка"
2762
2763#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1104
2764msgid ""
2765"Cannot move file to trash, do you\n"
2766"want to delete permanently?"
2767msgstr ""
2768"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
2769"искате ли окончателно да го изтриете?"
2770
2771#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1109
2772#, c-format
2773msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
2774msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2775
2776#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1114
2777msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
2778msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
2779
2780#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1146
2781#, c-format
2782msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
2783msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
2784
2785#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1151
2786msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
2787msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
2788
2789#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1154
2790msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
2791msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
2792
2793#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1722
2794msgid "(Empty)"
2795msgstr "(Празен)"
2796
2797#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3467
2798msgid ""
2799"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2800"settings to make the file visible"
2801msgstr ""
2802"Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите "
2803"видим, трябва да промените филтъра си"
2804
2805#. Translators: This is the default name of new files created by the file browser pane.
2806#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3711
2807msgid "file"
2808msgstr "файл"
2809
2810#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3739
2811msgid ""
2812"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2813"settings to make the file visible"
2814msgstr ""
2815"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
2816"трябва да промените филтъра си"
2817
2818#. Translators: This is the default name of new directories created by the file browser pane.
2819#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3770
2820msgid "directory"
2821msgstr "папка"
2822
2823#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3795
2824msgid ""
2825"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2826"settings to make the directory visible"
2827msgstr ""
2828"Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, "
2829"трябва да промените филтъра си"
2830
2831#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:743
2832msgid "Bookmarks"
2833msgstr "Отметки"
2834
2835#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:831
2836msgid "_Filter"
2837msgstr "_Филтър"
2838
2839#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:836
2840msgid "_Move to Trash"
2841msgstr "Преместване в _кошчето"
2842
2843#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:837
2844msgid "Move selected file or folder to trash"
2845msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
2846
2847#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:839
2848msgid "_Delete"
2849msgstr "_Изтриване"
2850
2851#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:840
2852msgid "Delete selected file or folder"
2853msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
2854
2855#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:847
2856msgid "Open selected file"
2857msgstr "Отваряне на файла"
2858
2859#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:853
2860msgid "Up"
2861msgstr "Нагоре"
2862
2863#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:854
2864msgid "Open the parent folder"
2865msgstr "Отваряне на горната папка"
2866
2867#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:859
2868msgid "_New Folder"
2869msgstr "_Нова папка"
2870
2871#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:860
2872msgid "Add new empty folder"
2873msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
2874
2875#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:862
2876msgid "New F_ile"
2877msgstr "Нов _файл"
2878
2879#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:863
2880msgid "Add new empty file"
2881msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
2882
2883#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:868
2884msgid "_Rename"
2885msgstr "_Преименуване"
2886
2887#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:869
2888msgid "Rename selected file or folder"
2889msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
2890
2891#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:875
2892msgid "_Previous Location"
2893msgstr "_Предишно местоположение"
2894
2895#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:877
2896msgid "Go to the previous visited location"
2897msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
2898
2899#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:879
2900msgid "_Next Location"
2901msgstr "_Следващо местоположение"
2902
2903#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:880
2904msgid "Go to the next visited location"
2905msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
2906
2907#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:881
2908msgid "Re_fresh View"
2909msgstr "_Обновяване на изгледа"
2910
2911#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:882
2912msgid "Refresh the view"
2913msgstr "Обновяване на изгледа"
2914
2915#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:883
2916#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:901
2917msgid "_View Folder"
2918msgstr "_Преглед на папка"
2919
2920#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:884
2921#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:902
2922msgid "View folder in file manager"
2923msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
2924
2925#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:891
2926msgid "Show _Hidden"
2927msgstr "Показване на _скритите"
2928
2929#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:892
2930msgid "Show hidden files and folders"
2931msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
2932
2933#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:894
2934msgid "Show _Binary"
2935msgstr "Показване на _двоичните"
2936
2937#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:895
2938msgid "Show binary files"
2939msgstr "Показване на двоичните файлове"
2940
2941#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1028
2942#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1037
2943#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1058
2944msgid "Previous location"
2945msgstr "Предишно местоположение"
2946
2947#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1030
2948msgid "Go to previous location"
2949msgstr "Отиване на предишното местоположение"
2950
2951#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1032
2952#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1053
2953msgid "Go to a previously opened location"
2954msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
2955
2956#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1049
2957msgid "Next location"
2958msgstr "Следващо местоположение"
2959
2960#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1051
2961msgid "Go to next location"
2962msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
2963
2964#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1261
2965msgid "_Match Filename"
2966msgstr "_Зачитане на главни/малки"
2967
2968#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2187
2969#, c-format
2970msgid "No mount object for mounted volume: %s"
2971msgstr "Липсва обект представляващ монтирания том: %s"
2972
2973#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2264
2974#, c-format
2975msgid "Could not open media: %s"
2976msgstr "Носителят не може да се отвори: %s"
2977
2978#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2311
2979#, c-format
2980msgid "Could not mount volume: %s"
2981msgstr "Томът не може да се монтира: %s"
2982
2983#. ex:ts=8:noet:
2984#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:1
2985msgid "Enable Restore of Remote Locations"
2986msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
2987
2988#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:2
2989msgid "File Browser Filter Mode"
2990msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
2991
2992#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:3
2993msgid "File Browser Filter Pattern"
2994msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
2995
2996#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:4
2997msgid "File Browser Root Directory"
2998msgstr "Основна папка на файловия браузър"
2999
3000#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:5
3001msgid "File Browser Virtual Root Directory"
3002msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
3003
3004#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:6
3005msgid ""
3006"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
3007"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
3008"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
3009"with Nautilus, etc.)"
3010msgstr ""
3011"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
3012"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
3013"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
3014"Nautilus, и т.н.)"
3015
3016#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:7
3017msgid "Open With Tree View"
3018msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
3019
3020#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:8
3021msgid ""
3022"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
3023"bookmarks view"
3024msgstr ""
3025"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
3026"вместо изгледа на отметките"
3027
3028#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:9
3029msgid "Set Location to First Document"
3030msgstr "Местоположението да е на първия документ"
3031
3032#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:10
3033msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
3034msgstr ""
3035"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
3036
3037#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:11
3038msgid ""
3039"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
3040"and onload/tree_view is TRUE."
3041msgstr ""
3042"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
3043"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
3044
3045#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:12
3046msgid ""
3047"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
3048"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
3049"the actual root."
3050msgstr ""
3051"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
3052"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
3053"да е под истинската основна папка."
3054
3055#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:13
3056msgid ""
3057"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
3058"of the filter_mode."
3059msgstr ""
3060"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
3061"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
3062
3063#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:14
3064msgid ""
3065"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
3066"values are: none (filter nothing), hide-hidden (filter hidden files) and "
3067"hide-binary (filter binary files)."
3068msgstr ""
3069"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
3070"браузър. Възможните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), „hide-"
3071"hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „hide-binary“ (махане на "
3072"двоичните файлове от изгледа)."
3073
3074#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:1
3075msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
3076msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
3077
3078#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:2
3079msgid "Modelines"
3080msgstr "Линии за режима"
3081
3082#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
3083msgid "Command Color Text"
3084msgstr "Цвят на командите"
3085
3086#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:3
3087msgid "Error Color Text"
3088msgstr "Цвят на грешките"
3089
3090#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:5
3091msgid ""
3092"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
3093"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
3094msgstr ""
3095"Ако е истина, външните инструменти ще използват глобалния стандартен шрифт, "
3096"ако е равноширок, или подобен."
3097
3098#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:6
3099msgid "The command color text"
3100msgstr "Цвят на командата"
3101
3102#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:7
3103msgid "The error color text"
3104msgstr "Цвят на грешките"
3105
3106#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
3107msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
3108msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел"
3109
3110#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
3111#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:52
3112msgid "Python Console"
3113msgstr "Конзола на Питон"
3114
3115#. ex:et:ts=4:
3116#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
3117msgid "C_ommand color:"
3118msgstr "Цвят на _командите:"
3119
3120#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:2
3121msgid "_Error color:"
3122msgstr "Цвят на _грешките:"
3123
3124#. ex:ts=4:et:
3125#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:31
3126#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1
3127msgid "Quick Open"
3128msgstr "Бързо отваряне"
3129
3130#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:2
3131msgid "Quickly open files"
3132msgstr "Бързо отваряне на файлове"
3133
3134#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:1
3135msgid "Insert often-used pieces of text in a fast way"
3136msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
3137
3138#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:2
3139#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:56
3140msgid "Snippets"
3141msgstr "Изрезки"
3142
3143#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
3144msgid "Activation"
3145msgstr "Задействане"
3146
3147#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
3148msgid "Add Snippet"
3149msgstr "Добавяне на изрезка"
3150
3151#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
3152msgid "Create new snippet"
3153msgstr "Създаване на нова изрезка"
3154
3155#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
3156#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:399
3157msgid "Delete selected snippet"
3158msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
3159
3160#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
3161msgid "Export Snippets"
3162msgstr "Изнасяне на изрезки"
3163
3164#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
3165msgid "Export selected snippets"
3166msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
3167
3168#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
3169msgid "Import Snippets"
3170msgstr "Внасяне на на изрезки"
3171
3172#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
3173#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:776
3174msgid "Import snippets"
3175msgstr "Внасяне на на изрезки"
3176
3177#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
3178msgid "Manage Snippets"
3179msgstr "Управление на изрезки"
3180
3181#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
3182msgid "Remove Snippet"
3183msgstr "Изтриване на изрезка"
3184
3185#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
3186msgid "S_hortcut key:"
3187msgstr "Б_ърз клавиш:"
3188
3189#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
3190msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
3191msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
3192
3193#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
3194#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
3195#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:666
3196msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
3197msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
3198
3199#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:15
3200msgid "_Drop targets:"
3201msgstr "_Цели на влачене:"
3202
3203#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:17
3204msgid "_Snippets:"
3205msgstr "_Изрезки:"
3206
3207#. "tab" here means the tab key, not the notebook tab!
3208#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:19
3209msgid "_Tab trigger:"
3210msgstr "_Спусък за табулатора:"
3211
3212#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:143
3213msgid "Manage _Snippets..."
3214msgstr "Управление на _изрезки…"
3215
3216#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:144
3217msgid "Manage snippets"
3218msgstr "Управление на изрезки"
3219
3220#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:43
3221msgid "Snippets archive"
3222msgstr "Архив с изрезки"
3223
3224#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:62
3225msgid "Add a new snippet..."
3226msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
3227
3228#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:115
3229msgid "Global"
3230msgstr "Глобално"
3231
3232#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:396
3233msgid "Revert selected snippet"
3234msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
3235
3236#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
3237#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:659
3238msgid ""
3239"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
3240"single (non-alphanumeric) character like: {, [, etc."
3241msgstr ""
3242"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
3243"единичен знак, който не е буква или цифра — например „{“, „[“ и т.н."
3244
3245#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:755
3246#, python-format
3247msgid "The following error occurred while importing: %s"
3248msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
3249
3250#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:762
3251msgid "Import successfully completed"
3252msgstr "Внасянето завърши успешно"
3253
3254#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:781
3255#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:867
3256#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:930
3257msgid "All supported archives"
3258msgstr "Всички поддържани архиви"
3259
3260#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:782
3261#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:868
3262#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:931
3263msgid "Gzip compressed archive"
3264msgstr "Архив, компресиран с gzip"
3265
3266#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:783
3267#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:869
3268#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:932
3269msgid "Bzip2 compressed archive"
3270msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
3271
3272#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:784
3273msgid "Single snippets file"
3274msgstr "Единичен файл с изрезки"
3275
3276#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:785
3277#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:871
3278#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:934
3279msgid "All files"
3280msgstr "Всички файлове"
3281
3282#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:797
3283#, python-format
3284msgid "The following error occurred while exporting: %s"
3285msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
3286
3287#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:801
3288msgid "Export successfully completed"
3289msgstr "Изнасянето завърши успешно"
3290
3291#. Ask if system snippets should also be exported
3292#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:841
3293#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:908
3294msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
3295msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
3296
3297#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:856
3298#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:926
3299msgid "There are no snippets selected to be exported"
3300msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
3301
3302#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:861
3303#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:899
3304msgid "Export snippets"
3305msgstr "Изнасяне на изрезки"
3306
3307#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1040
3308msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
3309msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
3310
3311#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1042
3312msgid "Type a new shortcut"
3313msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
3314
3315#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:82
3316#, python-format
3317msgid "The archive \"%s\" could not be created"
3318msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
3319
3320#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:99
3321#, python-format
3322msgid "Target directory \"%s\" does not exist"
3323msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
3324
3325#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:102
3326#, python-format
3327msgid "Target directory \"%s\" is not a valid directory"
3328msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
3329
3330#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:47
3331#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:108
3332#, python-format
3333msgid "File \"%s\" does not exist"
3334msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
3335
3336#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:50
3337#, python-format
3338msgid "File \"%s\" is not a valid snippets file"
3339msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
3340
3341#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:67
3342#, python-format
3343msgid "Imported file \"%s\" is not a valid snippets file"
3344msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
3345
3346#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:77
3347#, python-format
3348msgid "The archive \"%s\" could not be extracted"
3349msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
3350
3351#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:95
3352#, python-format
3353msgid "The following files could not be imported: %s"
3354msgstr "Следните файлове не могат да бъдат внесени: %s"
3355
3356#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:111
3357#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:124
3358#, python-format
3359msgid "File \"%s\" is not a valid snippets archive"
3360msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
3361
3362#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:594
3363#, python-format
3364msgid ""
3365"Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
3366"aborted."
3367msgstr ""
3368"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
3369"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
3370
3371#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:602
3372#, python-format
3373msgid "Execution of the Python command (%s) failed: %s"
3374msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
3375
3376#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:88
3377msgid "S_ort..."
3378msgstr "Подре_ждане…"
3379
3380#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:90
3381msgid "Sort the current document or selection"
3382msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст"
3383
3384#. ex:ts=8:noet:
3385#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:1
3386msgid "R_emove duplicates"
3387msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
3388
3389#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:2
3390msgid "S_tart at column:"
3391msgstr "_Започване от колона:"
3392
3393#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:3
3394#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:1
3395msgid "Sort"
3396msgstr "Подреждане"
3397
3398#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:4
3399msgid "You cannot undo a sort operation"
3400msgstr "Подреждането не може да се отменя"
3401
3402#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:5
3403msgid "_Ignore case"
3404msgstr "_Игнориране на главни/малки"
3405
3406#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:6
3407msgid "_Reverse order"
3408msgstr "Обратен _ред"
3409
3410#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:7
3411msgid "_Sort"
3412msgstr "Подре_ждане"
3413
3414#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:2
3415msgid "Sorts a document or selected text."
3416msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
3417
3418#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions for the current misspelled word
3419#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions
3420#. * for the current misspelled word
3421#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:420
3422#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:451
3423msgid "(no suggested words)"
3424msgstr "(няма предположения)"
3425
3426#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:444
3427msgid "_More..."
3428msgstr "_Още…"
3429
3430#. Ignore all
3431#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:499
3432msgid "_Ignore All"
3433msgstr "И_гнориране на всички"
3434
3435#. + Add to Dictionary
3436#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:514
3437msgid "_Add"
3438msgstr "_Добавяне"
3439
3440#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:553
3441msgid "_Spelling Suggestions..."
3442msgstr "Предло_жения за правопис…"
3443
3444#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:271
3445msgid "Check Spelling"
3446msgstr "Проверка на правописа"
3447
3448#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:282
3449msgid "Suggestions"
3450msgstr "Предложения"
3451
3452#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if the current word isn't misspelled
3453#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:558
3454msgid "(correct spelling)"
3455msgstr "(няма правописни грешки)"
3456
3457#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:699
3458msgid "Completed spell checking"
3459msgstr "Проверката на правописа приключи"
3460
3461#. Translators: the first %s is the language name, and
3462#. * the second %s is the locale name. Example:
3463#. * "French (France)"
3464#.
3465#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:373
3466#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:379
3467#, c-format
3468msgctxt "language"
3469msgid "%s (%s)"
3470msgstr "%s (%s)"
3471
3472#. Translators: this refers to an unknown language code
3473#. * (one which isn't in our built-in list).
3474#.
3475#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:388
3476#, c-format
3477msgctxt "language"
3478msgid "Unknown (%s)"
3479msgstr "Неизвестен (%s)"
3480
3481#. Translators: this refers the Default language used by the
3482#. * spell checker
3483#.
3484#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:494
3485msgctxt "language"
3486msgid "Default"
3487msgstr "Стандартен език"
3488
3489#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:142
3490#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
3491msgid "Set language"
3492msgstr "Избор на език"
3493
3494#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:196
3495msgid "Languages"
3496msgstr "Езици"
3497
3498#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:107
3499msgid "_Check Spelling..."
3500msgstr "_Проверка на правописа…"
3501
3502#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:109
3503msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3504msgstr "Проверка на текущия документ за некоректен правопис"
3505
3506#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:115
3507msgid "Set _Language..."
3508msgstr "Избор на _език…"
3509
3510#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:117
3511msgid "Set the language of the current document"
3512msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3513
3514#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:126
3515msgid "_Highlight Misspelled Words"
3516msgstr "_Оцветяване на сгрешените думи"
3517
3518#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:128
3519msgid "Automatically spell-check the current document"
3520msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3521
3522#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:819
3523msgid "The document is empty."
3524msgstr "Документът не съдържа текст."
3525
3526#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:844
3527msgid "No misspelled words"
3528msgstr "Няма сгрешени думи"
3529
3530#. ex:ts=8:noet:
3531#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
3532msgid "Select the _language of the current document."
3533msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3534
3535#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1
3536msgid "Add w_ord"
3537msgstr "_Добавяне на дума"
3538
3539#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
3540msgid "Cha_nge"
3541msgstr "_Заменяне"
3542
3543#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
3544msgid "Change A_ll"
3545msgstr "Заменяне на вси_чки"
3546
3547#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:4
3548msgid "Change _to:"
3549msgstr "Замяна _с:"
3550
3551#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:5
3552msgid "Check _Word"
3553msgstr "_Проверка на дума"
3554
3555#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:6
3556msgid "Check spelling"
3557msgstr "Проверка на правописа"
3558
3559#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:7
3560msgid "Ignore _All"
3561msgstr "И_гнориране на всички"
3562
3563#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
3564msgid "Language"
3565msgstr "Език"
3566
3567#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
3568msgid "Language:"
3569msgstr "Език:"
3570
3571#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
3572msgid "Misspelled word:"
3573msgstr "Сгрешена дума:"
3574
3575#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
3576msgid "User dictionary:"
3577msgstr "Потребителски речник:"
3578
3579#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:12
3580msgid "_Ignore"
3581msgstr "_Игнориране"
3582
3583#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:13
3584msgid "_Suggestions:"
3585msgstr "_Предложения:"
3586
3587#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:14
3588msgid "word"
3589msgstr "дума"
3590
3591#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:1
3592msgid "Checks the spelling of the current document."
3593msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3594
3595#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:2
3596msgid "Spell Checker"
3597msgstr "Проверка на правописа"
3598
3599#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:188
3600msgid "In_sert Date and Time..."
3601msgstr "Вм_ъкване на дата/време…"
3602
3603#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:190
3604msgid "Insert current date and time at the cursor position"
3605msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
3606
3607#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:551
3608msgid "Available formats"
3609msgstr "Налични формати"
3610
3611#. ex:ts=8:noet:
3612#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:1
3613msgid "Insert Date/Time"
3614msgstr "Вмъкване дата/време"
3615
3616#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:2
3617msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
3618msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
3619
3620#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:1
3621msgid "Custom Format"
3622msgstr "Използване на потребителски формат"
3623
3624#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:2
3625msgid ""
3626"If the user should be prompted for a format or if the selected or custom "
3627"format should be used."
3628msgstr ""
3629"Запитване на потребителя за форматиране, използване на избраното форматиране "
3630"или използване на потребителско форматиране."
3631
3632#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:3
3633msgid "Prompt Type"
3634msgstr "Запитващо съобщение"
3635
3636#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:4
3637msgid "Selected Format"
3638msgstr "Избран формат"
3639
3640#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:5
3641msgid "The custom format used when inserting the date/time."
3642msgstr "Потребителският формат при вмъкване на дата/време."
3643
3644#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:6
3645msgid "The selected format used when inserting the date/time."
3646msgstr "Избраният формат при вмъкване на дата/време."
3647
3648#. Translators: Use the more common date format in your locale
3649#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:2
3650#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:4
3651#, no-c-format
3652msgid "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
3653msgstr "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
3654
3655#. Translators: This example should follow the date format defined in the entry above
3656#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
3657#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
3658msgid "01/11/2009 17:52:00"
3659msgstr "01.11.2002 17:52:00"
3660
3661#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:4
3662msgid "Insert Date and Time"
3663msgstr "Вмъкване на дата/време"
3664
3665#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:5
3666#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:8
3667msgid "Use the _selected format"
3668msgstr "Използване на _избрания формат"
3669
3670#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
3671msgid "_Insert"
3672msgstr "_Вмъкване"
3673
3674#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
3675#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:11
3676msgid "_Use custom format"
3677msgstr "Използване на потре_бителски формат"
3678
3679#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:7
3680msgid "Configure date/time plugin"
3681msgstr "Настройка на приставката дата/време"
3682
3683#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:9
3684msgid "When inserting date/time..."
3685msgstr "При вмъкване на дата/време…"
3686
3687#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:10
3688msgid "_Prompt for a format"
3689msgstr "Посочване на _формат"
3690
3691#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:1
3692msgid "Logs access and leave event for documents used with gedit"
3693msgstr ""
3694"Регистрира събития за достъп и затваряне на документи при работа с редактора "
3695"gedit"
3696
3697#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:2
3698msgid "Zeitgeist dataprovider"
3699msgstr "Предаване на данни към Zeitgeist"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.