source: gnome/master/empathy.master.bg.po @ 2468

Last change on this file since 2468 was 2468, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

empathy: подаден в master

File size: 160.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of empathy po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Damyan Ivanov
4# Copyright (C) 2011 Krasimir Chonov
5# This file is distributed under the same license as the empathy package.
6# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
9# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010, 2011.
10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2011.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: empathy master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2012-02-23 07:32+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2012-02-23 07:32+0200\n"
18"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"Language: bg\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
27msgid "Empathy"
28msgstr "Empathy"
29
30#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
31msgid "IM Client"
32msgstr "Клиент за моментни съобщения"
33
34#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
35msgid "Empathy Internet Messaging"
36msgstr "Моментни съобщения с Empathy"
37
38#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
39msgid "Chat on Google Talk, Facebook, MSN and many other chat services"
40msgstr ""
41"Разговори чрез Google Talk, Фейсбук, MSN и много други услуги за моментни "
42"съобщения"
43
44#. Tweak the dialog
45#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:1
46#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2450
47msgid "Messaging and VoIP Accounts"
48msgstr "Съобщения и телефония"
49
50#: ../data/empathy-accounts.desktop.in.in.h:2
51msgid "Manage Messaging and VoIP accounts"
52msgstr "Управление на регистрациите за съобщения и телефония през Интернет"
53
54#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:1
55msgid "Connection managers should be used"
56msgstr "Да се използва управление на връзката"
57
58#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:2
59msgid ""
60"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
61"reconnect."
62msgstr ""
63"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
64"прекъсване и възстановяване."
65
66#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:3
67msgid "Empathy should auto-connect on startup"
68msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
69
70#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:4
71msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
72msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
73
74#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:5
75msgid "Empathy should auto-away when idle"
76msgstr "Автоматично преминаване в състояние „Отсъстващ“ при бездействие"
77
78#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:6
79msgid ""
80"Whether Empathy should go into away mode automatically if the user is idle."
81msgstr ""
82"Дали Empathy автоматично да преминава в състояние „Отсъстващ“ при "
83"бездействие на потребителя."
84
85#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:7
86msgid "Empathy default download folder"
87msgstr "Стандартна папка за получените файлове от Empathy"
88
89#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:8
90msgid "The default folder to save file transfers in."
91msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
92
93#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:9
94msgid "Show offline contacts"
95msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
96
97#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:10
98msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
99msgstr ""
100"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
101
102#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:11
103msgid "Show avatars"
104msgstr "Показване на аватари"
105
106#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:12
107msgid ""
108"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
109msgstr ""
110"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
111"разговори."
112
113#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:13
114msgid "Show protocols"
115msgstr "Показване на протокола"
116
117#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:14
118msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
119msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
120
121#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:15
122msgid "Show Balance in contact list"
123msgstr "Показване на кредита в списъка с контакти"
124
125#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:16
126msgid "Whether to show account balances in the contact list."
127msgstr ""
128"Дали да се показва оставащият кредит на регистрацията в списъка за контакти."
129
130#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:17
131msgid "Compact contact list"
132msgstr "Стегнат списък с контакти"
133
134#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:18
135msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
136msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
137
138#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:19
139msgid "Hide main window"
140msgstr "Скриване на основния прозорец"
141
142#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:20
143msgid "Hide the main window."
144msgstr "Скриване на основния прозорец."
145
146#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:21
147msgid "Default directory to select an avatar image from"
148msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
149
150#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:22
151msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
152msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
153
154#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:23
155msgid "Open new chats in separate windows"
156msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
157
158#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:24
159msgid "Always open a separate chat window for new chats."
160msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
161
162#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:25
163msgid "Display incoming events in the status area"
164msgstr "Показване на входящи събития в областта за състоянието"
165
166#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:26
167msgid ""
168"Display incoming events in the status area. If false, present them to the "
169"user immediately."
170msgstr ""
171"Показване на входящите събития в областта за състоянието. Ако е лъжа, "
172"събитията се представят незабавно на потребителя."
173
174#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:27
175msgid "The position for the chat window side pane"
176msgstr "Разположение на страничната лента в прозореца за разговори"
177
178#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:28
179msgid "The stored position (in pixels) of the chat window side pane."
180msgstr ""
181"Запомненото разположение (в пиксели) на страничната лента в прозореца за "
182"разговори."
183
184#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:29
185msgid "Show contact groups"
186msgstr "Показване на групите с контакти"
187
188#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:30
189msgid "Whether to show groups in the contact list."
190msgstr "Дали да се показват групите в списъка за контакти."
191
192#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:31
193msgid "Contact list sort criterion"
194msgstr "Критерий за подредбата на списъка с контактите"
195
196#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:32
197msgid ""
198"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
199"the contact's state with the value \"state\". A value of \"name\" will sort "
200"the contact list by name."
201msgstr ""
202"Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. "
203"Стандартната стойност е „state“ — подреждане по състояние.  Стойност „name“ "
204"сменя на подредба по име."
205
206#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:33
207msgid "Use notification sounds"
208msgstr "Известяване със звуци"
209
210#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:34
211msgid "Whether to play a sound to notify of events."
212msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
213
214#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:35
215msgid "Disable sounds when away"
216msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
217
218#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:36
219msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
220msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
221
222#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:37
223msgid "Play a sound for incoming messages"
224msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
225
226#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:38
227msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
228msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
229
230#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:39
231msgid "Play a sound for outgoing messages"
232msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
233
234#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:40
235msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
236msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
237
238#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:41
239msgid "Play a sound for new conversations"
240msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
241
242#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:42
243msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
244msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
245
246#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:43
247msgid "Play a sound when a contact logs in"
248msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
249
250#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:44
251msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
252msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
253
254#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:45
255msgid "Play a sound when a contact logs out"
256msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
257
258#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:46
259msgid ""
260"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
261msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
262
263#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:47
264msgid "Play a sound when we log in"
265msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
266
267#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:48
268msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
269msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
270
271#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:49
272msgid "Play a sound when we log out"
273msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
274
275#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:50
276msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
277msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
278
279#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:51
280msgid "Enable popup notifications for new messages"
281msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
282
283#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:52
284msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
285msgstr ""
286"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
287
288#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:53
289msgid "Disable popup notifications when away"
290msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
291
292#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:54
293msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
294msgstr ""
295"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
296
297#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:55
298msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
299msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
300
301#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:56
302msgid ""
303"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
304"the chat is already opened, but not focused."
305msgstr ""
306"Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
307"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
308
309#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:57
310msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
311msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
312
313#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:58
314msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
315msgstr ""
316"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
317
318#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:59
319msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
320msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
321
322#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:60
323msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
324msgstr ""
325"Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
326"прозорци."
327
328#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:61
329msgid "Use graphical smileys"
330msgstr "Изображения за емотикони"
331
332#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:62
333msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
334msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
335
336#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:63
337msgid "Show contact list in rooms"
338msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
339
340#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:64
341msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
342msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
343
344#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:65
345msgid "Chat window theme"
346msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
347
348#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:66
349msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
350msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
351
352#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:67
353msgid "Chat window theme variant"
354msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
355
356#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:68
357msgid ""
358"The theme variant that is used to display the conversation in chat windows."
359msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
360
361#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:69
362msgid "Path of the Adium theme to use"
363msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
364
365#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:70
366msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
367msgstr ""
368"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
369
370#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:71
371msgid "Enable WebKit Developer Tools"
372msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
373
374#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:72
375msgid ""
376"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
377msgstr ""
378"Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
379"включат."
380
381#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:73
382msgid "Inform other users when you are typing to them"
383msgstr "Информиране на другите участници, че им пишете"
384
385#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:74
386msgid ""
387"Whether to send the 'composing' or 'paused' chat states. Does not currently "
388"affect the 'gone' state."
389msgstr ""
390"Дали да се изпращат състояния „Пишещ“ или „Спрял“. За момента те не се "
391"пращат, когато основното състояние е „Отсъстващ“."
392
393#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:75
394msgid "Use theme for chat rooms"
395msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
396
397#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:76
398msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
399msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
400
401#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:77
402msgid "Spell checking languages"
403msgstr "Езици с проверка на правописа"
404
405#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:78
406msgid ""
407"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
408msgstr ""
409"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
410"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
411
412#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:79
413msgid "Enable spell checker"
414msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
415
416#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:80
417msgid ""
418"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
419msgstr ""
420"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
421"езици."
422
423#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:81
424msgid "Nick completed character"
425msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
426
427#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:82
428msgid ""
429"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
430"chat."
431msgstr ""
432"Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на "
433"псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
434
435#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:83
436msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
437msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
438
439#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:84
440msgid ""
441"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
442msgstr ""
443"Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
444"разговори."
445
446#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:85
447msgid "Last account selected in Join Room dialog"
448msgstr "Последната регистрация използвана в прозореца „Влизане в стая“"
449
450#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:86
451msgid "D-Bus object path of the last account selected to join a room."
452msgstr ""
453"Път до обекта в D-Bus на последната регистрация, използвана за влизане в "
454"стая."
455
456#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:87
457msgid "Camera device"
458msgstr "Уеб камера"
459
460#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:88
461msgid "Default camera device to use in video calls, e.g. /dev/video0."
462msgstr "Стандартна уеб камера за видео разговори, например /dev/video0."
463
464#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:89
465msgid "Camera position"
466msgstr "Позиция на камерата"
467
468#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:90
469msgid "Position the camera preview should be during a call."
470msgstr ""
471"Позиционирането на изображението от камерата да става по време на разговор."
472
473#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:91
474msgid "Echo cancellation support"
475msgstr "Премахване на ехо"
476
477#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:92
478msgid "Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter."
479msgstr "Дали да се използва филтърът за премахване на шумове в Pulseaudio."
480
481#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:93
482msgid "Show hint about closing the main window"
483msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
484
485#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:94
486msgid ""
487"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
488"'x' button in the title bar."
489msgstr ""
490"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
491"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
492
493#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:95
494msgid "Empathy can publish the user's location"
495msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
496
497#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:96
498msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
499msgstr ""
500"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
501
502#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:97
503msgid "Empathy can use the network to guess the location"
504msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
505
506#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:98
507msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
508msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
509
510#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:99
511msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
512msgstr ""
513"Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
514"местоположението"
515
516#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:100
517msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
518msgstr ""
519"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
520"местоположението."
521
522#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:101
523msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
524msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
525
526#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:102
527msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
528msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
529
530#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:103
531msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
532msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
533
534#: ../data/org.gnome.Empathy.gschema.xml.in.h:104
535msgid ""
536"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
537msgstr ""
538"Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
539"личните данни."
540
541#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:736
542msgid "No reason was specified"
543msgstr "Не е указана причина"
544
545#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:739
546msgid "The change in state was requested"
547msgstr "Заявена бе промяна в състоянието"
548
549#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:742
550msgid "You canceled the file transfer"
551msgstr "Преустановихте прехвърлянето на файл"
552
553#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:745
554msgid "The other participant canceled the file transfer"
555msgstr "Отсрещната страна преустанови прехвърлянето на файл"
556
557#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:748
558msgid "Error while trying to transfer the file"
559msgstr "Грешка по време на прехвърлянето на файл"
560
561#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:751
562msgid "The other participant is unable to transfer the file"
563msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
564
565#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:754 ../libempathy/empathy-utils.c:313
566msgid "Unknown reason"
567msgstr "Неизвестна причина"
568
569#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:917
570msgid "File transfer completed, but the file was corrupted"
571msgstr "Прехвърлянето на файл завърши, но файлът е повреден"
572
573#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1203
574msgid "File transfer not supported by remote contact"
575msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
576
577#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1259
578msgid "The selected file is not a regular file"
579msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
580
581#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1268
582msgid "The selected file is empty"
583msgstr "Избраният файл е празен"
584
585#: ../libempathy/empathy-message.c:415 ../src/empathy-call-observer.c:129
586#, c-format
587msgid "Missed call from %s"
588msgstr "Пропуснато повикване от %s"
589
590#. Translators: this is an outgoing call, e.g. 'Called Alice'
591#: ../libempathy/empathy-message.c:419
592#, c-format
593msgid "Called %s"
594msgstr "%s ви потърси"
595
596#: ../libempathy/empathy-message.c:422
597#, c-format
598msgid "Call from %s"
599msgstr "Повикване от %s"
600
601#: ../libempathy/empathy-utils.c:233
602msgid "Available"
603msgstr "На линия"
604
605#: ../libempathy/empathy-utils.c:235
606msgid "Busy"
607msgstr "Зает"
608
609#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
610msgid "Away"
611msgstr "Отсъстващ"
612
613#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
614msgid "Invisible"
615msgstr "Невидим"
616
617#: ../libempathy/empathy-utils.c:242
618msgid "Offline"
619msgstr "Извън мрежата"
620
621#. translators: presence type is unknown
622#: ../libempathy/empathy-utils.c:245
623msgctxt "presence"
624msgid "Unknown"
625msgstr "Неизвестно"
626
627#: ../libempathy/empathy-utils.c:285
628msgid "No reason specified"
629msgstr "Не е указана причина"
630
631#: ../libempathy/empathy-utils.c:287 ../libempathy/empathy-utils.c:343
632msgid "Status is set to offline"
633msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
634
635#: ../libempathy/empathy-utils.c:289 ../libempathy/empathy-utils.c:323
636#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:47
637#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:81
638msgid "Network error"
639msgstr "Мрежова грешка"
640
641#: ../libempathy/empathy-utils.c:291 ../libempathy/empathy-utils.c:325
642msgid "Authentication failed"
643msgstr "Неуспешно идентифициране"
644
645#: ../libempathy/empathy-utils.c:293 ../libempathy/empathy-utils.c:327
646msgid "Encryption error"
647msgstr "Грешка в шифрирането"
648
649#: ../libempathy/empathy-utils.c:295
650msgid "Name in use"
651msgstr "Името е заето"
652
653#: ../libempathy/empathy-utils.c:297 ../libempathy/empathy-utils.c:329
654msgid "Certificate not provided"
655msgstr "Не е предоставен сертификат"
656
657#: ../libempathy/empathy-utils.c:299 ../libempathy/empathy-utils.c:331
658msgid "Certificate untrusted"
659msgstr "Сертификатът не е доверен"
660
661#: ../libempathy/empathy-utils.c:301 ../libempathy/empathy-utils.c:333
662msgid "Certificate expired"
663msgstr "Сертификатът е изтекъл"
664
665#: ../libempathy/empathy-utils.c:303 ../libempathy/empathy-utils.c:335
666msgid "Certificate not activated"
667msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
668
669#: ../libempathy/empathy-utils.c:305 ../libempathy/empathy-utils.c:337
670msgid "Certificate hostname mismatch"
671msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
672
673#: ../libempathy/empathy-utils.c:307 ../libempathy/empathy-utils.c:339
674msgid "Certificate fingerprint mismatch"
675msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
676
677#: ../libempathy/empathy-utils.c:309 ../libempathy/empathy-utils.c:341
678msgid "Certificate self-signed"
679msgstr "Сертификатът е самоподписан"
680
681#: ../libempathy/empathy-utils.c:311
682msgid "Certificate error"
683msgstr "Грешка в сертификата"
684
685#: ../libempathy/empathy-utils.c:345
686msgid "Encryption is not available"
687msgstr "Не е налично шифриране"
688
689#: ../libempathy/empathy-utils.c:347
690msgid "Certificate is invalid"
691msgstr "Сертификатът е неправилен"
692
693#: ../libempathy/empathy-utils.c:349
694msgid "Connection has been refused"
695msgstr "Връзката е отказана"
696
697#: ../libempathy/empathy-utils.c:351
698msgid "Connection can't be established"
699msgstr "Не може да се установи връзка"
700
701#: ../libempathy/empathy-utils.c:353
702msgid "Connection has been lost"
703msgstr "Връзката прекъсна"
704
705#: ../libempathy/empathy-utils.c:355
706msgid "This account is already connected to the server"
707msgstr "Регистрацията вече е свързана към сървъра"
708
709#: ../libempathy/empathy-utils.c:357
710msgid ""
711"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
712msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
713
714#: ../libempathy/empathy-utils.c:360
715msgid "The account already exists on the server"
716msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
717
718#: ../libempathy/empathy-utils.c:362
719msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
720msgstr ""
721"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
722
723#: ../libempathy/empathy-utils.c:364
724msgid "Certificate has been revoked"
725msgstr "Сертификатът е анулиран"
726
727#: ../libempathy/empathy-utils.c:366
728msgid ""
729"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
730msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
731
732#: ../libempathy/empathy-utils.c:369
733msgid ""
734"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
735"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
736msgstr ""
737"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
738"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
739
740#: ../libempathy/empathy-utils.c:373
741msgid "Your software is too old"
742msgstr "Софтуерът ви е прекалено остарял"
743
744#: ../libempathy/empathy-utils.c:375
745msgid "Internal error"
746msgstr "Вътрешна грешка"
747
748#: ../libempathy/empathy-utils.c:534
749msgid "People Nearby"
750msgstr "Хора наблизо"
751
752#: ../libempathy/empathy-utils.c:539
753msgid "Yahoo! Japan"
754msgstr "Yahoo! от Япония"
755
756#: ../libempathy/empathy-utils.c:568
757msgid "Google Talk"
758msgstr "Google Talk"
759
760# Би трябвало транслитерирания вариант „Фейсбук“ да е наложен вече
761# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
762# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
763#: ../libempathy/empathy-utils.c:569
764msgid "Facebook Chat"
765msgstr "Разговор във Фейсбук"
766
767#: ../libempathy/empathy-time.c:90
768#, c-format
769msgid "%d second ago"
770msgid_plural "%d seconds ago"
771msgstr[0] "преди %d секунда"
772msgstr[1] "преди %d секунди"
773
774#: ../libempathy/empathy-time.c:96
775#, c-format
776msgid "%d minute ago"
777msgid_plural "%d minutes ago"
778msgstr[0] "преди %d минута"
779msgstr[1] "преди %d минути"
780
781#: ../libempathy/empathy-time.c:102
782#, c-format
783msgid "%d hour ago"
784msgid_plural "%d hours ago"
785msgstr[0] "преди %d час"
786msgstr[1] "преди %d часа"
787
788#: ../libempathy/empathy-time.c:108
789#, c-format
790msgid "%d day ago"
791msgid_plural "%d days ago"
792msgstr[0] "преди %d ден"
793msgstr[1] "преди %d дни"
794
795#: ../libempathy/empathy-time.c:114
796#, c-format
797msgid "%d week ago"
798msgid_plural "%d weeks ago"
799msgstr[0] "преди %d седмица"
800msgstr[1] "преди %d седмици"
801
802#: ../libempathy/empathy-time.c:120
803#, c-format
804msgid "%d month ago"
805msgid_plural "%d months ago"
806msgstr[0] "преди %d месец"
807msgstr[1] "преди %d месеца"
808
809#: ../libempathy/empathy-time.c:142
810msgid "in the future"
811msgstr "в бъдеще"
812
813#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:692
814msgid "All accounts"
815msgstr "Всички регистрации"
816
817#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:682
818#: ../src/empathy-import-widget.c:336
819msgid "Account"
820msgstr "Регистрация"
821
822#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:683
823msgid "Password"
824msgstr "Парола"
825
826#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:684
827#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
828msgid "Server"
829msgstr "Сървър"
830
831#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:685
832#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
833msgid "Port"
834msgstr "Порт"
835
836#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:765
837#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:817
838#, c-format
839msgid "%s:"
840msgstr "%s:"
841
842#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1398
843#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:10
844msgid "Username:"
845msgstr "Потребителско име:"
846
847#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1710
848msgid "A_pply"
849msgstr "_Прилагане"
850
851#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1739
852msgid "L_og in"
853msgstr "_Включване в мрежата"
854
855#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1812
856msgid "This account already exists on the server"
857msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
858
859#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1816
860msgid "Create a new account on the server"
861msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
862
863#. To translators: The first parameter is the login id and the
864#. * second one is the network. The resulting string will be something
865#. * like: "MyUserName on freenode".
866#. * You should reverse the order of these arguments if the
867#. * server should come before the login id in your locale.
868#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2241
869#, c-format
870msgid "%1$s on %2$s"
871msgstr "%1$s на %2$s"
872
873#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
874#. * string will be something like: "Jabber Account"
875#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2267
876#, c-format
877msgid "%s Account"
878msgstr "Регистрация в %s"
879
880#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:2271
881msgid "New account"
882msgstr "Нова регистрация"
883
884#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
885#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
886#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
887#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
888#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
889#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
890#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
891msgid "Pass_word:"
892msgstr "П_арола:"
893
894#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
895msgid "Screen _Name:"
896msgstr "_Псевдоним:"
897
898#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
899msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
900msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
901
902#. remember password ticky box
903#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
904#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
905#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
906#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
907#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
908#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
909#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
910#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:261
911msgid "Remember password"
912msgstr "Запомняне"
913
914#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
915#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
916#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
917#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:20
918#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
919#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
920msgid "_Port:"
921msgstr "_Порт:"
922
923#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
924#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
925#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
926#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:21
927#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
928#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
929msgid "_Server:"
930msgstr "_Сървър:"
931
932#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
933#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
934#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
935#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
936#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:11
937#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:23
938#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
939#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
940#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:21
941#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
942msgid "Advanced"
943msgstr "Допълнителни"
944
945#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
946msgid "What is your AIM screen name?"
947msgstr "Какво е името ви в мрежата на AIM?"
948
949#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:9
950msgid "What is your AIM password?"
951msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
952
953#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:10
954#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:10
955#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:11
956#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
957#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:10
958#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
959msgid "Remember Password"
960msgstr "Запомняне"
961
962#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
963#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
964#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
965msgid "Login I_D:"
966msgstr "_Идентификатор:"
967
968#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
969#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
970msgid "<b>Example:</b> username"
971msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
972
973#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
974msgid "What is your GroupWise User ID?"
975msgstr "Какъв е идентификаторът ви в GroupWise?"
976
977#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:9
978msgid "What is your GroupWise password?"
979msgstr "Каква е паролата ви в GroupWise?"
980
981#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
982msgid "ICQ _UIN:"
983msgstr "И_дентификатор за ICQ:"
984
985#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
986msgid "<b>Example:</b> 123456789"
987msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
988
989#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
990#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
991msgid "Ch_aracter set:"
992msgstr "_Кодиране:"
993
994#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
995msgid "What is your ICQ UIN?"
996msgstr "Какъв е идентификаторът ви за ICQ?"
997
998#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:10
999msgid "What is your ICQ password?"
1000msgstr "Каква е паролата ви за ICQ?"
1001
1002#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:206
1003#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:239
1004msgid "Auto"
1005msgstr "Автоматично"
1006
1007#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:209
1008msgid "UDP"
1009msgstr "UDP"
1010
1011#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:212
1012msgid "TCP"
1013msgstr "TCP"
1014
1015#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:215
1016msgid "TLS"
1017msgstr "TLS"
1018
1019#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1020#. * best to keep the English version.
1021#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:244
1022msgid "Register"
1023msgstr "Заявка за регистриране"
1024
1025#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
1026#. * best to keep the English version.
1027#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:249
1028msgid "Options"
1029msgstr "Настройки"
1030
1031#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:252
1032msgid "None"
1033msgstr "Без"
1034
1035#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
1036msgid "Network"
1037msgstr "Мрежа"
1038
1039#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
1040msgid "Network:"
1041msgstr "Мрежа:"
1042
1043#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
1044msgid "Character set:"
1045msgstr "Кодиране:"
1046
1047#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
1048msgid "Servers"
1049msgstr "Сървъри"
1050
1051#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
1052msgid ""
1053"Most IRC servers don't need a password, so if you're not sure, don't enter a "
1054"password."
1055msgstr ""
1056"Повечето IRC сървъри нямат нужда от парола, така че ако не сте сигурни, не "
1057"въвеждайте парола."
1058
1059#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
1060msgid "Nickname:"
1061msgstr "Псевдоним:"
1062
1063#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
1064msgid "Password:"
1065msgstr "Парола:"
1066
1067#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
1068msgid "Quit message:"
1069msgstr "Съобщение при напускане:"
1070
1071#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:9
1072msgid "Real name:"
1073msgstr "Истинско име:"
1074
1075#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:12
1076msgid "Which IRC network?"
1077msgstr "Коя мрежа за IRC?"
1078
1079#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:13
1080msgid "What is your IRC nickname?"
1081msgstr "Какво е името ви в мрежата за IRC?"
1082
1083#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
1084msgid "What is your Facebook username?"
1085msgstr "Какво е името ви във Фейсбук?"
1086
1087#. This string is not wrapped in the dialog so you may have to add some '\n' to make it look nice.
1088#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
1089msgid ""
1090"This is your username, not your normal Facebook login.\n"
1091"If you are facebook.com/<b>badger</b>, enter <b>badger</b>.\n"
1092"Use <a href=\"http://www.facebook.com/username/\">this page</a> to choose a "
1093"Facebook username if you don't have one."
1094msgstr ""
1095"Това е потребителското ви име, а не това, с което обикновено влизате във "
1096"Facebook.\n"
1097"Ако страницата http://www.facebook.com/<b>Ivancho</b> е ваша, въведете "
1098"<b>Ivancho</b>.\n"
1099"Ако нямате такова име във Фейсбук, създайте си чрез <a href=\"http://www."
1100"facebook.com/username/\">тази страница</a>."
1101
1102#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
1103msgid "What is your Facebook password?"
1104msgstr "Каква е паролата ви във Фейсбук?"
1105
1106#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
1107msgid "What is your Google ID?"
1108msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
1109
1110#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
1111msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
1112msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
1113
1114#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
1115msgid "What is your Google password?"
1116msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
1117
1118#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
1119msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
1120msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
1121
1122#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
1123msgid "I_gnore SSL certificate errors"
1124msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата за SSL"
1125
1126#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
1127msgid "Priori_ty:"
1128msgstr "Пр_иоритет:"
1129
1130#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
1131msgid "Reso_urce:"
1132msgstr "_Ресурс:"
1133
1134#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
1135msgid "Encr_yption required (TLS/SSL)"
1136msgstr "_Задължително шифрриране (TLS/SSL)"
1137
1138#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
1139msgid "Use old SS_L"
1140msgstr "Използване на _стар SSL"
1141
1142#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:22
1143msgid "Override server settings"
1144msgstr "Използване на собствените настройки"
1145
1146#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:24
1147msgid "What is your Jabber ID?"
1148msgstr "Какъв е идентификаторът ви за Джабър?"
1149
1150#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:25
1151msgid "What is your desired Jabber ID?"
1152msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
1153
1154#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:26
1155msgid "What is your Jabber password?"
1156msgstr "Каква е паролата ви за Джабър?"
1157
1158#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:27
1159msgid "What is your desired Jabber password?"
1160msgstr "Каква е желаната от вас парола за Джабър?"
1161
1162#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
1163msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
1164msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
1165
1166#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
1167msgid "What is your Windows Live ID?"
1168msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
1169
1170#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:9
1171msgid "What is your Windows Live password?"
1172msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
1173
1174#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
1175msgid "Nic_kname:"
1176msgstr "Псевдо_ним:"
1177
1178#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
1179msgid "_Last Name:"
1180msgstr "_Фамилно име:"
1181
1182#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
1183msgid "_First Name:"
1184msgstr "_Лично име:"
1185
1186#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
1187msgid "_Published Name:"
1188msgstr "Име за п_убликуване:"
1189
1190#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
1191msgid "_Jabber ID:"
1192msgstr "Ид_ентификатор за Джабър:"
1193
1194#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
1195msgid "E-_mail address:"
1196msgstr "Адрес на _е-поща:"
1197
1198#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
1199msgid "_Username:"
1200msgstr "Потребителско _име:"
1201
1202#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
1203msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
1204msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
1205
1206#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
1207msgid "Use this account to call _landlines and mobile phones"
1208msgstr ""
1209"Използване на тази регистрация за прове_ждане на разговори с наземни и "
1210"мобилни мрежи"
1211
1212#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
1213msgid "NAT Traversal Options"
1214msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
1215
1216#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
1217msgid "Proxy Options"
1218msgstr "Сървър-посредник"
1219
1220#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
1221msgid "Miscellaneous Options"
1222msgstr "Допълнителни настройки"
1223
1224#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
1225msgid "STUN Server:"
1226msgstr "Сървър за STUN:"
1227
1228#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
1229msgid "Discover the STUN server automatically"
1230msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
1231
1232#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
1233msgid "Discover Binding"
1234msgstr "Откриване на свързването"
1235
1236#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
1237#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:114
1238msgid "Server:"
1239msgstr "Сървър:"
1240
1241#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1242msgid "Keep-Alive Options"
1243msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
1244
1245#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
1246msgid "Mechanism:"
1247msgstr "Механизъм:"
1248
1249#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1250msgid "Interval (seconds)"
1251msgstr "Интервал [сек.]"
1252
1253#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1254msgid "Authentication username:"
1255msgstr "Потребителско име:"
1256
1257#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1258msgid "Transport:"
1259msgstr "Транспорт:"
1260
1261#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1262msgid "Loose Routing"
1263msgstr "Свободна маршрутизация"
1264
1265#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1266msgid "Ignore TLS Errors"
1267msgstr "Игнориране на TLS грешки"
1268
1269#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1270msgid "Port:"
1271msgstr "Порт:"
1272
1273#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1274msgid "What is your SIP login ID?"
1275msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
1276
1277#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1278msgid "What is your SIP account password?"
1279msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
1280
1281#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
1282msgid "Yahoo! I_D:"
1283msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
1284
1285#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
1286msgid "I_gnore conference and chat room invitations"
1287msgstr ""
1288"_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи за "
1289"разговори"
1290
1291#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1292msgid "_Room List locale:"
1293msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
1294
1295#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
1296msgid "What is your Yahoo! ID?"
1297msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Yahoo?"
1298
1299#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1300msgid "What is your Yahoo! password?"
1301msgstr "Каква е паролата ви в Yahoo?"
1302
1303#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:471
1304#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:556
1305msgid "Couldn't convert image"
1306msgstr "Изображението не може да бъде преобразувано"
1307
1308#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:472
1309msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1310msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
1311
1312#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:819
1313msgid "Couldn't save picture to file"
1314msgstr "Изображението не може да бъде запазено"
1315
1316#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:939
1317msgid "Select Your Avatar Image"
1318msgstr "Избор на изображение за аватар"
1319
1320#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:947
1321msgid "Take a picture..."
1322msgstr "Заснемане…"
1323
1324#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:960
1325msgid "No Image"
1326msgstr "Без изображение"
1327
1328#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1017
1329msgid "Images"
1330msgstr "Изображения"
1331
1332#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:1021
1333msgid "All Files"
1334msgstr "Всички файлове"
1335
1336#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:322
1337msgid "Click to enlarge"
1338msgstr "Натиснете за увеличаване"
1339
1340#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:42
1341#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:60
1342msgid "There was an error starting the call"
1343msgstr "Възникна грешка при започването на разговор."
1344
1345#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:49
1346msgid "The specified contact doesn't support calls"
1347msgstr "Избраният контакт не поддържа повиквания"
1348
1349#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:51
1350msgid "The specified contact is offline"
1351msgstr "Избраният контакт е извън линия"
1352
1353#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:53
1354msgid "The specified contact is not valid"
1355msgstr "Избраният контакт е неправилен"
1356
1357#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:55
1358msgid "Emergency calls are not supported on this protocol"
1359msgstr "С този протокол не могат да се провеждат разговори за спешни случаи"
1360
1361#: ../libempathy-gtk/empathy-call-utils.c:57
1362msgid "You don't have enough credit in order to place this call"
1363msgstr "Нямате достатъчно кредит, за да извършите това обаждане"
1364
1365#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:728
1366msgid "Failed to open private chat"
1367msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
1368
1369#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:786
1370msgid "Topic not supported on this conversation"
1371msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
1372
1373#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:792
1374msgid "You are not allowed to change the topic"
1375msgstr "Нямате право да смените темата"
1376
1377#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:991
1378#, c-format
1379msgid "“%s” is not a valid contact ID"
1380msgstr "„%s“ не е правилно име на контакт"
1381
1382#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1086
1383msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1384msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
1385
1386#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1089
1387msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1388msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
1389
1390#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1092
1391msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1392msgstr ""
1393"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1394
1395#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1095
1396msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1397msgstr ""
1398"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1399
1400#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1099
1401msgid ""
1402"/part [<chat room ID>] [<reason>]: leave the chat room, by default the "
1403"current one"
1404msgstr ""
1405"/part [<идентификатор на стая за разговор>] [<причина>]: напускане на стая, "
1406"по подразбиране текущата"
1407
1408#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1103
1409msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1410msgstr ""
1411"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
1412
1413#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1106
1414msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1415msgstr ""
1416"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
1417
1418#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1109
1419msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1420msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
1421
1422#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1112
1423msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1424msgstr ""
1425"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
1426
1427#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1115
1428msgid ""
1429"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1430"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1431"join a new chat room\""
1432msgstr ""
1433"/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се "
1434"при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в "
1435"нова стая за разговор“"
1436
1437#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1120
1438msgid "/whois <contact ID>: display information about a contact"
1439msgstr "/whois <контакт>: показва информация за контакта"
1440
1441#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1123
1442msgid ""
1443"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1444"show its usage."
1445msgstr ""
1446"/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава "
1447"<команда>, се показва нейната употреба."
1448
1449#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1142
1450#, c-format
1451msgid "Usage: %s"
1452msgstr "Употреба: %s"
1453
1454#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1187
1455msgid "Unknown command"
1456msgstr "Неизвестна команда"
1457
1458#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1313
1459msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1460msgstr ""
1461"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
1462
1463#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1564
1464msgid "insufficient balance to send message"
1465msgstr "недостатъчен кредит за изпращане на съобщението"
1466
1467#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1568 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1582
1468#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1645
1469#, c-format
1470msgid "Error sending message '%s': %s"
1471msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
1472
1473#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1570 ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1587
1474#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1649
1475#, c-format
1476msgid "Error sending message: %s"
1477msgstr "Грешка при изпращането на съобщението: %s"
1478
1479#. translators: error used when user doesn't have enough credit on his
1480#. * account to send the message.
1481#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1576
1482#, c-format
1483msgid "insufficient balance to send message. <a href='%s'>Top up</a>."
1484msgstr ""
1485"недостатъчен кредит за изпращане на съобщението. <a href='%s'>Захранване</a>."
1486
1487#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1616
1488msgid "not capable"
1489msgstr "липсва такава възможност"
1490
1491#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1623
1492msgid "offline"
1493msgstr "изключен"
1494
1495#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1626
1496msgid "invalid contact"
1497msgstr "грешен контакт"
1498
1499#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1629
1500msgid "permission denied"
1501msgstr "липсват права"
1502
1503#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1632
1504msgid "too long message"
1505msgstr "прекалено дълго съобщение"
1506
1507#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1635
1508msgid "not implemented"
1509msgstr "не е реализирано"
1510
1511#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1639
1512msgid "unknown"
1513msgstr "неизвестна грешка"
1514
1515#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1706 ../src/empathy-chat-window.c:920
1516msgid "Topic:"
1517msgstr "Тема:"
1518
1519#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1721
1520#, c-format
1521msgid "Topic set to: %s"
1522msgstr "Темата вече е: „%s“"
1523
1524#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1723
1525#, c-format
1526msgid "Topic set by %s to: %s"
1527msgstr "%s смени темата на „%s“"
1528
1529#. No need to display this 'event' is no topic can be defined anyway
1530#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1728
1531msgid "No topic defined"
1532msgstr "Не е зададена тема"
1533
1534#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2244
1535msgid "(No Suggestions)"
1536msgstr "(няма предложения)"
1537
1538#. translators: %s is the selected word
1539#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2312
1540#, c-format
1541msgid "Add '%s' to Dictionary"
1542msgstr "Добавяне на „%s“ към речник"
1543
1544#. translators: first %s is the selected word,
1545#. * second %s is the language name of the target dictionary
1546#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2349
1547#, c-format
1548msgid "Add '%s' to %s Dictionary"
1549msgstr "Добавяне на „%s“ към речника %s"
1550
1551#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2419
1552msgid "Insert Smiley"
1553msgstr "Вмъкване на емотикон"
1554
1555#. send button
1556#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2437
1557#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1867
1558msgid "_Send"
1559msgstr "_Изпращане"
1560
1561#. Spelling suggestions
1562#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2494
1563msgid "_Spelling Suggestions"
1564msgstr "_Предложения за правопис"
1565
1566#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2583
1567msgid "Failed to retrieve recent logs"
1568msgstr "Неуспех при получаването на предишните разговори"
1569
1570#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2722
1571#, c-format
1572msgid "%s has disconnected"
1573msgstr "%s прекъсна връзката"
1574
1575#. translators: reverse the order of these arguments
1576#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1577#.
1578#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2729
1579#, c-format
1580msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1581msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
1582
1583#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2732
1584#, c-format
1585msgid "%s was kicked"
1586msgstr "%s бе изритан"
1587
1588#. translators: reverse the order of these arguments
1589#. * if the banned should come before the banner in your locale.
1590#.
1591#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2740
1592#, c-format
1593msgid "%1$s was banned by %2$s"
1594msgstr "%1$s бе поставен под възбрана от %2$s"
1595
1596#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2743
1597#, c-format
1598msgid "%s was banned"
1599msgstr "%s бе поставен под възбрана"
1600
1601#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2747
1602#, c-format
1603msgid "%s has left the room"
1604msgstr "%s излезе от стаята"
1605
1606#. Note to translators: this string is appended to
1607#. * notifications like "foo has left the room", with the message
1608#. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1609#. * please let us know. :-)
1610#.
1611#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2756
1612#, c-format
1613msgid " (%s)"
1614msgstr " (%s)"
1615
1616#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2781
1617#, c-format
1618msgid "%s has joined the room"
1619msgstr "%s влезе в стаята"
1620
1621#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2806
1622#, c-format
1623msgid "%s is now known as %s"
1624msgstr "%s в момента е познат като %s"
1625
1626#. We don't know if the incoming call has been accepted or not, so we
1627#. * assume it hasn't and if it has, we'll set the proper status when
1628#. * we get the new handler.
1629#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2993 ../src/empathy-event-manager.c:1197
1630#: ../src/empathy-call-window.c:1502 ../src/empathy-call-window.c:1552
1631#: ../src/empathy-call-window.c:2588
1632msgid "Disconnected"
1633msgstr "Изключен"
1634
1635#. Add message
1636#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3657
1637msgid "Would you like to store this password?"
1638msgstr "Искате ли паролата да се запомни?"
1639
1640#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3663
1641msgid "Remember"
1642msgstr "Запомняне"
1643
1644#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3673
1645msgid "Not now"
1646msgstr "Не сега"
1647
1648#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3717
1649#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:142
1650msgid "Retry"
1651msgstr "Нов опит"
1652
1653#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3721
1654msgid "Wrong password; please try again:"
1655msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
1656
1657#. Add message
1658#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3851
1659msgid "This room is protected by a password:"
1660msgstr "Стаята изисква парола:"
1661
1662#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:3878
1663msgid "Join"
1664msgstr "Влизане"
1665
1666#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4070 ../src/empathy-event-manager.c:1218
1667msgid "Connected"
1668msgstr "Свързан"
1669
1670#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4125
1671msgid "Conversation"
1672msgstr "Разговор"
1673
1674#. Translators: this string is a something like
1675#. * "Escher Cat (SMS)"
1676#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:4130
1677#, c-format
1678msgid "%s (SMS)"
1679msgstr "%s (SMS)"
1680
1681#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:264
1682msgid "Unknown or invalid identifier"
1683msgstr "Непознат или неправилен идентификатор"
1684
1685#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:266
1686msgid "Contact blocking temporarily unavailable"
1687msgstr "Блокирането на контакт временно е недостъпно"
1688
1689#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:268
1690msgid "Contact blocking unavailable"
1691msgstr "Блокирането на контакт е недостъпно"
1692
1693#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:270
1694msgid "Permission Denied"
1695msgstr "Достъпът е отказан"
1696
1697#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:274
1698msgid "Could not block contact"
1699msgstr "Контактът не може да се блокира"
1700
1701#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.c:612
1702msgid "Edit Blocked Contacts"
1703msgstr "Редактиране на блокирани контакти"
1704
1705#. Account and Identifier
1706#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:1
1707#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:506
1708#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1709#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1474
1710#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
1711#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
1712msgid "Account:"
1713msgstr "Регистрация:"
1714
1715#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:2
1716msgid "Blocked Contacts"
1717msgstr "Блокирани контакти"
1718
1719#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-blocking-dialog.ui.h:3
1720#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1721#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
1722#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:3
1723msgid "Remove"
1724msgstr "Изтриване"
1725
1726#. Copy Link Address menu item
1727#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:322
1728#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:277
1729msgid "_Copy Link Address"
1730msgstr "_Копиране на адреса"
1731
1732#. Open Link menu item
1733#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:329
1734#: ../libempathy-gtk/empathy-webkit-utils.c:284
1735msgid "_Open Link"
1736msgstr "_Отваряне на адреса"
1737
1738#. Translators: timestamp displayed between conversations in
1739#. * chat windows (strftime format string)
1740#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:417
1741msgid "%A %B %d %Y"
1742msgstr "%d.%m.%Y, %A"
1743
1744#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:326
1745#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:118
1746msgid "New Contact"
1747msgstr "Нов контакт"
1748
1749#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:395
1750#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:197
1751#, c-format
1752msgid "Block %s?"
1753msgstr "Блокиране на „%s“?"
1754
1755#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:400
1756#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:252
1757#, c-format
1758msgid "Are you sure you want to block '%s' from contacting you again?"
1759msgstr "Сигурни ли сте, че искате да забраните на „%s“ да се свързва с вас?"
1760
1761#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:405
1762#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:274
1763msgid "_Block"
1764msgstr "_Блокиране"
1765
1766#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:423
1767#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:283
1768msgid "_Report this contact as abusive"
1769msgid_plural "_Report these contacts as abusive"
1770msgstr[0] "_Докладване на този контакт за злоупотреба"
1771msgstr[1] "_Докладване на тези контакти за злоупотреба"
1772
1773#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1774msgid "Subscription Request"
1775msgstr "Искане за записване"
1776
1777#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1778msgid "_Block User"
1779msgstr "_Блокиране"
1780
1781#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:3
1782msgid "Decide _Later"
1783msgstr "Отлагане на _решението"
1784
1785#. Title
1786#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:499
1787msgid "Search contacts"
1788msgstr "Търсене на контакти"
1789
1790#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:529
1791msgid "Search: "
1792msgstr "Контакт:"
1793
1794#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:587
1795msgid "_Add Contact"
1796msgstr "_Добавяне на контакт"
1797
1798#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:605
1799msgid "No contacts found"
1800msgstr "Няма намерени контакти"
1801
1802#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:621
1803msgid "Your message introducing yourself:"
1804msgstr "Съобщение с което се представяте:"
1805
1806#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-search-dialog.c:629
1807msgid "Please let me see when you're online. Thanks!"
1808msgstr ""
1809"Позволете ми да виждам когато сте на линия. Благодаря!\n"
1810"Please let me see when you're online. Thanks!"
1811
1812#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:569
1813#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:304
1814msgid "Channels:"
1815msgstr "Канали:"
1816
1817#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:749
1818#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:455
1819msgid "Country ISO Code:"
1820msgstr "Код на държавата по ISO:"
1821
1822#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:751
1823#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:457
1824msgid "Country:"
1825msgstr "Държава:"
1826
1827#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:753
1828#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:459
1829msgid "State:"
1830msgstr "Щат:"
1831
1832#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:755
1833#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:461
1834msgid "City:"
1835msgstr "Град:"
1836
1837#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:757
1838#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:463
1839msgid "Area:"
1840msgstr "Област:"
1841
1842#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:759
1843#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:465
1844msgid "Postal Code:"
1845msgstr "Пощенски код:"
1846
1847#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:761
1848#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:467
1849msgid "Street:"
1850msgstr "Улица:"
1851
1852#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:763
1853#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:469
1854msgid "Building:"
1855msgstr "Сграда:"
1856
1857#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:765
1858#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:471
1859msgid "Floor:"
1860msgstr "Етаж:"
1861
1862#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:767
1863#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:473
1864msgid "Room:"
1865msgstr "Стая:"
1866
1867#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:769
1868#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:475
1869msgid "Text:"
1870msgstr "Текст:"
1871
1872#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:771
1873#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:477
1874msgid "Description:"
1875msgstr "Описание:"
1876
1877#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:773
1878#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:479
1879msgid "URI:"
1880msgstr "Адрес в Интернет:"
1881
1882#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:775
1883#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:481
1884msgid "Accuracy Level:"
1885msgstr "Ниво на точност:"
1886
1887#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
1888#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:483
1889msgid "Error:"
1890msgstr "Грешка:"
1891
1892#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:779
1893#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:485
1894msgid "Vertical Error (meters):"
1895msgstr "Вертикална грешка (метри):"
1896
1897#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:781
1898#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:487
1899msgid "Horizontal Error (meters):"
1900msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
1901
1902#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:783
1903#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:489
1904msgid "Speed:"
1905msgstr "Скорост:"
1906
1907# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
1908# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
1909# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
1910# Пеленг става
1911#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:785
1912#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:491
1913msgid "Bearing:"
1914msgstr "Пеленг:"
1915
1916#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:787
1917#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:493
1918msgid "Climb Speed:"
1919msgstr "Скорост на изкачване:"
1920
1921#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:789
1922#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:495
1923msgid "Last Updated on:"
1924msgstr "Последно обновяване на:"
1925
1926#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:791
1927#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:497
1928msgid "Longitude:"
1929msgstr "Дължина:"
1930
1931#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:793
1932#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:499
1933msgid "Latitude:"
1934msgstr "Широчина:"
1935
1936#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:795
1937#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:501
1938msgid "Altitude:"
1939msgstr "Височина:"
1940
1941#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:848
1942#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:863
1943#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:593
1944#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:608
1945#: ../src/empathy-preferences.ui.h:35
1946msgid "Location"
1947msgstr "Местоположение"
1948
1949#. translators: format is "Location, $date"
1950#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:865
1951#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:610
1952#, c-format
1953msgid "%s, %s"
1954msgstr "%s, %s"
1955
1956#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:917
1957#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:659
1958msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1959msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
1960
1961#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:999
1962#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:900
1963msgid "Save Avatar"
1964msgstr "Запазване на аватар"
1965
1966#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1055
1967#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:958
1968msgid "Unable to save avatar"
1969msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
1970
1971#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1446
1972msgid "Personal Details"
1973msgstr "Лични данни"
1974
1975#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:1449
1976#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1977#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:3
1978msgid "Contact Details"
1979msgstr "Подробни данни за контакта"
1980
1981#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:104
1982msgid "Full name"
1983msgstr "Пълно име"
1984
1985#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:105
1986msgid "Phone number"
1987msgstr "Телефонен номер"
1988
1989#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:106
1990msgid "E-mail address"
1991msgstr "Адрес на е-поща"
1992
1993#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:107
1994msgid "Website"
1995msgstr "Уебсайт"
1996
1997#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:108
1998msgid "Birthday"
1999msgstr "Рожден ден"
2000
2001#. Note to translators: this is the caption for a string of the form "5
2002#. * minutes ago", and refers to the time since the contact last interacted
2003#. * with their IM client.
2004#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:113
2005msgid "Last seen:"
2006msgstr "Последно видян:"
2007
2008#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:115
2009msgid "Connected from:"
2010msgstr "Свързан от:"
2011
2012#. FIXME: once Idle implements SimplePresence using this information, we can
2013#. * and should bin this.
2014#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:119
2015msgid "Away message:"
2016msgstr "Съобщение при напускане:"
2017
2018#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:132
2019msgid "work"
2020msgstr "работен"
2021
2022#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:133
2023msgid "home"
2024msgstr "домашен"
2025
2026#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:134
2027msgid "mobile"
2028msgstr "мобилен"
2029
2030#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:135
2031msgid "voice"
2032msgstr "гласови"
2033
2034#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:136
2035msgid "preferred"
2036msgstr "предпочитан"
2037
2038#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:137
2039msgid "postal"
2040msgstr "пощенски"
2041
2042#: ../libempathy-gtk/empathy-contactinfo-utils.c:138
2043msgid "parcel"
2044msgstr "за доставка"
2045
2046#. Identifier to connect to Instant Messaging network
2047#. Translators: Identifier to connect to Instant Messaging network
2048#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
2049#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1502
2050msgid "Identifier:"
2051msgstr "Идентификатор:"
2052
2053#. Alias
2054#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
2055#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1293
2056msgid "Alias:"
2057msgstr "Псевдоним:"
2058
2059#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
2060msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
2061msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)\t"
2062
2063#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
2064#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:4
2065msgid "Information requested…"
2066msgstr "Пратена е заявка за информация…"
2067
2068#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
2069msgid "Client Information"
2070msgstr "Данни за клиента"
2071
2072#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
2073msgid "OS:"
2074msgstr "ОС:"
2075
2076#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
2077msgid "Version:"
2078msgstr "Версия:"
2079
2080#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:11
2081msgid "Client:"
2082msgstr "Клиент:"
2083
2084#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:331
2085msgid "Groups"
2086msgstr "Групи"
2087
2088#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:343
2089msgid ""
2090"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
2091"select more than one group or no groups."
2092msgstr ""
2093"Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или "
2094"повече групи."
2095
2096#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:362
2097msgid "_Add Group"
2098msgstr "_Добавяне на група"
2099
2100#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:397
2101msgctxt "verb in a column header displaying group names"
2102msgid "Select"
2103msgstr "Избор"
2104
2105#: ../libempathy-gtk/empathy-groups-widget.c:407
2106#: ../src/empathy-roster-window.c:1970
2107msgid "Group"
2108msgstr "Група"
2109
2110#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:257
2111msgid "The following identity will be blocked:"
2112msgid_plural "The following identities will be blocked:"
2113msgstr[0] "Следният контакт ще бъде блокиран:"
2114msgstr[1] "Следните контакти ще бъдат блокирани:"
2115
2116#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-dialogs.c:264
2117msgid "The following identity can not be blocked:"
2118msgid_plural "The following identities can not be blocked:"
2119msgstr[0] "Следният контакт не може да бъде блокирана:"
2120msgstr[1] "Следните контакти не могат да бъдат блокирани:"
2121
2122#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-edit-dialog.c:247
2123msgid "Edit Contact Information"
2124msgstr "Редактиране на данните за контакта"
2125
2126#. Translators: this is used in the context menu for a contact. The first
2127#. * parameter is a contact ID (e.g. foo@jabber.org) and the second is one
2128#. * of the user's account IDs (e.g. me@hotmail.com).
2129#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:172
2130#, c-format
2131msgid "%s (%s)"
2132msgstr "%s (%s)"
2133
2134#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:344
2135msgid "Select account to use to place the call"
2136msgstr "Изберете регистрация за провеждане на разговора"
2137
2138#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:348
2139#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:6
2140#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18
2141msgid "Call"
2142msgstr "Разговор"
2143
2144#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:413
2145msgid "Mobile"
2146msgstr "Мобилен"
2147
2148#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:415
2149msgid "Work"
2150msgstr "Зает"
2151
2152#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:417
2153msgid "HOME"
2154msgstr "НАЧАЛО"
2155
2156#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:658
2157msgid "_Block Contact"
2158msgstr "_Блокиране на контакта"
2159
2160#. add chat button
2161#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1017
2162#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:319
2163#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:1
2164msgid "_Chat"
2165msgstr "_Разговор"
2166
2167#. add SMS button
2168#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1052
2169#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:313
2170msgid "_SMS"
2171msgstr "_SMS"
2172
2173#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1085
2174msgctxt "menu item"
2175msgid "_Audio Call"
2176msgstr "_Аудио разговор"
2177
2178#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1118
2179msgctxt "menu item"
2180msgid "_Video Call"
2181msgstr "_Видео разговор"
2182
2183#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1159
2184#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:4
2185msgid "_Previous Conversations"
2186msgstr "_Предишни разговори"
2187
2188#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1188
2189msgid "Send File"
2190msgstr "Изпращане на файл"
2191
2192#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1218
2193msgid "Share My Desktop"
2194msgstr "Споделяне на работното място"
2195
2196#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1244
2197#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1357
2198msgid "Favorite"
2199msgstr "Любимо"
2200
2201#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1263
2202msgid "gnome-contacts not installed"
2203msgstr "Пакетът gnome-contacts не е инсталиран"
2204
2205#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1266
2206msgid "Please install gnome-contacts to access contacts details."
2207msgstr ""
2208"Инсталирайте пакета „gnome-contacts“, за да достъпите данните на контакта."
2209
2210#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1380
2211msgid "Infor_mation"
2212msgstr "_Данни за контакта"
2213
2214#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1429
2215msgctxt "Edit individual (contextual menu)"
2216msgid "_Edit"
2217msgstr "_Промяна"
2218
2219#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1546
2220#: ../src/empathy-chat-window.c:1192
2221msgid "Inviting you to this room"
2222msgstr "Получена е покана за тази стая"
2223
2224#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1592
2225msgid "_Invite to Chat Room"
2226msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
2227
2228#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-menu.c:1788
2229#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:5
2230msgid "_Add Contact…"
2231msgstr "_Добавяне на контакт…"
2232
2233#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2306
2234msgid "Delete and _Block"
2235msgstr "Изтриване и _блокиране"
2236
2237#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2341
2238#, c-format
2239msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
2240msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
2241
2242#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2344
2243msgid "Removing group"
2244msgstr "Изтриване на група"
2245
2246#. Remove
2247#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2399
2248#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2603
2249msgid "_Remove"
2250msgstr "_Изтриване"
2251
2252#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2476
2253#, c-format
2254msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
2255msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
2256
2257#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2485
2258#, c-format
2259msgid ""
2260"Do you really want to remove the linked contact '%s'? Note that this will "
2261"remove all the contacts which make up this linked contact."
2262msgstr ""
2263"Наистина ли искате да изтриете събирателния контакт „%s“? Всички контакти, "
2264"които имат връзка с него, ще бъдат също изтрити."
2265
2266#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-view.c:2497
2267msgid "Removing contact"
2268msgstr "Изтриване на контакт"
2269
2270#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.c:1641
2271#, c-format
2272msgid "Linked contact containing %u contact"
2273msgid_plural "Linked contacts containing %u contacts"
2274msgstr[0] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакт"
2275msgstr[1] "Събирателен контакт, съдържащ %u контакта"
2276
2277#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:1
2278msgid "<b>Location</b> at (date)"
2279msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)"
2280
2281#: ../libempathy-gtk/empathy-individual-widget.ui.h:2
2282msgid "Online from a phone or mobile device"
2283msgstr "В мрежата през телефон или мобилно устройство"
2284
2285#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:335
2286msgid "New Network"
2287msgstr "Нова мрежа"
2288
2289#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:530
2290msgid "Choose an IRC network"
2291msgstr "Избор на мрежа за IRC"
2292
2293#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:587
2294msgid "Reset _Networks List"
2295msgstr "Изчистване на _списъка с мрежи"
2296
2297#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-chooser-dialog.c:591
2298msgctxt "verb displayed on a button to select an IRC network"
2299msgid "Select"
2300msgstr "Избор"
2301
2302#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
2303msgid "new server"
2304msgstr "нов сървър"
2305
2306#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
2307msgid "SSL"
2308msgstr "SSL"
2309
2310#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:620
2311msgid "History"
2312msgstr "История"
2313
2314#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:675
2315msgid "Show"
2316msgstr "Показване"
2317
2318#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:697
2319msgid "Search"
2320msgstr "Търсене"
2321
2322#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1148
2323#, c-format
2324msgid "Chat in %s"
2325msgstr "Разговор в %s"
2326
2327#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1150
2328#, c-format
2329msgid "Chat with %s"
2330msgstr "Разговор с %s"
2331
2332#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1200
2333#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1347
2334msgctxt "A date with the time"
2335msgid "%A, %e %B %Y %X"
2336msgstr "%e %B %Y, %A, %X"
2337
2338#. Translators: this is an emote: '* Danielle waves'
2339#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1289
2340#, c-format
2341msgid "<i>* %s %s</i>"
2342msgstr "<i>* %s %s</i>"
2343
2344#. Translators: this is a message: 'Danielle: hello'
2345#. * The string in bold is the sender's name
2346#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1295
2347#, c-format
2348msgid "<b>%s:</b> %s"
2349msgstr "<b>%s:</b> %s"
2350
2351#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1371
2352#, c-format
2353msgid "%s second"
2354msgid_plural "%s seconds"
2355msgstr[0] "%s секунда"
2356msgstr[1] "%s секунди"
2357
2358#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1378
2359#, c-format
2360msgid "%s minute"
2361msgid_plural "%s minutes"
2362msgstr[0] "%s минута"
2363msgstr[1] "%s минути"
2364
2365#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1386
2366#, c-format
2367msgid "Call took %s, ended at %s"
2368msgstr "Разговорът продължи %s, приключи в %s"
2369
2370#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1720
2371msgid "Today"
2372msgstr "Днес"
2373
2374#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1724
2375msgid "Yesterday"
2376msgstr "Вчера"
2377
2378#. Translators: A date such as '23 May 2010' (strftime format)
2379#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1739
2380msgid "%e %B %Y"
2381msgstr "%e %B %Y"
2382
2383#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1827
2384#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3487
2385msgid "Anytime"
2386msgstr "По всяко време"
2387
2388#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:1916
2389#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2400
2390msgid "Anyone"
2391msgstr "Всеки"
2392
2393#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2713
2394msgid "Who"
2395msgstr "Кой"
2396
2397#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:2922
2398msgid "When"
2399msgstr "Кога"
2400
2401#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3038
2402msgid "Anything"
2403msgstr "Всичко"
2404
2405#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3040
2406msgid "Text chats"
2407msgstr "Текстови разговори"
2408
2409#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3042
2410#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
2411msgid "Calls"
2412msgstr "Разговори"
2413
2414#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3047
2415msgid "Incoming calls"
2416msgstr "Входящи повиквания"
2417
2418#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3048
2419msgid "Outgoing calls"
2420msgstr "Изходящи повиквания"
2421
2422#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3049
2423msgid "Missed calls"
2424msgstr "Пропуснати повиквания"
2425
2426#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3071
2427msgid "What"
2428msgstr "Какво"
2429
2430#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3780
2431msgid "Are you sure you want to delete all logs of previous conversations?"
2432msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете хронологията?"
2433
2434#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3784
2435msgid "Clear All"
2436msgstr "Изчистване"
2437
2438#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:3791
2439msgid "Delete from:"
2440msgstr "Изтриване от:"
2441
2442#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
2443msgid "_File"
2444msgstr "_Файл"
2445
2446#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
2447#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2 ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2448#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:12
2449msgid "_Edit"
2450msgstr "Р_едактиране"
2451
2452#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
2453msgid "Delete All History..."
2454msgstr "Изтриване на историята…"
2455
2456#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
2457msgid "Profile"
2458msgstr "Профил"
2459
2460#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:5
2461#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:19
2462msgid "Chat"
2463msgstr "Разговор"
2464
2465#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:7
2466#: ../src/empathy-call-window.ui.h:26
2467msgid "Video"
2468msgstr "Видео"
2469
2470#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:8
2471msgid "page 2"
2472msgstr "стр. 2"
2473
2474#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:9
2475msgid "<span size=\"x-large\">Loading...</span>"
2476msgstr "<span size=\"x-large\">Зареждане…</span>"
2477
2478#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:83
2479msgid "The contact is offline"
2480msgstr "Контактът е извън линия"
2481
2482#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:85
2483msgid "The specified contact is either invalid or unknown"
2484msgstr "Избраният контакт е неправилен или непознат"
2485
2486#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:87
2487msgid "The contact does not support this kind of conversation"
2488msgstr "Контактът не поддържа този тип разговор"
2489
2490#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:89
2491msgid "The requested functionality is not implemented for this protocol"
2492msgstr "Тази функционалност не се поддържа от реализацията на протокола"
2493
2494#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:95
2495msgid "Could not start a conversation with the given contact"
2496msgstr "Не може да се започне разговор с този контакт"
2497
2498#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:97
2499msgid "You are banned from this channel"
2500msgstr "Забранено ви е да влизате в този контакт"
2501
2502#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:99
2503msgid "This channel is full"
2504msgstr "Каналът е пълен"
2505
2506#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:101
2507msgid "You must be invited to join this channel"
2508msgstr "За да влезете в този канал, трябва да бъдете поканени"
2509
2510#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:103
2511msgid "Can't proceed while disconnected"
2512msgstr "Командата не може да се изпълни, когато не сте свързани"
2513
2514#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:105
2515msgid "Permission denied"
2516msgstr "Достъпът е отказан"
2517
2518#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:111
2519msgid "There was an error starting the conversation"
2520msgstr "Възникна грешка при започването на разговор"
2521
2522#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:290
2523#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:200
2524msgid "Enter a contact identifier or phone number:"
2525msgstr "Въведете идентификатор на контакт или телефонен номер:"
2526
2527#. Tweak the dialog
2528#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:333
2529msgid "New Conversation"
2530msgstr "Нов разговор"
2531
2532#. add video button
2533#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:223
2534msgid "_Video Call"
2535msgstr "_Видео разговор"
2536
2537#. add audio button
2538#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:233
2539msgid "_Audio Call"
2540msgstr "_Аудио разговор"
2541
2542#. Tweak the dialog
2543#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:243
2544msgid "New Call"
2545msgstr "Нов разговор"
2546
2547#: ../libempathy-gtk/empathy-bad-password-dialog.c:130
2548#, c-format
2549msgid "Authentification failed for account <b>%s</b>"
2550msgstr "Неуспешно идентифициране за регистрацията <b>%s</b>"
2551
2552#: ../libempathy-gtk/empathy-base-password-dialog.c:224
2553#: ../libempathy-gtk/empathy-password-dialog.c:134
2554#, c-format
2555msgid ""
2556"Enter your password for account\n"
2557"<b>%s</b>"
2558msgstr ""
2559"Паролата за регистрацията\n"
2560"<b>%s</b>"
2561
2562#. COL_STATUS_TEXT
2563#. COL_STATE_ICON_NAME
2564#. COL_STATE
2565#. COL_DISPLAY_MARKUP
2566#. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
2567#. COL_TYPE
2568#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
2569#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
2570msgid "Custom Message…"
2571msgstr "Друго съобщение…"
2572
2573#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
2574#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
2575msgid "Edit Custom Messages…"
2576msgstr "Редактиране на другите съобщения…"
2577
2578#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:345
2579msgid "Click to remove this status as a favorite"
2580msgstr "Натиснете, за да премахнете това състояние като любимо"
2581
2582#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:354
2583msgid "Click to make this status a favorite"
2584msgstr "Натиснете, за да направите това състояние любимо"
2585
2586#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:388
2587msgid "Set status"
2588msgstr "Задаване на състояние"
2589
2590#. Custom messages
2591#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1135
2592msgid "Custom messages…"
2593msgstr "Други съобщения…"
2594
2595#. Create account
2596#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2597#. * "Yahoo!"
2598#.
2599#: ../libempathy-gtk/empathy-protocol-chooser.c:588
2600#, c-format
2601msgid "New %s account"
2602msgstr "Нова регистрация в %s"
2603
2604#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
2605msgid "Find:"
2606msgstr "Търсене:"
2607
2608#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
2609msgid "_Previous"
2610msgstr "_Предишен"
2611
2612#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
2613msgid "_Next"
2614msgstr "_Следващ"
2615
2616#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:4
2617msgid "Mat_ch case"
2618msgstr "Зачита_не на главни/малки"
2619
2620#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:5
2621msgid "Phrase not found"
2622msgstr "Фразата не е открита"
2623
2624#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:51
2625msgid "Received an instant message"
2626msgstr "Получено е бързо съобщение"
2627
2628#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:53
2629msgid "Sent an instant message"
2630msgstr "Изпратено е бързо съобщение"
2631
2632#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:55
2633msgid "Incoming chat request"
2634msgstr "Входяща заявка за разговор"
2635
2636#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:57
2637msgid "Contact connected"
2638msgstr "Контактът е в мрежата"
2639
2640#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:59
2641msgid "Contact disconnected"
2642msgstr "Контактът не е в мрежата"
2643
2644#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:61
2645msgid "Connected to server"
2646msgstr "Има връзка със сървър"
2647
2648#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:63
2649msgid "Disconnected from server"
2650msgstr "Няма връзка със сървър"
2651
2652#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:65
2653msgid "Incoming voice call"
2654msgstr "Входящ аудио разговор"
2655
2656#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:67
2657msgid "Outgoing voice call"
2658msgstr "Изходящ аудио разговор"
2659
2660#: ../libempathy-gtk/empathy-sound-manager.c:69
2661msgid "Voice call ended"
2662msgstr "Аудио разговорът завърши"
2663
2664#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:296
2665msgid "Edit Custom Messages"
2666msgstr "Редактиране на други съобщения"
2667
2668#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1051
2669#, c-format
2670msgid "Message edited at %s"
2671msgstr "Редактирано в %s"
2672
2673#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:1757
2674msgid "Normal"
2675msgstr "Нормално"
2676
2677#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
2678msgid "Classic"
2679msgstr "Класическа"
2680
2681#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:71
2682msgid "Simple"
2683msgstr "Опростена"
2684
2685#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:72
2686msgid "Clean"
2687msgstr "Изчистена"
2688
2689#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:73
2690msgid "Blue"
2691msgstr "Синя"
2692
2693#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:150
2694msgid "The identity provided by the chat server cannot be verified."
2695msgstr ""
2696"Идентичността предоставено от сървъра за разговори не може да бъде проверена."
2697
2698#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:157
2699msgid "The certificate is not signed by a Certification Authority."
2700msgstr "Сертификатът не е подписан от упълномощен удостоверител."
2701
2702#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:161
2703msgid "The certificate has expired."
2704msgstr "Сертификатът е изтекъл."
2705
2706#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:164
2707msgid "The certificate hasn't yet been activated."
2708msgstr "Сертификатът още не е в сила."
2709
2710#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:167
2711msgid "The certificate does not have the expected fingerprint."
2712msgstr "Отпечатъкът на сертификата не съвпада."
2713
2714#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:170
2715msgid "The hostname verified by the certificate doesn't match the server name."
2716msgstr "Името на хоста в сертификата не съвпада с името на сървъра."
2717
2718#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:174
2719msgid "The certificate is self-signed."
2720msgstr "Сертификатът е самоподписан."
2721
2722#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:177
2723msgid ""
2724"The certificate has been revoked by the issuing Certification Authority."
2725msgstr "Сертификатът е отменен от издалия го упълномощен удостоверител."
2726
2727#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:181
2728msgid "The certificate is cryptographically weak."
2729msgstr "Сертификатът използва слаба криптография."
2730
2731#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:184
2732msgid "The certificate length exceeds verifiable limits."
2733msgstr "Дължината на сертификата надхвърля ограниченията."
2734
2735#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:188
2736msgid "The certificate is malformed."
2737msgstr "Сертификатът е повреден."
2738
2739#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:206
2740#, c-format
2741msgid "Expected hostname: %s"
2742msgstr "Очаквано име на хост: %s"
2743
2744#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:209
2745#, c-format
2746msgid "Certificate hostname: %s"
2747msgstr "Име на хост в сертификата: %s"
2748
2749#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:281
2750msgid "C_ontinue"
2751msgstr "_Продължаване"
2752
2753#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:287
2754msgid "Untrusted connection"
2755msgstr "Недоверена връзка"
2756
2757#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:288
2758msgid "This connection is untrusted. Would you like to continue anyway?"
2759msgstr "Връзката не е надеждна. Желаете ли да продължите въпреки това?"
2760
2761#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:298
2762msgid "Remember this choice for future connections"
2763msgstr "Запомняне на избора за бъдещи връзки"
2764
2765#: ../libempathy-gtk/empathy-tls-dialog.c:304
2766msgid "Certificate Details"
2767msgstr "Информация за сертификата"
2768
2769#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1741
2770msgid "Unable to open URI"
2771msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
2772
2773#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1859
2774msgid "Select a file"
2775msgstr "Избор на файл"
2776
2777#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1934
2778msgid "Insufficient free space to save file"
2779msgstr "Недостатъчно свободно място за запазване на файла"
2780
2781#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1942
2782#, c-format
2783msgid ""
2784"%s of free space are required to save this file, but only %s is available. "
2785"Please choose another location."
2786msgstr ""
2787"За запазването на файла са необходими %s, но свободни са едва %s. Изберете "
2788"друго местоположение."
2789
2790#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1986
2791#, c-format
2792msgid "Incoming file from %s"
2793msgstr "Входящ файл от %s"
2794
2795#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
2796msgid "Current Locale"
2797msgstr "текущ локал"
2798
2799#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
2800#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
2801#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
2802#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
2803msgid "Arabic"
2804msgstr "арабски"
2805
2806#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
2807msgid "Armenian"
2808msgstr "арменски"
2809
2810#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
2811#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
2812#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
2813msgid "Baltic"
2814msgstr "балтийски"
2815
2816#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
2817msgid "Celtic"
2818msgstr "келтски"
2819
2820#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
2821#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
2822#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
2823#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
2824msgid "Central European"
2825msgstr "централноевропейски"
2826
2827#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
2828#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
2829#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
2830#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
2831msgid "Chinese Simplified"
2832msgstr "китайски, опростен"
2833
2834#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
2835#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
2836#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
2837msgid "Chinese Traditional"
2838msgstr "китайски, традиционен"
2839
2840#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
2841msgid "Croatian"
2842msgstr "хърватски"
2843
2844#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
2845#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
2846#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
2847#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
2848#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
2849#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
2850msgid "Cyrillic"
2851msgstr "кирилица"
2852
2853#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
2854msgid "Cyrillic/Russian"
2855msgstr "кирилица, руска"
2856
2857#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
2858#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
2859msgid "Cyrillic/Ukrainian"
2860msgstr "кирилица, украинска"
2861
2862#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
2863msgid "Georgian"
2864msgstr "грузински"
2865
2866#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
2867#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
2868#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
2869msgid "Greek"
2870msgstr "гръцки"
2871
2872#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
2873msgid "Gujarati"
2874msgstr "гуджарати"
2875
2876#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
2877msgid "Gurmukhi"
2878msgstr "гурмуки"
2879
2880#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
2881#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
2882#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
2883#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
2884msgid "Hebrew"
2885msgstr "иврит"
2886
2887#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
2888msgid "Hebrew Visual"
2889msgstr "иврит, визуален"
2890
2891#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
2892msgid "Hindi"
2893msgstr "хинди"
2894
2895#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
2896msgid "Icelandic"
2897msgstr "исландски"
2898
2899#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
2900#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
2901#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
2902msgid "Japanese"
2903msgstr "японски"
2904
2905#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
2906#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
2907#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
2908#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
2909msgid "Korean"
2910msgstr "корейски"
2911
2912#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
2913msgid "Nordic"
2914msgstr "скандинавски"
2915
2916#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
2917msgid "Persian"
2918msgstr "персийски"
2919
2920#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
2921#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2922msgid "Romanian"
2923msgstr "румънски"
2924
2925#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2926msgid "South European"
2927msgstr "южноевропейски"
2928
2929#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2930msgid "Thai"
2931msgstr "тайски"
2932
2933#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2934#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2935#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2936#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2937msgid "Turkish"
2938msgstr "турски"
2939
2940#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2941#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2942#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2943#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2944#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2945msgid "Unicode"
2946msgstr "Уникод"
2947
2948#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2949#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2950#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2951#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2952#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2953msgid "Western"
2954msgstr "западен"
2955
2956#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2957#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2958#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2959msgid "Vietnamese"
2960msgstr "виетнамски"
2961
2962#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:202
2963msgid "No error message"
2964msgstr "Липсва съобщение за грешка"
2965
2966#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:275
2967msgid "Instant Message (Empathy)"
2968msgstr "Бързо съобщение (Empathy)"
2969
2970#: ../src/empathy.c:435
2971msgid "Don't connect on startup"
2972msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
2973
2974#: ../src/empathy.c:439
2975msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2976msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
2977
2978#: ../src/empathy.c:454
2979msgid "- Empathy IM Client"
2980msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
2981
2982#: ../src/empathy.c:641
2983msgid "Error contacting the Account Manager"
2984msgstr "Грешка при свързване с управлението на регистрации"
2985
2986#: ../src/empathy.c:643
2987#, c-format
2988msgid ""
2989"There was an error while trying to connect to the Telepathy Account Manager. "
2990"The error was:\n"
2991"\n"
2992"%s"
2993msgstr ""
2994"Възникна грешка при свързване с управлението на регистрации.\n"
2995"Грешката е:\n"
2996"\n"
2997"%s"
2998
2999#: ../src/empathy-about-dialog.c:81
3000msgid ""
3001"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
3002"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
3003"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
3004"version."
3005msgstr ""
3006"Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
3007"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
3008"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
3009"ваше решение) по-късна версия."
3010
3011#: ../src/empathy-about-dialog.c:85
3012msgid ""
3013"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
3014"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
3015"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
3016"details."
3017msgstr ""
3018"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
3019"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
3020"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
3021
3022#: ../src/empathy-about-dialog.c:89
3023msgid ""
3024"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
3025"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
3026"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
3027msgstr ""
3028"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
3029"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
3030"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
3031
3032#: ../src/empathy-about-dialog.c:109
3033msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
3034msgstr "Програма за моментни съобщения за GNOME"
3035
3036#: ../src/empathy-about-dialog.c:115
3037msgid "translator-credits"
3038msgstr ""
3039"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
3040"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
3041"Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
3042"Дамян Иванов <dam+gnome@ktnx.net>\n"
3043"Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
3044"\n"
3045"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
3046"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
3047"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
3048
3049#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3050#. * unsaved changes
3051#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:72
3052#, c-format
3053msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
3054msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %s."
3055
3056#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
3057#. * an unsaved new account
3058#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:76
3059msgid "Your new account has not been saved yet."
3060msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
3061
3062#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:370 ../src/empathy-call-window.c:1289
3063msgid "Connecting…"
3064msgstr "Свързване…"
3065
3066#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:411
3067#, c-format
3068msgid "Offline — %s"
3069msgstr "Извън мрежата — %s"
3070
3071#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:423
3072#, c-format
3073msgid "Disconnected — %s"
3074msgstr "Изключен — %s"
3075
3076#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:434
3077msgid "Offline — No Network Connection"
3078msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
3079
3080# FIXME: термини за offine и disconnected
3081#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:441
3082msgid "Unknown Status"
3083msgstr "Неизвестно състояние"
3084
3085#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:458
3086msgid ""
3087"This account has been disabled because it relies on an old, unsupported "
3088"backend. Please install telepathy-haze and restart your session to migrate "
3089"the account."
3090msgstr ""
3091"Тази регистрация използва старо и неподдържано ядро, затова е изключена. "
3092"Инсталирайте пакета „telepathy-haze“ и рестартирайте програмата, за да "
3093"мигрирате рeгистрацията."
3094
3095#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:468
3096msgid "Offline — Account Disabled"
3097msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
3098
3099#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:572
3100msgid "Edit Connection Parameters"
3101msgstr "Редактиране на настройките на връзката"
3102
3103#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:735
3104msgid "Failed to retrieve your personal information from the server."
3105msgstr "Личните ви данни не могат да бъдат изтеглени от сървъра."
3106
3107#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:741
3108msgid "Go online to edit your personal information."
3109msgstr "Влезте в мрежата, за да редактирате личните си данни."
3110
3111#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:826
3112msgid "_Edit Connection Parameters..."
3113msgstr "_Редактиране на настройките на връзката…"
3114
3115#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1322
3116#, c-format
3117msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
3118msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
3119
3120#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1326
3121msgid "This will not remove your account on the server."
3122msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
3123
3124#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1562
3125msgid ""
3126"You are about to select another account, which will discard\n"
3127"your changes. Are you sure you want to proceed?"
3128msgstr ""
3129"На път сте да изберете друга регистрация, което ще анулира\n"
3130"промените ви. Искате ли да продължите?"
3131
3132#. Menu items: to enabled/disable the account
3133#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1738
3134msgid "_Enable"
3135msgstr "_Включване"
3136
3137#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1739
3138msgid "_Disable"
3139msgstr "_Изключване"
3140
3141#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2122
3142msgid "_Skip"
3143msgstr "_Прескачане"
3144
3145#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2126
3146msgid "_Connect"
3147msgstr "_Свързване"
3148
3149#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:2303
3150msgid ""
3151"You are about to close the window, which will discard\n"
3152"your changes. Are you sure you want to proceed?"
3153msgstr ""
3154"На път сте да затворите прозореца, което ще анулира\n"
3155"промените ви. Искате ли да продължите?"
3156
3157#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
3158msgid "Add…"
3159msgstr "Добавяне…"
3160
3161#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
3162msgid "_Import…"
3163msgstr "_Внасяне…"
3164
3165#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
3166msgid "Loading account information"
3167msgstr "Зареждане на данните за контакта"
3168
3169#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
3170msgid ""
3171"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
3172"you want to use."
3173msgstr ""
3174"За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа "
3175"нейния протокол."
3176
3177#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
3178msgid "No protocol backends installed"
3179msgstr "Не са инсталирани модулите за поддръжка на този протокол"
3180
3181#: ../src/empathy-auth-client.c:286
3182msgid " - Empathy authentication client"
3183msgstr " — идентифициране с Empathy"
3184
3185#: ../src/empathy-auth-client.c:302
3186msgid "Empathy authentication client"
3187msgstr "Идентифициране с Empathy"
3188
3189#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
3190msgid "_Call"
3191msgstr "_Разговор"
3192
3193#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
3194msgid "_Microphone"
3195msgstr "_Микрофон"
3196
3197#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
3198msgid "_Camera"
3199msgstr "_Камера"
3200
3201#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
3202msgid "_Settings"
3203msgstr "_Настройки"
3204
3205#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
3206#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:17
3207msgid "_View"
3208msgstr "_Преглед"
3209
3210#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7 ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
3211#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:27
3212msgid "_Help"
3213msgstr "Помо_щ"
3214
3215#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8 ../src/empathy-chat-window.ui.h:18
3216#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:28
3217msgid "_Contents"
3218msgstr "_Ръководство"
3219
3220#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
3221#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:29
3222msgid "_Debug"
3223msgstr "_Изчистване на грешки"
3224
3225#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
3226msgid "Swap camera"
3227msgstr "Размяна на камерата"
3228
3229#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
3230msgid "Minimise me"
3231msgstr "Смаляване"
3232
3233#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
3234msgid "Maximise me"
3235msgstr "Уголемяване"
3236
3237#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
3238msgid "Disable camera"
3239msgstr "Спиране на камерата"
3240
3241#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
3242msgid "Hang up"
3243msgstr "Затваряне"
3244
3245#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
3246msgid "Hang up current call"
3247msgstr "Затваряне на текущия разговор"
3248
3249#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
3250msgid "Video call"
3251msgstr "Видео разговор"
3252
3253#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
3254msgid "Start a video call"
3255msgstr "Провеждане на видео разговор"
3256
3257#: ../src/empathy-call-window.ui.h:19
3258msgid "Start an audio call"
3259msgstr "Провеждане на аудио разговор"
3260
3261#: ../src/empathy-call-window.ui.h:20
3262msgid "Show dialpad"
3263msgstr "Циферблат"
3264
3265#: ../src/empathy-call-window.ui.h:21
3266msgid "Display the dialpad"
3267msgstr "Циферблат"
3268
3269#: ../src/empathy-call-window.ui.h:22
3270msgid "Send Video"
3271msgstr "Изпращане на видео"
3272
3273#: ../src/empathy-call-window.ui.h:23
3274msgid "Toggle video transmission"
3275msgstr "Превключване на пращането на видео"
3276
3277#: ../src/empathy-call-window.ui.h:24
3278msgid "Send Audio"
3279msgstr "Изпращане на аудио"
3280
3281#: ../src/empathy-call-window.ui.h:25
3282msgid "Toggle audio transmission"
3283msgstr "Превключване на пращането на аудио"
3284
3285#: ../src/empathy-call-window.ui.h:27
3286msgid "Encoding Codec:"
3287msgstr "Кодиращ модул:"
3288
3289#: ../src/empathy-call-window.ui.h:28 ../src/empathy-call-window.c:2540
3290#: ../src/empathy-call-window.c:2541 ../src/empathy-call-window.c:2542
3291#: ../src/empathy-call-window.c:2543
3292msgid "Unknown"
3293msgstr "Неизвестно"
3294
3295#: ../src/empathy-call-window.ui.h:29
3296msgid "Decoding Codec:"
3297msgstr "Декодиращ модул:"
3298
3299#: ../src/empathy-call-window.ui.h:30
3300msgid "Remote Candidate:"
3301msgstr "Отдалечен кандидат:"
3302
3303#: ../src/empathy-call-window.ui.h:31
3304msgid "Local Candidate:"
3305msgstr "Местен кандидат:"
3306
3307#: ../src/empathy-call-window.ui.h:32 ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3308msgid "Audio"
3309msgstr "Звук"
3310
3311#: ../src/empathy-chat-window.c:289
3312msgid "Close this window?"
3313msgstr "Да се затвори ли този прозорец?"
3314
3315#: ../src/empathy-chat-window.c:294
3316#, c-format
3317msgid ""
3318"Closing this window will leave %s. You will not receive any further messages "
3319"until you rejoin it."
3320msgstr ""
3321"Ако затворите този прозорец, ще напуснете %s. Няма да получавате други "
3322"съобщения докато не влезете отново."
3323
3324#: ../src/empathy-chat-window.c:305
3325#, c-format
3326msgid ""
3327"Closing this window will leave a chat room. You will not receive any further "
3328"messages until you rejoin it."
3329msgid_plural ""
3330"Closing this window will leave %u chat rooms. You will not receive any "
3331"further messages until you rejoin them."
3332msgstr[0] ""
3333"Ако затворите този прозорец, ще напуснете стаята. Няма да получавате други "
3334"съобщения докато не влезете отново в нея."
3335msgstr[1] ""
3336"Ако затворите този прозорец, ще напуснете %u стаи. Няма да получавате други "
3337"съобщения докато не влезете отново в тях."
3338
3339#: ../src/empathy-chat-window.c:314
3340#, c-format
3341msgid "Leave %s?"
3342msgstr "Излизане от %s?"
3343
3344#: ../src/empathy-chat-window.c:315
3345msgid ""
3346"You will not receive any further messages from this chat room until you "
3347"rejoin it."
3348msgstr ""
3349"Няма да получавате други съобщения от тази стая, докато не влезете отново в "
3350"нея."
3351
3352#: ../src/empathy-chat-window.c:334
3353msgid "Close window"
3354msgstr "Затваряне на прозореца"
3355
3356#: ../src/empathy-chat-window.c:334
3357msgid "Leave room"
3358msgstr "Излизане от стаята"
3359
3360#: ../src/empathy-chat-window.c:640 ../src/empathy-chat-window.c:660
3361#, c-format
3362msgid "%s (%d unread)"
3363msgid_plural "%s (%d unread)"
3364msgstr[0] "%s (%d непрочетено)"
3365msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
3366
3367#: ../src/empathy-chat-window.c:652
3368#, c-format
3369msgid "%s (and %u other)"
3370msgid_plural "%s (and %u others)"
3371msgstr[0] "%s (и %u друго)"
3372msgstr[1] "%s (и %u други)"
3373
3374#: ../src/empathy-chat-window.c:668
3375#, c-format
3376msgid "%s (%d unread from others)"
3377msgid_plural "%s (%d unread from others)"
3378msgstr[0] "%s (%d непрочетено от други)"
3379msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
3380
3381#: ../src/empathy-chat-window.c:677
3382#, c-format
3383msgid "%s (%d unread from all)"
3384msgid_plural "%s (%d unread from all)"
3385msgstr[0] "%s (%d непрочетено от всички)"
3386msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
3387
3388#: ../src/empathy-chat-window.c:892
3389msgid "SMS:"
3390msgstr "SMS:"
3391
3392#: ../src/empathy-chat-window.c:902
3393#, c-format
3394msgid "Sending %d message"
3395msgid_plural "Sending %d messages"
3396msgstr[0] "Изпращане на %d съобщение"
3397msgstr[1] "Изпращане на %d съобщения"
3398
3399#: ../src/empathy-chat-window.c:924
3400msgid "Typing a message."
3401msgstr "Пише съобщение."
3402
3403#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
3404msgid "_Conversation"
3405msgstr "_Разговор"
3406
3407#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
3408msgid "C_lear"
3409msgstr "_Изчистване на прозореца"
3410
3411#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
3412msgid "Insert _Smiley"
3413msgstr "_Вмъкване на емотикон"
3414
3415#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
3416msgid "_Favorite Chat Room"
3417msgstr "_Любима стая за разговор"
3418
3419#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
3420msgid "Notify for All Messages"
3421msgstr "Известяване за всички съобщения"
3422
3423#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
3424msgid "_Show Contact List"
3425msgstr "_Показване на списъка с контакти"
3426
3427#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
3428msgid "Invite _Participant…"
3429msgstr "Поканване на _участник…"
3430
3431#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8
3432msgid "C_ontact"
3433msgstr "_Контакт"
3434
3435#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
3436msgid "_Tabs"
3437msgstr "_Подпрозорци"
3438
3439#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11
3440msgid "_Previous Tab"
3441msgstr "_Предишен подпрозорец"
3442
3443#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
3444msgid "_Next Tab"
3445msgstr "_Следващ подпрозорец"
3446
3447#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13
3448msgid "_Undo Close Tab"
3449msgstr "_Отмяна на затварянето на подпрозорец"
3450
3451#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
3452msgid "Move Tab _Left"
3453msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
3454
3455#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
3456msgid "Move Tab _Right"
3457msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
3458
3459#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16
3460msgid "_Detach Tab"
3461msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
3462
3463#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:251
3464msgid "Name"
3465msgstr "Име"
3466
3467#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:269
3468msgid "Room"
3469msgstr "Стая"
3470
3471#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:277
3472msgid "Auto-Connect"
3473msgstr "Автоматично свързване"
3474
3475#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
3476msgid "Manage Favorite Rooms"
3477msgstr "Управление на стаите в отметките"
3478
3479#: ../src/empathy-event-manager.c:511
3480msgid "Incoming video call"
3481msgstr "Входящ видео разговор"
3482
3483#: ../src/empathy-event-manager.c:511 ../src/empathy-call-window.c:1519
3484msgid "Incoming call"
3485msgstr "Входящ разговор"
3486
3487#: ../src/empathy-event-manager.c:515
3488#, c-format
3489msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
3490msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
3491
3492#: ../src/empathy-event-manager.c:516
3493#, c-format
3494msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
3495msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
3496
3497#: ../src/empathy-event-manager.c:519 ../src/empathy-event-manager.c:720
3498#: ../src/empathy-call-window.c:1525
3499#, c-format
3500msgid "Incoming call from %s"
3501msgstr "Входящ разговор от %s"
3502
3503#: ../src/empathy-event-manager.c:544
3504msgid "_Reject"
3505msgstr "От_казване"
3506
3507#: ../src/empathy-event-manager.c:552 ../src/empathy-event-manager.c:560
3508msgid "_Answer"
3509msgstr "_Отговаряне"
3510
3511#: ../src/empathy-event-manager.c:560
3512msgid "_Answer with video"
3513msgstr "_Отговор с видео"
3514
3515#: ../src/empathy-event-manager.c:720 ../src/empathy-call-window.c:1525
3516#, c-format
3517msgid "Incoming video call from %s"
3518msgstr "Входящ видео разговор от %s"
3519
3520#: ../src/empathy-event-manager.c:778
3521msgid "Room invitation"
3522msgstr "Покана за стая"
3523
3524#: ../src/empathy-event-manager.c:780
3525#, c-format
3526msgid "Invitation to join %s"
3527msgstr "Покана за влизане в %s"
3528
3529#: ../src/empathy-event-manager.c:787
3530#, c-format
3531msgid "%s is inviting you to join %s"
3532msgstr "%s ви кани да влезете в %s"
3533
3534#: ../src/empathy-event-manager.c:795
3535msgid "_Decline"
3536msgstr "_Отказване"
3537
3538#: ../src/empathy-event-manager.c:800
3539#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3540msgid "_Join"
3541msgstr "_Влизане"
3542
3543#: ../src/empathy-event-manager.c:827
3544#, c-format
3545msgid "%s invited you to join %s"
3546msgstr "%s ви кани да се влезете в %s"
3547
3548#: ../src/empathy-event-manager.c:833
3549#, c-format
3550msgid "You have been invited to join %s"
3551msgstr "Канят ви да влезете в %s"
3552
3553#: ../src/empathy-event-manager.c:884
3554#, c-format
3555msgid "Incoming file transfer from %s"
3556msgstr "Входящ файл от %s"
3557
3558#: ../src/empathy-event-manager.c:1064 ../src/empathy-roster-window.c:374
3559msgid "Password required"
3560msgstr "Парола"
3561
3562#: ../src/empathy-event-manager.c:1134
3563#, c-format
3564msgid "%s would like permission to see when you are online"
3565msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
3566
3567#: ../src/empathy-event-manager.c:1140
3568#, c-format
3569msgid ""
3570"\n"
3571"Message: %s"
3572msgstr ""
3573"\n"
3574"Съобщение: %s"
3575
3576#. Translators: time left, when it is more than one hour
3577#: ../src/empathy-ft-manager.c:99
3578#, c-format
3579msgid "%u:%02u.%02u"
3580msgstr "%u ч., %02u м. и %02u сек."
3581
3582#. Translators: time left, when is is less than one hour
3583#: ../src/empathy-ft-manager.c:102
3584#, c-format
3585msgid "%02u.%02u"
3586msgstr "%02u м. и %02u сек."
3587
3588#: ../src/empathy-ft-manager.c:178
3589msgctxt "file transfer percent"
3590msgid "Unknown"
3591msgstr "Неизвестно"
3592
3593#: ../src/empathy-ft-manager.c:273
3594#, c-format
3595msgid "%s of %s at %s/s"
3596msgstr "%s от общо %s, с %s/сек."
3597
3598#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
3599#, c-format
3600msgid "%s of %s"
3601msgstr "%s от общо %s"
3602
3603#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3604#: ../src/empathy-ft-manager.c:305
3605#, c-format
3606msgid "Receiving \"%s\" from %s"
3607msgstr "Получаване на файла „%s“ от %s"
3608
3609#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
3610#: ../src/empathy-ft-manager.c:308
3611#, c-format
3612msgid "Sending \"%s\" to %s"
3613msgstr "Изпращане на файла „%s“ до %s"
3614
3615#. translators: first %s is filename, second %s
3616#. * is the contact name
3617#: ../src/empathy-ft-manager.c:338
3618#, c-format
3619msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
3620msgstr "Грешка при получаване на „%s“ от %s"
3621
3622#: ../src/empathy-ft-manager.c:341
3623msgid "Error receiving a file"
3624msgstr "Грешка при получаване на файл"
3625
3626#: ../src/empathy-ft-manager.c:346
3627#, c-format
3628msgid "Error sending \"%s\" to %s"
3629msgstr "Грешка при изпращане на „%s“ до %s"
3630
3631#: ../src/empathy-ft-manager.c:349
3632msgid "Error sending a file"
3633msgstr "Грешка при изпращане на файл"
3634
3635#. translators: first %s is filename, second %s
3636#. * is the contact name
3637#: ../src/empathy-ft-manager.c:488
3638#, c-format
3639msgid "\"%s\" received from %s"
3640msgstr "„%s“ получен от %s"
3641
3642#. translators: first %s is filename, second %s
3643#. * is the contact name
3644#: ../src/empathy-ft-manager.c:493
3645#, c-format
3646msgid "\"%s\" sent to %s"
3647msgstr "„%s“ изпратен до %s"
3648
3649#: ../src/empathy-ft-manager.c:496
3650msgid "File transfer completed"
3651msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
3652
3653#: ../src/empathy-ft-manager.c:615 ../src/empathy-ft-manager.c:779
3654msgid "Waiting for the other participant's response"
3655msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
3656
3657#: ../src/empathy-ft-manager.c:641 ../src/empathy-ft-manager.c:679
3658#, c-format
3659msgid "Checking integrity of \"%s\""
3660msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
3661
3662#: ../src/empathy-ft-manager.c:644 ../src/empathy-ft-manager.c:682
3663#, c-format
3664msgid "Hashing \"%s\""
3665msgstr "Изчисляване на извадката на „%s“"
3666
3667#: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
3668msgid "%"
3669msgstr "%"
3670
3671#: ../src/empathy-ft-manager.c:1037
3672msgid "File"
3673msgstr "Файл"
3674
3675#: ../src/empathy-ft-manager.c:1059
3676msgid "Remaining"
3677msgstr "Остават"
3678
3679#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
3680msgid "File Transfers"
3681msgstr "Прехвърляния на файлове"
3682
3683#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
3684msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
3685msgstr ""
3686"Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове "
3687"от списъка"
3688
3689#: ../src/empathy-import-dialog.c:76
3690msgid "_Import"
3691msgstr "_Внасяне"
3692
3693#: ../src/empathy-import-dialog.c:88
3694msgid ""
3695"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
3696"importing accounts from Pidgin."
3697msgstr ""
3698"Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне "
3699"само от Pidgin."
3700
3701#: ../src/empathy-import-dialog.c:209
3702msgid "Import Accounts"
3703msgstr "Внасяне на регистрации"
3704
3705#. Translators: this is the header of a treeview column
3706#: ../src/empathy-import-widget.c:316
3707msgid "Import"
3708msgstr "Внасяне"
3709
3710#: ../src/empathy-import-widget.c:325
3711msgid "Protocol"
3712msgstr "Протокол"
3713
3714#: ../src/empathy-import-widget.c:349
3715msgid "Source"
3716msgstr "Източник"
3717
3718#: ../src/empathy-roster-window.c:391
3719msgid "Provide Password"
3720msgstr "Паролата ви"
3721
3722#: ../src/empathy-roster-window.c:397
3723msgid "Disconnect"
3724msgstr "Прекъсване"
3725
3726#: ../src/empathy-roster-window.c:657
3727msgid "You need to setup an account to see contacts here."
3728msgstr ""
3729"Трябва да настроите поне една регистрации, за да се появят контакти тук."
3730
3731#: ../src/empathy-roster-window.c:673
3732msgid "No match found"
3733msgstr "Не е намерено съвпадение"
3734
3735#: ../src/empathy-roster-window.c:783
3736#, c-format
3737msgid "Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated."
3738msgstr ""
3739"Регистрациите за %s няма да могат да се ползват, преди да обновите софтуера "
3740"за %s."
3741
3742#: ../src/empathy-roster-window.c:849
3743msgid "Update software..."
3744msgstr "Обновяване на софтуера…"
3745
3746#: ../src/empathy-roster-window.c:855 ../src/empathy-roster-window.c:972
3747msgid "Close"
3748msgstr "Затваряне"
3749
3750#: ../src/empathy-roster-window.c:960
3751msgid "Reconnect"
3752msgstr "Ново свързване"
3753
3754#: ../src/empathy-roster-window.c:966
3755msgid "Edit Account"
3756msgstr "Редактиране на регистрация"
3757
3758#. Translators: this string will be something like:
3759#. * Top up My Account ($1.23)..."
3760#: ../src/empathy-roster-window.c:1110
3761#, c-format
3762msgid "Top up %s (%s)..."
3763msgstr "Захранване на %s (%s)…"
3764
3765#: ../src/empathy-roster-window.c:1156
3766msgid "Top up account credit"
3767msgstr "Захранване на кредита"
3768
3769#. top up button
3770#: ../src/empathy-roster-window.c:1228
3771msgid "Top Up..."
3772msgstr "Захранване…"
3773
3774#: ../src/empathy-roster-window.c:1952
3775msgid "Contact"
3776msgstr "Контакт"
3777
3778#: ../src/empathy-roster-window.c:2150
3779msgid "You need to enable one of your accounts to see contacts here."
3780msgstr ""
3781"Трябва да включите поне една от регистрациите си, за да се появят контакти "
3782"тук."
3783
3784#. translators: argument is an account name
3785#: ../src/empathy-roster-window.c:2158
3786#, c-format
3787msgid "You need to enable %s to see contacts here."
3788msgstr "Трябва да включите %s, за да се появят контакти тук."
3789
3790#: ../src/empathy-roster-window.c:2460
3791msgid "Contact List"
3792msgstr "Списък с контакти"
3793
3794#: ../src/empathy-roster-window.ui.h:1
3795msgid "Account settings"
3796msgstr "Настройки на регистрациите"
3797
3798#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:2
3799#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3800msgid "_New Conversation…"
3801msgstr "_Нов разговор…"
3802
3803#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:3
3804#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3805msgid "New _Call…"
3806msgstr "Нов _разговор…"
3807
3808#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:6
3809msgid "_Search for Contacts…"
3810msgstr "_Търсене на контакти…"
3811
3812#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:7
3813msgid "_File Transfers"
3814msgstr "_Прехвърляния на файлове"
3815
3816#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:8
3817msgid "_Offline Contacts"
3818msgstr "_Изключени контакти"
3819
3820#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:9
3821msgid "Show P_rotocols"
3822msgstr "_Показване на протокола"
3823
3824#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:10
3825msgid "Credit Balance"
3826msgstr "Кредит"
3827
3828#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:11
3829msgid "Contacts on a _Map"
3830msgstr "_Контакти на карта"
3831
3832#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:13
3833msgid "_Accounts"
3834msgstr "_Регистрации"
3835
3836#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:14
3837msgid "_Blocked Contacts"
3838msgstr "_Блокирани контакти"
3839
3840#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:15
3841msgid "P_references"
3842msgstr "_Настройки"
3843
3844#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:16
3845msgid "Find in Contact _List"
3846msgstr "_Търсене в списъка с контакти"
3847
3848#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:18
3849msgid "Sort by _Name"
3850msgstr "Подреждане по _име"
3851
3852#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:19
3853msgid "Sort by _Status"
3854msgstr "Подреждане по _състояние"
3855
3856#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:20
3857msgid "Normal Size With _Avatars"
3858msgstr "Нормален размер с _аватари"
3859
3860#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:21
3861msgid "N_ormal Size"
3862msgstr "_Нормален размер"
3863
3864#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:22
3865msgid "_Compact Size"
3866msgstr "_Стегнат режим"
3867
3868#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:23
3869msgid "_Room"
3870msgstr "_Стая"
3871
3872#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:24
3873msgid "_Join…"
3874msgstr "_Влизане…"
3875
3876#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:25
3877msgid "Join _Favorites"
3878msgstr "_Добавяне към отметките"
3879
3880#: ../src/empathy-roster-window-menubar.ui.h:26
3881msgid "Manage Favorites"
3882msgstr "Редактиране на отметките"
3883
3884#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:369
3885msgid "Chat Room"
3886msgstr "Стая за разговор"
3887
3888#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:385
3889msgid "Members"
3890msgstr "Участници"
3891
3892#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3893#. yes/no, yes/no and a number.
3894#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:637
3895#, c-format
3896msgid ""
3897"%s\n"
3898"Invite required: %s\n"
3899"Password required: %s\n"
3900"Members: %s"
3901msgstr ""
3902"%s\n"
3903"Изисква се покана: %s\n"
3904"Изисква се парола: %s\n"
3905"Брой участници: %s"
3906
3907#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
3908#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
3909msgid "Yes"
3910msgstr "Да"
3911
3912# Налага се с главни букви, защото „да“ се използва в помощника за нови
3913# регистрации, където има и отговори под формата на пълни изречения като
3914# „Не, това е всичко засега“.
3915#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:639
3916#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:640
3917msgid "No"
3918msgstr "Не"
3919
3920#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:668
3921msgid "Could not start room listing"
3922msgstr "Изброяването на стаите не може да започне"
3923
3924#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:678
3925msgid "Could not stop room listing"
3926msgstr "Изброяването на стаите не може да спре"
3927
3928#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
3929msgid "Join Room"
3930msgstr "Влизане в стая"
3931
3932#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3933msgid ""
3934"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3935msgstr ""
3936"Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
3937"стаи от списъка."
3938
3939#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3940msgid "_Room:"
3941msgstr "_Стая:"
3942
3943#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3944msgid ""
3945"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3946"the current account's server"
3947msgstr ""
3948"Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата "
3949"регистрация, оставете полето празно."
3950
3951#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3952msgid "Couldn't load room list"
3953msgstr "Списъкът със стаи не може да бъде зареден"
3954
3955#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
3956msgid "Room List"
3957msgstr "Списък със стаи"
3958
3959#: ../src/empathy-preferences.c:166
3960msgid "Message received"
3961msgstr "Съобщението е получено"
3962
3963#: ../src/empathy-preferences.c:167
3964msgid "Message sent"
3965msgstr "Съобщението е изпратено"
3966
3967#: ../src/empathy-preferences.c:168
3968msgid "New conversation"
3969msgstr "Нов разговор"
3970
3971#: ../src/empathy-preferences.c:169
3972msgid "Contact comes online"
3973msgstr "Контактът влезе в мрежата"
3974
3975#: ../src/empathy-preferences.c:170
3976msgid "Contact goes offline"
3977msgstr "Контактът е извън мрежата"
3978
3979#: ../src/empathy-preferences.c:171
3980msgid "Account connected"
3981msgstr "Регистрацията е включена"
3982
3983#: ../src/empathy-preferences.c:172
3984msgid "Account disconnected"
3985msgstr "Регистрацията е изключена"
3986
3987#: ../src/empathy-preferences.c:475
3988msgid "Language"
3989msgstr "Език"
3990
3991#. translators: Contact name for the chat theme preview
3992#: ../src/empathy-preferences.c:726
3993msgid "Juliet"
3994msgstr "Жулиета"
3995
3996#. translators: Contact name for the chat theme preview
3997#: ../src/empathy-preferences.c:733
3998msgid "Romeo"
3999msgstr "Ромео"
4000
4001#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4002#: ../src/empathy-preferences.c:739
4003msgid "O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?"
4004msgstr "Ромео! О, защо си ти Ромео?"
4005
4006#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4007#: ../src/empathy-preferences.c:743
4008msgid "Deny thy father and refuse thy name;"
4009msgstr "От род и име отречи се или"
4010
4011#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4012#: ../src/empathy-preferences.c:746
4013msgid "Or if thou wilt not, be but sworn my love"
4014msgstr "ако не щеш, любовна клетва дай ми"
4015
4016#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4017#: ../src/empathy-preferences.c:749
4018msgid "And I'll no longer be a Capulet."
4019msgstr "и аз не ще съм вече Капулети!"
4020
4021#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4022#: ../src/empathy-preferences.c:752
4023msgid "Shall I hear more, or shall I speak at this?"
4024msgstr "Да ѝ отвърна ли или да слушам?"
4025
4026#. translators: Quote from Romeo & Julier, for chat theme preview
4027#: ../src/empathy-preferences.c:755
4028msgid "Juliet has disconnected"
4029msgstr "Жулиета прекъсна връзката"
4030
4031#: ../src/empathy-preferences.c:1159
4032msgid "Preferences"
4033msgstr "Настройки"
4034
4035#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
4036msgid "Show _smileys as images"
4037msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
4038
4039#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
4040msgid "Show contact _list in rooms"
4041msgstr "_Показване на контактите в стаите"
4042
4043#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
4044msgid "Appearance"
4045msgstr "Изглед"
4046
4047#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
4048msgid "Start chats in:"
4049msgstr "Започване на разговорите в: "
4050
4051#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
4052msgid "new ta_bs"
4053msgstr "нови по_дпрозорци"
4054
4055#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
4056msgid "new _windows"
4057msgstr "нови _прозорци"
4058
4059#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
4060msgid "Display incoming events in the notification area"
4061msgstr "Показване на входящи събития в областта за уведомяване"
4062
4063#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
4064msgid "_Automatically connect on startup"
4065msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
4066
4067#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
4068msgid "Log conversations"
4069msgstr "Архив на разговорите"
4070
4071#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
4072msgid "Behavior"
4073msgstr "Поведение"
4074
4075#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
4076msgid "General"
4077msgstr "Общи"
4078
4079#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
4080msgid "_Enable bubble notifications"
4081msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
4082
4083#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
4084msgid "Disable notifications when _away or busy"
4085msgstr "Без _известяване в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
4086
4087#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
4088msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
4089msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
4090
4091#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
4092msgid "Enable notifications when a contact comes online"
4093msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
4094
4095#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
4096msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
4097msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
4098
4099#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
4100msgid "Notifications"
4101msgstr "Известяване"
4102
4103#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
4104msgid "_Enable sound notifications"
4105msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
4106
4107#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
4108msgid "Disable sounds when _away or busy"
4109msgstr "Без _звуци в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
4110
4111#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
4112msgid "Play sound for events"
4113msgstr "Звуци при събития"
4114
4115#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
4116msgid "Sounds"
4117msgstr "Звуци"
4118
4119#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
4120msgid "Use _echo cancellation to improve call quality"
4121msgstr "Премахване на _ехото за по-добро качество"
4122
4123#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
4124msgid ""
4125"Echo cancellation helps to make your voice sound clearer to the other "
4126"person, but may cause problems on some computers. If you or the other person "
4127"hear strange noises or glitches during calls, try turning echo cancellation "
4128"off and restarting the call."
4129msgstr ""
4130"Премахването на ехото може да изчисти гласа ви за отсрещната страна, но при "
4131"някои компютри създава проблеми. Ако някой от събеседниците се оплаче, че "
4132"чува странни шумове или прекъсвания по време на разговора, изключете "
4133"премахването на ехото и проведете наново разговор."
4134
4135#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
4136msgid "_Publish location to my contacts"
4137msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
4138
4139#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
4140msgid ""
4141"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
4142"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
4143"decimal place."
4144msgstr ""
4145"Намалената точност на местоположението означава, че няма да се публикуват по-"
4146"точни данни от град, щат, държава. Координатите от GPS ще са точни до едно "
4147"място зад десетичната запетая."
4148
4149#. To translators: The longitude and latitude are rounded to closest 0,1 degrees, so for example 146,2345° is rounded to round(146,2345*10)/10 = 146,2 degrees.
4150#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
4151msgid "_Reduce location accuracy"
4152msgstr "_Ниска точност на местоположението"
4153
4154#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
4155msgid "Privacy"
4156msgstr "Лични данни"
4157
4158#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
4159msgid "_GPS"
4160msgstr "_GPS"
4161
4162#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
4163msgid "_Cellphone"
4164msgstr "_Мобилен телефон"
4165
4166#: ../src/empathy-preferences.ui.h:33
4167msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
4168msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
4169
4170#: ../src/empathy-preferences.ui.h:34
4171msgid "Location sources:"
4172msgstr "Датчик за местоположение:"
4173
4174#: ../src/empathy-preferences.ui.h:36
4175msgid ""
4176"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
4177"dictionary installed."
4178msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
4179
4180#: ../src/empathy-preferences.ui.h:37
4181msgid "Enable spell checking for languages:"
4182msgstr "Езици с проверка на правописа:"
4183
4184#: ../src/empathy-preferences.ui.h:38
4185msgid "Spell Checking"
4186msgstr "Проверка на правописа"
4187
4188#: ../src/empathy-preferences.ui.h:39
4189msgid "Chat Th_eme:"
4190msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
4191
4192# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
4193# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
4194# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
4195# Пеленг става
4196#: ../src/empathy-preferences.ui.h:40
4197msgid "Variant:"
4198msgstr "Пеленг:"
4199
4200#: ../src/empathy-preferences.ui.h:41
4201msgid "Themes"
4202msgstr "Графични теми"
4203
4204#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
4205msgid "Status"
4206msgstr "Състояние"
4207
4208#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
4209msgid "_Quit"
4210msgstr "_Спиране на програмата"
4211
4212#: ../src/empathy-map-view.c:471
4213msgid "Contact Map View"
4214msgstr "Карта с контактите"
4215
4216#: ../src/empathy-debug-window.c:1598
4217msgid "Save"
4218msgstr "Запазване"
4219
4220#: ../src/empathy-debug-window.c:1658
4221msgid "Pastebin link"
4222msgstr "Връзка към сайта за поставяне"
4223
4224#: ../src/empathy-debug-window.c:1667
4225msgid "Pastebin response"
4226msgstr "Отговор на сайта за поставяне"
4227
4228#: ../src/empathy-debug-window.c:1671
4229#, c-format
4230msgid "%s"
4231msgstr "%s"
4232
4233#: ../src/empathy-debug-window.c:1674
4234msgid "Data too large for a single paste. Please save logs to file."
4235msgstr ""
4236"Данните са прекалено големи за еднократно поставяне. Запазете журнала във "
4237"файл."
4238
4239#: ../src/empathy-debug-window.c:1903
4240msgid "Debug Window"
4241msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
4242
4243#: ../src/empathy-debug-window.c:1961
4244msgid "Send to pastebin"
4245msgstr "Изпращане към сайта за поставяне"
4246
4247#: ../src/empathy-debug-window.c:2000
4248msgid "Pause"
4249msgstr "Пауза"
4250
4251#: ../src/empathy-debug-window.c:2012
4252msgid "Level "
4253msgstr "Ниво"
4254
4255#: ../src/empathy-debug-window.c:2031
4256msgid "Debug"
4257msgstr "Подробност"
4258
4259#: ../src/empathy-debug-window.c:2036
4260msgid "Info"
4261msgstr "Информация"
4262
4263#: ../src/empathy-debug-window.c:2041 ../src/empathy-debug-window.c:2087
4264msgid "Message"
4265msgstr "Съобщение"
4266
4267#: ../src/empathy-debug-window.c:2046
4268msgid "Warning"
4269msgstr "Предупреждение"
4270
4271#: ../src/empathy-debug-window.c:2051
4272msgid "Critical"
4273msgstr "Критична"
4274
4275#: ../src/empathy-debug-window.c:2056
4276msgid "Error"
4277msgstr "Грешка"
4278
4279#: ../src/empathy-debug-window.c:2075
4280msgid "Time"
4281msgstr "Време"
4282
4283#: ../src/empathy-debug-window.c:2078
4284msgid "Domain"
4285msgstr "Област"
4286
4287#: ../src/empathy-debug-window.c:2080
4288msgid "Category"
4289msgstr "Категория"
4290
4291#: ../src/empathy-debug-window.c:2082
4292msgid "Level"
4293msgstr "Ниво"
4294
4295#: ../src/empathy-debug-window.c:2105
4296msgid ""
4297"The selected connection manager does not support the remote debugging "
4298"extension."
4299msgstr ""
4300"Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за "
4301"отдалечено изчистване на грешки."
4302
4303#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:200
4304#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:228
4305msgid "Invite Participant"
4306msgstr "Поканване на участник"
4307
4308#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:201
4309msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
4310msgstr "Избор на контакт, за поканване в разговора:"
4311
4312#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:224
4313msgid "Invite"
4314msgstr "Покана"
4315
4316#: ../src/empathy-accounts.c:180
4317msgid "Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit"
4318msgstr ""
4319"Без показването на прозорци. Извършване на дейност (напр. внасяне) и спиране"
4320
4321#: ../src/empathy-accounts.c:184
4322msgid ""
4323"Don't display any dialogs unless there are only \"People Nearby\" accounts"
4324msgstr ""
4325"Да не се показват прозорци, освен ако всичките регистрации са за „Хора "
4326"наблизо“"
4327
4328#: ../src/empathy-accounts.c:188
4329msgid "Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)"
4330msgstr ""
4331"Първоначално избиране на дадена регистрация (напр. gabble/jabber/"
4332"foo_40example_2eorg0)"
4333
4334#: ../src/empathy-accounts.c:190
4335msgid "<account-id>"
4336msgstr "<ид-р на регистрация>"
4337
4338#: ../src/empathy-accounts.c:195
4339msgid "- Empathy Accounts"
4340msgstr "— Регистрации на Empathy"
4341
4342#: ../src/empathy-accounts.c:231
4343msgid "Empathy Accounts"
4344msgstr "Регистрации на Empathy"
4345
4346#: ../src/empathy-debugger.c:69
4347msgid "Show a particular service"
4348msgstr "Само избрана услуга"
4349
4350#: ../src/empathy-debugger.c:74
4351msgid "- Empathy Debugger"
4352msgstr "— изчистване на грешки към Empathy"
4353
4354#: ../src/empathy-debugger.c:113
4355msgid "Empathy Debugger"
4356msgstr "Изчистване на грешки към Empathy"
4357
4358#: ../src/empathy-chat.c:109
4359msgid "- Empathy Chat Client"
4360msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
4361
4362#: ../src/empathy-notifications-approver.c:187
4363msgid "Respond"
4364msgstr "Отговаряне"
4365
4366#: ../src/empathy-notifications-approver.c:196
4367#: ../src/empathy-call-window.c:1529
4368msgid "Reject"
4369msgstr "Отхвърляне"
4370
4371#: ../src/empathy-notifications-approver.c:201
4372#: ../src/empathy-notifications-approver.c:206
4373#: ../src/empathy-call-window.c:1530
4374msgid "Answer"
4375msgstr "Отговор"
4376
4377#: ../src/empathy-notifications-approver.c:206
4378msgid "Answer with video"
4379msgstr "Отговор с видео"
4380
4381#: ../src/empathy-notifications-approver.c:214
4382#: ../src/empathy-notifications-approver.c:224
4383msgid "Decline"
4384msgstr "Отклоняване"
4385
4386#: ../src/empathy-notifications-approver.c:218
4387#: ../src/empathy-notifications-approver.c:229
4388msgid "Accept"
4389msgstr "Приемане"
4390
4391#. translators: the 'Provide' button is displayed in a notification
4392#. * bubble when Empathy is asking for an account password; clicking on it
4393#. * brings the password popup.
4394#: ../src/empathy-notifications-approver.c:239
4395msgid "Provide"
4396msgstr "Въвеждане"
4397
4398#: ../src/empathy-call-observer.c:132
4399#, c-format
4400msgid "%s just tried to call you, but you were in another call."
4401msgstr "%s току-що се опита да ви позвъни, но провеждахте друг разговор."
4402
4403#. Translators: this is an "Info" label. It should be as short
4404#. * as possible.
4405#: ../src/empathy-call-window.c:1136 ../src/empathy-call-window.c:1159
4406msgid "i"
4407msgstr "инф."
4408
4409#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
4410#. * is used in the window title
4411#: ../src/empathy-call-window.c:1889
4412#, c-format
4413msgid "Call with %s"
4414msgstr "Разговор с %s"
4415
4416#: ../src/empathy-call-window.c:2133
4417msgid "The IP address as seen by the machine"
4418msgstr "Местен адрес, както се вижда оттук"
4419
4420#: ../src/empathy-call-window.c:2135
4421msgid "The IP address as seen by a server on the Internet"
4422msgstr "Местен адрес, както се вижда от сървър в Интернет"
4423
4424#: ../src/empathy-call-window.c:2137
4425msgid "The IP address of the peer as seen by the other side"
4426msgstr "Адрес на отсрещната страна, както се вижда оттам"
4427
4428#: ../src/empathy-call-window.c:2139
4429msgid "The IP address of a relay server"
4430msgstr "Адрес на препредаващия сървър"
4431
4432#: ../src/empathy-call-window.c:2141
4433msgid "The IP address of the multicast group"
4434msgstr "Адрес на групата за разпръскване (multicast)"
4435
4436#: ../src/empathy-call-window.c:2886
4437msgid "On hold"
4438msgstr "Задържане"
4439
4440#: ../src/empathy-call-window.c:2889
4441msgid "Mute"
4442msgstr "Без звук"
4443
4444#: ../src/empathy-call-window.c:2891
4445msgid "Duration"
4446msgstr "Времетраене"
4447
4448#. Translators: 'status - minutes:seconds' the caller has been connected
4449#: ../src/empathy-call-window.c:2894
4450#, c-format
4451msgid "%s — %d:%02dm"
4452msgstr "%s — %d:%02dм"
4453
4454#: ../src/empathy-call-window.c:2990
4455msgid "Technical Details"
4456msgstr "Технически данни"
4457
4458#: ../src/empathy-call-window.c:3029
4459#, c-format
4460msgid ""
4461"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
4462"computer"
4463msgstr ""
4464"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
4465"компютър"
4466
4467#: ../src/empathy-call-window.c:3034
4468#, c-format
4469msgid ""
4470"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
4471"computer"
4472msgstr ""
4473"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
4474"компютър"
4475
4476#: ../src/empathy-call-window.c:3040
4477#, c-format
4478msgid ""
4479"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
4480"does not allow direct connections."
4481msgstr ""
4482"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
4483"преки връзки."
4484
4485#: ../src/empathy-call-window.c:3046
4486msgid "There was a failure on the network"
4487msgstr "Мрежова грешка"
4488
4489#: ../src/empathy-call-window.c:3050
4490msgid ""
4491"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
4492msgstr ""
4493"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
4494"на компютъра ви"
4495
4496#: ../src/empathy-call-window.c:3053
4497msgid ""
4498"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
4499msgstr ""
4500"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
4501"на компютъра ви"
4502
4503#: ../src/empathy-call-window.c:3065
4504#, c-format
4505msgid ""
4506"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
4507"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
4508"the Help menu."
4509msgstr ""
4510"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
4511"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
4512"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
4513
4514#: ../src/empathy-call-window.c:3074
4515msgid "There was a failure in the call engine"
4516msgstr "Грешка в модула за разговори"
4517
4518#: ../src/empathy-call-window.c:3077
4519msgid "The end of the stream was reached"
4520msgstr "Достигнат е краят на потока"
4521
4522#: ../src/empathy-call-window.c:3117
4523msgid "Can't establish audio stream"
4524msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
4525
4526#: ../src/empathy-call-window.c:3127
4527msgid "Can't establish video stream"
4528msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
4529
4530#: ../src/empathy-call-window.c:3164
4531#, c-format
4532msgid "Your current balance is %s."
4533msgstr "Текущият ви баланс е %s."
4534
4535#: ../src/empathy-call-window.c:3168
4536msgid "Sorry, you don’t have enough credit for that call."
4537msgstr "Нямате достатъчно кредит, за да извършите това обаждане."
4538
4539#: ../src/empathy-call-window.c:3170
4540msgid "Top Up"
4541msgstr "Захранване"
4542
4543#: ../src/empathy-call.c:201
4544msgid "- Empathy Audio/Video Client"
4545msgstr " — телефонна/видео връзка с Empathy"
4546
4547#: ../src/empathy-call.c:223
4548msgid "Empathy Audio/Video Client"
4549msgstr "Телефонна/видео връзка с Empathy"
4550
4551#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.c:243
4552msgid "_Match case"
4553msgstr "Зачита_не на главни/малки"
4554
4555#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:144
4556msgid "What kind of chat account do you have?"
4557msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
4558
4559#: ../libempathy-gtk/empathy-new-account-dialog.c:166
4560msgid "Adding new account"
4561msgstr "Нова регистрация"
4562
4563# FIXME: Това е връзка чрез mDNS/DNS-SD, сиреч Avahi.  „Хора наблизо“ е
4564# доста объркващо, защото контакти от локалната мрежа не е задължително
4565# да са наблизо, както и контакти от други мрежи може да са съвсем
4566# наблизо.
4567#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:77
4568msgid "People nearby"
4569msgstr "Хора наблизо"
4570
4571#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:150
4572msgid ""
4573"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
4574"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
4575"details below are correct."
4576msgstr ""
4577"Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата "
4578"мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази "
4579"възможност, проверете дали настройките отдолу са верни."
4580
4581#: ../libempathy-gtk/empathy-local-xmpp-assistant-widget.c:183
4582msgid ""
4583"You can change these details later or disable this feature by choosing <span "
4584"style=\"italic\">Edit → Accounts</span> in the Contact List."
4585msgstr ""
4586"Можете да промените тези настройки по-късно или изцяло да изключите тези "
4587"възможност като изберете <span style=\"italic\">Редактиране → Регистрации</"
4588"span> в списъка с контакти."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.