source: gnome/master/file-roller.master.bg.po @ 2445

Last change on this file since 2445 was 2445, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

file-roller: подаден в master

File size: 49.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of file-roller po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# Filip Andonov <demercel@c4.com>, 2002.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005, 2006.
7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
9# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
10# Damyan Ivanov <dam+dict@ktnx.net>, 2012.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: file-roller master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2012-02-22 07:08+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2012-02-22 07:07+0200\n"
18"Last-Translator: Damyan Ivanov <dam+dict@ktnx.net>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"Language: bg\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:165
27#, c-format
28msgid "File is not a valid .desktop file"
29msgstr "Файлът не е във формат .desktop"
30
31#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:190
32#, c-format
33msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
34msgstr "Непозната версия на файла: %s"
35
36#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:970
37#, c-format
38msgid "Starting %s"
39msgstr "Стартиране на %s"
40
41#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1112
42#, c-format
43msgid "Application does not accept documents on command line"
44msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
45
46#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1180
47#, c-format
48msgid "Unrecognized launch option: %d"
49msgstr "Непозната опция при стартиране: %d"
50
51#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1385
52#, c-format
53msgid "Can't pass documents to this desktop element"
54msgstr "Към този обект на работния плот не може да се подават документи"
55
56#: ../copy-n-paste/eggdesktopfile.c:1406
57#, c-format
58msgid "Not a launchable item"
59msgstr "Не е обект за стартиране"
60
61#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:226
62msgid "Disable connection to session manager"
63msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
64
65#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:229
66msgid "Specify file containing saved configuration"
67msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
68
69#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:229
70msgid "FILE"
71msgstr "ФАЙЛ"
72
73#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:232
74msgid "Specify session management ID"
75msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"
76
77#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:232
78msgid "ID"
79msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
80
81#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:253
82msgid "Session management options:"
83msgstr "Опции на управлението на сесии:"
84
85#: ../copy-n-paste/eggsmclient.c:254
86msgid "Show session management options"
87msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
88
89#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1981
90#: ../src/fr-window.c:5452
91msgid "Archive Manager"
92msgstr "Работа с архиви"
93
94#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:2
95msgid "Create and modify an archive"
96msgstr "Създаване и промяна на архив"
97
98#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:1
99msgid "Compression level"
100msgstr "Ниво на компресия"
101
102#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:2
103msgid ""
104"Compression level used when adding files to an archive. Possible values: "
105"very-fast, fast, normal, maximum."
106msgstr ""
107"Ниво на компресия когато се добавят файлове към архив. Допустими стойности: "
108"„very-fast“ (много бързо), „fast“ (бързо), „normal“ (нормално), "
109"„maximum“ (максимално)."
110
111#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:3
112msgid "Default volume size"
113msgstr "Стандартен размер на тома"
114
115#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:4
116msgid "Display path"
117msgstr "Показване на пътя"
118
119#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:5
120msgid "Display size"
121msgstr "Показване на размера"
122
123#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:6
124msgid "Display the path column in the main window."
125msgstr "Показване на колоната „Път“ в главния прозорец."
126
127#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:7
128msgid "Display the size column in the main window."
129msgstr "Показване на колоната „Размер“ в главния прозорец."
130
131#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:8
132msgid "Display the time column in the main window."
133msgstr "Показване на колоната „Време“ в главния прозорец."
134
135#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:9
136msgid "Display the type column in the main window."
137msgstr "Показване на колоната „Вид“ в главния прозорец."
138
139#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:10
140msgid "Display time"
141msgstr "Показване на време"
142
143#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:11
144msgid "Display type"
145msgstr "Показване на вида"
146
147#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:12
148msgid "Do not overwrite newer files"
149msgstr "Без презаписване на по-новите файлове"
150
151#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:13
152msgid "Editors"
153msgstr "Редактори"
154
155#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:14
156msgid "Encrypt the archive header"
157msgstr "Шифриране на заглавната част на архива"
158
159#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:15
160msgid "How to sort files"
161msgstr "Как файловете да се подреждат"
162
163#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:16
164msgid ""
165"If true will display icons depending on the file type (slower), otherwise "
166"will use always the same icon for all files (faster)."
167msgstr ""
168"Ако е истина, показваните икони ще зависят от вида на файла (по-бавно), "
169"иначе ще се използва еднаква икона за всички файлове (по-бързо)."
170
171#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:17
172msgid "List Mode"
173msgstr "Режим на изгледа"
174
175#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:18
176msgid ""
177"List of applications entered in the 'Open File' dialog and not associated "
178"with the file type."
179msgstr ""
180"Списък с програмите въведени в прозореца „Отваряне на файл“ без асоцииране "
181"по вида на файла."
182
183#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:19
184msgid "Max history length"
185msgstr "Максимална продължителност на историята"
186
187#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:20
188msgid "Max number of items in the 'Open Recents' submenu."
189msgstr "Максимален брой записи в менюто „Скоро отваряни файлове“."
190
191#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:21
192msgid "Name column width"
193msgstr "Широчина на колоната „Име“"
194
195#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:22
196msgid "Overwrite existing files"
197msgstr "Пре_записване на съществуващи файлове"
198
199#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:23
200msgid "Recreate the folders stored in the archive"
201msgstr "Пресъздаване на папките"
202
203#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:24
204msgid "Sort type"
205msgstr "Вид подредба"
206
207#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:25
208msgid "The default size for volumes."
209msgstr "Стандартен размер за томове."
210
211#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:26
212msgid "The default width of the name column in the file list."
213msgstr "Стандартната широчина на колоната „Име“ в списъка с файлове."
214
215#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:27
216msgid ""
217"Use 'all-files' to view all the files in the archive in a single list, use "
218"'as-folder' to navigate the archive as a folder."
219msgstr ""
220"Използвайте „all-files“ (показване на всички файлове), за да видите "
221"файловете в единствен списък. Използвайте „as-folder“ (изглед като папка) за "
222"разглеждане на архива като папка."
223
224#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
225msgid "Use mime icons"
226msgstr "Използване на икони според MIME"
227
228#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:29
229msgid "View statusbar"
230msgstr "Показване на лентата за състоянието"
231
232#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:30 ../src/ui.h:229
233msgid "View the folders pane"
234msgstr "Показване на панела с папки"
235
236#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:31
237msgid "View toolbar"
238msgstr "Показване на лентата с инструменти"
239
240#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:32
241msgid ""
242"What criteria must be used to arrange files. Possible values: name, size, "
243"type, time, path."
244msgstr ""
245"Критерий за подреждане на файловете. Допустимите стойности: „name“ (име), "
246"„size“ (размер), „type“ (вид), „time“ (време), „path“ (път)."
247
248#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:33
249msgid "Whether to display the folders pane."
250msgstr "Показване на панела с папки."
251
252#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:34
253msgid "Whether to display the statusbar."
254msgstr "Показване на лента за състоянието."
255
256#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:35
257msgid "Whether to display the toolbar."
258msgstr "Показване на лентата с инструменти."
259
260#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:36
261msgid ""
262"Whether to encrypt the archive header. If the header is encrypted the "
263"password will be required to list the archive content as well."
264msgstr ""
265"Шифрриране на заглавната част на архива. Ще се изисква парола за преглед на "
266"съдържанието на архива."
267
268#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:37
269msgid ""
270"Whether to sort in ascending or descending direction. Possible values: "
271"ascending, descending."
272msgstr ""
273"Ред на подредба. Допустими стойности: „ascending“ (възходящ), "
274"„descending“ (низходящ)."
275
276#: ../data/ui/add-options.ui.h:1
277msgid "Load Options"
278msgstr "Настройки на зареждането"
279
280#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:1
281msgid "Compress"
282msgstr "Компресиране"
283
284#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:2
285msgid "Location"
286msgstr "Местоположение"
287
288#. MB means megabytes
289#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:4 ../data/ui/new.ui.h:2
290msgid "MB"
291msgstr "MB"
292
293#. this is part of a sentence, for example "split into volumes of 10.0 MB", where MB stands for megabyte.
294#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:6 ../data/ui/new.ui.h:3
295msgid "Split into _volumes of"
296msgstr "_Разделяне на томове по"
297
298#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:7 ../data/ui/new.ui.h:4
299msgid "_Encrypt the file list too"
300msgstr "Шифриране и на _списъка с файлове"
301
302#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:8
303msgid "_Filename:"
304msgstr "_Име на файл:"
305
306#. Translators: after the colon there is a folder name.
307#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:9 ../src/fr-window.c:5905
308msgid "_Location:"
309msgstr "_Местоположение:"
310
311#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:10 ../data/ui/new.ui.h:5
312msgid "_Other Options"
313msgstr "_Други настройки"
314
315#: ../data/ui/batch-add-files.ui.h:11 ../data/ui/batch-password.ui.h:2
316#: ../data/ui/new.ui.h:6 ../data/ui/password.ui.h:4
317msgid "_Password:"
318msgstr "_Парола:"
319
320#: ../data/ui/batch-password.ui.h:1
321msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>"
322msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Изисква се парола</span>"
323
324#: ../data/ui/delete.ui.h:1
325msgid "Delete"
326msgstr "Изтриване"
327
328#: ../data/ui/delete.ui.h:2 ../src/dlg-extract.c:362
329msgid "_All files"
330msgstr "_Всички файлове"
331
332#: ../data/ui/delete.ui.h:3 ../src/dlg-extract.c:348
333msgid "_Files:"
334msgstr "_Файлове:"
335
336#: ../data/ui/delete.ui.h:4 ../src/dlg-extract.c:369
337msgid "_Selected files"
338msgstr "_Избрани файлове"
339
340#: ../data/ui/delete.ui.h:5 ../src/dlg-extract.c:359
341msgid "example: *.txt; *.doc"
342msgstr "(напр.: *.txt; *.doc)"
343
344#: ../data/ui/password.ui.h:1
345msgid ""
346"<i><b>Note:</b> the password will be used to encrypt files you add to the "
347"current archive, and to decrypt files you extract from the current archive. "
348"When the archive is closed the password will be deleted.</i>"
349msgstr ""
350"<i><b>Забележка:</b> паролата ще бъде използвана, за да се шифрират файлове, "
351"които вие добавяте към текущия архив и да дешифрирате такива, които "
352"разархивирате. Когато архивът бива затворен, паролата ще бъде изтрита.</i>"
353
354#: ../data/ui/password.ui.h:2
355msgid "Password"
356msgstr "Парола"
357
358#: ../data/ui/password.ui.h:3
359msgid "_Encrypt the file list"
360msgstr "_Шифриране на списъка с файлове"
361
362#: ../data/ui/update.ui.h:1
363msgid "S_elect the files you want to update:"
364msgstr "_Изберете файловете, които искате да обновите:"
365
366#. secondary text
367#: ../data/ui/update.ui.h:2 ../src/dlg-update.c:175 ../src/dlg-update.c:203
368#, c-format
369msgid ""
370"The file has been modified with an external application. If you don't update "
371"the file in the archive, all of your changes will be lost."
372msgid_plural ""
373"%d files have been modified with an external application. If you don't "
374"update the files in the archive, all of your changes will be lost."
375msgstr[0] ""
376"Файлът е бил променен от друга програма. Ако не обновите версията в архива, "
377"всичките ви промени ще бъдат загубени."
378msgstr[1] ""
379"%d от файловете са били променени от друга програма. Ако не ги обновите в "
380"архива, всичките ви промени ще бъдат загубени."
381
382#: ../data/ui/update.ui.h:3
383msgid "_Update"
384msgstr "_Обновяване"
385
386#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:325
387msgid "Extract Here"
388msgstr "Разархивиране тук"
389
390#. Translators: the current position is the current folder
391#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:327
392msgid "Extract the selected archive to the current position"
393msgstr "Разархивиране на избрания архив в текущата папка"
394
395#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:344
396msgid "Extract To..."
397msgstr "Разархивиране в…"
398
399#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:345
400msgid "Extract the selected archive"
401msgstr "Разархивиране на избрания архив"
402
403#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:364
404msgid "Compress..."
405msgstr "Компресиране…"
406
407#: ../nautilus/nautilus-fileroller.c:365
408msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
409msgstr "Създаване на компресиран архив с избраните обекти"
410
411#: ../src/actions.c:156 ../src/actions.c:195 ../src/actions.c:231
412#: ../src/dlg-batch-add.c:157 ../src/dlg-batch-add.c:173
413#: ../src/dlg-batch-add.c:202 ../src/dlg-batch-add.c:247
414#: ../src/dlg-batch-add.c:293 ../src/fr-window.c:2980
415msgid "Could not create the archive"
416msgstr "Архивът не може да бъде създаден"
417
418#: ../src/actions.c:158 ../src/dlg-batch-add.c:159 ../src/dlg-batch-add.c:295
419msgid "You have to specify an archive name."
420msgstr "Трябва да въведете име на архива."
421
422#: ../src/actions.c:197
423msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
424msgstr "Нямате права да създавате архиви в тази папка"
425
426#: ../src/actions.c:233 ../src/dlg-package-installer.c:268
427#: ../src/dlg-package-installer.c:277 ../src/dlg-package-installer.c:305
428#: ../src/fr-archive.c:1178 ../src/fr-window.c:6090 ../src/fr-window.c:6266
429msgid "Archive type not supported."
430msgstr "Този вид архиви не се поддържа."
431
432#: ../src/actions.c:247
433msgid "Could not delete the old archive."
434msgstr "Старият архив не може да бъде изтрит."
435
436#: ../src/actions.c:381 ../src/fr-window.c:5827
437msgid "Open"
438msgstr "Отваряне"
439
440#: ../src/actions.c:392 ../src/dlg-new.c:312 ../src/fr-window.c:5266
441msgid "All archives"
442msgstr "Всички архиви"
443
444#: ../src/actions.c:399 ../src/dlg-new.c:319
445msgid "All files"
446msgstr "Всички файлове"
447
448#: ../src/actions.c:844
449msgid "Copyright © 2001–2010 Free Software Foundation, Inc."
450msgstr "Авторски права © 2001-2010 Фондация за свободен софтуер"
451
452#: ../src/actions.c:845
453msgid "An archive manager for GNOME."
454msgstr "Мениджър на архивите за GNOME."
455
456#: ../src/actions.c:848
457msgid "translator-credits"
458msgstr ""
459"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
460"Владимир „kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
461"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
462"\n"
463"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
464"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
465"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
466
467#: ../src/dlg-add-files.c:99 ../src/dlg-add-folder.c:129
468msgid "Could not add the files to the archive"
469msgstr "Файловете на могат да бъдат добавени към архива"
470
471#: ../src/dlg-add-files.c:100 ../src/dlg-add-folder.c:130
472#, c-format
473msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
474msgstr "Нямате права за четене на файловете в папката „%s“"
475
476#: ../src/dlg-add-files.c:148 ../src/ui.h:46
477msgid "Add Files"
478msgstr "Добавяне на файлове"
479
480#. Translators: add a file to the archive only if the disk version is
481#. * newer than the archive version.
482#: ../src/dlg-add-files.c:164 ../src/dlg-add-folder.c:230
483msgid "Add only if _newer"
484msgstr "Добавяне, ако са по-_нови"
485
486#: ../src/dlg-add-folder.c:216
487msgid "Add a Folder"
488msgstr "Добавяне на папка"
489
490#: ../src/dlg-add-folder.c:231
491msgid "_Include subfolders"
492msgstr "_Включително подпапки"
493
494#: ../src/dlg-add-folder.c:232
495msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
496msgstr "С _изключение на папките, които са символни връзки"
497
498#: ../src/dlg-add-folder.c:235 ../src/dlg-add-folder.c:241
499#: ../src/dlg-add-folder.c:247
500msgid "example: *.o; *.bak"
501msgstr "(пример: *.txt; *.doc)"
502
503#: ../src/dlg-add-folder.c:236
504msgid "Include _files:"
505msgstr "_Включително файлове:"
506
507#: ../src/dlg-add-folder.c:242
508msgid "E_xclude files:"
509msgstr "С _изключение на файлове:"
510
511#: ../src/dlg-add-folder.c:248
512msgid "_Exclude folders:"
513msgstr "С изключение на _папки:"
514
515#: ../src/dlg-add-folder.c:252
516msgid "_Load Options"
517msgstr "_Настройки за зареждане"
518
519#: ../src/dlg-add-folder.c:253
520msgid "Sa_ve Options"
521msgstr "Настройки за _запазване"
522
523#: ../src/dlg-add-folder.c:254
524msgid "_Reset Options"
525msgstr "_Ползване на стандартните настройки"
526
527#: ../src/dlg-add-folder.c:882
528msgid "Save Options"
529msgstr "Настройки за запазване"
530
531#: ../src/dlg-add-folder.c:883
532msgid "_Options Name:"
533msgstr "_Име на настройките:"
534
535#: ../src/dlg-ask-password.c:122
536#, c-format
537msgid "Enter the password for the archive '%s'."
538msgstr "Въведете паролата за архива „%s“."
539
540#: ../src/dlg-batch-add.c:174
541#, c-format
542msgid ""
543"The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
544"\n"
545"%s"
546msgstr ""
547"Името „%s“ не е валидно, защото съдържа знаците: %s\n"
548"\n"
549"%s"
550
551#: ../src/dlg-batch-add.c:177 ../src/fr-window.c:7644 ../src/fr-window.c:7646
552msgid "Please use a different name."
553msgstr "Използвайте друго име."
554
555#: ../src/dlg-batch-add.c:204
556msgid ""
557"You don't have the right permissions to create an archive in the destination "
558"folder."
559msgstr ""
560"Нямате необходимите привилегии, за да създадете архив в целевата папка."
561
562#: ../src/dlg-batch-add.c:220 ../src/dlg-extract.c:102 ../src/fr-window.c:6865
563#, c-format
564msgid ""
565"Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
566"\n"
567"Do you want to create it?"
568msgstr ""
569"Папката „%s“ не съществува.\n"
570"\n"
571"Искате ли да я създадете?"
572
573#: ../src/dlg-batch-add.c:229 ../src/dlg-extract.c:111 ../src/fr-window.c:6874
574msgid "Create _Folder"
575msgstr "Създаване на _папка"
576
577#: ../src/dlg-batch-add.c:248 ../src/dlg-extract.c:131 ../src/fr-window.c:6891
578#, c-format
579msgid "Could not create the destination folder: %s."
580msgstr "Папката не може да бъде създадена: %s"
581
582#: ../src/dlg-batch-add.c:265
583msgid "Archive not created"
584msgstr "Архивът не е създаден"
585
586#: ../src/dlg-batch-add.c:313
587msgid "The archive is already present.  Do you want to overwrite it?"
588msgstr "Архивът вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
589
590#: ../src/dlg-batch-add.c:316
591msgid "_Overwrite"
592msgstr "_Презаписване"
593
594#: ../src/dlg-extract.c:130 ../src/dlg-extract.c:148 ../src/dlg-extract.c:175
595#: ../src/fr-window.c:4205 ../src/fr-window.c:6895 ../src/fr-window.c:6914
596#: ../src/fr-window.c:6919
597msgid "Extraction not performed"
598msgstr "Разархивирането не е изпълнено."
599
600#: ../src/dlg-extract.c:176 ../src/fr-window.c:4368 ../src/fr-window.c:4448
601#, c-format
602msgid ""
603"You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
604msgstr "Нямате необходимите права да разархивирате архиви в папката „%s“"
605
606#: ../src/dlg-extract.c:331 ../src/dlg-extract.c:429 ../src/ui.h:121
607msgid "Extract"
608msgstr "Разархивиране"
609
610#: ../src/dlg-extract.c:380
611msgid "Actions"
612msgstr "Действия"
613
614#: ../src/dlg-extract.c:396
615msgid "Re-crea_te folders"
616msgstr "_Пресъздаване на папките"
617
618#: ../src/dlg-extract.c:400
619msgid "Over_write existing files"
620msgstr "Пре_записване на съществуващи файлове"
621
622#: ../src/dlg-extract.c:404
623msgid "Do not e_xtract older files"
624msgstr "По-стари _файлове да не се разархивират"
625
626#: ../src/dlg-new.c:440
627msgctxt "File"
628msgid "New"
629msgstr "Нов"
630
631#: ../src/dlg-new.c:453
632msgctxt "File"
633msgid "Save"
634msgstr "Запазване"
635
636#: ../src/dlg-package-installer.c:107 ../src/dlg-package-installer.c:219
637msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
638msgstr "Вътрешна грешка при търсенето на програми:"
639
640#: ../src/dlg-package-installer.c:287
641#, c-format
642msgid ""
643"There is no command installed for %s files.\n"
644"Do you want to search for a command to open this file?"
645msgstr ""
646"Не е инсталирана команда за файловете от вида %s.\n"
647"Искате ли да потърсите команда за отварянето им?"
648
649#: ../src/dlg-package-installer.c:292
650msgid "Could not open this file type"
651msgstr "Този вид файлове не могат да се отварят"
652
653#: ../src/dlg-package-installer.c:295
654msgid "_Search Command"
655msgstr "_Команда за търсене"
656
657#. Translators: after the colon there is a folder name.
658#: ../src/dlg-prop.c:106
659msgid "Location:"
660msgstr "Местоположение:"
661
662#: ../src/dlg-prop.c:118
663msgctxt "File"
664msgid "Name:"
665msgstr "Име:"
666
667#: ../src/dlg-prop.c:124
668#, c-format
669msgid "%s Properties"
670msgstr "Свойства на %s"
671
672#: ../src/dlg-prop.c:133
673msgid "Last modified:"
674msgstr "Дата на промяна:"
675
676#: ../src/dlg-prop.c:143
677msgid "Archive size:"
678msgstr "Размер на архива:"
679
680#: ../src/dlg-prop.c:154
681msgid "Content size:"
682msgstr "Размер на съдържанието:"
683
684#: ../src/dlg-prop.c:174
685msgid "Compression ratio:"
686msgstr "Ниво на компресия:"
687
688#: ../src/dlg-prop.c:189
689msgid "Number of files:"
690msgstr "Брой файлове:"
691
692#: ../src/dlg-update.c:163
693#, c-format
694msgid "Update the file \"%s\" in the archive \"%s\"?"
695msgstr "Да се обнови ли файлът „%s“ в архива „%s“?"
696
697#: ../src/dlg-update.c:192
698#, c-format
699msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
700msgstr "Да се обновят ли файловете в архива „%s“?"
701
702#: ../src/eggfileformatchooser.c:236
703#, c-format
704msgid "File _Format: %s"
705msgstr "_Формат на файла: %s"
706
707#: ../src/eggfileformatchooser.c:397
708msgid "All Files"
709msgstr "Всички файлове"
710
711#: ../src/eggfileformatchooser.c:398
712msgid "All Supported Files"
713msgstr "Всички поддържани файлове"
714
715#: ../src/eggfileformatchooser.c:407
716msgid "By Extension"
717msgstr "По разширение"
718
719#: ../src/eggfileformatchooser.c:422
720msgid "File Format"
721msgstr "Формат на файла"
722
723#: ../src/eggfileformatchooser.c:440
724msgid "Extension(s)"
725msgstr "Разширение(я)"
726
727#: ../src/eggfileformatchooser.c:675
728#, c-format
729msgid ""
730"The program was not able to find out the file format you want to use for `"
731"%s'. Please make sure to use a known extension for that file or manually "
732"choose a file format from the list below."
733msgstr ""
734"Програмата не може да открие формата на файл, който искате да използвате за "
735"„%s“. Или ползвайте известно разширение за този формат на файл, или задайте "
736"формата ръчно."
737
738#: ../src/eggfileformatchooser.c:682
739msgid "File format not recognized"
740msgstr "Непознат формат на файл"
741
742#: ../src/fr-archive.c:1158
743msgid "File not found."
744msgstr "Файлът не е намерен."
745
746#: ../src/fr-archive.c:1261
747#, c-format
748msgid "Archive not found"
749msgstr "Архивът не е намерен."
750
751#: ../src/fr-archive.c:2427
752msgid "You don't have the right permissions."
753msgstr "Нямате необходимите права."
754
755#: ../src/fr-archive.c:2427
756msgid "This archive type cannot be modified"
757msgstr "Този архив не може да бъде променен"
758
759#: ../src/fr-archive.c:2439
760msgid "You can't add an archive to itself."
761msgstr "Не можете да добавяте архив към него самия."
762
763#. Translators: after the colon there is a filename.
764#: ../src/fr-command-7z.c:297 ../src/fr-command-rar.c:324
765#: ../src/fr-command-tar.c:307
766msgid "Adding file: "
767msgstr "Добавяне на файл: "
768
769#. Translators: after the colon there is a filename.
770#: ../src/fr-command-7z.c:418 ../src/fr-command-rar.c:451
771#: ../src/fr-command-tar.c:426
772msgid "Extracting file: "
773msgstr "Разархивиране на файл: "
774
775#. Translators: after the colon there is a filename.
776#: ../src/fr-command-rar.c:402 ../src/fr-command-tar.c:372
777msgid "Removing file: "
778msgstr "Премахване на файл: "
779
780#: ../src/fr-command-rar.c:584
781#, c-format
782msgid "Could not find the volume: %s"
783msgstr "Томът не може да бъде открит: %s"
784
785#: ../src/fr-command-tar.c:381 ../src/fr-window.c:2315
786msgid "Deleting files from archive"
787msgstr "Изтриване на файлове в архива"
788
789#: ../src/fr-command-tar.c:485
790msgid "Recompressing archive"
791msgstr "Компресиране наново на архива"
792
793#: ../src/fr-command-tar.c:736
794msgid "Decompressing archive"
795msgstr "Разархивиране на компресирания файл"
796
797#: ../src/fr-init.c:58
798msgid "7-Zip (.7z)"
799msgstr "7-Zip (.7z)"
800
801#: ../src/fr-init.c:59
802msgid "Tar compressed with 7z (.tar.7z)"
803msgstr "Tar, компресиран със 7z (.tar.bz)"
804
805#: ../src/fr-init.c:60
806msgid "Ace (.ace)"
807msgstr "Ace (.ace)"
808
809#: ../src/fr-init.c:62
810msgid "Ar (.ar)"
811msgstr "Ar (.ar)"
812
813#: ../src/fr-init.c:63
814msgid "Arj (.arj)"
815msgstr "Arj (.arj)"
816
817#: ../src/fr-init.c:65
818msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
819msgstr "Tar, компресиран с bzip2 (.tar.bz2)"
820
821#: ../src/fr-init.c:67
822msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
823msgstr "Tar, компресиран с bzip (.tar.bz)"
824
825#: ../src/fr-init.c:68
826msgid "Cabinet (.cab)"
827msgstr "Cabinet (.cab)"
828
829#: ../src/fr-init.c:69
830msgid "Rar Archived Comic Book (.cbr)"
831msgstr "Комикс, компресиран с rar (.cbr)"
832
833#: ../src/fr-init.c:70
834msgid "Zip Archived Comic Book (.cbz)"
835msgstr "Комикс, компресиран с zip (.cbz)"
836
837#: ../src/fr-init.c:73
838msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
839msgstr "Tar, компресиран с gzip (.tar.gz)"
840
841#: ../src/fr-init.c:76
842msgid "Ear (.ear)"
843msgstr "Ear (.ear)"
844
845#: ../src/fr-init.c:77
846msgid "Self-extracting zip (.exe)"
847msgstr "Саморазархивиращ се zip (.exe)"
848
849#: ../src/fr-init.c:79
850msgid "Jar (.jar)"
851msgstr "Jar (.jar)"
852
853#: ../src/fr-init.c:80
854msgid "Lha (.lzh)"
855msgstr "Lha (.lzh)"
856
857#: ../src/fr-init.c:81
858msgid "Lrzip (.lrz)"
859msgstr "Lrzip (.lrz)"
860
861#: ../src/fr-init.c:82
862msgid "Tar compressed with lrzip (.tar.lrz)"
863msgstr "Tar, компресиран с lrzip (.tar.lrz)"
864
865#: ../src/fr-init.c:84
866msgid "Tar compressed with lzip (.tar.lz)"
867msgstr "Tar, компресиран с lzip (.tar.lz)"
868
869#: ../src/fr-init.c:86
870msgid "Tar compressed with lzma (.tar.lzma)"
871msgstr "Tar, компресиран с lzma (.tar.lzma)"
872
873#: ../src/fr-init.c:88
874msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
875msgstr "Tar, компресиран с lzop (.tar.lzo)"
876
877#: ../src/fr-init.c:89
878msgid "Windows Imaging Format (.wim)"
879msgstr "Файл с образ за Windows (.wim)"
880
881#: ../src/fr-init.c:90
882msgid "Rar (.rar)"
883msgstr "Rar (.rar)"
884
885#: ../src/fr-init.c:93
886msgid "Tar uncompressed (.tar)"
887msgstr "Tar, некомпресиран (.tar)"
888
889#: ../src/fr-init.c:94
890msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
891msgstr "Tar, компресиран с compress (.tar.Z)"
892
893#: ../src/fr-init.c:96
894msgid "War (.war)"
895msgstr "War (.war)"
896
897#: ../src/fr-init.c:97
898msgid "Xz (.xz)"
899msgstr "Xz (.xz)"
900
901#: ../src/fr-init.c:98
902msgid "Tar compressed with xz (.tar.xz)"
903msgstr "Tar, компресиран с xz (.tar.xz)"
904
905#: ../src/fr-init.c:99
906msgid "Zoo (.zoo)"
907msgstr "Zoo (.zoo)"
908
909#: ../src/fr-init.c:100
910msgid "Zip (.zip)"
911msgstr "Zip (.zip)"
912
913#: ../src/fr-stock.c:41
914msgid "C_reate"
915msgstr "_Създаване"
916
917#: ../src/fr-stock.c:42 ../src/fr-stock.c:43
918msgid "_Add"
919msgstr "_Добавяне"
920
921#: ../src/fr-stock.c:44
922msgid "_Extract"
923msgstr "_Разархивиране"
924
925#: ../src/fr-window.c:1517
926#, c-format
927msgid "%d object (%s)"
928msgid_plural "%d objects (%s)"
929msgstr[0] "%d обект (%s)"
930msgstr[1] "%d обекта (%s)"
931
932#: ../src/fr-window.c:1522
933#, c-format
934msgid "%d object selected (%s)"
935msgid_plural "%d objects selected (%s)"
936msgstr[0] "%d избран обект (%s)"
937msgstr[1] "%d избрани обекта (%s)"
938
939#: ../src/fr-window.c:1592
940msgid "Folder"
941msgstr "Папка"
942
943#: ../src/fr-window.c:1989
944msgid "[read only]"
945msgstr "[само за четене]"
946
947#: ../src/fr-window.c:2238
948#, c-format
949msgid "Could not display the folder \"%s\""
950msgstr "Папката „%s“ не може да бъде показана"
951
952#: ../src/fr-window.c:2306 ../src/fr-window.c:2336
953msgid "Creating archive"
954msgstr "Създаване на архив"
955
956#: ../src/fr-window.c:2309
957msgid "Loading archive"
958msgstr "Зареждане на архив"
959
960#: ../src/fr-window.c:2312
961msgid "Reading archive"
962msgstr "Четене на архив"
963
964#: ../src/fr-window.c:2318
965msgid "Testing archive"
966msgstr "Тестване на архива"
967
968#: ../src/fr-window.c:2321
969msgid "Getting the file list"
970msgstr "Извличане на списъка с файлове"
971
972#: ../src/fr-window.c:2324 ../src/fr-window.c:2333
973msgid "Copying the file list"
974msgstr "Копиране на списъка с файлове"
975
976#: ../src/fr-window.c:2327
977msgid "Adding files to archive"
978msgstr "Добавяне на файлове към архива"
979
980#: ../src/fr-window.c:2330
981msgid "Extracting files from archive"
982msgstr "Разархивиране на файловете от архива"
983
984#: ../src/fr-window.c:2339
985msgid "Saving archive"
986msgstr "Запазване на архив"
987
988#: ../src/fr-window.c:2509
989msgid "_Open the Archive"
990msgstr "_Отваряне на архив"
991
992#: ../src/fr-window.c:2510
993msgid "_Show the Files"
994msgstr "_Показване на файловете"
995
996#: ../src/fr-window.c:2565
997msgid "Archive:"
998msgstr "Архив:"
999
1000#: ../src/fr-window.c:2736
1001msgid "Extraction completed successfully"
1002msgstr "Разархивирането завърши успешно"
1003
1004#: ../src/fr-window.c:2759
1005msgid "Archive created successfully"
1006msgstr "Архивът е създаден успешно"
1007
1008#: ../src/fr-window.c:2807
1009msgid "please wait…"
1010msgstr "изчакайте…"
1011
1012#: ../src/fr-window.c:2892 ../src/fr-window.c:3027
1013msgid "Command exited abnormally."
1014msgstr "Командата спря неочаквано."
1015
1016#: ../src/fr-window.c:2985
1017msgid "An error occurred while extracting files."
1018msgstr "Възникна грешка при разархивиране на файловете."
1019
1020#: ../src/fr-window.c:2991
1021#, c-format
1022msgid "Could not open \"%s\""
1023msgstr "„%s“ не може да бъде отворен"
1024
1025#: ../src/fr-window.c:2996
1026msgid "An error occurred while loading the archive."
1027msgstr "Възникна грешка при зареждане на архива."
1028
1029#: ../src/fr-window.c:3000
1030msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
1031msgstr "Възникна грешка при изтриване на файлове от архива."
1032
1033#: ../src/fr-window.c:3006
1034msgid "An error occurred while adding files to the archive."
1035msgstr "Възникна грешка при добавяне на файлове към архива."
1036
1037#: ../src/fr-window.c:3010
1038msgid "An error occurred while testing archive."
1039msgstr "Възникна грешка при тестването на архива"
1040
1041#: ../src/fr-window.c:3014
1042msgid "An error occurred while saving the archive."
1043msgstr "Възникна грешка при запазване на архива."
1044
1045#: ../src/fr-window.c:3018
1046msgid "An error occurred."
1047msgstr "Възникна грешка."
1048
1049#: ../src/fr-window.c:3024
1050msgid "Command not found."
1051msgstr "Командата не е намерена."
1052
1053#: ../src/fr-window.c:3226
1054msgid "Test Result"
1055msgstr "Резултати от теста"
1056
1057#: ../src/fr-window.c:4048 ../src/fr-window.c:8197 ../src/fr-window.c:8231
1058#: ../src/fr-window.c:8481
1059msgid "Could not perform the operation"
1060msgstr "Операцията не може да бъде извършена"
1061
1062#: ../src/fr-window.c:4074
1063msgid ""
1064"Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
1065"archive?"
1066msgstr ""
1067"Искате ли да добавите този файл към текущия архив или да го отворите като "
1068"нов архив?"
1069
1070#: ../src/fr-window.c:4104
1071msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
1072msgstr "Искате ли да създадете нов архив с тези файлове?"
1073
1074#: ../src/fr-window.c:4107
1075msgid "Create _Archive"
1076msgstr "Създаване на _архив"
1077
1078#: ../src/fr-window.c:4700 ../src/fr-window.c:5776
1079msgid "Folders"
1080msgstr "Папки"
1081
1082#: ../src/fr-window.c:4738
1083msgctxt "File"
1084msgid "Size"
1085msgstr "Размер"
1086
1087#: ../src/fr-window.c:4739
1088msgctxt "File"
1089msgid "Type"
1090msgstr "Вид"
1091
1092#: ../src/fr-window.c:4740
1093msgctxt "File"
1094msgid "Date Modified"
1095msgstr "Дата на промяна"
1096
1097#: ../src/fr-window.c:4741
1098msgctxt "File"
1099msgid "Location"
1100msgstr "Местоположение"
1101
1102#: ../src/fr-window.c:4750
1103msgctxt "File"
1104msgid "Name"
1105msgstr "Име"
1106
1107#: ../src/fr-window.c:5697
1108msgid "Find:"
1109msgstr "Търсене:"
1110
1111#: ../src/fr-window.c:5784
1112msgid "Close the folders pane"
1113msgstr "Затваряне на панела с папки"
1114
1115#. Translators: this is the label for the "open recent file" sub-menu.
1116#: ../src/fr-window.c:5815
1117msgid "Open _Recent"
1118msgstr "_Скоро отваряни файлове"
1119
1120#: ../src/fr-window.c:5816 ../src/fr-window.c:5828
1121msgid "Open a recently used archive"
1122msgstr "Отваряне на скоро използван архив"
1123
1124#: ../src/fr-window.c:6258
1125#, c-format
1126msgid "Could not save the archive \"%s\""
1127msgstr "Неуспех при запазването на архива „%s“"
1128
1129#: ../src/fr-window.c:6774
1130#, c-format
1131msgid "Replace file \"%s\"?"
1132msgstr "Да се замени ли файла „%s“?"
1133
1134#: ../src/fr-window.c:6777
1135#, c-format
1136msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
1137msgstr "Вече има файл със същото име в „%s“."
1138
1139#: ../src/fr-window.c:6784
1140msgid "Replace _All"
1141msgstr "Замяна на _всички"
1142
1143#: ../src/fr-window.c:6785
1144msgid "_Skip"
1145msgstr "_Пропускане"
1146
1147#: ../src/fr-window.c:6786
1148msgid "_Replace"
1149msgstr "_Замяна"
1150
1151#: ../src/fr-window.c:7293
1152msgid "Last Output"
1153msgstr "Последен изход"
1154
1155#. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
1156#: ../src/fr-window.c:7598
1157msgid "New name is void, please type a name."
1158msgstr "Новото име е празно.  Въведете име."
1159
1160#. Translators: the name references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
1161#: ../src/fr-window.c:7603
1162msgid "New name is the same as old one, please type other name."
1163msgstr "Новото име е същото като старото.  Въведете друго име."
1164
1165#. Translators: the %s references to a filename.  This message can appear when renaming a file.
1166#: ../src/fr-window.c:7608
1167#, c-format
1168msgid ""
1169"Name \"%s\" is not valid because it contains at least one of the following "
1170"characters: %s, please type other name."
1171msgstr ""
1172"Името „%s“ не е валидно, защото съдържа някой от знаците „%s“. Въведете "
1173"друго име."
1174
1175#: ../src/fr-window.c:7644
1176#, c-format
1177msgid ""
1178"A folder named \"%s\" already exists.\n"
1179"\n"
1180"%s"
1181msgstr ""
1182"Вече има папка с име „%s“.\n"
1183"\n"
1184"%s"
1185
1186#: ../src/fr-window.c:7646
1187#, c-format
1188msgid ""
1189"A file named \"%s\" already exists.\n"
1190"\n"
1191"%s"
1192msgstr ""
1193"Вече има файл с име „%s“.\n"
1194"\n"
1195"%s"
1196
1197#: ../src/fr-window.c:7716
1198msgid "Rename"
1199msgstr "Преименуване"
1200
1201#: ../src/fr-window.c:7717
1202msgid "_New folder name:"
1203msgstr "_Ново име на папка"
1204
1205#: ../src/fr-window.c:7717
1206msgid "_New file name:"
1207msgstr "_Ново име на файл"
1208
1209#: ../src/fr-window.c:7721
1210msgid "_Rename"
1211msgstr "П_реименуване"
1212
1213#: ../src/fr-window.c:7738 ../src/fr-window.c:7758
1214msgid "Could not rename the folder"
1215msgstr "Папката не може да бъде преименувана"
1216
1217#: ../src/fr-window.c:7738 ../src/fr-window.c:7758
1218msgid "Could not rename the file"
1219msgstr "Файлът не може да бъде преименуван"
1220
1221#: ../src/fr-window.c:8158
1222msgid "Paste Selection"
1223msgstr "Поставяне на избраното"
1224
1225#: ../src/fr-window.c:8159
1226msgid "_Destination folder:"
1227msgstr "_Папка, в която да се разархивира:"
1228
1229#: ../src/fr-window.c:8760
1230msgid "Add files to an archive"
1231msgstr "Добавяне на файловете към архив"
1232
1233#: ../src/fr-window.c:8804
1234msgid "Extract archive"
1235msgstr "Разархивиране на архив"
1236
1237#. This is the time format used in the "Date Modified" column and
1238#. * in the Properties dialog.  See the man page of strftime for an
1239#. * explanation of the values.
1240#: ../src/glib-utils.c:560
1241msgid "%d %B %Y, %H:%M"
1242msgstr "%d %B %Y, %H:%M"
1243
1244#. Expander
1245#: ../src/gtk-utils.c:421
1246msgid "Command _Line Output"
1247msgstr "_Изход на командния ред"
1248
1249#: ../src/gtk-utils.c:750
1250msgid "Could not display help"
1251msgstr "Неуспех при показването на ръководството"
1252
1253#: ../src/main.c:51
1254msgid "Add files to the specified archive and quit the program"
1255msgstr ""
1256"Добавяне на файлове в избрания архив и\n"
1257"                                    спиране на програмата"
1258
1259#: ../src/main.c:52
1260msgid "ARCHIVE"
1261msgstr "АРХИВ"
1262
1263#: ../src/main.c:55
1264msgid "Add files asking the name of the archive and quit the program"
1265msgstr ""
1266"Добавяне на файлове, като се пита за името\n"
1267"                                    на архива, и спиране на програмата"
1268
1269#: ../src/main.c:59
1270msgid "Extract archives to the specified folder and quit the program"
1271msgstr ""
1272"Разархивиране на архивите в определена\n"
1273"                                    папка и спиране на програмата"
1274
1275#: ../src/main.c:60 ../src/main.c:72
1276msgid "FOLDER"
1277msgstr "ПАПКА"
1278
1279#: ../src/main.c:63
1280msgid "Extract archives asking the destination folder and quit the program"
1281msgstr ""
1282"Разархивиране на архиви, като се пита за\n"
1283"                                    целевата папка, и спиране на програмата"
1284
1285#: ../src/main.c:67
1286msgid ""
1287"Extract the contents of the archives in the archive folder and quit the "
1288"program"
1289msgstr ""
1290"Разархивиране на архивите в определена\n"
1291"                                    папка и спиране на програмата"
1292
1293#: ../src/main.c:71
1294msgid "Default folder to use for the '--add' and '--extract' commands"
1295msgstr ""
1296"Папка по подразбиране за командите „--add“\n"
1297"                                    и „--extract“"
1298
1299#: ../src/main.c:75
1300msgid "Create destination folder without asking confirmation"
1301msgstr ""
1302"Създаване на папката за файловете, без да\n"
1303"                                    се иска потвърждение"
1304
1305#: ../src/main.c:296 ../src/server.c:444
1306msgid "- Create and modify an archive"
1307msgstr "— създаване и промяна на архив"
1308
1309#: ../src/main.c:312 ../src/server.c:457
1310msgid "File Roller"
1311msgstr "File Roller"
1312
1313#: ../src/ui.h:31
1314msgid "_Archive"
1315msgstr "_Архив"
1316
1317#: ../src/ui.h:32
1318msgid "_Edit"
1319msgstr "_Редактиране"
1320
1321#: ../src/ui.h:33
1322msgid "_View"
1323msgstr "_Изглед"
1324
1325#: ../src/ui.h:34
1326msgid "_Help"
1327msgstr "Помо_щ"
1328
1329#: ../src/ui.h:35
1330msgid "_Arrange Files"
1331msgstr "По_дреждане на файлове"
1332
1333#: ../src/ui.h:39
1334msgid "Information about the program"
1335msgstr "Информация за програмата"
1336
1337#: ../src/ui.h:42
1338msgid "_Add Files…"
1339msgstr "_Добавяне на файлове…"
1340
1341#: ../src/ui.h:43 ../src/ui.h:47
1342msgid "Add files to the archive"
1343msgstr "Добавяне на файлове към архив"
1344
1345#: ../src/ui.h:50
1346msgid "Add a _Folder…"
1347msgstr "Добавяне на _папка…"
1348
1349#: ../src/ui.h:51 ../src/ui.h:55
1350msgid "Add a folder to the archive"
1351msgstr "Добавяне на папка към архива"
1352
1353#: ../src/ui.h:54
1354msgid "Add Folder"
1355msgstr "Добавяне на папка"
1356
1357#: ../src/ui.h:59
1358msgid "Close the current archive"
1359msgstr "Затваряне на текущия архив"
1360
1361#: ../src/ui.h:62
1362msgid "Contents"
1363msgstr "Ръководство"
1364
1365#: ../src/ui.h:63
1366msgid "Display the File Roller Manual"
1367msgstr "Показване на ръководството на File Roller"
1368
1369#: ../src/ui.h:68 ../src/ui.h:89
1370msgid "Copy the selection"
1371msgstr "Копиране на избраното"
1372
1373#: ../src/ui.h:72 ../src/ui.h:93
1374msgid "Cut the selection"
1375msgstr "Отрязване на избраното"
1376
1377#: ../src/ui.h:76 ../src/ui.h:97
1378msgid "Paste the clipboard"
1379msgstr "Поставяне от буфера за обмен"
1380
1381#: ../src/ui.h:79 ../src/ui.h:100
1382msgid "_Rename…"
1383msgstr "Преи_менуване…"
1384
1385#: ../src/ui.h:80 ../src/ui.h:101
1386msgid "Rename the selection"
1387msgstr "Преименуване на избраното"
1388
1389#: ../src/ui.h:84 ../src/ui.h:105
1390msgid "Delete the selection from the archive"
1391msgstr "Изтриване на избраното от архива"
1392
1393#: ../src/ui.h:109
1394msgid "Dese_lect All"
1395msgstr "_Отмяна на избора на всичко"
1396
1397#: ../src/ui.h:110
1398msgid "Deselect all files"
1399msgstr "Отмяна на избора на всички файлове"
1400
1401#: ../src/ui.h:113 ../src/ui.h:117
1402msgid "_Extract…"
1403msgstr "_Разархивиране…"
1404
1405#: ../src/ui.h:114 ../src/ui.h:118 ../src/ui.h:122
1406msgid "Extract files from the archive"
1407msgstr "Разархивиране на файлове от архива"
1408
1409#: ../src/ui.h:125
1410msgid "Find…"
1411msgstr "Търсене…"
1412
1413#: ../src/ui.h:130
1414msgid "New…"
1415msgstr "Нов…"
1416
1417#: ../src/ui.h:131
1418msgid "Create a new archive"
1419msgstr "Създаване на нов архив"
1420
1421#: ../src/ui.h:134
1422msgid "Open…"
1423msgstr "Отваряне…"
1424
1425#: ../src/ui.h:135 ../src/ui.h:139
1426msgid "Open archive"
1427msgstr "Отваряне на архив"
1428
1429#: ../src/ui.h:142
1430msgid "_Open With…"
1431msgstr "Отваряне _с…"
1432
1433#: ../src/ui.h:143
1434msgid "Open selected files with an application"
1435msgstr "Отваряне на избрани файлове със зададена програма"
1436
1437#: ../src/ui.h:146
1438msgid "Pass_word…"
1439msgstr "П_арола…"
1440
1441#: ../src/ui.h:147
1442msgid "Specify a password for this archive"
1443msgstr "Определете парола за този архив"
1444
1445#: ../src/ui.h:151
1446msgid "Show archive properties"
1447msgstr "Показване свойствата на архива"
1448
1449#: ../src/ui.h:155
1450msgid "Reload current archive"
1451msgstr "Презареждане на текущия архив"
1452
1453#: ../src/ui.h:158
1454msgid "Save As…"
1455msgstr "Запазване като…"
1456
1457#: ../src/ui.h:159
1458msgid "Save the current archive with a different name"
1459msgstr "Запазване на текущия архив с друго име"
1460
1461#: ../src/ui.h:163
1462msgid "Select all files"
1463msgstr "Избиране на всички файлове"
1464
1465#: ../src/ui.h:167
1466msgid "Stop current operation"
1467msgstr "Спиране на текущата операция"
1468
1469#: ../src/ui.h:170
1470msgid "_Test Integrity"
1471msgstr "_Изпробване на архива"
1472
1473#: ../src/ui.h:171
1474msgid "Test whether the archive contains errors"
1475msgstr "Тестване дали архивът съдържа грешки"
1476
1477#: ../src/ui.h:175 ../src/ui.h:179
1478msgid "Open the selected file"
1479msgstr "Отваряне на избрания файл"
1480
1481#: ../src/ui.h:183 ../src/ui.h:187
1482msgid "Open the selected folder"
1483msgstr "Отваряне на избраната папка"
1484
1485#: ../src/ui.h:192
1486msgid "Go to the previous visited location"
1487msgstr "Отиване в предишното посетено място"
1488
1489#: ../src/ui.h:196
1490msgid "Go to the next visited location"
1491msgstr "Отиване в следващото посетено място"
1492
1493#: ../src/ui.h:200
1494msgid "Go up one level"
1495msgstr "Отиване едно ниво нагоре"
1496
1497#. Translators: the home location is the home folder.
1498#: ../src/ui.h:205
1499msgid "Go to the home location"
1500msgstr "Отиване в личните файлове"
1501
1502#: ../src/ui.h:213
1503msgid "_Toolbar"
1504msgstr "_Лента с инструменти"
1505
1506#: ../src/ui.h:214
1507msgid "View the main toolbar"
1508msgstr "Показване на главната лента с инструменти"
1509
1510#: ../src/ui.h:218
1511msgid "Stat_usbar"
1512msgstr "Лента за с_ъстоянието"
1513
1514#: ../src/ui.h:219
1515msgid "View the statusbar"
1516msgstr "Показване на лентата за състоянието"
1517
1518#: ../src/ui.h:223
1519msgid "_Reversed Order"
1520msgstr "_Обратен ред"
1521
1522#: ../src/ui.h:224
1523msgid "Reverse the list order"
1524msgstr "Обръщане на подредбата на списъка"
1525
1526#: ../src/ui.h:228
1527msgid "_Folders"
1528msgstr "П_апки"
1529
1530#: ../src/ui.h:238
1531msgid "View All _Files"
1532msgstr "По_казване на всички файлове"
1533
1534#: ../src/ui.h:241
1535msgid "View as a F_older"
1536msgstr "И_зглед като папка"
1537
1538#: ../src/ui.h:249
1539msgid "by _Name"
1540msgstr "по _име"
1541
1542#: ../src/ui.h:250
1543msgid "Sort file list by name"
1544msgstr "Подреждане файловете по име"
1545
1546#: ../src/ui.h:252
1547msgid "by _Size"
1548msgstr "по _размер"
1549
1550#: ../src/ui.h:253
1551msgid "Sort file list by file size"
1552msgstr "Подреждане на файловете по размер"
1553
1554#: ../src/ui.h:255
1555msgid "by T_ype"
1556msgstr "по _вид"
1557
1558#: ../src/ui.h:256
1559msgid "Sort file list by type"
1560msgstr "Подреждане на файловете по вид"
1561
1562#: ../src/ui.h:258
1563msgid "by _Date Modified"
1564msgstr "по _дата на промяна"
1565
1566#: ../src/ui.h:259
1567msgid "Sort file list by modification time"
1568msgstr "Подреждане на файловете по датата на промяна"
1569
1570#. Translators: this is the "sort by file location" menu item
1571#: ../src/ui.h:262
1572msgid "by _Location"
1573msgstr "по _местоположение"
1574
1575#. Translators: location is the file location
1576#: ../src/ui.h:264
1577msgid "Sort file list by location"
1578msgstr "Подреждане на файловете по местоположение"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.